Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle"

Transkript

1 Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Dommerbetænkning af 2. fase

2

3 DOMMERBETÆNKNING AF 2. FASE Efter bedømmelsen af 1. fase i totalenterprisekonkurrencen er de to udvalgte projekter blevet bearbejdet i henhold til dommerkomiteens betænkning. I forbindelse med tilretningen har der været afholdt et dialogmøde med hver af de to totalenterprisegrupper. Nedenstående betænkning supplerer således betænkningen fra 1. fase, hvori projekternes oprindelige hovedidéer er beskrevet og kommenteret. Betænkningen fra 1. fase er placeret bagerst i dette dokument. Generelle bemærkninger Begge projekter har taget komiteens bemærkninger meget alvorligt og begge projekter har opnået en betydelig bedre opfyldelse af programmets mål. For dommerkomiteen har det således været et positivt problem at skulle vælge blandt to meget fine projekter. Der har dog været forskel på den bearbejdning som er foregået. Projektet fra Raunstrupgruppen har imødekommet det væsentlige krav om en mere synlig ankomstsituation der samtidigt ikke måtte gå på kompromis med Livsrummets funktioner. Dette er opnået ved at indskyde et centralt vindfang der således separerer de 4 huse i 2x2, fredeliggør Livsrummet og giver bedre opholdsmuligheder, men samtidigt er også skabt den ønskede åbenhed mod landskabet bagved. Projektet har ligeledes revideret facadeudformningen og bl.a. gennem større velplacerede vinduesåbninger åbnet det lidt tilknappede udtryk. NCC s projekts facader har haft samme udfordring, men i dette projekt er der desværre også kommet nye komplikationer til i kraft af en ny plandisponering. Det nye indgangsparti er synligt og signalgivende, men det er placeret problematisk i husets hjørne hvorved det giver endnu længere afstande til f. eks. træningsfaciliteter. Sammenhængen mellem træningsfaciliteter, omklædning og udearealer er dog væsentligt bedre organiseret. Dommerkomiteen finder dog at forslaget fra Raunstrup, Arcgency og Hundsbæk & Henriksen bedst tilfredsstiller brugere som bygherrer i den reviderede udgave. Forslagets revision skaber et smukt, brugbart og funktionelt hus der nu fremtræder mere åbent og imødekommende mod forpladsen og det eksisterende sygehus. En smule bekymring omkring facadeudformningen bedømmes at kunne tilrettes i det endelige forslag. Dommerkomiteen indstiller således projektet fra Raunstrup, Arcgency og Hundsbæk & Henriksen til opførelse. Side 1

4 RAUNSTRUP, ARCGENCY OG HUNDSBÆK & HENRIKSEN Forslaget har fastholdt projektets store kvaliteter i den reviderede version. Planløsningen, hvor funktionerne er indpasset i 4 huse, er intakt, men modificeret med enkle midler. Projektets væsentligste ændring er den nye hovedindgang der nu markeres tydeligt og spalter huset i to en medarbejderdel og en aktivitetsdel. Måske kan en yderligere vinkling af de to bygningsafsnit åbne ankomsten endnu mere og accentuere dels at hovedindgangen nu fint trækker landskabet gennem huset og åbner Livsrum mod skoven bagved og dels en øget kontakt fra vindfanget ind til Livsrum. Medarbejderdelen er blevet rettet op og personaleindgangens trappe er flyttet udenfor til gengæld for mere plads indenfor på alle etager. På trods af denne gode disponering vil begge medarbejderområder dog have behov for en mindre bearbejdning. Stueplan Side 2

5 Livsrum og Aktivitetsrum Planløsningen for Livsrum er blevet mere overbevisende og trappen til 1. salen er nu hensigtsmæssigt placeret tæt på hovedindgangen, men stadig i kontakt med Livsrummet. Det er godt og vigtigt, at den fine, varme og hjemlige stemning i rummet er intakt og det er også stadig muligt at indrette gode opholdszoner i Livsrum i kraft af de indskudte dæk på 1. salen, der skaber forskellige zoner i kraft af de forskellige rumhøjder. Inventar som akvarier, reoler etc. skal understøtte zonernes rumopdeling. Også kontakten til skoven er bedre gennem det dobbelthøje vinduesparti. Den nye placering af trappen til 1. salen forbinder brugere og personale til den attraktive tagterrasse via trappe og elevator i medarbejderdelen men uden at trafikken kan genere. Revisionen af planløsningen på aktivitetsdelens 1. sal er nok ikke helt faldet på plads. Velværerummet ligger bedre placeret, men det er en smal tarm der nu giver adgang til skovens terræn, og måske kan dele af atelieret have bedre lysforhold via ovenlys mod nord uden at miste kontakten til Livsrummet. Det nu større træningsrum er placeret under medarbejderdelens huse, skubbet ind i bakken, hvilket funktionelt er en fordel, og det vil yderligere være en fordel at kunne åbne træningslokalet mod et mere beskyttet udeareal og samtidig tillade mere dagslys ind i lokalet f. eks. et vindue til formiddagssolen mod øst. Tilgangen til træningsafsnittet er dog noget snørklet og planløsningen med omklædning, teknik og depotrum skal revideres. Det bør undersøges hvordan træningsrummet kan opdeles med en foldevæg. Medarbejderdel for Kræftens Bekæmpelse, 1. sal Medarbejderafsnittet er revideret med gode planløsninger. Loungen kunne sikkert bruge lidt mere dagslys, men møderummene er bedre placeret, tæt ved trappen. Den indskudte boks med depot etc. giver en fornuftig fleksibel rumopdeling på bekostning af lidt mere gangareal. Måske kan et tekøkken indrettes her for at begrænse trafik mellem etagerne. Områdekontoret vil som gennemgangsmulighed dog stadig blive forstyrret af nogen uvedkommende aktivitet På 2. sal ligger personalerummet nu med direkte adgang til trapperummet og stadig med den gode kontakt til udsigtsterrassen. Side 3

6 Side 4

7 Medarbejderdel for Palliativt rehabiliteringscenter, 2. sal Planløsningen for det palliative team på 2. sal er også blevet bedre bl.a. i kraft af mere plads på etagen. Gode enkeltkontorer omkranser nu en lounge, der som på etagen nedenunder kan bruge lidt mere dagslys, og ovenlysvinduer er her en mulighed. Planløsningerne i det fleksible hus har generelt fået mere vinduesplads mod verdenshjørnerne, hvilket samtidig fremmer husets åbne karakter. Facader og materialer Facaderne er blevet modificeret ved at lade en sinusplade danne baggrund for den markante træbeklædning, så der nu ikke er synlige betonoverflader mod nord. Dette er en fornuftig disponering. Placeringen af trælister på nordfacaden mod skovens skråning skal dog revurderes, f. eks. ved at lade listerne erstatte af begrønning. Beklædningens fort karakter er dog stadig tydelig mod omgivelserne og kunne begrænses ved en mere præcis definering af de 4 huse i facadeudformningen f. eks. ved at tilskære mødet med taget og dermed betone husenes geometri og materialer. De bløde former med træ og de kantede former med plade. Udearealernes bearbejdning har medført at parkeringsforholdene er forbedret og den skitserede sti fra sygehuset op langs den eksisterende støttemur er et fint tema som i dialog med Vejle Sygehus kan udvikles. Side 5

8 Tekniske forhold De tekniske forhold i konkurrenceforslaget er generelt godt bearbejdede og vurderes at overholde de stillede krav. Bygningen angives at overholde energikravet i.h.t BR2010, og energirammeberegningen er vedlagt. Der er redegjort overordnet for brandtekniske og akustiske forhold. Prisen er overholdt 24,3 mio. kr. ekskl. moms. Nettoarealet er 1046 m 2 i forhold til de ca m 2, der er lagt op til i konkurrenceprogrammet. Konklusion Det er dommerkomiteens konklusion at forslaget fra Raunstrupgruppen nu udgør et robust og veldisponeret forslag med et fint og overbevisende helhedsgreb. Projektet har løst de væsentligste indvendinger fra 1. fase af konkurrencen og forslaget er nu bæredygtigt for at få den endelige finpudsning i samråd med de fremtidige brugere. Side 6

9 NCC, ADEPT OG GRONTMIJ Projektet fra NCC, Adept og Grontmij har fastholdt den fine opdeling i tre huse der med hver sin bearbejdning og aktivitet får markeret en selvstændig identitet. Forslagsstillerne vælger helt at flytte hovedindgangen hen på hjørnet, men herved bliver denne ellers gode og velplacerede lomme til en snørklet og uinteressant indgang, hvor passagen leder forbi et grupperum og garderobeafsnit. Selve ankomsten i huset var velplaceret og ret entydig før, hvor man hurtigt fik et overblik over rummet og dommerkomiteen ønskede blot at få tydeliggjort indgangspartiet i det ydre. Den nye foreslåede løsning vil, for brugere i træningsafsnittet eller f eks kørestolebrugere bliver for snørklet og vil virke forstyrrende på aktiviteter omkring spisebordet. Side 7

10 Livsrum og Aktivitetsdel Køkkenet er åbnet mere mod omgivelserne og gjort fleksibelt til forskellig brug. Som omdrejningspunkt i bygningen er køkkenområdet løst optimalt, samt der er skabt et velanbragt lille buffetkøkkenbord over mod spisebordet. Kræftens bekæmpelse kontor er flyttet op på 1. sal og hermed er der skabt mulighed for et loungeområde i tættere kontakt med spisepladsen, med muligheden for at montere pejs eller brændeovn. Dette greb giver også mulighed for at etablere et lille rum for vagt og frivillige, samt et samtalerum. I selve loungeområdet er det dog svært at skabe en intim stemning idet rummet virker som forrum for samtalerum og vagtstue. Stueplan Side 8

11 Zenrummet har fået en bearbejdning i den rigtige retning, og fremstår nu velbelyst fra ovenlyskonstruktionen, men dommerkomiteen er skeptisk overfor om rummet har de fornødne opholdsområder og lommer som der efterlyses, og om det i virkelighedens verden er muligt at bruge rummet som tiltænkt. Da alle døre indtil de omkringliggende rum er pladedøre, vil rummet efter dommerkomiteens opfattelse komme til at fremstå uforløst, og på den baggrund vurderes det at rummet blot vil blive en passage tilbage mod hovedankomsten med nogle indbyggede plantekummer langs væggene. Samtalerum placeres nu med afstand fra træningsafsnittet hvor omklædningsrum og depot er samlet og det er tydeligt at forslagsstillerne har foretaget en grundig analyse af rumorganiseringen omkring det foreslåede zenrum. Rumfordelingen er blevet klart forbedret og fremstår nu veldisponerede med gode indbyrdes forhold. Det er nu muligt via et lille forrum at ankomme til omklædnings- og baderummene. Dommerkomiteen er dog usikker på selve rumdisponeringen idet brugerne af træningsfaciliteterne kan være kørestolebrugere og evt. sengeliggende, og dertil virker omklædningsfaciliteterne svært tilgængelige. Der bør også, af diskretionshensyn, være opdelte brusebokse. Depotrummene er nu velplacerede i mørkere områder i bygningsanlægget og samtalerum er løst optimalt med god afstand til træningsfaciliteterne, så forstyrrende aktiviteter ikke generer. Medarbejderdel og Palliativt rehabiliteringscenter 1. sal er blevet reorganiseret i nogle klare og entydige områder, og det fælles personalekøkken er blevet trukket ud i denne mellemzone bagved den store trappe som fører op til 1.sal. Planen virker velgennemtænkt, men dommerkomiteen er skeptisk over at den store trappe er så inviterende til at gå op idet der er få aktiviteter for brugerne heroppe uanset at dette mellemrum giver adgang til gang- og trappesystemet på tagfladerne. Dommerkomiteen er betaget af lysnedfaldet via dette trapperum, men skeptisk over, at trappen sender så tydelige signaler om at man skal gå herop. Personalet vurderer at tagterrasserne måske ikke bliver brugt i den grad som forslaget illustrerer og er derfor betænkelige ved denne trappeløsning. Forslagsstillerne foreslår at trappen kan udformes som en siddetrapper, men personalet vurderer at den aldersgruppe som vil bruge dette rådgivningscenter ikke vil gøre brug af denne mulighed, men hellere placerer sig i nogle gode stole i de intime områder som personalet efterlyser. Side 9

12 Facader og materialeholdning Forslagets facadevirkning har fået en kraftig bearbejdning med mere markant murværk, større vinduespartier samt reviderede tagflader. Tagfladerne er gjort mere indbydende, men man bliver stadig adskilt fra de grønne flader via værn, så oplevelsen af at vandre på et grønt tag er en illusion. Der savnes stadig aktivitet og afskærmning på tagfladerne og dommerkomiteen er bekymret om denne vandringsmulighed overhovedet vil blive brugt. Murværkets nye udtryk virker interessant, men ændrer ikke ved den samlede vurdering af 2. fase. Udearealerne er blevet godt bearbejdet således at der er kommet en god sammenhæng med de enkle rum og sansehaven, og forfatterne skal roses for disse tiltag og bearbejdninger. Side 10

13 Tekniske forhold Bygningen er stadig generelt robust opbygget af bagvægge og dæk i betonelementer med udvendig skalmur af tegl. De tekniske forhold i konkurrenceforslaget er generelt godt bearbejdede og vurderes at overholde de stillede krav. Bygningen angives at overholde energikravet i.h.t BR2010 og energirammeberegning vedlagt. Der er fornuftigt redegjort overordnet for brandtekniske og akustiske forhold. Prisen er overholdt 24,3 mio. kr. ekskl. moms. Tilbuddet angiver ingen forbehold. Nettoarealet er 1182 m 2 i forhold til de ca m 2, der er lagt op til i konkurrenceprogrammet. Konklusion Det er tydeligt at forfatterne har haft vældig lyst og glæde ved at bearbejde forslaget i 2. fase, men det fjerner ikke den grundliggende udfordring at, pga. indgangens placering i det østlige hjørne skal trafik til f.eks. træningsafsnittet foregå via køkken og spiseområdet. Dette tager ikke fornødent hensyn, idet det vil virke forstyrrende for brugere af spiseområdet, og ikke tage tilpas diskretionshensyn til personer som ønsker at deltage i fællestræning, i betragtning af den fysiske og psykiske tilstand de måtte befinde sig i. Forslaget kunne måske bearbejdes således at man ankom til bygningen mere centralt, men dette ville kræve for voldsomme plan- og organisationsændringer. Side 11

14 DOMMERBETÆNKNING AF 1. FASE Generelle kommentarer, fase 1 De 3 projekter for Livsrum i Vejle er 3 meget forskellige projekter, - alle med funktionelle og arkitektoniske kvaliteter. Kræftens Bekæmpelse, Realdania og Sygehus Lillebælt har fået 3 gode svar på den stillede opgave der glimrende belyser konkurrenceprogrammets udfordringer til de konkurrerende. Besvarelserne har på forskelligt niveau tolket programmet og et enkelt har direkte udfordret programmets forudsætninger på en inspirerende måde. 2 forslag formår at nedbryde det ønskede store bygningsvolumen i mindre enheder, således at der sker en fin nedskalering af det store bygningsanlæg. 1 forslag former centeret som én solitær form, et rundt bygningsvolumen i 3 etager, placeret helt mod vest på grundstykket. Den udfordrende grund op mod fredskoven har kun i nogen grad inspireret de bydende. De markante terrænforskelle er typisk bearbejdet ved at skubbe anlæggene ind i bakken, men ingen forslag har i nævneværdig grad formået at lade de indre landskaber inspirere af de ydre. Forslagenes ydre er forholdsvist afdæmpet og der er ingen af de 3 projekter der fremstår med et særligt markant arkitektonisk udtryk for det nye center. Der er således en smule skuffelse over projekternes manglende dristighed i forhold til både programmets ønsker og til grundens store landskabelige potentiale. 2 projekter har således problemer med at formgive selve den vigtige ankomstsituation, hvilket må bearbejdes så projekternes tydelighed står mere præcist skildrende rådgivningscenterets idé om åbenhed både i det indre, men særligt i forhold til omgivelserne så brugere inviteres indenfor. Generelt har de konkurrerende forholdt sig pragmatisk og overbevisende til programmets funktionelle krav og ønsker om et indre præg af hjemlighed og livsrum. 2 projekter fordeler funktionerne over 3 etager, 1 projekt nøjes med 2 etager. Hermed bliver den vertikale trappe/elevator løsning central for planløsningen og ikke alle forslag løser dette overbevisende. Generelt er programmets funktionskrav ligeledes overholdt, men der findes ingen samlet plandisponering der er helt overbevisende og alle forslag må undergå mere eller mindre bearbejdning for at blive helt tilfredsstillende. Forslaget fra Raunstrup gruppen og forslaget fra NCC indstilles til viderebearbejdning. Begge forslag besidder begge fine plandisponeringer og viser bedst en løsning for det kommende center, der både har den fornødne idémæssige rigdom og den fornødne robusthed for en bearbejdning. Programmets krav er i de to forslag nøje analyseret og har givet originale Side 12

15 løsninger. Arkitekturen er for begge forslags vedkommende enkel og præcis dog skal begge forslag bearbejde facadernes arkitektur således at den bliver mere vedkommende og inviterende. Forslaget fra K.G.Hansen & Sønner er konceptuelt interessant, men synes at have for mange planmæssige problemer der hindrer oplevelsen af et åbent rådgivningscenter. Den runde form virker mere som en begrænsning snarere end en åbning. Forslagets eksteriører og interiører giver karakter af et mere formelt hus - mere indtryk af et erhvervsdomicil fremfor et hus med en tryg og beskyttet stemning. Forslaget indstilles ikke til at gå videre. NCC, ADEPT OG GRONTMIJ I forslaget fra NCC udfylder to bygningsvolumener grundstykket og et tredje er placeret hen over de to. Ankomst og parkering er komprimeret placeret mod øst. Rumprogrammet er reorganiseret resulterende i en ny funktionsopdeling, symbolsk indrammet i de 3 bygningsvolumener. Funktionsopdelingen former således et hovedkoncept med 3 bygningsfunktioner - Livsrummet, Aktivitetszonen og Personalefunktioner. De tre kasser drejes og stables i forhold til hinanden og der opstår således indre og ydre rumlige sammenhænge med stor værdi og forskydningerne tilpasser sig samtidig grundens karakter. Hermed nedskaleres det samlede projekt hensigtsmæssigt og der opstår samtidig inde i huset 3 indre verdener der hver især behandles i forhold til materialer, stemninger, mv. Dette virker fint gennemtænkt og projektet fremstår med et originalt og bæredygtigt hovedkoncept. Den omfangsrige beskrivelse skildrer i tekst og tegninger en god forståelse for den ønskede atmosfære: en behagelig og meget hjemlig rumkarakter, hvori hovedkonceptet har et betydeligt potentiale for viderebearbejdning. De 3 bygningselementer er murede, lyse huse med dybtliggende vinduespartier og flade tage belagt med sedum som en aktivitetsflade. Mange stiforløb ad trapper og stier hen over tagfladerne kan aktivere og er inspirerende ture, men bør også bearbejdes så der tilføjes mere aktiverende og beskyttende elementer. Ankomstpladsen med parkeringsareal virker rimeligt dimensioneret, men dog med visse problemer idet der ikke er megen forplads og vendeareal ved hovedindgangen. Indgangspartiet er placeret hensigtsmæssigt ud mod forpladsen, men selve ankomsten virker lidt afbrudt og hovedindgangen fremstår ikke tydelig og præcis for den nye besøgende. Den meget enkle ydre arkitektur stiller store krav til detaljens raffinering af både teglstens type, format, fuge og forbandt, men også til de præcise sammenstød af de geometriske former. Side 13

16 Livsrummet Ankomsten til Livsrummet er fin og rummelig og man fornemmer umiddelbart husets organisering med hovedtrappen op til medarbejderdelen og vejen frem til aktivitetsdelen. Hovedtrappen er et stort aktiverende element, - fint udformet med opholdsmuligheder og udsparringen der trækker daglys ned i Livsrummet er vigtigt for rumoplevelsen. KB s medarbejdere bør nok flyttes til 1. salen hvorved kontorrummet kan begrænses og evt. danne rum for de frivillige der synes at mangle plads i livsrummet. Køkkenet er fint placeret afskærmet, men stadig i forbindelse med ankomstrummet to langborde er måske i overkanten i zonen, men deres funktionelle karakter skal måske differentieres. Aktivitetsdelen I Aktivitetszonen er funktionerne placeret omkring et Zen-rum, et indre overdækket haverum som er en interessant tilføjelse til programmet. Organiseringen af de forskellige funktioner er dog ikke overbevisende i denne del, med lang afstand mellem omklædning og træningsrum og kontakten til udearealernes forskellige haverum kunne være bedre. Medarbejderdelen De skæve og kantede rumformer i medarbejderdelen opstår som et aftryk af den nedre etages geometri. Rummene er åbne via glasvægge mod trapperummet, men indretningen noget stiv og konventionel og de frivillige bør få en mere defineret rumzone til rådighed. Forskelligheden i de 3 verdener skildres i de indre overfladers definering og den skal fastholdes i en bearbejdning, og materialeholdningen skal yderligere forstærke og markere overgangene imellem zonerne. Livsrummets og aktivitetszonens mange nicher og opholdspladser er et fint tema, som ligeledes skal fastholdes. Projektet har således et stort udviklingspotentiale men der er en række funktionelle problemer som må bearbejdes i den næste etape. 1. Det arkitektoniske udtryk er for afdæmpet. Bygningen må i højere grad signalere husets åbne karakter og i sit ydre markere hovedindgangen. Det vil i denne forbindelse være vigtigt at ankomsten fra sygehus til Kræftpatienternes Hus visualiseres. 2. Omklædningsfaciliteterne skal ligge i umiddelbar nærhed med træningsrum. Side 14

17 3. Zenrummet kunne, ved en planrevision, bringes direkte i kontakt med udearealer 4. Tagene skal bearbejdes gennem en aktivering f. eks. kan tilføjes møbler og funktioner der skærmer for vind og vejr. 5. KB s personalerum synes for stort og bør flyttes til 1. salen. 6. Gode dagslysforhold i de indre dybe rumformer skal dokumenteres. 7. Direkte indgang ved undersøgelsesrum kunne undgås ved en funktionel mindre udvidelse af hovedindgangens vindfang/entre. 8. Køkkenet ligger godt skærmet, men dobbeltfunktionen med 2 langborde i hhv. fællesrum og køkken skal revurderes 9. Pejs/brændeovn evt. akvarium giver hjemlighed, kan aktivere og et mere spændende interiør etableres 10. Frivillig kontor mangler på stueplanet. 11. Plandisponeringen af medarbejderetagens arbejdspladser virker skematisk og uinspirerende og skal bearbejdes yderligere. 12. Skydedørenes placering bør tænkes ind i planudformningen så de ikke hindrer rumudnyttelsen når de er parkerede. K.G. HANSEN & SØNNER, LUMO ARKITEKTER OG COWI Livets Træ Grunddisponeringen: Bygningsanlægget er placeret indenfor det afsatte byggefelt og er disponeret som en cirkel, med en afskærmende bygningsarm placeret mod skoven, indeholdende 2 undersøgelsesrum, overdækket modtagelse, haveskur og cykelparkering. Bagved denne afskærmningsbygning, er en del af sansehaven anlagt som en vandsansehave. I den cirkulære bygning, som er disponeret som en 3 etagers bygning, med en fælles tagterrasse øverst mod syd, med udsigt ud over Vejle. Via gangbro sammenbindes bygningsanlægget med den bagvedliggende legeplads og stisystemer i skoven. Side 15

18 Selve Cirkelbygningen, er disponeret med en klar og tydelig ankomst. Via vindfanget kommer man ind i selve Livsrummet som er disponeret som et skår igennem cirklen. Livsrummet er et 3 etagers højt rum indeholdende: lounge, bibliotek, cafe og køkkenområde. Modsat indgangen er fællesrummet/alrummet disponeret som et rum med optrappende store siddetrin, hvor området til børn/unge er udlagt. Livsrummet er et stort langt smukt træbeklædt centralrum, hvor der er opsigt/nedsigt fra de øvrige etager. Mod syd i stueetagen er træningsrummet udlagt, med et grupperum på den ene side og samtale- kontor for frivilligt personale. Modsat Livsrummet mod nord, er omklædningsfaciliteterne placeret sammen med teknik/depotrum. Via en smuk cirkeltrappe ankommer man til 1. etage hvor værkstedsrummene er udlagt mod syd. Ved indercirklen er der disponeret en række grupperum/samtalerum, samt mulighed for et mindre udstillingsareal. Resten af cirklen rundt, er der disponeret enkel- og flerpersoners kontorlokaler, samt fælles personalerum. I forbindelse med toiletkernen og den ene flugtvejstrappe er der adgang til taglandskabet og videre ud i det bagvedliggende skovområde. Denne adgang kan også benyttes som personaleindgang. Via en ny cirkeltrappe eller elevator er der adgang til 2. etage, som indeholder velværerum, mødelokale, kontorlandskaber, lederkontorarealer, samt niveau adgang til den udvendige fælles tagterrasse/sansehave mod syd. Via denne tagterrasse trækkes lyset ned i Livsrummet til de nedre etager. Huset er rent facademæssigt tænkt og beskrevet som en række skyer og udmønter sig i en facadebearbejdning med alukassetter som laver store skalahuller i facaden, herved er der mulighed for at udføre brystningspartier hvor dette ønskes. Og lade glasset gå helt ned til gulvet i andre rum, hvor dette ønskes. Imellem disse skyer er der monteret lukkede felter og farvede trekantede lodrette paneler, for efter forfatterens beskrivelse at give huset dynamik og arkitektonisk nerve, for derigennem at signalere et anderledes hus, - stadigvæk med respekt for individet. Selve parkerings - og haverummet er veldisponeret omkring bygningsanlægget, og parkeringsforholdene er vel disponeret og er konkurrencens absolutte bedste bud for en disponering med en klar ind- og udkørsel, samt de smukke grønne og intime sansehaver udlagt på vestsiden af cirklen, hvor overgangen mellem de indre optrappende niveauer til børne/ ungeafsnittet er vel gennemtænkt. Side 16

19 Hele forslagets vidner om dygtighed og overblik med sans for formidling, så det er med beklagelse, at en enig dommerkomite må se bort fra dette forslag i etape 2. Forslaget formidler et arkitektteam som har, til trods for det er et ungt kontor, stor viden og forståelse for at løse diverse opgaver. Men i denne specifikke opgave, vurderer en enig dommerkomite, at forfatterene fuldstændig har fejlvurderet forståelsen for hvilke ønsker og krav der er blevet beskrevet i konkurrenceprogrammet. Idet man ønsker en bygning med en varm og venlig modtagelse og et Livsrum hvor der er nicher og kroge hvor man kan udtrykke glæde og fælde tårer, uden gensidig forstyrrelse, men forståelse herfor. Dommerkomiteen er enig om, at foyeren er et smukt formet og beskrevet rumforløb og bestemt det smukkeste af forslagene, men at rummet ikke egner sig til det Livsrum, som et så alvorligt emne kræver. Dommerkomiteen har også vurderet facadeopbygningen og især materialiteten i forhold til husets signalværdi i forhold til brug og indhold, contra den varme og materialitet som interiørperspektivet viser. Samlet set vurderer dommerkomiteen, at facadeudtrykket har et for voldsomt og anmassende arkitektonisk udtryk, som vurderes at høre hjemme på andre bygninger med andet indhold, end hvad dette hus skal indeholde og formidle. Tryghed, varme og menneskelig omsorg. En række rumudlæg vurderes at være uheldigt udlagt i forhold til den diskretion som huset også skal kunne udvise. Det anses bl.a. for uheldigt, at træningsrummene er for eksponeret ved denne disponering og er adskilt fra omklædningsfaciliteterne, således at brugerne skal passere fællesrum/alrummet, samt at køkkenøen, er alt for central placeret og minder mere om en offentlig café, end et sted man kan lave sig en kop kaffe og søge over eller hen i en niche til en fortrolig samtale, eller finde ro i en behagelig stol, for at læse eller søge viden på nettet. Dommerkomiteen vurderer, at foyerrummet ville egne sig til mange andre formål og bygningsbrug end netop hvad dette hus skal kunne rumme i følelser og stemninger og som bestemt skal kunne indeholde mange stemninger samtidigt. Dommerkomiteen vurderer her, at man har følelsen af, at man bliver udstillet og overvåget, hvilket sikkert ville være rigtigt i andre sammenhænge. En enig dommerkomite vurderer, at en omskitsering af dette forslag vil kræve for store ændringer og kræve for megen omtænkning, at det vurderes, at det er bedre at udelukke forslaget for en videre bearbejdning og koncentrere arbejdet om de øvrige forslags tilretninger og omskitseringer, i den relative korte periode som er afsat hertil. Side 17

20 Dommerkomiteen vil igen gerne give udtryk for, at det er et yderst professionelt arbejde som er udført og vil udover det oven over beskrevne, videregive de kommentarer i punktform, som er fremkommet fra dommerkomiteen/ personale og brugere: 1. Umiddelbart har bygningen en spændende form. 2. Virker lidt som kontorhus med en stor og smuk foyer. 3. Problemer med, at træningsrum er adskilt fra omklædningsafsnittet, samt større diskretion ved brug af træningsfaciliteterne. 4. Facaderne skal bearbejdes, virker alt for urolig, med store drift og vedligeholdelsesproblemer. 5. Klar og entydigt indgangsparti. 6. Problematisk indretning og disponering, kræver væsentlig bearbejdning for at kunne fungere efter hensigten i programmet, her tænkes specielt på problematikken vedr. træningsdelen og omklædningsfaciliteterne. 7. Fin trafikal løsning. 8. Fin indpasning ved terrænbearbejdningen. 9. Den runde form giver gode muligheder for nicher og enkeltmandskontorer. 10. Træningsrum er for dominerende placeret, idet brugerne gerne vil have større diskretion. 11. Livrummet i 3 etager er problematisk, for store gangafstande. 12. Køkkenmuligheder mangler, er udlagt som meget åben caféområde, hvilket ikke er tilsigtet. 13. Hjemligheden mangler, hvilket er meget afgørende i et sådant byggeri. 14. Pejs/ brændeovn, - evt. Akvarium giver hjemlighed. Side 18

21 RAUNSTRUP, ARCGENCY OG HUNDSBÆK & HENRIKSEN I skovens dybe stille ro Grunddisponering: Bygningsanlægget er placeret indenfor det afsatte byggefelt og er disponeret som 4 kvadrater, vredet indbyrdes i forhold til hinanden. Skarpkantet på de 3 hjørner og afrundet på sidste hjørne. Anlægget er blevet udlagt på 2 plateauer, skubbet op mod skoven mod nord. Via gangbroer, er der adgang til den bagvedliggende skov og de udlagte sanse- og motionsramper m.m. Hovedindgangen er disponeret mod syd, man ankommer til denne via en belagt forplads. Gæsteparkeringspladser er anlagt langs ankomstvejen, hvorimod personaleparkering er placeret på et højere liggende plateau, hvor også personaleindgangen er disponeret, med adgang fra nord. Plandisponeringen er indpasset i de 4 vredne kvadrater og man ankommer til entreen fra sydsiden i et veldisponeret rum, med god oversigt og sidde muligheder. Fra dette rum er der frit udsyn over hele Livsrummet, hvor dagligstue, cafe, legezone, bibliotek og lounge er disponeret med en central placeret trappe til 1. sal. Fra cafeen mod vest, er der direkte adgang til det næste vredne kvadrat, som er disponeret med spisestue, køkken, grupperum, samtalerum samt kontor til frivillig hjælper. Til højre for cafeen, er der adgang til toiletgruppe, undersøgelsesrum og træningslokale, med tilknyttet opdelte omklædningsfaciliteter. Fra træningslokalet er der adgang til teknikum, samt mindre depot. Fra cafeen er der, via trappeforbindelse op til 1. sal, adgang til atelier/grupperum, atelier/udstilling, velvære og samtalerum. Fra atelierrummet er der adgang til den bagvedliggende skov. Denne gangbro bliver også betragtet som flugtvej fra denne etage. Via gangbroen på 1. sal, er der adgang mod øst til kontorafsnittet, som er udlagt i de 2 vredne kvadrater. Fra nord er der disponeret en personaleindgang igennem et internt trapperum, som forbinder denne etage med den øverste 2. etage, som er disponeret som kontoretage med udgang til en offentlig terrasse, hvorfra der er via en gangbro, er mulighed for at gå over til Sanse- og motionsramperne i det bagvedliggende skovområde. Side 19

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 CASA Arkitekter A/S - FLETVÆRK 2

VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 CASA Arkitekter A/S - FLETVÆRK 2 NÆSTVED VARMEVÆRK A.M.B.A. VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed...

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... Stationsparken 25-26, 2600 Glostrup Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Unik beliggenhed Når du står af S-toget på Glostrup

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

loft på Nørrebro tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Arkitekter.

loft på Nørrebro tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Arkitekter. loft på Nørrebro Odsherred kulturhistoriske museum Afskærmning af Jellingstenene tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Falkonergårdens Gymnasium statens

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej,

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

Præsentable kontorlokaler tæt på Ringvejen GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG. KONTOR 432 m². HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme.

Præsentable kontorlokaler tæt på Ringvejen GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG. KONTOR 432 m². HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme. Præsentable kontorlokaler tæt på Ringvejen GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG KONTOR 432 m² HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme.dk Fleksible kontorlokaler i attraktivt område tæt på Ringvejen.

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

Præsentable kontorlokaler i flot ejendom GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG. KONTOR 447 m². HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme.

Præsentable kontorlokaler i flot ejendom GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG. KONTOR 447 m². HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme. Præsentable kontorlokaler i flot ejendom GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG KONTOR 447 m² HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme.dk Regulære kontorlokaler velbeliggende tæt på Ringvejen. Lejemålet

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

Hovedbygning. Festsal UDVIDELSE 1. Kantinefaciliteter

Hovedbygning. Festsal UDVIDELSE 1. Kantinefaciliteter Situationsplan 1:2000 Udgangspunkt for endelig afklaring af modernisering og kapacitetsudvidelse af Rødkilde Gymnasium Arkitektonisk princip for udvidelser Kapacitetsudvidelse og modernisering - afsæt

Læs mere

22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling

22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling 22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling Engstien 5, 6000 Kolding Børnehuset Ved Åen er beliggende i Kolding by og består af en børnehaveafdeling og en vuggestueafdeling. Institutionen er normeret til

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

DET AKTIVERENDE HOSPITAL

DET AKTIVERENDE HOSPITAL DET AKTIVERENDE HOSPITAL Idékatalog til udformning af fysiske omgivelser i hospitalssektoren DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid DET AKTIVERENDE HOSPITAL

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET FUNKTIONALITET Loftslifte, afstande mellem arbejdsstationerne, videndeling og gode indeklimaforhold har betydning for personalets stressniveau, arbejdsglæde og risikoen for behandlingsfejl Der er en lang

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Centret 24 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde i den

Læs mere

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø 14 gode kontorlejemål fra 537 m² 10.991 m² Lejemål 1 874 m² Lejemål 2 721 m² Lejemål 3 1.007 m² Lejemål 4 672 m² Lejemål 5 570 m² Lejemål 6 550 m² Lejemål

Læs mere

lækre kontorer i moderne arkitekttegnet ejendom

lækre kontorer i moderne arkitekttegnet ejendom lækre kontorer i moderne arkitekttegnet ejendom TIL LEJE Industriparken 27 2750 Ballerup Flot og indbydende indgangsparti Fleksibel indretning, fremstillet i flotte materialer Gode parkeringsforhold ved

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Enestående kontordomicil i Frederiksstaden når rokoko møder moderne funktionalitet

Enestående kontordomicil i Frederiksstaden når rokoko møder moderne funktionalitet TIL LEJE Amaliegade 15 1256 København K Enestående kontordomicil i Frederiksstaden når rokoko møder moderne funktionalitet Fra 1.270 2.068 m² i smuk fredet palæejendom tegnet af hofbygmester Nicolai Eigtved

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

kvalitet til tiden siden1927

kvalitet til tiden siden1927 rulff Gje kvalitet til tiden siden1927 Gjerulff Velkommen til Gjerulff A/S Gjerulff A/S er et gammelt, velrenommeret og solidt Silkeborgfirma, der har leveret... Kvalitet til tiden lige siden starten i

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling eksist. forhold og analyse august 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen bo.fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine Vistoft

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

Skejbytoften. - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE.

Skejbytoften. - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE. Skejbytoften ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø Adresse: Skejbytoften 109-113, 117-121 8200 Århus N www.skejbytoften.com

Læs mere

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning MØLLEMOSEPARKEN 34 villagrunde i Allerød - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning Møllemoseparken Lind & Risør A/S udbyder nu den 1. etape af den længe ventede udstykning i Allerød ved

Læs mere

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende 2013 1 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter

Læs mere

AREALSKEMA RUMKRAV 2015 Prælim. Budget 03.08.2015 side 1

AREALSKEMA RUMKRAV 2015 Prælim. Budget 03.08.2015 side 1 AREALSKEMA RUMKRAV Prælim. Budget 3.8. side 1 FUNKTIONER Lægehus Genoptræning Fælles Beskriver p.t. udelukkende Genoptræningens behov 1. UDENDØRSAREALER 1.1 PARKERINGSPLADSER 6 stk Tjenestebiler 15 stk

Læs mere

Møllebugten. Møllebugten

Møllebugten. Møllebugten Møllebugten Dette eksklusive byggeprojekt er beliggende i Sønderborg, som er en af de smukkeste byer i Danmark. Byen ligger ved Alssund og er omgivet af naturskønne skove og strande. Boligerne er placeret

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Fleksible muligheder i stor domicil ejendom 6.408m² evt. fordelt på 1-3 kontorlejemål tilpasset til jeres virksomhed God plads til mere end 300 medarbejdere

Læs mere

LEH. lavenergihuse.net arkitekttegnede huse

LEH. lavenergihuse.net arkitekttegnede huse LEH LEH 21 Horsens 145 m2 Byggeår 2012 LEH 21 Horsens 145 m2 Minimalistisk stil med ensidig tag hældning. Et hus, der åbner sig op, med store glaspartier, som giver optimalt lysindfald i living områderne.

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Bygningsafdelingen Sagsbehandler: Annette Sia Christiansen Sagsid.: 11/19345 Doc.id.: 93786-11 Holmegårdens Bibliotek, ændret anvendelse 28.03.2011/anc Lokalerne

Læs mere

Danish Smart House Eco

Danish Smart House Eco Danish Smart House Eco Valbæk Brørup Arkitekter Ryesgade 19A, 3. Sal DK- 2200 København N +45 30 11 99 00 post@vb-arkitekter.dk www.vb-arkitekter.dk Velkommen til DANISH SMART HOUSE ECO Det er med stolthed

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

SPIDSEN - Ny Ellebjerg

SPIDSEN - Ny Ellebjerg SPIDSEN - Ny Ellebjerg 10.2014 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Oversigtsplan 4 Udbygningspotentiale 5 Før-situation Under-situation Efter-situation Volumenstudier 6 Spidsen Stangen Stængerne Eksempel

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

WWW.GLASPARKEN-EBELTOFT.DK

WWW.GLASPARKEN-EBELTOFT.DK GLASPARKEN Den nye boligbebyggelse Glasparken, placerer sig centralt i de fremtidige planer for Ebeltoft havnefront. Havnefrontens helhedsplan indeholder en oplevelsesrig promenade langs havnen, der knytter

Læs mere