Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om social service"

Transkript

1 Socialudvalget SOU alm. del Bilag 181 Offentligt Lovforslag nr. L 0 Folketinget Fremsat den..af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af betingelser for forældres udførelse af træning) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011, som ændret ved 10 i lov nr. 434 af 8. maj 2006 og lov nr. 468 af 18. maj 2011, foretages følgende ændringer: 1. 32, stk. 6, 3. pkt. affattes således:»træning af barnet skal forankres hos en autoriseret sundhedsperson, og træningen skal ske efter dokumenterbare metoder« , stk. 9, affattes således:»socialministeren fastsætter nærmere regler om særlig støtte i hjemmet, herunder regler om forankring af træningen hos en autoriseret sundhedsperson og om dokumenterbare metoder, om løbende tilsyn med indsatsen og om træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v.« b affattes således:»socialministeren fremsætter senest i folketingsåret forslag til revision af 32, stk. 6-9, jf. stk. 1, i lov om social service.«2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli Stk , stk. 6, 3. pkt. og 32, stk. 9, i lov om social service, som affattet ved denne lovs 1, nr. 1 og 2, har virkning også for træningsforløb efter 32, stk. 6-8, i lov om social service, der er godkendte inden lovens ikrafttræden.

2 2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets baggrund og formål 2 2. Lovforslagets indhold Gældende ret - Forældres udførelse af træning Den foreslåede ordning - Forankring af træning efter servicelovens 32 hos en autoriseret 4 sundhedsperson 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5 5. Administrative konsekvenser for borgerne 5 6. Miljømæssige konsekvenser 5 7. Forholdet til EU-retten 5 8. Hørte myndigheder og organisationer 5 9. Sammenfattende skema 5 1. Lovforslagets baggrund og formål Lovforslaget fremsættes efter aftale mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Konservative og Kristendemokraterne. Parterne er enige om en justering af reglerne for forældres træning af handicappede børn. Forslaget indebærer en justering af betingelserne for godkendelse af, at forældre træner deres børn i hjemmet (hjemmetræning). Med forslaget sker der samtidig en revision af reglerne om forældres træning af børn i hjemmet i 32, stk. 6-9, i lov om social service (serviceloven) i overensstemmelse med lovens gældende 195 b, hvorefter socialministeren senest i folketingsåret fremsætter lovforslag til revision af lovens 32, stk Det foreslås, at hjemmetræning skal forankres hos en autoriseret sundhedsperson. Formålet med forslaget er i videst muligt omfang at sikre, at der ikke anvendes træningsmetoder eller træningselementer, der potentielt kan være sundhedsskadelige for børnene. Forslaget skal ses på baggrund af, at der fra sundhedsfaglig side har været rejst bekymring for, hvorvidt nogle dele af de hjemmetræningsordninger, der i dag praktiseres, kan være skadelige for børnene eller de unge. Foranlediget heraf indhentede det tidligere Socialministerium sundhedsfaglig rådgivning hos Sundhedsstyrelsen om blandt andet brug af trykkammerbehandling, respirationsterapi og udstyr til respirationsterapi. Sundhedsstyrelsens præciseringer blev i ministeriets skrivelse nr af 6. maj 2011 kommunikeret til alle landets kommuner. Desuden har nogle kommuner givet udtryk for usikkerhed om, hvad der kan ydes støtte til efter de gældende regler, f.eks. apparatur og træningsredskaber. I forlængelse af den foreslåede lovændring vil det med hjemmel i den eksisterende bemyndigelse i servicelovens 32, stk. 2 om udredning af barnets eller den unges behov og fremgangsmåde ved kommunens sagsbehandling, blive tydeliggjort i en bekendtgørelse, at der skal foreligge en relevant lægefaglig udredning af barnet, inden der kan iværksættes træning efter servicelovens 32, og at kommunalbestyrelsen skal sikre, at træningen ses i sammenhæng med eventuel relevant behandling i øvrigt, f.eks. i sundhedsvæsenet. Reglerne vil desuden blive beskrevet i en vejledning. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Gældende ret - Forældres udførelse af træning

3 3 Reglerne om forældres træning af børn med handicap findes i servicelovens 32, stk. 1, jf. stk Reglerne trådte i kraft den 1. oktober 2008, og socialministeren har i kraft af bemyndigelsesbestemmelsen i 32, stk. 9, fastsat nærmere regler om ordningen, herunder om særlig støtte i hjemmet, om dokumenterbare metoder, om løbende tilsyn med indsatsen og om træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v. Der henvises til bekendtgørelse nr af 27. september 2010 om hjælp til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Træning i hjemmet efter servicelovens 32 bygger på anbefalingerne i den tværministerielle rapport fra 2007: Anbefalinger og forslag til kvalificering af undervisnings- og træningsindsatsen. Målsætningen med ordningen beskrives i følgende passus fra afrapporteringen: Samarbejdet mellem det offentlige og forældrene skal forbedres, så forældrene i højere grad oplever at blive aktive samarbejdspartnere i indsatsen. Samtidig skal indsatsen tilpasses og individualiseres i forhold til barnets behov og forældrenes ønsker og ressourcer. Internationale studier inden for børneområdet viser, at inddragelse af forældre og børn som aktive partnere i rehabiliteringsprocessen øger både brugertilfredsheden og behandlingseffekten. Forældrene udgør med det kendskab, de har til deres børn og familien, en ressource, der kan forbedre den offentlige indsats, hvis de inddrages og involveres heri. Kvalificering af trænings- og undervisningsindsatsen har til formål at sikre en bedre inddragelse af forældrene og evt. barnet/den unge hele vejen rundt i indsatsen, at skabe et friere valg til at vælge mellem relevante trænings-/undervisningstilbud, herunder hjemmetræning, og endeligt at styrke dokumentation og evaluering af de indsatser og metoder, der anvendes.. Ifølge servicelovens 32, stk. 1, jf. stk. 6-8, har forældre under visse betingelser mulighed for at træne et handicappet barn i hjemmet. Målgruppen er børn og unge under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har et sådant behov for støtte og behandling, at der skal iværksættes et særligt tilbud til barnet eller den unge. Afgrænsningen af målgruppen er ikke baseret på bestemte diagnoser. Hvis en indehaver af forældremyndighed ikke ønsker at modtage et anvist tilbud i f.eks. et særligt dagtilbud, kan kommunalbestyrelsen på baggrund af en undersøgelse af barnets eller den unges forhold efter servicelovens 50 godkende, at forældrene helt eller delvist træner barnet eller den unge i hjemmet. Det er således en betingelse, at barnets eller den unges helbredsforhold, funktionsevne, behov og trivsel, forældrenes ressourcer og familiens samlede situation, skal være tilstrækkeligt udredt og beskrevet af kommunalbestyrelsen, forinden der kan visiteres til, at forældrene træner barnet i hjemmet. Det er desuden en betingelse for godkendelse af, at forældrene kan træne et barn i hjemmet, at træningsmetoden og målene hermed er dokumenterbare, så det er muligt at vurdere effekten af metoden, således at kommunalbestyrelsen kan følge op på virkningen af hjemmetræningen og den anvendte metode på barnets eller den unges udvikling. Betingelsen om, at træningsmetoden skal være dokumenterbar betyder, at kommunen skal vurdere, om metoden indeholder nogle målbare indikatorer, som kan anvendes til måling af, om metoden resulterer i den forventede effekt. Træningen kan foregå efter konventionelle metoder, det vil sige metoder, der almindeligvis anvendes i de offentlige tilbud, eller efter alternative metoder, det vil sige metoder, der traditionelt ikke indgår i de offentlige tilbud. Der kan også være tale om hjemmetræning, der kombinerer konventionelle og alternative metoder. Kommunalbestyrelsen skal vurdere, om hjemmetræning efter en foreslået træningsmetode imødekommer barnets behov, og om træningsmetoden opfylder krav om dokumenterbarhed. Kommunalbestyrelsen skal desuden vurdere familiens samlede situation og forældrenes personlige ressourcer i forhold til at kunne påtage sig at træne barnet eller den unge. Kommunalbestyrelsen skal løbende føre tilsyn med og følge op på indsatsen over for barnet. Kommunalbestyrelsen yder hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter 42 og 43 til forældre, der forsørger og træner et barn eller en ung under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet. Kommunalbestyrelsen sørger desuden for nødvendige træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v. (disse udgifter må ikke overstige kr. årligt, pr. 1. jan. 2012), når forældrene træner et barn eller en ung i hjemmet.

4 4 I 2010 var der ifølge opgørelse fra Danmarks Statistik i alt 116 børn og unge, som blev hjemmetrænet efter servicelovens 32, fordelt med 66 på hjemmetræning kombineret med ophold i dagtilbud, og 50 med hjemmetræning uden ophold i dagtilbud Den foreslåede ordning - Forankring af træning efter servicelovens 32 hos en autoriseret sundhedsperson Det foreslås, at der stilles krav om, at træning efter servicelovens 32 forankres hos en autoriseret sundhedsperson. Det foreslås endvidere, at bemyndigelsen i lovens 32, stk. 9, til at fastsætte nærmere regler om hjemmetræning m.v. udvides til også at omfatte nærmere regler om forankringen af træningen hos en autoriseret sundhedsperson. Bemyndigelsen skal anvendes til at fastsætte nærmere regler om, at tilrettelæggelsen af træningen skal ske efter aftale med og under en autoriseret sundhedspersons ansvar, jf. lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. Ved en autoriseret sundhedsperson forstås en person, der i medfør af autorisationsloven har ret til med en bestemt titel at betegne sig som udøver af sundhedsfaglig virksomhed. Nærmere vil der blive fastsat regler om, hvordan og i hvilket nærmere bestemt omfang den autoriserede sundhedsperson kan inddrage forældre og andre i træningen af barnet, herunder hvordan forældre selvstændigt kan udføre dele af træningselementerne efter aftale med og instruktion af den autoriserede sundhedsperson. Der vil desuden blive fastsat regler om, at den autoriserede sundhedsperson kan være ansat hos kommunen eller være en ekstern autoriseret sundhedsperson, som kommunen eller eventuelt forældrene selv har kontaktet, og som kommunen vurderer, at det konkrete træningsforløb kan forankres hos. Det vil således være et krav, at kommunen finder, at den pågældende sundhedsperson besidder relevante kompetencer til at varetage den konkrete opgave. Forslaget skal skabe større sundhedsfaglig forankring af træningen, og dermed større sikkerhed for, at træningen foregår sundhedsfagligt forsvarligt. Forældres egen træning af et barn eller en ung efter servicelovens 32 skal således fremover forankres hos en autoriseret sundhedsperson. Det vil typisk være en ergo- eller fysioterapeut, men kan også være andre relevante autoriserede sundhedspersoner. Forslaget vil betyde, at den sundhedsfaglige person har ansvaret for at tilrettelægge træningen og at dokumentere træningen og dens effekter i tæt samarbejde med forældrene, at instruere forældrene, så de er kvalificerede til at varetage den del af træningen, som de skal stå for, samt at sikre, at alle dele af træningen foregår sundhedsfagligt forsvarligt. Det er således den autoriserede sundhedspersons ansvar at tilrettelægge træningsindsatsen i tæt samarbejde med forældrene samt at sikre sig, at forældrene er i stand til at udføre træningen som instrueret. Det skal understreges, at reglerne om hjemmetræning også fremover skal give forældre mulighed for at træne deres børn, og at forældrene fortsat skal have indflydelse på, hvilke metoder der kan trænes efter. Endelig skal forældrene også fremover inddrages, når træningen tilrettelægges. Det skal endvidere understreges, at der med den foreslåede ordning ikke ændres ved de anførte forudsætninger vedrørende målsætningen for træningen, som beskrevet under gældende ret. Med de foreslåede lovændringer er der ikke tiltænkt nogen ændringer af, at det fortsat er kommunalbestyrelsen, som har ansvaret og afgørelseskompetencen i den enkelte sag, herunder at der sker fyldestgørende udredning og visitation af det konkrete barn. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Justeringen af regelsættet om hjemmetræning forudsættes at ligge inden for rammerne af de midler, der blev afsat til ordningen ved dens indførelse. De økonomiske konsekvenser af lovforslaget skal forhandles med kommunerne.

5 5 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget forventes ikke at have konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for forældrene. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring hos ABA foreningen, Advokatrådet, Ankestyrelsen, Autismeforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen, Børnerådet, Dansk Handicap Forbund, Dansk Pædiatrisk Selskab, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, Det Centrale Handicapråd, Epilepsiforeningen, Ergoterapeutforeningen, Hjernebarnet, KL, Lægeforeningen, Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), Sjældne Diagnoser, Socialchefforeningen, Spastikerforeningen og Sundhedsstyrelsen. 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Positive konsekvenser/ mindre udgifter Negative konsekvenser/ udgifter Justeringerne af reglerne om hjemmetræning sker inden for rammerne af den kompensation, som kommunerne allerede har modtaget. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1

6 6 Med den foreslåede ændring sker der en tilføjelse til de betingelser, som skal være opfyldt, før end kommunalbestyrelsen kan godkende forældres egen træning af et barn eller en ung, idet træningen skal forankres hos en autoriseret sundhedsperson. Nærmere regler herom vil blive fastsat i en bekendtgørelse, jf. nr. 2. Til nr. 2 Med den foreslåede udvidelse af bemyndigelsesbestemmelsen får socialministeren adgang til at fastsætte regler om træningens forankring. Bemyndigelsen vil blive udnyttet til i en bekendtgørelse at fastsætte nærmere regler om, hvordan og i hvilket nærmere bestemt omfang den autoriserede sundhedsperson kan inddrage forældre og andre i træningen af barnet, herunder hvordan forældre selvstændigt kan udføre dele af træningselementerne efter aftale med og instruktion af den autoriserede sundhedsperson. I bekendtgørelsen vil der blive fastsat regler om, at det er en betingelse for godkendelse af træning, at den konkrete træningsindsats gennemføres i henhold træningsplanen, herunder instruktion fra den autoriserede sundhedsperson. Det betyder, at den autoriserede sundhedsperson har ansvaret for at tilrettelægge træningsindsatsen, at dokumentere træningsindsatsen og dens effekter, i tæt samarbejde med forældrene, og at instruere forældrene, så de er kvalificerede til at varetage dele af eller hele træningsindsatsen, som de skal stå for, samt at sikre, at alle dele af træningsindsatsen foregår sundhedsfagligt forsvarligt. Kontakten til den autoriserede sundhedsperson kan enten ske via kommunen eller via forældrene, forudsat at kommunen kan godkende det ønskede træningsforslag. Der vil ikke være en forudsætning, at der er tale om en autoriseret sundhedsperson, der er ansat af kommunen. Kommunen kan indgå aftaler med eksterne autoriserede sundhedspersoner f.eks. på konsulentbasis. Hvis forældrene ønsker en specifik ekstern autoriseret fagperson, skal kommunen vurdere, om pågældende autoriserede sundhedsperson besidder tilstrækkelige faglige kompetencer til at påtage sig opgaven. Udgifterne hertil skal dækkes af kommunens almindelige driftsbudget i forbindelse med oplysning af sager efter serviceloven. Det vil blive fastsat i en bekendtgørelse med hjemmel i den foreslåede 32, stk. 9, at funktionen som autoriseret sundhedsperson ikke kan varetages af forældrene selv, uanset om forældrene selv har de autorisationsmæssige forudsætninger. Hensynet bag dette er at forebygge sammenblanding af interesser. Ordningen vil blive udformet, så den indebærer, at den autoriserede sundhedsperson efter instruktion af forældrene skal kunne overlade nærmere aftalte elementer af hjemmetræningen til forældrene. Sundhedspersonen har et selvstændigt ansvar for den ordinerede og iværksatte behandling og om behandlingen kan overlades til andre, herunder forældrene. Sundhedspersonen kan ikke fralægge sig ansvaret, heller ikke ved aftale med forældrene. Ordningen indebærer, at træningen sker under den autoriserede sundhedspersons ansvar, jf. lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (seneste lovbekendtgørelse er nr af 17. december 2008). En autoriseret sundhedsperson, som er ansvarlig for et træningsforløb, har pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed ved instruktion af en patient eller dennes pårørende, når den autoriserede sundhedsperson overlader behandling/træning eller dele heraf til disse. Dette følger af 17 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med sundhedspersoners faglige virksomhed i henhold til autorisationsloven. Opfylder sundhedspersonen ikke sin forpligtelse til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, kan kommunen indbringe sagen for Sundhedsstyrelsen. Patientombuddet (Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn) behandler sager om sundhedsfaglig virksomhed indbragt af Sundhedsstyrelsen hvor styrelsen finder, at der kan være grundlag for kritik af eller sanktion over for en sundhedsperson, jf. lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 2 a.

7 7 De ovenstående regler om instruktion og inddragelse, pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, tilsyn og ansvar, ændrer ikke på de gældende regler om kommunalbestyrelsens tilsyns- og opfølgningsforpligtelse, jf. blandt andet servicelovens 32, stk. 6, 4. pkt. I bekendtgørelsen vil det blive præciseret, at der i grundlaget, som kommunalbestyrelsen skal foretage opfølgning af træningsindsatsen på skal indgå oplysninger fra forældrene og dokumentation fra den ansvarlige autoriserede sundhedsperson, hos hvem træningen er forankret. Det understreges, at der ikke ændres ved de gældende regler om kommunens tilsyns- og opfølgningsforpligtelse. Endelig vil det i bekendtgørelsen med hjemmel i den eksisterende bemyndigelsesbestemmelse i lovens 32, stk. 2, blive præciseret, at der udover en børnefaglig undersøgelse af barnet, jf. servicelovens 50, skal foreligge en relevant lægefaglig udredning af barnet, inden der kan iværksættes træning efter servicelovens 32, og at kommunalbestyrelsen skal sikre, at træningen ses i sammenhæng med eventuel relevant behandling i øvrigt. Til nr. 3 Det foreslås, at der senest i folketingsåret fremsættes lovforslag om revision af reglerne om særlig støtte til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som udføres af forældrene i eget hjem. Nærværende lovforslag har til formål i videst muligt omfang at sikre, at der ikke kan ydes støtte til træningsmetoder eller træningselementer, der potentielt kan være sundhedsskadelige for børnene. Det foreslås derfor, at effekterne af loven belyses ved en undersøgelse af kommunernes og de autoriserede sundhedspersoners erfaringer med de ændrede regler, herunder i hvilket omfang de justerede regler sikrer, at praktiserede træningsindsatser som udføres i hjemmet ikke er potentielt skadelige for børnene, og at træningsindsatsen tilrettelægges og foregår i tæt samarbejde med forældrene og den autoriserede sundhedsperson. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2012 og skal gælde for ethvert træningsforløb efter servicelovens 32, stk. 1, jf. stk. 6-8, herunder allerede godkendte og iværksatte træningsforløb.

8 8 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering 32. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hjælp til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Hjælpen kan tilrettelægges i særlige dagtilbud, jf. stk. 3, i særlige klubtilbud, jf. 36, eller i forbindelse med andre tilbud efter denne lov eller efter dagtilbudsloven. Hjælpen kan også udføres helt eller delvis af forældrene i hjemmet, jf. stk Stk. 2 Socialministeren fastsætter nærmere regler om samarbejdet med forældre, om inddragelse af barnet eller den unge, om udredning af barnets eller den unges behov og om fremgangsmåden ved kommunens sagsbehandling. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud eller fritidshjem efter dagtilbudsloven. Stk. 4. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om forældrebestyrelser i særlige dagtilbud. Stk. 5. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om beregning af tilskud og egenbetaling for ophold i de særlige dagtilbud. Stk. 6. Efter anmodning fra indehaveren af forældremyndigheden godkender kommunalbestyrelsen under de betingelser, der er nævnt i 2. og 3. pkt., at forældrene helt eller delvis udfører hjælpen efter stk. 1 i hjemmet. Hjælp udført i hjemmet skal imødekomme barnets eller den unges behov, og forældrene skal være i stand til at udføre opgaverne. Træning af barnet i hjemmet skal ske efter doku- Lovforslaget 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 81 af 4. februar 2011, som senest ændret ved lov nr. 468 af 18. maj 2011, foretages følgende ændringer: 1. 32, stk. 6, 3. pkt. affattes således:»træning af barnet skal forankres hos en autoriseret sundhedsperson, og træningen skal ske efter dokumenterbare metoder« , stk. 9, affattes således:»socialministeren fastsætter nærmere regler om særlig støtte i hjemmet, herunder regler om forankring af træningen hos en autoriseret sundhedsperson og om dokumenterbare metoder, om løbende tilsyn med indsatsen og om træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v.« b affattes således:»socialministeren fremsætter senest i folketingsåret forslag til revision af 32, stk. 6-9, jf. stk. 1, i lov om social service.«2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli Stk , stk. 6, 3. pkt. og 32, stk. 9, i lov om social service, som affattet ved denne lovs 1, nr. 1 og 2, har virkning også for træningsforløb efter 32, stk. 6-8, i lov om social service, der er godkendte inden lovens ikrafttræden.

9 9 menterbare træningsmetoder. Kommunalbestyrelsen fører løbende tilsyn med indsatsen over for barnet. Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter 42 og 43 til forældre, der forsørger og træner et barn eller en ung under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet. Stk. 8. Kommunalbestyrelsen sørger for træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v., når forældrene træner et barn eller en ung i hjemmet. Kommunalbestyrelsens udgifter til træningsredskaber, kurser, hjælpere, m.v. til det enkelte barn eller den enkelte unge må ikke overstige kr. årligt. Stk. 9. Socialministeren fastsætter nærmere regler om særlig støtte i hjemmet, herunder regler om dokumenterbare metoder, om løbende tilsyn med indsatsen og om træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2011/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2010-1625 Fremsat den 29. marts 2012 af social-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 59 Offentligt Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2015-16 Udkast Fremsat den xx. februar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 117 Folketinget 2015-16 Fremsat den 10. februar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Revision af hjemmetræningsordningen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2015/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j. nr. 2015-6190 Fremsat den 10. februar 2016 af social- og

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmetræning. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for hjemmetræning. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 5 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og omfanget af

Læs mere

ABA foreningens landsmøde,

ABA foreningens landsmøde, Oplæg ved ABA foreningens landsmøde, d. 4. juni 2016 v/ socialfaglig konsulent Hanne Wennicke landsmød Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder og pligter Klagemuligheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service 2013/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-1887 Fremsat den 31. oktober

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Fremsat den xx. 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af, at sagsbehandlingsfrister omfatter

Læs mere

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Handicaprådet Side 1 - Nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Der lægges afgørende vægt på en vurdering af

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Bilag. Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag

Bilag. Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag Bilag Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag www.svendborg.dk Jægermakens Specialbørnehave 32

Læs mere

Vejledning om hjemmetræning i Frederikshavn Kommune gældende pr : Lovgivningsmæssige rammer Servicelovens 32 a

Vejledning om hjemmetræning i Frederikshavn Kommune gældende pr : Lovgivningsmæssige rammer Servicelovens 32 a Vejledning om hjemmetræning i Frederikshavn Kommune gældende pr. 01.07.16: Lovgivningsmæssige rammer Servicelovens 32 a Stk. 1 Kommunalbestyrelsen godkender efter anmodning fra indehaveren af forældremyndigheden,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 479 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: JURMED Sagsbeh.: SUMMSB Sags nr.: 1206415 Dok. nr.: 1007533 Dato: 20. august

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven 2012/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 078.48L.391 Fremsat den 25. oktober 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 157 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. februar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til

Læs mere

Håndbog om hjemmetræning. Introduktion Sagsforløbet omkring hjemmetræning Revision af reglerne om hjemmetræning Håndbog om hjemmetræning

Håndbog om hjemmetræning. Introduktion Sagsforløbet omkring hjemmetræning Revision af reglerne om hjemmetræning Håndbog om hjemmetræning Håndbog om hjemmetræning Introduktion Sagsforløbet omkring hjemmetræning Revision af reglerne om hjemmetræning Håndbog om hjemmetræning Introduktion Hjemmetræningsordningen blev vedtaget i 2008. Målgruppen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer om hjemmetræning af børn og unge

Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer om hjemmetræning af børn og unge Til Undervisningsministeriet, svend.e.gertz@uvm.dk & Velfærdsministeriet, mln@vfm.dk Hvidovre, 8. september 2008 Sag 08/838 Dok. 10707/08 SL/kp/sih/kft Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer om

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Socialudvalget 2014-15 SOU Alm.del Bilag 225 Offentligt

Socialudvalget 2014-15 SOU Alm.del Bilag 225 Offentligt Socialudvalget 2014-15 SOU Alm.del Bilag 225 Offentligt København 9. marts 2015 ABAFORENINGENS FORSLAG I FORBINDELSE MED REVISION AF SERVICELOVENS 32, STK 6-9 Med lov nr. 154 vedtaget 12. juni 2008 blev

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Vejledninger / Instrukser

Vejledninger / Instrukser Vejledninger / Instrukser Dagens Mål At få viden om sundhedsstyrelsens vejledninger på medicinhåndteringsområdet for derigennem forstå egen rolle i medicinhåndtering i Kommunen. At kende og anvende Kommunes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010 Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2010-795 Samtlige kommuner m.fl 20. maj 2010 Orientering om ændring af lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2010/1 LSF 28 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-2680 Fremsat den 13. oktober 2010 af Socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af Socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

HBF Landskursus 29.09.2012. Om serviceloven

HBF Landskursus 29.09.2012. Om serviceloven HBF Landskursus 29.09.2012 Om serviceloven Lovgivningen: Retssikkerhedsloven Dagtilbudsloven Beskæftigelseslovgivningen Serviceloven Sundhedsloven Folkeskoleloven UU-loven Familien SPS-loven Voksen specialuv.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Muligheder for træning af børn i København

Muligheder for træning af børn i København Muligheder for træning af børn i København Side 2 Indhold Kære forælder i Københavns Kommune 4 Genoptræning efter hospitalsbehandling 5 Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi efter henvisning fra

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2011/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, sagsnr. 087.00K.391 Fremsat den 28. marts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Kære Martin Lindeblad Nielsen,

Kære Martin Lindeblad Nielsen, file:///c /Data_SS/temp2/Høringssvar_fra_hjernebarnet.htm Fra: Margit Heilmann [margit@famheilmann.dk] Sendt: 8. september 2008 11:27 Til: Martin Lindeblad Nielsen Cc: Annemette Shorty; Henrik Schlüntz;

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Vedr. Høring over forslag til lov om ændring af lov om social service (Justering af betingelser for forældres udførelse af træning)

Vedr. Høring over forslag til lov om ændring af lov om social service (Justering af betingelser for forældres udførelse af træning) København 22. februar 2012 Vedr. Høring over forslag til lov om ændring af lov om social service (Justering af betingelser for forældres udførelse af træning) ABAforeningen vil gerne takke for at være

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 105 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. januar 2016 af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Værdighedspolitikker for ældreplejen)

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

København 10. december 2015

København 10. december 2015 København 10. december 2015 HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SOCIAL SERVICE (REVISION AF HJEMMETRÆNINGSORDNINGEN, HERUNDER TYDELIGGØRELSE AF KRAVET OM UDREDNING, INDDRAGELSE AF SUNDHEDSFAGLIGE

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Lov om ændring af lov om social service

Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 143 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Plejefamiliers

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 2014/1 LSF 34 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 48 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: SUMHBR Sags nr.: 0903650 Dok. Nr.: 345708 Dato: 9. november 2010 Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Udkast I 43, stk. 3, der bliver stk. 2, ændres "stk. 2" til: "stk. 1". Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Udkast I 43, stk. 3, der bliver stk. 2, ændres stk. 2 til: stk. 1. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Socialministeriet Udkast 16-03-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Bedre vilkår for private leverandører af tilbud efter serviceloven) 1 I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration Lovforslag nr. L XX Folketinget 2013 14 Fremsat den XX. oktober 2013 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 71 Offentligt Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L Folketinget 2013-14 Fremsat den xx af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens)

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere