Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer"

Transkript

1 6. oktober 2010 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Hillerød Hospital Forventningerne 4. Hospitalsdirektørens ansvarsområde 5. Særlige forhold og indsatsområder 6. Hospitalsdirektørens baggrund og bagage Ansættelsen 7. Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen 8. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne 9. Tidsplan for ansættelsesforløbet

2 Vilkårene 1. Stillingen Stillingen er blevet ledig, fordi den tidligere stillingsindehaver har opsagt sin stilling for at søge nye udfordringer. Hospitalsdirektøren varetager den overordnede ledelse af Hillerød Hospital med reference til regionsdirektøren. Hospitalsdirektøren indgår i Region Hovedstadens udvidede direktion. 2. Ansættelsesvilkår Stillingen besættes på overenskomstvilkår i henhold til Aftalen for chefer (Regionernes Lønnings- og Takstnævn/DJØF m.fl.) med mulighed for ansættelse på åremål. Lønniveauet forhandles med udgangspunkt i en nettoårsløn på kr ekskl. pension og evt. tillæg for åremål (niv ). Forventet tiltrædelse 1. januar Om Hillerød Hospital Region Hovedstadens Hospitalsplan 2007 inddeler regionen i fire planlægningsområder, som hver har et områdehospital, der tager sig af den akutte behandling inden for kirurgi og medicin, og som har døgnåbne fælles akutmodtagelser. De fire områdehospitaler i regionen er: Hvidovre Hospital (Syd) Bispebjerg Hospital (Byen) Herlev Hospital (Midt) Hillerød Hospital (Nord) Hillerød Hospital er således områdehospital i planlægningsområde Nord med et optageområde på borgere. Hospitalet har ca medarbejdere og et budget på 2,1 mia. kr., 576 senge inkl. senge på udefunktionerne (jfr. nedenfor) og herudover 49 dagsenge. side 2

3 Hospitalet er opdelt i forskellige afdelinger, der med hver sine specialer, tilbyder borgerne undersøgelse og behandling: Akutafdelingen Kardiologisk & Endokrinologisk Afdeling Onkologisk & Palliativ Afdeling Lungemedicinsk & Infektionsmedicinsk Afdeling Nefrologisk Afdeling Neurologisk Afdeling med fysio- og ergoterapiafsnit Børneafdelingen Kirurgisk Afdeling Ortopædkirurgisk Afdeling Gynækologisk & Obstetrisk Afdeling Øre-, næse- & halsafdelingen Anæstesiologisk Afdeling Billeddiagnostisk Afdeling Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Klinisk Biokemisk afdeling Patologisk Afdeling Serviceafdelingen Teknisk Afdeling Køkken & Kantine Herudover er der på Hillerød Hospital: Arbejdsmedicinsk Klinik (under ledelse fra Bispebjerg) Blodbank (under ledelse fra Rigshospitalet) Øjenafsnit (under ledelse fra Glostrup) Endelig er der på Hillerød Hospital fire administrative afdelinger: IT- og Medicoafdelingen HR-afdelingen Økonomiafdelingen Kvalitetsafdelingen samt En hospitalsdirektion med tilhørende sekretariat og kommunikationsenhed Udefunktioner i Helsingør, Frederikssund og Hørsholm Hillerød Hospital samarbejder tæt med de to nærhospitaler i Nordsjælland, Helsingør Hospital og Frederikssund Hospital, hvor Hillerød Hospital også driver enkelte specialafdelinger (udefunktioner). Derudover driver Hillerød afsnittene på Hørsholm Hospital. side 3

4 Samarbejde med hospitaler i regionen Hospitalet samarbejder også med specialafdelinger på de øvrige hospitaler i regionen omkring særlige højtspecialiserede behandlinger. I hospitalsplanen 2007 indgår Frederikssund og Helsingør hospitaler som nærhospitaler i planområde Nord, men på baggrund af tilbagemeldinger fra Regeringens ekspertpanel om fremtidens sygehusbyggerier, er der i maj 2010 indgået en politisk aftale i Regionsrådet om hovedlinjerne for en revideret hospitals- og psykiatriplan Aftalen betyder bl.a., at hospitalerne i Nordsjælland samles i ét hospital ved Hillerød. Den politiske aftale i Regionsrådet forudsætter, at de nødvendige midler tildeles fra kvalitetsfonden til projekterne på Bispebjerg og ved Hillerød. Aftalen tager afsæt i kvalitet, tryghed og økonomisk effektivitet. Udgangspunktet er Hospitalsplan 2007, Psykiatriplan 2007 og Region Hovedstadens specialeplan. Etablering af et nyt hospital på bar mark ved Hillerød giver en unik mulighed for at bygge et hospital, der kan leve op til fremtidens krav om kvalitet, effektivitet og organisering med udgangspunkt i sammenhængende patientforløb. Det nye hospital planlægges til at rumme bl.a. fælles akutmodtagelse, ca. 662 énsengsstuer og 26 specialer. Investeringsudgifterne er estimeret til 4,9 mia. kr. Yderligere informationer om hospitals- og psykiatriplanerne samt Hillerød projektet og ansøgningen til Ekspertpanelet kan ses på Regeringens uddeling af puljemidler på baggrund af Ekspertpanelets indstilling forventes at finde sted primo Vision og strategi Hillerød Hospital har en vision om at være det bedste akuthospital i Danmark inden for alle patientforløb i Det betyder, at hospitalet stræber efter, at det i fremtiden skal være patienternes behov og sikkerhed, der er bestemmende for alle indsatser på hospitalet. At patientforløbstænkning skal være styrende for hospitalets aktiviteter. At hospitalet skal have et velfungerende samarbejde med andre hospitaler i regionen og med de praktiserende læger og sundhedsinstitutioner i kommunerne. At forskning og udvikling af kvalitet og medicinsk teknologi er en integreret del af patientbehandlingen. Det vil sikre borgerne den bedst mulige kvalitet i patientbehandlingen døgnet rundt. side 4

5 Visionen er konkretiseret i et strategisk Road Map, der indeholder en prioritering af de seks strategiske spor, der skal følges for bedst muligt at indfri visionen. Hovedsporet er hospitalets kerneprocesser, mens de øvrige fem spor er ledelse, styring, organisation, medarbejdere og fysiske rammer. Du kan læse mere om Hillerød Hospitals vision og strategi på Direktion og organisation Direktionen på Hillerød Hospital består af: Hospitalsdirektøren og 3 vicedirektører Det forudsættes i Strukturplan for ledelsen i Region Hovedstadens virksomheder, at hospitalsdirektionen besidder de nødvendige faglige kompetencer. Direktionsmedlemmerne skal udover ledelsesfaglige kompetencer have komplementære faglige profiler f.eks. lægefaglige, sygeplejefaglige og økonomiske kompetencer. Det enkelte medlem af direktionen skal kunne fungere selvstændigt på vegne af direktionen. Organisationsdiagrammet for Hillerød Hospital er vist i bilag 1. Forventningerne 4. Hospitalsdirektørens ansvarsområde Hospitalsdirektøren har det overordnede administrative ansvar for hospitalets drift og udvikling, herunder de samlede opgaver, den økonomiske styring og personaleledelsen. Det er herunder hospitalsdirektørens ansvar: I samarbejde med vicedirektørerne at koordinere Hillerød Hospitals overordnede ledelsesfunktion med henblik på at sikre, at den samlede opgaveløsning varetages bedst muligt under de givne rammer At medvirke til at sikre, at opgaveløsningen på Hillerød Hospital indgår aktivt og konstruktivt i realiseringen af både regionens og Hillerød Hospitals visioner, mål og værdier og den samlede hospitals- og psykiatriplan for Region Hovedstaden At holde ledelsesmæssigt fokus på de tværgående styrings- og udviklingsorienterede opgaver: Økonomisk planlægning og styring herunder aktivitetsstyring, controlling, ledelses- og personaleudvikling, kvalitetsudvikling og - styring, plankoordinering, kommunikations- og informationsstrategier, teknologiudvikling og administrationsstyring At sikre initiativ til en løbende udvikling af Hillerød Hospital til gavn for patienter og ansatte side 5

6 At sikre personalets inddragelse og involvering med fokus på trivsel og udvikling af alle arbejdspladser At medvirke aktivt i profileringen af Hillerød Hospital At repræsentere Hillerød Hospital i relevante sammenhænge regionalt og nationalt At indgå aktivt i det fælles ledelsesarbejde i regionen At medvirke til et velfungerende samarbejde med praksissektoren og kommunerne i planlægningsområde Nord At medvirke til et velfungerende samarbejde med Rigshospitalet og de øvrige områdehospitaler i regionen samt nærhospitalerne i planlægningsområde Nord Det forventes, at hospitalsdirektøren forholder sig aktivt med selvstændige initiativer på alle ansvarsområder. 5. Særlige forhold og indsatsområder Den 1. juni 2010 sendte Region Hovedstaden en ansøgning til regeringens ekspertpanel om medfinansiering gennem kvalitetsfonden af sygehusinvesteringer. I ansøgningen indgår et idéoplæg til byggeri af et nyt hospital på bar mark ved Hillerød. Hospitalet skal erstatte de eksisterende hospitaler i Hillerød, Helsingør og Frederikssund og skal efter hospitalsplanen dække et optageområde på borgere. Som områdehospital for planlægningsområde Nord skal det nye hospital varetage alle akutte og elektive funktioner og være den primære indgang for borgere med akutte behandlingskrævende sygdomme og lidelser. Specialer, der er nødvendige for at sikre optimal modtagelse og behandling på hovedfunktionsniveau, er derfor indtænkt i den nye struktur. På det økonomiske område står både Regionen og Hillerød Hospital i de kommende år over for store udfordringer, bl.a. som følge af en stram samfundsøkonomi, den fortsatte udvikling i behandlingsmuligheder, befolkningens forventninger, konkurrencen med private hospitaler, indførelsen af nye ventetidsgarantier mv. I Regionsrådets budgetaftale for 2011 er der bl.a. præciseret en række ændringer for Hillerød Hospital som led i implementeringen af Hospitalsplanen 2007 mv.: Intensivafsnit på Frederikssund Hospital og Helsingør Hospital nedlægges og kapaciteten øges på Hillerød Hospital Intern medicin, neurologi, ortopædkirurgi og gastrokirurgi. Optageområde Furesø og Egedal kommuner flyttes fra Frederikssund og Hillerød Hospital til Herlev Hospital side 6

7 Hørsholm lukkes i henhold til Hospitalsplan Den elektive ortopædkirurgi fra Hørsholm flyttes samlet til Gentofte Hospital. Den akutte kirurgi og ortopædkirurgi i Nord samles på Hillerød Hospital som forudsat i Hospitalsplan Derudover samles den øvrige elektive ortopædkirurgiske og kirurgiske aktivitet fra Nord på Hillerød Hospital for at give en forbedret kvalitet i planlægningsområde Nord Der etableres et pilotprojekt med avanceret web-telekonference mellem den fælles akutmodtagelse i Hillerød og henholdsvis Frederikssunds og Helsingørs skadestuer Øre/næse/halsspecialet. Hillerød Hospital overtager akutfunktionen for planlægningsområde Midt Disse særlige forhold leder frem til, at den kommende hospitalsdirektør i tæt samspil med vicedirektørerne skal ofre følgende områder en særlig ledelsesmæssig opmærksomhed: Implementeringen af Hospitalsplanen 2007 medfører som nævnt bl.a. at Hillerød Hospital skal afgive en del af sit optageområde til Herlev Hospital. Det svarer til ca borgere og betyder at ca. 50 sengepladser skal overgå til Herlev Hospital. Samtidig overføres funktioner til Hillerød fra nærhospitalerne. Der skal i den forbindelse indgås delingsaftaler om aktivitet, budget og personale mv. Det forventes at hospitalsdirektøren hurtigt sætter sig ind i problemstillingerne og er klar til sammen med den øvrige direktion at håndtere udfordringerne, herunder vurdere eventuelle afledte konsekvenser og muligheder i relation til en ny organisering med akutafdeling og nyt fælles ambulatorium mv. Hospitalsdirektøren vil bl.a. blive udfordret på sine evner til at lede fusions- og fissionsprocesser, skabe motivation og gejst, holde fast i visionerne og samtidig gennemføre reduktioner. En særlig udfordring ligger i at sikre akutbetjeningen i hele planlægningsområde Nord med de store geografiske afstande og lokale hensyn, der findes i dette område Det økonomiske pres og besparelseskrav vil være et ledelsesvilkår på Hillerød Hospital både på kortere og længere sigt. Det stiller krav om et betydeligt fokus fra direktionen på planlægning, prioritering, effektivisering og optimering af drift og service samt tæt og målrettet økonomisk styring. Et hovedmål vil være at skabe bedre ressourceudnyttelse gennem strukturelle ændringer og tilpasninger f.eks. ved at samle de akutte funktioner i tråd med hospitalets vision og strategier. Hospitalsdirektørens analytiske, strategiske og styringsmæssige kompetencer - herunder evnerne til at gennemskue økonomien, skabe overblik, fastlægge kursen og understøtte budgetdisciplinen i alle led - kommer her i fokus side 7

8 Det nye hospital ved Hillerød forventes i den kommende 10 års periode at fylde meget for den nye hospitalsdirektør, der sammen med hospitalsdirektørerne på Helsingør Hospital og Frederikssund Hospital kommer til at spille en central rolle i planlægningen og gennemførelsen af projektet. I designet af det nye hospital lægges der stor vægt på, at arbejdsprocesser, patientflow, organisering og klinisk grundstruktur mv. sammentænkes med de nye fysiske rammer. Det forventes at Hillerød Hospital stiller sin organisation til rådighed i arbejdet med det nye hospital. Kvaliteten i patientbehandlingen og den faglige udvikling på det nuværende hospital skal samtidig opretholdes og videreudvikles i byggeperioden. Sigtet er at hospitalets organisation er trimmet og rede til at flytte over, når det nye hospital står klar. Samtidig skal fusionsprocessen med Helsingør og Frederikssund forberedes. Den nye hospitalsdirektør forventes at skulle varetage en katalysatorrolle i en ligeværdig proces, hvor ledelse og medarbejdere på de tre hospitaler inddrages i arbejdet med at nedlægge hospitalerne og bygge et nyt hospital op. Hospitalsdirektørens samarbejdsevner og evne til at skabe den nødvendige organisationsudvikling kommer her i spil Hillerød Hospital skal akkrediteres efter både den Danske Kvalitetsmodels (DDKM) standarder og de internationale standarder fra Joint Commission International (JCI). Akkrediteringen ved JCI sker efter planen et år før DDKM dvs. i januar til juni Hillerød Hospital er langt fremme med kvalitetsarbejdet og har med Vision 2012 gennem længere tid arbejdet målrettet og dedikeret med, at patienternes behov og sikkerhed skal være styrende i alt, hvad hospitalet arbejder med. Hillerød Hospital er på den baggrund blevet udpeget til som et af fem hospitaler i Danmark at deltage i projekt Patientsikkert Sygehus, der frem til 2013 skal bringe patientsikkerheden op på internationalt eliteniveau. Det forventes at den nye hospitalsdirektør har blik for betydningen af, at hospitalet på denne måde afprøver nye veje og metoder til at forbedre patientsikkerheden og samtidig udvikle hospitalets profil Som det mindste af de fire områdehospitaler i Region Hovedstaden har Hillerød Hospital en udfordring i at udvikle et ligeværdigt områdehospital. Det kræver bl.a. en styrkelse af den forskningsmæssige indsats og den faglige udvikling inden for alle fagområder. Udgangspunktet er på mange måder godt, fordi Hillerød Hospital har et passende optageområde og en bred palet af næsten alle specialer, jfr. afsnit 3 side 8

9 Udviklingen af Hillerød Hospitals profil skal ses i forlængelse af det strategiske arbejde, der er lagt på skinner med hospitalets Vision Der er stor opbakning blandt ledere og medarbejdere til denne vision, men der er behov for at trække sigtelinjerne længere ud til 2015/2020. Hospitalet skal videreudvikle sit eget ståsted og sin særskilte profil i relation til de hyppigst forekommende sygdomme og lidelser i optageområdet. Det forventes at hospitalsdirektøren holder momentum i visionsarbejdet og har blik for Hillerød Hospitals potentialer bl.a. i relation til at skabe den bedste arbejdstilrettelæggelse, den største arbejdstilfredshed og den bedste patienttilfredshed og derved også gøre hospitalet til en attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække dygtige medarbejdere i fremtiden Der forestår en vigtig ledelsesmæssig opgave med videreudvikling af direktionsteamet med fokus på fælles strategiske drøftelser om mulige udviklingsinitiativer, udstikning af klare mål og fælles retning mv. Det forventes at den nye hospitalsdirektør går aktivt og konstruktivt ind i det fælles direktionsarbejde og bidrager til helhedstænkning, koordinering og strategiudvikling i en samarbejdsform præget af åbenhed og uhøjtidelighed En væsentlig succesfaktor i arbejdet med at udvikle Hillerød Hospital er et velfungerende samspil mellem direktionen og afdelingsledelserne i ledergruppen som forum for både ledelsesinformation og positivt udfordrende dialog om strategiske udviklingsinitiativer og retning Samarbejdet med kommunerne og praksissektoren skal styrkes bl.a. ved at sikre en bedre kommunikation, herunder en bedre udnyttelse af de elektroniske muligheder. Målet er at få effektiviseret arbejdsgangene og sikret effektiv information/kommuni-kation på tværs af sektorerne. Det overordnede sigte er at skabe endnu bedre og mere sammenhængende patientforløb og højne patientsikkerheden ved sektorovergangene særligt for patienter med store behov for hjælp Kommunikation og profilering bliver væsentlige fokusområder for hospitalsdirektøren. Det forventes, at hospitalsdirektionen er synlig i samspillet med medierne og medvirker aktivt til at profilere Hillerød Hospital udadtil På de indre linjer er der en forventning om, at hospitalsdirektionen fortsat har forståelse for værdien af en åben, anerkendende og positiv dialog med tillidsrepræsentanter og MED-systemet om Hillerød Hospitals udvikling og udfordringer og sikrer en god og løbende information til medarbejderne. Der er tradition for åbne og konstruktive meningsudvekslinger mellem ledelse og medarbejdere og en fælles vilje til at prøve nye veje side 9

10 I forhold til regionen er der en forventning om, at hospitalsdirektøren går aktivt ind i det fælles ledelsesarbejde, der foregår med bl.a. politikformulering og formidling af fælles værdier og holdninger ind i egen organisation. Evnen til at bidrage med nye vinkler og udfordre selvforståelse i den udvidede direktion er betydningsfuld I samspillet med de øvrige hospitalsdirektører i regionen forventes det, at den nye hospitalsdirektør indgår som en konstruktiv og aktiv kollega, som ser sig selv som en del af en større helhed, hvor man støtter hinanden bl.a. i konkrete problemløsninger i den daglige drift 6. Hospitalsdirektørens baggrund/bagage Vel vidende at ingen kan indfri alle forventninger, søges en hospitalsdirektør, der kan indfri flest mulige af nedennævnte forventninger. Faglighed og erfaring En videregående akademisk uddannelse som f.eks. en bred samfundsvidenskabelig eller økonomisk uddannelse gerne suppleret med en lederuddannelse En leder der er på vej i sin lederkarriere med ledelseserfaring på højt niveau fra komplekse organisationer med mange fagkulturer, herunder erfaring med strategisk ledelse, overordnet økonomistyring og organisationsudvikling. Skal kunne fremvise resultater fra nuværende/tidligere ledelsesfunktion, som der står respekt om Bred indsigt i sundhedsvæsenet. Kendskab til hospitalsverdenen vil være en fordel Et godt indblik i det politiske og administrative systems opbygning og virkemåde Gerne erfaring med ledelse af fusions- og fissionsprocesser samt byggeprocesser Kendskab til kvalitetsudvikling og akkreditering i sundhedsvæsenet Erfaring med kommunikation i forhold til ekstern profilering og interne udviklingsog forandringsprocesser Personlighed og ledelsesmæssig profil Først og fremmest en lederpersonlighed, der er præget af ordentlighed og loyalitet i alle relationer. En troværdig leder man ved, hvor man har og som man kan lave aftaler med og har tillid til. En rummelig person der respekterer andre mennesker og deres faglighed og et positivt og uhøjtidelig menneske, som man kan få et godt grin sammen med En dynamisk leder med et godt personligt drive, men samtidig også med en passende ydmyghed over for opgaverne. Besidder en smittende energi og evner at skabe engagement og få følgeskab af ledere og medarbejdere, når organisationen skal flytte sig. Har stærke kommunikative evner - formulerer sig klart og tydeligt. Er synlig og markerer sig i de ledelsesmæssige spor, der bliver lagt side 10

11 En visionær og strategisk tænkende leder. Evner at se, hvad der er i pipeline og forstår at inddrage organisationen i en dialog om de strategiske muligheder En leder der kan sætte mål - og samtidig delegere og give frirum til at prøve nye veje og metoder frem mod målene En leder med politisk tæft, stærke forhandlingsevner og samarbejdsevner samt en god organisatorisk forståelse. Har blik for det lange seje træk En teamorienteret leder, der kan fastholde og videreudvikle et effektivt lederteam i direktionen og hold-ånden blandt de øvrige ledere i organisationen En leder med stærke strategiske og styringsmæssige kompetencer. Er analytisk, innovativ og nytænkende. Kan hurtigt sætte sig ind i komplekse problemstillinger. Er god til at se muligheder og tør gå nye veje En leder der evner at finde balancen mellem udvikling og sikker daglig drift Giver konstruktivt med- og modspil. Tør udfordre både indadtil og udadtil. Har samtidig blik for balancen mellem egen organisations interesser og helhedsinteresserne i den større enhed, virksomheden indgår i En leder der bliver lyttet til og som får respekt i kraft af sin viden og indsigt Har blik for samspillet med tillidsrepræsentanterne og MED-systemet går efter bolden og har forståelse for de forskellige roller og interesser, der varetages Er tilgængelig og lyttende, men samtidig også handlekraftig og beslutningsdygtig når synspunkterne er lagt frem Ansættelsen 7. Ansøgerens vurdering af arbejdspladsen Alle interesserede er velkomne til at kontakte os, såfremt der er spørgsmål om stillingen og for eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold hertil. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til partner i Lundgaard Konsulenterne, Jørgen Norup, tlf eller , mail og/eller regionsdirektør Helle Ulrichsen på telefon De ansøgere, der går videre til sidste samtalerunde, opfordres til at aftale et møde med regionsdirektør Helle Ulrichsen for at få mulighed for at danne sig et personligt indtryk af kommende nærmeste overordnede og få svar på eventuelle spørgsmål inden sidste samtalerunde. side 11

12 8. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, der er beskrevet her i job- og personprofilen. Ansættelsesudvalget har efter sidste samtalerunde følgende grundlag for vurderingen af de sidste ca. tre ansøgere: Den skriftlige ansøgning Det personlige indtryk fra 1. samtale Et skriftligt resumé af en dialogtest hos en anden af Lundgaard Konsulenterne, i dette tilfælde partner Ole Bladt-Hansen. Resuméet udarbejdes på baggrund af en dybtgående, struktureret samtale om ansøgerens faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer. (Resuméet sendes også til ansøgeren, der får lejlighed til at kommentere det ved 2. samtalerunde) Et skriftligt resumé af ca. 4 referencer, som konsulenten indhenter telefonisk fra ansøgerens leder, kolleger og medarbejdere. Referencerne indhentes umiddelbart før anden samtalerunde og kun efter aftale med ansøgeren og under hensyn til, at ansøgerne skal kunne vende tilbage til arbejdspladsen uden at have fået den nye stilling. Referencerne er fortrolige og forelægges ikke ansøgeren Du kan læse mere om bl.a. dialogtesten og vores etik i ansættelsessager på Lundgaard Konsulenternes hjemmeside: 9. Tidsplan for ansættelsesforløbet Ansøgning mailes til gerne hurtigst muligt og skal være fremme senest den 3. november 2010 kl (Ansøgere med en fortrolig mailadresse bedes anføre denne i ansøgningen). Ansættelsesudvalget træffer beslutning om, hvem der skal med i 1. interviewrunde 10/ Kl interviewrunde med op til 6 ansøgere afvikles den: 18/ Kl Afholdelse af dialogtest - partner Ole Bladt-Hansen 22/ interviewrunde med op til 3 ansøgere afvikles den: 26/ Indstilling umiddelbart efter 2. runde Kl Orientering af Forretningsudvalget 7/ side 12

13 Afsluttende bemærkninger Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af konsulentens læsning af relevant materiale samt samtalerunde med nøgleaktører omkring jobbet. Jørgen Norup Konsulent i ansættelsessagen side 13

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens

Læs mere

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Job- og personprofil - Regnskabschef 14. april 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Regnskabschef til CTR Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Stillings- og personprofil Ledende overlæge Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest Region Midtjylland Januar 2015 Opdragsgiver Hospitalsenheden Vest Adresse Hospitalsenheden Vest Lægårdsvej 12

Læs mere

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Udviklingsdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Vordingborg Kommune

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: HK MidtVest 9. januar 2012 Jens Kaptain Faglig chef til HK MidtVest Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. HK MidtVest Forventningerne 4.

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Forløbssleder (speciallæge eller psykolog) for Spiseforstyrrelsesenheden Psykiatrisk Center Ballerup

Forløbssleder (speciallæge eller psykolog) for Spiseforstyrrelsesenheden Psykiatrisk Center Ballerup Stillings- og personprofil Forløbssleder (speciallæge eller psykolog) for Spiseforstyrrelsesenheden Psykiatrisk Center Ballerup Region Hovedstadens Psykiatri Juni 2015 Opdragsgiver Psykiatrisk Center Ballerup

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010...4 3. Planlagte

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden Budget 2015 Region Hovedstaden VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015 AFTALEN ER INDGÅET AF SOCIALDEMOKRATERNE VENSTRE DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI DANSK FOLKEPARTI DET RADIKALE VENSTRE SOCIALISTISK FOLKEPARTI

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Direktør ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Juni 2015 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk Stilling

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Version2 7/1/2015 Side 1

Version2 7/1/2015 Side 1 Stillings- og personprofil Områdeleder til visitations- og hjælpemiddelområdet Sundhed og Omsorg Norddjurs Kommune Juli 2015 Version2 7/1/2015 Side 1 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Konturerne af en ny hospitalsplan tegner sig

Konturerne af en ny hospitalsplan tegner sig Konkurrence Vind en uge i et feriehus. Region Hovedstadens Feriefond råder over 49 feriehuse og du kan vinde en uges gratis ophold. Medarbejderklubber Idrætsforeningen på Bispebjerg Hospital er en kæmpesucces

Læs mere

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 1 Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik 2 bilag

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere