Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014"

Transkript

1 Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014

2 Indhold Indledning... 2 Bekendtgørelsen om magtanvendelser over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet... 2 Supplerende bemærkninger til lovgivningen i forhold til skolen på Baunegård... 3 Supplerende bemærkning til lovgivningen i forhold til unge over 18 år... 3 Personlig pleje... 4 Magtanvendelse i forbindelse med medicingivning... 4 Låste døre... 5 Tvivlsspørgsmål... 5 Undersøgelse af et barn eller af et barns værelse... 5 Klage... 6 Vejledning til registrering af magtanvendelser... 6 Registrering, interne og eksterne procedurer... 6 Interne procedurer... 6 Vejledning i at udfylde indberetning af fysisk magtanvendelse... 7 Om forebyggelse af magtanvendelser... 7 Eksterne procedurer... 7 Indberetning af ulovlige magtanvendelser... 7 Klager... 8 Pædagogisk håndtering af magtanvendelser i forhold til børn og personale... 8 Håndtering i forhold til impliceret personale Håndtering i forhold til øvrigt personale... 9 Undervisning af personale og Studio III-tilgang... 9 Fokusområde ved low arousal... 9 Grundprincipper ved fysisk magtanvendelse... 9 Håndtering i forhold til det implicerede barn Håndtering i forhold til øvrige børn og unge En skitse til forebyggelse af magtanvendelser Konflikter og konflikthåndtering Barnet udvikles ikke gennem magtanvendelse, men gennem anerkendelse Konflikter kan ikke undgås Hvis konflikter fører til magtanvendelser, eller andre former for voldsomme udbrud Værktøj til begrænsning af konflikter handleprofil BILAG #1 GENNEMGANG AF MAGTANVENDELSER TIL BØRNENE BILAG #2 EKSEMPLER PÅ BESKRIVELSER AF MAGTANVENDELSER BILAG #3 SKEMA TIL REGISTRERING AF MAGTANVENDELSER BILAG #4 SKEMA TIL BESKRIVELSE AF HANDLEPROFIL BILAG #5 KOMMISORIUM FOR MAGTANVENDELSESETISK UDVALG

3 Indledning Dette er en beskrivelse af hvordan der arbejdes med magtanvendelser i Center for Børn med Handicap. Denne vejledning er lavet marts 2013 og opdateres senest marts I har vi følgende holdninger til magtanvendelser: Der skal være så få magtanvendelser som overhovedet muligt - vi arbejder efter mindste-indgrebs princippet. Når der foretages fysiske magtanvendelser, skal de være så skånsomme og milde, som overhovedet muligt. Der skal være en åbenhed om dilemmaer og svære problemstillinger ift. magtanvendelser, så vi løbende udvikler vores syn på magtanvendelser og udvikler vores pædagogik. Det er ikke sandsynligt, at barnet kan lære noget af en magtanvendelse. Det er derimod en forpligtelse, at de voksne forsøger at lære noget af en magtanvendelse: Det er en forpligtelse at analysere situationen Det er en forpligtelse at være ærlig og åben omkring hændelsen Det er en forpligtelse, at man ikke står alene med hændelsen. Det er en forpligtelse, at alle støtter kollegaer i disse hændelser Beskrivelserne på de følgende sider er et forsøg på at komme hele vejen rundt i et kompliceret felt. Denne beskrivelse er redigeret i vinteren Alle medarbejdere, der ansættes til at varetage pædagogiske opgaver, får ved ansættelsen udleveret bekendtgørelsen. Medarbejderen forpligter sig med sin underskrift til at læse og arbejde efter gældende regler og retningslinjer i bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen om magtanvendelser over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Kommentarer til bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet; Nr. 18 af 15. januar 2013, socialministeriet Bekendtgørelsen omfatter de situationer, hvor det er tilladt at benytte magtanvendelse. Disse er indeholdt i 1 og 2. Der skelnes mellem: Fysisk magtanvendelse i form af fastholdelse eller at barnet/den unge føres til et andet opholdssted Nødværge. Lovgivningen er formuleret overordnet og magtanvendelse er tilladt, hvis: 2

4 1. Barnet eller den unge udviser en sådan adfærd, at forsat ophold i fællesskabet er uforsvarlig, eller 2. Barnet eller den unge derved forhindres i at skade sig selv eller andre Samtidig understreges det, at magtanvendelse aldrig må bruges som pædagogiskmetode, og at pædagogiske virkemidler altid skal afprøves, før man skrider til magtanvendelse. Endvidere understreges det, at midlet altid skal stå i forhold til målet. Med andre ord at mindre problemer skal mødes med mindre indgribende foranstaltninger. I forhold til punkt 1 herover er vejledningen om magtanvendelser (nr af ) står der at det skal medføre så store gener eller problemer for de andre børn, at det ikke kan forsvares, at vedkommende forbliver i fællesskabet, f.eks. hvis barnet har været voldeligt og stadig er stærkt ophidset, så der kan være risiko for, at vedkommende igen handler voldeligt. Det er pointeret, at der i den konkrete situation skal være reel og begrundet risiko for, at vedkommende vil foretage handlinger, som gør det uforsvarligt, at vedkommende forbliver i fællesskabet. Nødværge og nødret Efter straffelovens 13 og 14 kan handlinger der er foretaget i nødværge og nødret og som ellers er ulovlige, blive straffri. Handlingen skal være strengt nødvendig og kan kun anvendes i ekstraordinære situationer. Bestemmelserne kan derfor ikke anvendes til at foretage jævnligt forekommende tvangsmæssige indgreb. Handlingen kan være lovlig, hvis handlingen sker for at modstå eller afværge et uretmæssigt angreb (vold, ildspåsættelse, ødelæggelse af ting eller blufærdighedskrænkelse), som er påbegyndt eller overhængende (umiddelbart truende), og handlingen er nødvendig og står i rimelig forhold til at beskytte personer eller ting. Supplerende bemærkninger til lovgivningen i forhold til skolen på Baunegård Magtanvendelsesbekendtgørelsen dækker ikke den interne skole og dagafdelingen, så magtanvendelser, der benyttes i skolen, er kun omfattet af straffelovens bestemmelser om nødværge og nødretsregler. Oversat til almindeligt dansk indebærer dette, at magtanvendelse kan tages i brug for at afværge farlige situationer, eller situationer, hvor der er overhængende risiko for skade på ting eller personer. Supplerende bemærkning til lovgivningen i forhold til unge over 18 år Det kan forekomme, at vi har unge på vores institution, som fylder 18 år inden de visiteres videre til andet tilbud. Når de er fyldt 18 år, gælder magtanvendelsesbekendtgørelsen for voksne. Magtanvendelse overfor voksne skal indberettes i skemaerne fra Socialministeriet. I disse tilfælde skal forstander altid kontaktes mhp at lave særlige ordninger vedr. den unge. 3

5 Personlig pleje Som udgangspunkt må der ikke bruges magt i forbindelse med personlig pleje. Det er vigtigt, at alle pædagogiske eller sjove påfund er afprøvet inden, man skrider til at bruge magt. For mindreårige børn (hvor både barnets alder, modenhed og mulighed for forståelse af situationen tages i betragtning) kan det dog indgå som et hensyn i omsorgen, at barnet i den pågældende situation fastholdes, føres eller bæres. Eksempler på denne omsorg kan være at holde barnet på puslebordet, at holde barnet under badning eller ved påklædning, at støtte barnets hoved under tandbørstning eller at holde barnet i hånden ved færden i trafikken. Fastholdelse og lignende tiltag i sådanne situationer betragtes ikke som fysisk magtanvendelse i henhold til magtanvendelsesbekendtgørelsens 2 hvis der er tale om sædvanlige situationer, der er beskrevet i barnets retningslinjer og sammen med leder og forældre vurderet at være nødvendige forholdsregler. Når der er tale om akutte, enkeltstående (usædvanlige) tilfælde af fastholdelse, hvor der ikke er truffet vurdering af forældre og leder, skal der ske indberetning. Der opstår etiske dilemmaer, når forhold kan begynde at ligne omsorgssvigt. Det må altid vurderes i det enkelte tilfælde og i samarbejde med en leder. Hvis barnet har fået for lange negle og river sig selv, personalet og andre børn, vil magtanvendelsen være nødvendig, for at undgå skader på barnet ellers dets omgivelser. Her henvises i øvrigt til Københavns Kommunes etiske kodeks for yderligere refleksioner omkring etiske dilemmaer. Ydelser som tandbørstning, bleskift, personlig hygiejne mv. er ydelser efter serviceloven. Sårpleje, kateterskift og medicingivning er eksempler på ydelser efter sundhedsloven. Magtanvendelse i forbindelse med medicingivning Sundhedsloven åbner ikke op for tvang med mindre det er akut og livsnødvendigt. Der skal dog altid i de konkrete situationer ske en afvejning af indgrebets karakter og omfang i forhold til indgrebets formål. Barnets fysiske alder og modenhed vil være centrale vurderingskriterier for, om der under hensyn til risiko for barnets sundhed og udvikling, er hjemmel i omsorgspligten til at foretage indgreb, som et barn modsætter sig. Samtidig skal en tvangsmedicinering tage udgangspunkt i en vurdering af det enkelte barn og mindsteindgrebsprincippet og ske med forældrenes samtykke. Efter en konkret vurdering af barnets alder, modenhed og mulighed for forståelse af konsekvenserne,g medicinens nødvendighed, skal lægen involveres og orienteres om barnets modstand. Lægen skal vurdere, om der er andre behandlingsmuligheder. For de børn, der indimellem nægter at tage sin livsnødvendige medicin, skal det beskrives i en plejeplan, hvilke andre metoder, der kan anvendes. Det er vigtigt at fastslå, at det kun gælder livsnødvendig medicin - altså hvor barnets liv kan være i fare. Det betyder, at adfærdsregulerende medicin aldrig må gives med magt. 4

6 Tvangsmedicinering skal indberettes som ikke tilladt magtanvendelse, når der er tale om akutte, enkeltstående (usædvanlige) tilfælde af fastholdelse, hvor der ikke er tid til at få samtykke fra forældrene. Tvangsmedicinering skal ikke indberettes som magtanvendelse, når der er tale om gentagne, sædvanlige situationer jf ovenstående. I alle situationer skal der arbejdes med at finde en tilgang så magtanvendelsen kan minimeres. Låste døre Vi har aflåste yderdøre i de afdelinger hvor børnenes funktionsniveau ikke tillader, at de færdes frit uden for institutionen uden at være til fare for sig selv. Børn må aldrig være i en aflåst afdeling uden at der samtidig er personale tilstede i afdelingen. Hvis det vurderes, at et barn har en bevidst intention om at ville forlade afdelingen, men begrænses af en låst dør, vil dette være en magtanvendelse, som skal indberettes. Hvis barnet afledes fra intentionen eller følges ud med en voksen betragtes det ikke som en magtanvendelse. Tvivlsspørgsmål Drifts- og Udviklingskontoret i kontoret for handicap og psykiatri i Københavns Kommune vurderer spørgsmålet om lovlighed og er behjælpelige med at afklare principielle tvivlsspørgsmål, f.eks. ved mail-kontakt. I CBH har vi oprettet et stående udvalg, som kan tage cases samt etiske og juridiske dilemmaer op og træffe afgørelser om og beskrive - hvilken praksis vi anbefaler. Centerchefen er formand for dette udvalg, som mødes efter behov. Undersøgelse af et barn eller af et barns værelse Pædagogisk skal man arbejde på at opnå et vist mål af samarbejde med barnet/den unge omkring undersøgelse af værelse, rengøring, mm. Hvis rengøringsstandarden er så ringe, at der er risiko for helbred eller nedbrydning af huset, kan man benytte nødret. Det er desuden tilladt at foretage en undersøgelse af barnets værelse, hvis der er begrundet mistanke om, at barnet har ting, som er farlige. Dette gælder f.eks., hvis der mangler skarpe genstande i institutionens køkken, eller hvis det er observeret, at barnet har ting, som kan udgøre en fare for barnet selv eller for andre. Dette skal altid gøres i samråd med forstander, og det skal altid indberettes på samme måde som øvrige magtanvendelser. Det er også tilladt at undersøge barnet selv, hvis barnet har farlige genstande (som f.eks. knive eller andet) på sig eller på sit værelse. Der må alene foretages klap uden på tøjet og undersøgelse af lommer og sko, og det kan 5

7 kræves, at den unge tager jakke, hue og sko af. Der skal så vidt det er muligt - være to ansatte tilstede, og mindst den ene skal være af samme køn. Dette skal altid gøres i samråd med forstander, og skal indberettes som magtanvendelse. Hvis vi skal overvåge børns samtaler med deres forældre er der særlige regler, som skal drøftes med forstander. Det er ligeledes muligt at tilbageholde børn/unge på institutionen mod deres vilje de første 14 dage efter indskrivning på institutionen. Aftaler om dette skal altid gøres i samråd med forstander. Klage Hvis nogle ønsker at klage over magtanvendelse ift. Magtanvendelsesbekendtgørelsen, skal det ske til Socialforvaltningen, der videresender klagen til Det Sociale Nævn. Socialforvaltningens adresse er følgende: Socialforvaltningen, Drifts- og udviklingskontoret for handicap, Bernstoffsgade 17, 4.sal, 1592 København V. I forhold til klager over magtanvendelser oplyser vi forældrene ved indskrivning - at de kan få adgang til Drifts- og udviklingskontorets vurdering af en konkret magtanvendelse, og vi skal give dem denne afgørelse, hvis de ønsker den. Hvis nogle ønsker at klage over magtanvendelser ift. nødret/nødværge, skal det ske til politiet. Vejledning til registrering af magtanvendelser Registrering, interne og eksterne procedurer Interne procedurer 1. Indberetning af fysisk magtanvendelse og nødværge. Herunder ses processen, når der har foregået en magtanvendelse: i. Den medarbejder, der har været direkte involveret i magtanvendelsen, skal så hurtigt som muligt udfylde indberetningen altid inden arbejdspladsen forlades. ii. Når magtanvendelsen er skrevet gemmes den vedr. barnet under magtanvendelser iii. Filen gemmes med følgende navn: Navn CPR-nr dato [år-måned-dato]. Hvis der er flere magtanvendelser på samme dag skal det noteres sidst i filens navn med (1), (2) osv. 2. Forstanderen/afdelingsleder mødes, hvis det er muligt, med det implicerede barn inden for få dage efter magtanvendelsen for at få et indblik i barnets oplevelse af situationen. Denne indføjer beskrivelse af barnets version eller kommentar i indberetningen og giver en beskrivelse af dette på barnets fil. 6

8 3. Barnets forældre orienteres om magtanvendelsen ud fra den procedure, der er aftalt i samarbejdsaftalen. Orientering af forældre bør ske inden for 24 timer eller førstkommende hverdag eller efter aftale. 4. I de pædagogiske udviklingsplaner skal det noteres hvor mange magtanvendelser, der har været siden den sidste udviklingsplan. INDSKRIV INSTITUTIONENS EGEN PROCEDURE HER Vejledning i at udfylde indberetning af fysisk magtanvendelse Nyansat personale får vejledning i at udfylde indberetningen. Alle punkter i skemaet skal udfyldes. Det har stor betydning at beskrive i indberetningen, hvad der er gået forud for den fysiske magtanvendelse, hvad der konkret skete og de pædagogiske overvejelser og begrundelsen for og derved nødvendigheden af - magtanvendelsen. Om forebyggelse af magtanvendelser Det er holdningen i lovgivningen, og på, at man skal gøre alt, hvad man kan for at løse konflikter ad pædagogisk vej. Når der opstår situationer, hvor fysisk magtanvendelse alligevel bliver nødvendig, skal man prøve at lære af disse. Refleksioner over pædagogiske alternativer foregår i forskellige sammenhænge: På møder i afdelingen Som fast punkt på møde med forstander, afdelingsleder, psykolog og socialrådgiver Andre mødeformer kan også være relevante. Eksterne procedurer De magtanvendelser, der er skrevet af personalet, sendes hver gang ind til Drifts- og Udviklingskontoret for Handicap (DU handicap), til Handicap Center København 1 og til centerchefen. Forstanderen sender hver gang, der har været en magtanvendelse og altid så hurtigt som muligt efter dog højst en uge. Hvis forvaltningen eller handicapcentret har spørgsmål til en magtanvendelse, meldes dette tilbage til forstander, som i første omgang kan supplere indberetningen. Hvis kontoret fortsat vurderer, at en indberetning er tvivlsom eller ulovlig vil kontoret bede os om at ændre praksis eller indlede en dialog med institutionen. Indberetning af ulovlige magtanvendelser Det kan ske, at en medarbejder udfører en ulovlig magtanvendelse eller nødværge. Dette skal straks rapporteres til forstanderen og indberetningen skal indsendes efter samme procedurer som ovenfor beskrevet - dog senest 3 dage efter hændelsen. 1 Hvis barnet ikke kommer fra Københavns kommune skal magtanvendelsen sendes til hjemkommunens sagsbehandler 7

9 Det skal fremgå af indberetningen, hvordan forstanderen håndterer hændelsen. Hvis den implicerede medarbejder er forstanderen, skal indberetningen ligeledes indberettes til tilsynskontoret. Alle, der overværer en magtanvendelse, har pligt til at sikre, at den bliver indberettet. Klager Forældre oplyses ved indskrivning på institutionen om klageadgangen, via en pjece. Pædagogisk håndtering af magtanvendelser i forhold til børn og personale Generelt betragtes magtanvendelser som en stor belastningsfaktor i det psykiske arbejdsmiljø og er således også et anliggende for arbejdsmiljøgruppen. Det er en grundlæggende holdning, at man ikke må stå alene med denne belastning. Håndtering i forhold til impliceret personale. Det implicerede personale er, som udgangspunkt, det personale, der udfører magtanvendelsen. Ofte indgår flere personer. Det betragtes som en fælles forpligtelse at støtte personer, der har været involveret i en magtanvendelse. Uanset omfanget af en magtanvendelse skal man drøfte den med nogen i miljøet, inden man forlader arbejdspladsen (hvis overhovedet muligt). Langt overvejende er støtten kollegial blandt de nærmeste kolleger. I mappen om arbejdsmiljø står alle kollegaers udvalgte kontaktpersoner, og disse kan kontaktes, hvis der skønnes at være brug for dette. Der kan altid laves akut aftale med en af institutionernes psykologer, en leder eller en kollega, om støttende samtaler. Samtalerne tager udgangspunkt i den impliceredes behov for at tale om sine oplevelser, tanker og følelser så vidt muligt drejer samtalen sig ikke om pædagogiske strategier. I tilfælde af, at magtanvendelsen er af særlig belastende karakter, kan der laves akut aftale med psykolog uden for Center med Handicap hos SOS international. Medarbejdere kan selv henvende sig uden at få tilladelse hos nærmeste leder. SOS international kan kontaktes på telefon: Vi opfordrer dog altid til, at ledelsen inddrages, så ledelsen kan støtte og hjælpe. 8

10 I alle personalegrupper er der mulighed for at aftale støtte og teamsupervision med psykolog/socialrådgiver. Håndtering i forhold til øvrigt personale Magtanvendelser har generelt stor indflydelse på arbejdsmiljøet. Det kan være en stor belastning at være vidne til en magtanvendelse, og det kan være en stor belastning at høre om den. Magtanvendelse repræsenterer typisk et klimaks i en konfliktsituation, og det man hører om magtanvendelsen vil altid være en meget begrænset del af hele begivenheden. Det er et udviklingspunkt i at sikre en systematisk håndtering af denne problematik i de forskellige personalegrupper. Supervision er typisk et forum, hvor belastningen ved magtanvendelse vil blive drøftet og bearbejdet. Undervisning af personale og Studio III-tilgang Ved ansættelse af nyt personale bliver alle orienteret om, og får udleveret bekendtgørelsen om magtanvendelse, og medarbejderen bekræfter dette ved underskrift. Der undervises desuden i dette som en del af introduktionsforløbet i CBH. Nogle medarbejdere fra alle institutioner i har været på Studio III-kursus, som er kursus i konflikthåndtering og håndtering af fysiske magtanvendelser ud fra principper om ikke-voldelige magtanvendelser ved low arousal. Der undervises i denne tilgang efter behov. Behovet vurderes årligt i centerledelsen. Fokusområde ved low arousal - Vær rolig (eller lad som om du er rolig) - Øjenkontakt - Afstand - Berøring - Tale - Lytte til personen - Reducere generelle stimuli Grundprincipper ved fysisk magtanvendelse Minimal kraft og maksimal teknik Find åbningen der er vejen ud (mellem tommelfinger og de fire andre fingre) Roter med tommelfingeren Hold albuen ind til kroppen Brug benene (de store muskelgrupper) Gå med og ikke mod kraften Vi underviser i følgende færdigheder: Frigørelse fra greb om håndled enkelt hånd Frigørelse fra greb om håndled to hænder på et håndled 9

11 Frigørelse fra greb om håndled begge håndled Beskyttelse af luftvejene Undgåelse af og frigørelse fra bid Undgåelse af slag/blokering At håndtere bruger, der lader sig falde Fastholdelse gående magtanvendelse På de interne kurser på undervises der i ovennævnte teknikker og tilgang. Hvis der er spørgsmål til eller blot nysgerrighed på Studio III kan forstanderen kontaktes. Håndtering i forhold til det implicerede barn Børnene orienteres, hvis de kan, om bekendtgørelsen af forstanderen. I udgangspunktet tages der fra 12-års alderen stilling til, hvilken form denne orientering skal have. Orientering til børn, der jævnligt udsættes for magtanvendelser, er naturligvis mere grundig end, hvis børnene kun er i risiko for at blive vidne til magtanvendelse. I gennemgangen tages der udgangspunkt i en visualisering af magtanvendelser, der ses i bilag #1. Det indgår i registreringsproceduren, at det skal beskrives, hvordan barnet havde det før, under og efter indgrebet. Det indgår endvidere, at der tales med barnet, således at barnet får lejlighed til at ledsage denne med sin egen redegørelse for episoden, som det hedder i bekendtgørelsen. Det skal fremgå af barnets pædagogiske udviklingsplan, hvilke mål man har, og hvilke metoder man påtænker at anvende for det enkelte barn i relation til magtanvendelser. Håndtering i forhold til øvrige børn og unge. Episoder med magtanvendelse drøftes jævnligt på børnemøder sammen med børnene. Det er et udviklingspunkt i at sikre, at børn, som er vidner til en magtanvendelse, får lejlighed til at tale om episoderne med voksne. Det er vigtigt at spørge til hvordan de øvrige børn har reageret på hændelserne. Efter perioder hvor der har været mange voldsomme magtanvendelser kan det være nødvendigt at tale med de øvrige børn, om deres reaktioner og tanker om dette. Dette skal dog altid tilrettelægges grundigt sammen med psykolog eller ledelse. 10

12 En skitse til forebyggelse af magtanvendelser Konflikter og konflikthåndtering Et grundlæggende princip i arbejdet er, at forsøge at undgå, at konflikter opstår. Dette opnås bedst: Ved at forberede barnet (i god tid) Ved at afpasse krav til barnets formåen. Ved at sikre sig, at barnet forstår, hvad man forventer af det Ved at vurdere barnets formåen i forhold til f.eks. om kravene er nye, barnets aktuelle tilstand, mv. Barnet udvikles ikke gennem magtanvendelse, men gennem anerkendelse Magtanvendelse repræsenterer altid en ubehagelig situation, både for barn og voksen. Den rummer ikke i sig selv grundlag for udvikling, men snarere nederlagspræget erfaring. Konflikter kan ikke undgås Konflikt betyder: Sammenstød, strid, uoverensstemmelse. Uoverensstemmelser kan ikke undgås. Dem kan man lære af, f.eks. følgende: Man kan lære, at forskellige mennesker har forskellige opfattelser af situationer Man kan lære, at forskellige mennesker har forskellige ønsker. Man kan lære, at uenighed ikke er farligt. Hvis konflikter fører til magtanvendelser, eller andre former for voldsomme udbrud Tal aldrig med barnet om konflikten, medens barnet eller du selv er meget følelsesmæssigt påvirket. Sørg for at afslutte magtanvendelsen på en god måde. Metoden skal 100% afpasses barnet: For nogen er det vigtigste budskab, at det er overstået. For nogen er det vigtigt at få lejlighed til at sætte ord på. Værktøj til begrænsning af konflikter handleprofil For at hjælpe nye medarbejdere udarbejdes en handle profil på de børn og unge, der ofte udviser konflikt adfærd. Her skal personale med et godt kendskab til barnet beskrive hvilke stressorer, der kan påvirke barnet særligt, hvilke kendte signaler barnet har i disse situationer og hvilke handlemuligheder, der er kendt for at undgå konflikt 11

13 Bilag #1 Gennemgang af magtanvendelser til børnene En magtanvendelse er, når en voksen holder en anden, selvom den anden ikke har lyst til at blive holdt. 1. Hvis barnet er til fare for sig selv eller andre eller Fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarligt 2. Og de voksne har sagt, at man skal stoppe 3. Hvis man ikke stopper, selvom de voksne har sagt det 4. Den voksne skal derefter sørge for at det holder op, og holder den anden 12

14 Bilag #2 Eksempler på beskrivelser af magtanvendelser 2. stk.2: Barnet eller den unge derved forhindres i at skade sig selv eller andre Efter en verbal konflikt bliver en 15årig dreng ophidset og skubber derfor medarbejderen hårdt i brystet. Efterfølgende følges medarbejder og elev ind på elevens værelse. På værelset slår eleven ud efter medarbejderens ansigt, hvorefter drengen bliver fastholdt. En 11årig pige forsøger at løbe væk fra institutionen, efter at hun har haft en samtale med sin mor der har oprevet hende. Medarbejderne forsøger at tale hende fra det, men det lykkes ikke. Derefter fastholdes pigen og føres tilbage til institutionen, fordi man vurderer at det er for farligt for pigen at færdes på egen hånd i området. En 11årig dreng kaster sten efter en medarbejder. Da medarbejderen prøver at stoppe drengen sparker han medarbejderen over benet. Herefter kommer en anden medarbejder til og sammen fastholder de drengen. Medarbejderne kan ikke slippe drengen uden at han vil slå og sparke og drengen bliver i alt fastholdt i 5 minutter. En dreng på 12 år er meget provokerende og råber en anden dreng ind i hovedet. Drengen som det går ud over er autist og bliver meget forskrækket. Medarbejderen vælger derfor at føre den førstnævnte dreng væk, ved at fastholde ham i overarmen. IKKE TILLADT MAGTANVENDELSE En pige på 9 år er meget grov i munden overfor pædagogen, og kalder pædagogen meget grimme navne. Pædagogen føler sig meget stødt og siger til barnet at hun enten skal tale pænt eller at hun må gå ind på sit værelse. Pigen bliver ved med at tale meget grimt og til sidst fører pædagogen hende til hendes værelse. NØDVÆRGE Det følgende eksempel foregår i køkkenet på en døgninstitution. I denne episode bider en dreng sig fast i brystet på en kvindelig pædagog. Den kvindelige pædagog slår drengen, hvilket resulterer i at drengen slipper sit tag. Kilde: Vejledning fra Københavns kommune DU-kontor 13

15 Bilag #3 Skema til registrering af magtanvendelser Institution: Afdeling: Adresse på tilbuddet: Barnets navn: Dato for indgrebet: Barnets cpr.nr.: Tidspunkt for indgrebet: Indgrebets varighed: minutter og sekunder Hvor fandt magtanvendelsen sted: Her skrives hvilket lokale det er foregået i Hvad var begrundelsen for magtanvendelsen: Fastholdelse og/eller føren jf. magtbekendtgørelsen 2,stk. 1, nr.1: (Fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarlig) Fastholdelse og/eller føren jf. magtbekendtgørelsen 2,stk. 1, nr.2: (Barnet forhindres i at skade sig selv eller andre) Nødværge jf. magtbekendtgørelsen 2,stk. 1, nr.3: (Akut nødvendig ifølge straffelovens bestemmelser) Ikke lovlig magtanvendelse: Beskrivelse af forløbet forud for magtanvendelsen: Dette punkt og nedenstående punkt kan evt. begge beskrives i dette felt. Beskrivelse af handlingsforløbet under magtanvendelsen: (Hvad skete der?):. Pædagogiske overvejelser i forhold til episoden: Her kan særlige problemstillinger eller f.eks. funktionsniveauet beskrives. For nogle børn vil dette felt være forudfyldt Hvis problemstillingen er gentagende, er der i så fald udarbejdet handleplan for at minimere eller helt undgå magtanvendelser?: Her vil der stå Se i udviklingsplanen. Tjek gerne efter og ellers husk at sikre det i kommende udviklingsplaner Barnets forklaring (hvis dette er muligt): Eventuelle vidners bemærkninger: Hvordan underrettes forældrene om magtanvendelsen?: Medarbejderes/medarbejdernes navn, stilling og underskrift: 1. Navn: Stilling: Ansat siden: 2. Navn: Stilling: Ansat siden: 3. Navn: Stilling: r Ansat siden: Lederens bemærkninger: Lederens navn og dato: 14

16 Bilag #4 Skema til beskrivelse af handleprofil Handleprofil for... i særlig vanskelige situationer eller ved udadreagerende adfærd. UDFYLDES PÅ COMPUTEREN Beskriv barnets uhensigtsmæssige adfærd: Personale/barn relationen. Særlige situationer der kan udløse den udadreagerende adfærd: Handlemuligheder for at undgå at udadreagerende adfærd opstår: Særlig adfærd der kan varsle den udadreagerende adfærd: Handlemuligheder når den uhensigtsmæssige og/eller udadreagerende adfærd er udløst. Personale/personale relationen 15

17 Bilag #5 Kommisorium for magtanvendelsesetisk udvalg Baggrund Vi oplever ofte, at lovgivning på området er vejledende og at der opstår dilemmaer ift tolkningen og vurderingen af magtanvendelser i praksis. Med dette udvalg skaber vi et forum, som kan sikre en grundig etisk stillingtagen til konkrete og generelle dilemmaer i praksis. En del af baggrunden for udvalgets arbejde er desuden følgende: - Bekendtgørelsen om magtanvendelser (fra 2010) - Vejledning til bekendtgørelsen fra socialministeriet (2011) - Københavns kommunes etiske kodeks og fire værdier - Vi tager desuden øvrige etiske perspektiver (udover Løgstrups deontologiske tilgang fra KKs etiske kodeks) med til belysning af dilemmaer Formål - Drøfte etiske, juridiske dilemmaer vedr magtanvendelser i CBH. - Udstikke retningslinjer for håndtering af konkrete forhold vedr magtanvendelser i CBH Deltagere - Udvalget består af centerchef og institutionsleder samt andre medlemmer efter behov - Følgende deltager i udvalget pr : - Centerchef (Sune Bjørn Larsen) - Institutionsleder (Søren Bomann Andersen) Opgaver - Opsøge og modtage konkrete magtanvendelser samt pædagogisk praksis omkring magtanvendelser - Vurdere om centrets indsats på området er tilstrækkelig Produkt Dilemmaer, refleksioner og tolkninger skrives i dokument der findes på CBHs fællesdrev for institutionslederne. Ændring i praksis formidles til aktuelle involverede. Mødefrekvens - Efter behov Nedsat af centerchef

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1 Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1. Hvorfor retningslinjer om magtanvendelse?...3 2. Det grundlæggende...3 3. Hvad må du?...4 3.1 Den korte version...4 3.2 Den

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE FORORD Skoleafdelingen har vedtaget fælles retningslinjer for, hvad ledere og medarbejdere i skoler, SFOer, fritidshjem og klubber skal gøre, hvis

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed Kære kollegaer! Brøndagerskolens Arbejdsmiljøgruppe har udarbejdet denne mappe Den Røde Mappe for at sikre sig, at alle ansatte har eller får kendskab til, hvordan man handler, når man har været udsat

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af:

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af: 1 Københavns Amt Psykiatri- og Socialforvaltningen Socialpædagogernes Landsforbund Kreds Københavns Amt Retningslinjer i forbindelse med anvendelse magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

Arbejdsmiljøets udfordringer. Niels Knudsen & Henrik Pedersen

Arbejdsmiljøets udfordringer. Niels Knudsen & Henrik Pedersen De Psyko-Fysiske Konsulenter Volds- og Konflikthåndtering Arbejdsmiljøets udfordringer mht. vold og trusler Niels Knudsen & Henrik Pedersen WWW.KONFLIKTHAANDTERING.DK Struktur Vores indspark til arbejdspladsen,

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet VEJLEDNING om brug af magtanvendelse på ældreområdet Indholdsfortegnelse 1..Præsentation og fortolkning af loven...2 2. Forudsætning for anvendelse af tvang...4 3. Hvilken tvang må anvendes? Og hvornår?...5

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Politik om vold, trusler og chikane

Politik om vold, trusler og chikane Politik om vold, trusler og chikane Lions Park Søllerød skal være en sikker arbejdsplads! Vold, trusler om vold og chikane mod de ansatte tolereres ikke! Det betyder: At trusler mod den enkelte ses som

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Bilag 1: vold og krænkelse af personlige fysiske grænser Virksomhed ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Beskrivelse af de faktiske forhold Virksomheden Plejehjemmet Torsbo består af to plejeafdelinger,

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Konflikthåndteringspolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje Taastrup

Konflikthåndteringspolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje Taastrup Konflikthåndteringspolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje Taastrup Forord Konflikter er en del af livets vilkår. Som udgangspunkt er uenighed og konflikter uundgåeligt, ikke mindst i en skolesammenhæng,

Læs mere

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Magtanvendelse i folkeskolen Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Kolofon Titel: Magtanvendelse i folkeskolen Forfattere: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold.

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold. Vedtaget: LMU: 24/04-02 Revideret: 03/02-04 VOLDSPOLITIK En voldspolitik på arbejdspladsen skal skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Vold og trusler om vold

Læs mere

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING ÆLDRESERVICE VEJLEDNING Om magtanvendelse At arbejde uden at anvende magt, må aldrig betyde, at man undlader at handle. Men opgaven anses først for løst, når man har fundet frem til en handlemåde, hvori

Læs mere

Køreplan for pædagogisk personale

Køreplan for pædagogisk personale Køreplan for pædagogisk personale 1 Formål: - At medarbejderne bliver fortrolige med fortrinsvis nye regler for magtanvendelse herunder hvornår de kan anvendes. - At medarbejderne diskuterer dilemmaer

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med voksne med et svært psykisk handicap Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo 06-11-2014

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Forord. s. 2. Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune

Forord. s. 2. Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune Indhold Forord. s. 2 Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune Voldspolitikken i Center for Mental Sundhed. s. 5 Hvad er vold og trusler? Hvorfor skal vi have en voldspolitik hvad vil vi

Læs mere

Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb

Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb ifbm. øget mulighed for magtanvendelse overfor børn og unge med ophold på åbne døgninstitutioner og opholdssteder Baggrund for lovændring

Læs mere

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER Det er vigtigt at få rettet fejl og mangler uden at det har konsekvenser for nogen. Med den hastighed alting ændres og omstruktureres og effektiviseres, kan det ikke undga s, der bega s fejl, så det vigtigste

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

God fornøjelse! Vurdering af det psykiske arbejdsmiljø i borgerens hjem

God fornøjelse! Vurdering af det psykiske arbejdsmiljø i borgerens hjem Vurdering af det psykiske arbejdsmiljø i borgerens hjem Skemaet har formål at gøre det lettere at vurdere arbejdsmiljøet i et konkret hjem. Udgangspunktet er, at APV-tjeklisten er blevet brugt ved starten

Læs mere

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Virksomhed Århus Kommune, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Beskrivelse af de faktiske forhold

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse

Vejledning om magtanvendelse Vejledning om magtanvendelse Udarbejdet af: Lillian Aakjær Hassinggaard Gerda Møller Ulla Riber Mortensen Tovholder for magtanvendelse: Ulla Riber Mortensen Dato: 30.05.2009 Revideret: September 2010 Hold

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

frivilliges arbejdsmiljø

frivilliges arbejdsmiljø frivilliges arbejdsmiljø Frivilligt arbejde udføres i mange forskellige sammenhænge, og samfundet har stor nytte af den indsats, de frivillige bidrager med i forbindelse med både socialt arbejde og det

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af mobning

Forebyggelse og håndtering af mobning Til medarbejdere Forebyggelse og håndtering af mobning Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er mobning? Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Typer af vold... 3 3. Definition af vold... 3 4. Forekomst... 4 5. Hvem har ansvaret?...

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen.

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen. Antimobbestrategi for Nymarkskolen Gældende fra den 1. januar 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med Antimobbestrategien er at forebygge og afhjælpe mobning og manglende trivsel

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012

Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012 Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012 BEKENDTGØRELSER Magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet (Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens

Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens Orientering Til Aarhus Byråd, Socialudvalget og Thomas Medom Fra Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 20. maj 2015 Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens tilbud

Læs mere

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner Kriseberedskab Kollegial førstehjælp Professionel krisehjælp Rekvirering af professionel krisehjælp Psykiske krisereaktioner Kollegial førstehjælp Din hjælp til en kriseramt kollega i krisens første timer

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker Spil ikke helt til medarbejdere om røveri i butikker 2 Røveri Det er vigtigt, at du ved, hvordan du passer på dig selv og dine kolleger, hvis der sker et røveri. Når du er forberedt på, at du kan komme

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Studio III Konflikthåndtering ud fra en Low Arousal tilgang. Pædagogisk dag Firkløverskolen Lørdag d. 25. februar

Studio III Konflikthåndtering ud fra en Low Arousal tilgang. Pædagogisk dag Firkløverskolen Lørdag d. 25. februar Studio III Konflikthåndtering ud fra en Low Arousal tilgang Pædagogisk dag Firkløverskolen Lørdag d. 25. februar Formiddagens program Kort præsentation af oplægsholdere Kort intro til Studio III Stress

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner:

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner: 29 BILAG C CHECKLISTE Checkskema handlingsplan Checklisten indeholder en række spørgsmål, som tilsammen dækker en væsentlig del af det psykiske arbejdsmiljø. Spørgsmålene er tænkt som et oplæg til virksomhedens

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

Undervisningshæfte til filmen. Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre?

Undervisningshæfte til filmen. Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre? Undervisningshæfte til filmen Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre? Omsorgssvigt kræver handling Mange børn er dagligt udsat for omsorgssvigt og i mange tilfælde opdager

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Vold som Udtryksform At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Information til studerende inden for social- og sundhedssektoren www.vold-som-udtryksform.dk Vold er en fælles udfordring 2 Vold

Læs mere

Vold på arbejdspladsen

Vold på arbejdspladsen Vold på arbejdspladsen Oplæg ved Cand. Psych. Phd Lars Peter Andersen Aut. Cand. Psych.PhD Lars Peter Andersen 1 Baggrund Klinisk psykolog AMK Herning 2004- Forsker AMK Herning 2004- Ekstern lektor PI

Læs mere

Vejledning om håndtering af konflikter der kan medføre trusler og vold

Vejledning om håndtering af konflikter der kan medføre trusler og vold Vejledning om håndtering af konflikter der kan medføre trusler og vold INDHOLD Indledning...3 Forebyggende foranstaltninger...4 Low arousal konflikt uden konfrontation...5 Håndtering af aggressive personer...6

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere