BISSERUP HAVHEVEJ 44. matr.nr. 36ca og 36 go. B1SSERUP HAViJEVEJ. matr.nr. 36n.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BISSERUP HAVHEVEJ 44. matr.nr. 36ca og 36 go. B1SSERUP HAViJEVEJ. matr.nr. 36n."

Transkript

1 BISSERUP HAVHEVEJ 44. matr.nr. 36ca og 36 go. B1SSERUP HAViJEVEJ. matr.nr. 36n. Si tuat i onsplan 1: /2 etages bygning med erhverv ag beboelse, sammenbygget med udhus i 1 etage, alt opført Garageanlæg opført 1946 og ombygget Overdækket tørreplads (carport) i haven. facader: Hovedhuset har pudsede, hvide facader med gesimsbånd i gavle og facader. Pudset, sortgrå sokkel. Garageanlæg bl.a. gasbeton, sort træbektadning og pandeplader på sort sokkel. Tag^ 50 sadeltag med rode tegl, uden udhæng men svagt opskalket. Heltagskviste med zinkklædte f lunker. Garageanlæg med paptag. Skorsten: På bolig stor skorsten med to røgrer i rad, blank mur med betonkant. På udhusdel 1 stk. i rod, blank mur med betonkant og raroverdækning. Vinduer: Dels 2-3- og 4-rammede, dels storrudede vinduer, alle mørkbrune. Døre^ Fyldningsdør med glas, havedør og revlehalvdør alle mørkbrune. BEMURKHIHGER: En ejendom der adskil ler sig vasen11igt fra landsbyens traditionel le byggeskik. Den 2 1/2 etages bolig virker p.g.a. sin højde særdeles domi nerende, l i gesom garageanlægget virker fremmed for omgivelserne. Problemet kunne afhjilpes en del ved etablering af højere beplantning omkring bygningerne og det store åbne p-areal. Beboelse opført år 1900 samt garage. Facader: Bolig med sorttjæret bindingsværk med gule tavl, sorttjæret kampestenssokkel. Sorte trægavle 1 på 2. Sort træbeklædt garage. Tag; 50 stråtag med halmmønning og kragtræer, stråtækt taskekvist på hver side. Garage med bølgeeternittag med hvide vindskeder. Skorsten: 1 stk. i gul, blank mur med udkraget sokkel og betonafdækning. Vinduer: 1- og 2-rammede vinduer med sprosser, sort- og hvidmalede. Døre: Revlehalvdør, fyldningsdør med sprossede ruder samt havedør med sprossede ruder, alle hvidmalede. Hvid revleport i garage. Et nænsomt restaurere! beboelseshus, der har bibeholdt sin oprinde lige charme og kval i t et. Stråtagskvistene er fint afstemt efter husets proportioner. Træbeklædningerne på gavlene er opretholdt. En smuk indgang til Poststien. BEVARINGSVÆRDIG BOLIG. 48

2 B1SSERUP HAVNEVEJ 46. matr.nr. 36«. B1SSJRUP HAVNEVEJ W, matr.nr. 36h. Bolig opført 1939 samt udhus og garage. Facader: Bol i g- og udhus facader i rod, blank mur med udkragede gesimsbånd i gavle og facader. Trægarage mørkbrun. Tag: 50 sadeltag uden udhæng, grå cementtagsten. Pultkvist med zinkkledte f lunker. Udhus med ensidig taghældning belagt med ceraent tagsten. Garage 5 ensidig sort bølgeeternittag. Skorsten: 1 stk. på bolig i rød, blank mur med mindre udkragning. 1 stk. på udhus i rød, blank mur med betonkant og røroverdækning. Vinduer: I bolig gråmalede storrudede vinduer, enkelte er todelte. I udhus grå 2-rammede vinduer med sprosser. Et velproporti oneret hus typisk for sin tid. De nyere store vinduer har frataget huset noget af dets oprinde lige karakter. Det kunne ønskes, at rnan ved senere udskiftninger vender tilbage til de oprinde lige typer. Pultkvisten med!inkklædte flunker er et meget fint eksempel på en velproporti oneret kvist. BOLIG M1LJBFORBEDRENQE. Beboelse opført 1909 samt udhus. Facader: Grundmurede, hvidkalkede med gesimsbånd i gavle og facader, sort pudset sokkel. Hvidkalket udhus. Tag: Bolig 50 sadeltag med grå bølgeeternit, uden udhæng. Stor kvist med fladt tag og stort udhæng, træklædte flunker. Udhus med 20 eternitbekladt sadeltag. Skorsten: 1 stk. gul, blank mur med betonkant. Vinduer: 1-, 2- og S-rammede med sprosser nogle blåmalede, de fleste behandlet med brun træbeskyttelse. Døre^ 2 brune fyldningsdøre med spr-ossede ruder i bolig, brune revledøre i udhus. Sldre moderniseret beboelseshus. Det grå bø l - geeternittag er pint tilpasset husets hovedform uden udhæng o.lign. Den store kvist falder derimod helt uden for husets oprinde lige stil og virker meget klodset. De nye vinduer og døre passer godt til huset, dog kunne det ønskes at man ved senere over fladebehandlinger anvender dækkende malingstyper. MILJØFORBEDRENDE. 49

3 B1SSERUP HAVHEVEJ 48. matr.nr. 36i, B1S5ERUP HAVNEVEJ 49. matr.nr S i tuat i onsplan 1:2000 Si tuat j onsplan 1:2000 Beboelse opført 1880 med nyere t i (.bygninger samt udhuse, der anvendes i f.m. fiskeri. Facader: Bol i g med sort t j året bindingsværk og hvide tavl på sort sokkel, grundmuret gavl med murvinger, brun altan 09 finérklædt gavltrekant mod vest. Udhuse grå lecablokke, o.a, mater. Tag: 45 sadeltag m. pandeplader, taskekvist mod syd. Udhust i l bygning 5 ensidig taghældning, udhuse 5-10 hældning, eternittag. Skorsten: 1 stk. skorsten på bolig i gul, blank mur med betonafdakning. På udhust i l bygning 1 stk. gul, pudset med betonkant. På erhvervsudhus skorsten i gul, blank mur med udkragning. Vinduer: 2-rammede med sprosser mørk-blågrønne, større parti ved terrasse mod vest. l erhvervsudhuse blåmalede i forsk, størrelser og udform. Dere^ B l Små l ede med råglasruder, brun altanog terrassedør med glas. Udhuse har sorte revleog listedøre. BEMÆRKNINGER; Et aldre bindingsværkshus, hvor senere moderniseringer er foretaget helt uden hensyn ti l husets oprinde lige karakter. Speciel t den nye vestgavl falder helt udenfor husets arkitektur. En farvemæssig tilpasning til den aldre del af huset kunne ønskes, BOLIG BEVARINGSVÆRDIG. Beboelse og garageanlæg opført 1931 med senere om- og tiibygni nger. Facadej^ Rød, blank mur på gré cementsokkel. Bolig med udkraget gesims. Udhus/garage har 2 brune listepartier mod vejen. Tag: 50 tegltag med kvartvalm og lille pultkvist, uden udhæng. Vestlige del af garage/udhus med lav ensidig taghældning, øst lige del med 30 sadeltag med bølgeeternit. Skorsten: 1 stk. i rod, blank mur med betonafdakning og røroverdækning. Vinduer^ l bolig dels storrudede med brun træbeskyttelse dels malede 2-rammede med sprosser. Garage brun og hvidmalede små vinduer, vinduesbånd i listeklædte partier. Døre: Nyere brun hoveddør raed glas og lister. Z ink ru lleport i garage. Et typisk murermesterhus fra JO'-erne i gode proportioner og materialer. De påbegyndte dørog vinduesudskiftninger forringer desværre husets samlede ud t r-yk. Det kunne ønskes, at man ved senere udskiftninger vender tilbage til de oprindelige typer. MILJOFORBEDRENDE BOLIG. 50

4 B1SSERUP HAVNEVEJ 50. matr.nr. B1SSERUP HAVNEVEJ 5g. matr.nr. 36fb. Situationsplan 1:2000 Situationsplan 1:2000 Beboelse fra 1880, ombygget 1934 samt ældre udhus og garagebygning. Facader: Pudset, rødmalet bolig med gesimsbånd og frontgavl. Træbeklædt udhus med trempel 1 på 2, rødmalet. Garage med pandeplader. Taa: 50 sadeltag med sort eternit på boligen. 35 sadeltag på udhus, ens i dig 15 på garage, eterni t. Skorsten: 2 af rød, blank mur med betonafdækning. På udhus høj, rød skorsten med sokkel. Vi nduer: 1 -, 2- og 3-rammede, hv idmal ede vi nduer i boligen, l udhuset 2-rammede, grønmalede samt stor rude i gavl. Døre: Nyere, brun dør med råglas i bol i gen. Revledøre og -porte i udhus 09 garage, h.h.v. grønne og brune. n bo lig af stor betydning for gadebil ledet. Desværre har det nye sorte bølgeeternittag med de store udhæng ændret husets udseende afgørende. Huset får dog betegne l sen "mi l j øf orbedrende" p.g.a. de traditionelle facader, der stammer fra ombygningen i Det gi. udhus tned de rade træfacader- vurderes ligeledes til at have en vis værdi for bymiljøet. BOLIG OG UDHUS MILJOFORBEDRENDE. SommerbQlig opført 1930, ombygget 1964 samt en del småskure. Facader: Facader beklædt med glat, lysegrå eternit. Tag; Ca. 20 sadeltag med grå bølgeeterni t, store udhæng. Vinduer: Storrudede vinduer behandlet med brun træbeskyttelse. Døre: Nyere døre med glas, brune. Et lille anonymt hus beliggende i anden række i forhold til Bisserup Havnevej. Husets udformning er t yp i sk for 1960'-erne og uden sammenhæng med landsbyens t rab i t ionelle bygges k i k. Ejendommen virker med de mange småskure (campingvogn) noget rodet. 51

5 BISSERUP. HAVNEVEJ 55. matr.nr. 36br. BISSERUP HAVNEVEJ 56, tnatr.nr. 36ei_og ek ; * Si tuationsplan 1 :2000 Situationsplan i:?nnn Bolig opført 1936 samt nyere garage. Facader: Boligen er opført i rod, blank mur med gesimsbånd. Stor frontgavl mod gaden med murblænding med årstal. Pudset sokkel. Træbeklædt garage, brun træbeskyttelse. Tag: Ca. 50 sadeltag med a f va linede gavle, rode vingetegl. 5 ensidigt tag med eternit på garage. Skorsten^ Rød, Blank mur med rørafdækning. Vinduer: Nyere storrudede vinduer, brun træbeskyttelse. I gavl aldre 2-rammede, hvidmalede. Et smukt eksempel på et murerraesterhus fra 30'- erne opført i rade sten med rødt tegltag. Det kunne ønskes, at man ved senere vinduesudskiftninger vender tilbage til de oprindelige typer, så huset bliver bevaret i sin helhed. MILJOFORBEDRENDE. Bolig opført 1959 samt røgeri opført 1964, ombygget Facader: Pudsede, gulrnalede bygninger, sorte sok ler. Tag: På boligen 30 sadeltag med grå bølgeeternit, halvtag med klare plader på røgeriet, ensidig lav rejsning, eternit. Skorsten: På boligen rød, blank mur med udkragning og roroverdækning. På røgeri et skorsten af rød, blank mur. Vinduer: Forskellige hvidmalede vinduestyper. I den ældre del af røgeriet, blåmalede. Døre: 2 l i stedøre, brune i bol igen. hvidmalet dør med glas i røgeriet. Huse, der er typiske for deres tid, men som i form adskiller sig en del fra den traditionelle byggeskik i Bisserup. Det tråd i tionelle farvevalg - gule facader og hvide vinduer - bør bibeholdes, da husene derved falder rimeligt natur l i gt ind i området. 52

6 BISSERUP HAVNEVEJ 57. matr. nr. 36fx. BISSERUP HAVNEVEJ 58. matr.hr. 36k. Situationsplan 1:2000 Situationsplan 1:2000 Garage opført Facader: Træbeklædning behandlet med mørkebrun træbeskyttelse. Tag: Built-up tag med brun bræddekladt stern. Vinduer: Enkelt, brunt. Dflre: Brun vippeport, tre. Et haveareal, hvorpå der kunne opføres en ny helårsbolig med en udformning ti l passet den t rad i tionelle byggeskik i Bisserup. Beboelse opført 1880 med senere ti l bygninger, anneks og carporte med tagterrasse. Huset har tidligere varet toldsted. Facader: Dels sorttjaret bindingsværk med hvide tavl, dels pudsede med udkragede gesimsbånd. Nordgavl tra 1 på 2 med vandbradt på knagte. Sort/grå sokkel. Anneks dels hvidpudset murværk dels trapartier. Tag; På beboelse 50 opskalket sadeltag, stråtækt med halmmønning og kragtraer, flere stråtagskviste. På anneks 15 sadeltag og udhus 10 ensidig tag med røde tegl. Skorsten: Hvidraalede skorstene med høj sokkel ag smalle udkragninger. Vinduen ' bolig og udhus 2- og 3- rammede med småsprossede ruder, i anneks dels mindre småsprossede, dels store vinduer mod engen, alle blåmalede. Cigre: Blåmalede halv- og heldøre med fyldninger Og sprossede ruder i bolig og anneks. En nyistandsat ejendom, hvor den gamle beboelse i hovedtrakkene har bibeholdt sin oprinde lige karakter. Den nye sidefløj med stor tagterrasse mod vest virker noget dominerende. GL. BOLIG BEVARINGSVÆRDIG. 53

7 B1SSERUP HAVHEVEJ 59. matr. nr. 36 as. 6ISSERUP HAVNEVEJ 60. matr.nr. 36 fg. Situationsplan 1:2000 Si tuationsplan Langehus opført år I gangvarende udstyknings- og byggesager (indretning af 2 lejligheder). Huset er en del af den tidligere købmandsgård på stedet. Facader: Sort t j året bindingsværk med hvide tavl, grundmuret hvidkalket vestgavl med teglafdakning. Bstgavl overkalket bindingsvark med vandbrsdt og trabeklædning i gavlspids. Sorttjaret sokkel. Tag: 50 sadeltag med grå bølgeeternitplader. Skorsten: 2 store samt 1 mindre med sokler og udkragninger, oprinde l i g hvidkalkede. Vinduer: Mod nord st or rudede vinduer ievrigt 2- og 3-rammede med sprosser, alle brune samt btåmalet gavlvindue. Dgre: Brune rudermønstrede tistehalvdøre med ruder. I gavl blå revl eder, Et velproportioneret langehus, der bør bevares. Ved senere tagudsktftninger kunne ønskes oplagt strå eller rade vingetegl. Vinduerne bør v»re 2-rammede med sprosser, helst malede i traditionel te farver. Ejendommens store træer samt elmehegnet langs vejen bør bevares. BEVARINGSVJtRDIGT. Bolig opført 1969, udhuse og garage opført Facader: Bolig og udhustilbygning i hvide kalksandsten.braddebekladt østgavl, indbygget altan i vest gavl og gavl trekant, alt behandlet med mørkebrun trsbeskyttelse. Garage hvidmalet br«ddebekladning og sort pergola. Tag_L Bolig 50 sadeltag med sort bølgeeternit, udhustilbygning 10 ensidig eternittag, garage med buiit-up tag. Skorsten: 1 stk. på bolig i hvide kalksandsten. Vinduer: Store vinduer i bolig, udhus og garage, alle behandlet med sort træbeskyttelse. Døre: Bl.a. 2 rammedøre med glas, behandlet med sort trabeskyttelse. Hvide revledøre ogporte i garage. BEHURKHIHGER: Et såkaldt A-hus fra 60'-erne. Et tidstypisk parcelhus, der på naturlig måde kunne placeres i ethvert parcelhuskvarter, men som virker fremmed blandt de gamle bindingsv»rksejendomme. 54

8 B1SSERUP HAVHEVEJ 62. matr.nr. 36o oa 36z. GALLERI STALDEN Situationsplan 1:2000 VESTFLØJEN "Jacob Fiskers Gård". Bolig i stuehus, galleri indrettet i tidligere stald samt mindre udhus. Opført år Fløj mod vest indrettet som bolig og udhus opført år Facader: Boligens vestgavl af hvidkalket grundmur, øvrige facader er bindingsvark, som er pudset og kalket over. Spånkladt østgavl. Vestfløj af hvid, pudset grundmur med spånkladt nordgavl. Galleristalden har hvide tavl i sorttjæret bindingsvark, som er delvist overkalket, glat braddegavl mod øst. Alle bygninger på sort sokkel. Tag: Alle bygninger har stråtakt 50 sadeltag med halmmanning og kragtraer. På bolig og vestfløj er der stråtakte taskekviste med flere vinduesfag. Mod havesiden en rakke tegl i tagskagskanten. Lille tilbygning til galleri med ensidig eternittag. Skorstem På bolig 2 filtsede, hvide skorstene med sokkel og udkragning. På vestfløj hvidkalket skorsten med sokkel og udkragning. Vinduer: I bolig 2- og 3-rammede vinduer med sprosser, mod gårdspladsen grønmalede, øvrige steder rødmalede. I galleribygningen dels jernvinduer dels forholdsvis store dannebrogsvinduer alle grønmalede. l vestfløjen 1- og 2-rammede, grønmalede vinduer med sprosser. pørei Redmalet fyldningsdør og sprosset havedør, grønmalet sildebensmønstret revledør i bolig. Galleristalden har grønne revlehalv- og heldøre. Vestfløj med grønne revledøre. Sort port i lille udhus. BEHItRKNINGERj, En yderst bevaringsvardig ejendom med fint afstemte bygninger i gode materialer og farver. Der bør udvises stor nansomhed ved senere 1- standsattelser. Den pigstensfaelagte gårdsplads bør bevares, ligesom havens store traer. BEVARINGSVÆRDIG. 55

9 BISSERUP HAVNEVEJ 65. matr.nr. 36c. BISSERUP HAVNEVEJ 66. jiatr.nr. 36p og Ik., Staldbygning fra Bygningen er en del af en gammel købmandsgård. Langs gaden har der tidligere ligget «n stor 2-etagers hovedfløj. Denne er nedrevet i Materialerne er genanvendt i det gamle sygehus i Rude. Den store murpille er en rest af i ndkørselsperti et ti l købmandsgården. facader: Hvid, overkalket bindingsværk i facader. Hvidkalkede grundmurede gavle. Tag: Opskalket 50 sadeltag med sorte bølgeeternitplader. Tagskagskvist med luge (høgab). Vinduer: Blåmalede jernvinduer. Døre: Blå revledøre, -lemme og -porte. Den gamle udhusbygning er i ret dår l i g byggeteknisk ti Istand. Bygningen påtinkes nedrevet i forbindelse med en udvidelse af Lodskroen. Ejendommen har flere bevaringsvardige træer. Langehus med keramikudsalg og 2 lej ligheder. Havestueanneks i tidt. grise- og hønsehus. Ovnhus, udhus, lerskur og garage. Tidl. kro, missionshus, skolestue og bageri. Facader: Bolig i sort t j året bindingsvsrk med hvide tavl. Sydgavl hvid pudset grundmur. Hordgavl træklædt 1 på 2, udhus, lerskur og garage med sort trabeklædning, hvidkalket ovnhus. Havestueanneks hvidkalket grundmur. Tag: Længehus 50 sadeltag, stråtækt med halmmønning og kragtrier. 1 stor taskekvist med 5 fag vinduer, mindre stråtagskvist mod tfst. Anneks med stråtækt sadeltag. Ovnhus med bliktag. Skorsten: 3 hvide filtsede med udkragninger på bolig- På havestueanneks stor skorsten. Vinduer: l boliglænge blåmalede 2- og 3-rammede med småsprossede vinduer. Anneks med sorte jernvinduer og store ateliervinduer mod havnen. Døre: I boliglænge sorte revledøre med ruder i btåmalet indfatning. Sorte revledøre i anneks og udhus, sort revlehalvdør i ovnhus. BEMÆRKNINGER En smuk ejendom i gode farver og materialer. Ejendommen med den forhave er i h*j grad med til at skabe et attraktivt gadebillede. Flere tr»er er bevaringsvardige. BEVARINGSVÆRDIG. 56

10 B1SSERUP HAVNEVEJ 67. ma.tr.nr. 48. FACADE MOD VEST Lodskroen opført 1935 med flere senere tilbygninger. Hvor kroen nu l igger har t idl igere viret en rejselade. Facader: Kroen er dels med facader af red, blank mur, dels strukturpuds, hvidmalet. Tag: Tagene på de enkelte bygninger er meget forskelligartede. Både sadel tage, ensidige samt flade tage findes. Som tagbelsgni nger er anvendt grå, rød og sort bølgeeternit samt tagpap. Skorsten: 3 stk. pudsede, hvidmalede skorstene med ragrar, en ned afdækning. Vinduer: Dels store ruder, dels opdelle ruder i krostuen. Mod syd runde betonrer samt støbejernsv induer. Blyindfattede vinduer mod gårdhaven. Travinduerne er alle behandlet med sort trabeskyttelse. Dere: Sortmalet fyldningsdør. Havedør med glas, sort. 2-fLøjet revledør, sort. HOVEDBYGNINGENS BSTGAVL Et meget forskelligartet bygningskompleks uden nogen gennemgående stil. Bygningerne adskiller sig markant fra landsbyens øvrige bebyggelse. Ved udvidelse af kroen, bor der tages mere hensyn til de omkringliggende bi nd i ngsvarkse j endomme. 57

11 61SSERUP HftVHEVEJ 73. jnatr.nr. Im. SKOLEENGEN, matr.nr. 36b. L ingehus med bol i g og udhus opført Ti l- bygget carport anvendes ti l brundeopbevaring. Facader: Sort bindingsværk med hvide tavl. Hvid, pudset østgavl med tra 1 (liste) på 2 med var>dbrzdt. Tag: 55 sadeltag med rødmalede metalplader. Tilbygget skur med 10 ensidig eternittag. Skorsten: Hvid, pudset skorsten med sokkel og smal udkragning og røgrør. Vinduer: Jernvinduer og grønne 2-rammede vinduer med småsprossede ruder. Døre: Grønne revledøre og fyldningsdøre med sprossede ruder. En bygning der i det store hele har bibeholdt sin oprindelige karakter. Dog har udskiftningen af det gamle stråtag til metalplader svukket husets samlede udtryk. Den store kastanje ved indkørslen og den store ask mod vest bør bevares. BEVARINGSVftROIGT. Gammelt bødehus på strandengen. Facader: Overkalkede bindingsvarksfacader, hvidkalkede på sokkel af syldsten. Gavl beklidt med traspåner mod vest. lag: Stråtag med haltnmønning og kragtraer. Skorsten^ Hvidkalket skorsten med udkraget sokkel. Vinduer: Vinduerne består dels af grønmalede støbejernsvinduer dels grønmalet to-rammet vindue med sprosser. Desuden små sorte lemme. Døre: l østgavlen sidder en sort revledør, Et usædvanligt smukt og velproportioneret hus beliggende på den åbne strandeng. Et hus, det er meget vigtigt at bevare i forbindelse med havnemi ljøet. BEVARINGSVKRDIGT. 58

12 B1SSERUP HAVNEVEJ og 85 matr.nr. 1 L. Itj la og SYDLIGSTE DEL CHR. 85) "Hagaslnbygning" opført 1860 med senere ombygninger, indrettet med 3 boliger, hvoraf nr. 81 bruges som klublokale m.m. for Bisserup Sejlklub. Udhus- og carport t i l bygning på langehus samt fritliggende udhus/garage. Facader: Langehus og udhus f sorttjaret bindingsværk med hvidkalkede tavl på sort t j året sokkel. Langehusets nordgavl med sort tr«bekladning 1 på Z (skaller), vandbradt på knagte, sydgavl kun bekladt i spidsen. Tag: Langehus har 50 sadeltag med rødmalede blikplader, gamle tagvinduer og store ovenlysvinduer i bol i gerne. Udhusti l bygning (nr. 83) med 15 ensidig sort paptag. Udhus/garage med fladt tag. Carporttilbygning med klare plader. Skorsten: På hver bol i g findes 1 skorsten i gul, blank mur med sokket og smal udkragning. Vinduer: 1-, 2- og 3-rammede vinduer med sprosser i langehuset og udhustilbygning, alle grenmalede. Dgre^ I Isngehuset fyldningsdøre med sprossede ruder, havedøre med sprosset glas, revledør med overvindue samt revledør, alle grønmalede. l udhustilbygning sorte revledflre, en enkelt med rude. I udhus/garage sorte revledøre ogporte. r BEMtRKHIHGER: Et meget betydningsfuldt langehus beliggende umiddelbart ud til havnen. Det må ønskes, at opdel ingen af huset i 3 boliger ikke medfører tre forskellige facadeudtryk. Huset bør fortsat trods opdelingen fremstå som ét (»ngehus med samme døre, vinduer, farver mv. På lang sigt kunne det ønskes, at huset igen blev stråtskt. BEVARINGSVlERDIGT. 59

13 DYVEKtR 25B. matr.nr. 11]. HOLSTE1NBORGVEJJ03. matr.nr. 41. Sommerbolig kaldet "Lille Starrede" opfort 1915 ombygget i Facader: Grundmur, hvidmalet. Rødt bindingsværk med hvide tavl i udbygning mod nord. Tragavl 1 på 2 rødmalet. Pudset sokkel. Tag: Ca. 50 sadeltag med røde vingeteg l. Mindre kvist. Skorsten; 2 glatte skorstene med betonafdakning, hvide. Vinduer: 2- og 3-rammede med sprosser. Småsprossede vinduer i udbygning mod nord. Oere: 2 nyere glasdøre samt aldre t radøre og smuk 2-f løjet fyldningshoveddør, alle rbdmalede. Et ualmindeligt smukt og velproportioneret hus med små udbygninger. Gode materialer og farver. Et hus der absolut bar varnes om. De to store ege i haven er af stor vardi. BEVSRINGSVÆRDIGT. itldre bindingsværksbol ig med tilhørende udhus, opført ca. år Anvendes idag som mandskabsrum i f.m. savvarket på nabogrunden. facaden Sort bindingsværk med hvide tavl, ktinkbekladte tragavle, med vandbradt, sorte. Tag: Stråtag ned halmmønning og kragtner. SkorstenL 2 nyere, murede skorstene med sokkel, hvide. Vinduer: 1-, Z- og 3-rammede, blåmalede vinduer med sprosser. I udhus sorte. Døre: Fyldningadør med glas samt revledare. l bolig blåmalede, i udhus sorte. BEMJRKNIMGER: Nogle smukt bevarede bygninger i gode materialer og farver. Bygninger, der b«r bevares og vedligeholdes med nznsom hånd. Havens agte kastanje bør bevares. BEVAR1NGSVCR01GE. 60

14 HOLSTE1HBORGVEJ 205. matr.nr. 34. HOLSTEIHBORGVEJ 206. matr.nr. 3b. Si tuationsplan 1:2000 HOLSTEINBORGVEJ a Bindingsvarksbolig opført ca. år 1820, ombygget og udvidet i Boligen består af 2 sammenbyggede hus. facader: Sort bindingsvark med gule tavt. Udvidelsen med pudsede gule facader. Sorte tragavle.1 på 2, med vandbradt på det gamle bindingsvarkshus. Tag; Sadeltag 45 med grønne metalbølgeplader og pultkviste på det gamle hus. Sort etern i t på ti l bygningen. Skorsten: Ny skorsten i blank mur med betonafdækning. Vinduer: 2- og 3-rammede nye vinduer med sprosser i bindingsværkshus. 2-rammede med sprosser og buet glas i tilbygningen. Atle malet rødbrune. Døre: Nyere listedør med glas samt si Idebensdør, brune, BEHftHKNINGER: Det gamle bindingsvarkshus er i hovedtrakkene bevaret. Den nye tilbygning virker noget fremmed i sit udtryk med den lavere tagrejsning, de store udhsng, det sorte eternittag og de buede ruder. Tilbygningen kunne ønskes tilpasset det gamle hus bedre. B1NOINGSVCRKSBOLIGEK ER BEVARINGSVÆRDIG. Ældre bindingsvarkshus opført ca med tilbygning fra Facader: Sort bindingsværk med gule tavl. Gavl mod nord beklædt med "bæverhaler", sorte. Gav! mod syd 1 på 2. Vandbradt på konsoller. Tilbygning mod syd af træ 1 på 2. Tag: Ca. 50 sadeltag med strå. Halmnwnning med kragt råer. Stråtagskvist mod vest. Fladt tag på tilbygning. Skorsten: Nyere gul skorsten med udkragning og sokkel i rygning. Ny stor skorsten ved tilbygning. Vinduer: 2-raramede småsprossede, brunmalede. I gavl r«de/blå. I havestue store sprossevinduer. Døre^ Plankedare, mod vest med rude, brune. 1 havestue sprossedør. BEHtHKHINGER: Et smukt gammelt bindingsvarkshus, der bør varnes om. Den fine gavl trekant med "baverhaler" er et karakteristisk trak fra Bisserup, der bør bevares. Den nye tilbygning mod syd virker fremmed for huset. BEVARINGSVÆRDI GT. 61

15 HOLSTEINBORGVEJ 207. matr.nr. 31. HOLSTEINBORGVEJ 209. matr.nr. 3d. Situationsplan 1: HOLSTEINBORGVEJ flyghimgsbeskrlvelse: Uldne bindingsværkshus opfart år 18??, ombygget Huset er en del af et dobbelthus, kaldet industri huset. Der har gennem tiderne været pottemageri, skomager, kakkelovnsfabrikation samt porcelansfremstilling. I dag er der bolig. Facader: Sort bindingsvark med hvide tavl. Overkalket bindingsvark i gavl. Sort t j året kampestenssokkel. Klinkbekladt gavl med vandbredt, sort. Tagi 50 sadeltag med granmalede metalplader. Skorsten:, Nyere skorsten af gul blank mur med betonafdikning. Vinduen 2-rammedc. småsprossede vinduer, granmalede. Døre: Nyere dår med glas, gran. BEMÆRKNINGER; Et ualmindeligt smukt hus med stor facadehøjde. Gode facader, hoveddøren kunne ønskes erstattet med en oprinde l i g dørtype. Metaltaget kunne ved udskiftning»nskes erstattet af røde vingetegl el ler strå. Et spindende hus, der bar varnes om. BEVARINGSVURDIGT. Uldre bindingsværkshus opfart år 1822, ombygget Huset er den østre det af et dobbelthus, kaldet industrihuset. Der har i huset vare pottemageri, skomager, kakkel ovnsfabrikation samt porcelnnsfremsti l Ung. I dag er der bolig. Facader: Sort bindingsværk med hvide tavl. Stor facadehøjde. Overkalket bindingsvark i gavl. Sorttjaret kampestenssokkel. Klinkbekladt gavl med vandbradt, sort. Tag: 50 sadeltag med grønmalede, rustne metalplader. Skorsten: Nyere skorsten af gul blank mur med betonafdakning. Vinduer: 2-rammede. småsprossede vinduer, grenmalede. BEHiRKNlNGER: Et meget smukt bindingsvarkshus med stor facadehejde. Gode farver og materialer, dog kunne taget ved udskiftning anskes erstattet af rade vingetegl eller strå. Et godt hus, der bar vedligeholdes nænsomt. BEVARINGSVilRDlGT- 62

16 HOISTEIHBORCVEJ 210. matr.nr. ZA. HOLSTEINBORGVEJ 213. matr.nr. Bindingsvarksbolig med udhus fra ca Omog udbygget i (Idre havestue mod vest. Facadgr: Brunt bindingsvark med gule tavl. Sortt j ære t kampestenssokkel. Kod gaden sorttjaret spåntækket gavl. Tilbygn. gulmalet gasbeton. Taa: På boligen 50 sadeltag m. strå. Halmmønning m. kragtner. Udhus og tilbygning grå bølgeeternit. Ti l bygning ca. 20 ensidigt tag. Skorsten: 3 skorstene med sokler og ragrør, glat skorsten i tilbygning, alle gulmalede. Vinduer: 2-rammede, småsprossede. I udhus røde støbejernsvinduer. I udhus og tilbygning større sprossevinduer, alle rød- og blåmalede. Glassten i tiibygning. DøreL Nyere listedør med gult råglas i boligen, brun. Fyldningsdør med sprosseglas samt halvdør i udhus. Revledar i tilbygning, brun. Et meget smukt stuehus med en fint tilpasset havestue mod vest og aldre udhus mod syd. Husets spånbeklidte gavl bør absolut bevares. Husets hoveddør kunne ønskes udskiftet. De senere udskiftninger er meget fremmed for den oprindelige byggestil, men opleves fra gaden heldigvis ikke sammen med de aldre bygninger. En ualmindelig smuk have med flere bevaringsvardige traer. BOLIG OG UDHUS BEVARINGSV*RDIGE. BYGH1MGSBESKRIVELSE: Landbrugsejendom. Nyt stuehus opført 1961, del af ildre stuehus opført ca. 1800, aldre grundmurede udhuse fra 1926 samt bindingsvarksudhuse fra ca Facader: stuehus af letbeton, gulmalet. Bindingsværkshuse med brunt travark og gule tavl. Grundmuret udhus, gult. Gavle med trabekladninger, brune. Tag: sadeltage. Stuehus med røde tegl, udhuse med stråtag og kragtrser, udhus med rødbrun bølgeeternit samt udhus med røde pandeplader. Skorsten: Muret skorsten med sokkel og udkragning, gul. Vinduer: l stuehus store vinduer, brun trubeskyttelse. I udhuse støbejernsstaldvinduer samt 1- og 2-rammede vinduer med sprosser, alle grønmalede. Pore: Listedffre i stuehus, brune. Fyldningsdfcr med glas i mel lembygning, revledere i udhuse, alle grønmalede, Det nye stuehus er med sine farver, tragavle 09 det røde tegltag søgt tilpasset de gamle udhuse. De gamle bindingsvsrksudhuse bar bevares og vedligeholdes med nansomhed. UDHUSE SAHT DEL AF KLORE STUEHUS ER BEVARINGS- VIRDIGE. 63

17 HOLSTE1NBORGVEJ 215. matr.nr._j8a. HOLSJEIHBQRGVEJ matr.nr.2u. Situationsplan U 1:2000 Ældre beboelseshus opført 1896 samt udhus. Facader: Grønmalet bindingsværk med hvide tavl. Træbeklædte gavle 1 på 2. Kampestenssokkel. Udhus med overkalket bindingsværk og spangavle. Ta.gj_ 45 sadeltag med rode vingetegl. 45 stråtag på udhus. Skorsten: Muret skorsten med sokkel og udkragning, hvidkalket. Vinduer: 2-rammede vinduer med sprosser, gronmalede. DøOl Nyere hoveddør, brun træbeskyttelse. Et smukt velbevaret hus af gode materialer og i gode farver. Ved senere udskiftning af hovedderen kunne ønskes en mere oprindelig fyldningsdar eventuelt med sprossevindue. BEVARINGSVÆRDIG!. BTGN1MGS6ESKR l VEJ.SE : Cldre bindingsværkshus indeholdende bolig og mindre trikotageforretning opført ca Nyere vindfang mod gaden samt ombygget gavlparti mod «st. Facader: Sort bindingsvar k med hvide tavl, sorttj»i-et sokkel. Glasfacade i estgavl. Vindfang af træ, sort. Iag_L 45 sadeltag belagt med grå bølgeeternit. Skorsten: Nyere skorsten i r»d, blank mur med afdækning. Vinduer: Butiksvindue samt 1- og 2-rammede vinduer, 2 små sprossevinduer mod gaden, alle rødmat ede. Døre: Butiksdar med glas. Tradør i vindfang, sort. Et ældre hus, der ved sin beliggenhed og sine gamle bindingsværksfacader er af stor betydning for oplevelsen af gadebilledet. Det nye gavlparti mod øst falder helt udenfor ejendommens traditionelle byggestil. Ved senere udskiftninger af taget kunne ønskes strå eller røde vingetegl. Valnøddetræet i haven bør bevares. BEVARINGSVÆRDIG?. 64

18 HOLSTEIHBORGVE mat r. nr._ 4Qa._ HOLSTEINBORGVEJ 324. matr.nr. 2i. Bindingsvarksbolig opført 1864 samt udhus. Facader: Sorttjaret bindingsværk med gule tavl. Tag: Ca. 50 sadeltag med strå, Halrornønning med kragtraer, stråtagskviste mod syd. SkorstenL Stor fritstående glat skorsten samt skorsten I rygning på udhus med udkragning og sokkel. Begge gule. Vinduer: 2-rammede med sprosser, blåmalede. Døre: Fyldningsdøre med sprosseruder, blåmalede. BEMÆRKNINGER; Et i hovedtrakkene velbevaret, gammelt bindingsværkshus, der sammen med udhuset er af stor betydning for bymil jøet. Den store nye skorsten vi r ker i modsatn ing ti l udhusets skorsten ret dominerende. Smukke dåre og vinduer. BEVARINGSVXRDIGE. BYGN 1NGS6ESKR 1VELSE: Missionshus opført 1920 sarnt udhus. Facader: Rød, blank mur med mønstermorvirk i gavlene og murblandinger mod nord. Kamtakker øverst på gavle. Stankpudset sydgavl. Lag: 55 sadeltag med røde tegl. Udhus med 20 sadeltag, grå eternit. Skorsten: Nyere skorsten, r«d blank mur med betonafdakning. Vinduerj Småsprossede dannebrogsvinduer med buet afslutning,hvidmalede. Dere: 1- og 2-fløjet fyldningsdør, grenmalede. Revledøre i udhus, grønmalede. Et smukt hus, der klart afspejler dets funktion som missionshus. En bygning, hvis røde facader og tegltag ber bevares. De fine småsprossede dannebrogsvinduer med buet overkant er af stor vardi for huset og bør ikke udskiftes. BEVARINGSVÆRDIG! MISSIONSHUS MILJØFORBEDRENDE UDHUS. 65

19 HOlSTElHBOfiGVEJ 226. matr.nr. 37. HV1RV1LSVEJ 2. matr.nr. 28b. *»* BTGMI1SSBESKR1VELSE: Kldre bolig opført ca. år 1800, ombygget i Facader: Pudsede, gulmalede overflader, kampest enssokkel. Trabekladning 1 pi 2 foroven på gavle. Tag: 45 sadeltag med strå afsluttet forneden med en rakke tegl. Halmmonning med kragtraer. Fladt tag på tilbygning. Skorsten: Skorsten i rygning med sokkel og udkragning, gulmalet. Ny, stor skorsten i tilbygning i gul blank mur. Vinduer^ Z- og 3-rammede, småsprossede sortmalede. Døre: Fytdningsdøre, sortmalede. BEHiRKHIMGER: Et p»nt vedligeholdt hus i gode farver og materialer. Tilbygningens flade tag og den store, nye skorsten virker dog noget fremmed for huset. Den store birk, elme- og ahornbeplantningen bør bevares. BEVARINGSVÆRDIG!, Bolig opført 195 samt garage opført Facader; Bolig i rød, blank mur på grå sokkel. Tr»beki»dt garage behandlet med brun træbeskyttelse. Tag: På bolig 25 sadeltag med eternitskifer, hvidmalede vindskeder og udhang. Garage med 5 ensidig bølgeeternittag. Skorsten: 1 stk. i rød, blank mur med betonofdakning. Vinducrj Hvidmalede store vinduer. Djtrei Brun listedør med raglassideparti, hvidmalet havedør med glas. Et typisk hus fra slutningen af 50'-erne. Huset følger ikke landsbyens traditionelle byggeskik, idet det har ret høj facadehajde og lav taghaldning. Huset virker dog med sine røde facader ret anonymt. 66

20 HVIRVUSVEJ 4. matr.nr. Z9c. KURVEJ 2. matr.nr. 15e. Si tuat i'onsplan 1:2000 U. Si tuationsplan 1:2000 O Sommerhus og garage opført Facaderj, Sort vandret l iggende tr»bekl«dning på alle flader. Jagj. På sommerhus 20 sadeltag med grant tagpap, hvidmalede vindskeder og udhang. Garage med 20 sadeltag da k leet med bølgeeterni t. Vinduer: store, hvidmalede vinduer. pgrej. Dels hvidmalede havedøre med glas dels sorte revledøre. Sortmalet port i garage., Et typisk aldre sommerhus med sorte trafacader og hvidmalede vinduer og dåre. Grunden er såfremt det ønskes, velegnet til opførelse af en helårsbolig. Bøgetraet syd for sommerhuset bør bevares. Parcelhus opført 1965 samt garage. Facader: Rød blank mur på grå pudset sokkel, garage i samme materiale, murvinge teg l afdækket. Vindfang bygget op med råglaspartier. Tagj 35 sadeltag med gråt bølgeeternft. Vindfang med fladt tag. Skojsten: Rød, blank mur med betonafdakning. Vinduer: Store vinduer behandlet med brun trabeskyttelse. Døre: Nyere brune døre med glas. Brun listeport i garage. BEHARKMINGER: Et typisk hus fra 60'-erne. Huset adskiller sig fra landsbyens traditionel le byggeskik bl.a. ved lavere tagrejsning og bølgeetern i t tag med udh»ng. Huset er dog medtaget i bevaringsområdet p.g.a. dets fremtrædende placering i gadebilledet umiddelbart overfor landsbyens gadekar. 67

BEVARINGSVÆRDIER I BISSERUP REGISTRERING OG VEJLEDNING

BEVARINGSVÆRDIER I BISSERUP REGISTRERING OG VEJLEDNING BEVARINGSVÆRDIER I BISSERUP REGISTRERING OG VEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE; Indledning side l Landskab side 3 Historie side 4 Beplantning side 9 Bygningsregistrant side 12 Bygningsbeskrivelse side 24 Oversigtskort

Læs mere

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 opførelsesår: 1900 (?) (se Saltoftevej 3) til/ombygning: 1978 antal etager/bygningsform: 1 etage, 1ængehus sammenbygget med nr. 3 fagdeling: 4 fag gulvkote: G,90 sokkelhøjde:

Læs mere

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 Geografisk placering af periodens fredede gårde i Østjylland 1) EGEVEJ 27, BESSER, SAMSØ 2) BJERREVEJ 412, KLAKRING, JUELSMINDE 3) STOKKEBRO 60, GJERRILD, NØRRE DJURS

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Bevaringsvejledning for Vinstrup

Fuglebjerg Kommune. Bevaringsvejledning for Vinstrup Fuglebjerg Kommune Bevaringsvejledning for Vinstrup Indledning... 2 Bebyggelse generelt... 2 Husets tag...3 Stråtag... 3 Teglsten... 4 Skifer... 5 Cementsten... 5 Tjærepap... 5 Eternit... 5 Andre tagmaterialer...

Læs mere

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner 35 Morsø Kommune - Feggesundvej 53, Skarregaard, Sejerslev - Gl. Færgevej 32, Gammelgård, Sillerslev - Kirkesvinget

Læs mere

Thisted Kommune. - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10

Thisted Kommune. - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10 Thisted Kommune - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10 53 Thisted Kommune Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft 7700 Thisted

Læs mere

Avlslænger og gårdsplads med møddingsmuren.

Avlslænger og gårdsplads med møddingsmuren. KOLDING KOMMUNE Binderup Søndergade 1, Binderup, 6000 Kolding Stuehus: opført 1861 Længer: opført 1861 og 1915 Firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger med udbygninger.

Læs mere

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79 1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79.THORØOYbE. opførelsesår: 1900 til/ombygning: antal etager/bygningsform: l etage, garage ~ngen gulvkote :

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning SKÆLSKØR KOMMUNE Bevaringsværdier i OMØBY Registrering og vejledning April 1995 Dette hæfte er udarbejdet af: Bygnings- og planafdelingen Teknisk forvaltning Skælskør kommune Næstvedvej 15,4230 Skælskør

Læs mere

Hashøj Kommune. Vejledning vedr. Sludstrup

Hashøj Kommune. Vejledning vedr. Sludstrup Hashøj Kommune Vejledning vedr. Sludstrup Indledning... 2 Bebyggelse generelt... 2 Husets tag... 3 Stråtag... 3 Teglsten... 4 Skifer... 5 Cementsten... 5 Tjærepap... 5 Eternit... 5 Andre tagmaterialer...

Læs mere

NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD

NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD 99 NØRRE ÅBY KOMMUNE Fønsskovvej 39, Mosegård 5580 Nørre Åby Stuehus: opført 1864

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

1 matr. nr. f't~ da to: 5. l I. 79

1 matr. nr. f't~ da to: 5. l I. 79 1 matr. nr. f't~ da t: 5. l I. 79 pførelsesår: 1970 til/mbygning: 1976 antal etager/bygningsfrm: 1 etage, villa med fagdeling: garage ingen gulvkte : )1,50 skkelhøjde: 0,20 m gesims: + 2,25 m tagryg: +

Læs mere

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse TAG Retningslinier for bygningsdele og detaljer indenfor forskellige bevaringskategorier. Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 28. september 2010 Alle ansøgninger vil dog blive behandlet efter en konkret

Læs mere

I garage/eaf:'pere16. 1 ma. I erhverv. I bebygg. areal. I kælder. dato: 19. 10.79 14' BESKRIVELSE: opførelsesår: 1903 SITUATIONSPLAN.

I garage/eaf:'pere16. 1 ma. I erhverv. I bebygg. areal. I kælder. dato: 19. 10.79 14' BESKRIVELSE: opførelsesår: 1903 SITUATIONSPLAN. 1 ma tr 14'. nr. dat: 19. 10.79 pførelsesår: 1903 BAGERSTRÆDE... SITUATIONSPLAN mål 1:1000 til/mbygning: 1976 g 1978 antal etager/bygningsfrm: l etage, sammenbygget med nr. 3 + udhus g garage bagved fagdeling:

Læs mere

Uddrag af Lokalplan 224 for den nordlige del af Hjortekær

Uddrag af Lokalplan 224 for den nordlige del af Hjortekær Uddrag af Lokalplan 224 for den nordlige del af Hjortekær Dette uddrag fra Lokalplan 224 fra maj 2011 omfatter de forhold der er gældende for AAB Afdeling 39 Delområde 3 Elementbyen Der findes både rækkehuse

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1838-1869

ANDUVNINGSFYR 1838-1869 ANDUVNINGSFYR 1838-1869 38 Hanstholm fyretablissement Tårnvej 7-23 Arkitekt J.H. Koch, J.P. Jacobsen 7730 Hanstholm Opført 1842-43, forhøjet 1889 Hanstholm Kommune Roterende linseapparat Viborg Amt Tårnhøjde

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE BEVARINGSVÆRDIER I AGERSØ BY. MÅJ-JULI 1989 REGISTRERING OG VEJLEDNING

SKÆLSKØR KOMMUNE BEVARINGSVÆRDIER I AGERSØ BY. MÅJ-JULI 1989 REGISTRERING OG VEJLEDNING SKÆLSKØR KOMMUNE MÅJ-JULI 1989 BEVARINGSVÆRDIER I AGERSØ BY. REGISTRERING OG VEJLEDNING BEVARINGSVÆRDIER I AGERSØ BY. REGISTRERING OG VEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE; Indledning side l landskab - 3 Historie

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Hæfte 2B Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Denne hustype fra 1840-60 erne adskiller sig - bortset fra tagformen - ikke væsenligt fra den grundmurede med halvvalmet tegltag eller

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B Hæfte 3B Huse med grundmur Kategori 3B Tegl- eller skiferdækket heltag med svungne hollandske gavlkamme Denne hustype fra 1865-90 erne adskiller sig kun ganske lidt fra typen med lige gavlkamme. Hustypen

Læs mere

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården 1. Lokalplanens formål, At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområderne. At overføre de dele der er beliggende i landzone

Læs mere

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 BBR oplysninger BBR nummer: 190 9231 1 Kommune: Furesø Adresse: Flagsøvej 7, 3520 Farum Bygningsnummer: 1 Ejendomsnummer: 9231 Antal etager: 1 Bebygget areal: 285

Læs mere

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B Hæfte 1B Huse med grundmur og bræddebeklædte gavltrekanter Kategori 1B Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1800 gik man over til at grundmure de nye huse og modernisere de ældre huse, hvor bindingsværket

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1A Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Den ældst kendte og endnu bevarede byggemåde i Odden er det lave, smalle fagdelte længehus med enkelt bindingsværk i facaderne,

Læs mere

OVERSIGT OVER INDKOMNE EMNER. Geografisk fordeling af de indkomne emner

OVERSIGT OVER INDKOMNE EMNER. Geografisk fordeling af de indkomne emner OVERSIGT OVER INDKOMNE EMNER Geografisk fordeling af de indkomne emner 37 ASSENS KOMMUNE MIDDELFARTVEJ 92, SANDAGER MYGINDVEJ 14, HOLEVAD SANDAGER KIRKEVEJ 37, SANDAGER SMEJRUPGYDEN 2, SMEJRUP SØREN NORDBYSVEJ

Læs mere

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I NORDJYL- LANDS AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I NORDJYL- LANDS AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I NORDJYL- LANDS AMT Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner 69 Dronninglund Kommune - Strandvejen 270 - Voergårdsvej 13 - Voergårdsvej 15 70 - Dronninglund Kommune

Læs mere

matr. nr. 76 i'73 b dato: 10.10.79.THO~HUSE.VE.:J SITUATIONSPLAN mål 1:1000

matr. nr. 76 i'73 b dato: 10.10.79.THO~HUSE.VE.:J SITUATIONSPLAN mål 1:1000 matr. nr. 76 i'73 b dat: 10.10.79.THO~HUSE.VE.:J pførelsesår: 1949 til/mbygning: antal etager/bygningsfrm: l etage, fritliggende villa med tilbygget carprt g hestestald fagdeling: 2 fag (?) gulvkte: --+,50

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 Arkitektonisk 4 Miljømæssig 5 Originalitet 4 Samlet bevaringsværdi 4 Udpeget i år: 2008, rev. 2011 Ejendomsnr.: 3309 Matrikelnr.: 1aq Adresse: Vestergade

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 Originalitet 3 Tilstand 4 Samlet bevaringsværdi 3 Ejendomsnr.: 511 Matrikelnr.: 1AZ Adresse: Enighedsvej 7 Byggeår: 1897 Huset fremstår med fast faginddelt

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1C Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1850 blev det almindeligt at mure gavltrekanterne fuldt op på nye huse. Facademurene er som

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

HESTEHANDLERGÅRDEN LANGELAND KOMMUNE

HESTEHANDLERGÅRDEN LANGELAND KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HESTEHANDLERGÅRDEN LANGELAND KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 01.09.2015 Besigtiget af: Troels Ø. Jørgensen Journalnummer: 2013-7.82.07/482-0001 Kommune: Langeland Kommune Adresse:

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4B. Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4B. Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage Hæfte 4B Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage Husene af denne type fra omkring 1880-1900 fremtræder ret enkle i form og udstyr. Udsmykningen består af ret enkle, trukne (profilerede)

Læs mere

bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33

bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33 bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33 bebyggelsen Jægerbuen delområde A i lokalplan 1.33 Standardprojekter for Jægerbuen (område A) shøj Kommune 2004 Standarprojekter: nr. 1 Farver 6.4 nr. 2, pergola

Læs mere

Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup

Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup Ny dagligvarebutik i Slagerup. Skitseprojekt 1. oktober2012 Udviklingsselskab DPI Strandvejen 171, 2 Dk-2900 Hellerup www.dpi.dk Arkitekt Gottlieb

Læs mere

Rettelsesblad. ØK / Byråd 041 Gallemarkskvarteret Næstved

Rettelsesblad. ØK / Byråd 041 Gallemarkskvarteret Næstved Bevaringsværdige bygninger er markeret med en rød farve på kortbilag 3 til lokalplanen. Disse bygninger er omfattet af bestemmelser for bebyggelses udformning og fremtræden i 8.1-8.40 Miljøunderstøttende

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R RAVELINENS BOMHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 12. februar 2014 Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4A. Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4A. Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage Hæfte 4A Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage Med indførelsen i 1890 erne af denne hustype afbrydes videreudviklingen og forfiningen af de traditionelle fagdelte længehuse. Husene

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

B skal males i. C skal males

B skal males i. C skal males RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ 11-283. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier IDENTIFIKATION Kommune Varde Kommune Adresse Debelvej Landsejerlav Allerslev By, Outrup 325 Kommune nr. 573 Hus nr. 30 Matrikel

Læs mere

En firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger samt et tidligere mejeri og to maskinhuse.

En firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger samt et tidligere mejeri og to maskinhuse. RANDERS KOMMUNE Eriksborgvej 41 Lemvej 70, Lem Mikkelstrupvej 33 Romaltvej 89, Over Romalt Tjærbyvej 180, Tjærby Tjærbyvej 202, Tjærby Vestrupvej 132, Gimming Viborgvej 99 67 RANDERS KOMMUNE Eriksborg

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne Alléen 14 - Lindely Beskrivelse Alléen 14, 1841 ff. Alléhuset Generel: Grundmuret, gulmalet længehus i 1½ etage over høj kælder. Profileret og hvidmalet hovedgesims. Sokkel af tilhugne granitsten. I gadefacaden

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 LOKALPLANFOLDER Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 Bestyrelsen ønsker med denne lokalplanfolder er at tydeliggøre den del af lokalplanen, som vedrører Hvidkildehusene.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

SKOLEVEJ 10 FANØ KOMMUNE

SKOLEVEJ 10 FANØ KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R SKOLEVEJ 10 FANØ KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 30.05.2013 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2013-7.82.07/563-0001 Kommune: Fanø Kommune Adresse: Skolevej

Læs mere

Notat. Ændringer til forslag til lokalplan 132 siden Miljø og Planlægningsudvalgets behandling d. 23. juni 2010.

Notat. Ændringer til forslag til lokalplan 132 siden Miljø og Planlægningsudvalgets behandling d. 23. juni 2010. Notat Til: Vedrørende: Bilag: sagen Ændringer i forslag til lokalplan 132, bevaring af bygninger siden Miljø og Planlægningsudvalgets behandling d. 23. juni 2010 Ændringer til forslag til lokalplan 132

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

Lokalplan E4-2 Stationsbygningen i Stubbekøbing

Lokalplan E4-2 Stationsbygningen i Stubbekøbing STUBBEKØBING KOMMUNE Lokalplan E4-2 Stationsbygningen i Stubbekøbing August 2006 Kommunal planlægning Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 er der i Danmark arbejdet med

Læs mere

BYGNINGSREGISTRANT 2012 FOR FAXE MIDTBY, SYD. Udpegning af særlig bevaringsværdige bygninger

BYGNINGSREGISTRANT 2012 FOR FAXE MIDTBY, SYD. Udpegning af særlig bevaringsværdige bygninger BYGNINGSREGISTRANT 0 FOR FAXE MIDTBY, SYD Udpegning af særlig bevaringsværdige bygninger OM REGISTRANTEN Denne registranten over bevaringsværdige bygninger er udarbejdet som baggrund for Lokalplan nr.

Læs mere

Lokalplan nr. 025 for Kyndby Huse Hvidbog - behandling af høringssvar

Lokalplan nr. 025 for Kyndby Huse Hvidbog - behandling af høringssvar Lokalplan nr. 025 for Kyndby Huse Hvidbog - behandling af høringssvar Afsender 1. Andelsboligforeningen Kyndby Huse Resumé af høringssvar a. Det ønskes slettet at DONG Energy skal høres inden beslutning

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Registrant. Bygninger og bymiljøer i Voldtofte

Registrant. Bygninger og bymiljøer i Voldtofte Registrant Bygninger og bymiljøer i Voldtofte November 2006 SVAJas Registrant - Bygninger og bymiljøer i Voldtofte Udarbejdet af Sven Allan Jensen as for Glamsbjerg Kommune Tekst: Lars Lund og Robert Mogensen

Læs mere

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely)

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Beskrivelse Alléen 14, 1878, kaldt Birkely efter birketræerne i den gamle hospitalshave. Trefløjet anlæg med en forholdsvis kort og lav hovedbygning (liggende vest-øst)

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KANALBETJENTHUSENE VED LENDRUP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25.05.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/820-0001 Kommune:

Læs mere

Lokalplanen i populærudgaven

Lokalplanen i populærudgaven Lokalplanen i populærudgaven Bestyrelsen har udarbejdet denne populærudgave af lokalplanen. Populærudgaven indeholder de væsentligste juridisk bindende bestemmelser fra lokalplanen, og kan bruges til at

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Retningslinjer til fortolkning af den bevarende Lokalplan 92 Retningslinjer til fortolkning af den bevarende lokalplan 92 er udarbejdet i et samarbejde

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

Lindegaarden torsdag den 25. september 2014

Lindegaarden torsdag den 25. september 2014 Lindegaarden torsdag den 25. september 2014 1 2 3 4 5 6 Nordre længe Etape 1 7 Del af Vestre længe Etape 2 8 Østre længe 9 Brandcelle 3: For at få tilladelse til at kunne anvende østre længe opdelt i auditorium

Læs mere

SAGSNOTAT TEKNISK FORVJ4LTNING. De Svenske træhuse. Nexø. den 12. august 1992 NK Jour.nr. 01.10 P 21 Denne sag behandles at: J.H.

SAGSNOTAT TEKNISK FORVJ4LTNING. De Svenske træhuse. Nexø. den 12. august 1992 NK Jour.nr. 01.10 P 21 Denne sag behandles at: J.H. SAGSNOTAT TEKNISK FORVJ4LTNING Nexø. den 12. august 1992 NK Jour.nr. 01.10 P 21 Denne sag behandles at: J.H. Kofod/im Til Teknik- og Miljøudvalget Sag DE SVENSKE TRÆHUSE Baggrund Sagsfremstilling I 1987

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD Historie Holbæk Slots Ladegård er en tidligere avlsgård tilhørende Holbæk Slot. Ladegårdens historie rækker

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

F O R S L A G T I L N Y B O L I G - S T R A N D K R O G E N 1 7, S U N D S

F O R S L A G T I L N Y B O L I G - S T R A N D K R O G E N 1 7, S U N D S F O R S L A G T I L N Y B O L I G - S T R A N D K R O G E N 1 7, S U N D S Kik fra søen NY BOLIG - STRANDKROGEN 17, SUNDS Denne mappe indeholder et skitseforslag til, hvordan en ny bolig på Strandkrogen

Læs mere

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden BILAG 19 Bevarings afdelingen Fasangården, Frederiksberg Have Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden Bevaringsafdelingen, Bygning og Inventar - Farvearkæologiske

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Fredningsforslaget omfatter det tidligere skipperhus opført 1834 Østfacade Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur på opfordring

Læs mere

Registrering af kulturmiljøet i Grønhøj

Registrering af kulturmiljøet i Grønhøj Registrering af kulturmiljøet i Grønhøj Historisk rids I midten af 1700-årene herskede der i patriotiske kredse i hovedstaden en noget optimistisk opfattelse af, at landet rådede over store uudnyttede

Læs mere

'REVE +OMMUNE. Lokalplan nr. 12.35. Hovgården, Mosede Bygade 59, Boliger og liberalt erhverv. Mosede Bygad

'REVE +OMMUNE. Lokalplan nr. 12.35. Hovgården, Mosede Bygade 59, Boliger og liberalt erhverv. Mosede Bygad 'REVE +OMMUNE Lokalplan nr. 12.35 Hovgården, Mosede Bygade 59, Boliger og liberalt erhverv Mosede Bygad e Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 52578 Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning, Greve

Læs mere

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.11.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune Adresse: Åboulevarden

Læs mere

STENSTRUP FORSAMLINGSHUS ODSHERRED KOMMUNE

STENSTRUP FORSAMLINGSHUS ODSHERRED KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R STENSTRUP FORSAMLINGSHUS ODSHERRED KOMMUNE 82 Besigtigelsesdato: 27.03.2014 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2014-7.82.07/306-0001 Kommune: Odsherred

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

Lokalplanens bestemmelser

Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser Lokalplan 233 for et område ved Ebberød I henhold til Lov om planlægning, jf. Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer, fastlægges følgende bestemmelser

Læs mere

Moshusevej 50 30 Plantegning 31. Indledning 1 Beliggenhed 1 Baggrund 1. Moshusevej 52 32 Plantegning 33. Moshusevej 20 2 Plantegning 3

Moshusevej 50 30 Plantegning 31. Indledning 1 Beliggenhed 1 Baggrund 1. Moshusevej 52 32 Plantegning 33. Moshusevej 20 2 Plantegning 3 Indhold side Indledning 1 Beliggenhed 1 Baggrund 1 Moshusevej 20 2 Plantegning 3 Moshusevej 22 4 Plantegning 5 Moshusevej 24 6 Plantegning 7 Moshusevej 26 8 Plantegning 9 Moshusevej 28 10 Plantegning 11

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 19.03.2015 Besigtiget af: Laura Boelskifte og Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/210-0001 Kommune: Fredensborg

Læs mere

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 70 B Slagelse Bygrunde. BELIGGENDE: Bjergbygade 3 4200 Slagelse KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger Passage Baghus,17 17 17 (tidl. 19) Baghus,17 (tidl. 19) 21 Carport Baghus, 21 Baghus, 21 Bevaringsværdige bygninger Sagsrapport Sag - Adelgade 17 Stamdata Type: SAVE-sag Betegnelse: Adelgade 17 Aktuel

Læs mere

Vesterbølle. Historie

Vesterbølle. Historie Vesterbølle Historie Vesterbølle bys ejerlav ligger i et afvekslende himmerlandsk landskab med bakket agerland og udstrakte enge og kær. Nordvest for landsbyen ligger de såkaldte holme, der er tidligere

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

Mejerivej 8, Karlslunde, indretning af boliger

Mejerivej 8, Karlslunde, indretning af boliger LOKALLAN Mejerivej 8, Karlslunde, indretning af boliger 14.03 F Greve Kommune Rådhusholmen 10 2670 Greve TLF 43 97 97 97 1 Journal nr. 01.02.05-16 Sagsnr. 40617 Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning,

Læs mere

Lokalplan nr. 12.36. Bevarende lokalplan for Mosede Landsby. Greve Kommune. Lundemosegård Mosede Parkvej. Mosede mose. Revsmosegård.

Lokalplan nr. 12.36. Bevarende lokalplan for Mosede Landsby. Greve Kommune. Lundemosegård Mosede Parkvej. Mosede mose. Revsmosegård. Greve Kommune Januar 2008 Lokalplan nr. 12.36 Bevarende lokalplan for Mosede Landsby Lundemosegård Mosede Parkvej Mosede Bygade Mosede mose Hovgården Revsmosegård Bækagergård Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr.

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

SKOLEVEJ 8 FANØ KOMMUNE

SKOLEVEJ 8 FANØ KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R SKOLEVEJ 8 FANØ KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 29.05.2013 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2013-7.82.07/563-0001 Kommune: Fanø Kommune Adresse: Skolevej 8,6720

Læs mere

FAABORG KOMMUNE. Lokalplan 6.94

FAABORG KOMMUNE. Lokalplan 6.94 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 6.94 Bevarende lokalplan for Faldsled April 2006 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Byen og landskabet 2 Landsbyens bygninger 3 Åbne arealer, haver

Læs mere

Roskilde Projektgrund til boliger. Projektgrund til 6-7 rækkehuse. Grundareal: m 2 heraf vej: 62 m 2. Kontantpris kr

Roskilde Projektgrund til boliger. Projektgrund til 6-7 rækkehuse. Grundareal: m 2 heraf vej: 62 m 2. Kontantpris kr St. Valbyvej 224B 4000 Roskilde Sag nr. ERH16001/jd Roskilde Projektgrund til boliger. Projektgrund til 6-7 rækkehuse Grundareal: 2.345 m 2 heraf vej: 62 m 2 Kontantpris kr. 2.500.00,00 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK

Læs mere

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV. VEDTAGET marts 1979 i

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV. VEDTAGET marts 1979 i LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV VEDTAGET marts 1979 i Lokalplanens retsvirkninger Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme,

Læs mere

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt.

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt. Edisonsvej 12 (ejerboligforening) Bygherre: Ejerforeningen Edisonsvej 12 Rådgiver: Falkon A/S Administrator: Husen Advokater Dato: 28-04-2014 Matr. nr. 30m, Frederiksberg Opførelsesår: 1891 Etager: 4 SAVE-værdi:

Læs mere