EUROPÆISK ARRESTORDRE ER AFGØRENDE I KAMPEN MOD TERROR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPÆISK ARRESTORDRE ER AFGØRENDE I KAMPEN MOD TERROR"

Transkript

1 NOTAT EUROPÆISK ARRESTORDRE ER AFGØRENDE I KAMPEN MOD TERROR Kontakt: Direktør Bjarke Møller Projektmedarbejder, Nadja Schou Lauridsen RESUME Sammen med Europol er den europæiske arrestordre et af de vigtigste værktøjer, som Danmark har til bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet og terror. Reglerne for den europæiske arrestordre betyder, at Danmark kan kræve, at f.eks. mistænkte terrorister, mordere eller narkohandlere udleveres til dansk politi. Senest er den europæiske arrestordre blevet brugt af Frankrig til at få Fritz- Joly Joachin, der er mistænkt for sammensværgelse til terrorhandlingerne mod Charlie Hebdo, udleveret. Selv om europæerne har ret til at rejse frit inden for EU, betyder de åbne grænser ikke, at kriminelle skal kunne flygte fra forbrydelser, de har begået i et land blot ved at krydse grænsen til et andet land. Derfor er det vigtigt, at Danmark deltager i samarbejdet om den europæiske arrestordre. Lars Hedegaard- sagen viser, hvad der sker, når en mistænkt terrorist kan slippe fri ved at flygte til et land Tyrkiet der ikke er med i den europæiske arrestordre. Desværre bringer retsforbeholdet Danmark på usikker grund. Når reglerne om den europæiske arrestordre bliver revideret, står Danmark nemlig uden for området pga. retsforbeholdet. Derfor bør Danmark fjerne retsforbeholdet eller omlægge det til en tilvalgsordning, som også gør det muligt at tilvælge den europæiske arrestordre. Tænketanken EUROPA 2015 thinkeuropa.dk

2 HOVEDKONKLUSIONER: Sammen med Europol er den europæiske arrestordre et af de vigtigste værktøjer, Danmark har til bekæmpelsen af grænseoverskridende krimi- nalitet og terror. Når den europæiske arrestordre som følge af Lissabon- traktaten flyttes op i det overnationale EU- samarbejde, kan Danmark ikke længere være med i den europæiske arrestordre. Både Kommissionen, Europa- Parlamentet og flere medlemslande ind- rømmer, at de nuværende regler har en række mangler. Nye direktiver vil forbedre de mistænktes retssikkerhed. Danmark står her både uden for forhandlingerne og de endelige regler. Det har ført til, at Danmark nu hal- ter efter de andre europæiske lande på retssikkerhed. Den eneste måde, Danmark kan undgå at stå uden for forhandlingerne inden for retsområdet, er ved at fjerne retsforbeholdet eller omlægge det til en tilvalgsordning. Ved at omlægge retsforbeholdet til en tilvalgsordning vil Folketinget kunne tilvælge de dele af EU s lovgivning på retsområdet, der er fordelag- tige for Danmark. Samtidig vil Danmark få medindflydelse i forhandlin- gerne om nye regler. 2

3 I starten af januar blev en af de medsammensvorne til terrorhandlingerne mod Charlie- Hebdo, Fritz- Joly Joachin, anholdt i Bulgarien, da han forsøgte at flygte ud af EU til Tyrkiet. 1 Baggrunden for anholdelsen og den senere udlevering var, at der var udstedt to europæiske arrestordre på ham. Den ene omhandlede terrorhandlingerne i Paris, der blev begået den 7. januar Allerede den 29. Januar blev Fritz- Joly Joachin udleveret til Frankrig, hvor han nu er anklaget for sammensværgelse til terror. 3 Sagen om Fritz- Joly Joachin viser tydeligt, at bekæmpelse af terror kræver en fælles europæisk indsats. Sammen med det europæiske politisamarbejde, Europol, anses den europæiske arrestordre som et af de mest effektive instru- menter til at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet. 4 Desværre står Danmark på grund af retsforbeholdet til at ryge ud af Europol allerede i slutningen af 2015 eller i begyndelsen af 2016, fordi Europol som følge af Lissabontraktaten bliver løftet op til et overstatsligt samarbejde. Og det er alene et spørgsmål om tid, før Danmark også ryger ud af samarbejdet om den europæiske arrestordre, da det før eller siden vil blive rykket op i det overstats- lige samarbejde ligesom Europol. 5 Retsforbeholdet stiller således Danmark i en særdeles usikker position, hvor vi langsomt falder ud af samarbejdet om bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet og terror. Det sker på et tidspunkt, hvor terrortruslen ifølge eksperter nærmer sig niveauet lige efter terrorhandlingerne mod USA den 11. september Den danske regering har derfor sammen med SF, Venstre og Konservative aftalt, at befolkningen skal stemme om at erstatte retsforbeholdet med en tilvalgsordning senest i foråret Forud for afstemningen skal partierne beslutte, hvilke af de forbeholdsramte områder, Danmark skal vælge til. Da partierne ønsker at tilvælge Europol, vil det 1 Bemærk at selve anholdelsen skete på baggrund af en europæisk arrestordre med mistanke om, at Fritz-Joly Joachin ville kidnappe sin treårige søn til Syrien. Anholdelsen skete forud for angrebet mod Charlie Hebdo den 7. Januar 2015, mens selve udleveringen til Frankrig skete på baggrund af den senere arrestordre om sammensværgelse til terrorisme. 2 Frenchman held in Bulgaria accused of several contacts with Paris killer: prosecutor, Reuters, 2015 (http://www.reuters.com/article/2015/01/13/us-france-shooting-bulgariaiduskbn0km1rf ). 3 Un proche des frères Kouachi extradé vers la France et mis en examen, Le Monde, 2015 (http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/01/29/fritz-joly-joachin-renvoye-enfrance_ _3224.html). 4 Europæisk efterforskningskendelse på vej, Thomas Elholm, Advokaten, 10/2014, side I forbindelse med Lissabontraktatens indgåelse erklærede EU s stats- og regeringschefer, at hele området for rets- og politisamarbejdet skal flyttes fra det mellemstatslige til det overstatslige samarbejde. (Erklæring 50: Erklæring ad artikel 10 i protokollen om overgangsbestemmelser). 6 Eksperter: Terrortrussel mod Europa nærmer sig 2001-niveauet, Politiken, 2014, 7 Aftale om Danmark i Europol, Statsministeriet, 2014 (http://www.stm.dk/_p_14101.html). 3

4 også være naturligt at tilvælge den europæiske arrestordre, som vi allerede deltager i, og som er et vigtigt redskab for dansk politi og Europol. Den europæiske arrestordre er vigtig for Danmark og EU Den europæiske arrestordre har siden ikrafttrædelsen i 2004 været et af de vigtigste værktøjer til at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet i EU. Reglerne sikrer, at Danmark kan få udleveret mistænkte forbrydere, hvis strafferammen er på minimum ét år. Hvis vedkommende i forvejen er dømt, kræves det blot, at straffen er på mere end fire måneder. 8 Det forudsættes, at selve forbrydelsen skal være ulovlig i både det udleverende og modtagende land. Der er dog en særlig smidig procedure for 32 typer forbrydelser, herunder terror, menneskesmugling og misbrug af børn, hvor der ikke kræves, at handlingen er ulovlig i begge lande, før man kan få den mistænk- te udleveret. 9 Reglerne bygger på, at myndighederne gensidigt anerkender hinandens afgørelser, og det har givet myndighederne et særdeles effektivt værktøj til at sikre udlevering af personer til strafforfølgning fra andre EU- lande. Så effektiv, at den fra har ført til udlevering af ikke mindre end personer. 10 Samtidig er den gennemsnitlige overdragelsestid, der før var helt op ét år, nedsat til dage ved samtykke og 48 dage uden samtykke. 11 Den europæiske arrestordre er vigtig for Danmark. Alene i 2013 udstedte Danmark ifølge tal fra Justitsministeriet 157 europæiske arrestordre, hvoraf 107 mistænkte blev udleveret til retsforfølgelse i Danmark. 12 Samtidig udleverede Danmark 39 personer til retsforfølgning i andre lande. Vigtigheden af at være en del af den europæiske arrestordre understreges af, at både Norge, Island og Schweiz omfattes af reglerne via en parallelaftale, samtidig med, at både Storbritannien og Irland også har valgt området til, som et led i deres tilvalgsordning på retsområdet. 8 Rammeafgørelse om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (2002/584/RIA), art. 2(1). 9 Ibid. art. 2(2). 10 Hvad er den europæiske arrestordre?, den Europæiske E-justice-portal, 2014 (https://ejustice.europa.eu/content_european_arrest_warrant-90-da.do). 11 Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen siden 2007 af Rådets rammeafgørelse af 13. Juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne, Kommissionen, 2011, (KOM(2011) 175 endelig), side Jf. mail fra Justitsministeriet. 4

5 En af grundene til, at Storbritannien aktivt valgte at blive en del af den europæi- ske arrestordre, er et ønske om at undgå at blive et safe haven for kriminelle. 13 De samme overvejelser må regeringen, SF, Venstre og Konservative gøre sig, når de indgår en aftale om, hvilke dele af retssamarbejdet Danmark skal tilvælge og blive et fuldgyldigt medlem af. Problemerne ved at stå uden for samarbejdet illustreres glimrende af Lars Hedegaard- sagen. Den 5. februar 2013 blev formand for Trykkefrihedsselskabet, Lars Hedegaard, forsøgt dræbt, da attentatmanden, der var forklædt som postbud, dukkede op på hans adresse og uden held forsøgte at skyde ham i hovedet. Et år senere blev den formodede gerningsmand anholdt i Tyrkiet, hvor den danske regering siden hen har anmodet om at få ham udleveret. Da Tyrkiet, som står uden EU, ikke er en del af den europæiske arrestordre, har den danske regering alene haft mulighed for at kræve udlevering via de almindelige diplomatiske kanaler. Det er en langstrakt affære, der ikke nødven- digvis fører til udlevering. 14 I Lars Hedegaard- sagen er den mistænkte da heller ikke blevet udleveret til Danmark, men i stedet blevet løsladt af de tyrkiske myndigheder. 15 Hvis Tyrkiet i Lars Hedegaard- sagen havde deltaget i den europæiske arrestor- dre, var sagen faldet noget anderledes ud. Der er nemlig langt færre grunde til, at et land kan nægte udlevering. 16 Reglerne om den europæiske arrestordre har ligeledes fjernet det politiske element, der før var i forbindelse med udlevering, og i stedet erstattet det med en ren juridisk vurdering. Danmark halter efter EU på retssikkerhed De aktuelle regler for den europæiske arrestordre har været kritiseret for at give anledning til udlevering af mistænkte for bagatelforbrydelser og for ikke at tage retssikkerhedsmæssige hensyn i forhold til udleveringen. 17 Kommissionen 13 European Arrest Warrant: the case for opting in, The Telegraph, 2014 (http://www.telegraph.co.uk/comment/letters/ /european-arrest-warrant-the-case-for-optingin.html). 14 Udlevering af anholdt i Hedegaard-sagen kan blive en langstrakt affære, Berlingske, 2014 (http://www.b.dk/nationalt/udlevering-af-anholdt-i-hedegaard-sagen-kan-blive-en-langstrakt-affaere- 0). 15 Ekspert: Danmark er sat skakmat i Hedegaard-sag, TV 2, 2014 (http://politik.tv2.dk/ ekspert-danmark-er-sat-skakmat-i-hedegaard-sag). 16 Disse grunde er bl.a. såfremt forbrydelsen i det fuldbyrdende land er omfattet af amnesti, og hvis den samme forbrydelse allerede er blevet pådømt i et andet land jf. rammeafgørelse om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemslandene (2002/584/RIA) art. 3 og Den Europæiske Arrestordre er en trussel mod retssikkerheden, Jacob Mchangama, CEPOS,

6 indrømmer da også selv, at der stadig er problemer forbundet med den måde, medlemslandene anvender reglerne på. 18 Reglerne bygger f.eks. på en formodning om, at retssystemerne i alle medlems- landene lever op til minimumsstandarder for retssikkerhed, fordi alle EU s medlemslande også er med i den europæiske menneskerettighedskonvention. 19 Dette har imidlertid vist sig ikke at være den mest effektive måde at sikre, at medlemslandene overholder konventionens standarder. Eksempelvis kan nævnes sagen om den engelske statsborger, Garry Mann. 20 Han blev anholdt for fodboldslagsmål under EM 2004 i Portugal, og inden for 48 timer blev han stillet for en dommer og dømt. At retssagen foregik så hurtigt, gav ham ingen mulighed for at forberede sit forsvar, og under retssagen blev tolkningen foretaget af en frisør, der var en bekendt af dommerens kone. Garry Mann blev dømt til to års fængsel, men blev hurtigt udvist til England i stedet. Knap fem år efter udstedte de portugisiske myndigheder alligevel en europæisk arrestordre på ham, hvorefter han blev udleveret af de engelske myndigheder til strafafsoning i Portugal. De engelske myndigheder kunne ikke inddrage de retssikkerhedsmæssige problemer, der havde været i forbindelse med den oprindelige retssag, og da formaliteterne i den europæiske arrestordre var i orden, var myndighederne nødt til at udlevere ham. Sagen viser, at selv om alle EU s medlemslande anerkender den europæiske menneskerettighedskonvention, så er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at de retssikkerhedsmæssige garantier overholdes i alle sager. Derfor anerkend- te stats- og regeringscheferne på et møde i december 2009, at der er brug for at forbedre beskyttelsen af mistænkte og tiltaltes proceduremæssige rettigheder. 21 Siden har EU vedtaget en række direktiver, der skal styrke mistænkte og tiltaltes rettigheder i forbindelse med gennemførelsen af en europæisk arrestordre og i straffesager generelt. Direktiverne skal rette op på de retssikkerhedsmæssige problemer, der har været i forbindelse med udleveringerne og hænger således tæt sammen med reglerne om den europæiske arrestordre. De kan nærmest betragtes som en pakkeløsning. De direktiver, der er blevet vedtaget, giver 18 Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen siden 2007 af Rådets rammeafgørelse af 13. Juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemslandene, Kommissionen, 2011, (KOM(2011) 175 endelig), side Ibid. s The European Arrest Warrant Cases of Injustice, Fair trails international, 2011, side Det europæiske råd Stockholmprogrammet et åbent og sikkert europa i borgernes tjeneste og til deres beskyttelse, det europæiske råd, 2009, (2010/C 115/01). 6

7 blandt andet ret til juridisk bistand, tolkning og information. 22 Af andre direktiver, der er på vej, er blandt andet et om beskyttelse af børn og unge, der er mistænkte, og et direktiv om, at ingen er skyldige, før det modsatte er bevist. På grund af retsforbeholdet har Danmark ikke mulighed for at deltage i forhandlingerne om disse regler, ligesom Danmark ikke kan deltage i den endelige retsakt. Det sætter Danmark ud på sidelinjen i forhold til europæisk retssikkerhed. Faktisk giver mange af EU s regler på området en bedre retssik- kerhed end det, vi kender i Danmark. EU er derved ved at løbe fra Danmark på retssikkerheden. 23 Det er blandt andet i forbindelse med retten til advokatbi- stand, at EU s regler adskiller sig fra de danske regler. I EU har den mistænkte ret til en forsvarer, allerede når den mistænkte første gang taler med politiet. I Danmark har man først ret til en forsvarer, når politiet er sikker på, at der i sagen rejses tiltale. Det stiller forsvareren i en svagere position, end hvis forsvareren havde været med fra starten. Samtidig giver EU- reglerne også forsvareren større mulighed for kontrol og tilstedeværelse end reglerne i Danmark. 24 Danmark kan ved at ændre retsforbeholdet til en tilvalgsordning vælge at tilslutte sig EU s direktiver på området. Dette vil hæve retssikkerheden i Danmark, blandt andet fordi den mistænkte kan få ret til tolkning under alle nødvendige møder, ret til mere grundig information og større adgang til aktindsigt i politiets materiale. 25 Ny forordning måske på vej? Både Europa- Parlamentet og Storbritannien ønsker at revidere reglerne for den europæiske arrestordre, og den britiske regering undersøger i øjeblikket mulighederne for at finde ligesindede lande til at starte processen med. 26 En af årsagerne er, at reglerne, som de er nu, bliver misbrugt. Blandt andet bliver reglerne brugt til udlevering for bagatelforbrydelser. Det skyldes bl.a., at det primære krav for udlevering er, at forbrydelsen skal kunne straffes med minimum ét år. Selvom ét år kan lyde af meget, er der tale om en ramme, inden for hvilken dommerne kan vælge, hvor hård straffen skal være. 22 Se Direktiv 2010/64/EU, 2012/13/EU og 2013/48/EU. 23 Fakta: Her vil EU styrke retssikkerheden, Politiken, 2014 (http://politiken.dk/udland/ece /fakta-her-vil-eu-styrke-retssikkerheden/). 24 Ibid. 25 Ibid. 26 European Parliament resolution of 27 February 2014 with recommendations to the Commission on the review of the European Arrest Warrant (2013/2109(INL)) og Britain to keep European arrest warrant but try to reform it, The Guardian, 2013, (http://www.theguardian.com/law/2013/jul/08/britaineuropean-arrest-warrant-reform). 7

8 I Danmark er strafferammen for simpel vold, der dækker alt fra en spytklat til spark og knytnæveslag, på op til tre år. 27 Det er dog sjældent, at der idømmes en så hård straf, hvorfor den gennemsnitlige længde af straffen for simpel vold da også kun er på 90 dage. 28 I forbindelse med en revidering af reglerne, er det blandt andet blevet foreslået, at der indføres et såkaldt proportionalitetsprincip. Det vil betyde, at forbrydel- sens alvorlighed skal afvejes overfor det indgreb, det er at blive udleveret til et andet land. Når reglerne skal revideres, vil Danmark ikke alene stå uden for de nye regler, men vil samtidig være udelukket for at gøre sig gældende i forhandlingerne. Det er ikke i Danmarks interesse. Den eneste måde, at Danmark kan få indflydelse på forhandlingerne om de nye EU- regler og undgå at blive sendt uden for den europæiske arrestordre, er ved at afskaffe retsforbeholdet eller at omlægge forbeholdet til en tilvalgsordning. Ved en tilvalgsordning kan Danmark ligesom briterne selv vælge, om vi skal deltage i samarbejdet om den europæiske arrestordre. Ved på forhånd at tilvælge den europæiske arrestordre vil Danmark stå styrket i forbindelse med forhandlin- gerne og i bekæmpelsen af grænseoverskridende kriminalitet og terror. 27 Straffeloven Udviklingen i antal anmeldelser og i straffenes art og længde for vold, 2001 til 2012, Justitsministeriets forskningskontor, 2013 (http://justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/arbejdsomraader/forskning/forskningsrapporter/2 013/Strafniveau%20i%20voldssager% pdf). 8

PARTIERNE BAG EU-AFTALE SYLTER RETSSIKKERHEDEN

PARTIERNE BAG EU-AFTALE SYLTER RETSSIKKERHEDEN BRIEF PARTIERNE BAG EU-AFTALE SYLTER RETSSIKKERHEDEN Kontakt: Projektmedarbejder, Nadja Schou Lauridsen +45 40 81 92 38 nsl@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge indgik regeringen sammen med Venstre, Konservative

Læs mere

DANSKE BØRN I KLEMME I RETSFORBEHOLDET

DANSKE BØRN I KLEMME I RETSFORBEHOLDET BRIEF DANSKE BØRN I KLEMME I RETSFORBEHOLDET Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME EU har taget kampen

Læs mere

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE Den 3. december 2015 skal danskerne stemme om, hvorvidt det nuværende retsforbehold skal omdannes til en tilvalgsordning. INFORMATION OM FOLKEAFSTEMNINGEN OM RETSFORBEHOLDET

Læs mere

RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING

RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING BRIEF RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Michella Lescher +45 28 69 62 96 mnl@thinkeuropa.dk RESUME I januar 2015 træder

Læs mere

REFORM AF DEN EUROPÆISKE ARRESTORDRE NØDVENDIG

REFORM AF DEN EUROPÆISKE ARRESTORDRE NØDVENDIG NOTAT REFORM AF DEN EUROPÆISKE ARRESTORDRE NØDVENDIG Kontakt: Researcher, Sarah Vormsby +45 21 81 56 30 sav@thinkeuropa.dk RESUME Selv om den europæiske arrestordre ikke er blandt de 22 retsakter, som

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget og Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 16.

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0095 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0095 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0095 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET Dato: 3. december 2010 Kontor: Sagsnr.: Dok.: HLL40553 N OT I T S om ophævelse af EU-retsakter

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 141 Offentligt (01) Dato: Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Peter Bartholin Sagsnr.: 2014-733-0113 Dok.: 1043439 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Vedrørende Kommissionens

Læs mere

Informationsblad om retsforbeholdet -Hvad skal vi stemme om den 3. december 2015?

Informationsblad om retsforbeholdet -Hvad skal vi stemme om den 3. december 2015? Informationsblad om retsforbeholdet -Hvad skal vi stemme om den 3. december 2015? Side 1 af 7 Indhold 1. Kort om retsforbeholdet baggrund... 3 2. Hvorfor skal vi til folkeafstemning?... 3 a. Hvad betyder

Læs mere

Q&A OM FOLKEAFSTEMNINGEN DEN 3. DECEMBER 2015

Q&A OM FOLKEAFSTEMNINGEN DEN 3. DECEMBER 2015 Q&A OM FOLKEAFSTEMNINGEN DEN 3. DECEMBER 2015 Oversigt over spørgsmålene: Hvad er fordelene ved, at Danmark løbende kan foretage tilvalg af EU s regler på retsområdet med tilvalgsordning? Kan vi ikke bare

Læs mere

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD BRIEF ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD Kontakt: Direktør, Bjarke Møller Analytiker, Eva Maria Gram +45 51 56 19 15 + 45 2614 36 38 bjm@thinkeuropa.dk emg@thinkeuropa.dk RESUME I august 2015 træder

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

DANSKERNE KLAR TIL MERE EU-SAMARBEJDE PÅ RETSOMRÅDET

DANSKERNE KLAR TIL MERE EU-SAMARBEJDE PÅ RETSOMRÅDET NOTAT DANSKERNE KLAR TIL MERE EU-SAMARBEJDE PÅ RETSOMRÅDET Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

Afstemning om retsforbeholdet. Hvad stemmer vi om den 3/12?

Afstemning om retsforbeholdet. Hvad stemmer vi om den 3/12? Afstemning om retsforbeholdet Hvad stemmer vi om den 3/12? Det Konservative Folkeparti Oktober 2015 Baggrunden for afstemningen Danmark har, siden vi i 1992 stemte nej til Maastricht-traktaten, haft fire

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

KLAR ANBEFALING FRA ORGANISATIONERNE: JA TAK TIL TILVALGSORDNINGEN

KLAR ANBEFALING FRA ORGANISATIONERNE: JA TAK TIL TILVALGSORDNINGEN NOTAT KLAR ANBEFALING FRA ORGANISATIONERNE: JA TAK TIL TILVALGSORDNINGEN Kontakt: Projektmedarbejder, Nadja Schou Lauridsen +45 40 81 92 28 nsl@thinkeuropa.dk RESUME De danske organisationer i bemærkelsesværdig

Læs mere

Aftale om Danmark i Europol

Aftale om Danmark i Europol Aftale om Danmark i Europol Vi er enige om, at Danmarks interesser og værdier varetages bedst gennem et stærkt europæisk samarbejde. Det er gennem medlemskabet af EU, at Danmark får den indflydelse, som

Læs mere

Q: Hvad er fordelene ved, at Danmark løbende kan foretage tilvalg af EU s regler på retsområdet med tilvalgsordning?

Q: Hvad er fordelene ved, at Danmark løbende kan foretage tilvalg af EU s regler på retsområdet med tilvalgsordning? Q&A: Oversigt: Hvad er fordelene ved, at Danmark løbende kan foretage tilvalg af EU s regler på retsområdet med tilvalgsordning? Kan vi ikke bare få en parallelaftale om Europol, hvis vi stemmer nej? Hvorfor

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0253 Dok.: 1340542 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0250 Dok.: 1339443 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål B

Læs mere

TILVALGSORDNING TRUER IKKE MANGFOLDIGHEDEN

TILVALGSORDNING TRUER IKKE MANGFOLDIGHEDEN NOTAT 1. december 2015 TILVALGSORDNING TRUER IKKE MANGFOLDIGHEDEN Kontakt: Projektmedarbejder, Nadja Schou Lauridsen +45 40 81 92 38 nsl@thinkeuropa.dk RESUME Det er stærkt misvisende, når Enhedslisten

Læs mere

PARALLELAFTALE OM EUROPOL ER EN DÅRLIG LØSNING FOR DANMARK

PARALLELAFTALE OM EUROPOL ER EN DÅRLIG LØSNING FOR DANMARK NOTAT PARALLELAFTALE OM EUROPOL ER EN DÅRLIG LØSNING FOR DANMARK Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Dansk Folkeparti og Enhedslisten mener, at EU s politisamarbejde,

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 4. september 2015 Suverænitet, tilvalgsordning og

Læs mere

HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN

HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN NOTAT HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Omkring en tredjedel af vælgerne er i tvivl om, hvad de vil stemme til

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget og Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Tilvalgsordningen og fremtiden efter et ja og et nej

Tilvalgsordningen og fremtiden efter et ja og et nej Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 150 Offentligt Tilvalgsordningen og fremtiden efter et ja og et nej Lektor, ph.d. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 26. november 2015 Dias 1 At

Læs mere

FØR FOLKEAFSTEMNING: EUROPOL STYRKER KAMP MOD MENNESKESMUGLERE

FØR FOLKEAFSTEMNING: EUROPOL STYRKER KAMP MOD MENNESKESMUGLERE NOTAT FØR FOLKEAFSTEMNING: EUROPOL STYRKER KAMP MOD MENNESKESMUGLERE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME I takt med at antallet af flygtninge og migranter,

Læs mere

Retsforbehold P61584. Retsforbehold TNS

Retsforbehold P61584. Retsforbehold TNS P61584 Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 49 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere. Metode: Webinterviews - GallupForum Stikprøvestørrelse:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

PARTIERNES (SKJULTE) TILVALG I EUROPAPARLAMENTET

PARTIERNES (SKJULTE) TILVALG I EUROPAPARLAMENTET NOTAT PARTIERNES (SKJULTE) TILVALG I EUROPAPARLAMENTET Kontakt: S en iora na lyt ike r, ph.d., M aj a K lu ger Ra sm us s en +45 30 59 55 87 m kr@ th inke uro pa.dk S en iorforske r, p h.d., Julie Hassing

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2998 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2998 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2998 - RIA Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2010-3061/1-0062 Dok.: SJE43283 Samlenotat vedrørende de sager inden for

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0392 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0392 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0392 Offentligt DA EN EN EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.7.2010 KOM(2010) 392 endelig 2010/0215 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ret til

Læs mere

Analyse. Partiernes (skjulte) tilvalg i Europa-Parlamentet. 11. november 2015. Af Maja Kluger Rasmussen og Julie Hassing Nielsen

Analyse. Partiernes (skjulte) tilvalg i Europa-Parlamentet. 11. november 2015. Af Maja Kluger Rasmussen og Julie Hassing Nielsen Analyse 11. november 2015 Partiernes (skjulte) tilvalg i Europa-Parlamentet Af Maja Kluger Rasmussen og Julie Hassing Nielsen Danmarks nuværende retsforbehold betyder, at Danmark ikke kan sidde med ved

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 17. juni 2009 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: KBU40346 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Rådets

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION Europaudvalget 2010 COD (2010) 0801 Offentligt DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 22. januar 2010 (OR. en) 2010/0801 (COD) PE-CONS 1/10 DROIPEN 6 COPEN 22 CODEC 41 RETSAKTER OG

Læs mere

RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD

RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD BRIEF RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD Kontakt: Projektmedarbejder, Helga Molbæk-Steensig +45 61 26 14 18 hms@thinkeuropa.dk Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mgh@thinkeuropa.dk

Læs mere

Det politimæssige og strafferetlige samarbejde i Den Europæiske Union

Det politimæssige og strafferetlige samarbejde i Den Europæiske Union Ingeborg Gade, Rikke Freil Laulund, Katrine Schjønning og Lykke Sørensen Det politimæssige og strafferetlige samarbejde i Den Europæiske Union m Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2005 Forord 21 Kapitel

Læs mere

13 NEDSLAG I NEJ-SIDENS EGEN SKRÆMMEKAMPAGNE

13 NEDSLAG I NEJ-SIDENS EGEN SKRÆMMEKAMPAGNE NOTAT 13 NEDSLAG I NEJ-SIDENS EGEN SKRÆMMEKAMPAGNE Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Nadja Schou Lauridsen +45 40 81 92 38 nsl@thinkeuropa.dk RESUME

Læs mere

SCHENGEN BERØRER OGSÅ DANSK UDLÆNDINGEPOLITIK

SCHENGEN BERØRER OGSÅ DANSK UDLÆNDINGEPOLITIK NOTAT SCHENGEN BERØRER OGSÅ DANSK UDLÆNDINGEPOLITIK Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Den danske udlændingepolitik

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3069-0005 Dok.: MJO40608 G R U N D N O T A T vedrørende meddelelse fra

Læs mere

Bemærkninger til konventionen

Bemærkninger til konventionen Bemærkninger til konventionen 1. Indledning Baggrunden for den nordiske konvention er et ønske om på grundlag af konklusionerne fra det nordiske justitsministermøde på Svalbard i juni 2002 at forenkle

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 41 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 41 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 41 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Storbritanniens beslutning om forbeholdet

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Dato: 16. november 2012 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Lisbeth Sandbjerg Hansen Dok: 608892 6046182012-3080-0006

Læs mere

Spørgsmål om Grønland/Færøerne

Spørgsmål om Grønland/Færøerne Spørgsmål om Grønland/Færøerne Færøudvalget 2014-15 (2. samling) FÆU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Færøudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 7. oktober

Læs mere

Ambitiøs plan for fremtidens retspolitik i EU

Ambitiøs plan for fremtidens retspolitik i EU Executive summary EU-Kommissionen er kommet med et udspil til det politiske program for EU s retspolitik de næste fem år. Det såkaldte Stokholm-program er ambitiøst og sigter grundlæggende mod at normalisere

Læs mere

(EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3)

(EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3) 2002F0475 DA 09.12.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS RAMMEAFGØRELSE af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (2002/475/RIA)

Læs mere

NORSK MODEL VIL VÆRE EN HÆMSKO FOR DANSK POLITI

NORSK MODEL VIL VÆRE EN HÆMSKO FOR DANSK POLITI NOTAT NORSK MODEL VIL VÆRE EN HÆMSKO FOR DANSK POLITI Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Euroskeptiske politikere fremhæver ofte Norge som et forbillede

Læs mere

Ny meningsmåling: Flertal af vælgere siger farvel til retsforbeholdet

Ny meningsmåling: Flertal af vælgere siger farvel til retsforbeholdet BRIEF Ny meningsmåling: Flertal af vælgere siger farvel til retsforbeholdet Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 191 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Et stigende flertal af vælgerne ønsker enten at afskaffe

Læs mere

EU GØR DET NEMMERE AT EFTERFORSKE PÅ TVÆRS AF GRÆNSER

EU GØR DET NEMMERE AT EFTERFORSKE PÅ TVÆRS AF GRÆNSER BRIEF EU GØR DET NEMMERE AT EFTERFORSKE PÅ TVÆRS AF GRÆNSER Kontakt: Ph.d., cand.jur. et scient.pol, Trine Thygesen Vendius +45 20 92 63 23 kontakt@thinkeuropa.dk RESUME Med vedtagelsen af den europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: HLL40258 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 69 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Gennemgang af Kommissionens

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.: 2007-3061/1-0035 Dok.: CDH43474 R E D E G Ø R E L S E

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0758 Bilag 1, KOM (2011) 0759 Bilag 1 Offentligt Dato: 3.februar 2012 Kontor: Formandskabssekretariatet Sagsbeh: Henriette Vincens Norring Sagsnr.: 2012-3705-0010 Dok.: 333070

Læs mere

BRITERNE HAR ERKENDT AT EUROPOL IKKE ER NOK

BRITERNE HAR ERKENDT AT EUROPOL IKKE ER NOK NOTAT BRITERNE HAR ERKENDT AT EUROPOL IKKE ER NOK Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Hvordan skal en dansk tilvalgsordning for de retlige og indre anliggender i

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0254 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0254 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0254 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 6. juni 2013 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Morten Schaumburg- Müller Sagsnr.: 2013-399-0064

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.3.2008 KOM(2008) 134 endelig 2008/0055 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2005/35/EF

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på det ekstraordinære rådsmøde

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 29. EUROPAUDVALGS MØDE

Europaudvalget. Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 29. EUROPAUDVALGS MØDE Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 29. EUROPAUDVAGS MØDE Mødedato: Fredag den 8. april 2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 Sted: Vær. 2-133 Dagsorden

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 283 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-3060/10-0001 Dok.: DBI20349 N O T A T om aftaler mellem USA

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato 5. oktober 2002 Kontor: EU-kontoret Sagsnr.: 2002-619/21-0261 Dok.: CTN20389 TALE ved offentlig høring den 16. september 2002 om Kommissionens grønbog om beskyttelse

Læs mere

Husstandsomdelt avis. Oplag: 880.000 eksemplarer. Folkeafstemning 3. december 2015

Husstandsomdelt avis. Oplag: 880.000 eksemplarer. Folkeafstemning 3. december 2015 RETSAVISEN Hvad stemmer vi om? Husstandsomdelt avis. Oplag: 880.000 eksemplarer. Folkeafstemning 3. december 2015 Derfor skal vi til folkeafstemning Et flertal i Folketinget har besluttet at bede vælgerne

Læs mere

Det politimæssige og strafferetlige samarbejde i Den Europæiske Union

Det politimæssige og strafferetlige samarbejde i Den Europæiske Union Det politimæssige og strafferetlige samarbejde i Den Europæiske Union This page intentionally left blank Ingeborg Gade, Rikke Freil Laulund, Katrine Schjønning og Lykke Sørensen Det politimæssige og strafferetlige

Læs mere

Er Du i Tvivl. TÆNKETANKEN EUROPAS AVIS OM FoLKEAFSTEMNINGEN

Er Du i Tvivl. TÆNKETANKEN EUROPAS AVIS OM FoLKEAFSTEMNINGEN Er Du i Tvivl? TÆNKETANKEN EUROPAS AVIS OM FoLKEAFSTEMNINGEN LÆS OM: EUROPOL FLYGTNINGE FAMILIER FORBRUGERE ARBEJDSMARKED & VIRKSOMHEDER SAMT LARS LØKKE RASMUSSEN & KRISTIAN THULESEN DAHL OM JA / NEJ ANNONCETILLÆG

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 243/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Boelskifte, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K.

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 16. maj 2007 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2007-156-0106 Dok.: JAU40546

Læs mere

DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU

DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU NOTAT DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Danmarks retsforbehold i EU har overlevet sig selv

Danmarks retsforbehold i EU har overlevet sig selv NOTAT Danmarks retsforbehold i EU har overlevet sig selv Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Regeringen bør allerede tidligt i efteråret 2014 udskrive en folkeafstem-

Læs mere

Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet

Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet Af Lave K. Broch, kampagnekoordinator for Folkebevægelsen mod EU Findes der er en vej ud af EU for Danmark?

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkt eller tiltalt i straffesager

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkt eller tiltalt i straffesager EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 822 final 2013/0408 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkt eller tiltalt

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 15. oktober 2015 L 29 Forslag til lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Af udenrigsministeren

Læs mere

HVAD STEMMER VI OM - BIND II BILAG TIL FOLKEAFSTEMNINGEN OM RETSFORBEHOLDET

HVAD STEMMER VI OM - BIND II BILAG TIL FOLKEAFSTEMNINGEN OM RETSFORBEHOLDET HVAD STEMMER VI OM - BIND II BILAG TIL FOLKEAFSTEMNINGEN OM RETSFORBEHOLDET HVAD STEMMER VI OM BIND 2 Bilag til folkeafstemningen om retsforbeholdet Jens- Peter Bonde Den kan downloades gratis af private

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 177 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 177 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 177 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2015-0035-0282 Dok.: 1494908 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål H

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE

FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE BRIEF 28. april 2015 FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Kereto Gormsen +45 60 13 83 19 lkg@thinkeuropa.dk

Læs mere

Danske virksomheder står bedre med en tilvalgsordning

Danske virksomheder står bedre med en tilvalgsordning Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang opgøret med det danske retsforbehold. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt 03 DEC Af Ulla Lyk-Jensen, ulj@di.dk Seniorchefkonsulent

Læs mere

Forslag. til. Lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Forslag. til. Lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning Forslag til Lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning 1. Danmark deltager i Den Europæiske Unions samarbejde om et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, jf. tredje del, afsnit

Læs mere

ET SIKKERT EUROPA GRÆNSE- OVERSKRIDENDE KRIMINALITET

ET SIKKERT EUROPA GRÆNSE- OVERSKRIDENDE KRIMINALITET ET SIKKERT EUROPA GRÆNSE- OVERSKRIDENDE KRIMINALITET Kl. 15.44 sætter du dig ind i toget på Københavns Hovedbanegård, og kl. 20.16 ankommer du til Hamburg. Undervejs har du dårligt registreret, at du har

Læs mere

Aftale om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender

Aftale om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender Aftale om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender Med aftalen om Danmark i Europol besluttede regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Socialistisk Folkeparti

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over retsforbeholdsramte forslag til EU-retsakter Dato: 1. december 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 10. februar 2014 Sag 287/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Sysette Vinding Kruse) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 6. september

Læs mere