ZebraByer i Roskilde Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ZebraByer i Roskilde Kommune"

Transkript

1 ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål om Flere gode leveår og Nye fællesskaber og Medborgerskab. ZebraByer En ZebraBy er et lokalsamfund, hvor der er stærke netværk imellem lokalsamfundets mange forskellige aktører. Aktørerne i netværket har fælles mål om at udvikle det lokale samfund til et stærkt og bæredygtigt samfund. Alle aktører samarbejder til gensidig fordel. Resultatet er bedre velfærdsydelser og flere gode leveår til borgerne. De lokale aktører er bl.a. lokale foreninger, laug og virksomheder m.v., samt lokale kommunale institutioner. De lokale netværk arbejder løbende tæt sammen om at identificere lokalsamfundets behov, problemer og ressourcer. De udvikler tværgående løsninger, som opfylder borgernes behov, men hvor ressourcerne anvendes på nye, bedre måder. De lokale netværk har en tæt kontakt til rådhuset gennem det tværgående team. Det tværgående team er facilitator for at hjælpe lokalsamfundet i gang, bistår med at afklare problemer og behov, og indgår i udviklingen af nye løsninger på lokalsamfundets problemer. Resultatet er at lokalsamfund og kommune samproducerer mange af velfærdssamfundets ydelser. Eksempler på ZebraByens positive merværdi for borgerne er skitseret i bilaget. Problemer - før Mange af vores wicked problems som ensomhed, fysisk og psykisk sundhed løses bedst i lokale forpligtende fællesskaber. I dag har vi endnu ikke den fornødne viden om, i hvilket omfang og på hvilken måde, fællesskaber kan bidrage til en bedre løsning af kerneydelser. De siloer vi har på rådhuset reproduceres ud i lokalsamfundene. Det betyder, at vi som samfund mister de synergieffekter, der opstår når man ser borgeren i en helhed. Der er masser af potentiale i lokalsamfundene til at være medproducenter af velfærd. Kommunes silo-opdeling og kassetænkning begrænser lokalsamfundenes muligheder for, at det kan realiseres. Løsninger - efter Lokalsamfundene er aktive medproducenter af velfærden i lokalområdet. Det kan f.eks. være ved at der i samarbejde imellem skolen, lokale virksomheder og håndværkere udenfor arbejdsmarkedet etablerer værkstedsforløb for de mere praktisk orienterede elever. De lokale kommunale institutioner er centrale aktører i ZebraByerne. De bidrager sammen med øvrige lokale aktører til løsning af lokalsamfundets wicked problems. 1

2 Rådhuset bidrager samlet og aktivt til at løse problemer og muliggøre nye usædvanlige løsninger, som går på tværs af rådhusets siloer. Kommunen får en ny stærk rolle som facilitator af lokale netværk med henblik på samproduktion af velfærdsydelser i lokalsamfundene. Forventet merværdi ZebraByen vil bidrage til at afdække og afprøve nye former for værdifulde fællesskaber samt udforske fællesskabernes mulige medproduktion af velfærdsydelser. Disse indsigter vil bidrage med værdifuld viden til nye lokale løsninger af wicked problems som ensomhed, fysisk og psykisk sundhed. Ved at se tingene fra lokalsamfundets side i et helhedsorienteret perspektiv på tværs af siloer, udnyttes de allerede eksisterende ressourcer på nye innovative måder, der skaber større borgerværdi. De lokale kommunale institutioner vil bidrage med nogle af deres eksisterende ressourcer til lokalsamfundet, men vil få mere igen i form af lokalsamfundets medproduktion af deres kerneydelser. Vi vil få mere velfungerende borgere, som har mindre behov for serviceydelser fra kommunen. Når de så får behov, er der større mulighed for at få det løst i det lokale netværk. Men der vil forsat være behov for professionel hjælp fra kommunen. Fleksible, hurtigere og mere helhedsorienterede løsninger på de lokale problemer vil give større lokal tilfredshed. Deltagelse i udvikling og realisering af løsninger vil på sigt transformere indbyggerne i området fra kunder i velfærdsbutikken til medborgere, som engagerer sig i det område de bor i og som tager ansvar for hinanden. Borgerne kommer tættere på områdets udvikling og får mere indflydelse på anvendelsen af de ressourcer, som allerede er i området. For kommunes medarbejdere giver arbejdet med ZebraByer mulighed for at tænke og arbejde på tværs og skabe bedre løsninger for borgerne. Udfordringen for kommunes ledelse er at undgå, at medarbejderne kommer under krydspres. Primære forandringer Borgerne kommer tættere på områdets udvikling og mange flere af dem deltager aktivt i løsningen af områdets problemer dette kræver noget nyt af borgerne. Lokalsamfund og Rådhuset samarbejder på en ny måde, hvor de udvikler nye usædvanlige løsninger på problemer indenfor wicked problems som ensomhed, fysisk og psykisk sundhed - dette udfordrer de sædvanlige opdelinger mellem borgere og kommune og imellem kommunens siloer. Lederne af de lokale kommunale institutioner indgår i et forpligtende samarbejde med de øvrige lokale aktører dette udfordrer opfattelsen af institutionen som en isoleret enhed. Et tværgående ZebraBy-team på rådhuset, som samarbejder med lokalsamfundene og er murbrækker for nye udsædvanlige løsninger både internt på rådhuset og ude i lokalsamfundene dette udfordrer de organisatoriske silo- og fagopdelinger. Pilotprojektet - hovedfaser 1. Valg af område Det første pilotprojekt skal foregå i et lokalområde med en klar afgrænsning fx en mindre by eller en bydel. Det udvalgte område skal have minimum 2000 indbyggere og indeholde etablerede laug, lokalråd eller lign., idrætsforening, skole og måske bibliotek, kirke med videre. Det er en fordel, hvis der allerede er etablerede fællesskaber, som projektet kan arbejde (videre) med således, at viden og resultater hurtigere kan opnås. 2. ZebraBy team 2

3 På Rådhuset nedsættes et ZebraBy team. I lokalsamfundet skal teamet være katalysator for at nye tværgående netværk udvikles samt faciliterer udviklingen af nye løsninger. Teamet skal på rådhuset og i lokalsamfundet være murbrækker for nye usædvanlige løsninger. 3. Lokale aktører og netværk Indledende dialogforløb med aktører i området, f.eks. laug, idrætsforeninger, virksomheder m.fl. hvor ideen og tankerne præsenteres, og fælles videreudvikles. 4. Lokale institutionsledere i forpligtigende samarbejder Dialog med de lokale kommunale institutioner om hvad fremtidens lokale samarbejde kan bidrage til deres kerneydelser, og institutionen kan bidrage med til lokalsamfundet, og hvordan det bedst realiseres, efter devisen Institutionerne ud i lokalsamfundet og lokalsamfundet ind i institutionerne. 5. Udvikling af lokale løsninger hvor borgerne opnår større fysisk og psykisk sundhed og færre oplever ensomhed Afklaring af hvor problemerne og potentialerne er i det valgte lokalområde. Administrationen bidrager med viden og sparring igennem forløbet. Målet er, at lokalområdet og administrationen i samarbejde finder nye usædvanlige løsninger på problemer indenfor de wicked problems omkring ensomhed, fysisk og psykisk sundhed. 6. Evaluering Delevaluering (efter ½ år): Er der etableret lokale netværk mellem lokale aktører og institutionsledere? Har de nye lokale netværk identificeret lokalområdets problemer og potentialer? Har lokalsamfundet udviklet konkrete løsningsforslag, som kan være med til at give borgerne større psykisk og fysisk sundhed og reducere ensomhed? Evaluering (efter 1 år): Hvilke løsninger er i gang med at blive afprøvet, og giver de effekt? Slutevaluering efter 1 ½ år: Giver ZebraByer den forventede merværdi? Organisering Projektet har en følgegruppe, administrativ styregruppe, en projektleder, og en projektgruppe. 3

4 4

5 Bilag til ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer Gruppen har arbejdet med innovationsspørgsmålene: flere gode leveår samt nye fællesskaber og medborgerskab. Indsigter Vi har lavet et stort feltarbejde som har givet mange vigtige indsigter. De 3 væsentligste er: 1: de siloer vi har på rådhuset ikke kun findes på rådhuset - de bliver også reproduceret ud i lokalsamfundene = fx fungere skolerne som isolerede øer; de grønne områder bliver drevet efter centralt fastlagt skema; ledige og førtidspensionisters kompetencer bliver ikke anset som en ressource. 2: der er masser af potentiale i lokalsamfundene der er mod, vilje og masser af ideer til at styrke lokalområderne. Men vores interne systemer og kasser hindrer dette potentiale i at forløses. 3: at mange af vores wicked problems, som ensomhed, fysisk og psykisk sundhed løses bedst i lokale forpligtende fællesskaber. 5

6 Indsigter Vores indsigter peger på, at løsningen er, at skabe stærke forpligtende lokalsamfund. Med lokalsamfund mener vi lokale aktører som laug, idrætsforeninger og erhvervsliv men også decentrale institutioner som skole, plejecentre og biblioteker. Lokalområderne skal gøres stærkere så problemerne kan løses der hvor de er og med de ressourcer der allerede findes. Måden vi vil gøre det på er: På Rådhuset nedsættes et team der går på tværs af rådhusets siloer. Teamet skal i lokalsamfundet være katalysator for at nye netværker dannes. Det bliver også teamet opgave med antropologiske metoder at facilitere de nye netværk i at identificere de lokale problemer og potentialer Teamet skal også internt og i lokalsamfundet være murbrækker for usædvanlige løsninger. Resultatet er lokale stærke netværk som fælles kan se og løse lokalsamfundets problemer. 6

7 Her er Erna. Ernas mand er død efter længere tids sygdom. Erna blev ensom. Det er hun ikke mere. Nu går Erna til foredrag i Kulturcentret hver tirsdag. Det var hjemmehjælperen, der i sin tid hjalp Ernas mand, der kendte til Kulturhuset og fik arrangeret, at frivillige fra Kulturcentret kommer og henter hende hver tirsdag. Og det er meget godt. Ellers var hun nok ikke kommet af sted. Kulturcentret holder til på skolen og Erna nyder at være sammen med de mange forskellige mennesker der plejer at komme. Man kan også spise i kulturcentret før arrangementet Det er der mange, der gør. Så er der mere tid til snak. Det er forældre til børn i skolen, der laver maden i skolekøkkenet og sælger den. De hygger sig med det og så giver det jo også lidt penge i klassens kasse. 7

8 Her er Bo. For ikke så længe siden blev Bo slået hjem. Han gik ned med stress og kort tid efter blev konen også sygemeldt. Det var ikke en rar tid for den lille familie, hvor der var meget lidt overskud til børnene. Heldigvis var børnehaven netop blevet inspireret af et af de andre lokalsamfund i kommunen og havde taget initiativ til projektet: Familier hjælper familier. Bo s familie er blevet koblet sammen med en anden familie, der kunne aflaste lidt ved at købe ind, følge børnene hjem eller til sport. De kunne også passe dem engang imellem. Det er rigtig godt for Bo s familie. Nu er Bo begyndt at cykle sammen med faren i den anden familie i den lokale MTB klub. De køre bl.a. på den nye sti som klubben har designet og fået anlagt sammen med kommunen, en del frivillige og en lokal entreprenør. 8

9 Her er Thomas. Thomas er blevet mobbet, Han havde lavt selvværd, manglede selvtillid og det var også meget lidt han fik rørt sig på en dag. Sådan er det ikke længere. Thomas kom ind i et tilbud, sammen med andre unge, der havde det som ham. De mødes i skolens lokale og laver nogle ting i træ, der er så flotte at de kan sælge. Nu har han fået selvtillid og selvværd. Han har også fået venner - ja han er endda begyndt til karate sammen med en af de andre drenge. Det er førtidspensionisten Erik, der underviser drengene. Erik er tømrer og en arbejdsskade har desværre betydet at han ikke kan gå på arbejde mere. Det var et hårdt slag for Erik. Men nu føler Erik at han igen er til nytte at han bidrager med noget vigtigt. Han nyder meget at hjælpe drengene. Arbejdet med drengene har givet Erik selvrespekten tilbage og han behøver ikke længere frygte spørgsmålet: Nå hvad arbejder du så med? 9

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Udkast til slutdokument

Udkast til slutdokument Udkast til slutdokument Omstillingsgruppen: Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Indledning Hermed præsenterer omstillingsgruppen Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet forslag til, hvordan Holbæk Kommune

Læs mere

Løgstrup 8831. Løgstrup Borgerforening. Ekkodalen 17, 8831 Løgstrup 74726484 / 27203722. muspyt@hotmail.com

Løgstrup 8831. Løgstrup Borgerforening. Ekkodalen 17, 8831 Løgstrup 74726484 / 27203722. muspyt@hotmail.com INDSTILLING TIL KONKURRENCEN ÅRETS LOKALOMRÅDE 2014 Lokalområde der søger Løgstrup 8831 Ansøger Forening/Gruppe/råd: Løgstrup Borgerforening Lisbeth Rasmussen (formand) Kontaktperson: Adresse: Telefon:

Læs mere

Kerneopgaven for og med borgerne

Kerneopgaven for og med borgerne Kerneopgaven for og med borgerne Udarbejdet af TeamArbejdsliv og Center for Industriel Produktion, AAU KBH for Fremfærd Forfattere: Eva Thoft, Ole Henning Sørensen, Peter Hasle, Hans Hvenegaard Indledning

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

46 INNOVATION BY COMMUNICATION

46 INNOVATION BY COMMUNICATION 46 INNOVATION BY COMMUNICATION HVEM SKAL DANMARK LEDES AF? Nyt krav til den offentlige leder: Bevidst kontroltab Når de offentlige velfærdsopgaver i stigende grad løses i samarbejde med borgere, frivillige

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

et magasin om samskabelse inspiration til velfærdsmagere

et magasin om samskabelse inspiration til velfærdsmagere et magasin om samskabelse inspiration til velfærdsmagere Indhold ET MAGASIN OM SAMSKABELSE - INSPIRATION TIL VELFÆRDSMAGERE Tekst af: Babette Bresser, Sofie Amalie Andersen, Sanne Kok, Nikolaj Beuschel,

Læs mere

Spilleregler for samarbejde mellem frivillige og ansatte i sundhed og omsorg - Samskabelse på ældre og sundhedsområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune

Spilleregler for samarbejde mellem frivillige og ansatte i sundhed og omsorg - Samskabelse på ældre og sundhedsområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune RAPPORT Marker denne tekst og indsæt billede her Spilleregler for samarbejde mellem frivillige og ansatte i sundhed og omsorg - Samskabelse på ældre og sundhedsområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

frivillighed og medborgerskab

frivillighed og medborgerskab Strategi for frivillighed og medborgerskab 2012-2015 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Udfordringer 6 Vision 8 Tema 1 Mere frivillighed og medborgerskab 12 Tema 2 Samarbejde på tværs af frivilligområdet

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

ligeværd Yderligere oplysninger fra én virkelighed til en anden virkelighed

ligeværd Yderligere oplysninger fra én virkelighed til en anden virkelighed Yderligere oplysninger For yderligere oplysninger og bistand i forbindelse med introduktion til at etablere Partnerskaber mellem kommune og virksomheder samt implementering af brugen af resultatsystemet

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Fem lokale historier. fodspor

Fem lokale historier. fodspor Fem lokale historier I frivillighedens fodspor Årsberetning for frivilligcentrene i København 2014 02 Mod stærkere fællesskaber Alle mennesker bør have chancen for at bidrage og føle sig som en del af

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 Forord. 4 Om projektet Den aktive borger. 5 Læsevejledning. 6 Fordommene på bordet. 7 Ordbog gamle og nye ord

Indholdsfortegnelse. 2 Forord. 4 Om projektet Den aktive borger. 5 Læsevejledning. 6 Fordommene på bordet. 7 Ordbog gamle og nye ord 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord 4 Om projektet Den aktive borger 5 Læsevejledning 6 Fordommene på bordet 7 Ordbog gamle og nye ord 8 5 aktive borgere 13 01. Borgernes velfærdssamfund 21 02. Fra ord til

Læs mere

Dit Lolland - din fremtid

Dit Lolland - din fremtid Dit Lolland - din fremtid Det konservative valgprogram ved kommunalvalget 2009 Side 1 af 15 Konservative Lolland 2009 Dit Lolland din fremtid Vi konservative arbejder på en spændende og positiv fremtid

Læs mere

Anbefalinger til en bred boligsocial indsats i udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en bred boligsocial indsats i udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en bred boligsocial indsats i udsatte by- og boligområder KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord De udsatte boligområder dukker jævnligt op i medierne med

Læs mere

tage sit afsæt i en tilgang med fokus på ledernes og medarbejdernes energi, engagement og motivation.

tage sit afsæt i en tilgang med fokus på ledernes og medarbejdernes energi, engagement og motivation. 1 Forord Nytænkning og vilje til forandring er vores mulighed for at møde de udfordringer, som vi står overfor: Flere børn og ældre i kombination med en dalende arbejdsstyrke. Allerede fra 2011 vil dobbelt

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere