KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE"

Transkript

1 J.nr.: 813 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej Ballerup v/ advokat Louise Unmack Rygaard Indklagede: Tryg Auto Hovedvejen Glostrup v/ advokat Peter Schäfer Parternes påstande: Klagerens påstande: Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet trygauto.dk til klager, subsidiært at domænenavnet slettes. Indklagedes påstand: Frifindelse. Dokumenter: Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 29. juni 2005 med 12 bilag (1-12), svarskrift af 19. august 2005 med 2 bilag (A-B), replik af 1. september 2005 med 2 bilag (13-14), duplik af 6. september Registreringsdato: Domænenavnet trygauto.dk er registreret den 12. maj Sagsfremstilling: Klager, der er Danmarks største skadesforsikringsselskab, udbyder blandt andet bilforsikringer og har oplyst, at der er tegnet ca bilforsikringer hos klager. TRYG blev første gang registreret som selskabsnavn i 1898 ved stiftelsen af livsforsikringsselskabet A/S Tryg, jf. bilag 8. Af bilag 8, der er en erklæring fra Assurandør- Socitetet, fremgår endvidere, at over 80 % af den danske befolkning i 1984 havde kendskab til klager.

2 Klager er indehaver af en lang række såvel danske varemærkeregistreringer som EFvaremærkeregistreringer indeholdende betegnelsen TRYG, herunder ordmærket TRYG, der er registreret den 13. februar 2001 i klasse 35 (annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver), 36 (forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed) og 42 (teknisk vurdering af skadesrisici i forbindelse med forsikring; skadesopgørelser (ikke finansielle) i forbindelse med forsikringsskader). Klager har som bilag 5 og 6 vedlagt oversigter over klagers varemærkeregistreringer. Det fremgår heraf, at listen over klagers varemærkeregistreringer omfatter mere end 50 registreringer indeholdende betegnelsen TRYG, herunder flere registreringer med sammensætninger af TRYG og bil. Klager har derudover registreret en række selskabsnavne, hvori TRYG indgår, jf. bilag 7, ligesom klager har registreret domænenavnet tryg.dk. Klager har som bilag 2 vedlagt en kopi af klagers brochure Fakta om Bilforsikring, hvoraf følgende blandt andet fremgår: Tryg Reparation Alle kunder med kaskodækning får nu en ny fordel: Får du en skade på din bil, ringer du til Tryg på , som tilbyder dig et værksted i dit område. Hvis du ønsker det, kontakter værkstedet dig inden for få timer med tilbud om dato for reparation. Klager konstaterede i juni 2005, at indklagede gjorde brug af domænenavnet trygauto.dk. Klager protesterede herimod ved brev af 7. juni 2005, jf. bilag 11, hvori det hedder: Tryg Forsikring er gennem Deres hjemmeside blevet opmærksom på, at De gør brug af navnet TRYG AUTO som firmanavn og i forbindelse med Deres markedsføring. Det er vores opfattelse at brug af dette navn er en krænkelse af Tryg Forsikrings eneret til brug af navnet Tryg. Brugen af navnet TRYG AUTO er en overtrædelse af varemærkelovens 4 samt markedsføringslovens 5, idet ordet TRYG indgår som en dominerende bestanddel af navnet TRYG AUTO. Tryg Forsikring er en særdeles velkendt dansk virksomhed og i kraft heraf er varemærket TRYG blevet stærkt indarbejdet på det danske marked. Enhver brug af kendetegnet TRYG, der er egnet til at bibringe kundekredsen det fejlagtige indtryk, at virksomheden kunne være forbundet med Tryg Forsikring, er i strid med varemærkelovens bestemmelser. Tryg Forsikring skal derfor anmode Dem om øjeblikkeligt at ophøre med brugen af navnet TRYG AUTO. Vi beder Dem om inden 8 dage at erklære, at De snarest vil ophøre med brug af navnet TRYG eller kombinationer heraf i forbindelse med Deres virksomhed, samt erklære, at De snarest vil overdrage domænenavnet trygauto.dk til Tryg Forsikring. Ved manglende overholdelse heraf forbeholder Tryg Forsikring sig ret til at overgive sagen til advokat til videre behandling. Indklagedes advokat besvarede dette brev ved brev af 21. juni 2005, jf. bilag 12, hvori klagers krav afvistes, idet advokaten bestred, at der var nogen form for forvekslingsrisiko, og henviste til, at ordet tryg er en generisk betegnelse.

3 Indklagede, der er nyetableret, driver erhverv med køb, salg og reparation af biler. Indklagede har som bilag A vedlagt en række udskrifter fra indklagedes hjemmeside under domænenavnet trygauto.dk. Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet trygauto.dk den 5. juli 2005 taget følgende kopi, som i det væsentlige er identisk med indklagedes bilag A: Ved opslag den 27. januar 2006 kunne det konstateres, at domænenavnet var inaktivt. Indklagede har påpeget, at betegnelsen tryg er et almindeligt anvendt ord, og har i denne forbindelse henvist til, at domænenavnene trygadmin.dk og trygconsult.com er registreret og anvendes af andre virksomheder end klager. Indklagede har endvidere som bilag B vedlagt en udskrift af et søgeresultat vedrørende betegnelsen tryg fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens virksomhedsdatabase. Det fremgår heraf, at der er en lang række virksomheder registreret under navne, der indeholder ordet tryg. Klager har opregnet, hvilke af de i bilag B anførte virksomheder, der tilhører klager. For så vidt angår de øvrige registreringer har klager anført, at én vedrører en virksomhed under tvangsopløsning, én vedrører et binavn, én vedrører en virksomhed, som klager har indgået sameksistensaftale med, jf. bilag 13, én vedrører en virksomhed, som efter aftale med klager har ændret navn, jf. bilag 14, og at de resterende registreringer vedrører navne, der indeholder betegnelsen tryg i en sammenhæng, der ikke er i konflikt med klagers rettigheder. Indklagede har anført, at det undrer, at klager ikke finder registreringen af Trygbo Horsens og Tryg Hammer Byg i konflikt med klagers rettigheder, idet klager udbyder en række forskellige forsikringer vedrørende henholdsvis fast ejendom og entreprisevirksomhed. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende,

4 at klager er indehaver af kendetegnet TRYG, herunder som housemark, varemærke, selskabsnavn og domænenavn, at kendetegnet TRYG efter varemærkelovens 4, stk. 2, nyder udvidet beskyttelse som et velkendt og indarbejdet varemærke og som væsentligste, dominerende og særprægede bestanddel af en serie varemærker og selskabsnavne, at TRYG havde tilstrækkeligt særpræg ved registreringen som varemærke og nu tillige er indarbejdet og velkendt, og at det forhold, at tryg har en betydning i det danske sprog, derfor ikke indebærer, at klagers kendetegn kun nyder snæver beskyttelse, at TRYG er fuldstændig indeholdt i domænenavnet trygauto.dk, at TRYG udgør den første og dermed mest dominerende del af domænenavnet, og at auto mangler særpræg og er svagt for indklagedes virksomhed, at domænenavnet trygauto.dk således er forveksleligt med klagers forretningskendetegn, og at der er lighed mellem udbud af bilforsikring og køb, salg og reparation af biler, at den figurlige udformning af trygauto på hjemmesiden under domænenavnet trygauto.dk har væsentlige ligheder med klagers figurmærke TRYG, at indklagedes brug af domænenavnet trygauto.dk medfører en utilbørlig udnyttelse af varemærket TRYG og skader dettes renommé, og at indklagedes registrering af domænenavnet trygauto.dk er i strid med klagers rettigheder til TRYG som selskabsnavn, varemærke og domænenavn. Indklagede har gjort gældende, at trygauto.dk hverken er identisk eller forveksleligt med varemærket TRYG, og at der ikke er lighed mellem de af parterne udbudte varer og tjenesteydelser, at betegnelsen tryg i sædvanlig sprogbrug har en ganske almindelig betydning og derfor mangler særpræg, at henvisningen til ordet tryg i domænenavnet trygauto.dk udelukkende relaterer sig til den almindelige sproglige betydning af ordet tryg, og at en sådan brug må anses som ganske nærliggende i indklagedes branche, at betegnelsen tryg anvendes som kendetegn af en lang række virksomheder, at det er udelukket, at en given person vil antage, at Tryg Auto på Hovedvejen i Glostrup har sammenhæng med klagers virksomhed eller de ydelser og tjenester, som klageren gør sig i, at der er væsentlig forskel på den figurlige udformning af trygauto på hjemmesiden under domænenavnet trygauto.dk og klagers figurmærke TRYG, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet trygauto.dk hverken udgør en utilbørlig udnyttelse af klagers kendetegns særpræg eller renommé eller er til skade herfor, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet trygauto.dk hverken er sket med henblik på at blive associeret med klagers virksomhed eller i et forsøg på at snylte på klager, og at indklagedes registrering og brug af domænenavnet trygauto.dk således ikke indebærer en overtrædelse af varemærkelovens 4 eller markedsføringslovens 1 og 5. Nævnets bemærkninger: Klagerens varemærke TRYG har særpræg for forsikringsvirksomhed og er desuden velkendt her i landet. Varemærket nyder derfor beskyttelse efter varemærkelovens 4, stk. 1 og 2, som er sålydende:

5 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis 1. tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilket tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, 2. eller tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket. Stk. 2. Uanset begrænsningen i stk. 1 til varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art kan varemærkeindehaveren dog forbyde brugen også for varer eller tjenesteydelser af anden art, hvis varemærket er velkendt her i landet og brugen ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renomme eller skade særpræget eller renommeet. Da tryg er et almindeligt forekommende adjektiv, kan beskyttelsen af varemærket TRYG dog ikke udstrækkes så vidt, at enhver erhvervsmæssig anvendelse af betegnelsen tryg indebærer en krænkelse af klagerens varemærke, jf. herved princippet i varemærkelovens 5, nr. 2, og Højesterets dom trykt i Ugeskrift for Retsvæsen årgang 1998, s. 1354, vedrørende varemærket ELLE. Indklagede har imidlertid ikke blot brugt ordet tryg i dets generiske betydning, men har anvendt betegnelsen som del af et forretningskendetegn for indklagedes virksomhed med køb, salg og reparation af biler. Tryg har særpræg også i forhold til en sådan virksomhed og fremstår som den dominerende del af indklagedes forretningskendetegn, som udover Tryg der er identisk med klagers varemærke alene indeholder endelsen auto, der er et beskrivende udtryk for indklagedes virksomhedsområde. Selv om der ikke umiddelbart er sammenfald mellem de ydelser, som udbydes af klager og indklagede, er der en vis overlapning, idet klager som led i sin bilforsikringsvirksomhed også tilbyder at formidle kontakt til et autoværksted i kundens lokalområde. Klager udøver denne virksomhed under betegnelsen Tryg Reparation. Dertil kommer, at selve betegnelsen Trygauto betydningsmæssigt er egnet til at signalere det samme som flere af klagers varemærker, herunder TrygSuperBil, Tryg Skade, m.v. Indklagedes brug af trygauto som forretningskendetegn og domænenavn indebærer derfor en risiko for forveksling med klagers velkendte varemærke, idet det for den relevante omsætningskreds vil være nærliggende at antage, at betegnelsen har en særlig tilknytning til klager, eller at der består en kommerciel forbindelse parterne imellem. Nævnet finder det som følge af det anførte godtgjort, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet trygauto.dk er i strid med klagers varemærkeret. Nævnet træffer herefter følgende

6 A F G Ø R E L S E: Indklagede, Trygauto, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet trygauto.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til klageren, Tryg Forsikring A/S. Overførslen gennemføres fire uger efter nedenstående dato. Dato: 17. februar 2006 Knud Wallberg Lene Pagter Kristensen (Formand) Jens Schovsbo

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0115 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Faleh Hassan Møllebjergvej 13 4330 Hvalsø Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 986 Klager: home A/S v/advokat Tanya Meedom Plesner Svane Grønborg Amerika Plads 37 2100 København Ø Indklagede: HomeLet Mette Ruds Vej c/o Kurt Jensen 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0545 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Danmark v/ advokat Stig Ekmann Indklagede: Yusuf Bekrem Brøndbyvestervej 52, 2. tv. 2605 Brøndby

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-190 Klager: ebay, Inc. v/advokat Niels M. Andersen Bech-Bruun Dragsted Langelinie Allé 35 2100 København Ø Indklagede: Enhanced Business Apprehensible Yielding Blochs Vænge 5 2960 Rungsted

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0041 Klager: Applus Danmark A/S Korsdalsvej 111 2610 Rødovre v/advokat H. Bo Andersen Indklagede: Ulrich Dalsgaard Hejle Gustav Adolphs Vej 5 2800 Kongens Lyngby

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 619 Klager: WebHosting A/S Formervangen 24 2600 Glostrup Indklagede: Nicolai Fogh Bjørnsvej 13, 2.th. 5200 Odense V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 415 og 416 Klager: Ren Ejendomsservice ApS Trepkasgade 5 2100 København Ø v/advokat Claudia Jørgensen Indklagede: MK Rengoering & Ejendomsservice Julius Blomsgade 19, kld. tv. 2200 København N Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 597 Klager: Meiniche I/S Jens Baggesens Vej 3-5 7500 Holstebro v/advokat Klaus Berning Indklagede: Bilbørs ApS Ved Stampedammen 27 2970 Hørsholm v/jakob Dalhoff Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 411 Klager: Toyota Danmark A/S Dynamovej 10 2730 Herlev v/advokat Frank Bøggild Indklagede: Horskjær Automobil A/S Kornvænget 1-5 8600 Silkeborg Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 442 & 443 Klager: SCA Du Chateau Lecusse R.C.S. Albi Broze 81600 Gaillac Frankrig v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Vester Søgade 10 1601 København V. Indklagede: Herning Vincompagni Herning Vin Import

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 455 Klager: Frederik Pedersen Alu-Glas A/S Livøvej 19 8800 Viborg v/advokatfuldmægtig Henning von Lillienskjold Indklagede: Løndahl Prepress A/S Åshøjvej 24 4600 Køge Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 290 Klager: H-D Michigan, Inc. 515 West Huron, Suite 400 Ann Arbor, MI 48103 USA v/budde Schou & Ostenfeld Jytte Targas Vester Søgade 10 København V Indklagede: Laven Motorservice v/flemming Olsen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 852 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Hagen Strand ApS Hagenvej 105C 7080 Børkop Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 893 Klager: AGROFOTO v/andreas Østergaard Hullebækvej 22 4800 Nykøbing F Indklagede: Olav Sejerøe Dyssegårdsvej 18 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 752 Klager: Land Rover Banbury Road Lighthorne Warwick, Warwickshire CV35 ORG Storbritannien v/ advokat Susie P. Arnesen Indklagede: Peter Kaasgaard Korsvejen 14 8660 Skanderborg Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 504 Klager: Internet Danmark ApS Vestergade 14-16 1456 København K v/ advokat B. Fabech-Larsen Indklagede: 3N Etikettering Romlundvej 55 8800 Viborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 563 Klager: Louis Poulsen Lighting A/S v/advokat Kjeld Fruensgaard Indklagede: Adolph A/S Klostervej 10 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-199 og 200 Klager: Google, Inc. v/advokat Per Håkon Schmidt Esplanaden 34 1263 København K Indklagede: E4 Group Åhavevej 7 8260 Viby J Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 509 Klager: Forstædernes Bank A/S Malervangen 1 2600 Glostrup v/advokat Rasmus Bessing Abildtrup Indklagede: D&D Gruppen v/nicholas Hansen Langtoften 9 Ganløse 3660 Stenløse Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 623 og 624 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P., a Texas Limited Parternership 20555 State Highway 249 Houston, Texas 77070 USA v/michael Munch Østergaard, Budde, Schou & Ostenfeld

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0130 Klager: Vestbyg A/S Malervej 7a 6710 Esbjerg V v/advokat Holger Refslund Indklagede: Vestegnens Byggefirma Frydendalsvej 7 2665 Vallensbæk Strand v/advokat

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 606 Klager: Stilladsreklame.dk ApS Alstrup Alle 8561 Hasselager Indklagede: Lars Brusendal Tornerosevej 99 st. th. 2730 Herlev Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0204 Klager: Akvarieudlejningen v/frank Sørensen Peter Bangs Vej 18 2000 Frederiksberg Indklagede: Sarto Akvarie Service v/claes W. Larsson Vadgårdsvej 234 2860

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 395 Klager: Nettolinsen ApS Grønjordskoll 3604 2300 København S Indklagede: Linseshop ApS Ålhøj 18 2970 Hørsholm v/ advokat Lars Odd Pettersen Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 480 Klager: Bongoes 62 v/aksel Jensen Mellemgade 6 9240 Nibe v/advokat Jens Rye Andersen Indklagede: Uffe Jepsen Rosenparken 37 9240 Nibe v/advokat Anders Hjulmand Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 605 Klager: Stilladsreklame.dk ApS Alstrup Alle 8561 Hasselager Indklagede: City Reklame A/S Kalkbrænderiløbskaj 6A 2100 København Ø v/advokat Annemette Thorgaard Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1027 Klager: Susanne Birkholm Lappen 10 A, 1. th. 3000 Helsingør Indklagede: Personal Entertainment Rugårdsvej 163 5210 Odense NV Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1095 Klager: E-novative ApS Guldsmedegade 23, 1. th. 8000 Århus C v/mette M. Andersen, Patrade A/S Indklagede: Hit Media ApS H.C. Andersensvej, 14, 2. tv. 9000 Aalborg v/advokat Jakob Kirkegaard

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 676 Klager: Manchester United, PLC v/albert Simpson Indklagede: Fiaz Kaiser Hundige Strandvej 30 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 809 Klager: Kostklinikken v/eskil Schilling Westend 2 1620 København V v/ advokat Anja Syberg Indklagede: Kost-klinikken v/ Judy Voigt Hansen Themstrup vej 43 4690 Haslev Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 382 og 383 Klager: Statsaut. ejendomsmægler Jørn Friis Hansen v/advokat Kirsten Bak Kocksvej 7 3600 Frederikssund Indklagede: Statsaut. ejendomsmægler John Bjerre Christensen HusCentret Jellingevej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 389 Klager: Menu A/S Kongevejen 2 3480 Fredensborg v/advokat Johan Løje Indklagede: Portia Systems I/S Åtoften 85 2990 Nivå Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-163/164 Klager: Scandinavian Airlines System v/advokat Jeppe Skadshauge Bredgade 38 1260 København K Indklagede: Callnet ApS Strandmarksvej 63 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 304 Klager: Hunters House, Jagt & Fiskeri A/S H.C. Ørstedsvej 7 B 1879 Frederiksberg C Adv. Nils-Erik Norsker Indklagede: Michael Jakobsen Hardballshoppen Bredgade 52 4653 Karise Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 994 Klager: RMG A/S Islands Brygge 30 Postboks 1966 2300 København S v/advokat Nicolai Platzer Funder Indklagede: Legro Gartneri A/S Sognevejen 14 2690 Karlslunde v/advokat Lisbet Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1345 Klager: Powerbooking v/anders Larsen Mølleager 34 2640 Hedehusene v/advokat Michael Brandt Indklagede: Roar Music ApS Tuelsborgvej 5 4180 Sorø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 584 Klager: Nokia Corporation PO Box 226 SF-00045 Helsinki Finland v/advokat Martin Dahl Pedersen Indklagede: Claus Jensen Holsbjergvej 15, suite 202 2620 Albertslund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-287 og 288 Klager: Henning Clausen Gammeldam 11 6430 Nordborg v/advokat Lisa Skalts Indklagede: Team Dentbusters A/S Holmsmindevej 4 6600 Vejen v/bjarne Christensen Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 786 Klager: Metro Cash & Carry International GmbH (klager 1) Metrostrasse 8 D-40235, Düsseldorff Tyskland Metro Cash & Carry Danmark ApS (klager 2) Ejby Industrivej 111 2600 Glostrup v/advokat Eigil

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-228 Klager: Raymarine Limited Anchorage Park Porthmouth Hampshire PO3 STD England Indklagede: Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter Refshalevej 200 1432 København K Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 373 og 374 Klager: BBB VVS & Entreprenørfirma A/S Ny Carlsbergvej 15-17 1760 København V v/advokat Mette Overby Indklagede: Frederiksberg VVS Pile Alle 21 2000 Frederiksberg v/bjarne Barndorph Bendtsen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1585 Klager: Burger King Corporation 5505 Blue Lagoon Drive, Miami Fl 33126 USA v/advokat Lisbet Andersen Indklagede: BURGER KING S.R.L. P.O. Box 434, Office No. 1 300790 Timisoara Romania Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 784 og 785 Klager: TDC Forlag A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/advokat Morten Bull Nielsen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 651 Klager: Anne og Henning Wilhelm-Hansen Dronninggårds Allé 31 2840 Holte v/advokat Erik Rasmussen Indklagede: Edition Wilhelm Hansen Bornholmsgade 1 1266 København K v/advokat Lisbet Andersen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0231 Klager: Autohuset Hillerød A/S Lodbrogsvej 5 3400 Hillerød Indklagede: Autohuset Tofte og Rasmussen ApS Falkevej 14 3400 Hillerød Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 320 Klager: WebSales IT A/S Smedeland 30 2600 Glostrup v/advokat Jens Krogh Petersen Indklagede: Mads Brockmann Frederiksvej 40, 1. th. 2000 Frederiksberg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 333 Klager: Sune Salling-Mortensen Grumstolsvej 13 8270 Højbjerg Indklagede: Aarhus Arkitekterne A/S Europaplads 16 8000 Århus C Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 309 Klager: TV 2/Danmark TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København L v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 806 Klager: Apple Computer, Inc. 1 Infinite Loop Cupertino 95014 Californien U.S.A. v/ advokat Annemette Ellermann Indklagede: DUBIOUS Cvr.nr. 21-83-67-02 Postbox 321 8100 Århus C Danmark Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1450 Klager: American Dreamcars ApS Mosevangen 12 6640 Lunderskov v/advokat Verner Holm Indklagede: Esben Larsen Øster Voldgade 22 7000 Fredericia v/advokat Jan Wittenborn Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-206 Klager: ITbutikken A/S Gl. Århusvej 19 8800 Viborg v/advokat Kurt F. Nielsen Indklagede: Shoppingsajterna Svenska AB Önsvala gård, 245 93 Staffanstorp Sverige Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-274 Klager: Helge Wagner Scandiagade 48 2450 København SV Indklagede: Texman ApS - Chresten Larsen Lyngvej 3 9000 Aalborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 229 Klager: Rent-A-Wreck of Scandinavia as Dronningens gate 6 0152 Oslo Postboks 522 Skøyen 0214 Oslo Norge v/advokat Karsten Kielland Indklagede: Normas Hjemmeservice v/bo Barht Kirkevej 4 4572

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 706 Klager: Christian Jensby Stavnsbjerg Alle 85 2730 Herlev Indklagede: VIdeoPRO/Kim Erik Roslev Maglebjergvej 14 3200 Helsinge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0122 Klager: Intersport Group Denmark A/S Hvilehøjvej 20 5220 Odense SØ v/ advokat Jens Frølich Indklagede: So Morris 3671 Gregory Lane 40299 Louisville USA Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 726 Klager: Kuoni Scandinavia Danmark, filial af Kuoni Scandinavia AB, Sverige Nørrebrogade 10 2200 København N v/advokat Kåre Stolt Indklagede: s 32 Maxwell Road 03-07 White H 069115 Singapore

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-135 og 136 Klager: Aalborg Flag og Sport ApS Poseidonvej 82 9210 Aalborg SØ v/advokat Mads Balsby Wilkens Indklagede: Aalborg Flagfabrik ApS Gørtlervej 3 9000 Aalborg v/advokat Stig Jørgensen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0063 Klager: Zentropa Administration ApS Filmbyen 22 2650 Hvidovre Indklagede: Hongjin Pte Ltd 14 Robinson Roas #13-00 Far East Finance Bulding 04585 Singapore Singapore

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 308 Klager: TDC A/S Nørregade 21 0900 København C v/ TDC A/S, Juridisk Afdeling Indklagede: HP Elektronik A/S Rønnebærvej 5 7400 Herning Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1029 Klager: Bravo Tours A/S Dalgas Plads 16 7400 Herning Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 568 Klager: KEFA International Handels-GmbH Gartenweg 1-3 24326 Aschenberg v/advokat Karen Kaufmann Indklagede: Biorid Danmark Hovedvejen 42 6650 Brørup Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 761 Klager: Blockbuster Video Danmark A/S Herlev Hovedgade 15 2730 Herlev v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 343 og 344 Klager: VVS Grossisten Børkop ApS Industrivej 61 7080 Børkop Indklagede: Profil Web Design ApS Søvej 5 3100 Hornbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 327 og 328 Klager: De Forenede Trailerfabrikker A/S Godthåbsvej 5 7100 Vejle v/advokat Jens Møller Indklagede: Autocity ApS Judy Skjærlund Østergade 2 4863 Eskildstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 721 Klager: Netdanmark ApS Århusvej 203 8464 Galten Indklagede: Munch Holding ApS Solrød Strandvej 22 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 879 Klager: Designer Club s.r.l. Via 2 Giugno 28 21022 Azzate (VA) Italien v/ cand.jur. Malene Gulstad Heslop, PATRADE A/S Indklagede: Ingeniør Finn R. Jacobsen Laurentsvej 28 2880 Bagsværd Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 440 Klager: Malermester Søren Brøndum Hansen Mårumvej 19 3230 Græsted Indklagede: Pagemakers Pibe Møllevej 10 3400 Hillerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 386 Klager: Vaillant A/S Drejergangen 3 A 2690 Karlslunde v/advokat Stefan Reinel Indklagede: Thomas Frederiksen Hindholm alle 27 2770 Kastrup Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1460

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1460 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1460 Klager: Fantasy Design v/anette og Per Rose Gjelstensåsen 59 3650 Ølstykke Indklagede: FKI Solar ApS Hovedgade 20 2791 Dragør Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr. 943 Klager: SkyEurope Airlines, a.s. Ivanská cesta 26 SK-821 04 Bratislava v/juridisk konsulent Niels Lund-Johansen, Sandel, Løje & Wallberg Indklagede: n Ramon Arias Avenue Maheli Building Office

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 885 Klager: Populair A/S Egegårdsvej 57 2610 Rødovre v/ advokat Niels Schiersing Indklagede: Marlene Mark Frederiksberg Allé 13 A, 3.tv 1621 København V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0250 Klager: Kristian von Hornsleth ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H 2 1260 København K v/advokat Stig Gøtzshe Indklagede: Als Offset ApS. Industrivej 4 6440 Augustenborg Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 708 Klager: jem & fix A/S Friis Hansens Vej 5 7100 Vejle v/advokat Lars Brinkmann Indklagede: s 32 Maxwell Road 03-07 White H 069115 Singapore Singapore Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0178 Klager: Verdo A/S Agerskellet 7 8920 Randers NV Indklagede: Ecoteck A/S Kirkegårdsvej 1C Hørby 9500 Hobro Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 292 Klager: Alm. Brand af 1792 G/S Midtermolen 7 Postboks 2687 2100 København Ø Indklagede: Rolf Sonne Møller Østager 13 2600 Glostrup Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0692 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Danmark v/ advokat Stig Ekmann, Zacco Advokatanpartsselskab Indklagede: Sikringskompagniet ApS

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 526-528 Klager: Parabol Shoppen v/rené Boll Jensen Kærvej 4 4000 Roskilde Indklagede: Video & Data-gruppen I/S Nørregade 21 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0164 Klager: FynPC salg og service Vestergade 68 5700 Svendborg Indklagede: Thomas Persson Reventlowsvej 53 1. th. 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0204 og 2012-0238 Klager: Allan Juul Jakobsen Munkensdam 3 6000 Kolding v/advokat Michael Baruah Indklagede: Kolding Bedemandsforretning v/søren Erik Andersen Dyrehavegårdsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0068 Klager: multi-channel v/birger T. Nielsen Kratvej 18 3660 Stenløse v/advokat Stefan Borup-Nielsen Indklagede: Antenne & Satellit Gruppen Bregnerødvej 148 C 3460 Birkerød Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 510 Klager: Politikens Forlag Grøndalsvej 3 8260 Viby J Indklagede: Lars Toft Birkelunden 21 7500 Holstebro Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 437 Klager: Chervò S.p.A Via 1 Maggio, 10/A, I 37010 Costermano (VR) Italien v/advokat Robin Philip Indklagede: Torben Qvist Ordrupvej 87 2920 Charlottenlund Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 674 Klager: Mikkel Kolbak Sørensen Nørre Allé 19 B, 2., 71 2200 København N Indklagede: Ørskov 2002 ApS Spangager 18 6880 Tarm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 762 Klager: Isabella Smith A/S Hesede Hovedgård 3 4690 Haslev v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1399 Klager: C. Reinhardt as Industriparken 21 2750 Ballerup v/advokat Lisbet Andersen Indklagede: Team Vespa Olsbaeklund 8 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1134 Klager: Secure Vision International ApS Park Allé 350C 2605 Brøndby Indklagede: Safe Vision Kongevejen 77 2840 Holte Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 356

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 356 J.nr.: 356 Klager: Yellow Page v/anne Blædel Kalkbrænderiløbskaj 12 2100 København Ø. v/lone Prehn, Zacco Denmark A/S Indklagede: Philip Media ApS Frederiksberggade 3, 3 1459 København K v/adv. Tom Friis-Mikkelsen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0093 Klager: Nordisk Film Biografer A/S Mosedalvej 14 2500 Valby Indklagede: Ann Smith Am Hoefel 1 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere