SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007

2 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget skal indeholde en beskrivelse af leverandørens projektorganisation i overensstemmelse med leverandørens beskrivelse af de centrale projektdeltageres kvalifikationer og kompetencer (uddannelse, erfaring m.m.) som det har fremgået af leverandørens anmodning om prækvalifikation. Leverandørens projektorganisation skal bestå af personer med de nødvendige faglige kvalifikationer til opfyldelse af de af kontrakten omfattede forpligtelser. Såfremt dele af projektorganisationen er tillagt kompetence til accept af ændringer i parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til kontrakten, skal dette fremgå specifikt af bilaget. 1.2 Solrød Kommunes aktive deltagelse mv. Leverandørens forudsætninger med hensyn til Solrød Kommunens forpligtelser i forbindelse med leverancen og anvendelsen af systemet, herunder Solrød Kommunens forpligtelse til at stille ressourcer såsom lokaler og ansatte til rådighed, skal ligeledes fremgå af bilaget. Der ønskes hermed en vurdering af, hvilke ressourcer Solrød Kommune skal stille til rådighed i forbindelse med projektgennemførelsen. Solrød Kommune vil prioritere implementeringen af ESDH højt, herunder i forhold til allokering af projektressourcer. Som en samlet ramme forventer Solrød Kommune at bruge sammenlagt mandetimer fordelt på projektledelse ( timer), IT-ressourcer ( timer) og organisatoriske/uddannelsesmæssige ressourcer ( timer) i perioden fra kontraktindgåelse til endelig udrulning i alle afdelinger og institutioner Leverandøren skal yderligere redegøre for, i hvilke tidsrum Solrød Kommunes forpligtelser med hensyn til de ansattes ressourcer er krævet, jf. bilag 1. I bilaget skal ligeledes angives, såfremt leverandørens forudsætninger for de afgivne garantier beror på tredjemands forhold eller ydelser, som Solrød Kommune bærer risikoen for. 2. Projektorganisering 2.1 Generelle krav Leverandøren har det totale projektledelsesansvar og initiativpligten for alle dele af leverancen samt for overholdelse af tidsplanen. Leverandørens projektleder har også initiativpligt over for aktiviteter, der skal gennemføres af Solrød Kommune. 1

3 Leverandøren har vedligeholdelsesansvaret for projektets overordnede og detaljerede tidsplaner, mens Solrød Kommune er forpligtet til at komme med bidrag til de aktiviteter, Solrød Kommune selv er ansvarlig for. Tids- og ressourceplaner for udrulningen af ESDH-systemet i de enkelte afdelinger og institutioner skal foreligge klar til godkendelse senest 1 måned før udrulningen igangsættes. Leverandøren skal for samtlige aktiviteter, der direkte eller indirekte bidrager til projektets fremdrift, udarbejde detaljerede tids- og ressourceplaner. Tids- og ressourceplanerne skal forelægges for Solrød Kommune til godkendelse. Solrød Kommune skal senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af leverandørens forslag meddele sin godkendelse heraf eller fremsætte eventuelle ændringsforslag. Såfremt ændringsforslag ikke kan accepteres af leverandøren, behandles spørgsmålet på førstkommende møde i projektorganisationen. Leverandøren forpligter sig til ikke at igangsætte en ny aktivitet, uden at de i tidsog ressourceplanen angivne forudsætninger er opfyldt. Solrød Kommunes godkendelse af tids- og ressourceplanerne fritager ikke leverandøren for nogen del af ansvaret for overholdelse af de i hovedtidsplanen fastsatte tidsfrister samt for opfyldelsen af kravspecifikationen og løsningsbeskrivelsen, medmindre parterne udtrykkeligt og skriftligt aftaler specificerede ændringer. Som en del af sit ansvar skal leverandøren sikre, at problemer og hændelser registreres, kategoriseres og rapporteres til projektlederne, således at begge projektledere kan danne sig et behørigt overblik over problemernes omfang samt status for afhjælpning. Parterne skal loyalt udveksle information, data og dokumentation i det omfang, dette er nødvendigt eller hensigtsmæssigt for opfyldelse af kontrakten. 2.2 Projektorganisation Solrød Kommune etablerer sig med en enkel projektorganisation bestående af: Direktion Projektledelse Projektgruppe Kernegruppe Direktionen fungerer sammen med Solrød Kommunes projektledelse som styregruppe med det overordnede ansvar for parternes samarbejde. Direktionen/projektledelsen afgør spørgsmål af principiel betydning, herunder den langsigtede udvikling af parternes samarbejde. Projektledelsen fastlægger endvidere generelle retningslinier for leverandørens ydelser og indgår aftaler vedrørende større ændringer til systemet og de aftalte ydelser. 2

4 Direktionen holder møde hver uge, og Solrød Kommunes projektledelse har ansvaret for at bringe emner som følge af ovenstående op. Direktionen vil endvidere blive inddraget løbende med statusdrøftelser og efter behov i forhold til beslutninger af mere grundlæggende organisatorisk karakter. Leverandøren skal deltage i de relevante direktionsmøder efter behov. Alle væsentlige aftaler mellem Solrød Kommune og leverandøren skal fremgå af referat, som Solrød Kommune har ansvaret for at udarbejde. Aftaler om fravigelse af kontrakten kræver dog skriftligt samtykke fra begge parter. Leverandøren har hovedansvaret for styring af ændringshåndtering samt behørig dokumentation af parternes indbyrdes aftaler Projektledelse Hver part udpeger en projektledelse, der har det daglige ansvar for: Kontakt mellem parterne. At holde projektgruppen løbende orienteret om projektets og samarbejdets forløb. Solrød Kommunes projektledelse har i samråd med projektgruppen og direktionen kompetencen til at indgå aftaler om afvigelse af relativ mindre karakter. Større afvigelser skal behandles sammen med direktionen. Leverandørens projektleder har på leverandørens vegne ansvaret for: Overholdelse af de aftalte tidsplaner. Levering af rette kvalitet. Rådgivning af Solrød Kommune. Ud over den kontakt, der er en naturlig følge af samarbejdets forløb, skal projektlederne hver 14. kalenderdag holde et formelt møde, hvor dagsordenen mindst skal indeholde følgende punkter: 1. Referat fra sidste møde 2. Status (for de enkelte relevante delopgaver) 3. Rapportering til direktion 4. Aktiviteter frem til næste møde 5. Eventuelt Ved samarbejdets start er følgende udpeget som projektledere: 3

5 Fra Solrød Kommune: Titel Navn Tlf. nr. Mail Sekretariats- og IT-chef Vibeke van der Sprong Udviklingskonsulent Britta Enrum (assisterende projektleder) Fra leverandøren: Titel Navn Tlf. nr. Mobil tlf. Mail Solrød Kommunes projektleder fører referat af møderne. Alle væsentlige aftaler mellem parterne skal fremgå af referaterne. Aftaler om fravigelse af kontrakten kræver dog skriftligt samtykke fra begge parter, og ændringen vil blive et tillæg til kontrakten Projektgruppe Den tværgående projektgruppe skal sammen med projektledelsen og leverandøren stå for forberedelse og udrulning af ESDH i Solrød Kommune som helhed med særlig vægt på de organisatoriske aspekter. Projektgruppen forventes at bestå af: Personalekonsulent Annemette Damlund, Personaleafdelingen Økonomikonsulent Jeannette Jensen, Visitation og Koordination Miljømedarbejder Lotte Højlund, Teknisk Administration Sekretariatsmedarbejder Dorthe Christiansen, Teknisk Administration Jobcenterchef/Stat Fatima Achiban, Job- og socialcenteret IT-faglig leder Lars Olesen, Sekretariat og IT Sekretariats- og IT-chef Vibeke van der Sprong, Sekretariat og IT (projektledelse) Udviklingskonsulent Britta Enrum, Sekretariat og IT (projektledelse) Leverandøren skal deltage i relevante projektgruppemøder. Solrød Kommunes projektledelse varetager koordinationen til leverandørens projektleder. Derudover etableres en såkaldt ESDH-kernegruppe, som har til formål at sikre, at Solrød Kommunes andel af de praktiske og teknisk-organisatoriske forudsætninger for udrulning og drift af ESDH er tilvejebragt. ESDH-kernegruppen forventes at bestå af: Udviklingskonsulent Britta Enrum, Sekretariat og IT (projektledelse) 4

6 IT-medarbejder Nicoline Johansen, Sekretariat og IT IT-faglig leder Lars Olesen, Sekretariat og IT Indscanningsmedarbejder Erna Pedersen, Sekretariat og IT Sekretariatsmedarbejder Berit Olsen, Teknisk Administration 3. Leverandørens projektorganisation Afsnittet skal indeholde en beskrivelse af kvalifikationer og kompetencer hos centrale projektdeltagere. Leverandørens projektdeltagere skal være i overensstemmelse med de personer, som blev beskrevet i leverandørens anmodning om prækvalifikation - alternativt med personer med tilsvarende kompetencer. Leverandørens skal oplyse, hvor vidt de enkelte projektdeltagere allokeres på fuldeller deltid fordelt på perioder. Eventuelle underleverandører samt type og omfang af deres arbejde og organisation skal ligeledes beskrives 4. Solrød Kommunes aktive deltagelse 4.1 Generelt om Solrød Kommunens deltagelse Uanset leverandøren er ansvarlig for gennemførelsen af en aktivitet, er det inden for rammerne af kontrakten en forudsætning for gennemførelsen, at Solrød Kommune medvirker aktivt dertil. Solrød Kommune skal i den forbindelse sørge for, at de nødvendige ressourcer med den aftalte kompetence samt de fysiske forhold beskrevet nedenfor vil være til rådighed og opfyldt i forbindelse med kontraktens gennemførelse. Solrød Kommunes ressourceallokering vil dog kun ske inden for rammerne af den forventede ressourceallokering, som anført i punkt 1, jf. i øvrigt kontaktens punkt Oversigt over ressourcekrævende aktiviteter Leverandøren skal nedenfor beskrive de ressourcekrævende aktiviteter, som Solrød Kommune skal deltage i samarbejde med leverandøren med beskrivelse af aktivitet, personprofil/antal, ressourceforbrug, tidsangivelse og evt. bemærkninger. Såfremt leverandøren finder, at der er yderligere ressourcekrævende aktiviteter af samme karakter som de allerede oplistet, skal oversigten suppleres. Aktivitet Personprofil/ Antal Estimeret ressourceforbrug i dage pr. person Tidsangivelse Bemærkning 5

7 Afklaringsfase Parameteropsætning Medvirken ved udvikling af tilretninger, specialudviklinger og lignende Uddannelse af superbrugere Konvertering af data Afprøvning i testmiljø Levering af data til overtagelsesprøve Overtagelsesprøve Driftsprøve 4.3 Fysiske forhold I Solrød Kommunes almindelige arbejdstid gives leverandøren fysisk adgang til Solrød Kommunes lokaler, udstyr og systemer i det omfang, det er nødvendigt for kontraktens gennemførelse, og forudsat at Solrød Kommunes til enhver tid værende sikkerhedsforskrifter overholdes. Solrød Kommune stiller i sædvanligt omfang kontorfaciliteter til rådighed for leverandørens personale i forbindelse med udførelse af arbejde hos Solrød Kommune. Såfremt systemet forudsætter særlige krav til de fysiske forhold, herunder indretning af lokaler, el, temperatur/udluftning, kommunikationsfaciliteter m.v., er sådanne krav angivet nedenfor. Særlige krav til fysiske forhold Bemærkning 4.4 Andre forhold Solrød Kommune sørger selv for, at der altid foreligger en gyldig sikkerhedskopi/backup af samtlige Solrød Kommunes lokalt lagrede data. Ved indgreb, hvor der er risiko for tab af en større mængde data, er leverandøren forpligtet til forinden skriftligt at informere Solrød Kommune herom. 6

8 Solrød Kommune har som dataansvarlig selv pligt til at foretage eventuelle anmeldelser til Datatilsynet. 4.5 Manglende medvirken Hvis Solrød Kommune ikke yder den ovenfor beskrevne medvirken, skal leverandøren straks gøre Solrød Kommunes projektleder opmærksom på dette. Hvis Solrød Kommune herefter fortsat ikke deltager som forudsat, skal leverandøren skriftligt orientere projektledelsen/direktionen derom. 7

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Vejledning til udfyldelse - Henvisninger til underbilag - Tabel 1 - Tabel 2 - Tabel 3 - Punkt 1.1 - Punkt 3.1

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Punkt 1.2 - Punkt 2 - Punkt 4 - Punkt 4.1 - Punkt 4.2 - Punkt 4.3 - Punkt 5 - Krav 12.2 - Krav 12.3 - Krav 12.4 - Krav

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Vejledninger i God Videnskabelig Praksis

Vejledninger i God Videnskabelig Praksis Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed Vejledninger i God Videnskabelig Praksis med særlig fokus på sundhedsvidenskab naturvidenskab teknisk videnskab Januar 2009 Indholdsfortegnelse Forord 3 Kapitel

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere