Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen"

Transkript

1 Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Maj

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj Planlagte ændringer i Status for ansøgninger til den statslige kvalitetsfond Status for den statslige kvalitetsfond fase Udbygning af Herlev Hospital Udbygning af Hvidovre Hospital Udbygning af Rigshospitalet Udbygning af Psykiatrisk Center Sct. Hans Status for den statslige kvalitetsfond fase Projektet på Bispebjerg Bakke Nyt hospital ved Hillerød Tværgående projekter Energi/miljø/bæredygtighed Driftsoptimering Helende arkitektur Projekt-, økonomi- og risikostyring Status for sundhedsstyrelsens specialeplanlægning Bilagsoversigt

3 1. Indledning Hospitalsplanen og psykiatriplanen blev vedtaget i maj 2007 og indeholder regionsrådets planer for udviklingen af regionens hospitaler og de psykiatriske centre. Planerne danner overordnet grundlag for den nødvendige tilpasning af opgavefordelingen mellem henholdsvis hospitalerne og centrene. Formålet med planerne er at skabe et fremtidssikret hospitals- og psykiatrivæsen, der kan levere behandling af høj kvalitet. Planerne samler en række behandlingstilbud på færre enheder for derved at styrke den faglige kvalitet i behandlingen og give et bedre grundlag for forskning og udvikling. Samtidig skal planerne imødekomme krav om nærhed, sammenhængende forløb, driftsoptimering, et attraktivt uddannelses- og arbejdsmiljø samt rekruttering og fastholdelse. Planerne implementeres løbende, og der er allerede gennemført meget store dele af dem siden vedtagelsen, dvs. de dele af planerne, det har været muligt at gennemføre uden større nybyggeri er allerede iværksat. Den hurtige implementering af dele af hospitalsplanen og psykiatriplanen er sket for at sikre borgerne i regionen de fordele, der umiddelbart kan opnås ved omlægning af opgaver. Det har samtidig været nødvendigt med en hurtig implementering nogle steder, fordi det er vanskeligt at fastholde personalet på de afdelinger, der skal flyttes. Hertil kommer, at regionens økonomiske situation har fordret en hurtig realisering af rationaliseringsmulighederne. Den hurtige implementering har været mulig at gennemføre som følge af ledig kapacitet på nogle af hospitalerne, og ikke mindst fordi det har været muligt at lave midlertidige løsninger, eksempelvis ved at anvende pavilloner. I forhold til den videre implementering vil det i højere grad kræve større ny- og ombyggeri at gennemføre omlægningerne, og der vil være en større afhængighed mellem mulighederne for at flytte en funktion. Det har været - og er fortsat- en stor udfordring, at være ansat i en organisation, som skal implementere planer af denne størrelsesorden. Personalet ved regionens hospitaler har i kraft af en stor arbejdsindsats, høj faglighed og ikke mindst en positiv indstillinger overfor forandringer bidraget til, at det har været muligt at implementere store dele af planerne på 2½ år samtidig med, at behandlingsaktiviteten er opretholdt. Hospitalsplanen og psykiatriplanen indeholder udover selve planen beskrivelser af regionens visioner og sundhedspolitiske hensigtserklæringer på en række tværgående områder, herunder ledelse og medarbejdere, kvalitet, uddannelse, forskning, forebyggelse, it, information og kommunikation samt samarbejdsrelationer. Udviklingen på disse områder behandles særskilte i afrapporteringer for de enkelte områder, som forelægges Regionsrådet løbende over året, og vil derfor ikke blive adresseret i nærværende statusrapport. Regionsrådet får to gange årligt en status for implementeringen af hospitalsplanen og psykiatriplanen, første gang i november I denne statusrapport maj 2010 er hovedfokus, hvad der er sket siden sidste statusrapport, som blev forelagt regionsrådet i december Følgende områder beskrives: Ledelsesmæssige ændringer, optageområdeændringer og sammenlægning og flytning af funktioner. 3

4 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010 Der er siden sidste statusrapport blev forelagt regionsrådet i december 2009 fortsat gennemført en række omlægninger. Der er foretaget: Ledelsesmæssige sammenlægninger. I flere tilfælde er de ledelsesmæssige sammenlægninger sket før en fysisk flytning af funktionen for derved at sikre den fremtidige koordinering, arbejdsdeling og flytning af funktioner samt for at understøtte fastholdelse af personalet i fusionsprocessen. Samling og flytning af funktioner. En række funktioner er sammenlagt og flyttet for at sikre et patientgrundlag, der understøtter et fagligt niveau med høj kvalitet samt sikrer en lige adgang til funktionerne for borgerne i hele regionen. Omlægning i optageområde. Som led i implementeringen af planerne er der foretaget en række omlægninger i hospitalernes og centrenes optageområder, både for at sikre at de nye kommuner og bydelsgrænser harmonerer med optageområdegrænserne og for at sikre funktionernes patientgrundlag. En samlet oversigt over de omlægninger, der er foretaget i perioden december april 2010 (begge måneder inklusiv) fremgår af skema A. Skema A Dato Specialer Fra hospital Til hospital Bemærkning 2009/12 Kirurgi Glostrup Hvidovre Flytning af akut kirurgi for optageområde Brøndby 2009/12 Arbejds- og miljømedicin Glostrup Bispebjerg Funktionsflytning 2009/12 Psykiatri PC Rigshospitalet PC Bispebjerg Skadestue 2009/12 Psykiatri PC Glostrup 2010/01 Skadestuer Frederikssund Samling af distriktspsykiatri i Brøndby Sammenlægning af AMA og skadestuen 2010/01 Intern medicin Gentofte Bispebjerg Optageområde Ryvang Øst 2010/01 Intern medicin Hillerød Gentofte Optageområde Birkerød 2010/01 Gastroenterologi Gentofte Bispebjerg Optageområde Ryvang Øst 2010/01 Gastroenterologi Hillerød Gentofte Optageområde Birkerød 2010/01 Kardiologi Gentofte Bispebjerg Optageområde Ryvang Øst 2010/01 Kardiologi Hillerød Gentofte Optageområde Birkerød 2010/01 Lungemedicin Gentofte Bispebjerg Optageområde Ryvang Øst 2010/01 Lungemedicin Hillerød Gentofte Optageområde Birkerød 2010/01 Hæmatologi Gentofte Rigshospitalet Trombosecentret 2010/01 Kirurgi Glostrup Hvidovre Samarbejdsfunktion - ny elektiv enhed Skema A fortsætter på næste side 4

5 Skema A (fortsat) Dato Specialer Fra hospital Til hospital Bemærkning 2010/01 Gynækologi og obstetrik Glostrup Herlev Funktionsflytning 2010/01 Gynækologi og obstetrik Glostrup Hvidovre Akut gynækologi - planlægningsområde Syd samt Vanløse og Bispebjerg 2010/01 Gynækologi og obstetrik Frederiksberg Rigshospitalet Fødsler 2010/01 Gynækologi og obstetrik Frederiksberg Gentofte Udefunktion - elektiv gynækologi fra Rigshospitalet 2010/01 Pædiatri Glostrup Herlev Ekskl. Ambulatorie og center for handicappede 2010/01 Neurologi Gentofte Herlev Akut apopleksi 2010/01 Neurologi Frederikssund Gentofte Optageområde Birkerød (apopleksi rehab.) 2010/01 Allergologi Rigshospitalet Gentofte Funktionsflytning 2010/01 Psykiatri PC Bispebjerg Fusion af PC Rigshopsitalet og PC Bispebjerg 2010/02 Urologi Frederikssund Herlev Akut urologi 2010/02 Gynækologi og obstetrik Glostrup Hvidovre Fødsler - optageområde Tårnby og Dragør 2010/02 Tand- mund- og kæbekirurgi Hillerød Rigshospitalet Funktionsflytning 2010/02 Øjensygdomme Rigshospitalet Glostrup Funktionsflytning af øjenfunktioner, der ikke skal blive på Rigshospitalet 2010/03 Urologi Amager Frederiksberg Overtagelse af aktiviteten i Syd i samarbejde med Rigshospitalet 2010/03 Ortopædkirurgi Frederikssund Hillerød Akut ortopædkirurgi 2010/04 Infektionsmedicin Herlev Hvidovre Optagområdeflytning 2010/04 Ortopædkirurgi Gentofte Bispebjerg Optageområde Ryvang Øst - elektiv 2010/04 Ortopædkirurgi Herlev Bispebjerg Optageområde Ryvang Øst - akut 2010/04 Ortopædkirurgi Hvidovre Bispebjerg Optageområde Vanløse 2010/04 Ortopædkirurgi Hvidovre Glostrup Rygkirurgi En samlet oversigt over de gennemførte omlægninger siden hospitalsplanen og psykiatriplanens vedtagelse i maj 2007 til og med april 2010 er vedlagt som bilag Planlagte ændringer i 2010 Den resterende implementering af hospitalsplanen og psykiatriplanen vil også fremadrettet medføre en række ændringer. I indeværende år der på nuværende tidspunkt planlagt yderligere ledelsesmæssige ændringer, optageområdeændringer og sammenlægning og flytning af funktioner. En samlet oversigt over de på nuværende tidspunkt planlagte ændringer i indeværende år fremgår af skema B. 5

6 Skema B Dato Specialer Fra hospital Til hospital Bemærkning 2010/05 Tand- mund- og kæbekirurgi Glostrup Rigshospitalet Funktionsflytning 2010/07 Kirurgi Glostrup Hvidovre Akut kirurgi 2010/07 Anæstesiologi Rigshospitalet Glostrup Ledelsesmæssig overtagelse af Respirationscenter Øst og IRP fra Københavns Kommune 2010/07 Klinisk mikrobiologi Herlev Hvidovre Mikrobiologisk betjening af Glostrup Hospital 2010/09 Skadestuer Helsingør Sammenlægning af AMA og skadestuen 2010/10 Reumatologi Hvidovre Glostrup Ambulant aktivitet 2010/10 Reumatologi Amager Glostrup Ambulant aktivitet 2010/10 Ortopædkirurgi Glostrup Hvidovre Akut ortopædkirurgi 2010/10 Neurokirurgi Rigshospitalet Glostrup Samling af rygkirurgi og etablering af Videnscenter for Rygsygdom 2010/10 Demensenhed Glostrup Ny funktion 2010/12 Palliativ enhed Frederikssund Hillerød Funktionsflytning 2010/12 Demensenhed Hillerød Ny funktion Mange af de ændringer, der derudover udestår, afventer muligheden for at gennemføre de større byggerier, der skal til for at skabe den fornødne kapacitet på en række af hospitalerne. Den samlede oversigt over de planlagte og afventede omlægninger pr. 1. maj 2010 i de to planer fremgår af bilag Status for ansøgninger til den statslige kvalitetsfond Implementeringen af hospitalsplanen og psykiatriplanen kræver både større og mindre om- og nybygning på alle regionens hospitaler og på en del af de psykiatriske centre. Der skal de kommende år forventeligt gennemføres 6 større bygge- og anlægsprojekter i Region Hovedstaden med finansiering fra den statslige kvalitetsfond. Regionsrådet har den 23. marts 2010 besluttet at nedsætte seks politiske følgegrupper til at følge planlægnings- og byggeprocessen for disse projekter. De politiske følgegrupper inddrages i planlægningen af byggeprojekterne, herunder forud for forelæggelse for regionsrådet af byggeprogram, ansøgning til statens kvalitetsfond, anlægsbevillingsforslag mv. 4.1 Status for den statslige kvalitetsfond fase 1 Region Hovedstaden modtog i januar 2009 brev fra regeringen vedr. foreløbigt tilsagn til hospitalsbyggeri i Region Hovedstaden som led i udmøntningen af de første 15 mia. 6

7 kr. fra den statslige kvalitetsfond. Der blev givet foreløbigt tilsagn til fire projekter i Region Hovedstaden (Rigshospitalet, Herlev Hospital, Hvidovre Hospital og Psykiatrisk Center Sct. Hans). På baggrund af de foreløbige tilsagn igangsatte regionen i foråret 2009 den konkrete planlægning af de fire projekter. De endelige tilsagn til projekterne gives løbende over det kommende år i takt med, at projekterne indsendes til Ekspertpanelet. Det første trin i processen for alle projekterne er at få udarbejdet et ide/programoplæg, som skal behandles af regionsrådet, før hospitalerne kan udarbejde et byggeprogram. Byggeprogrammet, samt den endelige ansøgning til Ekspertpanelet, vil også blive forelagt regionsrådet før det indsendes mhp. det endelige tilsagn fra regeringen Udbygning af Herlev Hospital Den statslige kvalitetsfond støtter udbygning af Herlev Hospital med 2,25 mia. kr. (heraf egenfinansiering: 0,90 mia. kr.). Der er udarbejdet et idéoplæg for det samlede byggeprojekt på Herlev Hospital, som blev tiltrådt af regionsrådet den 27. oktober Projektet er opdelt i to delprojekter. For det første bygningen af en ny fælles akutmodtagelse og kvinde/barn center samt udarbejdelsen af en helhedsplan. For det andet en forlængelse af servicebygningen. På baggrund af ideoplægget er der udarbejdet et konkurrencegrundlag for det første delprojekt, som forventes forelagt Regionsrådet i maj Udbygning af Hvidovre Hospital Den statslige kvalitetsfond støtter udbygning af Hvidovre Hospital med 1,45 mia. kr. (heraf egenfinansiering: 0,58 mia. kr.). Regionsrådet tiltrådte den 2. februar 2010 projektets ideoplæg. Udarbejdelsen af det samlede byggeprogram er igangsat, og det forventes, at det samlede byggeprogram samt den endelige ansøgning forelægges regionsrådet ultimo 2010, hvorefter det indsendes til den statslige kvalitetsfond med henblik på endeligt tilsagn om finansiering Udbygning af Rigshospitalet Den statslige kvalitetsfond støtter udbygning af Rigshospitalet med 1,85 mia.kr. (heraf egenfinansiering: 0,74 mia. kr.). Regionsrådet tiltrådte den 23. marts 2010 projektets ideoplæg. Udarbejdelsen af et konkurrencegrundlag er igangsat, og det forventes, at regionsrådet forelægges konkurrencegrundlaget i efteråret 2010, hvorefter et udbud kan igangsættes. Det forventes, at det samlede byggeprogram samt den endelige ansøgning forelægges regionsrådet medio 2011, hvorefter det indsendes til statens kvalitetsfond med henblik på endeligt tilsagn om finansiering. 7

8 4.1.4 Udbygning af Psykiatrisk Center Sct. Hans Den statslige kvalitetsfond støtter udbygning af Psykiatrisk Center Sct. Hans med 0,55 mia. kr. (heraf egenfinansiering: 0,22 mia. kr.). Et ideoplæg er under udarbejdelse. 4.2 Status for den statslige kvalitetsfond fase 2 Ekspertpanelets 2. screeningsrunde, i forbindelse med uddeling af de resterende midler fra kvalitetsfonden (10 mia. kr.), vil finde sted medio Der har været gennemført en før-screening i forbindelse med 2. screeningsrunde, og regionen modtog primo oktober 2009 ekspertpanelets tilbagemelding på før-screeningen. I tilbagemeldingen tilkendegiver ekspertpanelet, at projektet vedr. Bispebjerg Hospital og projektet vedr. et nyt hospital ved Hillerød kan forvente at blive positivt vurderet i screeningen i forbindelse med fase 2. Det fremgår desuden af tilbagemeldingen, at ekspertpanelet ikke finder, at der er grundlag for så betydelige investeringer i hospitalerne i Glostrup og Frederikssund, som forudsat af regionen. Regionen søger derfor ikke statens kvalitetsfond om støtte til at udbygge Frederikssund Hospital og Glostrup Hospital. Ekspertpanelet forudsætter, at der ved ansøgning om foreløbigt tilsagn udarbejdes projekter med udgangspunkt i en økonomi og dimensionering, der afspejler ekspertpanelets tilgang. Der fastsættes med brevet ikke en økonomisk ramme for de to projekter ved Bispebjerg Hospital og Hillerød. Dette vil ske i forbindelse med ekspertpanelets indstilling til regeringen medio november Ansøgningsfristen for fase 2 er fastsat til den 1. juni Projektet på Bispebjerg Bakke Ekspertpanelet har tilkendegivet, at projektet vedr. Bispebjerg Hospital vurderes i overensstemmelse med en moderne sygehusstruktur og de fastlagte principper. Det er i den forbindelse blevet vægtet, at der med projektet skabes et nærmest nyt somatisk hospital, og der samtidig skabes rammer for en samling af psykiatrien i planlægningsområde Byen. På den baggrund er der udarbejdet en ansøgning til ekspertpanelet om støtte til at bygge et nærmest nyt hospital på Bispebjerg Bakke. Ansøgningen forelægges regionsrådet den 25. maj 2010 med henblik på godkendelse, hvorefter den indsendes til ekspertpanelet senest den 1. juni Nyt hospital ved Hillerød I ekspertpanelets tilbagemelding på før-screeningen tilkendegiver ekspertpanelet, at man ved en samlet vurdering af de to fremsendte alternativer for Hillerød Hospital; udbygning af det eksisterende Hillerød Hospital og bygning af et nyt hospital ved Hillerød, vurderer, at et nyt hospital vil være mest i overensstemmelse med en moderne sygehusstruktur og de fastlagte principper. 8

9 Det fremgår desuden af tilbagemeldingen, at i forhold til en senere positiv prioritering af et bar mark hospital, er der behov for en revurdering af hospitalsplanen for akutbetjening i den nordlige del af regionen, da ekspertpanelet mener, at dette vil muliggøre en samlet set mere rationel drift med færre matrikler. På den baggrund er der udarbejdet en ansøgning til ekspertpanelet om støtte til at bygge et nyt hospital ved Hillerød. Ansøgningen forelægges regionsrådet den 25. maj 2010 med henblik på godkendelse, hvorefter den indsendes til ekspertpanelet senest den 1. juni Tværgående projekter Der har siden hospitalsplanens og psykiatriplanens vedtagelse i maj 2007 været nedsat flere tværfaglige arbejdsgrupper, sammensat med repræsentanter fra regionens hospitaler og administrationen, hvor opdraget har været at udarbejde forslag til regionale standarder, retningslinjer og prioriteringer i forbindelse med implementeringen af hospitalsplanen og psykiatriplanen samt gennemførelsen af byggeprojekterne, således at byggerierne udformes inden for rammerne af ensartede tværgående principper, og det videre planlægningsgrundlag på områderne sikres. De områder, der har været behandlet, og hvor anbefalinger og rapporter er forelagt regionsrådet, er: Akutområdet, Kvinde-barn, Patienthotel, Præhospital, Intensivkapacitet og Arealstandarder. Der pågår aktuelt arbejde i yderlige fire tværfaglige arbejdsgrupper inden for områderne: Energi/miljø/bæredygtighed, driftsoptimering, helende arkitektur samt projekt-, økonomi- og risikostyring Energi/miljø/bæredygtighed Formålet med projektet er at udarbejde et oplæg til prioritering af indsatsområder inden for følgende: Energirigtige løsninger i alle faser af byggeriernes tilblivelse samt efterfølgende drift Bæredygtig projektering og byggeri i alle faser af byggeriernes tilblivelse samt efterfølgende drift Mindskelse af udledning af farlige stoffer fra hospitalerne, herunder spildevand, bl.a. ved at indtænke renest mulige teknologier i alle faser af byggeriernes tilblivelse samt efterfølgende De nye byggerier i regionen skal leve op til de krav og udfordringer, der allerede foreligger eller forventes fremover på området, og der skal tages højde for mulighederne for at inkorporere principperne om bæredygtighed i de nye hospitalsinvesteringer. Hospitalsinvesteringerne skal udover at være en investering i samfundets sundhed også tage hensyn til behovet for at investere i det globale miljø således at sundhed, økonomi og miljø hænger naturligt sammen. 9

10 4.3.2 Driftsoptimering Formålet med projektet er at udarbejde en vejledning til, hvordan der i forbindelse med de enkelte byggeprojekter kan gennemføres en systematisk analyse, hvor det undersøges, hvordan byggeriet i videst muligt omfang understøtter en mere effektiv opgaveløsning og en bedre ressourceanvendelse. Udgangspunktet for vejledningen er, at analysen skal vise, hvordan der kan opnås en bedre logistik i klinikken og en bedre driftslogistik, således at personaleforbruget kan reduceres. Derudover forventes der opnået driftsbesparelser som led i mere energirigtige fysiske rammer og installationer m.v Helende arkitektur Bevidstheden om de fysiske rammers påvirkning af helbredsprocessen er øget markant gennem de seneste år. Regionsrådet har i april 2008 besluttet, at disse elementer skal vægtes i ethvert byggeri, det være sig renovering eller nybyggeri. Formålet med projektet er at udarbejde anbefalinger for op til 10 principper indenfor helende arkitektur, som skal danne grundlag for regionens hospitalsbyggeri, ombygning såvel som nybygning. Prioriteringen af hvilke principper indenfor området, der skal følges i regionen, skal ske ud fra en vurdering af virkningsgrad og effekt. Derudover har arbejdsgruppen fået til opdrag at udarbejde et idékatalog med eksempler på bygningsmæssige løsninger, som overholder de 10 principper Projekt-, økonomi- og risikostyring Formålet med projektet er at etablere en fælles fremgangsmåde for projekt, -økonomiog risikostyring i forbindelse med regionens byggeprojekter. Fremgangsmåden skal dels sikre, at virksomhederne får et solidt og effektivt beredskab, dels sikre at afrapporteringen sker ud fra ensartede standarder og retningslinjer, og at det dermed bliver muligt at sammenholde de data, der afrapporteres. 5. Status for sundhedsstyrelsens specialeplanlægning Sundhedsstyrelsen opdeler funktionerne indenfor de forskellige specialer i hovedfunktioner, som er almindelige og hyppige funktioner, og specialfunktioner, der er de sjældne, dyre og/eller komplicerede funktioner. Region Hovedstaden modtog ultimo februar 2010 Sundhedsstyrelsens afgørelse, der placerer regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner (specialfunktioner) på offentlige og private hospitaler. Dog har styrelsen valgt foreløbigt at udskyde 10

11 specialeudmeldingen inden for ortopædkirurgi med henblik på endnu en gennemgang af placeringerne. Sundhedsstyrelsen har i specialeplanen generelt holdt fast i, at regionsfunktioner må være 1-3 steder i hver region og højt specialiserede funktioner 1-3 steder i landet. Sundhedsstyrelsen har dog fraveget udgangspunktet visse steder af hensyn til regionale og specialespecifikke forskelligheder, herunder kapacitetsmæssige, udviklingsmæssige og evt. geografiske forhold. Regionen har på baggrund af regionsrådets behandling af specialeplanen på møde den 23. marts 2010 afgivet høringssvar til Sundhedsstyrelsen, hvoraf det fremgår, at: regionsrådet efterlyser en samlet oversigt på landsplan over specialefordelingen, regionsrådet finder, at en protonaccelerator bør placeres på Rigshospitalet, regionsrådet udtaler, at borgerne skal have sikkerhed for kvaliteten i al offentlig betalt sygehusbehandling, regionsrådet fastholder, at de faglige vurderinger, der ligger til grund for dimensionering af behandlingsbehov og behandlingskapacitet i Region Hovedstadens hospitals- og psykiatriplaner, må gælde, hvad enten behandlingen udføres i offentligt eller privat regi, og regionsrådet tager afstand fra de dele af Sundhedsstyrelsens specialeplansforslag, der ikke opfylder kravet om ensartet kvalitet på al behandling i regionen. Eksempler på dette er behandling af brystkræft, tarmkræft og behandlinger, hvor der kan tilstøde svære komplikationer. Efter høring af hospitalsdirektionerne og de sundhedsfaglige råd har regionen endvidere meddelt styrelsen, at regionen ønsker at varetage de godkendte specialefunktioner under de af styrelsen angivne forudsætninger. Eventuelle problemer i forhold til implementering af specialegodkendelserne inden den fastsatte frist 1. januar 2010, vil blive rejst overfor Sundhedsstyrelsen i løbet af efteråret Desuden har regionen afgivet en række faglige bemærkninger til styrelsens specialegodkendelser. Regionens samlede svar kan findes på politikerportalen. 11

12 6. Bilagsoversigt BILAG 1: Oversigt over de gennemførte omlægninger (2007- april 2010) i hospitalsplanen og psykiatriplanen BILAG 2: Oversigt over de planlagte og afventede omlægninger i hospitalsplanen og psykiatriplanen 12

13 Bilag 1: Oversigt over de gennemførte omlægninger siden hospitalsplanen og psykiatriplanens vedtagelse i maj 2007 til og med april 2010 Nedenfor er i kronologisk rækkefølge og for hvert hospital redegjort for de hidtil gennemførte omlægninger som følge af hospitalsplanen og psykiatriplanen. Som skitseret i rapporten sondres der mellem ledelsesmæssige/organisatoriske omlægninger (herunder udefunktioner), flytning af funktioner og omlægninger af optageområder. I oversigten er ændringer kun anført under det hospital de er flyttet til (og ikke under det hospital de er flyttet fra). I de tilfælde hvor der er tale om, at der er sket en ledelsesmæssig sammenlægning af to afdelinger, hvorefter den ene fortsætter som en ude- eller samarbejdsfunktion betjent af medarbejdere fra det hospital, hvor ledelsen er forankret, er dette anført som udefunktion under det hospital, som har ledelsen. Bisperg Hospital 2008/02 Dermatologi- venerologi Hørsholm Funktionsflytning 2008/03 Intensiv afsnit Frederiksberg Funktionsflytning 2008/06 Fælles akutmodtagelse Ny funktion 2008/06 Kirurgi Gentofte Optageområde Ryvang Øst 2008/06 Kirurgi Amager Optageområde Christianshavn 2008/06 Kirurgi Hvidovre Optageområde Vanløse 2008/10 Ortopædkirurgi Amager Optageområde Christianshavn 2009/01 Klinisk farmakologi Gentofte Udefunktion 2009/01 Arbejds- og miljømedicin Glostrup Udefunktion 2009/01 Arbejds- og miljømedicin Hillerød Udefunktion 2009/01 Klinisk farmakologi Rigshospitalet Udefunktion 2009/03 Diagnostisk radiologi Frederiksberg Udefunktion 2009/04 Lungemedicin Gentofte Optageområde tidligere KA - Lungecancer 2009/06 Intern medicin Amager Optageområde Christianhavn 2009/06 Intern medicin Frederiksberg Optageområde Indre Nørrebro 2009/06 Geriatri Frederiksberg Optageområde Indre Nørrebro 2009/10 Neurologi Amager Optageområde Christianshavn 2009/10 Neurologi Frederiksberg Optageområde Indre Nørrebro 2009/10 Neurologi Hvidovre Optageområde Vanløse - Akut apopleksi 2009/12 Arbejds- og miljømedicin Glostrup Funktionsflytning (oversigten over Bispebjerg Hospital fortsætter på næste side) 13

14 Bisperg Hospital (fortsat) 2010/01 Intern medicin Gentofte Optageområde Ryvang Øst 2010/01 Gastroenterologi Gentofte Optageområde Ryvang Øst 2010/01 Kardiologi Gentofte Optageområde Ryvang Øst 2010/01 Lungemedicin Gentofte Optageområde Ryvang Øst 2010/04 Ortopædkirurgi Gentofte Optageområde Ryvang Øst - elektiv 2010/04 Ortopædkirurgi Herlev Optageområde Ryvang Øst - akut 2010/04 Ortopædkirurgi Hvidovre Optageområde Vanløse Frederiksberg Hospital Tidspunkt Specialer Fra hospital Bemærkning 2009/03 Skadestuer Sammenlægning af AMA og skadestuen 2009/06 Intern medicin Hvidovre Optageområde Vanløse 2009/06 Reumatologi Hvidovre Optageområde Vanløse 2009/06 Reumatologi Gentofte Optageområde Ryvang Øst 2009/06 Reumatologi Bispebjerg Sengebåren aktivitet 2009/10 Reumatologi Amager Optageområde Christianshavn 2009/10 Neurologi Hvidovre Optageområde Vanløse - rehabilitering - Apopeksi 2009/11 Reumatologi Bispebjerg Ambulant aktivitet 2010/03 Urologi Amager Overtagelse af aktiviteten i Syd i samarbejde med Rigshospitalet Frederikssund Hospital 2008/01 Neurologi Esbønderup Neurorehabilitering 2010/01 Skadestuer Sammenlægning af AMA og skadestuen 14

15 Gentofte Hospital 2008 Skadestuer Sammenlægning af AMA og skadestuen 2008/01 Kirurgi Enhed for rationelt planlagt kirurgi 2008/01 Audiologi Bispebjerg Udefunktion 2008/01 Allergologi Rigshospitalet Udefunktion 2008/10 Karkirurgi Rigshospitalet varicepatienter 2009/01 Reumatologi Herlev Funktionsflytning 2009/04 Øre-næse-hals Hillerød Optageområde tidligere FA 2009/04 Øre-næse-hals Rigshospitalet Optageområde tidligere HS 2009/06 Lungemedicin Frederikssund Lungecancer 2009/08 Reumatologi Hørsholm Optageområde tidligere FA 2009/09 Allergologi Hillerød Funktionsflytning 2010/01 Intern medicin Hillerød Optageområde Birkerød 2010/01 Gastroenterologi Hillerød Optageområde Birkerød 2010/01 Kardiologi Hillerød Optageområde Birkerød 2010/01 Lungemedicin Hillerød Optageområde Birkerød 2010/01 Gynækologi og obstetrik Frederiksberg Udefunktion - elektiv gynækologi fra Rigshospitalet 2010/01 Neurologi Frederikssund Optageområde Birkerød (apopleksi rehab.) 2010/01 Allergologi Rigshospitalet Funktionsflytning Glostrup Hospital 2008/09 Øjensygdomme Frederiksberg Udefunktion 2008/09 Øjensygdomme Hillerød Udefunktion 2008/09 Øjensygdomme Rigshospitalet Udefunktion 2009 Pædiatri Herlev Udefunktion 2009/06 Reumatologi Hvidovre Udefunktion 2009/08 Øjensygdomme Rigshospitalet Flytning af akut øjenvagt 2009/10 Reumatologi Hvidovre Sengebåren aktivitet 2009/10 Neurologi Amager Akut apopleksi og TCI 2009/10 Neurologi Hvidovre Apopleksi 2009/10 Neurologi Hvidovre Udefunktion - afsnit for traumatisk hjerneskade 2009/10 Øjensygdomme Hillerød Sengebåren aktivitet 2010/02 Øjensygdomme Rigshospitalet Funktionsflytning af øjenfunktioner, der ikke skal blive på Rigshospitalet 2010/04 Ortopædkirurgi Hvidovre Rygkirurgi Helsingør Hospital 2009/09 Intern medicin Hillerød Optageområde Hørsholm 15

16 Herlev Hospital 2007/10 Hæmatologi Hillerød Funktionsflytning 2008 Hæmatologi Rigshospitalet Specialfunktioner for planlægningsområde tidl. FA 2008/01 Fælles akutmodtagelse Ny funktion 2008/01 Kirurgi Gentofte Samarbejdsfunktion 2008/01 Plastikkirurgi Helsingør Funktionsflytning 2008/01 Ortopædkirurgi Gentofte Samarbejdsfunktion 2008/01 Urologi Frederikssund Udefunktion 2008/04 Plastikkirurgi Rigshospitalet Specialiserede funktioner - optageområde tidligere FA 2008/04 Ortopædkirurgi Gentofte Elektiv samarbejdsfunktion 2008/04 Kirurgi Gentofte Akut gastro-kirurgi for optageområde Gentofte, Søllerød, Lyngby-Taarbæk 2008/04 Mammakirurgi Hørsholm Funktionsflytning 2008/04 Ortopædkirurgi Gentofte Akut ortopædkirurgi 2008/04 Gynækologi og obstetrik Gentofte Akut gynækologi 2008/05 Urologi Glostrup Hjemtagning af udefunktion 2009/01 Urologi Gentofte Hjemtagning af udefunktion 2009/01 Gynækologi og obstetrik Glostrup Udefunktion 2009/02 Børnekirurgi Glostrup Elektiv kirurgi på 2-15 årige børn 2009/02 Børnekirurgi Hillerød Elektiv kirurgi på 2-15 årige børn 2009/04 Neurologi Neurologisk afdelingsledelse (ny) 2010/01 Gynækologi og obstetrik Glostrup Funktionsflytning 2010/01 Pædiatri Glostrup Ekskl. Ambulatorie og center for handicappede 2010/01 Neurologi Gentofte Akut apopleksi 2010/02 Urologi Frederikssund Akut urologi 16

17 Hillerød Hospital 2008 Fælles akutmodtagelse Ny funktion 2008 Anæstesiologi Frederikssund Udefunktion 2008 Diagnostisk radiologi Frederikssund Udefunktion 2008 Klinisk biokemi Frederikssund Udefunktion 2008 Diagnostisk radiologi Helsingør Udefunktion 2008 Klinisk biokemi Helsingør Udefunktion 2008/01 Kirurgi Hørsholm Dagkirurgi 2008/01 Kirurgi Frederikssund Udefunktion 2008/01 Ortopædkirurgi Frederikssund Udefunktion 2008/01 Palliativ enhed Frederikssund Udefunktion 2008/01 Kirurgi Helsingør Udefunktion 2008/01 Ortopædkirurgi Helsingør Udefunktion 2008/01 Ortopædkirurgi Hørsholm Udefunktion Samling af 2008/09 Intern medicin endokrinologiske funktioner 2008/09 Intern medicin Samling af akutte pacemakerpatienter og hjerteklapspatienter 2009 Anæstesiologi Helsingør Udefunktion 2009/01 Gastroenterologi Helsingør Ledelsesmæssig sammenlægning 2009/09 Intern medicin Helsingør Optageområde Græsted/Gileleje kommune 2009/09 Infektionsmedicin Helsingør Funktionsflytning 2010/03 Ortopædkirurgi Frederikssund Akut ortopædkirurgi 17

18 Hvidovre Hospital 2008 Fælles akutmodtagelse Ny funktion 2008/01 Ortopædkirurgi Amager Udefunktion 2008/01 Pædiatri Amager Udefunktion 2008/01 Ortopædkirurgi Glostrup Udefunktion 2008/03 Pædiatri Amager Funktionsflytning 2008/05 Kirurgi Amager Akut kirurgi 2008/09 Kirurgi Amager Udefunktion 2008/09 Anæstesiologi Amager Udefunktion 2008/09 Klinisk biokemi Amager Udefunktion 2008/09 Ortopædkirurgi Amager Akut ortopædkirurgi 2008/09 Intensiv afsnit Amager Funktionsflytning 2009/02 Anæstesiologi Amager Smerteklinik 2009/06 Intern medicin Glostrup Optageområde Brøndby 2009/06 Geriatri Glostrup Optageområde Hvidovre 2009/12 Kirurgi Glostrup Flytning af akut kirurgi for optageområde Brøndby 2010/01 Kirurgi Glostrup Samarbejdsfunktion - ny elektiv enhed 2010/01 Gynækologi og obstetrik Glostrup Akut gynækologi - planlægningsområde Syd samt Vanløse og Bispebjerg 2010/02 Gynækologi og obstetrik Glostrup Fødsler - optageområde Tårnby og Dragør 2010/04 Infektionsmedicin Herlev Optagområdeflytning 18

19 Rigshospitalet 2007/10 Thoraxkirurgi Gentofte Ventrikel-, Cardia og Øsofacancer 2008/01 Hæmatologi Gentofte Udefunktion - Trombose 2008/01 Karkirurgi Gentofte Udefunktion 2008/01 Thoraxkirurgi Gentofte Udefunktion - thoraxanæstesi 2008/01 Gynækologi og obstetrik Frederiksberg Udefunktion 2008/01 Thoraxkirurgi Gentofte Udefunktion 2008/01 Gynækologi og obstetrik Gentofte Udefunktion 2008/01 Pædiatri Gentofte Udefunktion 2008/01 Klinisk immunologi Samlet regional blodbank 2008/04 Plastikkirurgi Herlev Optageområde tidligere KA 2008/04 Børnekirurgi Gentofte Optageområde Ryvang Øst 2008/04 Gynækologi og obstetrik Gentofte Akut gynækologi for optageområde Ryvang Øst 2008/04 Tand- mund- og kæbekirurgi Glostrup Udefunktion 2008/04 Tand- mund- og kæbekirurgi Hillerød Udefunktion 2008/06 Hæmatologi Herlev Optageområde Tårnby, Dragør og Hvidovre 2008/06 Hæmatologi Herlev Specialfunktioner for planlægningsområde Syd og Byen 2009 Mammakirurgi Herlev Optageområde tidligere KA 2009/04 Ortopædkirurgi Herlev Kompliceret sarkomkirurgi 2009/04 Øre-næse-hals Hillerød Cancer 2009/04 Øre-næse-hals Gentofte Ændret opgavefordeling 2010/01 Hæmatologi Gentofte Funktionsflytning - trombosecentret 2010/01 Gynækologi og obstetrik Frederiksberg Fødsler 2010/02 Tand- mund- og kæbekirurgi Hillerød Funktionsflytning 2010/05 Tand- mund- og kæbekirurgi Glostrup Funktionsflytning PC Amager Samling af 2008/01 Psykiatri distriktspsykiatri 2008/10 Psykiatri Nattelukning af skadestue 19

20 PC Ballerup 2008/03 Psykiatri Etablering af OPUS-team 2009/01 Psykiatri PC Nordsjælland Optageområde Stenløse og Ølstykke 2009/06 Psykiatri Etablering af OP-team PC København 2008/01 Psykiatri PC Bornholm Ny ledelsesstruktur 2008/01 Psykiatri PC Amager Optageområde Christianshavn 2008/10 Psykiatri PC Rigshospitalet Optageområde Indre Nørrebro 2008/10 Psykiatri PC Bispebjerg Optageområde Ydre Østerbro 2008/10 Psykiatri Nattelukning af skadestue 2009/02 Psykiatri Samling af distriktspsykiatri på Strandboulevarden 2009/12 Psykiatri PC Rigshospitalet Skadestue 2010/01 Psykiatri Fusion af PC Rigshopsitalet og PC Bispebjerg PC Frederiksberg 2008/01 Psykiatri PC Hvidovre Optageområde Vanløse 2008/10 Psykiatri Nattelukning af skadestue PC Gentofte 2008/10 Psykiatri Nattelukning af skadestue 20

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Juni 2011 Forord I maj 2007 vedtog regionsrådet den første hospitalsplan og den første psykiatriplan. I de fire år, der er gået, har

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan Region Hovedstaden Forslag til Hospitalsplan Udkast af 20. januar 2007 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 5 1. Resumé... 7 2. Rammerne for hospitalsplanen... 15 3. Hospitalsvæsenets brugere... 21 4. Hospitalsstruktur...

Læs mere

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår Vicedirektør Gert Hagelskjær Vores nye (dobbelt-) rolle Driftsherre med store visioner for det gode patientforløb i det nuværende hospital Kommende bruger

Læs mere

Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden HØRINGSVERSION 22. marts 2011 Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Læs mere

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus LOHFERT & LOHFERT Esbønderup Helsingør Hillerød Hørsholm Dokumentation Nr. 667 Frederikssund FREDERIKSBORG AMT Sundhedsvision Nordsjælland Supplerende analyse 26.08.2003 Projekt 05.931/03/Notat 18 26.08.2003

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

Organisation, fokusområder og konsulenter

Organisation, fokusområder og konsulenter Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Organisation, fokusområder og konsulenter Information til samarbejdspartnere, nov. 2013 KAP-H s konsulenter i Regionsrådssalen på intromødet den 7. november 2013.

Læs mere

Punkt nr. 1 - Årlig revision af specialefordelingen i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i 2014 Bilag 1 - Side -1 af 8 ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE

Punkt nr. 1 - Årlig revision af specialefordelingen i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i 2014 Bilag 1 - Side -1 af 8 ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE Punkt nr. 1 - Årlig revision af specialefordelingen i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i 2014 Bilag 1 - Side -1 af 8 DAGSORDEN ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT 08-04-2014 17:00 MØDESTED

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden Hillerød, den 18. december 2013 Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden De følgende sider indeholder et faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden. Faktaarkene

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden. Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden

Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden. Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden 2 Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Juni 2007 3 Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Juni

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland 01.03.2014 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer. NB! Laboratorier, patologiafdelinger og røntgenafdelinger kan IKKE modtage korrespondancer.

Læs mere

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -1 af 29 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -2 af 29

Læs mere

Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi

Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

ANALYSE AF FØDSELSOMRÅDET

ANALYSE AF FØDSELSOMRÅDET Bilag 1 - Side -1 af 29 Center for Sundhed Enhed for Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød ANALYSE AF FØDSELSOMRÅDET Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 60 20 Web www.regionh.dk

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012

Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Region Hovedstaden Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Udarbejdet af Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning

Læs mere

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013 Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer.

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Forslag til budget 2011 2014

Forslag til budget 2011 2014 Forslag til budget 2011 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Bilag ØU 100823 pkt. 07_02 Forslag til budget 2011 2014 Region Hovedstaden 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1.

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 4 Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler Bilag 2 (Notat med webadresser) Fra: Vera Qvistgaard Sendt: 18. marts 2010 12:46 Til: Charlotte

Læs mere

Intern Service og Logistik

Intern Service og Logistik Intern Service og Logistik Uddannelseskonference Region Hovedstaden Strategisk chef, Michael Wallin 24. oktober 2013 Hospitalsplanen rolle og profil Akuthospital, 750 senge, 1600 ambulante, 3 dage, 4300

Læs mere

Forslag til budget 2012 2015

Forslag til budget 2012 2015 Budget 2012 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2012 2015 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indledning...4 1. Det samlede budget...6 1.1 Oversigt over

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Afdelingskoder. PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S

Afdelingskoder. PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S Afdelingskoder A PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S AA1 AA2 AAM AB1L AB2L AD1 AD2 AE1L APFV Aatri Sengeafsnit, debuterende psykoser Sengeafsnit, kronisk skizofreni Akut modtageafsnit

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

STYRKET AKUTBEREDSKAB

STYRKET AKUTBEREDSKAB STYRKET AKUTBEREDSKAB - planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen 2007 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark Styrket akutberedskab - planlægningsgrundlag

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, i lokale AB2 på 2. sal, afsnit 5222, opgang 52D

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, i lokale AB2 på 2. sal, afsnit 5222, opgang 52D BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, i lokale AB2 på 2. sal, afsnit 5222, opgang 52D Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri September 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

IDÉOPLÆG FOR RIGSHOSPITALETS BYGGEPROJEKT 9. marts 2010

IDÉOPLÆG FOR RIGSHOSPITALETS BYGGEPROJEKT 9. marts 2010 1. Forord og sammenfatning... 4 2. Vision og målsætning... 5 2.1 RIGSHOSPITALETS VISION... 5 2.2 RIGSHOSPITALETS VISION FOR DE FYSISKE RAMMER... 6 3. Rammer og krav for Nordfløj... 7 3.1 ORGANISATORISKE

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

RIGSHOSPITALET. Generalplan for Rigshospitalet. Version 3.0. Marts 2009

RIGSHOSPITALET. Generalplan for Rigshospitalet. Version 3.0. Marts 2009 RIGSHOSPITALET Generalplan for Rigshospitalet Version 3.0 Marts 2009 LOHFERT& LOHFERT Dokumentation Nr. 833 RIGSHOSPITALET Generalplan for Rigshospitalet Version 3.0 Marts 2009 Projekt 05.1099 19.03.2009

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Formand: Annette Kjærsgaard Kort præsentation Interesse i forhold til dysfagiområdet Vision for EFS for dysfagi

Formand: Annette Kjærsgaard Kort præsentation Interesse i forhold til dysfagiområdet Vision for EFS for dysfagi Formand: Annette Kjærsgaard Ph.d., MScOT, Specialergoterapeut-neurorehabilitering, F.O.T.T. Instruktør 1989 - ergoterapeut fra Ergoterapeutskolen i Holstebro 2002 - F.O.T.T. Instruktør 2006 MScOT fra Lunds

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X Dato: X Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. oktober 2010 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets Til adressaterne på den vedlagte liste over høringsparter j.nr. 7-203-02-516/6/CIU Høring vedrørende s Anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge Hermed udsender Anbefalinger

Læs mere

Ansøgning om endeligt tilsagn Universitetssygehus Køge

Ansøgning om endeligt tilsagn Universitetssygehus Køge Ansøgning om endeligt tilsagn Universitetssygehus Køge Region Sjælland september 2013 Indhold Indledning... 1 1 Projektbeskrivelse... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Regionens sygehusstruktur... 3 1.3 Udvikling

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 14. december 2010. Sag nr. 2. Emne: 4. Økonomirapport 2010. bilag 2

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 14. december 2010. Sag nr. 2. Emne: 4. Økonomirapport 2010. bilag 2 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 14. december 2010 Sag nr. 2 Emne: 4. Økonomirapport 2010 bilag 2 Til: Forretningsudvalget Koncern Økonomi Finans og Support Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012 Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport Projekt i 2 faser 1.Analyse 2.Løsninger Regional tilgængelighed med kollektiv transport Hva snakker vi om? Hvad er regionale rejsemål?

Læs mere

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte

Læs mere

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden Projektleder Gitte Antonisen Indhold Baggrund for beslutning Forløb og status Faglige bekymringer Udfordringer Muligheder for; innovation, kvalitative

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 2013 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 10. april 2012 Sag nr. Emne: bilag Opgang Blok E Afsnit 1. sal Koncern Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 51 44 25 94

Læs mere

Fremtidig hoveduddannelse i almen medicin

Fremtidig hoveduddannelse i almen medicin Fremtidig hoveduddannelse i almen medicin En spørgeskemaundersøgelse i Region Nordjylland. 7-6-2012 Af: Jeanette Haagh, Krista Arnold Thomsen, Louise Hjelm Thomsen og Thomas Gregersen, Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

2 www.regionmidtjylland.dk

2 www.regionmidtjylland.dk Plancher fra temamøde i regionsrådet om udarbejdelse af sparekatalog 23. februar 2015 www.regionmidtjylland.dk Oplæggene viser eksempler på, hvilke områder og muligheder styregrupperne for temaerne undersøger.

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

REGIONERNES INVESTERINGS- OG SYGEHUSPLANER - SCREENING OG VURDERING. Afgivet af regeringens ekspertpanel

REGIONERNES INVESTERINGS- OG SYGEHUSPLANER - SCREENING OG VURDERING. Afgivet af regeringens ekspertpanel REGIONERNES INVESTERINGS- OG SYGEHUSPLANER - SCREENING OG VURDERING Afgivet af regeringens ekspertpanel NOVEMBER 2008 2 Kolofon Udarbejdet af: Regeringens ekspertpanel vedr. sygehusinvesteringer

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 30. januar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 30. januar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 30. januar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

Forslag til budget 2010-2013

Forslag til budget 2010-2013 Forslag til budget 2010 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Forslag til budget 2010-2013 Region Hovedstaden 7. August 2009 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1. Oversigt over

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

200 milliarder indtil 2025. Oversigt over anlægsprojekterne

200 milliarder indtil 2025. Oversigt over anlægsprojekterne 200 milliarder indtil 2025 Oversigt over anlægsprojekterne KLAR TIL HEDER ULIG NYE M Hvorfor være med i Klar til nye muligheder? De kommende 10 til 15 år vil der blive brugt for over 200 milliarder kroner

Læs mere

ToplederCamp d. 5. april 2011

ToplederCamp d. 5. april 2011 ToplederCamp d. 5. april 2011 GRIB LEDELSESRUMMET Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen v/jens Andersen Ledelsesrummet I forhold til den politiske ledelse: Balancen mellem Regionsrådet, der som bestyrelse

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Manual / Organisationsdiagrammer

Manual / Organisationsdiagrammer Manual / Organisationsdiagrammer Farvekoder RG: 0, 37, 85 Niveau 1 ( Koncern, direktion, koncernstabe) RG: 128, 146, 170 Niveau 2 (enheder) RG border 1 px: 0,37,85 Niveau 3 (understillede tværgående enheder,

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Velkommen til Hvidovre Hospital

Velkommen til Hvidovre Hospital Vejviser Velkommen til Hvidovre Hospital Hospitalets inddeling Hospitalet er inddelt i fire centre med hver sin farve, som du kan se på oversigtskortene side 7-9 og 11. 4 3 2 1 Hospitalet har fire etager

Læs mere