Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx"

Transkript

1 Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx 2012 Rev.x

2 Indholdsfortegnelse 1. Aftalegrundlag og definitioner Leverandørens leveringsforpligtelser Kommunens it-miljø Implementering Senere ændringer Løbende ydelser (teknisk vedligeholdelse, support, driftsafvikling og løbende licensafgifter) Servicemål Priser, fakturering og betaling Generelt om priser Initialomkostninger Løbende ydelser Optioner Fakturerings- og betalingsbetingelser Rettigheder mv Rettigheder til programmel Tredjemands rettigheder Misligholdelse Leverandørens misligholdelse Mangler Afhjælpning Reduktion af vederlag for løbende ydelser / løbende licensafgifter Forholdsmæssigt afslag Ophævelse Kommunens misligholdelse Erstatning Force Majeure Tvistigheder Tavshedspligt Overdragelse Benyttelse af underleverandører Forbehold Tillægsaftaler Ikrafttræden og gyldighed Offentliggørelse af kontrakten Appendiks Originaleksemplar

3 Kontrakt Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx vedr. levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Præambel Denne aftale er indgået efter afholdt udbud efter udbudsdirektivet (direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004). Parterne er enige om i hele forløbet at samarbejde med en positiv, professionel og ansvarlig holdning og yde en særdeles betydelig indsats for at opnå det bedst mulige resultat. Parterne skal herunder udvise den fleksibilitet, som må anses for rimelig og sædvanlig ved gennemførelse af tilsvarende it-kontrakter. Parterne skal løbende informere hinanden om ethvert forhold, som skønnes at have betydning for gennemførelse af et hensigtsmæssigt kontraktforløb. Der etableres en samarbejdsorganisation i overensstemmelse med Appendiks I. Parterne mellem undertegnede parter er der indgået efterstående aftale: Frederikshavn Kommune Ledelsessekretariatet Rådhusallé Frederikshavn Kontaktperson: Peter Høeg i det følgende kaldet kommunen og xx i det følgende kaldet Kontrakthaver. 1. Aftalegrundlag og definitioner Denne aftale består af: 1) dette kontraktdokument, 2) Appendiks A - K til kontraktdokumentet, samt 3) eventuelle tillægsaftaler, jf. punkt 18. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem aftalens dokumenter har dokumenterne forrang i omvendt rækkefølge. Bestemmelser i Leverandørens tilbud, tidligere korrespondance mv., som ikke er gentaget i denne aftale, kan ikke efterfølgende påberåbes som en del af aftalen eller som fortolkningsgrundlag. Leverandørens eventuelle almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til ydelser efter denne aftale. I denne aftale skal følgende udtryk forstås således: 1) Arbejdsdag: Mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. 2) Dag: Kalenderdag. 3

4 3) Installationsdag: Den dag, hvor Leverandøren over for Kommunen godtgør, at eventuelt udstyr anskaffet efter denne aftale, er tilsluttet i funktionsdygtig stand hos Kommunen. 4) Kravspecifikation: Den af Kommunen udarbejdede kravspecifikation med indarbejdede ændringer og tilføjelser, der følger af Leverandørens tilbud. Fremgår af Appendiks B. 5) Overtagelsesdag: Den dag, hvor Kommunen overgiver godkendelse af overtagelsesprøven for Systemet til Leverandøren. I forbindelse med efterfølgende ændringer forstås overtagelsesdag som den dag, hvor Kommunen overgiver godkendelse af overtagelsesprøven for ændringen til Leverandøren. I forhold til evt. konvertering af arbejdsmarkedsafdelingens drev aftales evt. overtagelsesdagen som den dag, hvor disse er leveret i overensstemmelse med kravene i Appendiks B, afsnit III. 6) Systemet: Hele det it-system (lovinformationssystem og tilhørende CMS), der skal stilles til rådighed for Kommunen i henhold til nærværende kontrakt, samt de til enhver tid værende ændringer af Systemet, som er foretaget efter overtagelsesdagen i overensstemmelse med denne aftale. 7) Aftalt driftstid: 24 timer 365 dage om året. 8) Version: En udgave af Systemet, der indeholder væsentligt ændret funktionalitet. Almindeligvis er en ny version kendetegnet ved, at hovednummeret for versionen ændres (f.eks. fra 5.1 til 6.0). 9) Release: En mindre opdatering af programmellet, herunder fejlrettelser, som kan være kendetegnet ved, at versionsnummeret for programmellet ændres med en decimal (for eksempelvis fra 5.0 til 5.1). 10) Tredjepartsprogrammel: Programmel, som er nævnt i Appendiks K. 2. Leverandørens leveringsforpligtelser Leverandøren skal levere det programmel, der er specificeret i Appendiks B, afsnit II. Systemet og dets enkelte dele skal besidde de egenskaber og opfylde de krav, der fremgår af nærværende kontrakt, navnlig af Appendiks B. Ved ændringer af Systemet foretaget efter overtagelsesdagen, skal Appendiks B opdateres. Systemet er et webbaseret system. Kommunen har ret til at tilgå Systemet fra den eller de lokaliteter, som fremgår af Appendiks B. Leverandøren skal desuden levere en konverteret udgave af arbejdsmarkedsafdelingens drev, som lever op til kravene specificeret i Appendiks B, afsnit III. Kommunen har opbygget en kvalitetshåndbog på natur- og miljøområdet i et særskilt system (BA- SAL). Der er i dette system links til Schultz Kommunekoncept. Leverandøren skal konvertere et større antal dokumenter fra et selvstændigt drev på arbejdsmarkedsområdet til systemet. 3. Kommunens it-miljø Det er i Appendiks D specificeret, hvilke krav Leverandøren stiller til Kommunens it-miljø. Såfremt Leverandørens krav til Kommunens it-miljø er opfyldt, skal det programmel, som Leverandøren leverer være tilstrækkeligt til sammen med Kommunens it-miljø at opfylde kravene i nærvæ- 4

5 rende kontrakt. Det er en forudsætning herfor, at der ikke i Kommunens it-miljø forekommer fejl, der har betydning for Leverandørens opfyldelse af kravene i nærværende kontrakt. 4. Implementering 4.1 Levering, tidsplan og overtagelse Leverandøren skal levere sine ydelser i overensstemmelse med tidsplanen i Appendiks A. Levering anses for sket på overtagelsesdagen. Leverandøren bærer risikoen for Systemet indtil overtagelsesdagen. Ejendomsrettigheder, brugsrettigheder og andre rettigheder overgår på overtagelsesdagen. Ovennævnte bestemmelser gælder tilsvarende ved ændringer af Systemet, som foretages efter overtagelsesdagen. 4.2 Afprøvning Afprøvning af Systemet sker ved en overtagelsesprøve. Der indgås nærmere aftale om gennemførelse af overtagelsesprøven. Der laves en særskilt overtagelsesprøve for den konverterede udgave af arbejdsmarkedsafdelingens drev. 4.3 Optioner til levering til overtagelsesdagen Kommunen kan bestille de i Appendiks E angivne optioner til levering samtidig med og som en del af Systemet eller i forbindelse med implementeringen af Systemet. Kommunens bestillinger skal ske inden for de i samme Appendiks eventuelle angivne frister herfor. Såfremt Kommunen rettidigt bestiller en af optionerne, bliver det af optionerne omfattede en del af Systemet og skal i øvrigt i enhver henseende behandles, som om det oprindeligt havde indgået i kontrakten som en del af Systemet, herunder med hensyn til afprøvning og aftalt overtagelsesdag. 5. Senere ændringer Kommunen kan anmode Leverandøren om at foretage ændringer i Systemet. Leverandøren er ikke forpligtet til at foretage ændringer af Systemet. Hvis Leverandøren er indstillet på at foretage en ændring, som Kommunen har anmodet om, og Leverandøren ønsker at opkræve betaling for ændringen, kan betaling kun ske, hvis der foreligger en skriftlig aftale om ændringen. Kommunen kan bestille de i Appendiks E angivne optioner til levering efter overtagelsesdagen, medmindre andet fremgår af Appendiks E. Kommunens bestillinger skal ske inden for de i samme Appendiks angivne eventuelle frister herfor. Leverandøren er herefter forpligtet til at levere de pågældende optioner gennem levering af yderligere ydelser eller programmel i overensstemmelse med det i Appendiks E angivne, herunder eventuelle særlige vilkår. Forhold, hvorom der ikke er angivelser i Appendiks E, reguleres i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser. 6. Løbende ydelser (teknisk vedligeholdelse, support, driftsafvikling og løbende licensafgifter) Leverandøren påtager sig fra overtagelsesdagen at forestå vedligeholdelse og support af det programmel, som er omfattet af denne aftale, med de undtagelser der er specificeret i Appendiks F. Det nærmere omfang af vedligeholdelsen og supporten og dennes udførelse er ligeledes specificeret i Appendiks F. Dog foretages mangelafhjælpning efter reglerne i Appendiks G. 5

6 Leverandøren er ansvarlig for driftsafviklingen, jf. Appendiks F. Driftsafviklingen kan ske ved leverandøren selv eller ved en underleverandør, jf. Appendiks K. Kommunen betaler løbende licensafgifter, jf. Appendiks H / Kommunen betaler ikke løbende licensafgifter. 7. Servicemål I Appendiks F er beskrevet de servicemål, der skal opfyldes. Disse servicemål skal være opfyldt fra overtagelsesdagen. 8. Priser, fakturering og betaling 8.1 Generelt om priser Alle priser er i danske kroner. I priserne er inkluderet told og øvrige afgifter bortset fra moms. Ved ændring af danske afgifter skal priserne reguleres med den økonomiske nettokonsekvens heraf, således at Leverandøren stilles uændret. Priserne er faste, medmindre andet er angivet. I priserne er inkluderet forsikring indtil overtagelsesdagen. I priserne er inkluderet transport, jf. dog eventuelt Appendiks E. Alle priser efter denne aftale reguleres hvert år pr. 1. januar på grundlag af udviklingen i nettoprisindekset fra november til november. Således sker reguleringen første gang pr. 1. januar 2014 på grundlag af udviklingen fra november 2012 til november Med nettoprisindekset menes det af Danmarks Statistik offentliggjorte nettoprisindeks, jf. lovbekendtgørelse nr. 76 af 3. februar Ophører beregningen af nettoprisindekset, skal regulering foretages på baggrund af et andet indeks, der svarer dertil. 8.2 Initialomkostninger Initialomkostningerne er specificeret i Appendiks C. Der skal laves tillæg til Appendiks C ved ændringer af Systemet, som foretages efter overtagelsesdagen, såfremt der er initialomkostninger forbundet med disse. 8.3 Løbende ydelser Priser for vedligeholdelse, support, eventuelle løbende licensafgifter samt driftsafvikling er specificeret i Appendiks F. Ved efterfølgende ændringer, som har konsekvenser for vedligeholdelsen, revideres Appendiks F. 8.4 Optioner Priser på optioner, herunder tilkøbsydelser, til levering i forbindelse med levering og implementeringen af Systemet eller efterfølgende er specificeret i Appendiks E. 8.5 Fakturerings- og betalingsbetingelser Leverandøren kan fakturere initialomkostningerne i overensstemmelse med betalingsplanen i Appendiks A under forudsætning af, at Leverandøren på faktureringstidspunktet har udført alt, hvad Leverandøren i henhold til tidsplanen i Appendiks A skal have udført på dette tidspunkt. Leverandøren kan fakturere vedligeholdelse, support, driftsafvikling og eventuelle løbende licensafgifter som angivet i Appendiks F. 6

7 Leverandøren kan fakturere køb af optioner på leveringsdagen / overtagelsesdagen for disse optioner. Fakturaer skal indeholde oplysninger om Leverandørens navn og CVR-nummer, produkt / produkter, fakturanummer eller lign. reference hos Leverandøren, periode samt kommunens kontaktperson. Betaling skal ske senest 30 dage efter modtagelse af fyldestgørende e-faktura efter lovgivningen herom. 9. Rettigheder mv. 9.1 Rettigheder til programmel Kommunen erhverver alene en brugsret til det leverede programmel og dokumentation. Dette gælder såvel standardprodukter som tilretninger, specialudviklinger og lignende. De nærmere vilkår for brugsretten fremgår af Appendiks H. Brugsretten er tidsbegrænset og ophører, når kontrakten ophører. Kommunen får tilsvarende brugsret til enhver ændring, herunder opdatering, af programmel og dokumentation, der leveres under nærværende kontrakt, f.eks. som led i vedligeholdelsesordningen. 9.2 Tredjemands rettigheder Leverandøren indestår for, at det leverede ikke krænker andres rettigheder, herunder patenter eller ophavsrettigheder. Indeståelsen forudsætter, at Kommunen straks giver Leverandøren skriftlig meddelelse, når Kommunen bliver opmærksom på eventuelle rettighedskrænkelser, og at Kommunen bistår Leverandøren under sagen i fornødent omfang. 10. Misligholdelse 10.1 Leverandørens misligholdelse Såfremt den aftalte overtagelsesdag for Systemet [og evt. de konverteringer af arbejdsmarkedscentrets drev.] overskrides som følge af forhold, som Leverandøren hæfter for, betaler Leverandøren en dagbod. Boden beregnes pr. arbejdsdag af de årlige, løbende ydelser, jf. pkt Boden udgør 0,4% pr. arbejdsdag. Påløbet dagbod betales ugevis efter forsinkelsens opståen efter skriftligt krav fra Kommunen. Har Leverandøren ikke senest 12 måneder efter den aftalte overtagelsesdag modtaget skriftligt påkrav fra Kommunen, bortfalder Kommunens ret til boden. Bestemmelserne gælder tilsvarende ved forsinkelse af ændringer af Systemet efter overtagelsesdagen. Ud over ovenstående gælder dansk rets almindelige regler om beføjelser i anledning af forsinket eller udeblevet levering, jf. dog pkt. 12 (force majeure). Det anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Kommunen til straks at hæve kontrakten helt eller delvis efter Kommunens valg, såfremt den aftalte overtagelsesdag for Systemet [og de konverteringer af arbejdsmarkedscentrets drev] overskrides med mere end 40 arbejdsdage. Reglerne i punkt 10.6 om gennemførelse af ophævelse finder anvendelse Mangler En mangel ved det leverede foreligger, såfremt det ikke opfylder de af Leverandøren givne garantier, eller det i øvrigt ikke er eller fungerer, som Kommunen med føje kunne forvente på grundlag af indholdet af nærværende kontrakt. 7

8 10.3 Afhjælpning Leverandøren foretager afhjælpning af mangler ved Systemet (fejlretning) i overensstemmelse med Appendiks G Reduktion af vederlag for løbende ydelser / løbende licensafgifter For hver påbegyndt procentpoint, som driftseffektiviteten ligger under det aftalte i en måleperiode, reduceres vederlaget for de løbende ydelser, jf. pkt. 8.3, i måleperioden med 10 %. Måling og beregning reguleres af Appendiks F. Vederlaget kan ikke blive negativt. Reduktionen udelukker forholdsmæssigt afslag i vederlaget Forholdsmæssigt afslag Dansk rets almindelige regler om forholdsmæssigt afslag finder anvendelse. Kræver Kommunen bod eller reduktion af løbende ydelser, udelukker dette forholdsmæssigt afslag for samme misligholdelse Ophævelse Kommunen kan alene hæve kontrakten, såfremt der konstateres væsentlige mangler, og såfremt manglerne ikke inden for rimelig tid er afhjulpet, jf. Appendiks F. Kommunen er berettiget til at begrænse ophævelsen til en del af kontrakten. Derudover forudsætter ophør, at Kommunen over for Leverandøren skriftligt har afgivet et påkrav med en frist på 40 dage om, at er der skal ske afhjælpning af de pågældende fejl. Uanset ophævelse er Kommunen berettiget til at benytte Systemet, indtil alternativt system kan skaffes af Kommunen Kommunens misligholdelse Såfremt Kommunen misligholder sine betalingsforpligtelser i henhold til nærværende kontrakt, er Leverandøren berettiget til rente i overensstemmelse med rentelovens regler. Leverandøren er endvidere berettiget til at ophæve nærværende kontrakt, såfremt Leverandøren overfor Kommunen skriftligt har afgivet påkrav om, dels at Kommunen på nærmere specificeret måde har misligholdt sine betalingsforpligtelser, dels at manglende betaling inden 40 arbejdsdage vil medføre, at kontrakten ophæves, og såfremt Kommunen ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser inden fristens udløb. 11. Erstatning Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. For forhold, der udløser betaling af bod, kan erstatning kun kræves, i det omfang Kommunen dokumenterer et tab ud over bodsbeløbet. Erstatning og eventuelt bodsbeløb tilsammen er dog under alle omstændigheder begrænset til kr. Parterne er ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, følgeskader eller andet indirekte tab. Tab af data anses for indirekte tab. Foranstående begrænsninger gælder kun, såfremt tabet ikke kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos den skadevoldende part. Desuden betragtes tab af data, som skyldes Leverandørens manglende back-up, for et direkte tab, og erstatningskrav, som skyldes manglende back-up, er ikke begrænset til et bestemt beløb. Leverandørens produktansvar følger dansk rets almindelige regler. Leverandøren er endvidere forpligtet til at opretholde produktansvarsforsikring i 5 år efter overtagelsesdagen. Ansvaret for tingsskade er beløbsmæssigt begrænset til kr. 5 millioner pr. skadestilfælde. For de dele af Systemet, for hvilke der er tegnet vedligeholdelsesaftale, opretholdes produktansvarsforsikringen i hele vedligeholdelsesperioden. 8

9 Leverandøren er derudover forpligtet til at have sædvanlig erhvervsansvarsforsikring, som kan dække eventuelt erstatningsansvar efter denne aftale. Forsikringen skal løbe, så længe der leveres ydelser i henhold til kontrakten. 12. Force Majeure Hverken Leverandøren eller Kommunen skal i henhold til nærværende kontrakt anses for erstatningsansvarlig over for den anden part, for så vidt angår forhold, der ligger udenfor partens kontrol, og som parten ikke ved kontraktens underskrift burde have taget i betragtning (herunder strejker) og ej heller burde have undgået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, som Leverandøren ikke burde have undgået eller overvundet. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for Leverandøren udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 5 arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt. Den part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere kontrakten, såfremt den aftalte overtagelsesdag overskrides med 60 arbejdsdage som følge af force majeure. I tilfælde af sådan annullation tilbageleverer begge parter snarest muligt, hvad de har modtaget fra den anden part, og der består derefter ingen yderligere krav mellem parterne. 13. Tvistigheder Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret. Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med nærværende kontrakt, skal parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Om nødvendigt skal forhandlingerne søges løftet op på højt plan i parternes organisationer. Hvis uoverensstemmelsen vedrører, hvorvidt kravene til servicemål er opfyldt i en bestemt periode, og uoverensstemmelse ikke kan afklares, jf. ovenstående, kan hver af parterne anmode Dansk IT om at udmelde en uvildig sagkyndig, der da afgør dette spørgsmål og størrelsen af afvigelserne endeligt og bindende for begge parter. Den sagkyndige træffer afgørelse om fordelingen af sit honorar på parterne under hensyntagen til afgørelsens udfald. I andre tilfælde end de nævnte, og hvor det ikke er muligt at løse uoverensstemmelsen, er hensigten, at tvisten søges løst ved mediation i overensstemmelse med Danske IT-advokaters (DITA) mediationsprocedure (www.danske-it-advokater.dk). Mediation indledes ved, at en af parterne sender et skriftligt påkrav om mediation til den anden part med kopi til DITA. Mediator skal udpeges af DITA senest 8 (otte) arbejdsdage efter DITAs modtagelse af påkravet om mediation. En part er uberettiget til at søge tvisten løst retslig før parterne har søgt tvisten løst ved mediation. Som minimum har en part pligt til at deltage i det første møde, som mediator indkalder til. En part er dog berettiget til at indlede retssag, såfremt en udsættelse deraf kan føre til retsfortabelse, f.eks. på grund af forældelse. Når den beskrevne mediation har været forsøgt, er hver af parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort endeligt ved de ordinære domstoles mellemkomst, idet parterne er enige om, at Hjørring Byret skal være værneting i første instans. 14. Tavshedspligt Kommunens medarbejdere er undergivet tavshedspligt efter forvaltningsloven og straffeloven, og Kommunen er undergivet reglerne om aktindsigt i forvaltningsloven og offentlighedsloven. Leverandøren skal iagttage tavshed i sædvanligt omfang for forhold, som ikke er alment kendte. Kommunen kan i fornødent omfang pålægge Leverandøren tavshedspligt efter forvaltningsloven. 9

10 Leverandøren må medtage Kommunen på sin referenceliste, men må derudover ikke bruge Kommunens navn i markedsføringsøjemed. Kommunen afgør efter drøftelse med Leverandøren, hvorledes kontraktens indgåelse offentliggøres. Dog skal der ske offentliggørelse efter udbudsdirektivets regler herom. 15. Overdragelse Kommunen har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter nærværende kontrakt til en anden offentlig institution, når de opgaver, som Kommunen hidtil har varetaget, overgår til denne anden institution, uanset hvad der måtte fremgå af Appendiks 8. Leverandøren kan ikke uden Kommunens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge nærværende kontrakt til tredjemand. Kommunen kan ikke nægte sådant samtykke uden saglig grund. 16. Benyttelse af underleverandører Leverandøren benytter sig på tidspunktet for kontraktens indgåelse [ikke af underleverandører] eller: [af de underleverandører, som fremgår af Appendiks K]. Ønsker leverandøren at benytte [yderligere eller andre] underleverandører, kræver det kommunens forudgående, skriftlige samtykke. Kommunen kan ikke nægte samtykke uden saglig grund. Leverandøren har samme ansvar efter denne aftale, uanset om der benyttes underleverandører. Leverandører indestår for, at underleverandører lever op til alle krav i denne aftale. Forholdet mellem Leverandøren og underleverandører er Kommunen uvedkommende. Kommunen fraskriver sig ved afgivelse af samtykke til brug af underleverandører ikke retten til tilbageholdelse af eller modregning i forfaldent vederlag i tilfælde af leverandørens mangelfulde opfyldelse af kontrakten. Al betaling, kontakt m.v. sker til Leverandøren. 17. Forbehold Nærværende kontrakt er kun bindende for Kommunen under forudsætning af, at der opnås fornøden bevillingsmæssig hjemmel. Fornøden bevillingsmæssig hjemmel skal være opnået senest den 1. januar 2013, ellers er Leverandøren fritstillet. 18. Tillægsaftaler Eventuelle tillægsaftaler indgås skriftligt og underskrives af begge parter i 2 eksemplarer. Det skal fremgå af tillægsaftalerne, at de er et tillæg til denne aftale. 19. Ikrafttræden og gyldighed. Aftalen træder i kraft den 1. januar Aftalen løber indtil [5 år fra overtagelsesdagen]. Ved kontraktens ophør, uanset årsagen hertil, er Kommunen berettiget til at kræve, at Leverandøren leverer Kommunens egne dokumenter i CMS et i overensstemmelse med kravene i Appendiks B, afsnit III, pkt. 3. Hvis der kun er behov for nogle af disse ydelser, nedsættes betalingen forholdsmæssigt. 20. Offentliggørelse af kontrakten Nærværende kontrakt er fortrolig, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres, uden at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan/skal offentliggøres. 21. Appendiks Som en del af nærværende kontrakt er følgende Appendiks gældende: 10

11 Appendiks A: Tids-, aktivitets- og betalingsplan Appendiks B: Kravspecifikation Appendiks C: Initialomkostninger Appendiks D: Kommunens IT-miljø Appendiks E: Optioner Appendiks F: Løbende ydelser og servicemål Appendiks G: Fejlretning Appendiks H: Licenser Appendiks I: Samarbejde Appendiks J:Tredjepartsprogrammel Appendiks K: Underleverandører Kontraktens ordlyd har prioritet overfor appendiks ved divergerende opfattelse. 22. Originaleksemplar Nærværende aftale er udstedt i 2 eksemplar, hvoraf det ene beror hos Kontrakthaver og et eksemplar hos kommunen. Dato. For Frederikshavn kommune: For xx: 11

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune Bilag 8 Kontraktudkast levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3 4. Kontraktperiode... 4 5. Kontakt

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere