Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vicedirektør. til. Helsingør Hospital"

Transkript

1 Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens ansvarsområde 5. Særlige forhold og indsatsområder 6. ens baggrund og bagage Ansættelsen 7. Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen 8. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne 9. Tidsplan for ansættelsen

2 Vilkårene 1. Stillingen en refererer til hospitalsdirektøren. ens ansvars- og funktionsområde aftales efterfølgende konkret med udgangspunkt i nærværende job- og personprofil. en udgør sammen med direktøren Helsingør Hospitals direktion. Ledelsesfunktionen skal udføres i forhold til Helsingør Hospital og i forhold til udefunktionerne fra Hillerød Hospital i overensstemmelse med de generelle principper, der er fastlagt af regionen (jf. bilag 2). 2. Ansættelsesvilkår Stillingen kan besættes på åremålsvilkår. Det optimale åremål vil være 6 år. Årslønnen udgør som udgangspunkt ca. kr ekskl. pension og åremålstillæg med mulighed for yderligere tillæg efter kvalifikationer. 3. Helsingør Hospital. Hospitalsplanen for Region Hovedstaden inddeler regionen i 4 planlægningsområder, der hvert har sit områdehospital. De 4 områder og områdehospitalerne er - Syd Hvidovre Hospital - Byen Bispebjerg Hospital - Midt Herlev Hospital - Nord Hillerød Hospital Hospitalsplanen kan downloades på I hvert af planlægningsområderne er der et eller to nærhospitaler, der sammen med områdehospitalet skal sikre nærhed i behandlingen på det medicinske område og gode samarbejdsrelationer til kommunerne. Helsingør Hospital er nærhospital for borgerne i planlægningsområde Nord, det vil sige kommunerne - Fredensborg, - Helsingør og - Hørsholm Befolkningsunderlaget er ca borgere. Lundgaard Konsulenterne 2

3 Hospitalet skal særligt varetage medicinsk udredning og behandling samt elektiv ortopædisk kirurgi. Hospitalet skal derfor særligt have fokus på behandling af medicinske patienter med længerevarende forløb og kroniske forløb og dermed på udvikling af gode og sammenhængende patientforløb i tæt samarbejde med kommunerne. Helsingør Hospital har, når Region Hovedstadens Hospitalsplan er fuldt implementeret, - Medicinsk afdeling, hvor følgende specialer er repræsenteret - Kardiologi - Lungemedicin - Gastroenterologi - Geriatri - Reumatologi (som varetages for hele planlægningsområde Nord) - Fysioterapi - Medicinsk skadestue - Teknisk afdeling - Udefunktioner fra Hillerød Hospital med lokal afsnitsledelse - Ortopædkirurgi rygkirugi varetages i et fagligt samarbejde med rygenheden på Glostrup Hospital - Anæstesiologi udefunktionen varetager det anæstesiologiske beredskab for Helsingør Hospital - Billeddiagnostik - Klinisk biokemi - Serviceafdeling - Øvrige udefunktioner - Svangre ambolatorium - Klinisk immunologi varetages som telemedicinsk udefunktion fra Rigshospitalets klinisk immunologiske afdeling Hospitalet forventes, når hospitalsplanen er fuldt gennemført, at have i størrelsesordenen 130 senge, inklusive den ortopædkirurgiske udefunktion. I bilag 1 vises den forventede organisation for det nye Helsingør Hospital. Direktionen Direktionen på Helsingør Hospital består af - Hospitalsdirektøren og - vicedirektøren. Det forudsættes i Strukturplan for ledelsen i Region Hovedstadens virksomheder, at direktionen på Helsingør Hospital samlet besidder de nødvendige faglige kompetencer. Det vil sige, at direktionsmedlemmerne udover ledelsesfaglige kompetencer har komplementærer faglige profiler f.eks. lægefaglige, sygeplejefaglige og økonomiske kompetencer. Lundgaard Konsulenterne 3

4 Udefunktion En udefunktion er en funktion, hvor et hospital stiller personale inden for et bestemt speciale til rådighed for et andet hospital blandt andet med henblik på, at borgerne, på en faglig forsvarlig måde, kan blive betjent så tæt på deres bopæl som muligt. Udefunktioner kan omfatte tilsyn, konsulentordninger, ambulatorier og elektive funktioner, herunder både dagkirurgi og stationær kirurgi. Som det fremgår, er Helsingør Hospital kendetegnet ved, at en meget stor del af aktiviteten varetages af udefunktioner fra Hillerød Hospital. Hospitalsdirektørerne på henholdsvis det betjenende og det betjente hospital har det overordnede ansvar for at tilrettelægge udefunktionerne, som reguleres ved kontrakt, hvori ydelserne og de gensidige forpligtigelser beskrives. Ved udefunktioner, der omfatter daglig udstationering af flere medarbejdere, vil der sædvanligvis skulle være en lokal forankret ledelse, der refererer til både det betjenende og betjente hospital. Der tales her om udefunktion med lokal afsnitsledelse (jf. oversigten ovenfor). I bilag 2 Hospitalsprofiler, samarbejds- og udefunktioner på hospitalerne i Region Hovedstaden findes en uddybende beskrivelse heraf. Forventningerne 4. ens ansvarsområde Det er vicedirektørens overordnede ansvar: At deltage i den overordnede ledelse af Helsingør Hospital med henblik på at sikre at den samlede opgaveløsning varetages bedst muligt under de givne rammer. At deltage i opbygningen, realiseringen og den fortsatte udvikling af det ny Helsingør hopsital, hvilket indebærer konceptudvikling for det nye hospital, gennemførelse af fissions- og fusionsaktiviteter i forhold til flytning af diagnosegrupper samt profilering af det nye hospital. At varetage initiativer mm., der kan mindske rekrutteringsproblemer i bred forstand. At sikre initiativer til en løbende kvalitetsudvikling af Helsingør Hospital herunder at forberede akkreditering og anvendelsen af Den danske Kvalitetsmodel. Lundgaard Konsulenterne 4

5 At indtage en aktiv og opsøgende rolle som sparringspartner for hospitalsdirektøren i forhold til skabelsen af det ny hospital visionsudvikling, organisations- og ledelsesudvikling mm. At medvirke aktivt i processer, der understøtter en løbende udvikling af hospitalets ydelser. At deltage aktivt i samarbejdet og samspillet med praksissektoren og kommunerne i det ny sundhedslandskab. Det forventes, at vicedirektøren forholder sig aktivt med selvstændige initiativer på alle ansvarsområder. 5. Særlige forhold og indsatsområder Med vedtagelsen af Hospitalsplanen for Region Hovedstaden er det første skridt mod et endnu mere sammenhængende sundhedsvæsen i regionen taget. Hospitalsplanen samler en lang række behandlingstilbud på færre enheder. Formålet er at styrke den faglige kvalitet i behandlingen og give et bedre grundlag for forskning og udvikling. Forskningsindsatsen skal fortsat prioriteres højt på alle hospitaler, og et af fokusområderne for de kommende års forskning bliver forskning i de store folkesygdomme. Foruden en bedre patientbehandling skal planen bidrage til at skabe et attraktivt og dynamisk arbejdsmiljø for regionens medarbejdere. Regionens hospitaler skal være det foretrukne valg for både patienter og medarbejdere. Med hospitalsplanen samles en lang række specialer på færre enheder. Den ny specialefordeling er udtryk for en ny inddeling i bæredygtige planlægningsområder og en ny arbejdsdeling mellem områdehospital og nærhospital samt et ønske om generelt at samle specialerne på færre enheder for at sikre en høj og ensartet kvalitet. Gennemførelsen af hospitalsplanen er en kompleks proces, der med omfordeling af specialer og ny organisering af samarbejdet mellem hospitalerne medfører vidtrækkende ændringer for mange medarbejdere i regionen, hvad angår arbejdssted, arbejdsindhold, kollegaer og ledere. Gennemførelsen af hospitalsplanen vil stille store krav til de ansatte og øge de ledelsesmæssige udfordringer i den kommende tid. Disse særlige forhold leder frem til, at den kommende vicedirektør i den første tid (1-1½ år) skal ofre følgende områder en særlig opmærksomhed: Realiseringen af Hospitalsplanen vil forudsætte, at den ny vicedirektør aktivt tager del opbygningen af det ny hospital. Et nyt nærhospitalskoncept skal udvikles og ikke mindst realiseres, hvilket både forudsætter kreativitet og robusthed. Kreativi- Lundgaard Konsulenterne 5

6 tet i forhold til at se mulighederne i det ny hospital og robusthed i forhold til at realisere det ny koncept. De funktioner, der planlægges i det ny hospital, vil i den første tid fortsat være på 2 matrikler i henholdsvis Helsingør og Hørsholm. Det er et forhold, der skal gives særlig opmærksomhed. Nærvær, synlighed, menneskelig rummelighed og ikke mindst evnen til at gennemføre konkrete ændringer på en meningsfyldt og forståelig måde vil komme i fokus. Personalesituationen som forudsætter, at der ofres betydelig opmærksomhed på initiativer, der kan medvirke til at forebygge eller minimere negative effekter af rekrutterings- og fastholdelsesmæssig karakter. Kreativitet, lydhørhed og evne til at fokusere på muligheder skal i spil i forhold til denne udfordring. Nærhospitalets særlige muligheder og den lokale udviklingslyst og vilje skal gives en særlig opmærksomhed. Allerede iværksatte initiativer skal støttes og stimuleres, men nye skal også iværksættes i en god og åben dialog om mulighederne for at opnå en samlet set mere optimal ressourcemæssig situation gennem udnyttelse af nærhospitalets særlige potentialer. Forståelse for den lokale kultur/ nærhospitalets potentiale, evnen til at stikke fingeren rigtigt i jorden og en vis risikovillighed i forhold til nye initiativer vil stå centralt for imødekommelsen af denne udfordring. Kvalitetsarbejdet skal fortsættes og stimuleres med henblik på både akkreditering og udvikling af opgaveløsningen. Akkreditering er ikke et mål i sig selv, men et middel til bl.a. at opnå en øget kvalitet. Evnen til at sammentænke den bærende værdi om patientsikkerhed med konkrete kvalitetsforbedringer og risikostyringsinitiativer vil være et fokusområde. Digitaliseringspotentialerne skal afsøges og i relevante situationer afprøves. Her tænkes både på potentialer i meget bred forstand,- der må gerne betrædes nye stier og tænkes nyt. Initiativerne finder naturligvis sted inden for rammerne af Region Hovedstadens it strategi. Lyst og interesse i forhold til at se og afprøve den ny teknologis potentialer for at skabe både bedre og billigere løsninger på samme tid vil komme til at stå centralt. Hospitalets placering i det nye sundhedslandskab skal også gives en særlig opmærksomhed. Især skal der fokuseres på hospitalets medvirken i forhold til realiseringen af den ny hospitalsplan for Region Hovedstaden i et aktivt samspil med kommunerne. Lundgaard Konsulenterne 6

7 6. ens baggrund/bagage Vel vidende at ingen kan indfri alle forventninger søges en vicedirektør, der kan indfri flest mulige af nedennævnte forventninger. Faglighed og erfaring En sundhedsfaglig baggrund som læge, sygeplejerske eller med tilsvarende uddannelsesmæssig baggrund. Ledelsesmæssig viden og erfaring f.eks. fra en afdelingsledelse eller lignende og gerne en formel lederuddannelse. Erfaring med organisations-, ledelses- og medarbejderudvikling og evne og vilje til at omsætte denne viden og erfaring til en helhedspræget udvikling af en større organisation. Erfaring med og viden om det konstruktive og udviklende samarbejde i stærke faglige miljøer. Erfaring med kvalitetsudvikling og akkreditering i sundhedsvæsenet. Erfaring med, hvad der skal til for konstruktivt at bygge bro og skabe fællesskab på tværs af faglige miljøer. Erfaring med at tilrettelægge en dialog, hvor de involverede oplever reel åbenhed og oplever, at der bliver samlet op og konkluderet, så man kan komme videre i processen. Erfaring med kommunikation som aktivt værktøj både i forhold til den eksterne profilering og interne udviklingsindsats. Gerne erfaring med konstruktiv konfliktløsning som afsæt for fortsat udvikling. Personlighed og ledelsesmæssig profil: Først og fremmest gode menneskelige egenskaber imødekommende, empatisk og med respekt for værdien af den enkeltes arbejde. En åben person med vilje og evne til dialog, evne og vilje til indlevelse og evne og vilje til at sende klare signaler og træffe klare beslutninger. Lundgaard Konsulenterne 7

8 Ildsjælen, der kan se potentialerne i nærhospitalet og som kan stimulere og forløse disse potentialer, så hospitalet bliver patienternes og medarbejdernes naturlige valg. En synlig leder, der både er social kompetent og rummelig. En leder med gode samarbejds- og dialogevner og som forstår at anvendes disse evner situationsbestemt,. En positiv og konstruktiv personlighed, der forstår samarbejdets kunst i begrebets bedste og bredest forstand. En moden personlighed, der i forhold til den konkrete opgaveløsning både kan demonstrerer robusthed, kreativitet, pragmatisme og ikke mindst gennemslagskraft. Ansættelsen 7. Ansøgerens vurdering af arbejdspladsen Alle interesserede er velkomne til at kontakte os, såfremt der er spørgsmål om stillingen og for eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold hertil. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til partner i Lundgaard Konsulenterne Jørgen Norup, tlf , og/eller hospitalsdirektør Torben Ø. Pedersen på telefon eller Under de to ansættelsessamtaler, der indgår i ansættelsesproceduren, vil der ikke blive lejlighed for ansøgerne til at stille spørgsmål til samtale og ansættelsesudvalg. Der er gode muligheder for at spørge ind til jobbet etc. via kontaktpersonerne. De ansøgere, der går videre til sidste samtalerunde, opfordres til at aftale et møde med Torben Ø. Pedersen for at få mulighed for at danne sig et personligt indtryk af kommende nærmeste overordnede og få svar på eventuelle spørgsmål inden sidste samtalerunde. 8. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, der er beskrevet her i job- og personprofilen. Ansættelsesudvalget har efter sidste samtalerunde følgende grundlag for vurderingen af de sidste ca. tre ansøgere: Lundgaard Konsulenterne 8

9 Den skriftlige ansøgning Det personlige indtryk fra 1. samtale Helsingør Hospital Det skriftlige resumé af dialogtesten. Dialogtesten er en dybtgående, struk- tureret samtale om ansøgerens faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer. Det skriftlige resumé af referencer, som konsulenten indhenter fra ansøgers leder, kollega(er), medarbejder(e). Referencerne indhentes umiddelbart før 2. samtale og kun efter aftale med ansøger. Referencerne er fortrolige og forelægges ikke ansøger og makuleres umiddelbart efter brug. Du kan læse mere om bl.a. dialogtesten og vores etik i ansættelsessager på Lundgaard Konsulenternes hjemmeside: 9. Tidsplan for ansættelsesforløbet Ansøgning mailes til og skal være fremme senest den 2. juni 2008 kl (Ansøgere med en fortrolig mail-adresse bedes anføre denne). Samtaleudvalget træffer beslutning om, hvem der skal med i 1. interviewrunde. Indkaldelser mailes torsdag den 5. juni om formiddagen. Kl juni interviewrunde med op til 6 ansøgere afvikles den: 10. juni 2008 kl Afholdelse af dialogtest partner Lisbeth Binderup 11. juni interviewrunde med op til 3 ansøgere afvikles den: 17. juni 2008 kl Formel beslutning 20. juni 2008 Forventet tiltrædelse 1. august 2008 Afsluttende bemærkninger Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af konsulentens læsning af relevant materiale samt samtalerunde med nøgleaktører omkring jobbet. Jørgen Norup Konsulent i ansættelsessagen April 2008 Lundgaard Konsulenterne 9

10 Bilag 1 forventet fremtidig organisering af Helsingør Hospital Direktion Stab Medicinsk Akut Reuma- Teknisk Afdeling Afdeling rehabilitering afdeling Senge- Ambulatorier Medicinsk AMA Ambulatorie Fysioterapi afsnit skadestue Lundgaard Konsulenterne 10

11 Bilag 2 Hospitalsprofiler, samarbejds- og udefunktioner på hospitalerne i Region Hovedstaden I dette notat beskrives det enkelte hospitals fremtidige afdelinger og funktioner som beskrevet i Hospitalsplanen. Beskrivelsen gælder for hvert planlægningsområde og hospital, på det tidspunkt hvor hospitalsplanen er fuldt gennemført på det pågældende område. Til slut i notatet er angivet en række overgangsordninger, da flere ændringer først vil kunne være gennemført efter 4-6 år. Et hovedformål med de beskrevne løsninger er på én gang at sikre en robust sundhedsfaglig og lokal forankring af funktionerne samtidig med entydighed i ledelsen. For samarbejds- og udefunktionerne er det i den sammenhæng væsentligt, at medarbejdere dér og på stamafdelingerne sikres samme gode muligheder for fælles udvikling af faglig kvalitet. Det kan f.eks. opnås gennem fælles uddannelsesprogrammer og rotation mellem stamafdeling og samarbejds- og udefunktion. Samtidig er det imidlertid væsentligt at sikre personalekontinuitet også i samarbejds- og udefunktionerne af hensyn til patienter og samarbejdspartnere, ligesom den enkelte medarbejder skal sikres et dagligt arbejdssted, der ikke hele tiden skifter. Det er ligeledes væsentligt, at der i samarbejds- og udefunktionerne er en lokal ledelse, der har det daglige ansvar for enhedens drift og samarbejdet med det hospital, funktionen udføres på. Ikke alle ændringer i ledelsesmæssige forhold er beskrevet i dette notat. Det er væsentligt, at fastlægge de fremtidige ledelsesforhold på de beskrevne områder, fordi det har væsentlig betydning for opbygningen af de fremtidige funktioner og mulighederne for i videst muligt omfang at fastholde personalet gennem fusionsprocesserne. En række detaljer er ikke omtalt i notatet og vil løbende blive fastlagt i dialog mellem koncerndirektionen og hospitalsdirektionerne. Det gælder f.eks. nærmere retningslinier for ansvarsfordeling og økonomi vedrørende en række praktiske spørgsmål, der knytter sig til samarbejds- og udefunktionerne. Der vil blive udarbejdet en skabelon for kontrakter mellem hospitalerne. Selv om mange fysiske flytninger først vil finde sted om 4-6 år, viser den aktuelle udvikling, at det allerede nu er nødvendigt at få de kommende ledelser for de forskellige afdelinger på plads. Det skal understreges at dette ikke automatisk betyder, at personale skal flyttes eller have ændringer i deres daglige arbejdssted, men der sikres klarhed over organisation og ledelsesstruktur. Dermed kan lederne og medarbejderne påbegynde en afklaring af kommende funktioner, og den enkeltes ønsker til fremtidige funktioner og fremtidigt arbejdssted kan indgå i den videre planlægning. De almindelige overenskomstregler gælder naturligvis, med mindre andet aftales mellem de involverede parter. Ligeledes er de personalepolitiske principper gældende. Der er en række fordele ved at få de kommende ledelser på plads: Megen usikkerhed kan afklares. Ledelserne skal indgå i arbejdet med planlægning af om- og nybyggerier. Ledelserne får mulighed for gennem visitation at sikre en god kapacitesudnyttelse. Ledelserne vil kunne rekruttere personale med et fremtidigt sigte. Direktionerne vil have ét sted, og ikke to eller flere, at kontakte ved behov for justeringer af aktiviteter, samarbejde med andre afdelinger o.s.v. De steder, hvor mere end to afdelinger indgår i fusionen, skal man ikke igennem flere ansættelsesforløb af ledelserne. Der vil imidlertid også være udfordringer ved, at ledelserne etableres på et tidspunkt, hvor den fysiske sammenflytning ligger år ude i fremtiden: Lundgaard Konsulenterne 11

12 Der skal sikres fortsat funktion på flere adresser. Der vil blive brugt megen ledelsestid på transport indenfor regionen. Mange daglige afklaringer vil kræve deltagelse af flere direktioner, idet der vil være afledte konsekvenser for andre afdelinger på de forskellige adresser. Budget 2008 Der er taget udgangspunkt i det vedtagne budget, hvor der er lagt op til påbegyndelse af en række flytninger og ledelsesmæssige sammenlægninger. Følgende udestår til snarlig afklaring: Pædiatri, fordeling mellem planlægningsområde Byen, Syd og Midt (dog er fusionering af pædiatrien Amager til Hvidovre er del af budgettet). Gynækologi/obstetrik, fordeling mellem planlægningsområde Byen, Syd og Midt (dog er fusionering af ledelserne gynækologi/obstetrik Frederiksberg til Rigshospitalet en del af budgettet). Neurologi, fordeling mellem planlægningsområde Byen, Syd, Midt og Nord hvad angår apopleksi, hovedfunktion neurologi og den specialiserede neurologi. Følgende flytninger til effektuering i 2008 fremgår af budgettet: 1. Plastikkirurgi fra Helsingør til Herlev 2. Mammakirurgi fra Hørsholm til Herlev 3. Hæmatologi fra Hillerød til Herlev 4. Dermatologi fra Hørsholm til Bispebjerg 5. Akut kirurgi fra Gentofte til Herlev 6. Akut ortopædkirurgi fra Gentofte til Herlev 7. Kirurgi fra Amager til Hvidovre 8. Akut ortopædkirurgi fra Amager til Hvidovre påbegyndes 9. Pædiatri fra Amager til Hvidovre 10. Arbejdsmedicin fra Hillerød og Glostrup til Bispebjerg 11. Akut ortopædkirurgi fra Helsingør til Hillerød 12. Kirurgi fra Helsingør til Hillerød 13. Reumatologi fra Hørsholm til Helsingør 14. Elektiv ortopædkirurgi fra Hørsholm til Helsingør Følgende ledelsesmæssige sammenlægninger er en del af budgettet: A. Karkirurgi - Gentofte og Rigshospitalet B. Thoraxkirurgi - Gentofte og Rigshospitalet C. Neurokirurgi - Glostrup og Rigshospitalet D. Urologi - Frederikssund og Herlev E. Urologi - Frederiksberg og Rigshospitalet F. Oftalmologi - Rigshospitalet, Hillerød, Frederiksberg og Glostrup G. Gynækologi/obstetrik - Frederiksberg og Rigshospitalet H. Kirurgi og ortopædkirurgi i planlægningsområde Syd I. Kliniks farmakologi - Gentofte, Rigshospitalet og Bispebjerg J. Audiologi Bispebjerg, Rigshospitalet og Gentofte K. Klinisk immunologi - ledelse på Rigshospitalet. Herudover forudsættes Tand-Mund-Kæbe kirurgi ledelsesmæssigt samlet på Rigshospitalet. De beskrevne ledelsessammenlægninger gennemføres som udgangspunkt pr. 1. januar Såfremt dette giver praktiske problemer forelægges sagen for koncerndirektionen. Nogle af ledelsessammenlægningerne efterfølges af flytninger/sammenlægninger se punkterne Såfremt et speciale/afdeling ikke er nævnt, afventer det nærmere udmelding, eller der er ikke konsekvenser i hospitalsplanen for pågældende speciale/afdeling. Når fagspecifikke funktioner leveres på et hospital, men hvor lægerne kommer fra andet hospital arrangeres dette primært efter to forskellige modeller. I begge modeller indgås kontrakt mellem de involverede hospitaler som godkendes af koncerndirektionen. Det er ligeledes koncerndirektionen, der inddrages i tilfælde af uklarheder eller uenigheder mellem de to direktioner. Der skelnes mellem en samarbejdsfunktion og en udefunktion. Nedenfor benyttes betegnelsen funktionshospital (F) for det hospital, hvor patienterne behandles, mens betegnelsen leveringshospital (L) henfører til det hospital hvor lægerne er ansat. Lundgaard Konsulenterne 12

13 Samarbejdsfunktion: 1. Afdelingsledelsen for enheden refererer til direktionen ved F-hospitalet. 2. F-hospitalet er ansvarlig for budget og aktivitet i enheden. 3. Lægerne er ansat ved L-hospitalet. Der vil være en overlæge som primært arbejder på F-hospitalet og er den daglige lægefaglige kontakt til enheden og hospitalsdirektionen ved F-hospitalet. Afhængigt af funktionens størrelse kan flere læger primært have deres arbejdsfunktion på F-hospitalet. 4. L-hospitalet varetager visitationen til funktionen på F-hospitalet. 5. Øvrigt personale er ansat i enheden på F-hospitalet. Dette personale skal have mulighed for kompetenceudvikling og deltage i fagligt relevante aktiviteter indenfor det aktuelle speciale (ofte på L-hospitalet). Der indgås en kontrakt mellem de involverede hospitaler om lægelig betjening på F-hospitalet. Kontrakten skal indrettes, så der er et økonomisk incitament for afdelingen på L-hospitalet til at levere det tilstrækkelige fremmøde også ved meraktivitetsindsatser. Udefunktion: 1. Læger og øvrigt personale er ansat ved L-hospitalet. Der er fast arbejdende afsnitsledelse (typisk overlæge og afdelingssygeplejerske), som refererer til afdelingsledelsen på L-hospitalet. Afsnitsledelsen varetager den daglige kontakt til direktionen på F- hospitalet. 2. L-hospitalet varetager visitation til funktionen på F-hospitalet. 3. L-hospitalet er ansvarlig for budget og aktivitet. 4. Lokaleforbrug, hjælpefunktioner, indkøb og rengøring mv. aftales mellem de to hospitaler og fastlægges i en kontrakt. Kontrakten skal indrettes så der er økonomisk incitament for F-hospitalet til at levere det tilstrækkelige grundlag for funktionen også ved meraktivitetsindsatser. MED-organisation: Medarbejderne er i følge MED-aftalen tilknyttet MED-organisationen på den virksomhed hvor de er ansat. For medarbejdere hvor det daglige arbejdssted er placeret på en anden virksomhed, vil der tillige blive aftalt hvilke relationer medarbejderne skal have i forhold til denne virksomheds MED-organisation. Medicinske afdelinger Samarbejds- og udefunktioner berører for størstedelen kirurgiske og tværgående specialer, mens medicinske afdelinger kun i mindre grad har udefunktioner eller samarbejdsfunktioner. På alle hospitaler refererer de medicinske afdelinger direkte til den lokale hospitalsdirektion og er ansvarlig for budget og aktivitet. Via samordningsudvalgene udmøntes det lokale samarbejde mellem hospital, kommune og praksissektor. Selv om hvert hospital er tildelt specifikke lokale opgaver, skal det understreges, at Region Hovedstaden skal ses som én samlet faglig og produktionsmæssig enhed, hvor de enkelte hospitaler, psykiatrien og primærsektoren alle indgår. Planlægningsområde Nord Helsingør Hospital Medicinsk afdeling, hvor følgende specialer er repræsenteret: Kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi, endokrinologi, geriatri og reumatologi. Sidstnævnte speciale varetages for planlægningsområde Nord. Den medicinske modtagelse og skadestuen samtænkes. Med lokal afsnitsledelse er der følgende udefunktioner fra Hillerød Hospital: ortopædkirurgi Rygkirurgi varetages i et fagligt samarbejde med rygenheden på Glostrup Hospital. Anæstesiologi Udefunktionen varetager det anæstesiologiske beredskab for Helsingør Hospital. diagnostisk radiologi svangre ambulatorium Klinisk immunologi varetages som telemedicinsk udefunktion fra Rigshospitalets klinisk immunologiske afdeling. Der skal være mulighed for tapning af bloddonorer. Frederikssund Hospital Medicinsk afdeling, hvor følgende specialer er repræsenteret: Lundgaard Konsulenterne 13

14 Intern medicin, geriatri og neurorehabilitering. Sidstnævnte specialfunktion varetages for planlægningsområde nord. Den medicinske modtagelse og skadestuen samtænkes. Med lokal afsnitsledelse er der følgende udefunktioner fra Hillerød Hospital: ortopædkirurgi anæstesiologi Helsingør Hospital Udefunktionen varetager det anæstesiologiske beredskab for Frederikssund Hospital. diagnostisk radiologi svangre ambulatorium Klinisk immunologi varetages som telemedicinsk udefunktion fra Rigshospitalets klinisk immunologiske afdeling. Der skal være mulighed for tapning af bloddonorer. Hillerød Hospital Fælles akutmodtagelse. Medicinske afdelinger, hvor følgende specialer er repræsenteret: Kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi, endokrinologi, geriatri, infektionsmedicin og nefrologi. Kirurgiske afdelinger: ortopædkirurgi kirurgi gynækologi og obstetrik Andre specialer og funktioner: pædiatri neurologi klinisk onkologi palliativ behandling demensteam øre-næse-hals inkl. audiologi anæstesiologi inkl. intensiv diagnostisk radiologi klinisk fysiologi og nuklearmedicin klinisk mikrobiologi patologisk anatomi og cytologi. Med lokal afsnitsledelse er der følgende udefunktioner: urologi fra Herlev Hospital oftalmologi fra Glostrup Hospital arbejdsmedicin fra Bispebjerg Hospital klinisk immunologi fra Rigshospitalet. Reumatologisk tilsynsfunktion varetages fra Helsingør Hospital Planlægningsområde Midt Gentofte Hospital Medicinske afdelinger, hvor følgende specialer er repræsenteret: Kardiologi inkl. specialfunktion, lungemedicin inkl. specialfunktion, gastroenterologi, endokrinologi, geriatri og reumatologi. Sidstnævnte speciale varetages for planlægningsområde Midt. Den medicinske modtagelse og skadestuen samtænkes. Kirurgisk speciale: Enhed for rationel planlagt kirurgi. Samarbejdsfunktion med Herlev Hospital. Lundgaard Konsulenterne 14

15 Enheden omfatter specialerne ortopædkirurgi og kirurgi med læger ansat på Herlev Hospital samt øre/næse/hals med læger ansat på Gentofte Hospital. Øvrigt personale er ansat på Gentofte Hospital. De kirurgiske og ortopædkirurgiske afdelinger på Herlev Hospital varetager inden for deres respektive specialer visitation til enheden efter godkendte visitationsretningslinier Enheden kan varetage opgaver for andre specialer og andre hospitaler efter kontrakt. Gentofte Hospital er ansvarlig for budget og aktivitet. Enhedens ledelse refererer til hospitalsdirektionen på Gentofte Hospital. Andre specialer og funktioner: øre-næse-hals inkl. audiologi dermatologi og allergologi anæstesiologi inkl. intensiv diagnostisk radiologi kliniske fysiologi og nuklearmedicin. Med lokal afsnitsledelse er der følgende udefunktioner: karkirurgi fra Rigshospitalet Enheden for rationel planlagt kirurgi kan stille ydelser til rådighed for karkirurgien efter kontrakt klinisk immunologi fra Rigshospitalet patologisk anatomi og cytologi samt svangre ambulatorium fra Herlev Hospital Herlev Hospital Fælles akutmodtagelse. Medicinske afdelinger, hvor følgende specialer er repræsenteret: Kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi, endokrinologi, geriatri, infektionsmedicin, nefrologi og hæmatologi. Kirurgiske afdelinger: ortopædkirurgi kirurgi gynækologi og obstetrik urologi plastikkirurgi mammakirurgi. Andre specialer og funktioner: pædiatri neurologi klinisk onkologi inkl. strålebehandling palliativ behandling demensteam anæstesiologi inkl. intensiv tværfagligt smertecenter diagnostisk radiologi klinisk fysiologi og nuklearmedicin klinisk mikrobiologi patologisk anatomi og cytologi. Med lokal afsnitsledelse er der følgende udefunktion: Klinisk immunologi fra Rigshospitalet Reumatologisk tilsynsfunktion varetages fra Gentofte Hospital Planlægningsområde Syd Lundgaard Konsulenterne 15

16 Amager Hospital Medicinsk afdeling, hvor følgende specialer er repræsenteret: Kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi, endokrinologi, geriatri og reumatologi. Den medicinske modtagelse og skadestuen samtænkes. Andre specialer og funktioner: diagnostisk radiologi. Teleradiologisk samarbejde med Hvidovre Hospital etableres. Med lokal afsnitsledelse er der følgende udefunktioner fra Hvidovre Hospital: ortopædkirurgi anæstesiologi Udefunktionen varetager det anæstesiologiske beredskab for Amager Hospital. svangre ambulatorium. Klinisk immunologi varetages som telemedicinsk udefunktion fra Rigshospitalets klinisk immunologiske afdeling. Der skal være mulighed for tapning af bloddonorer. Glostrup Hospital Medicinsk afdeling, hvor følgende specialer er repræsenteret: Kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi, endokrinologi, geriatri og reumatologi. Sidstnævnte speciale varetages for planlægningsområde Syd. Den medicinske modtagelse og skadestuen samtænkes. Kirurgiske specialer: Rygenhed (videnscenter). Samarbejdsfunktion med Rigshospitalet. Enheden omfatter specialerne neurokirurgi og ortopædkirurgi med lægerne ansat på Rigshospitalet samt reumatologi med lægerne ansat på Glostrup Hospital. Enheden ledes af en afdelingsledelse, der refererer til direktionen på Glostrup Hospital. Glostrup Hospital er ansvarlig for budget og aktivitet. Neurokirurgiske- og ortopædkirurgiske rygkirurger er ansat på Rigshospitalet. Glostrup Hospitals reumatologiske afdeling varetager den reumatologiske funktion for enheden. Der etableres et ledelsesforum med afdelingsledelsen og repræsentanter fra neurokirurgi, ortopædkirurgi og reumatologi. Øvrige personale er ansat på Glostrup Hospital. Rygenheden varetager visitation af rygpatienter i samarbejde med ortopædkirurgisk afdeling Hillerøds, rygkirurgiske funktion i Helsingør. Elektiv kirurgisk enhed. Samarbejdsfunktion med Hvidovre Hospital. Enheden ledes af en afdelingsledelse, der referer til direktionen på Glostrup Hospital. Glostrup Hospital er ansvarlig for budget og aktivitet. Ortopædkirurgiske og kirurgiske læger er ansat på Hvidovre Hospital. Øvrige personale er ansat på Glostrup Hospital. De kirurgiske og ortopædkirurgiske afdelinger på Hvidovre Hospital varetager inden for deres respektive specialer visitation til enheden efter godkendte visitationsretningslinier Andre specialer og funktioner: neurologi inkl. klinisk neurofysiologi specialiseret rehabilitering (respirations øst, Hornbæk funktionen, neurorehabilitering Hvidovre) demensteam oftalmologi anæstesiologi inkl. intensiv diagnostisk radiologi klinisk fysiologi og nuklearmedicin Med lokal afsnitsledelse er der følgende udefunktioner: Lundgaard Konsulenterne 16

17 klinisk immunologi fra Rigshospitalet arbejdsmedicin fra Bispebjerg Hospital svangre ambulatorium fra Hvidovre Hospital Hvidovre Hospital Fælles akutmodtagelse. Medicinske afdelinger, hvor følgende specialer er repræsenteret: Kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi, endokrinologi, geriatri, infektionsmedicin. Kirurgiske afdelinger: ortopædkirurgi kirurgi gynækologi og obstetrik. Andre specialer og funktioner: pædiatri klinisk onkologi palliativ behandling anæstesiologi inkl. intensiv diagnostisk radiologi klinisk fysiologi og nuklearmedicin klinisk mikrobiologi patologisk anatomi og cytologi. Med lokal afsnitsledelse er der følgende udefunktioner: klinisk immunologi og dialyse fra Rigshospitalet. Neurologisk og reumatologisk tilsynsfunktion varetages fra Glostrup Hospital Planlægningsområde Byen Frederiksberg Hospital Medicinsk afdeling, hvor følgende specialer er repræsenteret: Kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi, endokrinologi, geriatri og reumatologi. Sidstnævnte speciale varetages for planlægningsområde Byen. Den medicinske modtagelse og skadestuen samtænkes. Kirurgiske specialer: Elektiv kirurgisk enhed. Samarbejdsfunktion med Rigshospitalet og Bispebjerg Enheden varetager urologi,hvor lægerne er ansat på Rigshospitalet,og ortopædkirugi, hvor lægerne er ansat på Bispebjerg Hospital. Enheden ledes af en afdelingsledelse, der refererer til direktionen på Frederiksberg Hospital. Frederiksberg Hospital er ansvarlig for budget og aktivitet. For både urologi og ortopædkirurgi sikres ansvarlig daglig lægelig ledelse. Øvrige personale der betjener urologisk og ortopædkirurgisk funktion er ansat på Frederiksberg Hospital. De Urologiske og ortopædkirurgiske afdelinger på henholdsvis Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital varetager inden for deres respektive specialer visitation til enheden efter godkendte visitationsretningslinier. Andre specialer og funktioner: diagnostisk radiologi. Teleradiologisk samarbejde med Bispebjerg Hospital etableres. klinisk fysiologi og nuklearmedicin. Med lokal afsnitsledelse er der følgende udefunktioner: anæstesiologi fra Bispebjerg Hospital. Udefunktionen betjener elektiv kirurgisk enhed og varetager det anæstesiologiske beredskab for Frederiksberg Hospital. oftalmologi fra Glostrup Hospital. Svarende til andre udefunktioner er læger og øvrigt personale ansat ved Glostrup Hospital. Den lokale afsnitsledelse refererer til afdelingsledelsen på Glostrup Hospital og varetager den daglige kontakt til den kirurgiske elektive enhed og direktionen på Frederiksberg Hospital. Glostrup Hospital er ansvarlig for budget og aktivitet. Glostrup Hospital varetager visitationen til funktionen. Lundgaard Konsulenterne 17

18 Frederiksberg og Glostrup Hospital indgår kontrakt vedr. lokaler, hjælpefunktioner, rengøring mv. klinisk immunologi fra Rigshospitalet dialyse fra Rigshospitalet svangre ambulatorium fra Rigshopitalet Bispebjerg Hospital Fælles akutmodtagelse. Medicinske afdelinger, hvor følgende specialer er repræsenteret: Kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi, endokrinologi, infektionsmedicin og geriatri. Kirurgiske afdelinger: ortopædkirurgi kirurgi. Andre specialer og funktioner: palliativ behandling demensteam neurologi dermatologi og venerologi klinisk farmakologi arbejdsmedicin inkl. giftinformationen anæstesiologi inkl. intensiv diagnostisk radiologi klinisk fysiologi og nuklearmedicin patologisk anatomi og cytologi. Med lokal afsnitsledelse er der følgende udefunktion: klinisk immunologi fra Rigshospitalet. Reumatologisk tilsynsfunktion varetages fra Frederiksberg Hospital. Rigshospitalet Regionens traumecenter. Medicinske afdelinger, hvor følgende specialer er repræsenteret: Kardiologi, gastroenterologi, endokrinologi, infektionsmedicin, reumatologi, nefrologi og hæmatologi samt lungemedicin. Kirurgiske afdelinger: ortopædkirurgi kirurgi børnekirurgi karkirurgi thoraxkirurgi gynækologi og obstetrik urologi plastikkirurgi mammakirurgi. Andre specialer og funktioner: pædiatri klinisk onkologi inkl. stråleterapi neurologi inkl. neurofysiologi neurokirurgi øre-næse-hals tand-mund-kæbe kirurgi demensteam (+specialiseret funktion) anæstesiologi inkl. intensiv tværfagligt smertecenter diagnostisk radiologi klinisk fysiologi og nuklearmedicin klinisk mikrobiologi patologisk anatomi og cytologi klinisk genetik Lundgaard Konsulenterne 18

19 klinisk immunologi inkl. transplantationsimmunologi. Med lokal afsnitsledelse er der følgende udefunktioner: oftalmologi fra Glostrup Hospital klinisk farmakologi fra Bispebjerg Hospital audiologi fra Gentofte Hospital Bornholm Hospital Der henvises til hospitalsplanen. Overgangsordninger Som anført indledningsvis er overstående beskrivelser gældende når Hospitalsplanen er fuldt gennemført. Imidlertid vil der i en lang række situationer være behov for overgangsløsninger. Alene den manglende mulighed for fysisk sammenflytning før en række byggerier er færdiggjort nødvendiggør overgangsordninger. Planlægningsområde Nord: Inden neurorehabiliteringen (Esbønderup) kan flytte fysisk til Frederikssund Hospital etableres afdelingsledelse på Esbønderup pr med reference til hospitalsdirektionen i Frederikssund. Planlægningsområde Midt: Allergologi. Gentofte Hospitals direktion fastlægger den organisatoriske indplacering efter drøftelse med afdelingsledelserne Gentofte, klinikledelsen Rigshospitalet og funktionsledelsen Hillerød. Indtil den fysiske sammenlægning er mulig bevares funktioner på Rigshospitalet og Hillerød som udefunktioner. Audiologien fortsætter på Bispebjerg Hospital til nødvendige lokaler er etableret på Gentofte. Planlægningsområde Syd: Urologi, Amager. Den aktuelle udefunktionen fra Herlev fortsætter indtil videre uændret. Når anæstesifusionering Hvidovre Amager er gennemført overgår anæstesibetjeningen til Hvidovre. Etablering af afdelingsledelserne for kirurgi og for ortopædkirurgi i planlægningsområdet Syd (Amager, Hvidovre og Glostrup) koordineres med etablering af ledelsen af den elektive kirurgiske enhed på Glostrup Hospital. Planlægningsområde Byen: Thoraxkirurgi. Midlertidig udefunktion på Gentofte fra Rigshospitalet. Arrangeres med Lokal klinikledelse på Gentofte Hospital, der refererer til centerdirektøren for Rigshospitalets Hjertecenter. Karkirurgi. Indtil fysisk plads er etableret på Rigshospitalet fortsætter nuværende aktivitet stort set uændret på Gentofte Hospital. Lokalt sikres dette med en afsnitsledelse der refererer til klinikledelsen på Rigshospitalet. Gynækologi og obstetrik. Midlertidig udefunktion på Frederiksberg fra Rigshospitalet. Arrangeres med Lokal klinikledelse på Frederiksberg Hospital, der refererer til centerdirektøren for Rigshospitalets Juliane Marie Center. Tand-mund-kæbe kirurgi. Indtil fysisk sammenflytning på Rigshospitalet er mulig, bevares funktioner på Hillerød Hospital og Glostrup Hospital som udefunktioner fra Rigshospitalet. Klinisk farmakologi. Funktioner på Gentofte Hospital og Rigshospitalet fortsætter til fysisk samling på Bispebjerg Hospital er mulig. Lundgaard Konsulenterne 19

Hospitalsprofiler, samarbejds- og udefunktioner på hospitalerne i Region Hovedstaden

Hospitalsprofiler, samarbejds- og udefunktioner på hospitalerne i Region Hovedstaden Koncerndirektionen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48 20 50 00 Direkte 48205619 Fax 48 20 57 88 Web www.regionhovedstaden.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Dato: 1. oktober 2007 Hospitalsprofiler, samarbejds-

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Forslag til Hospitalsplan for Region Hovedstaden er første skridt på vej mod ét sammenhængende sundhedsvæsen i regionen.

Forslag til Hospitalsplan for Region Hovedstaden er første skridt på vej mod ét sammenhængende sundhedsvæsen i regionen. 1. Resumé Region Hovedstaden skal fra 1. januar 2007 sikre regionens 1,6 mio. borgere og resten af landets befolkning et hospitalsvæsen, der er kendetegnet af høj faglig kvalitet, sammenhæng og god service.

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

NOTAT. Administrativt forslag til en revidering af HOPP 2020

NOTAT. Administrativt forslag til en revidering af HOPP 2020 Center for Sundhed Enhed for Hospitalsplanlægning NOTAT Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 60 20 Web www.regionh.dk Ref.: rikoer Journal nr.: 14008869 Dato: 19.

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Vicedirektør til Hvidovre Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør til Hvidovre Hospital

Vicedirektør til Hvidovre Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør til Hvidovre Hospital 27. januar 2010 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør til Hvidovre Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3.

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Projektdirektør til byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland

Projektdirektør til byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Om hospitalerne og det kommende Ny Nordsjællands

Læs mere

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010...4 3. Planlagte

Læs mere

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse Antallet af speciallæger Antal speciallæger med bibeskæftigelse hvortil der er knyttet oplysningsforpligtigelse 1 b. Andel af

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv LVS-medlem af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Professor i klinisk biokemi, Aarhus Universitetshospital Der var engang Lægen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) i samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Baggrundspapir om specialeplanlægning, version 1.0, beskriver overordnet, hvordan specialegennemgangene

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne.

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne. Lægers bibeskæftigelse status pr. 31. marts 2011 Ifølge funktionærloven kan ansatte uden samtykke fra arbejdsgiveren påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan varetages uden ulempe for arbejdsgiveren.

Læs mere

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag).

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag). Bilag nr. RV-7/2008 Punkt nr. 7 Regionalt Rådsmøde 24.01.2008 Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden 2008-2012 (Antal årlige opslag). Med udgangspunkt i vurderinger

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. . Sagsbehandler

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI.  . Sagsbehandler DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Anders Haahr

Læs mere

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan.

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse af de ansøgte specialiserede funktioner skal udarbejdes en implementeringsplan

Læs mere

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit KKOM Oktober 2013 TSJ Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit Baggrund Det kan være en udfordring for patienter og pårørende at forstå sundhedsfaglige eller latinske navne og betegnelser

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

1. Specialespecifikke sundhedsfaglige råd, som vedrører ét lægefagligt eller tandlægefagligt speciale

1. Specialespecifikke sundhedsfaglige råd, som vedrører ét lægefagligt eller tandlægefagligt speciale Sundhedsfaglige Råd & Komiteer Region Hovedstaden KOMMISSORIUM SUNDHEDSFAGLIGE RÅD & KOMITEER I REGION HOVEDSTADEN Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Journal nr.: 08011817 Ref.: Lars Kinnerup Tlf.: 3866 6001

Læs mere

Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan

Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan N O T A T Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan Region Hovedstaden har d. 7. februar 2007 sendt Forslag til hospitalsplan i offentlig høring. Ifølge Sundhedsloven 206 stk. 2 skal regionerne indhente

Læs mere

INDLEDNING... 1 OPGAVEGRUNDLAG FOR DE SUNDHEDSFAGLIGE RÅD Sundhedsfaglig rådgivning og formidling... 2

INDLEDNING... 1 OPGAVEGRUNDLAG FOR DE SUNDHEDSFAGLIGE RÅD Sundhedsfaglig rådgivning og formidling... 2 Sundhedsfaglige Råd & Komiteer Region Hovedstaden KOMMISSORIUM SUNDHEDSFAGLIGE RÅD OG KOMITEER I REGION HOVEDSTADEN Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 12. februar 2014 INDLEDNING... 1 OPGAVEGRUNDLAG FOR

Læs mere

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Dato: 4. april 2011 Region Hovedstaden

Læs mere

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 48807 Brevid. 2325896 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune 3. maj 2016 Aktuelle tiltag på Roskilde Sygehus Som

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

antal felt kar. -- 1 --

antal felt kar. -- 1 -- SHAK sygehus felt antal kar. recart "sgh" start pos. felter værdisæt bemærkninger 1 3 1 RecArt "sgh" nøgle obligatorisk 2 20 4 SHAKkode NNNN nøgle obligatorisk 3 8 24 DatoFra ÅÅÅÅMMDD nøgle fra og med

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010. Sag nr. 6. Emne: Status for implementering af hospitalsplanen og psykiatriplanen - maj 2010.

Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010. Sag nr. 6. Emne: Status for implementering af hospitalsplanen og psykiatriplanen - maj 2010. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 6 Emne: Status for implementering af hospitalsplanen og psykiatriplanen - maj 2010 1 bilag Region Hovedstaden Status for implementering

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Det fremgår af hospitalsplanen

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund Nordsjællands Hospital

Vicedirektør med lægefaglig baggrund Nordsjællands Hospital Vicedirektør med lægefaglig baggrund Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisation og strategier Jobbet og personen Rekrutteringsprocessen 13-08-2014 www.malenehansen.dk

Læs mere

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland.

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 vus@stab.rm.dk

Læs mere

Kommissorium for De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland. Indledning. Hovedopgaver. Specifikke opgaver

Kommissorium for De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland. Indledning. Hovedopgaver. Specifikke opgaver Kommissorium for De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland Indledning Koncerndirektionen i Region Sjælland har nedsat De Sundhedsfaglige Råd. Rådene skal varetage opgaver i forbindelse med den generelle

Læs mere

Vicedirektør med sundhedsfaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med sundhedsfaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler 15. januar 2013 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med sundhedsfaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Onsdag den 1. november 2006 Kl. 15.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H3 Møde nr. 6 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Anæstesiologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 1257 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-156/1 Senere

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 5 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-03-2007 Dato: 28-02-2007 Sag nr.: ØU 54 (SOSU 22) Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence:

Læs mere

Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning

Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Emne 15. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Mødedato Torsdag den 11. februar 2010 kl. 11.00 13.00 Sted, mødelokale 502 Deltagere: Jesper

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Udkast af 28. november 2017 til bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Sundhedsstyrelsen Kapitel 1 Uddannelsen Kapitel 2 Ansættelse Kapitel 3 Etablering af godkendte introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. oktober 2010 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Hvidovre Hospital. Projektdirektør til byggeri på Hvidovre Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Hvidovre Hospital. Projektdirektør til byggeri på Hvidovre Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Projektdirektør til byggeri på Hvidovre Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Om Hvidovre Hospital

Læs mere

De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin

De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin Ledende overlæge Inger Søndergaard Akutmodtagelsen Herlev Hospital Ferbruar 2010 Formål Fælles akutmodtagelsens kontekst

Læs mere

Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland

Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland Præsentations indhold Baggrund for centerdannelse Centre ved Sygehus Sønderjylland Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb Akut- og Forløbspakker Det videre

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Region Sjælland. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Sygehusdirektøren til Næstved - Slagelse Sygehus og sygehusdirektøren til Nykøbing F.

Region Sjælland. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Sygehusdirektøren til Næstved - Slagelse Sygehus og sygehusdirektøren til Nykøbing F. Januar 2012 Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Sygehusdirektøren til Næstved - Slagelse Sygehus og sygehusdirektøren til Nykøbing F. Sygehus Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene

Læs mere

Region Sjælland. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Sygehusdirektør til Holbæk Sygehus. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Region Sjælland. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Sygehusdirektør til Holbæk Sygehus. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: 28. februar 2012 Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Sygehusdirektør til Holbæk Sygehus Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Baggrund for stillingsopslaget 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Amager og Hvidovre Hospital. Hospitalsdirektør til Amager og Hvidovre Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Amager og Hvidovre Hospital. Hospitalsdirektør til Amager og Hvidovre Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Hospitalsdirektør til Amager og Hvidovre Hospital 11. januar 2017 Allan Vendelbo Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark 2008 2012 Med udgangspunkt i vurderinger af det fremtidige behov for læger i Danmark udarbejder Sundhedsstyrelsen bestemmelser for kapaciteten

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Modtagere fremgår af bilag 1

Opgavebeskrivelse. Modtagere fremgår af bilag 1 Sundhedsplatformen Borgervænget 7, 3. 2100 København Ø Opgavebeskrivelse Modtagere fremgår af bilag 1 Ringsted Sygehus Bøllingsvej 30 4100 Ringsted www.regionh.dk www.regionsjaelland.dk Dato: 28. maj 2014

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Årsrapport Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt

Årsrapport Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt Årsrapport 2009 Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt a 2 Forord Det er nu med glæde, at Visitationsteamet kan præsentere den anden årsrapport for området. Visitationsteamet håber,

Læs mere

Peter Ejbye-Ernst og Marie Jakobsen. Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne

Peter Ejbye-Ernst og Marie Jakobsen. Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne Peter Ejbye-Ernst og Marie Jakobsen Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne 2007-2013 Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne 2007-2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Fra Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, februar 2012

Fra Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, februar 2012 Fra Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, februar 2012 http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2012/efua/laeger/speclaegeudd_statuspersp.pdf Indhold i Speciallægeuddannelsen

Læs mere

Lands- og landsdelsafdelinger

Lands- og landsdelsafdelinger Lands- og landsdelsafdelinger Oversigt Oversigt over afdelinger på lands- og landsdelssygehuse samt andre institutioner, der varetager lands- og landsdelsfunktioner i henhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning

Læs mere

Organisation, fokusområder og konsulenter

Organisation, fokusområder og konsulenter Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Organisation, fokusområder og konsulenter Information til samarbejdspartnere, nov. 2013 KAP-H s konsulenter i Regionsrådssalen på intromødet den 7. november 2013.

Læs mere

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus LOHFERT & LOHFERT Esbønderup Helsingør Hillerød Hørsholm Dokumentation Nr. 667 Frederikssund FREDERIKSBORG AMT Sundhedsvision Nordsjælland Supplerende analyse 26.08.2003 Projekt 05.931/03/Notat 18 26.08.2003

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Mandag den 20. november 2006 Kl. 15.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H3 Møde nr. 8 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc supplerende Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001.

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc supplerende Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001. Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger til supplerende uddannelse i speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger)

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007.

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. NOTAT Dato: 9. maj 2007 Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. En gennemførelse af de principper og sigtelinjer, der er indeholdt i sygehusplan

Læs mere

Bilag 4 Samarbejde om specialiserede funktioner

Bilag 4 Samarbejde om specialiserede funktioner Bilag 4 Samarbejde om specialiserede funktioner Heri beskrives Region Sjællands samarbejde om specialiserede funktioner. A. Region Sjællands samarbejde med Region Hovedstaden Region Sjælland og Region

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Sundhedsstyrelsen Enhed for Evidens, Uddannelse og Beredskab Axel Heides Gade 1 2300 København S REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND REGION HOVEDSTADEN

Læs mere

Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU: aims and objectives of specialist training.

Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU: aims and objectives of specialist training. DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK GENETIK Ms. Lucia Slobodova Czech Ministry of Education and Sports Prague Czech Republic Aarhus, May 27 th 2009 Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU:

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS November 2003 Forord Denne vejledning er tænkt som orientering til de læger, der overvejer at melde sig som tutorlæger. Vejledningen er et supplement til

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Hospitalsplan 2007. Region Hovedstaden. Hospitalsplan 2007. Region Hovedstaden

Hospitalsplan 2007. Region Hovedstaden. Hospitalsplan 2007. Region Hovedstaden Hospitalsplan 2007 Region Hovedstaden Hospitalsplan 2007 Region Hovedstaden Hospitalsplan 2007 Region Hovedstaden Maj 2007 3 Hospitalsplan 2007 Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Juni

Læs mere

Implementeringsplan for specialet oftalmologi

Implementeringsplan for specialet oftalmologi Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Annemarie Heinsen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Annemarie.Heinsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-17737 Telefon: 76631371 Dato: 11-01-2010 Notat

Læs mere

Formaliseret samarbejdsaftale mellem Reumatologisk afdeling C, OUH og Reumatologisk afdeling, SVS Esbjerg

Formaliseret samarbejdsaftale mellem Reumatologisk afdeling C, OUH og Reumatologisk afdeling, SVS Esbjerg Afdeling: Reumatologisk Afdeling Udarbejdet af: Ada Colic Journal nr.: E-mail: ada.colic@rsyd.dk Dato: 3. marts 2014 Telefon: 7918 2378 Formaliseret samarbejdsaftale mellem Reumatologisk afdeling C, OUH

Læs mere

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør 17.06.2015. Morsø Kommune Vicekommunaldirektør Job- og personprofil Baggrund Morsø Kommune har gennemført en evaluering og udvikling af den eksisterende organisations- og ledelsesstruktur. Dette har medført,

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S Vejledning om udbetaling af rammebeløbet Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsstyrelsen, august 2009 1 1. Refusion af udgifter i forbindelse med udgifter

Læs mere

Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger Evolution eller revolution Konference, Sundhedsstyrelsen og Lægeforeningen 19. januar 2007 Lone de Neergaard Enheden for Planlægning, Sundhedsstyrelsen Disposition

Læs mere

Ringsted Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Dagmarskolen, Ringsted Kommune

Ringsted Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Dagmarskolen, Ringsted Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Skoleleder til Dagmarskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Skoleområdet

Læs mere

Børne- og ungedirektør til Hvidovre Kommune

Børne- og ungedirektør til Hvidovre Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Børne- og ungedirektør til Hvidovre Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Værdierne

Læs mere

Stillings- og personprofil. Specialeansvarlig overlæge Kardiologisk Afsnit Medicinsk Afdeling Holbæk Sygehus

Stillings- og personprofil. Specialeansvarlig overlæge Kardiologisk Afsnit Medicinsk Afdeling Holbæk Sygehus Stillings- og personprofil Specialeansvarlig overlæge Kardiologisk Afsnit Medicinsk Afdeling Holbæk Sygehus November 2015 Opdragsgiver Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus Adresse Holbæk Sygehus Smedelundsgade

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere