HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013"

Transkript

1 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for begge) Tryg Forsikring A/S (i det følgende Tryg) har anmodet om, at der stilles præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen. Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (i det følgende under ét Trygg- Hansa) har protesteret herimod. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Jon Stokholm, Vibeke Rønne og Jens Peter Christensen. Den foreliggende sag Varemærket TRYGG HANSA <fig> blev registreret som varemærke i Danmark den 28. maj Varemærket er registreret i vareklasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. Denne sag angår, hvorvidt Trygg-Hansa har gjort reel brug her i landet af varemærket TRYGG HANSA <fig> i perioden 18. november 2005 til 18. november 2010, jf. varemærkelovens 25, stk. 1. Er brugspligten ikke opfyldt, kan varemærket ophæves helt eller delvist for de varekategorier, varemærket er registreret for.

2 - 2 - Ved dom af 17. august 2012 frifandt Sø- og Handelsretten Trygg-Hansa for Trygs principale påstand om ophævelse af Trygg-Hansas varemærke. Sø- og Handelsretten anførte i den forbindelse bl.a. følgende: Den foreliggende dokumentation vedr. brugen af varemærket i Danmark i 5-års brugsperioden viser, at Trygg-Hansa har sendt forsikringsbreve/policer/opkrævninger til et antal danske kunder, der har tegnet forsikring hos Trygg-Hansa for deres fritidshuse i Sverige. Der er mellem parterne omtrentlig enighed om antallet af kundeforhold i 5-årsperioden, og der er enighed om, hvilket retten kan tiltræde, at denne divergens er uden betydning for sagens afgørelse. Antallet, ca. 35, er efter det foreliggende under alle omstændigheder højere end antallet, ca. 25, i den tidligere periode, som Patent- og Varemærkestyrelsen traf afgørelse om. Det er rettens vurdering, at Trygg-Hansa efter tjenesteydelsens art og aftagerforholdene på markedet for tjenesteydelsen må anses for i perioden at have gjort erhvervsmæssigt relevant og tilstrækkelig brug af varemærket med henblik på at fastholde eller erhverve markedsandele for tjenesteydelsen. Retten finder herefter, at Trygg-Hansa har gjort reel brug af varemærket i den foreliggende periode. Sø- og Handelsretten begrænsede Trygg-Hansas varemærkeret til Forsikringsvirksomhed, nemlig forsikring af fritidshuse i Sverige. Sø- og Handelsretten vurderede, at Trygg-Hansa kun for denne varekategori havde opfyldt sin brugspligt. Sø- og Handelsretten tog herved Trygs mere subsidiære påstand til følge. Spørgsmål, der ønskes forelagt for EU-Domstolen Tryg har under forberedelsen af sagen for Højesteret anmodet om, at der stilles præjudicielt spørgsmål til EU-Domstolen vedrørende formuleringen reel brug af varemærket i den pågældende medlemsstat, jf. varemærkedirektivets artikel 10, stk. 1. Spørgsmålet er formuleret således: Skal artikel 10 i direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker fortolkes således, at fremsendelse til danske adresser af et beskedent antal fakturaer/policer påført et dansk registreret varemærke i sig selv udgør reel brug af mærket i Danmark, når a) den relevante tjenesteydelse består af en fritidshusforsikring, der ingen tilknytning har til Danmark men udelukkende udbydes fra, leveres i og relaterer sig til en anden medlemsstat (Sverige), og b) fremsendelsen af fakturaer/policer til danske adresser alene sker af praktiske årsager, idet forsikringstageren kun lejlighedsvis formodes at befinde sig i fritidshuset i Sverige.

3 - 3 - Trygg-Hansa mener ikke, at der er grundlag for at stille spørgsmål til EU-Domstolen. Såfremt spørgsmål skal stilles, har Trygg-Hansa formuleret følgende alternative spørgsmål: Skal artikel 10 i direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker fortolkes således, at fremsendelse til danske kunder i Danmark af breve og fakturaer påført et dansk registreret varemærke udgør reel brug af varemærket i Danmark, når de relevante tjenesteydelser består af forsikringer af fritidshuse, som de danske kunder ejer i en anden medlemsstat (Sverige), og de pågældende breve og fakturaer sendes til Danmark fra denne anden medlemsstat. Retsgrundlaget mv. Ifølge artikel 10, stk. 1, i varemærkedirektivet (2008/95/EF) hedder det under overskriften Brugen af varemærket : Såfremt indehaveren ikke inden fem år fra datoen for registreringsprocedurens afslutning har gjort reel brug af varemærket i den pågældende medlemsstat for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller hvis sådan brug har været ophørt uden afbrydelse i fem år, underkastes varemærket de i dette direktiv omhandlede sanktioner, medmindre der foreligger skellig grund til, at brug ikke har fundet sted. De sanktioner, der omtales i bestemmelsen, omfatter bl.a. fortabelse af retten til at gøre erhvervsmæssig brug af varemærket. Varemærkelovens 25, stk. 1, har en ordlyd svarende til varemærkedirektivets artikel 10, stk. 1. Efter varemærkelovens 25, stk. 1, er det afgørende for, om brugspligten er opfyldt, hvorvidt der er gjort reel brug af varemærket her i landet. EU-Domstolen har udtalt sig om begrebet reel brug af varemærket i den pågældende medlemsstat i flere sager. Det drejer sig, for så vidt angår nationale varemærker, f.eks. om EU- Domstolens dom af 11. marts 2003 i sag C-40/01, Ansul BV mod Ajax Brandbeveiliging BV, og EU-Domstolens kendelse af 27. januar 2004 i sag C-259/02, La Mer Technology Inc. mod Laboratoires Goemar SA. I sag C-40/01, Ansul BV mod Ajax Brandbeveiliging BV udtalte EU-Domstolen i præmis 36-39:

4 Ved reel brug skal følgelig forstås en brug, der ikke foretages symbolsk alene med det formål at bevare de rettigheder, der er knyttet til varemærket. Brugen skal være i overensstemmelse med varemærkets grundlæggende funktion, som er at garantere oprindelsen af en vare eller en tjenesteydelse over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse. 37. Det følger heraf, at en reel brug af varemærket forudsætter, at dette bruges på markedet for de produkter eller tjenesteydelser, som varemærket beskytter, og ikke alene inden for den pågældende virksomhed. Beskyttelsen af varemærket, og de retsvirkninger, som registreringen af mærket har i forhold til tredjemand, kan ikke opretholdes, hvis mærket har mistet sin handelsmæssige begrundelse, som er at skabe eller bevare en afsætningsmulighed for de varer eller tjenesteydelser, som er forsynet med det tegn, der udgør mærket, i forhold til de varer eller tjenesteydelser, der stammer fra andre virksomheder. Varemærket skal derfor bruges for varer eller tjenesteydelser, der allerede er bragt på markedet, eller hvis markedsføring - som virksomheden har forberedt med henblik på at erobre en kundekreds, navnlig i forbindelse med reklamekampagner - er umiddelbart forestående. En sådan brug kan både foretages af varemærkeindehaveren og, som fastsat i direktivets artikel 10, stk. 3, af en tredjemand, der har tilladelse til at bruge mærket. 38. Ved bedømmelsen af, om brugen af varemærket er reel, må der endelig tages hensyn til samtlige faktiske omstændigheder, der kan godtgøre, at varemærket virkelig anvendes handelsmæssigt, navnlig til de former for brug, der i den pågældende branche må anses for begrundet i fastholdelse eller erhvervelse af markedsandele for de varer eller tjenesteydelser, der beskyttes af varemærket. 39. Under hensyn til omstændighederne i de konkrete tilfælde kan det således være berettiget bl.a. at tage hensyn til den pågældende vares eller tjenesteydelses art, de særlige forhold på det relevante marked samt til omfanget og hyppigheden af brugen af mærket. Det kræves således ikke, at brugen af mærket altid har et betydeligt kvantitativt omfang, for at den kan betegnes som reel, da dette afhænger af de særlige forhold ved den pågældende vare eller tjenesteydelse på det relevante marked. I sag C-259/02, La Mer Technology Inc. mod Laboratoires Goemar SA udtalte EU-Domstolen i præmis 20-26: 20. Heraf fremgår, at besvarelsen af varemærkeindehaverens rettigheder er betinget af, at der er gjort reel erhvervsmæssig brug af mærket på markedet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er blevet registreret i den pågældende medlemsstat. 21. Desuden fremgår det af Ansul-dommens præmis 39, at brug af varemærket i visse tilfælde - selv om denne brug ikke har et betydeligt kvantitativt omfang - kan betegnes som reel i direktivets forstand. Selv en meget lille brug af varemærket kan således være tilstrækkelig til, at denne brug kan betegnes som reel, forudsat at denne brug i den pågældende branche kan anses for begrundet i fastholdelse eller erhvervelse af markedsandele for de varer eller tjenesteydelser, der beskyttes af varemærket.

5 Spørgsmålet, om en brug er kvantitativ tilstrækkelig til at fastholde eller erhverve markedsandele for de pågældende varer eller tjenesteydelser, afhænger af flere forhold samt af en konkret vurdering, der i hvert enkelt tilfælde påhviler den nationale ret. Varernes eller tjenesteydelsernes egenskaber, hyppigheden eller regelmæssigheden af brugen af varemærket, hvorvidt varemærket anvendes til at markedsføre samtlige identiske varer eller tjenesteydelser fra varemærkeindehaverens virksomhed eller udelukkende enkelte af disse, samt de beviser, som varemærkeindehaveren er i stand til at fremlægge vedrørende brug af varemærket, er blandt de faktorer, der kan tages i betragtning. 23. Det fremgår ligeledes af præmis i Ansul-dommen, at det relevante markeds egenskaber, der har en direkte betydning for varemærkeindehaverens markedsføringsstrategi, ligeledes kan tages i betragtning ved vurderingen af, om der foreligger reel brug. 24. Tilsvarende kan den omstændighed, at varemærket anvendes af en enkelt kunde, der importerer varerne, for hvilke varemærket er registreret, være tilstrækkelig til at godtgøre, at en sådan brug er reel, såfremt det fremgår, at denne import har en reel handelsmæssig berettigelse for varemærkeindehaveren. 25. Under disse omstændigheder er det ikke på forhånd muligt abstrakt at afgøre, hvilken kvantitativt tærskel der skal anvendes for at afgøre, om brugen er reel. En de minimis -regel, der ikke giver den nationale ret mulighed for at vurdere samtlige omstændigheder i sagen, kan derfor ikke fastsættes. 26. Endelig kan det klart udledes af Ansul-dommens præmis 36, at en brug af varemærket, der ikke i det væsentlige har til formål at bevare eller skabe markedsandele for de varer eller tjenesteydelser, som det beskytter, skal betragtes som brug, der i virkeligheden har til formål at imødegå en eventuel begæring om fortabelse. En sådan brug kan ikke betegnes som reel i direktivets forstand. Herudover har EU-Domstolen i Domstolens dom af 19. december 2012 i sag C-149/11, Leno Merken BV mod Hagelkruis Beheer BV, udtalt sig om det tilsvarende begreb i artikel 15, stk. 1, i varemærkeforordningen (207/2009/EF) reel brug af EF-varemærket inden for Fællesskabet. EU-Domstolen udtalte i præmis 58: 58. Der er gjort reel brug af et EF-varemærke i henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, når dette er brugt i overensstemmelse med dets væsentligste funktion med henblik på at bevare eller erhverve markedsandele i Fællesskabet for de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af det pågældende varemærke. Det tilkommer den forelæggende ret at bedømme, om betingelserne er opfyldt i hovedsagen, under hensyntagen til samtlige relevante faktiske omstændigheder, såsom navnlig de særlige forhold på det omhandlede marked, arten af de varer eller tjenesteydelser, som er beskyttet af varemærket, det territoriale og kvantitative omfang af brugen samt hyppigheden og regelmæssigheden af brugen.

6 - 6 - Anbringender Tryg har til støtte for, at der skal ske forelæggelse, navnlig anført, at det er nødvendigt for sagens afgørelse at få afklaret, hvad der skal forstås ved formuleringen i varemærkedirektivets artikel 10, stk. 1, hvorefter der skal være gjort reel brug af varemærket i den pågældende medlemsstat. Det udgør ikke reel brug i Danmark af Trygg-Hansas varemærke, at Trygg-Hansa har fremsendt forsikringsbreve/policer/opkrævninger påført Trygg-Hansas varemærke til et beskedent antal kunder i Danmark. Tryg henviser herved til, at Trygg-Hansa er et svensk selskab, der ikke er aktive på det danske forsikringsmarked, og at den tjenesteydelse, som varemærket er registreret for, absolut ingen tilknytning har til Danmark heller ikke i import eller eksport sammenhæng. Spørgsmålet er derfor, om der er gjort reel brug af mærket i den pågældende medlemsstat. Det bemærkes, at varemærket, der i Danmark skal fungere som kendetegn for en ydelse, ingen relation eller tilknytning har til det danske marked. Den foreliggende praksis fra EU-Domstolen belyser ikke, hvor brugen af et varemærke anses for at finde sted i en sag som den foreliggende. Sag C-40/01, Ansul, præmis 38-39, om fastholdelse eller erhvervelse af markedsandele er ikke relevant i forbindelse med spørgsmålet om reel brug i den pågældende medlemsstat. Ansuls præmisser relaterer sig alene til omfanget af brugen og ikke til spørgsmålet om, hvor brugen anses for at finde sted. Repono Holding og Trygg-Hansa har til støtte for, at der ikke skal ske forelæggelse, navnlig anført, at der ikke er rimelig tvivl om afgørelsen af det rejste spørgsmål. Der er derfor ikke forelæggelsespligt. Det følger af EU-Domstolens praksis, at fremsendelse af bl.a. fakturaer til kunder påført Trygg-Hansas varemærke skal anses for at udgøre reel brug af varemærket i den pågældende medlemsstat. At de pågældende fakturaer er sendt fra et andet EU-land til de danske kunder, kan ikke tillægges betydning, idet varemærket utvivlsomt eksponeres over for de danske kunder. Det kan ikke tillægges nogen betydning, at genstanden for den leverede forsikringsydelse befinder sig i Sverige. Varemærket har været i brug over for en varierende kundekreds i Danmark. Endvidere skal kundernes forsikringer fornyes årligt. Af disse grunde sker der løbende en fornyet afsætning af tjenesteydelser under varemærket over for kunder her i landet.

7 - 7 - Det er efter sag C-40/01, Ansul, præmis 43, tilstrækkeligt, at brugen af mærket sker med henblik på at bevare en afsætningsmulighed. Denne betingelse er i hvert fald opfyldt ved den foretagne brug af det omstridte varemærke. Betydningen af et beskedent omfang af brugen er også belyst i tidligere praksis, herunder sag C-259/02, La Mer, præmis 24. Under alle omstændigheder kan den formulering af et spørgsmål til EU-Domstolen, som Tryg har foreslået, ikke anvendes. Det kan således ikke lægges til grund, at tjenesteydelsen ikke har tilknytning til Danmark. Modtagere af tjenesteydelsen er således danske forsikringstagere med bopæl i Danmark, og forsikringsaftalen er indgået fra deres bopæl. Det er endvidere misvisende at angive, at fremsendelsen af fakturaer/policer til danske adresser alene sker af praktiske årsager. Da forsikringstagerne har bopæl i Danmark, er fremsendelse af forsikringsbreve, fakturaer mv. til deres adresser i Danmark den eneste korrekte fremgangsmåde. Højesterets begrundelse og resultat Der foreligger en omfattende praksis fra EU-Domstolen om de kriterier, der kan indgå ved vurderingen af, om varemærkeindehaveren har gjort reel brug af varemærket i den pågældende medlemsstat for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, jf. varemærkedirektivets artikel 10, stk. 1. Højesteret vil ved afgørelse af sagens tvistepunkter inddrage de retningslinjer, der kan udledes af EU-Domstolens praksis. Efter Højesterets foreløbige vurdering foreligger der ikke for den indbragte sag tvivl om forståelsen af den relevante fællesskabsbestemmelse eller den praksis fra EU-Domstolen, som Tryg Forsikring A/S har påberåbt sig, der nødvendiggør en forelæggelse for EU-Domstolen. Højesteret tager derfor ikke anmodningen om forelæggelse for EU-Domstolen til følge. Thi bestemmes: Anmodningen om forelæggelse af spørgsmål for EU-Domstolen tages ikke til følge.

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl.

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. Lovafdelingen Dato: 26. maj 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: SED/NRR Sagsnr.: 2012-6140-0360 Dok.: 1103604 Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. 1. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1)

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1) LBK nr 90 af 28/01/2009 Gældende (Varemærkeloven) Offentliggørelsesdato: 10-02-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Registrering

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 123/2010 (2. afdeling) Lise Aagaard Copenhagen A/S (advokat Karen Dyekjær) mod Pandora Production Co. Ltd. (advokat Klaus Ewald Madsen) I tidligere

Læs mere

L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder

L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v. Fremsat den 4. oktober 2000 af justitsministeren (Frank Jensen) Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 183/2011 (1. afdeling) FTF som mandatar for Lederforeningen i TDC som mandatar for A (advokat Per Frydenreim Møller) mod DI som mandatar for TDC A/S

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V0085000 - KRE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 25. januar 2006 blev af retten i sagen V-85-03 Bonnier Publications A/S (Advokat Nicolai Lindgreen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015 Sag 267/2013 (1. afdeling) Papiruld Danmark A/S (advokat Jane Frederikke Land) mod Rockwool A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul).

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). 8. afd. nr. B-3292-11: Ældre Sagen som mandatar for A (advokat Peter Breum)

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår. Non-use of domain names containing a third party s trademark rights

Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår. Non-use of domain names containing a third party s trademark rights Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår Non-use of domain names containing a third party s trademark rights af TIMM BRAUN I specialet behandles, hvilken virkning manglende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * INGENIØRFORENINGEN I DANMARK DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * I sag C-499/08, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Vestre Landsret

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG VH USKRIFT F SØ- & HNLSRTTNS OMOG en 30. januar 2008 blev af retten i sagen V 16 06 JOTMNMRK /S (dvokat Nicolai Lindgreen) mod nkenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten ved advokat harlotte

Læs mere

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19...

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19... Side 1 af 8 VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 K E N D E L S E SDI Media A/S (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod Danmarks Radio (selv) Danmarks Radios

Læs mere

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse - Herunder ved overdragelse fra et konkursbo Employment Law problems in a business transfer - Including business transfer during insolvency proceedings

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L xx Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Læs mere