FATTIG-STATISTIK FOR 1868.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FATTIG-STATISTIK FOR 1868."

Transkript

1

2 A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR 88. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. 87.

3 Forord. Der er Udsigt ti. at den ber brugte Maade at tage Tal paa de Faltige (se Tabelvterkets Side ), vil blive optaget i Sverige. Chefen for det statistiske Embedsværk der, Fr. Th. Berg, har skjienket den sit Bifald. En Antydning dertil kunde jeg allerede meddele i Forordet til forrige Aargang. Nu kan jeg berette dette til, at med Hensyn til den no svenske Fattiglov har Hr. Berg udarbejdet fuldstændig Plan for Fattigstatistikcn, og der udtrykkelig foreslaaet at tagle de Fattige under Klasserne: forteldrelöse ægte Börn, moderlöse uægte Böra, voxne ugifte Mænd o s. v., ganske som de sees opregnede paa ovennævnte Sted. Men bans Plan gaar desuden et stort Skridt videre, idet den anbefaler det saakaldte nominativ e System, san altsaa Vedkommende omkring i Fattigdistrikterne ikke blot som hos os skulle opgive Tallet paa de Fattige inden liver Klasse, men give Oplysning om hver enkelt Fattig, Navn for savn. Naar först dette sker, naar der gives Navnefortegnelser over de Fattige, saa begribes det, ikke alene at der tilveiebringes et paalideligere Materiale, iucn ogsaa at dette saa at sige uformærkt bliver righoldigere, idet det næsten falder som af sig selv, at der 'ma siges lidt ørn hver Person, om bans Alder, FamilieStand, Nteringsstand, om Trangens Aarsag og Understüttelsens Art o. des!. Og naar saa en Statistiker har liggende paa sit Bord slige Opgaver om liver enkelt af hele Rigets Fattige, da kan lian Wile op paa snart sagt uendelig mange Maader, idet han f. Ex. med Hensyn til (len enkelte Klasse af enslige Personer, som forekominer under Rubrikken: voxne ugifte Wend, kan se efter, hvor mange der var i arbeidsför eller udlevet Alder, hvor mange der havde faaet kortvarig Understöttelse i Sygdomstilfælde eller varig Forsörgelse paa Grund af Alderdomssvaghed o. des!. Sit Forslag har Hr. B erg udarbeidet i Embeds Medför og for det Förste forelagt for en for saadanne statistiske Sager anordnet Kommitte, hvis Formand Ilan selv er. Og denne hommille bar igjen offentliggjort Planen (i Statistisk Tidskrift", 87, No. ) for at faa Leiligbed til at erfare udenforstaaende kyndige Mænds Mening, förend den foretager Sagen til endelig Afgjörelse. Men jeg skal blive glad, den Dag jeg laircr, at en paa antydede Mande indrettet Faltigstalistik er sat i Gang i Sverige. Fordi &tie Land allerede længe har staaet som Mönsterstat i statistisk Henseende, under jeg det gjerne den Are at gan foran med en fuldendt Fattigstatistik, og naar Grundtrækkene blive cns for Sverige og Norge, ville vi ganske vist kunne tage en stor Del af de vundne Lærdomme til Indtægt for os. Der er jo saa stor Lighed i de to Landes Kaar og Folkenes hele Skik og Art, og i FolketællinTsstatistikken haves Exempel paa, at det ene Lands Statistikere kunne fuldsttendiggjöre sine labellers Oplysninger ved at se hen til Nabolandet. Alen netop dette vil da kunne ske ogsaa for Fattigstatistikkens Vedkommende. Det skal blive at spændende Interesse at se, L Ex, hvor stort Tal af ugifte Mandspersoner de svenske Fattigkommissioner inaa tage sig af, og blev Forholdet nogenlunde ligt med det paa norsk Side (for 88 opviste vore Lister ikke mindre end,000), saa ville de svenske specielle Oplysninger om Aarsagsforholdene for denne sammo Fattigklasses Vedkommende were til ligefrem Bebering for os. Det er ikke ganske frit, at det nominative System har været ttenkl paa ogsaa for (len norske Faitigstatistik. Og vel blev det anseet for utilraadeligt at indföre det uden videre, m en det blev ligesom gjemt til kommende Tider. Imidlertid er der gjort et Par Forsög med LokalStatistik i den Retning. Som Medlem af en Kommitte, som Christiania Repræsentantskab nedsatte under Septbr. 88, og som skulde tage Byens Fattigvæsen under Overveielse, foreslog jeg at lade indsamle visse Oplysninger om samtlige Fattige, og det Navn for Navn eller efter det nominative System, og det tilveiebragte fortrinlige Materiale fik jeg selv det livery at bearbeide. Opgaverne gjcelde for det samme Aar som ntervtereede Aargang af Rigets Fattigstatistik, og Fremstillingen er trykt i del af Kominitteen udgivne Skrift: Om Fattigforholdene i Cbristiania", isle Hefte, 870,

4 Side c0. Og for Laurvik By haves en lignende paa det nominative System bygget FattigStatistik. Först har jeg i forrige Aargang af nærværende Statistik, i et Tillæg til Texten Side XXVIII XXXIll, leveret et kortfattet Sammendrag af det righoldige Ma:eriale, hvorme Ordfiireren i Byens Fattigkommission, Hr. Politimester T h nos en, [havde ledsaget de foreskrevne Indberetninger til KirkeDepartementet for 87, 8,. Og senere har Hr. Th ti es cn selv underkastet de samme Materialier medtagende dem for 870 en selvstændig og udförlig Bearbeidelse. Den kan med det Förste ventes udgivet i Trykken. Indtil videre maa det vel bero med Haabet om, at flere saadanne lokale Undersögelser.skulle bidrage til Tilstandenes Oplysning. Og særlig nævner jeg det som et Onske, at Exemplet ogsaa maatte blive optaget i en og anden Landsbygd. I den nærmeste Fremtid bör FattigStatistikken hos os efter min Mening særlig lægge Kraft og Flid paa at fan Fattig Regnskabet i god Stand. Hidtil have de offentliggjorte Aarsberetninger kun gjort Rede for Indtægterne (Tabelvturkets Side ), og det uagtet Indberetningerne fra Fa!tipdistrikterne dog ogsaa have givet Besked om Udgifterne. Men i alt for mange af de samme Indberetninger liar der været Uoverensstemmelse mellem Indtægts og Udgiftssiden aabenbart en Fölge af, at Vedkommende ikke selv have havt bedre Rede paa Tingene. At arbeide med saadanne uredig.e Tal tager dobbelt paa Kræfterne; der gaar megen Tid til Spilde, og Sindet lider. Nok er det: hidtil have Kræfterne ikke strakt til at opgjiire Udgiftsposterne. Men dette vil det wore magtpaaliggende at fan gjort, og det ikke alene for den yderligere Oplysning, som derved vil vindes angaaende Fattigvæsenets Tilstande, men ogsaa af den Grund, at de offentliggjorte Tabeller kunne virke soin en stadig. Kontrol og dermed blive Begyndelsen til, at selve Regnskabsförelsen omkring i Distrikterne kommer i en bedre Orden hvilket alter er en Betingelse for, at der skal blive Sikkerhed og Kraft i Kommunebestyrelsernes Bevilgninger og Faltigkommissionernes Afgjörelser. I Forordet til forrige.kargang forklarede jeg, at jeg havde maattet tage med mig hid til min Prwstegaard det Lalvfierdige Arbeide med Fattigstatistikken ikke alene for 87, men ogsaa for 88. Og mine Undskyldningsgrunde dengang for, at det var gaaet san sent med Fuldförelsen, maa jeg ogsaa nu bede ein, at nian vil!age for gode. Med Beklagelse maa jeg erbjende, at den Forsinkelse, som formedelst mine personlige Forhold har rammet disse to Aargange, ogsaa har nödt til Uaszettelse med Aargangene 8 og 870, soin for Tiden ere under Arbeide i vedkommende Kontor indcn KirkeDepartcmentet. EIDS VOLD PRJEST EG A ARD, llte.december 87. Eilort Sundt.

5 RÉSUME. On pourra se rendre compte du mode de recensement des pauvres en examinant les chiffres du TABLEAU N (page ) dans les lignes en haut, pour : Le Royaume entier ; Les Communes urbaines; 0 Les Communes rurales. En voici la recapitulation : Communes Royaume Communes entier. urbaines. rurales. 8, Population au ler Janvier 88,70,7,7,. PERSONNES PRINCIPALES ASSISTÉES:. Personnes seules: a. Enfants légitimes, orphelins de père et de mère b. Enfants naturels, orphelins de mère C. Hommes adultes non mariés,0,0,070,7 80,8, d. Femmes adultes non mariées,,7 7, e. Veufs sans enfants f. Veuves sans enfants,7, 707,0,0 8, ensemble,7 8,08,8. Chefs de famille: a. Hommes mariés sans enfants b. id. id, avec enfants C. Veufs id. id. d. Veuves id, id. e. Femmes non mariées id. id..,7,87,07,8,7,0,,,7,7,8,7,7, ensemble, 7,8 8,7,7 Total des personnes principales...,87,

6 Conformément à la page II du texte on peut y ajouter les chiffres des: Royaume entier. Communes urbaines. Communes rurales. II. PERSONNES ACCESSOIRES:. Femmes: a. de maris sans enfants ,7,0, b. id. id. avec enfants....,87,,7._. Enfants:, ensemble ',,0, d'hommes mariés...,7 8,0,77 de veufs.,70,0 de veuves,,8 0, de femmes non mariées.....,8,878,8. ensemble 7,77,,0 Total des personnes accessoires , 8, 8, Totaux,78,8,00 La susdit TABLE AU N fournit des renseignements correspondants pour: II. Les Communes urbaines par diocèses; III. Les Communes rurales par diocèses ; IV et V. Les Communes urbaines et les Communes rurales par préfectures ; VI. Les villes prises séparément; VII et VIII. Les Commun es rurales par bailliages, et, en abrégé séparément. Le TABLEAU N (page ) indique d'après le même système les pauvres étra ngers à, la commune qui ont été assistés contre remboursement des communes où ils.ont leur domicile, et dont les chiffres sont compris dans ceux du tableaux précédent. Le T ABLE AU N (page ) renferme des renseignements sur le s recett es de l' administration de pauvres, spécifiées comme suit: Taxe des pauvres arrêtée pour l'année: impôts en argent.., speciedalers. valeur en argent des prestations en nature..,8 valeur en argent des,,lægd" (entretien des pauvres au domicile des cultivateurs)...,8 Total.. 8,787 speciedalers. Recettes en argent des caisses des pauvres: Encaisse de l'année dernière. 70,8 speciedalers. Taxe des pauvres.. 7, 0 a. Droit sur le débit des eauxdevie... 8,0... b. Droit sur le débit de la bière. 7,8...

7 0 Amendes et droits divers.,0 speciedalers. 0 a. Intérêts des donations....,88 b. id,d'autres capitaux.,8 0 Dons, produit des troncs, 7 0 Sommes payées pour des aliénés,8 8 Remboursements faits par des particuliers.., 0 Remboursements faits par des communes...,8 0 Sommes reçues au lieu de prestations en nature., 0 Emprunts. 0,08 0 Avances. 7,.._ Sur les comptes arrêtés de l'année dernière..,7... Propriétés vendues ,8 Recettes diverses ,8 Total...,, Total des' colonnes a. jusqu'à, ainsi que de la colonne.. 7,0 speciedalers. La somme précédente ainsi que celle de la taxe des pauvres (somme totale des recettes réelles de l'année),,80

8 TABLE DES MATItRES. TABLEAUX, pages 0. Tableau No. i. Etat des pauvres assisté; pendant l'année 88 page. Etat des étrangers à, la commune, compris dans le précédent tableau et assistés contre remboursement 7.. Recettes de l'assistance publique pendant 88. ANNEXE AUX TABLEAUX, pages I XXXIV. I. Des tableaux mêmes page I. II. Etat des pauvres assistés :. Total des pauvres. Comparaison des villes avec des communes rurales I.. Les pauvres dans les communes urbaines. Les pauvres dans les communes rurales (Causes: naissances illégitimes, g lo et ; différence de l'interieur et de la côte, ; de plus, sur les causes : Spedalskhed", aliénations d'ésprit, crimes, ouvriersfermiers ).. VII::. Les pauvres étrangers à la commune.. XXI. (Séparement sur leurs domiciles, ). III. Recettes de l'assistance publique:. Recettes de l'assistance publique dans le royaume entier. Comparaison des villes avec des communes rurales. XXVII.. Recettes de l'assistance publique dans les villes... XXVIII, Id. Id. dans les communes rurales... XXX. IV. L'administration de l'assistance publique :. Arrondissements, commissions.... a a.."''. XXXII'. (Présidents choisis, )., Administration communale et commission des pauvres. XXXIV Errata: voir la dernière feuille.

9 INDHOLD. TABELWERKET, Side 8+ Tabel No.. Fattige, som understøttedes i Løbet af Aaret 88 Side. De af forrige Tabels Fattige, som vare fremmede og altsaa understøttedes mod Erstatning. Fattigvæsenets Indtægter for 88. FÖLGESKRFT TIL TABELVÆRKET, Side I XXXIV, I. Om selve Tabolværket. Side I II. De understøttede Fattige :. Det samlede Fattigtal. Sammenligning mellem Byerne og Bygderne. Byernes Fattige. Bygdernes Fattige.. (Aarsagsforholde : uægte Fødsler, lo eig ; Forskjel paa Indland og Kystland, ; Aarsagsforhol de fremdeles: Spedalskhed, Sindssygdomme, Forbrydelser, Husmandsforholde ).. De fremmede Fattige..... XXI (Særskilt om deres Hjemstavn, ). III. Fattigvæsenets Indtægter:, Rigets FattigIndtægter. Sammenligning m ellem By og Bygd XXVII. Byernes FattigIndtægter.... XXVIII _.... Bygdernes Do. Do..... XXX IV. Fattigvæsenets Bestyrelse:, Fattigdistrikterne, Fattigkommissionerne '. XXXIII (valgte Ordførere, ).. Kommunebestyrelsen og Fattigkommissionen.... XXXIV Rettelser paa sidste Blad.

10 Tabelværk.

11 A. No.. No,. Fattige, som understøttedes i Lobet af Aaret 88. /bled Undtagelse af dem, som ikke nod anden Understottelse end frit Lægetilsyn i eget Hjem. I sidste Rubrik er alle fattige SygehusPatienter medtagne, hvad enten de tillige har havt anden Understøttelse og derfor tillige er medregnede i de foregaaende Rubrikker eller Distrikter..j, 88. Folkemængde foreeldrelose ægte moderlose uægte Enslige Personer: F a mi l i e fo r sø rg e r e: ugifte voxne Mænd. ugifte b voxne Kvinder. Enkemænd uden Enker uden Sum. gifte Mænd uden gifte Enke Mænd mænd med med Born, Enker Piger med med Sum. Børn. Totalsum. Forpleiede paa Sygehus. I. Oversigt. Riget Rigets Bydistrikter. Bigets Landdistrikter Bydistr. stiftsvis Kristiania Stift Hamar Stift Kristianssands Stift Bergens Stift Trondhjems Stift. Tromso Stift Summa Landdistr. stiftsvis. Kristiania Stift Hamar Stift Kristianssands Stift Bergens Stift Trondhjems Stitt. Tromso Stift,70,7,0 8,,7,,7,,0 7,,7, 8, 8,,880,8 0,0,70 7,80,0,0 80,070,8,,,7, ,,0,,7,0 8,08 8,,8,7,0, 7 7,0, , , ,8, ,0 78,,0,8,0, ' ,,8, ,87,07,,7,7, ,8,7,8,7,7, ,',87, 7,8,7,8 8,7,,7,070 7,, ,8', 700,7 8 80,8, ,0 8,08,0,,8,7! 7,8,7,8, ,7,70,,0, ,,8,,00,0, 0 8, ,, ,0 8,08, ,,7,,,8,,7,07,0,88,,,8,, , 7,,0 8,, ,,,7,70,,07,87,00 7,, ,0' 0, 8,7 8,0 7 7,,0 8 7,0 8,8 8 88,80, Summa 7,,7l 80, 7,,0 8,;,8,,7!,7,7*, 8,7,,7 IV. Bydistr. amtsvis,8 Smaalenene Akershus Kristiania,0 08 Hedemarken,008 Kristian, Buskerud 0,0 8 Jarlsberg og Laurvik,87 0 Bratsberg,0 Nedenms 0,0 Lister og Mandal 8,7 0 Stavanger 7, Bergen 8, Nordre Bergenhus 0...,8 Romsdal Søndre Trondhjem. Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken 0,, 8,0, 8 Summa 8, V. Landdistr. amtsvis. Smaalenene Akershus Hedemarken Kristian Buskerud Jarlsberg og Laurvik. Bratsberg Nedenees Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromsø Finmarken Summa 7,70 0,0 7,,0 0 78,,0,,,0 80,0,0 77 8,0 7, 7 0, 78,80 0,80 80,8,88 0,7,, I , ,7 0,0,, 7 00,0,07, 70, , , 8 ', ;,8,7 7,8,7 %8 0 80,7,08,0, S,7j 7,70 0,0,87,77 78,7,7' ,0, , ,, , 8 7 7, ,, 77 0,, ,08, ,, ,0, 0 77,, ,, , 87,0 0,7!,7,7, 8,7,,7

12 No. A. No.. Fattige som understottedes i Lobet af Aaret 88. Distrikter. Folke (K Kjøbstad, L Lade mængde sted ; VB Verk eller Brug. V i 88. forwl moderdreløse løse ægte uægte Bon. Enslige Personer: ugifte voxne Mænd ugifte voxne Kvinder. Enke m uden Børn. Enker uden Sum. gifte Mænd uden Familieforsørgere: gifte Mænd med Enkemmnd med Børn. Enker med Børn. Piger med BOrn. Sum. Totalsum. Forpleiede paa Sygehus. VI. De enkelte Byer. (Sma,alenenes Amt.).. redrikshald.... K, Fredriksstad... 7, Sarpsborg, 7 8. Moss, (Akershus Amt.) L Soon Hølen () Hvitsten, (Vestby a) 7 7. Drøbak K, i (Kristiania Amt.) Kristiania.... K,0 08 I 8 77 I 0 87, ,8,0,780 (Hedemarkens Amt.). Kongsvinger... K, Hamar, (Kristians Amt.). Gjøvik K. Lillehammer...., (Buskeruds Amt.). Drammen K, () Holmsbo, (Hurum a) L 0 7. linefos, Kongsberg Do. off. Fattigv VB /, Do. Jernverk 0 7 (Jarlsb. og Laurv. Amt ). Svelvik, Holmestrand... K, Horten, Aasgaardstrand Tønsberg, Sandefjord, Laurvik , 8. Frito Jernverk. VB 7 0 ' (Bratsbergs Amt.). Skien K, Porsgrund, Brevik, 0 7. Stathelle Langesund 8 7. Krager0 K, (Nedenxs Amt.). Østerrisor K, Tvedestrand... L,0 8. Arendal K,7 0 8 (?). Grimstad, Lillesand L, (Lister og Mandais Amt ). Kristianssand.. K, Mandal L, Farsund a, 0 8. Flekkefjord,. K,0 (Stavanger Ault.) 8 7. Soggendal... L J (?) Ekersund, Sandnæs, Stavanger K 7, Skudesnæshavn. L,0 8. Kobbervik Haugesund.. K, A rim An crq anndst do Ftvnr, anm ikkft hfi.r fa.stat Nn_ nlinr anm nr m.erirsteln mnsi st art Anm tratiafb VTTT I T.arsiltlicetrartarnet aft ankrtlfn Paitiltrillittrilrfar,, _ Rhin A_

13 I A. No.. No Fattige, som understøttedes i Lobet af Aaret 88. E Enslige Personer. Familieforsørgere. Folkemængde Distrikter, VI 88. forældreløse ægte ugifte voxne Kvinder. moderlie uægte ugifte voxne Mænd. Enkemænd uden Ban. Enker uden Sum. gifte Mænd uden gifte Mænd med Børn. Enkemænd med Enker med Pig er med Sum. Bon, Forpleiede paa Sygehus. Totalsum. VI. De enkelte Byer. (fortsat.) (Bergens Amt.), Bergen a K 8, I (Nordre Bergenhus Amt ) Florø L 0 (Romsdals Amt.) 0. Aalesund K, Molde,70. Kristianssund.., 8 8 (Sondre Trondhjems Ahmt.) Trondbjem.... 0, I I I (Nordre Trondhjems Amt.). Levanger K, Stenkjær L, 0. Namsos,8 7 7 (Nordlands Amt.) () Bodo a K 8 (Tromso. Amt.) Tromso,0 I8 8 (Finmarkens Amt.). Hammerfest.... K, ' Vardo a Vadsø a,7 8 8 Summa 8,,8,7 j 707,0 8,08,0 j,8,7 7,8,7,S' VII. tanddistrikterne fogderivis (Smaalenenes Amt.) , ,07 7 ide og Marker Rakkestad 8, j 8 7,7 Mosse , j 8,0 0 (Akershus Amt ) Aker og Follo.., , 8,8,7 7 Nedre Romerike., , 8 Øvre Romerike..., ,7,7 (Hedemarkens Amt.) Vinger og Odalen...,0 Solor.....,80 Hedemarken... 0,7 Søndre Østerdalen...,8 Nordre Østerdalen.., 0 (Kris tian.s Amt.) , ,7 Toten Sondre Gudbrandsdalen, Nordre Gudbrandsdalen,0 77 Hadeland og Land, Valders..., (Buskeruds Amt.) Buskerud. 8, Ringerike......,80 7 Hallingdal....,8 8 Numedal og Sandsver., (Jarlsberg og Laurviks Amt.) , Jarlsberg., Laurvik... 0, 7 I , , 0 7,, , 0 8 7, , , 7 80 _ii 0 C.)

14 i A. No.. No.. Fattige, som understottedes i Lobet af Aaret 88. _ Distrikter. VII. Landdistr. fogderivis. (fortsat.) Folkemængde 88. forceldrelose vegte Bon. moderlose uægte Enslige Personer. f., vilogxhn' e mænd * u ifte vc;:xne Kvinder. Enkemænd uden Boni. Enker uden B orn. Sum ' gifte Mzend uden Bon. Familieforsørgere: (Bratsbergs Amt.) Bamble ', Nedre Telemarken.., Øvre Telemarken..., , 8 (Nedenms Amt.) Nederms...,.,.,, , Sætersdalen....., (Lister og MandalAmt ) Mandal 7, i 8 77 ' t Lister..,.,.., 8, (Stavanger Amt.) Jæderen og Dalerne.,, '7 7,0 Ryfylke , ,0 (Sandra Bergenhus Amt.) Sondhordland....., Hardanger og Vos.., Nordhordland....., , 8 (Nordre Bergenhus Amt.) Sogn,0 0 0' ,07 Sond og Nordfjord.., ,8 (Romsdals Amt.) Sondmore....., Romsdal , Nordmøre.., ,00 7 (Sandre Trondhjems Amt.) Ørkedal...,, 7, Guldal.. 8, Strinden og Selbu,,,8 0 ' ,0 Fosen..,., (Nordre Trondhjems Amt. Stjor og Værdalen.., , Inderøen , ,08 Namdalen,, gifte Mænd med Mikemænd med Enker med Pi med Bn or. Sum. Totalslim. Forpleiede Paa syge_ hus. I I (Nordlands Amt.) Sondre Helgeland..., Nordre Helgeland... 7, Salten...,..,. 7, Lofoten og Vesteraalen, (Tromso Amt.) Senjen og Tromso,,., , (Finmarkens Amt.) Alten , ' 0 7 Hammerfest......, Tanen , Varanger, Summa (,7,,7 80, 7,, 8, I,S,,7,7,7, '8,7,,7 I

15 A. No, No.. Fattige, som understøttedes i Løbet af Aaret 88. Distrikter. (Bd = Bygd; VB = Verk eller Brug. VIII. Landdistrikterlle,, Akershus Amt (fortsat). de enkelte Fattigdistrikter.. Fet Bd, Smaalenenes Amt.. Sørum,088 i. Id Bd, Skedsmo Aremark, 0 8., 8 8 Sagdalens Sagbr VB 7. Ødemark,0. Lørenskogen. Bd,07 7. Berg, 8 o Nittedal },. Skjeberg, Hakedals Jernv. VB,. Hafslund Sagbr. VB 7 Nedre Romerikes Fogd., Hval0erne.... Bd, 8 0. Næs Bd, Borge, Udenæs, 0. Sannesunds Bordt.VB 7 7, Fenstad,0 8 lo. Thorsnæs... Bd Eidsvold 8, 0 0 Ide og Markers Fogd., Ullensaker 7,7 8. Rakkestad. Bd, 8 7, Gj el drum.,8 70. Bødenæs., Nannestad,8 0. Trykstad, Jiurdalen. 8,0. Eidsberg, 0 0. Hurdals Glasv. VB 8. Askim, Firino Bd, 8 0. Skiptvet,0 7 Wye Romerikes Fogd., 70,7,7 I 7. Spydeberg, Rakkestad Fogderi. 8, ,7. Hedemarkens Amt.. Glemminge.. Bd 7 8. Eidskog Bd,0. Tune 0 Vin, 8 er, 08. Borregaard Sagbr.VB. Strøm Odals Verk. VB Opstad Bd Ulleren 7. Nordre Odalen.8, Sanne og SoliDo. 7,8. Holleby Gods.. Varteig Bd, 0 I 8 7. Ono,0, 0, Raade, Vinger og Odalens Fogd., Rygge, Brandvold... Bd, 8 0 MosseLanddistr 70. Grue, 7. Do. Jernv.. VB 7. Hof,8 7. Vaaler Bd, 8 I 8. AaSnCeS, Svindal, 0. Vaaler, 8 0. Haabøl, 7 Solørs Fogderi.,0 78 7, 0 Mosse Fogderi 78,0 0. Romedal Bd, Akershus Amt.. Løiten, Vestby b Bd, 7. Stange,7 0. Garder Vang , 7. Soner, Nts,8. Kraakstad.,. Lingsaker.., 0 7,. Ski 0,8,0, 7 7 Iledemarkens Fogderi., 7. Aas, Elverum Bd, 7 7. Kroer Trysil 8, 8. Nordby Øiensjøfos Verk VB. Fron,8 0. Aamot Bd, Ncesodden.,07. Store Avedalen,8 7, 80 8,77. Oppegaard.. Aker () Mandais Hammer VB. Bærum Bd. Bærums Jernverk VB. Fossum Do.. Asker Bd Folkemængde Y 8.*) 8, Enslige Personer. Familieforsørgere. Totalsum. Distrikter. Bd Bygd; VB = Verk eller Brug. Søndre Ostei dalens Fogd.. Rendalen.... Bd. Lille Elvedalen.. Øvre Foldalen. Syge. Fuspatenter Folkemængde 8.,,0. Foldals Kobberv. VB. T 0ngszt Bd,7,88 8,0 Aker og Follo Fogderi.,77,,È,7 7 () Røros 7 (se under Send. Trondhj, Amt.). 0land Bd, Kvikne. Urskog, Indsæt.... Blakjer, Enebak, Nordre Øterdaleias Fogd.,8, 7 I Enslige Personer. Syge. huspatienter Total SUM. Familie.. forsørgere Anm. Nogle Fattigdistrikter er mærkede a og b Det er saadanne, som maatte opfares i to Dele af den Grund, at de harer til to Fogderier, eller at den ene Del harer til Landets Grund, dn anden bestaar af en By. Kun den sterre eller hovedsagelige Del har fa,aet Nummer, den anden eller BiDelen ikke. Til to Fogderier harer folgende Distrikter: Rar os, Hyll es tad, A skevol d, u d, Evindnæ s. Landdistrikter med en By som BiDel er: V e stby med Hvit st en Ladested, Hurum med H o lm s b o Ladested, B o d med Kjabstaden af samme Navn. Byer med et tilheren.de mindre betydeligt Streg paa Landets Grund er: Farsu n d, Berg en, V arda, Vads Et noget lignende Forhold finder Sted med Værk og BrugsDistriktet B ær um med Maridalens Hammer: de to Dele harer sammen, men ligger to forskjellige Herreder saa de i Tabellen maatte opfares særskilt. *) I denne Afdeling maatte Folketallet anfares for iste Januar 8, medens ellers Folkemængden iste Januar 88 er lagt til Grund.

16 A. No.. No. Fattige, son' understøttedes i 'Abet af Aaret 88.. Distrikter. Folke Enslige Familieø (Bd Bygd ; VB Verk mængde Perso forsr Totalhuspa SYge" Distrikter. Folkemængde Perso forso Enslige Familie (Bd = Bygd, VB. Verk Totaliliza buspa Sy" eller Brug.) Vi 8. ner. gere. SUM. tienter. l eller Brug.) / 8. ner. gere. ' tienter.. Kristians Amt.. Buskeruds Amt (forts.).. Østre Toten... Bd 7, Eker Vestre Toten.. 7, Fossesholms GodsVB 8. Vardal, 7. Do Brug 0.Bind, 0 lo. Semssidens 7. Do. Glasverk. VB. Redalen Bd, 8 8. Vendelborgs. Skotselvens,78 7. Snertingsdalen. 0. Mjøndalens 7 0 Totens Fogderi., 70 I,. Stenbergarb. *). Øier Bd, TOmmerdrag.*). Ringebu, Hoens. Sollien 8 ' 7. Eger Papirfabr Søndre Froen., Modum Bd Faaberg, Do Blaafarv. VB 7, 8. Gausdal, Busker. Gods*). 8 Søndre Gudbransd. Fogd.,8 I 8 7, I. Sigdal Bd,8 00. Nordre Froen.. Bd, I Buskeruds Fogderi. 8,,00 7,0 I. Dovre,7 I 7 i Hole Bd t Lesje,8. Ringerik. Nikkelv.VB f 00 '. Lesjeskogen N orderhov... Bd, '70 7. Vaage 7, 7 0 Haug,0 00. Lom, 0 7 Lunder, Skeaker, 0 Aadalen,8 7 7 Nordre Gudbransd. Fogd., J8 Bingerikes Fogderi.,7 0 8 I. Jevnaker.... Bd i 0 7 I. Næs Bd, Hadelands Glasv. VB )0 8. Gol,. Lynner Bd,80. Hemsedal....,0 7. Gran , 7. Aal,88 8. Søndre Land.., Torpe 8 0. Nordre Land.., 88. Hol,8 Hadeland og Lands Fogd.,8 I 8 8 I Hallingdals Fogderi., I I L Bagn Bd,7 i. Sandsver.... Bd,8 7. Reinli 7 0 Flesberg 78 S. Begndalen Anne VB I of. Sølvv.,. Nordre Hedalen 7. Svenne..... Bd 7. Sondre Do. f I. 0. Vinorens SOvv. VB. Bruflat,77. I yngdal Bd Aurdal, Rollag, 8. Skrutval.....,77 8. Vægli....., Ulnæs 8. Nore ,77 8 lo. Svennws,0 0 Opdal, Hegge,8 7 8 Numedal og Sandsv. Fgd.,8 7 I 8 I 7. Volbu. Rogne 0. Slidre, Jarlsb. oglaurv. Amt.. Lommen 0 7 i. Strømmen.... Bd, 7 I. Røen,77 0, Skouger,8 7. Strømsgodset.., 8 7. Øien Vang ;,7. Jarlsberg Verk. 70. Hurum 7 7. Sande, _... Hof Valders Fogderi. 0, 7. Eidsfos JernverkV ' Bane Bd, Buskeruds Amt.. Vaale*), 7 88 i. Hurum b.... Bd, lo. Borre, 7 ' i. Roken, Sem 8 7,. Frogner _, Jarlsberg Gods VB } 8 0. Trandby,7 8. Ramnæs Bd, Sylling,0 0. Andebo, 77. Aassiden...., 0. Stokke, N. *) Tallene har maattet anfares efter Opgaverne for 87,

17 Folke I Enslige mængdeperso I. 8. ner. e. Jarlsberg og Laurviks Amt. (fortsat.). Ødefjeld.. 0 r7 ergs Amt (forts.). Nater0.... Bd, Mjøsstranden 7 ' Tj0m0,7 7. Nissedal,80 Jarlsbergs Fogderi.,7 8,. Moland.,0 7 L Sandherred. Bd, 8 o Øvre Telemark. Fgd.,7. Tjødling.., 0 7. Ostre Halsen, 8. Nedenæs Amt.. Hedrum,0 78 Søndeled. Bd 7. Laurdal., 0,7. Ekelands Jernv.VB 8. Brunlanæs., Dybvaag. Bd,7 7. Fredriksværn,0. Flaugstad, 0,0,,7,,70 8, I Syge" hus patienter, Totalsum. A. No.. 7 I o,. Fattige, som understottedes i Lobet af Aaret 88. MMINNI, Distrikter. (Bd Bygd ; VB Verk eller Brug.) 8. Staværn... Laurviks Fogderi Bratsbergs Amt. 70. Eidanger Bd,7. Gjerpen... 8,77 Ostre Moland 77. Fossum Jernv. VB 8. Øiestad... 7 ). Slemdal... Bd,088 0,. Solberg Grube VB ). Bamble ,8. Hisøen... Bd,0. Bovik Jernv. (Herre) VB. Froland Sandøkedal. Bd,0,008 ). Frolands Jernv. VB 8 ) 8. Drangedal., 7 8. Aamlid.... Bd,0 Bamble Fogderi., 7 7. Lille Topdal Solum.. Bd Gjevedal 0 0 8,8. Bolvik v. (Vold) VB Mykland. 0. Moelum... Bd, Fjære..,08. Kilebygden Eide Holden...,0,00. Ulefos Jernv. VB Sade... Bd 0,7 8. Næs....,0. Hitterdal.. 8, 0 8 lo. Lunde... 8,7 8 a. Flaabygd.. 0 Evje..... Bd 7 7. BO Veigusdal Nedre Telemark. Fgd. 0, 7 8. Hordnoes., 8 I. Gransherred Bd,8 I 7. Iveland,. Hofvin Bygland., Tinn...., 8 s. Valle...,7 7. Hjertdal Hyllestad Sauland.., Bykle.. Tudal.. Aaseral., 7. Silgjord Scetersdalens Fogderi., Fladdal...,8. Aamotsdal. 0. Lister og Mandais lo. Hviteseid. 8 Amt.. Brunkeberg., 87. Tveit.... Bd,7 8. Vraadal. Oddernæs,0 8. Laardal Randosund,07. Eidsborg 8. Øvrebø... Haas=. 0. Hoagland Mo,77. Vennesland,0 7. Skafse Søgne.., 7 8. Omdals Verk. VB 8. Grebstad.. Vinje.. Bd, Halsaa..., 0. Raudland. 7 7 o. Hartmark... 0 AIM Distrikter. (Bd Bygd ; VB Verk eller Brug.). Holt. Næs Jernverk VB 7. Vegaardsheien Bd 8. Gjerrestad.. Tromp;.... Landvik.. Heirefos. Vestre Moland. HOivaag... Birkenoes. Nedences Fogderi. ) ) Familieforsørgere. Folkemængde V, 8.,8,8,0,7,8 Enslige Familie Perso for sørner. gere Totalsum. Syge huspa o Itienter. i 7 7 0, ,

18 I A. No.. No.. Fattige, som understottedes i Lobet af Aaret 88. Distrikter. (Bd Bygd; VB Verk eller Brug) Folke I Enslige mængde Perso / 8 ner. Familieforsørgere. Totalsum. Syge. huspatienter Distrikter. (Bd Bygd ; VB Verk eller Brug) Folke I Enslige mængde Perso ' 8. ner.. Lister og Mandais 0. Stavanger Amt. (fortsat.) Amt. (fortut.). Hvitings0.,. Holme..... Bd 8. Finn ø.,. Øslebø....., Talo..... Løvdal.....,0 0. Hinderaa..,80. Bjelland...,0. Sjærner Grindem Vikedal.,7. Finsland Sandeid Valle.....,. Imsland Spangereid.,7 8 7 ' 0. Bukken,0. Vigmostad.,0 0. Tysvær.,8 0. Konnesmo..,07 8. Skjold.., 7 Mandais Fogderi. 7,0 8 I. Vats..,88. Aa Bd, Falnees., 8. Austad....., 8 7. Akre..., 7. Kvaas Ferkingstad, 0. Hægbostad.., Avaldsnees..,7. Eken _ 0 ' 7 8. Vigsnæs Kobberv. VB. Herod..,,.,0 0. Torve,tad, 8 7. Spind......, 0. Skaare..., Vanse......, 0 FM 0. Ut,ire () Farsund to, Landd.. Liknæs.....,87 8 lo'fede......,080 l. Fjotland....,07.Næs..,,8 7. Hitter0..., 8 0. Bakke....., Gyland.....,8. Siredalen....,8 Listers Fogderi. 8, 7 I 8 0, Stavanger Amt.. Soggendal, Landd. Bd, I. Lunde.....,,7 0. Heskestad.,07 8. Helleland.,.,, 7. Birkrem..,, _, 80. Ekersund, Landd..,00 7. Ougne,,.., 8.Han....,., Time..,,,,7 lo. Gjeesdal Klepp.....,0 77.Høiland...., 70. Haaland...., Hetland....,0 Si. Randeberg...,0 Jaederen og Dalernes Fgd.,,0. 0e Bd, 8. Fossan.....,08 8. Strand....,8. Hjelmeland..., 7 8. Fister 8 7, s. Aardal..., 7. Jælse....,, Sand......,00 8. Søvde..., Suledal...., 8 7!. Rennes0....,0 Ryfylke Fogderi. 7, I I 8. Sondre Bergenh.Amt.. Sveen... Bd,7. Vikebygd...,0 I. Fjelberg....,. Aalund...., 'I. Eid....,.,0. Etne, 7. Skonevik.,,, 8. Aakre,87. Holmedal,. lo. Kvindherred,. Husnæs ienms.. 7. Olive Stordøen..,7. Valestrand Finnaas..,80 7. Fitje.,.. 8 Tysnms. _,0. Opdal...,7 0. Onereim.. _,. Strandebarn.. Varaldo..., 78 Søndhordlancls Fogderi.,. lioldal.... Bd 8. Kinservik... _,778. Ulvik..,. Graven....,88. Eidford.,070. Vilor....., 7. Ostens0.... _,0 8. Jondalen..,. Vossevangen..., lo. Evanger..,080 n. Opheim.... Vinje..... _,07 Hardanger og Vos Fgd., Familie. forsörgere. Totalsum. Sygehuspatienter. 0 I , I

19 A. No., No.. Fattige, som understottedes i Lobet af Aaret 88. r Distrikter. (Bd = Bygd, VB Verk eller Brug.) Folke Enslige mængde Perso / 8. ner. Familieforsørgere. Total SUM. I Syge. huspatienter. Distrikter. (Bd = Bygd, VB Verk eller Brug.) Folke Enslige Familiemængde Perso forsør / 8. ner. gere. Total thtgpeal sum. tenter.. Sondre Bergenhus. Romsdals Amt. Anat (fortsat).,,7. Os. Vanelven. Bd.... Bd 7 0. Samnanger.,77 7. Søvde.. 8, Fuse..,07. Volden...., Haalandsdal. Orsten,7 0 7, Strandvik,8. Hjørendfjord, 7 8. Fane..., 0. Stranden., Sund., 7 7, Stordalen Norddalen, 8, Østervold,08 7,8 0.. MOgster Sunnelven., ,0 0 lo. Fjeld.. 8 io. Sandø.., 8,7 8 Askøen.. Røvde 7 7, 7 Bergen b, Land&. 07.Hero.....,, 7 0 (),0. Aarstad..,8, Ulfsten.. 7.,7. Haus.. 0, Hareid 7, 7. Hammer.,0, Borgund.. : Melland 8. Ørskog, e. Alversund. 0 7, Skodje.., Aasene. 8. Haram, 8 0 8,0 SI, Hosanger, Sondmore Fogderi. I 0 I 8 I,88. Manger 7 8. Vestnæs.. Bd, ,0 0, Lindaas Eid..,7 7..._ I,, Gryten Nordhordlands Fgd. I, I 8, I 8.,, Ve0. 77, Næsset., Nordre Bergenhus., I 7, Amt.. Bols0. 7,0 I. 0 Eivindvik.... Bd, Akero 7, Hyllestad a., 0 8. Sandø () Askevold a.... Frænen... i,8, Lavik....,0 7 lo. Bud a.... 7!,. Brække..., 7 on) sdals Fogderi. " 0 I I. Vilt '....,7 77 () Bud b.. Bd. Balestrand...,0 0, 0k)7 0 7, Lekanger.,07 0,0 8, Aurland. e '',7 7,. Sogndal.....,87 8,80 0. Kvernæs.. Bremsnms., Kornstad. Fræde,... Grip... Thingvold 7, Ore.... lo. Lærdal..., liardal.....,7 8 7,. Lyster......,07 7,0 7 8 _.._. Hafslo....., 0 I 8. Stromsnæsset, I Justedal Oksendalen. : 8 () Sogns Fogderi, 7, I,07 lo, Sunndalen. 7, () Hyllestad b... Bd I, I 0 8 I. Stangvik I Askevold b.... Halse...,8 7, Grimelicins Verk,770 VB, Surendalen.,0 0. Ytre Holmedal Bd,77. Rindalen,8 8 8,. Indre Holmedal.,0 8 0,.Ed Vefring.,07 8. Aure.,,0, Naustdal, Nordmøre Fogderi. I i 7,00 7 ^ 7. Førde..., 8. Heise.. 8. Sondre Trondhjems. Jolster.,80 Amt lo. Kinn.,7. Ørkedal. Bd,. Bremanger...,8 7. l\leldal, Daviken.., Rennebu,... 70, Gloppen...., ,8. St. Olafs Verk. VB }. Bredum..,77 7. Opdal...,00. 0 Indvikan.,07 7 Orkedals Fogderi., 0. Stryn....., Eid..,..,8 7 7, Melhus*) Bd, Horningdalen,. Høilandet, 7, Selja......,08 8 0, Flaa Horg,8 8 7 Sond og Nordfjords Fgd,,0 7 I,8 I. StOren.., *) I de foregaaende Aargange af Statistikken er en Del af Melhus med 0 Ladbyggere opført under Strinden og Selbu Fogderi ; her opferes det nu samlet, da Herredet ved Res. 7 fra J/ i sin Helhed er henlagt under Guldals Fogderi.

20 0 A. No.. No.. Fattige, som understottedes i Lobet af Aaret 88. Distrikter. (Bd = Bygd, VB Verk eller Brug) Folke I Enslige mængde Perso 8 ner. Familie, forsørgere. Total Sygesum. huspatienter. Distrikter. (Bd Bygd, VB = Verk eller Brug) Folke I Enslige mængde Perso 8. ner. Familieforsörgere. Total ASuYsgpeal ".."" sum. tienter.. Sondre Trondhjems Amt. (fortsat).. Nordre Trondhjems Amt (fortsat). 8. Budal..... Bd. Kolvereid.... Bd,88 7,0 7. Soknedalen.. 8, NærO, Singsaas, Vikten, Holtaalen 8(, 8. Leko,70 7 o. Aalen,87 8 NamdaJens Fogderi,0 7 I 8 li. Roros)., ,7 Guldals Fogderi 7 I,78. Borgsen... Bd 0 8 le. Nordlands Amt.. Budviken Bindalen Bd,0. Bynæsset., Brono,8 7, Leinstranden.., 7. Vego....,8 0. Klaebu.,77. ThjottO, Selbu..,07 7. Stamnæs...., Tydalen 8 0. Alstahaug, 8 8. Lade.., Hero,8 07. Bratsberg 0g Vefsen,0 80. Malvik. 0 ),0 7. IIatfj elddalen Mostadmarkens Jv. VB ).tondre Helgelands Fogderi,7 77 8,7 Strinden og Selbu Fogderi 0 0,0. Nesne.... Bd,8,7 Hevne Bd 80 8, Hemnms., 0. Elshaug., MO.,8 7 7, Rissen,7 7. LurO., Hitteren 7, 8 0. Trænal Ørlandet.., 7 0.WO....,8 8. Bjugn...., Melo., , Aafjorden., 8 Nordre Helgelands Fogderi 7, 0 8. BjornOr....., 7 7. Gildeskaal.... Bd,7 7 7 Fosens Fogderi,7 8T T. Beieren...., 7 0. Bodo b,0 7, Skjerstad..,. Nordro Trondhjems, Saltdalen +..,7 Amt., Rørstad, 0. Nedre Stjordalen Bd 7,8' g 8 7, KjerlingO.. Øvre Stjørdalen., Stegen..,70. Frosten, Ledingen 8 0. Aasen,7 I 7 7 io. Hammero,8 0. Skogn, l, Lødingen.,7. Levanger Lamdd.,0 87, Hol 8 7. Værdalen.., I 8. Leksviken....,0, Tysfjorden,0 0, Evindnæs a,0 8 (se under Tromso. 8 Stjor og Værdalens Fogdr.,7 T 7,. Ankenæs,, 7. Ytterøen Bd 8. Ytterøens Kobbv. VB ) 7, Saltens Fogderi,7 77 I 8. Mosviken Bd. Værø.... Bd, 7.. Inderøen. Flakstad.,87 7,. Moskenæs. Sparbu, , Buksnæs.. Stod,7 7 8, 8 0. Borge 7. Snaasen,0 0,8 8, 8. Solberg,7 Gims I Vaagen. Aas, 0 7,7 8 8, Hadsel..,78 7,0 0 Inderøens Fogdr. 08,08 I, Sortland., Namsos Landd.. Bd 8,0 7 lo. BO... Overhalden...,. Oksnws... Grong,. _, 00 8, 87 0, Dverberg,.8 L. Fosnæs......, Lofot. og Vesteraalens Fog d MINIVI *) Reros Fattigdistrikt indbefatter opaa en Del af Tolgens Herred i Nordre Osterdaen: Fogderi, Hedemarkens Amt; denne Del er opfert paa Side.

21 A. No.. No.. Fattige, som understottedes i Lobet af Aaret 88. Distrikter. (Bd Bygd: VB Verk eller Brug). Folke I Enslige mængde Perso ' 8. ner. Familieforsørgere. Total Syge sum h uspa I tienter. Distrikter. (Bd = Bygd, VB Verk eller Brug). Folke I Enslige mængde Perso A 8. ner. Familiefor sørge re. Totalsum. Sygehuspa, tienter. 7. Tromso Amt.. Kvedfjord. Bd, 8. Loppen.. Bd Throndenæs., Talvik,8 00 () Evindnæs b 7. Alten S.:Aid.. ) 8 + Attens Kobberv.. VB, 7 + Ibestad.., Kautokeino.. Bd TranO...,7 Altens Fogderi, 7. Dyro 0,07 8 Hasvik... Bd Berg Torsken.. + Lenvik. 0. Hilles0... Maalselven. + Bardodalen. Tromsösundet + Balsfjorden. Karlso... is. HelgO Lyngen.. 8. Skjervo.,87 8,,,0, 8,7, Hammerft Fogderi. Lebesby.... Bd. Tailen.. Karasjok.... Neesseby.... Tanens Fogderi () Vardø. b.. Bd. Kvænangen.. ( ) Vadso b. Sydvaranger 0. Do. Kobberv. VB. Senjen og Tromso Fogd. I, 0 8, I Varangers Fogderi ` 0 8. Finmartens Amt.. Hammerfest, Ld.. Maaso Kjelvik. + Kistrand...,,08,78,88 88,7,7 8, , 8 8 7,8 I 7 7

22 A. No.. No,, Af de Fattige i forrige Tabel var fölgende Fremmede l som forsørgedes mod Erstatning fra deres Hjemstavnsdistrikter.., Folke. mængde /, 8. Enslige Personer: Distrikter. Totalsum. formldreløse ægte moderløse uægte Børn. ugifte voxne Mænd. ugifte Enkevoxnelmænd Enker uden Kvin ; uden der. Sum. elfte gifte Mænd Mænd uden med Børn. Børn. Familieforsørgere: Enkemænd med Enker I Piger med med Bon. Sum. Forpleiede paa Sygehus. I. Oversigt.,, 0 Riget,'70,7 '7 7'7, 78, 8 Rigets Bydistrikter 8, 0 78,8 8 8 Rigets Landdistrikter,7, II. Bydistr. stiftsvis Kristiania Stift, Hamar Stift,0 0 8 Kristianssands Stift. 7, Bergens Stift, Trondhjems Stift., 8 Tromso Stif 8, 7, 0 7' 88 ;, Summa, 0 78 ; ;, j ', ' III. Landdistr. stiftsvis. Kristiania Stift,880; Hamar Stift,8 i Kristianssands Stift. 0,0 ' Bergens Stift.70 ' 7 8 i Trondhjems Stift.. Troms0 Stift 7,80,0, 0 7 H 08 0 Summa 7, Iv. ydistr. amtsvis Smaalenene,8 0 8 Akershus,8 Kristiania, , Hedemarken Kristian, 0 0,0 Buskerud Jarlsberg og Laurvik, ' Bratsberg,0 7 8 Nedenæs.... 0,0! 8', Lister og Mandal. 8, Stavanger 7, 8 7 Bergen 8, 0 8 Nordre Bergenhus Romsdal, SOndre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland Troms0 0,, 8,0' ' Finmarken,, 77 Summa 8, 0 ', ,88,77,,8,, !,,,8,,7 7 77, ,, 7 GI ' it ' ,,8,7 v. Landdistr. amtsvis. 8 Smaalenene 7,70 7 7, Akershus 0, Hedemarken 7, Kristian,0 8 0 Buskerud 78, 0, Jarlsberg og Laurvik., Bratsberg, Nedenæs, 8 Lister og Mandal,0 7, Stavanger 80,0 7 7 Sondra Bergenhus.,0 8 il 8 7 Nordre Bergenhus.. 8, Romsdal, Sondre Trondhjem. 0, Nordre Trondhjem.. 78, Nordland 0, Tromso, Finmarken, Summa,7, 0 7 8,, 7 MONIMMIII.

23 A. No.. a,. Af de Fattige i forrige Tabel var folgende Fremmede, som forsørgedes mod Erstatning fra deres Hjemstavnsdistrikter. I Distrikter. (K Kjøbstad, L. Ladested; VB =Verk eller Brug. Folkemængde 88. Forpleiede p aa Sygehus. forældreløse ægte moder,iøse ucegte Enslige Personer:,rnifte vobx' ne m,,,, nd ugifte voxne Iivinder. Enke.., 'menu uden Eker nd 'er,t,i en " In', num. gifte Mænd uden Familieforsørgere: gifte Mcend med Børn. Enke; friu med Enker Børn. ø Piger ped porn. Sum. 8/" Total VI. De enkelte Byer. Fredrikshald K Fredriksstad Sarpsborg Moss Soon L Hølen Hvitsten (Vestby a) Drøbak K Kristiania.... Kongsvinger Hamar Gjøvik Lillehammer Drammen.... Holmsbo (Hurum a) L Hønefos K Kongsberg Do. off. Fattigv. VB Do. Jernverk.. Svelvik L Holmestrand K Horten L Aasgaardstrand... TOnsberg K Sandefjord Laurvik Frits0 Jernverk.. VB Skien K Porsgrund Brevik Stathelle L Langesund Krager0 K Osterrisor Tvedestrand L Arendal K Grimstad Lillesand L Kristianssand.... K Mandal L Farsund a Flekkefjord..... K Soggendal I, Ekersund.... Sandnæs Stavanger K Skudesnæshavn.. L Kobbervik Haugesund K Bergen a Flor0 L Aalesund K Molde Kristianssund... Trondhjem..... K Levanger Stenkjær..... L Namsos Bodo a... K Troms0 _ Hammerfest Vardø a _ IIl Vadsø a,7 7,,, ,,0,0,,0,000 0,08,00,,,7,8, i 0 _ _ _,. _ _ ( ',78 0 8,7 _. 7, I, ,8 8,0,7,8 7 0,,0 8 7,00 i, _, _...,7 _ i 7 7,08 7,78 _ 0 7 8,0 8 ;, , _, 0 8 8,70..., 0 0, ,0 _., i, , , , i Summa i8, 0 78 TÎ,,,8, _. 7 It A

24 'i A. No.. No, '. Af de Fattige i forrige Tabel var folgende Fremmede, *silii.0.mioni som forsørgedes mod Erstatning fra deres Hjemstavnsdistrikter. Distrikter. Forpleiede paa Sygehus. Folkemængde / 88. foræl moder.., Idrelose lo se, ugifte ægte uægte voxne BOrn. Mænd. Enslige Personer. ugifte Enker vuxne mænd l uden Kvin uden der. Sum. gifte Mænd uden Familieforsørgere. gifte Mænd med Totalsum. Enkemænd med Enker Piger med med Sum. Landdistrikterne fogderivis Ide ogomarker Rakkestad.. M osse.... Aker og Follo.. Nedre Romerike Øvre Romerike., ,8 8, , , Vinger og Odalen.,0 7 Solør, Hedemarken.. 0,7 7 0 Sondre Østerdalen.,,8, 8 Nordre Østerdalen.. 7 Toten,7, Sondre,87 Gudbrandsdalen 0,0 7 Nordre Gudbrandsdalen, 8 Hadeland og Land..,78 Valders... Buskerud. 8, 8 8 Ringerike..,80 0 Hallingdal.....,8i 8 Numedal og Sandsver,0 8 Jarlsberg., Laurvik. 0, Bamble,,, Nedre Telemarken,7 0 7 Øvre Telemarken..,,0 8 7 Nedenæs.., , Sætersdalen Mandal Lister...., Jæderen og Dalerne Ryfylke 0 Sondhordland. 0 Hardanger og Vo 8 Nordhordland Sogn,., Sond og Nordfjord 7,77 8,, 7,8,,0,8,0,0,770,77,0, 7,0 8,778,8,,7,0,0 Sondmore Romsdal. N ordmore 8 Ørkedal. Guldal..... Strinden og Selbu Fosen 0 7 Stjor og Værdalen 8 Inderoen.... Namdalen, 0 7 Sondre Helgeland.,8, Nordre Helgeland. 7,.. Salten , 7, Lofoten og Vesteraalen Senjen og Tromso..,8 8 Alten.. *, Hammerfest, 8 Tanen,.,88 7 Varanger,70 8 Summa,7, ,, 8 7 7

25 A. No.. IN Os, Angaaende Fattigvæsenets Indtægter for Aaret 808, Som Indledning til Tabel No. hidsættes ligesom i forrige Aargang vedkommende Schema, hvorefter Opgaverne over den udlignede Fattigskat og de kontante PengeIndtægter er indhentede fra Formandskaberne. Om Fattigskatten. Hvad der blev ud lign et for Aaret (eller hvad der ved Værker og Brug blev vedtaget at skulle udredes) (Afgift for Salg eller Udskjænkning af Brændevin eller Ol maa ikke regnes med her): ) Fattigskat i rede Penge*) g ) Natur al ydelser af Korn, Mel o. desi., som de Fattige faa nyde i eget Hjem (hvad der i nogle Egne kaldes opveiet Lægd), a) Ydelsernes Art, Belob og TaxtPris: b) den samlede Pengeværdi for samme ,.. ) I, mg d s h o id, Huslægd, hvad Fattigloven kalder Lægd, den Ydelse, at Skatteyderne have de Fattige i sine Huse til fuld Forsørgelse, a) Antallet af Lægdslemmer, nemlig Voxne og Born,**) samt Taxten for dem, angivet saa noiagtigt som mulig: b) den samlede Pengeværdi for Lægdsholdet :.. tilsammen udlignet i Penge () og i Penges Værd ( og ). Uddrag af Kassererens Regnskab. Indtægter i Aaret. Her menes kun Indtægter i Penge, og hvad der virkeli g er blevet indbetalt i Kassen eller godskrevet Kassen i Aarets Løb. Det er her ligegyldigt, hvad Tid Pengene var forfaldne til Indbetaling, f. Ex, om det, der opføres under Post, er Skat efter sidste Aars Ligning eller Restancer fra tid. ligere Aar; her spørges nemlig kun om, hvad der virkelig er indkommet i Kassen i Løbet af 88. Navnlig maa det ikke forvirre, at der er talt om Pengeskat bande ovenfor og her; hist spørges om, hvad der er udli gnet for Aaret 88, her tænkes paa, hvad der i Regnskabsaaret er blevet indbetalt.. Kontant Beholdning i Kassen efter forrige Regnskab..... g. Indbetalt af udlignede Pengeskatter (eller for Værker og Brug, indbetalt af det, som var vedtaget at skulle udredes i Penge) a. Indbetalt Afgift for Salg og Udskjænkning af Brændevin. b. Do. Do. af Ol og Vin Indbetalte Mulkter, Afgifter af Skjoder og Auktioner, Afgifter af Borgerskabs Erhvervelse, Ydelser af reisende Kunstnere og lignende Afgifter a. Indbetalte Renter af Legater, som ikke alene staa under Fattigkommissionens Bestyrelse, men hvis aarlige Udbytte direkte tilflyder Fattigkassen. b. Indbetalte Renter af andre Midler Indbetalte Gaver og Fattigblokpenge Indbetalt af Amtskommune eller Bykasse som Tilskud for Sindssyge. 8. Indbetalte Erstatninger fra Private for udlagte Opfostrings eller Underholdningsbidrag..... Indbetalte Erstatninger fra andre Ffittigdistrikter eller fra Staten for ydetfattigunderstøttelse til Fremmede 0. Indbetalt af Skatteydere, som PengeErstatning for Naturalydelse eller Lægdshold..... Indbetalt Laan som Fat igvæsenet har optaget....,.... Indbetalt Forskud, som Regnskabsføreren eller Andre have ydet... Indbetalt som Ansvar efter Decision til forrige Regnskab... Andre kontante Indtægter (opregnede saa nøie som muligt ***). Tilsammen. *) Det Bidrag, som paa sine Steder opkræves med visse Skillinger af Værksarbeidere og Tjenestetyende, bor medregnes her, men saaledes, at det antegnes særskilt. Under Fattigskat i rede Penge" maa ikke regnes Pengeværdien for Naturalydelser og Lægdshold. **) Det bedes endelig vel forstaaet, at ved Lægdslemmer menes Folk, som af Fattigkommissionen ere indlagte i Skatteydernes Huse, enten paa Omgang visse Uger og Dage hos hver, eller i Aarslægd i et og samme Hus. Ved en rigtig Besvarelse af denne Post vilde der erholdes en interessant Oplysning om denne vigtige Klasse af Fattige, om deres Antal og Fordeling paa Voxne og ***) Her kan erindres indbetalte Penge for Salg af faste Ejendomme, ligeledes for Salg af Varer, som Fattigvæsenet har ladet oparbeide, fremdeles hvad er indbetalt af udestaaende Kapitaler o. s. v.

26 A. No.. Distrikter. I. Oversigt. Riget Rigets Bydistrikter.. Rigets Landdistrikter IL Bydistr. stiftsvis Kristiania Stift Hamar Stift Kristianssands Stift. Bergens Stift Trondhjems Stift Tromso Stift sb. Ølalgift. Folkemængde 'A 88.,0,7 8,,7,,,0 7,,7, 8, Udlignet Fattigskat for Aaret : i Penge.,,70 0, 8,7,7,87,7 7,07, i Naturalydelser.,8 0,08 8 Sum 8,, 700 ntlatf.m,mmiimill IIL Landdistr. stiftsv. Kristiania Stift,880, Hamar Stift,8 8, Kristianssands Stift. 0,0 80,0 Bergens Stift,70 0,7 Trondhjems Stift.. 7,80,88 Tromso Stift,0,08 i Leegdshold. No.. Angaaende Fattigvæsenets Sum.,8 8, ,7,808 88,0 8,88,7,,7 7,07 7,7 7 ' 0,7.. Beholdning fra Fattigskat. forr. Aar. 7i),8 8,0, pd. 7, 7,7 7,0 sa. Brændevinsafgift. 8,0 7,7, 7,8,, 8,,0,,80,,7,, 7,,70,8,7 8,0 7,,7,70,8,07,,7 0 8,0 7,7 7,7, 0.0B MENIMMINIMIENIIr A. Mulkter og forskj Afgifter. Spd,,0 7,0,,8 7, 07 7, Fattigkassern es a b. Renter Renter af afandre Legater. Midler,,88,8,,,,77,8,087,7 07,80,7,,,0 7,8,7 7,0 j,77,7, 7,7 8,00, 8, 7, ,,,0 7,, 7,8,8,0 7 7,, 8,8,, ,,7,0,0,,,07 8 Sum!,7, 0,,08,808 88,, I 7,0,,,,,77 ieas...w...rru,,uni.moc, Meåatatawct=EM:C.MDK".,.....tamostaxEr.X.= imp.rommemell Bydistr. amtsvis. 7,8 0,0 Smaalenene,8,87,,0 7 0 Akershus,8,,7,7, Iiristiania,0 07,0 07,0 7,8,00,, Hedemarken, ,00 7 Kristian,,087,087, Buskerud 0,0,,,087,8, Jarlsberg og Laurvik Bratsberg,87,0, 7,,70 7,, 8,0 7,,,00, Nedenæs 0,0,00,00 70,78, Lister og Mandal. 8,7,07,7,,77,7, Stavanger 7,,0,0 7,8,87,7,0 Bergen Nordre Bergenhus '8, 0,88,88 0,,,0 0 8 Romsdal,8,8 8 7,07,,,0 7 Sondre Trondhjem 0,,88,88,8,000,8 08 Nordre Trondhjem, 8 8 7,87 7 Nordland Tromso,0,00,00,00 Finmarken,, v. Landdistr. amtsvis Smaalenene Akershus Hedemarken Kristian Buskerud Jarlsberg og Laurvik Bratsberg Sum 8,,70 0 7,70 0,0 7,,0 78,,0, 7,08 8,77,88,,77 7,8,80,7,78,,,,8,,7,7 7, 0,00,88,,7,80 Nedenms,,8, Lister og Mandal.. Stavanger Sondre Bergenhus.. Nordre Bergenhus. Romsdal Sondre Trondhjem.. Nordre Trondhjem. Nordland,0 80,0,0 8,0, 0, 78,80 0,80 8,8,0 8,,,77 7,,7 8,,. 8, 8, 7,87 7,8,70,,0,,7 7,78,0 0, Tromsø,8 8,7, Finmarken,88, Sum,7, 0,,08,808,00, 0,7 7, 7,7 7,.),88,7,77 8,8 7,0,77 0,,8,8 8,8, 7,8 0,,0, 88, 0, ,0 7,7 7,7,,,,7,00,8,80,,0,,,88,7,,,7, 8, 8,0 8,8 7, 8,,8,77,,0,708,8 7, 8,,8,08,7,7,77,0, 7,0 8 7,0,7 8 0, 7, ,0 7 0,7 87, ,08 7, , ,, 7, , 7, 8, L., ,77

27 indtægter for Aaret 88. kontante Indtægter i Aaret: 77, ,700,00,, 80,,0 8, A. No Gaver, Tilskud Erstatfor Sinds ninger fra ninger fra,!for Na L aan. Forskud. Decision te Eien Erstat Istedet Efter For solg Fattigblokpengestrikterydelser. Regnsk. o. s. v. syge. Private. Fattigdituraltil forr. domme.,,8,,8, 0,08 7,,7 0,8,7,0 87,7,0,8,8,0, 8,8,, 8,7 0,887,8,0 8 7,0,,7, 0 7, , Forskjellige Indtægter. 8,8 8,7,87 Sum.,, 7,7,0,70 8,8,0, ,7,7,70 0,7 7 88,7 8, 0,,,0 8,70 8,808,00, 0,,8,7,8 I 8,7 7,7 Forrige Sum Summen samt af Rubrikkerne a af den Summen til samt udlignede Rubrik. Fattigskat. (Totalsum.) Spd, 7,0 0,7,8,,80,0 80,88,7 8,88 80,,0,8,7,80,,7 7,0 0,0,,,8,,0 0 00,78,0 87,7,0 0,7.',0 Sum. Distrikter, 7 I. Oversigt. Riget. Rigets Bydistrikter. Rigets Landdistrikter. IL Bydistr. stiftsvis. Kristiania Stitt. Hamar Stift. Kristianssands Stift. Bergens Stift., Tronajems Stift. 8, Tromso Stift. III. Landdistr. stiftsv. Kristiania Stift. Hamar Stift. Kristianssands Stift. Bergens Stift. Trondhj ems Stift.,,8,0,8 0,8,8,0,77,,0 0, 7,,8,0,7,70,,,,07 00,,7, 7,7,,88,,0, 0,,8,007 8,000,,0 8,,0 88,00,0, 7, 8,,0,,0 8,,00 8,,8 8,07 8,,,8,07,0,7 0,7, 00 7,0,7, Tromso Stift., 8,8,, 8,7 0,887,8,0 87,0,8 80,88 Sum., I, I,77 7, 0,78,7,,00 8,80 e.),,0 8,0,0,0 8 7,7 0,0 8,80 78,,8 0 70, 8, 7,8,, , 7, 7 0,8 0,8 0,77 8 8,7 8, ,07,0 7,8 8, , 7,0 7 8,7,7,08 7 8, 70, ,70 0.., 07,80 8,,00,78 I,8,7 I,8,,,0,8,88,,,,08, 0,,07,,8, 8,7,0,88,7, 0,0, 7, 7 0,7,0,,00,0 I, ,0,0 7 7,0,7,8, , ,0 8,, 0,07,7,,0,0 8,,8,8,8 7,7,,,0, 7,77 7,7 7, , 7, ,7 I 7,0,80,7,8,,7 0,0 7,0 7,0,,, 7,,7,7 8,7, 0,7,8,07,8,,0,7,7,,,8,, 7,8,8,7,87,,0 Sum ,080, ,,8 8,,,0,7,7,7 0,77 7, 0,07, 8,788,,,78 0,0,8,,8,0 7,8,87 7,87 7,00,0,0 7,00,7 7,0 8,7,8 7,8,7,,8,0, 8,8,, 0,887,8,87,0,8 80,88 Sum. Iv. Bydistr. amtsvis. Smaalenene. Akershus. Kristiania. Hedemalken. Kristian. Buskerud. Jarlsberg og Laurvik. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal, Stavanger. Bergen. Nordre Bergenhus. Romsdal. ondre Trondbjem. Nordre Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken. v. Landdistr. amtsvis.,7 Smaalenene. 8,80 Akershus. 8, Hedemarken.,8 Kristian. 0,7 Buskerud. 0, Jarlsberg og Latirvik.,87 Bratsberg.,8 Nedences. 0, Lister og Mandal., tavanger.,8 Sondre Bergen.hus., Nordre Bergenhus.,7 Romsdal., Sondre Trondhjem., Nordre Trondhjem. 0,8 Nordland., Tromsø. 8,77 Finmarken.

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1867.

FATTIGSTATISTIK FOR 1867. UDGIVEN I AARET. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. (UN RESUME EN FRANÇAIS SE TROUPE APRÈS

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

FATTIGITATIoni FOR ts7,

FATTIGITATIoni FOR ts7, A. No.. FATTIGITATIoni FOR ts, u. (TE AARGANG-.) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. KRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 9. Indhold. Side. Oversigt.. IIIXXII. Tabeller:

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 229. Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868.

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868. F. No.. DEN NORSKE BREVPOSTS statistik FOR AARET. UDGIVEN MARINE OG POSTDEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED.. F. No.. Det samlede saavel med som uden 'Samtlige Pengebreve. Recom Almindelige

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik 878

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Prisliste for trykte he@e av folketeljingane frå 1801, 1865, 1900 frå Digitalarkivet og frå 1910 frå Digitalarkivet og Registreringssentral for historiske data Prisane er oppdatert juni 2011. Porto kjem

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) N.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 993300020 Alvdal Jff kr 14 418 984813716 Andebu Jff kr 20 164 994737902 Andøy Jff kr 1 623

Læs mere

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING ISTE OKTOBER UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. STEEN'SKE BOUTRYKKERI. Forord. I efterfølgende oversigt

Læs mere

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE C. No.. TAB ELLER VEDKOMMENDE FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE I AARET TILLIGEMED NOGLE HOVEDOPGAVER FOR AARENE. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Rigets

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

Fo1kellingen i Kongeriget N orge

Fo1kellingen i Kongeriget N orge NORGES OFFICIELLE_STATISTIK. Tredie Række No. 202. Fo1kellingen i Kongeriget N orge 1 Januar Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger (Recensement du 1er Janvier _ Population des Divisions

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. OVERSIGT MUM' NOR G CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. AFSLUTI ET 16.11 TN1 1 Ç 02. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION 1-IOS II. JU-, CIIETIOUG 6: Co. 1902. qi)

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 88. Indhold. Side. No.

Læs mere

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller Resultaterne af den i Januar 1876 afholdte Folketælling, afsluttet. Det har været et omfattende Arbeide, der har krævet betydelige Udgifter

Læs mere

Folketællingen i Kongeriket Norge

Folketællingen i Kongeriket Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr. 5. Folketællingen i Kongeriket Norge 3 December Første Hefte. Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger m. V. (Recensement du 3 Décembre

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R! KONGERIKET NORGES J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C 1 APRIL 190R T TC;VI' A V ' DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!IREAII, KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO 1 'ria 1: r!1 %,(1 .1\ Norges Officielle

Læs mere

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning.

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Statistiske Tabeller for ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Første Række, indeholdende Tabeller over Folkemængden i Norge den 29de November

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den norske

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

Folkemængdens Bevægelse

Folkemængdens Bevægelse NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No.. STATISTIK OVER Folkemængdens Bevægelse i Aarene.-0. (Mouvement de la population pendant les années -0.) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. II. Sammendrag

Læs mere

NUM WO- 111101111111E1

NUM WO- 111101111111E1 C. No. 0. KOMMUNALE FORIIOLDE NUM WO 0E AARET. UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR HT INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 7. Til den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre. Som

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række.

Norges officielle Statistik, Anden Række. Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. 2. Fattigstatistik

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 10 Juni 1, S.. 1 findes opførte

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.)

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik, 0. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik &, 0,.

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET A. Nr. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER I ADRET J879. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET. CHRISTIANIA, T RYttT i H. TONS BERGS 604ï RY:iKER1. 1880.

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

N-01--tGEs postyriesen

N-01--tGEs postyriesen II _ jj -T-11- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. NY REKKE, UDGIVEN I AARET 1884. F. No. c_2 TABELLER ' 1:1)1iONINIKND N-01--tGEs postyriesen FOR A_A_IEZIA:T1 (Igivne at Nlarme- og Post-Departementet. KFIISTIANIA.

Læs mere

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. OVERSIGT OVER JOIlfilagIFTSFONDETS INDIVEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni 1886. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1887.

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGT FUIR OG UDGIFTER AARET 9. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT i H. l'onsbergs BOGTRYKKERI. 1880. Register..

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetniuger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885)

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 26. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVASEN FOR A_A_RET 1885. (Statistique postale pour l'année 1885) Udgivne af Departementet for det Indre. Poststyrelsen.

Læs mere

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Klubber i svart er ferdig med registreringen Klubber i rødt må registrere Klubber i blått

Læs mere

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890.

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890. Regnskab for Jorfilllliftsfolidot i Budgetterminen 1889-1890. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1890. Register. Pag. Regnskab 1 Forklaringer til

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 1873. UDGIVEN AF BEPAR,TEMENTET FOR KIRKE- OG TINDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT 1 H. T9NSBERGS BOGTRYKKER1. 1874. Register.

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE C. No. e. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AA.RET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA, TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. , skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TOLVTE AARGANG 1892 UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA

Læs mere

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. OVERSIGT OVER FORDAFGIFTSFONDETS INDLEGTER 00 UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1886.

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA.

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARET 00. (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 00) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870.

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870. C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET. IIDGI\'I^E AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 0. Til den kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888. NORGES OFFICIELLE STATISTIK1 Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER 11 ) :ES vedkommende POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e ) Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen. R IS

Læs mere

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA.

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. OVERSIGT OVER JORMAIGIFTSFONDETS INDTIEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni 1884. UDGIVEN AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERL 1884.

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar 1906-31 december 1908.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. -8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 8- findes

Læs mere

OPLYSNINGSVIESENETS FONDS

OPLYSNINGSVIESENETS FONDS Nr.. OVER SIGT OVER OPLYSNINGSVIESENETS FONDS INDIVEG-T PIR OG U-DG-IFTER AARET 187. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG 1I1UDERVISNINGSV/ESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI, 1877.

Læs mere

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00 Kvinner Menn Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum Agder Svømmekrets 34 187 83 10 93 407 41 179 65 12 89 386 793 Arendal SK 20 100 50 10 60 240 20 100 50 10 60 240 480 Farsund Svømmeklubb

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V.. ARBEIDSLØNNINGER 90. (Gages annuels des domestques et salares des ouvrers en 90.) Utgt av DET STATISTISKE CENTRALBYBAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET A. Nr. OVERSIGT JORDAFGIFTSFONDETS OVER INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln AARET U D G I V E N AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET. CHRISTIANIA, TRYKT I IL IONSI3ERGS BOGTRYKKERI. 1879. Register.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet 25. Om Folkemængden, samt Sygdommene og Sundheds Anstalter. Efter den Fortegnelse som 1769 her og andere Steder i Riget, efter høi Kongelig Ordre blev forfattet, befandtes Folkemængden over dette hele

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

SEA FISHERIES OF NORWAY

SEA FISHERIES OF NORWAY C. No. 9. STATISTICS OF THE SEA FISHERIES OF NORWAY DURING THE YEAR issi WITH RETROSPECTIVE STATISTICAL TABLES RELATING TO THE SEA FISHERIES IN THE YEARS 18661881 PUBLISHED BY THE CENTRAL STATISTICAL OFFICE.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

Iv Prmstegjeld (forts.)

Iv Prmstegjeld (forts.) Tabel (forts.). Folkemængden 1 August 19 fordelt efter Livsstilling. A Landdistrikterne No Landsdele Iv Prmstegjeld (forts.) BO 1 9 10 Geistlig- Rangs- heden, personer Skole- Bonder og m.f1. med betjente

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.). Fattigstatistik 878

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere