BISSERUP HAVHEVEJ 44. matr.nr. 36ca og 36 go. B1SSERUP HAViJEVEJ. matr.nr. 36n.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BISSERUP HAVHEVEJ 44. matr.nr. 36ca og 36 go. B1SSERUP HAViJEVEJ. matr.nr. 36n."

Transkript

1 BISSERUP HAVHEVEJ 44. matr.nr. 36ca og 36 go. B1SSERUP HAViJEVEJ. matr.nr. 36n. Si tuat i onsplan 1: /2 etages bygning med erhverv ag beboelse, sammenbygget med udhus i 1 etage, alt opført Garageanlæg opført 1946 og ombygget Overdækket tørreplads (carport) i haven. facader: Hovedhuset har pudsede, hvide facader med gesimsbånd i gavle og facader. Pudset, sortgrå sokkel. Garageanlæg bl.a. gasbeton, sort træbektadning og pandeplader på sort sokkel. Tag^ 50 sadeltag med rode tegl, uden udhæng men svagt opskalket. Heltagskviste med zinkklædte f lunker. Garageanlæg med paptag. Skorsten: På bolig stor skorsten med to røgrer i rad, blank mur med betonkant. På udhusdel 1 stk. i rod, blank mur med betonkant og raroverdækning. Vinduer: Dels 2-3- og 4-rammede, dels storrudede vinduer, alle mørkbrune. Døre^ Fyldningsdør med glas, havedør og revlehalvdør alle mørkbrune. BEMURKHIHGER: En ejendom der adskil ler sig vasen11igt fra landsbyens traditionel le byggeskik. Den 2 1/2 etages bolig virker p.g.a. sin højde særdeles domi nerende, l i gesom garageanlægget virker fremmed for omgivelserne. Problemet kunne afhjilpes en del ved etablering af højere beplantning omkring bygningerne og det store åbne p-areal. Beboelse opført år 1900 samt garage. Facader: Bolig med sorttjæret bindingsværk med gule tavl, sorttjæret kampestenssokkel. Sorte trægavle 1 på 2. Sort træbeklædt garage. Tag; 50 stråtag med halmmønning og kragtræer, stråtækt taskekvist på hver side. Garage med bølgeeternittag med hvide vindskeder. Skorsten: 1 stk. i gul, blank mur med udkraget sokkel og betonafdækning. Vinduer: 1- og 2-rammede vinduer med sprosser, sort- og hvidmalede. Døre: Revlehalvdør, fyldningsdør med sprossede ruder samt havedør med sprossede ruder, alle hvidmalede. Hvid revleport i garage. Et nænsomt restaurere! beboelseshus, der har bibeholdt sin oprinde lige charme og kval i t et. Stråtagskvistene er fint afstemt efter husets proportioner. Træbeklædningerne på gavlene er opretholdt. En smuk indgang til Poststien. BEVARINGSVÆRDIG BOLIG. 48

2 B1SSERUP HAVNEVEJ 46. matr.nr. 36«. B1SSJRUP HAVNEVEJ W, matr.nr. 36h. Bolig opført 1939 samt udhus og garage. Facader: Bol i g- og udhus facader i rod, blank mur med udkragede gesimsbånd i gavle og facader. Trægarage mørkbrun. Tag: 50 sadeltag uden udhæng, grå cementtagsten. Pultkvist med zinkkledte f lunker. Udhus med ensidig taghældning belagt med ceraent tagsten. Garage 5 ensidig sort bølgeeternittag. Skorsten: 1 stk. på bolig i rød, blank mur med mindre udkragning. 1 stk. på udhus i rød, blank mur med betonkant og røroverdækning. Vinduer: I bolig gråmalede storrudede vinduer, enkelte er todelte. I udhus grå 2-rammede vinduer med sprosser. Et velproporti oneret hus typisk for sin tid. De nyere store vinduer har frataget huset noget af dets oprinde lige karakter. Det kunne ønskes, at rnan ved senere udskiftninger vender tilbage til de oprinde lige typer. Pultkvisten med!inkklædte flunker er et meget fint eksempel på en velproporti oneret kvist. BOLIG M1LJBFORBEDRENQE. Beboelse opført 1909 samt udhus. Facader: Grundmurede, hvidkalkede med gesimsbånd i gavle og facader, sort pudset sokkel. Hvidkalket udhus. Tag: Bolig 50 sadeltag med grå bølgeeternit, uden udhæng. Stor kvist med fladt tag og stort udhæng, træklædte flunker. Udhus med 20 eternitbekladt sadeltag. Skorsten: 1 stk. gul, blank mur med betonkant. Vinduer: 1-, 2- og S-rammede med sprosser nogle blåmalede, de fleste behandlet med brun træbeskyttelse. Døre^ 2 brune fyldningsdøre med spr-ossede ruder i bolig, brune revledøre i udhus. Sldre moderniseret beboelseshus. Det grå bø l - geeternittag er pint tilpasset husets hovedform uden udhæng o.lign. Den store kvist falder derimod helt uden for husets oprinde lige stil og virker meget klodset. De nye vinduer og døre passer godt til huset, dog kunne det ønskes at man ved senere over fladebehandlinger anvender dækkende malingstyper. MILJØFORBEDRENDE. 49

3 B1SSERUP HAVHEVEJ 48. matr.nr. 36i, B1S5ERUP HAVNEVEJ 49. matr.nr S i tuat i onsplan 1:2000 Si tuat j onsplan 1:2000 Beboelse opført 1880 med nyere t i (.bygninger samt udhuse, der anvendes i f.m. fiskeri. Facader: Bol i g med sort t j året bindingsværk og hvide tavl på sort sokkel, grundmuret gavl med murvinger, brun altan 09 finérklædt gavltrekant mod vest. Udhuse grå lecablokke, o.a, mater. Tag: 45 sadeltag m. pandeplader, taskekvist mod syd. Udhust i l bygning 5 ensidig taghældning, udhuse 5-10 hældning, eternittag. Skorsten: 1 stk. skorsten på bolig i gul, blank mur med betonafdakning. På udhust i l bygning 1 stk. gul, pudset med betonkant. På erhvervsudhus skorsten i gul, blank mur med udkragning. Vinduer: 2-rammede med sprosser mørk-blågrønne, større parti ved terrasse mod vest. l erhvervsudhuse blåmalede i forsk, størrelser og udform. Dere^ B l Små l ede med råglasruder, brun altanog terrassedør med glas. Udhuse har sorte revleog listedøre. BEMÆRKNINGER; Et aldre bindingsværkshus, hvor senere moderniseringer er foretaget helt uden hensyn ti l husets oprinde lige karakter. Speciel t den nye vestgavl falder helt udenfor husets arkitektur. En farvemæssig tilpasning til den aldre del af huset kunne ønskes, BOLIG BEVARINGSVÆRDIG. Beboelse og garageanlæg opført 1931 med senere om- og tiibygni nger. Facadej^ Rød, blank mur på gré cementsokkel. Bolig med udkraget gesims. Udhus/garage har 2 brune listepartier mod vejen. Tag: 50 tegltag med kvartvalm og lille pultkvist, uden udhæng. Vestlige del af garage/udhus med lav ensidig taghældning, øst lige del med 30 sadeltag med bølgeeternit. Skorsten: 1 stk. i rod, blank mur med betonafdakning og røroverdækning. Vinduer^ l bolig dels storrudede med brun træbeskyttelse dels malede 2-rammede med sprosser. Garage brun og hvidmalede små vinduer, vinduesbånd i listeklædte partier. Døre: Nyere brun hoveddør raed glas og lister. Z ink ru lleport i garage. Et typisk murermesterhus fra JO'-erne i gode proportioner og materialer. De påbegyndte dørog vinduesudskiftninger forringer desværre husets samlede ud t r-yk. Det kunne ønskes, at man ved senere udskiftninger vender tilbage til de oprindelige typer. MILJOFORBEDRENDE BOLIG. 50

4 B1SSERUP HAVNEVEJ 50. matr.nr. B1SSERUP HAVNEVEJ 5g. matr.nr. 36fb. Situationsplan 1:2000 Situationsplan 1:2000 Beboelse fra 1880, ombygget 1934 samt ældre udhus og garagebygning. Facader: Pudset, rødmalet bolig med gesimsbånd og frontgavl. Træbeklædt udhus med trempel 1 på 2, rødmalet. Garage med pandeplader. Taa: 50 sadeltag med sort eternit på boligen. 35 sadeltag på udhus, ens i dig 15 på garage, eterni t. Skorsten: 2 af rød, blank mur med betonafdækning. På udhus høj, rød skorsten med sokkel. Vi nduer: 1 -, 2- og 3-rammede, hv idmal ede vi nduer i boligen, l udhuset 2-rammede, grønmalede samt stor rude i gavl. Døre: Nyere, brun dør med råglas i bol i gen. Revledøre og -porte i udhus 09 garage, h.h.v. grønne og brune. n bo lig af stor betydning for gadebil ledet. Desværre har det nye sorte bølgeeternittag med de store udhæng ændret husets udseende afgørende. Huset får dog betegne l sen "mi l j øf orbedrende" p.g.a. de traditionelle facader, der stammer fra ombygningen i Det gi. udhus tned de rade træfacader- vurderes ligeledes til at have en vis værdi for bymiljøet. BOLIG OG UDHUS MILJOFORBEDRENDE. SommerbQlig opført 1930, ombygget 1964 samt en del småskure. Facader: Facader beklædt med glat, lysegrå eternit. Tag; Ca. 20 sadeltag med grå bølgeeterni t, store udhæng. Vinduer: Storrudede vinduer behandlet med brun træbeskyttelse. Døre: Nyere døre med glas, brune. Et lille anonymt hus beliggende i anden række i forhold til Bisserup Havnevej. Husets udformning er t yp i sk for 1960'-erne og uden sammenhæng med landsbyens t rab i t ionelle bygges k i k. Ejendommen virker med de mange småskure (campingvogn) noget rodet. 51

5 BISSERUP. HAVNEVEJ 55. matr.nr. 36br. BISSERUP HAVNEVEJ 56, tnatr.nr. 36ei_og ek ; * Si tuationsplan 1 :2000 Situationsplan i:?nnn Bolig opført 1936 samt nyere garage. Facader: Boligen er opført i rod, blank mur med gesimsbånd. Stor frontgavl mod gaden med murblænding med årstal. Pudset sokkel. Træbeklædt garage, brun træbeskyttelse. Tag: Ca. 50 sadeltag med a f va linede gavle, rode vingetegl. 5 ensidigt tag med eternit på garage. Skorsten^ Rød, Blank mur med rørafdækning. Vinduer: Nyere storrudede vinduer, brun træbeskyttelse. I gavl aldre 2-rammede, hvidmalede. Et smukt eksempel på et murerraesterhus fra 30'- erne opført i rade sten med rødt tegltag. Det kunne ønskes, at man ved senere vinduesudskiftninger vender tilbage til de oprindelige typer, så huset bliver bevaret i sin helhed. MILJOFORBEDRENDE. Bolig opført 1959 samt røgeri opført 1964, ombygget Facader: Pudsede, gulrnalede bygninger, sorte sok ler. Tag: På boligen 30 sadeltag med grå bølgeeternit, halvtag med klare plader på røgeriet, ensidig lav rejsning, eternit. Skorsten: På boligen rød, blank mur med udkragning og roroverdækning. På røgeri et skorsten af rød, blank mur. Vinduer: Forskellige hvidmalede vinduestyper. I den ældre del af røgeriet, blåmalede. Døre: 2 l i stedøre, brune i bol igen. hvidmalet dør med glas i røgeriet. Huse, der er typiske for deres tid, men som i form adskiller sig en del fra den traditionelle byggeskik i Bisserup. Det tråd i tionelle farvevalg - gule facader og hvide vinduer - bør bibeholdes, da husene derved falder rimeligt natur l i gt ind i området. 52

6 BISSERUP HAVNEVEJ 57. matr. nr. 36fx. BISSERUP HAVNEVEJ 58. matr.hr. 36k. Situationsplan 1:2000 Situationsplan 1:2000 Garage opført Facader: Træbeklædning behandlet med mørkebrun træbeskyttelse. Tag: Built-up tag med brun bræddekladt stern. Vinduer: Enkelt, brunt. Dflre: Brun vippeport, tre. Et haveareal, hvorpå der kunne opføres en ny helårsbolig med en udformning ti l passet den t rad i tionelle byggeskik i Bisserup. Beboelse opført 1880 med senere ti l bygninger, anneks og carporte med tagterrasse. Huset har tidligere varet toldsted. Facader: Dels sorttjaret bindingsværk med hvide tavl, dels pudsede med udkragede gesimsbånd. Nordgavl tra 1 på 2 med vandbradt på knagte. Sort/grå sokkel. Anneks dels hvidpudset murværk dels trapartier. Tag; På beboelse 50 opskalket sadeltag, stråtækt med halmmønning og kragtraer, flere stråtagskviste. På anneks 15 sadeltag og udhus 10 ensidig tag med røde tegl. Skorsten: Hvidraalede skorstene med høj sokkel ag smalle udkragninger. Vinduen ' bolig og udhus 2- og 3- rammede med småsprossede ruder, i anneks dels mindre småsprossede, dels store vinduer mod engen, alle blåmalede. Cigre: Blåmalede halv- og heldøre med fyldninger Og sprossede ruder i bolig og anneks. En nyistandsat ejendom, hvor den gamle beboelse i hovedtrakkene har bibeholdt sin oprinde lige karakter. Den nye sidefløj med stor tagterrasse mod vest virker noget dominerende. GL. BOLIG BEVARINGSVÆRDIG. 53

7 B1SSERUP HAVHEVEJ 59. matr. nr. 36 as. 6ISSERUP HAVNEVEJ 60. matr.nr. 36 fg. Situationsplan 1:2000 Si tuationsplan Langehus opført år I gangvarende udstyknings- og byggesager (indretning af 2 lejligheder). Huset er en del af den tidligere købmandsgård på stedet. Facader: Sort t j året bindingsværk med hvide tavl, grundmuret hvidkalket vestgavl med teglafdakning. Bstgavl overkalket bindingsvark med vandbrsdt og trabeklædning i gavlspids. Sorttjaret sokkel. Tag: 50 sadeltag med grå bølgeeternitplader. Skorsten: 2 store samt 1 mindre med sokler og udkragninger, oprinde l i g hvidkalkede. Vinduer: Mod nord st or rudede vinduer ievrigt 2- og 3-rammede med sprosser, alle brune samt btåmalet gavlvindue. Dgre: Brune rudermønstrede tistehalvdøre med ruder. I gavl blå revl eder, Et velproportioneret langehus, der bør bevares. Ved senere tagudsktftninger kunne ønskes oplagt strå eller rade vingetegl. Vinduerne bør v»re 2-rammede med sprosser, helst malede i traditionel te farver. Ejendommens store træer samt elmehegnet langs vejen bør bevares. BEVARINGSVJtRDIGT. Bolig opført 1969, udhuse og garage opført Facader: Bolig og udhustilbygning i hvide kalksandsten.braddebekladt østgavl, indbygget altan i vest gavl og gavl trekant, alt behandlet med mørkebrun trsbeskyttelse. Garage hvidmalet br«ddebekladning og sort pergola. Tag_L Bolig 50 sadeltag med sort bølgeeternit, udhustilbygning 10 ensidig eternittag, garage med buiit-up tag. Skorsten: 1 stk. på bolig i hvide kalksandsten. Vinduer: Store vinduer i bolig, udhus og garage, alle behandlet med sort træbeskyttelse. Døre: Bl.a. 2 rammedøre med glas, behandlet med sort trabeskyttelse. Hvide revledøre ogporte i garage. BEHURKHIHGER: Et såkaldt A-hus fra 60'-erne. Et tidstypisk parcelhus, der på naturlig måde kunne placeres i ethvert parcelhuskvarter, men som virker fremmed blandt de gamle bindingsv»rksejendomme. 54

8 B1SSERUP HAVHEVEJ 62. matr.nr. 36o oa 36z. GALLERI STALDEN Situationsplan 1:2000 VESTFLØJEN "Jacob Fiskers Gård". Bolig i stuehus, galleri indrettet i tidligere stald samt mindre udhus. Opført år Fløj mod vest indrettet som bolig og udhus opført år Facader: Boligens vestgavl af hvidkalket grundmur, øvrige facader er bindingsvark, som er pudset og kalket over. Spånkladt østgavl. Vestfløj af hvid, pudset grundmur med spånkladt nordgavl. Galleristalden har hvide tavl i sorttjæret bindingsvark, som er delvist overkalket, glat braddegavl mod øst. Alle bygninger på sort sokkel. Tag: Alle bygninger har stråtakt 50 sadeltag med halmmanning og kragtraer. På bolig og vestfløj er der stråtakte taskekviste med flere vinduesfag. Mod havesiden en rakke tegl i tagskagskanten. Lille tilbygning til galleri med ensidig eternittag. Skorstem På bolig 2 filtsede, hvide skorstene med sokkel og udkragning. På vestfløj hvidkalket skorsten med sokkel og udkragning. Vinduer: I bolig 2- og 3-rammede vinduer med sprosser, mod gårdspladsen grønmalede, øvrige steder rødmalede. I galleribygningen dels jernvinduer dels forholdsvis store dannebrogsvinduer alle grønmalede. l vestfløjen 1- og 2-rammede, grønmalede vinduer med sprosser. pørei Redmalet fyldningsdør og sprosset havedør, grønmalet sildebensmønstret revledør i bolig. Galleristalden har grønne revlehalv- og heldøre. Vestfløj med grønne revledøre. Sort port i lille udhus. BEHItRKNINGERj, En yderst bevaringsvardig ejendom med fint afstemte bygninger i gode materialer og farver. Der bør udvises stor nansomhed ved senere 1- standsattelser. Den pigstensfaelagte gårdsplads bør bevares, ligesom havens store traer. BEVARINGSVÆRDIG. 55

9 BISSERUP HAVNEVEJ 65. matr.nr. 36c. BISSERUP HAVNEVEJ 66. jiatr.nr. 36p og Ik., Staldbygning fra Bygningen er en del af en gammel købmandsgård. Langs gaden har der tidligere ligget «n stor 2-etagers hovedfløj. Denne er nedrevet i Materialerne er genanvendt i det gamle sygehus i Rude. Den store murpille er en rest af i ndkørselsperti et ti l købmandsgården. facader: Hvid, overkalket bindingsværk i facader. Hvidkalkede grundmurede gavle. Tag: Opskalket 50 sadeltag med sorte bølgeeternitplader. Tagskagskvist med luge (høgab). Vinduer: Blåmalede jernvinduer. Døre: Blå revledøre, -lemme og -porte. Den gamle udhusbygning er i ret dår l i g byggeteknisk ti Istand. Bygningen påtinkes nedrevet i forbindelse med en udvidelse af Lodskroen. Ejendommen har flere bevaringsvardige træer. Langehus med keramikudsalg og 2 lej ligheder. Havestueanneks i tidt. grise- og hønsehus. Ovnhus, udhus, lerskur og garage. Tidl. kro, missionshus, skolestue og bageri. Facader: Bolig i sort t j året bindingsvsrk med hvide tavl. Sydgavl hvid pudset grundmur. Hordgavl træklædt 1 på 2, udhus, lerskur og garage med sort trabeklædning, hvidkalket ovnhus. Havestueanneks hvidkalket grundmur. Tag: Længehus 50 sadeltag, stråtækt med halmmønning og kragtrier. 1 stor taskekvist med 5 fag vinduer, mindre stråtagskvist mod tfst. Anneks med stråtækt sadeltag. Ovnhus med bliktag. Skorsten: 3 hvide filtsede med udkragninger på bolig- På havestueanneks stor skorsten. Vinduer: l boliglænge blåmalede 2- og 3-rammede med småsprossede vinduer. Anneks med sorte jernvinduer og store ateliervinduer mod havnen. Døre: I boliglænge sorte revledøre med ruder i btåmalet indfatning. Sorte revledøre i anneks og udhus, sort revlehalvdør i ovnhus. BEMÆRKNINGER En smuk ejendom i gode farver og materialer. Ejendommen med den forhave er i h*j grad med til at skabe et attraktivt gadebillede. Flere tr»er er bevaringsvardige. BEVARINGSVÆRDIG. 56

10 B1SSERUP HAVNEVEJ 67. ma.tr.nr. 48. FACADE MOD VEST Lodskroen opført 1935 med flere senere tilbygninger. Hvor kroen nu l igger har t idl igere viret en rejselade. Facader: Kroen er dels med facader af red, blank mur, dels strukturpuds, hvidmalet. Tag: Tagene på de enkelte bygninger er meget forskelligartede. Både sadel tage, ensidige samt flade tage findes. Som tagbelsgni nger er anvendt grå, rød og sort bølgeeternit samt tagpap. Skorsten: 3 stk. pudsede, hvidmalede skorstene med ragrar, en ned afdækning. Vinduer: Dels store ruder, dels opdelle ruder i krostuen. Mod syd runde betonrer samt støbejernsv induer. Blyindfattede vinduer mod gårdhaven. Travinduerne er alle behandlet med sort trabeskyttelse. Dere: Sortmalet fyldningsdør. Havedør med glas, sort. 2-fLøjet revledør, sort. HOVEDBYGNINGENS BSTGAVL Et meget forskelligartet bygningskompleks uden nogen gennemgående stil. Bygningerne adskiller sig markant fra landsbyens øvrige bebyggelse. Ved udvidelse af kroen, bor der tages mere hensyn til de omkringliggende bi nd i ngsvarkse j endomme. 57

11 61SSERUP HftVHEVEJ 73. jnatr.nr. Im. SKOLEENGEN, matr.nr. 36b. L ingehus med bol i g og udhus opført Ti l- bygget carport anvendes ti l brundeopbevaring. Facader: Sort bindingsværk med hvide tavl. Hvid, pudset østgavl med tra 1 (liste) på 2 med var>dbrzdt. Tag: 55 sadeltag med rødmalede metalplader. Tilbygget skur med 10 ensidig eternittag. Skorsten: Hvid, pudset skorsten med sokkel og smal udkragning og røgrør. Vinduer: Jernvinduer og grønne 2-rammede vinduer med småsprossede ruder. Døre: Grønne revledøre og fyldningsdøre med sprossede ruder. En bygning der i det store hele har bibeholdt sin oprindelige karakter. Dog har udskiftningen af det gamle stråtag til metalplader svukket husets samlede udtryk. Den store kastanje ved indkørslen og den store ask mod vest bør bevares. BEVARINGSVftROIGT. Gammelt bødehus på strandengen. Facader: Overkalkede bindingsvarksfacader, hvidkalkede på sokkel af syldsten. Gavl beklidt med traspåner mod vest. lag: Stråtag med haltnmønning og kragtraer. Skorsten^ Hvidkalket skorsten med udkraget sokkel. Vinduer: Vinduerne består dels af grønmalede støbejernsvinduer dels grønmalet to-rammet vindue med sprosser. Desuden små sorte lemme. Døre: l østgavlen sidder en sort revledør, Et usædvanligt smukt og velproportioneret hus beliggende på den åbne strandeng. Et hus, det er meget vigtigt at bevare i forbindelse med havnemi ljøet. BEVARINGSVKRDIGT. 58

12 B1SSERUP HAVNEVEJ og 85 matr.nr. 1 L. Itj la og SYDLIGSTE DEL CHR. 85) "Hagaslnbygning" opført 1860 med senere ombygninger, indrettet med 3 boliger, hvoraf nr. 81 bruges som klublokale m.m. for Bisserup Sejlklub. Udhus- og carport t i l bygning på langehus samt fritliggende udhus/garage. Facader: Langehus og udhus f sorttjaret bindingsværk med hvidkalkede tavl på sort t j året sokkel. Langehusets nordgavl med sort tr«bekladning 1 på Z (skaller), vandbradt på knagte, sydgavl kun bekladt i spidsen. Tag: Langehus har 50 sadeltag med rødmalede blikplader, gamle tagvinduer og store ovenlysvinduer i bol i gerne. Udhusti l bygning (nr. 83) med 15 ensidig sort paptag. Udhus/garage med fladt tag. Carporttilbygning med klare plader. Skorsten: På hver bol i g findes 1 skorsten i gul, blank mur med sokket og smal udkragning. Vinduer: 1-, 2- og 3-rammede vinduer med sprosser i langehuset og udhustilbygning, alle grenmalede. Dgre^ I Isngehuset fyldningsdøre med sprossede ruder, havedøre med sprosset glas, revledør med overvindue samt revledør, alle grønmalede. l udhustilbygning sorte revledflre, en enkelt med rude. I udhus/garage sorte revledøre ogporte. r BEMtRKHIHGER: Et meget betydningsfuldt langehus beliggende umiddelbart ud til havnen. Det må ønskes, at opdel ingen af huset i 3 boliger ikke medfører tre forskellige facadeudtryk. Huset bør fortsat trods opdelingen fremstå som ét (»ngehus med samme døre, vinduer, farver mv. På lang sigt kunne det ønskes, at huset igen blev stråtskt. BEVARINGSVlERDIGT. 59

13 DYVEKtR 25B. matr.nr. 11]. HOLSTE1NBORGVEJJ03. matr.nr. 41. Sommerbolig kaldet "Lille Starrede" opfort 1915 ombygget i Facader: Grundmur, hvidmalet. Rødt bindingsværk med hvide tavl i udbygning mod nord. Tragavl 1 på 2 rødmalet. Pudset sokkel. Tag: Ca. 50 sadeltag med røde vingeteg l. Mindre kvist. Skorsten; 2 glatte skorstene med betonafdakning, hvide. Vinduer: 2- og 3-rammede med sprosser. Småsprossede vinduer i udbygning mod nord. Oere: 2 nyere glasdøre samt aldre t radøre og smuk 2-f løjet fyldningshoveddør, alle rbdmalede. Et ualmindeligt smukt og velproportioneret hus med små udbygninger. Gode materialer og farver. Et hus der absolut bar varnes om. De to store ege i haven er af stor vardi. BEVSRINGSVÆRDIGT. itldre bindingsværksbol ig med tilhørende udhus, opført ca. år Anvendes idag som mandskabsrum i f.m. savvarket på nabogrunden. facaden Sort bindingsværk med hvide tavl, ktinkbekladte tragavle, med vandbradt, sorte. Tag: Stråtag ned halmmønning og kragtner. SkorstenL 2 nyere, murede skorstene med sokkel, hvide. Vinduer: 1-, Z- og 3-rammede, blåmalede vinduer med sprosser. I udhus sorte. Døre: Fyldningadør med glas samt revledare. l bolig blåmalede, i udhus sorte. BEMJRKNIMGER: Nogle smukt bevarede bygninger i gode materialer og farver. Bygninger, der b«r bevares og vedligeholdes med nznsom hånd. Havens agte kastanje bør bevares. BEVAR1NGSVCR01GE. 60

14 HOLSTE1HBORGVEJ 205. matr.nr. 34. HOLSTEIHBORGVEJ 206. matr.nr. 3b. Si tuationsplan 1:2000 HOLSTEINBORGVEJ a Bindingsvarksbolig opført ca. år 1820, ombygget og udvidet i Boligen består af 2 sammenbyggede hus. facader: Sort bindingsvark med gule tavt. Udvidelsen med pudsede gule facader. Sorte tragavle.1 på 2, med vandbradt på det gamle bindingsvarkshus. Tag; Sadeltag 45 med grønne metalbølgeplader og pultkviste på det gamle hus. Sort etern i t på ti l bygningen. Skorsten: Ny skorsten i blank mur med betonafdækning. Vinduer: 2- og 3-rammede nye vinduer med sprosser i bindingsværkshus. 2-rammede med sprosser og buet glas i tilbygningen. Atle malet rødbrune. Døre: Nyere listedør med glas samt si Idebensdør, brune, BEHftHKNINGER: Det gamle bindingsvarkshus er i hovedtrakkene bevaret. Den nye tilbygning virker noget fremmed i sit udtryk med den lavere tagrejsning, de store udhsng, det sorte eternittag og de buede ruder. Tilbygningen kunne ønskes tilpasset det gamle hus bedre. B1NOINGSVCRKSBOLIGEK ER BEVARINGSVÆRDIG. Ældre bindingsvarkshus opført ca med tilbygning fra Facader: Sort bindingsværk med gule tavl. Gavl mod nord beklædt med "bæverhaler", sorte. Gav! mod syd 1 på 2. Vandbradt på konsoller. Tilbygning mod syd af træ 1 på 2. Tag: Ca. 50 sadeltag med strå. Halmnwnning med kragt råer. Stråtagskvist mod vest. Fladt tag på tilbygning. Skorsten: Nyere gul skorsten med udkragning og sokkel i rygning. Ny stor skorsten ved tilbygning. Vinduer: 2-raramede småsprossede, brunmalede. I gavl r«de/blå. I havestue store sprossevinduer. Døre^ Plankedare, mod vest med rude, brune. 1 havestue sprossedør. BEHtHKHINGER: Et smukt gammelt bindingsvarkshus, der bør varnes om. Den fine gavl trekant med "baverhaler" er et karakteristisk trak fra Bisserup, der bør bevares. Den nye tilbygning mod syd virker fremmed for huset. BEVARINGSVÆRDI GT. 61

15 HOLSTEINBORGVEJ 207. matr.nr. 31. HOLSTEINBORGVEJ 209. matr.nr. 3d. Situationsplan 1: HOLSTEINBORGVEJ flyghimgsbeskrlvelse: Uldne bindingsværkshus opfart år 18??, ombygget Huset er en del af et dobbelthus, kaldet industri huset. Der har gennem tiderne været pottemageri, skomager, kakkelovnsfabrikation samt porcelansfremstilling. I dag er der bolig. Facader: Sort bindingsvark med hvide tavl. Overkalket bindingsvark i gavl. Sort t j året kampestenssokkel. Klinkbekladt gavl med vandbredt, sort. Tagi 50 sadeltag med granmalede metalplader. Skorsten:, Nyere skorsten af gul blank mur med betonafdikning. Vinduen 2-rammedc. småsprossede vinduer, granmalede. Døre: Nyere dår med glas, gran. BEMÆRKNINGER; Et ualmindeligt smukt hus med stor facadehøjde. Gode facader, hoveddøren kunne ønskes erstattet med en oprinde l i g dørtype. Metaltaget kunne ved udskiftning»nskes erstattet af røde vingetegl el ler strå. Et spindende hus, der bar varnes om. BEVARINGSVURDIGT. Uldre bindingsværkshus opfart år 1822, ombygget Huset er den østre det af et dobbelthus, kaldet industrihuset. Der har i huset vare pottemageri, skomager, kakkel ovnsfabrikation samt porcelnnsfremsti l Ung. I dag er der bolig. Facader: Sort bindingsværk med hvide tavl. Stor facadehøjde. Overkalket bindingsvark i gavl. Sorttjaret kampestenssokkel. Klinkbekladt gavl med vandbradt, sort. Tag: 50 sadeltag med grønmalede, rustne metalplader. Skorsten: Nyere skorsten af gul blank mur med betonafdakning. Vinduer: 2-rammede. småsprossede vinduer, grenmalede. BEHiRKNlNGER: Et meget smukt bindingsvarkshus med stor facadehejde. Gode farver og materialer, dog kunne taget ved udskiftning anskes erstattet af rade vingetegl eller strå. Et godt hus, der bar vedligeholdes nænsomt. BEVARINGSVilRDlGT- 62

16 HOISTEIHBORCVEJ 210. matr.nr. ZA. HOLSTEINBORGVEJ 213. matr.nr. Bindingsvarksbolig med udhus fra ca Omog udbygget i (Idre havestue mod vest. Facadgr: Brunt bindingsvark med gule tavl. Sortt j ære t kampestenssokkel. Kod gaden sorttjaret spåntækket gavl. Tilbygn. gulmalet gasbeton. Taa: På boligen 50 sadeltag m. strå. Halmmønning m. kragtner. Udhus og tilbygning grå bølgeeternit. Ti l bygning ca. 20 ensidigt tag. Skorsten: 3 skorstene med sokler og ragrør, glat skorsten i tilbygning, alle gulmalede. Vinduer: 2-rammede, småsprossede. I udhus røde støbejernsvinduer. I udhus og tilbygning større sprossevinduer, alle rød- og blåmalede. Glassten i tiibygning. DøreL Nyere listedør med gult råglas i boligen, brun. Fyldningsdør med sprosseglas samt halvdør i udhus. Revledar i tilbygning, brun. Et meget smukt stuehus med en fint tilpasset havestue mod vest og aldre udhus mod syd. Husets spånbeklidte gavl bør absolut bevares. Husets hoveddør kunne ønskes udskiftet. De senere udskiftninger er meget fremmed for den oprindelige byggestil, men opleves fra gaden heldigvis ikke sammen med de aldre bygninger. En ualmindelig smuk have med flere bevaringsvardige traer. BOLIG OG UDHUS BEVARINGSV*RDIGE. BYGH1MGSBESKRIVELSE: Landbrugsejendom. Nyt stuehus opført 1961, del af ildre stuehus opført ca. 1800, aldre grundmurede udhuse fra 1926 samt bindingsvarksudhuse fra ca Facader: stuehus af letbeton, gulmalet. Bindingsværkshuse med brunt travark og gule tavl. Grundmuret udhus, gult. Gavle med trabekladninger, brune. Tag: sadeltage. Stuehus med røde tegl, udhuse med stråtag og kragtrser, udhus med rødbrun bølgeeternit samt udhus med røde pandeplader. Skorsten: Muret skorsten med sokkel og udkragning, gul. Vinduer: l stuehus store vinduer, brun trubeskyttelse. I udhuse støbejernsstaldvinduer samt 1- og 2-rammede vinduer med sprosser, alle grønmalede. Pore: Listedffre i stuehus, brune. Fyldningsdfcr med glas i mel lembygning, revledere i udhuse, alle grønmalede, Det nye stuehus er med sine farver, tragavle 09 det røde tegltag søgt tilpasset de gamle udhuse. De gamle bindingsvsrksudhuse bar bevares og vedligeholdes med nansomhed. UDHUSE SAHT DEL AF KLORE STUEHUS ER BEVARINGS- VIRDIGE. 63

17 HOLSTE1NBORGVEJ 215. matr.nr._j8a. HOLSJEIHBQRGVEJ matr.nr.2u. Situationsplan U 1:2000 Ældre beboelseshus opført 1896 samt udhus. Facader: Grønmalet bindingsværk med hvide tavl. Træbeklædte gavle 1 på 2. Kampestenssokkel. Udhus med overkalket bindingsværk og spangavle. Ta.gj_ 45 sadeltag med rode vingetegl. 45 stråtag på udhus. Skorsten: Muret skorsten med sokkel og udkragning, hvidkalket. Vinduer: 2-rammede vinduer med sprosser, gronmalede. DøOl Nyere hoveddør, brun træbeskyttelse. Et smukt velbevaret hus af gode materialer og i gode farver. Ved senere udskiftning af hovedderen kunne ønskes en mere oprindelig fyldningsdar eventuelt med sprossevindue. BEVARINGSVÆRDIG!. BTGN1MGS6ESKR l VEJ.SE : Cldre bindingsværkshus indeholdende bolig og mindre trikotageforretning opført ca Nyere vindfang mod gaden samt ombygget gavlparti mod «st. Facader: Sort bindingsvar k med hvide tavl, sorttj»i-et sokkel. Glasfacade i estgavl. Vindfang af træ, sort. Iag_L 45 sadeltag belagt med grå bølgeeternit. Skorsten: Nyere skorsten i r»d, blank mur med afdækning. Vinduer: Butiksvindue samt 1- og 2-rammede vinduer, 2 små sprossevinduer mod gaden, alle rødmat ede. Døre: Butiksdar med glas. Tradør i vindfang, sort. Et ældre hus, der ved sin beliggenhed og sine gamle bindingsværksfacader er af stor betydning for oplevelsen af gadebilledet. Det nye gavlparti mod øst falder helt udenfor ejendommens traditionelle byggestil. Ved senere udskiftninger af taget kunne ønskes strå eller røde vingetegl. Valnøddetræet i haven bør bevares. BEVARINGSVÆRDIG?. 64

18 HOLSTEIHBORGVE mat r. nr._ 4Qa._ HOLSTEINBORGVEJ 324. matr.nr. 2i. Bindingsvarksbolig opført 1864 samt udhus. Facader: Sorttjaret bindingsværk med gule tavl. Tag: Ca. 50 sadeltag med strå, Halrornønning med kragtraer, stråtagskviste mod syd. SkorstenL Stor fritstående glat skorsten samt skorsten I rygning på udhus med udkragning og sokkel. Begge gule. Vinduer: 2-rammede med sprosser, blåmalede. Døre: Fyldningsdøre med sprosseruder, blåmalede. BEMÆRKNINGER; Et i hovedtrakkene velbevaret, gammelt bindingsværkshus, der sammen med udhuset er af stor betydning for bymil jøet. Den store nye skorsten vi r ker i modsatn ing ti l udhusets skorsten ret dominerende. Smukke dåre og vinduer. BEVARINGSVXRDIGE. BYGN 1NGS6ESKR 1VELSE: Missionshus opført 1920 sarnt udhus. Facader: Rød, blank mur med mønstermorvirk i gavlene og murblandinger mod nord. Kamtakker øverst på gavle. Stankpudset sydgavl. Lag: 55 sadeltag med røde tegl. Udhus med 20 sadeltag, grå eternit. Skorsten: Nyere skorsten, r«d blank mur med betonafdakning. Vinduerj Småsprossede dannebrogsvinduer med buet afslutning,hvidmalede. Dere: 1- og 2-fløjet fyldningsdør, grenmalede. Revledøre i udhus, grønmalede. Et smukt hus, der klart afspejler dets funktion som missionshus. En bygning, hvis røde facader og tegltag ber bevares. De fine småsprossede dannebrogsvinduer med buet overkant er af stor vardi for huset og bør ikke udskiftes. BEVARINGSVÆRDIG! MISSIONSHUS MILJØFORBEDRENDE UDHUS. 65

19 HOlSTElHBOfiGVEJ 226. matr.nr. 37. HV1RV1LSVEJ 2. matr.nr. 28b. *»* BTGMI1SSBESKR1VELSE: Kldre bolig opført ca. år 1800, ombygget i Facader: Pudsede, gulmalede overflader, kampest enssokkel. Trabekladning 1 pi 2 foroven på gavle. Tag: 45 sadeltag med strå afsluttet forneden med en rakke tegl. Halmmonning med kragtraer. Fladt tag på tilbygning. Skorsten: Skorsten i rygning med sokkel og udkragning, gulmalet. Ny, stor skorsten i tilbygning i gul blank mur. Vinduer^ Z- og 3-rammede, småsprossede sortmalede. Døre: Fytdningsdøre, sortmalede. BEHiRKHIMGER: Et p»nt vedligeholdt hus i gode farver og materialer. Tilbygningens flade tag og den store, nye skorsten virker dog noget fremmed for huset. Den store birk, elme- og ahornbeplantningen bør bevares. BEVARINGSVÆRDIG!, Bolig opført 195 samt garage opført Facader; Bolig i rød, blank mur på grå sokkel. Tr»beki»dt garage behandlet med brun træbeskyttelse. Tag: På bolig 25 sadeltag med eternitskifer, hvidmalede vindskeder og udhang. Garage med 5 ensidig bølgeeternittag. Skorsten: 1 stk. i rød, blank mur med betonofdakning. Vinducrj Hvidmalede store vinduer. Djtrei Brun listedør med raglassideparti, hvidmalet havedør med glas. Et typisk hus fra slutningen af 50'-erne. Huset følger ikke landsbyens traditionelle byggeskik, idet det har ret høj facadehajde og lav taghaldning. Huset virker dog med sine røde facader ret anonymt. 66

20 HVIRVUSVEJ 4. matr.nr. Z9c. KURVEJ 2. matr.nr. 15e. Si tuat i'onsplan 1:2000 U. Si tuationsplan 1:2000 O Sommerhus og garage opført Facaderj, Sort vandret l iggende tr»bekl«dning på alle flader. Jagj. På sommerhus 20 sadeltag med grant tagpap, hvidmalede vindskeder og udhang. Garage med 20 sadeltag da k leet med bølgeeterni t. Vinduer: store, hvidmalede vinduer. pgrej. Dels hvidmalede havedøre med glas dels sorte revledøre. Sortmalet port i garage., Et typisk aldre sommerhus med sorte trafacader og hvidmalede vinduer og dåre. Grunden er såfremt det ønskes, velegnet til opførelse af en helårsbolig. Bøgetraet syd for sommerhuset bør bevares. Parcelhus opført 1965 samt garage. Facader: Rød blank mur på grå pudset sokkel, garage i samme materiale, murvinge teg l afdækket. Vindfang bygget op med råglaspartier. Tagj 35 sadeltag med gråt bølgeeternft. Vindfang med fladt tag. Skojsten: Rød, blank mur med betonafdakning. Vinduer: Store vinduer behandlet med brun trabeskyttelse. Døre: Nyere brune døre med glas. Brun listeport i garage. BEHARKMINGER: Et typisk hus fra 60'-erne. Huset adskiller sig fra landsbyens traditionel le byggeskik bl.a. ved lavere tagrejsning og bølgeetern i t tag med udh»ng. Huset er dog medtaget i bevaringsområdet p.g.a. dets fremtrædende placering i gadebilledet umiddelbart overfor landsbyens gadekar. 67

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 opførelsesår: 1900 (?) (se Saltoftevej 3) til/ombygning: 1978 antal etager/bygningsform: 1 etage, 1ængehus sammenbygget med nr. 3 fagdeling: 4 fag gulvkote: G,90 sokkelhøjde:

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning SKÆLSKØR KOMMUNE Bevaringsværdier i OMØBY Registrering og vejledning April 1995 Dette hæfte er udarbejdet af: Bygnings- og planafdelingen Teknisk forvaltning Skælskør kommune Næstvedvej 15,4230 Skælskør

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse TAG Retningslinier for bygningsdele og detaljer indenfor forskellige bevaringskategorier. Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 28. september 2010 Alle ansøgninger vil dog blive behandlet efter en konkret

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

En firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger samt et tidligere mejeri og to maskinhuse.

En firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger samt et tidligere mejeri og to maskinhuse. RANDERS KOMMUNE Eriksborgvej 41 Lemvej 70, Lem Mikkelstrupvej 33 Romaltvej 89, Over Romalt Tjærbyvej 180, Tjærby Tjærbyvej 202, Tjærby Vestrupvej 132, Gimming Viborgvej 99 67 RANDERS KOMMUNE Eriksborg

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Retningslinjer til fortolkning af den bevarende Lokalplan 92 Retningslinjer til fortolkning af den bevarende lokalplan 92 er udarbejdet i et samarbejde

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

SAGSNOTAT TEKNISK FORVJ4LTNING. De Svenske træhuse. Nexø. den 12. august 1992 NK Jour.nr. 01.10 P 21 Denne sag behandles at: J.H.

SAGSNOTAT TEKNISK FORVJ4LTNING. De Svenske træhuse. Nexø. den 12. august 1992 NK Jour.nr. 01.10 P 21 Denne sag behandles at: J.H. SAGSNOTAT TEKNISK FORVJ4LTNING Nexø. den 12. august 1992 NK Jour.nr. 01.10 P 21 Denne sag behandles at: J.H. Kofod/im Til Teknik- og Miljøudvalget Sag DE SVENSKE TRÆHUSE Baggrund Sagsfremstilling I 1987

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

Moshusevej 50 30 Plantegning 31. Indledning 1 Beliggenhed 1 Baggrund 1. Moshusevej 52 32 Plantegning 33. Moshusevej 20 2 Plantegning 3

Moshusevej 50 30 Plantegning 31. Indledning 1 Beliggenhed 1 Baggrund 1. Moshusevej 52 32 Plantegning 33. Moshusevej 20 2 Plantegning 3 Indhold side Indledning 1 Beliggenhed 1 Baggrund 1 Moshusevej 20 2 Plantegning 3 Moshusevej 22 4 Plantegning 5 Moshusevej 24 6 Plantegning 7 Moshusevej 26 8 Plantegning 9 Moshusevej 28 10 Plantegning 11

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

De historicistiske villaer overflader og detaljer

De historicistiske villaer overflader og detaljer Overflader og detaljer De historicistiske villaer i Rosenvængets kvarter har en række karakteristiske detaljer, der går igen, og som det er afgørende vigtigt at passe på, når huset skal sættes i stand

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Vesterbølle. Historie

Vesterbølle. Historie Vesterbølle Historie Vesterbølle bys ejerlav ligger i et afvekslende himmerlandsk landskab med bakket agerland og udstrakte enge og kær. Nordvest for landsbyen ligger de såkaldte holme, der er tidligere

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Humleby's lokalplan Københavns Kommune

Humleby's lokalplan Københavns Kommune Humleby's lokalplan Københavns Kommune Lokalplan nr. 268 Lokalplan for området begrænset af Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225 Udenbys Vester Kvarter, København, nord og vestskellet

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejendommens adresse Ejer: Navn Adresse Postnummer og by Telefonnummer Ejendommen består af et stuehus og en fritliggende staldlænge, Til stuehuset er i sydenden

Læs mere

BYGNINGSREGISTRANT 1

BYGNINGSREGISTRANT 1 1 BYGNINGSREGISTRANT BYGNINGSREGISTRANT Bygningsregistranten er udarbejdet som bilag til Lokalplan 9-9A af Ærøskøbing Kommunes Tekniske Forvaltning i samarbejde med Sven Allan Jensen as, Aalborg Redaktionen

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

1 Skive Byfond Inspirationskatalog

1 Skive Byfond Inspirationskatalog 1 Skive Byfond Inspirationskatalog INSPIRATIONSKATALOG Skive Byfond blev stiftet af Skive Byråd i 1996. Fondens formål er at virke for bevarelse af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde huse og miljøer

Læs mere

Forslag til ændringer i lokalplan nr. 3028 for sommerhusområde ved Saksild

Forslag til ændringer i lokalplan nr. 3028 for sommerhusområde ved Saksild Dorte Marcussen Skejbytoften 144 8200 Aarhus N T: 6169 9064 E: dorte@naivisten.dk Odder Kommune Plan Rådhusgade 3 8300 Odder Aarhus 10.01.2013 Indsendt via mail til plan@odder.dk Forslag til ændringer

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

At sikre bebyggelsens bevaringsværdier, herunder væsentlige arkitektoniske Specifikt for vores område

At sikre bebyggelsens bevaringsværdier, herunder væsentlige arkitektoniske Specifikt for vores område Lokalplan / Byplanvedtægt nr. 4. / 1 Lokalplanens formål Ny/eksisterende Lov-regel Ejerlaugets kommentarer Kommunens svar 1.1 Det er lokalplanens formål: At sikre kvarterets helhedsindtryk, som det fremstår

Læs mere

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk MedByg MedByg kan i princippet foregå i alle vores huse. Alt, der bygges i samarbejde med os, er individuelt. Prisen på et individuelt hus er naturligvis også lidt højere, men der er mange forhold, der

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Nordborg Kirkes bygningshistorie

Nordborg Kirkes bygningshistorie Nordborg Kirkes bygningshistorie En summarisk beskrivelse - med udgangspunkt i beskrivelsen i Danmarks Kirker samt iagttagelser gjort under facaderenovering og gennemgang af tagværk i forbindelse med forberedelser

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Registrant for Sundstrup, Ulbjerg sogn

Registrant for Sundstrup, Ulbjerg sogn Registrant for Sundstrup, Ulbjerg sogn Historie: Ved Virksund har der været overfartssted siden middelalderen. Færgestedet mellem Himmerland og Nordfjends hørte på daværende tidspunkt under Viborg bispestol.

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE Vejledning til bevaring af landsbymiljøet Indhold Bevaring i Gl. Skovlunde Udgivet januar 2009 By og Erhvervsudvikling Ballerup Kommune Foto: By og Erhvervsudvikling Grafik:

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

Vejledning til lokalplan 52 Ketting Augustenborg Kommune FORSLAG

Vejledning til lokalplan 52 Ketting Augustenborg Kommune FORSLAG Vejledning til lokalplan 52 Ketting Augustenborg Kommune FORSLAG 0 I N D H O L D Indledning 2 Bevaring i Ketting 4 Landsbyen 7 Registrant 10 Ordliste 36 Flere oplysninger 40 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. - EN VEJLEDNING Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N BYGGERI I LANDZONE Vejledningshæfte om BYGGERI

Læs mere

Ansøgninger til pulje vedrørende landsbyfornyelse

Ansøgninger til pulje vedrørende landsbyfornyelse Ansøgninger til pulje vedrørende landsbyfornyelse Kan imødekommes efter lovgivning og retningslinjer: Adresse 1 Lindersvoldvej 10,? Forbedring-/nedrivnings- Beløb Tilskud i % Tilskud i kr. udgifter Nedrivning

Læs mere

SEPTEMBER 2001 STRUER KOMMUNE BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

SEPTEMBER 2001 STRUER KOMMUNE BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2001 BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf.: 96 84 84 84 Udgivelsesår: 2001 Titel: Redaktion: Layout:

Læs mere

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk Februar 2011 Beliggenhed Bebyggelsen er beliggende i den sydlige del af Silkeborg. Svejbæk er et særdeles attraktivt og naturskønt område med Gudenåen, søer samt store rekreative skovområder. Resenbro

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

TYPEHUSET 1960-79. Indhold. - katalog over typiske løsninger og principper

TYPEHUSET 1960-79. Indhold. - katalog over typiske løsninger og principper TYPEHUSET 1960-79 - katalog over typiske løsninger og principper Indhold Introduktion side 2 Udformning og byggeskik side 2 Fundament side 2 Kælderydervægge side 3 Ydervægge side 3 Tag side 4 Vinduer side

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Indhoids fortegnelse

Indhoids fortegnelse i Indhoids fortegnelse LOKALPLAN NR. 4.58 side Lokaiplanens offentlighedsperiode - 2 REDEGØRELSE i. Lokalplanens baggrund - 3 2. Lokalplanens forhold til anden planlægning - 4 3. Beskrivelse af lokaiplanen

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog enhjemmeside,etnetblad, enmailruppeogenblog Bagenhvertilfreds modeljernbanemandstår entålmodigkvinde. Enmor,ensøster,en veninde,enkæreste,en koneellerendatter MBPnetbladnr.27,vinter2010 Tidligeredobbelthus,hvordetenehuserrevetnedfornylig.

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Lydum Mølle Redegørelse vedrørende Lydum Mølles bygninger. Anvendelse og tilstand.

Lydum Mølle Redegørelse vedrørende Lydum Mølles bygninger. Anvendelse og tilstand. Redegørelse vedrørende Lydum Mølles bygninger. Anvendelse og tilstand. Lydum Mølle 1955-1960 Indhold: Indledning Møllens bygningsmæssige udvikling Møllens fremtid Anlæggets tilstand Bygningskulturelt Råd

Læs mere

Vejledning om solenergianlæg

Vejledning om solenergianlæg Vejledning om solenergianlæg Fanø kommune 2013 Vejledning om solenergianlæg Indholdsfortegnelse Før du går igang Generelt Solenergianlæg og brand Lokalplanforhold Anbringelse af solenergianlæg Byggetilladelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. maj 2008 NKN-33-02129 Inv Afgørelse i sagen om opførelsen af

Læs mere

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013)

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Del 3 - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejendommens adresse. Efter det af ejer oplyste er huset opført i 1924. Huset har stadig det oprindelige tag og mange af de originale vinduer er bevaret. Mod gaden

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé:

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé: Hvidbog Indsigelser til Tillæg 2009.12 og lokalplanforslag 565 for énfamiliehus på Fiskopvej 35. Endelig vedtagelse med forslag til rettelser/imødekommelse af indsigelser. Lokalplanforslaget har været

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 50 1 Sammenfatning nr. var en

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R BAKKEHUSENE KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 21.01.2013, 25.01.2013 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen. Kulturministeriet

Kulturarvsstyrelsen. Kulturministeriet Landbrugets bygninger Fyn 1850-1940 Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet Landbrugets bygninger 1850-1940 Den firelængede gård er for de fleste af os indbegrebet af en dansk bondegård, og selv om der fra

Læs mere

Inspirationskatalog. Vores vinduer er dansk håndværk med god energi

Inspirationskatalog. Vores vinduer er dansk håndværk med god energi Inspirationskatalog Vores vinduer er dansk håndværk med god energi Vi har gjort det nemt at vælge. Luk selv op og kig... Når man skal vælge nye døre og vinduer til sit hus, er det vigtig, at man gør det

Læs mere