BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING"

Transkript

1 BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen af bilaget indgår i tilbudsevalueringen under delkriteriet Økonomi. Dette bilag inkl. den vindende Tilbudsgivers besvarelse vil blive indarbejdet i Kontrakten som Bilag Indledning Dette bilag samt Underbilag 13.1 indeholder en specifikation af alle relevante vederlag efter Kontrakten samt bestemmelser om fakturering / betaling. Evaluering Tilbudsgivers besvarelse vil i tilbudsevalueringen blive vurderet positivt, hvis: Tilbudsgiver har angivet alle vederlag i Underbilag gennemarbejdet og på gennemskuelig vis Tilbudsgiver har beskrevet en fornuftig model for indførelse af vedligeholdelsesvederlag, jf. pkt. 5. Herudover vil det i tilbudsevalueringen indgå, i hvilket omfang kontraktværdien for Kontrakten holdes længere nede end det økonomiske loft, som fremgår nedenfor under pkt. 3. Endelig vil prisen for timebaserede vederlag samt prisen for påbegyndte iterationer indgå i tilbudsevalueringen. 2. Vederlagsmodel MK-1 Leverandørens vederlag for SINAS-løsningen er baseret på en maksimalprismodel, idet den samlede pris for Leverancen samt efterfølgende vedligeholdelsesordning ikke må overstige et bestemt beløb, jf. pkt. 3 nedenfor. Der er tale om faste priser samt timebaseret vederlag. I henhold til Kontrakten kan der opkræves følgende typer vederlag: Leverancevederlag, jf. pkt. 4 nedenfor o Licenser og undervisning: Fast pris o Afklarings- og planlægningsfase samt Delleverancer: Timebaseret vederlag efter medgået tid Løbende vederlag, jf. pkt. 5 nedenfor o Vedligeholdelsesvederlag: Fast pris o Løbende licensbetalinger: Fast pris Heidi Duus Dir. tlf.: Sagsnr.: 13/28755 Økonomi og IT-staben Digitaliseringsenheden Søvej 1, 8600 Silkeborg Søvej Silkeborg Tlf.:

2 Øvrige vederlag, jf. pkt. 6 9 nedenfor: Timebaseret vederlag efter medgået tid Alle vederlag efter denne Kontrakt fremgår af Underbilag Alle vederlag i bilaget er angivet i danske kroner, eksklusiv moms. Regulering af vederlag i Kontraktens løbetid sker efter Kontraktens Økonomisk loft MK-2 Den samlede kontraktværdi, opgjort over 48 måneder, må ikke overstige et økonomisk loft på kr., jf. annonceringsbetingelsernes pkt Det fremgår af Underbilag 13.1, hvilke omkostninger, der indgår i beregningen af kontraktværdien, og hvilke der ikke gør. MK-3 Kontraktværdien må heller ikke efterfølgende under Kontraktens forløb overstige det økonomiske loft uden Kommunens godkendelse. Kontraktværdien må under alle omstændigheder ikke overstige tærskelværdien for udbud, kr. 4. Leverancevederlag 4.1. Vederlag MK-4 Det af Leverandøren estimerede samlede leverancevederlag fremgår Underbilag 13.1 MK-5 MK-6 Leverancevederlaget omfatter samtlige omkostninger til ydelser og programmel, som er nødvendige for at udvikle, levere og implementere Leverancen, herunder Leverandørens omkostninger til Udviklingsmiljøet. Leverancevederlaget herunder også nødvendige licenser til klienter, Testmiljø og Produktionsmiljø, jf. Bilag 14 (Licensbetingelser), dvs. både licenser, som kan/skal købes via Leverandøren, og licenser, som skal købes hos tredjemand, jf. dog MK-4. Leverancevederlaget omfatter ikke licenser, som Kommunen allerede har på tidspunktet for Kontraktens indgåelse. Leverancevederlaget omfatter heller ikke licenser til opgradering af Kommunens it-miljø, jf. Bilag 2 (It-miljøer), pkt. 2 og 3. Endelig omfatter leverancevederlaget ikke gængse licenser (f.eks. SQLdatabaselicenser) til etablering af Test- eller Produktionsmiljø, som Kommunen kan anskaffe på sine sædvanlige indkøbsaftaler, f.eks. SKI-aftaler. Side 2

3 4.2. Fakturering af fastprisleverancer, der er omfattet af leverancevederlaget K-1 Leverandøren kan fakturere Kommunen for Standardprogrammel, der indgår i Leverancen, når det er anskaffet. K-2 Leverandøren kan fakturere uddannelsen, når den er afholdt Fakturering af timebaserede vederlag, der er omfattet af leverancevederlaget K-3 Leverandøren kan fakturere det estimerede timeforbrug for afklarings- og planlægningsfasen, jf. Underbilag 13.1, når denne fase igangsættes. Leverandøren kan fakturere det estimerede timeforbrug for en Delleverance, når Kommunen har godkendt Leverandørens estimat for timeforbruget. Leverandøren foretager endelig afregning ud fra det faktiske timeforbrug, når afklarings- og planlægningsfasen er afsluttet eller når delleveranceprøven er bestået. K-4 Kommunen er berettiget til at tilbageholde 15 % af betalingen for en Delleverance, indtil prøven for den pågældende Delleverance er bestået. Det eventuelle tilbageholdte beløb forfalder til betaling, når prøven er bestået. K-5 Leverandøren skal løbende afstemme sit samlede forbrug af timebaserede leverancer og skal dokumentere og rapportere antallet af forbrugte timer over for Kommunen på følgende måde: [Udfyldes ved kontraktindgåelsen med f.eks. fremgangsmåde, tidsintervaller m.v.] K-6 Leverandøren skal straks underrette Kommunen, hvis Leverandøren vurderer, at det samlede forbrug af timebaserede leverancer (tilsammen med de faste vederlag) vil overskride det økonomiske loft som beskrevet i pkt. 3 ovenfor. 5. Løbende vederlag MK-7 Det løbende vederlag for Vedligeholdelsesordningen (vedligeholdelsesvederlaget) fremgår af Underbilag MK-8 De løbende licensbetalinger fremgår ligeledes af Underbilag MK-9 Vedligeholdelsesvederlaget og de løbende licensbetalinger forøges gradvist i takt med, at Kommunen ibrugtager forskellige Delleverancer eller Selvstændige Opgaver. Dette sker efter følgende model: Leverandørens beskrivelse Udfyldes af Tilbudsgiver. Kommunen forudsætter, at der ikke betales fuldt løbende vedligeholdelsesvederlag fra starten, men at der sker en gradvis opjustering af vedligeholdelsesvederlaget, følgende Kommunens ibrugtagning af Delleverancer eller en Selvstændig Opgave. Tilsvarende forudsætter Kommunen, at der ikke sker løbende licensbetaling for Side 3

4 licenser, som endnu ikke er taget i brug. Tilbudsgiver bedes beskrive en model for, hvorledes en gradvis justering af vedligeholdelsesvederlag og løbende licensbetalinger kan ske. K-7 Leverandøren fakturerer vedligeholdelsesvederlaget og de løbende licensbetalinger bagudrettet pr. 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. MK-10 Leverandøren er ikke berettiget til særskilt vederlag for udbedring af fejl, der fremgår af fejllisten. 6. Timepriser MK-11 MK-12 I forbindelse med de timebaserede ydelser, som er omfattet af Leverancevederlaget, samt andre ydelser efter denne Kontrakt, hvor vederlaget beregnes på baggrund af medgået tid, sker beregningen af vederlaget ud fra de timepriser, som er angivet i Underbilag Eventuelle tillæg, f.eks. aften, nat samt søn- og helligdage, fremgår ligeledes af Underbilag MK-13 De forskellige medarbejderkategoriers forventede bidrag i SINAS-projektet fremgår af Underbilag K-8 Leverandøren kan fakturere timebaserede ydelser en gang om måneden bagudrettet efter medgået tid, medmindre andet er aftalt mellem Parterne, eller andet udtrykkeligt fremgår af Kontrakten i forhold til den konkrete type af ydelse, f.eks. i forbindelse med leverancevederlaget. 7. Vederlag ved levering af en Selvstændig Opgave MK-14 Vederlag i forbindelse med Kommunens bestilling af en Selvstændig Opgave (Egentlig Ændring eller Option) beregnes på baggrund af medgået tid og ud fra de timepriser, som er omtalt i pkt. 6 ovenfor. K-9 Leverandøren kan fakturere de timebaserede ydelser efter bestemmelsen i K Vederlag ved Kommunens udtrædelse MK-15 I henhold til Kontraktens 105 har Kommunen ret til at udtræde af Kontrakten. Udtrædelsestidspunktet udløser følgende vederlag: 1) Ved udtrædelse i afklarings- og planlægningsfasen: Vederlag svarende til Leverandørens estimerede pris på afklarings- og planlægningsfasen, jf. Underbilag ) Ved udtrædelse efter afklarings- og planlægningsfasen: Vederlag for afklarings- og planlægningsfasen, jf. nr. 1) ovenfor og vederlag vedr. Side 4

5 eventuelle allerede gennemførte Delleverancer. Herudover et fast vederlag for påbegyndt iteration, der endnu ikke er overtaget i forbindelse med en Delleverance, jf. Underbilag K-10 Leverandøren kan fakturere ovennævnte vederlag, i det omfang de ikke tidligere er faktureret, når udtrædelsen er sket. 9. Vederlag for Leverandørens bistand i forbindelse med ophør MK-16 Leverandørens vederlag for udøvet bistand i forbindelse med Kontraktens ophør, jf. Bilag 12 (Forpligtelser ved ophør) beregnes ud fra medgået tid og med de timepriser, som er nævnt i pkt. 6 ovenfor. K-11 Leverandøren kan fakturere de timebaserede ydelser efter bestemmelsen i K-8. Side 5

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Punkt 1.2 - Punkt 2 - Punkt 4 - Punkt 4.1 - Punkt 4.2 - Punkt 4.3 - Punkt 5 - Krav 12.2 - Krav 12.3 - Krav 12.4 - Krav

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Kravstillelse ved kontraktindgåelse. Økonomimøde med leverandøren. Præ-godkendelse af fakturagrundlag. Fakturahåndtering

Kravstillelse ved kontraktindgåelse. Økonomimøde med leverandøren. Præ-godkendelse af fakturagrundlag. Fakturahåndtering Fakturatjekliste En høj grad af proaktivitet bidrager mest til målet gør derfor en større indsats tidligt for at spare tid senere Indledning Det er vigtigt, at fakturering sker korrekt både i forhold til,

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Aftale om levering, udrulning vedligeholdelse og drift af en XBRL-løsning

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Iterative projekter og kontraktgrundlaget

Iterative projekter og kontraktgrundlaget Iterative projekter og kontraktgrundlaget Claus Sørensen og Michael Lemvig AGENDA Kontraktens rolle generelt og i iterative projekter Vandfaldsmodel contra iterativ model Den generelle holdning til iterative

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Spørgsmål 9 IT-leverandørens misligholdelse. Forsinkelse

Spørgsmål 9 IT-leverandørens misligholdelse. Forsinkelse Indledning Spørgsmål 9 IT-leverandørens misligholdelse. Forsinkelse Pensum: IT-retten, 2. udg. Hvordan påvirkes anvendelsen af almindelige obligationsretlige regler af it-ydelsens særlige karakter? Anvendelsen

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 24-03-2015 Bilag A.3 Serviceaftale Sagsnr. 2015-0076973 Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK )

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) Advokatpartnerselskab J.nr. 295584-AEJ BILAG 7 - KONTRAKTUDKAST AFSÆTNING AF SLAGGE (UDKAST AF 19. JUNI 2015) Mellem Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) og [Leverandørens

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ 1. Generelle forretningsbetingelser for PRAXIS Digital (v 13-03-15) 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle PRAXIS Digitals leverancer, fx levering af specialudviklede softwareløsninger,

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere