Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00."

Transkript

1 Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl Knap 60 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen i Sognecentret. Formanden bød velkommen og bad Hanne Vittrup om at orientere om en ændring i dagsordenens punkt 5. Birgitta Renaults mand havde kort før generalforsamlingen orienteret om, at hans hustru ønskede at træde ud af bestyrelsen for Menighedsplejen. Da Hanne Vittrup ikke selv havde talt med Birgitta traf hun afgørelse om, at Birgitta skulle opstilles som suppleant, mens Margit von Bülow havde indvilliget i at stille op til valg til bestyrelsen i stedet for suppleant. Inden generalforsamlingen sang man I Danmark er jeg født. 1. Valg af dirigent Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Mogens Buhelt, der blev valgt uden modkandidat. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at dagsordenen til generalforsamlingen var lovligt indkaldt og afholdt i henhold til vedtægterne. 2. Menighedssamfundets årsberetning v/ formand Kirsten Andersen Formanden startede med at læse Halfdan Rasmussens digt til AOF s 25 års jubilæum i 1949, som hylder det at lære. Formanden konstaterede, at der lå megen visdom i vores salmer, og at det med tidligere tiders udenadslære af salmevers i skolen var børns vindue til verden. I dag er det ikke IT, der samler, men mødet med andre mennesker hvilket der er rig lejlighed for i Menighedssamfundet til en billig penge. Inden for det sidste år har der været mange gode oplevelser i MS - regi. Der deltog 43 i kirketuren til Høsterkøb Kirke, hvis skovkirkegård var en helt speciel oplevelse. M.h.t. sommerfesten i 2014 oplyste formanden, at der har været 2500 mennesker og en omsætning på godt kr. den næststørste omsætning nogensinde. Formanden takkede de frivillige og FDF erne, der lagde arbejdskraft i sommerfesten. Formanden gennemgik også årets foredragsrække, der dækkede et bredt repertoire samt de resterende foredrag. Formanden takkede i denne forbindelse Menighedsrådet for støtte til Menighedssamfundets arbejde. Efterårets foredrag var på plads. Overskriften for de tre foredrag er Menneskesyn i det 20. århundrede. Den 1. september 2014 blev 20 udvalgte prædikener af Niels Brønnum udgivet. Det blev markeret ved en festlig dag den 23. november 2014 med oplæsning af tre prædiker ved Chili Turell og musik af bl.a. Johannes Skjelbo. Herefter var der reception i Sognecentret, og Niels og Stine Brønnum var meget glade for arrangementet. Formanden takkede Menighedsrådet for at have bakket op om 1

2 arrangementet og Ulla Skjelbo og Helle Møller Jensen for deres store arbejde med udgivelsen af prædikenerne. Bogen kunne købes på generalforsamlingen. Arbejdet i Menighedssamfundets bestyrelse går godt. Der holdes 2 årlige møder i god atmosfære. Arbejdet fordeles blandet medlemmer og suppleanter og meget klares via mail og telefon. Medlemstallet i Menighedssamfundet er stadig over 100. Nogle dør hvert år, men der kommer nye til. Formanden takkede afslutningsvist bestyrelsen for et godt sammenhold, kaffeholdene på møderne, kirkens præster og øvrige personale for altid at være til rådighed, Svend, Hanne, Jens, Søren og Mette for dejlig frokost til generalforsamlingen og til sidst til generalforsamlingens deltagere for lydhørhed. Formandens beretning blev vedtaget uden bemærkninger. 3. Menighedssamfundets regnskab og status v/ kasserer Mogens Johansen Regnskab og status for 2014 var sendt ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Kassereren oplyste, at selv om revisorernes underskrift af tekniske grunde ikke kunne ses på det udsendte regnskab, var der sket behørig revision og underskrift. Årets resultat var et underskud på godt kr. Det skyldtes bl.a. gode, men dyre arrangementer i Kassereren oplyste, at det af kolonnen budget 2015 fremgik, at der skulle overføres kr. fra reservefonden til den daglige drift. På denne måde ville 2015 kunne ende med et overskud. Bente Winther Olsen spurgte, hvorfor det ikke fremgik af reservefondsmidlerne, at de var blevet reduceret med kr. Kassereren oplyste, at dette naturligvis også ville fremgå af det endelige regnskab Regnskabet blev herefter godkendt. 4. Menighedssamfundets bestyrelse a. Valg til bestyrelsen Poul Heidelberg Lyndby og Birte Knudsen blev genvalgt uden modkandidater. b. Valg af nyt medlem til bestyrelsen Jens Nielsen blev nyvalgt uden modkandidat. c. Valg af suppleanter Inge Lundgaard blev genvalgt og Søren Poulsen nyvalgt uden modkandidater. d. Valg af revisorer Ole Poulsen og Ole Bøgemose blev genvalgt som revisorer uden modkandidater. 2

3 e. Valg af revisorsuppleant Sven Kjellin blev genvalgt som revisorsuppleant uden modkandidat. 5. Menighedsplejen a. Menighedsplejens årsberetning v/ formanden Hanne Vittrup Hanne Vittrup oplyste indledningsvist, at engagement i Menighedsplejen er meningsfyldt arbejde med at finde gode foredrag og gode ture. For hendes eget vedkommende havde 2014 været et helt specielt år, hvor hun var gået på pension hele 3 gange. Første gang efter en stor og festlig afskedsreception og de to andre gange efter at være kaldt tilbage på arbejde som vikar. Formanden mindedes, at Agnete Bjørklund og Hans Erik Søgaard, der begge havde virket i Menighedsplejen i mange år, var afgået ved døden i det forløbne år. Hanne Vittrup gennemgik herefter årets arrangementer og fremhævede særligt turen til Orø som rigtig god. Afslutningsvist konstaterede formanden, at det ikke altid er en god idé at forny sig, når der ikke var tarteletter til julefrokosten. Årsberetningen for Menighedsplejen blev godkendt uden bemærkninger. b. Menighedsplejens regnskab og status v/ kasserer Bente Winther Olsen Bente Winther Olsen gennemgik det uddelte regnskab. Hun oplyste, at det var et problem, at Menighedsplejen havde haft stærkt faldende indtægter. For at råde bod på det, havde Menighedsplejen købt 3 ½ pct. s obligationer for kr. i februar måned Der var et underskud på regnskabet for Menighedsplejen på godt kr. Derfor er det nødvendigt at spare for ikke at tære for meget på formuen. Bente Winther Olsen oplyste, at Menighedsplejen tidligere havde modtaget kr. fra Bikubenfonden. Disse midler var i 2014 blevet givet til Samvirkende Menighedsplejer. Brønshøj Sogns Menighedspleje var kommet for sent til at søge om at komme i betragtning til disse midler, men var blevet henvist til at søge i Helle Petersen spurgte, om ikke Menighedsplejen kunne komme i betragtning til at modtage Menighedssamfundets del af Sommerfestens overskud. Menighedsplejen kunne så anvende midlerne til juleuddeling. Kirsten Andersen oplyste, at det var en betingelse for uddeling af midler fra Sommerfestens overskud, at modtageren var en forening. Regnskabet for Menighedsplejen blev herefter godkendt. c. Valg til bestyrelsen 3

4 Hanne Vittrup, Merete Suder, Bente Winther Olsen og Inger Lagoni Johansen var villige til at fortsætte og blev genvalgt. Margit von Bülow blev genvalgt som bestyrelsesmedlem efter en periode som suppleant. d. Valg af suppleanter Jonna Bergsbo og Birgitta Renault blev nyvalgt som suppleanter. e. Valg af revisorer Helle Petersen og Svend Jensen blev genvalgt. 6. Givertjenesten 2016 Ole Vestergaard tilkendegav, at han fandt beløbet fra Givertjenesten på kr. snoldet Brønshøj Kirkes Børne- og Pigekors høje standard taget i betragtning, og at de altid stillede villigt op til diverse arrangementer. Kirsten Andersen oplyste, at bestyrelsen var helt opmærksom herpå, men at problemet var, at koret ikke var organiseret som en forening. Bestyrelsens forslag om at samle ind til Brønshøj Kirkes Børne- og Pigekor blev tiltrådt med denne bemærkning. 7. Sommerfestens overskud 2015 Kirsten Andersen oplyste indledningsvist, at bestyrelsen var modtagelig over for ansøgninger om tildeling af Menighedssamfundets andel af Sommerfestens overskud. Bl.a. havde Natteravnene i Brønshøj søgt. Bestyrelsen var dog enige om, at når Natteravnene i 2011 havde modtaget overskuddet fra Sommerfesten og i 2012 havde modtaget fra Givertjenesten, var det for tidligt at komme i betragtning på ny. Bestyrelsen ville dog ekstraordinært behandle ansøgningen på det konstituerende møde efter generalforsamlingen. Henning Andersen spurgte, om ikke der kunne komme nogle skilte op til sommerfesten, hvor deltagerne kunne se, hvad overskuddet gik til. Lajla Nielsen tilkendegav, at formålet om uddeling til Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde imod omskæring af pige var ok. Men kunne det ikke lade sig gøre at omdanne Brønshøj Kirkes Børne- og Pigekor til en forening, så koret også kunne få midlerne? Kirsten Andersen svarede, at en forældrekreds i koret var i gang med at lave en forening, således at koret for fremtiden ville kunne komme i betragtning. Kirsten Andersen oplyste, at der skal sendes mange ansøgninger til forskellige myndigheder (fx om momsfritagelse) for at sommerfesten kan afvikles, og at behandlingen ofte er meget tidkrævende. Derfor er generalforsamlingen flyttet fra april til marts måned. Peter Nejsum fandt, at der var tale om et godt formål. For at vinde gehør hos de handlende, der bidrager til sommerfesten skal der være tale om et enkelt og meningsfyldt formål. Det er også vigtigt at tilgodese 3. lande. 4

5 Bente Winther Olsen spurgte, hvorfor bestyrelsen havde valgt dette formål i stedet for Menighedsplejen? Helle Petersen ville så opfordre menighedsplejen til at sende en ansøgning til Menighedssamfundet om midler til juleuddeling. Helle var bekendt med, at Menighedsplejen tidligere havde modtaget kr. om året fra en anonym giver, og at denne donation var bortfaldet. Med disse bemærkninger blev forslaget om tildeling af Menighedssamfundets andel af Sommerfestens overskud for 2015 til Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde imod omskæring af piger vedtaget. 8. Eventuelt Laila Nielsen foreslog, at kaffepengene blev sat op. Bjarne Krohn fra Menighedsrådet fremførte, at der er frivillig arbejdskraft i stor stil til mange aktiviteter i Brønshøj. Der planlægges en Frivillighedsdag i september. Nye frivillige modtages med glæde. Kontaktperson er Charlotte Maria Rasmussen, kirken kirke- og kulturmedarbejder. Hanne Vittrup uddelte smukke buketter til Menighedsplejens nye suppleant, bestyrelse samt til Mia Lund Rao, Peter Nejsum og Kirsten Andersen. Peter Nejsum foreslog, at der blev nedsat et koordinerende udvalg med et par repræsentanter fra Menighedsrådet, Menighedssamfundet og Menighedsplejen, der fx kunne mødes en gang om året. Kirsten Andersen takkede alle for en god generalforsamling og dirigenten for det store arbejde med forberedelsen og afviklingen af generalforsamlingen og sekretæren for referatet. Formanden oplyste, at Menighedssamfundet tog imod Peter Nejsums udfordring. Med hensyn til Sommerfesten oplyste formanden, at der holdes møde i Sommerfestudvalget torsdag den 18. marts. Der skal drøftes udvikling af Sommerfesten. Der er boder, der trænger til en overhaling. Som en ny aktivitet foreslår formanden, at interesserede kan melde sig til en strikke/nørklegruppe, der kan mødes og strikke ting til salg i Salgsboden på Sommerfesten. Forretningen Anita donerer garn. Generalforsamlingen sluttede kl For referat Mette Garvold, den 17. marts

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

Referat generalforsamlingen lørdag den 4. maj 2013 Frivillig Centeret, Futura Centret, Farimagsvej 22, 4700 Næstved.

Referat generalforsamlingen lørdag den 4. maj 2013 Frivillig Centeret, Futura Centret, Farimagsvej 22, 4700 Næstved. Referat generalforsamlingen lørdag den 4. maj 2013 Frivillig Centeret, Futura Centret, Farimagsvej 22, 4700 Næstved. Formanden Vincent Hamadi Bah bød de fremmødte medlemmer velkommen til årets generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011 Støtteforeningen for HospiceSønderjylland HospiceNyt/21 11. årgang April 2011 Foto: Jette Carstensen Velkommen til HospiceNyt HospiceNyt handler denne gang blandt andet om udbygningen af HospiceSønderjylland,

Læs mere

Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat

Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat Aalborg d. 23. maj 2011 Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat Stadsgildetinget blev afholdt med deltagelse af 33 gildebrødre. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og protokolfører 2. Beretning fra stadsgildeledelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling Onsdag den 25. marts 2015 kl. 18.00 på La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C.

Referat af ordinær Generalforsamling Onsdag den 25. marts 2015 kl. 18.00 på La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C. Referat af ordinær Generalforsamling Onsdag den 25. marts 2015 kl. 18.00 på La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C. Marts 2015 18.00: Dørene åbnes 18:15 Medlemsmødet starter og velkomst v/ Formand

Læs mere