Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer"

Transkript

1 6. oktober 2010 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Hillerød Hospital Forventningerne 4. Hospitalsdirektørens ansvarsområde 5. Særlige forhold og indsatsområder 6. Hospitalsdirektørens baggrund og bagage Ansættelsen 7. Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen 8. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne 9. Tidsplan for ansættelsesforløbet

2 Vilkårene 1. Stillingen Stillingen er blevet ledig, fordi den tidligere stillingsindehaver har opsagt sin stilling for at søge nye udfordringer. Hospitalsdirektøren varetager den overordnede ledelse af Hillerød Hospital med reference til regionsdirektøren. Hospitalsdirektøren indgår i Region Hovedstadens udvidede direktion. 2. Ansættelsesvilkår Stillingen besættes på overenskomstvilkår i henhold til Aftalen for chefer (Regionernes Lønnings- og Takstnævn/DJØF m.fl.) med mulighed for ansættelse på åremål. Lønniveauet forhandles med udgangspunkt i en nettoårsløn på kr ekskl. pension og evt. tillæg for åremål (niv ). Forventet tiltrædelse 1. januar Om Hillerød Hospital Region Hovedstadens Hospitalsplan 2007 inddeler regionen i fire planlægningsområder, som hver har et områdehospital, der tager sig af den akutte behandling inden for kirurgi og medicin, og som har døgnåbne fælles akutmodtagelser. De fire områdehospitaler i regionen er: Hvidovre Hospital (Syd) Bispebjerg Hospital (Byen) Herlev Hospital (Midt) Hillerød Hospital (Nord) Hillerød Hospital er således områdehospital i planlægningsområde Nord med et optageområde på borgere. Hospitalet har ca medarbejdere og et budget på 2,1 mia. kr., 576 senge inkl. senge på udefunktionerne (jfr. nedenfor) og herudover 49 dagsenge. side 2

3 Hospitalet er opdelt i forskellige afdelinger, der med hver sine specialer, tilbyder borgerne undersøgelse og behandling: Akutafdelingen Kardiologisk & Endokrinologisk Afdeling Onkologisk & Palliativ Afdeling Lungemedicinsk & Infektionsmedicinsk Afdeling Nefrologisk Afdeling Neurologisk Afdeling med fysio- og ergoterapiafsnit Børneafdelingen Kirurgisk Afdeling Ortopædkirurgisk Afdeling Gynækologisk & Obstetrisk Afdeling Øre-, næse- & halsafdelingen Anæstesiologisk Afdeling Billeddiagnostisk Afdeling Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Klinisk Biokemisk afdeling Patologisk Afdeling Serviceafdelingen Teknisk Afdeling Køkken & Kantine Herudover er der på Hillerød Hospital: Arbejdsmedicinsk Klinik (under ledelse fra Bispebjerg) Blodbank (under ledelse fra Rigshospitalet) Øjenafsnit (under ledelse fra Glostrup) Endelig er der på Hillerød Hospital fire administrative afdelinger: IT- og Medicoafdelingen HR-afdelingen Økonomiafdelingen Kvalitetsafdelingen samt En hospitalsdirektion med tilhørende sekretariat og kommunikationsenhed Udefunktioner i Helsingør, Frederikssund og Hørsholm Hillerød Hospital samarbejder tæt med de to nærhospitaler i Nordsjælland, Helsingør Hospital og Frederikssund Hospital, hvor Hillerød Hospital også driver enkelte specialafdelinger (udefunktioner). Derudover driver Hillerød afsnittene på Hørsholm Hospital. side 3

4 Samarbejde med hospitaler i regionen Hospitalet samarbejder også med specialafdelinger på de øvrige hospitaler i regionen omkring særlige højtspecialiserede behandlinger. I hospitalsplanen 2007 indgår Frederikssund og Helsingør hospitaler som nærhospitaler i planområde Nord, men på baggrund af tilbagemeldinger fra Regeringens ekspertpanel om fremtidens sygehusbyggerier, er der i maj 2010 indgået en politisk aftale i Regionsrådet om hovedlinjerne for en revideret hospitals- og psykiatriplan Aftalen betyder bl.a., at hospitalerne i Nordsjælland samles i ét hospital ved Hillerød. Den politiske aftale i Regionsrådet forudsætter, at de nødvendige midler tildeles fra kvalitetsfonden til projekterne på Bispebjerg og ved Hillerød. Aftalen tager afsæt i kvalitet, tryghed og økonomisk effektivitet. Udgangspunktet er Hospitalsplan 2007, Psykiatriplan 2007 og Region Hovedstadens specialeplan. Etablering af et nyt hospital på bar mark ved Hillerød giver en unik mulighed for at bygge et hospital, der kan leve op til fremtidens krav om kvalitet, effektivitet og organisering med udgangspunkt i sammenhængende patientforløb. Det nye hospital planlægges til at rumme bl.a. fælles akutmodtagelse, ca. 662 énsengsstuer og 26 specialer. Investeringsudgifterne er estimeret til 4,9 mia. kr. Yderligere informationer om hospitals- og psykiatriplanerne samt Hillerød projektet og ansøgningen til Ekspertpanelet kan ses på Regeringens uddeling af puljemidler på baggrund af Ekspertpanelets indstilling forventes at finde sted primo Vision og strategi Hillerød Hospital har en vision om at være det bedste akuthospital i Danmark inden for alle patientforløb i Det betyder, at hospitalet stræber efter, at det i fremtiden skal være patienternes behov og sikkerhed, der er bestemmende for alle indsatser på hospitalet. At patientforløbstænkning skal være styrende for hospitalets aktiviteter. At hospitalet skal have et velfungerende samarbejde med andre hospitaler i regionen og med de praktiserende læger og sundhedsinstitutioner i kommunerne. At forskning og udvikling af kvalitet og medicinsk teknologi er en integreret del af patientbehandlingen. Det vil sikre borgerne den bedst mulige kvalitet i patientbehandlingen døgnet rundt. side 4

5 Visionen er konkretiseret i et strategisk Road Map, der indeholder en prioritering af de seks strategiske spor, der skal følges for bedst muligt at indfri visionen. Hovedsporet er hospitalets kerneprocesser, mens de øvrige fem spor er ledelse, styring, organisation, medarbejdere og fysiske rammer. Du kan læse mere om Hillerød Hospitals vision og strategi på Direktion og organisation Direktionen på Hillerød Hospital består af: Hospitalsdirektøren og 3 vicedirektører Det forudsættes i Strukturplan for ledelsen i Region Hovedstadens virksomheder, at hospitalsdirektionen besidder de nødvendige faglige kompetencer. Direktionsmedlemmerne skal udover ledelsesfaglige kompetencer have komplementære faglige profiler f.eks. lægefaglige, sygeplejefaglige og økonomiske kompetencer. Det enkelte medlem af direktionen skal kunne fungere selvstændigt på vegne af direktionen. Organisationsdiagrammet for Hillerød Hospital er vist i bilag 1. Forventningerne 4. Hospitalsdirektørens ansvarsområde Hospitalsdirektøren har det overordnede administrative ansvar for hospitalets drift og udvikling, herunder de samlede opgaver, den økonomiske styring og personaleledelsen. Det er herunder hospitalsdirektørens ansvar: I samarbejde med vicedirektørerne at koordinere Hillerød Hospitals overordnede ledelsesfunktion med henblik på at sikre, at den samlede opgaveløsning varetages bedst muligt under de givne rammer At medvirke til at sikre, at opgaveløsningen på Hillerød Hospital indgår aktivt og konstruktivt i realiseringen af både regionens og Hillerød Hospitals visioner, mål og værdier og den samlede hospitals- og psykiatriplan for Region Hovedstaden At holde ledelsesmæssigt fokus på de tværgående styrings- og udviklingsorienterede opgaver: Økonomisk planlægning og styring herunder aktivitetsstyring, controlling, ledelses- og personaleudvikling, kvalitetsudvikling og - styring, plankoordinering, kommunikations- og informationsstrategier, teknologiudvikling og administrationsstyring At sikre initiativ til en løbende udvikling af Hillerød Hospital til gavn for patienter og ansatte side 5

6 At sikre personalets inddragelse og involvering med fokus på trivsel og udvikling af alle arbejdspladser At medvirke aktivt i profileringen af Hillerød Hospital At repræsentere Hillerød Hospital i relevante sammenhænge regionalt og nationalt At indgå aktivt i det fælles ledelsesarbejde i regionen At medvirke til et velfungerende samarbejde med praksissektoren og kommunerne i planlægningsområde Nord At medvirke til et velfungerende samarbejde med Rigshospitalet og de øvrige områdehospitaler i regionen samt nærhospitalerne i planlægningsområde Nord Det forventes, at hospitalsdirektøren forholder sig aktivt med selvstændige initiativer på alle ansvarsområder. 5. Særlige forhold og indsatsområder Den 1. juni 2010 sendte Region Hovedstaden en ansøgning til regeringens ekspertpanel om medfinansiering gennem kvalitetsfonden af sygehusinvesteringer. I ansøgningen indgår et idéoplæg til byggeri af et nyt hospital på bar mark ved Hillerød. Hospitalet skal erstatte de eksisterende hospitaler i Hillerød, Helsingør og Frederikssund og skal efter hospitalsplanen dække et optageområde på borgere. Som områdehospital for planlægningsområde Nord skal det nye hospital varetage alle akutte og elektive funktioner og være den primære indgang for borgere med akutte behandlingskrævende sygdomme og lidelser. Specialer, der er nødvendige for at sikre optimal modtagelse og behandling på hovedfunktionsniveau, er derfor indtænkt i den nye struktur. På det økonomiske område står både Regionen og Hillerød Hospital i de kommende år over for store udfordringer, bl.a. som følge af en stram samfundsøkonomi, den fortsatte udvikling i behandlingsmuligheder, befolkningens forventninger, konkurrencen med private hospitaler, indførelsen af nye ventetidsgarantier mv. I Regionsrådets budgetaftale for 2011 er der bl.a. præciseret en række ændringer for Hillerød Hospital som led i implementeringen af Hospitalsplanen 2007 mv.: Intensivafsnit på Frederikssund Hospital og Helsingør Hospital nedlægges og kapaciteten øges på Hillerød Hospital Intern medicin, neurologi, ortopædkirurgi og gastrokirurgi. Optageområde Furesø og Egedal kommuner flyttes fra Frederikssund og Hillerød Hospital til Herlev Hospital side 6

7 Hørsholm lukkes i henhold til Hospitalsplan Den elektive ortopædkirurgi fra Hørsholm flyttes samlet til Gentofte Hospital. Den akutte kirurgi og ortopædkirurgi i Nord samles på Hillerød Hospital som forudsat i Hospitalsplan Derudover samles den øvrige elektive ortopædkirurgiske og kirurgiske aktivitet fra Nord på Hillerød Hospital for at give en forbedret kvalitet i planlægningsområde Nord Der etableres et pilotprojekt med avanceret web-telekonference mellem den fælles akutmodtagelse i Hillerød og henholdsvis Frederikssunds og Helsingørs skadestuer Øre/næse/halsspecialet. Hillerød Hospital overtager akutfunktionen for planlægningsområde Midt Disse særlige forhold leder frem til, at den kommende hospitalsdirektør i tæt samspil med vicedirektørerne skal ofre følgende områder en særlig ledelsesmæssig opmærksomhed: Implementeringen af Hospitalsplanen 2007 medfører som nævnt bl.a. at Hillerød Hospital skal afgive en del af sit optageområde til Herlev Hospital. Det svarer til ca borgere og betyder at ca. 50 sengepladser skal overgå til Herlev Hospital. Samtidig overføres funktioner til Hillerød fra nærhospitalerne. Der skal i den forbindelse indgås delingsaftaler om aktivitet, budget og personale mv. Det forventes at hospitalsdirektøren hurtigt sætter sig ind i problemstillingerne og er klar til sammen med den øvrige direktion at håndtere udfordringerne, herunder vurdere eventuelle afledte konsekvenser og muligheder i relation til en ny organisering med akutafdeling og nyt fælles ambulatorium mv. Hospitalsdirektøren vil bl.a. blive udfordret på sine evner til at lede fusions- og fissionsprocesser, skabe motivation og gejst, holde fast i visionerne og samtidig gennemføre reduktioner. En særlig udfordring ligger i at sikre akutbetjeningen i hele planlægningsområde Nord med de store geografiske afstande og lokale hensyn, der findes i dette område Det økonomiske pres og besparelseskrav vil være et ledelsesvilkår på Hillerød Hospital både på kortere og længere sigt. Det stiller krav om et betydeligt fokus fra direktionen på planlægning, prioritering, effektivisering og optimering af drift og service samt tæt og målrettet økonomisk styring. Et hovedmål vil være at skabe bedre ressourceudnyttelse gennem strukturelle ændringer og tilpasninger f.eks. ved at samle de akutte funktioner i tråd med hospitalets vision og strategier. Hospitalsdirektørens analytiske, strategiske og styringsmæssige kompetencer - herunder evnerne til at gennemskue økonomien, skabe overblik, fastlægge kursen og understøtte budgetdisciplinen i alle led - kommer her i fokus side 7

8 Det nye hospital ved Hillerød forventes i den kommende 10 års periode at fylde meget for den nye hospitalsdirektør, der sammen med hospitalsdirektørerne på Helsingør Hospital og Frederikssund Hospital kommer til at spille en central rolle i planlægningen og gennemførelsen af projektet. I designet af det nye hospital lægges der stor vægt på, at arbejdsprocesser, patientflow, organisering og klinisk grundstruktur mv. sammentænkes med de nye fysiske rammer. Det forventes at Hillerød Hospital stiller sin organisation til rådighed i arbejdet med det nye hospital. Kvaliteten i patientbehandlingen og den faglige udvikling på det nuværende hospital skal samtidig opretholdes og videreudvikles i byggeperioden. Sigtet er at hospitalets organisation er trimmet og rede til at flytte over, når det nye hospital står klar. Samtidig skal fusionsprocessen med Helsingør og Frederikssund forberedes. Den nye hospitalsdirektør forventes at skulle varetage en katalysatorrolle i en ligeværdig proces, hvor ledelse og medarbejdere på de tre hospitaler inddrages i arbejdet med at nedlægge hospitalerne og bygge et nyt hospital op. Hospitalsdirektørens samarbejdsevner og evne til at skabe den nødvendige organisationsudvikling kommer her i spil Hillerød Hospital skal akkrediteres efter både den Danske Kvalitetsmodels (DDKM) standarder og de internationale standarder fra Joint Commission International (JCI). Akkrediteringen ved JCI sker efter planen et år før DDKM dvs. i januar til juni Hillerød Hospital er langt fremme med kvalitetsarbejdet og har med Vision 2012 gennem længere tid arbejdet målrettet og dedikeret med, at patienternes behov og sikkerhed skal være styrende i alt, hvad hospitalet arbejder med. Hillerød Hospital er på den baggrund blevet udpeget til som et af fem hospitaler i Danmark at deltage i projekt Patientsikkert Sygehus, der frem til 2013 skal bringe patientsikkerheden op på internationalt eliteniveau. Det forventes at den nye hospitalsdirektør har blik for betydningen af, at hospitalet på denne måde afprøver nye veje og metoder til at forbedre patientsikkerheden og samtidig udvikle hospitalets profil Som det mindste af de fire områdehospitaler i Region Hovedstaden har Hillerød Hospital en udfordring i at udvikle et ligeværdigt områdehospital. Det kræver bl.a. en styrkelse af den forskningsmæssige indsats og den faglige udvikling inden for alle fagområder. Udgangspunktet er på mange måder godt, fordi Hillerød Hospital har et passende optageområde og en bred palet af næsten alle specialer, jfr. afsnit 3 side 8

9 Udviklingen af Hillerød Hospitals profil skal ses i forlængelse af det strategiske arbejde, der er lagt på skinner med hospitalets Vision Der er stor opbakning blandt ledere og medarbejdere til denne vision, men der er behov for at trække sigtelinjerne længere ud til 2015/2020. Hospitalet skal videreudvikle sit eget ståsted og sin særskilte profil i relation til de hyppigst forekommende sygdomme og lidelser i optageområdet. Det forventes at hospitalsdirektøren holder momentum i visionsarbejdet og har blik for Hillerød Hospitals potentialer bl.a. i relation til at skabe den bedste arbejdstilrettelæggelse, den største arbejdstilfredshed og den bedste patienttilfredshed og derved også gøre hospitalet til en attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække dygtige medarbejdere i fremtiden Der forestår en vigtig ledelsesmæssig opgave med videreudvikling af direktionsteamet med fokus på fælles strategiske drøftelser om mulige udviklingsinitiativer, udstikning af klare mål og fælles retning mv. Det forventes at den nye hospitalsdirektør går aktivt og konstruktivt ind i det fælles direktionsarbejde og bidrager til helhedstænkning, koordinering og strategiudvikling i en samarbejdsform præget af åbenhed og uhøjtidelighed En væsentlig succesfaktor i arbejdet med at udvikle Hillerød Hospital er et velfungerende samspil mellem direktionen og afdelingsledelserne i ledergruppen som forum for både ledelsesinformation og positivt udfordrende dialog om strategiske udviklingsinitiativer og retning Samarbejdet med kommunerne og praksissektoren skal styrkes bl.a. ved at sikre en bedre kommunikation, herunder en bedre udnyttelse af de elektroniske muligheder. Målet er at få effektiviseret arbejdsgangene og sikret effektiv information/kommuni-kation på tværs af sektorerne. Det overordnede sigte er at skabe endnu bedre og mere sammenhængende patientforløb og højne patientsikkerheden ved sektorovergangene særligt for patienter med store behov for hjælp Kommunikation og profilering bliver væsentlige fokusområder for hospitalsdirektøren. Det forventes, at hospitalsdirektionen er synlig i samspillet med medierne og medvirker aktivt til at profilere Hillerød Hospital udadtil På de indre linjer er der en forventning om, at hospitalsdirektionen fortsat har forståelse for værdien af en åben, anerkendende og positiv dialog med tillidsrepræsentanter og MED-systemet om Hillerød Hospitals udvikling og udfordringer og sikrer en god og løbende information til medarbejderne. Der er tradition for åbne og konstruktive meningsudvekslinger mellem ledelse og medarbejdere og en fælles vilje til at prøve nye veje side 9

10 I forhold til regionen er der en forventning om, at hospitalsdirektøren går aktivt ind i det fælles ledelsesarbejde, der foregår med bl.a. politikformulering og formidling af fælles værdier og holdninger ind i egen organisation. Evnen til at bidrage med nye vinkler og udfordre selvforståelse i den udvidede direktion er betydningsfuld I samspillet med de øvrige hospitalsdirektører i regionen forventes det, at den nye hospitalsdirektør indgår som en konstruktiv og aktiv kollega, som ser sig selv som en del af en større helhed, hvor man støtter hinanden bl.a. i konkrete problemløsninger i den daglige drift 6. Hospitalsdirektørens baggrund/bagage Vel vidende at ingen kan indfri alle forventninger, søges en hospitalsdirektør, der kan indfri flest mulige af nedennævnte forventninger. Faglighed og erfaring En videregående akademisk uddannelse som f.eks. en bred samfundsvidenskabelig eller økonomisk uddannelse gerne suppleret med en lederuddannelse En leder der er på vej i sin lederkarriere med ledelseserfaring på højt niveau fra komplekse organisationer med mange fagkulturer, herunder erfaring med strategisk ledelse, overordnet økonomistyring og organisationsudvikling. Skal kunne fremvise resultater fra nuværende/tidligere ledelsesfunktion, som der står respekt om Bred indsigt i sundhedsvæsenet. Kendskab til hospitalsverdenen vil være en fordel Et godt indblik i det politiske og administrative systems opbygning og virkemåde Gerne erfaring med ledelse af fusions- og fissionsprocesser samt byggeprocesser Kendskab til kvalitetsudvikling og akkreditering i sundhedsvæsenet Erfaring med kommunikation i forhold til ekstern profilering og interne udviklingsog forandringsprocesser Personlighed og ledelsesmæssig profil Først og fremmest en lederpersonlighed, der er præget af ordentlighed og loyalitet i alle relationer. En troværdig leder man ved, hvor man har og som man kan lave aftaler med og har tillid til. En rummelig person der respekterer andre mennesker og deres faglighed og et positivt og uhøjtidelig menneske, som man kan få et godt grin sammen med En dynamisk leder med et godt personligt drive, men samtidig også med en passende ydmyghed over for opgaverne. Besidder en smittende energi og evner at skabe engagement og få følgeskab af ledere og medarbejdere, når organisationen skal flytte sig. Har stærke kommunikative evner - formulerer sig klart og tydeligt. Er synlig og markerer sig i de ledelsesmæssige spor, der bliver lagt side 10

11 En visionær og strategisk tænkende leder. Evner at se, hvad der er i pipeline og forstår at inddrage organisationen i en dialog om de strategiske muligheder En leder der kan sætte mål - og samtidig delegere og give frirum til at prøve nye veje og metoder frem mod målene En leder med politisk tæft, stærke forhandlingsevner og samarbejdsevner samt en god organisatorisk forståelse. Har blik for det lange seje træk En teamorienteret leder, der kan fastholde og videreudvikle et effektivt lederteam i direktionen og hold-ånden blandt de øvrige ledere i organisationen En leder med stærke strategiske og styringsmæssige kompetencer. Er analytisk, innovativ og nytænkende. Kan hurtigt sætte sig ind i komplekse problemstillinger. Er god til at se muligheder og tør gå nye veje En leder der evner at finde balancen mellem udvikling og sikker daglig drift Giver konstruktivt med- og modspil. Tør udfordre både indadtil og udadtil. Har samtidig blik for balancen mellem egen organisations interesser og helhedsinteresserne i den større enhed, virksomheden indgår i En leder der bliver lyttet til og som får respekt i kraft af sin viden og indsigt Har blik for samspillet med tillidsrepræsentanterne og MED-systemet går efter bolden og har forståelse for de forskellige roller og interesser, der varetages Er tilgængelig og lyttende, men samtidig også handlekraftig og beslutningsdygtig når synspunkterne er lagt frem Ansættelsen 7. Ansøgerens vurdering af arbejdspladsen Alle interesserede er velkomne til at kontakte os, såfremt der er spørgsmål om stillingen og for eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold hertil. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til partner i Lundgaard Konsulenterne, Jørgen Norup, tlf eller , mail og/eller regionsdirektør Helle Ulrichsen på telefon De ansøgere, der går videre til sidste samtalerunde, opfordres til at aftale et møde med regionsdirektør Helle Ulrichsen for at få mulighed for at danne sig et personligt indtryk af kommende nærmeste overordnede og få svar på eventuelle spørgsmål inden sidste samtalerunde. side 11

12 8. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, der er beskrevet her i job- og personprofilen. Ansættelsesudvalget har efter sidste samtalerunde følgende grundlag for vurderingen af de sidste ca. tre ansøgere: Den skriftlige ansøgning Det personlige indtryk fra 1. samtale Et skriftligt resumé af en dialogtest hos en anden af Lundgaard Konsulenterne, i dette tilfælde partner Ole Bladt-Hansen. Resuméet udarbejdes på baggrund af en dybtgående, struktureret samtale om ansøgerens faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer. (Resuméet sendes også til ansøgeren, der får lejlighed til at kommentere det ved 2. samtalerunde) Et skriftligt resumé af ca. 4 referencer, som konsulenten indhenter telefonisk fra ansøgerens leder, kolleger og medarbejdere. Referencerne indhentes umiddelbart før anden samtalerunde og kun efter aftale med ansøgeren og under hensyn til, at ansøgerne skal kunne vende tilbage til arbejdspladsen uden at have fået den nye stilling. Referencerne er fortrolige og forelægges ikke ansøgeren Du kan læse mere om bl.a. dialogtesten og vores etik i ansættelsessager på Lundgaard Konsulenternes hjemmeside: 9. Tidsplan for ansættelsesforløbet Ansøgning mailes til gerne hurtigst muligt og skal være fremme senest den 3. november 2010 kl (Ansøgere med en fortrolig mailadresse bedes anføre denne i ansøgningen). Ansættelsesudvalget træffer beslutning om, hvem der skal med i 1. interviewrunde 10/ Kl interviewrunde med op til 6 ansøgere afvikles den: 18/ Kl Afholdelse af dialogtest - partner Ole Bladt-Hansen 22/ interviewrunde med op til 3 ansøgere afvikles den: 26/ Indstilling umiddelbart efter 2. runde Kl Orientering af Forretningsudvalget 7/ side 12

13 Afsluttende bemærkninger Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af konsulentens læsning af relevant materiale samt samtalerunde med nøgleaktører omkring jobbet. Jørgen Norup Konsulent i ansættelsessagen side 13

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Vicedirektør til Hvidovre Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør til Hvidovre Hospital

Vicedirektør til Hvidovre Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør til Hvidovre Hospital 27. januar 2010 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør til Hvidovre Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3.

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Direktør til IT, medicoteknik og telefonivirksomheden (IMT) i

Direktør til IT, medicoteknik og telefonivirksomheden (IMT) i 6. maj 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til IT, medicoteknik og telefonivirksomheden (IMT) i Region Hovedstaden Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår Vicedirektør Gert Hagelskjær Vores nye (dobbelt-) rolle Driftsherre med store visioner for det gode patientforløb i det nuværende hospital Kommende bruger

Læs mere

Region Hovedstaden. Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Region Hovedstaden. Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. maj 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Hvidovre Hospital. Projektdirektør til byggeri på Hvidovre Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Hvidovre Hospital. Projektdirektør til byggeri på Hvidovre Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Projektdirektør til byggeri på Hvidovre Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Om Hvidovre Hospital

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Job- og personprofil - Regnskabschef 14. april 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Regnskabschef til CTR Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR.

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR. Job- og personprofil Fagchef Sekretariat, IT og HR Baggrund Tønder Kommune gennemfører i øjeblikket en organisationsændring i forbindelse med at fagchefen for IT går på pension. Ændringen betyder at Sekretariat,

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Konference Nyborg Strand 29. november 2010 Bispebjerg Hospital

Læs mere

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Stillings- og personprofil Ledende overlæge Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest Region Midtjylland Januar 2015 Opdragsgiver Hospitalsenheden Vest Adresse Hospitalsenheden Vest Lægårdsvej 12

Læs mere

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune JOBPROFIL Direktør, Halsnæs Kommune 1. Indledning Halsnæs Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny direktør. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS, og den

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Direktør til Frederikssund Kommune (teknik, miljø, erhverv)

Direktør til Frederikssund Kommune (teknik, miljø, erhverv) Direktør til Frederikssund Kommune (teknik, miljø, erhverv) Du skal glæde dig til jobbet ude fra og ind : Du er en central aktør i udviklingen af rammevilkår for borgere og virksomheder hen over perioden

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov 5. maj 2015. Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen Job- og kravprofil Dato: 18. marts 2010 Konsulenter: Tina Overgaard og Maja Bjerregaard Have AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Stillings- og personprofil Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Aalborg Universitetshospital Januar 2015 Opdragsgiver Aalborg Universitetshospital, Klinik Hoved-Orto Adresse Aalborg

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010...4 3. Planlagte

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center for

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Sundhed i fællesskab SF i Region Hovedstadens valgprogram om sundhed 2010 2013

Sundhed i fællesskab SF i Region Hovedstadens valgprogram om sundhed 2010 2013 Sundhed i fællesskab SF i Region Hovedstadens valgprogram om sundhed 2010 2013 Et styrket sundhedsvæsen for os alle SF ønsker et styrket sundhedsvæsen for alle borgere. Det kræver ressourcer og nye måder

Læs mere

Job- og personprofil for. økonomidirektøren i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Denne jobprofil indeholder følgende afsnit:

Job- og personprofil for. økonomidirektøren i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Denne jobprofil indeholder følgende afsnit: for økonomidirektøren i Aarhus Kommune Denne jobprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Aarhus Kommune i udvikling 3. Organisatorisk placering 4. Det positive afsæt Forventningerne

Læs mere

Job- og personprofil. Daglig leder. Børnehuset Bøgehøjen. Rudersdal Kommune. Den 15. januar 2015

Job- og personprofil. Daglig leder. Børnehuset Bøgehøjen. Rudersdal Kommune. Den 15. januar 2015 Job- og personprofil Daglig leder Børnehuset Bøgehøjen Rudersdal Kommune Den 15. januar 2015 Denne job- og personprofil for den daglige leder af den integrerede daginstitution Bøgehøjen indeholder: Introduktion

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Afdelingsleder for virksomhedsområdet i Holbæk Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår...

Afdelingsleder for virksomhedsområdet i Holbæk Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Afdelingsleder for virksomhedsområdet i Holbæk Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indhold Vilkårene... 2 1. Indledning og

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Leder til det fælles beredskab

Leder til det fælles beredskab Henning Meldgaard Nielsen/ Sidsel Diemer Leonhardt København, 8.3.2015 JOB- OG PERSONPROFIL Leder til det fælles beredskab Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby- Taarbæk Kommune 1. Indledning Ballerup,

Læs mere

Job- og personprofil direktør for Social og senior

Job- og personprofil direktør for Social og senior Job- og personprofil direktør for Social og senior 1. Baggrund Stillingen som direktør med ansvar for Social og seniorforvaltningen i Sønderborg Kommune skal besættes som konsekvens af, at stillingen er

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015. August 2015/PBA

Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015. August 2015/PBA Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015 August 2015/PBA Indhold 1. Baggrund... 2 2. Kort om Langeland Forsyning A/S... 3 3. Stillingen... 4 4. Opgaver og ansvarsområder... 4 5. Kravprofil...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Stillings- og personprofil. Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland

Stillings- og personprofil. Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland Stillings- og personprofil Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri September 2015 Opdragsgiver Region Hovedstadens Psykiatri Adresse Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør

Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør 26.09.2014. Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør Job- og personprofil Læsø Forsyning A/S Læsø Forsyning A/S og de 5 datterselskaber Læsø Elnet A/S, Læsø Vand A/S, Læsø Varme A/S, Læsø Spildevand

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

Job- og personprofil. Kontorchef til sekretariatet for netværksaktiviteter og sagsbehandling af ansøgninger om EU-støtte (LAG-sekretariatet)

Job- og personprofil. Kontorchef til sekretariatet for netværksaktiviteter og sagsbehandling af ansøgninger om EU-støtte (LAG-sekretariatet) 1 Job- og personprofil Kontorchef til sekretariatet for netværksaktiviteter og sagsbehandling af ansøgninger om EU-støtte (LAG-sekretariatet) Den 26. januar 2015 Denne job- og personprofil indeholder:

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Økonomi- og indkøbschef

Økonomi- og indkøbschef Stillings- og personprofil Økonomi- og indkøbschef Norddjurs Kommune Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Torvet 3 8500 Grenaa Telefon 89 59 10 00 Stilling Økonomi- og indkøbschef Refererer til Afdelingen

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet Stillings- og personprofil Ret- og administrationschef Energitilsynet Marts 2013 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5400 www.energitilsynet.dk

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden Projektleder Gitte Antonisen Indhold Baggrund for beslutning Forløb og status Faglige bekymringer Udfordringer Muligheder for; innovation, kvalitative

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingerne 2. Ansættelsesvilkår 3. Århus

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole 1. Indledning Lind Skole syd for Herning er kommunens største folkeskole med 725 elever fra 0.-9. årgang, en specialklasse og et fritidshjem.

Læs mere

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning Job- og personprofil Administrerende direktør KLAR Forsyning munikationen med forbrugerne, f.eks. ved at have velfungerende hjemmesider og tage nye medier i brug. Klimaændringerne udfordrer byerne, infrastrukturen

Læs mere

Chef for Koncern IT. Herning Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3

Chef for Koncern IT. Herning Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3 Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Koncern IT Herning Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indhold Vilkårene... 2 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkår...

Læs mere

Odense ZOO Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund

Odense ZOO Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund 22.05.2013. Odense ZOO Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Odense ZOO s nuværende direktør gennem 10 år Henrik Lehmann Andersen har fået nyt job, hvorfor bestyrelsen for Odense ZOO

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret LEDERPROFIL God personaleleder Fagligt kompetent Resultater Helheds- og fremtidsorienteret God ledelse er af afgørende betydning for, at en moderne organisation skaber resultater og er innovativ. Denne

Læs mere

Indhold Hospitalets budget for 2015 2

Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Strategimøde i kantinen 3 TrivselOP indsatsområder 3 Oplev Sundhedsplatformen 5 Kompetenceudviklingspuljen 6 DHL Stafet den 25. august 6 Side 1 / 6 Hospitalets budget

Læs mere

Job- og personprofil. Skoleleder. Gilbjergskolen. Gribskov Kommune. Den 27. januar 2015

Job- og personprofil. Skoleleder. Gilbjergskolen. Gribskov Kommune. Den 27. januar 2015 Job- og personprofil Skoleleder Gilbjergskolen Gribskov Kommune Den 27. januar 2015 Denne job- og personprofil for Gilbjergskolens skoleleder indeholder: Introduktion Jobbet - Rammer og ansvarsområder

Læs mere

Varde Kommune Rekruttering af personalechef

Varde Kommune Rekruttering af personalechef 16.01.2015. Varde Kommune Rekruttering af personalechef Job- og personprofil Baggrund Da Varde Kommunes nuværende personalechef går på pension, søger vi en ny personalechef. Varde Kommune Kommunen strækker

Læs mere