Tekstilt håndværk som et dannelsesprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekstilt håndværk som et dannelsesprojekt"

Transkript

1 Tekstilt håndværk som et dannelsesprojekt En komparativ analyse Studiekredsen, Køng Museum Hvad skal vi komme ind på? Tiggeri før og efter reformationen Spindeskolerne og Næstveds patriotiske Selskab Husflidsbevægelsen Socialøkonomisk virksomhed 1

2 Tiggeri Tiggeri Tiden før Reformationen De fattige havde en funktion i samfundet som modtagere af almisser: Det blev anset som en god gerning at give til de fattige Velgørenhed var ikke kun et udtryk for medfølelse og barmhjertighed, men var også en vej for giveren til at opnå frelse i det hinsides Der blev ikke set ned på tiggere Kirken oprettede selv tiggermunkeordener (Niels Finn Christiansen, Hans Chr. Johansen og Jørn Henrik Petersen 2010: s. 42) 2

3 Tiggeri Efter Reformationen Stigende utilfredshed med det omfattende tiggeri Opdeling i værdigt og uværdigt trængende: I oplysningstidens sociale reformer foretages en tredeling af de nødstedte: 1) dem der ikke selv kunne klare sig på grund af alderdom, sygdom og invaliditet, 2) stræbsomme nødlidende, som ikke kunne finde arbejde og 3) notoriske lediggængere Ideer om at anvende arbejdsføre tiggere til offentlige arbejder Efter 1739 oprettes tugt- og arbejdshuse. Det første blev åbnet i Stege (Hans Chr. Johansen og Søren Kolstrup 2010: S. 171,176,178) Værdige tiggere blev udstyret med et tiggertegn, der gav dem lov til at tigge i deres hjemegn (Niels Finn Christiansen, Hans Chr. Johansen og Jørn Henrik Petersen 2010: s. 43) Tiggertegn 3

4 Spindeskolerne Spindeskolerne i Køng og Ring Næstveds Patriotiske Selskab Idealerne bag Patriotisme: Enhver borger bør af kærlighed til fædrelandet gøre en indsats til gavn for det fælles bedste, dvs. samfundet Merkantilisme: Arbejde mod selvforsyning og så vidt muligt undgå import af varer Filantropi: Filantroperne ville hjælpe den fattige del af befolkningen ud af deres kummerlige tilværelse. Der var ikke tale om passiv velgørenhed, men hjælp til selvhjælp. Dette skulle ske via opdragelse/uddannelse Den fattige skulle blive en virksom borger i sin stand. Der var ingen intentioner om at ophæve standsforskelle Standsbestemte pligter: Bondestanden skulle arbejde flittigt og vise forsvarsvilje som soldater 4

5 Entreprenøren i Køng Entreprenøren i Køng Storkøbmand Niels Ryberg ( ) Tilknyttet Den almindelige Plejeanstalt i København, hvor der havde været forsøg med at beskæftige de fattige med hørtilbehandling, spinderi og vævning Linnedfabrik opstartet i Køng 1778 Økonomisk bagmand Ryberg var overbevist om, at linnedproduktion kunne tjene flere formål: Afskaffe fattigdommen Gavne landets økonomi 5

6 Entreprenøren der fik tingene til at ske almuens opdrager Christian Gottfried Voelker ( ) Ansat af Ryberg på fabrikken i Køng Den første inspektør ved spindeskolerne (ulønnet) De unges lærer og ven og de gamles rådgiver (Mangor 1782) Lære bønderne at udnytte døgnets ledige timer: Mente at sjællandske bønder generelt var arbejdssky og drev aftentimerne væk til ingen nytte En oplysningens mand: Visioner om et bedre samfund med bl.a. skolepligt til alle børn Spindeskolerne i Køng og Ring Spindeskolen i Køng blev oprettet 1778 Spindeskolen i Ring blev oprettet 1779 Det var aldrig tanken, at skolerne skulle bestå mere end 25 år: En generation ville have lært finere hørspinding og kunne viderebringe deres viden til næste generation 6

7 Intensionerne bag linnedproduktionen Fokus på børnene, som gennem uddannelse skulle lære de rette arbejdsmetoder og ikke mindst flid og arbejdsomhed: Ryberg mente, at arbejdsomhed ville medføre en bedre tænkemåde hos de fattige: Gå fra lastefuldhed og dovenskab til at stræbe efter at skaffe det daglige brød uden at ligge andre til byrde Baseret på frivillighed Erfaring med at tvang ikke fører til et godt resultat Frivillighed eller tvang? Eksempel på tekst i fæstebrev Hans Hansen af Køng Fæstebrev 29. maj 1787: fæsteren tilpligtes at lade sine børn søge læseskolen i Køng for der at undervises og oplyses i deres sande kristendom ligesom og flittig at lade dem tillige søge spindeskolen i Køng 7

8 Linnedproduktion som hjemmeindustri Forbillede: Hosebinderi i Jylland Bibeskæftigelse til landbruget: Kvinder, gamle og børn skulle spinde Mændene væve Undgå tiggeri: Gamle, enker og krøblinge kunne tjene til det daglige brød: Mangor anslår at en ottende del af landets indbyggere modtager almisse Børn udgør ifølge Mangor halvdelen af tiggerne (Mangor 1782: s.10, 11, 12, 15, 16 ) Lediggang er roden til alt ondt Hvor mange piger bliver ikke til horer, og hvor mange drenge til tyve, fordi de i deres ungdom er ej holdt til arbejde og orden, men har tigget. De flestes gang er: Først mangel på arbejde og fortjeneste; deraf lediggang; derved betleri; dernæst liderlighed, hvoraf følger horeri og tyveri (Mangor 1782: s. 35) 8

9 Uddrag fra spindevise: Opmuntring til at spinde Så Mangen går med bettelstav Fra hus til hus desværre, Og lider ondt og vises af, For han gad intet lære. O piger! Spandt de nu som vi, Så var de vist for hunger fri, Så gik de ej på vildsom sti Men prisede Vorherre (Bunkeflod 1783) Næstveds Patriotiske Selskab Stiftet 20. juli Ophævet 1808 Formål: Arbejde for høravlens udbredelse, bedre hørbehandling og anlæg af spindeskoler Formand: Amtmand Rudolph Bielke ( ) Selskabet kronikør: Provinsmedikus Christian Elovius Mangor ( ): Efterretning om Nestveds Patriotiske Selskab (1782/83) Inspektør for spindeskolerne /87: Christian Gottfried Voelker 9

10 4 kategorier af medlemsskab 1. Ordentlige medlemmer. 5 rdl om året 2. Overordentlige medlemmer 10 rdl om året 3. Ordentlige æresmedlemmer, som forpligtigede sig til at bygge et hus til spindeskole, forsyne det med brændsel og overdrage det til selskabet 4. Overordentlige æresmedlemmer, som forpligtigede sig til at bygge en eller flere skoler, levere brændsel samt betale hele indretningen og driften Spindeskolerne på Sjælland 10

11 Spindeskolerne Der blev oprettet skoler fra 1780 til 1789 Skolerne var givetvis indrettet i bygninger, der var opført til formålet: Typetegninger? 9 fags bygning spindestuen m2 Lyse og rummelige Bræddegulv i spindestuen Der var indrettet bolig til lærerinderne i alle skoler: Stue/sengekammer, køkken, spisekammer og udhus Spindeskolen i Køng 11

12 Spindelærerinderne Ugifte kvinder, enker, kvinder gift med håndværkere eller skoleholdere såvel unge som gamle Uddannelse skete under et ophold på en spindeskole Den første lærerinde var oplært på Plejeanstalten Skulle omgås børnene med kærlighed og opmuntre dem til flid og arbejdsomhed Skulle føre nøjagtig bog over hvor meget den enkelte elev spandt Aflønning: Løn, kostpenge, sengeklæder, 2 tønder rug og 2 tønder byg Spinderok fra Køge-egnen 12

13 Eleverne Spindeskolerne henvendte sig bredt til piger fra almuen, men den primære målgruppe var piger fra den ringeste stand (husmændene) Pigerne kunne begynde i skolen, når de var 4 år og fortsætte til de blev konfirmeret I de bedste skoler var der elever i de første år Antallet af børn og gamle Spindeskolen i Køng Årstal Antal børn Antal gamle * (*) Blandt disse var der én som skulle være læremoder i Ring og to som havde gået omkring og tigget (Mangor 1782) 13

14 Skolegang Skoleåret var fra Mikkelsdag (29. september) til 31.juni Undervisning om eftermiddagen: Ideelt set skulle børnene gå i læseskole om formiddagen Spindeskole fra 13 til om aftenen kl. 21 senest Ansporing til flid gennem kappestrid og uddeling af præmier Lærerinden tillod fortællinger der ikke var til skade for Dyd og gode sæder eller der blev sunget spindeviser Produktionen Fabriksmæssigt spind: Fint og ensartet spind Børnene stod kun for en mindre del af del totale produktion: Voksne spindere der arbejdede hjemme. Eks. Haslev: Børnene spandt 419 strenge garn, de voksne strenge Ikke alt garnet var brugbart, da det var spundet af børn under oplæring. Børnene begyndte med at spinde blår For at holde en væv i gang, var der behov for 10 til 12 spindesker der spandt konstant. En spindeskole med 40 børn kunne holde ca. 2 væve i gang 14

15 Totale produktion Skoleår Samlet produktion ( ) pund garn pund garn pund garn pund garn pund garn pund garn pund garn pund garn pund garn Hvordan gik det? Selskabet opnåede aldrig at få tilskud fra staten Svært at holde på medlemmerne: Selskabets lokale medlemmer blev ikke plejet - Ingen sociale aktiviteter som fx fest med spisning og taler Selskabet fik aldrig karakter af at være en forening, hvor borgerne mødtes om en fælles interesse eller opgave Kun 18 lokale medlemmer. De fleste medlemmer boede i København og havde tilknytning til Ryberg og hans kreds Problemer med at tiltrække elever: Skepsis: Skoler hvor eleverne skulle lære praktisk arbejde: Var der tale om en ny form for hoveri? I købstæderne mente man, at spindeskolerne var det samme som tvangsarbejdsanstalter Ved udskiftningen blev der en lang vej til skolerne (Margit Baad Pedersen 2001) 15

16 Husflid Om at lære det gode liv Husflidsskolen i Køng 16

17 Ideologien bag Håndværk og husflid var ikke alene et spørgsmål om at forme ting, men også om at forme, omforme og orientere menneskelig adfærd og opmærksomhed (Kragelund m.fl. 2004: s. 8) Læren om det gode liv hvor arbejde og moral udgør en helhed: Så længe hænderne er i arbejde, kan husflidsmennesket ikke gøre noget forkert og er på livets rette vej ( Bjerre Hanghøj 2004: s. 55) Fremme særlig Ungdommens Lyst til en gavnlig Anvendelse af Fritiden, for at forebygge Lediggangens ofte fordærvelige Følger (Dansk husflidsselskab i Kragelund m.fl. 2004: s. 34) Arbejdet som en glædeskilde Arbejd er en glædeskilde som man ej udtørre kan kun den dovne går det ilde kors og modgang følge ham (Indrammet vers fra husflidsskole) 17

18 Alsidighed og kvantitet Arbejdsfællesskab Husflidsmennesket ønskede ikke at isolere sig, men ønskede fællesskab med andre fra den nære omverden Erfaringsudveksling både praktisk og socialt ( Bjerre Hanghøj 2004: s. 57) Landsudstillinger med uddeling af præmier og diplomer 18

19 Æstetik Vægtlægning af anvendelse af naturmaterialer: pil, danske træsorter, uld og hør Et nationalt romantisk projekt: Mønstre og æstetik med rod i den kultur man kendte fra det førindustrielle danske bondesamfund samt de øvrige nordiske landes folkekultur Udvikling af smagfulde modeller som kunne kopieres ( Bjerre Hanghøj 2004: s. 34) Hjemmevævede tøjer Spind Syning Lapning og stopning Kvindeligt husflid Anno 1899 Genbrug: Affalds benyttelse til tæpper og kradsuldsstof Hæklearbejder, fine kunstsyninger og broderier sættes der ikke pris på Unyttigt håndarbejde 19

20 Udviklingen fra 1930 til 1950 Fra generalist til specialist I begyndelsen var alsidighed det vigtigste. Et husflidsmenneske skulle kunne håndtere hverdagen i hus og hjem, klare sig selv og fremstille det, man havde behov for af de materialer, der var tilgængelige ( Bjerre Hanghøj 2004: s. 36) Fra kvantitet til kvalitet Den store arbejdsindsats roses og fremhæves i begyndelsen Siden vægtlægges udseendet og æstetikken og ikke kun mængden og teknikken Særligt evnen til at gennemarbejde en ting Et nutidigt husflidsmenneske? 20

21 Socialøkonomisk virksomhed Tekstilt håndværk som et integrationsprojekt Place de Bleu Deltagelse i messe 21

22 Socialøkonomisk virksomhed Producerer og anvender social kapital som en ressource til forbedring af levevilkårene for socialt udsatte grupper og lokal samfund Forbedring af socialt udsatte gruppers beskæftigelsessituation Fortaler for de socialt udsatte medarbejdere Skaber indkomst til virksomheden via markedet Overskuddet geninvesteres i virksomheden Deltagerorienteret: Involverer de personer eller grupper, som aktiviteterne retter sig imod (Hulgård 2007), (Hulgård & Lundgaard Andersen 2009) Model socialt entreprenørskab Offentlige organisationer Innovativ social politik Partnerskab/modelprojekt Satspuljen 118 Private virksomheder Sponsorater Partnerskaber Donation af handlinger og kompetencer Nonprofit-organisationer Frivillige Nonprofit Fortalervirksomhed NGO er Tredje sektor Socialøkonomi Kooperativer 22

23 Hvorfor er der behov for social innovation? Velfærdsstaten under pres Fornyelse Reorientering af velfærdsstaten i retning af øget privatisering og individuel ansvarlighed Nedtoning af det offentlige ansvar for håndtering af sociale problemer Hjælp til selvhjælp, vi skal alle være medborgere i inkluderende fællesskaber (fokus på frivillighed) Socialt entreprenørskab et redskab til fornyelse af den sociale indsats i velfærdssamfundet (Hulgård 2007), (Hulgård & Lundgaard Andersen 2009) Place de Bleu Formål og værdier Forbedre etniske kvinders livssituation Hjælpe dem til at identificere og realisere egne kompetencer Sikre dem en plads på arbejdsmarkedet Hjælp til såvel kvinderne som deres familier: Et bedre liv med større værdighed og glæde Bevare og udvikle gamle håndarbejdsteknikker 23

24 Place de Bleu Projekt: Lokalitet og produkter Projekt opstartet foråret 2010 med støtte fra Integrationsministeriets Kvindeprogram og Det Lokale Beskæftigelsesråd i Københavns Kommune Såvel offentlig som privat financering Butik og systue på Blågårdsplads, Nørrebro: En lokal systue i en global verden Produkter: Syede, strikkede eller hæklede produkter hvor oprindelige kunsthåndværkstraditioner kombineres med moderne dansk design Ikke to produkter der er helt ens (håndarbejde) Eksempel på produkter 24

25 Eksempel på produkter Eksempel på produkter 25

26 Place de Bleu Målgruppe Beskæftiger udsatte etniske minoritetskvinder med indvandre- eller flygtningebaggrund: Vanskeligt integrerbare på det danske arbejdsmarked (Ringe arbejdserfaring, taler dårligt dansk m.m.) I risiko for at miste deres kontanthjælp (Krav om 450 timers ustøttet og ordinær beskæftigelse inden for 2 år) Ofte sårbare, manglende selvværd, med fysiske og psykiske problemstillinger, posttraumatisk stress m.m. Tilbydes beskæftigelse på fleksible vilkår (5 25 timer om ugen) samt frivilligt arbejde Place de Bleu Aktiviteter 16 ugers kursus: Opkvalificeret til at klare jobbet i virksomheden - Håndarbejdsteknikker, praktik i systue samt butik, dansk undervisning Efterfølgende medlem: Producere og sælge egne ting eller lave opgaver for kunder Butik og online shop Udføre bestillingsopgaver i samarbejde med designere eller kunstnere Deltage i udstillinger og messer 26

27 Eksempel på samarbejde med kunstner Iben Dalgaard Place de Bleu Ledelse og organisation Foreningen bag: Foreningen Qaravane der arbejder for at skabe bedre vilkår og fremme beskæftigelsen blandt etniske minoritetskvinder Daglig leder- akademisk uddannelse: tager sig af det forretningsmæssige, networking, søger projektmidler, formidling/markedsføring Designer designuddannet: Søger for at forene etniske håndarbejdstraditioner med dansk design tager ofte udgangspunkt i produkter som kvinderne kommer med 27

28 Place de Bleu Netværksmodel Offentlige organisationer Integratinsministriet Det Lokale Beskæftigelsesråd, Københavns Kommune Private virksomheder Kvadrat Katvig Fotograf Trykkeri Jurist Nonprofit-organisationer Foreningen Qaravane Frivillige medarbejdere Fonde I tråd med verden Referenceliste Baad Pedersen, Margit (2001): Næstveds Patriotiske Selskab. Liv og Levn 15. Næstved Museum. Bjerre Hanghøj, Sara Agnete (2004): Ideologien materialiseres i Kragelund, Minna (red.): Tingenes fortællinger om at lære det gode liv. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. Bjerre Hanghøj, Sara Agnete (2004): Mennesket former tingene i Kragelund, Minna (red.): Tingenes fortællinger om at lære det gode liv. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. Bjerre Hanghøj, Sara Agnete (2004): Professionalisering og konflikter i Kragelund, Minna (red.): Tingenes fortællinger om at lære det gode liv. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. Christiansen, Niels Finn, Johansen, Hans Chr. og Petersen, Jørn Henrik (2010): Periodens idéstrømninger i Petersen, Petersen og Christiansen (red.): Dansk velfærdshistorie. Frem mod socialhjælpsstaten. Bind I. Perioden Syddansk Universitets Forlag. Hulgård, L. (2007): Sociale entreprenører. En kritisk indføring. Hans Reitzels Forlag 28

29 Referenceliste Hulgård, L. & Lundgaard Andersen, L. (2009): Socialt entreprenørskab i Danmark status Rapport til Mandag Morgens arbejde med at udarbejde en national strategi for socialt iværksætteri. Ss Johansen, Hans Chr. og Kolstrup, Søren (2010): Dansk fattiglovgivning indtil 1803 i Petersen, Petersen og Christiansen (red.): Dansk velfærdshistorie. Frem mod socialhjælpsstaten. Bind I. Perioden Syddansk Universitets Forlag. Mangor, Christian Elovius (1782): Efterretning om Nestveds Patriotiske Selskab. København 29

Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?

Hvad er en socialøkonomisk virksomhed? Hvad er en socialøkonomisk virksomhed? Hvad er en socialøkonomisk virksomhed? Skal socialøkonomiske virksomheder defineres ud fra hvad de producerer? Skal socialøkonomiske virksomheder defineres ud fra

Læs mere

Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton

Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Place de Bleu designer, producerer og sælger bl.a. boliginteriør Opkvalificerer og beskæftiger

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Samfundets syn på personer med handicap gennem tiderne. Hvorfor er der grupper, der ekskluderes fra det demokratiske ligeværd?

Samfundets syn på personer med handicap gennem tiderne. Hvorfor er der grupper, der ekskluderes fra det demokratiske ligeværd? Samfundets syn på personer med handicap gennem tiderne Hvorfor er der grupper, der ekskluderes fra det demokratiske ligeværd? Den hvide fortælling Den hvide fortælling er en evolutionsfortælling: Før var

Læs mere

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Se analyserne i Boje, T. og Ibsen, B. (2006): Frivillighed

Læs mere

KL. 09.10-10.10 Hvad er socialøkonomi og en socialøkonomisk virksomhed. KL. 10.25-10.55 Hvad er en socialøkonomisk iværksætter

KL. 09.10-10.10 Hvad er socialøkonomi og en socialøkonomisk virksomhed. KL. 10.25-10.55 Hvad er en socialøkonomisk iværksætter Program: KL. 09.10-10.10 Hvad er socialøkonomi og en socialøkonomisk virksomhed Præsentation af den Sociale Kapital Fond KL. 10.25-10.55 Hvad er en socialøkonomisk iværksætter Hvilke særlige vejledningsbehov

Læs mere

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige Den Sociale Kapitalfond vokser og øger start-up indsats: Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige TrygFonden og VELUX FONDEN går nu sammen i en fælles satsning om at modne vækstlaget af sociale

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel Din virksomhed og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel > 2 Din virksomhed kan gøre en forskel for udsatte børn i Danmark Der er børn i Danmark, der har ondt i livet på grund af mobning, ensomhed

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Social Innovation og socialt entreprenørskab

Social Innovation og socialt entreprenørskab Social Innovation og socialt entreprenørskab Uddannelseselementer i social innovation og socialt entreprenørskab i en række af VIA s uddannelser. FoU programmer om social innovation Pædagoguddannelsen

Læs mere

Den socialøkonomisk virksomhed og partnerskaber i en socialøkonomisk kontekst

Den socialøkonomisk virksomhed og partnerskaber i en socialøkonomisk kontekst Den socialøkonomisk virksomhed og partnerskaber i en socialøkonomisk kontekst Onsdag d. 14. april 2010, chefkonsulent Trine Schaldemose, Center for Socialøkonomi Tema På programmet Hvem er Center for Socialøkonomi

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Nyhedsbrev. Garnindkøbsforeningen af 1998 april 2014. #1 Væver Pia Jensen har sammenlignet indfarvningen af Tæppegarnet med indfarvning af Åkleog

Nyhedsbrev. Garnindkøbsforeningen af 1998 april 2014. #1 Væver Pia Jensen har sammenlignet indfarvningen af Tæppegarnet med indfarvning af Åkleog Nyhedsbrev Garnindkøbsforeningen af 1998 april 2014 Udvalgte vævere har fået udfordringen at afprøve det nye tæppegarn fra garnkort 2013. 14-006 Tæppegarn Uld Råhvid www.yarn.dk/product/14-006-taeppegarn-uld-raahvid-566/

Læs mere

607354 Fattigdom 13/08/10 11:44 Side 1

607354 Fattigdom 13/08/10 11:44 Side 1 84 mio. mennesker eller 17 % af Europas befolkning lever i, eller er truet af fattigdom. Derfor har EU sat sig som mål, at Europas fattigdom skal mindskes med 25 % inden år 2020. Det betyder, at 20 mio.

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE Operation Bedstehjælp er en aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark. Den kan tilrettelægges omkring FNs Ældredag den 1. oktober, som mange gerne vil markere. Operation Bedstehjælp

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Astrid Mønster Tästensen, Kunstuddannelsen i Organisationen Nordhøj facebook.com/kunstuddannelsen Socialøkonomi og jobskabelse for udsatte MANDAG DEN 24. FEBRUAR 2014 Socialøkonomi

Læs mere

groteske levevilkår overklassen gennem tiden har budt, hvad vi i senere tider kalder for medmennesker. Engberg begynder i 1650, fordi dette år

groteske levevilkår overklassen gennem tiden har budt, hvad vi i senere tider kalder for medmennesker. Engberg begynder i 1650, fordi dette år Anmeldelser Jens Engberg (2011). Det daglige brød. Bønder og arbejdere 1650-1900. København: Politikens Hus. Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen og Niels Christiansen (red.) (2010-2014), Dansk velfærdshistorie.

Læs mere

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center

Læs mere

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse kommunerne, civilsamfundet og den ny socialøkonomi Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse Konference på RUC den 29. november 2012 Aarhus Kommune, Center for Socialt Entreprenørskab

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

Virksomheders roller og funktioner i forbindelse med ansættelse af udsatte ledige

Virksomheders roller og funktioner i forbindelse med ansættelse af udsatte ledige Virksomheders roller og funktioner i forbindelse med ansættelse af udsatte ledige mbma@phmetropol.dk ulni@phmetropol.dk rieh@via.dk Virksomhedsundersøgelsen i Beskæftigelses Indikator Projektet Plan Undersøgelsens

Læs mere

Forord ! "! # # $!#% &%# ## '! #(#) ( '#!##! #! (#! !" # % & , # ( #, ''&-, *! 1# 1#

Forord ! ! # # $!#% &%# ## '! #(#) ( '#!##! #! (#! ! # % & , # ( #, ''&-, *! 1# 1# Forord! "! $!% &% '! () ( '!! * *(! (! ( +!" $ % &,!( (, ''&-, (+,.',/(0 *! 1 1 ** ** 2"+3 2"+'3 Indhold Ulighed i børns livschancer''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Høj andel

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Socialøkonomi I udviklingen af udsatte boligområder

Socialøkonomi I udviklingen af udsatte boligområder Socialøkonomi I udviklingen af udsatte boligområder Thomas Bisballe Projektkonsulent, Københavns Erhvervshus Strategiudvikling Københavns Kommune Iværksætterrådgivning Fremskudt iværksætteri og erhversudvikling

Læs mere

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser JUNI 2011 Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser Erfaringer og best practice 2 Beskæftigelsesrettet indsat for unge med psykiske lidelser Udviklingskonsulent

Læs mere

15% af de hjemløse bruger 60% af de forbrugte herbergsdøgn ( kronisk hjemløse ) Udgift kr. 4 mia. over 10 år

15% af de hjemløse bruger 60% af de forbrugte herbergsdøgn ( kronisk hjemløse ) Udgift kr. 4 mia. over 10 år Hjemløse i Danmark Herberg et akuttilbud 15% af de hjemløse bruger 60% af de forbrugte herbergsdøgn ( kronisk hjemløse ) Udgift kr. 4 mia. over 10 år Assertive Community Treatment (ACT) 9/10 hjemløse med

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Unges digitale dannelse. Unge, selvværd og selvtillid

Unges digitale dannelse. Unge, selvværd og selvtillid Unges digitale dannelse Unge, selvværd og selvtillid Unges rum A. Du skal selv vælge. Selvstændighed og egne valg som omdrejningspunkt i opdragelse B. Unge opsøger kanter del af identitet. Udødelighed

Læs mere

Kathmandu besøg maj 2013

Kathmandu besøg maj 2013 Kathmandu besøg maj 2013 care by me design with soul and attitude 10 hektiske dage i Kathmandu Jeg er næsten lige kommet hjem efter nogle hektiske dage i Kathmandu, hvor jeg har set noget af det smukkeste

Læs mere

Målsætning 1. Alle unge i Værebro Park skal være i beskæftigelse eller uddannelse. Beskæftigelse. Uddannelse

Målsætning 1. Alle unge i Værebro Park skal være i beskæftigelse eller uddannelse. Beskæftigelse. Uddannelse Målsætning 1 Alle unge i Værebro Park skal være i beskæftigelse eller uddannelse Beskæftigelse Uddannelse Uddannelse ELEMENTER Realistisk uddannelsesmål Adgangsgivende fagligt niveau Mestrer helbredsmæssige

Læs mere

BYBIERNES ÅR. Vinder af Den Socialøkonomiske Årspris 2013

BYBIERNES ÅR. Vinder af Den Socialøkonomiske Årspris 2013 BYBIERNES ÅR 2013 Vinder af Den Socialøkonomiske Årspris 2013 Natur, produktion og samfund Bybi er en virksomhed, der tager udgangspunkt i bierne. Vi vil skabe en industri i Danmarks byer, der sætter gang

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Ingen at lege med Vil gerne være alene LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 Glad for at se dig Hav en god dag folk børn Bladredaktion: Lone Jessen Mail: jessen.54@mail..dk 12 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

DEN DANSKE VELFÆRDSMODEL 1891-2011

DEN DANSKE VELFÆRDSMODEL 1891-2011 Søren Kolstrup DEN DANSKE VELFÆRDSMODEL 1891-2011 - sporskifter, motiver, drivkræfter UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK Klit ZENTRALBIBLIOTHEK - Frydenlund Indhold Forord 11 Kapitel 1 Hvorfor universalisme 13 Den

Læs mere

Det socialøkonomiske potentiale - bliv klædt på til at spotte sociale iværksættere og socialøkonomiske vækstvirksomheder

Det socialøkonomiske potentiale - bliv klædt på til at spotte sociale iværksættere og socialøkonomiske vækstvirksomheder Det socialøkonomiske potentiale - bliv klædt på til at spotte sociale iværksættere og socialøkonomiske vækstvirksomheder Århus 20. januar 2011 Susan Redder Bruun, Center for Socialøkonomi Center for Socialøkonomi

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august)

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Deltagere: Klaus, Carsten, Lis, referent: Lis. Afbud fra Rikke, Karin og Helle 1. Fastsættelse af

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Jeopardy-quiz om C.W. Obels Tobaksfabrik. Spillevejledning

Jeopardy-quiz om C.W. Obels Tobaksfabrik. Spillevejledning Jeopardy-quiz om C.W. Obels Tobaksfabrik Spillevejledning 1. Klik ind på hjemmesiden http://jeopardylabs.com/play/jeopardy-cw-obels-tobaksfabrik 2. Vælg hvor mange hold I skal være og tryk derefter på

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13 Indhold Forord 9 1 At frembringe viden om praksis 13 Forholdet mellem teori og praksis 14 Viden som konstruktion 15 Teori om det sociale som analyseredskab 17 Forholdet mellem intention og handling 19

Læs mere

Opsøgende arbejde hvad er det?

Opsøgende arbejde hvad er det? Opsøgende arbejde hvad er det? Som opsøgende medarbejder for Kofoeds Skole har man daglig kontakt med mange af Københavns hjemløse i den indre by. Medarbejderen Kim Clemen startede det opsøgende arbejde

Læs mere

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen En Indehaveruddannelse for campingpladser godkendt af Campingrådet 20. og 21. november, 4. og 5. december og 22. januar 2014 Hotel Hedegården, Vejle

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL Oplæg for Skolesundhed.dk kommuner Nyborg Strand 10 juni 2014 Karen Wistoft Professor, institut for Læring, Grønlands Universitet Lektor, Institut for Uddannelse og pædagogik (DPU)

Læs mere

[Teksterne transskriberet og analyseret af Per Ole Schovsbo 1997 og 2014]

[Teksterne transskriberet og analyseret af Per Ole Schovsbo 1997 og 2014] 1 Kommercekollegiet Tyske sekretariat Diverse Linned- og Sejlmanufaktur 1773-97 nr 89 1) Niels Rybergs ansøgning 7/11 1786 2) Voelkers efterretning om Køng Fabrik 31/12 1786 Rigsarkivet [Teksterne transskriberet

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Mental sundhed i skolen

Mental sundhed i skolen TRIVSEL OG MENTAL SUNDHED JANUAR 2011 Mental sundhed i skolen Af Professor Karen Wistoft Hvad vil det sige at kunne se mening med tingene, at have et positivt selvbillede og samtidig kunne indgå i ordentlige

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Kvindedaghøjskolen. Kursuskatalog

Kvindedaghøjskolen. Kursuskatalog Kvindedaghøjskolen Kursuskatalog 2009 Valget er mit / unge mødre Et kursus for yngre kvinder og unge mødre På dette kursus arbejder du med selvværd og selvtillid som et gennemgående tema, med udgangspunkt

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige!

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! KATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! Vi er glade for at kunne tilbyde jer en række kurser. Kurserne vil forhåbentlig give jer ny inspiration til den daglige drift af butikken og motivation

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV OM OS Stubbekøbing Efterskole har siden oprettelsen i 1999 været stærkt engageret i målgruppen af unge med særlige behov, eller som det er blevet populært at sige - unge

Læs mere

Enkestanden i Danmark 1801

Enkestanden i Danmark 1801 Enkestanden i Danmark 181 En analyse af en specifik social gruppes leveforhold baseret på den komplette 181 folketælling. 1 Af Nanna Floor Clausen, DDA Baggrund Danmark råder nu over den komplette indtastning

Læs mere

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Program: Organisering af projektet Projektets mål og formål Projektets

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk CANNABISBRUG OG MISBRUG Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk HVAD SKAL JEG TALE OM DEN NÆSTE TIME? Et sociologisk studie af voksne mennesker, som ryger cannabis eller

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

KANDIDAT- INFORMATIONSMØDER. www.ikast-brande.dk

KANDIDAT- INFORMATIONSMØDER. www.ikast-brande.dk KANDIDAT- INFORMATIONSMØDER SPILLEREGLER, PRÆMISSER og MATERIALER Pressen kan deltage fra kl.19.15 ok? Alle spørgsmål er velkomne! Referatforbud! IKKE et politisk møde IKKE et diskussionsforum Kun et

Læs mere

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk Vedtægter 28. Februar 2015 1 Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Danmarks Rigsspillemænd. Selskabet er indtil videre hjemmehørende i Roskilde, hvor det er stiftet. Danmarks rigsspillemænd er

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb.

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp til selvhjælp. Alt materiale på hjemmesiden

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

Nøgletal. Ligestilling

Nøgletal. Ligestilling Nøgletal Ligestilling Nøgletal Ligestilling 2010 2011 2012 2013 2014 Orientering 1. Basale rettigheder Ofre for menneskehandel Selvbestemmelse blandt 18 29årige indvandrere og efterkommere med ikkevestlig

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere