Forsikringsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon Gjensidige Forsikring Telefax CVR-nr

2 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 6 Branddækning 9 El-skadedækning 11 Tyveridækning 12 Vandskadedækning 16 Driftstabsdækning - Pos Driftstabsdækning - Pos Meromkostningsdækning 21 Pludselig skade dækning 22 Underforsikringsgaranti 24 Udvidet ambulant løsøredækning 25 Pavilloner, containere mm. 27 Arbejdspladsdækning 29 Brandfarlige væsker og gasser 31 Køle- og frysedækning 32 Transportdækning 34 Retshjælpsdækning 36 Låseomstilling 39 side 2/40

3 Erhvervsforsikring Fællesbetingelser Betingelsesnr Hvordan er forsikringsbetingelserne opbygget Først indeholder betingelserne definitioner af forskellige begreber, der er vigtige i denne sammenhæng. Derefter følger de fællesregler, der er gældende for forsikringen. Herefter følger Risikobetingelser. Til sidst kommer de betingelser, der er knyttet til de enkelte dækninger, Dækningsbetingelser. Hvad betyder de anvendte ord og definitioner Bygning af 1. bygningsklasse Bygning af 1. bygningsklasse er en bygning med ydervægge overvejende (min. 90 % bortset fra lysninger) af sten, beton, letbetonvægelementer, teglsten, kalksandsten eller molersten. ELLER med samtlige lodrette bærende konstruktioner bestående af betonsøjler, brandisolerede stålsøjler eller limtræssøjler med samtlige etageadskillelser af beton OG med ydervægge, der på begge sider overvejende (min. 90 % bortset fra lysninger) er beklædt med ubrændbart materiale ("klasse 1 beklædning"). Bygning af 2. bygningsklasse Bygning hørende til 2. bygningsklasse er en bygning opført anderledes end anført under bygningsklasse 1. Forsikringstager Forsikringstager er den, der har sluttet aftalen om forsikringen med Gjensidige Forsikring, herefter kaldet selskabet. Forsikringstiden Forsikringstiden er perioden, fra forsikringen træder i kraft, til den udløber. Forsikringen dækker skade indtrådt i denne periode. Hårdt tag/blødt tag Hårdt tag er tag af tegl, cementsten, beton, skifer, eternit, glas, tagpap eller metalplader. Blødt tag er tag af andre materialer end omfattet i definitionen af hårdt tag. Sikrede Sikrede er den, som har ret til forsikringsydelsen, hvis denne kommer til udbetaling. Selskabet svarer gerne på spørgsmål om forsikringens betingelser og omfang. 1 Præmiens betaling 1.1 Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag via betalingsservice (BS) eller indbetalingskort. Sammen med præmien opkræves stempelafgift til staten og evt. andre offentlige fastsatte afgifter. Forsikringstageren betaler de udgifter der er forbundet med opkrævningen og betalingen af præmien mv. 1.2 Betales pr. indbetalingskort sendes påkrav om betaling til den opgivne betalingsadresse. Betales via betalingsservice hæves beløbet på det opgivne kontonummer. Ændres betalingsadresse eller kontonummer, skal selskabet straks underrettes. 1.3 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på anførte forfaldsdage. 1.4 Første præmie skal betales senest 12 dage efter modtagelsen af indbetalingskortet. Ved senere præmier skal præmien betales senest 21 dage efter modtagelsen af indbetalingskortet. Sidste rettidige betalingsdag vil fremgå af indbetalingskortet. Betalingsfristerne gælder ikke, hvor præmien opkræves via betalingsservice (BS). 1.5 Betales første præmie ikke rettidigt, ophører forsikringen. 1.6 Betales senere præmie ikke rettidigt, kan selskabet opsige forsikringsaftalen med den virkning, at aftalen ophører, hvis præmien ikke er betalt senest 21 dage efter opsigelsen. Opsigelse kan tidligst ske 14 dage efter udløbet af betalingsfristen efter punkt Betales præmien for sent på grund af særligt undskyldende omstændigheder, og betales præmie samt renter og omkostninger umiddelbart efter at den særligt undskyldende omstændighed er ophørt, løber forsikringsaftalen på ny fra dagen efter, at betalingen sker. Betalingen skal dog ske senest 3 måneder efter udløbet af opsigelsesfristen i punkt 1.6. Ved manglende betaling af første præmie, skal betaling dog ske senest 3 måneder efter betalingsfristen i punkt 1.4. Er forsikringsaftalen indgået for en bestemt periode, skal betaling ske inden udløbet af denne periode. 2 Fornyelse og opsigelse 2.1 Forsikringen kan fra hver af siderne opsiges med mindst 1 måneds skriftlig varsel til et forsikringsårs udløb. 2.2 Er der ydet præmienedsættelse ved flerårig tegning, kan forsikringstager dog tidligst opsige forsikringen til ophør ved udløb af den aftalte tegningsperiode. side 3/40

4 2.3 Forsikringer, der er afsluttet for en flerårig periode, og som ikke skriftligt opsiges senest 1 måned før periodens udløb, fornyes uforandret for en 1-årig periode. 2.4 Forsikringer, der er tegnet eller fornyet med kortere løbetid end 1 år, medfører ikke erstatningspligt for selskabet ud over udløbsdatoen. 3 Gebyrer 3.1 Gebyrer Selskabet er berettiget til at beregne gebyrer til hel eller delvis dækning af omkostningerne ved opkrævninger, rykkerskrivelser, inkasso, udbetalinger, dokumenter, oversigter, genparter og fotokopier samt besigtigelser, ekspeditioner og ydelser i forhold til police- og skadebehandling Prisen er enten fast eller beregnes som en procentsats/timesats. Beregningsmetoderne kan kombineres Priserne fremgår af selskabets prisliste, der kan ses på selskabets hjemmeside eller oplyses på forespørgsel. 3.2 Ændring og indførelse af gebyrer I bestående forsikringsaftaler kan gebyrer forhøjes eller nye gebyrer indføres af omkostnings-, indtjenings- eller markedsmæssige årsager Forhøjelse af gebyrer sker med én måneds varsel til den første i en måned. Ændringerne offentliggøres på selskabets hjemmeside. Indførelse af nye gebyrer sker ved brev til forsikringstager med tre måneders varsel til policens hovedforfaldsdato. 4 Indeksregulering 4.1 Præmie, forsikringssummer, erstatnings- og selvrisikobeløb bliver reguleret hvert år den 1. januar. Reguleringen sker i takt med ændringen i maskinprisindekset for juli måned, som er blevet offentliggjort det foregående år af Danmarks Statistik (basis = 360). Ophører udgivelsen af maskinprisindekset, er selskabet berettiget til at fortsætte indeksreguleringen efter et andet indekstal fra Danmarks Statistik. 4.2 Ændringen af præmien får virkning fra den første forfaldsdag i kalenderåret. 4.3 Erstatningen bliver fastsat på grundlag af de regulerede forsikringssummers størrelse på skadetidspunktet. 4.4 Visse summer og beløb bliver ikke indeksreguleret. Dette fremgår i hvert enkelt tilfælde. 5 Ændring af præmien eller betingelser 6 Moms Selskabet forbeholder sig ret til at ændre præmien eller betingelserne for forsikringen. Forudsætningen herfor er, at det gennemføres med mindst 1 måneds skriftlig varsel forud for forsikringsårets udløb. Forsikringstagers oplysninger om momsregistrering er anført i policen. 6.1 Moms i henhold til Lov om Merværdiafgift skal betales af forsikringstager i det omfang, denne kan trække det fra i sit momsregnskab med Told- og Skattestyrelsen. 6.2 I tilfælde, hvor forsikringstager ikke er momsregistreret eller ikke kan trække momsen fra i sit regnskab med Told- og Skattestyrelsen, erstattes momsen kun, hvis det fremgår af policen. 7 Afværgelse af skade I skadetilfælde er forsikringstager forpligtet til så vidt muligt at afværge eller begrænse skaden, ligesom selskabet er berettiget til at foretage dertil sigtende foranstaltninger. 8 Vurdering 8.1 Såvel forsikringstager som selskabet er berettiget til at forlange skaden opgjort af upartiske vurderingsmænd, af hvilke forsikringstager vælger den ene, medens selskabet vælger den anden. 8.2 Vurderingsmændene vælger inden forretningens foretagelse en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træder til og inden for grænserne af uoverensstemmelserne træffer afgørelse om de punkter, om hvilke der måtte være uenighed. 8.3 Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af præsidenten for Søog Handelsretten. 8.4 Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregningen af tabet. 8.5 Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, medens udgifterne til opmand deles lige mellem parterne. 9 Forsikringssummer efter skade 9.1 Efter en skade forbliver policens forsikringssum uforandret. 9.2 Dog er forsikringstager - i tilfælde, hvor erstatningsbeløbet måtte overstige 10 % af forsikringssummen for den skaderamte forsikring - forpligtet til at betale en side 4/40

5 tillægspræmie, udregnet af erstatningsbeløbet fra skadedagen til forsikringsårets udløb, medmindre forsikringssummen ønskes nedsat. 10 Opsigelse efter skade 10.1 Efter enhver anmeldt skade har selskabet ret til med 1 uges varsel at ophæve forsikringen mod at godtgøre præmien forholdsmæssigt for den tilbageblivende del af forsikringssummen fra forsikringens ophør til udløbet af den periode, for hvilken præmien er betalt Opsigelsen skal være skriftlig og afgives senest 1 uge efter erstatningens udbetaling eller kravets afvisning. 11 Krigs-, jordskælvs- og atomskader 11.1 Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder, jordskælv eller andre naturforstyrrelser, atomkernereaktioner, f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller i fredstid Uanset bestemmelsen i afsnit 11.1 punkt 3 dækkes skade, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner, anvendt til sædvanligt industrielt eller videnskabeligt formål, og anvendelse heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. 12 Lovregler For forsikringen gælder også Lov om Forsikringsaftaler og Lov om finansiel virksomhed. side 5/40

6 Risikobetingelser Betingelsesnr. R Forsikringssted 1.1 Forsikringen dækker i bygningerne på det/de forsikringssteder, der er nævnt i policen. 1.2 Genstande, der beror under åben himmel på forsikringsstedet er tillige dækket, hvor det ikke af betingelserne fremgår, at kun løsøre beroende i bygning er omfattet. 2 Ambulant løsøre - standard 2.1 Forsikringen dækker tillige de forsikrede genstande, når disse beror andetsteds i Danmark. 2.2 Dækningsomfang Løsøret placeret andetsteds i Danmark er alene forsikret mod brand-, tyveri- og vandskade i henhold til de respektive dækningsbetingelser dog med nedennævnte begrænsninger, undtagelser og betingelser. 2.3 Begrænsning Selskabets erstatningspligt er begrænset til 15 % af løsørets forsikringssum, dog højst kr Beløbet bliver ikke indeksreguleret. Såfremt forsikringsværdien af de forsikrede genstande, beroende uden for forsikringsstedet andetsteds i Danmark, overstiger det ovennævnte beløb, erstattes en skade kun forholdsmæssigt. 2.4 Undtagelse Er der tegnet dækning for tyveri, gælder denne ambulante dækning ikke for rede penge og pengerepræsentativer (se dog punkt i tyveridækningen), ved tyveri (jf. tyveridækningen) fra forsikringstagers arbejdspladser, ved simpelt tyveri fra udhængs- og udstillingsskabe (jf. afsnit 1.4 i tyveridækningen). 2.5 Betingelse for tyveridækning For denne ambulante dækning gælder samme sikringsniveau og samme risikogruppe som for det/de i policen nævnte forsikringssteder, hvorfor bestemmelserne i afsnit 1.1.3, og i tyveridækningen også finder anvendelse ved skade, som indtræffer uden for forsikringsstedet andetsteds i Danmark. 3 Anmeldelsespligt og forandringer Forsikringen er tegnet på baggrund af forsikringstagers oplysninger nævnt i policen. 3.1 Forsikringstager skal derfor snarest muligt meddele følgende ændringer i risikoforholdene til selskabet: når den forsikrede virksomhed eller løsøret flyttes til et andet sted end det i policen angivne, når der med forsikringstagers vidende sker sådanne ændringer i risikoforholdene, at faren derved forøges, når der tegnes sideløbende forsikring andetsteds, når den forsikrede virksomhed skifter ejer. Selskabet træffer herefter bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke betingelser forsikringen kan fortsættes. 3.2 Hvis selskabet ikke får meddelelse om risikoændringerne, kan det medføre, at erstatningen bortfalder eller bliver nedsat. Forholdene kan i øvrigt betyde en ændring af præmien. 4 Forsikring andetsteds 5 Løsøre Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker mod samme fare, at erstatningspligten falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder denne forsikring med samme forbehold. 5.1 Ved løsøre forstås, medmindre andet er anført i policen: inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr - herunder værktøj og redskaber varer, herunder råvarer, halvfabrikata og færdigvarer og emballage originalmodeller og -tegninger. Genstandene er medforsikrede uden særlig anmeldelse. Erstatning ydes kun for originalmodeller og - tegninger, som genfremstilles, og selskabets erstatningspligt er begrænset til 15 % af løsørets forsikringssum, højst kr Beløbet bliver ikke indeksreguleret. rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter, som beror på forsikringsstedet. Som pengerepræsentativer anses bl.a. ubenyttede frimærker, stempelmærker, sparemærker, feriemærker, ucrossede eller kvitterede checks, ikke-kasserede kuponer samt umøntet, ædelt metal. Som værdipapirer anses også sparekassebøger, bankbøger etc. side 6/40

7 Selskabets erstatningspligt for disse effekter er begrænset til kr i almindelig gemme, kr i aflåset egentligt pengeskab eller -boks. Beløbene bliver ikke indeksreguleret. Hvis der er tegnet tyveridækning, gælder der særlige regler for ran og røveri. Se tyveridækning. 5.2 Medmindre andet er anført, omfatter forsikringen ikke motorkøretøjer, der er indregistreringspligtige, knallerter samt sø- og luftfartøjer, medmindre disse hører til en virksomhed, der erhvervsmæssigt fremstiller, reparerer eller forhandler sådanne genstande. 6 Løsøre tilhørende tredjemand 6.1 Ud over det forsikringstager tilhørende løsøre omfatter forsikringen sådant tredjemand tilhørende løsøre, som forsikringstager i skadetilfælde er pligtig at erstatte eller bærer risikoen for. Dækningen for løsøre tilhørende tredjemand gælder kun i det omfang, løsøret ikke er dækket ved anden forsikring. 6.2 Med eventuel forsikringssum, der herefter måtte være tilovers, omfatter forsikringen sådant tredjemand tilhørende løsøre, som forsikringstager ikke er pligtig at erstatte eller ikke bærer risikoen for. Dækningen gælder kun i det omfang, løsøret ikke er dækket ved anden forsikring. 7 Følgeudgifter 7.1 Inden for den angivne forsikringssum, dækker forsikringen genstande, der bortkommer under en forsikringsbegivenhed, udgifter, som i anledning af en forsikringsbegivenhed er afholdt til genfremstilling af kartoteker, forretningsbøger, edb-programmer og -data samt igangværende skriftlige arbejder med indtil 15 % af forsikringssummen, højst kr Beløbet bliver ikke indeksreguleret. 7.2 Ud over den aftalte samlede løsøreforsikringssum for alle positioner dækkes endvidere rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en forsikringsbegivenhed, fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse, oprydning efter en forsikringsbegivenhed, herunder bortskaffelse og destruktion af forsikrede genstande, herunder hjælpestoffer til produktion, affald og lignende fra virksomheden. Dækningen for afsnit 7.2 punkterne 2 og 3 ydes på 1. risikobasis og er begrænset til 20 % af den aftalte samlede løsøreforsikringssum for alle positioner, dog minimum kr , maksimalt kr pr. begivenhed. Beløbene er fastsat i Forsikringen dækker ikke udgifter til opgravning, oprydning, rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af forsikringen omfattet begivenhed. 8 Forsikringsværdi 8.1 I forsikringsværdien medregnes værdien af samtlige genstande, der er forsikret under policen. 8.2 Værdien af inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr opgøres på grundlag af nyværdien, hvorved forstås genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden, uden fradrag for alder og brug, men med rimelige fradrag for nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. 8.3 Værdien af genstande, som forsikringstager selv har tilvirket til salg, opgøres på grundlag af den pris, som ved salg på almindelige vilkår ville kunne opnås umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden, med fradrag for regelmæssige salgsomkostninger, undgået handelsrisiko, samt fordelen ved kontant betaling, dog kun for så vidt forsikringstager ikke derved opnår en fordel, han ikke ville have opnået, såfremt forsikringsbegivenheden ikke havde fundet sted. 8.4 Værdien af genstande, som forsikringstager selv har under tilvirkning med senere salg for øje, opgøres på grundlag af produktionsomkostningerne (herunder råmaterialer) med tillæg af andel dels af forsikringstagers generalomkostninger, dels af avancen ved færdigvarens salg til en pris, der på almindelige vilkår kunne opnås umiddelbart før forsikringsbegivenhedens indtræden, med fradrag som ovenfor anført. 8.5 Værdien af andre genstande end tidligere nævnt opgøres på grundlag af genanskaffelsesprisen umiddelbart før forsikringsbegivenhedens indtræden, med rimelige fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. 8.6 Rede penge m.v. medregnes med disses værdi, dog højst med kr i almindelig gemme, kr i aflåset egentligt pengeskab eller -boks. Beløbene bliver ikke indeksreguleret. side 7/40

8 8.7 Originalmodeller og tegninger medregnes med disses værdi, dog højst med kr Beløbet bliver ikke indeksreguleret. 9 Underforsikring 9.1 Hvis forsikringsværdien overstiger forsikringssummen, respektive den angivne totalværdi, erstattes en skade kun forholdsmæssigt. 9.2 Hvis policen er opdelt i flere positioner, henholdsvis underpositioner eller afsnit med hver sin forsikringssum, behandles hver position, henholdsvis underposition eller afsnit som en selvstændig forsikring. Se i øvrigt om underforsikring i betingelserne for den konkrete dækning. side 8/40

9 Branddækning Betingelsesnr. R Hvilke skader dækker forsikringen 1.1 Brand Dækningen omfatter med de anførte undtagelser tab og skade ved: Definition Ved brand (ildsvåde) forstås en løssluppen, flammedannende ild, som ved egen kraft er i stand til at brede sig Forsikringen dækker ikke 1.2 Lynnedslag skade ved ild, der ikke kan betegnes som brand, herunder glødning, svidning, overophedning, smeltning etc., medmindre skaden har brand til følge eller er en følge af brand. skade på genstande, der for at opvarmes, koges, stryges, tørres, røges eller på lignende måde forsætligt udsættes for ild eller varme og derved kommer i brand eller beskadiges. skade på elektriske maskiner, ledninger, apparater og lignende forårsaget ved kortslutning i disse eller andre rent elektriske fænomener, medmindre skaden har brand til følge eller er en følge af brand Definition Lynnedslag foreligger, når der på forsikringsstedet kan påvises skade på bygningsdel eller løsøre, der er en direkte følge af elektrisk varme- eller kraftpåvirkning i forbindelse med lynstrømmens afledning til jord Forsikringen dækker ikke skade på elektriske maskiner, ledninger, apparater og lignende forårsaget ved kortslutning i disse eller andre rent elektriske fænomener, herunder den indirekte skade, opstået ved overspænding eller induktion fra elektrisk uvejr. 1.3 Eksplosion Definition Ved eksplosion forstås en momentant forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer. 1.4 Sprængning af dampkedler og autoklaver Definition Ved sprængning forstås skade, forårsaget ved en pludselig, utilsigtet udligning af forskelligt lufttryk i og uden for beholderen Forsikringen dækker ikke sønderrivning af andre årsager, såsom materialesvigt eller indvirken af centrifugalkraft, væsketryk eller istryk eller skade som følge af tørkogning. 1.5 Nedstyrtning af luftfartøjer eller nedfaldende genstande herfra Forsikringen dækker ikke skade forårsaget af sprængstof medført i luftfartøjet. 1.6 Pludselig opstået tilsodning fra oliefyr eller oliekamin af godkendt type. 1.7 Slukning af brand og de hermed forbundne redningsforanstaltninger. 1.8 Bortkomst som står i umiddelbar forbindelse med brand. 2 Generelle betingelser for branddækning 2.1 Medmindre andet fremgår af policen, er selskabets erstatningspligt betinget af, at samtlige bygninger, hvori de forsikrede genstande beror, er forsynet med hårdt tag, dækket med beton, cementtagsten, eternit, glas, metal, skifer, tagpap eller tegl, ikke anvendes til mere brandfarlig bedrift end angivet i policen, ikke befinder sig inden for 12,5 meter fra brandfarlig bedrift, eller brandfarligt oplag, eller stråtækt bygning. 3 Generel undtagelse Dækningen omfatter ikke driftstab eller andre indirekte tab. 4 Skadeanmeldelse I skadetilfælde skal forsikringstager uden ophold indsende anmeldelse til selskabet. 5 Skadeopgørelse 5.1 Hvis selskabet forlanger det, skal forsikringstager levere selskabet fortegnelse over det skaderamte og ikke skaderamte løsøre. 5.2 I overensstemmelse med principperne om fastsættelse af forsikringsværdien opgøres skaden som forskellen mellem værdien af løsøret før og efter skaden. 5.3 Ved skade på inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr gælder dog side 9/40

10 at tabet opgøres som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi og deres værdi efter skaden, at beskadigede genstande, medmindre anden aftale er truffet med selskabet, inden 1 år fra skadedagen skal være istandsat eller genanskaffet, respektive istandsættelse eller genanskaffelse efter selskabets skøn skal være betryggende sikret, idet der i modsat fald kun ydes erstatning på grundlag af dagsværdien, at forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af erstatningen først udbetales, når de beskadigede genstande er istandsat eller genanskaffet, respektive istandsættelse eller genanskaffelse efter selskabets skøn er betryggende sikret. 5.4 Selskabet er berettiget til at overtage en beskadiget genstand mod at erstatte dens værdi før skaden (for inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr nyværdien), ligesom selskabet er berettiget til at yde erstatning in natura og til at sætte beskadigede genstande i samme stand som før skaden. 5.5 Med hensyn til erstatning for løsørebranddækning omfatter denne dækning ikke det løsøre, der er dækket under en bygningsbrandpolice. 6 Underforsikring 7.4 Omfatter policen flere forsikringssteder med hver sin forsikringssum, ydes de angivne dækninger for hvert forsikringssted. 8 Selvrisiko 8.1 Fremgår det af policen, at denne dækning er tegnet med en selvrisiko, skal forsikringstager selv afholde dette beløb i skadetilfælde. 8.2 En eventuel selvrisiko for denne dækning beregnes ved alle skader, medmindre højere selvrisiko fremgår af dækningsbetingelserne. I sidstnævnte tilfælde er det den højeste selvrisiko, der gælder. 8.3 Er der sket beskadigelse ved flere af hinanden uafhængige hændelser, gælder selvrisikoen for hver af disse, selvom beskadigelser opdages og/eller udbedres ved samme lejlighed. 8.4 Hvis en og samme forsikringstager har virksomhedsforsikring(er), erhvervsforsikring(er), glasforsikring(er) og bygningsforsikring(er) i selskabet og disse rammes af samme forsikringsbegivenhed og, på samme forsikringssted, kan den samlede selvrisiko ikke overstige den højeste enkelte selvrisiko blandt de skaderamte forsikringer. 6.1 Hvis forsikringsværdien overstiger forsikringssummen, respektive den angivne totalværdi, erstattes en skade kun forholdsmæssigt. 6.2 Hvis policen er opdelt i flere positioner, henholdsvis underpositioner eller afsnit med hver sin forsikringssum, behandles hver position, henholdsvis underposition eller afsnit, som en selvstændig forsikring. 7 Forsikring andetsteds 7.1 Er en del af de ved denne police forsikrede genstande tillige dækket ved anden police, da skal denne polices forsikringssum først og fremmest anvendes til dækning af de genstande, som den anden police ikke omfatter. 7.2 Fordelingen skal dog foretages således, at eventuel over- eller underforsikring så vidt muligt bliver lige stor for samtlige forsikringsgenstande. 7.3 Er der ved flere policer tegnet forsikring, som uden særlig præmieberegning yder samme dækning som angivet i Risikobetingelserne afsnit 2.3, afsnit 5.1 punkterne 3 og 4 og afsnit 7.1 punkt 2, reduceres de i disse bestemmelser nævnte beløb forholdsmæssigt, således at forsikringstager højst oppebærer erstatning inden for de i nævnte bestemmelser fastsatte grænser. side 10/40

11 El-skadedækning Betingelsesnr. R Hvilke genstande omfatter dækningen Forsikringen omfatter genstande, der er medforsikret under forsikringen, når disse er beroende i bygningerne og samtidig brandforsikret under policen. 2 Hvilke genstande er ikke omfattet Vindmøller inkl. elektriske og elektroniske anlæg hertil jordvarmeanlæg, solenergisystemer og anden alternativ energiforsyning. Genstande, der er forsikret mod el-skader under anden forsikring, herunder bygningsforsikring. El-motorer og generatorer med effekter under 0,75 kw eller større end 15 kw pr. enhed. Transformere, ensrettere og omformere med effekter større end 15 kw pr. enhed. Administrative edb-anlæg med tilhørende tastaturer, skærme, printere og databærende medier, samt bærbare computere. Elektronrør af enhver art, herunder røntgenog laserstrålerør. Radar- og satellitkommunikationsudstyr. Mobilt udstyr af enhver art. Enhver mekanisk og elektrisk konfiguration til brovægte. Håndværktøjer, motorer og generatorer med omdrejningstal større end o/min. 3 Hvilke skader dækker forsikringen Forsikringen dækker den direkte skade på de forsikrede genstande ved kortslutning, overspænding, induktion eller andet elektrisk fænomen, der ikke er dækket af brandforsikringen. skade, som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering, overbelastning eller mekanisk ødelæggelse, skade, som er en følge af, at installationen eller dens anvendelse er i strid med gældende regler og bekendtgørelser, skade, som følge af alder og brug, tæring eller mangelfuld vedligeholdelse, driftstab eller andet indirekte tab. 5 Forsikringssum Forsikringen dækker de omfattede genstande med det i policen angivne beløb. Dækningen ydes efter førsterisikoprincippet. Erstatningen ydes derfor fuldt ud inden for den valgte forsikringssum, selv om værdien af de forsikrede genstande overstiger forsikringssummen. 6 Erstatningsregler 6.1 Skader på de forsikrede genstande, der er højst 10 år gamle, erstattes med nyværdi. I de derpå følgende år erstattes til dagsværdi. Dog gælder, at skade på el-motorer, generatorer eller kompressorer erstattes med nyværdi indtil det 4. år efter disse genstandes fabrikationsår, hvorefter erstatningen nedsættes 15 % pr. år. Efter det 10. år bortfalder erstatningen. 7 Selvrisiko 7.1 Fremgår det af policen, at denne dækning er tegnet med en selvrisiko, skal forsikringstager selv afholde dette beløb i skadetilfælde. 7.2 Er der sket beskadigelse ved flere af hinanden uafhængige begivenheder, gælder selvrisikoen for hver af disse, selvom beskadigelser opdages og/eller udbedres ved samme lejlighed. 4 Hvilke skader er ikke dækket skade, for hvilken en leverandør er ansvarlig ifølge garanti, kontrakt eller lov, skade, som er eller ville være omfattet af servicekontrakt eller vedligeholdelsesabonnement, skade, der opstår i forbindelse med montering, demontering, reparation af det forsikrede eller af installationer, der er forbundet med det forsikrede, side 11/40

12 Tyveridækning Betingelsesnr. R Hvilke skader dækker forsikringen Dækningen omfatter med de anførte undtagelser tab og skade ved: 1.1 Indbrudstyveri Definition Indbrudstyveri foreligger, når tyven Betingelse skaffer sig adgang til bygning, aflåsede værelser, lofts- eller kælderrum enten ved vold mod lukke eller ved benyttelse af dirke, falske eller tillistede nøgler, skaffer sig adgang til bygning, aflåsede værelser, lofts- eller kælderrum ved at stige ind gennem åbninger, der ikke er beregnet til indgang, fjerner genstande gennem åbninger, som han umiddelbart forinden har frembragt. Selskabets erstatningspligt er betinget af Sikringsniveau at døre og andre indgangsåbninger holdes forsvarligt aflåsede, at vinduer er lukkede og tilhaspede - bortset fra fornøden friskluftstilførsel, når lokalerne benyttes af personalet i virksomheden, at den til sikringsniveauet svarende sikring i øvrigt er udført og i funktion, at risikogruppens begrænsninger vedrørende varesortiment er overholdt. 1 Ved antagelse af forsikringen og fastsættelse af præmien har selskabet forudsat, at de lokaler, hvori det forsikrede løsøre beror, er sikrede mod indbrudstyveri i overensstemmelse med selskabets forskrifter, der er beskrevet i policen. 2 Denne forsikrings sikringsniveau er anført i policen, og den dertil svarende sikring er beskrevet samme sted. udlejning, demonstration i salgsøjemed eller indleveret til reparation samt ved opbevaring på lager ikke findes på forsikringsstedet eller kun findes i begrænsede mængder. Endvidere er der fastsat sumgrænse for særligt løsøre i form af elektronisk udstyr i alle erhvervsvirksomheder, institutioner og foreninger. 2 Denne forsikrings risikogruppe er beskrevet i policen. 3 Forudsætningen vedrørende risikogruppe gælder såvel på forsikringsstedet som på andre steder, hvor forsikringen måtte dække i henhold til afsnit 2 i risikobetingelserne. 4 Hvis de i risikogruppen anførte begrænsninger ikke er overholdt, erstattes kun 60 % af det erstatningsbeløb, som ville være kommet til udbetaling, hvis forudsætningen vedrørende risikogruppen havde været opfyldt Sikringsniveau/Risikogruppe 1 Hvis begrænsningerne i risikogruppen ikke er overholdt, og hvis desuden sikkerhedsforanstaltningerne for at opfylde sikringsniveauet ikke er udført, erstattes kun 40 % af det erstatningsbeløb, som ville være kommet til udbetaling, hvis forudsætningerne vedrørende sikringsniveau og risikogruppe havde været opfyldt. 2 Denne dæknings risikogruppe er anført i policen. 3 Hvor der ud for en risikogruppe er anført et beløb, må værdien af de varekategorier - se nedenfor - der indgår i nævnte varegruppe ikke overstige det anførte beløb Forsikringen dækker løsøre, beroende i bygning. udgifter, som måtte påhvile forsikringstager som lejer, til istandsættelse af beskadigelser, som ved indbrud eller bevisligt forsøg herpå er tilføjet de af ham benyttede lokaler - dog ikke beskadigelse af glasruder. 3 Forudsætningen vedrørende sikringsniveau gælder såvel på forsikringsstedet som på andre steder, hvor forsikringen måtte dække i henhold til afsnit 2 i risikobetingelserne. 4 Hvis de til sikringsniveauet svarende sikringsforanstaltninger ikke er udført, erstattes kun 60 % af det erstatningsbeløb, som ville være kommet til udbetaling, hvis forudsætningen vedrørende sikringsniveauet havde været opfyldt Risikogruppe 1 Ved antagelse af forsikringen og fastsættelse af præmien har selskabet forudsat, at visse varegrupper, beregnet til videresalg, side 12/40

13 Varegruppeskema Varegruppe 1 Varegruppe 2 Varegruppe 3 Varegruppe 4 Varegruppe 5 Guld, sølv, platin, palladium samt anden legering med ædelt metal, der indeholder 333 rent guld eller mere, diamanter, ædelstene, ægte perler, kulturperler (ind- og uindfattede). Smykke- og juvelerarbejder, hvor nævnte materialer indgår. Lomme- og armbåndsure, med stykværdi over kr. Tobaksvarer. Edb-udstyr, herunder pc'ere, projektorer, fladskærme, programmel, og andet teknisk udstyr, der indgår i et computersystem. TV-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr som f.eks. forstærkere, receivere, mp3-, dvdog cd-udstyr samt paraboler. Mobiltelefoner samt elektronisk tilbehør til disse. Satellitudstyr, herunder navigationsudstyr. Våben, ammunition og sprængstoffer. Foto- og filmudstyr. Læder- og skindbeklædning. Pelse og pelsværk. Parfumerivarer. Bijouteri, guld- eller sølvbelagt, med stykværdi over kr. Sportsudstyr. Beklædning, (læderog skindbeklædning hører til varegruppe 3). Spiritus. Cd'er, dvd'er samt elektroniske spil. Frimærker (filatelistiske) og mønter (numismatiske). Elektroniske kontormaskiner, (som ikke hører til varegruppe 3). Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr. Automobiler, der ikke er indregistreret samt autoreservedele og udstyr (tv-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3). Brillestel. Solbriller med stykværdi over 100 kr. Cykler, samt reservedele og udstyr til cykler. EL- og motordrevet håndværktøj. Bijouteri, guld- eller sølvbelagt, med stykværdi under kr. Hårde hvidevarer. Møbler med en stykpris over kr. Tæpper med en m 2 pris på over 500 kr. Antikviteter, dog undtaget møbler med stykværdi under kr. Malerier, skulpturer og ting af kunstnerisk værdi over kr. Motorcykler, scootere og knallerter, der ikke er indregistrerede samt reservedele og udstyr til disse, (tv, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3). Skibs- og bådudstyr, (tv-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3). Fodtøj. Ure med stykværdi under kr. Tilstedeværelse af særligt løsøre i alle erhvervsvirksomheder, institutioner og foreninger Særligt løsøre i form af elektronisk udstyr (som nævnt under varegruppe 3 og 4): Edb-udstyr, herunder pc'ere, projektorer, fladskærme, programmel og andet teknisk udstyr, der indgår i et computersystem. Tv-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr som f.eks. forstærkere, receivere, mp3-, dvd- og cd-udstyr samt paraboler. Foto- og filmudstyr. Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr. side 13/40

14 1.1.7 Forsikringen dækker ikke 1.2 Ran og røveri Definition skade på løsøre, beroende i åbne skure, drivhuse, halvtage eller konstruktioner, som er beklædt med lærred, plastfolie eller lignende. skade ved tyveri fra pengeskab eller -boks, som er forøvet ved benyttelse af koden eller nøglerne hertil, for så vidt disse har været efterladt på forsikringsstedet. Ran foreligger, når tyveriet sker åbenlyst uden anvendelse af vold, tyveriet bemærkes af den bestjålne eller andre tilstedeværende personer i selve gerningsøjeblikket. Røveri foreligger, når tyven fratager eller aftvinger den bestjålne genstandene Betingelse ved vold, eller ved trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. Ved ran er selskabets erstatningspligt betinget af, at der gøres anskrig øjeblikkeligt efter ranet Forsikringen omfatter løsøre, herunder også penge og pengerepræsentativer, som stjæles fra forsikringstager eller dennes personale, såvel på forsikringsstedet som under transport overalt i Danmark. Selskabets erstatningspligt er begrænset til 15 % af løsørets forsikringssum, dog højst kr pr. forsikringsbegivenhed. Beløbet bliver ikke indeksreguleret Forsikringen dækker ikke skade, ved hvis forøvelse et medlem af forsikringstagers personale deltager. 1.3 Tyveri af forretningscykler Betingelse Selskabets erstatningspligt ved tyveri af 2- hjulede forretningscykler er betinget af at cyklens stelnummer kan oplyses, at cyklen var aflåst med en lås, der er godkendt af Dansk Varefakta eller selskabet at låsebevis medsendes skadeanmeldelsen Er cyklen på tidspunktet for tyveriet anbragt i forsvarligt aflåset rum, ses dog bort fra kravene til cykellås. 1.4 Tyveri fra udhængsskabe Forsikringen omfatter løsøre, beroende i aflåsede udhængs- og udstillingsskabe på forsikringsstedet. endvidere udgifter til istandsættelse af beskadigelse som ved simpelt tyveri er tilføjet udhængs- og udstillingsskabe - dog ikke beskadigelse af glasruder. Selskabets erstatningspligt er begrænset til kr pr. forsikringsbegivenhed (inkl. istandsættelsesudgifter) ud over en eventuelt gældende selvrisiko. Beløbet bliver ikke indeksreguleret Forsikringen dækker ikke skade ved tyveri fra vareautomat. 2 Generel undtagelse 2.1 Dækningen omfatter ikke driftstab eller andre indirekte tab. 2.2 Dækningen omfatter ikke skade, som er omfattet af brand- eller vandskadedækningen. 3 Skadeanmeldelse 3.1 I skadetilfælde skal forsikringstager uden ophold indsende anmeldelse til selskabet. 3.2 For tyveri-, ran- og røveriskaders vedkommende er selskabets erstatningspligt betinget af, at forsikringstager senest 24 timer efter at have fået kendskab til skaden tillige foretager anmeldelse derom til politiet. 4 Skadeopgørelse 4.1 Hvis selskabet forlanger det, skal forsikringstager levere selskabet fortegnelse over det skaderamte og ikke skaderamte løsøre. 4.2 I overensstemmelse med principperne om fastsættelse af forsikringsværdien opgøres skaden som forskellen mellem værdien af løsøret før og efter skaden. 4.3 Ved skade på inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr gælder dog at tabet opgøres som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi og deres værdi efter skaden, at beskadigede genstande, medmindre anden aftale er truffet med selskabet, inden 1 år fra skadedagen skal være istandsat eller genanskaffet, respektive istandsættelse eller genanskaffelse efter selskabets skøn skal være betryggende sikret, idet der i modsat fald kun ydes erstatning på grundlag af dagsværdien, at forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af erstatningen først udbetales, når de side 14/40

15 beskadigede genstande er istandsat eller genanskaffet, respektive istandsættelse eller genanskaffelse efter selskabets skøn er betryggende sikret, er de skaderamte genstande omfattet af indeks- og investeringsforsikring og har forsikringstageren inden 1 måned efter skaden truffet bindende dispositioner om istandsættelse eller genanskaffelse, dækkes endvidere uundgåelige merudgifter, der skyldes prisstigninger i tidsrummet mellem skadedagen og leveringstidspunktet (restitutionsdækning). 4.4 Selskabet er berettiget til at overtage en beskadiget genstand mod at erstatte dens værdi før skaden (for inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr nyværdien), ligesom selskabet er berettiget til at yde erstatning in natura og til at sætte beskadigede genstande i samme stand som før skaden. 5 Underforsikring 7.2 En eventuel selvrisiko for denne dækning beregnes ved alle skader, medmindre højere selvrisiko fremgår af dækningsbetingelserne. I sidstnævnte tilfælde er det den højeste selvrisiko, der gælder. 7.3 Er der sket beskadigelse ved flere af hinanden uafhængige hændelser, gælder selvrisikoen for hver af disse, selvom beskadigelser opdages og/eller udbedres ved samme lejlighed. 7.4 Hvis en og samme forsikringstager har virksomhedsforsikring(er), erhvervsforsikring(er), glasforsikring(er) og bygningsforsikring(er) i selskabet og disse rammes af samme forsikringsbegivenhed og, på samme forsikringssted, kan den samlede selvrisiko ikke overstige den højeste enkelte selvrisiko blandt de skaderamte forsikringer. 5.1 Hvis forsikringsværdien overstiger forsikringssummen, respektive den angivne totalværdi, erstattes en skade kun forholdsmæssigt. 5.2 Hvis policen er opdelt i flere positioner, henholdsvis underpositioner eller afsnit med hver sin forsikringssum, behandles hver position, henholdsvis underposition eller afsnit, som en selvstændig forsikring. 6 Forsikring andetsteds 6.1 Er en del af de ved denne police forsikrede genstande tillige dækket ved anden police, da skal denne polices forsikringssum først og fremmest anvendes til dækning af de genstande, som den anden police ikke omfatter. 6.2 Fordelingen skal dog foretages således, at eventuel over- eller underforsikring så vidt muligt bliver lige stor for samtlige forsikringsgenstande. 6.3 Er der ved flere policer tegnet forsikring, som uden særlig præmieberegning yder samme dækning, som angivet i Risikobetingelserne afsnit 2.3, afsnit 5.1 punkterne 3 og 4 og afsnit 7.1 punkt 2 samt afsnit og 1.4 i denne dækning, reduceres de i disse bestemmelser nævnte beløb forholdsmæssigt, således at forsikringstager højst oppebærer erstatning inden for de i nævnte bestemmelser fastsatte grænser. 6.4 Omfatter policen flere forsikringssteder med hver sin forsikringssum, ydes de angivne dækninger for hvert forsikringssted. 7 Selvrisiko 7.1 Fremgår det af policen, at denne dækning er tegnet med en selvrisiko, skal forsikringstager selv afholde dette beløb i skadetilfælde. side 15/40

16 Vandskadedækning Betingelsesnr. R Hvilke skader dækker forsikringen Dækningen omfatter med de anførte undtagelser tab og skade ved: 1.1 Vand, der tilfældigt udstrømmer fra røranlæg Betingelse Selskabets erstatningspligt er betinget af, at forsikringstager, i det omfang det er ham muligt, drager omsorg for at der i frostperioder sker behørig lukning af vandtilførsel og tømning af rør- og varmeanlæg, herunder varmtvandsbeholdere og wc-cisterner, når disse ikke benyttes, at de nævnte anlæg i uopvarmede bygninger til stadighed holdes tømte, at radiatorer i frostperioder ikke aflukkes, så de kan fryse, at optøning af frosne rørledninger kun foretages af autoriserede fagfolk, at røranlæg med dertil hørende installationer holdes forsvarligt vedlige Forsikringen dækker ikke skade ved langsom udsivning af vand. skade ved vand fra tagrender eller nedløbsrør fra sådanne. skade ved bygge- og reparationsarbejder - herunder reparation eller ændring af rør- og varmeanlæg - i det omfang, skaden kan kræves erstattet fra anden side. skade på varer, der ikke er anbragt på fast, ikke-vandsugende underlag mindst 10 cm over kældergulv. 1.2 Vand, der under voldsomt skybrud eller voldsomt tøbrud ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer de af forsikringstager benyttede lokaler eller stiger op gennem afløbsledninger Forsikringen omfatter løsøre, beroende i bygning Forsikringen dækker ikke skade på løsøre, beroende i åbne skure, halvtage, drivhuse eller konstruktioner, som er beklædt med lærred, plastfolie eller lignende. skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. skade ved nedbør, der trænger ind gennem tag. skade på varer, der ikke er anbragt på fast ikke-vandsugende underlag mindst 10 cm over kældergulv. 1.3 Storm, herunder skypumpe og eventuel samtidig forvoldt nedbørsskade Betingelse Selskabets erstatningspligt er betinget af, at der på bygningen kan påvises beskadigelser, forvoldt ved storm eller skypumpe, og at skaden på de forsikrede genstande kan henføres til bygningsbeskadigelsen Forsikringen omfatter løsøre, beroende i bygning Forsikringen dækker ikke skade på løsøre, beroende i åbne skure, halvtage, drivhuse eller konstruktioner, som er beklædt med lærred, plastfolie eller lignende. skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. skade ved nedbør, der trænger ind gennem tag, medmindre skaden på de forsikrede genstande kan henføres til påviselig stormskade på bygningen. 1.4 Olie og kølevæske, der tilfældigt udstrømmer fra olietank, oliefyr, køleskab eller køleanlæg Forsikringen dækker ikke skade ved langsom udsivning. skade på varer i fryse- og kølerum. Denne undtagelse gælder dog ikke for varer i fryse- og kølerum i detailforretninger. 2 Generel undtagelse 2.1 Dækningen omfatter ikke driftstab eller andre indirekte tab. 2.2 Dækningen omfatter ikke skade, som er omfattet af brand- eller tyveridækningen. 3 Skadeanmeldelse I skadetilfælde skal forsikringstager uden ophold indsende anmeldelse til selskabet. side 16/40

17 4 Skadeopgørelse 4.1 Hvis selskabet forlanger det, skal forsikringstager levere selskabet fortegnelse over det skaderamte og ikke skaderamte løsøre. 4.2 I overensstemmelse med principperne om fastsættelse af forsikringsværdien opgøres skaden som forskellen mellem værdien af løsøret før og efter skaden. 4.3 Ved skade på inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr gælder dog at tabet opgøres som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi og deres værdi efter skaden, at beskadigede genstande, medmindre anden aftale er truffet med selskabet, inden 1 år fra skadedagen skal være istandsat eller genanskaffet, respektive istandsættelse eller genanskaffelse efter selskabets skøn skal være betryggende sikret, idet der i modsat fald kun ydes erstatning på grundlag af dagsværdien, at forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af erstatningen først udbetales, når de beskadigede genstande er istandsat eller genanskaffet, respektive istandsættelse eller genanskaffelse efter selskabets skøn er betryggende sikret, er de skaderamte genstande omfattet af indeks- og investeringsforsikring og har forsikringstageren inden 1 måned efter skaden truffet bindende dispositioner om istandsættelse eller genanskaffelse, dækkes endvidere uundgåelige merudgifter, der skyldes prisstigninger i tidsrummet mellem skadedagen og leveringstidspunktet (restitutionsdækning). 4.4 Selskabet er berettiget til at overtage en beskadiget genstand mod at erstatte dens værdi før skaden (for inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr nyværdien), ligesom selskabet er berettiget til at yde erstatning in natura og til at sætte beskadigede genstande i samme stand som før skaden. 5 Underforsikring fremmest anvendes til dækning af de genstande, som den anden police ikke omfatter. 6.2 Fordelingen skal dog foretages således, at eventuel over- eller underforsikring så vidt muligt bliver lige stor for samtlige forsikringsgenstande. 6.3 Er der ved flere policer tegnet forsikring, som uden særlig præmieberegning yder samme dækning, som angivet i Risikobetingelserne afsnit 2.3, afsnit 5.1 punkterne 3 og 4 og afsnit 7.1 punkt 2, reduceres de i disse bestemmelser nævnte beløb forholdsmæssigt, således at forsikringstager højst oppebærer erstatning inden for de i nævnte bestemmelser fastsatte grænser. 6.4 Omfatter policen flere forsikringssteder med hver sin forsikringssum, ydes de angivne dækninger for hvert forsikringssted. 7 Selvrisiko 7.1 Fremgår det af policen, at denne dækning er tegnet med en selvrisiko, skal forsikringstager selv afholde dette beløb i skadetilfælde. 7.2 En eventuel selvrisiko for denne dækning beregnes ved alle skader, medmindre højere selvrisiko fremgår af dækningsbetingelserne. I sidstnævnte tilfælde er det den højeste selvrisiko, der gælder. 7.3 Er der sket beskadigelse ved flere af hinanden uafhængige hændelser, gælder selvrisikoen for hver af disse, selvom beskadigelser opdages og/eller udbedres ved samme lejlighed. 7.4 Hvis en og samme forsikringstager har virksomhedsforsikring(er), erhvervsforsikring(er), glasforsikring(er) og bygningsforsikring(er) i selskabet og disse rammes af samme forsikringsbegivenhed og, på samme forsikringssted, kan den samlede selvrisiko ikke overstige den højeste enkelte selvrisiko blandt de skaderamte forsikringer. 5.1 Hvis forsikringsværdien overstiger forsikringssummen, respektive den angivne totalværdi, erstattes en skade kun forholdsmæssigt. 5.2 Hvis policen er opdelt i flere positioner, henholdsvis underpositioner eller afsnit med hver sin forsikringssum, behandles hver position, henholdsvis underposition eller afsnit, som en selvstændig forsikring. 6 Forsikring andetsteds 6.1 Er en del af de ved denne police forsikrede genstande tillige dækket ved anden police, da skal denne polices forsikringssum først og side 17/40

18 Driftstabsdækning - Pos. 1 Betingelsesnr. R Forsikrede tab Driftstab 1.1 Forsikringen dækker inden for dækningsperioden efter forsikringsbegivenhedens konstatering forsikringstagers tab ved nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser (driftstab) som følge af, at løsøret eller de bygninger, hvori løsøret befinder sig, rammes af en skade, der i henhold til forsikringens Brand-, Tyveri- eller Vandskadedækning, vil medføre erstatningspligt for selskabet. 1.2 Forsikringen dækker inden for dækningsperioden, det driftstab, som forsikringstager måtte lide ved forsinkelse som følge af offentlige myndigheders krav stillet i forbindelse med oprydning efter en dækningsberettiget skade under løsøre- og/eller bygningsforsikringen, der vil medføre erstatningspligt for selskabet i indtil 3 måneder, når dækningsperioden er 6 eller 12 måneder og 6 måneder, når dækningsperioden er 18 eller 24 måneder. 1.3 Uanset de i afsnit 5 anførte bestemmelser dækker forsikringen inden for dækningsperioden det driftstab, som forsikringstageren måtte lide ved forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af en under bygningsforsikringen etableret forsikring for restværdi, anvendelige rester eller lovliggørelse, som bliver effektiv gennem betaling af erstatning i forbindelse med genopførelse af en ny bygning. 1.4 Er forsikringstager lejer af bygning/lokaler, hvori løsøret befinder sig, og sker der alene skade på bygningen, ydes dækning i henhold til forudsætningerne i afsnit 1, som om bygningsforsikring var tegnet. 2 Dækningsperiode 2.1 Dækningsperioden er det tidsrum, som er anført i policen. I dækningsperioden erstatter selskabet tab, som følger af en forsikringsbegivenhed. 2.2 Dækningsperioden begynder på det tidspunkt, hvor forsikringsbegivenheden konstateres. 2.3 Tab, der - helt eller delvist - hidrører fra de første 8 timers standsning, erstattes kun, såfremt virkningen strækker sig udover 30 dage efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret. 2.4 Dækningsperioden ophører så mange måneder senere, som svarer til det antal måneder, der er angivet i policen og på samme tidspunkt på døgnet som begyndelsestidspunktet. 2.5 For forsikringer, hvor dækningsperioden er 18 eller 24 måneder, kan forsikringstager forlange tidspunktet for dækningsperiodens begyndelse udskudt i indtil 6 måneder efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret Dækningsperiodens begyndelsestidspunkt kan herefter ikke yderligere ændres. 3 Forsikringsinteresse 3.1 For forsikring med dækningsperiode på 6 eller 12 måneder er forsikringsinteressen forsikringstagers forventede samlede omsætning af varer og tjenesteydelser i de første 12 måneder efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt, med fradrag af forventet forbrug i samme periode af indkøbte handelsvarer til videresalg, råvarer og halvfabrikata, direkte løn, inkl. lønafhængige omkostninger til medarbejdere, der ikke henhører under funktionærloven, respektive lærlingeloven. 3.2 For forsikring med dækningsperiode på 18 eller 24 måneder er forsikringsinteressen forsikringstagers forventede samlede omsætning af varer og tjenesteydelser i de første 24 måneder efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt med fradrag af forventet forbrug i samme periode af indkøbte handelsvarer til videresalg, råvarer og halvfabrikata, direkte løn, inkl. lønafhængige omkostninger til medarbejdere, der ikke henhører under funktionærloven, respektive lærlingeloven. 3.3 Ved omsætning forstås faktureret omsætning ekskl. merværdiafgift, ydede rabatter, bonus og anden salgsreduktion. 4 Forsikringssum - underforsikring Forsikringssummen skal svare til forsikringsinteressen, der opgøres i overensstemmelse med ovennævnte bestemmelser. Er forsikringssummen mindre end forsikringsinteressen, foreligger underforsikring. I så fald dækkes kun så stor en del af det lidte tab, som svarer til den del, forsikringssummen udgør af forsikringsinteressen. 5 Tab som ikke erstattes Erstatning ydes ikke for den forøgelse af driftstabet, der skyldes strejke, lockout, brud på maskineri eller forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af forbedringer, udvidelser, offentligt påbud eller lignende. 6 Begrænsning af driftstab 6.1 Er der sket skade, er forsikringstager forpligtet til i videst muligt omfang at afværge og side 18/40

19 begrænse skadens virkninger, herunder at sørge for at opretholde sin omsætning af varer og tjenesteydelser for at afværge eller begrænse driftstabet. 6.2 Forsikringstager er pligtig til effektivt at samarbejde med selskabet med henblik på foranstaltninger til afværgelse eller begrænsning af driftstabet. 7 Skadeopgørelse 7.1 Skadeopgørelsen påbegyndes senest 14 dage efter dækningsperiodens udløb. 9 Ophør af virksomheden 9.1 Hvis virksomheden efter skade ikke genoptages, udregnes erstatningsbeløbet for det tidsrum - maksimalt dækningsperioden - der normalt ville hengå, indtil virksomheden kunne være i drift. 9.2 Af det således udregnede beløb betales kun den del, der svarer til uundgåelige forsikrede omkostninger, som bevisligt er afholdt. 9.3 Er forsikringstager uden skyld i forhold, der medfører at virksomheden ikke genoptages, ydes erstatning uden hensyn til ovennævnte regler. 7.2 I skadetilfælde udarbejdes en opgørelse af forsikringsinteressen i henhold til afsnit Den således opgjorte interesse indgår i erstatningsberegningen, hvis den er lavere end forsikringssummen, i modsat fald anvendes forsikringssummen. 7.4 Det beløb, der skal indgå i erstatningsberegningen, betegnes erstatningsgrundlaget. 8 Erstatningsberegning 8.1 Forsikringstager kan ikke opnå mere i erstatning, end hvad der kræves til dækning af det faktisk lidte tab, der omfattes af forsikringen. 8.2 Erstatningen udgør så stor en del af erstatningsgrundlaget, som den af skaden forårsagede nedgang i omsætningen i dækningsperioden udgør af den forventede omsætning i 12 måneder respektive 24 måneder efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt. Ved omsætning forstås faktureret omsætning ekskl. merværdiafgift, ydede rabatter, bonus og anden salgsreduktion. 8.3 Hvis omsætningen hidrører fra produkter med varierende lønsomhed, tages ved erstatningsberegningen rimeligt hensyn til dette. 8.4 Hvis omkostninger spares under dækningsperioden, nedsættes erstatningen tilsvarende. 8.5 Foreligger der underforsikring, reduceres ovennævnte erstatning kun forholdsmæssigt. 8.6 Selskabet erstatter forsikringstagers rimelige omkostninger til sagkyndig assistance i forbindelse med opgørelse af driftstabet med indtil 5 % af erstatningsbeløbet for denne dækning, dog maksimalt kr Beløbet bliver ikke indeksreguleret Omkostninger i forbindelse med en eventuel vurderingsforretning erstattes dog ikke efter afsnit 8 i fællesbetingelserne. Foreligger underforsikring, reduceres omkostningerne forholdsmæssigt. side 19/40

20 Driftstabsdækning - Pos. 2 Betingelsesnr. R Forsikrede tab Direkte lønudgift 1.1 Forsikringen dækker forsikringstagers tab ved nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser (driftstab) i dækningsperioden, der er nævnt nedenfor. 1.2 Det er en betingelse, at driftstabet er en direkte følge af, at løsøret på forsikringsstedet eller de bygninger, hvori løsøret beror, rammes af en skade, der i henhold til en tegnet Brand-, Tyveriog/eller Vandskadedækning vil medføre erstatningspligt for selskabet. 1.3 Forsikringen dækker i maksimalt 3 måneder, men inden for dækningsperioden, det driftstab, som forsikringstager måtte lide ved forsinkelse som følge af offentlige myndigheders krav, stillet i forbindelse med oprydning efter en dækningsberettiget skade under løsøre- og/eller bygningsforsikringen, der i henhold til brand-, tyveri- og vandskadedækningen vil medføre erstatningspligt for selskabet. 1.4 Erstatning ydes ikke for den forøgelse af driftstabet, der skyldes strejke, lockout, brud på maskineri eller forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af forbedringer, udvidelser, offentligt påbud eller lignende. 2 Dækningsperiode 2.1 Dækningsperioden er 12 måneder. I dækningsperioden erstatter selskabet tab som følge af en forsikringsbegivenhed. 2.2 Dækningsperioden begynder på det tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed konstateres. 2.3 Tab, der - helt eller delvist - hidrører fra de første 8 timers standsning, erstattes kun, såfremt virkningen strækker sig ud over 30 dage efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret. 2.4 Når dækningsperioden ophører, sker det på samme tidspunkt på døgnet som begyndelsestidspunktet. 2.5 Forsikringstager kan forlange tidspunktet for dækningsperiodens begyndelse udskudt i indtil 6 måneder efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret. Hvis dækningsperioden ønskes udskudt, skal forsikringstager snarest muligt og inden for 1 måned efter forsikringsbegivenhedens konstatering give selskabet meddelelse om dag og tid for dækningsperiodens begyndelse. Der er dog mulighed for at træffe anden aftale med selskabet i forbindelse med skadebehandlingen Dækningsperiodens begyndelsestidspunkt kan herefter ikke yderligere ændres. 3 Forsikringsinteresse 3.1 Forsikringsinteressen er den i policen anførte procent af forventet direkte løn inkl. lønafhængige omkostninger til egne medarbejdere, der ikke henhører under Funktionærloven, respektive Lærlingeloven. 3.2 Den således udregnede løn omfatter altid de første 12 måneder efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt. 4 Forsikringssum - underforsikring Forsikringssummen skal svare til forsikringsinteressen, der opgøres i overensstemmelse med ovennævnte bestemmelser. Er forsikringssummen mindre end forsikringsinteressen, foreligger der underforsikring. I så fald dækkes kun så stor en del af det lidte tab, som svarer til den del, forsikringssummen udgør af forsikringsinteressen. 5 Skadeopgørelse 5.1 Skadeopgørelsen påbegyndes senest 14 dage efter dækningsperiodens udløb. 5.2 I skadetilfælde udarbejdes en opgørelse af forsikringsinteressen i henhold til afsnit 3. Den således opgjorte interesse indgår i erstatningsberegningen, hvis den er lavere end forsikringssummen, i modsat fald indgår forsikringssummen i erstatningsberegningen. 6 Erstatningsberegning 6.1 Forsikringstager kan ikke opnå mere i erstatning, end hvad der kræves til dækning af det faktisk lidte tab, der omfattes af forsikringen. 6.2 Erstatningen udgør inden for de i afsnit 5.2 fastsatte grænser de dokumenterede lønudgifter, som forsikringstager måtte have afholdt til egne medarbejdere, der ikke har været anvendelse for på grund af skaden, samt de hertil knyttede dokumenterede lønafhængige omkostninger. 7 Ophør af virksomheden 7.1 Hvis virksomheden efter skade ikke genoptages, udregnes erstatningsbeløbet for det tidsrum (maksimalt dækningsperioden), der normalt ville hengå, indtil virksomheden kunne være i drift. 7.2 Af det således udregnede beløb betales kun den del, der svarer til uundgåelige forsikrede omkostninger, som bevisligt er afholdt. 7.3 Er forsikringstager uden skyld i forhold, der medfører, at virksomheden ikke genoptages, ydes erstatning uden hensyn til ovennævnte regler. side 20/40

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 12 Tyveri Forsikringen dækker direkte skade på det forsikrede løsøre, når skaden skyldes en af nedenstående begivenheder: 12.1 Indbrudstyveri 12.1.1 Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 501

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Specialforsikring for erhverv Køle- og fryseanlæg Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 www.gjensidige.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser Depotrumsforsikring Forsikringsbetingelser Gælder fra februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Branddækning Side 5 3. Tyveridækning Side 6 4. Vandskadedækning Side 7 5. Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre

Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre Indholdsfortegnelse 1. Forsikrede genstande... 2 1.1 Hvilke genstande dækker forsikringen... 2 1.2 Hvilke genstande dækker forsikringen ikke... 2 1.3 Hvor dækker forsikringen...

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner Betingelser nr. 401301 Forsikringsbetingelser for Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds-

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Tyverisikringsniveauer og varegrupper

Tyverisikringsniveauer og varegrupper Side 1 af 11 Sikringsniveau 10 eller en hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog Sikringsniveau 20 side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervsforsikring 110 Brandforsikringens omfang 111 Ildsvåde, lynnedslag eller eksplosion 112 Sprængning af

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 600503 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for all-risksforsikring

Læs mere

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ERHVERVSFORSIKRING FOR LØSØRE

ERHVERVSFORSIKRING FOR LØSØRE ERHVERVSFORSIKRING FOR LØSØRE FORSIKRINGSBETINGELSER 250-1 AFSNIT NR. HOVED- OG UNDERAFSNIT 1. Sikrede 2. Hvor dækker forsikringen 3. Forsikrede genstande 3.1 - Løsøre 3.2 - Originalmodeller og -tegninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Forsikringsbetingelser for Maskin- & Maskindriftstabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASKIN- OG MASKINDRIFTSTABSFORSIKRING. 1 Maskinforsikring 1.1 Forsikringen

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Dækningsomfang 6a Brandforsikring Betingelser Løsøre

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Transportforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Transportforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 601001 Forsikringsbetingelser for Transportforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for transportforsikring

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds- eller ændringsdatoer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Transportforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Transportforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsøreindbrudstyveriforsikring. Betingelser nr. 400206

Forsikringsbetingelser for. Løsøreindbrudstyveriforsikring. Betingelser nr. 400206 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Telte/boblehaller. Forsikringsbetingelser R

Telte/boblehaller. Forsikringsbetingelser R Telte/boblehaller Forsikringsbetingelser R317 121 Gælder fra juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Stormskade og hærværk afsnit 16-18 Side 6 3. Erstatningsregler afsnit

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 340-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Dækningsomfang 1b Brand-, tyveri- og vandskadeforsikring

Læs mere

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Erhvervsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Sikrede 1 2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte 1 3. Anmeldelse af skade

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsøreindbrudstyveriforsikring. Betingelser nr. 400210

Forsikringsbetingelser for. Løsøreindbrudstyveriforsikring. Betingelser nr. 400210 Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for. Maskinforsikring og Maskindriftstabsforsikring September I samarbejde med

Vilkår for. Maskinforsikring og Maskindriftstabsforsikring September I samarbejde med Vilkår for Maskinforsikring og Maskindriftstabsforsikring 4164-7 September 1988 I samarbejde med Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark Indhold Se venligst i policen, hvilke forsikringer

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

F ORSIKRINGSBETINGELSER 41/3

F ORSIKRINGSBETINGELSER 41/3 Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR KOMBINERET ERHVERVSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed GRUNDDÆKNING 0500 Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller Betingelser nr. 800302 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for byggeog/eller anlægsarbejde KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Dækningsomfang 1c Maskinkaskoforsikring inkl. Brand-,

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008 Maj 2008 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Erhvervsløsøre Nemkonto Bornholms Brandforsikring benytter Nemkonto-systemet til

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug Betingelser nr. 503002 Forsikringsbetingelser for Ansvarsforsikring forurening - landbrug KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring Forsikringsbetingelser Maskinkaskoforsikring 1. Forsikringen dækker 1.1 Forsikringen dækker på det i policen angivne forsikringssted. 1.2 Fremgår det af policen, at der er tegnet maskinkasko, dækker forsikringen

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign.

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser af juni 2012 Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser R336 12J Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-13 Side 6 Udvidede Betingelser

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Vilkår for. Maskinforsikring og Maskindriftstabforsikring

Vilkår for. Maskinforsikring og Maskindriftstabforsikring Vilkår for Maskinforsikring og Maskindriftstabforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Antenneforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Antenneforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Antenneforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1. Kaskoforsikring 1.1 Sikrede 1.2 Forsikrede genstande 1.3 Omfang 1.4 Udvidelser 1.5 Undtagelser 1.6 Erstatningsopgørelse

Læs mere

Vilkår for. Entrepriseforsikring

Vilkår for. Entrepriseforsikring Vilkår for Entrepriseforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

Entrepriseforsikring Side 1 af 8

Entrepriseforsikring Side 1 af 8 Entrepriseforsikring Side 1 af 8 30-1 Side 1 Entrepriseforsikring Side 2 af 8 Indhold I. All risks forsikring af arbejdsobjektet... 3 1. Forsikrede genstande... 3 2. Skader der erstattes... 3 3. Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34 Side 1. Vilkår for. Antenneforsikring. Kaskoforsikring Ansvarsforsikring. 4165-5 September 1988.

TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34 Side 1. Vilkår for. Antenneforsikring. Kaskoforsikring Ansvarsforsikring. 4165-5 September 1988. TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34 Side 1 Vilkår for Antenneforsikring Kaskoforsikring Ansvarsforsikring 4165-5 September 1988 Formula TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34 Side 2 TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34

Læs mere

Vilkår for. Kraner og andet entreprenørmateriel. 4538-5 Januar 1994. I samarbejde med. Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark

Vilkår for. Kraner og andet entreprenørmateriel. 4538-5 Januar 1994. I samarbejde med. Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark Vilkår for Kraner og andet entreprenørmateriel 4538-5 Januar 1994 I samarbejde med Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark Indhold Se venligst i policen, hvilke forsikringer der er

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket?

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring A/S, tegnet gennem Leasing Fyn Bank A/S

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring A/S, tegnet gennem Leasing Fyn Bank A/S Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring A/S, tegnet gennem Leasing Fyn Bank A/S Dækningsomfang 4c Edb- og svagstrømsforsikring inkl. brand-, tyveri- og vandskadeforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Telefon +45 70 10 90 09 Gjensidige Forsikring Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 www.gjensidige.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Virksomhedsforsikring Pakkeløsning for mindre virksomheder Forsikringsbetingelser nr. 81-5, oktober 2012

Virksomhedsforsikring Pakkeløsning for mindre virksomheder Forsikringsbetingelser nr. 81-5, oktober 2012 Forsikringsaktieselskab Farvergade 17 1463 København K Tlf. 33 11 77 55 CVR nr. 16 50 08 36 www.lbforsikring.dk Virksomhedsforsikring Pakkeløsning for mindre virksomheder Forsikringsbetingelser nr. 81-5,

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser ANTENNEFORSIKRING 003-27.05.2004 Side nr. Hvor dækker forsikringen... A ANTENNEANSVAR 2 Hvem er dækket af ansvarsforsikringen... 3 Forsikringen dækker ansvar for... 4 Forsikringen dækker ikke ansvar for...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Kombineret løsøreforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Kombineret løsøreforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EDB-Forsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for EDB-Forsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for EDB-Forsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1. Forsikringens omfang 1.1 EDB-forsikring 1.2 Meromkostningsforsikring 1.3 Databærerforsikring 1.4 Undtagelser 2.

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner. Forsikringsbetingelser R335 13K

Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner. Forsikringsbetingelser R335 13K Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner Forsikringsbetingelser R335 13K Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Alm. betingelser for forsikring af

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere