Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014"

Transkript

1 Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014

2 Indhold Indledning... 2 Bekendtgørelsen om magtanvendelser over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet... 2 Supplerende bemærkninger til lovgivningen i forhold til skolen på Baunegård... 3 Supplerende bemærkning til lovgivningen i forhold til unge over 18 år... 3 Personlig pleje... 4 Magtanvendelse i forbindelse med medicingivning... 4 Låste døre... 5 Tvivlsspørgsmål... 5 Undersøgelse af et barn eller af et barns værelse... 5 Klage... 6 Vejledning til registrering af magtanvendelser... 6 Registrering, interne og eksterne procedurer... 6 Interne procedurer... 6 Vejledning i at udfylde indberetning af fysisk magtanvendelse... 7 Om forebyggelse af magtanvendelser... 7 Eksterne procedurer... 7 Indberetning af ulovlige magtanvendelser... 7 Klager... 8 Pædagogisk håndtering af magtanvendelser i forhold til børn og personale... 8 Håndtering i forhold til impliceret personale Håndtering i forhold til øvrigt personale... 9 Undervisning af personale og Studio III-tilgang... 9 Fokusområde ved low arousal... 9 Grundprincipper ved fysisk magtanvendelse... 9 Håndtering i forhold til det implicerede barn Håndtering i forhold til øvrige børn og unge En skitse til forebyggelse af magtanvendelser Konflikter og konflikthåndtering Barnet udvikles ikke gennem magtanvendelse, men gennem anerkendelse Konflikter kan ikke undgås Hvis konflikter fører til magtanvendelser, eller andre former for voldsomme udbrud Værktøj til begrænsning af konflikter handleprofil BILAG #1 GENNEMGANG AF MAGTANVENDELSER TIL BØRNENE BILAG #2 EKSEMPLER PÅ BESKRIVELSER AF MAGTANVENDELSER BILAG #3 SKEMA TIL REGISTRERING AF MAGTANVENDELSER BILAG #4 SKEMA TIL BESKRIVELSE AF HANDLEPROFIL BILAG #5 KOMMISORIUM FOR MAGTANVENDELSESETISK UDVALG

3 Indledning Dette er en beskrivelse af hvordan der arbejdes med magtanvendelser i Center for Børn med Handicap. Denne vejledning er lavet marts 2013 og opdateres senest marts I har vi følgende holdninger til magtanvendelser: Der skal være så få magtanvendelser som overhovedet muligt - vi arbejder efter mindste-indgrebs princippet. Når der foretages fysiske magtanvendelser, skal de være så skånsomme og milde, som overhovedet muligt. Der skal være en åbenhed om dilemmaer og svære problemstillinger ift. magtanvendelser, så vi løbende udvikler vores syn på magtanvendelser og udvikler vores pædagogik. Det er ikke sandsynligt, at barnet kan lære noget af en magtanvendelse. Det er derimod en forpligtelse, at de voksne forsøger at lære noget af en magtanvendelse: Det er en forpligtelse at analysere situationen Det er en forpligtelse at være ærlig og åben omkring hændelsen Det er en forpligtelse, at man ikke står alene med hændelsen. Det er en forpligtelse, at alle støtter kollegaer i disse hændelser Beskrivelserne på de følgende sider er et forsøg på at komme hele vejen rundt i et kompliceret felt. Denne beskrivelse er redigeret i vinteren Alle medarbejdere, der ansættes til at varetage pædagogiske opgaver, får ved ansættelsen udleveret bekendtgørelsen. Medarbejderen forpligter sig med sin underskrift til at læse og arbejde efter gældende regler og retningslinjer i bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen om magtanvendelser over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Kommentarer til bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet; Nr. 18 af 15. januar 2013, socialministeriet Bekendtgørelsen omfatter de situationer, hvor det er tilladt at benytte magtanvendelse. Disse er indeholdt i 1 og 2. Der skelnes mellem: Fysisk magtanvendelse i form af fastholdelse eller at barnet/den unge føres til et andet opholdssted Nødværge. Lovgivningen er formuleret overordnet og magtanvendelse er tilladt, hvis: 2

4 1. Barnet eller den unge udviser en sådan adfærd, at forsat ophold i fællesskabet er uforsvarlig, eller 2. Barnet eller den unge derved forhindres i at skade sig selv eller andre Samtidig understreges det, at magtanvendelse aldrig må bruges som pædagogiskmetode, og at pædagogiske virkemidler altid skal afprøves, før man skrider til magtanvendelse. Endvidere understreges det, at midlet altid skal stå i forhold til målet. Med andre ord at mindre problemer skal mødes med mindre indgribende foranstaltninger. I forhold til punkt 1 herover er vejledningen om magtanvendelser (nr af ) står der at det skal medføre så store gener eller problemer for de andre børn, at det ikke kan forsvares, at vedkommende forbliver i fællesskabet, f.eks. hvis barnet har været voldeligt og stadig er stærkt ophidset, så der kan være risiko for, at vedkommende igen handler voldeligt. Det er pointeret, at der i den konkrete situation skal være reel og begrundet risiko for, at vedkommende vil foretage handlinger, som gør det uforsvarligt, at vedkommende forbliver i fællesskabet. Nødværge og nødret Efter straffelovens 13 og 14 kan handlinger der er foretaget i nødværge og nødret og som ellers er ulovlige, blive straffri. Handlingen skal være strengt nødvendig og kan kun anvendes i ekstraordinære situationer. Bestemmelserne kan derfor ikke anvendes til at foretage jævnligt forekommende tvangsmæssige indgreb. Handlingen kan være lovlig, hvis handlingen sker for at modstå eller afværge et uretmæssigt angreb (vold, ildspåsættelse, ødelæggelse af ting eller blufærdighedskrænkelse), som er påbegyndt eller overhængende (umiddelbart truende), og handlingen er nødvendig og står i rimelig forhold til at beskytte personer eller ting. Supplerende bemærkninger til lovgivningen i forhold til skolen på Baunegård Magtanvendelsesbekendtgørelsen dækker ikke den interne skole og dagafdelingen, så magtanvendelser, der benyttes i skolen, er kun omfattet af straffelovens bestemmelser om nødværge og nødretsregler. Oversat til almindeligt dansk indebærer dette, at magtanvendelse kan tages i brug for at afværge farlige situationer, eller situationer, hvor der er overhængende risiko for skade på ting eller personer. Supplerende bemærkning til lovgivningen i forhold til unge over 18 år Det kan forekomme, at vi har unge på vores institution, som fylder 18 år inden de visiteres videre til andet tilbud. Når de er fyldt 18 år, gælder magtanvendelsesbekendtgørelsen for voksne. Magtanvendelse overfor voksne skal indberettes i skemaerne fra Socialministeriet. I disse tilfælde skal forstander altid kontaktes mhp at lave særlige ordninger vedr. den unge. 3

5 Personlig pleje Som udgangspunkt må der ikke bruges magt i forbindelse med personlig pleje. Det er vigtigt, at alle pædagogiske eller sjove påfund er afprøvet inden, man skrider til at bruge magt. For mindreårige børn (hvor både barnets alder, modenhed og mulighed for forståelse af situationen tages i betragtning) kan det dog indgå som et hensyn i omsorgen, at barnet i den pågældende situation fastholdes, føres eller bæres. Eksempler på denne omsorg kan være at holde barnet på puslebordet, at holde barnet under badning eller ved påklædning, at støtte barnets hoved under tandbørstning eller at holde barnet i hånden ved færden i trafikken. Fastholdelse og lignende tiltag i sådanne situationer betragtes ikke som fysisk magtanvendelse i henhold til magtanvendelsesbekendtgørelsens 2 hvis der er tale om sædvanlige situationer, der er beskrevet i barnets retningslinjer og sammen med leder og forældre vurderet at være nødvendige forholdsregler. Når der er tale om akutte, enkeltstående (usædvanlige) tilfælde af fastholdelse, hvor der ikke er truffet vurdering af forældre og leder, skal der ske indberetning. Der opstår etiske dilemmaer, når forhold kan begynde at ligne omsorgssvigt. Det må altid vurderes i det enkelte tilfælde og i samarbejde med en leder. Hvis barnet har fået for lange negle og river sig selv, personalet og andre børn, vil magtanvendelsen være nødvendig, for at undgå skader på barnet ellers dets omgivelser. Her henvises i øvrigt til Københavns Kommunes etiske kodeks for yderligere refleksioner omkring etiske dilemmaer. Ydelser som tandbørstning, bleskift, personlig hygiejne mv. er ydelser efter serviceloven. Sårpleje, kateterskift og medicingivning er eksempler på ydelser efter sundhedsloven. Magtanvendelse i forbindelse med medicingivning Sundhedsloven åbner ikke op for tvang med mindre det er akut og livsnødvendigt. Der skal dog altid i de konkrete situationer ske en afvejning af indgrebets karakter og omfang i forhold til indgrebets formål. Barnets fysiske alder og modenhed vil være centrale vurderingskriterier for, om der under hensyn til risiko for barnets sundhed og udvikling, er hjemmel i omsorgspligten til at foretage indgreb, som et barn modsætter sig. Samtidig skal en tvangsmedicinering tage udgangspunkt i en vurdering af det enkelte barn og mindsteindgrebsprincippet og ske med forældrenes samtykke. Efter en konkret vurdering af barnets alder, modenhed og mulighed for forståelse af konsekvenserne,g medicinens nødvendighed, skal lægen involveres og orienteres om barnets modstand. Lægen skal vurdere, om der er andre behandlingsmuligheder. For de børn, der indimellem nægter at tage sin livsnødvendige medicin, skal det beskrives i en plejeplan, hvilke andre metoder, der kan anvendes. Det er vigtigt at fastslå, at det kun gælder livsnødvendig medicin - altså hvor barnets liv kan være i fare. Det betyder, at adfærdsregulerende medicin aldrig må gives med magt. 4

6 Tvangsmedicinering skal indberettes som ikke tilladt magtanvendelse, når der er tale om akutte, enkeltstående (usædvanlige) tilfælde af fastholdelse, hvor der ikke er tid til at få samtykke fra forældrene. Tvangsmedicinering skal ikke indberettes som magtanvendelse, når der er tale om gentagne, sædvanlige situationer jf ovenstående. I alle situationer skal der arbejdes med at finde en tilgang så magtanvendelsen kan minimeres. Låste døre Vi har aflåste yderdøre i de afdelinger hvor børnenes funktionsniveau ikke tillader, at de færdes frit uden for institutionen uden at være til fare for sig selv. Børn må aldrig være i en aflåst afdeling uden at der samtidig er personale tilstede i afdelingen. Hvis det vurderes, at et barn har en bevidst intention om at ville forlade afdelingen, men begrænses af en låst dør, vil dette være en magtanvendelse, som skal indberettes. Hvis barnet afledes fra intentionen eller følges ud med en voksen betragtes det ikke som en magtanvendelse. Tvivlsspørgsmål Drifts- og Udviklingskontoret i kontoret for handicap og psykiatri i Københavns Kommune vurderer spørgsmålet om lovlighed og er behjælpelige med at afklare principielle tvivlsspørgsmål, f.eks. ved mail-kontakt. I CBH har vi oprettet et stående udvalg, som kan tage cases samt etiske og juridiske dilemmaer op og træffe afgørelser om og beskrive - hvilken praksis vi anbefaler. Centerchefen er formand for dette udvalg, som mødes efter behov. Undersøgelse af et barn eller af et barns værelse Pædagogisk skal man arbejde på at opnå et vist mål af samarbejde med barnet/den unge omkring undersøgelse af værelse, rengøring, mm. Hvis rengøringsstandarden er så ringe, at der er risiko for helbred eller nedbrydning af huset, kan man benytte nødret. Det er desuden tilladt at foretage en undersøgelse af barnets værelse, hvis der er begrundet mistanke om, at barnet har ting, som er farlige. Dette gælder f.eks., hvis der mangler skarpe genstande i institutionens køkken, eller hvis det er observeret, at barnet har ting, som kan udgøre en fare for barnet selv eller for andre. Dette skal altid gøres i samråd med forstander, og det skal altid indberettes på samme måde som øvrige magtanvendelser. Det er også tilladt at undersøge barnet selv, hvis barnet har farlige genstande (som f.eks. knive eller andet) på sig eller på sit værelse. Der må alene foretages klap uden på tøjet og undersøgelse af lommer og sko, og det kan 5

7 kræves, at den unge tager jakke, hue og sko af. Der skal så vidt det er muligt - være to ansatte tilstede, og mindst den ene skal være af samme køn. Dette skal altid gøres i samråd med forstander, og skal indberettes som magtanvendelse. Hvis vi skal overvåge børns samtaler med deres forældre er der særlige regler, som skal drøftes med forstander. Det er ligeledes muligt at tilbageholde børn/unge på institutionen mod deres vilje de første 14 dage efter indskrivning på institutionen. Aftaler om dette skal altid gøres i samråd med forstander. Klage Hvis nogle ønsker at klage over magtanvendelse ift. Magtanvendelsesbekendtgørelsen, skal det ske til Socialforvaltningen, der videresender klagen til Det Sociale Nævn. Socialforvaltningens adresse er følgende: Socialforvaltningen, Drifts- og udviklingskontoret for handicap, Bernstoffsgade 17, 4.sal, 1592 København V. I forhold til klager over magtanvendelser oplyser vi forældrene ved indskrivning - at de kan få adgang til Drifts- og udviklingskontorets vurdering af en konkret magtanvendelse, og vi skal give dem denne afgørelse, hvis de ønsker den. Hvis nogle ønsker at klage over magtanvendelser ift. nødret/nødværge, skal det ske til politiet. Vejledning til registrering af magtanvendelser Registrering, interne og eksterne procedurer Interne procedurer 1. Indberetning af fysisk magtanvendelse og nødværge. Herunder ses processen, når der har foregået en magtanvendelse: i. Den medarbejder, der har været direkte involveret i magtanvendelsen, skal så hurtigt som muligt udfylde indberetningen altid inden arbejdspladsen forlades. ii. Når magtanvendelsen er skrevet gemmes den vedr. barnet under magtanvendelser iii. Filen gemmes med følgende navn: Navn CPR-nr dato [år-måned-dato]. Hvis der er flere magtanvendelser på samme dag skal det noteres sidst i filens navn med (1), (2) osv. 2. Forstanderen/afdelingsleder mødes, hvis det er muligt, med det implicerede barn inden for få dage efter magtanvendelsen for at få et indblik i barnets oplevelse af situationen. Denne indføjer beskrivelse af barnets version eller kommentar i indberetningen og giver en beskrivelse af dette på barnets fil. 6

8 3. Barnets forældre orienteres om magtanvendelsen ud fra den procedure, der er aftalt i samarbejdsaftalen. Orientering af forældre bør ske inden for 24 timer eller førstkommende hverdag eller efter aftale. 4. I de pædagogiske udviklingsplaner skal det noteres hvor mange magtanvendelser, der har været siden den sidste udviklingsplan. INDSKRIV INSTITUTIONENS EGEN PROCEDURE HER Vejledning i at udfylde indberetning af fysisk magtanvendelse Nyansat personale får vejledning i at udfylde indberetningen. Alle punkter i skemaet skal udfyldes. Det har stor betydning at beskrive i indberetningen, hvad der er gået forud for den fysiske magtanvendelse, hvad der konkret skete og de pædagogiske overvejelser og begrundelsen for og derved nødvendigheden af - magtanvendelsen. Om forebyggelse af magtanvendelser Det er holdningen i lovgivningen, og på, at man skal gøre alt, hvad man kan for at løse konflikter ad pædagogisk vej. Når der opstår situationer, hvor fysisk magtanvendelse alligevel bliver nødvendig, skal man prøve at lære af disse. Refleksioner over pædagogiske alternativer foregår i forskellige sammenhænge: På møder i afdelingen Som fast punkt på møde med forstander, afdelingsleder, psykolog og socialrådgiver Andre mødeformer kan også være relevante. Eksterne procedurer De magtanvendelser, der er skrevet af personalet, sendes hver gang ind til Drifts- og Udviklingskontoret for Handicap (DU handicap), til Handicap Center København 1 og til centerchefen. Forstanderen sender hver gang, der har været en magtanvendelse og altid så hurtigt som muligt efter dog højst en uge. Hvis forvaltningen eller handicapcentret har spørgsmål til en magtanvendelse, meldes dette tilbage til forstander, som i første omgang kan supplere indberetningen. Hvis kontoret fortsat vurderer, at en indberetning er tvivlsom eller ulovlig vil kontoret bede os om at ændre praksis eller indlede en dialog med institutionen. Indberetning af ulovlige magtanvendelser Det kan ske, at en medarbejder udfører en ulovlig magtanvendelse eller nødværge. Dette skal straks rapporteres til forstanderen og indberetningen skal indsendes efter samme procedurer som ovenfor beskrevet - dog senest 3 dage efter hændelsen. 1 Hvis barnet ikke kommer fra Københavns kommune skal magtanvendelsen sendes til hjemkommunens sagsbehandler 7

9 Det skal fremgå af indberetningen, hvordan forstanderen håndterer hændelsen. Hvis den implicerede medarbejder er forstanderen, skal indberetningen ligeledes indberettes til tilsynskontoret. Alle, der overværer en magtanvendelse, har pligt til at sikre, at den bliver indberettet. Klager Forældre oplyses ved indskrivning på institutionen om klageadgangen, via en pjece. Pædagogisk håndtering af magtanvendelser i forhold til børn og personale Generelt betragtes magtanvendelser som en stor belastningsfaktor i det psykiske arbejdsmiljø og er således også et anliggende for arbejdsmiljøgruppen. Det er en grundlæggende holdning, at man ikke må stå alene med denne belastning. Håndtering i forhold til impliceret personale. Det implicerede personale er, som udgangspunkt, det personale, der udfører magtanvendelsen. Ofte indgår flere personer. Det betragtes som en fælles forpligtelse at støtte personer, der har været involveret i en magtanvendelse. Uanset omfanget af en magtanvendelse skal man drøfte den med nogen i miljøet, inden man forlader arbejdspladsen (hvis overhovedet muligt). Langt overvejende er støtten kollegial blandt de nærmeste kolleger. I mappen om arbejdsmiljø står alle kollegaers udvalgte kontaktpersoner, og disse kan kontaktes, hvis der skønnes at være brug for dette. Der kan altid laves akut aftale med en af institutionernes psykologer, en leder eller en kollega, om støttende samtaler. Samtalerne tager udgangspunkt i den impliceredes behov for at tale om sine oplevelser, tanker og følelser så vidt muligt drejer samtalen sig ikke om pædagogiske strategier. I tilfælde af, at magtanvendelsen er af særlig belastende karakter, kan der laves akut aftale med psykolog uden for Center med Handicap hos SOS international. Medarbejdere kan selv henvende sig uden at få tilladelse hos nærmeste leder. SOS international kan kontaktes på telefon: Vi opfordrer dog altid til, at ledelsen inddrages, så ledelsen kan støtte og hjælpe. 8

10 I alle personalegrupper er der mulighed for at aftale støtte og teamsupervision med psykolog/socialrådgiver. Håndtering i forhold til øvrigt personale Magtanvendelser har generelt stor indflydelse på arbejdsmiljøet. Det kan være en stor belastning at være vidne til en magtanvendelse, og det kan være en stor belastning at høre om den. Magtanvendelse repræsenterer typisk et klimaks i en konfliktsituation, og det man hører om magtanvendelsen vil altid være en meget begrænset del af hele begivenheden. Det er et udviklingspunkt i at sikre en systematisk håndtering af denne problematik i de forskellige personalegrupper. Supervision er typisk et forum, hvor belastningen ved magtanvendelse vil blive drøftet og bearbejdet. Undervisning af personale og Studio III-tilgang Ved ansættelse af nyt personale bliver alle orienteret om, og får udleveret bekendtgørelsen om magtanvendelse, og medarbejderen bekræfter dette ved underskrift. Der undervises desuden i dette som en del af introduktionsforløbet i CBH. Nogle medarbejdere fra alle institutioner i har været på Studio III-kursus, som er kursus i konflikthåndtering og håndtering af fysiske magtanvendelser ud fra principper om ikke-voldelige magtanvendelser ved low arousal. Der undervises i denne tilgang efter behov. Behovet vurderes årligt i centerledelsen. Fokusområde ved low arousal - Vær rolig (eller lad som om du er rolig) - Øjenkontakt - Afstand - Berøring - Tale - Lytte til personen - Reducere generelle stimuli Grundprincipper ved fysisk magtanvendelse Minimal kraft og maksimal teknik Find åbningen der er vejen ud (mellem tommelfinger og de fire andre fingre) Roter med tommelfingeren Hold albuen ind til kroppen Brug benene (de store muskelgrupper) Gå med og ikke mod kraften Vi underviser i følgende færdigheder: Frigørelse fra greb om håndled enkelt hånd Frigørelse fra greb om håndled to hænder på et håndled 9

11 Frigørelse fra greb om håndled begge håndled Beskyttelse af luftvejene Undgåelse af og frigørelse fra bid Undgåelse af slag/blokering At håndtere bruger, der lader sig falde Fastholdelse gående magtanvendelse På de interne kurser på undervises der i ovennævnte teknikker og tilgang. Hvis der er spørgsmål til eller blot nysgerrighed på Studio III kan forstanderen kontaktes. Håndtering i forhold til det implicerede barn Børnene orienteres, hvis de kan, om bekendtgørelsen af forstanderen. I udgangspunktet tages der fra 12-års alderen stilling til, hvilken form denne orientering skal have. Orientering til børn, der jævnligt udsættes for magtanvendelser, er naturligvis mere grundig end, hvis børnene kun er i risiko for at blive vidne til magtanvendelse. I gennemgangen tages der udgangspunkt i en visualisering af magtanvendelser, der ses i bilag #1. Det indgår i registreringsproceduren, at det skal beskrives, hvordan barnet havde det før, under og efter indgrebet. Det indgår endvidere, at der tales med barnet, således at barnet får lejlighed til at ledsage denne med sin egen redegørelse for episoden, som det hedder i bekendtgørelsen. Det skal fremgå af barnets pædagogiske udviklingsplan, hvilke mål man har, og hvilke metoder man påtænker at anvende for det enkelte barn i relation til magtanvendelser. Håndtering i forhold til øvrige børn og unge. Episoder med magtanvendelse drøftes jævnligt på børnemøder sammen med børnene. Det er et udviklingspunkt i at sikre, at børn, som er vidner til en magtanvendelse, får lejlighed til at tale om episoderne med voksne. Det er vigtigt at spørge til hvordan de øvrige børn har reageret på hændelserne. Efter perioder hvor der har været mange voldsomme magtanvendelser kan det være nødvendigt at tale med de øvrige børn, om deres reaktioner og tanker om dette. Dette skal dog altid tilrettelægges grundigt sammen med psykolog eller ledelse. 10

12 En skitse til forebyggelse af magtanvendelser Konflikter og konflikthåndtering Et grundlæggende princip i arbejdet er, at forsøge at undgå, at konflikter opstår. Dette opnås bedst: Ved at forberede barnet (i god tid) Ved at afpasse krav til barnets formåen. Ved at sikre sig, at barnet forstår, hvad man forventer af det Ved at vurdere barnets formåen i forhold til f.eks. om kravene er nye, barnets aktuelle tilstand, mv. Barnet udvikles ikke gennem magtanvendelse, men gennem anerkendelse Magtanvendelse repræsenterer altid en ubehagelig situation, både for barn og voksen. Den rummer ikke i sig selv grundlag for udvikling, men snarere nederlagspræget erfaring. Konflikter kan ikke undgås Konflikt betyder: Sammenstød, strid, uoverensstemmelse. Uoverensstemmelser kan ikke undgås. Dem kan man lære af, f.eks. følgende: Man kan lære, at forskellige mennesker har forskellige opfattelser af situationer Man kan lære, at forskellige mennesker har forskellige ønsker. Man kan lære, at uenighed ikke er farligt. Hvis konflikter fører til magtanvendelser, eller andre former for voldsomme udbrud Tal aldrig med barnet om konflikten, medens barnet eller du selv er meget følelsesmæssigt påvirket. Sørg for at afslutte magtanvendelsen på en god måde. Metoden skal 100% afpasses barnet: For nogen er det vigtigste budskab, at det er overstået. For nogen er det vigtigt at få lejlighed til at sætte ord på. Værktøj til begrænsning af konflikter handleprofil For at hjælpe nye medarbejdere udarbejdes en handle profil på de børn og unge, der ofte udviser konflikt adfærd. Her skal personale med et godt kendskab til barnet beskrive hvilke stressorer, der kan påvirke barnet særligt, hvilke kendte signaler barnet har i disse situationer og hvilke handlemuligheder, der er kendt for at undgå konflikt 11

13 Bilag #1 Gennemgang af magtanvendelser til børnene En magtanvendelse er, når en voksen holder en anden, selvom den anden ikke har lyst til at blive holdt. 1. Hvis barnet er til fare for sig selv eller andre eller Fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarligt 2. Og de voksne har sagt, at man skal stoppe 3. Hvis man ikke stopper, selvom de voksne har sagt det 4. Den voksne skal derefter sørge for at det holder op, og holder den anden 12

14 Bilag #2 Eksempler på beskrivelser af magtanvendelser 2. stk.2: Barnet eller den unge derved forhindres i at skade sig selv eller andre Efter en verbal konflikt bliver en 15årig dreng ophidset og skubber derfor medarbejderen hårdt i brystet. Efterfølgende følges medarbejder og elev ind på elevens værelse. På værelset slår eleven ud efter medarbejderens ansigt, hvorefter drengen bliver fastholdt. En 11årig pige forsøger at løbe væk fra institutionen, efter at hun har haft en samtale med sin mor der har oprevet hende. Medarbejderne forsøger at tale hende fra det, men det lykkes ikke. Derefter fastholdes pigen og føres tilbage til institutionen, fordi man vurderer at det er for farligt for pigen at færdes på egen hånd i området. En 11årig dreng kaster sten efter en medarbejder. Da medarbejderen prøver at stoppe drengen sparker han medarbejderen over benet. Herefter kommer en anden medarbejder til og sammen fastholder de drengen. Medarbejderne kan ikke slippe drengen uden at han vil slå og sparke og drengen bliver i alt fastholdt i 5 minutter. En dreng på 12 år er meget provokerende og råber en anden dreng ind i hovedet. Drengen som det går ud over er autist og bliver meget forskrækket. Medarbejderen vælger derfor at føre den førstnævnte dreng væk, ved at fastholde ham i overarmen. IKKE TILLADT MAGTANVENDELSE En pige på 9 år er meget grov i munden overfor pædagogen, og kalder pædagogen meget grimme navne. Pædagogen føler sig meget stødt og siger til barnet at hun enten skal tale pænt eller at hun må gå ind på sit værelse. Pigen bliver ved med at tale meget grimt og til sidst fører pædagogen hende til hendes værelse. NØDVÆRGE Det følgende eksempel foregår i køkkenet på en døgninstitution. I denne episode bider en dreng sig fast i brystet på en kvindelig pædagog. Den kvindelige pædagog slår drengen, hvilket resulterer i at drengen slipper sit tag. Kilde: Vejledning fra Københavns kommune DU-kontor 13

15 Bilag #3 Skema til registrering af magtanvendelser Institution: Afdeling: Adresse på tilbuddet: Barnets navn: Dato for indgrebet: Barnets cpr.nr.: Tidspunkt for indgrebet: Indgrebets varighed: minutter og sekunder Hvor fandt magtanvendelsen sted: Her skrives hvilket lokale det er foregået i Hvad var begrundelsen for magtanvendelsen: Fastholdelse og/eller føren jf. magtbekendtgørelsen 2,stk. 1, nr.1: (Fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarlig) Fastholdelse og/eller føren jf. magtbekendtgørelsen 2,stk. 1, nr.2: (Barnet forhindres i at skade sig selv eller andre) Nødværge jf. magtbekendtgørelsen 2,stk. 1, nr.3: (Akut nødvendig ifølge straffelovens bestemmelser) Ikke lovlig magtanvendelse: Beskrivelse af forløbet forud for magtanvendelsen: Dette punkt og nedenstående punkt kan evt. begge beskrives i dette felt. Beskrivelse af handlingsforløbet under magtanvendelsen: (Hvad skete der?):. Pædagogiske overvejelser i forhold til episoden: Her kan særlige problemstillinger eller f.eks. funktionsniveauet beskrives. For nogle børn vil dette felt være forudfyldt Hvis problemstillingen er gentagende, er der i så fald udarbejdet handleplan for at minimere eller helt undgå magtanvendelser?: Her vil der stå Se i udviklingsplanen. Tjek gerne efter og ellers husk at sikre det i kommende udviklingsplaner Barnets forklaring (hvis dette er muligt): Eventuelle vidners bemærkninger: Hvordan underrettes forældrene om magtanvendelsen?: Medarbejderes/medarbejdernes navn, stilling og underskrift: 1. Navn: Stilling: Ansat siden: 2. Navn: Stilling: Ansat siden: 3. Navn: Stilling: r Ansat siden: Lederens bemærkninger: Lederens navn og dato: 14

16 Bilag #4 Skema til beskrivelse af handleprofil Handleprofil for... i særlig vanskelige situationer eller ved udadreagerende adfærd. UDFYLDES PÅ COMPUTEREN Beskriv barnets uhensigtsmæssige adfærd: Personale/barn relationen. Særlige situationer der kan udløse den udadreagerende adfærd: Handlemuligheder for at undgå at udadreagerende adfærd opstår: Særlig adfærd der kan varsle den udadreagerende adfærd: Handlemuligheder når den uhensigtsmæssige og/eller udadreagerende adfærd er udløst. Personale/personale relationen 15

17 Bilag #5 Kommisorium for magtanvendelsesetisk udvalg Baggrund Vi oplever ofte, at lovgivning på området er vejledende og at der opstår dilemmaer ift tolkningen og vurderingen af magtanvendelser i praksis. Med dette udvalg skaber vi et forum, som kan sikre en grundig etisk stillingtagen til konkrete og generelle dilemmaer i praksis. En del af baggrunden for udvalgets arbejde er desuden følgende: - Bekendtgørelsen om magtanvendelser (fra 2010) - Vejledning til bekendtgørelsen fra socialministeriet (2011) - Københavns kommunes etiske kodeks og fire værdier - Vi tager desuden øvrige etiske perspektiver (udover Løgstrups deontologiske tilgang fra KKs etiske kodeks) med til belysning af dilemmaer Formål - Drøfte etiske, juridiske dilemmaer vedr magtanvendelser i CBH. - Udstikke retningslinjer for håndtering af konkrete forhold vedr magtanvendelser i CBH Deltagere - Udvalget består af centerchef og institutionsleder samt andre medlemmer efter behov - Følgende deltager i udvalget pr : - Centerchef (Sune Bjørn Larsen) - Institutionsleder (Søren Bomann Andersen) Opgaver - Opsøge og modtage konkrete magtanvendelser samt pædagogisk praksis omkring magtanvendelser - Vurdere om centrets indsats på området er tilstrækkelig Produkt Dilemmaer, refleksioner og tolkninger skrives i dokument der findes på CBHs fællesdrev for institutionslederne. Ændring i praksis formidles til aktuelle involverede. Mødefrekvens - Efter behov Nedsat af centerchef

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Instruks for: Hvordan magtanvendelser registreres og indberettes Hvordan magtanvendelsesepisoderne

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge

Magtanvendelse overfor børn og unge Magtanvendelse overfor børn og unge Retningslinier vedrørende registrering og indberetning af magtanvendelser overfor børn og unge. Retningslinierne beskriver hvordan og hvornår magtanvendelse overfor

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Magtanvendelser -Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud, skoler, SFO og klubtilbud, ligesom

Læs mere

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om:

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks vedr. standarden 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet. - Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med at undgå eller mindske anvendelse af magt. FORMÅL Formålet

Læs mere

Særlige magtbeføjelser er alene tillagt politi, militær, fængsler, psykiatriske hospitaler, døgninstitutioner og opholdssteder.

Særlige magtbeføjelser er alene tillagt politi, militær, fængsler, psykiatriske hospitaler, døgninstitutioner og opholdssteder. Revideret Januar 2016 Magtanvendelser Procedurer og retningslinjer for dagtilbud og skoler mm. i Holbæk Generelt Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud,

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE FYSISK MAGTANVENDELSE

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE FYSISK MAGTANVENDELSE RETNINGSLINJER VEDRØRENDE FYSISK MAGTANVENDELSE Vedhæftet findes 3 skemaer, som anvendes, når en fysisk magtanvendelse har fundet sted: Skema 1: Skema 2: Skema 3: Registrering af indgreb med brug af fysisk

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Center for Børn og Undervisning

Center for Børn og Undervisning Center for Børn og Undervisning Forord Disse retningslinjer om magtanvendelse er godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget d. 20. august 2012. Med retningslinjerne har vi fået et værktøj for ledere og

Læs mere

Retningslinje for magtanvendelse

Retningslinje for magtanvendelse Holmstrupgård Juli 2014 r Indholdsfortegnelse Magtanvendelse over for børn, unge, voksne og elever... 3 Definition af nødret og nødværge... 3 Tilladt magtanvendelse... 4 Procedure efter tilladte magtanvendelser...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Lovgivning Retssikkerhed Magtanvendelse Faglighed Omsorg Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune

Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune Forord For at styrke arbejdsmiljøet er der truffet beslutning om at udarbejde en overordnet procedure og skemaer

Læs mere

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Januar 2012 Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Et anbringelsessted kan ikke træffe beslutninger, der griber ind barnets eller den unges frihedsrettigheder og selvbestemmelsesret, medmindre

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Alle skoler, specialskoler, fritidshjem og klubber er underlagt samme lovgivning i forhold til anvendelse af magt nemlig Straffeloven:

Alle skoler, specialskoler, fritidshjem og klubber er underlagt samme lovgivning i forhold til anvendelse af magt nemlig Straffeloven: Magtanvendelse Hvad må man? Alle skoler, specialskoler, fritidshjem og klubber er underlagt samme lovgivning i forhold til anvendelse af magt nemlig Straffeloven: Kap. 3 Strafbarhedsbetingelser 13. Handlinger

Læs mere

Temahæfte om. 3Kløverens retningslinjer for magtanvendelser. - til Bekendtgørelsen om lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Temahæfte om. 3Kløverens retningslinjer for magtanvendelser. - til Bekendtgørelsen om lov om voksenansvar for anbragte børn og unge Temahæfte om 3Kløverens retningslinjer for magtanvendelser - til Bekendtgørelsen om lov om voksenansvar for anbragte børn og unge Temahæftet er lavet på baggrund af Lov om voksenansvar for anbragte børn

Læs mere

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Enhver form for trusler og vold af fysisk og psykisk karakter kan ikke tolereres i sundhedsplejen. Som medarbejder i sundhedsplejen varetager

Læs mere

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1 Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1. Hvorfor retningslinjer om magtanvendelse?...3 2. Det grundlæggende...3 3. Hvad må du?...4 3.1 Den korte version...4 3.2 Den

Læs mere

velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen

velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen Dagens program Opsamling op i går Skemaer til indberetning handleplaner Frokost Sprog som magtfaktor handleplaner forsat Hvilke tanker har du gjort dig siden

Læs mere

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE FORORD Skoleafdelingen har vedtaget fælles retningslinjer for, hvad ledere og medarbejdere i skoler, SFOer, fritidshjem og klubber skal gøre, hvis

Læs mere

Forårskonference. Middelfart 8.marts 2012 Ved Margit Mullarkey og Hans Kastbjerg

Forårskonference. Middelfart 8.marts 2012 Ved Margit Mullarkey og Hans Kastbjerg Forårskonference Middelfart 8.marts 2012 Ved Margit Mullarkey og Hans Kastbjerg Studio III er en organisation Studio III er en engelsk forsknings- og undervisningsorganisation, hvis overordnede formål

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Retningslinjer for magtanvendelser i dagtilbud i Herning Kommune

Retningslinjer for magtanvendelser i dagtilbud i Herning Kommune Retningslinjer for magtanvendelser i dagtilbud i Herning Kommune Lovgrundlaget for magtanvendelse Pædagoger i dagtilbud har ingen konkret lovmæssig hjemmel til magtanvendelse. Som udgangspunkt anvendes

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune

Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune BILAG 3 ( BØRN & FAMILIEUDVALGS MØDE DEN 20. DECEMBER 2012) Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune Skemaerne og teksten t tilrettes tt efterfølgende, f så de målrettes

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Maj 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Registrering og indberetning af magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet - jf. Bekendtgørelse nr af 21/09/2010.

Registrering og indberetning af magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet - jf. Bekendtgørelse nr af 21/09/2010. Registrering og indberetning af magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet - jf. Bekendtgørelse nr. 1093 af 21/09/2010. Registrering og indberetning af magtanvendelser til Børne- og

Læs mere

Børn og Kultur Dagtilbud Sag 15/ Retningslinjer for magtanvendelse på dagtilbudsområdet

Børn og Kultur Dagtilbud Sag 15/ Retningslinjer for magtanvendelse på dagtilbudsområdet Børn og Kultur Sag 15/20159 Retningslinjer for magtanvendelse på dagtilbudsområdet November 2015 Formål Formålet med disse retningslinjer er at sætte fokus på magtanvendelse inden for dagtilbudsområdet.

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Dato: 5. marts 2015 Brevid: 2488513 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Indledning Nye regler om behandling af magtanvendelse. Lov om socialtilsyn trådte i kraft 1. januar

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD 2 FORMÅL Beboere i de socialpsykiatriske botilbud har ret til at bestemme over sig selv, og personalet har kun undtagelsesvis mulighed for at gribe ind i denne

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

Magtanvendelse. Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet

Magtanvendelse. Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet Magtanvendelse Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Hvorfor retningslinier om magtanvendelse? side 4 3. Hvad må man ikke? side

Læs mere

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke 1 Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 2. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper.

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper. Socialafdelingens vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Februar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pædagogiske principper 3 3. Udgangspunktet er omsorgspligten

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Indholdsfortegnelse 1. Modulet til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten...

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Registrering af magtanvendelse, jf. servicelovens 123

Registrering af magtanvendelse, jf. servicelovens 123 Registrering af magtanvendelse, jf. servicelovens 123 Skema til indberetning i henhold til Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 18 af 15. januar 2013 om magtanvendelse over for børn og

Læs mere

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold På Vipperød Skole betragtes og behandles et overgreb mod en enkelt medarbejder som et overgreb på skolen som helhed. Ansvaret for medarbejderens sikkerhed

Læs mere

Stop farligt arbejde

Stop farligt arbejde Stop farligt arbejde Vores virkelighed 5 drab på 4 år 33 %(66 % psykiatri)har inden for de seneste 12 måneder oplevet trusler om vold på deres arbejdsplads. For alle lønmodtagere er tallet 8,4 %. 25

Læs mere

Notat. 1 - BSU - Orientering om magtanvendelser Hører til journalnummer: P Udskrevet den

Notat. 1 - BSU - Orientering om magtanvendelser Hører til journalnummer: P Udskrevet den Notat 1 - BSU - Orientering om magtanvendelser 215-216 Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget Orientering om magtanvendelse for Dagtilbud og Skoler & Uddannelse i skoleåret 215/16 Afdelingerne Dagtilbud

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed Kære kollegaer! Brøndagerskolens Arbejdsmiljøgruppe har udarbejdet denne mappe Den Røde Mappe for at sikre sig, at alle ansatte har eller får kendskab til, hvordan man handler, når man har været udsat

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg DKDK Årsmøde 2016 Seminar D Del 1 - Oplæg Magtanvendelsens grænser og gråzoner Indhold i dette seminar Hvornår er det lovligt

Læs mere

Ødelæggelse af computer

Ødelæggelse af computer Ødelæggelse af computer Huseyin er en ung mand på 16 år, som er anbragt på et privat opholdssted. Huseyin har haft en barndom, der var præget af faderens alkoholmisbrug og fysisk vold fra begge forældre.

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker,

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter, hjælpere, pædagoger mfl.

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Telefon 5588 8200 kobberbakkeskolen@naestved.dk www.kobberbakkeskolen.dk Voldspolitik Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service Årsredegørelse Magtanvendelser 216 Ældre og Social Service Blank side/kolofon Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Magtanvendelser 216...4 Magtanvendelelser på ældreområdet...5 Magtanvendelser handicap og psykiatri...7

Læs mere

Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold og trusler mod ansatte.

Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold og trusler mod ansatte. NOTAT Dato: 31. marts 2016 Kontaktoplysninger Ledelsescenter Jura, HR og Strategi Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted Vejledning om håndtering af vold og trusler Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 Den 10. oktober 2008 Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-0871-062 1/7 Den 21. april 2008 afgav jeg min opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 16.

Læs mere

Indberetninger af magtanvendelser, Særlig Social Indsats, 2015

Indberetninger af magtanvendelser, Særlig Social Indsats, 2015 Tilbud Indgreb Voksne SKEMA 1 125-128 Registrering og indberetning af godkendt magtanvendelse (personlig alarm, pejlesystem, fastholdelse i hygiejnesituation er mv.) Voksne SKEMA 2 126, stk. 1 Registrering

Læs mere

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Notat Sagsnr.: 2012/0004060 Dato: 16. marts 2012 Titel: Sagsbehandler: Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Birte Carøe Leder af Sundhedsservice Efter lov om social service 136 skal

Læs mere

Arbejdsmiljøets udfordringer. Niels Knudsen & Henrik Pedersen

Arbejdsmiljøets udfordringer. Niels Knudsen & Henrik Pedersen De Psyko-Fysiske Konsulenter Volds- og Konflikthåndtering Arbejdsmiljøets udfordringer mht. vold og trusler Niels Knudsen & Henrik Pedersen WWW.KONFLIKTHAANDTERING.DK Struktur Vores indspark til arbejdspladsen,

Læs mere

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter skal være med til at skabe åbenhed og synlighed omkring arbejdet med at forebygge vold og trusler på vores arbejdsplads. Vold, chikane og trusler mod medarbejdere

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Lov om voksenansvar V/ KRISTINA VANG JENSEN 9. FEBRUAR 2017

Lov om voksenansvar V/ KRISTINA VANG JENSEN 9. FEBRUAR 2017 Lov om voksenansvar V/ KRISTINA VANG JENSEN 9. FEBRUAR 2017 Hvorfor? Politisk ønske om tydeligere rammer for indgreb i anbragte børns grundlæggende rettigheder Markering af de voksnes omsorgs- og beskyttelsespligt

Læs mere

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse -----

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- FOA - konference Selvbestemmelse, omsorgspligt og omsorgsmagt Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- Undtagelser adgangen til indgreb i selvbestemmelsesretten

Læs mere

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Forretningsgang for håndtering af indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på voksenområdet (herunder nødret/nødværge). 21-11-2014

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Dette moduls indhold: Dette modul har fokus på: Læring gennem registrering og indberetning.

Dette moduls indhold: Dette modul har fokus på: Læring gennem registrering og indberetning. Undervisernoter: Læring gennem registrering og indberetning Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte slides til undervisningen Del 1: Baggrund

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser på Børne- og Ungeområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser på Børne- og Ungeområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser på Børne- og Ungeområdet Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Sags nr. 00.00.00-P19-1594-11 Indledning Tilsynsenheden behandler,

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Årsberetning Magtanvendelser 2014

Årsberetning Magtanvendelser 2014 Årsberetning Magtanvendelser 2014 Psykiatri og Handicap Februar 2015 Årsberetning vedr. magtanvendelser 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune Afdeling for Psykiatri og Handicap Udarbejdet af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap

Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i dag- og botilbud i 2014 REDEGØRELSE OM MAGTANVENDELSE I DAG- OG BOTILBUD I 2014... 2 INDLEDNING... 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne?

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? - i følge Ankestyrelsen DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2016 Oplæggets indhold Udgangspunkt i Ankestyrelsens undersøgelse Kommunernes håndtering af

Læs mere

Ballum Skole. Mobbe- og samværspolitik

Ballum Skole. Mobbe- og samværspolitik Ballum Skole Mobbe- og samværspolitik Ballum Skoles mobbe- og samværspolitik videreudvikles og revideres løbende. Det vil sige en overordnet forpligtende aftale, der afklarer forventninger og handlemuligheder.

Læs mere

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Pr. e-mail: chvi@sm.dk og caw@sm.dk Social, Børne- og Integrationsministeriet Att.: Charlotte Avnsted Socialtilsyn Nord Sdr. Vråvej 9760 Vrå Telefon: 7233 6930 socialtilsynnord@hjoerring.dk. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

Læs mere

Konflikthåndteringspolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje Taastrup

Konflikthåndteringspolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje Taastrup Konflikthåndteringspolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje Taastrup Forord Konflikter er en del af livets vilkår. Som udgangspunkt er uenighed og konflikter uundgåeligt, ikke mindst i en skolesammenhæng,

Læs mere

Magtanvendelse. Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet

Magtanvendelse. Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet Magtanvendelse Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Hvorfor retningslinier om magtanvendelse? side 4 3. Hvad må man ikke? side

Læs mere

Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet

Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet Punkt 14. Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet 2015-001221 Ældre og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, At årsberetning for perioden 1. januar

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Dialogspørgsmålene er inddelt i to temaer: seksuelle overgreb og vold.

Dialogspørgsmålene er inddelt i to temaer: seksuelle overgreb og vold. Dialog SKOLE Dialogspørgsmålene er velegnede til at sætte temaet Overgreb på dagsordenen i en personalegruppe i forhold til, hvordan I bør handle, når der opstår viden eller mistanke om overgreb. De kan

Læs mere

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole.

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole. Antimobbestrategi for Christiansø Skole Gældende fra den Januar 2017 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med vores antimobbestrategi er at sikre, at alle børnene er glade for at komme

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort. Dato: 19. februar 2013 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2012. Indberetninger om magtanvendelse Administrationen har i 2012 modtaget 380 indberetninger om magtanvendelse. Heraf er 287 indberetninger

Læs mere

Kasperskolens mobbepolitik og strategi.

Kasperskolens mobbepolitik og strategi. Kasperskolens mobbepolitik og strategi. Hvornår mobbes der? Der mobbes, når en elev udsættes for gentagen negativ eller ondsindet adfærd fra et eller flere individer og har vanskeligt ved at forsvare sig

Læs mere