Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vicedirektør. til. Helsingør Hospital"

Transkript

1 Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens ansvarsområde 5. Særlige forhold og indsatsområder 6. ens baggrund og bagage Ansættelsen 7. Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen 8. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne 9. Tidsplan for ansættelsen

2 Vilkårene 1. Stillingen en refererer til hospitalsdirektøren. ens ansvars- og funktionsområde aftales efterfølgende konkret med udgangspunkt i nærværende job- og personprofil. en udgør sammen med direktøren Helsingør Hospitals direktion. Ledelsesfunktionen skal udføres i forhold til Helsingør Hospital og i forhold til udefunktionerne fra Hillerød Hospital i overensstemmelse med de generelle principper, der er fastlagt af regionen (jf. bilag 2). 2. Ansættelsesvilkår Stillingen kan besættes på åremålsvilkår. Det optimale åremål vil være 6 år. Årslønnen udgør som udgangspunkt ca. kr ekskl. pension og åremålstillæg med mulighed for yderligere tillæg efter kvalifikationer. 3. Helsingør Hospital. Hospitalsplanen for Region Hovedstaden inddeler regionen i 4 planlægningsområder, der hvert har sit områdehospital. De 4 områder og områdehospitalerne er - Syd Hvidovre Hospital - Byen Bispebjerg Hospital - Midt Herlev Hospital - Nord Hillerød Hospital Hospitalsplanen kan downloades på I hvert af planlægningsområderne er der et eller to nærhospitaler, der sammen med områdehospitalet skal sikre nærhed i behandlingen på det medicinske område og gode samarbejdsrelationer til kommunerne. Helsingør Hospital er nærhospital for borgerne i planlægningsområde Nord, det vil sige kommunerne - Fredensborg, - Helsingør og - Hørsholm Befolkningsunderlaget er ca borgere. Lundgaard Konsulenterne 2

3 Hospitalet skal særligt varetage medicinsk udredning og behandling samt elektiv ortopædisk kirurgi. Hospitalet skal derfor særligt have fokus på behandling af medicinske patienter med længerevarende forløb og kroniske forløb og dermed på udvikling af gode og sammenhængende patientforløb i tæt samarbejde med kommunerne. Helsingør Hospital har, når Region Hovedstadens Hospitalsplan er fuldt implementeret, - Medicinsk afdeling, hvor følgende specialer er repræsenteret - Kardiologi - Lungemedicin - Gastroenterologi - Geriatri - Reumatologi (som varetages for hele planlægningsområde Nord) - Fysioterapi - Medicinsk skadestue - Teknisk afdeling - Udefunktioner fra Hillerød Hospital med lokal afsnitsledelse - Ortopædkirurgi rygkirugi varetages i et fagligt samarbejde med rygenheden på Glostrup Hospital - Anæstesiologi udefunktionen varetager det anæstesiologiske beredskab for Helsingør Hospital - Billeddiagnostik - Klinisk biokemi - Serviceafdeling - Øvrige udefunktioner - Svangre ambolatorium - Klinisk immunologi varetages som telemedicinsk udefunktion fra Rigshospitalets klinisk immunologiske afdeling Hospitalet forventes, når hospitalsplanen er fuldt gennemført, at have i størrelsesordenen 130 senge, inklusive den ortopædkirurgiske udefunktion. I bilag 1 vises den forventede organisation for det nye Helsingør Hospital. Direktionen Direktionen på Helsingør Hospital består af - Hospitalsdirektøren og - vicedirektøren. Det forudsættes i Strukturplan for ledelsen i Region Hovedstadens virksomheder, at direktionen på Helsingør Hospital samlet besidder de nødvendige faglige kompetencer. Det vil sige, at direktionsmedlemmerne udover ledelsesfaglige kompetencer har komplementærer faglige profiler f.eks. lægefaglige, sygeplejefaglige og økonomiske kompetencer. Lundgaard Konsulenterne 3

4 Udefunktion En udefunktion er en funktion, hvor et hospital stiller personale inden for et bestemt speciale til rådighed for et andet hospital blandt andet med henblik på, at borgerne, på en faglig forsvarlig måde, kan blive betjent så tæt på deres bopæl som muligt. Udefunktioner kan omfatte tilsyn, konsulentordninger, ambulatorier og elektive funktioner, herunder både dagkirurgi og stationær kirurgi. Som det fremgår, er Helsingør Hospital kendetegnet ved, at en meget stor del af aktiviteten varetages af udefunktioner fra Hillerød Hospital. Hospitalsdirektørerne på henholdsvis det betjenende og det betjente hospital har det overordnede ansvar for at tilrettelægge udefunktionerne, som reguleres ved kontrakt, hvori ydelserne og de gensidige forpligtigelser beskrives. Ved udefunktioner, der omfatter daglig udstationering af flere medarbejdere, vil der sædvanligvis skulle være en lokal forankret ledelse, der refererer til både det betjenende og betjente hospital. Der tales her om udefunktion med lokal afsnitsledelse (jf. oversigten ovenfor). I bilag 2 Hospitalsprofiler, samarbejds- og udefunktioner på hospitalerne i Region Hovedstaden findes en uddybende beskrivelse heraf. Forventningerne 4. ens ansvarsområde Det er vicedirektørens overordnede ansvar: At deltage i den overordnede ledelse af Helsingør Hospital med henblik på at sikre at den samlede opgaveløsning varetages bedst muligt under de givne rammer. At deltage i opbygningen, realiseringen og den fortsatte udvikling af det ny Helsingør hopsital, hvilket indebærer konceptudvikling for det nye hospital, gennemførelse af fissions- og fusionsaktiviteter i forhold til flytning af diagnosegrupper samt profilering af det nye hospital. At varetage initiativer mm., der kan mindske rekrutteringsproblemer i bred forstand. At sikre initiativer til en løbende kvalitetsudvikling af Helsingør Hospital herunder at forberede akkreditering og anvendelsen af Den danske Kvalitetsmodel. Lundgaard Konsulenterne 4

5 At indtage en aktiv og opsøgende rolle som sparringspartner for hospitalsdirektøren i forhold til skabelsen af det ny hospital visionsudvikling, organisations- og ledelsesudvikling mm. At medvirke aktivt i processer, der understøtter en løbende udvikling af hospitalets ydelser. At deltage aktivt i samarbejdet og samspillet med praksissektoren og kommunerne i det ny sundhedslandskab. Det forventes, at vicedirektøren forholder sig aktivt med selvstændige initiativer på alle ansvarsområder. 5. Særlige forhold og indsatsområder Med vedtagelsen af Hospitalsplanen for Region Hovedstaden er det første skridt mod et endnu mere sammenhængende sundhedsvæsen i regionen taget. Hospitalsplanen samler en lang række behandlingstilbud på færre enheder. Formålet er at styrke den faglige kvalitet i behandlingen og give et bedre grundlag for forskning og udvikling. Forskningsindsatsen skal fortsat prioriteres højt på alle hospitaler, og et af fokusområderne for de kommende års forskning bliver forskning i de store folkesygdomme. Foruden en bedre patientbehandling skal planen bidrage til at skabe et attraktivt og dynamisk arbejdsmiljø for regionens medarbejdere. Regionens hospitaler skal være det foretrukne valg for både patienter og medarbejdere. Med hospitalsplanen samles en lang række specialer på færre enheder. Den ny specialefordeling er udtryk for en ny inddeling i bæredygtige planlægningsområder og en ny arbejdsdeling mellem områdehospital og nærhospital samt et ønske om generelt at samle specialerne på færre enheder for at sikre en høj og ensartet kvalitet. Gennemførelsen af hospitalsplanen er en kompleks proces, der med omfordeling af specialer og ny organisering af samarbejdet mellem hospitalerne medfører vidtrækkende ændringer for mange medarbejdere i regionen, hvad angår arbejdssted, arbejdsindhold, kollegaer og ledere. Gennemførelsen af hospitalsplanen vil stille store krav til de ansatte og øge de ledelsesmæssige udfordringer i den kommende tid. Disse særlige forhold leder frem til, at den kommende vicedirektør i den første tid (1-1½ år) skal ofre følgende områder en særlig opmærksomhed: Realiseringen af Hospitalsplanen vil forudsætte, at den ny vicedirektør aktivt tager del opbygningen af det ny hospital. Et nyt nærhospitalskoncept skal udvikles og ikke mindst realiseres, hvilket både forudsætter kreativitet og robusthed. Kreativi- Lundgaard Konsulenterne 5

6 tet i forhold til at se mulighederne i det ny hospital og robusthed i forhold til at realisere det ny koncept. De funktioner, der planlægges i det ny hospital, vil i den første tid fortsat være på 2 matrikler i henholdsvis Helsingør og Hørsholm. Det er et forhold, der skal gives særlig opmærksomhed. Nærvær, synlighed, menneskelig rummelighed og ikke mindst evnen til at gennemføre konkrete ændringer på en meningsfyldt og forståelig måde vil komme i fokus. Personalesituationen som forudsætter, at der ofres betydelig opmærksomhed på initiativer, der kan medvirke til at forebygge eller minimere negative effekter af rekrutterings- og fastholdelsesmæssig karakter. Kreativitet, lydhørhed og evne til at fokusere på muligheder skal i spil i forhold til denne udfordring. Nærhospitalets særlige muligheder og den lokale udviklingslyst og vilje skal gives en særlig opmærksomhed. Allerede iværksatte initiativer skal støttes og stimuleres, men nye skal også iværksættes i en god og åben dialog om mulighederne for at opnå en samlet set mere optimal ressourcemæssig situation gennem udnyttelse af nærhospitalets særlige potentialer. Forståelse for den lokale kultur/ nærhospitalets potentiale, evnen til at stikke fingeren rigtigt i jorden og en vis risikovillighed i forhold til nye initiativer vil stå centralt for imødekommelsen af denne udfordring. Kvalitetsarbejdet skal fortsættes og stimuleres med henblik på både akkreditering og udvikling af opgaveløsningen. Akkreditering er ikke et mål i sig selv, men et middel til bl.a. at opnå en øget kvalitet. Evnen til at sammentænke den bærende værdi om patientsikkerhed med konkrete kvalitetsforbedringer og risikostyringsinitiativer vil være et fokusområde. Digitaliseringspotentialerne skal afsøges og i relevante situationer afprøves. Her tænkes både på potentialer i meget bred forstand,- der må gerne betrædes nye stier og tænkes nyt. Initiativerne finder naturligvis sted inden for rammerne af Region Hovedstadens it strategi. Lyst og interesse i forhold til at se og afprøve den ny teknologis potentialer for at skabe både bedre og billigere løsninger på samme tid vil komme til at stå centralt. Hospitalets placering i det nye sundhedslandskab skal også gives en særlig opmærksomhed. Især skal der fokuseres på hospitalets medvirken i forhold til realiseringen af den ny hospitalsplan for Region Hovedstaden i et aktivt samspil med kommunerne. Lundgaard Konsulenterne 6

7 6. ens baggrund/bagage Vel vidende at ingen kan indfri alle forventninger søges en vicedirektør, der kan indfri flest mulige af nedennævnte forventninger. Faglighed og erfaring En sundhedsfaglig baggrund som læge, sygeplejerske eller med tilsvarende uddannelsesmæssig baggrund. Ledelsesmæssig viden og erfaring f.eks. fra en afdelingsledelse eller lignende og gerne en formel lederuddannelse. Erfaring med organisations-, ledelses- og medarbejderudvikling og evne og vilje til at omsætte denne viden og erfaring til en helhedspræget udvikling af en større organisation. Erfaring med og viden om det konstruktive og udviklende samarbejde i stærke faglige miljøer. Erfaring med kvalitetsudvikling og akkreditering i sundhedsvæsenet. Erfaring med, hvad der skal til for konstruktivt at bygge bro og skabe fællesskab på tværs af faglige miljøer. Erfaring med at tilrettelægge en dialog, hvor de involverede oplever reel åbenhed og oplever, at der bliver samlet op og konkluderet, så man kan komme videre i processen. Erfaring med kommunikation som aktivt værktøj både i forhold til den eksterne profilering og interne udviklingsindsats. Gerne erfaring med konstruktiv konfliktløsning som afsæt for fortsat udvikling. Personlighed og ledelsesmæssig profil: Først og fremmest gode menneskelige egenskaber imødekommende, empatisk og med respekt for værdien af den enkeltes arbejde. En åben person med vilje og evne til dialog, evne og vilje til indlevelse og evne og vilje til at sende klare signaler og træffe klare beslutninger. Lundgaard Konsulenterne 7

8 Ildsjælen, der kan se potentialerne i nærhospitalet og som kan stimulere og forløse disse potentialer, så hospitalet bliver patienternes og medarbejdernes naturlige valg. En synlig leder, der både er social kompetent og rummelig. En leder med gode samarbejds- og dialogevner og som forstår at anvendes disse evner situationsbestemt,. En positiv og konstruktiv personlighed, der forstår samarbejdets kunst i begrebets bedste og bredest forstand. En moden personlighed, der i forhold til den konkrete opgaveløsning både kan demonstrerer robusthed, kreativitet, pragmatisme og ikke mindst gennemslagskraft. Ansættelsen 7. Ansøgerens vurdering af arbejdspladsen Alle interesserede er velkomne til at kontakte os, såfremt der er spørgsmål om stillingen og for eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold hertil. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til partner i Lundgaard Konsulenterne Jørgen Norup, tlf , og/eller hospitalsdirektør Torben Ø. Pedersen på telefon eller Under de to ansættelsessamtaler, der indgår i ansættelsesproceduren, vil der ikke blive lejlighed for ansøgerne til at stille spørgsmål til samtale og ansættelsesudvalg. Der er gode muligheder for at spørge ind til jobbet etc. via kontaktpersonerne. De ansøgere, der går videre til sidste samtalerunde, opfordres til at aftale et møde med Torben Ø. Pedersen for at få mulighed for at danne sig et personligt indtryk af kommende nærmeste overordnede og få svar på eventuelle spørgsmål inden sidste samtalerunde. 8. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, der er beskrevet her i job- og personprofilen. Ansættelsesudvalget har efter sidste samtalerunde følgende grundlag for vurderingen af de sidste ca. tre ansøgere: Lundgaard Konsulenterne 8

9 Den skriftlige ansøgning Det personlige indtryk fra 1. samtale Helsingør Hospital Det skriftlige resumé af dialogtesten. Dialogtesten er en dybtgående, struk- tureret samtale om ansøgerens faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer. Det skriftlige resumé af referencer, som konsulenten indhenter fra ansøgers leder, kollega(er), medarbejder(e). Referencerne indhentes umiddelbart før 2. samtale og kun efter aftale med ansøger. Referencerne er fortrolige og forelægges ikke ansøger og makuleres umiddelbart efter brug. Du kan læse mere om bl.a. dialogtesten og vores etik i ansættelsessager på Lundgaard Konsulenternes hjemmeside: 9. Tidsplan for ansættelsesforløbet Ansøgning mailes til og skal være fremme senest den 2. juni 2008 kl (Ansøgere med en fortrolig mail-adresse bedes anføre denne). Samtaleudvalget træffer beslutning om, hvem der skal med i 1. interviewrunde. Indkaldelser mailes torsdag den 5. juni om formiddagen. Kl juni interviewrunde med op til 6 ansøgere afvikles den: 10. juni 2008 kl Afholdelse af dialogtest partner Lisbeth Binderup 11. juni interviewrunde med op til 3 ansøgere afvikles den: 17. juni 2008 kl Formel beslutning 20. juni 2008 Forventet tiltrædelse 1. august 2008 Afsluttende bemærkninger Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af konsulentens læsning af relevant materiale samt samtalerunde med nøgleaktører omkring jobbet. Jørgen Norup Konsulent i ansættelsessagen April 2008 Lundgaard Konsulenterne 9

10 Bilag 1 forventet fremtidig organisering af Helsingør Hospital Direktion Stab Medicinsk Akut Reuma- Teknisk Afdeling Afdeling rehabilitering afdeling Senge- Ambulatorier Medicinsk AMA Ambulatorie Fysioterapi afsnit skadestue Lundgaard Konsulenterne 10

11 Bilag 2 Hospitalsprofiler, samarbejds- og udefunktioner på hospitalerne i Region Hovedstaden I dette notat beskrives det enkelte hospitals fremtidige afdelinger og funktioner som beskrevet i Hospitalsplanen. Beskrivelsen gælder for hvert planlægningsområde og hospital, på det tidspunkt hvor hospitalsplanen er fuldt gennemført på det pågældende område. Til slut i notatet er angivet en række overgangsordninger, da flere ændringer først vil kunne være gennemført efter 4-6 år. Et hovedformål med de beskrevne løsninger er på én gang at sikre en robust sundhedsfaglig og lokal forankring af funktionerne samtidig med entydighed i ledelsen. For samarbejds- og udefunktionerne er det i den sammenhæng væsentligt, at medarbejdere dér og på stamafdelingerne sikres samme gode muligheder for fælles udvikling af faglig kvalitet. Det kan f.eks. opnås gennem fælles uddannelsesprogrammer og rotation mellem stamafdeling og samarbejds- og udefunktion. Samtidig er det imidlertid væsentligt at sikre personalekontinuitet også i samarbejds- og udefunktionerne af hensyn til patienter og samarbejdspartnere, ligesom den enkelte medarbejder skal sikres et dagligt arbejdssted, der ikke hele tiden skifter. Det er ligeledes væsentligt, at der i samarbejds- og udefunktionerne er en lokal ledelse, der har det daglige ansvar for enhedens drift og samarbejdet med det hospital, funktionen udføres på. Ikke alle ændringer i ledelsesmæssige forhold er beskrevet i dette notat. Det er væsentligt, at fastlægge de fremtidige ledelsesforhold på de beskrevne områder, fordi det har væsentlig betydning for opbygningen af de fremtidige funktioner og mulighederne for i videst muligt omfang at fastholde personalet gennem fusionsprocesserne. En række detaljer er ikke omtalt i notatet og vil løbende blive fastlagt i dialog mellem koncerndirektionen og hospitalsdirektionerne. Det gælder f.eks. nærmere retningslinier for ansvarsfordeling og økonomi vedrørende en række praktiske spørgsmål, der knytter sig til samarbejds- og udefunktionerne. Der vil blive udarbejdet en skabelon for kontrakter mellem hospitalerne. Selv om mange fysiske flytninger først vil finde sted om 4-6 år, viser den aktuelle udvikling, at det allerede nu er nødvendigt at få de kommende ledelser for de forskellige afdelinger på plads. Det skal understreges at dette ikke automatisk betyder, at personale skal flyttes eller have ændringer i deres daglige arbejdssted, men der sikres klarhed over organisation og ledelsesstruktur. Dermed kan lederne og medarbejderne påbegynde en afklaring af kommende funktioner, og den enkeltes ønsker til fremtidige funktioner og fremtidigt arbejdssted kan indgå i den videre planlægning. De almindelige overenskomstregler gælder naturligvis, med mindre andet aftales mellem de involverede parter. Ligeledes er de personalepolitiske principper gældende. Der er en række fordele ved at få de kommende ledelser på plads: Megen usikkerhed kan afklares. Ledelserne skal indgå i arbejdet med planlægning af om- og nybyggerier. Ledelserne får mulighed for gennem visitation at sikre en god kapacitesudnyttelse. Ledelserne vil kunne rekruttere personale med et fremtidigt sigte. Direktionerne vil have ét sted, og ikke to eller flere, at kontakte ved behov for justeringer af aktiviteter, samarbejde med andre afdelinger o.s.v. De steder, hvor mere end to afdelinger indgår i fusionen, skal man ikke igennem flere ansættelsesforløb af ledelserne. Der vil imidlertid også være udfordringer ved, at ledelserne etableres på et tidspunkt, hvor den fysiske sammenflytning ligger år ude i fremtiden: Lundgaard Konsulenterne 11

12 Der skal sikres fortsat funktion på flere adresser. Der vil blive brugt megen ledelsestid på transport indenfor regionen. Mange daglige afklaringer vil kræve deltagelse af flere direktioner, idet der vil være afledte konsekvenser for andre afdelinger på de forskellige adresser. Budget 2008 Der er taget udgangspunkt i det vedtagne budget, hvor der er lagt op til påbegyndelse af en række flytninger og ledelsesmæssige sammenlægninger. Følgende udestår til snarlig afklaring: Pædiatri, fordeling mellem planlægningsområde Byen, Syd og Midt (dog er fusionering af pædiatrien Amager til Hvidovre er del af budgettet). Gynækologi/obstetrik, fordeling mellem planlægningsområde Byen, Syd og Midt (dog er fusionering af ledelserne gynækologi/obstetrik Frederiksberg til Rigshospitalet en del af budgettet). Neurologi, fordeling mellem planlægningsområde Byen, Syd, Midt og Nord hvad angår apopleksi, hovedfunktion neurologi og den specialiserede neurologi. Følgende flytninger til effektuering i 2008 fremgår af budgettet: 1. Plastikkirurgi fra Helsingør til Herlev 2. Mammakirurgi fra Hørsholm til Herlev 3. Hæmatologi fra Hillerød til Herlev 4. Dermatologi fra Hørsholm til Bispebjerg 5. Akut kirurgi fra Gentofte til Herlev 6. Akut ortopædkirurgi fra Gentofte til Herlev 7. Kirurgi fra Amager til Hvidovre 8. Akut ortopædkirurgi fra Amager til Hvidovre påbegyndes 9. Pædiatri fra Amager til Hvidovre 10. Arbejdsmedicin fra Hillerød og Glostrup til Bispebjerg 11. Akut ortopædkirurgi fra Helsingør til Hillerød 12. Kirurgi fra Helsingør til Hillerød 13. Reumatologi fra Hørsholm til Helsingør 14. Elektiv ortopædkirurgi fra Hørsholm til Helsingør Følgende ledelsesmæssige sammenlægninger er en del af budgettet: A. Karkirurgi - Gentofte og Rigshospitalet B. Thoraxkirurgi - Gentofte og Rigshospitalet C. Neurokirurgi - Glostrup og Rigshospitalet D. Urologi - Frederikssund og Herlev E. Urologi - Frederiksberg og Rigshospitalet F. Oftalmologi - Rigshospitalet, Hillerød, Frederiksberg og Glostrup G. Gynækologi/obstetrik - Frederiksberg og Rigshospitalet H. Kirurgi og ortopædkirurgi i planlægningsområde Syd I. Kliniks farmakologi - Gentofte, Rigshospitalet og Bispebjerg J. Audiologi Bispebjerg, Rigshospitalet og Gentofte K. Klinisk immunologi - ledelse på Rigshospitalet. Herudover forudsættes Tand-Mund-Kæbe kirurgi ledelsesmæssigt samlet på Rigshospitalet. De beskrevne ledelsessammenlægninger gennemføres som udgangspunkt pr. 1. januar Såfremt dette giver praktiske problemer forelægges sagen for koncerndirektionen. Nogle af ledelsessammenlægningerne efterfølges af flytninger/sammenlægninger se punkterne Såfremt et speciale/afdeling ikke er nævnt, afventer det nærmere udmelding, eller der er ikke konsekvenser i hospitalsplanen for pågældende speciale/afdeling. Når fagspecifikke funktioner leveres på et hospital, men hvor lægerne kommer fra andet hospital arrangeres dette primært efter to forskellige modeller. I begge modeller indgås kontrakt mellem de involverede hospitaler som godkendes af koncerndirektionen. Det er ligeledes koncerndirektionen, der inddrages i tilfælde af uklarheder eller uenigheder mellem de to direktioner. Der skelnes mellem en samarbejdsfunktion og en udefunktion. Nedenfor benyttes betegnelsen funktionshospital (F) for det hospital, hvor patienterne behandles, mens betegnelsen leveringshospital (L) henfører til det hospital hvor lægerne er ansat. Lundgaard Konsulenterne 12

13 Samarbejdsfunktion: 1. Afdelingsledelsen for enheden refererer til direktionen ved F-hospitalet. 2. F-hospitalet er ansvarlig for budget og aktivitet i enheden. 3. Lægerne er ansat ved L-hospitalet. Der vil være en overlæge som primært arbejder på F-hospitalet og er den daglige lægefaglige kontakt til enheden og hospitalsdirektionen ved F-hospitalet. Afhængigt af funktionens størrelse kan flere læger primært have deres arbejdsfunktion på F-hospitalet. 4. L-hospitalet varetager visitationen til funktionen på F-hospitalet. 5. Øvrigt personale er ansat i enheden på F-hospitalet. Dette personale skal have mulighed for kompetenceudvikling og deltage i fagligt relevante aktiviteter indenfor det aktuelle speciale (ofte på L-hospitalet). Der indgås en kontrakt mellem de involverede hospitaler om lægelig betjening på F-hospitalet. Kontrakten skal indrettes, så der er et økonomisk incitament for afdelingen på L-hospitalet til at levere det tilstrækkelige fremmøde også ved meraktivitetsindsatser. Udefunktion: 1. Læger og øvrigt personale er ansat ved L-hospitalet. Der er fast arbejdende afsnitsledelse (typisk overlæge og afdelingssygeplejerske), som refererer til afdelingsledelsen på L-hospitalet. Afsnitsledelsen varetager den daglige kontakt til direktionen på F- hospitalet. 2. L-hospitalet varetager visitation til funktionen på F-hospitalet. 3. L-hospitalet er ansvarlig for budget og aktivitet. 4. Lokaleforbrug, hjælpefunktioner, indkøb og rengøring mv. aftales mellem de to hospitaler og fastlægges i en kontrakt. Kontrakten skal indrettes så der er økonomisk incitament for F-hospitalet til at levere det tilstrækkelige grundlag for funktionen også ved meraktivitetsindsatser. MED-organisation: Medarbejderne er i følge MED-aftalen tilknyttet MED-organisationen på den virksomhed hvor de er ansat. For medarbejdere hvor det daglige arbejdssted er placeret på en anden virksomhed, vil der tillige blive aftalt hvilke relationer medarbejderne skal have i forhold til denne virksomheds MED-organisation. Medicinske afdelinger Samarbejds- og udefunktioner berører for størstedelen kirurgiske og tværgående specialer, mens medicinske afdelinger kun i mindre grad har udefunktioner eller samarbejdsfunktioner. På alle hospitaler refererer de medicinske afdelinger direkte til den lokale hospitalsdirektion og er ansvarlig for budget og aktivitet. Via samordningsudvalgene udmøntes det lokale samarbejde mellem hospital, kommune og praksissektor. Selv om hvert hospital er tildelt specifikke lokale opgaver, skal det understreges, at Region Hovedstaden skal ses som én samlet faglig og produktionsmæssig enhed, hvor de enkelte hospitaler, psykiatrien og primærsektoren alle indgår. Planlægningsområde Nord Helsingør Hospital Medicinsk afdeling, hvor følgende specialer er repræsenteret: Kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi, endokrinologi, geriatri og reumatologi. Sidstnævnte speciale varetages for planlægningsområde Nord. Den medicinske modtagelse og skadestuen samtænkes. Med lokal afsnitsledelse er der følgende udefunktioner fra Hillerød Hospital: ortopædkirurgi Rygkirurgi varetages i et fagligt samarbejde med rygenheden på Glostrup Hospital. Anæstesiologi Udefunktionen varetager det anæstesiologiske beredskab for Helsingør Hospital. diagnostisk radiologi svangre ambulatorium Klinisk immunologi varetages som telemedicinsk udefunktion fra Rigshospitalets klinisk immunologiske afdeling. Der skal være mulighed for tapning af bloddonorer. Frederikssund Hospital Medicinsk afdeling, hvor følgende specialer er repræsenteret: Lundgaard Konsulenterne 13

14 Intern medicin, geriatri og neurorehabilitering. Sidstnævnte specialfunktion varetages for planlægningsområde nord. Den medicinske modtagelse og skadestuen samtænkes. Med lokal afsnitsledelse er der følgende udefunktioner fra Hillerød Hospital: ortopædkirurgi anæstesiologi Helsingør Hospital Udefunktionen varetager det anæstesiologiske beredskab for Frederikssund Hospital. diagnostisk radiologi svangre ambulatorium Klinisk immunologi varetages som telemedicinsk udefunktion fra Rigshospitalets klinisk immunologiske afdeling. Der skal være mulighed for tapning af bloddonorer. Hillerød Hospital Fælles akutmodtagelse. Medicinske afdelinger, hvor følgende specialer er repræsenteret: Kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi, endokrinologi, geriatri, infektionsmedicin og nefrologi. Kirurgiske afdelinger: ortopædkirurgi kirurgi gynækologi og obstetrik Andre specialer og funktioner: pædiatri neurologi klinisk onkologi palliativ behandling demensteam øre-næse-hals inkl. audiologi anæstesiologi inkl. intensiv diagnostisk radiologi klinisk fysiologi og nuklearmedicin klinisk mikrobiologi patologisk anatomi og cytologi. Med lokal afsnitsledelse er der følgende udefunktioner: urologi fra Herlev Hospital oftalmologi fra Glostrup Hospital arbejdsmedicin fra Bispebjerg Hospital klinisk immunologi fra Rigshospitalet. Reumatologisk tilsynsfunktion varetages fra Helsingør Hospital Planlægningsområde Midt Gentofte Hospital Medicinske afdelinger, hvor følgende specialer er repræsenteret: Kardiologi inkl. specialfunktion, lungemedicin inkl. specialfunktion, gastroenterologi, endokrinologi, geriatri og reumatologi. Sidstnævnte speciale varetages for planlægningsområde Midt. Den medicinske modtagelse og skadestuen samtænkes. Kirurgisk speciale: Enhed for rationel planlagt kirurgi. Samarbejdsfunktion med Herlev Hospital. Lundgaard Konsulenterne 14

15 Enheden omfatter specialerne ortopædkirurgi og kirurgi med læger ansat på Herlev Hospital samt øre/næse/hals med læger ansat på Gentofte Hospital. Øvrigt personale er ansat på Gentofte Hospital. De kirurgiske og ortopædkirurgiske afdelinger på Herlev Hospital varetager inden for deres respektive specialer visitation til enheden efter godkendte visitationsretningslinier Enheden kan varetage opgaver for andre specialer og andre hospitaler efter kontrakt. Gentofte Hospital er ansvarlig for budget og aktivitet. Enhedens ledelse refererer til hospitalsdirektionen på Gentofte Hospital. Andre specialer og funktioner: øre-næse-hals inkl. audiologi dermatologi og allergologi anæstesiologi inkl. intensiv diagnostisk radiologi kliniske fysiologi og nuklearmedicin. Med lokal afsnitsledelse er der følgende udefunktioner: karkirurgi fra Rigshospitalet Enheden for rationel planlagt kirurgi kan stille ydelser til rådighed for karkirurgien efter kontrakt klinisk immunologi fra Rigshospitalet patologisk anatomi og cytologi samt svangre ambulatorium fra Herlev Hospital Herlev Hospital Fælles akutmodtagelse. Medicinske afdelinger, hvor følgende specialer er repræsenteret: Kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi, endokrinologi, geriatri, infektionsmedicin, nefrologi og hæmatologi. Kirurgiske afdelinger: ortopædkirurgi kirurgi gynækologi og obstetrik urologi plastikkirurgi mammakirurgi. Andre specialer og funktioner: pædiatri neurologi klinisk onkologi inkl. strålebehandling palliativ behandling demensteam anæstesiologi inkl. intensiv tværfagligt smertecenter diagnostisk radiologi klinisk fysiologi og nuklearmedicin klinisk mikrobiologi patologisk anatomi og cytologi. Med lokal afsnitsledelse er der følgende udefunktion: Klinisk immunologi fra Rigshospitalet Reumatologisk tilsynsfunktion varetages fra Gentofte Hospital Planlægningsområde Syd Lundgaard Konsulenterne 15

16 Amager Hospital Medicinsk afdeling, hvor følgende specialer er repræsenteret: Kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi, endokrinologi, geriatri og reumatologi. Den medicinske modtagelse og skadestuen samtænkes. Andre specialer og funktioner: diagnostisk radiologi. Teleradiologisk samarbejde med Hvidovre Hospital etableres. Med lokal afsnitsledelse er der følgende udefunktioner fra Hvidovre Hospital: ortopædkirurgi anæstesiologi Udefunktionen varetager det anæstesiologiske beredskab for Amager Hospital. svangre ambulatorium. Klinisk immunologi varetages som telemedicinsk udefunktion fra Rigshospitalets klinisk immunologiske afdeling. Der skal være mulighed for tapning af bloddonorer. Glostrup Hospital Medicinsk afdeling, hvor følgende specialer er repræsenteret: Kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi, endokrinologi, geriatri og reumatologi. Sidstnævnte speciale varetages for planlægningsområde Syd. Den medicinske modtagelse og skadestuen samtænkes. Kirurgiske specialer: Rygenhed (videnscenter). Samarbejdsfunktion med Rigshospitalet. Enheden omfatter specialerne neurokirurgi og ortopædkirurgi med lægerne ansat på Rigshospitalet samt reumatologi med lægerne ansat på Glostrup Hospital. Enheden ledes af en afdelingsledelse, der refererer til direktionen på Glostrup Hospital. Glostrup Hospital er ansvarlig for budget og aktivitet. Neurokirurgiske- og ortopædkirurgiske rygkirurger er ansat på Rigshospitalet. Glostrup Hospitals reumatologiske afdeling varetager den reumatologiske funktion for enheden. Der etableres et ledelsesforum med afdelingsledelsen og repræsentanter fra neurokirurgi, ortopædkirurgi og reumatologi. Øvrige personale er ansat på Glostrup Hospital. Rygenheden varetager visitation af rygpatienter i samarbejde med ortopædkirurgisk afdeling Hillerøds, rygkirurgiske funktion i Helsingør. Elektiv kirurgisk enhed. Samarbejdsfunktion med Hvidovre Hospital. Enheden ledes af en afdelingsledelse, der referer til direktionen på Glostrup Hospital. Glostrup Hospital er ansvarlig for budget og aktivitet. Ortopædkirurgiske og kirurgiske læger er ansat på Hvidovre Hospital. Øvrige personale er ansat på Glostrup Hospital. De kirurgiske og ortopædkirurgiske afdelinger på Hvidovre Hospital varetager inden for deres respektive specialer visitation til enheden efter godkendte visitationsretningslinier Andre specialer og funktioner: neurologi inkl. klinisk neurofysiologi specialiseret rehabilitering (respirations øst, Hornbæk funktionen, neurorehabilitering Hvidovre) demensteam oftalmologi anæstesiologi inkl. intensiv diagnostisk radiologi klinisk fysiologi og nuklearmedicin Med lokal afsnitsledelse er der følgende udefunktioner: Lundgaard Konsulenterne 16

17 klinisk immunologi fra Rigshospitalet arbejdsmedicin fra Bispebjerg Hospital svangre ambulatorium fra Hvidovre Hospital Hvidovre Hospital Fælles akutmodtagelse. Medicinske afdelinger, hvor følgende specialer er repræsenteret: Kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi, endokrinologi, geriatri, infektionsmedicin. Kirurgiske afdelinger: ortopædkirurgi kirurgi gynækologi og obstetrik. Andre specialer og funktioner: pædiatri klinisk onkologi palliativ behandling anæstesiologi inkl. intensiv diagnostisk radiologi klinisk fysiologi og nuklearmedicin klinisk mikrobiologi patologisk anatomi og cytologi. Med lokal afsnitsledelse er der følgende udefunktioner: klinisk immunologi og dialyse fra Rigshospitalet. Neurologisk og reumatologisk tilsynsfunktion varetages fra Glostrup Hospital Planlægningsområde Byen Frederiksberg Hospital Medicinsk afdeling, hvor følgende specialer er repræsenteret: Kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi, endokrinologi, geriatri og reumatologi. Sidstnævnte speciale varetages for planlægningsområde Byen. Den medicinske modtagelse og skadestuen samtænkes. Kirurgiske specialer: Elektiv kirurgisk enhed. Samarbejdsfunktion med Rigshospitalet og Bispebjerg Enheden varetager urologi,hvor lægerne er ansat på Rigshospitalet,og ortopædkirugi, hvor lægerne er ansat på Bispebjerg Hospital. Enheden ledes af en afdelingsledelse, der refererer til direktionen på Frederiksberg Hospital. Frederiksberg Hospital er ansvarlig for budget og aktivitet. For både urologi og ortopædkirurgi sikres ansvarlig daglig lægelig ledelse. Øvrige personale der betjener urologisk og ortopædkirurgisk funktion er ansat på Frederiksberg Hospital. De Urologiske og ortopædkirurgiske afdelinger på henholdsvis Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital varetager inden for deres respektive specialer visitation til enheden efter godkendte visitationsretningslinier. Andre specialer og funktioner: diagnostisk radiologi. Teleradiologisk samarbejde med Bispebjerg Hospital etableres. klinisk fysiologi og nuklearmedicin. Med lokal afsnitsledelse er der følgende udefunktioner: anæstesiologi fra Bispebjerg Hospital. Udefunktionen betjener elektiv kirurgisk enhed og varetager det anæstesiologiske beredskab for Frederiksberg Hospital. oftalmologi fra Glostrup Hospital. Svarende til andre udefunktioner er læger og øvrigt personale ansat ved Glostrup Hospital. Den lokale afsnitsledelse refererer til afdelingsledelsen på Glostrup Hospital og varetager den daglige kontakt til den kirurgiske elektive enhed og direktionen på Frederiksberg Hospital. Glostrup Hospital er ansvarlig for budget og aktivitet. Glostrup Hospital varetager visitationen til funktionen. Lundgaard Konsulenterne 17

18 Frederiksberg og Glostrup Hospital indgår kontrakt vedr. lokaler, hjælpefunktioner, rengøring mv. klinisk immunologi fra Rigshospitalet dialyse fra Rigshospitalet svangre ambulatorium fra Rigshopitalet Bispebjerg Hospital Fælles akutmodtagelse. Medicinske afdelinger, hvor følgende specialer er repræsenteret: Kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi, endokrinologi, infektionsmedicin og geriatri. Kirurgiske afdelinger: ortopædkirurgi kirurgi. Andre specialer og funktioner: palliativ behandling demensteam neurologi dermatologi og venerologi klinisk farmakologi arbejdsmedicin inkl. giftinformationen anæstesiologi inkl. intensiv diagnostisk radiologi klinisk fysiologi og nuklearmedicin patologisk anatomi og cytologi. Med lokal afsnitsledelse er der følgende udefunktion: klinisk immunologi fra Rigshospitalet. Reumatologisk tilsynsfunktion varetages fra Frederiksberg Hospital. Rigshospitalet Regionens traumecenter. Medicinske afdelinger, hvor følgende specialer er repræsenteret: Kardiologi, gastroenterologi, endokrinologi, infektionsmedicin, reumatologi, nefrologi og hæmatologi samt lungemedicin. Kirurgiske afdelinger: ortopædkirurgi kirurgi børnekirurgi karkirurgi thoraxkirurgi gynækologi og obstetrik urologi plastikkirurgi mammakirurgi. Andre specialer og funktioner: pædiatri klinisk onkologi inkl. stråleterapi neurologi inkl. neurofysiologi neurokirurgi øre-næse-hals tand-mund-kæbe kirurgi demensteam (+specialiseret funktion) anæstesiologi inkl. intensiv tværfagligt smertecenter diagnostisk radiologi klinisk fysiologi og nuklearmedicin klinisk mikrobiologi patologisk anatomi og cytologi klinisk genetik Lundgaard Konsulenterne 18

19 klinisk immunologi inkl. transplantationsimmunologi. Med lokal afsnitsledelse er der følgende udefunktioner: oftalmologi fra Glostrup Hospital klinisk farmakologi fra Bispebjerg Hospital audiologi fra Gentofte Hospital Bornholm Hospital Der henvises til hospitalsplanen. Overgangsordninger Som anført indledningsvis er overstående beskrivelser gældende når Hospitalsplanen er fuldt gennemført. Imidlertid vil der i en lang række situationer være behov for overgangsløsninger. Alene den manglende mulighed for fysisk sammenflytning før en række byggerier er færdiggjort nødvendiggør overgangsordninger. Planlægningsområde Nord: Inden neurorehabiliteringen (Esbønderup) kan flytte fysisk til Frederikssund Hospital etableres afdelingsledelse på Esbønderup pr med reference til hospitalsdirektionen i Frederikssund. Planlægningsområde Midt: Allergologi. Gentofte Hospitals direktion fastlægger den organisatoriske indplacering efter drøftelse med afdelingsledelserne Gentofte, klinikledelsen Rigshospitalet og funktionsledelsen Hillerød. Indtil den fysiske sammenlægning er mulig bevares funktioner på Rigshospitalet og Hillerød som udefunktioner. Audiologien fortsætter på Bispebjerg Hospital til nødvendige lokaler er etableret på Gentofte. Planlægningsområde Syd: Urologi, Amager. Den aktuelle udefunktionen fra Herlev fortsætter indtil videre uændret. Når anæstesifusionering Hvidovre Amager er gennemført overgår anæstesibetjeningen til Hvidovre. Etablering af afdelingsledelserne for kirurgi og for ortopædkirurgi i planlægningsområdet Syd (Amager, Hvidovre og Glostrup) koordineres med etablering af ledelsen af den elektive kirurgiske enhed på Glostrup Hospital. Planlægningsområde Byen: Thoraxkirurgi. Midlertidig udefunktion på Gentofte fra Rigshospitalet. Arrangeres med Lokal klinikledelse på Gentofte Hospital, der refererer til centerdirektøren for Rigshospitalets Hjertecenter. Karkirurgi. Indtil fysisk plads er etableret på Rigshospitalet fortsætter nuværende aktivitet stort set uændret på Gentofte Hospital. Lokalt sikres dette med en afsnitsledelse der refererer til klinikledelsen på Rigshospitalet. Gynækologi og obstetrik. Midlertidig udefunktion på Frederiksberg fra Rigshospitalet. Arrangeres med Lokal klinikledelse på Frederiksberg Hospital, der refererer til centerdirektøren for Rigshospitalets Juliane Marie Center. Tand-mund-kæbe kirurgi. Indtil fysisk sammenflytning på Rigshospitalet er mulig, bevares funktioner på Hillerød Hospital og Glostrup Hospital som udefunktioner fra Rigshospitalet. Klinisk farmakologi. Funktioner på Gentofte Hospital og Rigshospitalet fortsætter til fysisk samling på Bispebjerg Hospital er mulig. Lundgaard Konsulenterne 19

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Vicedirektør til Hvidovre Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør til Hvidovre Hospital

Vicedirektør til Hvidovre Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør til Hvidovre Hospital 27. januar 2010 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør til Hvidovre Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3.

Læs mere

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010...4 3. Planlagte

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. oktober 2010 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Hvidovre Hospital. Projektdirektør til byggeri på Hvidovre Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Hvidovre Hospital. Projektdirektør til byggeri på Hvidovre Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Projektdirektør til byggeri på Hvidovre Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Om Hvidovre Hospital

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus LOHFERT & LOHFERT Esbønderup Helsingør Hillerød Hørsholm Dokumentation Nr. 667 Frederikssund FREDERIKSBORG AMT Sundhedsvision Nordsjælland Supplerende analyse 26.08.2003 Projekt 05.931/03/Notat 18 26.08.2003

Læs mere

Organisation, fokusområder og konsulenter

Organisation, fokusområder og konsulenter Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Organisation, fokusområder og konsulenter Information til samarbejdspartnere, nov. 2013 KAP-H s konsulenter i Regionsrådssalen på intromødet den 7. november 2013.

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan Region Hovedstaden Forslag til Hospitalsplan Udkast af 20. januar 2007 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 5 1. Resumé... 7 2. Rammerne for hospitalsplanen... 15 3. Hospitalsvæsenets brugere... 21 4. Hospitalsstruktur...

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland 01.03.2014 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer. NB! Laboratorier, patologiafdelinger og røntgenafdelinger kan IKKE modtage korrespondancer.

Læs mere

Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Juni 2011 Forord I maj 2007 vedtog regionsrådet den første hospitalsplan og den første psykiatriplan. I de fire år, der er gået, har

Læs mere

Direktør til IT, medicoteknik og telefonivirksomheden (IMT) i

Direktør til IT, medicoteknik og telefonivirksomheden (IMT) i 6. maj 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til IT, medicoteknik og telefonivirksomheden (IMT) i Region Hovedstaden Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene

Læs mere

Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012

Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Region Hovedstaden Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Udarbejdet af Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår Vicedirektør Gert Hagelskjær Vores nye (dobbelt-) rolle Driftsherre med store visioner for det gode patientforløb i det nuværende hospital Kommende bruger

Læs mere

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 2013 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi

Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Punkt nr. 1 - Årlig revision af specialefordelingen i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i 2014 Bilag 1 - Side -1 af 8 ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE

Punkt nr. 1 - Årlig revision af specialefordelingen i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i 2014 Bilag 1 - Side -1 af 8 ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE Punkt nr. 1 - Årlig revision af specialefordelingen i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i 2014 Bilag 1 - Side -1 af 8 DAGSORDEN ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT 08-04-2014 17:00 MØDESTED

Læs mere

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013 Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer.

Læs mere

Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden HØRINGSVERSION 22. marts 2011 Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Stillings- og personprofil Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Aalborg Universitetshospital Januar 2015 Opdragsgiver Aalborg Universitetshospital, Klinik Hoved-Orto Adresse Aalborg

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Job- og personprofil - Regnskabschef 14. april 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Regnskabschef til CTR Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Lemvig Kommune og formand for Sygeplejeetisk Råd

Læs mere

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger

2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger 2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger Dette kapitel vil trække nogle hovedlinjer op fra de vurderinger og forslag, som Speciallægekommissionen fremlægger i denne betænkning. Kapitlet indeholder

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET FAKTA OM LANDSSYGEHUSET Mission Landssygehuset yder sundhedstjeneste på højt fagligt niveau. Vi skal udvikle og uddanne vores medarbejdere og understøtte forskning Vision Patienten er i centrum Medarbejderne

Læs mere

Region Hovedstaden. Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Region Hovedstaden. Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. maj 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov 5. maj 2015. Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

2 www.regionmidtjylland.dk

2 www.regionmidtjylland.dk Plancher fra temamøde i regionsrådet om udarbejdelse af sparekatalog 23. februar 2015 www.regionmidtjylland.dk Oplæggene viser eksempler på, hvilke områder og muligheder styregrupperne for temaerne undersøger.

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

Stillings- og personprofil. Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland

Stillings- og personprofil. Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland Stillings- og personprofil Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri September 2015 Opdragsgiver Region Hovedstadens Psykiatri Adresse Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Personalepolitiske principper for. Gennemførelse af organisationsforandringen

Personalepolitiske principper for. Gennemførelse af organisationsforandringen Personalepolitiske principper for gennemførelse af større organisationsforandringer Værdier Udvikle opgaveløsningen Udvikle viden og kompetencer Fastholde medarbejdere Godt arbejdsmiljø Fleksibilitet Lokalt

Læs mere

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR.

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR. Job- og personprofil Fagchef Sekretariat, IT og HR Baggrund Tønder Kommune gennemfører i øjeblikket en organisationsændring i forbindelse med at fagchefen for IT går på pension. Ændringen betyder at Sekretariat,

Læs mere

STYRKET AKUTBEREDSKAB

STYRKET AKUTBEREDSKAB STYRKET AKUTBEREDSKAB - planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen 2007 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark Styrket akutberedskab - planlægningsgrundlag

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionalt ansatte TR 23. 01. 2012

Referat. Dagsorden. Regionalt ansatte TR 23. 01. 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionalt ansatte TR 23. 01. 2012 Deltagere: Pernille Hoppe (Gentofte Hospital), Christina Jørgensen (Frederikssund Hospital), Birte Jønsson (Bornholms Hospital),

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingerne 2. Ansættelsesvilkår 3. Århus

Læs mere

Varde Kommune Rekruttering af personalechef

Varde Kommune Rekruttering af personalechef 16.01.2015. Varde Kommune Rekruttering af personalechef Job- og personprofil Baggrund Da Varde Kommunes nuværende personalechef går på pension, søger vi en ny personalechef. Varde Kommune Kommunen strækker

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne???

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne??? Efteruddannelse hvad vil erne??? Ulla Breth Knudsen, Ole Weis Bjerrum & Michael Hasenkam for Bestyrelsen, Dansk Medicinsk. De overordnede resultater af Dansk Medicinsk s Spørgeskema om Efteruddannelse

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør

Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør 26.09.2014. Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør Job- og personprofil Læsø Forsyning A/S Læsø Forsyning A/S og de 5 datterselskaber Læsø Elnet A/S, Læsø Vand A/S, Læsø Varme A/S, Læsø Spildevand

Læs mere

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden Hillerød, den 18. december 2013 Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden De følgende sider indeholder et faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden. Faktaarkene

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center for

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

ANALYSE AF FØDSELSOMRÅDET

ANALYSE AF FØDSELSOMRÅDET Bilag 1 - Side -1 af 29 Center for Sundhed Enhed for Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød ANALYSE AF FØDSELSOMRÅDET Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 60 20 Web www.regionh.dk

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

RIGSHOSPITALET. Generalplan for Rigshospitalet. Version 3.0. Marts 2009

RIGSHOSPITALET. Generalplan for Rigshospitalet. Version 3.0. Marts 2009 RIGSHOSPITALET Generalplan for Rigshospitalet Version 3.0 Marts 2009 LOHFERT& LOHFERT Dokumentation Nr. 833 RIGSHOSPITALET Generalplan for Rigshospitalet Version 3.0 Marts 2009 Projekt 05.1099 19.03.2009

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden Projektleder Gitte Antonisen Indhold Baggrund for beslutning Forløb og status Faglige bekymringer Udfordringer Muligheder for; innovation, kvalitative

Læs mere