Kapitel 10: Projektsamfundet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 10: Projektsamfundet"

Transkript

1 Succeskriteriet i projektsamfundet: "Fik I startet nogle nye projekter?" Sådan blev der spurgt fra en venlig medarbejder på Learning Lab Denmark, da intervieweren kom ud fra en samtale med direktøren. Kapitel 10: Projektsamfundet Sekularisering i moderne samfund har som konsekvens, at der ikke længere er ét ophøjet punkt, hvorfra samfundet kan beskrives og iagttages. Det er ikke længere muligt at monopolisere sandhed. Flere samtidige, sande beskrivelser er blevet mulige. Moderniteten har derfor indvarslet flertydighedens tidsalder, og flertydighed betyder øget fokus på de mekanismer, der fører til legitimering af nye beskrivelser. For heller ikke i moderne tid er eller bør det være muligt at påstå hvad som helst. Også i moderne tid er der noget, der er mere sandt end andet. Sekularisering betyder derfor på sin vis et øget behov for et skift i iagttagelsesniveau til et 2. ordensniveau, hvorfra vi kan diskutere samfundets legitimeringsmekanismer så som domstole, forskning, religion mm. Legitimitet er et af vidensamfundets allerstørste udfordringer. I vidensamfundet betragtes viden som en produktionsfaktor, som alle søger at besidde. Men når alle væsentlige aktører på et afgrænset felt er i besiddelse af viden 1, bliver viden mindre værd, og i stedet bliver det, der skaber forholdet mellem ny og gammel viden, den afgørende konkurrenceparameter. Det kan godt være, at alle har viden, men noget viden er bedre end andet. De legitimeringsfaktorer, der reelt afgør skellet mellem ny og gammel viden, er derfor de nye konkurrenceparametre. I universitetets verden har der i årevis udviklet sig et system for legitimering af ny viden gennem årelange forskningsprojekter, artikelskrivning og forsvar af afhandlinger. Men universitetets traditioner er kommet til kort i vidensamfund, hvor et nærmest ureguleret videnmarked i disse år præges af en dot-com-agtig klondyke-stemning, hvor et manglende fagligt kontrol- eller legitimeringssystem stort set giver videnproducenterne frit slag. Et af de steder, vi kan iagttage legitimeringens øgede udfordring, er i projektorganiseringen. Arbejdet i vidensamfundet tilrettelægges nemlig ofte i projekter. Det kan f.eks. være udviklingen af nye teknologier, nye undersøgelser eller nye uddannelser, men også opstart af nye virksomheder sker i projekter alt sammen varetaget af en stigende hær af projektmagere. Projektet er kendetegnet ved på forhånd at have en defineret start og en forventning om en slutning. Der er tale om en midlertidig organisation af netværksforbundne aktører og ressourcer, opgaver, værdier og formål. Projektet i vidensamfundet er omgæret af en lang række positive forventninger, fordi vi mener, denne måde at organisere arbejdet på har nogle særlige fordele, når det handler om at tilpasse sig et 1 At alle aktører er besiddelse af viden skal dog ikke forveksles med f.eks. den neoklassiske økonomis antagelse om, at alle aktører har adgang til fuldstændig information. Der er nærmere tale om en pragmatisk antagelse om, at aktører på et vidensmarked har meget viden og et tilstrækkeligt vidensniveau, der gør, at de kan gøre sig gældende som spillere. 1

2 samfund, som er præget af høj hastighed og forandring. Med andre ord projektet er omskiftelighed og midlertidigt projektet er dynamisk. Til vores positive forventninger hører også, at projektet kortslutter de traditionelle (industrisamfundets) tunge hierarkier. Det arbejdende menneske frisættes fra dets rutineprægede, dræbende kedsommelige opgaver, hvor dets identitet er præget af faste roller og magtrelationer og i stedet erobrer det indflydelse på dets egen arbejdssituation, og der bliver frisat nyt engagement, ny læring ny begejstring. Economic man forvandles til homo ludens. Projektarbejdet smitter i den grad af på hele vidensamfundets arbejdskultur, og sammen med modernitetens høje forandringstakt har vi allerede vænnet os til, at alting har en midlertidig karakter, og at intet menneskeskabt varer evigt. Selv noget så tungt som statsinstitutioner har deres livscyklus. Jr. regeringens råds- og nævnsnedlæggelser. Men projektkulturen har sin bagside. Eftersom projektet i sagens natur er midlertidigt, har det en indbygget selvdestruktionsmekanisme. Enhver projektleder ved, at det en dag er slut, og noget nyt må begynde. Indtil den dag noget nyt må begynde, må han eller hun til stadighed hellige sig den noble kunst at legitimere sig selv og sit projekt. Målet er at skabe en sfære af nødvendighed og selvfølgelighed omkring projektet, der gør dets berettigelse selvindlysende. For hvert nyt projekt, vidensamfundet føder, er der et problem eller et behov, som nogle mener, vi andre skal bevidstgøres om. Jo flere projekter jo flere problemer og behov italesættes og kræver vores opmærksomhed. Indimellem oplever vi projektmagere, der forsøger at italesætte selv de mest imaginære problemer og behov. Eller at projektlederen til stadighed vil fremstille sig selv og sit projekt, og den nye viden det repræsenterer, som den endelige løsning på tungtvejende miljøproblemer, grundlæggende eksistentielle problemer eller som noget der ligner den sikre vej til erobringen af utopia. Projektmagerens evne til at legitimere sig som budbringeren af ny viden er den afgørende konkurrenceparameter i vidensamfundet. Hvad denne gyldne evne egentlig består af, er derfor i sig selv en vigtig ny viden, en teknologi, som denne bog forsøger at indkredse. For at indkredse projektmagerens gyldne evne har der igennem vore tre cases åbenbaret sig en bemærkelsesværdig interessant samfundsbeskrivelse - vi kunne kalde det samfundet set fra projektmagerens synsfelt - som vi har fremstillet i nedenstående figur: 2

3 Den klassiske magt Det besluttende samfund Magtens sprog Magtens mænd og kvinder Finansloven De tunge folk i dansk erhvervsliv Erhvervs- og symbolpolitik Bagtæppet Det nye Hippe udtryk (Vidensamfund, helhedsorienteret ledelse) Begejstring Kernen: (Det talende samfund eller Scenen, projektmagernes arbejdsfelt) Penge og opmærksomhed De moderne bureaukrater Aktørerne Fodfolket: Jævne politikere, embedsmænd og erhvervsfolk forskere, kunstnere Fortællingerne Det næste - Udtryk der endnu ikke er blevet cool. Cool-jægerne, trendspottere, potentielle projektmagere Det gamle : Udtryk der er forældede (IT-samfund, ny økonomi, servicesamfund, fritidssamfund, Excellence, kvalitetsstyring). Periferi Det producerende samfund Fundamentalisterne Figur 1: Figuren illustrerer Begejstrings-strategien. En teknologi som kan benyttes til kortslutning af systemer på tværs af stat og marked, hvor målet i positiv forstand er at skabe samfundsmæssig fornyelse og fremdrift eller i negativ forstand blot at få statskassen som finansieringskilde for indholdsløse aktiviteter. Figuren består af fire parametre fordelt på to akser: Den klassiske magt-kerne-periferi og Bagtæppet-Aktørerne-Fortællingerne. Nord-syd-aksen, Den klassiske magt-kerne-periferi: Den klassiske magt er samfundets oprindelige kerne. Her finder vi de aktører, der er rige på traditionelle ressourcer som magt og penge (i højeste potens repræsenteret ved finansloven). Modsat finder vi samfundets periferi, hvor aktørerne er fattige på magt og penge. Det er Fodfolket og de producerende lag og i bredere forstand "samfundet". Her ligger også kilden til konkurrerende sproglige beskrivelser af samfundssystemet. Læser man figuren oppefra og ned, fra nord til syd, indeholder den et traditionelt eller gammelt billede af et samfundshierarki. Det er vor argumentation, at denne akse er ved at blive ændret - den talende og fortolkende evne, som nogle har, dem vi kalder projektmagerne, er ved at blive central for magten og er ved selv at blive en magt. Set på den måde burde de ikke sættes midt i figuren, men i top som de nye magthavere. Men deres placering i midten i figuren - som samfundets nye kerne - udtrykker måske lige så vel denne situation. 3

4 Vest-øst-aksen, Bagtæppet-Aktørerne-Fortællingerne: Bagtæppet består af den lange række af konkurrerende beskrivelser og diskurser om samfund, fremtid og ny viden. Modsat finder vi aktørerne - en lang, broget liste af roller, som alle deltager i et legitimeringsspil på vidensamfundets forskellige vidensmarkeder som f.eks. ny teknologi, nye uddannelser, nye virksomheder og nye institutioner. Billedligt kan øst-vest aksen betragtes som en teaterscene, hvor skuespillerne indtager hver deres rolle foran et symbolmættet bagtæppe, og hvor de på denne baggrund producerer stykket - fortællingen projektet. Og det er netop i figurens midte, placeret midt på scenen, at vi finder projektmagerens arbejdsfelt, som den aktør der bryder eller mere præcist pendler hen over - grænsen mellem de gamle magthavere og "samfundet", og som forstår at manøvrere mellem aktører og nye og gamle diskurser. Projektmagerens arbejdsfelt er samtidig omdrejningspunkt for det afgørende bytteforhold mellem top og bund i figuren, illustreret med pile: Udvekslingen af begejstring til fordel for opmærksomhed på den politisk tunge scene og penge. Dramaturgisk er det projektmagerens opgave at iscenesætte sig selv som en klassisk helt med en ædel, retfærdig mission med et højere formål, placeret på samfundets scene sammen med mod- og medspillere, skurke og hjælpere, og derigennem få hjulet i bytteforholdet penge/opmærksomhed/begejstring til at dreje. I det følgende vil vi dykke ned i figurens enkelte elementer og forklare deres vigtigste implikationer. Bagtæppet Regeringen vil gøre Danmark til en af verdens stærkeste vidensnationer, og det er på høje tid med en målrettet indsats. Nye internationale analyser viser, at vi sakker bagud i videnkapløbet, og hvad værre er - udviklingen kan ikke vendes ved milliardtilskud. Ovenstående citat kunne man læse i Børsens Nyhedsmagasin Nr. 14, d under overskriften Sådan bliver Danmark verdens førende vidensnation Men det er langtfra alle, der mener, at Danmark er ved at blive en vidensnation. Nogle mener, vi har været det længe, og at vi tværtimod er ved at forlade den samfundsmodel. Rolf Jensen skriver f.eks. i forordet til The Dream Society (1999): The sun is setting on the Information Society even before we have fully adjusted to its demands as individuals and as companies. [ ] now we live in an informationbased society whose icon is the computer. We stand facing the fifth type of society: the Dream Society. Indtil for få år siden var andre beskrivelser af samfundet gangbare. Vores samfund var nyøkonomisk, og der blev brugt udtryk som netværksamfund, kommunikationssamfund 'servicesamfund' eller IT-samfund. Siden har rektor på Danmarks Pædagogiske Universitet, Lars-Henrik Schmidt, forsøgt sig med begrebet Det aftalte samfund, en slags pædagogikkens svar på den korporativistiske stat. Professor Lars Qvortrup har forsøgt sig med begrebet Det lærende samfund 2, mens andre igen er glade for begrebet Det globale samfund. Tidligere talte man om servicesamfund og fritidssamfund. Samfundsbeskrivelser som disse synes altså at have en form for livscyklys, og nogle synes at have længere levetid end andre. Der er altså beskrivelser nok af vore dages sam- 2 Information d

5 fund, og med deres uklare betydninger kunne det umiddelbart se ud som om der råder intet mindre end total forvirring på området. Det er naturligvis ikke forvirring, der er tale om. I stedet er det vores opfattelse, at de mange samfundsbeskrivelser er udtryk for forskellige interessers bevidste forsøg på at italesætte nutiden og fremtiden i lyset af bestemte projektbehov. Det er som om, der er gået konkurrence i at skabe billeder af fremtidens samfund, i en tid hvor det ellers er uklart, hvad det egentlig er for en udvikling vores samfund er inde i. Den situation minder om, hvordan James Marchs og J. P. Olsens Garbage Can-teori opfatter samspillet mellem problemer, beslutninger, løsninger, aktører og dagsordener. Garbage Can beskriver nemlig situationer, hvor der er mange uklare, flertydige, konkurrerende mål. Aktørerne kan smide deres motiver, dagsordener og mål ind i en beslutningsarena (en skraldespand). De fylder dem billedligt talt i den af flere skraldespande, som de tror tjener deres interesser bedst. Om IT-samfundet har noget at gøre med jordbrugsforskning eller erhvervspolitik er i den forstand blot et spørgsmål om retorik. Beslutningsarenaernes samlede retoriske ressourcer er det, som vi i vores model kalder Bagtæppet. Det vil sige de sproglige ressourcer, der går på tværs af beslutningsarenaerne, og som aktørerne (i vores tilfælde projektmagerne) kan bringe i anvendelse for at hæfte sig på en bestemt dagsorden. Det afgørende er for det første projektmagerens evne til symbolfornemmelse og symboludvikling. Hvilke traditioner, ord og udtryk fra bagtæppet kan mobiliseres og drejes til projektets brug? Her skiller de dygtige projektmagere sig ud. Bagtæppet sætter sig ikke automatisk igennem, som f.eks. mere primitiv diskursanalyse har tilbøjelighed til at antage (Larsen, Bøje and Pedersen, Kristine Munkgård, 2002). Bagtæpper - de regerende diskurser - er ikke teaterstykker. Omdannelse af bagtæppet, levendegørelse af det til stykker/projekter er et krævende håndværk. De dygtige formår at knytte ethvert 'usselt' projekt til nationens fremtid, velfærdens bevarelse, demokratiets opretholdelse og fremstille det som værende en direkte efterkommer efter værdsatte traditioner fra Grundtvig til arbejderbevægelsen eller hvilke andre værdier og diskurser, tæppet består af. En vigtig kompetence er også evnen til at forstå, hvordan forskellige 'nord-placerede' samarbejdspartneres interesse inddrages eller akkomoderes ved passende formuleringer (symbolforhandling). For det andet er der timingen. Problemet er, hvis man havner i en tom arena eller i en overfyldt arena. I det første tilfælde kan det betyde mangel på opmærksomhed, hvis ingen andre interesserer sig for den arena, man selv dyrker. I det andet tilfælde kan det betyde overbelastning, hvis der er for mange om fadet (March, 1995 s ). Der handler altså om at finde en arena med tilpas meget opmærksomhed fra andre aktører som i Kaospiloternes tilfælde, iværksætter-arenaen, der er rig på problemer (for få nystartede virksomheder i Danmark, jantelov, tungt offentligt bureaukrati osv.) og fattig på løsninger (iflg. Kaospiloterne selv). Timingens betydning underbygges af de tre elementer, vi har kaldt det nye, det gamle og det næste. Aktørerne i en beslutningsarena vil hele tiden forsøge at tiltrække passende opmærksomhed til deres arena, og det kan de bl.a. gøre ved at italesætte sig som nogle af dem, der er bebudere af eller i besiddelse af det nye. Derved bruger de en retorik, der også er gangbar blandt de samarbejdspartnere, de gerne vil i kontakt med. For projektmagerne i vores tre cases er det topembedsmænd, ministre og forretningsfolk, som gennem deres beslutninger (via erhvervspolitikken og finansloven) i høj grad er med til at udpege, hvad det nye er. 5

6 Omvendt er det ødelæggende for opmærksomheden, hvis man satser for hårdt på en beslutningsarena. Så bliver man sårbar, hvis en af de konkurrerende arenaer får held til at udpege sig som repræsentant for det nye, mens man selv risikerer at blive udpeget som repræsentant for det gamle. Ligeledes er det heller ikke attraktivt at gøre sig til repræsentant for det næste. Det næste karakteriseres nemlig ved, at det ikke har vundet tilstrækkeligt accept og dermed opmærksomhed blandt aktørerne. At satse på det næste er derfor dårlig timing. Til gengæld er det vigtigt, at man som aktør gør sig følsom over for det næste og dermed hurtig kan skifte profil og beslutningsarena, når det næste bryder igennem. Dermed er aktørerne alligevel tvunget til at gå på coolhunting i periferien, for finde udtryk og begreber, der kvalificerer sig til at blive det nye. Kaospiloterne er et eksempel på nogle, der har formået på denne måde at skifte retorik, fra kulturaktivisme til erhvervslivsinnovation. Vi kan se disse processer som modestrømninger i den erhvervspolitiske debat: I starten af 90erne var det teknologibegejstringen med IT og Internet der var in, mod slutningen af 90erne skiftede strømmen til fordel for begreber som uddannelse og e-learning, og efter dot.com krakket er det slet og ret learning eller læring, der er in. (boks om Mindship ind her) Fremtidsbilleder Denne skelnen mellem det nye, det gamle og det næste betones af aktørernes trang til at tegne nutiden i lyset af fremtiden. En god forklaring på denne trang kan vi finde i vores egen kulturelle arv. Moderne, vestlige samfund orienterer sig mod fremtiden, modsat antikkens græsk-romerske kulturer, der i vidt omfang orienterede sig bagud. Den antikke græsk-romerske kultur var præget af forfaldshistorie, selv om vi i vore dage nok nærmere vil tolke deres historie som fremadskridende mod et stadig højere civilisatorisk stade. Sådan som vi i høj grad ser vores egen tid. Men i antikken var man mere optaget af tabet af den gyldne fortid. I den moderne vestlige verden er det fremtidens horisont, vi skuer mod. En horisont fyldt med gyldne løfter om vidensamfundets info-teknologiske lærings-paradis eller omvendt trusler om fortabelse og armod i et globalt postdemokratisk, økologifjendsk, røver-kapitalistisk samfund, som er det trusselsbillede en stor del af vore dages anti-globaliseringsbevægelse maler med brede pensler. Forestillingen om fornyelse i morgendagens samfund bygger på en dybtliggende kristen og muslimsk kulturarv om Dommedag og frelse for de salige. Man finder den ikke på samme måde i hinduistiske eller den græsk-romerske civilisation (Alberoni i (Rosendal Frederiksen, Ibsen og Larsen, 2002) s. 44). Alle bevægelser og reformistiske ideer i den vestlige verden har historisk bygget på denne forestilling, og vi genfinder den i argumenterne for Learning Lab Denmark, Center for Ledelse og Kaospiloterne. En semi-religiøs tone om, at koncepterne er besjælet af fremtiden og det nye samfunds komme (jf. kapitel 9). Er vidensamfundet iscenesat? Men er forestillingen om vidensamfundet da iscenesat fristes man til at spørge? Er det hele pure opspind og udtryk for særinteresser? Er der overhovedet realiteter bag gode slagkraftige begreber som story telling, livslang læring eller videnarbejder? Eller er det blot illusoriske billeder på fremtiden, skabt af en lille flok projektmagere i grænsezonen mellem stat, marked og civilsamfund, der forstår at iscenesætte sig selv som bebudere af det nye? 6

7 Med tanke på det tætte samarbejde mellem Mandag Morgen, Kompetenceråd, Kaospiloterne, Learning Lab Denmark og en række embedsmænd i Erhvervsministeriet er det fristende at give luft for de konspiratoriske teorier og svare - ja. De henviser gerne til hinanden, de argumenterer for oprettelse og støtte til hinanden, og de samarbejder på kryds og tværs. Antallet af personer, der har været involveret i mere end et af de nævnte steder er slående (Erik Rasmussen, Lars Kolind, Uffe Elbæk, Niels Christian Nielsen, Mette Bork, Marianne Stang Våland, Jørgen Rosted, Steen Hildebrandt m.fl.). De benytter sig alle af en retorik fyldt med begreber som vidensamfund og læring, som synes at forudsætte, at alle, der bliver ramt af deres verbale strømme, ved, hvad ordene dækker over. Men selv så lille et ord som viden kan have mange forskellige betydninger, alt efter sammenhæng: Viden kan være teknologi, viden kan være oplysning, viden kan være erfaring, viden kan både være eksplicit og tavs, viden kan være videnskabelig eller læg, og viden er ikke bare per definition god, som synes at være opfattelsen blandt de vidensamfunds-begejstrede projektmagere. Viden kan også være forældet, farlig og dårlig for ikke at tale om forkert. Hvad betyder 'vidensamfund' i hver af disse betydninger? Men er der virkelig tale om en konspiration? Nej, helt så enkelt er det selvfølgelig ikke. Der er nok nærmere tale om en samling institutioner, der minder en del om hinanden i opbygning og virke, og som gør sig gældende på det samme begejstrings-marked eller de samme beslutningsarenaer, hvor de lever af at italesætte enkle, populære emner på den politiske dagsorden. Enhver tid har nok en tendens til at overdrive sin egen betydning. I De brølende 20ere gik det også stærkt med gennembruddet for bilteknologi og telefoni. Alligevel er det svært at afvise, at vores vestlige, moderne samfund vitterlig er inde i en stærk forandringsproces, kendetegnet af fremkomsten af ny informationsteknologi, gennembrud for internationale økonomiske og politiske strukturer som EU, elektroniske mediers store betydning for den politiske dagsorden og det globale udsyn, større frihed til at vælge livsstil og leve tilværelsen frisat fra traditioner og normer, opbrud i den traditionelle familiestruktur. Jo, der er udviklingstrends nok at pege på, som indikerer at noget revolutionerende er i gang. Men om det ligefrem tåler sammenligning med andre hæsblæsende historiske perioder med karakter af paradigmeskifte, som f.eks. industrialiseringen eller renæssancen, er endnu svært sige. Det kan samtidigt være værd at huske på, at hverken renæssancen eller industrialiseringen skete overnight, som betoningen af et paradigmatisk skifte ellers synes at indikere. I industrialiseringens tilfælde er der globalt set tale om en endnu uafsluttet udvikling med flere forskellige bølger og tempi, der strækker sig over flere hundrede år, fra 1600-tallets England til det 20. århundredes frie produktionszoner på Filippinerne. Så vidensamfund? Jo, der er nok noget om snakken, men der er ingen grund til at overdrive. Aktørerne For hver af de tre fortællinger om Learning Lab Denmark, Center for Ledelse og Kaospiloterne har vi opstillet historiernes rolleliste. Det er ikke blot af hensyn til læserne, men også for at fremhæve, at der er tale om en rollefordeling i de tre historier, som umiskendeligt minder om hinanden. I hver historie er der en af dem, der har spillet rolle som projektmageren. I alle historier optræder politikere eller embedsmænd, som er modtagelige for begejstringsfænomenet. I alle historier synes der at være en gruppe af gamle bureaukrater, der ikke er modtagelige for begejstring og dermed mere eller mindre frivilligt får rollen som modstandere. I alle historierne optræder der en form for back- 7

8 ing group til projektmageren. Vi har kaldt dem henholdsvis Kompetence-kredsen, Fodfolket eller Græsrødderne. Naturligvis er rollefordelingen ikke entydig og konsekvent. Nogle spiller mere end én rolle, og andre skifter rolle undervejs i historien. Faktisk minder vores rollefordeling om den tyske forfatter Hans Magnus Enzenbergers opdeling af vidensamfundet i fire klasser: - Kamæleonerne, er de øverste i hierarkiet. Der er tale om dynamiske workaholics, som er dynamiske, tilpasningsdygtige og fleksible. Ingen af dem er beskæftiget inden for den materielle produktion, de er alle sammen formidlere, agenter, mæglere, advokater, konsulenter, entertainere, mediemennesker og managere. - Pindsvinene, som omvendt mangler fleksibiliteten, er en stor og uudryddelig klasse af funktionærer og klassiske bureaukrater. - Bæverne, er de klassiske grupper af landbrug og industriarbejdere. Dem bliver der færre af, mener Enzenberger, og de hører alle sammen til de lavtlønnede. - Den fjerde og sidste klasse har Enzenberger ikke givet noget dyrenavn, fordi dyreverdenen ikke kender til overflødige arter. For det drejer sig nemlig om de mennesker, som ikke passer ind i den digitale kapitalismes kvalitetskatalog, og som derfor er blevet overflødiggjort. Der er tale om arbejdsløse, enlige mødre, flygtninge, folk uden uddannelse, der kun klarer sig igennem med underbetalte deltidsjobs og sort arbejde. I den rige vestlige verden udgør de en stigende del af befolkningen, og globalt er de et overvældende flertal. Selv om vi arkitektonisk ikke følger helt samme samfundsstruktur som Enzenberger, kan vi sagtens følge hans kritiske vinkel på den herskende klasse: Man kunne sige, at der på kryds og tværs af de økonomiske lag har dannet sig informationsklasser, hvis fremtidsudsigter ikke længere lader sig bringe på en enkelt fællesnævner. Desuden opererer det herskende regime med et helt nyt kvalitetskatalog, der sætter alle tidligere etiske koder ud af kraft. Nu præmieres egenskaber og adfærdsmønstre, som tidligere nærmest blev regnet for at være fordægtige. Den vigtigste kardinaldyd er nu fleksibiliteten. Desuden fordres gennemslagskraft, mobilitet og beredvillighed til hurtig, livslang læren. Den der ikke kan følge med bliver udskilt. 3 Det er måske dette fleksible lag, der bl.a. omfatter vore projektmagere, som er fremtidens herskende klasse. De er en klasse i den forstand, at de ejer de nødvendige produktionsmidler, nemlig deres egen symbolproduktionsevne og bevægelighed. Det er deres hovedværktøjer. Det er en klasse, der er på vej til at tage magten, som ikke mere alene ligger hos dem, der ejer de "gamle" produktionsmidler - jord, fysiske produktionsmidler, penge, bureaukratisk og vælgerpolitisk magt. Når disse "gamle" magtgrupper vil have noget udført, så må de i stigende grad ty til de nye projektmagere. Ja, faktisk kan de gamle magtstrukturer dårligt bevæge sig uden projektmagerne og deres evner. Selv ministre må have spindoktorer og satse på projekter. Og gode ministre og departementschefer må tænke som projektmagere. Selv en statsminister må erkende, at vælgermagten går 3 Hans Magnus Enzenberger, Det digitale evangelium, Information d. 22. januar

9 tænke som projektmagere. Selv en statsminister må erkende, at vælgermagten går til dem, der kan sætte scenen og vinde 'kulturkampen'. 4 'Magtens' - den vil sige den gamle magts - mænd og kvinder Øverst i vores hierarki finder vi politikerne, den klassiske magts mænd og kvinder: Jytte Hilden, Marianne Jelved, Mogens Lykketoft, Pia Gjellerup, Poul Nyrup Rasmussen, Margrethe Vestager, Thor Pedersen, Bendt Bendtsen m.fl.. De er den ene part af den transaktion, som udgør projektsamfundets bytteforhold. Politikerne er de velvillige købere af projektmagernes begejstringsmættede symbolprodukter. Uanset hvor ædruelige politikerne er, så er de med i et spil om begejstring, som professor Niels Åkerstrøm har sagt. 5 Uffe Elbæk beskriver bytteforholdet mellem disse gamle magthavere og Kaospiloterne således: "Vi vil[le oprindeligt] gerne skabe bro mellem det, vi vil kaldte establisment og subkultur, som vi sagde - fra de bonede gulve og ud til [uforståeligt] Dem, vi gerne vil i kontakt med, de har magt og penge. Hvad er det, vi har? Man [kan] sige sex og i det her tilfælde ungdom." Politikerne bidrager til bytteforholdet med beslutninger, f.eks. via finansloven, der giver penge og opmærksomhed. Deres behov er begejstring og de symboler og billeder på fremtid, som projektmagerne leverer. De symboler og billeder konverterer politikerne til deres egne bud på fremtiden i vælgernes øjne. Omvendt har projektmagerne brug for penge og opmærksomhed, og der opstår dermed et interessefællesskab mellem politikerne som aftagere af symbolprodukter og projektmagerne som leverandører af symbolprodukter. Politikerne har i bund og grund samme interesse som projektmagerne. For dem begge handler det om at være med på det nye, og at fange tendenserne i det næste, endnu inden det bryder frem i lyset, så de er klar til at ride med på bølgen, helst allerøverst på bølgetoppen. De politikere, der er bedst til timing, kan købe sig til noget nær ejerskab til det nye, og er samtidig klar til at springe af igen, i øjeblikket før bølgen topper, og trenden er på vej til at overleve sig selv. De tunge folk i dansk erhvervsliv Erhvervslivets repræsentanter indgår på mange måder i samme bytteforhold som magtens mænd og kvinder. Ligheden mellem politikere som Jytte Hilden og erhvervsledere som Kjeld Kirk Kristiansen, Mads Øvlisen og Lars Kolind er større end man skulle tro, når de sidstnævnte bringer Kaospiloterne ind på erhvervslivets glatte gulve, og de prominente erhvervspersoner forsøger at iscenesætte sig i rollen som producenter af og eksponenter for dynamik. Faktisk driver erhvervslederne deres egen form for symbolpolitik, side om side med politikerne, når de som i Kaospiloternes og Center for Ledelses tilfælde 6 skyder deres egne penge i projektmagernes institutioner i form af sponsorater. Det er deres signal til omverdenen om, at de er med på det nye. Men som gode købmænd vil de naturligvis ikke betale gildet selv, hvis de kan få andre til det. Derfor har de også øjnene rettet mod i første omgang erhvervspolitikken som det område, hvor nye symbolpolitiske tiltag formuleres og i anden omgang finansloven, hvor pengene allokeres. Er- 4 Interview med Anders Fogh Rasmussen, Weekendavisen 17. januar Jacob Fuglsang: Interview med Niels Åkerstrøm, Politiken, 3. marts Learning Lab Denmark ville gerne, men har ikke haft held til i samme forstand at opdyrke (læs: begejstre) erhvervslivet som kunder. 9

10 hvervsfolkene optræder her i rollen som projektmagernes velvillige agenter overfor det politiske system. Erhvervslivets bureaukratiske strukturer har naturligvis samme behov for begejstring og symbolpolitisk patos som de offentlige bureaukratier. Der er et stort marked for Human Ressource Management, kultur- og personaleudvikling i den ældre del af erhvervslivet, som ligger åben for erobring fra projektmagerne i hård konkurrence med konsulentbranchen. Men reelt er formålet næppe mere end det, som en departementschef i Finansministeriet har sagt, nemlig at røre rundt i andedammen eller i det mindste at begejstre 7. Kaospiloterne ligner dele af konsulentbranchen, og formålet er det samme: at skabe bevægelse og sælge ungdom og sex, indtil hverdagen melder sig igen. Alene det at der sker noget i koncernernes hovedkontorer er et formål i sig selv. En smule kaos og galskab kan vel ikke skade? De moderne bureaukrater Embedsmandens rolle er under udvikling, og de seneste års forskning tyder på, at vi skal finde en helt ny måde at beskrive embedsmandens rolle. Vores tre cases viser i samme retning. Traditionelt er embedsmandens rolle blevet beskrevet med henvisning til Max Webers bureaukratimodel, hvor tilværelsen som embedsmand opfattes som et livskald og en forpligtelse til at tjene et upersonligt mål og almenvellets interesser. Beslutninger bliver truffet uden vrede eller passion gennem bureaukratiets regelbundne hierarki. En følelse som begejstring har altså en meget lille plads i den klassiske bureaukrati-beskrivelse (Weber, 1971). Men vi skal finde helt andre beskrivelser frem for at indfange den moderne bureaukrats handlinger og motivation. Hvad enten det skyldes New Public Management-bølgen eller samfundets almene udvikling, så har bureaukratiets organisering nemlig ændret sig siden Max Webers tid: Statens decentralisering, åbenhed i forvaltningen og brugerdemokrati er blot nogle af de udviklinger, der er med til at ændre bureaukratiets organisering. Dertil kommer arbejdsmarkedets vilkår: Embedsmænd er i stigende grad kontraktansatte frem for livstidsansatte, og staten er kommet i konkurrence med de private virksomheder om de kvalificerede kandidater. Staten kan ikke konkurrere på løn og må derfor åbne op for udviklingsmuligheder, udfordringer og indflydelse på arbejdssituation og arbejdsindhold. Det som det offentlige i stigende grad efterspørger er engagement, og det som de tilbyder er i stigende grad indflydelse på politikdannelsen. Det er jo indlysende, at det er mere interessant at være med til at skabe noget og gøre en forskel, som det hedder i moderne sociologisk jargon, end at være bogholder [ ] For mange embedsfolk er det indholdet og spændingen ved at være tæt på den politiske proces, der trækker (Engstrøm og Jensen, 2002). Nogle har anvendt udtrykket 'gråzonenetværk' omkring den offentlige sektor på den udvikling, vi taler om som fremvæksten af projektsamfundet. Ræsonnementet er, at det offentlige bureaukrati har opgivet sin rolle som ophøjet samfundsstyrende enhed, og i stedet har givet plads til mere eller mindre formaliserede netværk på tværs af stat, marked og civilsamfund (Sørensen, 2002). Denne udvikling stiller helt nye krav til embedsmanden, der nu skal agere i et rum, der ikke på forhånd er skabt af det politiske niveau, eller som er præget af uklare og tvetydige politiske signaler. 7 Jacob Fuglsang: Interview med Niels Åkerstrøm, Politiken, 3. marts

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund Interview VEJE TIL RESSOURCEDANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCEDANMARK

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid. Af Dorthe Jørgensen. Resumé. Individualisme og modulisering

PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid. Af Dorthe Jørgensen. Resumé. Individualisme og modulisering PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid Af Dorthe Jørgensen Resumé Folkeskole-, gymnasie- og universitetsreformerne anno 2002-2003 viser, hvordan der ifølge politikerne kan genereres mere

Læs mere

Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II

Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II Med bidrag af Anne Kristine Axelsson, Erling Andersen, Henrik Stubkjær, Inge Lise Pedersen, Jens Thorkild Bak, Jette Marie Bundgaard-Nielsen og Per Bucholdt

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

Vilkårene for Livslang Læring i Statslige Organisationer i Danmark

Vilkårene for Livslang Læring i Statslige Organisationer i Danmark Vilkårene for Livslang Læring i Statslige Organisationer i Danmark Politiken den 7. september 2005. Mette Dreyer, Tegning Janne Kofod Lassen og Ulla Moth-Lund KAPITEL 1 1.1 Indledning og baggrund EU har

Læs mere

Forord. 1 Tre, hvis man tæller regeringen med

Forord. 1 Tre, hvis man tæller regeringen med Indhold Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Metode... 6 Hermeneutik... 6 Den hermeneutiske cirkel... 7 Kvalitativ eller kvantitativ empiri.... 8 Udvælgelse af interviewpersoner.... 9 Fremgangsmåde... 10

Læs mere

Mod et balanceret arbejdsbegreb

Mod et balanceret arbejdsbegreb WORKING PAPER 2006-3 Steffen Korsgaard Mod et balanceret arbejdsbegreb Department of Management Mod et balanceret arbejdsbegreb Steffen Korsgaard Institut for Ledelse Handelshøjskolen i Århus ii Indledning

Læs mere

Beskrivende, analyserende og vurderende,præsentation af teori:

Beskrivende, analyserende og vurderende,præsentation af teori: Indholdsfortegnelse: Indledning-----------------------------------------------------------------------------------------------2 Problemformulering--------------------------------------------------------------------------------3

Læs mere

lpf NyhedsbrevNr. 3 Temaer: Omsættelighed og Strategisk ledelse Læs bl.a. om:

lpf NyhedsbrevNr. 3 Temaer: Omsættelighed og Strategisk ledelse Læs bl.a. om: lpf NyhedsbrevNr. 3 December 2003 Årgang 6 Temaer: Omsættelighed og Strategisk ledelse Læs bl.a. om: Fra kæft, trit og retning til moderne ledelse 4 pensionerede oberster skriver i øjeblikket på en bog

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET

ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET TEMA: Innovation SKAL VI LEVE AF INNOVATION, ELLER ER DET KEJSERENS NYE KLÆDER? Fremtidens skole Er

Læs mere

Foreningsidrættens udfordringer og udviklingsmuligheder

Foreningsidrættens udfordringer og udviklingsmuligheder Foreningsidrættens udfordringer og udviklingsmuligheder Samfundet og idrætten ændrer sig ikke uafhængigt af hinanden. Og det er lettere at ændre håndbolden end samfundet Bachelorprojekt 2013 Titel: Foreningsidrættens

Læs mere

På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning?

På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning? På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning? Af Henrik Hjortdal og Claus Nielsen I denne artikel søger vi at begrunde behovet for en ny ledelses- og styringstænkning

Læs mere

Den autentiske skoleleder 1

Den autentiske skoleleder 1 Thomas Kirkegaard Peter Franklin Jensen Studium: Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensenhed: Afgangsprojektet Juni 2006 Den autentiske skoleleder 1 Indhold: 1) Indledning s. 2-4 2) Problemformulering s.

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik.

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik. [Nummer 335 16. januar, 2014] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK REGERINGENS POLITIK SKABER FATTIGDOM RACISMEFRI BY Racismefri By er et forsøg på at opbygge bredt og lokalt imod racisme

Læs mere

Working paper Team var svaret - men hvad var spørgsmålet?

Working paper Team var svaret - men hvad var spørgsmålet? forskningsprogrammet organisation og læring institut for uddannelse og pædagogik (DPU) Working paper Team var svaret - men hvad var spørgsmålet? En dokumentationsanalyse af baggrunden for indførelsen af

Læs mere

EN LEDELSESMODEL FOR FREMTIDENS DANMARK. Af Tania Ellis. www.taniaellis.dk te@taniaellis.dk

EN LEDELSESMODEL FOR FREMTIDENS DANMARK. Af Tania Ellis. www.taniaellis.dk te@taniaellis.dk EN LEDELSESMODEL FOR FREMTIDENS DANMARK Af Tania Ellis www.taniaellis.dk te@taniaellis.dk Vinder af Berlingske Tidendes Nyhedsmagasins prisopgavekonkurrence Hvordan skal Danmark ledes? Copyright 2004 Tania

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Innovationskraft Innovationskraft Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Tlf. 3397 8200 www.ramboll-management Indholdsfortegnelse 1. Forord

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Advokatbranchen i opbrud En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Indhold BAGGRUND OG STATISTIK... 5 MARKEDSSITUATIONEN FOR JURIDISKE TJENESTEYDELSER... 7 Den aktuelle konkurrencesituation...

Læs mere

Billeder af organisation

Billeder af organisation Billeder af organisation En introduktion til Gareth Morgan s Images of Organization (1997) ved Michael Wolffhechel Introduktion Hvilke billeder dukker op, når du tænker på organisation? Hvilke metaforer

Læs mere

beskriver forskellige erfaringer med udkant, informationsteknologi og arbejde, sådan som vi har hørt om dem fra hhv. beboere i en landsby, fra ejere

beskriver forskellige erfaringer med udkant, informationsteknologi og arbejde, sådan som vi har hørt om dem fra hhv. beboere i en landsby, fra ejere Forord. Denne rapport beskriver resultaterne af forskningsprojektet Verdensborger og Hjemmefødning i den globale landsby?. Initiativet til projektet er taget af Folkeligt Institut for Udkantsforhold på

Læs mere