BISSERUP HAVHEVEJ 44. matr.nr. 36ca og 36 go. B1SSERUP HAViJEVEJ. matr.nr. 36n.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BISSERUP HAVHEVEJ 44. matr.nr. 36ca og 36 go. B1SSERUP HAViJEVEJ. matr.nr. 36n."

Transkript

1 BISSERUP HAVHEVEJ 44. matr.nr. 36ca og 36 go. B1SSERUP HAViJEVEJ. matr.nr. 36n. Si tuat i onsplan 1: /2 etages bygning med erhverv ag beboelse, sammenbygget med udhus i 1 etage, alt opført Garageanlæg opført 1946 og ombygget Overdækket tørreplads (carport) i haven. facader: Hovedhuset har pudsede, hvide facader med gesimsbånd i gavle og facader. Pudset, sortgrå sokkel. Garageanlæg bl.a. gasbeton, sort træbektadning og pandeplader på sort sokkel. Tag^ 50 sadeltag med rode tegl, uden udhæng men svagt opskalket. Heltagskviste med zinkklædte f lunker. Garageanlæg med paptag. Skorsten: På bolig stor skorsten med to røgrer i rad, blank mur med betonkant. På udhusdel 1 stk. i rod, blank mur med betonkant og raroverdækning. Vinduer: Dels 2-3- og 4-rammede, dels storrudede vinduer, alle mørkbrune. Døre^ Fyldningsdør med glas, havedør og revlehalvdør alle mørkbrune. BEMURKHIHGER: En ejendom der adskil ler sig vasen11igt fra landsbyens traditionel le byggeskik. Den 2 1/2 etages bolig virker p.g.a. sin højde særdeles domi nerende, l i gesom garageanlægget virker fremmed for omgivelserne. Problemet kunne afhjilpes en del ved etablering af højere beplantning omkring bygningerne og det store åbne p-areal. Beboelse opført år 1900 samt garage. Facader: Bolig med sorttjæret bindingsværk med gule tavl, sorttjæret kampestenssokkel. Sorte trægavle 1 på 2. Sort træbeklædt garage. Tag; 50 stråtag med halmmønning og kragtræer, stråtækt taskekvist på hver side. Garage med bølgeeternittag med hvide vindskeder. Skorsten: 1 stk. i gul, blank mur med udkraget sokkel og betonafdækning. Vinduer: 1- og 2-rammede vinduer med sprosser, sort- og hvidmalede. Døre: Revlehalvdør, fyldningsdør med sprossede ruder samt havedør med sprossede ruder, alle hvidmalede. Hvid revleport i garage. Et nænsomt restaurere! beboelseshus, der har bibeholdt sin oprinde lige charme og kval i t et. Stråtagskvistene er fint afstemt efter husets proportioner. Træbeklædningerne på gavlene er opretholdt. En smuk indgang til Poststien. BEVARINGSVÆRDIG BOLIG. 48

2 B1SSERUP HAVNEVEJ 46. matr.nr. 36«. B1SSJRUP HAVNEVEJ W, matr.nr. 36h. Bolig opført 1939 samt udhus og garage. Facader: Bol i g- og udhus facader i rod, blank mur med udkragede gesimsbånd i gavle og facader. Trægarage mørkbrun. Tag: 50 sadeltag uden udhæng, grå cementtagsten. Pultkvist med zinkkledte f lunker. Udhus med ensidig taghældning belagt med ceraent tagsten. Garage 5 ensidig sort bølgeeternittag. Skorsten: 1 stk. på bolig i rød, blank mur med mindre udkragning. 1 stk. på udhus i rød, blank mur med betonkant og røroverdækning. Vinduer: I bolig gråmalede storrudede vinduer, enkelte er todelte. I udhus grå 2-rammede vinduer med sprosser. Et velproporti oneret hus typisk for sin tid. De nyere store vinduer har frataget huset noget af dets oprinde lige karakter. Det kunne ønskes, at rnan ved senere udskiftninger vender tilbage til de oprinde lige typer. Pultkvisten med!inkklædte flunker er et meget fint eksempel på en velproporti oneret kvist. BOLIG M1LJBFORBEDRENQE. Beboelse opført 1909 samt udhus. Facader: Grundmurede, hvidkalkede med gesimsbånd i gavle og facader, sort pudset sokkel. Hvidkalket udhus. Tag: Bolig 50 sadeltag med grå bølgeeternit, uden udhæng. Stor kvist med fladt tag og stort udhæng, træklædte flunker. Udhus med 20 eternitbekladt sadeltag. Skorsten: 1 stk. gul, blank mur med betonkant. Vinduer: 1-, 2- og S-rammede med sprosser nogle blåmalede, de fleste behandlet med brun træbeskyttelse. Døre^ 2 brune fyldningsdøre med spr-ossede ruder i bolig, brune revledøre i udhus. Sldre moderniseret beboelseshus. Det grå bø l - geeternittag er pint tilpasset husets hovedform uden udhæng o.lign. Den store kvist falder derimod helt uden for husets oprinde lige stil og virker meget klodset. De nye vinduer og døre passer godt til huset, dog kunne det ønskes at man ved senere over fladebehandlinger anvender dækkende malingstyper. MILJØFORBEDRENDE. 49

3 B1SSERUP HAVHEVEJ 48. matr.nr. 36i, B1S5ERUP HAVNEVEJ 49. matr.nr S i tuat i onsplan 1:2000 Si tuat j onsplan 1:2000 Beboelse opført 1880 med nyere t i (.bygninger samt udhuse, der anvendes i f.m. fiskeri. Facader: Bol i g med sort t j året bindingsværk og hvide tavl på sort sokkel, grundmuret gavl med murvinger, brun altan 09 finérklædt gavltrekant mod vest. Udhuse grå lecablokke, o.a, mater. Tag: 45 sadeltag m. pandeplader, taskekvist mod syd. Udhust i l bygning 5 ensidig taghældning, udhuse 5-10 hældning, eternittag. Skorsten: 1 stk. skorsten på bolig i gul, blank mur med betonafdakning. På udhust i l bygning 1 stk. gul, pudset med betonkant. På erhvervsudhus skorsten i gul, blank mur med udkragning. Vinduer: 2-rammede med sprosser mørk-blågrønne, større parti ved terrasse mod vest. l erhvervsudhuse blåmalede i forsk, størrelser og udform. Dere^ B l Små l ede med råglasruder, brun altanog terrassedør med glas. Udhuse har sorte revleog listedøre. BEMÆRKNINGER; Et aldre bindingsværkshus, hvor senere moderniseringer er foretaget helt uden hensyn ti l husets oprinde lige karakter. Speciel t den nye vestgavl falder helt udenfor husets arkitektur. En farvemæssig tilpasning til den aldre del af huset kunne ønskes, BOLIG BEVARINGSVÆRDIG. Beboelse og garageanlæg opført 1931 med senere om- og tiibygni nger. Facadej^ Rød, blank mur på gré cementsokkel. Bolig med udkraget gesims. Udhus/garage har 2 brune listepartier mod vejen. Tag: 50 tegltag med kvartvalm og lille pultkvist, uden udhæng. Vestlige del af garage/udhus med lav ensidig taghældning, øst lige del med 30 sadeltag med bølgeeternit. Skorsten: 1 stk. i rod, blank mur med betonafdakning og røroverdækning. Vinduer^ l bolig dels storrudede med brun træbeskyttelse dels malede 2-rammede med sprosser. Garage brun og hvidmalede små vinduer, vinduesbånd i listeklædte partier. Døre: Nyere brun hoveddør raed glas og lister. Z ink ru lleport i garage. Et typisk murermesterhus fra JO'-erne i gode proportioner og materialer. De påbegyndte dørog vinduesudskiftninger forringer desværre husets samlede ud t r-yk. Det kunne ønskes, at man ved senere udskiftninger vender tilbage til de oprindelige typer. MILJOFORBEDRENDE BOLIG. 50

4 B1SSERUP HAVNEVEJ 50. matr.nr. B1SSERUP HAVNEVEJ 5g. matr.nr. 36fb. Situationsplan 1:2000 Situationsplan 1:2000 Beboelse fra 1880, ombygget 1934 samt ældre udhus og garagebygning. Facader: Pudset, rødmalet bolig med gesimsbånd og frontgavl. Træbeklædt udhus med trempel 1 på 2, rødmalet. Garage med pandeplader. Taa: 50 sadeltag med sort eternit på boligen. 35 sadeltag på udhus, ens i dig 15 på garage, eterni t. Skorsten: 2 af rød, blank mur med betonafdækning. På udhus høj, rød skorsten med sokkel. Vi nduer: 1 -, 2- og 3-rammede, hv idmal ede vi nduer i boligen, l udhuset 2-rammede, grønmalede samt stor rude i gavl. Døre: Nyere, brun dør med råglas i bol i gen. Revledøre og -porte i udhus 09 garage, h.h.v. grønne og brune. n bo lig af stor betydning for gadebil ledet. Desværre har det nye sorte bølgeeternittag med de store udhæng ændret husets udseende afgørende. Huset får dog betegne l sen "mi l j øf orbedrende" p.g.a. de traditionelle facader, der stammer fra ombygningen i Det gi. udhus tned de rade træfacader- vurderes ligeledes til at have en vis værdi for bymiljøet. BOLIG OG UDHUS MILJOFORBEDRENDE. SommerbQlig opført 1930, ombygget 1964 samt en del småskure. Facader: Facader beklædt med glat, lysegrå eternit. Tag; Ca. 20 sadeltag med grå bølgeeterni t, store udhæng. Vinduer: Storrudede vinduer behandlet med brun træbeskyttelse. Døre: Nyere døre med glas, brune. Et lille anonymt hus beliggende i anden række i forhold til Bisserup Havnevej. Husets udformning er t yp i sk for 1960'-erne og uden sammenhæng med landsbyens t rab i t ionelle bygges k i k. Ejendommen virker med de mange småskure (campingvogn) noget rodet. 51

5 BISSERUP. HAVNEVEJ 55. matr.nr. 36br. BISSERUP HAVNEVEJ 56, tnatr.nr. 36ei_og ek ; * Si tuationsplan 1 :2000 Situationsplan i:?nnn Bolig opført 1936 samt nyere garage. Facader: Boligen er opført i rod, blank mur med gesimsbånd. Stor frontgavl mod gaden med murblænding med årstal. Pudset sokkel. Træbeklædt garage, brun træbeskyttelse. Tag: Ca. 50 sadeltag med a f va linede gavle, rode vingetegl. 5 ensidigt tag med eternit på garage. Skorsten^ Rød, Blank mur med rørafdækning. Vinduer: Nyere storrudede vinduer, brun træbeskyttelse. I gavl aldre 2-rammede, hvidmalede. Et smukt eksempel på et murerraesterhus fra 30'- erne opført i rade sten med rødt tegltag. Det kunne ønskes, at man ved senere vinduesudskiftninger vender tilbage til de oprindelige typer, så huset bliver bevaret i sin helhed. MILJOFORBEDRENDE. Bolig opført 1959 samt røgeri opført 1964, ombygget Facader: Pudsede, gulrnalede bygninger, sorte sok ler. Tag: På boligen 30 sadeltag med grå bølgeeternit, halvtag med klare plader på røgeriet, ensidig lav rejsning, eternit. Skorsten: På boligen rød, blank mur med udkragning og roroverdækning. På røgeri et skorsten af rød, blank mur. Vinduer: Forskellige hvidmalede vinduestyper. I den ældre del af røgeriet, blåmalede. Døre: 2 l i stedøre, brune i bol igen. hvidmalet dør med glas i røgeriet. Huse, der er typiske for deres tid, men som i form adskiller sig en del fra den traditionelle byggeskik i Bisserup. Det tråd i tionelle farvevalg - gule facader og hvide vinduer - bør bibeholdes, da husene derved falder rimeligt natur l i gt ind i området. 52

6 BISSERUP HAVNEVEJ 57. matr. nr. 36fx. BISSERUP HAVNEVEJ 58. matr.hr. 36k. Situationsplan 1:2000 Situationsplan 1:2000 Garage opført Facader: Træbeklædning behandlet med mørkebrun træbeskyttelse. Tag: Built-up tag med brun bræddekladt stern. Vinduer: Enkelt, brunt. Dflre: Brun vippeport, tre. Et haveareal, hvorpå der kunne opføres en ny helårsbolig med en udformning ti l passet den t rad i tionelle byggeskik i Bisserup. Beboelse opført 1880 med senere ti l bygninger, anneks og carporte med tagterrasse. Huset har tidligere varet toldsted. Facader: Dels sorttjaret bindingsværk med hvide tavl, dels pudsede med udkragede gesimsbånd. Nordgavl tra 1 på 2 med vandbradt på knagte. Sort/grå sokkel. Anneks dels hvidpudset murværk dels trapartier. Tag; På beboelse 50 opskalket sadeltag, stråtækt med halmmønning og kragtraer, flere stråtagskviste. På anneks 15 sadeltag og udhus 10 ensidig tag med røde tegl. Skorsten: Hvidraalede skorstene med høj sokkel ag smalle udkragninger. Vinduen ' bolig og udhus 2- og 3- rammede med småsprossede ruder, i anneks dels mindre småsprossede, dels store vinduer mod engen, alle blåmalede. Cigre: Blåmalede halv- og heldøre med fyldninger Og sprossede ruder i bolig og anneks. En nyistandsat ejendom, hvor den gamle beboelse i hovedtrakkene har bibeholdt sin oprinde lige karakter. Den nye sidefløj med stor tagterrasse mod vest virker noget dominerende. GL. BOLIG BEVARINGSVÆRDIG. 53

7 B1SSERUP HAVHEVEJ 59. matr. nr. 36 as. 6ISSERUP HAVNEVEJ 60. matr.nr. 36 fg. Situationsplan 1:2000 Si tuationsplan Langehus opført år I gangvarende udstyknings- og byggesager (indretning af 2 lejligheder). Huset er en del af den tidligere købmandsgård på stedet. Facader: Sort t j året bindingsværk med hvide tavl, grundmuret hvidkalket vestgavl med teglafdakning. Bstgavl overkalket bindingsvark med vandbrsdt og trabeklædning i gavlspids. Sorttjaret sokkel. Tag: 50 sadeltag med grå bølgeeternitplader. Skorsten: 2 store samt 1 mindre med sokler og udkragninger, oprinde l i g hvidkalkede. Vinduer: Mod nord st or rudede vinduer ievrigt 2- og 3-rammede med sprosser, alle brune samt btåmalet gavlvindue. Dgre: Brune rudermønstrede tistehalvdøre med ruder. I gavl blå revl eder, Et velproportioneret langehus, der bør bevares. Ved senere tagudsktftninger kunne ønskes oplagt strå eller rade vingetegl. Vinduerne bør v»re 2-rammede med sprosser, helst malede i traditionel te farver. Ejendommens store træer samt elmehegnet langs vejen bør bevares. BEVARINGSVJtRDIGT. Bolig opført 1969, udhuse og garage opført Facader: Bolig og udhustilbygning i hvide kalksandsten.braddebekladt østgavl, indbygget altan i vest gavl og gavl trekant, alt behandlet med mørkebrun trsbeskyttelse. Garage hvidmalet br«ddebekladning og sort pergola. Tag_L Bolig 50 sadeltag med sort bølgeeternit, udhustilbygning 10 ensidig eternittag, garage med buiit-up tag. Skorsten: 1 stk. på bolig i hvide kalksandsten. Vinduer: Store vinduer i bolig, udhus og garage, alle behandlet med sort træbeskyttelse. Døre: Bl.a. 2 rammedøre med glas, behandlet med sort trabeskyttelse. Hvide revledøre ogporte i garage. BEHURKHIHGER: Et såkaldt A-hus fra 60'-erne. Et tidstypisk parcelhus, der på naturlig måde kunne placeres i ethvert parcelhuskvarter, men som virker fremmed blandt de gamle bindingsv»rksejendomme. 54

8 B1SSERUP HAVHEVEJ 62. matr.nr. 36o oa 36z. GALLERI STALDEN Situationsplan 1:2000 VESTFLØJEN "Jacob Fiskers Gård". Bolig i stuehus, galleri indrettet i tidligere stald samt mindre udhus. Opført år Fløj mod vest indrettet som bolig og udhus opført år Facader: Boligens vestgavl af hvidkalket grundmur, øvrige facader er bindingsvark, som er pudset og kalket over. Spånkladt østgavl. Vestfløj af hvid, pudset grundmur med spånkladt nordgavl. Galleristalden har hvide tavl i sorttjæret bindingsvark, som er delvist overkalket, glat braddegavl mod øst. Alle bygninger på sort sokkel. Tag: Alle bygninger har stråtakt 50 sadeltag med halmmanning og kragtraer. På bolig og vestfløj er der stråtakte taskekviste med flere vinduesfag. Mod havesiden en rakke tegl i tagskagskanten. Lille tilbygning til galleri med ensidig eternittag. Skorstem På bolig 2 filtsede, hvide skorstene med sokkel og udkragning. På vestfløj hvidkalket skorsten med sokkel og udkragning. Vinduer: I bolig 2- og 3-rammede vinduer med sprosser, mod gårdspladsen grønmalede, øvrige steder rødmalede. I galleribygningen dels jernvinduer dels forholdsvis store dannebrogsvinduer alle grønmalede. l vestfløjen 1- og 2-rammede, grønmalede vinduer med sprosser. pørei Redmalet fyldningsdør og sprosset havedør, grønmalet sildebensmønstret revledør i bolig. Galleristalden har grønne revlehalv- og heldøre. Vestfløj med grønne revledøre. Sort port i lille udhus. BEHItRKNINGERj, En yderst bevaringsvardig ejendom med fint afstemte bygninger i gode materialer og farver. Der bør udvises stor nansomhed ved senere 1- standsattelser. Den pigstensfaelagte gårdsplads bør bevares, ligesom havens store traer. BEVARINGSVÆRDIG. 55

9 BISSERUP HAVNEVEJ 65. matr.nr. 36c. BISSERUP HAVNEVEJ 66. jiatr.nr. 36p og Ik., Staldbygning fra Bygningen er en del af en gammel købmandsgård. Langs gaden har der tidligere ligget «n stor 2-etagers hovedfløj. Denne er nedrevet i Materialerne er genanvendt i det gamle sygehus i Rude. Den store murpille er en rest af i ndkørselsperti et ti l købmandsgården. facader: Hvid, overkalket bindingsværk i facader. Hvidkalkede grundmurede gavle. Tag: Opskalket 50 sadeltag med sorte bølgeeternitplader. Tagskagskvist med luge (høgab). Vinduer: Blåmalede jernvinduer. Døre: Blå revledøre, -lemme og -porte. Den gamle udhusbygning er i ret dår l i g byggeteknisk ti Istand. Bygningen påtinkes nedrevet i forbindelse med en udvidelse af Lodskroen. Ejendommen har flere bevaringsvardige træer. Langehus med keramikudsalg og 2 lej ligheder. Havestueanneks i tidt. grise- og hønsehus. Ovnhus, udhus, lerskur og garage. Tidl. kro, missionshus, skolestue og bageri. Facader: Bolig i sort t j året bindingsvsrk med hvide tavl. Sydgavl hvid pudset grundmur. Hordgavl træklædt 1 på 2, udhus, lerskur og garage med sort trabeklædning, hvidkalket ovnhus. Havestueanneks hvidkalket grundmur. Tag: Længehus 50 sadeltag, stråtækt med halmmønning og kragtrier. 1 stor taskekvist med 5 fag vinduer, mindre stråtagskvist mod tfst. Anneks med stråtækt sadeltag. Ovnhus med bliktag. Skorsten: 3 hvide filtsede med udkragninger på bolig- På havestueanneks stor skorsten. Vinduer: l boliglænge blåmalede 2- og 3-rammede med småsprossede vinduer. Anneks med sorte jernvinduer og store ateliervinduer mod havnen. Døre: I boliglænge sorte revledøre med ruder i btåmalet indfatning. Sorte revledøre i anneks og udhus, sort revlehalvdør i ovnhus. BEMÆRKNINGER En smuk ejendom i gode farver og materialer. Ejendommen med den forhave er i h*j grad med til at skabe et attraktivt gadebillede. Flere tr»er er bevaringsvardige. BEVARINGSVÆRDIG. 56

10 B1SSERUP HAVNEVEJ 67. ma.tr.nr. 48. FACADE MOD VEST Lodskroen opført 1935 med flere senere tilbygninger. Hvor kroen nu l igger har t idl igere viret en rejselade. Facader: Kroen er dels med facader af red, blank mur, dels strukturpuds, hvidmalet. Tag: Tagene på de enkelte bygninger er meget forskelligartede. Både sadel tage, ensidige samt flade tage findes. Som tagbelsgni nger er anvendt grå, rød og sort bølgeeternit samt tagpap. Skorsten: 3 stk. pudsede, hvidmalede skorstene med ragrar, en ned afdækning. Vinduer: Dels store ruder, dels opdelle ruder i krostuen. Mod syd runde betonrer samt støbejernsv induer. Blyindfattede vinduer mod gårdhaven. Travinduerne er alle behandlet med sort trabeskyttelse. Dere: Sortmalet fyldningsdør. Havedør med glas, sort. 2-fLøjet revledør, sort. HOVEDBYGNINGENS BSTGAVL Et meget forskelligartet bygningskompleks uden nogen gennemgående stil. Bygningerne adskiller sig markant fra landsbyens øvrige bebyggelse. Ved udvidelse af kroen, bor der tages mere hensyn til de omkringliggende bi nd i ngsvarkse j endomme. 57

11 61SSERUP HftVHEVEJ 73. jnatr.nr. Im. SKOLEENGEN, matr.nr. 36b. L ingehus med bol i g og udhus opført Ti l- bygget carport anvendes ti l brundeopbevaring. Facader: Sort bindingsværk med hvide tavl. Hvid, pudset østgavl med tra 1 (liste) på 2 med var>dbrzdt. Tag: 55 sadeltag med rødmalede metalplader. Tilbygget skur med 10 ensidig eternittag. Skorsten: Hvid, pudset skorsten med sokkel og smal udkragning og røgrør. Vinduer: Jernvinduer og grønne 2-rammede vinduer med småsprossede ruder. Døre: Grønne revledøre og fyldningsdøre med sprossede ruder. En bygning der i det store hele har bibeholdt sin oprindelige karakter. Dog har udskiftningen af det gamle stråtag til metalplader svukket husets samlede udtryk. Den store kastanje ved indkørslen og den store ask mod vest bør bevares. BEVARINGSVftROIGT. Gammelt bødehus på strandengen. Facader: Overkalkede bindingsvarksfacader, hvidkalkede på sokkel af syldsten. Gavl beklidt med traspåner mod vest. lag: Stråtag med haltnmønning og kragtraer. Skorsten^ Hvidkalket skorsten med udkraget sokkel. Vinduer: Vinduerne består dels af grønmalede støbejernsvinduer dels grønmalet to-rammet vindue med sprosser. Desuden små sorte lemme. Døre: l østgavlen sidder en sort revledør, Et usædvanligt smukt og velproportioneret hus beliggende på den åbne strandeng. Et hus, det er meget vigtigt at bevare i forbindelse med havnemi ljøet. BEVARINGSVKRDIGT. 58

12 B1SSERUP HAVNEVEJ og 85 matr.nr. 1 L. Itj la og SYDLIGSTE DEL CHR. 85) "Hagaslnbygning" opført 1860 med senere ombygninger, indrettet med 3 boliger, hvoraf nr. 81 bruges som klublokale m.m. for Bisserup Sejlklub. Udhus- og carport t i l bygning på langehus samt fritliggende udhus/garage. Facader: Langehus og udhus f sorttjaret bindingsværk med hvidkalkede tavl på sort t j året sokkel. Langehusets nordgavl med sort tr«bekladning 1 på Z (skaller), vandbradt på knagte, sydgavl kun bekladt i spidsen. Tag: Langehus har 50 sadeltag med rødmalede blikplader, gamle tagvinduer og store ovenlysvinduer i bol i gerne. Udhusti l bygning (nr. 83) med 15 ensidig sort paptag. Udhus/garage med fladt tag. Carporttilbygning med klare plader. Skorsten: På hver bol i g findes 1 skorsten i gul, blank mur med sokket og smal udkragning. Vinduer: 1-, 2- og 3-rammede vinduer med sprosser i langehuset og udhustilbygning, alle grenmalede. Dgre^ I Isngehuset fyldningsdøre med sprossede ruder, havedøre med sprosset glas, revledør med overvindue samt revledør, alle grønmalede. l udhustilbygning sorte revledflre, en enkelt med rude. I udhus/garage sorte revledøre ogporte. r BEMtRKHIHGER: Et meget betydningsfuldt langehus beliggende umiddelbart ud til havnen. Det må ønskes, at opdel ingen af huset i 3 boliger ikke medfører tre forskellige facadeudtryk. Huset bør fortsat trods opdelingen fremstå som ét (»ngehus med samme døre, vinduer, farver mv. På lang sigt kunne det ønskes, at huset igen blev stråtskt. BEVARINGSVlERDIGT. 59

13 DYVEKtR 25B. matr.nr. 11]. HOLSTE1NBORGVEJJ03. matr.nr. 41. Sommerbolig kaldet "Lille Starrede" opfort 1915 ombygget i Facader: Grundmur, hvidmalet. Rødt bindingsværk med hvide tavl i udbygning mod nord. Tragavl 1 på 2 rødmalet. Pudset sokkel. Tag: Ca. 50 sadeltag med røde vingeteg l. Mindre kvist. Skorsten; 2 glatte skorstene med betonafdakning, hvide. Vinduer: 2- og 3-rammede med sprosser. Småsprossede vinduer i udbygning mod nord. Oere: 2 nyere glasdøre samt aldre t radøre og smuk 2-f løjet fyldningshoveddør, alle rbdmalede. Et ualmindeligt smukt og velproportioneret hus med små udbygninger. Gode materialer og farver. Et hus der absolut bar varnes om. De to store ege i haven er af stor vardi. BEVSRINGSVÆRDIGT. itldre bindingsværksbol ig med tilhørende udhus, opført ca. år Anvendes idag som mandskabsrum i f.m. savvarket på nabogrunden. facaden Sort bindingsværk med hvide tavl, ktinkbekladte tragavle, med vandbradt, sorte. Tag: Stråtag ned halmmønning og kragtner. SkorstenL 2 nyere, murede skorstene med sokkel, hvide. Vinduer: 1-, Z- og 3-rammede, blåmalede vinduer med sprosser. I udhus sorte. Døre: Fyldningadør med glas samt revledare. l bolig blåmalede, i udhus sorte. BEMJRKNIMGER: Nogle smukt bevarede bygninger i gode materialer og farver. Bygninger, der b«r bevares og vedligeholdes med nznsom hånd. Havens agte kastanje bør bevares. BEVAR1NGSVCR01GE. 60

14 HOLSTE1HBORGVEJ 205. matr.nr. 34. HOLSTEIHBORGVEJ 206. matr.nr. 3b. Si tuationsplan 1:2000 HOLSTEINBORGVEJ a Bindingsvarksbolig opført ca. år 1820, ombygget og udvidet i Boligen består af 2 sammenbyggede hus. facader: Sort bindingsvark med gule tavt. Udvidelsen med pudsede gule facader. Sorte tragavle.1 på 2, med vandbradt på det gamle bindingsvarkshus. Tag; Sadeltag 45 med grønne metalbølgeplader og pultkviste på det gamle hus. Sort etern i t på ti l bygningen. Skorsten: Ny skorsten i blank mur med betonafdækning. Vinduer: 2- og 3-rammede nye vinduer med sprosser i bindingsværkshus. 2-rammede med sprosser og buet glas i tilbygningen. Atle malet rødbrune. Døre: Nyere listedør med glas samt si Idebensdør, brune, BEHftHKNINGER: Det gamle bindingsvarkshus er i hovedtrakkene bevaret. Den nye tilbygning virker noget fremmed i sit udtryk med den lavere tagrejsning, de store udhsng, det sorte eternittag og de buede ruder. Tilbygningen kunne ønskes tilpasset det gamle hus bedre. B1NOINGSVCRKSBOLIGEK ER BEVARINGSVÆRDIG. Ældre bindingsvarkshus opført ca med tilbygning fra Facader: Sort bindingsværk med gule tavl. Gavl mod nord beklædt med "bæverhaler", sorte. Gav! mod syd 1 på 2. Vandbradt på konsoller. Tilbygning mod syd af træ 1 på 2. Tag: Ca. 50 sadeltag med strå. Halmnwnning med kragt råer. Stråtagskvist mod vest. Fladt tag på tilbygning. Skorsten: Nyere gul skorsten med udkragning og sokkel i rygning. Ny stor skorsten ved tilbygning. Vinduer: 2-raramede småsprossede, brunmalede. I gavl r«de/blå. I havestue store sprossevinduer. Døre^ Plankedare, mod vest med rude, brune. 1 havestue sprossedør. BEHtHKHINGER: Et smukt gammelt bindingsvarkshus, der bør varnes om. Den fine gavl trekant med "baverhaler" er et karakteristisk trak fra Bisserup, der bør bevares. Den nye tilbygning mod syd virker fremmed for huset. BEVARINGSVÆRDI GT. 61

15 HOLSTEINBORGVEJ 207. matr.nr. 31. HOLSTEINBORGVEJ 209. matr.nr. 3d. Situationsplan 1: HOLSTEINBORGVEJ flyghimgsbeskrlvelse: Uldne bindingsværkshus opfart år 18??, ombygget Huset er en del af et dobbelthus, kaldet industri huset. Der har gennem tiderne været pottemageri, skomager, kakkelovnsfabrikation samt porcelansfremstilling. I dag er der bolig. Facader: Sort bindingsvark med hvide tavl. Overkalket bindingsvark i gavl. Sort t j året kampestenssokkel. Klinkbekladt gavl med vandbredt, sort. Tagi 50 sadeltag med granmalede metalplader. Skorsten:, Nyere skorsten af gul blank mur med betonafdikning. Vinduen 2-rammedc. småsprossede vinduer, granmalede. Døre: Nyere dår med glas, gran. BEMÆRKNINGER; Et ualmindeligt smukt hus med stor facadehøjde. Gode facader, hoveddøren kunne ønskes erstattet med en oprinde l i g dørtype. Metaltaget kunne ved udskiftning»nskes erstattet af røde vingetegl el ler strå. Et spindende hus, der bar varnes om. BEVARINGSVURDIGT. Uldre bindingsværkshus opfart år 1822, ombygget Huset er den østre det af et dobbelthus, kaldet industrihuset. Der har i huset vare pottemageri, skomager, kakkel ovnsfabrikation samt porcelnnsfremsti l Ung. I dag er der bolig. Facader: Sort bindingsværk med hvide tavl. Stor facadehøjde. Overkalket bindingsvark i gavl. Sorttjaret kampestenssokkel. Klinkbekladt gavl med vandbradt, sort. Tag: 50 sadeltag med grønmalede, rustne metalplader. Skorsten: Nyere skorsten af gul blank mur med betonafdakning. Vinduer: 2-rammede. småsprossede vinduer, grenmalede. BEHiRKNlNGER: Et meget smukt bindingsvarkshus med stor facadehejde. Gode farver og materialer, dog kunne taget ved udskiftning anskes erstattet af rade vingetegl eller strå. Et godt hus, der bar vedligeholdes nænsomt. BEVARINGSVilRDlGT- 62

16 HOISTEIHBORCVEJ 210. matr.nr. ZA. HOLSTEINBORGVEJ 213. matr.nr. Bindingsvarksbolig med udhus fra ca Omog udbygget i (Idre havestue mod vest. Facadgr: Brunt bindingsvark med gule tavl. Sortt j ære t kampestenssokkel. Kod gaden sorttjaret spåntækket gavl. Tilbygn. gulmalet gasbeton. Taa: På boligen 50 sadeltag m. strå. Halmmønning m. kragtner. Udhus og tilbygning grå bølgeeternit. Ti l bygning ca. 20 ensidigt tag. Skorsten: 3 skorstene med sokler og ragrør, glat skorsten i tilbygning, alle gulmalede. Vinduer: 2-rammede, småsprossede. I udhus røde støbejernsvinduer. I udhus og tilbygning større sprossevinduer, alle rød- og blåmalede. Glassten i tiibygning. DøreL Nyere listedør med gult råglas i boligen, brun. Fyldningsdør med sprosseglas samt halvdør i udhus. Revledar i tilbygning, brun. Et meget smukt stuehus med en fint tilpasset havestue mod vest og aldre udhus mod syd. Husets spånbeklidte gavl bør absolut bevares. Husets hoveddør kunne ønskes udskiftet. De senere udskiftninger er meget fremmed for den oprindelige byggestil, men opleves fra gaden heldigvis ikke sammen med de aldre bygninger. En ualmindelig smuk have med flere bevaringsvardige traer. BOLIG OG UDHUS BEVARINGSV*RDIGE. BYGH1MGSBESKRIVELSE: Landbrugsejendom. Nyt stuehus opført 1961, del af ildre stuehus opført ca. 1800, aldre grundmurede udhuse fra 1926 samt bindingsvarksudhuse fra ca Facader: stuehus af letbeton, gulmalet. Bindingsværkshuse med brunt travark og gule tavl. Grundmuret udhus, gult. Gavle med trabekladninger, brune. Tag: sadeltage. Stuehus med røde tegl, udhuse med stråtag og kragtrser, udhus med rødbrun bølgeeternit samt udhus med røde pandeplader. Skorsten: Muret skorsten med sokkel og udkragning, gul. Vinduer: l stuehus store vinduer, brun trubeskyttelse. I udhuse støbejernsstaldvinduer samt 1- og 2-rammede vinduer med sprosser, alle grønmalede. Pore: Listedffre i stuehus, brune. Fyldningsdfcr med glas i mel lembygning, revledere i udhuse, alle grønmalede, Det nye stuehus er med sine farver, tragavle 09 det røde tegltag søgt tilpasset de gamle udhuse. De gamle bindingsvsrksudhuse bar bevares og vedligeholdes med nansomhed. UDHUSE SAHT DEL AF KLORE STUEHUS ER BEVARINGS- VIRDIGE. 63

17 HOLSTE1NBORGVEJ 215. matr.nr._j8a. HOLSJEIHBQRGVEJ matr.nr.2u. Situationsplan U 1:2000 Ældre beboelseshus opført 1896 samt udhus. Facader: Grønmalet bindingsværk med hvide tavl. Træbeklædte gavle 1 på 2. Kampestenssokkel. Udhus med overkalket bindingsværk og spangavle. Ta.gj_ 45 sadeltag med rode vingetegl. 45 stråtag på udhus. Skorsten: Muret skorsten med sokkel og udkragning, hvidkalket. Vinduer: 2-rammede vinduer med sprosser, gronmalede. DøOl Nyere hoveddør, brun træbeskyttelse. Et smukt velbevaret hus af gode materialer og i gode farver. Ved senere udskiftning af hovedderen kunne ønskes en mere oprindelig fyldningsdar eventuelt med sprossevindue. BEVARINGSVÆRDIG!. BTGN1MGS6ESKR l VEJ.SE : Cldre bindingsværkshus indeholdende bolig og mindre trikotageforretning opført ca Nyere vindfang mod gaden samt ombygget gavlparti mod «st. Facader: Sort bindingsvar k med hvide tavl, sorttj»i-et sokkel. Glasfacade i estgavl. Vindfang af træ, sort. Iag_L 45 sadeltag belagt med grå bølgeeternit. Skorsten: Nyere skorsten i r»d, blank mur med afdækning. Vinduer: Butiksvindue samt 1- og 2-rammede vinduer, 2 små sprossevinduer mod gaden, alle rødmat ede. Døre: Butiksdar med glas. Tradør i vindfang, sort. Et ældre hus, der ved sin beliggenhed og sine gamle bindingsværksfacader er af stor betydning for oplevelsen af gadebilledet. Det nye gavlparti mod øst falder helt udenfor ejendommens traditionelle byggestil. Ved senere udskiftninger af taget kunne ønskes strå eller røde vingetegl. Valnøddetræet i haven bør bevares. BEVARINGSVÆRDIG?. 64

18 HOLSTEIHBORGVE mat r. nr._ 4Qa._ HOLSTEINBORGVEJ 324. matr.nr. 2i. Bindingsvarksbolig opført 1864 samt udhus. Facader: Sorttjaret bindingsværk med gule tavl. Tag: Ca. 50 sadeltag med strå, Halrornønning med kragtraer, stråtagskviste mod syd. SkorstenL Stor fritstående glat skorsten samt skorsten I rygning på udhus med udkragning og sokkel. Begge gule. Vinduer: 2-rammede med sprosser, blåmalede. Døre: Fyldningsdøre med sprosseruder, blåmalede. BEMÆRKNINGER; Et i hovedtrakkene velbevaret, gammelt bindingsværkshus, der sammen med udhuset er af stor betydning for bymil jøet. Den store nye skorsten vi r ker i modsatn ing ti l udhusets skorsten ret dominerende. Smukke dåre og vinduer. BEVARINGSVXRDIGE. BYGN 1NGS6ESKR 1VELSE: Missionshus opført 1920 sarnt udhus. Facader: Rød, blank mur med mønstermorvirk i gavlene og murblandinger mod nord. Kamtakker øverst på gavle. Stankpudset sydgavl. Lag: 55 sadeltag med røde tegl. Udhus med 20 sadeltag, grå eternit. Skorsten: Nyere skorsten, r«d blank mur med betonafdakning. Vinduerj Småsprossede dannebrogsvinduer med buet afslutning,hvidmalede. Dere: 1- og 2-fløjet fyldningsdør, grenmalede. Revledøre i udhus, grønmalede. Et smukt hus, der klart afspejler dets funktion som missionshus. En bygning, hvis røde facader og tegltag ber bevares. De fine småsprossede dannebrogsvinduer med buet overkant er af stor vardi for huset og bør ikke udskiftes. BEVARINGSVÆRDIG! MISSIONSHUS MILJØFORBEDRENDE UDHUS. 65

19 HOlSTElHBOfiGVEJ 226. matr.nr. 37. HV1RV1LSVEJ 2. matr.nr. 28b. *»* BTGMI1SSBESKR1VELSE: Kldre bolig opført ca. år 1800, ombygget i Facader: Pudsede, gulmalede overflader, kampest enssokkel. Trabekladning 1 pi 2 foroven på gavle. Tag: 45 sadeltag med strå afsluttet forneden med en rakke tegl. Halmmonning med kragtraer. Fladt tag på tilbygning. Skorsten: Skorsten i rygning med sokkel og udkragning, gulmalet. Ny, stor skorsten i tilbygning i gul blank mur. Vinduer^ Z- og 3-rammede, småsprossede sortmalede. Døre: Fytdningsdøre, sortmalede. BEHiRKHIMGER: Et p»nt vedligeholdt hus i gode farver og materialer. Tilbygningens flade tag og den store, nye skorsten virker dog noget fremmed for huset. Den store birk, elme- og ahornbeplantningen bør bevares. BEVARINGSVÆRDIG!, Bolig opført 195 samt garage opført Facader; Bolig i rød, blank mur på grå sokkel. Tr»beki»dt garage behandlet med brun træbeskyttelse. Tag: På bolig 25 sadeltag med eternitskifer, hvidmalede vindskeder og udhang. Garage med 5 ensidig bølgeeternittag. Skorsten: 1 stk. i rød, blank mur med betonofdakning. Vinducrj Hvidmalede store vinduer. Djtrei Brun listedør med raglassideparti, hvidmalet havedør med glas. Et typisk hus fra slutningen af 50'-erne. Huset følger ikke landsbyens traditionelle byggeskik, idet det har ret høj facadehajde og lav taghaldning. Huset virker dog med sine røde facader ret anonymt. 66

20 HVIRVUSVEJ 4. matr.nr. Z9c. KURVEJ 2. matr.nr. 15e. Si tuat i'onsplan 1:2000 U. Si tuationsplan 1:2000 O Sommerhus og garage opført Facaderj, Sort vandret l iggende tr»bekl«dning på alle flader. Jagj. På sommerhus 20 sadeltag med grant tagpap, hvidmalede vindskeder og udhang. Garage med 20 sadeltag da k leet med bølgeeterni t. Vinduer: store, hvidmalede vinduer. pgrej. Dels hvidmalede havedøre med glas dels sorte revledøre. Sortmalet port i garage., Et typisk aldre sommerhus med sorte trafacader og hvidmalede vinduer og dåre. Grunden er såfremt det ønskes, velegnet til opførelse af en helårsbolig. Bøgetraet syd for sommerhuset bør bevares. Parcelhus opført 1965 samt garage. Facader: Rød blank mur på grå pudset sokkel, garage i samme materiale, murvinge teg l afdækket. Vindfang bygget op med råglaspartier. Tagj 35 sadeltag med gråt bølgeeternft. Vindfang med fladt tag. Skojsten: Rød, blank mur med betonafdakning. Vinduer: Store vinduer behandlet med brun trabeskyttelse. Døre: Nyere brune døre med glas. Brun listeport i garage. BEHARKMINGER: Et typisk hus fra 60'-erne. Huset adskiller sig fra landsbyens traditionel le byggeskik bl.a. ved lavere tagrejsning og bølgeetern i t tag med udh»ng. Huset er dog medtaget i bevaringsområdet p.g.a. dets fremtrædende placering i gadebilledet umiddelbart overfor landsbyens gadekar. 67

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning SKÆLSKØR KOMMUNE Bevaringsværdier i OMØBY Registrering og vejledning April 1995 Dette hæfte er udarbejdet af: Bygnings- og planafdelingen Teknisk forvaltning Skælskør kommune Næstvedvej 15,4230 Skælskør

Læs mere

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013)

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Del 3 - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A.

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A. OFFENTLI- GE OG FÆL- LES BYG- NINGER samt vigtige øvrige arkitektur værker i Sønderjylland fra perioden 1864 1920 REGISTRANT Sønderborg Kommune Reimersskolen Adresse: Kirke Allé 9, 6400 Sønderborg Matr.nr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1 Glostrup Kommune Lokalplan HL8 for Hvissinge Landsby Oktober 2007 Side 1 BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse

Læs mere

Lokalplan nr. 430.7. Lønstrup. Vedtaget. Lokalplanområde HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NORD. 4. udkast maj 2004

Lokalplan nr. 430.7. Lønstrup. Vedtaget. Lokalplanområde HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NORD. 4. udkast maj 2004 Lønstrup Vedtaget 4. udkast maj 2004 NORD P Lokalplanområde HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark arbejdet med 4

Læs mere

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Retningslinjer til fortolkning af den bevarende Lokalplan 92 Retningslinjer til fortolkning af den bevarende lokalplan 92 er udarbejdet i et samarbejde

Læs mere

Arkitekt maa Jens Erik Gram. Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning

Arkitekt maa Jens Erik Gram. Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning Arkitekt maa Jens Erik Gram Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning 1 Parcelhusets om- og tilbygninger er byggeprojekter, man som parcelhusejer er meget involveret i. Ofte bliver et tilbygningsprojekt

Læs mere

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 Selv om Danmark er et relativt lille land, er der alligevel store forskelle på den ældre landbebyggelse fra egn til egn. Bygningernes udformning og placering er tilpasset

Læs mere

Registrant for Sundstrup, Ulbjerg sogn

Registrant for Sundstrup, Ulbjerg sogn Registrant for Sundstrup, Ulbjerg sogn Historie: Ved Virksund har der været overfartssted siden middelalderen. Færgestedet mellem Himmerland og Nordfjends hørte på daværende tidspunkt under Viborg bispestol.

Læs mere

Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) Erik Nygaard, arkitekt M.A.A. Illustrator Jesper Warming, arkitekt M.A.A.

Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) Erik Nygaard, arkitekt M.A.A. Illustrator Jesper Warming, arkitekt M.A.A. Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) De første villaer i moderne forstand blev bygget i den københavnske forstad Frederiksberg omkring 1860. Nogle år senere i provinsbyerne. Det var

Læs mere

DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN 25. for Dragsr gamle bydel

DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN 25. for Dragsr gamle bydel DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN 25 for Dragsr gamle bydel DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 25 for Dragør gamle bydel September 1991 Indholdsfortegnelse Hvorfor denne lokalplan?... 5 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

Lokalplan 1.56.9. Taastrup Bymidte Taastrup

Lokalplan 1.56.9. Taastrup Bymidte Taastrup Lokalplan 1.56.9 Taastrup Bymidte Taastrup 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.56.9 Indhold: Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed... 3 Baggrund og formål med lokalplanen... 3 Lokalplanens

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2010 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond blev ændret pr. 1. januar 2010 efter Kommunevalget for byrådsperioden 1. januar 2010

Læs mere

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Nysted Rådhus - Ca. 1922 Rådhuset blev i 1920 forlænget mod nord og fik opsat balkon efter projekt af arkitekt Holck. Det ombyggede rådhus blev indviet

Læs mere

SAVE - vurdering af bygninger. FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger

SAVE - vurdering af bygninger. FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger SAVE - vurdering af bygninger FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger SAVE-metoden / 2 SAVE-metodens fem grundsten / 3 SAVE-metodens anvendelse / 6 Gode råd / 7 Eksempler på SAVE-registeringer

Læs mere

Tag og 1. sal. Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset

Tag og 1. sal. Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset TAGtema d a n m a r k s k o m p l e t t e b o l i g m a g a s i n Tag og 1. sal Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset tagtema 1 2 Vindskede Tagfladens

Læs mere

HVALS0 KOMMUNE LOKALPLAN 64

HVALS0 KOMMUNE LOKALPLAN 64 HVALS0 KOMMUNE LOKALPLAN 64 DEL B LOKALPLAN: BILAG: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Afgrmsning og zonestatus. Arealanvendelse og områdeinddeling. Bevaringsvaxdige bygninger. Matrikelkort

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE

LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE Borgerrepræsentationen har den 23. oktober 2003 vedtaget lokalplan nr. 368 for et område ved Amaliegade, Sankt Annæ Plads og Toldbodgade. Lokalplanen er bekendtgjort 26. november

Læs mere

Forslag til Lokalplan 210-B

Forslag til Lokalplan 210-B Forslag til Lokalplan 210-B Lindøboligerne i Munkebo,lejlighederne på Rosendalen, Solbakken og Nyhøjen, samt ejendommen på Rosendalen 215 December 2009 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat

Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat Vedr.: Notat til deklarationsudvalgets delrapport af 11. april 2010, inkl. bilag med indkomne forslag fra medlemmer. Dato: 11. april 2010. Deklarationsudvalget: - Søren

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2011 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen s bestyrelse Bestyrelsen for er udpeget for en periode på 4 år, svarende til byrådsperioden 1. januar 2010 til 31. december 2013. I henhold til fundatsen arbejder

Læs mere

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 HÅNDBOG FOR HUSEJERE Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 FORORD, 3.UDGAVE Siden udgivelsen af 2. udgave af håndbogen er en del informationer i bogen blevet forældet, samtidig med at nye er kommet

Læs mere

Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet. August 2005

Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet. August 2005 Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet August 2005 Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet August 2005 Dokument nr. 61339-10 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 08 aug. 2005 Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere