Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vicedirektør. til. Helsingør Hospital"

Transkript

1 Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens ansvarsområde 5. Særlige forhold og indsatsområder 6. ens baggrund og bagage Ansættelsen 7. Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen 8. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne 9. Tidsplan for ansættelsen

2 Vilkårene 1. Stillingen en refererer til hospitalsdirektøren. ens ansvars- og funktionsområde aftales efterfølgende konkret med udgangspunkt i nærværende job- og personprofil. en udgør sammen med direktøren Helsingør Hospitals direktion. Ledelsesfunktionen skal udføres i forhold til Helsingør Hospital og i forhold til udefunktionerne fra Hillerød Hospital i overensstemmelse med de generelle principper, der er fastlagt af regionen (jf. bilag 2). 2. Ansættelsesvilkår Stillingen kan besættes på åremålsvilkår. Det optimale åremål vil være 6 år. Årslønnen udgør som udgangspunkt ca. kr ekskl. pension og åremålstillæg med mulighed for yderligere tillæg efter kvalifikationer. 3. Helsingør Hospital. Hospitalsplanen for Region Hovedstaden inddeler regionen i 4 planlægningsområder, der hvert har sit områdehospital. De 4 områder og områdehospitalerne er - Syd Hvidovre Hospital - Byen Bispebjerg Hospital - Midt Herlev Hospital - Nord Hillerød Hospital Hospitalsplanen kan downloades på I hvert af planlægningsområderne er der et eller to nærhospitaler, der sammen med områdehospitalet skal sikre nærhed i behandlingen på det medicinske område og gode samarbejdsrelationer til kommunerne. Helsingør Hospital er nærhospital for borgerne i planlægningsområde Nord, det vil sige kommunerne - Fredensborg, - Helsingør og - Hørsholm Befolkningsunderlaget er ca borgere. Lundgaard Konsulenterne 2

3 Hospitalet skal særligt varetage medicinsk udredning og behandling samt elektiv ortopædisk kirurgi. Hospitalet skal derfor særligt have fokus på behandling af medicinske patienter med længerevarende forløb og kroniske forløb og dermed på udvikling af gode og sammenhængende patientforløb i tæt samarbejde med kommunerne. Helsingør Hospital har, når Region Hovedstadens Hospitalsplan er fuldt implementeret, - Medicinsk afdeling, hvor følgende specialer er repræsenteret - Kardiologi - Lungemedicin - Gastroenterologi - Geriatri - Reumatologi (som varetages for hele planlægningsområde Nord) - Fysioterapi - Medicinsk skadestue - Teknisk afdeling - Udefunktioner fra Hillerød Hospital med lokal afsnitsledelse - Ortopædkirurgi rygkirugi varetages i et fagligt samarbejde med rygenheden på Glostrup Hospital - Anæstesiologi udefunktionen varetager det anæstesiologiske beredskab for Helsingør Hospital - Billeddiagnostik - Klinisk biokemi - Serviceafdeling - Øvrige udefunktioner - Svangre ambolatorium - Klinisk immunologi varetages som telemedicinsk udefunktion fra Rigshospitalets klinisk immunologiske afdeling Hospitalet forventes, når hospitalsplanen er fuldt gennemført, at have i størrelsesordenen 130 senge, inklusive den ortopædkirurgiske udefunktion. I bilag 1 vises den forventede organisation for det nye Helsingør Hospital. Direktionen Direktionen på Helsingør Hospital består af - Hospitalsdirektøren og - vicedirektøren. Det forudsættes i Strukturplan for ledelsen i Region Hovedstadens virksomheder, at direktionen på Helsingør Hospital samlet besidder de nødvendige faglige kompetencer. Det vil sige, at direktionsmedlemmerne udover ledelsesfaglige kompetencer har komplementærer faglige profiler f.eks. lægefaglige, sygeplejefaglige og økonomiske kompetencer. Lundgaard Konsulenterne 3

4 Udefunktion En udefunktion er en funktion, hvor et hospital stiller personale inden for et bestemt speciale til rådighed for et andet hospital blandt andet med henblik på, at borgerne, på en faglig forsvarlig måde, kan blive betjent så tæt på deres bopæl som muligt. Udefunktioner kan omfatte tilsyn, konsulentordninger, ambulatorier og elektive funktioner, herunder både dagkirurgi og stationær kirurgi. Som det fremgår, er Helsingør Hospital kendetegnet ved, at en meget stor del af aktiviteten varetages af udefunktioner fra Hillerød Hospital. Hospitalsdirektørerne på henholdsvis det betjenende og det betjente hospital har det overordnede ansvar for at tilrettelægge udefunktionerne, som reguleres ved kontrakt, hvori ydelserne og de gensidige forpligtigelser beskrives. Ved udefunktioner, der omfatter daglig udstationering af flere medarbejdere, vil der sædvanligvis skulle være en lokal forankret ledelse, der refererer til både det betjenende og betjente hospital. Der tales her om udefunktion med lokal afsnitsledelse (jf. oversigten ovenfor). I bilag 2 Hospitalsprofiler, samarbejds- og udefunktioner på hospitalerne i Region Hovedstaden findes en uddybende beskrivelse heraf. Forventningerne 4. ens ansvarsområde Det er vicedirektørens overordnede ansvar: At deltage i den overordnede ledelse af Helsingør Hospital med henblik på at sikre at den samlede opgaveløsning varetages bedst muligt under de givne rammer. At deltage i opbygningen, realiseringen og den fortsatte udvikling af det ny Helsingør hopsital, hvilket indebærer konceptudvikling for det nye hospital, gennemførelse af fissions- og fusionsaktiviteter i forhold til flytning af diagnosegrupper samt profilering af det nye hospital. At varetage initiativer mm., der kan mindske rekrutteringsproblemer i bred forstand. At sikre initiativer til en løbende kvalitetsudvikling af Helsingør Hospital herunder at forberede akkreditering og anvendelsen af Den danske Kvalitetsmodel. Lundgaard Konsulenterne 4

5 At indtage en aktiv og opsøgende rolle som sparringspartner for hospitalsdirektøren i forhold til skabelsen af det ny hospital visionsudvikling, organisations- og ledelsesudvikling mm. At medvirke aktivt i processer, der understøtter en løbende udvikling af hospitalets ydelser. At deltage aktivt i samarbejdet og samspillet med praksissektoren og kommunerne i det ny sundhedslandskab. Det forventes, at vicedirektøren forholder sig aktivt med selvstændige initiativer på alle ansvarsområder. 5. Særlige forhold og indsatsområder Med vedtagelsen af Hospitalsplanen for Region Hovedstaden er det første skridt mod et endnu mere sammenhængende sundhedsvæsen i regionen taget. Hospitalsplanen samler en lang række behandlingstilbud på færre enheder. Formålet er at styrke den faglige kvalitet i behandlingen og give et bedre grundlag for forskning og udvikling. Forskningsindsatsen skal fortsat prioriteres højt på alle hospitaler, og et af fokusområderne for de kommende års forskning bliver forskning i de store folkesygdomme. Foruden en bedre patientbehandling skal planen bidrage til at skabe et attraktivt og dynamisk arbejdsmiljø for regionens medarbejdere. Regionens hospitaler skal være det foretrukne valg for både patienter og medarbejdere. Med hospitalsplanen samles en lang række specialer på færre enheder. Den ny specialefordeling er udtryk for en ny inddeling i bæredygtige planlægningsområder og en ny arbejdsdeling mellem områdehospital og nærhospital samt et ønske om generelt at samle specialerne på færre enheder for at sikre en høj og ensartet kvalitet. Gennemførelsen af hospitalsplanen er en kompleks proces, der med omfordeling af specialer og ny organisering af samarbejdet mellem hospitalerne medfører vidtrækkende ændringer for mange medarbejdere i regionen, hvad angår arbejdssted, arbejdsindhold, kollegaer og ledere. Gennemførelsen af hospitalsplanen vil stille store krav til de ansatte og øge de ledelsesmæssige udfordringer i den kommende tid. Disse særlige forhold leder frem til, at den kommende vicedirektør i den første tid (1-1½ år) skal ofre følgende områder en særlig opmærksomhed: Realiseringen af Hospitalsplanen vil forudsætte, at den ny vicedirektør aktivt tager del opbygningen af det ny hospital. Et nyt nærhospitalskoncept skal udvikles og ikke mindst realiseres, hvilket både forudsætter kreativitet og robusthed. Kreativi- Lundgaard Konsulenterne 5

6 tet i forhold til at se mulighederne i det ny hospital og robusthed i forhold til at realisere det ny koncept. De funktioner, der planlægges i det ny hospital, vil i den første tid fortsat være på 2 matrikler i henholdsvis Helsingør og Hørsholm. Det er et forhold, der skal gives særlig opmærksomhed. Nærvær, synlighed, menneskelig rummelighed og ikke mindst evnen til at gennemføre konkrete ændringer på en meningsfyldt og forståelig måde vil komme i fokus. Personalesituationen som forudsætter, at der ofres betydelig opmærksomhed på initiativer, der kan medvirke til at forebygge eller minimere negative effekter af rekrutterings- og fastholdelsesmæssig karakter. Kreativitet, lydhørhed og evne til at fokusere på muligheder skal i spil i forhold til denne udfordring. Nærhospitalets særlige muligheder og den lokale udviklingslyst og vilje skal gives en særlig opmærksomhed. Allerede iværksatte initiativer skal støttes og stimuleres, men nye skal også iværksættes i en god og åben dialog om mulighederne for at opnå en samlet set mere optimal ressourcemæssig situation gennem udnyttelse af nærhospitalets særlige potentialer. Forståelse for den lokale kultur/ nærhospitalets potentiale, evnen til at stikke fingeren rigtigt i jorden og en vis risikovillighed i forhold til nye initiativer vil stå centralt for imødekommelsen af denne udfordring. Kvalitetsarbejdet skal fortsættes og stimuleres med henblik på både akkreditering og udvikling af opgaveløsningen. Akkreditering er ikke et mål i sig selv, men et middel til bl.a. at opnå en øget kvalitet. Evnen til at sammentænke den bærende værdi om patientsikkerhed med konkrete kvalitetsforbedringer og risikostyringsinitiativer vil være et fokusområde. Digitaliseringspotentialerne skal afsøges og i relevante situationer afprøves. Her tænkes både på potentialer i meget bred forstand,- der må gerne betrædes nye stier og tænkes nyt. Initiativerne finder naturligvis sted inden for rammerne af Region Hovedstadens it strategi. Lyst og interesse i forhold til at se og afprøve den ny teknologis potentialer for at skabe både bedre og billigere løsninger på samme tid vil komme til at stå centralt. Hospitalets placering i det nye sundhedslandskab skal også gives en særlig opmærksomhed. Især skal der fokuseres på hospitalets medvirken i forhold til realiseringen af den ny hospitalsplan for Region Hovedstaden i et aktivt samspil med kommunerne. Lundgaard Konsulenterne 6

7 6. ens baggrund/bagage Vel vidende at ingen kan indfri alle forventninger søges en vicedirektør, der kan indfri flest mulige af nedennævnte forventninger. Faglighed og erfaring En sundhedsfaglig baggrund som læge, sygeplejerske eller med tilsvarende uddannelsesmæssig baggrund. Ledelsesmæssig viden og erfaring f.eks. fra en afdelingsledelse eller lignende og gerne en formel lederuddannelse. Erfaring med organisations-, ledelses- og medarbejderudvikling og evne og vilje til at omsætte denne viden og erfaring til en helhedspræget udvikling af en større organisation. Erfaring med og viden om det konstruktive og udviklende samarbejde i stærke faglige miljøer. Erfaring med kvalitetsudvikling og akkreditering i sundhedsvæsenet. Erfaring med, hvad der skal til for konstruktivt at bygge bro og skabe fællesskab på tværs af faglige miljøer. Erfaring med at tilrettelægge en dialog, hvor de involverede oplever reel åbenhed og oplever, at der bliver samlet op og konkluderet, så man kan komme videre i processen. Erfaring med kommunikation som aktivt værktøj både i forhold til den eksterne profilering og interne udviklingsindsats. Gerne erfaring med konstruktiv konfliktløsning som afsæt for fortsat udvikling. Personlighed og ledelsesmæssig profil: Først og fremmest gode menneskelige egenskaber imødekommende, empatisk og med respekt for værdien af den enkeltes arbejde. En åben person med vilje og evne til dialog, evne og vilje til indlevelse og evne og vilje til at sende klare signaler og træffe klare beslutninger. Lundgaard Konsulenterne 7

8 Ildsjælen, der kan se potentialerne i nærhospitalet og som kan stimulere og forløse disse potentialer, så hospitalet bliver patienternes og medarbejdernes naturlige valg. En synlig leder, der både er social kompetent og rummelig. En leder med gode samarbejds- og dialogevner og som forstår at anvendes disse evner situationsbestemt,. En positiv og konstruktiv personlighed, der forstår samarbejdets kunst i begrebets bedste og bredest forstand. En moden personlighed, der i forhold til den konkrete opgaveløsning både kan demonstrerer robusthed, kreativitet, pragmatisme og ikke mindst gennemslagskraft. Ansættelsen 7. Ansøgerens vurdering af arbejdspladsen Alle interesserede er velkomne til at kontakte os, såfremt der er spørgsmål om stillingen og for eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold hertil. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til partner i Lundgaard Konsulenterne Jørgen Norup, tlf , og/eller hospitalsdirektør Torben Ø. Pedersen på telefon eller Under de to ansættelsessamtaler, der indgår i ansættelsesproceduren, vil der ikke blive lejlighed for ansøgerne til at stille spørgsmål til samtale og ansættelsesudvalg. Der er gode muligheder for at spørge ind til jobbet etc. via kontaktpersonerne. De ansøgere, der går videre til sidste samtalerunde, opfordres til at aftale et møde med Torben Ø. Pedersen for at få mulighed for at danne sig et personligt indtryk af kommende nærmeste overordnede og få svar på eventuelle spørgsmål inden sidste samtalerunde. 8. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, der er beskrevet her i job- og personprofilen. Ansættelsesudvalget har efter sidste samtalerunde følgende grundlag for vurderingen af de sidste ca. tre ansøgere: Lundgaard Konsulenterne 8

9 Den skriftlige ansøgning Det personlige indtryk fra 1. samtale Helsingør Hospital Det skriftlige resumé af dialogtesten. Dialogtesten er en dybtgående, struk- tureret samtale om ansøgerens faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer. Det skriftlige resumé af referencer, som konsulenten indhenter fra ansøgers leder, kollega(er), medarbejder(e). Referencerne indhentes umiddelbart før 2. samtale og kun efter aftale med ansøger. Referencerne er fortrolige og forelægges ikke ansøger og makuleres umiddelbart efter brug. Du kan læse mere om bl.a. dialogtesten og vores etik i ansættelsessager på Lundgaard Konsulenternes hjemmeside: 9. Tidsplan for ansættelsesforløbet Ansøgning mailes til og skal være fremme senest den 2. juni 2008 kl (Ansøgere med en fortrolig mail-adresse bedes anføre denne). Samtaleudvalget træffer beslutning om, hvem der skal med i 1. interviewrunde. Indkaldelser mailes torsdag den 5. juni om formiddagen. Kl juni interviewrunde med op til 6 ansøgere afvikles den: 10. juni 2008 kl Afholdelse af dialogtest partner Lisbeth Binderup 11. juni interviewrunde med op til 3 ansøgere afvikles den: 17. juni 2008 kl Formel beslutning 20. juni 2008 Forventet tiltrædelse 1. august 2008 Afsluttende bemærkninger Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af konsulentens læsning af relevant materiale samt samtalerunde med nøgleaktører omkring jobbet. Jørgen Norup Konsulent i ansættelsessagen April 2008 Lundgaard Konsulenterne 9

10 Bilag 1 forventet fremtidig organisering af Helsingør Hospital Direktion Stab Medicinsk Akut Reuma- Teknisk Afdeling Afdeling rehabilitering afdeling Senge- Ambulatorier Medicinsk AMA Ambulatorie Fysioterapi afsnit skadestue Lundgaard Konsulenterne 10

11 Bilag 2 Hospitalsprofiler, samarbejds- og udefunktioner på hospitalerne i Region Hovedstaden I dette notat beskrives det enkelte hospitals fremtidige afdelinger og funktioner som beskrevet i Hospitalsplanen. Beskrivelsen gælder for hvert planlægningsområde og hospital, på det tidspunkt hvor hospitalsplanen er fuldt gennemført på det pågældende område. Til slut i notatet er angivet en række overgangsordninger, da flere ændringer først vil kunne være gennemført efter 4-6 år. Et hovedformål med de beskrevne løsninger er på én gang at sikre en robust sundhedsfaglig og lokal forankring af funktionerne samtidig med entydighed i ledelsen. For samarbejds- og udefunktionerne er det i den sammenhæng væsentligt, at medarbejdere dér og på stamafdelingerne sikres samme gode muligheder for fælles udvikling af faglig kvalitet. Det kan f.eks. opnås gennem fælles uddannelsesprogrammer og rotation mellem stamafdeling og samarbejds- og udefunktion. Samtidig er det imidlertid væsentligt at sikre personalekontinuitet også i samarbejds- og udefunktionerne af hensyn til patienter og samarbejdspartnere, ligesom den enkelte medarbejder skal sikres et dagligt arbejdssted, der ikke hele tiden skifter. Det er ligeledes væsentligt, at der i samarbejds- og udefunktionerne er en lokal ledelse, der har det daglige ansvar for enhedens drift og samarbejdet med det hospital, funktionen udføres på. Ikke alle ændringer i ledelsesmæssige forhold er beskrevet i dette notat. Det er væsentligt, at fastlægge de fremtidige ledelsesforhold på de beskrevne områder, fordi det har væsentlig betydning for opbygningen af de fremtidige funktioner og mulighederne for i videst muligt omfang at fastholde personalet gennem fusionsprocesserne. En række detaljer er ikke omtalt i notatet og vil løbende blive fastlagt i dialog mellem koncerndirektionen og hospitalsdirektionerne. Det gælder f.eks. nærmere retningslinier for ansvarsfordeling og økonomi vedrørende en række praktiske spørgsmål, der knytter sig til samarbejds- og udefunktionerne. Der vil blive udarbejdet en skabelon for kontrakter mellem hospitalerne. Selv om mange fysiske flytninger først vil finde sted om 4-6 år, viser den aktuelle udvikling, at det allerede nu er nødvendigt at få de kommende ledelser for de forskellige afdelinger på plads. Det skal understreges at dette ikke automatisk betyder, at personale skal flyttes eller have ændringer i deres daglige arbejdssted, men der sikres klarhed over organisation og ledelsesstruktur. Dermed kan lederne og medarbejderne påbegynde en afklaring af kommende funktioner, og den enkeltes ønsker til fremtidige funktioner og fremtidigt arbejdssted kan indgå i den videre planlægning. De almindelige overenskomstregler gælder naturligvis, med mindre andet aftales mellem de involverede parter. Ligeledes er de personalepolitiske principper gældende. Der er en række fordele ved at få de kommende ledelser på plads: Megen usikkerhed kan afklares. Ledelserne skal indgå i arbejdet med planlægning af om- og nybyggerier. Ledelserne får mulighed for gennem visitation at sikre en god kapacitesudnyttelse. Ledelserne vil kunne rekruttere personale med et fremtidigt sigte. Direktionerne vil have ét sted, og ikke to eller flere, at kontakte ved behov for justeringer af aktiviteter, samarbejde med andre afdelinger o.s.v. De steder, hvor mere end to afdelinger indgår i fusionen, skal man ikke igennem flere ansættelsesforløb af ledelserne. Der vil imidlertid også være udfordringer ved, at ledelserne etableres på et tidspunkt, hvor den fysiske sammenflytning ligger år ude i fremtiden: Lundgaard Konsulenterne 11

12 Der skal sikres fortsat funktion på flere adresser. Der vil blive brugt megen ledelsestid på transport indenfor regionen. Mange daglige afklaringer vil kræve deltagelse af flere direktioner, idet der vil være afledte konsekvenser for andre afdelinger på de forskellige adresser. Budget 2008 Der er taget udgangspunkt i det vedtagne budget, hvor der er lagt op til påbegyndelse af en række flytninger og ledelsesmæssige sammenlægninger. Følgende udestår til snarlig afklaring: Pædiatri, fordeling mellem planlægningsområde Byen, Syd og Midt (dog er fusionering af pædiatrien Amager til Hvidovre er del af budgettet). Gynækologi/obstetrik, fordeling mellem planlægningsområde Byen, Syd og Midt (dog er fusionering af ledelserne gynækologi/obstetrik Frederiksberg til Rigshospitalet en del af budgettet). Neurologi, fordeling mellem planlægningsområde Byen, Syd, Midt og Nord hvad angår apopleksi, hovedfunktion neurologi og den specialiserede neurologi. Følgende flytninger til effektuering i 2008 fremgår af budgettet: 1. Plastikkirurgi fra Helsingør til Herlev 2. Mammakirurgi fra Hørsholm til Herlev 3. Hæmatologi fra Hillerød til Herlev 4. Dermatologi fra Hørsholm til Bispebjerg 5. Akut kirurgi fra Gentofte til Herlev 6. Akut ortopædkirurgi fra Gentofte til Herlev 7. Kirurgi fra Amager til Hvidovre 8. Akut ortopædkirurgi fra Amager til Hvidovre påbegyndes 9. Pædiatri fra Amager til Hvidovre 10. Arbejdsmedicin fra Hillerød og Glostrup til Bispebjerg 11. Akut ortopædkirurgi fra Helsingør til Hillerød 12. Kirurgi fra Helsingør til Hillerød 13. Reumatologi fra Hørsholm til Helsingør 14. Elektiv ortopædkirurgi fra Hørsholm til Helsingør Følgende ledelsesmæssige sammenlægninger er en del af budgettet: A. Karkirurgi - Gentofte og Rigshospitalet B. Thoraxkirurgi - Gentofte og Rigshospitalet C. Neurokirurgi - Glostrup og Rigshospitalet D. Urologi - Frederikssund og Herlev E. Urologi - Frederiksberg og Rigshospitalet F. Oftalmologi - Rigshospitalet, Hillerød, Frederiksberg og Glostrup G. Gynækologi/obstetrik - Frederiksberg og Rigshospitalet H. Kirurgi og ortopædkirurgi i planlægningsområde Syd I. Kliniks farmakologi - Gentofte, Rigshospitalet og Bispebjerg J. Audiologi Bispebjerg, Rigshospitalet og Gentofte K. Klinisk immunologi - ledelse på Rigshospitalet. Herudover forudsættes Tand-Mund-Kæbe kirurgi ledelsesmæssigt samlet på Rigshospitalet. De beskrevne ledelsessammenlægninger gennemføres som udgangspunkt pr. 1. januar Såfremt dette giver praktiske problemer forelægges sagen for koncerndirektionen. Nogle af ledelsessammenlægningerne efterfølges af flytninger/sammenlægninger se punkterne Såfremt et speciale/afdeling ikke er nævnt, afventer det nærmere udmelding, eller der er ikke konsekvenser i hospitalsplanen for pågældende speciale/afdeling. Når fagspecifikke funktioner leveres på et hospital, men hvor lægerne kommer fra andet hospital arrangeres dette primært efter to forskellige modeller. I begge modeller indgås kontrakt mellem de involverede hospitaler som godkendes af koncerndirektionen. Det er ligeledes koncerndirektionen, der inddrages i tilfælde af uklarheder eller uenigheder mellem de to direktioner. Der skelnes mellem en samarbejdsfunktion og en udefunktion. Nedenfor benyttes betegnelsen funktionshospital (F) for det hospital, hvor patienterne behandles, mens betegnelsen leveringshospital (L) henfører til det hospital hvor lægerne er ansat. Lundgaard Konsulenterne 12

13 Samarbejdsfunktion: 1. Afdelingsledelsen for enheden refererer til direktionen ved F-hospitalet. 2. F-hospitalet er ansvarlig for budget og aktivitet i enheden. 3. Lægerne er ansat ved L-hospitalet. Der vil være en overlæge som primært arbejder på F-hospitalet og er den daglige lægefaglige kontakt til enheden og hospitalsdirektionen ved F-hospitalet. Afhængigt af funktionens størrelse kan flere læger primært have deres arbejdsfunktion på F-hospitalet. 4. L-hospitalet varetager visitationen til funktionen på F-hospitalet. 5. Øvrigt personale er ansat i enheden på F-hospitalet. Dette personale skal have mulighed for kompetenceudvikling og deltage i fagligt relevante aktiviteter indenfor det aktuelle speciale (ofte på L-hospitalet). Der indgås en kontrakt mellem de involverede hospitaler om lægelig betjening på F-hospitalet. Kontrakten skal indrettes, så der er et økonomisk incitament for afdelingen på L-hospitalet til at levere det tilstrækkelige fremmøde også ved meraktivitetsindsatser. Udefunktion: 1. Læger og øvrigt personale er ansat ved L-hospitalet. Der er fast arbejdende afsnitsledelse (typisk overlæge og afdelingssygeplejerske), som refererer til afdelingsledelsen på L-hospitalet. Afsnitsledelsen varetager den daglige kontakt til direktionen på F- hospitalet. 2. L-hospitalet varetager visitation til funktionen på F-hospitalet. 3. L-hospitalet er ansvarlig for budget og aktivitet. 4. Lokaleforbrug, hjælpefunktioner, indkøb og rengøring mv. aftales mellem de to hospitaler og fastlægges i en kontrakt. Kontrakten skal indrettes så der er økonomisk incitament for F-hospitalet til at levere det tilstrækkelige grundlag for funktionen også ved meraktivitetsindsatser. MED-organisation: Medarbejderne er i følge MED-aftalen tilknyttet MED-organisationen på den virksomhed hvor de er ansat. For medarbejdere hvor det daglige arbejdssted er placeret på en anden virksomhed, vil der tillige blive aftalt hvilke relationer medarbejderne skal have i forhold til denne virksomheds MED-organisation. Medicinske afdelinger Samarbejds- og udefunktioner berører for størstedelen kirurgiske og tværgående specialer, mens medicinske afdelinger kun i mindre grad har udefunktioner eller samarbejdsfunktioner. På alle hospitaler refererer de medicinske afdelinger direkte til den lokale hospitalsdirektion og er ansvarlig for budget og aktivitet. Via samordningsudvalgene udmøntes det lokale samarbejde mellem hospital, kommune og praksissektor. Selv om hvert hospital er tildelt specifikke lokale opgaver, skal det understreges, at Region Hovedstaden skal ses som én samlet faglig og produktionsmæssig enhed, hvor de enkelte hospitaler, psykiatrien og primærsektoren alle indgår. Planlægningsområde Nord Helsingør Hospital Medicinsk afdeling, hvor følgende specialer er repræsenteret: Kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi, endokrinologi, geriatri og reumatologi. Sidstnævnte speciale varetages for planlægningsområde Nord. Den medicinske modtagelse og skadestuen samtænkes. Med lokal afsnitsledelse er der følgende udefunktioner fra Hillerød Hospital: ortopædkirurgi Rygkirurgi varetages i et fagligt samarbejde med rygenheden på Glostrup Hospital. Anæstesiologi Udefunktionen varetager det anæstesiologiske beredskab for Helsingør Hospital. diagnostisk radiologi svangre ambulatorium Klinisk immunologi varetages som telemedicinsk udefunktion fra Rigshospitalets klinisk immunologiske afdeling. Der skal være mulighed for tapning af bloddonorer. Frederikssund Hospital Medicinsk afdeling, hvor følgende specialer er repræsenteret: Lundgaard Konsulenterne 13

14 Intern medicin, geriatri og neurorehabilitering. Sidstnævnte specialfunktion varetages for planlægningsområde nord. Den medicinske modtagelse og skadestuen samtænkes. Med lokal afsnitsledelse er der følgende udefunktioner fra Hillerød Hospital: ortopædkirurgi anæstesiologi Helsingør Hospital Udefunktionen varetager det anæstesiologiske beredskab for Frederikssund Hospital. diagnostisk radiologi svangre ambulatorium Klinisk immunologi varetages som telemedicinsk udefunktion fra Rigshospitalets klinisk immunologiske afdeling. Der skal være mulighed for tapning af bloddonorer. Hillerød Hospital Fælles akutmodtagelse. Medicinske afdelinger, hvor følgende specialer er repræsenteret: Kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi, endokrinologi, geriatri, infektionsmedicin og nefrologi. Kirurgiske afdelinger: ortopædkirurgi kirurgi gynækologi og obstetrik Andre specialer og funktioner: pædiatri neurologi klinisk onkologi palliativ behandling demensteam øre-næse-hals inkl. audiologi anæstesiologi inkl. intensiv diagnostisk radiologi klinisk fysiologi og nuklearmedicin klinisk mikrobiologi patologisk anatomi og cytologi. Med lokal afsnitsledelse er der følgende udefunktioner: urologi fra Herlev Hospital oftalmologi fra Glostrup Hospital arbejdsmedicin fra Bispebjerg Hospital klinisk immunologi fra Rigshospitalet. Reumatologisk tilsynsfunktion varetages fra Helsingør Hospital Planlægningsområde Midt Gentofte Hospital Medicinske afdelinger, hvor følgende specialer er repræsenteret: Kardiologi inkl. specialfunktion, lungemedicin inkl. specialfunktion, gastroenterologi, endokrinologi, geriatri og reumatologi. Sidstnævnte speciale varetages for planlægningsområde Midt. Den medicinske modtagelse og skadestuen samtænkes. Kirurgisk speciale: Enhed for rationel planlagt kirurgi. Samarbejdsfunktion med Herlev Hospital. Lundgaard Konsulenterne 14

15 Enheden omfatter specialerne ortopædkirurgi og kirurgi med læger ansat på Herlev Hospital samt øre/næse/hals med læger ansat på Gentofte Hospital. Øvrigt personale er ansat på Gentofte Hospital. De kirurgiske og ortopædkirurgiske afdelinger på Herlev Hospital varetager inden for deres respektive specialer visitation til enheden efter godkendte visitationsretningslinier Enheden kan varetage opgaver for andre specialer og andre hospitaler efter kontrakt. Gentofte Hospital er ansvarlig for budget og aktivitet. Enhedens ledelse refererer til hospitalsdirektionen på Gentofte Hospital. Andre specialer og funktioner: øre-næse-hals inkl. audiologi dermatologi og allergologi anæstesiologi inkl. intensiv diagnostisk radiologi kliniske fysiologi og nuklearmedicin. Med lokal afsnitsledelse er der følgende udefunktioner: karkirurgi fra Rigshospitalet Enheden for rationel planlagt kirurgi kan stille ydelser til rådighed for karkirurgien efter kontrakt klinisk immunologi fra Rigshospitalet patologisk anatomi og cytologi samt svangre ambulatorium fra Herlev Hospital Herlev Hospital Fælles akutmodtagelse. Medicinske afdelinger, hvor følgende specialer er repræsenteret: Kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi, endokrinologi, geriatri, infektionsmedicin, nefrologi og hæmatologi. Kirurgiske afdelinger: ortopædkirurgi kirurgi gynækologi og obstetrik urologi plastikkirurgi mammakirurgi. Andre specialer og funktioner: pædiatri neurologi klinisk onkologi inkl. strålebehandling palliativ behandling demensteam anæstesiologi inkl. intensiv tværfagligt smertecenter diagnostisk radiologi klinisk fysiologi og nuklearmedicin klinisk mikrobiologi patologisk anatomi og cytologi. Med lokal afsnitsledelse er der følgende udefunktion: Klinisk immunologi fra Rigshospitalet Reumatologisk tilsynsfunktion varetages fra Gentofte Hospital Planlægningsområde Syd Lundgaard Konsulenterne 15

16 Amager Hospital Medicinsk afdeling, hvor følgende specialer er repræsenteret: Kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi, endokrinologi, geriatri og reumatologi. Den medicinske modtagelse og skadestuen samtænkes. Andre specialer og funktioner: diagnostisk radiologi. Teleradiologisk samarbejde med Hvidovre Hospital etableres. Med lokal afsnitsledelse er der følgende udefunktioner fra Hvidovre Hospital: ortopædkirurgi anæstesiologi Udefunktionen varetager det anæstesiologiske beredskab for Amager Hospital. svangre ambulatorium. Klinisk immunologi varetages som telemedicinsk udefunktion fra Rigshospitalets klinisk immunologiske afdeling. Der skal være mulighed for tapning af bloddonorer. Glostrup Hospital Medicinsk afdeling, hvor følgende specialer er repræsenteret: Kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi, endokrinologi, geriatri og reumatologi. Sidstnævnte speciale varetages for planlægningsområde Syd. Den medicinske modtagelse og skadestuen samtænkes. Kirurgiske specialer: Rygenhed (videnscenter). Samarbejdsfunktion med Rigshospitalet. Enheden omfatter specialerne neurokirurgi og ortopædkirurgi med lægerne ansat på Rigshospitalet samt reumatologi med lægerne ansat på Glostrup Hospital. Enheden ledes af en afdelingsledelse, der refererer til direktionen på Glostrup Hospital. Glostrup Hospital er ansvarlig for budget og aktivitet. Neurokirurgiske- og ortopædkirurgiske rygkirurger er ansat på Rigshospitalet. Glostrup Hospitals reumatologiske afdeling varetager den reumatologiske funktion for enheden. Der etableres et ledelsesforum med afdelingsledelsen og repræsentanter fra neurokirurgi, ortopædkirurgi og reumatologi. Øvrige personale er ansat på Glostrup Hospital. Rygenheden varetager visitation af rygpatienter i samarbejde med ortopædkirurgisk afdeling Hillerøds, rygkirurgiske funktion i Helsingør. Elektiv kirurgisk enhed. Samarbejdsfunktion med Hvidovre Hospital. Enheden ledes af en afdelingsledelse, der referer til direktionen på Glostrup Hospital. Glostrup Hospital er ansvarlig for budget og aktivitet. Ortopædkirurgiske og kirurgiske læger er ansat på Hvidovre Hospital. Øvrige personale er ansat på Glostrup Hospital. De kirurgiske og ortopædkirurgiske afdelinger på Hvidovre Hospital varetager inden for deres respektive specialer visitation til enheden efter godkendte visitationsretningslinier Andre specialer og funktioner: neurologi inkl. klinisk neurofysiologi specialiseret rehabilitering (respirations øst, Hornbæk funktionen, neurorehabilitering Hvidovre) demensteam oftalmologi anæstesiologi inkl. intensiv diagnostisk radiologi klinisk fysiologi og nuklearmedicin Med lokal afsnitsledelse er der følgende udefunktioner: Lundgaard Konsulenterne 16

17 klinisk immunologi fra Rigshospitalet arbejdsmedicin fra Bispebjerg Hospital svangre ambulatorium fra Hvidovre Hospital Hvidovre Hospital Fælles akutmodtagelse. Medicinske afdelinger, hvor følgende specialer er repræsenteret: Kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi, endokrinologi, geriatri, infektionsmedicin. Kirurgiske afdelinger: ortopædkirurgi kirurgi gynækologi og obstetrik. Andre specialer og funktioner: pædiatri klinisk onkologi palliativ behandling anæstesiologi inkl. intensiv diagnostisk radiologi klinisk fysiologi og nuklearmedicin klinisk mikrobiologi patologisk anatomi og cytologi. Med lokal afsnitsledelse er der følgende udefunktioner: klinisk immunologi og dialyse fra Rigshospitalet. Neurologisk og reumatologisk tilsynsfunktion varetages fra Glostrup Hospital Planlægningsområde Byen Frederiksberg Hospital Medicinsk afdeling, hvor følgende specialer er repræsenteret: Kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi, endokrinologi, geriatri og reumatologi. Sidstnævnte speciale varetages for planlægningsområde Byen. Den medicinske modtagelse og skadestuen samtænkes. Kirurgiske specialer: Elektiv kirurgisk enhed. Samarbejdsfunktion med Rigshospitalet og Bispebjerg Enheden varetager urologi,hvor lægerne er ansat på Rigshospitalet,og ortopædkirugi, hvor lægerne er ansat på Bispebjerg Hospital. Enheden ledes af en afdelingsledelse, der refererer til direktionen på Frederiksberg Hospital. Frederiksberg Hospital er ansvarlig for budget og aktivitet. For både urologi og ortopædkirurgi sikres ansvarlig daglig lægelig ledelse. Øvrige personale der betjener urologisk og ortopædkirurgisk funktion er ansat på Frederiksberg Hospital. De Urologiske og ortopædkirurgiske afdelinger på henholdsvis Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital varetager inden for deres respektive specialer visitation til enheden efter godkendte visitationsretningslinier. Andre specialer og funktioner: diagnostisk radiologi. Teleradiologisk samarbejde med Bispebjerg Hospital etableres. klinisk fysiologi og nuklearmedicin. Med lokal afsnitsledelse er der følgende udefunktioner: anæstesiologi fra Bispebjerg Hospital. Udefunktionen betjener elektiv kirurgisk enhed og varetager det anæstesiologiske beredskab for Frederiksberg Hospital. oftalmologi fra Glostrup Hospital. Svarende til andre udefunktioner er læger og øvrigt personale ansat ved Glostrup Hospital. Den lokale afsnitsledelse refererer til afdelingsledelsen på Glostrup Hospital og varetager den daglige kontakt til den kirurgiske elektive enhed og direktionen på Frederiksberg Hospital. Glostrup Hospital er ansvarlig for budget og aktivitet. Glostrup Hospital varetager visitationen til funktionen. Lundgaard Konsulenterne 17

18 Frederiksberg og Glostrup Hospital indgår kontrakt vedr. lokaler, hjælpefunktioner, rengøring mv. klinisk immunologi fra Rigshospitalet dialyse fra Rigshospitalet svangre ambulatorium fra Rigshopitalet Bispebjerg Hospital Fælles akutmodtagelse. Medicinske afdelinger, hvor følgende specialer er repræsenteret: Kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi, endokrinologi, infektionsmedicin og geriatri. Kirurgiske afdelinger: ortopædkirurgi kirurgi. Andre specialer og funktioner: palliativ behandling demensteam neurologi dermatologi og venerologi klinisk farmakologi arbejdsmedicin inkl. giftinformationen anæstesiologi inkl. intensiv diagnostisk radiologi klinisk fysiologi og nuklearmedicin patologisk anatomi og cytologi. Med lokal afsnitsledelse er der følgende udefunktion: klinisk immunologi fra Rigshospitalet. Reumatologisk tilsynsfunktion varetages fra Frederiksberg Hospital. Rigshospitalet Regionens traumecenter. Medicinske afdelinger, hvor følgende specialer er repræsenteret: Kardiologi, gastroenterologi, endokrinologi, infektionsmedicin, reumatologi, nefrologi og hæmatologi samt lungemedicin. Kirurgiske afdelinger: ortopædkirurgi kirurgi børnekirurgi karkirurgi thoraxkirurgi gynækologi og obstetrik urologi plastikkirurgi mammakirurgi. Andre specialer og funktioner: pædiatri klinisk onkologi inkl. stråleterapi neurologi inkl. neurofysiologi neurokirurgi øre-næse-hals tand-mund-kæbe kirurgi demensteam (+specialiseret funktion) anæstesiologi inkl. intensiv tværfagligt smertecenter diagnostisk radiologi klinisk fysiologi og nuklearmedicin klinisk mikrobiologi patologisk anatomi og cytologi klinisk genetik Lundgaard Konsulenterne 18

19 klinisk immunologi inkl. transplantationsimmunologi. Med lokal afsnitsledelse er der følgende udefunktioner: oftalmologi fra Glostrup Hospital klinisk farmakologi fra Bispebjerg Hospital audiologi fra Gentofte Hospital Bornholm Hospital Der henvises til hospitalsplanen. Overgangsordninger Som anført indledningsvis er overstående beskrivelser gældende når Hospitalsplanen er fuldt gennemført. Imidlertid vil der i en lang række situationer være behov for overgangsløsninger. Alene den manglende mulighed for fysisk sammenflytning før en række byggerier er færdiggjort nødvendiggør overgangsordninger. Planlægningsområde Nord: Inden neurorehabiliteringen (Esbønderup) kan flytte fysisk til Frederikssund Hospital etableres afdelingsledelse på Esbønderup pr med reference til hospitalsdirektionen i Frederikssund. Planlægningsområde Midt: Allergologi. Gentofte Hospitals direktion fastlægger den organisatoriske indplacering efter drøftelse med afdelingsledelserne Gentofte, klinikledelsen Rigshospitalet og funktionsledelsen Hillerød. Indtil den fysiske sammenlægning er mulig bevares funktioner på Rigshospitalet og Hillerød som udefunktioner. Audiologien fortsætter på Bispebjerg Hospital til nødvendige lokaler er etableret på Gentofte. Planlægningsområde Syd: Urologi, Amager. Den aktuelle udefunktionen fra Herlev fortsætter indtil videre uændret. Når anæstesifusionering Hvidovre Amager er gennemført overgår anæstesibetjeningen til Hvidovre. Etablering af afdelingsledelserne for kirurgi og for ortopædkirurgi i planlægningsområdet Syd (Amager, Hvidovre og Glostrup) koordineres med etablering af ledelsen af den elektive kirurgiske enhed på Glostrup Hospital. Planlægningsområde Byen: Thoraxkirurgi. Midlertidig udefunktion på Gentofte fra Rigshospitalet. Arrangeres med Lokal klinikledelse på Gentofte Hospital, der refererer til centerdirektøren for Rigshospitalets Hjertecenter. Karkirurgi. Indtil fysisk plads er etableret på Rigshospitalet fortsætter nuværende aktivitet stort set uændret på Gentofte Hospital. Lokalt sikres dette med en afsnitsledelse der refererer til klinikledelsen på Rigshospitalet. Gynækologi og obstetrik. Midlertidig udefunktion på Frederiksberg fra Rigshospitalet. Arrangeres med Lokal klinikledelse på Frederiksberg Hospital, der refererer til centerdirektøren for Rigshospitalets Juliane Marie Center. Tand-mund-kæbe kirurgi. Indtil fysisk sammenflytning på Rigshospitalet er mulig, bevares funktioner på Hillerød Hospital og Glostrup Hospital som udefunktioner fra Rigshospitalet. Klinisk farmakologi. Funktioner på Gentofte Hospital og Rigshospitalet fortsætter til fysisk samling på Bispebjerg Hospital er mulig. Lundgaard Konsulenterne 19

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Afbud: Brian Herdegen (V) Grethe N. Saabye (C) Henning Nielsen (V) Lena Holm Jensen (V) Martin

Læs mere

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Job- og personprofil - Regnskabschef 14. april 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Regnskabschef til CTR Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Slutrapport Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger 7. februar 2012 Implement Consulting Group P/S Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Slotsmarken

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden.

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007 Sag nr. 1 Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden 2 bilag Koncern Økonomi Indkøb Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Regionsrådet

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: HK MidtVest 9. januar 2012 Jens Kaptain Faglig chef til HK MidtVest Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. HK MidtVest Forventningerne 4.

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning program Maj 2010 herlev hospital nybyg et patientvenligt rationelt og fremtidssikret

Læs mere

Nr. 5. Ved akut sygdom. - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter

Nr. 5. Ved akut sygdom. - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter Nr. 5 Ved akut sygdom - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter 2 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Den akutte patients møde med sundhedsvæsenet. 7 2. Principper for organiseringen

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet:

I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet: Én indgang til akutområdet Introduktion til akutområdet I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet: Ved akut sygdom har man et særligt behov for let adgang

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN 2012 Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019

Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019 Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019 Mellem Socialdemokraterne, Det Radikale venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Danske Folkeparti og Venstre er der

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK AKUT- OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

Læs mere

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Udviklingsdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Vordingborg Kommune

Læs mere

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år NOTAT Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år 1. Indledning 4 2. Personalemangel 6 2.1 Indledning 6 2.2 Udfordringen 6 2.3 Økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser af personalemanglen

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Planlægningsafdelingen 2-52-00097-2009 31. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden Budget 2015 Region Hovedstaden VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015 AFTALEN ER INDGÅET AF SOCIALDEMOKRATERNE VENSTRE DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI DANSK FOLKEPARTI DET RADIKALE VENSTRE SOCIALISTISK FOLKEPARTI

Læs mere

Erfaringer og anbefalinger. Udrulningen af den samlede EPJ. på Regionshospitalet. Randers og Grenaa. Regionshospitalet.

Erfaringer og anbefalinger. Udrulningen af den samlede EPJ. på Regionshospitalet. Randers og Grenaa. Regionshospitalet. Erfaringer og anbefalinger Udrulningen af den samlede EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa på Regionshospitalet Randers og Grenaa Indledning... 3 Organisation... 5 Sundheds Fagligt Indhold... 15

Læs mere

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere