Tekstilt håndværk som et dannelsesprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekstilt håndværk som et dannelsesprojekt"

Transkript

1 Tekstilt håndværk som et dannelsesprojekt En komparativ analyse Studiekredsen, Køng Museum Hvad skal vi komme ind på? Tiggeri før og efter reformationen Spindeskolerne og Næstveds patriotiske Selskab Husflidsbevægelsen Socialøkonomisk virksomhed 1

2 Tiggeri Tiggeri Tiden før Reformationen De fattige havde en funktion i samfundet som modtagere af almisser: Det blev anset som en god gerning at give til de fattige Velgørenhed var ikke kun et udtryk for medfølelse og barmhjertighed, men var også en vej for giveren til at opnå frelse i det hinsides Der blev ikke set ned på tiggere Kirken oprettede selv tiggermunkeordener (Niels Finn Christiansen, Hans Chr. Johansen og Jørn Henrik Petersen 2010: s. 42) 2

3 Tiggeri Efter Reformationen Stigende utilfredshed med det omfattende tiggeri Opdeling i værdigt og uværdigt trængende: I oplysningstidens sociale reformer foretages en tredeling af de nødstedte: 1) dem der ikke selv kunne klare sig på grund af alderdom, sygdom og invaliditet, 2) stræbsomme nødlidende, som ikke kunne finde arbejde og 3) notoriske lediggængere Ideer om at anvende arbejdsføre tiggere til offentlige arbejder Efter 1739 oprettes tugt- og arbejdshuse. Det første blev åbnet i Stege (Hans Chr. Johansen og Søren Kolstrup 2010: S. 171,176,178) Værdige tiggere blev udstyret med et tiggertegn, der gav dem lov til at tigge i deres hjemegn (Niels Finn Christiansen, Hans Chr. Johansen og Jørn Henrik Petersen 2010: s. 43) Tiggertegn 3

4 Spindeskolerne Spindeskolerne i Køng og Ring Næstveds Patriotiske Selskab Idealerne bag Patriotisme: Enhver borger bør af kærlighed til fædrelandet gøre en indsats til gavn for det fælles bedste, dvs. samfundet Merkantilisme: Arbejde mod selvforsyning og så vidt muligt undgå import af varer Filantropi: Filantroperne ville hjælpe den fattige del af befolkningen ud af deres kummerlige tilværelse. Der var ikke tale om passiv velgørenhed, men hjælp til selvhjælp. Dette skulle ske via opdragelse/uddannelse Den fattige skulle blive en virksom borger i sin stand. Der var ingen intentioner om at ophæve standsforskelle Standsbestemte pligter: Bondestanden skulle arbejde flittigt og vise forsvarsvilje som soldater 4

5 Entreprenøren i Køng Entreprenøren i Køng Storkøbmand Niels Ryberg ( ) Tilknyttet Den almindelige Plejeanstalt i København, hvor der havde været forsøg med at beskæftige de fattige med hørtilbehandling, spinderi og vævning Linnedfabrik opstartet i Køng 1778 Økonomisk bagmand Ryberg var overbevist om, at linnedproduktion kunne tjene flere formål: Afskaffe fattigdommen Gavne landets økonomi 5

6 Entreprenøren der fik tingene til at ske almuens opdrager Christian Gottfried Voelker ( ) Ansat af Ryberg på fabrikken i Køng Den første inspektør ved spindeskolerne (ulønnet) De unges lærer og ven og de gamles rådgiver (Mangor 1782) Lære bønderne at udnytte døgnets ledige timer: Mente at sjællandske bønder generelt var arbejdssky og drev aftentimerne væk til ingen nytte En oplysningens mand: Visioner om et bedre samfund med bl.a. skolepligt til alle børn Spindeskolerne i Køng og Ring Spindeskolen i Køng blev oprettet 1778 Spindeskolen i Ring blev oprettet 1779 Det var aldrig tanken, at skolerne skulle bestå mere end 25 år: En generation ville have lært finere hørspinding og kunne viderebringe deres viden til næste generation 6

7 Intensionerne bag linnedproduktionen Fokus på børnene, som gennem uddannelse skulle lære de rette arbejdsmetoder og ikke mindst flid og arbejdsomhed: Ryberg mente, at arbejdsomhed ville medføre en bedre tænkemåde hos de fattige: Gå fra lastefuldhed og dovenskab til at stræbe efter at skaffe det daglige brød uden at ligge andre til byrde Baseret på frivillighed Erfaring med at tvang ikke fører til et godt resultat Frivillighed eller tvang? Eksempel på tekst i fæstebrev Hans Hansen af Køng Fæstebrev 29. maj 1787: fæsteren tilpligtes at lade sine børn søge læseskolen i Køng for der at undervises og oplyses i deres sande kristendom ligesom og flittig at lade dem tillige søge spindeskolen i Køng 7

8 Linnedproduktion som hjemmeindustri Forbillede: Hosebinderi i Jylland Bibeskæftigelse til landbruget: Kvinder, gamle og børn skulle spinde Mændene væve Undgå tiggeri: Gamle, enker og krøblinge kunne tjene til det daglige brød: Mangor anslår at en ottende del af landets indbyggere modtager almisse Børn udgør ifølge Mangor halvdelen af tiggerne (Mangor 1782: s.10, 11, 12, 15, 16 ) Lediggang er roden til alt ondt Hvor mange piger bliver ikke til horer, og hvor mange drenge til tyve, fordi de i deres ungdom er ej holdt til arbejde og orden, men har tigget. De flestes gang er: Først mangel på arbejde og fortjeneste; deraf lediggang; derved betleri; dernæst liderlighed, hvoraf følger horeri og tyveri (Mangor 1782: s. 35) 8

9 Uddrag fra spindevise: Opmuntring til at spinde Så Mangen går med bettelstav Fra hus til hus desværre, Og lider ondt og vises af, For han gad intet lære. O piger! Spandt de nu som vi, Så var de vist for hunger fri, Så gik de ej på vildsom sti Men prisede Vorherre (Bunkeflod 1783) Næstveds Patriotiske Selskab Stiftet 20. juli Ophævet 1808 Formål: Arbejde for høravlens udbredelse, bedre hørbehandling og anlæg af spindeskoler Formand: Amtmand Rudolph Bielke ( ) Selskabet kronikør: Provinsmedikus Christian Elovius Mangor ( ): Efterretning om Nestveds Patriotiske Selskab (1782/83) Inspektør for spindeskolerne /87: Christian Gottfried Voelker 9

10 4 kategorier af medlemsskab 1. Ordentlige medlemmer. 5 rdl om året 2. Overordentlige medlemmer 10 rdl om året 3. Ordentlige æresmedlemmer, som forpligtigede sig til at bygge et hus til spindeskole, forsyne det med brændsel og overdrage det til selskabet 4. Overordentlige æresmedlemmer, som forpligtigede sig til at bygge en eller flere skoler, levere brændsel samt betale hele indretningen og driften Spindeskolerne på Sjælland 10

11 Spindeskolerne Der blev oprettet skoler fra 1780 til 1789 Skolerne var givetvis indrettet i bygninger, der var opført til formålet: Typetegninger? 9 fags bygning spindestuen m2 Lyse og rummelige Bræddegulv i spindestuen Der var indrettet bolig til lærerinderne i alle skoler: Stue/sengekammer, køkken, spisekammer og udhus Spindeskolen i Køng 11

12 Spindelærerinderne Ugifte kvinder, enker, kvinder gift med håndværkere eller skoleholdere såvel unge som gamle Uddannelse skete under et ophold på en spindeskole Den første lærerinde var oplært på Plejeanstalten Skulle omgås børnene med kærlighed og opmuntre dem til flid og arbejdsomhed Skulle føre nøjagtig bog over hvor meget den enkelte elev spandt Aflønning: Løn, kostpenge, sengeklæder, 2 tønder rug og 2 tønder byg Spinderok fra Køge-egnen 12

13 Eleverne Spindeskolerne henvendte sig bredt til piger fra almuen, men den primære målgruppe var piger fra den ringeste stand (husmændene) Pigerne kunne begynde i skolen, når de var 4 år og fortsætte til de blev konfirmeret I de bedste skoler var der elever i de første år Antallet af børn og gamle Spindeskolen i Køng Årstal Antal børn Antal gamle * (*) Blandt disse var der én som skulle være læremoder i Ring og to som havde gået omkring og tigget (Mangor 1782) 13

14 Skolegang Skoleåret var fra Mikkelsdag (29. september) til 31.juni Undervisning om eftermiddagen: Ideelt set skulle børnene gå i læseskole om formiddagen Spindeskole fra 13 til om aftenen kl. 21 senest Ansporing til flid gennem kappestrid og uddeling af præmier Lærerinden tillod fortællinger der ikke var til skade for Dyd og gode sæder eller der blev sunget spindeviser Produktionen Fabriksmæssigt spind: Fint og ensartet spind Børnene stod kun for en mindre del af del totale produktion: Voksne spindere der arbejdede hjemme. Eks. Haslev: Børnene spandt 419 strenge garn, de voksne strenge Ikke alt garnet var brugbart, da det var spundet af børn under oplæring. Børnene begyndte med at spinde blår For at holde en væv i gang, var der behov for 10 til 12 spindesker der spandt konstant. En spindeskole med 40 børn kunne holde ca. 2 væve i gang 14

15 Totale produktion Skoleår Samlet produktion ( ) pund garn pund garn pund garn pund garn pund garn pund garn pund garn pund garn pund garn Hvordan gik det? Selskabet opnåede aldrig at få tilskud fra staten Svært at holde på medlemmerne: Selskabets lokale medlemmer blev ikke plejet - Ingen sociale aktiviteter som fx fest med spisning og taler Selskabet fik aldrig karakter af at være en forening, hvor borgerne mødtes om en fælles interesse eller opgave Kun 18 lokale medlemmer. De fleste medlemmer boede i København og havde tilknytning til Ryberg og hans kreds Problemer med at tiltrække elever: Skepsis: Skoler hvor eleverne skulle lære praktisk arbejde: Var der tale om en ny form for hoveri? I købstæderne mente man, at spindeskolerne var det samme som tvangsarbejdsanstalter Ved udskiftningen blev der en lang vej til skolerne (Margit Baad Pedersen 2001) 15

16 Husflid Om at lære det gode liv Husflidsskolen i Køng 16

17 Ideologien bag Håndværk og husflid var ikke alene et spørgsmål om at forme ting, men også om at forme, omforme og orientere menneskelig adfærd og opmærksomhed (Kragelund m.fl. 2004: s. 8) Læren om det gode liv hvor arbejde og moral udgør en helhed: Så længe hænderne er i arbejde, kan husflidsmennesket ikke gøre noget forkert og er på livets rette vej ( Bjerre Hanghøj 2004: s. 55) Fremme særlig Ungdommens Lyst til en gavnlig Anvendelse af Fritiden, for at forebygge Lediggangens ofte fordærvelige Følger (Dansk husflidsselskab i Kragelund m.fl. 2004: s. 34) Arbejdet som en glædeskilde Arbejd er en glædeskilde som man ej udtørre kan kun den dovne går det ilde kors og modgang følge ham (Indrammet vers fra husflidsskole) 17

18 Alsidighed og kvantitet Arbejdsfællesskab Husflidsmennesket ønskede ikke at isolere sig, men ønskede fællesskab med andre fra den nære omverden Erfaringsudveksling både praktisk og socialt ( Bjerre Hanghøj 2004: s. 57) Landsudstillinger med uddeling af præmier og diplomer 18

19 Æstetik Vægtlægning af anvendelse af naturmaterialer: pil, danske træsorter, uld og hør Et nationalt romantisk projekt: Mønstre og æstetik med rod i den kultur man kendte fra det førindustrielle danske bondesamfund samt de øvrige nordiske landes folkekultur Udvikling af smagfulde modeller som kunne kopieres ( Bjerre Hanghøj 2004: s. 34) Hjemmevævede tøjer Spind Syning Lapning og stopning Kvindeligt husflid Anno 1899 Genbrug: Affalds benyttelse til tæpper og kradsuldsstof Hæklearbejder, fine kunstsyninger og broderier sættes der ikke pris på Unyttigt håndarbejde 19

20 Udviklingen fra 1930 til 1950 Fra generalist til specialist I begyndelsen var alsidighed det vigtigste. Et husflidsmenneske skulle kunne håndtere hverdagen i hus og hjem, klare sig selv og fremstille det, man havde behov for af de materialer, der var tilgængelige ( Bjerre Hanghøj 2004: s. 36) Fra kvantitet til kvalitet Den store arbejdsindsats roses og fremhæves i begyndelsen Siden vægtlægges udseendet og æstetikken og ikke kun mængden og teknikken Særligt evnen til at gennemarbejde en ting Et nutidigt husflidsmenneske? 20

21 Socialøkonomisk virksomhed Tekstilt håndværk som et integrationsprojekt Place de Bleu Deltagelse i messe 21

22 Socialøkonomisk virksomhed Producerer og anvender social kapital som en ressource til forbedring af levevilkårene for socialt udsatte grupper og lokal samfund Forbedring af socialt udsatte gruppers beskæftigelsessituation Fortaler for de socialt udsatte medarbejdere Skaber indkomst til virksomheden via markedet Overskuddet geninvesteres i virksomheden Deltagerorienteret: Involverer de personer eller grupper, som aktiviteterne retter sig imod (Hulgård 2007), (Hulgård & Lundgaard Andersen 2009) Model socialt entreprenørskab Offentlige organisationer Innovativ social politik Partnerskab/modelprojekt Satspuljen 118 Private virksomheder Sponsorater Partnerskaber Donation af handlinger og kompetencer Nonprofit-organisationer Frivillige Nonprofit Fortalervirksomhed NGO er Tredje sektor Socialøkonomi Kooperativer 22

23 Hvorfor er der behov for social innovation? Velfærdsstaten under pres Fornyelse Reorientering af velfærdsstaten i retning af øget privatisering og individuel ansvarlighed Nedtoning af det offentlige ansvar for håndtering af sociale problemer Hjælp til selvhjælp, vi skal alle være medborgere i inkluderende fællesskaber (fokus på frivillighed) Socialt entreprenørskab et redskab til fornyelse af den sociale indsats i velfærdssamfundet (Hulgård 2007), (Hulgård & Lundgaard Andersen 2009) Place de Bleu Formål og værdier Forbedre etniske kvinders livssituation Hjælpe dem til at identificere og realisere egne kompetencer Sikre dem en plads på arbejdsmarkedet Hjælp til såvel kvinderne som deres familier: Et bedre liv med større værdighed og glæde Bevare og udvikle gamle håndarbejdsteknikker 23

24 Place de Bleu Projekt: Lokalitet og produkter Projekt opstartet foråret 2010 med støtte fra Integrationsministeriets Kvindeprogram og Det Lokale Beskæftigelsesråd i Københavns Kommune Såvel offentlig som privat financering Butik og systue på Blågårdsplads, Nørrebro: En lokal systue i en global verden Produkter: Syede, strikkede eller hæklede produkter hvor oprindelige kunsthåndværkstraditioner kombineres med moderne dansk design Ikke to produkter der er helt ens (håndarbejde) Eksempel på produkter 24

25 Eksempel på produkter Eksempel på produkter 25

26 Place de Bleu Målgruppe Beskæftiger udsatte etniske minoritetskvinder med indvandre- eller flygtningebaggrund: Vanskeligt integrerbare på det danske arbejdsmarked (Ringe arbejdserfaring, taler dårligt dansk m.m.) I risiko for at miste deres kontanthjælp (Krav om 450 timers ustøttet og ordinær beskæftigelse inden for 2 år) Ofte sårbare, manglende selvværd, med fysiske og psykiske problemstillinger, posttraumatisk stress m.m. Tilbydes beskæftigelse på fleksible vilkår (5 25 timer om ugen) samt frivilligt arbejde Place de Bleu Aktiviteter 16 ugers kursus: Opkvalificeret til at klare jobbet i virksomheden - Håndarbejdsteknikker, praktik i systue samt butik, dansk undervisning Efterfølgende medlem: Producere og sælge egne ting eller lave opgaver for kunder Butik og online shop Udføre bestillingsopgaver i samarbejde med designere eller kunstnere Deltage i udstillinger og messer 26

27 Eksempel på samarbejde med kunstner Iben Dalgaard Place de Bleu Ledelse og organisation Foreningen bag: Foreningen Qaravane der arbejder for at skabe bedre vilkår og fremme beskæftigelsen blandt etniske minoritetskvinder Daglig leder- akademisk uddannelse: tager sig af det forretningsmæssige, networking, søger projektmidler, formidling/markedsføring Designer designuddannet: Søger for at forene etniske håndarbejdstraditioner med dansk design tager ofte udgangspunkt i produkter som kvinderne kommer med 27

28 Place de Bleu Netværksmodel Offentlige organisationer Integratinsministriet Det Lokale Beskæftigelsesråd, Københavns Kommune Private virksomheder Kvadrat Katvig Fotograf Trykkeri Jurist Nonprofit-organisationer Foreningen Qaravane Frivillige medarbejdere Fonde I tråd med verden Referenceliste Baad Pedersen, Margit (2001): Næstveds Patriotiske Selskab. Liv og Levn 15. Næstved Museum. Bjerre Hanghøj, Sara Agnete (2004): Ideologien materialiseres i Kragelund, Minna (red.): Tingenes fortællinger om at lære det gode liv. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. Bjerre Hanghøj, Sara Agnete (2004): Mennesket former tingene i Kragelund, Minna (red.): Tingenes fortællinger om at lære det gode liv. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. Bjerre Hanghøj, Sara Agnete (2004): Professionalisering og konflikter i Kragelund, Minna (red.): Tingenes fortællinger om at lære det gode liv. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. Christiansen, Niels Finn, Johansen, Hans Chr. og Petersen, Jørn Henrik (2010): Periodens idéstrømninger i Petersen, Petersen og Christiansen (red.): Dansk velfærdshistorie. Frem mod socialhjælpsstaten. Bind I. Perioden Syddansk Universitets Forlag. Hulgård, L. (2007): Sociale entreprenører. En kritisk indføring. Hans Reitzels Forlag 28

29 Referenceliste Hulgård, L. & Lundgaard Andersen, L. (2009): Socialt entreprenørskab i Danmark status Rapport til Mandag Morgens arbejde med at udarbejde en national strategi for socialt iværksætteri. Ss Johansen, Hans Chr. og Kolstrup, Søren (2010): Dansk fattiglovgivning indtil 1803 i Petersen, Petersen og Christiansen (red.): Dansk velfærdshistorie. Frem mod socialhjælpsstaten. Bind I. Perioden Syddansk Universitets Forlag. Mangor, Christian Elovius (1782): Efterretning om Nestveds Patriotiske Selskab. København 29

Folkets århundrede. -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL

Folkets århundrede. -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL Folkets århundrede -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL Folkets århundrede INTRODUKTION Det er en stor del af vores selvforståelse

Læs mere

Hovedopgave Socialt ansvar

Hovedopgave Socialt ansvar Hovedopgave Socialt ansvar 2012 Tegn inkl. Mellemrum: 72.799 Kristian Koch Serviceøkonom, 4. semester. A 31-05-2012 Indhold Indledning... 4 Problemstilling... 6 Problemformulering... 6 Metodeafsnit...

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 Oktober 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Layout: Svend Hansen,MDD

Læs mere

Iben Jakobsen Moderne Biblioteksudvikling 26. Maj 2010 A08 Projekt Side 2 af 19

Iben Jakobsen Moderne Biblioteksudvikling 26. Maj 2010 A08 Projekt Side 2 af 19 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Åbne Bibliotek 4. semester projektopgave Iben Jakobsen A08 26. maj 2010 5714 ord A08 Projekt Side 2 af 19 Det Åbne Bibliotek ABSTRACT I første afsnit forklarer

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 Forord. 4 Om projektet Den aktive borger. 5 Læsevejledning. 6 Fordommene på bordet. 7 Ordbog gamle og nye ord

Indholdsfortegnelse. 2 Forord. 4 Om projektet Den aktive borger. 5 Læsevejledning. 6 Fordommene på bordet. 7 Ordbog gamle og nye ord 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord 4 Om projektet Den aktive borger 5 Læsevejledning 6 Fordommene på bordet 7 Ordbog gamle og nye ord 8 5 aktive borgere 13 01. Borgernes velfærdssamfund 21 02. Fra ord til

Læs mere

Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune

Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune Den 16. november 2009, Lungholm Gods, 4970 Rødby Mentorprojektet på Lolland er redigeret

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005.

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. 30. april 2006 Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. Årsberetningen er i anledning af herbergets 10 års jubilæum skrevet, så den dækker begivenheder og erfaringer i perioden

Læs mere

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! Marts 2013 DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3 SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4 KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! side 9 Det sociale landskab under forandring Det sociale

Læs mere

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Center for Socialøkonomi, oktober 2009 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 1. Socialøkonomien

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

METODE- OG INSPIRATIONSKATALOG: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDSAKTIVITETER I KOMMUNALT REGI

METODE- OG INSPIRATIONSKATALOG: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDSAKTIVITETER I KOMMUNALT REGI METODE- OG INSPIRATIONSKATALOG: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDSAKTIVITETER I KOMMUNALT REGI UDARBEJDET AF PROJEKTLEDER MARIA FONSECA NIELSEN. AUGUST 2013 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning... 3 Projektbeskrivelsen

Læs mere

KVINDERNE, DER SYEDE EN OASE 04 OM AT PÅVIRKE MED PENGE 18 FRA ILDSJÆLSPROJEKT TIL BÆREDYGTIG ØKONOMI 08 TEMA: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

KVINDERNE, DER SYEDE EN OASE 04 OM AT PÅVIRKE MED PENGE 18 FRA ILDSJÆLSPROJEKT TIL BÆREDYGTIG ØKONOMI 08 TEMA: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 4 2 0 1 4 KVINDERNE, DER SYEDE EN OASE 04 FRA ILDSJÆLSPROJEKT TIL BÆREDYGTIG ØKONOMI 08 OM AT PÅVIRKE MED PENGE

Læs mere

SOCIAL ANSVARLIGHED Susi og Peter Robinsohns Fond 2000

SOCIAL ANSVARLIGHED Susi og Peter Robinsohns Fond 2000 SOCIAL ANSVARLIGHED Susi og Peter Robinsohns Fond 2000 Udgivet af Susi og Peter Robinsohns Fond i september 2000 Oplag: 1000 Redaktion Susi Robinsohn Per Schultz Jørgensen Niels Michelsen Torben Boas Lissen

Læs mere

Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug

Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug Professionshøjskolen University College Nordjylland Bachelorprojekt 2013 Vejleder: Knud Peter Christiansen Antal anslag: 69.072 Camilla Thomsen HS09073

Læs mere

Kirkens Korshær nr. 1 januar 2012. Nyt. design. Tema Rumænere i Danmark

Kirkens Korshær nr. 1 januar 2012. Nyt. design. Tema Rumænere i Danmark Kirkens Korshær nr. 1 januar 2012 Nyt design Tema Rumænere i Danmark Hjemløse migranter Tema for dette nummer af Korshæren er rumænere i Danmark. Mange rumænere og folk fra andre østeuropæiske lande bor

Læs mere

Fattigdom og social udstødelse

Fattigdom og social udstødelse Fattigdom og social udstødelse hvad er det? UNDERVISNINGSHÆFTE FOR 8. OG 9. KLASSE I DANSK OG SAMFUNDSFAG Forord LANDENE I DEN EUROPÆISKE UNION er gået sammen om at gøre 2010 til Europæisk År for bekæmpelse

Læs mere

SOCIALRÅDGIVER PÅ TOPPOST

SOCIALRÅDGIVER PÅ TOPPOST 11 12. august 2010 SOCIALRÅDGIVER PÅ TOPPOST DS SÆTTER FINGERAFTRYK VIGTIG INDFLYDELSE PÅ BARNETS REFORM 6 AKADEMIKERE VINDER FREM SOCIALRÅDGIVERE KVALIFICERER PRAKSIS 16 LEDERE ER TILFREDSE MEN HAR STADIG

Læs mere

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING - et gratis og uvildigt tilbud 1 Jeg har fået en tro på, at jeg kan komme godt ud på den anden side. Rådgivningen har både været konkret, men har også været en moralsk/psykologisk

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere