Disposition til essay

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Disposition til essay"

Transkript

1 Disposition til essay Du skal være indstillet på et stort forarbejde, hvis du vælger essayet. Du SKAL også inddrage danskfaglig viden og danskfaglige begreber. Tekstlæsning Læs teksten igennem to-tre gange og lav understregninger i teksten. Hvad kan du tage afsæt i? Hvilken tanke, hvilket fokus, hvilken pointe? Tænk på det retoriske pentagram: afsender, titel, situation/kontekst, årstal, hovedpointe. Dette må max fylde 2-3 linjer; du må altså ikke redegøre for tekstens indhold. Tænkeskrivning (til dig selv) 1. Skriv stikord til et centralt emne fra den tekst, du har læst 2. Grupper dine stikord i følgende kategorier (i et mindmap eller i kolonner): egne konkrete erfaringer du har haft (og som andre også kan have haft) sansninger litterære tekster og film (intertekstuelle referencer) eller debatter i medierne (avisartikler, radioprogrammer ) stikord til, hvilken danskfaglig viden og hvilke danskfaglige begreber, du kan bruge i denne opgave. Det kan fx være: Det sproglige område: sproghandlinger, retorik, appelformer, argumentation, billedsprog, sproglige virkemidler.. Det litterære område: analysemetoder, genrer, litteraturhistoriske perioder og tendenser herfra i dag, fortællertyper Det mediemæssige område: sagprosa, aviser, fortællende journalistik, levende billeder, dokumentarisme 3. Find ud af, hvilke perspektiver, der kan vokse ud af emnet. 4. Hvilke refleksioner tilbyder emnet? 5. Bestem (nogenlunde), hvilke pointer du vil skrive hen imod. Formidlingsskrivning (til læseren) Tag udgangspunkt i en konkret scene, en oplevelse, et citat (evt. fra teksten). Brug de stikord, du har lavet, så du får sansninger og konkrete erfaringer med. Reflekter over dine egne reaktioner. Reflekter over de større og mere almene (nationale, kulturelle, moralske, historiske) perspektiver. I dine refleksioner skal du vise at du har danskfaglig viden og kan anvende danskfaglige begreber om emnet. Stil et centralt spørgsmål undervejs. Stil aldrig mere end to spørgsmål. Husk at vende tilbage til dine spørgsmål, der viser du er blevet klogere undervejs. 1

2 Deløvelse på vej mod essay Læs essayet Sne af Kim Skotte højt med følelse og indlevelse. Læg mærke til: De konkrete og abstrakte ord. Skriv dem i to kolonner. Konkrete ord Abstrakte ord Find eksempler på sansninger; streg dem under i teksten. Find eksempler på refleksioner; streg dem under. Læs linjerne 7-14 igen. Hvordan er sætningsopbygningen og rytmen i sproget her? Hvilken effekt har ordet men? Find eksempler på gentagelser i teksten; streg dem under. Deløvelse trin for trin 6. Skriv stikord til et af følgende ord: - byens lys æble fugl biler kniv bøgetræ 7. Lav et mindmap. Dit mindmap skal indeholde grene med stikord til: egne konkrete oplevelser du har haft (og som andre også kan have haft) sansninger litterære tekster og film, du tænker på 8. Find ud af, hvilke temaer, der kan vokse ud af ordet. 9. Hvilke refleksioner tilbyder temaerne? 10. Skriv nu et udkast på ca. ½ side. NB: Vi har her lavet et par skriveøvelser; vær opmærksom på, at øvelserne her ikke indeholder alle kravene til essayet. Du skal være indstillet på et stort forarbejde, hvis du vælger essayet. Du SKAL også inddrage danskfaglig viden og danskfaglige begreber. 2

3 Skabelon til litterær artikel (lyrik) Læs opgaveformuleringen grundigt. Den litterære artikel indeholder en analyse og fortolkning af en eller to tekster. Husk en perspektivering hvor du undersøger, hvad der omgiver teksten, fx genren eller den litteraturhistoriske periode. Husk at du skriver til en læser, der ikke har teksterne foran sig. Hvis du skal analysere to digte, skal du overveje, om du skal lave analyserne sideløbende og undervejs sammenligne opbygning, sprogbrug etc. Eller om du skal arbejde med teksterne hver for sig og først sammenligne til sidst. Find dine bøger frem, fx Krydsfelt, Begreb om dansk og måske Litteraturen veje. Skriv dit navn og klasse i et sidehoved i dit dokument til opgaven. Skriv den overskrift, du bliver bedt om i opgaveformuleringen. Læs teksten igennem 2-3 gange. Lav understregninger og skriv notater i teksten. Husk at undre dig! Præsentation af teksten: skriv genren, titlen, forfatteren og årstallet. genrer formål Spring to linjer, så du starter på et nyt afsnit. Komposition (ydre) digtets layout/grafiske udtryk metrik (rim og rytme) Digtet/rapteksten/(national)sangen [titlen] fra [årstal] skrevet af [forfatternavnet] har temaet [skriv først temaet på, når du er helt sikker på, hvad temaet er] Digtet bærer titlen. Det skyldes at/peger på splittelsen mellem/skaber fokus på Tekstens formål er at rose/hylde/forføre/ disse Digtets formål er at udtrykke angst/kærlighed/tvivl/savn/håb/melankoli [titlen] er skrevet i den litteraturhistoriske periode [perioden]. Det er typisk for litteraturen i denne periode, at der er fokus på Begynd med det helt overordnede (hvordan teksten ser ud: er den kort, lang, med korte eller lange strofer, ensartet ): Digtet/rapteksten/sangen er inddelt i x strofer med x vers i hver/af varierende længde. Digtets layout viser harmoni/fri form/ brud på normerne. Digtets layout/grafiske udtryk svarer til/står i modsætning til indholdssiden. Ordene danner enderim, skaber assonans, allitteration, rytme Rytmen understøtter/står i modsætning til stemningen i digtet. Rytmen er meget varieret/ensartet, hvilket farver indholdet Komposition (indre) indhold handling eller Overordnet falder teksten i x dele [ofte tre dele], og herigennem skildres en udvikling fra til I forløbet er der fokus på og det viser at 3

4 stemning mødet/skænderiet/ samtalen får alvorlige konsekvenser for personen/personerne. Der sker et vendepunkt i digtet, da Teksten begynder med en beskrivelse af et sted Stemningen i digtet er Det kan man se her: [indsæt citat] Digtet omhandler et stemningsmættet øjeblik [forklar herefter hvordan] Spring to linjer, så du starter på et nyt afsnit. Det lyriske jeg den stemme, der taler i digtet digtets personer tekstens Spring to linjer, så du starter på et nyt afsnit. Sprog ordklasser semantiske felter modsætninger billedsprog gentagelser symboler Husk dokumentation med citater. Det lyriske jeg udtrykker sit forhold til Jegets holdning til ses i følgende vers; [Hvilken holdning har fortælleren til det formidlede stof?] Digtet henvender sig direkte/indirekte til et du, som er Centralt i digtet er et du. Den der tales til er Temaet/perioden/personernes forhold til hinanden kan ses i tekstens sprog. Følgende plusord i teksten viser Følgende minusord i teksten viser [Begrund gerne med citater] Ordvalget er præget af [ordklasser, passivformer, stemningsbeskrivelser ] Der er to/tre/flere semantiske felter i digtet. Ordene x,y,z danner et semantisk felt for [familie, tab, død, kærlighed]. Det semantiske felt er kildeområde for målområdet I digtet optræder følgende centrale metaforer Der er sparsom/udpræget brug af billedsprog [Det kan være relevant at præcisere, om der er tale om besjæling, personificering, metaforer, symboler eller sammenligninger.] Mange af ordene tilhører samme semantiske felt. Følgende ord [skriv ordene] omhandler natur/religion/sorg/sociale forhold. Der er mange ord i dette semantiske felt, fordi tekstens tema er/personernes forhold er præget af/perioden har fokus på 4

5 I første strofe benyttes anafor/epifor/symploke Ordet/ordene gentages flere gange. Sætningen bruges anaforisk/epiforisk/som symploke Husk at dokumentere! I teksten bruges ordet/titlen som symbol/metafor for I teksten ses flere gange Det symboliserer at Det, denne tekst vil sige om [skriv temaet] er, at [Indsæt et citat og kommenter på det] Tema Måske har du allerede skrevet om temaet, men så skal du slå temaet fast igen her. Spring to linjer, så du starter på et nyt afsnit Perspektivering Ordvalget/billedsproget/de semantiske felter har samlet sig omkring... Det viser en tematik, som handler om Analysen af sproget understreger digtets tematik, som er Den litteraturhistoriske periode [skriv periodebetegnelsen] er kendt for Denne tekst har disse træk/afviger fra perioden ved [skriv hvordan teksten kan relateres til perioden]. Det er tidstypisk når [titlen] Denne tekst kan sammenlignes med/perspektiveres til Også [titel] af [forfatternavn] behandler dette tema, men her... I denne forbindelse er det relevant at inddrage Denne tekst kan sammenlignes med/perspektiveres til Også [titel] af [forfatternavn] handler om/behandler dette tema. I denne forbindelse er det relevant at inddrage De to digte behandler det samme tema, men er fra forskellige perioder/udtrykker forskellige holdninger til temaet. Spring to linjer, så du starter på et nyt afsnit Afslutning Analysen af [titlen] har vist at [titlen] sætter tanker i gang om Der er ikke noget klart svar på, om Teksten kan ses i en større sammenhæng, fordi den behandler et tema, som også ses hos [forfatternavne/tiden] Teksten får én til at undre sig over Teksten sætter tanker i gang om, men teksten kan være 5

6 med til at vise Når man læser teksten i dag, bider man mærke i [Skriv om udviklingen eller om temaet stadig gælder] 6

7 Skabelon til analyserende oplæg Hvad skal du? Du skal skrive en interessant indledning til særteksten eller emnet for hæftet. Du skal analysere og fortolke en litterær tekst (særteksten) med fokus på emnet. Du skal inddrage tekster fra hæfte 1 (fællestekster), som passer til særtekstens emne. Husk at bruge din danskfaglige viden om forfattere, genrer og perioder. Du skal benytte dig af de faglige begreber, vi har arbejdet med i timerne. Rubrik Formuler en fængende og informativ overskrift. Indledning Se indledningsmodellerne Præsentation af særteksten Teksten [titlen] fra [årstal] skrevet af [forfatternavnet] omhandler temaet [ skriv først temaet på, når du er helt sikker på, hvad temaet er] Lav nyt afsnit Analyse og fortolkning af særteksten (hæfte 2) Her skal du vælge de faglige begreber, der passer til særteksten. Kig i Begreb om dansk. Husk, at du skriver til en læser, der ikke kender teksten. Tip: Erstat evt. teksten med genren eller uddraget Afslutning på analysen og fortolkningen Inddragelse af Teksten handler om Centralt i teksten er Teksten er bygget op af Vendepunktet sker da, Til sidst Teksten har en alvidende/tredjepersons/jeg-fortæller. Det kan man se i citatet: [skriv citatet] Den/de centrale personer er Der er flere eksempler på modsætninger/billedsprog/plusord/minusord i teksten. Det kan fx se i citatet: [indsæt citat] Når der stå [indsæt citat], viser det Teksten tematiserer Dette kan fortolkes som Fælles for eksemplerne/citaterne/iagttagelserne/karakteristikkerne er, at Sammenfattende kan man sige, at Tænk på hvad i teksten i sæt 1 du kan bruge til at styrke din analyse 7

8 teksten fra sæt 1 undervejs i din analyse Lav en afslutning undervejs. Skriv fx Her ser vi et eksempel på det, som [forfatteren navn] udtaler/skriver i teksten [titlen] fra [årstal] Hertil kommer at Teksten belyser Denne pointe er netop, hvad [forfatteren fra særtekst 1] udtaler/skriver i teksten [titlen] i sætningen: [skriv citatet] Det samme belyses/spejles i [skriv titlen på særtekst 1], hvor Det er netop [forfatteren fra særtekst 1] hvad fremhæver, og det kan vi se i citatet: Overfor dette standpunkt står Skriv en afslutning, som samler op på dine pointer fra tekstanalysen. Du skal referere tilbage til dit opgavefokus og sættets emne. Bilag 1: Den fængende indledning og tekstpræsentation modeller: Brug din viden om emnet: Salt er ikke alene om at opføre sig som det gør: I kemiens verden er salte en stor gruppe med mange fælles egenskaber: I fast form danner salt krystaller, som vi kender det fra saltflagerne til maden. Dette og meget mere kan man læse om i den informerende artikel Hvad er salt? skrevet af Kristine Kristensen i Brugsens forbrugermagasin Samvirke, april Brug et citat fra teksten: Med chili, med hvidløg, med tang selv med mango. Det helt almindelige køkkensalt er blevet et luksusprodukt, der forbindes med unikke historier om oprindelse og identitet. Sådan skriver Klaus Klausen i Politiken den 5. marts Titlen Med et gran salt er med til at vise os, at artiklen er kritisk over for de stigende priser på de små portioner salt, der sælges i delikatesseforretningerne. Brug nøgleord: Fra fattigmandens konserveringsmiddel til luksusprodukt. Sådan beskriver Kristian Kristensen saltets historie. Dette kan vi læse i Mangler der ikke lidt salt? i Politikens madtillæg søndag den 22. maj I artiklen redegør journalisten Kristian Kristensen for, hvordan salt kom til. 8

9 Skabelon til introducerende artikel Hvad går det ud på? Du skal vække en læsers interesse for hæftes emne. Husk at din læser ikke kender til emnet og ikke har læst teksterne. Du skal vise din evne til at analysere en tekst og sætte den i sammenhæng med emnet. Gruppearbejde: Brug gruppearbejdet til at finde gode pointer fra fællesteksterne (hæfte 1), undervisningen i dansk og andre fag, medierne, dit eget liv Individuelt arbejde: Find en skriveide, som kan binde opgaven sammen og være dit pejlemærke! Hvad skal være din konklusion? Lav en disposition med stikord hvad er de vigtigste pointer? Rubrik Formuler en fængende og informativ overskrift. Underrubrik/ manchet Indledning Lav nyt afsnit Præsentation af emnet Det er VIGTIGT, at du præsenterer teksterne, fx årstal, forfatter, genre og indhold!! Lav nyt afsnit Analyse af særteksten Formuler et par sætninger, der resumerer indholdet og dit fokus i din artikel. Det må du først gøre som det allersidste. Skriv en indledning se indledningsmodellerne. Her skal du præsentere forskellige pointer om emnet. Brug noter fra gruppearbejdet til at vise forskellige vinkler. Du skal bruge fællesteksterne og faglige begreber til at dokumentere dine pointer. Skriv fx [emnet] er blevet set/behandlet/beskrevet/oplevet på forskellige måder eller [emnet] har haft stor betydning for. [emnet] er centralt i [titlen], skrevet af [forfatteren navn] i [årstal] Teksten er skrevet i [den litteraturhistoriske periode] der er kendetegnet ved. (noget om værdier, kritik, holdninger, opfattelser Hertil kommer at Teksten belyser Det samme belyses/behandles i [skriv titlen på en anden tekst], hvor Over for dette standpunkt står En helt anden opfattelse af emnet kommer til udtryk i... Find på en god overskrift til dit afsnit om særteksten Husk først at præsentere særteksten: Teksten [titlen] fra [årstal] skrevet af [forfatternavnet] omhandler temaet [skriv først temaet på, når du er helt sikker på, hvad temaet er]vælg et par citater, du vil fokusere på i din analyse. Til dette afsnit skal du vælge de faglige begreber, der passer til fokus og tekstens genre. Kig fx i Begreb om dansk og find det kapitel, der passer til opgavesættets fokus (og så har du sikkert nogle fantastiske noter). 9

10 Måske kan du bruge nogle af de nedenstående sætningsindledninger. Det lyriske jegs opfattelse af udtrykkes gennem.. Teksten er præget af opremsninger/billedsprog/modsætninger som det ses i disse vers: Teksten omhandler [emnet]når der står. Teksten tematiserer Denne beskrivelse viser tekstens tematik Sproget er præget af. Husk citater fra særteksten som dokumentation for din analyse. Skriv fx: Følgende citat giver et godt indtryk af Det ses fx i citatet: [skriv citatet] Når skribenten/forfatteren skriver/udtaler [skriv citatet], er det et eksempel på Kort afslutning på analysen af særteksten Inddragelse af eksempler på tekster om emnet Iagttagelserne danner et mønster Fælles for eksemplerne/citaterne/iagttagelserne/karakteristikkerne er, at Du skal nu formidle, hvordan emnet kommer til udtryk eller behandles i udvalgte tekster fra hæfte 1, og derudover måske også fra undervisningen eller din viden i øvrigt. Lav en afslutning Skriv en afslutning, som samler op på dine pointer fra tekstanalysen. Du skal referere tilbage til dit opgavefokus og opgavesættets emne. Sammenfattende kan man sige, at Emnet er relevant/aktuelt fordi Et af problemerne ved emnet kan være 10

11 Bilag 1: Den fængende indledning og tekstpræsentation modeller: Brug din viden om emnet: Salt er ikke alene om at opføre sig som det gør: I kemiens verden er salte en stor gruppe med mange fælles egenskaber: I fast form danner salt krystaller, som vi kender det fra saltflagerne til maden. Dette og meget mere kan man læse om i den informerende artikel Hvad er salt? skrevet af Kristine Kristensen i Brugsens forbrugermagasin Samvirke, april [Viden om emnet giver læseren en retning/et fokus for teksten] Brug et spørgsmål: Hvor ville vi være uden salt? Et helt andet sted, set ud fra en handelsvinkel. Salt var nemlig i mange år et uundværligt betalingsmiddel, når man ville bytte sig til stoffer, metaller eller madvarer. Dette kan vi læse om i Kirsten Kampmanns artikel Saltvejen i Illustreret videnskab i majnummeret I artiklen informerer Kirsten Kampmann om saltets historie. [Et spørgsmål gør læseren nysgerrig efter at læse videre] Brug et citat fra teksten: Med chili, med hvidløg, med tang selv med mango. Det helt almindelige køkkensalt er blevet et luksusprodukt, der forbindes med unikke historier om oprindelse og identitet. Sådan skriver Klaus Klausen i Politiken den 5. marts Titlen Med et gran salt er med til at vise os, at artiklen er kritisk over for de stigende priser på de små portioner salt, der sælges i delikatesseforretningerne. [Et citat præsenterer emnet og den eller de centrale personer] Brug nøgleord: Fra fattigmandens konserveringsmiddel til luksusprodukt. Sådan beskriver Kristian Kristensen saltets historie. Dette kan vi læse i Mangler der ikke lidt salt? i Politikens madtillæg søndag den 22. maj I artiklen redegør journalisten Kristian Kristensen for, hvordan salt kom til. [Nøgleord slår emnet fast] Brug en scene Rijtz, rijtz. Saltkornene smelter på et øjeblik små huller i fortovets snedække. Den velklædte familiefader holder en kort pause for at hilse på naboen, der med stædige bevægelser fejer sneen væk på den anden side af vejen [En scene skaber en stemning] 11

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Skriftlighed i folkeskolen og gymnasiet

Indholdsfortegnelse 1. Skriftlighed i folkeskolen og gymnasiet Skriftlighed 2 Indholdsfortegnelse 1. Skriftlighed i folkeskolen og gymnasiet 2. "Knud Romer: Facebook er en kræftsvulst på internettet", af Kenneth Lund 3. Essay 4. Redegørelse 5. Diskussion Skriftlig

Læs mere

De skriftlige genrer - stx

De skriftlige genrer - stx De skriftlige genrer - stx 1 De skriftlige genrer - stx Stx Det følgende er et forsøg på, at give jer værktøjer (udover det der allerede er udleveret) til at arbejde med de skriftlige genrer i dansk. Der

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden?

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Autentiske eksempler på hvad man kan gøre, og hvad man bør undgå i kronikken, essayet og den litterære/analyserende artikel. Til brug for elever, lærere og censorer

Læs mere

Den skal jeg lige have en kop kaffe til at tygge på" - om skriftlig dansk på stx

Den skal jeg lige have en kop kaffe til at tygge på - om skriftlig dansk på stx Den skal jeg lige have en kop kaffe til at tygge på" - om skriftlig dansk på stx Udvidet udgave af en artikel fra Dansk Noter 2, 2012 Af: Nicolai Rekve Eriksen Kim Toft Hansen formulere det således: Det

Læs mere

03. MATEMATIK 04. ENGELSK

03. MATEMATIK 04. ENGELSK BRUG INDERSIDEN AF BOLDEN INDHOLDSFORTEGNELSE 01. INDLEDNING Indledning Forord... 1 Indledning Lidt om Akademiet Fodbold Fulton... 2 Indledning Om materialet... 4 Indledning Der er ikke noget så praktisk

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

NIVEAU: 7.-8. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen

NIVEAU: 7.-8. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 7.-8. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Nyhedsartikel 1 i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Prøver - Evaluering Undervisning

Prøver - Evaluering Undervisning Prøver - Evaluering Undervisning Dansk Maj juni 2014 Ved læringskonsulenter Pernille Tjellesen og Jette Henriksen 1 Indholdsfortegnelse Forord 4 Læsning og retskrivning 4 Retskrivning 4 De klassiske staveproblemer

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Skriv en artikel. Korax Kommunikation

Skriv en artikel. Korax Kommunikation Skriv en artikel Indledningen skal vække læserens interesse og få ham eller hende til at læse videre. Den skal altså have en vis appel. Undgå at skrive i kronologisk rækkefølge. Det vækker ofte større

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Til alle fag i. gymnasiet

Til alle fag i. gymnasiet Samtidskunst & Nyskriftlighed Til alle fag i gymnasiet KOLOFON Sorø Kunstmuseum / www.sorokunstmuseum.dk Museet for Samtidskunst / www.samtidskunst.dk Forfattere: Peter Rydberg Larsen, Gymnasielærer i

Læs mere

Kulturel dannelse som socialt projekt

Kulturel dannelse som socialt projekt Kulturel dannelse som socialt projekt Af Helle Wind Poulsen Indledning I en verden fuld af nybrydende eksperimenterende litteratur og en mangefacetteret og levende formidling af mest nyt og mindre gammelt,

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Klik på det fag, du vil se!

Klik på det fag, du vil se! Klik på det fag, du vil se! Fransk... 2 Biologi/Kemi/NV... 4 Matematik... 9 Engelsk B... 11 Dansk... 13 Dansk særligt for STX... 15 Samfundsfag... 17 Fysik... 19 Psykologi... 20 Historie... 21 Musik...

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

En personlig afklarethed og et fokus på det almene

En personlig afklarethed og et fokus på det almene MAJ 2009 En personlig afklarethed og et fokus på det almene Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse Af Lonni Hall, Michael Højlund Larsen & Thomas Ryan Jensen I det

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere