Jagtborgs Grundejerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jagtborgs Grundejerforening"

Transkript

1 Jagtborgs Grundejerforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING Referat af Ordinær Generalforsamling 2010, afholdt fredag 30. april 2010, i Rørvig Centret. Bestyrelsesformand Peter Hansen bød velkommen, og åbnede generalforsamlingen præcis kl Ifølge de afleverede stemmekontrol kuponer var 95 til stede; 59 ejendomme var repræsenteret på den ordinære generalforsamling (Heraf 4 fuldmagter). Ad 1: Valg af stemmetællere Anni Kristiansen, Porsevej 8, og Lars Christensen, Hybenvej 19, blev valgt uden modkandidater. Ad 2: Valg af dirigent Lone Røhmann, Blåbærvej 49, blev valgt til dirigent. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt varslet i forhold til vedtægternes 9. Dirigenten opfordrede til, at man begynder sine indlæg med at opgive navn og sommeradresse. Ad 3: Formandens beretning Se beretning i særskilt bilag, tidligere udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen. Peter Hansen gennemgik beretningen i hovedtræk. Der blev fremhævet den ny renovationsordning, hvor flere har oplevet at skraldebeholderen efterlades (væltet) ved vejsiden. Peter Hansen nævnte, at vi får en lang snor fra renovationsselskabets side, men at vi skal sikre os at der dels ikke er for langt fra skraldebeholder til vej, og at skraldebeholderen ikke står på ujævnt grundlag. Siden beretningens udsendelse, er der modtaget nyhedsbrev fra Foreningen af Sommerhusejere i Nykøbing-Rørvig -FSNR - hvor de bl.a. omtaler at det æstetiske udseende af området er vigtigt, et emne som falder i tråd med Jagtborgs eget projekt med at få udarbejdet en tilstandservitut. Se FSNR s hjemmeside. Hidtil har Jagtborg været tilbageholdende med oprensning af grøfter uden for vejskel, idet oprensning af grøfter og andre vandløb i skel mellem grunde, eller på tværs af grunde, har været overladt til den enkelte grundejer, jf. hovedreglen i vandløbsloven. I de senere år har det været mere og mere vanskeligt at få de enkelte grundejere til at opfylde dette, og derfor er foreningen gået mere ind i sagen. Dette har været udmeldt ved tidligere generalforsamlinger. Der har i efteråret 2009 været gennemført en mere gennemgribende oprensning af de nævnte løb. På trods af at dette ikke har kunnet gennemføres uden indgreb langs bredder, har det de fleste steder forløbet problemfrit. Bortset fra en merudgift i 2009 på grøfteoprensning på ca. kr

2 En enkelt grundejer har i korrespondance fremsat krav om erstatning for tab ved forandring af grøftebredder. Beløbet har været i en sådan størrelsesorden, at bestyrelsen ikke ser sig i stand til at udrede en kulanceerstatning, eller indgå i en forligsmæssig afgørelse, hvorfor den pågældende grundejer er henvist til civilt søgsmål. Formanden ønskede ikke at uddybe de nærmere omstændigheder hverken konkret eller i detaljer, idet sagen kan udvikle sig til at blive en retstvist; men gennemgik det generelle og principielle grundlag for bestyrelsens håndtering af spørgsmålet. (Vedtægternes formålsparagraf og vandløbslovens paragraffer 27og 28). Adolf Fries, Enebærvej 53: Mener at det er en forkert politik at foreningen oprenser grøfter ind over de enkelte grunde, eller i skel mellem grunde. I stedet for at foreningen påtager sig opgaven, med en stor merudgift til følge, og nu måske en erstatningssag, skulle foreningen i stedet anmelde de forsømmelige grundejere til Odsherred Kommune som Vandløbsmyndighed. Efter AF's opfattelse, er kommunen hurtigt til at rykke ud, hvis der er problemer med afledningen af overfladevand. Adolf Fries, Enebærvej 53: Påpeger at en del af stisystemet mellem statsskoven og foreningens nordligste tværgrøft er farlig, dels fordi stien skråner ned mod grøften, og dels fordi der er strøet sand på, som gør at cyklister kan skride ned i grøften. Peter Danielsen, Ved Volden 23: Stillede spørgsmål til vandafledningen i hjørnet fra Ved Volden 23, op til Månedalen. Spurgte endvidere, hvorfor det åbne stykke ikke var rørlagt. (Efter generalforsamlingen er dette afklaret ved besigtigelse på stedet). Formand Peter Hansen svarede, at bestyrelsen har tolket sidste års afstemning om vejbidrag derhen, at foreningen kollektivt skal håndtere opgaverne efter formålsparagraffen, frem for at "tørre alle problemer af på den enkelte grundejer". Formandens beretning blev herefter godkendt uden afstemning, ved forsamlingens tilkendegivelse. Ad 4: Regnskab for 2009 Kasserer Irene Rydahl gennemgik det udsendte og reviderede årsregnskab Jan Morbech, Ved Volden 25, påpegede, at der er en slåfejl i resultatopgørelsen, som giver en sammentællingsdifference på 100 kroner. Regnskab 2009 blev godkendt uden afstemning, ved forsamlingens tilkendegivelse. Ad 5: Indkomne forslag Der var ikke indkommet nogle forslag.

3 På bestyrelsens vegne, redegjorde Torben Steen Mortensen, Blåbærvej 39, for udvalgsarbejdet med det forslag der blev fremsat på generalforsamling 2009, vedrørende regulering af områdets udseende. (Se punkt 5.b i referatet fra generalforsamling 2009). Det er bestyrelsen indstilling, at det bedste værktøj vil være en ny tilstandservitut som tinglyses på alle ejendommene, idet dette giver Grundejerforeningen Jagtborg den bedste mulighed for at kunne håndhæve eventuelle overskridelser. Der er i årets løb indhentet eksempler fra tilsvarende servitutter fra andre grundejerforeninger, til inspiration for hvorledes indholdet kan udformes, herunder fra Trolleskovens Grundejerforening. Adolf Fries, Enebærvej 53, påpegede at lokalplan 18.a vedr. Trolleskoven ikke omfatter Jagtborg. På det juridiske felt er det afklaret, at en eventuel ny lokalplan vedtaget af Odsherred Kommune, vil kunne overtrumfe en tilstandservitut. For tiden findes der dog ingen kommunal vedtaget lokalplan, som omhandler udseendet af Jagtborgs område. For tiden undersøges det hvor store udgifterne vil være til at få tinglyst en ny tilstandservitut på alle ejendommene, og om der er juridiske problemer forbundet hermed. Når forberedelserne er gjort, er det bestyrelsen plan at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, der alene skal handle om dette emne. Ad 6: Fastsættelse af omkostningsdækning til formand og kasserer. Der blev ikke fastsat noget honorar til hverken formanden eller kassereren. Der blev fastsat en omkostningsgodtgørelse på kr til formanden, og kr til kassereren, til dækning af udgifter vedrørende telefon, porto og lignende, jf. reglerne i Ligningslovens 7M om skattefri godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer. Ad 7: Godkendelse af budget og kontingent Irene Rydahl redegjorde for det fremlagte budgetforslag 2010, med indtægter og udgifter på kr , ved et uændret kontingent på kr Budgetforslag 2011 blev godkendt, og kontingent 2011 blev fastsat til kr Ad 8: Valg i henhold til vedtægternes 12. På valg i 2010 for to år: Formanden Peter Hansen, genopstillede ikke. Som ny formand valgtes Christian Hansen, Rønnebærvej 16. Bestyrelsesmedlem Steen Jørgensen genopstillede ikke. Torben Steen Mortensen, Blåbærvej 39, blev valgt. Bestyrelsesmedlem Christian Hansen, valgt som ny formand, jf. oven for. Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes Hans Thaysen, Porsevej 54. På valg i 2010 for et år:

4 Bestyrelsessuppleant Fritz Müggler genopstillede ikke. Som ny bestyrelsessuppleant valgtes Henrik Brade Johansen, Blåbærvej 62. Bestyrelsessuppleant Torben Steen Mortensen, blev valgt som bestyrelsesmedlem jf. oven for. Som ny bestyrelsessuppleant valgtes Tine Vollbrecht, Enebærvej 19. Revisor Hanne Rasmussen, genopstillede ikke. Anni Kristiansen, Porsevej 8 blev valgt. Revisor Ole Iversen blev genvalgt. Revisorsuppleant Anni Kristiansen valgt til revisor, jf. oven for. Som ny revisorsuppleant valgtes Kirsten Lindahl, Blåbærvej 7. Der blev ikke på generalforsamlingen opstillet andre kandidater. Dirigenten erklærede de pågældende for valgt med akklamation. (Kasserer Irene Rydahl, og bestyrelsesmedlem Aksel Hansen, valgt i 2009, er først på valg i 2011). Ad 9: Eventuelt Indlæg fra Jan Morbech, Ved Volden 25: Notater gået tabt og indlæg kan ikke refereres. Martin Rasmussen, Hindbærvej 2, oplyste at indbrud i sommerhuse i Vestsjælland er i stigende. Her i vinters havde han bemærket sig, at der har været hjulspor i sneen i alle indkørsler, hvilket tolkes som indbrudstyve på udforskning af terrænet. Der har været mindst to indbrud i områder. Råd: Fjern fladskærme, og rul op for gardinerne så man kan se at der intet er af værdi i sommerhuset. Når uheldet er ude, er det vigtigt at Politiet ikke skal lede efter ejers telefonnummer. (Skriv dit telefonnummer i øjenhøjde ved hoveddørens inderside, hvis du ikke vil skrive det udvendigt på postkassen. Ref.s tilføjelse). Kasserer Irene Rydahl: Man kan altid kontakte kassereren for at få oplyst ejerens navn og telefonnummer når der har været indbrud eller lignende.? (Navn ikke fastslået): Der er flere lokale folk som udbyder abonnement på overvågning for en billig penge. Pågældende runderer jævnligt, og kontakter ejer ved tegn på indbrud og tekniske uheld. Svend Danielsen, Porsevej 56: Takkede den afgåede formand Peter Hansen for god indsats i de forløbne år. Kirsten Henriksen, Brombærvej 35: Har flere gange oplevet, at kommunens standardtømning af septiktank ikke fungerer ordentligt. (Får som helårsbeboer tømt hvert år). Når anden entreprenør tilkaldes fås forklaringen, at kommunens entreprenør ikke spuler dræn ordentligt, så der sker tilbageløb der blokerer for ordentlig funktion.?. Porsevej?. Har oplevet tilsvarende som Kirsten Henriksen, og fået samme forklaring af anden entreprenør.

5 Mogens Holme, Tranebærvej 42: Påpegede at tillæg 1 til Odsherred Kommune's Spildevandsplan, fremrykker kloakeringen af Hov Vig til 2014, jf. side 2, bilag 30 i tillægget. Det har væsentlig betydning for de grundejere som påtænker at investere i nye septictanke, eller opgradering af eksisterende. En sådan investering kan hurtigt gå tabt, hvis der allerede kloakeres om få år. Opfordrede bestyrelsen til at være proaktiv vedrørende dette. Formand Peter Hansen svarede, at det er FSNR der indgår i styregruppen vedr. kloakering. Jagtborg har ikke egen repræsentant. Adolf Fries, Enebærvej 53, havde oplevet at berusede unge mennesker på uforsvarlig vis havde lavet bål i haven. Opfordrede til at man har hånd i hanke med dem man udlåner sit sommerhus til. Torben Steen Mortensen afsluttede generalforsamlingen med at overrække vingaver til de afgående medlemmer af bestyrelsen. Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet kl Referat: Christian Hansen

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Graffitiafrensning starter oktober 2014

Graffitiafrensning starter oktober 2014 Graffitiafrensning starter oktober 2014 Generalforsamlingen besluttede at lade bestyrelsen iværksætte en graffitifjernelsesordning for facaderne i Lyngbyvejskvarteret. Derfor er der nu lavet en aftale

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 4 2010 November 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: 2010 er snart slut Side 4: Landsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 25. september 2010 Side 9: Referat fra den ordinære generalforsamling

Læs mere

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen. Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29/4 2008 i kantinen på Mørkhøj skole Formanden bød velkommen og derefter blev dirigent valgt. Dirigent blev Ulf Nordquist. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Klitborg Grundejerforening

Klitborg Grundejerforening Klitborg Grundejerforening Hjemmeside: www.klitborg.dk September 2011 Referat af generalforsamlingen afholdt lørdag d. 30. juli 2011 på Lyngkroen. Bestyrelsen: Formand Jens Ernst Olsen, næstformand Jørgen

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Bestyrelsen: Formand Johanne Riegels Østergård, Karen Hilden, Anders Thornval, Flemming Sundø, Klaus Poulsen. Kasserer:

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere