Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre Indholdsfortegnelse 1. Forsikrede genstande Hvilke genstande dækker forsikringen Hvilke genstande dækker forsikringen ikke Hvor dækker forsikringen Brandforsikring Hvilke skader dækker forsikringen ikke Tyverisikring Hvilke skader dækker forsikringen Hvilke skader dækker forsikringen ikke Varegrupper... 3 Varegruppe Varegruppe Varegruppe Varegruppe Varegruppe Sikringsklasse Nedsættelse af erstatningen Vandskadeforsikring Hvilke skade dækker forsikringen Hvilke skader dækker forsikringen ikke Forsikredes forpligtelser Skadeopgørelse Inventar, maskiner M.v Færdigvarer af egen tilvirkning Varer under tilvirkning Andre genstande Inden for forsikringssummen dækkes endvidere Ud over forsikringssummen dækkes endvidere Anden forsikring Forsikringssum A. Driftstabsforsikring - Gældende for erhvervsforsikring A.1 Hvad dækkes A.2 Hvad dækkes ikke A.3 Dækningsperiode A.4 Forsikringsinteressen A.5 Begrænsning af driftstab A.6 Skadeopgørelse A.7 Erstatningsberegning A.8 Ophør af virksomheden B. Driftstabforsikring - Gældende for virksomhedsforsikring B.1 Hvad dækkes B.2 Hvad dækkes ikke B.3 Hvor dækkes B.4 Udvidelser B.5 Begrænsning af driftstab B.6 Erstatningsydelsen B.7 Erstatningsbegrænsning B.8 Ophør af virksomheden... 9 Fælles vilkår Flytning og risikoforandring Skadeanmeldelse Voldgift Forsikring andetsteds Forsikringssummer efter skade Undtagne skader Præmiens betaling Indeksregulering Fornyelse og opsigelse Lovgivning og vedtægt ERH Side 1 af 10

2 1. Forsikrede genstande 1.1 Hvilke genstande dækker forsikringen. 1) Genstande, der tilhører forsikringstageren, og som hører til virksomheden. 2) Genstande, der tilhører andre end forsikringstageren, og for hvis hændelige undergang forsikringstageren bærer risikoen. 3) Såfremt forsikringssummen er tilstrækkelig, omfatter forsikringen endvidere genstande, som befinder sig på forsikringsstedet og som tilhører andre, men som forsikringstageren ikke er pligtig til at erstatte eller bære risikoen for. 4) Dækningen for genstande tilhørende andre, jf. pkt og 1.1.3, gælder kun i det omfang, genstandene ikke er dækket ved anden forsikring. 5) Originalmodeller og tegninger er, såfremt de genfremstilles, dækket inden 15% af forsikringssummen, dog højst med kr. 6) Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, frimærker, dokumenter, manuskripter, der beror på forsikringsstedet, er forsikret med indtil kr. i almindeligt gemme og kr. i aflåset egentligt pengeskab eller boks. Ran og tyveri er forsikret med indtil 15% af forsikringssummen, dog højst med kr. Det er en betingelse, at eventuelle kasseapparater, uden for forretningstiden, henstår med åbne (udtrukne) pengeskuffer. 1.2 Hvilke genstande dækker forsikringen ikke 1) Registreringspligtige motorkøretøjer, knallerter samt sø- og luftfartøjer, medmindre de indgår i erhvervs fremstilling, reparation eller forhandling. 2) For så vidt angår brand ikke genstande der er dækket under en bygningsbrandforsikring. 1.3 Hvor dækker forsikringen 1) Forsikringen dækker skader, indtruffet på det forsikringssted, der er angivet i policen. Det er en forudsætning for selskabets erstatningspligt, at den eller de bygninger, hvori løsøret beror, er forsynet med tag, der er dækket med beton, cementtagsten, eternit, glas, metal, skifer, tagpap eller tegl. 2) Uanset ovenstående dækker forsikringen tillige, dels i bygninger på forsikringsstedet, uanset tagbeklædningens art, dels andetsteds i Danmark. Denne dækning er begrænset til i alt 15% af forsikringssummen, dog højst kr. Dækning efter reglerne om indbrudstyveri (afsnit 3) gælder dog ikke for forsikringstagerens arbejdspladser. 3) Ran og tyveri af rede penge m.v. dækkes overalt i Danmark, jf. pkt Brandforsikring Hvilke skader dækker forsikringen Tab og beskadigelse af de forsikrede genstande som følge af: 1) Brand, lynnedslag samt eksplosion fremkaldt ved kemisk proces. 2) Sprængning af dampkedler, autokedler, autoklaver, flasker med komprimeret luft og lignende beholdere, hvorved der sker en pludselig og utilsigtet udligning af forskelligt lufttryk i og uden for beholderen. 3) Pludselig tilsodning fra forskriftstmæssigt indrettet ildsted herunder oliefyr. 4) Nedstyrtning af luftfartøjer eller nedfaldende genstande derfra dog ikke skade opstået ved luftfartøjet medførte sprængstoffer. 5) Slukning 2.1 Hvilke skader dækker forsikringen ikke 1) Skade på genstande, der for at opvarmes, koges, stryges, tørres, røges e.l. udsættes for ild eller varme og derved kommer i brand eller beskadiges. 2) Lynnedslag, herunder overspænding/induktion eller andre elektroniske fænomener foreligger, når lynet er slået ned direkte i det forsikrede eller de bygninger, hvor de forsikrede genstande beror. Forsikringen dækker ikke skade ved overspænding/induktion eller elektriske fænomener i øvrigt. 3) Eksplosion er en momentant fortløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumforøgelse af reagerede stoffer ERH Side 2 af 10

3 3. Tyverisikring 3.1 Hvilke skader dækker forsikringen Tab og beskadigelse af de forsikrede genstande som følge af: 1. Indbrudstyveri. 1) Indbrudstyveri foreligger når tyven ved vold mod lukke, ved dirke, falske eller tillistede nøgler skaffer sig adgang til bygning, aflåsede værelser, lofts- og kælderrum eller skaffer sig adgang gennem åbninger der ikke er beregnet til indgang, eller stjæler, genstande gennem åbninger som tyven umiddelbart forinden har frembragt. Det er en betingelse, at døre og andre indgangsåbninger holdes forsvarligt aflåset, og at vinduer er lukkede og tilhaspede. Forsikringen dækker også de forsikringstageren som lejer eventuelt påhvilede udgifter til istandsættelse af beskadigelser, som ved indbrud eller forsøg herpå tilføjes virksomhedens lokaler (se dog punkt og 3.2.6). 2) Tyveri fra aflåsede udstillings- eller udhængsskab. Forsikringen dækker også udgifter til istandsættelse, beskadigelser som ved tyveri eller forsøg herpå tilføjes udhængsskabe (se dog punkt 3.2.6). Erstatningen er begrænset til kr. pr. forsikringsbegivenhed. 3) Tyveri af forretningscykler. Dette r en forudsætning, at cykler i forretningstiden har været henstillet aflåsede og uden for forretningstiden i forsvarligt aflåset rum, samt at stel nr. kan opgives. 4) Ran og tyveri. Ran er tyveri fra forsikringstageren eller dennes personale, sket åbenlyst og uden anvendelse af vold og bemærket af den bestjålne eller andre tilstedeværende i gerningsøjeblikket. Der skal gøres anskrig umiddelbart efter ranet. Røveri foreligger, når forsikringstageren eller dennes personale ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold fratages de forsikrede genstande. Erstatning for ran og røveri ydes med indtil 15% af forsikringssumme, dog højst med kr. i alt pr. forsikringsbegivenhed. 3.2 Hvilke skader dækker forsikringen ikke 1) Skade på genstande, der ikke beror i bygninger, åbne skure, halvtage, drivhuse eller konstruktioner, som er beklædt med plastfolie, lærred e.l. betegnes ikke som bygning. 2) Tyveri fra pengeskab eller boks forøvet ved benyttelse af koden eller nøglerne dertil, for så vidt disse har været efterladt på gerningsstedet. Tyveri forøvet af personer, der har fået overladt koden eller nøglerne. 3) Ran og røveri, ved hvis udøvelse et medlem af forsikringstagerens personale har været delagtig. 4) Tyveri fra eller skade på automater. 5) Skade på glasruder eller erstatningsmateriale herfor. 3.3 Varegrupper Selskabet har ved antagelsen af forsikringen og fastsættelsen af præmien forudsat, at nedennævnte varegrupper, beregnet til videresalg og/eller udlejning og/eller bearbejdning ikke findes på forsikringsstedet, medmindre andet fremgår af policen: Varegruppe 1 Guld, sølv, platin, palladium samt anden legering med ædelt metal, der indeholder 333o/oo rent guld eller mere, diamanter, ædelstene, ægte perler, kulturperler (ind- og uindfattede), smykke- og juvelarbejder, hvor nævnte materialer indgår. Lomme- og armbåndsure, hvis stykværdi overstiger kr. Varegruppe 2 Tobaksvarer Varegruppe 3 Edb-udstyr, herunder PC' ere, projektorer, fladskærme, programmel, og andet teknisk udstyr, der indgår i et computersystem. TV-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr, som f..eks. forstærkere, receivere mp3-, dvd- og cd-udstyr samt paraboler. Mobiltelefoner samt elektronisk tilbehør til disse. Satellitudstyr, herunder navigationsudstyr. Våben, ammunition og sprængstoffer. Foto- og filmudstyr. Læder- og skindbeklædning. Pelse og pelsværk. Parfumerivarer. Bijouteri, guld- og sølvbelagt med stykværdi over kr. Varegruppe 4 Sportsudstyr. Beklædning, (læder- og skindbeklædning hører til varegruppe 3) ERH Side 3 af 10

4 Spiritus. Cd er, dvd er samt elektroniske spil. Frimærker, filatelistiske og mønter, numismatiske. Elektroniske kontormaskiner, (som ikke hører til varegruppe 3). Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr. Varegruppe 5 Automobiler, der ikke er indregistreret samt autoreservedele og udstyr (tv-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3). Brillestil. Solbriller med stykværdi over kr. Cykler, samt reservedele og udstyr til cykler. El- og motordrevet håndværktøj. Bijouteri, guld- og sølvbelagt med stykværdi under kr. Hårde hvidevarer. Møbler med stykpris over kr. Tæpper med m2 pris på over 500 kr. Antikviteter, dog undtaget møbler med stykværdi under kr. Malerier, skulpturer og ting af kunstnerisk værdi med en stykværdi over kr. Motorcykler, scootere og knallerter, der ikke er indregistrerede samt reservedele og udstyr til disse (tv, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3). Skibs- og bådudstyr (tv, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3). Fodtøj. Ure med stykværdi under kr. Særligt løsøre i alle erhvervsvirksomheder, institutioner og foreninger Særligt løsøre i form af elektronisk udstyr (som nævnt under varegruppe 3 og 4): EDB-udstyr, herunder pc ere, projektorer, fladskærme, programmel og andet teknisk udstyr, der indgår i et computersystem. Tv-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr som f.eks. forstærkere, receivere, mp3-, dvd- og cd-udstyr samt paraboler. Foto- og filmudstyr. Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr. 3.4 Sikringsklasse Ved antagelse af forsikringen har selskabet forudsat, at forsikringsstedet er beskyttet mod indbrudstyveri som anført i særlige forsikringsbetingelser, 3.5 Nedsættelse af erstatningen Hvis enten kravene vedrørende varegruppe eller sikringsniveau ikke er overholdt, erstattes kun 60% af samtlige de beløb, som ifølge denne forsikring ville komme til udbetaling, hvis kravene havde været opfyldt. Hvis hverken kravene vedrørende varegruppe eller sikringsniveau er overholdt, nedsættes erstatningen til 40% af de nævnte beløb. 4. Vandskadeforsikring 4.1 Hvilke skade dækker forsikringen Tab og beskadigelse af de forsikrede genstande som følge af: 1) Tilfældig udtrømning af vand fra vandrør, centralvarme eller varmtvandsanlæg, luftkordineringsanlæg, sanitære installationer, afløbsrør samt akvarier. 2) Vand, der under voldsomt skybrud eller tøbrud ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer de af forsikringstageren benyttede lokaler eller stiger op af afløbsledninger. 3) Storm eller skypumpe, herunder nedbørsskade, der er en direkte følge af storm- eller skypumpeskade på bygningen samt snetryk. 4) Tilfældig udstrømning af olie eller kølevæske fra olietank, oliefyr, køleskab eller køle- og fryseanlæg. 5) Vandskade på løsøre i kælder er medmindre andet fremgår af policen dækket med indtil 25% af totalværdien. Det er dog en forudsætning, at varene er anbragt på fast, ikke vandsugende underlag mindst 10 cm. over gulvet. 4.2 Hvilke skader dækker forsikringen ikke 1) Skade på genstande, der ikke beror sig i bygninger. Åbne skure, halvtage, drivhuse eller konstruktioner, som er beklædt med plastfolie, lærred e.l. betegnes ikke som bygning. 2) Tab og beskadigelse som følge af: ERH Side 4 af 10

5 3) Langsom udsivning af vand, olie og kølervæske, vand fra tagrender incl. nedløbsrør fra tagrender, nedbør der trænger ind gennem tag eller væg, oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. 4) Tab af olie eller kølevæske samt skade forårsaget ved oliespild under påfyldning af tank. 5) Vandskade i ubeboet bygning som følge af frostsprængning, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning. 6) Skade på varer i fryse- og kølerum, forårsaget af olie og kølevæske. I detailforretninger dækkes dog skade, der skyldes tilfældigt udstrømmende kølevæske på varer i fryse- og kølerum. 4.3 Forsikredes forpligtelser Selskabets erstatningspligt er betinget af, at forsikringstageren i det omfang, det er ham muligt, drager omsorg for: At der i uopvarmede lokaler i frostperioder sker behørig lukning af vandtilførsel og tømning af rør og varmeanlæg, herunder varmtvandsbeholdere og wccisterne, når disse ikke benyttes. At de ovenfor under punkt nævnte anlæg i uopvarmede bygninger til stadighed holdes tømt. At radiatorer i frostperioder ikke aflukkes, så de kan fryse. At optøning af frosne rørledninger kun foretages af autoriserede fagfolk. At røranlæg med dertil hørende installationer vedligeholdes forsvarligt. 5. Skadeopgørelse 5.1 Inventar, maskiner m.v. Erstatning på inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr opgøres på grundlag af nyværdien, hvorved forstås genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden uden fradrag for alder og brug, men med rimelig fradrag for værdiforringelse ved nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. I skadetilfælde opgøres tabet som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi umiddelbart før og deres værdi værdi umiddelbart efter skaden. Medmindre anden aftale er indtruffet med selskabet, skal beskadigede genstande inden 1 år fra skadedagen være istandsat eller genanskaffelse efter selskabets skøn betryggende sikret. I modsat fald ydes kun erstatning på grundlag af dagsværdien. Forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af erstatningen udbetales først, når de beskadigede genstande er istandsat eller genanskaffet, resp. istandsættelse eller genanskaffelse efter selskabets skøn betryggende sikret. 5.2 Færdigvarer af egen tilvirkning Erstatning for genstande, som forsikringstageren selv har tilvirket til salg, fastsættes på grundlag af den pris, som ved salg på almindelige vilkår ville kunne opnås umiddelbart før skadens indtræden med fradrag for regelmæssige salgsomkostninger, undgået handelsrisiko samt fordelen ved kontant betaling, dog kun for så vidt forsikringstageren ikke derved opnår en fordel, som han ikke ville have opnået, såfremt skaden ikke havde fundet sted. 5.3 Varer under tilvirkning Genstande som forsikringstageren selv har under tilvirkning med senere salg for øje, erstattes på grundlag af materiale værdi og produktionsomkostninger. Hertil lægges en forholdsmæssig andel, dels af forsikringstagerens generalomkostninger, dels af avancen ved færdigvarens salg til en pris der på almindelige vilkår kunne opnås umiddelbart før forsikringsbegivenhedens indtræden med fradrag som anført under punkt Andre genstande Andre genstande erstattes på grundlag af genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden med rimelige fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder (dagsværdi). 5.5 ad Selskabet er berettiget til, at lade en beskadiget genstand sætte i samme stand som før skaden eller levere en tilsvarende genstand. 6. Inden for forsikringssummen dækkes endvidere a) Genstande, der bortkommer i forbindelse med en forsikringsbegivenhed. b) Udgifter, som i anledning af en forsikringsbegivenhed er afholdt til genfremstilling af kartoteker og forretningsbøder med indtil 5% af forsikringssummen, højst kr. 7. Ud over forsikringssummen dækkes endvidere 1) Rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en forsikringsbegivenhed. 2) Nødvendige udgifter til: Fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved ERH Side 5 af 10

6 skadebekæmpelse efter en af forsikringen omfattet forsikringsbegivenhed. 3) Oprydning efter en af forsikringen omfattet forsikringsbegivenhed, herunder bortskaffelse og destruktion af forsikrede genstande, herunder hjælpestoffer til produktion, affald og lignende fra virksomheden. Den udvidede forurenings- og oprydningsdækning ydes på 1. risikobasis, hvorfor underforsikring ikke kan gøres gældende. Erstatning er begrænset til 20% dog mindst kr.: og højst kr.: , af policens samlede løsøreforsikringssum, pr. forsikringsbegivenhed. Forsikringen dækker ikke udgifter til udgravning, oprydning, rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft det omgivende miljø, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af forsikringen omfattet begivenhed. 8. Anden forsikring Er en del af de ved denne police forsikrede genstande tillige dækket ved anden police, skal nærværende polices forsikringssum først og fremmest anvendes til dækning af de genstande, som den anden police ikke omfatter. Fordelingen skal dog foretages således, at eventuelt over eller underforsikring så vidt mulig bliver lige stor for samtlige forsikringsgenstande. Er der ved flere policer tegnet forsikringer, som uden særlig præmieberegning yder samme dækning som angivet i pkt , 1.1.6, 1.3.2, og 6.1, reduceres de nævnte dækninger forholdsmæssigt, således at der tilsammen højst kan erstattes efter de givne regler. 9. Forsikringssum Forsikringen dækker med indtil den i policen anførte forsikringssum. Forsikringssummen skal fastsættes efter samme regler som gælder for erstatningsydelsen (se pkt. 5). Indeholder policen mere end en position, betragtes hver enkelt position som en selvstændig forsikring. Omfatter policen flere forsikringssteder med hver sin forsikringssum, betragtes forsikringen for det enkelte forsikringssted ligeledes som en selvstændig forsikring. Ændres værdien af de forsikrede genstande, skal selskabet underrettes. Er de forsikrede genstandes værdi større end forsikringssummen, ydes kun forholdsmæssig erstatning. Brand- Tyveri og vandskadeforsikringerne omfatter ikke driftstab og andre indirekte tab. 10. A. Driftstabsforsikring - Gældende for erhvervsforsikring 10.A.1 Hvad dækkes Forsikringen dækker inden for den i policen anførte dækningsperiode, forsikringstagerens tab ved nedgang af omsætning af varer og tjenesteydelser (driftstab) som følge af skade på de forsikrede genstande eller på de bygninger, hvori de befinder sig, under forudsætning af: 1) At skaden er af en sådan art, at den efter sædvane omfattes af en brandforsikring eller 2) At nærværende police medindbefatter tyveri og/eller vandskadeforsikring, og at der drejer sig om en af de i punkt 3 og 4 nævnte, og af forsikringen omfattende skadehændelser. 10.A.2 Hvad dækkes ikke 1) Driftstab som følge af kortslutning, jf. pkt ) Forøgelse af driftstab, der skyldes forhold som nævnt i punkt 16, endvidere strejke, lockout eller forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af forberedning, udvielse, offentlig påbud e.l. 10.A.3 Dækningsperiode 1) Dækningsperioden er det i policen anførte tidsrum, for hvilket forsikringsselskabet erstatter tab som følge af en forsikringsbegivenhed. 2) Dækningsperioden begynder på det tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed konstateres. 3) I tilfælde, hvor følgerne af en forsikringsbegivenhed ikke strækker sig ud over de 30 dage, efter at forsikringsbegivenheden er konstateret, omfatter dækningen ikke den nedgang af omsætning af varer og tjenesteydelser, som skyldes standsning helt eller delvis af forsikringstagerens virksomhed i de første 8 timer efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret. 4) Dækningsperioden ophører så mange måneder senere, som svarer til det i policen angivne antal måneder og på samme tidspunkt på døgnet som begyndelsestidspunktet. For forsikringer med en dækningsperiode på 12 måneder og derover kan forsikringstageren forlange tidspunktet for dækningsperiodens begyndelse udskudt i indtil 6 måneder, efter at forsikringsbegivenheden er konstateret. Hvis dækningsperioden ønskes udskudt, skal forsikringsbegivenhedens konstatering give selskabet meddelelse om en dag og tid for dækningsperiodens begyndelse. Dækningsperiodens begyndelsestidspunkt kan herefter ikke yderligere ændres. 10.A.4 Forsikringsinteressen 1) Forsikringssummen skal svare til forsikringsinteressen. Er forsikringssummen ERH Side 6 af 10

7 mindre end forsikringsinteressen foreligger der underforsikring, og i så fald dækkes kun så stor en del af det lidte tab, som svarer til den del, forsikringssummen udgør af forsikringsinteressen. 2) For forsikring under pos. I., med en dækningsperiode på 6 eller 12 måneder er forsikringsinteressen forsikringstagerens forventede samlede omsætning af varer eller tjenesteydelser i de første 12 måneder efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt med fradrag ad forventet forbrug i samme periode af: indkøbte handelsvarer til videresalg, råvarer og halv fabrikata, indkøbte handelsvarer til videresalg, råvarer og halvfabrikata, direkte løn incl. lønafhængige omkostninger til medarbejdere, der ikke henhører under Funktionærloven, respektive Lærlingeloven. 3) For forsikringer med en dækningsperiode på 18 eller 24 måneder er forsikringsinteressen forsikringstagerens forventede samlede omsætning af varer og tjenesteydelser i de første 24 måneder efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt med fradrag af forventet forbrug i samme periode af det under pkt. 10.A.4.2, anførte. 4) Ved omsætning forstås faktureret omsætning excl. merværdiafgift, ydede rabatter, bonus og anden salgsreduktion. 5) Forsikringsinteressen for pos II er den i policen anførte procent af forventet direkte løn incl. lønafhængige omkostninger til egne medarbejdere der ikke henhører under funktionærloven, respektive lærlingeloven. Den således definerede løn omfatter altid de første 12 måneder efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt. 10.A.5 Begrænsning af driftstab Er skaden sket, er forsikringstageren i samarbejde med selskabet forpligtet til i videst muligt omfang, at afværge og begrænse skadens virkninger, herunder at søge at opretholde sin omsætning af varer og tjenesteydelser. 10.A.6 Skadeopgørelse 1) Skadeopgørelse påbegyndes senest 14 dage efter dækningsperiodens udløb. 2) I skadetilfælde udarbejdes for pos. I en opgørelse af forsikringsinteressen. Den således opgjorte interesse indgår i erstatningsberegningen, hvis den er lavere end forsikringssummen; i modsat fald anvendes forsikringssummen. Det beløb, der skal indgå i erstatningsberetningen, betegne erstatningsgrundlaget. 3) I skadetilfælde udarbejdes for pos. II en opgørelse af forsikringsinteressen, der indgår i erstatningsberegningen, hvis den er lavere end forsikringssummen; i modsat fald indgår forsikringssummen i erstatningsberegningen. 10.A.7 Erstatningsberegning Forsikringstageren kan ikke opnå mere i erstatning, end hvad der kræves til dækning af det faktisk lidte tab, der omfattes af forsikringen. 1) Erstatningen for pos. I udgør så stor en del af erstatningsgrundlaget, som den af skade forårsagede nedgang i omsætningen i dækningsperioden udgør af den forventede omsætning i 12 respektive 24 måneder efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt. Ved omsætning forstås faktureret omsætning excl. merværdiafgift, ydede rabatter, bonus og anden salgsreduktion. 2) Dersom omsætningen hidrører fra produkter med varierende lønsomhed, tages ved erstatningsberegningen rimelige hensyn hertil. 3) Dersom omkostninger spares under dækningsperioden, nedsættes erstatningen tilsvarende. 4) Efter samråd med selskabet erstattes rimelige omkostninger, der afholdes i henhold til punkt 10.A.5, dog kun i det omfang, de har virkning i dækningsperioden, og for øvrigt med den begrænsning, at selskabets samlede ydelse (incl. sådanne omkostninger) ikke kan blive større end hvis de under pkt. 10.A.5 nævnte foranstaltninger ikke var foretaget. Foreligger underforsikring reduceres forholdsmæssigt. 5) Selskabet erstatter forsikringstagerens rimelige omkostninger til sagkyndig assistance bortset fra forsikringstagerens omkostninger i forbindelse med en eventuel vurderingsforretning i forbindelse med opgørelse af en erstatningsberettigende skade med ind til 1 af forsikringssummen for pos. I, dog maksimalt kr. Foreligger underforsikring reduceres erstatningen forholdsmæssigt. 6) Erstatningen for pos. II udgør inden for de efter pkt. 10.A.6.3 fastsatte grænser de dokumenterede lønudgifter, som forsikringstageren måtte have afholdt til egne medarbejdere, der ikke har været anvendelse for på grund af skaden, samt de hertil knyttede dokumenterede ERH Side 7 af 10

8 10.A.8 Ophør af virksomheden 1) Hvis virksomheden efter skade ikke genoptages, udregnes erstatningsbeløbet for det tidsrum inden for dækningsperioden, der normalt ville hengå indtil virksomheden kunne være i drift. 2) Af det således udregnede beløb betales kun den del, der svarer til uundgåelige forsikrede omkostninger, som bevisligt er afholdt. 3) Dersom forhold, som forsikringstageren ikke er herre over, er skyld i, at virksomheden ikke genoptages, ydes erstatning uden hensyn til punkt 10.A B. Driftstabforsikring - Gældende for virksomhedsforsikring 10.B.1 Hvad dækkes Forsikringen dækker, inden de for de første 12 måneder efter forsikringsbegivenhedens konstatering, forsikringstagerens tab som følge af nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser (driftstab) som følge af skade på de forsikrede genstande eller på de bygninger, hvori de befinder sig under forudsætning af at skaden er dækket i henhold til almindelige forsikringsbetingelser, punkt 2, 3 og B.2 Hvad dækkes ikke Forøgelse af driftstab, der skyldes forhold som nævnt i pkt. 16, eller strejke, lockout eller forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af forbedring, udvielse, offentlig påbud e.l. 10.B.3 Hvor dækkes På Forsikringsstedet, der er angivet i policen. 10.B.4 Udvidelser Med indtil 15% af forsikringssummen, dog højst kr. pr. forsikringsbegivenhed dækker forsikringen driftstab, som forsikringstageren måtte lide, som følge af skade, som vil berettige til erstatning i henhold til almindelige forsikringsbetingelser pkt. 2, 3 eller 4 (brand, tyveri eller vandskade), og som indtræffer. 1) På forsikringsstedet i bygninger, hvis tagbeklædning er anderledes end beton, cementtagsten, eternit, glas, metal, skifer, tagpap eller tegl. 2) På ejendomme andetsteds i Danmark, hvor genstandene vil være dækket af brand, tyveri eller vandskadeforsikring. 3) På ejendomme andetsteds i Danmark eller udlandet, og som benyttes af forsikringstagerens leverandører, aftagere og/eller reparatører af driftsudstyr. 4) Under transport i Danmark eller udlandet (excl. Lufttransport) direkte fra leverandører til forsikringstageren eller direkte til og fra forsikringstagerens reparatør af driftsudstyr. Ophold i forbindelse med transporten betragtes som en del af denne. Udvidelsen gælder kun for driftstab, der skyldes skader som er omfattet af forsikringen. 10.B.5 Begrænsning af driftstab Er skade sket, er forsikringstageren i samarbejde med selskabet forpligtet til i videst muligt omfang, at afværge og begrænse skadens virkninger, herunder at søge, at opretholde sin omsætning af varer og tjenesteydelser. 10.B.6 Erstatningsydelsen I skadestilfælde opgøres den af skaden i de første 12 måneder efter dennes konstatering forårsagede forskel mellem: 1) Den forventede omsætning med fradrag af forventet forbrug af: i. indkøbte handelsvarer til videresalg, ii. råvarer og halvfabrikata. 2) og den konstaterede omsætning med fradrag af konstateret forbrug som anført ovenfor. Ved omsætning forstås faktureret omsætning excl. Merværdiafgift, ydede rabatter, bonus og anden salgsreduktion. Dersom omsætningen hidrører fra produkter med varierende lønsomhed, ages ved erstatningsberegningen rimelige hensyn hertil. 3) Efter samråd med selskabet erstattes rimelige omkostninger, der afholdes i henhold til punkt 10.B.5, dog kun i det omfang, de har virkning i dækningsperioden, og for øvrigt med den begrænsning, at selskabets samlede ydelse (incl. sådanne omkostninger) ikke kan blive større, end hvis de under punkt 10.B.5 nævnte foranstaltninger ikke var foretaget. 4) Foreligger der underforsikring for brand, tyveri eller vandskadeforsikringen, reduceres erstatningen forholdsmæssigt. 10.B.7 Erstatningsbegrænsning Forsikringstageren kan ikke opnå mere i erstatning end hvad der kræves til dækning af det faktisk lidte tab, der omfattes af forsikringen. Erstatningen nedsættes med sparede omkostninger, herunder lønomkostninger som forsikringstageren kan frigøre sig for ERH Side 8 af 10

9 10.B.8 Ophør af virksomheden 1) Hvis virksomheden efter skade ikke genoptages, udregnes erstatningsbeløbet for det tidsrum inden for dækningsperioden, der normalt ville hengå indtil virksomheden kunne være i drift. 2) Af det således udregnede beløb betales kun den del, der svarer til uundgåelige forsikrede omkostninger, som bevisligt er afholdt. 3) Dersom forhold, som forsikringstageren ikke er herre over, er skyld i, at virksomheden ikke genoptages, ydes erstatning uden hensyn til punkt 10.B.8.2. Fælles vilkår 11. Flytning og risikoforandring Flyttes virksomheden eller genstande, der omfattes af forsikringen til en anden adresse end opgivet i policen, skal ny adresse meddeles selskabet. Ændres risikoforholdene, således at forsikringsstedet, virksomhedens art eller andre forhold ikke er som beskrevet i policen, herunder ejerskifte, skal selskabet underrettes. 12. Skadeanmeldelse Skade skal snarest anmeldes til selskabet. Tyveri, ran og røveri skal desuden straks anmeldes til politiet. I skadetilfælde er forsikringstageren forpligtet til så vidt muligt, at afværge eller begrænse skaden lige som selskabet er berettiget til, at foretage dertil sigtende foranstaltninger. Forsikringstageren skal på forlangende levere en fortegnelse over det skaderamte og ikke skaderamte løsøre til selskabet. 13. Voldgift Skulle der opstå uenighed mellem forsikringstageren og selskabet om skadens opgørelse, kan hver af parterne forlange spørgsmålet afgjort ved voldgift. Voldgiftsretten består af 3 medlemmer. Hver part vælger 1 medlem, mens formanden, der skal være jurist, udpeges af præsidenten for Sø og Handelsretten, hvis voldgiftsmændene ikke kan blive enige herom. For voldgiftsretten gælder i øvrigt lovgivningens almindelige regler om voldgift. 14. Forsikring andetsteds Forsikringstageren skal anmelde til selskabet, når der tegnes anden sideløbende forsikring. Fremgår det af en anden forsikringsaftale, som dækker samme risici, at erstatningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatning udredes forholdsmæssigt af selskaberne. 15. Forsikringssummer efter skade Efter en skade forbliver forsikringssummer uforandrede. Dog er forsikringstageren i tilfælde hvor erstatningsbeløbet måtte overstige 10% af forsikringssummen for den skaderamte forsikring forpligtet til, at betale en tillægspræmie, udregnet af erstatningsbeløbet, fra skadedagen til forsikringsårets udløb medmindre forsikringssummen ønskes nedsat. 16. Undtagne skader Forsikringen dækker ikke skade eller udbredelse af skade, der er direkte eller indirekte forårsaget af eller står i forbindelse med: a) Krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder. b) Jordskælv eller andre naturforstyrrelser. c) Atomreaktioner, f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning, (fusion) og radioaktivt henfald uanset om en sådan skade sker i krigstid eller fredstid. Skade som forårsages af kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt eller videnskabeligt formål, erstattes dog, såfremt anvendelsen er forskriftsmæssig og ikke står i forbindelse med reaktor eller acceleratordrift. 17. Præmiens betaling Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier til de anførte forfaldsdage. Præmien opkræves over giro, og forsikringstageren betaler portoudgifterne herved. Opkræves præmien efter aftale på anden måde, betaler forsikringstageren udgifterne herved. Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal selskabet straks underrettes. Betales præmien ikke, sender selskabet en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Denne påmindelse indeholder oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt senest 14 dage efter påmindelsens udsendelse. Hvis selskabet har udsendt en sådan påmindelse, er selskabet berettiget til, at opkræve ekspeditionsgebyr. 18. Indeksregulering De på policen angivne forsikringssummer samt præmien reguleres hvert år på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte timelønsindeks ERH Side 9 af 10

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 501

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 12 Tyveri Forsikringen dækker direkte skade på det forsikrede løsøre, når skaden skyldes en af nedenstående begivenheder: 12.1 Indbrudstyveri 12.1.1 Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Tyverisikringsniveauer og varegrupper

Tyverisikringsniveauer og varegrupper Side 1 af 11 Sikringsniveau 10 eller en hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog Sikringsniveau 20 side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervsforsikring 110 Brandforsikringens omfang 111 Ildsvåde, lynnedslag eller eksplosion 112 Sprængning af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds-

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Forsikringsbetingelser for Maskin- & Maskindriftstabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASKIN- OG MASKINDRIFTSTABSFORSIKRING. 1 Maskinforsikring 1.1 Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner Betingelser nr. 401301 Forsikringsbetingelser for Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

ERHVERVSFORSIKRING FOR LØSØRE

ERHVERVSFORSIKRING FOR LØSØRE ERHVERVSFORSIKRING FOR LØSØRE FORSIKRINGSBETINGELSER 250-1 AFSNIT NR. HOVED- OG UNDERAFSNIT 1. Sikrede 2. Hvor dækker forsikringen 3. Forsikrede genstande 3.1 - Løsøre 3.2 - Originalmodeller og -tegninger

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Gjensidige Forsikring Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47

Læs mere

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsøreindbrudstyveriforsikring. Betingelser nr. 400210

Forsikringsbetingelser for. Løsøreindbrudstyveriforsikring. Betingelser nr. 400210 Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser Depotrumsforsikring Forsikringsbetingelser Gælder fra februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Branddækning Side 5 3. Tyveridækning Side 6 4. Vandskadedækning Side 7 5. Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsøreindbrudstyveriforsikring. Betingelser nr. 400206

Forsikringsbetingelser for. Løsøreindbrudstyveriforsikring. Betingelser nr. 400206 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 600503 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for all-risksforsikring

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

F ORSIKRINGSBETINGELSER 41/3

F ORSIKRINGSBETINGELSER 41/3 Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR KOMBINERET ERHVERVSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed GRUNDDÆKNING 0500 Fællesbetingelser

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Dækningsomfang 1b Brand-, tyveri- og vandskadeforsikring

Læs mere

Vilkår for. Maskinforsikring og Maskindriftstabsforsikring September I samarbejde med

Vilkår for. Maskinforsikring og Maskindriftstabsforsikring September I samarbejde med Vilkår for Maskinforsikring og Maskindriftstabsforsikring 4164-7 September 1988 I samarbejde med Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark Indhold Se venligst i policen, hvilke forsikringer

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring Forsikringsbetingelser Maskinkaskoforsikring 1. Forsikringen dækker 1.1 Forsikringen dækker på det i policen angivne forsikringssted. 1.2 Fremgår det af policen, at der er tegnet maskinkasko, dækker forsikringen

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Dækningsomfang 1c Maskinkaskoforsikring inkl. Brand-,

Læs mere

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 340-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Virksomhedsforsikring Pakkeløsning for mindre virksomheder Forsikringsbetingelser nr. 81-5, oktober 2012

Virksomhedsforsikring Pakkeløsning for mindre virksomheder Forsikringsbetingelser nr. 81-5, oktober 2012 Forsikringsaktieselskab Farvergade 17 1463 København K Tlf. 33 11 77 55 CVR nr. 16 50 08 36 www.lbforsikring.dk Virksomhedsforsikring Pakkeløsning for mindre virksomheder Forsikringsbetingelser nr. 81-5,

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds- eller ændringsdatoer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Specialforsikring for erhverv Køle- og fryseanlæg Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 www.gjensidige.dk

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler.

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. FORSIKRINGSBETINGELSER 362-1. ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG. 1.1. Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Erhvervsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Sikrede 1 2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte 1 3. Anmeldelse af skade

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Dækningsomfang 6a Brandforsikring Betingelser Løsøre

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Transportforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Transportforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 601001 Forsikringsbetingelser for Transportforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for transportforsikring

Læs mere

Vilkår for. Maskinforsikring og Maskindriftstabforsikring

Vilkår for. Maskinforsikring og Maskindriftstabforsikring Vilkår for Maskinforsikring og Maskindriftstabforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EDB-Forsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for EDB-Forsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for EDB-Forsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1. Forsikringens omfang 1.1 EDB-forsikring 1.2 Meromkostningsforsikring 1.3 Databærerforsikring 1.4 Undtagelser 2.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug Betingelser nr. 503002 Forsikringsbetingelser for Ansvarsforsikring forurening - landbrug KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Kombineret løsøreforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Kombineret løsøreforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket?

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring A/S, tegnet gennem Leasing Fyn Bank A/S

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring A/S, tegnet gennem Leasing Fyn Bank A/S Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring A/S, tegnet gennem Leasing Fyn Bank A/S Dækningsomfang 4c Edb- og svagstrømsforsikring inkl. brand-, tyveri- og vandskadeforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Transportforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Transportforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Antenneforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Antenneforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Antenneforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1. Kaskoforsikring 1.1 Sikrede 1.2 Forsikrede genstande 1.3 Omfang 1.4 Udvidelser 1.5 Undtagelser 1.6 Erstatningsopgørelse

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Sammenligning Erhvervsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller Betingelser nr. 800302 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for byggeog/eller anlægsarbejde KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Vilkår for. Kraner og andet entreprenørmateriel. 4538-5 Januar 1994. I samarbejde med. Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark

Vilkår for. Kraner og andet entreprenørmateriel. 4538-5 Januar 1994. I samarbejde med. Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark Vilkår for Kraner og andet entreprenørmateriel 4538-5 Januar 1994 I samarbejde med Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark Indhold Se venligst i policen, hvilke forsikringer der er

Læs mere

Entrepriseforsikring Side 1 af 8

Entrepriseforsikring Side 1 af 8 Entrepriseforsikring Side 1 af 8 30-1 Side 1 Entrepriseforsikring Side 2 af 8 Indhold I. All risks forsikring af arbejdsobjektet... 3 1. Forsikrede genstande... 3 2. Skader der erstattes... 3 3. Forsikringen

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Nyropsgade 45 DK-1602 København K Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 560107 Forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34 Side 1. Vilkår for. Antenneforsikring. Kaskoforsikring Ansvarsforsikring. 4165-5 September 1988.

TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34 Side 1. Vilkår for. Antenneforsikring. Kaskoforsikring Ansvarsforsikring. 4165-5 September 1988. TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34 Side 1 Vilkår for Antenneforsikring Kaskoforsikring Ansvarsforsikring 4165-5 September 1988 Formula TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34 Side 2 TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser ANTENNEFORSIKRING 003-27.05.2004 Side nr. Hvor dækker forsikringen... A ANTENNEANSVAR 2 Hvem er dækket af ansvarsforsikringen... 3 Forsikringen dækker ansvar for... 4 Forsikringen dækker ikke ansvar for...

Læs mere

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Edb-forsikring Forsikrings betingelser Nr. 70-1 Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

DK-CAMP ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

DK-CAMP ERHVERVSLØSØREFORSIKRING DK-CAMP ERHVERVSLØSØREFORSIKRING 0103-20.01.2006 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 4 Brandforsikring... 5 Tyveriforsikring...

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere