Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen"

Transkript

1 Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Maj

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj Planlagte ændringer i Status for ansøgninger til den statslige kvalitetsfond Status for den statslige kvalitetsfond fase Udbygning af Herlev Hospital Udbygning af Hvidovre Hospital Udbygning af Rigshospitalet Udbygning af Psykiatrisk Center Sct. Hans Status for den statslige kvalitetsfond fase Projektet på Bispebjerg Bakke Nyt hospital ved Hillerød Tværgående projekter Energi/miljø/bæredygtighed Driftsoptimering Helende arkitektur Projekt-, økonomi- og risikostyring Status for sundhedsstyrelsens specialeplanlægning Bilagsoversigt

3 1. Indledning Hospitalsplanen og psykiatriplanen blev vedtaget i maj 2007 og indeholder regionsrådets planer for udviklingen af regionens hospitaler og de psykiatriske centre. Planerne danner overordnet grundlag for den nødvendige tilpasning af opgavefordelingen mellem henholdsvis hospitalerne og centrene. Formålet med planerne er at skabe et fremtidssikret hospitals- og psykiatrivæsen, der kan levere behandling af høj kvalitet. Planerne samler en række behandlingstilbud på færre enheder for derved at styrke den faglige kvalitet i behandlingen og give et bedre grundlag for forskning og udvikling. Samtidig skal planerne imødekomme krav om nærhed, sammenhængende forløb, driftsoptimering, et attraktivt uddannelses- og arbejdsmiljø samt rekruttering og fastholdelse. Planerne implementeres løbende, og der er allerede gennemført meget store dele af dem siden vedtagelsen, dvs. de dele af planerne, det har været muligt at gennemføre uden større nybyggeri er allerede iværksat. Den hurtige implementering af dele af hospitalsplanen og psykiatriplanen er sket for at sikre borgerne i regionen de fordele, der umiddelbart kan opnås ved omlægning af opgaver. Det har samtidig været nødvendigt med en hurtig implementering nogle steder, fordi det er vanskeligt at fastholde personalet på de afdelinger, der skal flyttes. Hertil kommer, at regionens økonomiske situation har fordret en hurtig realisering af rationaliseringsmulighederne. Den hurtige implementering har været mulig at gennemføre som følge af ledig kapacitet på nogle af hospitalerne, og ikke mindst fordi det har været muligt at lave midlertidige løsninger, eksempelvis ved at anvende pavilloner. I forhold til den videre implementering vil det i højere grad kræve større ny- og ombyggeri at gennemføre omlægningerne, og der vil være en større afhængighed mellem mulighederne for at flytte en funktion. Det har været - og er fortsat- en stor udfordring, at være ansat i en organisation, som skal implementere planer af denne størrelsesorden. Personalet ved regionens hospitaler har i kraft af en stor arbejdsindsats, høj faglighed og ikke mindst en positiv indstillinger overfor forandringer bidraget til, at det har været muligt at implementere store dele af planerne på 2½ år samtidig med, at behandlingsaktiviteten er opretholdt. Hospitalsplanen og psykiatriplanen indeholder udover selve planen beskrivelser af regionens visioner og sundhedspolitiske hensigtserklæringer på en række tværgående områder, herunder ledelse og medarbejdere, kvalitet, uddannelse, forskning, forebyggelse, it, information og kommunikation samt samarbejdsrelationer. Udviklingen på disse områder behandles særskilte i afrapporteringer for de enkelte områder, som forelægges Regionsrådet løbende over året, og vil derfor ikke blive adresseret i nærværende statusrapport. Regionsrådet får to gange årligt en status for implementeringen af hospitalsplanen og psykiatriplanen, første gang i november I denne statusrapport maj 2010 er hovedfokus, hvad der er sket siden sidste statusrapport, som blev forelagt regionsrådet i december Følgende områder beskrives: Ledelsesmæssige ændringer, optageområdeændringer og sammenlægning og flytning af funktioner. 3

4 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010 Der er siden sidste statusrapport blev forelagt regionsrådet i december 2009 fortsat gennemført en række omlægninger. Der er foretaget: Ledelsesmæssige sammenlægninger. I flere tilfælde er de ledelsesmæssige sammenlægninger sket før en fysisk flytning af funktionen for derved at sikre den fremtidige koordinering, arbejdsdeling og flytning af funktioner samt for at understøtte fastholdelse af personalet i fusionsprocessen. Samling og flytning af funktioner. En række funktioner er sammenlagt og flyttet for at sikre et patientgrundlag, der understøtter et fagligt niveau med høj kvalitet samt sikrer en lige adgang til funktionerne for borgerne i hele regionen. Omlægning i optageområde. Som led i implementeringen af planerne er der foretaget en række omlægninger i hospitalernes og centrenes optageområder, både for at sikre at de nye kommuner og bydelsgrænser harmonerer med optageområdegrænserne og for at sikre funktionernes patientgrundlag. En samlet oversigt over de omlægninger, der er foretaget i perioden december april 2010 (begge måneder inklusiv) fremgår af skema A. Skema A Dato Specialer Fra hospital Til hospital Bemærkning 2009/12 Kirurgi Glostrup Hvidovre Flytning af akut kirurgi for optageområde Brøndby 2009/12 Arbejds- og miljømedicin Glostrup Bispebjerg Funktionsflytning 2009/12 Psykiatri PC Rigshospitalet PC Bispebjerg Skadestue 2009/12 Psykiatri PC Glostrup 2010/01 Skadestuer Frederikssund Samling af distriktspsykiatri i Brøndby Sammenlægning af AMA og skadestuen 2010/01 Intern medicin Gentofte Bispebjerg Optageområde Ryvang Øst 2010/01 Intern medicin Hillerød Gentofte Optageområde Birkerød 2010/01 Gastroenterologi Gentofte Bispebjerg Optageområde Ryvang Øst 2010/01 Gastroenterologi Hillerød Gentofte Optageområde Birkerød 2010/01 Kardiologi Gentofte Bispebjerg Optageområde Ryvang Øst 2010/01 Kardiologi Hillerød Gentofte Optageområde Birkerød 2010/01 Lungemedicin Gentofte Bispebjerg Optageområde Ryvang Øst 2010/01 Lungemedicin Hillerød Gentofte Optageområde Birkerød 2010/01 Hæmatologi Gentofte Rigshospitalet Trombosecentret 2010/01 Kirurgi Glostrup Hvidovre Samarbejdsfunktion - ny elektiv enhed Skema A fortsætter på næste side 4

5 Skema A (fortsat) Dato Specialer Fra hospital Til hospital Bemærkning 2010/01 Gynækologi og obstetrik Glostrup Herlev Funktionsflytning 2010/01 Gynækologi og obstetrik Glostrup Hvidovre Akut gynækologi - planlægningsområde Syd samt Vanløse og Bispebjerg 2010/01 Gynækologi og obstetrik Frederiksberg Rigshospitalet Fødsler 2010/01 Gynækologi og obstetrik Frederiksberg Gentofte Udefunktion - elektiv gynækologi fra Rigshospitalet 2010/01 Pædiatri Glostrup Herlev Ekskl. Ambulatorie og center for handicappede 2010/01 Neurologi Gentofte Herlev Akut apopleksi 2010/01 Neurologi Frederikssund Gentofte Optageområde Birkerød (apopleksi rehab.) 2010/01 Allergologi Rigshospitalet Gentofte Funktionsflytning 2010/01 Psykiatri PC Bispebjerg Fusion af PC Rigshopsitalet og PC Bispebjerg 2010/02 Urologi Frederikssund Herlev Akut urologi 2010/02 Gynækologi og obstetrik Glostrup Hvidovre Fødsler - optageområde Tårnby og Dragør 2010/02 Tand- mund- og kæbekirurgi Hillerød Rigshospitalet Funktionsflytning 2010/02 Øjensygdomme Rigshospitalet Glostrup Funktionsflytning af øjenfunktioner, der ikke skal blive på Rigshospitalet 2010/03 Urologi Amager Frederiksberg Overtagelse af aktiviteten i Syd i samarbejde med Rigshospitalet 2010/03 Ortopædkirurgi Frederikssund Hillerød Akut ortopædkirurgi 2010/04 Infektionsmedicin Herlev Hvidovre Optagområdeflytning 2010/04 Ortopædkirurgi Gentofte Bispebjerg Optageområde Ryvang Øst - elektiv 2010/04 Ortopædkirurgi Herlev Bispebjerg Optageområde Ryvang Øst - akut 2010/04 Ortopædkirurgi Hvidovre Bispebjerg Optageområde Vanløse 2010/04 Ortopædkirurgi Hvidovre Glostrup Rygkirurgi En samlet oversigt over de gennemførte omlægninger siden hospitalsplanen og psykiatriplanens vedtagelse i maj 2007 til og med april 2010 er vedlagt som bilag Planlagte ændringer i 2010 Den resterende implementering af hospitalsplanen og psykiatriplanen vil også fremadrettet medføre en række ændringer. I indeværende år der på nuværende tidspunkt planlagt yderligere ledelsesmæssige ændringer, optageområdeændringer og sammenlægning og flytning af funktioner. En samlet oversigt over de på nuværende tidspunkt planlagte ændringer i indeværende år fremgår af skema B. 5

6 Skema B Dato Specialer Fra hospital Til hospital Bemærkning 2010/05 Tand- mund- og kæbekirurgi Glostrup Rigshospitalet Funktionsflytning 2010/07 Kirurgi Glostrup Hvidovre Akut kirurgi 2010/07 Anæstesiologi Rigshospitalet Glostrup Ledelsesmæssig overtagelse af Respirationscenter Øst og IRP fra Københavns Kommune 2010/07 Klinisk mikrobiologi Herlev Hvidovre Mikrobiologisk betjening af Glostrup Hospital 2010/09 Skadestuer Helsingør Sammenlægning af AMA og skadestuen 2010/10 Reumatologi Hvidovre Glostrup Ambulant aktivitet 2010/10 Reumatologi Amager Glostrup Ambulant aktivitet 2010/10 Ortopædkirurgi Glostrup Hvidovre Akut ortopædkirurgi 2010/10 Neurokirurgi Rigshospitalet Glostrup Samling af rygkirurgi og etablering af Videnscenter for Rygsygdom 2010/10 Demensenhed Glostrup Ny funktion 2010/12 Palliativ enhed Frederikssund Hillerød Funktionsflytning 2010/12 Demensenhed Hillerød Ny funktion Mange af de ændringer, der derudover udestår, afventer muligheden for at gennemføre de større byggerier, der skal til for at skabe den fornødne kapacitet på en række af hospitalerne. Den samlede oversigt over de planlagte og afventede omlægninger pr. 1. maj 2010 i de to planer fremgår af bilag Status for ansøgninger til den statslige kvalitetsfond Implementeringen af hospitalsplanen og psykiatriplanen kræver både større og mindre om- og nybygning på alle regionens hospitaler og på en del af de psykiatriske centre. Der skal de kommende år forventeligt gennemføres 6 større bygge- og anlægsprojekter i Region Hovedstaden med finansiering fra den statslige kvalitetsfond. Regionsrådet har den 23. marts 2010 besluttet at nedsætte seks politiske følgegrupper til at følge planlægnings- og byggeprocessen for disse projekter. De politiske følgegrupper inddrages i planlægningen af byggeprojekterne, herunder forud for forelæggelse for regionsrådet af byggeprogram, ansøgning til statens kvalitetsfond, anlægsbevillingsforslag mv. 4.1 Status for den statslige kvalitetsfond fase 1 Region Hovedstaden modtog i januar 2009 brev fra regeringen vedr. foreløbigt tilsagn til hospitalsbyggeri i Region Hovedstaden som led i udmøntningen af de første 15 mia. 6

7 kr. fra den statslige kvalitetsfond. Der blev givet foreløbigt tilsagn til fire projekter i Region Hovedstaden (Rigshospitalet, Herlev Hospital, Hvidovre Hospital og Psykiatrisk Center Sct. Hans). På baggrund af de foreløbige tilsagn igangsatte regionen i foråret 2009 den konkrete planlægning af de fire projekter. De endelige tilsagn til projekterne gives løbende over det kommende år i takt med, at projekterne indsendes til Ekspertpanelet. Det første trin i processen for alle projekterne er at få udarbejdet et ide/programoplæg, som skal behandles af regionsrådet, før hospitalerne kan udarbejde et byggeprogram. Byggeprogrammet, samt den endelige ansøgning til Ekspertpanelet, vil også blive forelagt regionsrådet før det indsendes mhp. det endelige tilsagn fra regeringen Udbygning af Herlev Hospital Den statslige kvalitetsfond støtter udbygning af Herlev Hospital med 2,25 mia. kr. (heraf egenfinansiering: 0,90 mia. kr.). Der er udarbejdet et idéoplæg for det samlede byggeprojekt på Herlev Hospital, som blev tiltrådt af regionsrådet den 27. oktober Projektet er opdelt i to delprojekter. For det første bygningen af en ny fælles akutmodtagelse og kvinde/barn center samt udarbejdelsen af en helhedsplan. For det andet en forlængelse af servicebygningen. På baggrund af ideoplægget er der udarbejdet et konkurrencegrundlag for det første delprojekt, som forventes forelagt Regionsrådet i maj Udbygning af Hvidovre Hospital Den statslige kvalitetsfond støtter udbygning af Hvidovre Hospital med 1,45 mia. kr. (heraf egenfinansiering: 0,58 mia. kr.). Regionsrådet tiltrådte den 2. februar 2010 projektets ideoplæg. Udarbejdelsen af det samlede byggeprogram er igangsat, og det forventes, at det samlede byggeprogram samt den endelige ansøgning forelægges regionsrådet ultimo 2010, hvorefter det indsendes til den statslige kvalitetsfond med henblik på endeligt tilsagn om finansiering Udbygning af Rigshospitalet Den statslige kvalitetsfond støtter udbygning af Rigshospitalet med 1,85 mia.kr. (heraf egenfinansiering: 0,74 mia. kr.). Regionsrådet tiltrådte den 23. marts 2010 projektets ideoplæg. Udarbejdelsen af et konkurrencegrundlag er igangsat, og det forventes, at regionsrådet forelægges konkurrencegrundlaget i efteråret 2010, hvorefter et udbud kan igangsættes. Det forventes, at det samlede byggeprogram samt den endelige ansøgning forelægges regionsrådet medio 2011, hvorefter det indsendes til statens kvalitetsfond med henblik på endeligt tilsagn om finansiering. 7

8 4.1.4 Udbygning af Psykiatrisk Center Sct. Hans Den statslige kvalitetsfond støtter udbygning af Psykiatrisk Center Sct. Hans med 0,55 mia. kr. (heraf egenfinansiering: 0,22 mia. kr.). Et ideoplæg er under udarbejdelse. 4.2 Status for den statslige kvalitetsfond fase 2 Ekspertpanelets 2. screeningsrunde, i forbindelse med uddeling af de resterende midler fra kvalitetsfonden (10 mia. kr.), vil finde sted medio Der har været gennemført en før-screening i forbindelse med 2. screeningsrunde, og regionen modtog primo oktober 2009 ekspertpanelets tilbagemelding på før-screeningen. I tilbagemeldingen tilkendegiver ekspertpanelet, at projektet vedr. Bispebjerg Hospital og projektet vedr. et nyt hospital ved Hillerød kan forvente at blive positivt vurderet i screeningen i forbindelse med fase 2. Det fremgår desuden af tilbagemeldingen, at ekspertpanelet ikke finder, at der er grundlag for så betydelige investeringer i hospitalerne i Glostrup og Frederikssund, som forudsat af regionen. Regionen søger derfor ikke statens kvalitetsfond om støtte til at udbygge Frederikssund Hospital og Glostrup Hospital. Ekspertpanelet forudsætter, at der ved ansøgning om foreløbigt tilsagn udarbejdes projekter med udgangspunkt i en økonomi og dimensionering, der afspejler ekspertpanelets tilgang. Der fastsættes med brevet ikke en økonomisk ramme for de to projekter ved Bispebjerg Hospital og Hillerød. Dette vil ske i forbindelse med ekspertpanelets indstilling til regeringen medio november Ansøgningsfristen for fase 2 er fastsat til den 1. juni Projektet på Bispebjerg Bakke Ekspertpanelet har tilkendegivet, at projektet vedr. Bispebjerg Hospital vurderes i overensstemmelse med en moderne sygehusstruktur og de fastlagte principper. Det er i den forbindelse blevet vægtet, at der med projektet skabes et nærmest nyt somatisk hospital, og der samtidig skabes rammer for en samling af psykiatrien i planlægningsområde Byen. På den baggrund er der udarbejdet en ansøgning til ekspertpanelet om støtte til at bygge et nærmest nyt hospital på Bispebjerg Bakke. Ansøgningen forelægges regionsrådet den 25. maj 2010 med henblik på godkendelse, hvorefter den indsendes til ekspertpanelet senest den 1. juni Nyt hospital ved Hillerød I ekspertpanelets tilbagemelding på før-screeningen tilkendegiver ekspertpanelet, at man ved en samlet vurdering af de to fremsendte alternativer for Hillerød Hospital; udbygning af det eksisterende Hillerød Hospital og bygning af et nyt hospital ved Hillerød, vurderer, at et nyt hospital vil være mest i overensstemmelse med en moderne sygehusstruktur og de fastlagte principper. 8

9 Det fremgår desuden af tilbagemeldingen, at i forhold til en senere positiv prioritering af et bar mark hospital, er der behov for en revurdering af hospitalsplanen for akutbetjening i den nordlige del af regionen, da ekspertpanelet mener, at dette vil muliggøre en samlet set mere rationel drift med færre matrikler. På den baggrund er der udarbejdet en ansøgning til ekspertpanelet om støtte til at bygge et nyt hospital ved Hillerød. Ansøgningen forelægges regionsrådet den 25. maj 2010 med henblik på godkendelse, hvorefter den indsendes til ekspertpanelet senest den 1. juni Tværgående projekter Der har siden hospitalsplanens og psykiatriplanens vedtagelse i maj 2007 været nedsat flere tværfaglige arbejdsgrupper, sammensat med repræsentanter fra regionens hospitaler og administrationen, hvor opdraget har været at udarbejde forslag til regionale standarder, retningslinjer og prioriteringer i forbindelse med implementeringen af hospitalsplanen og psykiatriplanen samt gennemførelsen af byggeprojekterne, således at byggerierne udformes inden for rammerne af ensartede tværgående principper, og det videre planlægningsgrundlag på områderne sikres. De områder, der har været behandlet, og hvor anbefalinger og rapporter er forelagt regionsrådet, er: Akutområdet, Kvinde-barn, Patienthotel, Præhospital, Intensivkapacitet og Arealstandarder. Der pågår aktuelt arbejde i yderlige fire tværfaglige arbejdsgrupper inden for områderne: Energi/miljø/bæredygtighed, driftsoptimering, helende arkitektur samt projekt-, økonomi- og risikostyring Energi/miljø/bæredygtighed Formålet med projektet er at udarbejde et oplæg til prioritering af indsatsområder inden for følgende: Energirigtige løsninger i alle faser af byggeriernes tilblivelse samt efterfølgende drift Bæredygtig projektering og byggeri i alle faser af byggeriernes tilblivelse samt efterfølgende drift Mindskelse af udledning af farlige stoffer fra hospitalerne, herunder spildevand, bl.a. ved at indtænke renest mulige teknologier i alle faser af byggeriernes tilblivelse samt efterfølgende De nye byggerier i regionen skal leve op til de krav og udfordringer, der allerede foreligger eller forventes fremover på området, og der skal tages højde for mulighederne for at inkorporere principperne om bæredygtighed i de nye hospitalsinvesteringer. Hospitalsinvesteringerne skal udover at være en investering i samfundets sundhed også tage hensyn til behovet for at investere i det globale miljø således at sundhed, økonomi og miljø hænger naturligt sammen. 9

10 4.3.2 Driftsoptimering Formålet med projektet er at udarbejde en vejledning til, hvordan der i forbindelse med de enkelte byggeprojekter kan gennemføres en systematisk analyse, hvor det undersøges, hvordan byggeriet i videst muligt omfang understøtter en mere effektiv opgaveløsning og en bedre ressourceanvendelse. Udgangspunktet for vejledningen er, at analysen skal vise, hvordan der kan opnås en bedre logistik i klinikken og en bedre driftslogistik, således at personaleforbruget kan reduceres. Derudover forventes der opnået driftsbesparelser som led i mere energirigtige fysiske rammer og installationer m.v Helende arkitektur Bevidstheden om de fysiske rammers påvirkning af helbredsprocessen er øget markant gennem de seneste år. Regionsrådet har i april 2008 besluttet, at disse elementer skal vægtes i ethvert byggeri, det være sig renovering eller nybyggeri. Formålet med projektet er at udarbejde anbefalinger for op til 10 principper indenfor helende arkitektur, som skal danne grundlag for regionens hospitalsbyggeri, ombygning såvel som nybygning. Prioriteringen af hvilke principper indenfor området, der skal følges i regionen, skal ske ud fra en vurdering af virkningsgrad og effekt. Derudover har arbejdsgruppen fået til opdrag at udarbejde et idékatalog med eksempler på bygningsmæssige løsninger, som overholder de 10 principper Projekt-, økonomi- og risikostyring Formålet med projektet er at etablere en fælles fremgangsmåde for projekt, -økonomiog risikostyring i forbindelse med regionens byggeprojekter. Fremgangsmåden skal dels sikre, at virksomhederne får et solidt og effektivt beredskab, dels sikre at afrapporteringen sker ud fra ensartede standarder og retningslinjer, og at det dermed bliver muligt at sammenholde de data, der afrapporteres. 5. Status for sundhedsstyrelsens specialeplanlægning Sundhedsstyrelsen opdeler funktionerne indenfor de forskellige specialer i hovedfunktioner, som er almindelige og hyppige funktioner, og specialfunktioner, der er de sjældne, dyre og/eller komplicerede funktioner. Region Hovedstaden modtog ultimo februar 2010 Sundhedsstyrelsens afgørelse, der placerer regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner (specialfunktioner) på offentlige og private hospitaler. Dog har styrelsen valgt foreløbigt at udskyde 10

11 specialeudmeldingen inden for ortopædkirurgi med henblik på endnu en gennemgang af placeringerne. Sundhedsstyrelsen har i specialeplanen generelt holdt fast i, at regionsfunktioner må være 1-3 steder i hver region og højt specialiserede funktioner 1-3 steder i landet. Sundhedsstyrelsen har dog fraveget udgangspunktet visse steder af hensyn til regionale og specialespecifikke forskelligheder, herunder kapacitetsmæssige, udviklingsmæssige og evt. geografiske forhold. Regionen har på baggrund af regionsrådets behandling af specialeplanen på møde den 23. marts 2010 afgivet høringssvar til Sundhedsstyrelsen, hvoraf det fremgår, at: regionsrådet efterlyser en samlet oversigt på landsplan over specialefordelingen, regionsrådet finder, at en protonaccelerator bør placeres på Rigshospitalet, regionsrådet udtaler, at borgerne skal have sikkerhed for kvaliteten i al offentlig betalt sygehusbehandling, regionsrådet fastholder, at de faglige vurderinger, der ligger til grund for dimensionering af behandlingsbehov og behandlingskapacitet i Region Hovedstadens hospitals- og psykiatriplaner, må gælde, hvad enten behandlingen udføres i offentligt eller privat regi, og regionsrådet tager afstand fra de dele af Sundhedsstyrelsens specialeplansforslag, der ikke opfylder kravet om ensartet kvalitet på al behandling i regionen. Eksempler på dette er behandling af brystkræft, tarmkræft og behandlinger, hvor der kan tilstøde svære komplikationer. Efter høring af hospitalsdirektionerne og de sundhedsfaglige råd har regionen endvidere meddelt styrelsen, at regionen ønsker at varetage de godkendte specialefunktioner under de af styrelsen angivne forudsætninger. Eventuelle problemer i forhold til implementering af specialegodkendelserne inden den fastsatte frist 1. januar 2010, vil blive rejst overfor Sundhedsstyrelsen i løbet af efteråret Desuden har regionen afgivet en række faglige bemærkninger til styrelsens specialegodkendelser. Regionens samlede svar kan findes på politikerportalen. 11

12 6. Bilagsoversigt BILAG 1: Oversigt over de gennemførte omlægninger (2007- april 2010) i hospitalsplanen og psykiatriplanen BILAG 2: Oversigt over de planlagte og afventede omlægninger i hospitalsplanen og psykiatriplanen 12

13 Bilag 1: Oversigt over de gennemførte omlægninger siden hospitalsplanen og psykiatriplanens vedtagelse i maj 2007 til og med april 2010 Nedenfor er i kronologisk rækkefølge og for hvert hospital redegjort for de hidtil gennemførte omlægninger som følge af hospitalsplanen og psykiatriplanen. Som skitseret i rapporten sondres der mellem ledelsesmæssige/organisatoriske omlægninger (herunder udefunktioner), flytning af funktioner og omlægninger af optageområder. I oversigten er ændringer kun anført under det hospital de er flyttet til (og ikke under det hospital de er flyttet fra). I de tilfælde hvor der er tale om, at der er sket en ledelsesmæssig sammenlægning af to afdelinger, hvorefter den ene fortsætter som en ude- eller samarbejdsfunktion betjent af medarbejdere fra det hospital, hvor ledelsen er forankret, er dette anført som udefunktion under det hospital, som har ledelsen. Bisperg Hospital 2008/02 Dermatologi- venerologi Hørsholm Funktionsflytning 2008/03 Intensiv afsnit Frederiksberg Funktionsflytning 2008/06 Fælles akutmodtagelse Ny funktion 2008/06 Kirurgi Gentofte Optageområde Ryvang Øst 2008/06 Kirurgi Amager Optageområde Christianshavn 2008/06 Kirurgi Hvidovre Optageområde Vanløse 2008/10 Ortopædkirurgi Amager Optageområde Christianshavn 2009/01 Klinisk farmakologi Gentofte Udefunktion 2009/01 Arbejds- og miljømedicin Glostrup Udefunktion 2009/01 Arbejds- og miljømedicin Hillerød Udefunktion 2009/01 Klinisk farmakologi Rigshospitalet Udefunktion 2009/03 Diagnostisk radiologi Frederiksberg Udefunktion 2009/04 Lungemedicin Gentofte Optageområde tidligere KA - Lungecancer 2009/06 Intern medicin Amager Optageområde Christianhavn 2009/06 Intern medicin Frederiksberg Optageområde Indre Nørrebro 2009/06 Geriatri Frederiksberg Optageområde Indre Nørrebro 2009/10 Neurologi Amager Optageområde Christianshavn 2009/10 Neurologi Frederiksberg Optageområde Indre Nørrebro 2009/10 Neurologi Hvidovre Optageområde Vanløse - Akut apopleksi 2009/12 Arbejds- og miljømedicin Glostrup Funktionsflytning (oversigten over Bispebjerg Hospital fortsætter på næste side) 13

14 Bisperg Hospital (fortsat) 2010/01 Intern medicin Gentofte Optageområde Ryvang Øst 2010/01 Gastroenterologi Gentofte Optageområde Ryvang Øst 2010/01 Kardiologi Gentofte Optageområde Ryvang Øst 2010/01 Lungemedicin Gentofte Optageområde Ryvang Øst 2010/04 Ortopædkirurgi Gentofte Optageområde Ryvang Øst - elektiv 2010/04 Ortopædkirurgi Herlev Optageområde Ryvang Øst - akut 2010/04 Ortopædkirurgi Hvidovre Optageområde Vanløse Frederiksberg Hospital Tidspunkt Specialer Fra hospital Bemærkning 2009/03 Skadestuer Sammenlægning af AMA og skadestuen 2009/06 Intern medicin Hvidovre Optageområde Vanløse 2009/06 Reumatologi Hvidovre Optageområde Vanløse 2009/06 Reumatologi Gentofte Optageområde Ryvang Øst 2009/06 Reumatologi Bispebjerg Sengebåren aktivitet 2009/10 Reumatologi Amager Optageområde Christianshavn 2009/10 Neurologi Hvidovre Optageområde Vanløse - rehabilitering - Apopeksi 2009/11 Reumatologi Bispebjerg Ambulant aktivitet 2010/03 Urologi Amager Overtagelse af aktiviteten i Syd i samarbejde med Rigshospitalet Frederikssund Hospital 2008/01 Neurologi Esbønderup Neurorehabilitering 2010/01 Skadestuer Sammenlægning af AMA og skadestuen 14

15 Gentofte Hospital 2008 Skadestuer Sammenlægning af AMA og skadestuen 2008/01 Kirurgi Enhed for rationelt planlagt kirurgi 2008/01 Audiologi Bispebjerg Udefunktion 2008/01 Allergologi Rigshospitalet Udefunktion 2008/10 Karkirurgi Rigshospitalet varicepatienter 2009/01 Reumatologi Herlev Funktionsflytning 2009/04 Øre-næse-hals Hillerød Optageområde tidligere FA 2009/04 Øre-næse-hals Rigshospitalet Optageområde tidligere HS 2009/06 Lungemedicin Frederikssund Lungecancer 2009/08 Reumatologi Hørsholm Optageområde tidligere FA 2009/09 Allergologi Hillerød Funktionsflytning 2010/01 Intern medicin Hillerød Optageområde Birkerød 2010/01 Gastroenterologi Hillerød Optageområde Birkerød 2010/01 Kardiologi Hillerød Optageområde Birkerød 2010/01 Lungemedicin Hillerød Optageområde Birkerød 2010/01 Gynækologi og obstetrik Frederiksberg Udefunktion - elektiv gynækologi fra Rigshospitalet 2010/01 Neurologi Frederikssund Optageområde Birkerød (apopleksi rehab.) 2010/01 Allergologi Rigshospitalet Funktionsflytning Glostrup Hospital 2008/09 Øjensygdomme Frederiksberg Udefunktion 2008/09 Øjensygdomme Hillerød Udefunktion 2008/09 Øjensygdomme Rigshospitalet Udefunktion 2009 Pædiatri Herlev Udefunktion 2009/06 Reumatologi Hvidovre Udefunktion 2009/08 Øjensygdomme Rigshospitalet Flytning af akut øjenvagt 2009/10 Reumatologi Hvidovre Sengebåren aktivitet 2009/10 Neurologi Amager Akut apopleksi og TCI 2009/10 Neurologi Hvidovre Apopleksi 2009/10 Neurologi Hvidovre Udefunktion - afsnit for traumatisk hjerneskade 2009/10 Øjensygdomme Hillerød Sengebåren aktivitet 2010/02 Øjensygdomme Rigshospitalet Funktionsflytning af øjenfunktioner, der ikke skal blive på Rigshospitalet 2010/04 Ortopædkirurgi Hvidovre Rygkirurgi Helsingør Hospital 2009/09 Intern medicin Hillerød Optageområde Hørsholm 15

16 Herlev Hospital 2007/10 Hæmatologi Hillerød Funktionsflytning 2008 Hæmatologi Rigshospitalet Specialfunktioner for planlægningsområde tidl. FA 2008/01 Fælles akutmodtagelse Ny funktion 2008/01 Kirurgi Gentofte Samarbejdsfunktion 2008/01 Plastikkirurgi Helsingør Funktionsflytning 2008/01 Ortopædkirurgi Gentofte Samarbejdsfunktion 2008/01 Urologi Frederikssund Udefunktion 2008/04 Plastikkirurgi Rigshospitalet Specialiserede funktioner - optageområde tidligere FA 2008/04 Ortopædkirurgi Gentofte Elektiv samarbejdsfunktion 2008/04 Kirurgi Gentofte Akut gastro-kirurgi for optageområde Gentofte, Søllerød, Lyngby-Taarbæk 2008/04 Mammakirurgi Hørsholm Funktionsflytning 2008/04 Ortopædkirurgi Gentofte Akut ortopædkirurgi 2008/04 Gynækologi og obstetrik Gentofte Akut gynækologi 2008/05 Urologi Glostrup Hjemtagning af udefunktion 2009/01 Urologi Gentofte Hjemtagning af udefunktion 2009/01 Gynækologi og obstetrik Glostrup Udefunktion 2009/02 Børnekirurgi Glostrup Elektiv kirurgi på 2-15 årige børn 2009/02 Børnekirurgi Hillerød Elektiv kirurgi på 2-15 årige børn 2009/04 Neurologi Neurologisk afdelingsledelse (ny) 2010/01 Gynækologi og obstetrik Glostrup Funktionsflytning 2010/01 Pædiatri Glostrup Ekskl. Ambulatorie og center for handicappede 2010/01 Neurologi Gentofte Akut apopleksi 2010/02 Urologi Frederikssund Akut urologi 16

17 Hillerød Hospital 2008 Fælles akutmodtagelse Ny funktion 2008 Anæstesiologi Frederikssund Udefunktion 2008 Diagnostisk radiologi Frederikssund Udefunktion 2008 Klinisk biokemi Frederikssund Udefunktion 2008 Diagnostisk radiologi Helsingør Udefunktion 2008 Klinisk biokemi Helsingør Udefunktion 2008/01 Kirurgi Hørsholm Dagkirurgi 2008/01 Kirurgi Frederikssund Udefunktion 2008/01 Ortopædkirurgi Frederikssund Udefunktion 2008/01 Palliativ enhed Frederikssund Udefunktion 2008/01 Kirurgi Helsingør Udefunktion 2008/01 Ortopædkirurgi Helsingør Udefunktion 2008/01 Ortopædkirurgi Hørsholm Udefunktion Samling af 2008/09 Intern medicin endokrinologiske funktioner 2008/09 Intern medicin Samling af akutte pacemakerpatienter og hjerteklapspatienter 2009 Anæstesiologi Helsingør Udefunktion 2009/01 Gastroenterologi Helsingør Ledelsesmæssig sammenlægning 2009/09 Intern medicin Helsingør Optageområde Græsted/Gileleje kommune 2009/09 Infektionsmedicin Helsingør Funktionsflytning 2010/03 Ortopædkirurgi Frederikssund Akut ortopædkirurgi 17

18 Hvidovre Hospital 2008 Fælles akutmodtagelse Ny funktion 2008/01 Ortopædkirurgi Amager Udefunktion 2008/01 Pædiatri Amager Udefunktion 2008/01 Ortopædkirurgi Glostrup Udefunktion 2008/03 Pædiatri Amager Funktionsflytning 2008/05 Kirurgi Amager Akut kirurgi 2008/09 Kirurgi Amager Udefunktion 2008/09 Anæstesiologi Amager Udefunktion 2008/09 Klinisk biokemi Amager Udefunktion 2008/09 Ortopædkirurgi Amager Akut ortopædkirurgi 2008/09 Intensiv afsnit Amager Funktionsflytning 2009/02 Anæstesiologi Amager Smerteklinik 2009/06 Intern medicin Glostrup Optageområde Brøndby 2009/06 Geriatri Glostrup Optageområde Hvidovre 2009/12 Kirurgi Glostrup Flytning af akut kirurgi for optageområde Brøndby 2010/01 Kirurgi Glostrup Samarbejdsfunktion - ny elektiv enhed 2010/01 Gynækologi og obstetrik Glostrup Akut gynækologi - planlægningsområde Syd samt Vanløse og Bispebjerg 2010/02 Gynækologi og obstetrik Glostrup Fødsler - optageområde Tårnby og Dragør 2010/04 Infektionsmedicin Herlev Optagområdeflytning 18

19 Rigshospitalet 2007/10 Thoraxkirurgi Gentofte Ventrikel-, Cardia og Øsofacancer 2008/01 Hæmatologi Gentofte Udefunktion - Trombose 2008/01 Karkirurgi Gentofte Udefunktion 2008/01 Thoraxkirurgi Gentofte Udefunktion - thoraxanæstesi 2008/01 Gynækologi og obstetrik Frederiksberg Udefunktion 2008/01 Thoraxkirurgi Gentofte Udefunktion 2008/01 Gynækologi og obstetrik Gentofte Udefunktion 2008/01 Pædiatri Gentofte Udefunktion 2008/01 Klinisk immunologi Samlet regional blodbank 2008/04 Plastikkirurgi Herlev Optageområde tidligere KA 2008/04 Børnekirurgi Gentofte Optageområde Ryvang Øst 2008/04 Gynækologi og obstetrik Gentofte Akut gynækologi for optageområde Ryvang Øst 2008/04 Tand- mund- og kæbekirurgi Glostrup Udefunktion 2008/04 Tand- mund- og kæbekirurgi Hillerød Udefunktion 2008/06 Hæmatologi Herlev Optageområde Tårnby, Dragør og Hvidovre 2008/06 Hæmatologi Herlev Specialfunktioner for planlægningsområde Syd og Byen 2009 Mammakirurgi Herlev Optageområde tidligere KA 2009/04 Ortopædkirurgi Herlev Kompliceret sarkomkirurgi 2009/04 Øre-næse-hals Hillerød Cancer 2009/04 Øre-næse-hals Gentofte Ændret opgavefordeling 2010/01 Hæmatologi Gentofte Funktionsflytning - trombosecentret 2010/01 Gynækologi og obstetrik Frederiksberg Fødsler 2010/02 Tand- mund- og kæbekirurgi Hillerød Funktionsflytning 2010/05 Tand- mund- og kæbekirurgi Glostrup Funktionsflytning PC Amager Samling af 2008/01 Psykiatri distriktspsykiatri 2008/10 Psykiatri Nattelukning af skadestue 19

20 PC Ballerup 2008/03 Psykiatri Etablering af OPUS-team 2009/01 Psykiatri PC Nordsjælland Optageområde Stenløse og Ølstykke 2009/06 Psykiatri Etablering af OP-team PC København 2008/01 Psykiatri PC Bornholm Ny ledelsesstruktur 2008/01 Psykiatri PC Amager Optageområde Christianshavn 2008/10 Psykiatri PC Rigshospitalet Optageområde Indre Nørrebro 2008/10 Psykiatri PC Bispebjerg Optageområde Ydre Østerbro 2008/10 Psykiatri Nattelukning af skadestue 2009/02 Psykiatri Samling af distriktspsykiatri på Strandboulevarden 2009/12 Psykiatri PC Rigshospitalet Skadestue 2010/01 Psykiatri Fusion af PC Rigshopsitalet og PC Bispebjerg PC Frederiksberg 2008/01 Psykiatri PC Hvidovre Optageområde Vanløse 2008/10 Psykiatri Nattelukning af skadestue PC Gentofte 2008/10 Psykiatri Nattelukning af skadestue 20

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010. Sag nr. 6. Emne: Status for implementering af hospitalsplanen og psykiatriplanen - maj 2010.

Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010. Sag nr. 6. Emne: Status for implementering af hospitalsplanen og psykiatriplanen - maj 2010. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 6 Emne: Status for implementering af hospitalsplanen og psykiatriplanen - maj 2010 1 bilag Region Hovedstaden Status for implementering

Læs mere

Forslag til Hospitalsplan for Region Hovedstaden er første skridt på vej mod ét sammenhængende sundhedsvæsen i regionen.

Forslag til Hospitalsplan for Region Hovedstaden er første skridt på vej mod ét sammenhængende sundhedsvæsen i regionen. 1. Resumé Region Hovedstaden skal fra 1. januar 2007 sikre regionens 1,6 mio. borgere og resten af landets befolkning et hospitalsvæsen, der er kendetegnet af høj faglig kvalitet, sammenhæng og god service.

Læs mere

NOTAT. Administrativt forslag til en revidering af HOPP 2020

NOTAT. Administrativt forslag til en revidering af HOPP 2020 Center for Sundhed Enhed for Hospitalsplanlægning NOTAT Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 60 20 Web www.regionh.dk Ref.: rikoer Journal nr.: 14008869 Dato: 19.

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Dato: 4. april 2011 Region Hovedstaden

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-03-2007 Dato: 28-02-2007 Sag nr.: ØU 54 (SOSU 22) Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence:

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 5 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg

Læs mere

Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan

Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan N O T A T Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan Region Hovedstaden har d. 7. februar 2007 sendt Forslag til hospitalsplan i offentlig høring. Ifølge Sundhedsloven 206 stk. 2 skal regionerne indhente

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan.

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse af de ansøgte specialiserede funktioner skal udarbejdes en implementeringsplan

Læs mere

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december Niels Peter Hansen Center for Økonomi, Budget & Byggestyring De Store Hospitalsbyggerier Der bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler

Læs mere

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse Antallet af speciallæger Antal speciallæger med bibeskæftigelse hvortil der er knyttet oplysningsforpligtigelse 1 b. Andel af

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv LVS-medlem af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Professor i klinisk biokemi, Aarhus Universitetshospital Der var engang Lægen

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Onsdag den 1. november 2006 Kl. 15.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H3 Møde nr. 6 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Baggrundspapir om specialeplanlægning, version 1.0, beskriver overordnet, hvordan specialegennemgangene

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 F Forbrug af sundhedsydelser Indhold Planlægningsområdetabeller Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 Hjertesygdom... 3 Apopleksi... 4 Astma... 5 Kræft... 6 Slidgigt... Rygsygdom... Knogleskørhed...

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 48807 Brevid. 2325896 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune 3. maj 2016 Aktuelle tiltag på Roskilde Sygehus Som

Læs mere

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne.

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne. Lægers bibeskæftigelse status pr. 31. marts 2011 Ifølge funktionærloven kan ansatte uden samtykke fra arbejdsgiveren påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan varetages uden ulempe for arbejdsgiveren.

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

antal felt kar. -- 1 --

antal felt kar. -- 1 -- SHAK sygehus felt antal kar. recart "sgh" start pos. felter værdisæt bemærkninger 1 3 1 RecArt "sgh" nøgle obligatorisk 2 20 4 SHAKkode NNNN nøgle obligatorisk 3 8 24 DatoFra ÅÅÅÅMMDD nøgle fra og med

Læs mere

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer Forbrug af sundhedsydelser hvor er de store udfordringer i forhold til kroniske sygdomme? Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maja Lykke Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen,

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Tirsdag den 28. november 2006 Kl. 19.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H4 Møde nr. 8 Medlemmer: Pernille

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Høringssvar fra VMU vedrørende ændringsforslag til HOP2020

Høringssvar fra VMU vedrørende ændringsforslag til HOP2020 Rigshospitalet og Glostrup Hospital Økonomi- og planlægning Budgetkontoret Opgang Afsnit Telefon Direkte Fax Mail Web 35453545 35455985 Vibeke.forsstroem.jensen@regionh.dk www.regionh.dk Journalnr.: [xxxx-xxxx]

Læs mere

Hospitalsprofiler, samarbejds- og udefunktioner på hospitalerne i Region Hovedstaden

Hospitalsprofiler, samarbejds- og udefunktioner på hospitalerne i Region Hovedstaden Koncerndirektionen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48 20 50 00 Direkte 48205619 Fax 48 20 57 88 Web www.regionhovedstaden.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Dato: 1. oktober 2007 Hospitalsprofiler, samarbejds-

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) i samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag).

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag). Bilag nr. RV-7/2008 Punkt nr. 7 Regionalt Rådsmøde 24.01.2008 Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden 2008-2012 (Antal årlige opslag). Med udgangspunkt i vurderinger

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår Vicedirektør Gert Hagelskjær Vores nye (dobbelt-) rolle Driftsherre med store visioner for det gode patientforløb i det nuværende hospital Kommende bruger

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Torsdag den 9. november 2006 Kl. 15.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale 2152 Møde nr. 7 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

Hospitalsplan 2007. Region Hovedstaden. Hospitalsplan 2007. Region Hovedstaden

Hospitalsplan 2007. Region Hovedstaden. Hospitalsplan 2007. Region Hovedstaden Hospitalsplan 2007 Region Hovedstaden Hospitalsplan 2007 Region Hovedstaden Hospitalsplan 2007 Region Hovedstaden Maj 2007 3 Hospitalsplan 2007 Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Juni

Læs mere

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden.

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Baggrund Regionernes planer Planerne for Region

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit KKOM Oktober 2013 TSJ Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit Baggrund Det kan være en udfordring for patienter og pårørende at forstå sundhedsfaglige eller latinske navne og betegnelser

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan NOTAT s rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan j.nr. 7-203-05-87/1/DOB Med brev af 7. februar 2007 har Region Hovedstaden fremsendt udkast af 20. januar 2007 til forslag til

Læs mere

Forslag til Psykiatriplan

Forslag til Psykiatriplan Region Hovedstaden Forslag til Psykiatriplan Resumé Udkast af 20. januar 2007 Forord Region Hovedstaden har landets største psykiatri. Det skal også være landets bedste. Det kræver et stærkt, offentligt

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan Region Hovedstaden Forslag til Hospitalsplan Udkast af 20. januar 2007 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 5 1. Resumé... 7 2. Rammerne for hospitalsplanen... 15 3. Hospitalsvæsenets brugere... 21 4. Hospitalsstruktur...

Læs mere

Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Juni 2011 Forord I maj 2007 vedtog regionsrådet den første hospitalsplan og den første psykiatriplan. I de fire år, der er gået, har

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Lands- og landsdelsafdelinger

Lands- og landsdelsafdelinger Lands- og landsdelsafdelinger Oversigt Oversigt over afdelinger på lands- og landsdelssygehuse samt andre institutioner, der varetager lands- og landsdelsfunktioner i henhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Kontaktperson Ambulante maj 2012

Kontaktperson Ambulante maj 2012 Kontaktperson Ambulante maj 2012 Region H samlet Gennemført Ja 84,2% 84,2% Nej 15,8% 15,8% 2053 2053 Amager Hospital 05.9 kardiologisk 08.9 geriatrisk 28.9 medicinsk gastroentrologisk 29.9 lungemedicinsk

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. . Sagsbehandler

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI.  . Sagsbehandler DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Anders Haahr

Læs mere

Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden HØRINGSVERSION 22. marts 2011 Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Læs mere

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Sundhedsstyrelsen udsendte i november/december 2008

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden. Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011

Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden. Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011 Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011 Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Rigshospitalet 4 Akuthospitaler

Læs mere

Kommissorium for De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland. Indledning. Hovedopgaver. Specifikke opgaver

Kommissorium for De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland. Indledning. Hovedopgaver. Specifikke opgaver Kommissorium for De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland Indledning Koncerndirektionen i Region Sjælland har nedsat De Sundhedsfaglige Råd. Rådene skal varetage opgaver i forbindelse med den generelle

Læs mere

1. Specialespecifikke sundhedsfaglige råd, som vedrører ét lægefagligt eller tandlægefagligt speciale

1. Specialespecifikke sundhedsfaglige råd, som vedrører ét lægefagligt eller tandlægefagligt speciale Sundhedsfaglige Råd & Komiteer Region Hovedstaden KOMMISSORIUM SUNDHEDSFAGLIGE RÅD & KOMITEER I REGION HOVEDSTADEN Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Journal nr.: 08011817 Ref.: Lars Kinnerup Tlf.: 3866 6001

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

Generelle betragtninger SFR ortopædkirurgi har behandlet det fremsendte administrative forslag til revision

Generelle betragtninger SFR ortopædkirurgi har behandlet det fremsendte administrative forslag til revision Gentofte og Herlev Hospital Kvalitet og Udvikling Region Hovedstaden Att. Svend Hartling Kildegårdsvej 28 2900 Hellerup Direkte +45 3867 7228 Web www.gentoftehospital.dk EAN-nr: 5798001496827 Dato: 14.

Læs mere

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Det fremgår af hospitalsplanen

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende Evaluering af klinik på modul 1 Efterår 2015 (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Gennemførelsesoversigt primær... 3 Gennemførelsesoversigt for psykiatri...

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Modtagere fremgår af bilag 1

Opgavebeskrivelse. Modtagere fremgår af bilag 1 Sundhedsplatformen Borgervænget 7, 3. 2100 København Ø Opgavebeskrivelse Modtagere fremgår af bilag 1 Ringsted Sygehus Bøllingsvej 30 4100 Ringsted www.regionh.dk www.regionsjaelland.dk Dato: 28. maj 2014

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Implementeringsplan for specialet Tand, mund og kæbekirurgi

Implementeringsplan for specialet Tand, mund og kæbekirurgi Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Mette Nygaard Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Mette.Nygaard@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-13639 Telefon: 76631371 Dato: 02-03-2010 Notat Implementeringsplan

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler Det somatiske område: 0-dagsindlæggelser dage Periode januar til marts Koncern, Plan

Læs mere

De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin

De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin Ledende overlæge Inger Søndergaard Akutmodtagelsen Herlev Hospital Ferbruar 2010 Formål Fælles akutmodtagelsens kontekst

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

INDLEDNING... 1 OPGAVEGRUNDLAG FOR DE SUNDHEDSFAGLIGE RÅD Sundhedsfaglig rådgivning og formidling... 2

INDLEDNING... 1 OPGAVEGRUNDLAG FOR DE SUNDHEDSFAGLIGE RÅD Sundhedsfaglig rådgivning og formidling... 2 Sundhedsfaglige Råd & Komiteer Region Hovedstaden KOMMISSORIUM SUNDHEDSFAGLIGE RÅD OG KOMITEER I REGION HOVEDSTADEN Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 12. februar 2014 INDLEDNING... 1 OPGAVEGRUNDLAG FOR

Læs mere

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus LOHFERT & LOHFERT Esbønderup Helsingør Hillerød Hørsholm Dokumentation Nr. 667 Frederikssund FREDERIKSBORG AMT Sundhedsvision Nordsjælland Supplerende analyse 26.08.2003 Projekt 05.931/03/Notat 18 26.08.2003

Læs mere

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Sygehusinvesteringer Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Historik I Kommunalreformen 2007 5 regioner og flere muskler til Sundhedsstyrelsen Arbejdet med specialeplanen i

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning

Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Emne 15. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Mødedato Torsdag den 11. februar 2010 kl. 11.00 13.00 Sted, mødelokale 502 Deltagere: Jesper

Læs mere

Temamøde Bygherreforeningen 19. januar Mette Stokholm: Case: Det nye Hospital i Nordsjælland

Temamøde Bygherreforeningen 19. januar Mette Stokholm: Case: Det nye Hospital i Nordsjælland Temamøde Bygherreforeningen 19. januar 2011 - Mette Stokholm: Case: Det nye Hospital i Nordsjælland Det skrev man i 2007: Det danske sygehusvæsen skal fremtidssikres. Der er behov for ambitiøse strukturændringer

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. reumatologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Velkommen til. Amager og Hvidovre Hospitaler. Møde mellem VSR, HAA og V-med 19. Marts 2013

Velkommen til. Amager og Hvidovre Hospitaler. Møde mellem VSR, HAA og V-med 19. Marts 2013 Velkommen til Nøgletal Budget 2013 (mia. kr.): Ansatte (årsværk): Indlæggelser: Ambulante besøg: Senge: Bygninger m 2 : Antal fødsler p.a.: Uddannelsesopgaver: HVH AMH 1,9 0,3 3.370 473 65.500 10.000 314.000

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Fremskrivningsforudsætninger... 2 2.1 Trin 1: Demografi... 2 2.2 Trin 2.

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger Evolution eller revolution Konference, Sundhedsstyrelsen og Lægeforeningen 19. januar 2007 Lone de Neergaard Enheden for Planlægning, Sundhedsstyrelsen Disposition

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Anæstesiologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen

Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Islandsbrygge 67 2300 København S 03-10-2011 Sag nr. 11/654 Dokumentnr. 44941/11 Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Projektdirektør til byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland

Projektdirektør til byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Om hospitalerne og det kommende Ny Nordsjællands

Læs mere

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland.

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 vus@stab.rm.dk

Læs mere

4. Det fremadrettede arbejde.

4. Det fremadrettede arbejde. Til: Den Administrative Koordinationsgruppe vedrørende rammeaftaler på det sociale område Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG Mandag den 7. april 2008 Kl. 14.30 i Distriktspsykiatrisk Center Ydre Nørrebro, Nannasgade 28, 2200 København

Læs mere

Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger

Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 08/9734 Dato: 28. oktober 2008 Notat Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger Fastlæggelsen af det forventede aktivitetsniveau

Læs mere

Organisation, fokusområder og konsulenter

Organisation, fokusområder og konsulenter Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Organisation, fokusområder og konsulenter Information til samarbejdspartnere, nov. 2013 KAP-H s konsulenter i Regionsrådssalen på intromødet den 7. november 2013.

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere