Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer"

Transkript

1 6. oktober 2010 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Hillerød Hospital Forventningerne 4. Hospitalsdirektørens ansvarsområde 5. Særlige forhold og indsatsområder 6. Hospitalsdirektørens baggrund og bagage Ansættelsen 7. Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen 8. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne 9. Tidsplan for ansættelsesforløbet

2 Vilkårene 1. Stillingen Stillingen er blevet ledig, fordi den tidligere stillingsindehaver har opsagt sin stilling for at søge nye udfordringer. Hospitalsdirektøren varetager den overordnede ledelse af Hillerød Hospital med reference til regionsdirektøren. Hospitalsdirektøren indgår i Region Hovedstadens udvidede direktion. 2. Ansættelsesvilkår Stillingen besættes på overenskomstvilkår i henhold til Aftalen for chefer (Regionernes Lønnings- og Takstnævn/DJØF m.fl.) med mulighed for ansættelse på åremål. Lønniveauet forhandles med udgangspunkt i en nettoårsløn på kr ekskl. pension og evt. tillæg for åremål (niv ). Forventet tiltrædelse 1. januar Om Hillerød Hospital Region Hovedstadens Hospitalsplan 2007 inddeler regionen i fire planlægningsområder, som hver har et områdehospital, der tager sig af den akutte behandling inden for kirurgi og medicin, og som har døgnåbne fælles akutmodtagelser. De fire områdehospitaler i regionen er: Hvidovre Hospital (Syd) Bispebjerg Hospital (Byen) Herlev Hospital (Midt) Hillerød Hospital (Nord) Hillerød Hospital er således områdehospital i planlægningsområde Nord med et optageområde på borgere. Hospitalet har ca medarbejdere og et budget på 2,1 mia. kr., 576 senge inkl. senge på udefunktionerne (jfr. nedenfor) og herudover 49 dagsenge. side 2

3 Hospitalet er opdelt i forskellige afdelinger, der med hver sine specialer, tilbyder borgerne undersøgelse og behandling: Akutafdelingen Kardiologisk & Endokrinologisk Afdeling Onkologisk & Palliativ Afdeling Lungemedicinsk & Infektionsmedicinsk Afdeling Nefrologisk Afdeling Neurologisk Afdeling med fysio- og ergoterapiafsnit Børneafdelingen Kirurgisk Afdeling Ortopædkirurgisk Afdeling Gynækologisk & Obstetrisk Afdeling Øre-, næse- & halsafdelingen Anæstesiologisk Afdeling Billeddiagnostisk Afdeling Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Klinisk Biokemisk afdeling Patologisk Afdeling Serviceafdelingen Teknisk Afdeling Køkken & Kantine Herudover er der på Hillerød Hospital: Arbejdsmedicinsk Klinik (under ledelse fra Bispebjerg) Blodbank (under ledelse fra Rigshospitalet) Øjenafsnit (under ledelse fra Glostrup) Endelig er der på Hillerød Hospital fire administrative afdelinger: IT- og Medicoafdelingen HR-afdelingen Økonomiafdelingen Kvalitetsafdelingen samt En hospitalsdirektion med tilhørende sekretariat og kommunikationsenhed Udefunktioner i Helsingør, Frederikssund og Hørsholm Hillerød Hospital samarbejder tæt med de to nærhospitaler i Nordsjælland, Helsingør Hospital og Frederikssund Hospital, hvor Hillerød Hospital også driver enkelte specialafdelinger (udefunktioner). Derudover driver Hillerød afsnittene på Hørsholm Hospital. side 3

4 Samarbejde med hospitaler i regionen Hospitalet samarbejder også med specialafdelinger på de øvrige hospitaler i regionen omkring særlige højtspecialiserede behandlinger. I hospitalsplanen 2007 indgår Frederikssund og Helsingør hospitaler som nærhospitaler i planområde Nord, men på baggrund af tilbagemeldinger fra Regeringens ekspertpanel om fremtidens sygehusbyggerier, er der i maj 2010 indgået en politisk aftale i Regionsrådet om hovedlinjerne for en revideret hospitals- og psykiatriplan Aftalen betyder bl.a., at hospitalerne i Nordsjælland samles i ét hospital ved Hillerød. Den politiske aftale i Regionsrådet forudsætter, at de nødvendige midler tildeles fra kvalitetsfonden til projekterne på Bispebjerg og ved Hillerød. Aftalen tager afsæt i kvalitet, tryghed og økonomisk effektivitet. Udgangspunktet er Hospitalsplan 2007, Psykiatriplan 2007 og Region Hovedstadens specialeplan. Etablering af et nyt hospital på bar mark ved Hillerød giver en unik mulighed for at bygge et hospital, der kan leve op til fremtidens krav om kvalitet, effektivitet og organisering med udgangspunkt i sammenhængende patientforløb. Det nye hospital planlægges til at rumme bl.a. fælles akutmodtagelse, ca. 662 énsengsstuer og 26 specialer. Investeringsudgifterne er estimeret til 4,9 mia. kr. Yderligere informationer om hospitals- og psykiatriplanerne samt Hillerød projektet og ansøgningen til Ekspertpanelet kan ses på Regeringens uddeling af puljemidler på baggrund af Ekspertpanelets indstilling forventes at finde sted primo Vision og strategi Hillerød Hospital har en vision om at være det bedste akuthospital i Danmark inden for alle patientforløb i Det betyder, at hospitalet stræber efter, at det i fremtiden skal være patienternes behov og sikkerhed, der er bestemmende for alle indsatser på hospitalet. At patientforløbstænkning skal være styrende for hospitalets aktiviteter. At hospitalet skal have et velfungerende samarbejde med andre hospitaler i regionen og med de praktiserende læger og sundhedsinstitutioner i kommunerne. At forskning og udvikling af kvalitet og medicinsk teknologi er en integreret del af patientbehandlingen. Det vil sikre borgerne den bedst mulige kvalitet i patientbehandlingen døgnet rundt. side 4

5 Visionen er konkretiseret i et strategisk Road Map, der indeholder en prioritering af de seks strategiske spor, der skal følges for bedst muligt at indfri visionen. Hovedsporet er hospitalets kerneprocesser, mens de øvrige fem spor er ledelse, styring, organisation, medarbejdere og fysiske rammer. Du kan læse mere om Hillerød Hospitals vision og strategi på Direktion og organisation Direktionen på Hillerød Hospital består af: Hospitalsdirektøren og 3 vicedirektører Det forudsættes i Strukturplan for ledelsen i Region Hovedstadens virksomheder, at hospitalsdirektionen besidder de nødvendige faglige kompetencer. Direktionsmedlemmerne skal udover ledelsesfaglige kompetencer have komplementære faglige profiler f.eks. lægefaglige, sygeplejefaglige og økonomiske kompetencer. Det enkelte medlem af direktionen skal kunne fungere selvstændigt på vegne af direktionen. Organisationsdiagrammet for Hillerød Hospital er vist i bilag 1. Forventningerne 4. Hospitalsdirektørens ansvarsområde Hospitalsdirektøren har det overordnede administrative ansvar for hospitalets drift og udvikling, herunder de samlede opgaver, den økonomiske styring og personaleledelsen. Det er herunder hospitalsdirektørens ansvar: I samarbejde med vicedirektørerne at koordinere Hillerød Hospitals overordnede ledelsesfunktion med henblik på at sikre, at den samlede opgaveløsning varetages bedst muligt under de givne rammer At medvirke til at sikre, at opgaveløsningen på Hillerød Hospital indgår aktivt og konstruktivt i realiseringen af både regionens og Hillerød Hospitals visioner, mål og værdier og den samlede hospitals- og psykiatriplan for Region Hovedstaden At holde ledelsesmæssigt fokus på de tværgående styrings- og udviklingsorienterede opgaver: Økonomisk planlægning og styring herunder aktivitetsstyring, controlling, ledelses- og personaleudvikling, kvalitetsudvikling og - styring, plankoordinering, kommunikations- og informationsstrategier, teknologiudvikling og administrationsstyring At sikre initiativ til en løbende udvikling af Hillerød Hospital til gavn for patienter og ansatte side 5

6 At sikre personalets inddragelse og involvering med fokus på trivsel og udvikling af alle arbejdspladser At medvirke aktivt i profileringen af Hillerød Hospital At repræsentere Hillerød Hospital i relevante sammenhænge regionalt og nationalt At indgå aktivt i det fælles ledelsesarbejde i regionen At medvirke til et velfungerende samarbejde med praksissektoren og kommunerne i planlægningsområde Nord At medvirke til et velfungerende samarbejde med Rigshospitalet og de øvrige områdehospitaler i regionen samt nærhospitalerne i planlægningsområde Nord Det forventes, at hospitalsdirektøren forholder sig aktivt med selvstændige initiativer på alle ansvarsområder. 5. Særlige forhold og indsatsområder Den 1. juni 2010 sendte Region Hovedstaden en ansøgning til regeringens ekspertpanel om medfinansiering gennem kvalitetsfonden af sygehusinvesteringer. I ansøgningen indgår et idéoplæg til byggeri af et nyt hospital på bar mark ved Hillerød. Hospitalet skal erstatte de eksisterende hospitaler i Hillerød, Helsingør og Frederikssund og skal efter hospitalsplanen dække et optageområde på borgere. Som områdehospital for planlægningsområde Nord skal det nye hospital varetage alle akutte og elektive funktioner og være den primære indgang for borgere med akutte behandlingskrævende sygdomme og lidelser. Specialer, der er nødvendige for at sikre optimal modtagelse og behandling på hovedfunktionsniveau, er derfor indtænkt i den nye struktur. På det økonomiske område står både Regionen og Hillerød Hospital i de kommende år over for store udfordringer, bl.a. som følge af en stram samfundsøkonomi, den fortsatte udvikling i behandlingsmuligheder, befolkningens forventninger, konkurrencen med private hospitaler, indførelsen af nye ventetidsgarantier mv. I Regionsrådets budgetaftale for 2011 er der bl.a. præciseret en række ændringer for Hillerød Hospital som led i implementeringen af Hospitalsplanen 2007 mv.: Intensivafsnit på Frederikssund Hospital og Helsingør Hospital nedlægges og kapaciteten øges på Hillerød Hospital Intern medicin, neurologi, ortopædkirurgi og gastrokirurgi. Optageområde Furesø og Egedal kommuner flyttes fra Frederikssund og Hillerød Hospital til Herlev Hospital side 6

7 Hørsholm lukkes i henhold til Hospitalsplan Den elektive ortopædkirurgi fra Hørsholm flyttes samlet til Gentofte Hospital. Den akutte kirurgi og ortopædkirurgi i Nord samles på Hillerød Hospital som forudsat i Hospitalsplan Derudover samles den øvrige elektive ortopædkirurgiske og kirurgiske aktivitet fra Nord på Hillerød Hospital for at give en forbedret kvalitet i planlægningsområde Nord Der etableres et pilotprojekt med avanceret web-telekonference mellem den fælles akutmodtagelse i Hillerød og henholdsvis Frederikssunds og Helsingørs skadestuer Øre/næse/halsspecialet. Hillerød Hospital overtager akutfunktionen for planlægningsområde Midt Disse særlige forhold leder frem til, at den kommende hospitalsdirektør i tæt samspil med vicedirektørerne skal ofre følgende områder en særlig ledelsesmæssig opmærksomhed: Implementeringen af Hospitalsplanen 2007 medfører som nævnt bl.a. at Hillerød Hospital skal afgive en del af sit optageområde til Herlev Hospital. Det svarer til ca borgere og betyder at ca. 50 sengepladser skal overgå til Herlev Hospital. Samtidig overføres funktioner til Hillerød fra nærhospitalerne. Der skal i den forbindelse indgås delingsaftaler om aktivitet, budget og personale mv. Det forventes at hospitalsdirektøren hurtigt sætter sig ind i problemstillingerne og er klar til sammen med den øvrige direktion at håndtere udfordringerne, herunder vurdere eventuelle afledte konsekvenser og muligheder i relation til en ny organisering med akutafdeling og nyt fælles ambulatorium mv. Hospitalsdirektøren vil bl.a. blive udfordret på sine evner til at lede fusions- og fissionsprocesser, skabe motivation og gejst, holde fast i visionerne og samtidig gennemføre reduktioner. En særlig udfordring ligger i at sikre akutbetjeningen i hele planlægningsområde Nord med de store geografiske afstande og lokale hensyn, der findes i dette område Det økonomiske pres og besparelseskrav vil være et ledelsesvilkår på Hillerød Hospital både på kortere og længere sigt. Det stiller krav om et betydeligt fokus fra direktionen på planlægning, prioritering, effektivisering og optimering af drift og service samt tæt og målrettet økonomisk styring. Et hovedmål vil være at skabe bedre ressourceudnyttelse gennem strukturelle ændringer og tilpasninger f.eks. ved at samle de akutte funktioner i tråd med hospitalets vision og strategier. Hospitalsdirektørens analytiske, strategiske og styringsmæssige kompetencer - herunder evnerne til at gennemskue økonomien, skabe overblik, fastlægge kursen og understøtte budgetdisciplinen i alle led - kommer her i fokus side 7

8 Det nye hospital ved Hillerød forventes i den kommende 10 års periode at fylde meget for den nye hospitalsdirektør, der sammen med hospitalsdirektørerne på Helsingør Hospital og Frederikssund Hospital kommer til at spille en central rolle i planlægningen og gennemførelsen af projektet. I designet af det nye hospital lægges der stor vægt på, at arbejdsprocesser, patientflow, organisering og klinisk grundstruktur mv. sammentænkes med de nye fysiske rammer. Det forventes at Hillerød Hospital stiller sin organisation til rådighed i arbejdet med det nye hospital. Kvaliteten i patientbehandlingen og den faglige udvikling på det nuværende hospital skal samtidig opretholdes og videreudvikles i byggeperioden. Sigtet er at hospitalets organisation er trimmet og rede til at flytte over, når det nye hospital står klar. Samtidig skal fusionsprocessen med Helsingør og Frederikssund forberedes. Den nye hospitalsdirektør forventes at skulle varetage en katalysatorrolle i en ligeværdig proces, hvor ledelse og medarbejdere på de tre hospitaler inddrages i arbejdet med at nedlægge hospitalerne og bygge et nyt hospital op. Hospitalsdirektørens samarbejdsevner og evne til at skabe den nødvendige organisationsudvikling kommer her i spil Hillerød Hospital skal akkrediteres efter både den Danske Kvalitetsmodels (DDKM) standarder og de internationale standarder fra Joint Commission International (JCI). Akkrediteringen ved JCI sker efter planen et år før DDKM dvs. i januar til juni Hillerød Hospital er langt fremme med kvalitetsarbejdet og har med Vision 2012 gennem længere tid arbejdet målrettet og dedikeret med, at patienternes behov og sikkerhed skal være styrende i alt, hvad hospitalet arbejder med. Hillerød Hospital er på den baggrund blevet udpeget til som et af fem hospitaler i Danmark at deltage i projekt Patientsikkert Sygehus, der frem til 2013 skal bringe patientsikkerheden op på internationalt eliteniveau. Det forventes at den nye hospitalsdirektør har blik for betydningen af, at hospitalet på denne måde afprøver nye veje og metoder til at forbedre patientsikkerheden og samtidig udvikle hospitalets profil Som det mindste af de fire områdehospitaler i Region Hovedstaden har Hillerød Hospital en udfordring i at udvikle et ligeværdigt områdehospital. Det kræver bl.a. en styrkelse af den forskningsmæssige indsats og den faglige udvikling inden for alle fagområder. Udgangspunktet er på mange måder godt, fordi Hillerød Hospital har et passende optageområde og en bred palet af næsten alle specialer, jfr. afsnit 3 side 8

9 Udviklingen af Hillerød Hospitals profil skal ses i forlængelse af det strategiske arbejde, der er lagt på skinner med hospitalets Vision Der er stor opbakning blandt ledere og medarbejdere til denne vision, men der er behov for at trække sigtelinjerne længere ud til 2015/2020. Hospitalet skal videreudvikle sit eget ståsted og sin særskilte profil i relation til de hyppigst forekommende sygdomme og lidelser i optageområdet. Det forventes at hospitalsdirektøren holder momentum i visionsarbejdet og har blik for Hillerød Hospitals potentialer bl.a. i relation til at skabe den bedste arbejdstilrettelæggelse, den største arbejdstilfredshed og den bedste patienttilfredshed og derved også gøre hospitalet til en attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække dygtige medarbejdere i fremtiden Der forestår en vigtig ledelsesmæssig opgave med videreudvikling af direktionsteamet med fokus på fælles strategiske drøftelser om mulige udviklingsinitiativer, udstikning af klare mål og fælles retning mv. Det forventes at den nye hospitalsdirektør går aktivt og konstruktivt ind i det fælles direktionsarbejde og bidrager til helhedstænkning, koordinering og strategiudvikling i en samarbejdsform præget af åbenhed og uhøjtidelighed En væsentlig succesfaktor i arbejdet med at udvikle Hillerød Hospital er et velfungerende samspil mellem direktionen og afdelingsledelserne i ledergruppen som forum for både ledelsesinformation og positivt udfordrende dialog om strategiske udviklingsinitiativer og retning Samarbejdet med kommunerne og praksissektoren skal styrkes bl.a. ved at sikre en bedre kommunikation, herunder en bedre udnyttelse af de elektroniske muligheder. Målet er at få effektiviseret arbejdsgangene og sikret effektiv information/kommuni-kation på tværs af sektorerne. Det overordnede sigte er at skabe endnu bedre og mere sammenhængende patientforløb og højne patientsikkerheden ved sektorovergangene særligt for patienter med store behov for hjælp Kommunikation og profilering bliver væsentlige fokusområder for hospitalsdirektøren. Det forventes, at hospitalsdirektionen er synlig i samspillet med medierne og medvirker aktivt til at profilere Hillerød Hospital udadtil På de indre linjer er der en forventning om, at hospitalsdirektionen fortsat har forståelse for værdien af en åben, anerkendende og positiv dialog med tillidsrepræsentanter og MED-systemet om Hillerød Hospitals udvikling og udfordringer og sikrer en god og løbende information til medarbejderne. Der er tradition for åbne og konstruktive meningsudvekslinger mellem ledelse og medarbejdere og en fælles vilje til at prøve nye veje side 9

10 I forhold til regionen er der en forventning om, at hospitalsdirektøren går aktivt ind i det fælles ledelsesarbejde, der foregår med bl.a. politikformulering og formidling af fælles værdier og holdninger ind i egen organisation. Evnen til at bidrage med nye vinkler og udfordre selvforståelse i den udvidede direktion er betydningsfuld I samspillet med de øvrige hospitalsdirektører i regionen forventes det, at den nye hospitalsdirektør indgår som en konstruktiv og aktiv kollega, som ser sig selv som en del af en større helhed, hvor man støtter hinanden bl.a. i konkrete problemløsninger i den daglige drift 6. Hospitalsdirektørens baggrund/bagage Vel vidende at ingen kan indfri alle forventninger, søges en hospitalsdirektør, der kan indfri flest mulige af nedennævnte forventninger. Faglighed og erfaring En videregående akademisk uddannelse som f.eks. en bred samfundsvidenskabelig eller økonomisk uddannelse gerne suppleret med en lederuddannelse En leder der er på vej i sin lederkarriere med ledelseserfaring på højt niveau fra komplekse organisationer med mange fagkulturer, herunder erfaring med strategisk ledelse, overordnet økonomistyring og organisationsudvikling. Skal kunne fremvise resultater fra nuværende/tidligere ledelsesfunktion, som der står respekt om Bred indsigt i sundhedsvæsenet. Kendskab til hospitalsverdenen vil være en fordel Et godt indblik i det politiske og administrative systems opbygning og virkemåde Gerne erfaring med ledelse af fusions- og fissionsprocesser samt byggeprocesser Kendskab til kvalitetsudvikling og akkreditering i sundhedsvæsenet Erfaring med kommunikation i forhold til ekstern profilering og interne udviklingsog forandringsprocesser Personlighed og ledelsesmæssig profil Først og fremmest en lederpersonlighed, der er præget af ordentlighed og loyalitet i alle relationer. En troværdig leder man ved, hvor man har og som man kan lave aftaler med og har tillid til. En rummelig person der respekterer andre mennesker og deres faglighed og et positivt og uhøjtidelig menneske, som man kan få et godt grin sammen med En dynamisk leder med et godt personligt drive, men samtidig også med en passende ydmyghed over for opgaverne. Besidder en smittende energi og evner at skabe engagement og få følgeskab af ledere og medarbejdere, når organisationen skal flytte sig. Har stærke kommunikative evner - formulerer sig klart og tydeligt. Er synlig og markerer sig i de ledelsesmæssige spor, der bliver lagt side 10

11 En visionær og strategisk tænkende leder. Evner at se, hvad der er i pipeline og forstår at inddrage organisationen i en dialog om de strategiske muligheder En leder der kan sætte mål - og samtidig delegere og give frirum til at prøve nye veje og metoder frem mod målene En leder med politisk tæft, stærke forhandlingsevner og samarbejdsevner samt en god organisatorisk forståelse. Har blik for det lange seje træk En teamorienteret leder, der kan fastholde og videreudvikle et effektivt lederteam i direktionen og hold-ånden blandt de øvrige ledere i organisationen En leder med stærke strategiske og styringsmæssige kompetencer. Er analytisk, innovativ og nytænkende. Kan hurtigt sætte sig ind i komplekse problemstillinger. Er god til at se muligheder og tør gå nye veje En leder der evner at finde balancen mellem udvikling og sikker daglig drift Giver konstruktivt med- og modspil. Tør udfordre både indadtil og udadtil. Har samtidig blik for balancen mellem egen organisations interesser og helhedsinteresserne i den større enhed, virksomheden indgår i En leder der bliver lyttet til og som får respekt i kraft af sin viden og indsigt Har blik for samspillet med tillidsrepræsentanterne og MED-systemet går efter bolden og har forståelse for de forskellige roller og interesser, der varetages Er tilgængelig og lyttende, men samtidig også handlekraftig og beslutningsdygtig når synspunkterne er lagt frem Ansættelsen 7. Ansøgerens vurdering af arbejdspladsen Alle interesserede er velkomne til at kontakte os, såfremt der er spørgsmål om stillingen og for eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold hertil. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til partner i Lundgaard Konsulenterne, Jørgen Norup, tlf eller , mail og/eller regionsdirektør Helle Ulrichsen på telefon De ansøgere, der går videre til sidste samtalerunde, opfordres til at aftale et møde med regionsdirektør Helle Ulrichsen for at få mulighed for at danne sig et personligt indtryk af kommende nærmeste overordnede og få svar på eventuelle spørgsmål inden sidste samtalerunde. side 11

12 8. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, der er beskrevet her i job- og personprofilen. Ansættelsesudvalget har efter sidste samtalerunde følgende grundlag for vurderingen af de sidste ca. tre ansøgere: Den skriftlige ansøgning Det personlige indtryk fra 1. samtale Et skriftligt resumé af en dialogtest hos en anden af Lundgaard Konsulenterne, i dette tilfælde partner Ole Bladt-Hansen. Resuméet udarbejdes på baggrund af en dybtgående, struktureret samtale om ansøgerens faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer. (Resuméet sendes også til ansøgeren, der får lejlighed til at kommentere det ved 2. samtalerunde) Et skriftligt resumé af ca. 4 referencer, som konsulenten indhenter telefonisk fra ansøgerens leder, kolleger og medarbejdere. Referencerne indhentes umiddelbart før anden samtalerunde og kun efter aftale med ansøgeren og under hensyn til, at ansøgerne skal kunne vende tilbage til arbejdspladsen uden at have fået den nye stilling. Referencerne er fortrolige og forelægges ikke ansøgeren Du kan læse mere om bl.a. dialogtesten og vores etik i ansættelsessager på Lundgaard Konsulenternes hjemmeside: 9. Tidsplan for ansættelsesforløbet Ansøgning mailes til gerne hurtigst muligt og skal være fremme senest den 3. november 2010 kl (Ansøgere med en fortrolig mailadresse bedes anføre denne i ansøgningen). Ansættelsesudvalget træffer beslutning om, hvem der skal med i 1. interviewrunde 10/ Kl interviewrunde med op til 6 ansøgere afvikles den: 18/ Kl Afholdelse af dialogtest - partner Ole Bladt-Hansen 22/ interviewrunde med op til 3 ansøgere afvikles den: 26/ Indstilling umiddelbart efter 2. runde Kl Orientering af Forretningsudvalget 7/ side 12

13 Afsluttende bemærkninger Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af konsulentens læsning af relevant materiale samt samtalerunde med nøgleaktører omkring jobbet. Jørgen Norup Konsulent i ansættelsessagen side 13

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Vicedirektør til Hvidovre Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør til Hvidovre Hospital

Vicedirektør til Hvidovre Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør til Hvidovre Hospital 27. januar 2010 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør til Hvidovre Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3.

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Region Sjælland. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Sygehusdirektør til Holbæk Sygehus. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Region Sjælland. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Sygehusdirektør til Holbæk Sygehus. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: 28. februar 2012 Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Sygehusdirektør til Holbæk Sygehus Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Baggrund for stillingsopslaget 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Virksomhedsdirektør til Den Præhospitale virksomhed i

Virksomhedsdirektør til Den Præhospitale virksomhed i 21. september 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Virksomhedsdirektør til Den Præhospitale virksomhed i Region Hovedstaden Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden søger derfor en ny hospitalsdirektør til Nordsjællands Hospital.

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden søger derfor en ny hospitalsdirektør til Nordsjællands Hospital. 29.05.2013 Region Hovedstaden Nordsjællands Hospital Rekruttering af ny hospitalsdirektør Job- og personprofil Baggrund Den tidligere hospitalsdirektør har fratrådt stillingen efter gensidig aftale mellem

Læs mere

Region Sjælland. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Sygehusdirektøren til Næstved - Slagelse Sygehus og sygehusdirektøren til Nykøbing F.

Region Sjælland. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Sygehusdirektøren til Næstved - Slagelse Sygehus og sygehusdirektøren til Nykøbing F. Januar 2012 Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Sygehusdirektøren til Næstved - Slagelse Sygehus og sygehusdirektøren til Nykøbing F. Sygehus Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Direktør til IT, medicoteknik og telefonivirksomheden (IMT) i

Direktør til IT, medicoteknik og telefonivirksomheden (IMT) i 6. maj 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til IT, medicoteknik og telefonivirksomheden (IMT) i Region Hovedstaden Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene

Læs mere

Projektdirektør til byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland

Projektdirektør til byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Om hospitalerne og det kommende Ny Nordsjællands

Læs mere

Amager og Hvidovre Hospital. Hospitalsdirektør til Amager og Hvidovre Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Amager og Hvidovre Hospital. Hospitalsdirektør til Amager og Hvidovre Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Hospitalsdirektør til Amager og Hvidovre Hospital 11. januar 2017 Allan Vendelbo Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 25. september 2013 Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Sygehusdirektør til Roskilde og Køge sygehuse Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Baggrund for stillingsopslaget 2.

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund Nordsjællands Hospital

Vicedirektør med lægefaglig baggrund Nordsjællands Hospital Vicedirektør med lægefaglig baggrund Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisation og strategier Jobbet og personen Rekrutteringsprocessen 13-08-2014 www.malenehansen.dk

Læs mere

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår Vicedirektør Gert Hagelskjær Vores nye (dobbelt-) rolle Driftsherre med store visioner for det gode patientforløb i det nuværende hospital Kommende bruger

Læs mere

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune til Ishøj Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 01-12-2016 www.malenehansen.dk Den korte introduktion

Læs mere

Region Hovedstaden. Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Region Hovedstaden. Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. maj 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Vicedirektør med sundhedsfaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med sundhedsfaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler 15. januar 2013 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med sundhedsfaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene

Læs mere

Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne

Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler sig. Denne og andre stærke værdier er styrende

Læs mere

Sygehusdirektør til Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Region Sjælland

Sygehusdirektør til Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Region Sjælland Sygehusdirektør til Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Region Sjælland 2 Sygehusdirektør Situationen Stillingen som sygehusdirektør for Næstved, Slagelse og Ringsted (NSR) sygehuse skal besættes i

Læs mere

Hjørring Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Hjørring Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Hjørring Kommune April 2010 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør 17.06.2015. Morsø Kommune Vicekommunaldirektør Job- og personprofil Baggrund Morsø Kommune har gennemført en evaluering og udvikling af den eksisterende organisations- og ledelsesstruktur. Dette har medført,

Læs mere

Hvidovre Hospital. Projektdirektør til byggeri på Hvidovre Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Hvidovre Hospital. Projektdirektør til byggeri på Hvidovre Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Projektdirektør til byggeri på Hvidovre Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Om Hvidovre Hospital

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Børne- og ungedirektør til Hvidovre Kommune

Børne- og ungedirektør til Hvidovre Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Børne- og ungedirektør til Hvidovre Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Værdierne

Læs mere

Solrød Kommune Job- og personprofil

Solrød Kommune Job- og personprofil Solrød Kommune Job- og personprofil Leder af Ungdomsskolen februar 2013 1 1. Baggrund Solrød Kommune med ca. 1500 ansatte søger en ny leder af Ungdomsskolen, idet den nuværende leder har valgt at gå på

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed i Frederikssund Kommune

Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed i Frederikssund Kommune Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed i Frederikssund Kommune Vilkårene 1. Ansættelsesvilkår 2. Om kommunen Forventningerne 3. Det positive afsæt 4. Direktørens ansvarsområde generelt 5. Direktørens

Læs mere

Jobprofil Direktør Erhverv Randers

Jobprofil Direktør Erhverv Randers Jobprofil Direktør Erhverv Randers 1 Indhold i job og personprofil Indhold Baggrund og vilkår... 3 1. Baggrund for stillingsopslaget... 3 2. Ansættelsesvilkår... 3 3. Erhverv Randers... 3 4. Organisation

Læs mere

Hospitalets budget for 2015 er på plads

Hospitalets budget for 2015 er på plads Nr. 30 12. september 2014 INDHOLD: Budget 2015 er på plads Tilfredse patienter Støtte til innovationsprojekter Unikt samarbejde mellem kommune og hospital Hospitalets budget for 2015 er på plads Mandag

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune

Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Indledning 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens

Læs mere

Københavns Sprogcenter

Københavns Sprogcenter Job og personprofil for stillingen som forstander til Københavns Sprogcenter Vi er ét af Københavns største sprogcentre. Vi tilbyder danskundervisning til udenlandske kursister på alle niveauer både dag

Læs mere

Ringsted Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Dagmarskolen, Ringsted Kommune

Ringsted Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Dagmarskolen, Ringsted Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Skoleleder til Dagmarskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Skoleområdet

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Herlev Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Projektdirektør til byggeri på Herlev Hospital

Herlev Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Projektdirektør til byggeri på Herlev Hospital 7. maj 2012 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Projektdirektør til byggeri på Herlev Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune

Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune Udgangspunktet Pr. 1. oktober 2016 justerer vi organiseringen af Sundhedsafdelingen i Kultur- og Sundhedsforvaltningen i Holstebro Kommune. Vi etablerer

Læs mere

Administrerende sygehusdirektør

Administrerende sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende sygehusdirektør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Februar 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Rekruttering af Afdelingsleder til Administration og Udvikling i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune

Rekruttering af Afdelingsleder til Administration og Udvikling i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune Rekruttering af Afdelingsleder til Administration og Udvikling i Center for Ejendomme, Veje og Administration Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Indhold: 1. Baggrund 2. Organisation,

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Dato: 4. april 2011 Region Hovedstaden

Læs mere

Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune

Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 23. marts Emne: Ansættelse af to direktører til koncerndirektionen

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 23. marts Emne: Ansættelse af to direktører til koncerndirektionen REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 23. marts 2010 Sag nr. 1 Emne: Ansættelse af to direktører til koncerndirektionen 1 bilag 22. marts 2010 Lars Lundgaard i Region Hovedstaden

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse. Leder af staben for Ældre og Social Service

Stillings- og funktionsbeskrivelse. Leder af staben for Ældre og Social Service Stillings- og funktionsbeskrivelse Leder af staben for Ældre og Social Service Indledning Frederikssund Kommune søger en dygtig leder til staben for Ældre og Social Service. Hvis du, efter at have læst

Læs mere

Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen

Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen Jobbetegnelse Ledende overlæge/ledende bioanalytiker Sted Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Stillingsindehaver Ledende overlæge, Inge Panum Ledende bioanalytiker Organisatorisk

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

PATIENTERNES HOSPITAL

PATIENTERNES HOSPITAL Nordsjællands Hospital FOKUS & FORENKLING PATIENTERNES HOSPITAL FØRST OG FREMMEST Alle skal have den bedste og mest effektive behandling. Vi ser det som vores kerneopgave at imødekomme patienters og pårørendes

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Kommunale Ejendomme

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Kommunale Ejendomme Slagelse Kommune Job- og personprofil for Centerchef for Kommunale Ejendomme Oktober 2017 1. Baggrund Center for Kommunale Ejendomme har ansvaret for kommunens ejendomsstrategi, bygningsdrift og ejendomsadministration

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-03-2007 Dato: 28-02-2007 Sag nr.: ØU 54 (SOSU 22) Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence:

Læs mere

Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune

Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Gribskov Kommune 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Vilkårene Indledning og baggrund for stillingen Ansættelsesvilkår Baggrund og bagage Ansættelsen...

Vilkårene Indledning og baggrund for stillingen Ansættelsesvilkår Baggrund og bagage Ansættelsen... Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Nationalparkchef, Skjoldungernes Land Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indhold Vilkårene... 2 1. Indledning og baggrund for stillingen...

Læs mere

Jobprofil. Chef for sekretariats- og kommunikationsafdelingen - Region Hovedstadens Psykiatri

Jobprofil. Chef for sekretariats- og kommunikationsafdelingen - Region Hovedstadens Psykiatri Jobprofil Chef for sekretariats- og kommunikationsafdelingen - Region Hovedstadens Psykiatri 1. Indledning Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) ønsker at ansætte en ny chef for Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen.

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR.

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR. Job- og personprofil Fagchef Sekretariat, IT og HR Baggrund Tønder Kommune gennemfører i øjeblikket en organisationsændring i forbindelse med at fagchefen for IT går på pension. Ændringen betyder at Sekretariat,

Læs mere

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Konference Nyborg Strand 29. november 2010 Bispebjerg Hospital

Læs mere

Skoleleder til Østskolen i Faxe Kommune

Skoleleder til Østskolen i Faxe Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Skoleleder til Østskolen i Faxe Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene...

Læs mere

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune JOBPROFIL Direktør, Halsnæs Kommune 1. Indledning Halsnæs Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny direktør. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS, og den

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Dagtilbudschef til Guldborgsund Kommune

Dagtilbudschef til Guldborgsund Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 05-10-2014 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Overordnet

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE Sundhed og Trivsel SUNDHEDSPLEJELEDER TIL

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Slagelse Kommune Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Februar 2016 1. Baggrund I juni 2015 godkendte Økonomiudvalget direktionens oplæg om en ændret administrativ organisering.

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Job - og personprofil Stabschef

Job - og personprofil Stabschef Udarbejdet af Personalerådgivning juli 2010 Revideres inden udgangen af 2011 Job - og personprofil Stabschef Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg I Magistratsafdelingen for Sundhed

Læs mere

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed?

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Ambitiøs økonomichef til Greve Kommune Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Kan du svare ja hertil, og kan du også omsætte disse centrale

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 1. BAGGRUND Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af interview med ansættelsesudvalget med henblik

Læs mere

Administrerende direktør til VandCenter Syd

Administrerende direktør til VandCenter Syd Administrerende direktør til VandCenter Syd Brænder du for at stå i spidsen for et af Danmarks førende vandselskaber? Du bliver leder for en veldrevet og innovativ organisation, som har formået at bringe

Læs mere

Ansættelse af kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn. Kommune

Ansættelse af kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn. Kommune 9.august 2015 i Faaborg-Midtfyn Kommune Indledning Ifølge aftale fremsendes hermed beskrivelse af ansættelsesproces vedrørende stillingen som kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn Kommune Ansvarlig konsulent

Læs mere

Skoleleder på Låsby Skole

Skoleleder på Låsby Skole JOB- OG KRAVPROFIL Skoleleder på Låsby Skole Børn og Unge, Skanderborg Kommune 1. Introduktion 1.1 Baggrund Låsby Skoles nuværende skoleleder har søgt nye udfordringer, og derfor er stillingen som skoleleder

Læs mere

Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan

Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan N O T A T Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan Region Hovedstaden har d. 7. februar 2007 sendt Forslag til hospitalsplan i offentlig høring. Ifølge Sundhedsloven 206 stk. 2 skal regionerne indhente

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Uddannelsesdirektør til. Slagelse Kommune

Uddannelsesdirektør til. Slagelse Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Uddannelsesdirektør til Slagelse Kommune Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Omkring stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Slagelse Kommune

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Dansk Selskab for Patientsikkerhed Odgers Berndtson A/S PROFIL Dansk Selskab for Patientsikkerhed Direktør INTRODUKTION Dansk Selskab for Patientsikkkerhed Om Dansk Selskab for Patientsikkerhed Dansk Selskab for Patientsikkerhed er en uafhængig

Læs mere

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Job- og personprofil - Regnskabschef 14. april 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Regnskabschef til CTR Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Holbæk Kommune Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Afdelingsleder for: Ydelsesservice/kontante ydelser 1. Indledning og baggrund for stillingen Den 1. januar 2015 satte Byrådet i Holbæk Kommune

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved. Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus

Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved. Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus 1 1. Baggrund To afdelingsledere har valgt at gå på pension, og derfor søger

Læs mere

Samtidigt præges fritids- og idrætsområdet af en række udfordringer og forandringer, som optræder på landsplan, men også i Holstebro:

Samtidigt præges fritids- og idrætsområdet af en række udfordringer og forandringer, som optræder på landsplan, men også i Holstebro: Job- og personprofil, chef for biblioteks- og fritidsområdet Udgangspunktet Pr. 1. juni 2015 sker der en omlægning af organisationen i Kultur og Sundhedsforvaltningen i Holstebro Kommune. Her samles biblioteksområdet

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere