Forsikringsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon Gjensidige Forsikring Telefax CVR-nr

2 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 6 Branddækning 9 El-skadedækning 11 Tyveridækning 12 Vandskadedækning 16 Driftstabsdækning - Pos Driftstabsdækning - Pos Meromkostningsdækning 21 Pludselig skade dækning 22 Underforsikringsgaranti 24 Udvidet ambulant løsøredækning 25 Pavilloner, containere mm. 27 Arbejdspladsdækning 29 Brandfarlige væsker og gasser 31 Køle- og frysedækning 32 Transportdækning 34 Retshjælpsdækning 36 Låseomstilling 39 side 2/40

3 Erhvervsforsikring Fællesbetingelser Betingelsesnr Hvordan er forsikringsbetingelserne opbygget Først indeholder betingelserne definitioner af forskellige begreber, der er vigtige i denne sammenhæng. Derefter følger de fællesregler, der er gældende for forsikringen. Herefter følger Risikobetingelser. Til sidst kommer de betingelser, der er knyttet til de enkelte dækninger, Dækningsbetingelser. Hvad betyder de anvendte ord og definitioner Bygning af 1. bygningsklasse Bygning af 1. bygningsklasse er en bygning med ydervægge overvejende (min. 90 % bortset fra lysninger) af sten, beton, letbetonvægelementer, teglsten, kalksandsten eller molersten. ELLER med samtlige lodrette bærende konstruktioner bestående af betonsøjler, brandisolerede stålsøjler eller limtræssøjler med samtlige etageadskillelser af beton OG med ydervægge, der på begge sider overvejende (min. 90 % bortset fra lysninger) er beklædt med ubrændbart materiale ("klasse 1 beklædning"). Bygning af 2. bygningsklasse Bygning hørende til 2. bygningsklasse er en bygning opført anderledes end anført under bygningsklasse 1. Forsikringstager Forsikringstager er den, der har sluttet aftalen om forsikringen med Gjensidige Forsikring, herefter kaldet selskabet. Forsikringstiden Forsikringstiden er perioden, fra forsikringen træder i kraft, til den udløber. Forsikringen dækker skade indtrådt i denne periode. Hårdt tag/blødt tag Hårdt tag er tag af tegl, cementsten, beton, skifer, eternit, glas, tagpap eller metalplader. Blødt tag er tag af andre materialer end omfattet i definitionen af hårdt tag. Sikrede Sikrede er den, som har ret til forsikringsydelsen, hvis denne kommer til udbetaling. Selskabet svarer gerne på spørgsmål om forsikringens betingelser og omfang. 1 Præmiens betaling 1.1 Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag via betalingsservice (BS) eller indbetalingskort. Sammen med præmien opkræves stempelafgift til staten og evt. andre offentlige fastsatte afgifter. Forsikringstageren betaler de udgifter der er forbundet med opkrævningen og betalingen af præmien mv. 1.2 Betales pr. indbetalingskort sendes påkrav om betaling til den opgivne betalingsadresse. Betales via betalingsservice hæves beløbet på det opgivne kontonummer. Ændres betalingsadresse eller kontonummer, skal selskabet straks underrettes. 1.3 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på anførte forfaldsdage. 1.4 Første præmie skal betales senest 12 dage efter modtagelsen af indbetalingskortet. Ved senere præmier skal præmien betales senest 21 dage efter modtagelsen af indbetalingskortet. Sidste rettidige betalingsdag vil fremgå af indbetalingskortet. Betalingsfristerne gælder ikke, hvor præmien opkræves via betalingsservice (BS). 1.5 Betales første præmie ikke rettidigt, ophører forsikringen. 1.6 Betales senere præmie ikke rettidigt, kan selskabet opsige forsikringsaftalen med den virkning, at aftalen ophører, hvis præmien ikke er betalt senest 21 dage efter opsigelsen. Opsigelse kan tidligst ske 14 dage efter udløbet af betalingsfristen efter punkt Betales præmien for sent på grund af særligt undskyldende omstændigheder, og betales præmie samt renter og omkostninger umiddelbart efter at den særligt undskyldende omstændighed er ophørt, løber forsikringsaftalen på ny fra dagen efter, at betalingen sker. Betalingen skal dog ske senest 3 måneder efter udløbet af opsigelsesfristen i punkt 1.6. Ved manglende betaling af første præmie, skal betaling dog ske senest 3 måneder efter betalingsfristen i punkt 1.4. Er forsikringsaftalen indgået for en bestemt periode, skal betaling ske inden udløbet af denne periode. 2 Fornyelse og opsigelse 2.1 Forsikringen kan fra hver af siderne opsiges med mindst 1 måneds skriftlig varsel til et forsikringsårs udløb. 2.2 Er der ydet præmienedsættelse ved flerårig tegning, kan forsikringstager dog tidligst opsige forsikringen til ophør ved udløb af den aftalte tegningsperiode. side 3/40

4 2.3 Forsikringer, der er afsluttet for en flerårig periode, og som ikke skriftligt opsiges senest 1 måned før periodens udløb, fornyes uforandret for en 1-årig periode. 2.4 Forsikringer, der er tegnet eller fornyet med kortere løbetid end 1 år, medfører ikke erstatningspligt for selskabet ud over udløbsdatoen. 3 Gebyrer 3.1 Gebyrer Selskabet er berettiget til at beregne gebyrer til hel eller delvis dækning af omkostningerne ved opkrævninger, rykkerskrivelser, inkasso, udbetalinger, dokumenter, oversigter, genparter og fotokopier samt besigtigelser, ekspeditioner og ydelser i forhold til police- og skadebehandling Prisen er enten fast eller beregnes som en procentsats/timesats. Beregningsmetoderne kan kombineres Priserne fremgår af selskabets prisliste, der kan ses på selskabets hjemmeside eller oplyses på forespørgsel. 3.2 Ændring og indførelse af gebyrer I bestående forsikringsaftaler kan gebyrer forhøjes eller nye gebyrer indføres af omkostnings-, indtjenings- eller markedsmæssige årsager Forhøjelse af gebyrer sker med én måneds varsel til den første i en måned. Ændringerne offentliggøres på selskabets hjemmeside. Indførelse af nye gebyrer sker ved brev til forsikringstager med tre måneders varsel til policens hovedforfaldsdato. 4 Indeksregulering 4.1 Præmie, forsikringssummer, erstatnings- og selvrisikobeløb bliver reguleret hvert år den 1. januar. Reguleringen sker i takt med ændringen i maskinprisindekset for juli måned, som er blevet offentliggjort det foregående år af Danmarks Statistik (basis = 360). Ophører udgivelsen af maskinprisindekset, er selskabet berettiget til at fortsætte indeksreguleringen efter et andet indekstal fra Danmarks Statistik. 4.2 Ændringen af præmien får virkning fra den første forfaldsdag i kalenderåret. 4.3 Erstatningen bliver fastsat på grundlag af de regulerede forsikringssummers størrelse på skadetidspunktet. 4.4 Visse summer og beløb bliver ikke indeksreguleret. Dette fremgår i hvert enkelt tilfælde. 5 Ændring af præmien eller betingelser 6 Moms Selskabet forbeholder sig ret til at ændre præmien eller betingelserne for forsikringen. Forudsætningen herfor er, at det gennemføres med mindst 1 måneds skriftlig varsel forud for forsikringsårets udløb. Forsikringstagers oplysninger om momsregistrering er anført i policen. 6.1 Moms i henhold til Lov om Merværdiafgift skal betales af forsikringstager i det omfang, denne kan trække det fra i sit momsregnskab med Told- og Skattestyrelsen. 6.2 I tilfælde, hvor forsikringstager ikke er momsregistreret eller ikke kan trække momsen fra i sit regnskab med Told- og Skattestyrelsen, erstattes momsen kun, hvis det fremgår af policen. 7 Afværgelse af skade I skadetilfælde er forsikringstager forpligtet til så vidt muligt at afværge eller begrænse skaden, ligesom selskabet er berettiget til at foretage dertil sigtende foranstaltninger. 8 Vurdering 8.1 Såvel forsikringstager som selskabet er berettiget til at forlange skaden opgjort af upartiske vurderingsmænd, af hvilke forsikringstager vælger den ene, medens selskabet vælger den anden. 8.2 Vurderingsmændene vælger inden forretningens foretagelse en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træder til og inden for grænserne af uoverensstemmelserne træffer afgørelse om de punkter, om hvilke der måtte være uenighed. 8.3 Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af præsidenten for Søog Handelsretten. 8.4 Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregningen af tabet. 8.5 Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, medens udgifterne til opmand deles lige mellem parterne. 9 Forsikringssummer efter skade 9.1 Efter en skade forbliver policens forsikringssum uforandret. 9.2 Dog er forsikringstager - i tilfælde, hvor erstatningsbeløbet måtte overstige 10 % af forsikringssummen for den skaderamte forsikring - forpligtet til at betale en side 4/40

5 tillægspræmie, udregnet af erstatningsbeløbet fra skadedagen til forsikringsårets udløb, medmindre forsikringssummen ønskes nedsat. 10 Opsigelse efter skade 10.1 Efter enhver anmeldt skade har selskabet ret til med 1 uges varsel at ophæve forsikringen mod at godtgøre præmien forholdsmæssigt for den tilbageblivende del af forsikringssummen fra forsikringens ophør til udløbet af den periode, for hvilken præmien er betalt Opsigelsen skal være skriftlig og afgives senest 1 uge efter erstatningens udbetaling eller kravets afvisning. 11 Krigs-, jordskælvs- og atomskader 11.1 Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder, jordskælv eller andre naturforstyrrelser, atomkernereaktioner, f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller i fredstid Uanset bestemmelsen i afsnit 11.1 punkt 3 dækkes skade, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner, anvendt til sædvanligt industrielt eller videnskabeligt formål, og anvendelse heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. 12 Lovregler For forsikringen gælder også Lov om Forsikringsaftaler og Lov om finansiel virksomhed. side 5/40

6 Risikobetingelser Betingelsesnr. R Forsikringssted 1.1 Forsikringen dækker i bygningerne på det/de forsikringssteder, der er nævnt i policen. 1.2 Genstande, der beror under åben himmel på forsikringsstedet er tillige dækket, hvor det ikke af betingelserne fremgår, at kun løsøre beroende i bygning er omfattet. 2 Ambulant løsøre - standard 2.1 Forsikringen dækker tillige de forsikrede genstande, når disse beror andetsteds i Danmark. 2.2 Dækningsomfang Løsøret placeret andetsteds i Danmark er alene forsikret mod brand-, tyveri- og vandskade i henhold til de respektive dækningsbetingelser dog med nedennævnte begrænsninger, undtagelser og betingelser. 2.3 Begrænsning Selskabets erstatningspligt er begrænset til 15 % af løsørets forsikringssum, dog højst kr Beløbet bliver ikke indeksreguleret. Såfremt forsikringsværdien af de forsikrede genstande, beroende uden for forsikringsstedet andetsteds i Danmark, overstiger det ovennævnte beløb, erstattes en skade kun forholdsmæssigt. 2.4 Undtagelse Er der tegnet dækning for tyveri, gælder denne ambulante dækning ikke for rede penge og pengerepræsentativer (se dog punkt i tyveridækningen), ved tyveri (jf. tyveridækningen) fra forsikringstagers arbejdspladser, ved simpelt tyveri fra udhængs- og udstillingsskabe (jf. afsnit 1.4 i tyveridækningen). 2.5 Betingelse for tyveridækning For denne ambulante dækning gælder samme sikringsniveau og samme risikogruppe som for det/de i policen nævnte forsikringssteder, hvorfor bestemmelserne i afsnit 1.1.3, og i tyveridækningen også finder anvendelse ved skade, som indtræffer uden for forsikringsstedet andetsteds i Danmark. 3 Anmeldelsespligt og forandringer Forsikringen er tegnet på baggrund af forsikringstagers oplysninger nævnt i policen. 3.1 Forsikringstager skal derfor snarest muligt meddele følgende ændringer i risikoforholdene til selskabet: når den forsikrede virksomhed eller løsøret flyttes til et andet sted end det i policen angivne, når der med forsikringstagers vidende sker sådanne ændringer i risikoforholdene, at faren derved forøges, når der tegnes sideløbende forsikring andetsteds, når den forsikrede virksomhed skifter ejer. Selskabet træffer herefter bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke betingelser forsikringen kan fortsættes. 3.2 Hvis selskabet ikke får meddelelse om risikoændringerne, kan det medføre, at erstatningen bortfalder eller bliver nedsat. Forholdene kan i øvrigt betyde en ændring af præmien. 4 Forsikring andetsteds 5 Løsøre Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker mod samme fare, at erstatningspligten falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder denne forsikring med samme forbehold. 5.1 Ved løsøre forstås, medmindre andet er anført i policen: inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr - herunder værktøj og redskaber varer, herunder råvarer, halvfabrikata og færdigvarer og emballage originalmodeller og -tegninger. Genstandene er medforsikrede uden særlig anmeldelse. Erstatning ydes kun for originalmodeller og - tegninger, som genfremstilles, og selskabets erstatningspligt er begrænset til 15 % af løsørets forsikringssum, højst kr Beløbet bliver ikke indeksreguleret. rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter, som beror på forsikringsstedet. Som pengerepræsentativer anses bl.a. ubenyttede frimærker, stempelmærker, sparemærker, feriemærker, ucrossede eller kvitterede checks, ikke-kasserede kuponer samt umøntet, ædelt metal. Som værdipapirer anses også sparekassebøger, bankbøger etc. side 6/40

7 Selskabets erstatningspligt for disse effekter er begrænset til kr i almindelig gemme, kr i aflåset egentligt pengeskab eller -boks. Beløbene bliver ikke indeksreguleret. Hvis der er tegnet tyveridækning, gælder der særlige regler for ran og røveri. Se tyveridækning. 5.2 Medmindre andet er anført, omfatter forsikringen ikke motorkøretøjer, der er indregistreringspligtige, knallerter samt sø- og luftfartøjer, medmindre disse hører til en virksomhed, der erhvervsmæssigt fremstiller, reparerer eller forhandler sådanne genstande. 6 Løsøre tilhørende tredjemand 6.1 Ud over det forsikringstager tilhørende løsøre omfatter forsikringen sådant tredjemand tilhørende løsøre, som forsikringstager i skadetilfælde er pligtig at erstatte eller bærer risikoen for. Dækningen for løsøre tilhørende tredjemand gælder kun i det omfang, løsøret ikke er dækket ved anden forsikring. 6.2 Med eventuel forsikringssum, der herefter måtte være tilovers, omfatter forsikringen sådant tredjemand tilhørende løsøre, som forsikringstager ikke er pligtig at erstatte eller ikke bærer risikoen for. Dækningen gælder kun i det omfang, løsøret ikke er dækket ved anden forsikring. 7 Følgeudgifter 7.1 Inden for den angivne forsikringssum, dækker forsikringen genstande, der bortkommer under en forsikringsbegivenhed, udgifter, som i anledning af en forsikringsbegivenhed er afholdt til genfremstilling af kartoteker, forretningsbøger, edb-programmer og -data samt igangværende skriftlige arbejder med indtil 15 % af forsikringssummen, højst kr Beløbet bliver ikke indeksreguleret. 7.2 Ud over den aftalte samlede løsøreforsikringssum for alle positioner dækkes endvidere rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en forsikringsbegivenhed, fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse, oprydning efter en forsikringsbegivenhed, herunder bortskaffelse og destruktion af forsikrede genstande, herunder hjælpestoffer til produktion, affald og lignende fra virksomheden. Dækningen for afsnit 7.2 punkterne 2 og 3 ydes på 1. risikobasis og er begrænset til 20 % af den aftalte samlede løsøreforsikringssum for alle positioner, dog minimum kr , maksimalt kr pr. begivenhed. Beløbene er fastsat i Forsikringen dækker ikke udgifter til opgravning, oprydning, rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af forsikringen omfattet begivenhed. 8 Forsikringsværdi 8.1 I forsikringsværdien medregnes værdien af samtlige genstande, der er forsikret under policen. 8.2 Værdien af inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr opgøres på grundlag af nyværdien, hvorved forstås genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden, uden fradrag for alder og brug, men med rimelige fradrag for nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. 8.3 Værdien af genstande, som forsikringstager selv har tilvirket til salg, opgøres på grundlag af den pris, som ved salg på almindelige vilkår ville kunne opnås umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden, med fradrag for regelmæssige salgsomkostninger, undgået handelsrisiko, samt fordelen ved kontant betaling, dog kun for så vidt forsikringstager ikke derved opnår en fordel, han ikke ville have opnået, såfremt forsikringsbegivenheden ikke havde fundet sted. 8.4 Værdien af genstande, som forsikringstager selv har under tilvirkning med senere salg for øje, opgøres på grundlag af produktionsomkostningerne (herunder råmaterialer) med tillæg af andel dels af forsikringstagers generalomkostninger, dels af avancen ved færdigvarens salg til en pris, der på almindelige vilkår kunne opnås umiddelbart før forsikringsbegivenhedens indtræden, med fradrag som ovenfor anført. 8.5 Værdien af andre genstande end tidligere nævnt opgøres på grundlag af genanskaffelsesprisen umiddelbart før forsikringsbegivenhedens indtræden, med rimelige fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. 8.6 Rede penge m.v. medregnes med disses værdi, dog højst med kr i almindelig gemme, kr i aflåset egentligt pengeskab eller -boks. Beløbene bliver ikke indeksreguleret. side 7/40

8 8.7 Originalmodeller og tegninger medregnes med disses værdi, dog højst med kr Beløbet bliver ikke indeksreguleret. 9 Underforsikring 9.1 Hvis forsikringsværdien overstiger forsikringssummen, respektive den angivne totalværdi, erstattes en skade kun forholdsmæssigt. 9.2 Hvis policen er opdelt i flere positioner, henholdsvis underpositioner eller afsnit med hver sin forsikringssum, behandles hver position, henholdsvis underposition eller afsnit som en selvstændig forsikring. Se i øvrigt om underforsikring i betingelserne for den konkrete dækning. side 8/40

9 Branddækning Betingelsesnr. R Hvilke skader dækker forsikringen 1.1 Brand Dækningen omfatter med de anførte undtagelser tab og skade ved: Definition Ved brand (ildsvåde) forstås en løssluppen, flammedannende ild, som ved egen kraft er i stand til at brede sig Forsikringen dækker ikke 1.2 Lynnedslag skade ved ild, der ikke kan betegnes som brand, herunder glødning, svidning, overophedning, smeltning etc., medmindre skaden har brand til følge eller er en følge af brand. skade på genstande, der for at opvarmes, koges, stryges, tørres, røges eller på lignende måde forsætligt udsættes for ild eller varme og derved kommer i brand eller beskadiges. skade på elektriske maskiner, ledninger, apparater og lignende forårsaget ved kortslutning i disse eller andre rent elektriske fænomener, medmindre skaden har brand til følge eller er en følge af brand Definition Lynnedslag foreligger, når der på forsikringsstedet kan påvises skade på bygningsdel eller løsøre, der er en direkte følge af elektrisk varme- eller kraftpåvirkning i forbindelse med lynstrømmens afledning til jord Forsikringen dækker ikke skade på elektriske maskiner, ledninger, apparater og lignende forårsaget ved kortslutning i disse eller andre rent elektriske fænomener, herunder den indirekte skade, opstået ved overspænding eller induktion fra elektrisk uvejr. 1.3 Eksplosion Definition Ved eksplosion forstås en momentant forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer. 1.4 Sprængning af dampkedler og autoklaver Definition Ved sprængning forstås skade, forårsaget ved en pludselig, utilsigtet udligning af forskelligt lufttryk i og uden for beholderen Forsikringen dækker ikke sønderrivning af andre årsager, såsom materialesvigt eller indvirken af centrifugalkraft, væsketryk eller istryk eller skade som følge af tørkogning. 1.5 Nedstyrtning af luftfartøjer eller nedfaldende genstande herfra Forsikringen dækker ikke skade forårsaget af sprængstof medført i luftfartøjet. 1.6 Pludselig opstået tilsodning fra oliefyr eller oliekamin af godkendt type. 1.7 Slukning af brand og de hermed forbundne redningsforanstaltninger. 1.8 Bortkomst som står i umiddelbar forbindelse med brand. 2 Generelle betingelser for branddækning 2.1 Medmindre andet fremgår af policen, er selskabets erstatningspligt betinget af, at samtlige bygninger, hvori de forsikrede genstande beror, er forsynet med hårdt tag, dækket med beton, cementtagsten, eternit, glas, metal, skifer, tagpap eller tegl, ikke anvendes til mere brandfarlig bedrift end angivet i policen, ikke befinder sig inden for 12,5 meter fra brandfarlig bedrift, eller brandfarligt oplag, eller stråtækt bygning. 3 Generel undtagelse Dækningen omfatter ikke driftstab eller andre indirekte tab. 4 Skadeanmeldelse I skadetilfælde skal forsikringstager uden ophold indsende anmeldelse til selskabet. 5 Skadeopgørelse 5.1 Hvis selskabet forlanger det, skal forsikringstager levere selskabet fortegnelse over det skaderamte og ikke skaderamte løsøre. 5.2 I overensstemmelse med principperne om fastsættelse af forsikringsværdien opgøres skaden som forskellen mellem værdien af løsøret før og efter skaden. 5.3 Ved skade på inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr gælder dog side 9/40

10 at tabet opgøres som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi og deres værdi efter skaden, at beskadigede genstande, medmindre anden aftale er truffet med selskabet, inden 1 år fra skadedagen skal være istandsat eller genanskaffet, respektive istandsættelse eller genanskaffelse efter selskabets skøn skal være betryggende sikret, idet der i modsat fald kun ydes erstatning på grundlag af dagsværdien, at forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af erstatningen først udbetales, når de beskadigede genstande er istandsat eller genanskaffet, respektive istandsættelse eller genanskaffelse efter selskabets skøn er betryggende sikret. 5.4 Selskabet er berettiget til at overtage en beskadiget genstand mod at erstatte dens værdi før skaden (for inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr nyværdien), ligesom selskabet er berettiget til at yde erstatning in natura og til at sætte beskadigede genstande i samme stand som før skaden. 5.5 Med hensyn til erstatning for løsørebranddækning omfatter denne dækning ikke det løsøre, der er dækket under en bygningsbrandpolice. 6 Underforsikring 7.4 Omfatter policen flere forsikringssteder med hver sin forsikringssum, ydes de angivne dækninger for hvert forsikringssted. 8 Selvrisiko 8.1 Fremgår det af policen, at denne dækning er tegnet med en selvrisiko, skal forsikringstager selv afholde dette beløb i skadetilfælde. 8.2 En eventuel selvrisiko for denne dækning beregnes ved alle skader, medmindre højere selvrisiko fremgår af dækningsbetingelserne. I sidstnævnte tilfælde er det den højeste selvrisiko, der gælder. 8.3 Er der sket beskadigelse ved flere af hinanden uafhængige hændelser, gælder selvrisikoen for hver af disse, selvom beskadigelser opdages og/eller udbedres ved samme lejlighed. 8.4 Hvis en og samme forsikringstager har virksomhedsforsikring(er), erhvervsforsikring(er), glasforsikring(er) og bygningsforsikring(er) i selskabet og disse rammes af samme forsikringsbegivenhed og, på samme forsikringssted, kan den samlede selvrisiko ikke overstige den højeste enkelte selvrisiko blandt de skaderamte forsikringer. 6.1 Hvis forsikringsværdien overstiger forsikringssummen, respektive den angivne totalværdi, erstattes en skade kun forholdsmæssigt. 6.2 Hvis policen er opdelt i flere positioner, henholdsvis underpositioner eller afsnit med hver sin forsikringssum, behandles hver position, henholdsvis underposition eller afsnit, som en selvstændig forsikring. 7 Forsikring andetsteds 7.1 Er en del af de ved denne police forsikrede genstande tillige dækket ved anden police, da skal denne polices forsikringssum først og fremmest anvendes til dækning af de genstande, som den anden police ikke omfatter. 7.2 Fordelingen skal dog foretages således, at eventuel over- eller underforsikring så vidt muligt bliver lige stor for samtlige forsikringsgenstande. 7.3 Er der ved flere policer tegnet forsikring, som uden særlig præmieberegning yder samme dækning som angivet i Risikobetingelserne afsnit 2.3, afsnit 5.1 punkterne 3 og 4 og afsnit 7.1 punkt 2, reduceres de i disse bestemmelser nævnte beløb forholdsmæssigt, således at forsikringstager højst oppebærer erstatning inden for de i nævnte bestemmelser fastsatte grænser. side 10/40

11 El-skadedækning Betingelsesnr. R Hvilke genstande omfatter dækningen Forsikringen omfatter genstande, der er medforsikret under forsikringen, når disse er beroende i bygningerne og samtidig brandforsikret under policen. 2 Hvilke genstande er ikke omfattet Vindmøller inkl. elektriske og elektroniske anlæg hertil jordvarmeanlæg, solenergisystemer og anden alternativ energiforsyning. Genstande, der er forsikret mod el-skader under anden forsikring, herunder bygningsforsikring. El-motorer og generatorer med effekter under 0,75 kw eller større end 15 kw pr. enhed. Transformere, ensrettere og omformere med effekter større end 15 kw pr. enhed. Administrative edb-anlæg med tilhørende tastaturer, skærme, printere og databærende medier, samt bærbare computere. Elektronrør af enhver art, herunder røntgenog laserstrålerør. Radar- og satellitkommunikationsudstyr. Mobilt udstyr af enhver art. Enhver mekanisk og elektrisk konfiguration til brovægte. Håndværktøjer, motorer og generatorer med omdrejningstal større end o/min. 3 Hvilke skader dækker forsikringen Forsikringen dækker den direkte skade på de forsikrede genstande ved kortslutning, overspænding, induktion eller andet elektrisk fænomen, der ikke er dækket af brandforsikringen. skade, som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering, overbelastning eller mekanisk ødelæggelse, skade, som er en følge af, at installationen eller dens anvendelse er i strid med gældende regler og bekendtgørelser, skade, som følge af alder og brug, tæring eller mangelfuld vedligeholdelse, driftstab eller andet indirekte tab. 5 Forsikringssum Forsikringen dækker de omfattede genstande med det i policen angivne beløb. Dækningen ydes efter førsterisikoprincippet. Erstatningen ydes derfor fuldt ud inden for den valgte forsikringssum, selv om værdien af de forsikrede genstande overstiger forsikringssummen. 6 Erstatningsregler 6.1 Skader på de forsikrede genstande, der er højst 10 år gamle, erstattes med nyværdi. I de derpå følgende år erstattes til dagsværdi. Dog gælder, at skade på el-motorer, generatorer eller kompressorer erstattes med nyværdi indtil det 4. år efter disse genstandes fabrikationsår, hvorefter erstatningen nedsættes 15 % pr. år. Efter det 10. år bortfalder erstatningen. 7 Selvrisiko 7.1 Fremgår det af policen, at denne dækning er tegnet med en selvrisiko, skal forsikringstager selv afholde dette beløb i skadetilfælde. 7.2 Er der sket beskadigelse ved flere af hinanden uafhængige begivenheder, gælder selvrisikoen for hver af disse, selvom beskadigelser opdages og/eller udbedres ved samme lejlighed. 4 Hvilke skader er ikke dækket skade, for hvilken en leverandør er ansvarlig ifølge garanti, kontrakt eller lov, skade, som er eller ville være omfattet af servicekontrakt eller vedligeholdelsesabonnement, skade, der opstår i forbindelse med montering, demontering, reparation af det forsikrede eller af installationer, der er forbundet med det forsikrede, side 11/40

12 Tyveridækning Betingelsesnr. R Hvilke skader dækker forsikringen Dækningen omfatter med de anførte undtagelser tab og skade ved: 1.1 Indbrudstyveri Definition Indbrudstyveri foreligger, når tyven Betingelse skaffer sig adgang til bygning, aflåsede værelser, lofts- eller kælderrum enten ved vold mod lukke eller ved benyttelse af dirke, falske eller tillistede nøgler, skaffer sig adgang til bygning, aflåsede værelser, lofts- eller kælderrum ved at stige ind gennem åbninger, der ikke er beregnet til indgang, fjerner genstande gennem åbninger, som han umiddelbart forinden har frembragt. Selskabets erstatningspligt er betinget af Sikringsniveau at døre og andre indgangsåbninger holdes forsvarligt aflåsede, at vinduer er lukkede og tilhaspede - bortset fra fornøden friskluftstilførsel, når lokalerne benyttes af personalet i virksomheden, at den til sikringsniveauet svarende sikring i øvrigt er udført og i funktion, at risikogruppens begrænsninger vedrørende varesortiment er overholdt. 1 Ved antagelse af forsikringen og fastsættelse af præmien har selskabet forudsat, at de lokaler, hvori det forsikrede løsøre beror, er sikrede mod indbrudstyveri i overensstemmelse med selskabets forskrifter, der er beskrevet i policen. 2 Denne forsikrings sikringsniveau er anført i policen, og den dertil svarende sikring er beskrevet samme sted. udlejning, demonstration i salgsøjemed eller indleveret til reparation samt ved opbevaring på lager ikke findes på forsikringsstedet eller kun findes i begrænsede mængder. Endvidere er der fastsat sumgrænse for særligt løsøre i form af elektronisk udstyr i alle erhvervsvirksomheder, institutioner og foreninger. 2 Denne forsikrings risikogruppe er beskrevet i policen. 3 Forudsætningen vedrørende risikogruppe gælder såvel på forsikringsstedet som på andre steder, hvor forsikringen måtte dække i henhold til afsnit 2 i risikobetingelserne. 4 Hvis de i risikogruppen anførte begrænsninger ikke er overholdt, erstattes kun 60 % af det erstatningsbeløb, som ville være kommet til udbetaling, hvis forudsætningen vedrørende risikogruppen havde været opfyldt Sikringsniveau/Risikogruppe 1 Hvis begrænsningerne i risikogruppen ikke er overholdt, og hvis desuden sikkerhedsforanstaltningerne for at opfylde sikringsniveauet ikke er udført, erstattes kun 40 % af det erstatningsbeløb, som ville være kommet til udbetaling, hvis forudsætningerne vedrørende sikringsniveau og risikogruppe havde været opfyldt. 2 Denne dæknings risikogruppe er anført i policen. 3 Hvor der ud for en risikogruppe er anført et beløb, må værdien af de varekategorier - se nedenfor - der indgår i nævnte varegruppe ikke overstige det anførte beløb Forsikringen dækker løsøre, beroende i bygning. udgifter, som måtte påhvile forsikringstager som lejer, til istandsættelse af beskadigelser, som ved indbrud eller bevisligt forsøg herpå er tilføjet de af ham benyttede lokaler - dog ikke beskadigelse af glasruder. 3 Forudsætningen vedrørende sikringsniveau gælder såvel på forsikringsstedet som på andre steder, hvor forsikringen måtte dække i henhold til afsnit 2 i risikobetingelserne. 4 Hvis de til sikringsniveauet svarende sikringsforanstaltninger ikke er udført, erstattes kun 60 % af det erstatningsbeløb, som ville være kommet til udbetaling, hvis forudsætningen vedrørende sikringsniveauet havde været opfyldt Risikogruppe 1 Ved antagelse af forsikringen og fastsættelse af præmien har selskabet forudsat, at visse varegrupper, beregnet til videresalg, side 12/40

13 Varegruppeskema Varegruppe 1 Varegruppe 2 Varegruppe 3 Varegruppe 4 Varegruppe 5 Guld, sølv, platin, palladium samt anden legering med ædelt metal, der indeholder 333 rent guld eller mere, diamanter, ædelstene, ægte perler, kulturperler (ind- og uindfattede). Smykke- og juvelerarbejder, hvor nævnte materialer indgår. Lomme- og armbåndsure, med stykværdi over kr. Tobaksvarer. Edb-udstyr, herunder pc'ere, projektorer, fladskærme, programmel, og andet teknisk udstyr, der indgår i et computersystem. TV-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr som f.eks. forstærkere, receivere, mp3-, dvdog cd-udstyr samt paraboler. Mobiltelefoner samt elektronisk tilbehør til disse. Satellitudstyr, herunder navigationsudstyr. Våben, ammunition og sprængstoffer. Foto- og filmudstyr. Læder- og skindbeklædning. Pelse og pelsværk. Parfumerivarer. Bijouteri, guld- eller sølvbelagt, med stykværdi over kr. Sportsudstyr. Beklædning, (læderog skindbeklædning hører til varegruppe 3). Spiritus. Cd'er, dvd'er samt elektroniske spil. Frimærker (filatelistiske) og mønter (numismatiske). Elektroniske kontormaskiner, (som ikke hører til varegruppe 3). Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr. Automobiler, der ikke er indregistreret samt autoreservedele og udstyr (tv-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3). Brillestel. Solbriller med stykværdi over 100 kr. Cykler, samt reservedele og udstyr til cykler. EL- og motordrevet håndværktøj. Bijouteri, guld- eller sølvbelagt, med stykværdi under kr. Hårde hvidevarer. Møbler med en stykpris over kr. Tæpper med en m 2 pris på over 500 kr. Antikviteter, dog undtaget møbler med stykværdi under kr. Malerier, skulpturer og ting af kunstnerisk værdi over kr. Motorcykler, scootere og knallerter, der ikke er indregistrerede samt reservedele og udstyr til disse, (tv, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3). Skibs- og bådudstyr, (tv-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3). Fodtøj. Ure med stykværdi under kr. Tilstedeværelse af særligt løsøre i alle erhvervsvirksomheder, institutioner og foreninger Særligt løsøre i form af elektronisk udstyr (som nævnt under varegruppe 3 og 4): Edb-udstyr, herunder pc'ere, projektorer, fladskærme, programmel og andet teknisk udstyr, der indgår i et computersystem. Tv-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr som f.eks. forstærkere, receivere, mp3-, dvd- og cd-udstyr samt paraboler. Foto- og filmudstyr. Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr. side 13/40

14 1.1.7 Forsikringen dækker ikke 1.2 Ran og røveri Definition skade på løsøre, beroende i åbne skure, drivhuse, halvtage eller konstruktioner, som er beklædt med lærred, plastfolie eller lignende. skade ved tyveri fra pengeskab eller -boks, som er forøvet ved benyttelse af koden eller nøglerne hertil, for så vidt disse har været efterladt på forsikringsstedet. Ran foreligger, når tyveriet sker åbenlyst uden anvendelse af vold, tyveriet bemærkes af den bestjålne eller andre tilstedeværende personer i selve gerningsøjeblikket. Røveri foreligger, når tyven fratager eller aftvinger den bestjålne genstandene Betingelse ved vold, eller ved trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. Ved ran er selskabets erstatningspligt betinget af, at der gøres anskrig øjeblikkeligt efter ranet Forsikringen omfatter løsøre, herunder også penge og pengerepræsentativer, som stjæles fra forsikringstager eller dennes personale, såvel på forsikringsstedet som under transport overalt i Danmark. Selskabets erstatningspligt er begrænset til 15 % af løsørets forsikringssum, dog højst kr pr. forsikringsbegivenhed. Beløbet bliver ikke indeksreguleret Forsikringen dækker ikke skade, ved hvis forøvelse et medlem af forsikringstagers personale deltager. 1.3 Tyveri af forretningscykler Betingelse Selskabets erstatningspligt ved tyveri af 2- hjulede forretningscykler er betinget af at cyklens stelnummer kan oplyses, at cyklen var aflåst med en lås, der er godkendt af Dansk Varefakta eller selskabet at låsebevis medsendes skadeanmeldelsen Er cyklen på tidspunktet for tyveriet anbragt i forsvarligt aflåset rum, ses dog bort fra kravene til cykellås. 1.4 Tyveri fra udhængsskabe Forsikringen omfatter løsøre, beroende i aflåsede udhængs- og udstillingsskabe på forsikringsstedet. endvidere udgifter til istandsættelse af beskadigelse som ved simpelt tyveri er tilføjet udhængs- og udstillingsskabe - dog ikke beskadigelse af glasruder. Selskabets erstatningspligt er begrænset til kr pr. forsikringsbegivenhed (inkl. istandsættelsesudgifter) ud over en eventuelt gældende selvrisiko. Beløbet bliver ikke indeksreguleret Forsikringen dækker ikke skade ved tyveri fra vareautomat. 2 Generel undtagelse 2.1 Dækningen omfatter ikke driftstab eller andre indirekte tab. 2.2 Dækningen omfatter ikke skade, som er omfattet af brand- eller vandskadedækningen. 3 Skadeanmeldelse 3.1 I skadetilfælde skal forsikringstager uden ophold indsende anmeldelse til selskabet. 3.2 For tyveri-, ran- og røveriskaders vedkommende er selskabets erstatningspligt betinget af, at forsikringstager senest 24 timer efter at have fået kendskab til skaden tillige foretager anmeldelse derom til politiet. 4 Skadeopgørelse 4.1 Hvis selskabet forlanger det, skal forsikringstager levere selskabet fortegnelse over det skaderamte og ikke skaderamte løsøre. 4.2 I overensstemmelse med principperne om fastsættelse af forsikringsværdien opgøres skaden som forskellen mellem værdien af løsøret før og efter skaden. 4.3 Ved skade på inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr gælder dog at tabet opgøres som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi og deres værdi efter skaden, at beskadigede genstande, medmindre anden aftale er truffet med selskabet, inden 1 år fra skadedagen skal være istandsat eller genanskaffet, respektive istandsættelse eller genanskaffelse efter selskabets skøn skal være betryggende sikret, idet der i modsat fald kun ydes erstatning på grundlag af dagsværdien, at forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af erstatningen først udbetales, når de side 14/40

15 beskadigede genstande er istandsat eller genanskaffet, respektive istandsættelse eller genanskaffelse efter selskabets skøn er betryggende sikret, er de skaderamte genstande omfattet af indeks- og investeringsforsikring og har forsikringstageren inden 1 måned efter skaden truffet bindende dispositioner om istandsættelse eller genanskaffelse, dækkes endvidere uundgåelige merudgifter, der skyldes prisstigninger i tidsrummet mellem skadedagen og leveringstidspunktet (restitutionsdækning). 4.4 Selskabet er berettiget til at overtage en beskadiget genstand mod at erstatte dens værdi før skaden (for inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr nyværdien), ligesom selskabet er berettiget til at yde erstatning in natura og til at sætte beskadigede genstande i samme stand som før skaden. 5 Underforsikring 7.2 En eventuel selvrisiko for denne dækning beregnes ved alle skader, medmindre højere selvrisiko fremgår af dækningsbetingelserne. I sidstnævnte tilfælde er det den højeste selvrisiko, der gælder. 7.3 Er der sket beskadigelse ved flere af hinanden uafhængige hændelser, gælder selvrisikoen for hver af disse, selvom beskadigelser opdages og/eller udbedres ved samme lejlighed. 7.4 Hvis en og samme forsikringstager har virksomhedsforsikring(er), erhvervsforsikring(er), glasforsikring(er) og bygningsforsikring(er) i selskabet og disse rammes af samme forsikringsbegivenhed og, på samme forsikringssted, kan den samlede selvrisiko ikke overstige den højeste enkelte selvrisiko blandt de skaderamte forsikringer. 5.1 Hvis forsikringsværdien overstiger forsikringssummen, respektive den angivne totalværdi, erstattes en skade kun forholdsmæssigt. 5.2 Hvis policen er opdelt i flere positioner, henholdsvis underpositioner eller afsnit med hver sin forsikringssum, behandles hver position, henholdsvis underposition eller afsnit, som en selvstændig forsikring. 6 Forsikring andetsteds 6.1 Er en del af de ved denne police forsikrede genstande tillige dækket ved anden police, da skal denne polices forsikringssum først og fremmest anvendes til dækning af de genstande, som den anden police ikke omfatter. 6.2 Fordelingen skal dog foretages således, at eventuel over- eller underforsikring så vidt muligt bliver lige stor for samtlige forsikringsgenstande. 6.3 Er der ved flere policer tegnet forsikring, som uden særlig præmieberegning yder samme dækning, som angivet i Risikobetingelserne afsnit 2.3, afsnit 5.1 punkterne 3 og 4 og afsnit 7.1 punkt 2 samt afsnit og 1.4 i denne dækning, reduceres de i disse bestemmelser nævnte beløb forholdsmæssigt, således at forsikringstager højst oppebærer erstatning inden for de i nævnte bestemmelser fastsatte grænser. 6.4 Omfatter policen flere forsikringssteder med hver sin forsikringssum, ydes de angivne dækninger for hvert forsikringssted. 7 Selvrisiko 7.1 Fremgår det af policen, at denne dækning er tegnet med en selvrisiko, skal forsikringstager selv afholde dette beløb i skadetilfælde. side 15/40

16 Vandskadedækning Betingelsesnr. R Hvilke skader dækker forsikringen Dækningen omfatter med de anførte undtagelser tab og skade ved: 1.1 Vand, der tilfældigt udstrømmer fra røranlæg Betingelse Selskabets erstatningspligt er betinget af, at forsikringstager, i det omfang det er ham muligt, drager omsorg for at der i frostperioder sker behørig lukning af vandtilførsel og tømning af rør- og varmeanlæg, herunder varmtvandsbeholdere og wc-cisterner, når disse ikke benyttes, at de nævnte anlæg i uopvarmede bygninger til stadighed holdes tømte, at radiatorer i frostperioder ikke aflukkes, så de kan fryse, at optøning af frosne rørledninger kun foretages af autoriserede fagfolk, at røranlæg med dertil hørende installationer holdes forsvarligt vedlige Forsikringen dækker ikke skade ved langsom udsivning af vand. skade ved vand fra tagrender eller nedløbsrør fra sådanne. skade ved bygge- og reparationsarbejder - herunder reparation eller ændring af rør- og varmeanlæg - i det omfang, skaden kan kræves erstattet fra anden side. skade på varer, der ikke er anbragt på fast, ikke-vandsugende underlag mindst 10 cm over kældergulv. 1.2 Vand, der under voldsomt skybrud eller voldsomt tøbrud ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer de af forsikringstager benyttede lokaler eller stiger op gennem afløbsledninger Forsikringen omfatter løsøre, beroende i bygning Forsikringen dækker ikke skade på løsøre, beroende i åbne skure, halvtage, drivhuse eller konstruktioner, som er beklædt med lærred, plastfolie eller lignende. skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. skade ved nedbør, der trænger ind gennem tag. skade på varer, der ikke er anbragt på fast ikke-vandsugende underlag mindst 10 cm over kældergulv. 1.3 Storm, herunder skypumpe og eventuel samtidig forvoldt nedbørsskade Betingelse Selskabets erstatningspligt er betinget af, at der på bygningen kan påvises beskadigelser, forvoldt ved storm eller skypumpe, og at skaden på de forsikrede genstande kan henføres til bygningsbeskadigelsen Forsikringen omfatter løsøre, beroende i bygning Forsikringen dækker ikke skade på løsøre, beroende i åbne skure, halvtage, drivhuse eller konstruktioner, som er beklædt med lærred, plastfolie eller lignende. skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. skade ved nedbør, der trænger ind gennem tag, medmindre skaden på de forsikrede genstande kan henføres til påviselig stormskade på bygningen. 1.4 Olie og kølevæske, der tilfældigt udstrømmer fra olietank, oliefyr, køleskab eller køleanlæg Forsikringen dækker ikke skade ved langsom udsivning. skade på varer i fryse- og kølerum. Denne undtagelse gælder dog ikke for varer i fryse- og kølerum i detailforretninger. 2 Generel undtagelse 2.1 Dækningen omfatter ikke driftstab eller andre indirekte tab. 2.2 Dækningen omfatter ikke skade, som er omfattet af brand- eller tyveridækningen. 3 Skadeanmeldelse I skadetilfælde skal forsikringstager uden ophold indsende anmeldelse til selskabet. side 16/40

17 4 Skadeopgørelse 4.1 Hvis selskabet forlanger det, skal forsikringstager levere selskabet fortegnelse over det skaderamte og ikke skaderamte løsøre. 4.2 I overensstemmelse med principperne om fastsættelse af forsikringsværdien opgøres skaden som forskellen mellem værdien af løsøret før og efter skaden. 4.3 Ved skade på inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr gælder dog at tabet opgøres som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi og deres værdi efter skaden, at beskadigede genstande, medmindre anden aftale er truffet med selskabet, inden 1 år fra skadedagen skal være istandsat eller genanskaffet, respektive istandsættelse eller genanskaffelse efter selskabets skøn skal være betryggende sikret, idet der i modsat fald kun ydes erstatning på grundlag af dagsværdien, at forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af erstatningen først udbetales, når de beskadigede genstande er istandsat eller genanskaffet, respektive istandsættelse eller genanskaffelse efter selskabets skøn er betryggende sikret, er de skaderamte genstande omfattet af indeks- og investeringsforsikring og har forsikringstageren inden 1 måned efter skaden truffet bindende dispositioner om istandsættelse eller genanskaffelse, dækkes endvidere uundgåelige merudgifter, der skyldes prisstigninger i tidsrummet mellem skadedagen og leveringstidspunktet (restitutionsdækning). 4.4 Selskabet er berettiget til at overtage en beskadiget genstand mod at erstatte dens værdi før skaden (for inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr nyværdien), ligesom selskabet er berettiget til at yde erstatning in natura og til at sætte beskadigede genstande i samme stand som før skaden. 5 Underforsikring fremmest anvendes til dækning af de genstande, som den anden police ikke omfatter. 6.2 Fordelingen skal dog foretages således, at eventuel over- eller underforsikring så vidt muligt bliver lige stor for samtlige forsikringsgenstande. 6.3 Er der ved flere policer tegnet forsikring, som uden særlig præmieberegning yder samme dækning, som angivet i Risikobetingelserne afsnit 2.3, afsnit 5.1 punkterne 3 og 4 og afsnit 7.1 punkt 2, reduceres de i disse bestemmelser nævnte beløb forholdsmæssigt, således at forsikringstager højst oppebærer erstatning inden for de i nævnte bestemmelser fastsatte grænser. 6.4 Omfatter policen flere forsikringssteder med hver sin forsikringssum, ydes de angivne dækninger for hvert forsikringssted. 7 Selvrisiko 7.1 Fremgår det af policen, at denne dækning er tegnet med en selvrisiko, skal forsikringstager selv afholde dette beløb i skadetilfælde. 7.2 En eventuel selvrisiko for denne dækning beregnes ved alle skader, medmindre højere selvrisiko fremgår af dækningsbetingelserne. I sidstnævnte tilfælde er det den højeste selvrisiko, der gælder. 7.3 Er der sket beskadigelse ved flere af hinanden uafhængige hændelser, gælder selvrisikoen for hver af disse, selvom beskadigelser opdages og/eller udbedres ved samme lejlighed. 7.4 Hvis en og samme forsikringstager har virksomhedsforsikring(er), erhvervsforsikring(er), glasforsikring(er) og bygningsforsikring(er) i selskabet og disse rammes af samme forsikringsbegivenhed og, på samme forsikringssted, kan den samlede selvrisiko ikke overstige den højeste enkelte selvrisiko blandt de skaderamte forsikringer. 5.1 Hvis forsikringsværdien overstiger forsikringssummen, respektive den angivne totalværdi, erstattes en skade kun forholdsmæssigt. 5.2 Hvis policen er opdelt i flere positioner, henholdsvis underpositioner eller afsnit med hver sin forsikringssum, behandles hver position, henholdsvis underposition eller afsnit, som en selvstændig forsikring. 6 Forsikring andetsteds 6.1 Er en del af de ved denne police forsikrede genstande tillige dækket ved anden police, da skal denne polices forsikringssum først og side 17/40

18 Driftstabsdækning - Pos. 1 Betingelsesnr. R Forsikrede tab Driftstab 1.1 Forsikringen dækker inden for dækningsperioden efter forsikringsbegivenhedens konstatering forsikringstagers tab ved nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser (driftstab) som følge af, at løsøret eller de bygninger, hvori løsøret befinder sig, rammes af en skade, der i henhold til forsikringens Brand-, Tyveri- eller Vandskadedækning, vil medføre erstatningspligt for selskabet. 1.2 Forsikringen dækker inden for dækningsperioden, det driftstab, som forsikringstager måtte lide ved forsinkelse som følge af offentlige myndigheders krav stillet i forbindelse med oprydning efter en dækningsberettiget skade under løsøre- og/eller bygningsforsikringen, der vil medføre erstatningspligt for selskabet i indtil 3 måneder, når dækningsperioden er 6 eller 12 måneder og 6 måneder, når dækningsperioden er 18 eller 24 måneder. 1.3 Uanset de i afsnit 5 anførte bestemmelser dækker forsikringen inden for dækningsperioden det driftstab, som forsikringstageren måtte lide ved forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af en under bygningsforsikringen etableret forsikring for restværdi, anvendelige rester eller lovliggørelse, som bliver effektiv gennem betaling af erstatning i forbindelse med genopførelse af en ny bygning. 1.4 Er forsikringstager lejer af bygning/lokaler, hvori løsøret befinder sig, og sker der alene skade på bygningen, ydes dækning i henhold til forudsætningerne i afsnit 1, som om bygningsforsikring var tegnet. 2 Dækningsperiode 2.1 Dækningsperioden er det tidsrum, som er anført i policen. I dækningsperioden erstatter selskabet tab, som følger af en forsikringsbegivenhed. 2.2 Dækningsperioden begynder på det tidspunkt, hvor forsikringsbegivenheden konstateres. 2.3 Tab, der - helt eller delvist - hidrører fra de første 8 timers standsning, erstattes kun, såfremt virkningen strækker sig udover 30 dage efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret. 2.4 Dækningsperioden ophører så mange måneder senere, som svarer til det antal måneder, der er angivet i policen og på samme tidspunkt på døgnet som begyndelsestidspunktet. 2.5 For forsikringer, hvor dækningsperioden er 18 eller 24 måneder, kan forsikringstager forlange tidspunktet for dækningsperiodens begyndelse udskudt i indtil 6 måneder efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret Dækningsperiodens begyndelsestidspunkt kan herefter ikke yderligere ændres. 3 Forsikringsinteresse 3.1 For forsikring med dækningsperiode på 6 eller 12 måneder er forsikringsinteressen forsikringstagers forventede samlede omsætning af varer og tjenesteydelser i de første 12 måneder efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt, med fradrag af forventet forbrug i samme periode af indkøbte handelsvarer til videresalg, råvarer og halvfabrikata, direkte løn, inkl. lønafhængige omkostninger til medarbejdere, der ikke henhører under funktionærloven, respektive lærlingeloven. 3.2 For forsikring med dækningsperiode på 18 eller 24 måneder er forsikringsinteressen forsikringstagers forventede samlede omsætning af varer og tjenesteydelser i de første 24 måneder efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt med fradrag af forventet forbrug i samme periode af indkøbte handelsvarer til videresalg, råvarer og halvfabrikata, direkte løn, inkl. lønafhængige omkostninger til medarbejdere, der ikke henhører under funktionærloven, respektive lærlingeloven. 3.3 Ved omsætning forstås faktureret omsætning ekskl. merværdiafgift, ydede rabatter, bonus og anden salgsreduktion. 4 Forsikringssum - underforsikring Forsikringssummen skal svare til forsikringsinteressen, der opgøres i overensstemmelse med ovennævnte bestemmelser. Er forsikringssummen mindre end forsikringsinteressen, foreligger underforsikring. I så fald dækkes kun så stor en del af det lidte tab, som svarer til den del, forsikringssummen udgør af forsikringsinteressen. 5 Tab som ikke erstattes Erstatning ydes ikke for den forøgelse af driftstabet, der skyldes strejke, lockout, brud på maskineri eller forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af forbedringer, udvidelser, offentligt påbud eller lignende. 6 Begrænsning af driftstab 6.1 Er der sket skade, er forsikringstager forpligtet til i videst muligt omfang at afværge og side 18/40

19 begrænse skadens virkninger, herunder at sørge for at opretholde sin omsætning af varer og tjenesteydelser for at afværge eller begrænse driftstabet. 6.2 Forsikringstager er pligtig til effektivt at samarbejde med selskabet med henblik på foranstaltninger til afværgelse eller begrænsning af driftstabet. 7 Skadeopgørelse 7.1 Skadeopgørelsen påbegyndes senest 14 dage efter dækningsperiodens udløb. 9 Ophør af virksomheden 9.1 Hvis virksomheden efter skade ikke genoptages, udregnes erstatningsbeløbet for det tidsrum - maksimalt dækningsperioden - der normalt ville hengå, indtil virksomheden kunne være i drift. 9.2 Af det således udregnede beløb betales kun den del, der svarer til uundgåelige forsikrede omkostninger, som bevisligt er afholdt. 9.3 Er forsikringstager uden skyld i forhold, der medfører at virksomheden ikke genoptages, ydes erstatning uden hensyn til ovennævnte regler. 7.2 I skadetilfælde udarbejdes en opgørelse af forsikringsinteressen i henhold til afsnit Den således opgjorte interesse indgår i erstatningsberegningen, hvis den er lavere end forsikringssummen, i modsat fald anvendes forsikringssummen. 7.4 Det beløb, der skal indgå i erstatningsberegningen, betegnes erstatningsgrundlaget. 8 Erstatningsberegning 8.1 Forsikringstager kan ikke opnå mere i erstatning, end hvad der kræves til dækning af det faktisk lidte tab, der omfattes af forsikringen. 8.2 Erstatningen udgør så stor en del af erstatningsgrundlaget, som den af skaden forårsagede nedgang i omsætningen i dækningsperioden udgør af den forventede omsætning i 12 måneder respektive 24 måneder efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt. Ved omsætning forstås faktureret omsætning ekskl. merværdiafgift, ydede rabatter, bonus og anden salgsreduktion. 8.3 Hvis omsætningen hidrører fra produkter med varierende lønsomhed, tages ved erstatningsberegningen rimeligt hensyn til dette. 8.4 Hvis omkostninger spares under dækningsperioden, nedsættes erstatningen tilsvarende. 8.5 Foreligger der underforsikring, reduceres ovennævnte erstatning kun forholdsmæssigt. 8.6 Selskabet erstatter forsikringstagers rimelige omkostninger til sagkyndig assistance i forbindelse med opgørelse af driftstabet med indtil 5 % af erstatningsbeløbet for denne dækning, dog maksimalt kr Beløbet bliver ikke indeksreguleret Omkostninger i forbindelse med en eventuel vurderingsforretning erstattes dog ikke efter afsnit 8 i fællesbetingelserne. Foreligger underforsikring, reduceres omkostningerne forholdsmæssigt. side 19/40

20 Driftstabsdækning - Pos. 2 Betingelsesnr. R Forsikrede tab Direkte lønudgift 1.1 Forsikringen dækker forsikringstagers tab ved nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser (driftstab) i dækningsperioden, der er nævnt nedenfor. 1.2 Det er en betingelse, at driftstabet er en direkte følge af, at løsøret på forsikringsstedet eller de bygninger, hvori løsøret beror, rammes af en skade, der i henhold til en tegnet Brand-, Tyveriog/eller Vandskadedækning vil medføre erstatningspligt for selskabet. 1.3 Forsikringen dækker i maksimalt 3 måneder, men inden for dækningsperioden, det driftstab, som forsikringstager måtte lide ved forsinkelse som følge af offentlige myndigheders krav, stillet i forbindelse med oprydning efter en dækningsberettiget skade under løsøre- og/eller bygningsforsikringen, der i henhold til brand-, tyveri- og vandskadedækningen vil medføre erstatningspligt for selskabet. 1.4 Erstatning ydes ikke for den forøgelse af driftstabet, der skyldes strejke, lockout, brud på maskineri eller forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af forbedringer, udvidelser, offentligt påbud eller lignende. 2 Dækningsperiode 2.1 Dækningsperioden er 12 måneder. I dækningsperioden erstatter selskabet tab som følge af en forsikringsbegivenhed. 2.2 Dækningsperioden begynder på det tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed konstateres. 2.3 Tab, der - helt eller delvist - hidrører fra de første 8 timers standsning, erstattes kun, såfremt virkningen strækker sig ud over 30 dage efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret. 2.4 Når dækningsperioden ophører, sker det på samme tidspunkt på døgnet som begyndelsestidspunktet. 2.5 Forsikringstager kan forlange tidspunktet for dækningsperiodens begyndelse udskudt i indtil 6 måneder efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret. Hvis dækningsperioden ønskes udskudt, skal forsikringstager snarest muligt og inden for 1 måned efter forsikringsbegivenhedens konstatering give selskabet meddelelse om dag og tid for dækningsperiodens begyndelse. Der er dog mulighed for at træffe anden aftale med selskabet i forbindelse med skadebehandlingen Dækningsperiodens begyndelsestidspunkt kan herefter ikke yderligere ændres. 3 Forsikringsinteresse 3.1 Forsikringsinteressen er den i policen anførte procent af forventet direkte løn inkl. lønafhængige omkostninger til egne medarbejdere, der ikke henhører under Funktionærloven, respektive Lærlingeloven. 3.2 Den således udregnede løn omfatter altid de første 12 måneder efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt. 4 Forsikringssum - underforsikring Forsikringssummen skal svare til forsikringsinteressen, der opgøres i overensstemmelse med ovennævnte bestemmelser. Er forsikringssummen mindre end forsikringsinteressen, foreligger der underforsikring. I så fald dækkes kun så stor en del af det lidte tab, som svarer til den del, forsikringssummen udgør af forsikringsinteressen. 5 Skadeopgørelse 5.1 Skadeopgørelsen påbegyndes senest 14 dage efter dækningsperiodens udløb. 5.2 I skadetilfælde udarbejdes en opgørelse af forsikringsinteressen i henhold til afsnit 3. Den således opgjorte interesse indgår i erstatningsberegningen, hvis den er lavere end forsikringssummen, i modsat fald indgår forsikringssummen i erstatningsberegningen. 6 Erstatningsberegning 6.1 Forsikringstager kan ikke opnå mere i erstatning, end hvad der kræves til dækning af det faktisk lidte tab, der omfattes af forsikringen. 6.2 Erstatningen udgør inden for de i afsnit 5.2 fastsatte grænser de dokumenterede lønudgifter, som forsikringstager måtte have afholdt til egne medarbejdere, der ikke har været anvendelse for på grund af skaden, samt de hertil knyttede dokumenterede lønafhængige omkostninger. 7 Ophør af virksomheden 7.1 Hvis virksomheden efter skade ikke genoptages, udregnes erstatningsbeløbet for det tidsrum (maksimalt dækningsperioden), der normalt ville hengå, indtil virksomheden kunne være i drift. 7.2 Af det således udregnede beløb betales kun den del, der svarer til uundgåelige forsikrede omkostninger, som bevisligt er afholdt. 7.3 Er forsikringstager uden skyld i forhold, der medfører, at virksomheden ikke genoptages, ydes erstatning uden hensyn til ovennævnte regler. side 20/40

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING 0105-20.01.2006 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 4 Brandforsikring... 5 Tyveriforsikring... 6 Varegrupper

Læs mere

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Erhvervsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Sikrede 1 2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte 1 3. Anmeldelse af skade

Læs mere

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE BETINGELSERNE 280-1 OVERSIGT 1. Forsikringen omfatter: 2. Hvilke skader/tab omfatter forsikringen: 3. Undtagelser 3.1.1 Gradvis forringelse 3.1.2 Naturforhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Ny police til E/F Fortbo

Ny police til E/F Fortbo G0201_NEL - TT201503170056797677 - G_56804268Job918-P1-19 0101ERHM Willis I/S København Rundforbivej 303 2850 Nærum Ny police til E/F Fortbo Vi sender her den nye police til E/F Fortbo. Det er vigtigt,

Læs mere

Ny police til Kolonihaveforbundet

Ny police til Kolonihaveforbundet Kolonihaveforbundet Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Ny police til Kolonihaveforbundet Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

Læs mere

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Dato: 1. april 2014 Sagsbehandler 1. kontor Håndbog for Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Indhold 1. Indledning... 6 Side 2 1.1. Introduktion... 6 1.2. Anmeldelse af skader m.m....

Læs mere

Andels-Ejerbolig Plus

Andels-Ejerbolig Plus Andels-Ejerbolig Plus Forsikringsbetingelser Nr. 38-8 Gældende fra 1. marts 1998 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Læs mere

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Bygningsbrand afsnit 17-19 Side 8 3. Elskade/kortslutning afsnit 20-23

Læs mere

Beboelsesbygning forsikring

Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser R345 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 7 Bygningsbrand Afsnit 17-19 Side 9 Elskade/kortslutning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring 1. Hvor dækker forsikringen: 1.1 Forsikringen dækker i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne. 1.2

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr. 01-2012-NLB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005

LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005 LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005 Forsikringsbetingelser af juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-20 Side 8 Risikobetingelser for bygning Afsnit 21-41 Side 20 Risikobetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 Hvem, hvor og hvad dækker forsikringen 2. Afsnit 2 Bygningsbrandforsikring 3. Afsnit 3 Forsikring for anden

Læs mere

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19 Forsikringsvilkår nr. 201.6 Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring, Gensidig Grønningen l 1270 København K Telefon 33 143748 Telefax 33 32 06 66 Hjemmeside: www.kab.dk Gensidigt

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Forsikringsvilkår nr. 2000.3 Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring TotalErhverv Fotocollage bestående af 6 billeder i stil med TotalPrivat Dækningsskema for

Læs mere

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 Forsikringsbetingelser af januar 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-9 Side 6 Hvem og hvor dækkes Afsnit 10-11 Side 7 Indbodækningen Afsnit 12-15 Side

Læs mere

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 Varmt arbejde For forsikringen gælder nedennævnte selvrisikoklausul for brandskade sket som følge af varmt arbejde: Ved enhver brand og eksplosionsskade

Læs mere

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Forsikringsvilkår nr. 2000.1 Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring TotalErhverv hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314 3748 E-mail: kab@kab.dk

Læs mere

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003 Camping-teltvognforsikring Version 1105003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-17 Side 6 Kaskodækning Afsnit 18-23 Side 7 Branddækning Afsnit 24-28 Side

Læs mere

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C KUNDENR: 87227306 POLICENR: 900 152 8278 ERHVERVSFORSIKRING 30.06.2015 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er ændret

Læs mere

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring Betingelser Fritidshusforsikring Fritidshusforsikring Nr FH 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af skade 3 4 Anden forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser nr. 4921 Gælder fra 01.11.1992 TJM 92021-5 (01.13) Tjenestemændenes Forsikring Ramsingsvej 28A Tlf 70 33 28 28 2500 Valby Fax 44 20

Læs mere

Husforsikring. Version 2131009

Husforsikring. Version 2131009 Husforsikring Version 2131009 Forsikringsbetingelser af februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Punkt 1-16 Side 6 Hvor og hvad dækkes Punkt 17-20 Side 7 Brand Punkt 21-24 Side 8 Anden

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING 3. Hvilke genstande

Læs mere

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Edb-forsikring Forsikrings betingelser Nr. 70-1 Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Bygningsforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Bygningsforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Bygningsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover

Læs mere