Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab"

Transkript

1 Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Dækningsomfang 1c Maskinkaskoforsikring inkl. Brand-, tyveri- og vandskadeforsikring Betingelser Løsøre branddækning Løsøre tyveridækning Løsøre vandskadedækning Maskinkaskodækning Forsikringen træder i kraft og udløber samtidig med leasingaftalen, og forsikringen dækker iht. følgende forsikringsbetingelser og det af Leasing Fyn udleverede certifikat.

2 Maskinkaskodækning i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For Maskinkaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte fællesbetingelser for Erhvervsforsikringen. Hvem er dækket? 2. Forsikringstageren Forsikringstageren som ejer eller bruger af det forsikrede. Hvad omfatter maskinkaskodækningen? 3. Maskinkaskodækningen kan omfatte: Maskinkaskoskader (pkt. 4-5) Ekstraordinære udgifter (pkt. 6) Af policen fremgår det, hvilke af disse dækninger De har købt. 4. Ved maskinkaskoskader omfatter dækningen: Skade på de forsikrede genstande ved pludselige og uforudsete hændelser af en hvilken som helst årsag med de nedenfor angivne undtagelser. Dækningen forudsætter, at forsikringsgenstandene er færdigmonteret på forsikringsstedet og prøvekørt samt tilfredsstillende afleveret. Forsikringen dækker tillige under udførelse af rensning, vedligeholdelse og flytning indenfor forsikringsstedet. 5. Maskinkaskodækningen omfatter ikke: skade, der skyldes, at maskinerne overbelastes eller ikke anvendes efter deres bestemmelse eller konstruktion. skade, for hvilken en leverandør eller transportør er ansvarlig iflg. kontrakt eller lov. den risiko der er forbundet med at forsikringstageren lejer, låner eller leaser ting ud, med mindre andet er anført i policen. normal slitage, gradvis forringelse, rust, tæring, forbrænding, tilkulning, oxydering, skrammer i malede eller polerede flader, og vedligeholdelsesudgifter af enhver art. Driftstab eller andre indirekte følgeskader. skade, der skyldes mangelfuld pasning eller ikke behørig vedligeholdelse, for så vidt dette kan lægges forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbejdere til last. skade, der skyldes forsætlig handling eller grov uagtsomhed fra forsikringstagerens eller dennes ansvarlige medarbejderes side. skade, der skyldes fejl eller mangler, som forelå ved forsikringens tegning og var eller burde være forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbejdere bekendt. olie og kølemedier eller skade, der alene rammer pakninger, stempelringe, kiler, remme, snore, værktøj, forme, standser, matricer, skriftskiver eller andre sådanne dele, som fra tid til anden fordrer udskiftning. fundamenter og murværk. begivenheder, der alene består i funktionsfejl. skade, der er en følge af forsikringsbegivenheder, som er eller ville være dækket af en på almindelige danske betingelser tegnet brand-, tyveri- og vandskadeforsikring. Hvad omfatter ekstraordinære udgifter? 6. Ekstraordinære udgifter omfatter: Skader som skyldes strejke, lockout, force majeure, over-, nat- eller helligdagsarbejde samt luft og ekspresfragt erstattes kun når policen indeholder særlig bestemmelse herom. Kan reservedele ikke fremskaffes eller kun på uforholdsmæssig bekostelig måde, ydes erstatning i forhold til, hvad det normalt ville have kostet at udbedre skaden. Udgift til foreløbig reparation er Codan uvedkommende.

3 Hvilke ting er dækket? 7. Maskiner Maskinkaskodækningen omfatter de maskiner der er specificeret i policen for Kaskoforsikring for løsøre under afsnittet Maskinkaskodækning specifikation. Hvor dækkes tingene? 8. På forsikringsstedet Maskinkaskodækningen omfatter skade på de for-sikrede ting, når de befinder sig på den/de adresse(r) dækningen er tegnet for. Hvordan fastsættes erstatningen? 9. Erstatningsopgørelse for totalskader Såfremt skaden ikke kan afhjælpes ved reparation, opgøres tabet som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi og deres værdi efter skaden. 10. Erstatningsopgørelse for partiel skade Codan godtgør de normale omkostninger ved istandsættelse af de forsikrede genstande til den brugsstand, hvori de befandt sig umiddelbart før skadens indtræden. 11. Genanskaffelsespligt Maskiner skal inden 1 år fra skadedagen være genanskaffet, resp. genanskaffelse efter Codans skøn betryggende sikret, i modsat fald opgøres tabet på grundlag af dagsværdien. Forskellen mellem den til nyværdi og den til dagsværdi svarende del af erstatningen udbetales først, når de skaderamte genstande er genanskaffet, respektive genanskaffelse efter Codans skøn betryggende sikret. 12. Ekstraudgifter m.v. Transport af maskiner, dele heraf eller reparationsgrej samt udgifter, f.eks. som følge af gennembrydning eller afstivning af mure og gulve, rydning og reparation af veje eller lignende, erstattes efter normale takster. Kan reservedele ikke fremskaffes eller kun på uforholdsmæssig bekostelig måde, ydes erstatning i forhold til, hvad det normalt ville have kostet at udbedre skaden. Udgift til foreløbig reparation er Codan uvedkommende. 13. Ændring efter skade Anvendelse af andre materialekvaliteter end de oprindelige eller ændring af maskinens konstruktion i forbindelse med en skade må kun finde sted med Codans samtykke. 14. Dagsværdi Ved dagsværdi forstås genanskaffelsesprisen incl. fragt, montage, told og andre afgifter umiddelbart før skadens indtræden med rimeligt fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. 15. Nyværdi Ved nyværdi forstås den efter dagsværdiprincippet udregnede værdi uden fradrag for alder og brug, men alene med rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. 16. Underforsikring Hvis det i skadetilfælde viser sig, at den faktiske nyværdi af hver maskine er højere end forsikringssummen, foreligger der underforsikring, og skaden erstattes kun forholdsmæssigt. Omfatter maskinkaskodækningen mere end 1 maskine, opgøres underforsikring særskilt for hver enkelt maskine. Selvrisiko 17. Selvrisiko Af enhver skade bærer forsikringstageren den for Maskinkaskodækningen anførte selvrisiko pr. maskine. Er der sket beskadigelser ved flere af hinanden uafhængige hændelser, gælder selvrisikoen for hver af disse, selvom beskadigelserne opdages og/eller udbedres ved samme lejlighed. Foreligger underforsikring fradrages selvrisikoen fuldt ud i den andel af skadebeløbet, der efter underforsikringsreglerne falder på Codan.

4 Forhold under forsikringens løbetid 18. Sikkerhedsforskrifter Det er en forudsætning for forsikringsdækningen: at forsikringstageren og dennes ansvarlige medarbejdere holder de forsikrede maskiner med tilbehør i god og driftssikker stand og straks lader fejl og mangler, som kommer til hans eller deres kundskab afhjælpe, herunder lader de reparationer og ændringer udføre, som Codan måtte anse for nødvendige. at de af offentlig myndighed givne forskrifter overholdes. at de af fabrikant eller leverandør givne anvisninger om de forsikrede genstandes betjening, benyttelse, belastning og vedligeholdelse overholdes. 4

5 Løsøre Branddækning I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For Løsøre Branddækning gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte fællesbetingelser for Erhvervsforsikringen. Hvem er dækket? 2. Forsikringstageren Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede. Hvad omfatter branddækningen? 3. Branddækningen omfatter direkte skader som følge af: brand (pkt. 5-6) kortslutning (pkt. 7-10) induktion/overspænding (pkt ) der medfører tab eller beskadigelse af de forsikrede ting. 4. Branddækningen omfatter desuden: følgeudgifter (pkt ) nedstyrtning af eller fra luftfartøj. pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt ildsted til rumopvarmning. slukning, når der er tale om en forsvarlig foranstaltning for at begrænse en skade som er omfattet af branddækningen. 6. Ved brand omfatter dækningen ikke: skader ved ild, der ikke kan betegnes som brand, for eksempel svidning, forkulning, overophedning eller smeltning. skader på genstande, der for at opvarmes, koges, stryges, tørres, røges eller lignende, udsættes for ild eller varme og derved kommer i brand eller beskadiges. skader ved kortslutning eller andre rent elektriske fænomener på elektrisk eller elektronisk materiel af enhver art, herunder skader på tilhørende isolationsmateriale. skader ved overspænding/induktion eller elektriske fænomener iøvrigt. sønderrivning af dampkedler og autoklaver som følge af materialesvigt eller indvirken af centrifugalkraft, væsketryk eller istryk eller skader som følge af tørkogning. nedstyrtning af eller fra luftfartøj, når skaden er forårsaget af medførte sprængstoffer. skader, som er eller ville være omfattet af en Løsøre vanddækning eller en Løsøre tyveridækning. driftstab eller andre indirekte tab. Brand 5. Ved brand omfatter dækningen direkte skader som følge af: ildebrand. lynnedslag, herunder overspændning/induktion eller andre elektriske fænomener, når lynet er slået ned direkte i det forsikrede løsøre eller de bygninger, hvor de forsikrede genstande beror. eksplosion, som er en momentant forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer. sprængning af dampkedler og autoklaver, hvorved der sker en pludselig utilsigtet udligning af forskelligt lufttryk i og udenfor beholderen. Kortslutning Af policen fremgår det, om De har købt dækningen. 7. Kortslutning omfatter direkte skader som følge af: kortslutning eller andre elektriske fænomener på elektrisk materiel, der omfattes af løsøreforsikringen. Ved kortslutning forstås en utilsigtet forbindelse mellem strømførende dele eller mellem strømførende del og stel/jord, der udløser en strøm, som er væsentlig større end den normale driftsstrøm. 8. Selvrisiko Der gælder en selvrisiko for enhver skade omfattet af dækningen for kortslutning. Selvrisikostørrelsen kan ses under afsnittet selvrisiko i policen for Løsøreforsikring. 5

6 9. Kortslutningsdækningen omfatter ikke: El-motorer, generatorer med effekt under 0,736 KW (1 HK) og effekt over 18,5 KW (25 HK) samt og uanset størrelse el-motorer med hastighedsregulering ind. reguleringsudstyr. El-apparater og el-genstande af enhver art, der indgår som integreret del af maskinkonstruktioner, ovnanlæg eller procesanlæg med samlet strømforbrug over 25A, samt enkelapparater og -genstande med tilsvarende strømforbrug. Det gælder dog ikke el-motorer/generatorer. Apparater og udstyr af enhver art, der indgår i edb-anlæg, telefonanlæg, samtaleanlæg, alarmanlæg, fotokopimaskiner, varmdrik/kolddrik-automater samt elektroniske skrive/regnemaskiner. Skade, der skyldes slid, tæring, mangelfuld vedligeholdelse eller mekanisk ødelæggelse. Skade, der skyldes fejlkonstruktion eller fejlmontering. Skade som følge af, at installation eller anvendelse er i strid med stærkstrømsbekendtgørelsen/stærkstrømsreglement eller andre gældende myndighedsforskrifter. Skade, som er omfattet af garanti eller serviceordning. Skade på el-motorer/generatorer, der er mere end 6 år regnet fra opstart som nye eller for tidspunktet for en dokumenteret hovedistandisættelse med omvikling eller viklingsrenovering og nye lejer. Skade på andre elektriske genstande end elmotorer/generatorer, der er mere end 6 år gamle. Driftstab og andre indirekte tab. 10. Underforsikring Såfremt summen af genstande, der kan være omfattet af forsikringen overstiger forsikringssummen, erstattes skaden kun forholdsmæssigt. Induktion- og overspænding Af policen fremgår det, om De har købt dækningen. 12. Induktion- og overspændingsdækningen omfatter: Telefoncentral, telefax, telex, alarmanlæg, fotokopimaskine, varmdrik/kolddrik-automater, elektroniske skrive- og regnemaskiner tilhørende forsikringstageren. 13. Selvrisiko Der gælder en selvrisiko for enhver skade omfattet af dækningen for induktion/overspænding. Selvrisikostørrelsen kan ses under afsnittet selvrisiko i policen for Løsøreforsikring. 14. Induktion- og overspændingsdækningen omfatter ikke: Skade på de forsikrede genstande, hvor installationen eller anvendelsen er i strid med det til enhver tid gældende stærkstrømsreglement resp. stærkstrømsbekendtgørelse, eller andre gældende myndighedsforskrifter. Skade, der skyldes slid, tæring, mangelfuld vedligeholdelse eller mekanisk ødelæggelse. Skade, som er omfattet af garanti eller serviceordning. Driftstab og andre indirekte tab. Skade på udstyr, der er mere end 6 år gammelt, erstattes med maksimalt 20% af det beskadigede udstyrs nyværdi. 15. Underforsikring Såfremt totalforsikringssummen af genstande jvfr. pkt. 12 overstiger forsikringssummen, erstattes skaden kun forholdsmæssigt. Følgeudgifter som er dækket inden for den angivne forsikringssum: 16. Ting, der bortkommer ting, der bortkommer under en forsikringsbegivenhed. 11. Ved induktion- og overspænding omfatter dækningen direkte skader som følge af: induktion- og/eller overspænding i forbindelse med lynnedslag. Induktion/overspænding foreligger, når der på forsikringsstedet kan påvises skade på de forsikrede genstande, der er en direkte følge af pludselige udefra kommende overspænding fra lyn. 6

7 17. Genfremstilling udgifter, som i anledning af en forsikringsbegivenhed er afholdt til genfremstilling af kartoteker, forretningsbøger eller elektronisk lagrede data med indtil 15% af forsikringssummen, højst kr. Er der ønsket en højere forsikringssum til genfremstilling, fremgår det af policen. I så fald gælder beløbet, der står i policen, og forsikringssummen nævnt her i pkt. 17 bortfalder. Krav om back-up kopiering: Dækningen for elektronisk lagrede data forudsætter, at back-up kopiering sker i intervaller af max. 10 arbejdsdøgns varighed og at back-up kopier opbevares i et brandsikkert skab eller i anden brandsektion/-bygning end selve EDB-udstyret. Følgeudgifter som er dækket ud over den angivne forsikringssum 18. Redning og bevaring rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede ting i forbindelse med en forsikringsbegivenhed. 19. Oprydning udgifter til fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse. udgifter til oprydning efter en forsikringsbegivenhed, herunder bortskaffelse og destruktion af forsikrede ting, herunder hjælpestoffer til produktion, affald og lignende fra virksomheden. Dækningen er på 20% af forsikringssummen for løsøre, dog minimum kr., maksimalt kr. pr. skadebegivenhed. Er der ønsket en højere forsikringssum for oprydning, fremgår det af policen. I så fald gælder beløbet, der står i policen, og forsikringssummen nævnt her i pkt. 19 bortfalder. Forsikringen dækker ikke udgifter til opgravning, oprydning, rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af forsikringen omfattet begivenhed. Hvilke ting er dækket? 20. Løsøre, der tilhører forsikringstageren Ved løsøre forstås varer, herunder råvarer, halvfabrikata og færdigvarer emballage, inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr herunder værktøj og redskaber samt motorkøretøjer. Vedrørende motorkøretøjer, se næste afsnit. Branddækningen omfatter ikke motorkøretøjer, der er registreringspligtige, knallerter samt sø- og luftfartøjer, medmindre de hører til en virksomhed, der erhvervsmæssigt fremstiller, reparerer eller forhandler dem. Denne definition af løsøre gælder for hele branddækningen. Selskabets erstatningspligt under branddækningen omfatter ikke det løsøre, der er dækket under en sædvanlig bygningsbrandpolice. 21. Originalmodeller og tegninger Originalmodeller og tegninger med indtil 15% af forsikringssummen, højst kr. Erstatning ydes kun for originalmodeller og tegninger som genfremstilles. Er der ønsket en højere forsikringssum for originalmodeller og tegninger, fremgår det af policen. I så fald gælder beløbet, der står i policen, og forsikringssummen nævnt her i pkt. 21 bortfalder. 22. Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter, som beror på forsikringsstedet. Ved pengerepræsentativer forstås: ubenyttede frimærker, stempelmærker, underskrevne checks og underskrevne købekortsnotaer samt umøntet ædelt metal. Selskabets erstatningspligt er dog begrænset til 15% af forsikringssummen, dog højst kr. Er der ønsket en højere forsikringssum for rede penge med videre, fremgår det af policen. I så fald gælder beløbet, der står i policen, og forsikringssummen nævnt her i pkt. 22 bortfalder. 7

8 23. Løsøre, der tilhører andre end forsikringstageren Udover det løsøre, som tilhører forsikringstageren omfatter branddækningen tillige løsøre, der tilhører andre, som forsikringstageren er pligtig til at erstatte eller bærer risikoen for. Hvis forsikringssummen er tilstrækkelig omfatter branddækningen endvidere løsøre, som tilhører andre, men som forsikringstageren i skadetilfælde ikke er pligtig at erstatte eller bærer risikoen for. Branddækningen for løsøre, som tilhører andre, gælder kun i det omfang, løsøret ikke er dækket ved anden forsikring. Hvor dækkes tingene? 24. På forsikringsstedet Branddækningen omfatter skade på de forsikrede ting, når de befinder sig på den/de adresse(r) dækningen er tegnet for og hvor det medmindre andet er angivet, forudsættes: at ejendommens bygninger har tag af beton, cementtagsten, eternit, glas, metal, skifer, tagpap eller tegl. 25. Udenfor forsikringsstedet samt bygninge med anderledes tagbeklædning Branddækningen dækker med indtil 15% af forsikringssummen, højst kr, tillige skade på de forsikrede ting, når dette: beror i bygninger og skure, hvis tagbeklædning er anderledes end beton, cementtagsten, eternit, glas, metal, skifer, tagpap eller tegl. beror andetsteds i Danmark. Der ydes kun forholdsmæssig erstatning, hvis værdien af de forsikrede ting som beror i bygninger og skure med anderledes tagbeklædning eller ting beroende andetsteds i Danmark, hver for sig overstiger 15% af forsikringssummen, højst kr. Er der ønsket en højere forsikringssum for ting som beror andetsteds i Danmark, fremgår det af policen. I så fald gælder beløbet, der står i policen, og forsikringssummen nævnt her i pkt. 25 bortfalder. Hvordan fastsættes forsikringsværdien? 26. For Løsøre branddækningen gælder: I forsikringsværdien medregnes værdien af alt løsøre, der er forsikret under policen. 27. Inventar, maskiner med videre Værdien af inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr skal udgøre nyværdien, hvorved forstås den til enhver tid gældende genanskaffelsespris for tilsvarende nye genstande uden fradrag for alder og brug, men med rimelige fradrag for nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder (nyværdi). 28. Færdigvarer af egen tilvirkning Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har tilvirket til salg, skal udgøre den pris, som ved salg på almindelige vilkår til enhver tid vil kunne opnås med fradrag for regelmæssige salgsomkostninger, undgået handelsrisiko, samt fordelen ved kontant betaling, dog kun for så vidt forsikringstageren ikke derved opnår en fordel han ikke ville have opnået, såfremt forsikringsbegivenheden ikke havde fundet sted. 29. Halvfabrikata Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har under tilvirkning med senere salg for øje, skal udgøre produktionsomkostningerne (herunder råmaterialer) med tillæg af andel, dels af forsikringstagerens generalomkostninger, dels af avancen ved færdigvarens salg til en pris, der på almindelige vilkår til enhver tid vil kunne opnås med fradrag som oven for anført under pkt Varer og andre genstande Værdien af andre genstande end de i pkt nævnte skal udgøre den til enhver til gældende genanskaffelsespris med rimeligt fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder (dagsværdi). 31. Originalmodeller og tegninger Originalmodeller og tegninger medregnes med disses værdi, dog højst med 15% af forsikringssummen, højst kr. 8

9 32. Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumeter medregnes med disse værdi, for brand- og vanddækningens vedkommende dog højst med 15% af forsikringssummen, max kr, og for tyveridækningens vedkommende højst med kr. i almindeligt gemme og med kr. eller kr. i aflåset godkendt pengeskab. 33. Sæsondækning Udover de fastsatte forsikringssummer kan Løsøre branddækningen omfatte en ekstra sæsondækning. I så fald vil størrelsen af denne ekstra forsikringssum og perioden fremgå af policen. Hvordan fastsættes erstatningen? 34. For løsøret gælder: Skaden opgøres som beskrevet i reglerne i pkt , som forskellen mellem værdien af løsøret umiddelbart før skaden og værdien efter skaden. Ved skade på inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr gælder dog: at tabet opgøres som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi umiddelbart før skaden og deres værdi efter skaden, herudover ikke berettiget til yderligere erstatning for disse genstande. 35. Underforsikring Hvis forsikringsværdien udregnet efter reglerne i pkt overstiger forsikringssummen, respektive en på policen eventuelt angiven totalforsikringssum, erstattes en skade kun forholdsmæssigt. Hvis Løsøre branddækningen er opdelt i flere brandceller med hver sin forsikringssum, behandles hver brandcelle som en selvstændig forsikring. 36. Selvrisiko Såfremt Løsøre branddækningen er købt med selvrisiko, fremgår det af policen for Løsøreforsikring under afsnittet selvrisiko. Forsikringssummer 37. Forsikringssummer efter skade Efter en skade forbliver policens forsikrings-summer uforandrede. Dog er forsikringstageren i tilfælde hvor erstatningsbeløbet måtte overstige 10% af forsikringssummen for den skaderamte forsikring forpligtiget til at betale en tillægspræmie, udregnet af erstatningsbeløbet fra skadedagen til forsikringsårets udløb medmindre forsikringssummen ønskes nedsat. at beskadigede genstande, medmindre anden aftale er truffet med selskabet, inden 1 år fra skadedagen skal være istandsat eller genanskaffet, respektive istandsættelse eller genanskaffelse efter selskabets skøn skal være betryggende sikret, idet der i modsat fald kun ydes erstatning efter dagsværdien at forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af erstatningen først udbetales, når de beskadigede genstande er istandsat eller genanskaffet, respektive istandsættelse eller genanskaffelse efter selskabets skøn er betryggende sikret. at selskabet er berettiget til at overtage en beskadiget genstand mod at erstatte dens værdi før skaden ( for inventar, maskiner, og øvrigt driftsudstyr nyværdien ), ligesom selskabet er berettiget til at erstatte de beskadigede genstande med andre tilsvarende genstande eller til at sætte de beskadigede genstande i samme stand som før skaden, og forsikringstageren er 9

10 Løsøre tyveridækning i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. Forsikringsbetingelser For Løsøre tyveridækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte fællesbetingelser for Erhvervsforsikringen. Hvem er dækket? 2. Forsikringstageren Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede. Hvad omfatter tyveridækningen? 3. Tyveridækningen omfatter direkte skader som følge af: indbrudstyveri (pkt. 5-6) ran (pkt. 7-8) røveri (pkt. 9-10) der medfører tab eller beskadigelse af de forsikrede ting. 4. Tyveridækningen omfatter desuden: følgeudgifter (pkt ) Indbrudstyveri 5. Ved indbrudstyveri omfatter dækningen direkte skader som følge af: indbrudstyveri. Indbrudstyveri foreligger, når tyven ved vold mod lukke eller ved dirke, falske eller tillistede nøgler har skaffet sig adgang til bygning, aflåsede værelser, lofts- og kælderrum, er kommet ind gennem åbninger der ikke er beregnet til indgang, stjæler ting gennem åbninger, som han umiddelbart forinden har frembragt. Åbne skure, halvtage eller konstruktioner, som er beklædt med lærred, plastfolie eller lignende betragtes ikke som bygninger. 6. Ved indbrudstyveri omfatter dækningen ikke: tyveri fra værdiopbevaringsenhed eller -boks forøvet ved benyttelse af koden eller nøglerne dertil, hvis disse har været efterladt på forsikringsstedet. skader som er eller ville være omfattet af Løsøre branddækning eller Løsøre vanddækning. driftstab eller andre indirekte tab. Ran 7. Ved ran omfatter dækningen direkte skader som følge af: ran. Ran er tyveri som begås åbenlyst, uden anvendelse af vold og i gerningsøjeblikket bemærkes af sikrede eller andre tilstedeværende, der øjeblikkelig gør anskrig. Dækningen omfatter ran af løsøre, rede penge, pengerepræsentativer og værdipapirer fra forsikringstageren eller dennes personale, såvel på forsikringsstedet som under transport overalt i Danmark (excl. Færøerne og Grønland). Selskabets erstatningspligt er begrænset til 15% af forsikringssummen, højst kr. Er der ønsket en højere forsikringssum for ran, fremgår det af policen. I så fald gælder beløbet der står i policen, og forsikringssummen nævnt her i punkt 7 bortfalder. 8. Ved ran omfatter dækningen ikke: skader som er eller ville være omfattet af Løsøre branddækning eller Løsøre vanddækning. driftstab eller andre indirekte tab. skade hvor et medlem af forsikringstagerens personale har været delagtig. Dækningen for indbrudstyveri omfatter kun ting der beror i bygninger. Dækningen er betinget af, at døre og andre indgangsåbninger holdes forsvarligt aflåst og at vinduer er lukkede og tilhaspede. 10

11 Røveri 9. Ved røveri omfatter dækningen direkte skader som følge af: røveri. Røveri er tyveri sket ved anvendelse af vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af sådan. Dækningen omfatter røveri af løsøre, rede penge, pengerepræsentativer og værdipapirer fra forsikringstageren eller dennes personale, såvel på forsikringsstedet som under transport overalt i Danmark (excl. Færøerne og Grønland). Selskabets erstatningspligt er begrænset til 15% af forsikringssummen, højst kr. Er der ønsket en højere forsikringssum for røveri, fremgår det af policen. I så fald gælder beløbet der står i policen, og forsikringssummen nævnt her i punkt 9 bortfalder. 10. Ved røveri omfatter dækningen ikke: skader som er eller ville være omfattet af Løsøre branddækning eller Løsøre vanddækning. driftstab eller andre indirekte tab. skade hvor et medlem af forsikringstagerens personale har været delagtig. Følgeudgifter som er dækket inden for den angivne forsikringssum: 11. Ting der bortkommer ting der bortkommer under en forsikringsbegivenhed. Krav om back-up kopiering: Dækningen for elektronisk lagrede data forudsætter, at back-up kopiering sker i intervaller af max. 10 arbejdsdøgns varighed og at back-up kopier opbevares i et brandsikkert skab eller i anden brandsektion/-bygning end selve EDB-udstyret. Følgeudgifter som er dækket ud over forsikringssummen: 13. Låseomstilling Tyveridækningen omfatter omkostninger ved udskiftning eller omstilling af virksomhedens låse som følge af, at nøglerne bliver stjålet ved en af tyveridækningen omfattet begivenhed. Forsikringssummen for låseomstilling fremgår af policen. 14. Udgifter der påhviler forsikringstageren som lejer Tyveridækningen omfatter de udgifter der eventuelt påhviler forsikringstageren som lejer, til istandsættelse af beskadigelser dog ikke glasruder som ved indbrudstyveri eller bevisligt forsøg herpå, sker på de lokaler som han benytter. 15. Redning og bevaring rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede ting i forbindelse med en forsikringsbegivenhed. 12. Genfremstilling udgifter som i anledning af en forsikringsbegivenhed er afholdt til genfremstilling af kartoteker, forretningsbøger eller elektronisk lagrede data med indtil 15% af forsikringssummen, højst kr. Er der ønsket en højere forsikringssum til genfremstilling, fremgår det af policen. I så fald gælder beløbet der står i policen, og forsikringssummen nævnt her i punkt 12 bortfalder. 11

12 16. Oprydning udgifter til oprydning efter en forsikringsbegivenhed, herunder bortskaffelse og destruktion af forsikrede ting, herunder hjælpestoffer til produktion, affald og lignende fra virksomheden. Dækningen er på 20% af forsikringssummen for løsøre, dog minimum kr., maksimalt kr. pr. skadebegivenhed. Er der ønsket en højere forsikringssum for oprydning, fremgår det af policen. I så fald gælder beløbet der står i policen, og forsikringssummen nævnt her i punkt 16 bortfalder. Forsikringen dækker ikke udgifter til opgravning, oprydning, rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af forsikringen omfattet begivenhed. Hvilke ting er dækket? 17. Løsøre der tilhører forsikringstageren Ved løsøre forstås varer, herunder råvarer, halvfabrikata og færdigvarer emballage, inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr herunder værktøj og redskaber samt motorkøretøjer. Vedrørende motorkøretøjer, se næste afsnit. Tyveridækningen omfatter ikke motorkøretøjer, der er registreringspligtige, knallerter samt sø- og luftfartøjer, medmindre de hører til en virksomhed, der erhvervsmæssigt fremstiller, reparerer eller forhandler dem. Denne definition af løsøre gælder for hele tyveridækningen. 18. Originalmodeller og tegninger 19. Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter, som beror på forsikringsstedet. Ved pengerepræsentativer forstås: ubenyttede frimærker, stempelmærker, underskrevne checks og underskrevne købekortsnotaer samt umøntet ædelt metal. For skader, der er dækningsberettigede i henhold til forsikringsbetingelserne for Løsøre Tyveridækningen, er Codan s erstatningspligt begrænset til kr. i almindeligt gemme, kr. i værdiopbevaringsenhed testet af SKAFOR standardtyvmetode , hovedgruppe 2 i klasse BLÅ, eller kr. i aflåst godkendt værdiopbevaringsenhed. Vedrørende ran og røveri, se dog punkt 7 og 9. En godkendt værdiopbevaringsenhed er enten testet efter EN , INSTA 610 samt Nordisk standard DS 2121, NS 5089, SFS 3529, SS 3000 samt SIS , eller testet efter SKAFOR-Standardtyvmetode , hovedgruppe 2 i klasse RØD, eller er godkendt af Codan s sikringskonsulent. Tyveridækningen omfatter ikke indbrudstyveri fra værdiopbevaringsenhed eller -boks forøvet ved benyttelse af koden eller nøglerne dertil, hvis disse har været efterladt på forsikringsstedet. Er der ønsket en højere forsikringssum for rede penge med videre i værdiopbevaringsenhed, fremgår det af policen. I så fald gælder beløbet, der står i policen, og forsikringssummen nævnt i punkt 19 bortfalder. Originalmodeller og tegninger med indtil 15 af forsikringssummen, højst kr. Erstatning ydes kun for originalmodeller og tegninger som genfremstilles. Er der ønsket en højere forsikringssum for originalmodeller og tegninger, fremgår det af policen. I så fald gælder beløbet der står i policen, og forsikringssummen nævnt her i punkt 18 bortfalder. 12

13 20. Løsøre der tilhører andre end forsikringstageren Udover det løsøre der tilhører forsikringstageren omfatter tyveridækningen tillige løsøre der tilhører andre, som forsikringstageren i skadetilfælde er pligtig at erstatte eller bærer risikoen for. Hvis forsikringssummen er tilstrækkelig omfatter tyveridækningen endvidere løsøre som tilhører andre, men som forsikringstageren i skadetilfælde ikke er pligtig at erstatte eller bærer risikoen for. Tyveridækningen for løsøre som tilhører andre, gælder kun i det omfang, løsøret ikke er dækket ved anden forsikring. Hvor dækkes tingene? 22. På forsikringsstedet Tyveridækningen omfatter skade på de forsikrede ting, når de befinder sig på den/de adresser) dækningen er tegnet for. 23. Udenfor forsikringsstedet Tyveridækningen dækker med indtil 15% af forsikringssummen, højst kr, tillige skade på de forsikrede ting, når dette beror andetsteds i Danmark. Indbrudstyveri er dog ikke dækket på byggepladser (ny- og ombygning) uden for forsikringsstedet. Dækningen for ting beroende andetsteds i Danmark, omfatter ikke rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter. Der ydes kun forholdsmæssig erstatning, hvis værdien af de forsikrede ting som beror andetsteds i Danmark, overstiger 15% af forsikringssummen, højst kr. Er der ønsket en højere forsikringssum for ting som beror andetsteds i Danmark, fremgår det af policen. I så fald gælder beløbet der står i policen, og forsikringssummen nævnt her i punkt 22 bortfalder. Hvordan fastsættes forsikringsværdien? 23. For Løsøre tyveridækningen gælder: I forsikringsværdien medregnes værdien af alt løsøre, der er forsikret under policen. 24. Inventar, maskiner med videre Værdien af inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr skal udgøre nyværdien, hvorved forstås den til enhver tid gældende genanskaffelsespris for tilsvarende nye genstande uden fradrag for alder og brug, men med rimelige fradrag for nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder (nyværdi). 25. Færdigvarer af egen tilvirkning Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har tilvirket til salg, skal udgøre den pris, som ved salg på almindelige vilkår til enhver tid vil kunne opnås med fradrag for regelmæssige salgsomkostninger, undgået handelsrisiko, samt fordelen ved kontant betaling, dog kun for så vidt forsikringstageren ikke derved opnår en fordel han ikke ville have opnået, såfremt forsikringsbegivenheden ikke havde fundet sted. 26. Halvfabrikata Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har under tilvirkning med senere salg for øje, skal udgøre produktionsomkostningerne (herunder råmaterialer) med tillæg af andel, dels af forsikringstagerens generalomkostninger, dels af avancen ved færdigvarens salg til en pris, der på almindelige vilkår til enhver tid vil kunne opnås med fradrag som oven for anført under punkt Varer og andre genstande Værdien af andre genstande end de i punkt nævnte skal udgøre den til enhver til gældende genanskaffelsespris med rimeligt fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder (dagsværdi). 28. Originalmodeller og tegninger Originalmodeller og tegninger medregnes med disses værdi, dog højst med 15% af forsikringssummen, højst kr. 29. Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumeter medregnes med disse værdi, for brand- og vanddækningens vedkommende dog højst med 15%af forsikringssummen, max kr, og for tyveridækningens vedkommende højst med kr. i almindeligt gemme og med kr. eller kr. i aflåset godkendt pengeskab. 13

14 30. Sæsondækning Udover de fastsatte forsikringssummer kan Løsøre tyveridækningen omfatte en ekstra sæsondækning. I så fald vil størrelsen af denne ekstra forsikringssum og perioden fremgå af policen. Hvordan fastsættes erstatningen? 31. For løsøret gælder: Skaden opgøres som beskrevet i reglerne i punkt 24-29, som forskellen mellem værdien af løsøret umiddelbart før skaden og værdien efter skaden. Ved skade på inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr gælder dog: at tabet opgøres som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi umiddelbart før skaden og deres værdi efter skaden, at beskadigede genstande, medmindre anden aftale er truffet med selskabet, inden 1 år fra skadedagen skal være istandsat eller genanskaffet, respektive istandsættelse eller genanskaffelse efter selskabets skøn skal være betryggende sikret, idet der i modsat fald kun ydes erstatning efter dagsværdien, at forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af erstatningen først udbetales, når de beskadigede genstande er istandsat eller genanskaffet, respektive istandsættelse eller genanskaffelse efter selskabets skøn er betryggende sikret. at selskabet er berettiget til at overtage en beskadiget genstand mod at erstatte dens værdi før skaden (for inventar, maskiner, og øvrigt driftsudstyr nyværdien), ligesom selskabet er berettiget til at erstatte de beskadigede genstande med andre tilsvarende genstande eller til at sætte de beskadigede genstande i samme stand som før skaden, og forsikringstageren er herudover ikke berettiget til yderligere erstatning for disse genstande. 33. Nedsættelse af erstatningen ved tyveri I punkt er reglerne vedrørende varegrupper og tyverisikring beskrevet. Hvis enten kravene vedrørende varegrupper eller tyverisikring ikke er overholdt, erstattes kun 60% af samtlige de beløb, som ville være kommet til udbetaling hvis kravene var opfyldt. Hvis hverken kravene vedrørende varegruppe eller tyverisikring er overholdt, erstattes kun 40% af de beløb som ville være kommet til udbetaling, hvis kravene var opfyldt. 34. Selvrisiko Af enhver dækningsberettiget skade under Løsøre tyveridækningen bærer forsikringstageren en selvrisiko, som fremgår af policen for Løsøreforsikring under afsnittet selvrisiko. Ved tyveri af rede penge med videre, jævnfør punkt 19, er der dog ingen selvrisiko. Den samlede selvrisiko ved en og samme skade kan ikke overstige selvrisikoen som fremgår af policen for Løsøreforsikring under afsnittet selvrisiko. Forsikringssummer 35. Forsikringssummer efter skade Efter en skade forbliver policens forsikringssummer uforandrede. Dog er forsikringstageren i tilfælde hvor erstatningsbeløbet måtte overstige 10% af forsikringssummen for den skaderamte forsikring forpligtiget til at betale en tillægspræmie, udregnet af erstatningsbeløbet fra skadedagen til forsikringsårets udløb, medmindre forsikringssummen ønskes nedsat. 32. Underforsikring Hvis forsikringsværdien udregnet efter reglerne i punkt overstiger forsikringssummen, respektive en på policen eventuelt angiven totalforsikringssum, erstattes en skade kun forholdsmæssigt. Hvis Løsøre tyveridækningen er opdelt i flere tyvericeller med hver sin forsikringssum, behandles hver tyvericelle som en selvstændig forsikring. 14

15 Varegrupper 36. Varegrupper Af policen for Løsøreforsikring fremgår det hvilke(t) varegruppeskema(er) som gælder for tyve ridækningen. Af punkt fremgår det, hvilke varer der er indeholdt i hver af de 5 varegrupper i varegruppeskemaet. Værdien af varer, må ikke overstige det beløb der er anført ud for den enkelte varegruppe i policen. De 5 varegrupper Omfattet af varegrupperne er varer bestemt til videresalg, udlejning eller reparation. 37. Varegruppe 1: guld, sølv, platin, palladium samt anden legering med ædelt metal, der indeholder rent guld eller mere. Diamanter, ædelstene, ægte perler og kulturperler (ind- og uindfattede). Smykke- og juvelerarbejder, hvor i førnævnte materialer indgår. Lomme- og armbåndsure, hvis værdi pr. enkelt genstand overstiger 500 kr. 38. Varegruppe 2: spiritus. Cigaretter. 39. Varegruppe 3: bijouteri, guld- og sølvbelagt, hvis værdi pr. enkelt genstand overstiger 500 kr. Edb-udstyr, herunder pc ere og andet teknisk udstyr, der indgår i et computersystem for eksempel tastatur, skærm, server, ram, processor, programmel samt cd-rom. TV-, radio- og video udstyr. Båndoptagere, båndspillere, cd-afspillere, forstærkere, højttalere, grammofoner og paraboler. Foto- og filmudstyr. Læder- og skindtøj. Pelse og pelsværk. Våben, ammunition og sprængstoffer. Videogrammer (indspillede og uindspillede videobånd inklusive kassetter). 40. Varegruppe 4: antikviteter, dog undtaget møbler med stykværdi under kr. Beklædning (læder- og skindtøj samt pelse og pelsværk hører under varegruppe 3). Frimærker og mønter for samlere. Compact disc s og kassettelydbånd. Kontorudstyr (elektronisk, som ikke er nævnt i varegruppe 3). Mobiltelefoner, herunder også radiotelefoner til lukkede kredsløb. Musikinstrumenter og -udstyr, -elektronisk. Sportsbe-klædning og sportsudstyr. Tæpper med en kvadratmeter pris over 500 kr. Andre tobaksvarer end cigaretter. Auto- og skibsradioer samt dertil hørende båndspillere, cd-afspillere, højttalere, TV og videoudstyr. 41. Varegruppe 5: autoreservedele og -udstyr (autoradioer samt dertil hørende båndspillere, cd-afspilere, højttalere, TV og videoudstyr hører under varegruppe 4). Bijouteri, guld- og sølvbelagt, hvis værdi pr. enkelt genstand er under 500 kr. Cykler inklusive tilbehør og reservedele. Håndværktøj, el- og motordrevet. Knallerter inklusive tilbehør og reservedele. Malerier, skulpturer og genstande af kunstnerisk værdi med en stykværdi over kr. Motorcykler, scootere, EU-knallerter (indregistrerede) inklusive tilbehør og reservedele. Musikinstrumenter (elektroniske hører under varegruppe 4). Parfumerivarer. Hårde hvidevarer. Porcelæn med en stykværdi over kr. Skibs- og bådeudstyr (båderadioer samt dertil hørende båndspillere, cd-afspillere, højttalere TV og videoudstyr hører under varegruppe 4). Skotøj. Ure med stykværdi pr. enkelt genstand under 500 kr. Vin. Brillestel eksklusive brilleglas, kontaktlinser og beskyttelsesbriller. Solbriller med stykværdi over 200 kr. Tyverisikring 42. Tyverisikringskrav til virksomheden I policen for Løsøreforsikring er anført hvilken sikringsklausul, der er gældende for virksomheden. Virksomheden skal tyverisikre efter de regler, der er gældende for denne sikringsklausul og som er beskrevet nedenfor. De steder i teksten hvor der er anført et* efter et ord, er der en nærmere forklaring til ordet i punkt 48-69, afsnittet ordforklaring til tyverisikring. 43. S 11 ( sikringsniveau 1 ) Større åbninger* i grænseflader* skal være dækket med lukker*. Ind- og udgangsdøre* i grænseflader* skal være låst* med mindst 1 CODAN godkendt låseenhed*. 15

16 44. S 12 ( sikringsniveau 2 ) Større åbninger* i grænseflader* skal være dækket med lukker*. Ind- og udgangsdøre* i grænseflader* skal være låst* med mindst 2 låseenheder*, hvoraf mindst den ene skal være SKAFOR-godkendt*. Større åbninger* i grænseflader* skal skal være sikret mod gennembrydning* svarende til mindst SKAFORS klasse BLÅ* undtaget herfra er vinduer over 3 m2. ELLER større åbninger* i grænseflader* skal være dækket med lukker*. Ind- og udgangsdøre* i grænseflader* skal være låst* med mindst 1 SKAFOR godkendt låseenhed* kombineret med SKAFOR-godkendt AIA-anlæg* klasse AIA C. der mindst har dækning af ind-/udgangsdøre* i grænseflader* mod oplukning*, samt rumovervågning*. Anlægget skal være forsynet med alarmoverførsel* til godkendt kontrolcentral*. 45. S 14 ( sikringsniveau 3 ) Større åbninger* i grænseflader* skal være dækket med lukker*. Ind- og udgangsdøre* i grænseflader* skal være låst* med mindst 2 låseenheder*, hvoraf mindst den ene skal være SKAFOR-godkendt*. Større åbninger* i grænseflader* skal være sikret mod gennembrydning* svarende til mindst SKA- FORS klasse GUL* undtaget herfra er vinduer over 3 m2. OG Kombineret med SKAFOR-godkendt AIA-anlæg* klasse AIA D, der mindst har dækning af ind-/udgangsdøre* samt vinduer i grænseflader* mod oplukning* og gennembrydning* samt rumovervågning*. Anlægget skal være forsynet med alarmoverførsel* til godkendt kontrolcentral*. 46. S 15 ( sikringsniveau 4 ) Større åbninger* i grænseflader* skal være dækket med lukker*. Ind- og udgangsdøre* i grænseflader* skal være låst* med mindst 2 låseenheder*, hvoraf mindst den ene skal være SKAFOR-godkendt*. Større åbninger* i grænseflader* skal være sikret mod gennembrydning* svarende til mindst SKA- FORS klasse GRØN undtaget herfra er vinduer over 3 m2. OG kombineret med SKAFOR-godkendt AIA-anlæg* klasse AIA D, der mindst har dækning af ind-/udgangsdøre* samt vinduer i grænseflader* mod oplukning* og gennembrydning*, samt rumovervågning*. Endvidere skal der være etableret AIAanlæg* klasse AIA B af interne gangarealer* grænsende op til til det/de aktuelle rum. Anlægget skal være forsynet med overvåget alarmoverførsel* til godkendt kontrolcentral*. 47. S 16 ( sikringsniveau 5 ) Større åbninger* i grænseflader* skal være dækket med lukker*. Ind- og udgangsdøre* i grænseflader* skal være låst* med mindst 2 låseenheder*, hvoraf mindst den ene skal være SKAFOR-godkendt. Større åbninger* i grænsefla-der* skal være sikret mod gennembrydning* svarende til mindst SKA- FORS klasse BLÅ. OG kombineret med SKAFOR-godkendt AIA-anlæg* klasse AIA D, der mindst har dækning af ind-/udgangsdøre* samt vinduer i grænseflader* mod oplukning* og gennembrydning* samt rumovervågning*. Endvidere skal der være etableret AIAanlæg* klasse AIA B af interne gangarealer* grænsende op til det/de aktuelle rum. Anlægget skal være forsynet med overvåget alarmoverførsel* til godkendt kontrolcentral*. Ordforklaring til tyverisikring 48. AIA-anlæg (automatisk indbrudsanlæg) SKAFOR-godkendt AIA-anlæg er et elektrisk overvågningsanlæg, der automatisk registrerer og alarmerer, når gennembrydning, oplukning eller bevægelser i de overvågede lokaler finder sted. AIA-anlæggets omfang bestemmes af sikringsniveauet og udføres i SKAFOR-klasserne A, B, C, D og E varierende fra overvågning af indgangsdøre til overvågning af alle døre, vinduer, vægge, gulve, lofter med videre. AIA-anlæg består af centralskab, strømforsyning, detektorer samt alarmgiver. Som SKAFORgodkendt anlæg betragtes kun anlæg installeret af SKAFOR-registreret installatør. 16

17 49. Alarmoverførsel er signaloverføringen via telefonnettet til kontrolcentral. Signaloverføringen kan være sabotageovervåget. 50. Alarmoverførsel (overvåget) er signaloverføringen via telefonnettet til kontrolcentral. Signaloverføringen er sabotageovervåget. 51. Gennembrydning foreligger, når der ved vold mod grænseflader fremkommer en større åbning. 52. Grænseflader er de flader, der omslutter og beskytter de forsikrede genstande. En grænseflade kan være mur, væg, gulv, tag, vindue eller dør samt top, bund, dør og sider i en værdiopbevaringsenhed. Undtaget herfra er lukker, der er beliggende mere end 4 m over terræn, gulv eller anden flade, der kan benyttes som standplads. 53. Indgangsdør er en dør i grænsefladen, hvorigennem der ved brug af nøgle kan gives adgang til det sikrede område. 54. Interne gangarealer (overvågning af) Ved overvågning af interne gangarealer forstås i denne forbindelse en overvågning, der tilsikrer, at fremtrængen til direkte adgangsveje (ind-/udgangsdøre og vinduer i grænseflader) detekteres. 55. Kontrolcentral godkendt er en af rigspolitichefen godkendt modtagecentral for alarmsignaler. 56. Lukke er en konstruktion, der dækker en større åbning i grænsefladen og som holdes lukket med beslag eller låseenhed. Lukke kan være dør, vindue, lem, port eller lignende. 57. Låseenhed er lås + slutblik ELLER hængelås + beslag 58. Låseenhed SKAFOR godkendt er en enhed, der er klassificeret af SKAFOR 59. Låst foreligger, når et lukke er lukket med låseenhed, der er monteret således, at oplåsning fra mindst den ene side kun kan foretages med nøgle. 60. Oplukning foreligger, når lukker i grænseflader åbnes ved vold eller dirkning således, at der fremkommer en større åbning. 61. Rumovervågning foreligger, når samtlige eller særligt udvalgte områder bag grænsefladen er overvåget med detektor(er). 62. SKAFOR-klasse GUL er en af SKAFOR klassificeret sikringsenhed, der udviser en vis modstand mod indbrudsforsøg, og derfor kan antages at have en hæmmende effekte ved gennembrydnings-/oplukningsforsøg. 63. SKAFOR-klasse GRØN er en af SKAFOR klassificeret sikringsenhed, der udviser så stor modstand mod indbrudsforsøg, at den kan antages at være hindrende ved gennembrydnings/oplukningsforsøg. 64. SKAFOR-klasse BLÅ er en af SKAFOR klassificeret sikringsenhed, der udviser så stor modstand mod indbrudsforsøg, at den kan antages at have en standsende effekt ved gennembrydnings-/oplukningsforsøg. 65. SKAFOR-klasse RØD er en af SKAFOR klassificeret sikringsenhed, der udviser så stor modstand mod indbrudsforsøg, at den kan antages at være sikker ved gennembrydnings-/oplukningsforsøg. 66. SKAFOR (Dansk forening for skadeforsikring) varetager på forsikringsselskabernes vegne koordinering af skadeforebyggende aktiviteter, klassificering af sikringsforanstaltninger samt inspektioner af sikringsanlæg. 17

18 67. Større åbning er et hul i grænsefladen, der overstiger 0,1 m Udgangsdør er en dør i grænsefladen, hvorigennem det sikrede område kan forlades. 69. Værdiopbevaringsenhed er et skab, der anvendes som indbrudssikring og som er godkendt af SKAFOR. 18

19 Løsøre vanddækning i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For Løsøre vanddækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte fællesbetingelser for Erhvervsforsikringen. Hvem er dækket? 2. Forsikringstageren Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede. Hvad omfatter vanddækningen? 3. Vanddækningen omfatter direkte skader som følge af: udstrømning af vand (pkt. 5-6) udstrømning af olieeller kølevæske (pkt. 7-8) voldsomt skybrud eller tøbrud (pkt. 9-10) snetryk, storm og skypumpe (pkt ) der medfører tab eller beskadigelse af de forsikrede ting. 4. Vanddækningen omfatter desuden: følgeudgifter (pkt 13-16) Udstrømning af vand 5. Ved udstrømning af vand omfatter dækningen direkte skader som følge af: vand, der tilfældigt strømmer ud fra røranlæg, der tilfører koldt eller varmt vand, wc-cisterner, kummer, badeindretninger, anlæg til opvarmning og luftkonditionering og spildevandsledninger. Selskabets erstatningspligt er dog betinget af, at forsikringstageren i det omfang det er muligt, drager omsorg for: at der i frostperioder sker behørig lukning af vandtilførsel og tømning af rør- og varmeanlæg, herunder varmtsvandsbeholdere og wc-cisterner, når disse ikke benyttes. at de ovenfor nævnte anlæg i uopvarmede bygninger til stadighed holdes tømte. at radiatorer i frostperioder ikke aflukkes, så de kan fryse. at optøning af frosne rørledninger kun foretages af autoriserede fagfolk. at røranlæg med dertil hørende installationer holdes forsvarligt vedlige. 6. Ved udstrømning af vand omfatter dækningen ikke: skade ved langsom udsivning af vand. skade ved vand fra tagrender eller nedløbsrør. skade ved bygge- og reparationsarbejder, derunder reparation elle ændring af rør- og varmeanlæg, i det omfang skaden kan fordres erstattet hos andre. udgifter til optøning. skader som er eller ville være dækket af en Løsøre branddækning eller en Løsøre tyveridækning. driftstab eller andre indirekte tab Udstrømning af olie eller kølevæske 7. Ved udstrømning af olie eller kølevæske omfatter dækningen direkte skader som følge af: olie eller kølevæske der tilfældigt strømmer ud fra olietank, oliefyr, køleskab eller køleanlæg. 8. Ved udstrømning af olie eller kølevæske omfatter dækningen ikke: skade ved langsom udsivning af olie eller kølevæske. skade på varer i fryse-/kølerum. I detailforretninger dækkes dog skade på varer i fryse-/kølerum, når varerne direkte beskadiges af tilfældigt udstrømmende kølevæske. tab af olie eller kølevæske. skader som er eller ville være dækket af en Løsøre branddækning eller en Løsøre tyveridækning. driftstab eller andre indirekte tab Voldsomt skybrud eller tøbrud 9. Ved voldsomt skybrud eller tøbrud omfatter dækningen direkte skader som følge af: vand der som følge af voldsomt skybrud eller tøbrud ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer de af forsikringstageren benyttede lokaler eller stiger og gennem afløbsledninger. 19

20 10. Ved voldsomt skybrud eller tøbrud omfatter dækningen ikke: skade på løsøre beroende i åbne skure, halvtage, drivhuse eller konstruktioner, som er beklædt med lærred, plastfolie eller lignende. skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. skade ved nedbør der trænger ind gennem tag eller væg. skader som er eller ville være dækket af en Løsøre branddækning eller en Løsøre tyveridækning. driftstab eller andre indirekte tab Snetryk, storm og skypumpe 11. Ved snetryk, storm, og skypumpe omfatter dækningen direkte skader som følge af: storm, hvorved forstås mindst vindstyrke 8, svarende til vindhastigheder på mindst 17,2 m pr. sekund skypumpe snetryk genstande, der vælter eller styrter ned som følge af en storm, skypumpe eller et snetryk, og derved udefra beskadiger bygningen. 12. Ved snetryk, storm, skypumpe omfatter dækningen ikke: skade på ting, når skaden ikke er en direkte følge af en påviselig snetryks-, storm- eller skypumpeskade på selve bygningen skade på ting, som følge af væltende eller nedstyrtende genstande, når væltningen eller nedstyrtningen ikke er en direkte følge af en storm, skypumpe eller et snetryk. skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. skade på ting der beror i åbne skure, halvtage, drivhuse eller konstruktioner, som er beklædt med lærred, plastfolie eller lignende. skade på ting der ikke beror i bygninger. skader som er eller ville være dækket af en Løsøre branddækning eller en Løsøre tyveridækning. driftstab eller andre indirekte tab Følgeudgifter som er dækket inden for den angivne forsikringssum: 13. Ting der bortkommer ting der bortkommer under en forsikringsbegivenhed. 14. Genfremstilling udgifter som i anledning af en forsikringsbegivenhed er afholdt til genfremstilling af kartoteker, forretningsbøger eller elektronisk lagrede data med indtil 15% af forsikringssummen, højst kr. Er der ønsket en højere forsikringssum til genfremstilling, fremgår det af policen. I så fald gælder beløbet der står i policen, og forsikringssummen nævnt her i punkt 14 bortfalder. Krav om back-up kopiering: Dækningen for elektronisk lagrede data forudsætter, at back-up kopiering sker i intervaller af max. 10 arbejdsdøgns varighed og at back-up kopier opbevares i et brandsikkert skab eller i anden brandsektion/-bygning end selve EDB-udstyret. Følgeudgifter som er dækket ud over den angivne forsikringssum: 15. Redning og bevaring rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede ting i forbindelse med en forsikringsbegivenhed. 20

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 12 Tyveri Forsikringen dækker direkte skade på det forsikrede løsøre, når skaden skyldes en af nedenstående begivenheder: 12.1 Indbrudstyveri 12.1.1 Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

F ORSIKRINGSBETINGELSER 41/3

F ORSIKRINGSBETINGELSER 41/3 Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR KOMBINERET ERHVERVSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed GRUNDDÆKNING 0500 Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 501

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds-

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Dækningsomfang 1b Brand-, tyveri- og vandskadeforsikring

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære 9908-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring A/S, tegnet gennem Leasing Fyn Bank A/S

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring A/S, tegnet gennem Leasing Fyn Bank A/S Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring A/S, tegnet gennem Leasing Fyn Bank A/S Dækningsomfang 4c Edb- og svagstrømsforsikring inkl. brand-, tyveri- og vandskadeforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsøreindbrudstyveriforsikring. Betingelser nr. 400210

Forsikringsbetingelser for. Løsøreindbrudstyveriforsikring. Betingelser nr. 400210 Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Tyverisikringsniveauer og varegrupper

Tyverisikringsniveauer og varegrupper Side 1 af 11 Sikringsniveau 10 eller en hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog Sikringsniveau 20 side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsøreindbrudstyveriforsikring. Betingelser nr. 400206

Forsikringsbetingelser for. Løsøreindbrudstyveriforsikring. Betingelser nr. 400206 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 6.1

Læs mere

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner Betingelser nr. 401301 Forsikringsbetingelser for Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Dækningsomfang 6a Brandforsikring Betingelser Løsøre

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Sammenligning Erhvervsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring Forsikringsbetingelser Maskinkaskoforsikring 1. Forsikringen dækker 1.1 Forsikringen dækker på det i policen angivne forsikringssted. 1.2 Fremgår det af policen, at der er tegnet maskinkasko, dækker forsikringen

Læs mere

DK-CAMP ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

DK-CAMP ERHVERVSLØSØREFORSIKRING DK-CAMP ERHVERVSLØSØREFORSIKRING 0103-20.01.2006 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 4 Brandforsikring... 5 Tyveriforsikring...

Læs mere

Virksomhedsforsikring Pakkeløsning for mindre virksomheder Forsikringsbetingelser nr. 81-5, oktober 2012

Virksomhedsforsikring Pakkeløsning for mindre virksomheder Forsikringsbetingelser nr. 81-5, oktober 2012 Forsikringsaktieselskab Farvergade 17 1463 København K Tlf. 33 11 77 55 CVR nr. 16 50 08 36 www.lbforsikring.dk Virksomhedsforsikring Pakkeløsning for mindre virksomheder Forsikringsbetingelser nr. 81-5,

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING 0103-20.01.2006 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 4 Brandforsikring... 5 Tyveriforsikring... 6 Varegrupper

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring

Vilkår for Maskinforsikring Vilkår for Maskinforsikring 9907-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 340-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25

Læs mere

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING Meromkostningsforsikring, databærerforsikring 005-0..2005 Side nr. Hvor dækker forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 2. Edb- og svagstrømsforsikring... 2.2

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

6588-1 Marts 2015. tyverisikring

6588-1 Marts 2015. tyverisikring 6588-1 Marts 2015 Regler for tyverisikring Topdanmark Forsikring A/S Regler for Tyverisikring 6588-1 Marts 2015 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Bygningerne på forsikringsstedet har hårdt tag.

Bygningerne på forsikringsstedet har hårdt tag. Generelt for forsikringen Forsikringssted Diverse Spejdergrupper Overalt I Danmark, 1 Virksomhedskategori Forudsætninger for forsikringen Selskabelig-/faglig forening Alle beløb gælder for 2014, og er

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

ERHVERVSFORSIKRING FOR LØSØRE

ERHVERVSFORSIKRING FOR LØSØRE ERHVERVSFORSIKRING FOR LØSØRE FORSIKRINGSBETINGELSER 250-1 AFSNIT NR. HOVED- OG UNDERAFSNIT 1. Sikrede 2. Hvor dækker forsikringen 3. Forsikrede genstande 3.1 - Løsøre 3.2 - Originalmodeller og -tegninger

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Dækningsomfang 2 Brand-, tyveri- og vandskadeforsikring

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning FANE 030 0 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning 20 Valg af detektor Generelt Skalovervågning/celleovervågning Rumovervågning Objektovervågning Anvendelse og placering Forsikring

Læs mere

All Risks Forsikring i henhold til nedenstående tekst samt vedlagte alm. forsikringsbetingelser nr. 390-10

All Risks Forsikring i henhold til nedenstående tekst samt vedlagte alm. forsikringsbetingelser nr. 390-10 Police All Risks Forsikring Dansk Automobil Sports Union Idrættens Hus 2605 Brøndby Police nr. 64623.071 2. maj 2014 All Risks Forsikring i henhold til nedenstående tekst samt vedlagte alm. forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11 Indhold Alfabetisk ordliste 2 Låsekasser 7 Låsedele 9 Låsesystemer 11 1 Alfabetisk ordliste AIA-anlæg (Automatiske IndbrudsAlarmanlæg) Skafor-godkendt er et elektronisk overvågningsanlæg, der automatisk

Læs mere

Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 100 Generelle betingelser 101 Betaling af præmie 102 Forsikringens varighed og opsigelse 103 Indeksregulering 104 Ændring

Læs mere

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01 TotalErhverv Byggepladsforsikring Forsikringsvilkår TE-CS-01 Indholdsfortegnelse Hvilke genstande er omfattet 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Forsikringssum og selvrisiko 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser 655-02. Erhvervsforsikring, juli 2005

Forsikringsbetingelser 655-02. Erhvervsforsikring, juli 2005 Forsikringsbetingelser 655-02 Erhvervsforsikring, juli 2005 Indhold 100 Generelle betingelser 101 Betaling af præmie 102 Forsikringens varighed og opsigelse 103 Indeksregulering 104 Ændring af betingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre

Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre Indholdsfortegnelse 1. Forsikrede genstande... 2 1.1 Hvilke genstande dækker forsikringen... 2 1.2 Hvilke genstande dækker forsikringen ikke... 2 1.3 Hvor dækker forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vilkår for Entrepriseforsikring

Vilkår for Entrepriseforsikring DF6597-4 Oktober 2015 Vilkår for Entrepriseforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Entrepriseforsikring DF6597-4 Oktober 2015 2 Oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

3410.11 Besætning hvorved forstås husdyr som ikke befinder sig i en beboelsesbygning (som hunde, katte og lign. typisk gør) f.eks.

3410.11 Besætning hvorved forstås husdyr som ikke befinder sig i en beboelsesbygning (som hunde, katte og lign. typisk gør) f.eks. 3400 Diverse løsøre 3410 Hvilke genstande er omfattet 3410.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser Depotrumsforsikring Forsikringsbetingelser Gælder fra februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Branddækning Side 5 3. Tyveridækning Side 6 4. Vandskadedækning Side 7 5. Fortrydelsesret

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Dækningsomfang 1b Betingelser Brand-, tyveri- og vandskadeforsikring

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds- eller ændringsdatoer,

Læs mere

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup A/B Nørre Alle 13-13H Att.: Grubbe Advokater Åbenrå 31 1124 København K Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser VINDMØLLEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VINDMØLLEFORSIKRING VINDMØLLEFORSIKRING 03 Side nr. 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Forsikringsperiode... 4 Forsikringssummer... Hvilke skader er omfattet af forsikringen 5 Maskinkasko...

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EDB-Forsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for EDB-Forsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for EDB-Forsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1. Forsikringens omfang 1.1 EDB-forsikring 1.2 Meromkostningsforsikring 1.3 Databærerforsikring 1.4 Undtagelser 2.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 3924 Gælder fra 01.08.1992 TJM 90395-2 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34 Side 1. Vilkår for. Antenneforsikring. Kaskoforsikring Ansvarsforsikring. 4165-5 September 1988.

TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34 Side 1. Vilkår for. Antenneforsikring. Kaskoforsikring Ansvarsforsikring. 4165-5 September 1988. TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34 Side 1 Vilkår for Antenneforsikring Kaskoforsikring Ansvarsforsikring 4165-5 September 1988 Formula TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34 Side 2 TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01 TotalErhverv Byggepladsforsikring Forsikringsvilkår TE-CS-01 Indholdsfortegnelse Hvilke genstande er omfattet 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Forsikringssum og selvrisiko 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Gjensidige Forsikring Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47

Læs mere

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign.

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser af juni 2012 Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser R336 12J Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-13 Side 6 Udvidede Betingelser

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Forsikringsbetingelser for Maskin- & Maskindriftstabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASKIN- OG MASKINDRIFTSTABSFORSIKRING. 1 Maskinforsikring 1.1 Forsikringen

Læs mere

Specialforsikring for erhverv Montage. Forsikringsbetingelser 3167B05-159

Specialforsikring for erhverv Montage. Forsikringsbetingelser 3167B05-159 Specialforsikring for erhverv Montage Forsikringsbetingelser 3167B05-159 Gælder fra juni 2015 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 5 Montageobjektet, All risks 6 Bestående maskiner og bygninger,

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreskader (Skader kan også anmeldes på www.kommuneforsikring.dk) KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

Vilkår for. Kraner og andet entreprenørmateriel. 4538-5 Januar 1994. I samarbejde med. Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark

Vilkår for. Kraner og andet entreprenørmateriel. 4538-5 Januar 1994. I samarbejde med. Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark Vilkår for Kraner og andet entreprenørmateriel 4538-5 Januar 1994 I samarbejde med Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark Indhold Se venligst i policen, hvilke forsikringer der er

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 2003 og jeres nye betingelser nr. 2501.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 2003 og jeres nye betingelser nr. 2501. Sammenligning Erhvervsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 2003 og jeres nye betingelser nr. 2501. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Antenneforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Antenneforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Antenneforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1. Kaskoforsikring 1.1 Sikrede 1.2 Forsikrede genstande 1.3 Omfang 1.4 Udvidelser 1.5 Undtagelser 1.6 Erstatningsopgørelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 600503 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for all-risksforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler.

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. FORSIKRINGSBETINGELSER 362-1. ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG. 1.1. Forsikringen

Læs mere

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Edb-forsikring Forsikrings betingelser Nr. 70-1 Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Dækningsomfang 1a Brandforsikring Betingelser Løsøre

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere