ERHVERVSFORSIKRING FOR LØSØRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSFORSIKRING FOR LØSØRE"

Transkript

1 ERHVERVSFORSIKRING FOR LØSØRE FORSIKRINGSBETINGELSER AFSNIT NR. HOVED- OG UNDERAFSNIT 1. Sikrede 2. Hvor dækker forsikringen 3. Forsikrede genstande Løsøre Originalmodeller og -tegninger Rede penge m.v Motorkøretøjer Løsøre tilhørende trediemand 4. Forsikringsværdi Forsikringsværdi Maskiner, inventar m.v Færdigvarer af egen tilvirkning Halvfabrikata Varer og andre genstande Originalmodeller og -tegninger Underforsikring 5. Forsikringen dækker 6. Brandforsikring Brand, lynnedslag og eksplosion Sprængning af dampkedler og autoklaver Nedstyrtning af luftfartøjer m.v Pludselig opstået tilsodning Brandslukning 7. Tyveriforsikring Indbrudstyveri Ran og røveri Simpelt tyveri 8. Vandskadeforsikring Tilfældigt udstrømmende vand Voldsomt sky- eller tøbrud Storm, snetryk og skypumpe Udstrømmende olie og kølevæske 9. Driftstabsforsikring Driftstab Dækningsperioden Forsikringsværdi Underforsikring Forsikringssted

2 10. Skadeopgørelse for brand-, tyveri- og vandskadeforsikring Afværgelse af skade Skadeopgørelse Øvrige tab, der erstattes 11. Skadeopgørelse ved driftstab Begrænsning af driftstab Skadeopgørelse Erstatningsbegrænsning Ophør af virksomhed Udgifter til sagkyndig bistand 12. Fællesbetingelser Særlige undtagelser Forhold under forsikringens løbetid Præmiens betaling Indeksregulering Risikoforandring og ejerskifte Eftersyn Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif Forsikringens varighed og opsigelse Opsigelse efter skade Forsikring i andet selskab Forhold i skadetilfælde Afværgelse og udbedring af skader Voldgift

3 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler 1. HVEM ER SIKRET 1.1 Sikret er forsikringstageren i sin egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede løsøre. 2. HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 2.1 Forsikringen dækker på det i policen angivne forsikringssted Det er en forudsætning for selskabets erstatningspligt, at den eller de bygninger, hvori løsøret beror, er forsynet med tag af beton, cementtagsten, eternit, glas, metal, skifer, tagpap eller tegl. 2.2 UDVIDELSER Forsikringen dækker, medmindre højere beløb fremgår af policen, med indtil 15% af forsikringssummen, maximalt kr., tillige løsøre - dog med undtagelse af de i pkt nævnte - når dette a. på forsikringsstedet beror i bygninger, hvis tagbeklædning er anderledes end betinget i pkt eller b. beror midlertidig andetsteds i Danmark. Forsikring mod indbrudstyveri og hærværk i forbindelse hermed gælder dog ikke for forsikringstagerens arbejdspladser. For denne dækning gælder de samme sikringskrav som for hovedforsikringsstedet Der ydes kun forholdsmæssig erstatning, såfremt værdien af det forsikrede løsøre overstiger dækningsbeløbet. 3. FORSIKREDE GENSTANDE 3.1 LØSØRE Forsikringen omfatter sikredes løsøre, der henhører under eller anvendes i den i policen beskrevne virksomhed Ved løsøre forstås - med mindre andet er anført i policen - varer, herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og emballage. Endvidere omfattes inventar, lokaleindretninger bekostet af forsikringstageren, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr - herunder værktøj, redskaber og motorkøretøjer, der ikke er registreringspligtige Forsikringen omfatter ikke løsøre, der er dækket af bygningsforsikring.

4 3.2 ORIGINALMODELLER OG -TEGNINGER Omkostninger, som i anledning af en forsikringsbegivenhed skal afholdes til genfremstilling af originalmodeller og -tegninger, er medforsikret indenfor forsikringssummen Erstatningspligten for originalmodeller og -tegninger er begrænset til 15% af forsikringssummen, maximalt kr., medmindre højere beløb fremgår af policen Erstatning ydes kun for originalmodeller og -tegninger, der genfremstilles. 3.3 REDE PENGE M.V Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter, der beror på forsikringsstedet, er medforsikret. Medmindre højere beløb fremgår af policen, er erstatningspligten for disse genstande begrænset til: a kr. i almindeligt gemme. b kr. i aflåst egentligt pengeskab/boks. c. Ved ran og røveri dækkes dog med indtil 15% af forsikringssummen, maximalt kr. 3.4 MOTORKØRETØJER Registreringspligtige køretøjer, knallerter samt sø- og luftfartøjer er ikke omfattet af forsikringen, medmindre disse hører til varelageret i en virksomhed, der erhvervsmæssigt fremstiller, reparerer eller forhandler sådanne genstande. 3.5 LØSØRE TILHØRENDE TREDIEMAND Ud over det forsikringstageren tilhørende løsøre omfatter forsikringen løsøre, der tilhører trediemand, såfremt forsikringstageren bærer risikoen for hændelig undergang af det pågældende løsøre Med evt. forsikringssum, hvormed forsikringssummen overstiger forsikringsværdien iht. pkt. 4.1 omfatter forsikringen sådant trediemand tilhørende løsøre, som forsikringstager ikke er pligtig til at erstatte eller bærer risikoen for Dækning for løsøre iht. pkt og gælder kun i det omfang, dette løsøre ikke er dækket af anden forsikring. 4. FORSIKRINGSVÆRDI 4.1 I forsikringsværdien medregnes værdien af alt løsøre, der er forsikret under policen. 4.2 MASKINER, INVENTAR M.V Værdien af maskiner, inventar og øvrigt driftsudstyr opgøres på grundlag af nyværdien, medmindre andet fremgår af policen.

5 4.2.2 Ved nyværdi forstås genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden uden fradrag for alder og brug, men med rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. 4.3 FÆRDIGVARER AF EGEN TILVIRKNING Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har tilvirket til salg, opgøres - medmindre andet fremgår af policen - på grundlag af den pris, som ved salg på almindelige vilkår ville kunne opnåes umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden med fradrag for regelmæssige salgsomkostninger, undgået handelsrisiko samt fordele ved kontant betaling - dog kun for så vidt forsikringstageren ikke derved opnår en fordel, han ikke ville have opnået, såfremt forsikringsbegivenheden ikke havde fundet sted. 4.4 HALVFABRIKATA Værdien af genstande, som forsikringstageren på skadestidspunktet har under tilvirkning, opgøres på grundlag af produktionsomkostningerne (herunder råvarer) med tillæg af andel af dels forsikringstagerens generalomkostninger, dels af avancen ved færdigvarens salg til en pris, der på almindelige vilkår kunne opnåes umiddelbart før forsikringsbegivenhedens indtræden, og med fradrag for regelmæssige salgsomkostninger, undgået handelsrisiko samt fordele ved kontant betaling - dog kun for så vidt forsikringstageren ikke derved opnår en fordel, han ikke ville have opnået, såfremt forsikringsbegivenheden ikke havde fundet sted. 4.5 VARER OG ANDRE GENSTANDE Værdien af andre genstande end de i pkt. 4.2, 4.3 og 4.4 nævnte opgøres på grundlag af genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden med rimeligt fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed og andre omstændigheder. 4.6 ORIGINALMODELLER OG -TEGNINGER Originalmodeller og -tegninger medregnes med disses værdi, dog højst med de i pkt anførte beløb. 4.7 UNDERFORSIKRING Hvis forsikringsværdien efter de i pkt nævnte principper overstiger forsikringssummen, foreligger der underforsikring Ved underforsikring reduceres erstatningen forholdsmæssigt, jf. Forsikringsaftalelovens bestemmelser herom Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter medregnes med disses værdi, dog højst med de i pkt anførte beløb Hvis policen er opdelt i flere positioner, henholdsvis underpositioner eller afsnit, med hver sin forsikringssum, behandles hver position, henholdsvis underposition eller afsnit som en selvstændig forsikring. 5. FORSIKRINGEN DÆKKER: 5.1 Forsikringen omfatter - hvis dette er angivet i policen - følgende:

6 6. BRANDFORSIKRING 6.1 Forsikringen dækker med de anførte undtagelser, tab og skade på det forsikrede ved: Brand, lynnedslag eller eksplosion Ved brand forstås en løssluppen, flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved egen kraft Lynnedslag, herunder overspænding/induktion eller andre elektriske fænomener, foreligger når lynet er slået ned direkte i det forsikrede løsøre eller de bygninger, hvor det forsikrede løsøre findes Eksplosion er en momentant forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer Undtaget fra dækning er: - Skade ved ild, der ikke kan betegnes som brand, f.eks. svidning, forkulning, overophedning eller smeltning. - Skade på genstande, der for at opvarmes, koges, stryges, tørres, røges eller lignende udsættes for ild eller varme og derved kommer i brand eller beskadiges. - Skade på elektriske maskiner, ledninger, apparater og lign. foranlediget ved kortslutning i disse eller andre rent elektriske fænomener - hvortil også henregnes induktion fra elektrisk uvejr - medmindre skaden har brand til følge, er en følge af brand eller kortslutningsskade ifølge policen er medforsikret Sprængning af dampkedler og autoklaver Sprængning foreligger, når en genstand sønderrives under momentan udligning af forskelligt tryk i luftformige stoffer i og uden for beholderen Undtaget fra dækning er: - Skade opstået ved sønderrivning af andre årsager, f.eks. materialesvigt, indvirkning af centrifugalkraft, væske- eller istryk m.v. eller skade som følge af tørkogning Nedstyrtning af luftfartøjer eller nedfaldende genstande herfra Undtaget fra dækning er: - Skade opstået ved sprængstoffer medført i luftfartøjer Pludselig opstået tilsodning fra anlæg indrettet og anvendt tiil rumopvarmning Brandslukning 7. TYVERIFORSIKRING 7.1 INDBRUDSTYVERI Forsikringen dækker med de anførte undtagelser tab og skade på det forsikrede ved: Indbrudstyveri og hærværk i forbindelse hermed.

7 Indbrudstyveri foreligger, når tyven - ved vold mod lukke eller ved dirke, falske eller tillistede nøgler har skaffet sig adgang til bygning, aflåste lokaler, lofts- eller kælderrum, - er steget ind gennem åbninger, der ikke er beregnet til indgang, eller - stjæler løsøre gennem åbninger, som han umiddelbart forinden har frembragt Undtaget fra dækning er: - Tyveri fra pengeskab eller boks forøvet ved benyttelse af koden eller nøglerne dertil, for så vidt disse har været efterladt på forsikringsstedet Forsikringen dækker de forsikringstageren som lejer evt. påhvilende udgifter til istandsættelse af beskadigelser - dog ikke på glasruder eller erstatningsmateriale herfor - som ved indbrud eller bevisligt forsøg derpå tilføjes de af ham benyttede lokaler Selskabets erstatningspligt er betinget af, - at døre og andre indgangsåbninger holdes forsvarligt aflåste, og at vinduer er lukkede og tilhaspede Sikringsniveau Selskabet har ved antagelsen af forsikringen og fastsættelsen af præmien forudsat, at de lokaler, hvori de forsikrede genstande beror, er sikrede mod indbrudstyveri i overensstemmelse med det i policen anførte sikringsniveau Varegrupper Selskabet har ved antagelsen af forsikringen og fastsættelsen af præmien forudsat, at nedennævnte varegrupper, beregnet til videresalg og/eller udlejning og/eller bearbejdning ikke findes på forsikringsstedet, medmindre andet fremgår af policen: Varegruppe 1 Guld, sølv, platinpalladium samt anden legering med ædelt metal, der indeholder 333 o/oo rent guld eller mere, diamanter, ædelstene, ægte perler, kulturperler (ind- og uindfattede), smykke og juvelarbejder, hvor nævnte materialer indgår, samt sådanne lomme- og armbåndsure, hvis stykværdi overstiger 500 kr., pelse og pelsværk. Varegruppe 2 Cigaretter, spiritus, videogrammer (videobånd såvel indspillede som uindspillede incl. kassetter). Varegruppe 3 Ammunition, sprængstoffer og våben, foto- og filmudstyr, læder- og skindtøj, personal computers incl. tilbehør, TV-, radio- og videoudstyr samt dertil hørende båndspillere og højttalere.

8 Varegruppe 4 Antikviteter, auto- og skibsradioer samt dertil hørende båndspillere og højttalere, mobiltelefoner, beklædning, som ikke er nævnt i varegruppe 3, frimærker (samlinger), grammofonplader, compact discs og kassettelydbånd, mønter (samlinger), sportsbeklædning og sportsudstyr, andre tobaksvarer end cigaretter, tæpper med en kvadratmeterpris på 500 kr. og derover, musikinstrumenter og -udstyr (elektronisk) samt kontorudstyr (elektronisk), som ikke er nævnt i varegruppe 3. Varegruppe 5 Autoreservedele og -udstyr excl. radio m.v., skibs- og bådeudstyr (excl. radio), som ikke er nævnt i varegruppe 3 og 4, skotøj, hårde hvidevarer, malerier, skulpturer og ting af kunstnerisk værdi med en stykværdi på 500 kr. og derover, el- og motordrevet håndværktøj, motorcykler incl. reservedele, ikke-elektroniske musikinstrumenter, parfumerivarer, porcelæn med en stykværdi på 500 kr. og derover samt ure med en stykværdi på under 500 kr Nedsættelse af erstatning Hvis enten kravene vedrørende varegruppe eller sikringsniveau ikke er overholdt, erstattes kun 60% af samtlige de beløb, som ifølge denne forsikring ville komme til udbetaling, hvis kravene havde været opfyldt. Hvis hverken kravene vedrørende varegruppe eller sikringsniveau er overholdt, nedsættes erstatningen til 40% af de nævnte beløb. 7.2 RAN OG RØVERI Forsikringen dækker med de anførte begrænsninger tab og skade på det forsikrede ved: Ran eller røveri af løsøre, herunder rede penge og pengerepræsentativer samt værdipapirer, fra forsikringstageren eller dennes personale, såvel på forsikringsstedet som under transport overalt i Danmark Selskabets erstatningspligt er begrænset til 15% af forsikringssummen, maximalt kr., medmindre højere beløb er aftalt Undtaget fra dækning er: - Skade ved hvis forøvelse et medlem af forsikringstagerens personale har været delagtig Ved ran forstås tyveri, der er sket åbenlyst uden anvendelse af vold, og som i gerningsøjeblikket er bemærket af den bestjålne eller andre tilstedeværende personer Det er en forudsætning for selskabets erstatningspligt, at der gøres anskrig øjeblikkeligt efter ranet Ved røveri forstås fratagelse eller aftvingelse af løsøre ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. 7.3 SIMPELT TYVERI Forsikringen dækker med de anførte begrænsninger tab og skade på det forsikrede ved:

9 Simpelt tyveri af forretningscykler. Selskabets erstatningspligt ved tyveri af forretningscykler er betinget af, at disse i forretningstiden har været henstillet aflåste og uden for forretningstiden har været anbragt i forsvarligt aflåst rum. Cyklens stelnummer skal kunne oplyses Simpelt tyveri fra aflåste udhængs- og udstillingsskabe på forsikringsstedet (men ikke fra vareautomater), samt forsikringstagers udgifter til istandsættelse af beskadigelser - dog ikke glasruder - i forbindelse dermed. Selskabets erstatningspligt er dog begrænset til kr. pr. forsikringsbegivenhed. 8. VANDSKADEFORSIKRING 8.1 Forsikringen dækker med de anførte undtagelser tab og skade på det forsikrede ved: Vand, der tilfældigt udstrømmer fra røranlæg, der tilfører koldt eller varmt vand, wc-cisterner, kummer, badeindretninger, anlæg til opvarmning og luftkonditionering, spildevandsledninger samt akvarier Undtaget fra dækning er: - skade ved langsom udsivning af vand. - Skade ved vand fra tagrender eller nedløbsrør fra sådanne. - Skade ved bygge- og reparationsarbejder, herunder reparation eller ændring af rør- og varmeanlæg, i det omfang skader kan fordres erstattet hos andre. - Skade på løsøre beroende i kælderlokaler, medmindre disse er anbragt på et fast, ikke vandsugende underlag, mindst 10 cm over kældergulvet. - Udgifter til optøning Selskabets erstatningspligt er betinget af, at forsikringstageren i det omfang, det er ham muligt, drager omsorg for, - at der i frostperioder sker behørig lukning af vandtilførsel og tømning af rør og varmeanlæg, herunder varmtvandsbeholdere og wc-cisterner, når disse ikke benyttes, - at de under pkt nævnte anlæg i uopvarmede bygninger til stadighed holdes tømte, - at radiatorer i frostperioder ikke aflukkes, så de kan fryse, - at optøning af frosne rørledninger kun foretages af autoriserede fagfolk, - at røranlæg med dertil hørende installationer holdes forsvarligt vedlige Vand, der under voldsomt skybrud eller voldsomt tøbrud ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer de af forsikringstageren benyttede lokaler eller stiger op gennem afløbsledninger.

10 Undtaget fra dækning er: - Skade på løsøre i åbne skure, halvtage, drivhuse eller konstruktioner, som er beklædt med lærred, plastfolie eller lign. - Skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. - Skade ved nedbør, der trænger ind gennem tag. - Skade på løsøre beroende i kælderlokaler, medmindre disse er anbragt på et fast, ikke vandsugende underlag, mindst 10 cm over kældergulvet Storm, snetryk og skypumpe og samtidig forvoldt nedbørsskade samt skade ved væltende eller nedstyrtende genstande, der udefra beskadiger de bygninger, hvori det forsikrede løsøre findes Ved storm forståes mindst vindstyrke 8, svarende til vindhastigheder på mindst 17,2 m pr. sekund Forsikringen omfatter kun genstande, der beror i bygninger (dog ikke åbne skure, halvtage, drivhuse eller konstruktioner, der er beklædt med lærred, plastfolie eller lignende), og det er en betingelse, at der på bygningen kan påvises beskadigelse forvoldt ved storm eller skypumpe, og at skaden på de forsikrede genstande kan henføres til bygnings- beskadigelsen Undtaget fra dækning er: - Skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb Olie og kølevæske, der tilfældigt strømmer ud fra olietank, oliefyr, køleskab eller køle- anlæg Undtaget fra dækning er: - Skade ved langsom udsivning. - Skade på varer i fryse- og/eller kølerum. I detailforretninger dækkes dog skade på varer i fryse- og/eller kølerum, der skyldes tilfældig udstrømmende kølevæske. - Skade i forbindelse med påfyldning og aftapning af olie og kølevæske. - Tab af olie og kølevæske. 9. DRIFTSTABSFORSIKRING 9.1 DRIFTSTAB Forsikringen dækker - i den i policen anførte dækningsperiode - forsikringstagers tab ved nedgang i omsætningen af varer og tjenesteydelser (driftstab), som direkte følge af, - at forsikringstageren på det i policen anførte forsikringssted rammes af en skade, der omfattes af brandforsikring,

11 - at det mod tyveri forsikrede løsøre rammes af en skade, der omfattes af tyveriforsikring. Det er en forudsætning, at tyveriforsikring indgår i forsikringen, - at det mod vandskade forsikrede løsøre eller ejendommens grundmurede, hårdttækkede bygninger rammes af en skade, der omfattes af vandskadeforsikring. Det er en forudsætning, at vandskadeforsikring indgår i forsikringen Undtaget fra dækning er: - Driftstab som følge af skade, der omfattes af en all risks forsikring, medmindre skaden ville være omfattet af pkt Driftstab, der - helt eller delvis - hidrører fra de første 8 timers standsning, medmindre virkningen strækker sig ud over 30 dage efter, at skaden er konstateret. - Forøgelse af driftstab, der skyldes strejke, lock-out, brud på maskineri eller utilstrækkelig forsikring af bygninger og løsøre. - Forøgelse af driftstab, der skyldes forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af forbedringer, udvidelser, offentlige påbud eller lignende, jf. dog pkt og Indenfor dækningsperioden ydes erstatning for forøgelse af driftstab, der skyldes, at der under en i selskabet tegnet bygningsbrandforsikring er ydet erstatning for anvendelige rester, lovliggørelse eller restværdi Inden for dækningsperioden ydes endvidere erstatning for forøgelse af driftstab, som forsikringstageren måtte lide ved forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af offentlige myndigheders krav stillet i forbindelse med oprydning efter en dækningsberettiget skade under løsøre og/eller bygningsforsikringen. 9.2 DÆKNINGSPERIODEN Dækningsperioden er det i policen anførte tidsrum, for hvilket selskabet erstatter tab som følge af en forsikringsbegivenhed. Dækningsperioden begynder på det tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed konstateres, og ophører så mange måneder senere, som svarer til det i policen anførte antal måneder, og på samme tidspunkt på døgnet som begyndelsestidspunktet For forsikringer, hvor dækningsperioden for pos. I er 12 måneder og derover, kan forsikringstageren forlange tidspunktet for dækningsperiodens begyndelse udskudt i indtil 6 måneder efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret Hvis dækningsperioden ønskes udskudt, skal forsikringstageren snarest muligt og inden for 1 måned efter forsikringsbegivenhedens konstatering give selskabet meddelelse om dag og tid for dækningsperiodens begyndelse, - medmindre anden aftale træffes med selskabet i forbindelse med skadebehandlingen Dækningsperiodens begyndelsestidspunkt kan herefter ikke yderligere ændres. 9.3 FORSIKRINGSVÆRDI Forsikringsværdien for driftstabsforsikringen opgøres som forskellen mellem 1. Dækningsperiodens forventede omsætning af varer og tjenesteydelser, hvorved forstås faktureret omsætning i ordinær drift, excl. moms, ydede rabatter, bonus og anden salgsreduktion

12 og 2. Dækningsperiodens produktionsomkostninger, hvorved forstås - indkøbte handelsvarer til videresalg, incl. omkostninger til told, fragt og andre hjemtagelsesomkostninger, - medgåede råvarer og halvfabrikata, incl. omkostninger til told, fragt og andre hjemtagelsesomkostninger, - direkte til produktionen medgåede lønninger og lønafhængige omkostninger, i det omfang sikrede i skadetilfælde vil kunne frigøre sig for disse omkostninger Evt. lønomkostninger, der ifølge policen er medforsikret, tillægges forsikringsinteressen. 9.4 UNDERFORSIKRING Såfremt forsikringsinteressen, jf. pkt og 9.3.2, overstiger forsikringssummen, foreligger der underforsikring Ved underforsikring reduceres erstatningen forholdsmæssigt, jf. Forsikringsaftalelovens bestemmelser herom. 9.5 FORSIKRINGSSTED Forsikringen dækker forsikringstagers virksomhed på det i policen angivne forsikringssted Det er en forudsætning for selskabets erstatningspligt, at den eller de bygninger, hvori løsøret beror, er indrettet som anført under pkt , medmindre andet fremgår af policen. 10. SKADEOPGØRELSE FOR BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING 10.1 AFVÆRGELSE AF SKADE I tilfælde af skade er forsikringstageren forpligtet til så vidt muligt at afværge eller begrænse skaden, ligesom selskabet er berettiget til at foretage dertil sigtende foranstaltninger SKADEOPGØRELSE Hvis selskabet forlanger det, skal forsikringstageren levere selskabet en fortegnelse over det skaderamte og ikke skaderamte løsøre Skaden opgøres som forskellen mellem værdien af det skaderamte løsøre før og efter skaden. Værdien opgøres efter samme principper, som angivet under pkt Ved skade på inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr gælder dog a. at tabet opgøres som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi og deres værdi efter skaden, b. at beskadigede genstande, medmindre anden aftale er truffet med selskabet, inden 1 år fra skadestidspunktet skal være istandsat eller genanskaffet, respektive istandsættelse eller genanskaffelse efter selskabets skøn skal være betryggende sikret, idet der i modsat fald kun ydes erstatning på grundlag af dagsværdien. c. at forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af erstatningen først udbetales, når de beskadigede genstande er istandsat eller genanskaffet, respektive istandsættelse eller genanskaffelse efter selskabets skøn er betryggende sikret.

13 Selskabet er berettiget til at overtage en beskadiget genstand mod at erstatte dens værdi før skaden (for inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr - nyværdien), ligesom selskabet er berettiget til at yde erstatning in natura og til at sætte beskadigede genstande i samme stand som før skaden ØVRIGE TAB, DER ERSTATTES Inden for den angivne forsikringssum erstattes a. løsøre, der bortkommer under en forsikringsbegivenhed. b. udgifter, som i anledning af en forsikringsbegivenhed er afholdt til genfremstilling af kartoteker og forretningsbøger. Erstatningspligten for kartoteker og forretningsbøger er begrænset til 15% af forsikringssummen, maximalt kr., medmindre højere beløb er aftalt. Dækning for elektronisk lagrede data forudsætter dog, at back-up kopiering sker i intervaller af maximalt 10 arbejdsdøgns varighed, og at back-up kopier opbevares i brandsikkert skab eller i anden brandsektion eller bygning end selve EDB-udstyret Ud over den angivne forsikringssum erstattes a. rimelige udgifter til redning og bevaring af løsøret i forbindelse med en forsikringsbegivenhed. b. nødvendige udgifter til - fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse, - oprydning efter en forsikringsbegivenhed, - bortskaffelse og destruktion af forsikrede genstande, herunder hjælpestoffer til produktion, affald og lign. fra virksomheden Undtaget fra dækning er: - udgifter til opgravning, oprydning, rensning, fjernelse eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af forsikringen omfattet forsikringsbegivenhed Dækningen iht. pkt b ydes på 1. risikobasis og er begrænset til 20% af den samlede forsikringssum for alle positioner ifølge policen, dog mindst kr. og højst kr. - indeksreguleret basis SKADEOPGØRELSE VED DRIFTSTAB 11.1 BEGRÆNSNING AF DRIFTSTAB Ved skader, er forsikringstageren forpligtet til i videst muligt omfang at afværge og begrænse skadens virkninger, herunder søge at opretholde sin omsætning af varer og tjenesteydelser for at afværge eller begrænse driftstab Forsikringstageren er pligtig til effektivt at samarbejde med selskabet med henblik på foranstaltninger til afværgelse eller begrænsning af driftstab.

14 11.2 SKADEOPGØRELSE I skadetilfælde opgøres den af skaden - i den i policen anførte dækningsperiode - forårsagede forskel mellem a. den forventede omsætning med fradrag af forventet forbrug af: og 1. Indkøbte handelsvarer til videresalg 2. Råvarer og halvfabrikata b. den konstaterede omsætning med fradrag af konstateret forbrug af: 1. Indkøbte handelsvarer til videresalg 2. Råvarer og halvfabrikata Ved omsætning forstås faktureret omsætning excl. moms, ydede rabatter, bonus og anden salgsreduktion Det iht. pkt beregnede beløb a. reduceres med sparede omkostninger, herunder lønomkostninger (medmindre lønomkostninger ifølge policen er medforsikret), som forsikringstageren kan frigøre sig for, og b. tillægges rimelige omkostninger, der er afholdt i samråd med selskabet, dog kun i det omfang omkostningerne har virkning i forsikringens dækningsperiode og i øvrigt med den begrænsning, at selskabets samlede ydelse (incl. sådanne omkostninger) ikke kan blive større, end hvis de nævnte foranstaltninger ikke havde været foretaget ERSTATNINGSBEGRÆNSNING Den i policen anførte driftstabforsikringssum danner grænsen for selskabets erstatningspligt, og forsikringstageren kan ikke opnå mere i erstatning, end hvad der kræves til dækning af det faktisk lidte tab, som omfattes af forsikringen OPHØR AF VIRKSOMHEDEN Hvis virksomheden efter en skade ikke genoptages, udregnes erstatningsbeløbet for det tidsrum - dog maksimalt 12 mdr. - der normalt vil hengå indtil virksomheden kunne være i normal drift Af de således udregnede beløb erstattes kun den del, der svarer til uundgåelige omkostninger, som bevisligt er afholdte Dersom forhold, som forsikringstageren ikke er herre over, er skyld i, at virksomheden ikke genoptages, ydes erstatning uden hensyn til pkt

15 11.5 UDGIFTER TIL SAGKYNDIG BISTAND I FORBINDELSE MED ERSTATNINGSOPGØ- RELSE PÅ DRIFTSTAB Selskabet erstatter forsikringstageren rimelige omkostninger til sagkyndig assistance - bortset fra forsikringstagerens omkostninger i forbindelse med eventuel vurderingsforretning - i forbindelse med opgørelse af en erstatningsberettiget skade med indtil 5% af forsikringssummen, dog maximalt kr. 12. FÆLLESBETINGELSER 12.1 SÆRLIGE UNDTAGELSER For forsikringen i sin helhed gælder det, at den ikke dækker skade, - der indtræder som en direkte eller indirekte følge af jordskælv, andre naturforstyrrelser, krig, krigslignende operationer, neutralitetskrænkelser, foranstaltninger til værn mod sådanne, borgerkrig, oprør eller ved udløsning af atomenergi. Dog dækkes skade, som direkte eller indirekte er forårsaget af kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, såfremt anvendelsen har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor eller acceleratordrift FORHOLD UNDER FORSIKRINGENS LØBETID PRÆMIENS BETALING Præmien forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmier på de i policen anførte forfaldsdage Påkrav om betalingen finder sted på den af forsikringstagerens opgivne betalingsadresse. Tilsendelse af giroindbetalingskort eller anden meddelse om forfalden præmie anses for påkrav Betales præmien ikke efter det første påkrav, sender selskabet en skriftlig meddelelse om præmiebetalingen til forsikringstageren på betalingsadressen Denne påmindelse vil indeholde oplysning om retsvirkning ved undladelse af at betale præmien inden den i påmindelsen anførte tidsfrist En sådan påmindelse fremsendes tidligst 14 dage efter første påkrav Såfremt betalingen ikke finder sted 14 dage efter påmindelsen, bortfalder selskabets dækningspligt. Selskabet er berettiget til udover præmien at opkræve ekspeditions- og incassogebyr INDEKSREGULERING Forsikringen indeksreguleres.

16 12.4 RISIKOFORANDRINGER OG EJERSKIFTE Forsikringstageren skal straks anmelde til selskabet - når den forsikrede virksomhed eller løsøret flyttes til et andet sted end det i policen angivne forsikringssted, - når der med forsikringstagerens vidende sker sådanne ændringer i risikoforholdene, at faren derved forøges, - når der tegnes forsikring andetsteds, - når den forsikrede virksomhed skifter ejer, eller - såfremt virksomheden ophører med at være momsregistreret Selskabet træffer herefter bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte Undladelse af at give de i pkt nævnte meddelser kan medføre, at retten til erstatning, bortfalder, helt eller delvis, ligesom de nævnte forhold kan få betydning for ændring af præmien i op- eller nedadgående retning EFTERSYN Selskabet er til enhver tid berettiget til at lade foretage eftersyn af det forsikrede med henblik på en vurdering af risikoforholdene Konstateres ved et sådant eftersyn risikoforøgende forhold, kan selskabet fastsætte en frist til forholdets afhjælpning, forhøje præmien eller ophæve forsikringen med 14 dages varsel ÆNDRING AF FORSIKRINGSBETINGELSER ELLER PRÆMIETARIF Hvis selskabets forsikringsbetingelser eller præmietarif ændres, kan ændringerne for nærværende forsikring gennemføres med 3 måneders varsel til et forsikringsårs udløb Såfremt forsikringstageren ikke ønsker at acceptere ændringerne, kan forsikringen opsiges skriftligt pr. samme dato med 1 måneds varsel FORSIKRINGENS VARIGHED OG OPSIGELSE Forsikringen kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders skriftlig varsel til et forsikringsårs udløb Medmindre andet er aftalt fornyes forsikringen for et år af gangen Forsikringer, der er tegnet eller fornyet med kortere løbetid end 1 år, medfører ikke erstatningspligt for selskabet ud over udløbsdatoen OPSIGELSE EFTER SKADE Efter enhver anmeldt skade kan såvel forsikringstageren som selskabet i indtil 14 dage efter skaderegulering eller afvisning af skade opsige forsikringen med 14 dages varsel.

17 12.9 FORSIKRING I ANDET SELSKAB Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikringen tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne FORHOLD I SKADETILFÆLDE SKADEANMELDELSE I skadetilfælde skal forsikringstageren uopholdeligt fortage anmeldelse til selskabet For tyveri, ran og røveriskaders vedkommende er selskabets erstatningspligt betinget af, at forsikringstageren senest 24 timer efter at have fået kendskab til skaden, tillige gør anmeldelse derom til politiet AFVÆRGELSE OG UDBEDRING AF SKADE I skadetilfælde er forsikringstageren forpligtiget til så vidt muligt at afværge eller begrænse skaden, ligesom selskabet er berettiget til at fortage dertil sigtede foranstaltninger Udbedring af skade eller fjernelse af beskadiget genstande, ud over hvad der er nødvendigt for at afværge eller begrænse yderligere skade, må ikke finde sted uden selskabets tilladelse VOLDGIFT Såvel forsikringstageren som selskabet er berettiget til at forlange en skade opgjort af upartiske vurderingsmænd, af hvilke forsikringstageren vælger den ene, medens selskabet vælger den anden Vurderingsmændene vælger inden forretningen foretages en sagkyndig opmand, som i tilfælde af uoverenstemmelser mellem vurderingsmændene træder til, og inden for grænserne af uoverenstemmelserne træffer afgørelse om de punkter, om hvilke der måtte være uenighed Kan vurderingsmændene ikke enes om valget af sagkyndig opmand, udpeges denne af landsretten for den retskreds, hvor forsikringsstedet er beliggende Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregningen af tabet Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, medens udgifterne til opmand deles lige mellem parterne Vurderingsmændenes afgørelse er endelig og bindende for parterne.

18 ERHVERVSFORSIKRING FOR LØSØRE FORSIKRINGSBETINGELSER AFSNIT NR. HOVED- OG UNDERAFSNIT 1. Sikrede 2. Hvor dækker forsikringen 3. Forsikrede genstande Løsøre Originalmodeller og -tegninger Rede penge m.v Motorkøretøjer Løsøre tilhørende trediemand 4. Forsikringsværdi Forsikringsværdi Maskiner, inventar m.v Færdigvarer af egen tilvirkning Halvfabrikata Varer og andre genstande Originalmodeller og -tegninger Underforsikring 5. Forsikringen dækker 6. Brandforsikring Brand, lynnedslag og eksplosion Sprængning af dampkedler og autoklaver Nedstyrtning af luftfartøjer m.v Pludselig opstået tilsodning Brandslukning 7. Tyveriforsikring Indbrudstyveri Ran og røveri Simpelt tyveri 8. Vandskadeforsikring Tilfældigt udstrømmende vand Voldsomt sky- eller tøbrud Storm, snetryk og skypumpe Udstrømmende olie og kølevæske 9. Driftstabsforsikring Driftstab Dækningsperioden Forsikringsværdi Underforsikring Forsikringssted

19 10. Skadeopgørelse for brand-, tyveri- og vandskadeforsikring Afværgelse af skade Skadeopgørelse Øvrige tab, der erstattes 11. Skadeopgørelse ved driftstab Begrænsning af driftstab Skadeopgørelse Erstatningsbegrænsning Ophør af virksomhed Udgifter til sagkyndig bistand 12. Fællesbetingelser Særlige undtagelser Forhold under forsikringens løbetid Præmiens betaling Indeksregulering Risikoforandring og ejerskifte Eftersyn Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif Forsikringens varighed og opsigelse Opsigelse efter skade Forsikring i andet selskab Forhold i skadetilfælde Afværgelse og udbedring af skader Voldgift

20 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler 1. HVEM ER SIKRET 1.1 Sikret er forsikringstageren i sin egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede løsøre. 2. HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 2.1 Forsikringen dækker på det i policen angivne forsikringssted Det er en forudsætning for selskabets erstatningspligt, at den eller de bygninger, hvori løsøret beror, er forsynet med tag af beton, cementtagsten, eternit, glas, metal, skifer, tagpap eller tegl. 2.2 UDVIDELSER Forsikringen dækker, medmindre højere beløb fremgår af policen, med indtil 15% af forsikringssummen, maximalt kr., tillige løsøre - dog med undtagelse af de i pkt nævnte - når dette a. på forsikringsstedet beror i bygninger, hvis tagbeklædning er anderledes end betinget i pkt eller b. beror midlertidig andetsteds i Danmark. Forsikring mod indbrudstyveri og hærværk i forbindelse hermed gælder dog ikke for forsikringstagerens arbejdspladser. For denne dækning gælder de samme sikringskrav som for hovedforsikringsstedet Der ydes kun forholdsmæssig erstatning, såfremt værdien af det forsikrede løsøre overstiger dækningsbeløbet. 3. FORSIKREDE GENSTANDE 3.1 LØSØRE Forsikringen omfatter sikredes løsøre, der henhører under eller anvendes i den i policen beskrevne virksomhed Ved løsøre forstås - med mindre andet er anført i policen - varer, herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og emballage. Endvidere omfattes inventar, lokaleindretninger bekostet af forsikringstageren, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr - herunder værktøj, redskaber og motorkøretøjer, der ikke er registreringspligtige Forsikringen omfatter ikke løsøre, der er dækket af bygningsforsikring.

21 3.2 ORIGINALMODELLER OG -TEGNINGER Omkostninger, som i anledning af en forsikringsbegivenhed skal afholdes til genfremstilling af originalmodeller og -tegninger, er medforsikret indenfor forsikringssummen Erstatningspligten for originalmodeller og -tegninger er begrænset til 15% af forsikringssummen, maximalt kr., medmindre højere beløb fremgår af policen Erstatning ydes kun for originalmodeller og -tegninger, der genfremstilles. 3.3 REDE PENGE M.V Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter, der beror på forsikringsstedet, er medforsikret. Medmindre højere beløb fremgår af policen, er erstatningspligten for disse genstande begrænset til: a kr. i almindeligt gemme. b kr. i aflåst egentligt pengeskab/boks. c. Ved ran og røveri dækkes dog med indtil 15% af forsikringssummen, maximalt kr. 3.4 MOTORKØRETØJER Registreringspligtige køretøjer, knallerter samt sø- og luftfartøjer er ikke omfattet af forsikringen, medmindre disse hører til varelageret i en virksomhed, der erhvervsmæssigt fremstiller, reparerer eller forhandler sådanne genstande. 3.5 LØSØRE TILHØRENDE TREDIEMAND Ud over det forsikringstageren tilhørende løsøre omfatter forsikringen løsøre, der tilhører trediemand, såfremt forsikringstageren bærer risikoen for hændelig undergang af det pågældende løsøre Med evt. forsikringssum, hvormed forsikringssummen overstiger forsikringsværdien iht. pkt. 4.1 omfatter forsikringen sådant trediemand tilhørende løsøre, som forsikringstager ikke er pligtig til at erstatte eller bærer risikoen for Dækning for løsøre iht. pkt og gælder kun i det omfang, dette løsøre ikke er dækket af anden forsikring. 4. FORSIKRINGSVÆRDI 4.1 I forsikringsværdien medregnes værdien af alt løsøre, der er forsikret under policen. 4.2 MASKINER, INVENTAR M.V Værdien af maskiner, inventar og øvrigt driftsudstyr opgøres på grundlag af nyværdien, medmindre andet fremgår af policen.

22 4.2.2 Ved nyværdi forstås genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden uden fradrag for alder og brug, men med rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. 4.3 FÆRDIGVARER AF EGEN TILVIRKNING Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har tilvirket til salg, opgøres - medmindre andet fremgår af policen - på grundlag af den pris, som ved salg på almindelige vilkår ville kunne opnåes umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden med fradrag for regelmæssige salgsomkostninger, undgået handelsrisiko samt fordele ved kontant betaling - dog kun for så vidt forsikringstageren ikke derved opnår en fordel, han ikke ville have opnået, såfremt forsikringsbegivenheden ikke havde fundet sted. 4.4 HALVFABRIKATA Værdien af genstande, som forsikringstageren på skadestidspunktet har under tilvirkning, opgøres på grundlag af produktionsomkostningerne (herunder råvarer) med tillæg af andel af dels forsikringstagerens generalomkostninger, dels af avancen ved færdigvarens salg til en pris, der på almindelige vilkår kunne opnåes umiddelbart før forsikringsbegivenhedens indtræden, og med fradrag for regelmæssige salgsomkostninger, undgået handelsrisiko samt fordele ved kontant betaling - dog kun for så vidt forsikringstageren ikke derved opnår en fordel, han ikke ville have opnået, såfremt forsikringsbegivenheden ikke havde fundet sted. 4.5 VARER OG ANDRE GENSTANDE Værdien af andre genstande end de i pkt. 4.2, 4.3 og 4.4 nævnte opgøres på grundlag af genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden med rimeligt fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed og andre omstændigheder. 4.6 ORIGINALMODELLER OG -TEGNINGER Originalmodeller og -tegninger medregnes med disses værdi, dog højst med de i pkt anførte beløb. 4.7 UNDERFORSIKRING Hvis forsikringsværdien efter de i pkt nævnte principper overstiger forsikringssummen, foreligger der underforsikring Ved underforsikring reduceres erstatningen forholdsmæssigt, jf. Forsikringsaftalelovens bestemmelser herom Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter medregnes med disses værdi, dog højst med de i pkt anførte beløb Hvis policen er opdelt i flere positioner, henholdsvis underpositioner eller afsnit, med hver sin forsikringssum, behandles hver position, henholdsvis underposition eller afsnit som en selvstændig forsikring. 5. FORSIKRINGEN DÆKKER: 5.1 Forsikringen omfatter - hvis dette er angivet i policen - følgende:

23 6. BRANDFORSIKRING 6.1 Forsikringen dækker med de anførte undtagelser, tab og skade på det forsikrede ved: Brand, lynnedslag eller eksplosion Ved brand forstås en løssluppen, flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved egen kraft Lynnedslag, herunder overspænding/induktion eller andre elektriske fænomener, foreligger når lynet er slået ned direkte i det forsikrede løsøre eller de bygninger, hvor det forsikrede løsøre findes Eksplosion er en momentant forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer Undtaget fra dækning er: - Skade ved ild, der ikke kan betegnes som brand, f.eks. svidning, forkulning, overophedning eller smeltning. - Skade på genstande, der for at opvarmes, koges, stryges, tørres, røges eller lignende udsættes for ild eller varme og derved kommer i brand eller beskadiges. - Skade på elektriske maskiner, ledninger, apparater og lign. foranlediget ved kortslutning i disse eller andre rent elektriske fænomener - hvortil også henregnes induktion fra elektrisk uvejr - medmindre skaden har brand til følge, er en følge af brand eller kortslutningsskade ifølge policen er medforsikret Sprængning af dampkedler og autoklaver Sprængning foreligger, når en genstand sønderrives under momentan udligning af forskelligt tryk i luftformige stoffer i og uden for beholderen Undtaget fra dækning er: - Skade opstået ved sønderrivning af andre årsager, f.eks. materialesvigt, indvirkning af centrifugalkraft, væske- eller istryk m.v. eller skade som følge af tørkogning Nedstyrtning af luftfartøjer eller nedfaldende genstande herfra Undtaget fra dækning er: - Skade opstået ved sprængstoffer medført i luftfartøjer Pludselig opstået tilsodning fra anlæg indrettet og anvendt tiil rumopvarmning Brandslukning 7. TYVERIFORSIKRING 7.1 INDBRUDSTYVERI Forsikringen dækker med de anførte undtagelser tab og skade på det forsikrede ved: Indbrudstyveri og hærværk i forbindelse hermed.

24 Indbrudstyveri foreligger, når tyven - ved vold mod lukke eller ved dirke, falske eller tillistede nøgler har skaffet sig adgang til bygning, aflåste lokaler, lofts- eller kælderrum, - er steget ind gennem åbninger, der ikke er beregnet til indgang, eller - stjæler løsøre gennem åbninger, som han umiddelbart forinden har frembragt Undtaget fra dækning er: - Tyveri fra pengeskab eller boks forøvet ved benyttelse af koden eller nøglerne dertil, for så vidt disse har været efterladt på forsikringsstedet Forsikringen dækker de forsikringstageren som lejer evt. påhvilende udgifter til istandsættelse af beskadigelser - dog ikke på glasruder eller erstatningsmateriale herfor - som ved indbrud eller bevisligt forsøg derpå tilføjes de af ham benyttede lokaler Selskabets erstatningspligt er betinget af, - at døre og andre indgangsåbninger holdes forsvarligt aflåste, og at vinduer er lukkede og tilhaspede Sikringsniveau Selskabet har ved antagelsen af forsikringen og fastsættelsen af præmien forudsat, at de lokaler, hvori de forsikrede genstande beror, er sikrede mod indbrudstyveri i overensstemmelse med det i policen anførte sikringsniveau Varegrupper Selskabet har ved antagelsen af forsikringen og fastsættelsen af præmien forudsat, at nedennævnte varegrupper, beregnet til videresalg og/eller udlejning og/eller bearbejdning ikke findes på forsikringsstedet, medmindre andet fremgår af policen: Varegruppe 1 Guld, sølv, platinpalladium samt anden legering med ædelt metal, der indeholder 333 o/oo rent guld eller mere, diamanter, ædelstene, ægte perler, kulturperler (ind- og uindfattede), smykke og juvelarbejder, hvor nævnte materialer indgår, samt sådanne lomme- og armbåndsure, hvis stykværdi overstiger 500 kr., pelse og pelsværk. Varegruppe 2 Cigaretter, spiritus, videogrammer (videobånd såvel indspillede som uindspillede incl. kassetter). Varegruppe 3 Ammunition, sprængstoffer og våben, foto- og filmudstyr, læder- og skindtøj, personal computers incl. tilbehør, TV-, radio- og videoudstyr samt dertil hørende båndspillere og højttalere.

25 Varegruppe 4 Antikviteter, auto- og skibsradioer samt dertil hørende båndspillere og højttalere, mobiltelefoner, beklædning, som ikke er nævnt i varegruppe 3, frimærker (samlinger), grammofonplader, compact discs og kassettelydbånd, mønter (samlinger), sportsbeklædning og sportsudstyr, andre tobaksvarer end cigaretter, tæpper med en kvadratmeterpris på 500 kr. og derover, musikinstrumenter og -udstyr (elektronisk) samt kontorudstyr (elektronisk), som ikke er nævnt i varegruppe 3. Varegruppe 5 Autoreservedele og -udstyr excl. radio m.v., skibs- og bådeudstyr (excl. radio), som ikke er nævnt i varegruppe 3 og 4, skotøj, hårde hvidevarer, malerier, skulpturer og ting af kunstnerisk værdi med en stykværdi på 500 kr. og derover, el- og motordrevet håndværktøj, motorcykler incl. reservedele, ikke-elektroniske musikinstrumenter, parfumerivarer, porcelæn med en stykværdi på 500 kr. og derover samt ure med en stykværdi på under 500 kr Nedsættelse af erstatning Hvis enten kravene vedrørende varegruppe eller sikringsniveau ikke er overholdt, erstattes kun 60% af samtlige de beløb, som ifølge denne forsikring ville komme til udbetaling, hvis kravene havde været opfyldt. Hvis hverken kravene vedrørende varegruppe eller sikringsniveau er overholdt, nedsættes erstatningen til 40% af de nævnte beløb. 7.2 RAN OG RØVERI Forsikringen dækker med de anførte begrænsninger tab og skade på det forsikrede ved: Ran eller røveri af løsøre, herunder rede penge og pengerepræsentativer samt værdipapirer, fra forsikringstageren eller dennes personale, såvel på forsikringsstedet som under transport overalt i Danmark Selskabets erstatningspligt er begrænset til 15% af forsikringssummen, maximalt kr., medmindre højere beløb er aftalt Undtaget fra dækning er: - Skade ved hvis forøvelse et medlem af forsikringstagerens personale har været delagtig Ved ran forstås tyveri, der er sket åbenlyst uden anvendelse af vold, og som i gerningsøjeblikket er bemærket af den bestjålne eller andre tilstedeværende personer Det er en forudsætning for selskabets erstatningspligt, at der gøres anskrig øjeblikkeligt efter ranet Ved røveri forstås fratagelse eller aftvingelse af løsøre ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. 7.3 SIMPELT TYVERI Forsikringen dækker med de anførte begrænsninger tab og skade på det forsikrede ved:

26 Simpelt tyveri af forretningscykler. Selskabets erstatningspligt ved tyveri af forretningscykler er betinget af, at disse i forretningstiden har været henstillet aflåste og uden for forretningstiden har været anbragt i forsvarligt aflåst rum. Cyklens stelnummer skal kunne oplyses Simpelt tyveri fra aflåste udhængs- og udstillingsskabe på forsikringsstedet (men ikke fra vareautomater), samt forsikringstagers udgifter til istandsættelse af beskadigelser - dog ikke glasruder - i forbindelse dermed. Selskabets erstatningspligt er dog begrænset til kr. pr. forsikringsbegivenhed. 8. VANDSKADEFORSIKRING 8.1 Forsikringen dækker med de anførte undtagelser tab og skade på det forsikrede ved: Vand, der tilfældigt udstrømmer fra røranlæg, der tilfører koldt eller varmt vand, wc-cisterner, kummer, badeindretninger, anlæg til opvarmning og luftkonditionering, spildevandsledninger samt akvarier Undtaget fra dækning er: - skade ved langsom udsivning af vand. - Skade ved vand fra tagrender eller nedløbsrør fra sådanne. - Skade ved bygge- og reparationsarbejder, herunder reparation eller ændring af rør- og varmeanlæg, i det omfang skader kan fordres erstattet hos andre. - Skade på løsøre beroende i kælderlokaler, medmindre disse er anbragt på et fast, ikke vandsugende underlag, mindst 10 cm over kældergulvet. - Udgifter til optøning Selskabets erstatningspligt er betinget af, at forsikringstageren i det omfang, det er ham muligt, drager omsorg for, - at der i frostperioder sker behørig lukning af vandtilførsel og tømning af rør og varmeanlæg, herunder varmtvandsbeholdere og wc-cisterner, når disse ikke benyttes, - at de under pkt nævnte anlæg i uopvarmede bygninger til stadighed holdes tømte, - at radiatorer i frostperioder ikke aflukkes, så de kan fryse, - at optøning af frosne rørledninger kun foretages af autoriserede fagfolk, - at røranlæg med dertil hørende installationer holdes forsvarligt vedlige Vand, der under voldsomt skybrud eller voldsomt tøbrud ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer de af forsikringstageren benyttede lokaler eller stiger op gennem afløbsledninger.

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 501

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervsforsikring 110 Brandforsikringens omfang 111 Ildsvåde, lynnedslag eller eksplosion 112 Sprængning af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 12 Tyveri Forsikringen dækker direkte skade på det forsikrede løsøre, når skaden skyldes en af nedenstående begivenheder: 12.1 Indbrudstyveri 12.1.1 Forsikringen

Læs mere

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser Depotrumsforsikring Forsikringsbetingelser Gælder fra februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Branddækning Side 5 3. Tyveridækning Side 6 4. Vandskadedækning Side 7 5. Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre

Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre Indholdsfortegnelse 1. Forsikrede genstande... 2 1.1 Hvilke genstande dækker forsikringen... 2 1.2 Hvilke genstande dækker forsikringen ikke... 2 1.3 Hvor dækker forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Dækningsomfang 1b Brand-, tyveri- og vandskadeforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds-

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Dækningsomfang 1c Maskinkaskoforsikring inkl. Brand-,

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING 0103-20.01.2006 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 4 Brandforsikring... 5 Tyveriforsikring... 6 Varegrupper

Læs mere

DK-CAMP ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

DK-CAMP ERHVERVSLØSØREFORSIKRING DK-CAMP ERHVERVSLØSØREFORSIKRING 0103-20.01.2006 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 4 Brandforsikring... 5 Tyveriforsikring...

Læs mere

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner Betingelser nr. 401301 Forsikringsbetingelser for Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 600503 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for all-risksforsikring

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds- eller ændringsdatoer,

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Dækningsomfang 6a Brandforsikring Betingelser Løsøre

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring A/S, tegnet gennem Leasing Fyn Bank A/S

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring A/S, tegnet gennem Leasing Fyn Bank A/S Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring A/S, tegnet gennem Leasing Fyn Bank A/S Dækningsomfang 4c Edb- og svagstrømsforsikring inkl. brand-, tyveri- og vandskadeforsikring

Læs mere

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Erhvervsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Sikrede 1 2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte 1 3. Anmeldelse af skade

Læs mere

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25

Læs mere

Forsikringsbetingelser CAMPINGPLADSFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING VERSION 1

Forsikringsbetingelser CAMPINGPLADSFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING VERSION 1 CAMPINGPLADSFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING VERSION 1 1 Hvem er dækket af forsikringen 1 2 Hvad er omfattet af forsikringen 1 3 Hvor dækker forsikringen 2 Hvilke skader er omfattet af forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Gjensidige Forsikring Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring Forsikringsbetingelser Maskinkaskoforsikring 1. Forsikringen dækker 1.1 Forsikringen dækker på det i policen angivne forsikringssted. 1.2 Fremgår det af policen, at der er tegnet maskinkasko, dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Transportforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Transportforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 601001 Forsikringsbetingelser for Transportforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for transportforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING 0105-20.01.2006 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 4 Brandforsikring... 5 Tyveriforsikring... 6 Varegrupper

Læs mere

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 340-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Kombineret løsøreforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Kombineret løsøreforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Transportforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Transportforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket?

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Forsikringsbetingelser for Maskin- & Maskindriftstabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASKIN- OG MASKINDRIFTSTABSFORSIKRING. 1 Maskinforsikring 1.1 Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Specialforsikring for erhverv Køle- og fryseanlæg Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 www.gjensidige.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

F ORSIKRINGSBETINGELSER 41/3

F ORSIKRINGSBETINGELSER 41/3 Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR KOMBINERET ERHVERVSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed GRUNDDÆKNING 0500 Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser ANTENNEFORSIKRING 003-27.05.2004 Side nr. Hvor dækker forsikringen... A ANTENNEANSVAR 2 Hvem er dækket af ansvarsforsikringen... 3 Forsikringen dækker ansvar for... 4 Forsikringen dækker ikke ansvar for...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008 Maj 2008 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Erhvervsløsøre Nemkonto Bornholms Brandforsikring benytter Nemkonto-systemet til

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Advokatforsikring nr. 2006

Advokatforsikring nr. 2006 Forsikringsbetingelserne indeholder nogle fagudtryk samt ord, i hvilke der ligger en særlig betydning. Tryg Forsikring har derfor udarbejdet en ordforklaring, hvori der er redegjort for betydningen af

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Sammenligning Erhvervsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Materiel og vogne er, når disse er leveret og opstillet ved en kunde, dækket af en All Risks forsikring. forsikringen dækker:

Materiel og vogne er, når disse er leveret og opstillet ved en kunde, dækket af en All Risks forsikring. forsikringen dækker: Dansk Mobil Køkken marts 2017 Materiel og vogne er, når disse er leveret og opstillet ved en kunde, dækket af en All Risks forsikring. forsikringen dækker: - Brandskade - Naturskade - Vandskade - Indbrudstyveri

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 40-1. Gældende fra 1.oktober 1993

Erhvervsforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 40-1. Gældende fra 1.oktober 1993 Erhvervsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 40-1 Gældende fra 1.oktober 1993 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler.

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. FORSIKRINGSBETINGELSER 362-1. ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG. 1.1. Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Virksomhedsforsikring Pakkeløsning for mindre virksomheder Forsikringsbetingelser nr. 81-5, oktober 2012

Virksomhedsforsikring Pakkeløsning for mindre virksomheder Forsikringsbetingelser nr. 81-5, oktober 2012 Forsikringsaktieselskab Farvergade 17 1463 København K Tlf. 33 11 77 55 CVR nr. 16 50 08 36 www.lbforsikring.dk Virksomhedsforsikring Pakkeløsning for mindre virksomheder Forsikringsbetingelser nr. 81-5,

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser SELVKØRENDE MASKINER 003-20.0.2006 Side nr. Forsikringens omfang... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Forsikringssum... Dækningsformer 4 Ansvarsforsikring... 5 Brand-, tyveri- og vandskadeforsikring...

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Vilkår for. Maskinforsikring og Maskindriftstabsforsikring September I samarbejde med

Vilkår for. Maskinforsikring og Maskindriftstabsforsikring September I samarbejde med Vilkår for Maskinforsikring og Maskindriftstabsforsikring 4164-7 September 1988 I samarbejde med Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark Indhold Se venligst i policen, hvilke forsikringer

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller Betingelser nr. 800302 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for byggeog/eller anlægsarbejde KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Tyverisikringsniveauer og varegrupper

Tyverisikringsniveauer og varegrupper Side 1 af 11 Sikringsniveau 10 eller en hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog Sikringsniveau 20 side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EDB-Forsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for EDB-Forsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for EDB-Forsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1. Forsikringens omfang 1.1 EDB-forsikring 1.2 Meromkostningsforsikring 1.3 Databærerforsikring 1.4 Undtagelser 2.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Antenneforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Antenneforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Antenneforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1. Kaskoforsikring 1.1 Sikrede 1.2 Forsikrede genstande 1.3 Omfang 1.4 Udvidelser 1.5 Undtagelser 1.6 Erstatningsopgørelse

Læs mere

Ny police til Silkeborg Kajakklub v/ Claus Byskov

Ny police til Silkeborg Kajakklub v/ Claus Byskov ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 87 30 20 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DFFDATFDDATTDFTTDFTTTFAAFDFADDTDFDFFFDDTAFADAFDAATTTDAAATDTADFFFFF Silkeborg Kajakklub

Læs mere

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Edb-forsikring Forsikrings betingelser Nr. 70-1 Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ALL RISKS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ALL RISKS FORSIKRING Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringstager / sikrede... 3 3. Forsikringssted... 3 4. Forsikringen dækker... 3 5. Undtagelser... 3 6. Bygning... 8 7. Løsøre... 11 8.

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsøreindbrudstyveriforsikring. Betingelser nr. 400206

Forsikringsbetingelser for. Løsøreindbrudstyveriforsikring. Betingelser nr. 400206 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring 1. Hvor dækker forsikringen: 1.1 Forsikringen dækker i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne. 1.2

Læs mere

All Risks forsikring nr. 642-203T

All Risks forsikring nr. 642-203T Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de en Afsnit Indhold Side 100 Forsikringstager/sikrede under forsikringen... 1 200 Forsikringens omfang... 1 300 Forsikringssted... 1 400 Undtagelser/forsikringen

Læs mere

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING Meromkostningsforsikring, databærerforsikring 005-0..2005 Side nr. Hvor dækker forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 2. Edb- og svagstrømsforsikring... 2.2

Læs mere