Finansiel regulering i EU Nyt kapitel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansiel regulering i EU Nyt kapitel"

Transkript

1 INTERNATIONAL ØKONOMISK ANALYSE Finansiel regulering i EU Nyt kapitel EU er kommet langt i arbejdet med at støbe fundamentet til en stærkere og sundere finansiel sektor, hvor en lang række reguleringsinitiativer er besluttet siden den finansielle krise materialiserede sig i , jf. tabel 1. Derudover har EU-Kommissionen fremsat andre forslag, hvor lovgivningsprocessen endnu ikke er afsluttet, jf. tabel 2. Initiativerne har i vid udstrækning baggrund i erfaringerne i forbindelse med krisen. Nærværende oversigt gør status for det pågående arbejde i EU med at styrke den finansielle regulering. Initiativerne behandles som udgangspunkt efter den såkaldt almindelige EU lovgivningsprocedure. Her træffer Ministerrådet og Europa-Parlamentet sammen beslutning om et forslag, efter at Ministerrådet og Europa-Parlamentet er nået til enighed hver for sig. Nogle af initiativerne har fået virkning, mens andre vil få virkning fremadrettet. Initiativerne omtalt i tabel 1 og 2 hører under Ministerrådet i dets sammensætning af økonomi- og finansministre (ECOFIN). Den skærpede regulering af den finansielle sektor i EU sigter overordnet særligt på: En højere grad af finansiel og økonomisk stabilitet via en styrket robusthed af den finansielle sektor, hvor risikoen for og dybden af kriser og tilbageslag er reduceret Sundere incitamenter og risikotagning i den finansielle sektor og et skærpet tilsyn hermed, så det sikres, at sektoren kan udfylde sin rolle i samfundsøkonomien og understøtter et højt og stabilt niveau af velstand og beskæftigelse Klare og effektive rammer for håndtering af kriser i den finansielle sektor, så risikoen for, at skatteyderne påføres omkostninger ved kriser, mindskes Bedre investor- og forbrugerbeskyttelse, fx via mere gennemskuelige vilkår og risici forbundet med investering og finansielle tjenester Balance mellem fleksibilitet, så et medlemsland fx kan imødegå specifikke risici, og ensartede regler, som understøtter EU s indre marked og lige konkurrence Bekæmpelse af misbrug af det finansielle system til kriminelle formål såsom terrorfinansiering og hvidvask samt insiderhandel og kursmanipulation Hensyn til de administrative og økonomiske byrder for den finansielle sektor, som reguleringen indebærer, med øje for de samfundsmæssige mål med reguleringen. Initiativerne vedrører EU s indre marked, kreditinstitutter, det styrkede banksamarbejde (bankunion), kapitalmarkeder, forsikring og pension, samt investorer og forbrugere. Initiativerne er i form af både direktiver og forordninger. Direktiver har ikke direkte retsvirkning i medlemslandene, men medlemslandene skal gennemføre direktiver i national lovgivning inden en tidsfrist, som er fastsat i direktiverne. Forordninger har umiddelbar retsvirkning i medlemslandene. EU-Kommissionen kan i et direktiv eller en forordning inden for fastlagte rammer få delegeret en beføjelse til at vedtage såkaldte almengyldige ikkelovgivningsmæssige retsakter, der udbygger eller ændrer nogle ikke-væsentlige bestemmelser i et direktiv/forordning (delegerede retsakter). Kommissionen og Ministerrådet kan også i direktiver og forordninger ligeledes inden for fastlagte rammer gives såkaldte gennemførelsesbeføjelser om nogle bestemmelser i et direktiv/forordning, når der gælder ensartede betingelser for gennemførelsen heraf (gennemførelsesretsakter). Sådanne former for retsakter anvendes også på det finansielle område. 1

2 2 Tabel 1 Finansielle reguleringsinitiativer behandlet og vedtaget i EU siden 2008 (rangordnet efter tidspunkt for godkendelse i Ministerrådet af en opnået aftale), august 2014 Initiativ (Titel, nr. på EU-Kommissionens forslag, nr. på EU-lovtekst) Etablering af europæiske tilsynsmyndigheder (European Supervisory Authorities ESA er) for banker (European Banking Authority EBA), forsikring og pension (European Insurance and Occupational Pensions Authority EIOPA), værdipapirer og markeder (European Securities and Markets Authority ESMA), et europæisk organ for overvågning af systemiske risici (European Systemic Risk Board ESRB), samt et omnibusdirektiv (Omnibus I) EBA: KOM(2009)501, 2010/1093 (forordning), EIOPA: KOM(2009)502, 2010/1094 (forordning), ESMA: KOM(2009)503, 2010/1095 (forordning), ESRB: KOM(2009)499, 2010/1092 (forordning), Omnibus I: KOM(2009)576, 2010/78 (direktiv) Område Indre marked, bank, forsikring og pension, værdipapirer og markeder Procesdatoer for forslag: 1: Fremsat af EU- Kommissionen 2: Enighed i EU s Ministerråd *3: Aftale mellem Ministerrådet og Europa-Parlamentet (godkendt og senere vedtaget af Ministerrådet) 1: EBA/EIOPA/ESMA, ESRB: september 2009, Omnibus I: oktober : EBA/EIOPA/ESMA: december 2009, ESRB: oktober 2009, Omnibus I: april : EBA/EIOPA/ESMA, ESRB, Omnibus I: september 2010 (godkendt), november 2010 (vedtaget) Anvendelsesdato** EBA/EIOPA/ESMA, ESRB: januar 2011, Omnibus I: januar 2012 Formål/indhold De tre europæiske tilsynsmyndigheder, EBA/EIOPA/ESMA, har fra 2011 erstattet de tre eksisterende tilsynskomitéer for hhv. banker, forsikring/pension og værdipapirer. Dette er sket mhp. at understøtte EU s indre marked og tilsynssamarbejdet på tværs af grænser i EU. De tre europæiske tilsynsmyndigheder er givet beføjelser til at udstede bindende tekniske standarder, mægle i tvister mellem nationale tilsynsmyndigheder, udføre nogle krisehåndteringsopgaver og udøve egentlige tilsynsbeføjelser over for udvalgte aktører, fx kreditvurderingsbureauer. EBA/EIOPA/ESMA kan desuden rette anbefalinger generelt til nationale tilsynsmyndigheder, der vurderes at afvige fra kravene i direktiver eller i bindende tekniske standarder. (Det er fortsat som hovedregel de nationale tilsyn, som varetager det konkrete tilsyn med de finansielle virksomheder.) ESRB skal bidrage til at identificere og imødegå opbygning af systemiske risici i EU. ESRB kan i den forbindelse, hvis det vurderes påkrævet, rette vejledende henstillinger til EU-landene. Systemiske risici, fx størrelse og kompleksitet af det finansielle system samt en vedvarende høj udvikling i boligpriser og kreditinstitutters udlån, kan påføre det finansielle system og realøkonomien væsentlige forstyrrelser, hvis risiciene materialiserer sig. Omnibus I tilretter eksisterende finansielle direktiver mhp. at tildele de tre europæiske tilsynsmyndigheder konkrete beføjelser i den finansielle regulering.

3 3 Direktiv om regulering af forvaltere af alternative investeringsenheder (Alternative Investment Fund Managers Directive AIFMD) KOM(2009)207, 2011/61 Kapitalmarked 1: april : maj : november 2010 (godkendt), maj 2011 (vedtaget) Juli 2013 Direktivet indfører regulering og tilsyn med alternative investeringsenheder (fx kapital- og hedgefonde) for at forbedre overvågning og tilsyn med systemiske risici som følge af sådanne investeringsenheder. Det gælder regulering og tilsyn for den enkelte investeringsenhed og for enhederne set samlet (dvs. på hhv. mikro- og makroniveau). Direktivet har til formål at forbedre investorbeskyttelsen, forbedre de finansielle markeders effektivitet og integritet, samt øge gennemsigtigheden i situationer, hvor alternative investeringsenheder opnår ejerskab og kontrol med selskaber. Direktivet indeholder på den baggrund regler om autorisation, løbende drift, gennemsigtighed mv. vedr. alternative investeringsenheder. Revision af direktiv om finansielle konglomerater (Financial Conglomerates Directive FICOD II) KOM(2010)433, 2011/89 (direktiv) Bank, forsikring, kapitalmarked 1: august : november : juni 2011 (godkendt), november 2011 (vedtaget) Juni 2013 Direktivet skal sikre, at finansielle konglomerater (dvs. koncerner der har aktiviteter inden for mindst to finansielle sektorer, heraf mindst ét forsikringsselskab), der opererer i flere EU-lande, er underlagt samme krav og tilsyn, og at eventuelle huller i tilsynet, som utilsigtet er opstået med tidligere ændringer i sektorspecifikke direktiver, lukkes. Direktivet sigter på at inddæmme de potentielle risici, der kan opstå specifikt for finansielle konglomerater, herunder risici for regnskabsmæssig anvendelse af samme kapital flere gange samt koncernrisici, fx risiko for afsmitning, forvaltningskompleksitet og interessekonflikter, som kan opstå, når flere forskellige finansielle enheder og tjenester kombineres inden for samme koncern. Forordning vedr. short selling mv. KOM(2010)482, 2012/236 Kapitalmarked 1: september : maj : november 2011 (godkendt), februar 2012 (vedtaget) November 2012 Forordningen vedr. regulering af short selling og nogle forhold vedr. handel med kreditderivater (Credit Default Swaps CDS er) sigter på at skabe ensartede regler, forbedre gennemsigtighed og reducere risici ift. short selling og CDS er. Short selling indebærer lån og efterfølgende salg af et aktiv, fx en aktie, mod aftale om fremtidig tilbagelevering af aktivet. CDS er er afledte finansielle instrumenter, som forsikrer mod manglende betaling fra et underliggende aktiv, fx en obligation. Forordningen indebærer bl.a., at tilsynsmyndighederne på nationalt plan og den europæiske tilsynsmyndighed for værdipapirer og markeder (ESMA) kan gribe ind over for short selling og handel med CDS er i ekstraordinære tilfælde.

4 4 Forordning om tekniske krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro mv. (overgang (migration) til det indre marked for betalingstjenester i euro Single Euro Payments Area SEPA) KOM(2010)775, 2012/260 senere ændret med KOM(2013)937, 2014/248 Forordning om regulering af handel med finansielle derivater (European Market Infrastructure Regulation EMIR) KOM(2010)484, 2012/648 Forordning om kreditvurderingsbureauer (Credit Rating Agencies CRA I, II og III) CRA I: KOM(2008)704, 2009/1060 (forordning), CRA II: KOM(2010)289, 2011/513 (forordning ændring af CRA I), CRA III: KOM(2011)747, 2013/462 (forordning ændring af CRA I) og KOM(2011)746, 2013/14 (direktiv) Indre marked 1: december : juni : december 2011 (godkendt), februar 2012 (vedtaget) Kapitalmarked 1: september : oktober : marts 2012 (godkendt), juli 2012 (vedtaget) Kapitalmarked 1: CRA I: november 2008, CRA II: juni 2010, CRA III: november : CRA I: januar 2009, CRA II: november 2010, CRA III: maj : CRA I: marts 2009 (godkendt), juli 2009 (vedtaget), CRA II: december 2010 (godkendt), april 2011 (vedtaget), Marts 2012 August 2012 CRA I: december 2009, CRA II: juni 2011, CRA III: juni 2013 (forordning), december 2014 (direktiv) SEPA sigter på at skabe et indre marked for betalingstjenester i euro. SEPA skal gøre elektroniske betalinger i euro inden for EU ensartede, let tilgængelige og forbrugervenlige. Elektroniske betalinger kan fx være brug af betalingskort eller bankoverførsler. Forordningen fastlægger ens regler i EU for kreditoverførsler og for direkte debiteringer i euro, og forordningen fastlægger slutdatoer for overgang hertil. Der er med den efterfølgende ændring af forordningen fastlagt en overgangsdato 1. august Denne overgangsdato var oprindeligt 1. februar For ikke-eurolande fastsættes en overgangsdato 31. oktober 2016 i betragtning af et mindre omfang af betalingstransaktioner i euro i disse lande. Forordningen skal øge gennemsigtighed og forbedre stabiliteten på derivatmarkederne i EU. Derivater, fx forwards, futures, swaps og optioner, er finansielle instrumenter, hvis værdi afhænger af værdien af et andet underliggende aktiv, fx en aktie, obligation eller en råvare. Forordningen sigter på at fremme clearing via såkaldte centrale modparter (dvs. finansielle virksomheder som står for afviklingen af en handel ved at agere køber for sælgeren og sælger for køberen i handlen), der er underlagt tilsyn af finansielle myndigheder. Forordningen indebærer bl.a. krav om clearing via centrale modparter af alle handler med såkaldt standardiserede OTC-derivater (Over The Counter-derivater) og krav om passende sikkerhedsstillelse af finansielle aktører i den forbindelse. CRA I indførte krav om, at kreditvurderingsbureauer i EU skal være registreret, foranstaltninger til at imødegå interessekonflikter samt krav om større gennemsigtighed ifm. kreditvurderinger. Med CRA II overgik ansvaret for tilsyn med kreditvurderingsbureauer fra de nationale tilsynsmyndigheder til den europæiske tilsynsmyndighed for værdipapirer og markeder (ESMA). Endvidere blev der med CRA II indført skærpede oplysningsforpligtelser ifm. kreditvurderinger for udstedere af strukturerede finansielle produkter, dvs. finansielle produkter der er sammensat af ét eller flere underliggende finansielle aktiver, fx obligationer. CRA III sigter på at mindske afhængigheden af eksterne kreditvurderinger for forskellige in-

5 5 CRA III: februar 2013 (godkendt), maj 2013 (vedtaget) vestorer, og forhindre at kreditvurderingsbureauer har incitament til at give kreditvurderinger, som ikke afspejler reelle risici. CRA III indeholder skærpede krav til offentliggørelse af metoder, priser og kreditvurderinger. Ligeledes skærpes kravene ifm. kreditvurdering af stater. Desuden skal CRA III fremme kreditvurderinger fra andre kreditvurderingsbureauer end de tre største. I den forbindelse indeholder CRA III bestemmelser om periodevis rotation af kreditvurderingsbureauer mellem udstedere af resecuritiseringer. Det vil på et senere tidspunkt blive evalueret, om en udvidelse af rotationsprincippet er hensigtsmæssigt. Ved securitisering udstedes værdipapirer med sikkerhed i de forventede betalingsstrømme fra et underliggende aktiv, fx en obligation. Ved resecuritiseringer indgår én eller flere securitiseringer som underliggende aktiver. CRA III-direktivet ændrer UCITS-direktivet (se nedenfor) og AIFM-direktivet (se ovenfor) mhp. at reducere afhængigheden af eksterne kreditvurderinger ifm. kapitalforvaltning. Revision af kapitalkravsdirektivet (Capital Requirements Directive/Regulation CRD IV/CRR) CRD IV: KOM(2011)453, 2013/36 (direktiv), CRR: KOM(2011)452, 2013/575 (forordning) CRD IV/CRR erstatter det tidligere kapitalkravsdirektiv (CRD III). Forslaget til CRD III blev fremsat i juli Der blev opnået enighed i Ministerrådet om CRD III i november 2009, og en aftale mellem Ministerrådet og Europa-Parlamentet blev vedtaget af Ministerrådet i oktober CRD III havde anvendelse fra januar Bank, indre marked 1: juli : maj : marts 2013 (godkendt), juni 2013 (vedtaget) Januar Nye kapitalkrav indfases gradvist fra 2014 til CRD IV/CRR består af et direktiv og en forordning, som skal gøre den finansielle sektor i EU mere modstandsdygtig over for finansiel uro og konjunkturtilbageslag. CRD IV/CRR gennemfører de seneste globale bankstandarder (de såkaldte Basel III-standarder fra december 2010, udarbejdet af Baselkomitéen) i EU. CRD IV/CRR indeholder i den forbindelse en lang række skrappere krav ift. regulering af kreditinstitutter mv., herunder definition af og krav til størrelsen og kvaliteten af egenkapital, krav til kapitalbuffere (kapitalbevaringsbuffer, modcyklisk kapitalbuffer og ekstra kapitalbuffer for systemisk vigtige finansielle institutter SIFIer), krav vedr. modpartsrisici, ny likviditetsregulering samt begrænsninger på udlånsgearing. CRD IV/CRR indebærer, at EU-Kommissionen skal vedtage en delegeret retsakt, der definerer et nyt likviditetskrav (Liquidity Coverage Ratio LCR). CRD IV/CRR fastlægger en proces for stillingtagen til, om et bindende krav til kreditinstitutter til minimum kapitalgrundlag ift. ikke-risikovægtede aktiver (et gearingskrav) og et krav om stabil finansiering (Net Stable Funding Ratio NSFR) skal indføres i EU i CRD IV/CRR indeholder en række elementer, der skal skabe en mere ensartet regulering (en såkaldt single rulebook) på

6 6 tværs af EU. CRD IV/CRR indeholder også elementer vedr. god selskabsledelse (corporate governance), skærpede krav til sanktioner ved brud på reglerne samt begrænsninger vedr. aflønning af ledelse og andre væsentlige risikotagere i kreditinstitutter, som ligger udover de væsentlige skærpelser af aflønningsreglerne besluttet med CRD III. CRD III indebar derudover stramninger af kravene til kreditinstitutters kapital ifm. såkaldt securitisering og resecuritisering (se CRA III herover) samt vedr. markedsrisici. Forordning om en fælles tilsynsmekanisme (Single Supervisory Mechanism SSM) og revision af forordningen om den europæiske tilsynsmyndighed for banker (EBA) SSM: KOM(2012)511, 2013/1024 (forordning), EBA: KOM(2012)512, 2013/1022 (forordning) Transparensdirektivet (Transparency Directive) KOM(2011)683, 2013/50 Det styrkede banksamarbejde (bankunion), indre marked 1: september : december 2012 ***3: april 2013 (godkendt), oktober 2013 (vedtaget) *** SSM-forordningen har hjemmel i EU-traktatens artikel 127, stk. 6, hvor Ministerrådet træffer beslutning med enstemmighed efter høring af Europa-Parlamentet og ECB. Kapitalmarked 1: oktober : maj : maj 2013 (godkendt), oktober 2013 (vedtaget) SSM har sin opstart i november EBA: oktober 2013 November 2015 En fælles tilsynsmekanisme (SSM) er et led i det styrkede banksamarbejde i EU/euroområdet. SSM-forordningen indebærer, at Den Europæiske Centralbank (ECB) vil få det endelige ansvar for at føre tilsyn med alle kreditinstitutter i euroområdet. Ikke-eurolande kan vælge at indgå i tæt samarbejde med ECB om tilsynet med kreditinstitutter i det pågældende land. Forordningen indebærer, at de centrale tilsynskompetencer for kreditinstitutter overdrages til ECB, herunder inden for fastlagte rammer godkendelse og fratagelse af licens til at udøve virksomhed som kreditinstitut, tilsyn med kapitalkrav, likviditet, store engagementer samt muligheden for at sætte makroprudentielle krav, og sanktionering af brud på disse krav. ECB vil skulle udføre sine opgaver i samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder i de deltagende lande. ECB vil skulle føre det daglige tilsyn med de største kreditinstitutter, mens de nationale tilsynsmyndigheder som udgangspunkt varetager det daglige tilsyn med de mindre institutter inden for fælles rammer. ECB vil have det endelige tilsynsansvar for alle kreditinstitutter og har instruktionsbeføjelser over for de nationale tilsynsmyndigheder. Ændringen af EBA-forordningen indebærer bl.a. ændringer af afstemningsreglerne i EBA. Dette er for at sikre balance i EBA mellem EU-lande inden for og uden for SSM. Direktivet opdaterer og effektiviserer reglerne på området. Direktivet sigter på at øge gennemsigtigheden af ejerstrukturer i selskaber, hvis udstedte værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked (fx børser), ved at udvide de situationer, hvor der skal offentliggøres meddelelse om aktuel eller poten-

7 7 Direktiv vedr. kreditaftaler ifm. fast ejendom til beboelse (boligkreditdirektivet Mortgage Credit Directive (MCD)) KOM(2011)142, 2014/17 Revision af markedsmisbrugsdirektivet (Market Abuse Regulation MAR) MAR: KOM(2011)651 senere ændret med KOM(2012)421, 2014/596 (forordning) Initiativet indebærer også et markedsmisbrugsdirektiv (MAD) om strafferetlige sanktioner for markedsmisbrug. Direktivet er forhandlet i Ministerrådet for Retlige og Indre Anliggender (RIA). MAD er trådt i kraft samtidig med MAR. Ændring af de tilsynsmæssige rammer vedr. forsikring mv. (Omnibus II) KOM(2011)08, 2014/51 (direktiv) Investor, forbruger 1: marts : maj : maj 2013 (godkendt), januar 2014 (vedtaget) Kapitalmarked 1: oktober : december : juni 2013 (godkendt), april 2014 (vedtaget) Forsikring, kapitalmarked 1: januar : september : november 2013 (godkendt), april 2014 (vedtaget) Marts 2016 Juli 2016 Januar 2016 tiel besiddelse af stemmerettigheder i et selskab. Dette er mhp. at imødegå såkaldt skjult ejerskab, hvor indflydelse i et selskab opnås gennem ejerskab af andre selskaber. Direktivet sigter også på at mindske de administrative og økonomiske byrder for selskaber ved at være optaget til handel på et reguleret marked for at gøre disse markeder mere attraktive for særligt små og mellemstore virksomheder (SMV er). MCD er et led i at skabe et indre marked for boliglån i EU og komplementerer forbrugerkreditdirektivet fra Direktivet fokuserer på bedre forbrugerbeskyttelse og på at reducere kreditrisikoen for kreditorer for dermed at styrke den finansielle stabilitet. MCD indeholder bl.a. krav til den informationsudveksling, der skal finde sted mellem kreditorer og privatkunder ifm. optagelse af boliglån, og der stilles i den forbindelse krav om, at der foretages en grundig kreditvurdering af en potentiel låntager. Direktivet indeholder endvidere krav om, at forbrugeren får ret til førtidig indfrielse af sit lån, og at kreditformidlere og kreditgivere, som ikke er kreditinstitutter, skal have en tilladelse, før de må yde eller formidle boliglån til forbrugere. MAR styrker regelsættet til imødegåelse af markedsmisbrug på de finansielle markeder, fx markedsmisbrug i form af insiderhandel og kursmanipulation, som kan skade tilliden til de finansielle markeder. MAR sikrer også konsistens ift. det nugældende direktiv om markeder for finansielle instrumenter (MiFID) vedr. værdipapirhandel generelt og opdaterer reglerne i lyset af markedsudviklingen. Med EU-Kommissionens senere forslag til ændring præciserer MAR, at svigagtig adfærd i relation til benchmarks (fx LIBOR og EURIBOR) er at betragte som markedsmisbrug. Dette er mhp. at imødegå manipulation af sådanne benchmarks, hvilket skal ses i lyset af sagerne herom. Benchmarks bruges som reference for finansielle instrumenter, fx til værdiansættelse. Omnibus II udpeger de områder i Solvens II-direktivet (vedr. kapital- og risikostyring i forsikringssektoren) og Prospektdirektivet (vedr. oplysningskrav ved værdipapirudstedelser), hvor de europæiske tilsynsmyndigheder for forsikring/pension, EIOPA, og værdipapirer/markeder, ESMA, skal udarbejde ud-

8 8 kast til bindende tekniske standarder. Omnibus II tilpasser desuden de to direktiver til den nye procedure, hvor EIOPA og ESMA kan mægle mellem nationale tilsynsmyndigheder, og i sidste instans træffe beslutning, hvis der er uenighed mellem de nationale tilsynsmyndigheder. Derudover foretager Omnibus II konsekvensrettelser i de to direktiver, fx ift. udveksling af information mellem nationale tilsynsmyndigheder og de europæiske tilsynsmyndigheder. Direktiv om rammer for genopretning og afvikling af kreditinstitutter mv. (Bank Recovery and Resolution Directive BRRD) KOM(2012)280, 2014/59 Bank, indre marked 1: juni : juni : december 2013 (godkendt), maj 2014 (vedtaget) Januar Der er mulighed for at udskyde anvendelsen af bail-inbestemmelserne til januar BRRD tilstræber fælles rammer i EU for tidlig indgriben, forebyggelse, afvikling og grænseoverskridende tilsynssamarbejde vedr. nødlidende og potentielt nødlidende kreditinstitutter mv. BRRD indeholder bl.a. mulighed for nedskrivning af aktiekapital, garant- og andelsbeviser og anden ansvarlig kapital samt nedskrivning af tilgodehavender for kreditinstitutters kreditorer og/eller konvertering heraf til egentlig kernekapital (såkaldt bail-in). Dette skal finansiere en ordnet afvikling og dermed mindske risikoen for, at de offentlige finanser og dermed skatteyderne påføres omkostninger ved kriser i den finansielle sektor. BRRD indebærer krav om opbygning af nationale afviklingsfonde på mindst 1 pct. af de dækkede indskud i et medlemslands kreditinstitutter. Der kræves som udgangspunkt bail-in af passiver svarende til mindst 8 pct. af et nødlidende kreditinstituts samlede passiver (balance), førend afviklingsfonden kan bruges til rekapitalisering af instituttet. Nationale afviklingsfonde og nationale indskydergarantifonde kan administreres samlet. Se omtale af DGS herunder. Revision af direktiv om nationale indskydergarantiordninger (Deposit Guarantee Schemes DGS) KOM(2010)368, 2014/49 (direktiv) Bank, indre marked 1: juli : juni : februar 2014 (godkendt), marts 2014 (vedtaget) Juli 2015 DGS-direktivet tilpasser og harmoniserer det tidligere direktiv, herunder vedr. dækning, risikobaserede bidrag og finansiering af indskydergarantiordninger, samt vedr. udbetalingsfrister. Desuden sammentænkes DGS-direktivet med direktivet om genopretning og afvikling af kreditinstitutter (BRRD se herover). Direktivet viderefører det gældende dækningsniveau i EU for indskydergaranti på op til euro. Direktivet indebærer opbygning af nationale indskydergarantifonde på mindst 0,8 pct. af de dækkede indskud i et medlemslands kreditinstitutter. Nationale indskydergarantifonde og nationale afviklingsfonde kan administreres samlet.

9 9 Revision af direktiv om markeder for finansielle instrumenter (Markets in Financial Instruments Directive/Regulation MiFID/MiFIR) MiFID: KOM(2011)656, 2014/65 (direktiv) MiFIR: KOM(2011)652, 2014/600 (forordning) Forordning om afvikling af handel med værdipapirer og om værdipapircentraler mv. (Central Securities Depositories CSD) KOM(2012)73 Forordning om en fælles afviklingsmekanisme (Single Resolution Mechanism SRM) og mellemstatslig aftale om én fælles afviklingsfond (Intergovernmental Agreement on Single Resolution Fund IGA on SRF) SRM: KOM(2013)520, 2014/806 (forordning) Kapitalmarked 1: oktober : juni : februar 2014 (godkendt), maj 2014 (vedtaget) Kapitalmarked 1: marts : september : februar 2014 (godkendt), juli 2014 (vedtaget) Det styrkede banksamarbejde (bankunion), indre marked 1: SRM: juli : SRM: december : SRM: marts 2014 (godkendt), juli 2014 (vedtaget), IGA: maj 2014 (underskrivelse af aftalen af alle EU-lande på nær Sverige og UK) Januar 2017 Evt. august 2014 eller senere afhængig af ikrafttrædelse SRM: Nogle bestemmelser har virkning fra januar Afviklingsværktøjerne i SRM kan anvendes fra januar Bestemmelser vedr. kreditinstitutters bidrag til den fælles afviklingsfond har også virkning fra januar MiFID/MiFIR består af et direktiv og en forordning, som opdaterer det gældende direktiv, bl.a. i lyset af erfaringerne fra den finansielle krise. Initiativet indebærer en række forskellige tekniske elementer, herunder introduktion af en ny børstype, den organiserede handelsfacilitet, OTF (Organised Trading Facility), krav om før- og efterhandelsgennemsigtighed for andre finansielle instrumenter end aktier, børspligt for standardiserede OTC-derivater (Over The Counter-derivater), regulering af højfrekvent computerbaseret automatisk handel, bestemmelser for værdipapirhandlere (fx kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber) om god selskabsledelse, regulering af adgangen til værdipapirmarkeder i EU for værdipapirhandlere fra lande uden for EU, regulering af handel med råvarederivater, bedre investorbeskyttelse og uafhængig rådgivning, og den europæiske tilsynsmyndighed for værdipapirer og markeder, ESMA, tildeles en større rolle i tilsynet med værdipapirhandel i EU. CSD-forordningen sigter på at øge sikkerheden ifm. afviklingen af værdipapirhandler (dvs. betaling for og levering via en værdipapircentral af mellem køber og sælger handlede værdipapirer). Forordningen indebærer en fælles regulering af værdipapircentraler på EU-niveau, herunder regler om hvilke kerneaktiviteter en værdipapircentral kan udøve, hvilke aktiviteter en værdipapircentral kan udøve som accessorisk virksomhed, dvs. aktiviteter som et supplement til kerneaktiviteterne, samt fælles regler om godkendelse af og tilsyn med værdipapircentraler. En fælles afviklingsmekanisme skal sikre en effektiv og ensartet krisehåndtering af nødlidende banker inden for det styrkede banksamarbejde uafhængigt af det enkelte medlemsland. Se også SSM ovenfor. En fælles afviklingsmekanisme skal således styrke den finansielle stabilitet og bidrage til at bryde den negative spiral, der har gjort sig gældende særligt i euroområdet, hvor skrøbelige banksystemer i et land påvirker og påvirkes af svage offentlige finanser i det pågældende land. SRM-forordningen indebærer, at der etableres en fælles afviklingsinstans, som sammen med EU-Kommissionen/EU s Mi-

10 10 Revision af direktiv om investeringsinstitutter mv. (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities UCITS V) KOM(2012)350 (direktiv) Investor, forbruger 1: juli : december : marts 2014 (godkendt), juli 2014 (vedtaget) Hensigten er, at SRM, inkl. IGA (hvis ikrafttræden afhænger af ratificeringsproces i de lande, som har underskrevet aftalen), skal være fuldt operationel fra januar Frist for gennemførelse af direktivet i national lovgivning er 18 måneder fra ikrafttrædelse. Depositarer har yderligere hertil 24 måneder til efterlevelse af direktivets bestemmelser. nisterråd og nationale afviklingsmyndigheder i de deltagende lande skal forberede, beslutte og udføre krisehåndteringsopgaver vedr. kreditinstitutter i de deltagende lande. Den fælles afviklingsinstans vil skulle håndtere de største kreditinstitutter, som indebærer træk på den fælles afviklingsfond (se nedenfor), såfremt de måtte blive nødlidende, mens de nationale afviklingsmyndigheder som udgangspunkt skal håndtere nødlidende mindre institutter. Den mellemstatslige aftale (IGA) om én fælles afviklingsfond indebærer en gradvis overgang fra nationale afviklingsfonde til én fælles afviklingsfond i løbet af en otteårig periode. Midlerne i den fælles fond vil derefter skulle udgøre mindst 1 pct. af dækkede indskud i kreditinstitutter i de lande, som deltager i det styrkede banksamarbejde. Den fælles fond skal finansieres af bidrag fra kreditinstitutter i de deltagende lande. Brugen af den fælles fond til rekapitalisering af et nødlidende kreditinstitut kan først ske, når der er gennemført bail-in af passiver svarende til mindst 8 pct. af instituttets samlede passiver (balance) (se BRRD ovenfor vedr. bail-in), og fonden kan i så fald højst bidrage med midler svarende til 5 pct. af instituttets balance inden krav om yderligere bail-in. Brug af fonden til rekapitalisering herudover forudsætter yderligere bail-in. Medlemslandene er kommet med en erklæring, hvorefter der skal sikres ligebehandling af alle deltagende lande i både overgangsperioden til den fælles afviklingsfond (ift. brofinansiering, dvs. midlertidige offentlige lån, hvis bail-in og anvendelse af den fælles afviklingsfond ikke er tilstrækkeligt), og på permanent basis efter at den fælles fond er opbygget. Det er endnu ikke afklaret, hvordan denne ligebehandling skal sikres. Direktivet skal øge investorbeskyttelsen i omfattede investeringsinstitutter (fx investeringsforeninger), herunder styrke tilliden til, at disse investeringsinstitutter tilbyder en høj investorbeskyttelse. Direktivet fokuserer på tre hovedområder: For det første udvidelse, præcisering og justering af regler om depositarer, fx pengeinstitutter, som opbevarer et investeringsinstituts finansielle aktiver. For det andet nye regler om begrænsninger på aflønning af ledelsen og andre væsentlige ri-

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

EU Orientering december 2011

EU Orientering december 2011 Finanstilsynet 23. december 2011 EU Orientering december 2011 Indholdsoversigt: 1. Kommende forslag fra EU-kommissionen i næste halvår 2. Igangværende forslag fra EU-kommissionen 3. Vedtagne forslag i

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0102 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0102 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0102 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 26. april 2012 Grønbog om skyggebanker, KOM (2012) 102. 1. Resumé Kommissionen har udsendt en

Læs mere

FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE ("EMIR")

FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE (EMIR) FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE ("EMIR") 1 Formål Den 16. august 2012 trådte forordningen om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre ("EMIR")

Læs mere

Europaudvalget 2011 3178 - Økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 3178 - Økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 3178 - Økofin Bilag 4 Offentligt Økonomi- og Indenrigsministeriet International økonomi Dato: 11.06.12 Samlenotat vedr. dagsorden for Rådsmødet (ECOFIN) den 22. juni 2012 1) Energibeskatningsdirektivet

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0293 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0293 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0293 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.5.2014 COM(2014) 293 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "EUROPÆISK BANKTILSYN TAGER

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 30 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 30 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 30 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om skyggebanker

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0853 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0853 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0853 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. January 17 17/00328-1 bni-dep Kommissionens forslag til ændring af direktivet om genopretning

Læs mere

NOTAT TIL EU-SPECIALUDVALGET

NOTAT TIL EU-SPECIALUDVALGET NOTAT TIL EU-SPECIALUDVALGET 11. marts 2015 JURA Kommissionens grønbog om etablering af en kapitalmarkedsunion (Green Paper - Building a Capital Markets Union), COM(2015)63 1. Resumé Kommissionen offentliggjorde

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 30. marts 2015 Kapitalmarkedsunion skal

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 73 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 73 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 73 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg 3. december 2015 Skriftlig forelæggelse af dagsordenen for ECOFIN d. 8. december

Læs mere

FÆLLES EUROPÆISK REGULERING AF SKYGGEBANKER - AKTØRERNE OG AKTIVITETERNE

FÆLLES EUROPÆISK REGULERING AF SKYGGEBANKER - AKTØRERNE OG AKTIVITETERNE FÆLLES EUROPÆISK REGULERING AF SKYGGEBANKER - AKTØRERNE OG AKTIVITETERNE 1 Skyggebanksystemet Skyggebanksystemet er det kreditformidlingssystem, der omfatter enheder og aktiviteter, som falder uden for

Læs mere

for kreditinstitutter, COM (2013) 520

for kreditinstitutter, COM (2013) 520 EU- specialudvalget Att.: Helene Gyldenløve EU-mail (EU.mail@ftnet.dk) Høring over forslag til forordning om fælles afviklingsmekanisme for kreditinstitutter, COM (2013) 520 Finansrådet vil gerne takke

Læs mere

Krise, regulering og tilsyn

Krise, regulering og tilsyn Krise, regulering og tilsyn Ulrik Nødgaard Finanstilsynet Fokusområder i kølvandet på krisen 1. Mere og bedre kapital 2. Bedre likviditetsstyring 3. Større stødpuder i solvensen og mindre procyclikalitet

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt 5. november 2010 Supplement til samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. november 2010 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Fokus Forslag til forordning om benchmarks

Fokus Forslag til forordning om benchmarks Kapitalmarked og finansielle virksomheder 31. oktober 2013 Fokus Forslag til forordning om benchmarks I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på Kommissionens forslag (klik på link) til forordning vedrørende

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

20. maj 2015 FM2015/96/107 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

20. maj 2015 FM2015/96/107 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 20. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om udtalelse til forslag til Lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI)

Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI) EIOPA(BoS(14(026 DA Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI) EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Læs mere

EU-orientering februar 2010

EU-orientering februar 2010 EU-orientering februar 2010 Indholdsoversigt: Forslag og initiativer i 2. halvår af 2009.... 2 Kommende forslag og initiativer i 2010.... 7 Vedtagne forslag der er offentliggjort i 2. halvår 2009... 11

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Markedsmisbrugsforordningen. EU Forum 25. marts 2015

Markedsmisbrugsforordningen. EU Forum 25. marts 2015 Markedsmisbrugsforordningen EU Forum 25. marts 2015 Baggrund/Formål Revision af markedsmisbrugsdirektivet fra 2003 Forbud mod insiderhandel Forbud mod kursmanipulation Formål er at øge investorbeskyttelsen

Læs mere

Indhold. Forord Resumé ESRB Årsberetning 2011 Indhold

Indhold. Forord Resumé ESRB Årsberetning 2011 Indhold Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Indhold Forord... 4 Resumé... 5 ESRB Årsberetning 2011 Indhold 3 Forord Mario Draghi Formand for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici Det glæder mig at præsentere

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 28. januar 2014

Samlenotat til ECOFIN 28. januar 2014 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 90 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler Koordineret med Sagsnr. 2014-190929 Doknr. 190931 Versionsnr. 1 Dato 22-01-2014 Samlenotat til ECOFIN

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2011 SEK(2011) 1218 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev REGULERING AF INVESTERINGS RÅDGIVERE 31.5.2017 Folketinget har den 30. maj 2017 vedtaget et lovforslag, hvorefter reguleringen af investeringsrådgivere

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2015-16. Fremsat den 30. marts 2016 af Troels Lund Poulsen. til

Forslag. Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2015-16. Fremsat den 30. marts 2016 af Troels Lund Poulsen. til Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2015-16 Fremsat den 30. marts 2016 af Troels Lund Poulsen Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 175/11 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 25. april 2012 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Retningslinjer for de faktiske omstændigheder, der udgør en væsentlig trussel mod den finansielle stabilitet, og for elementerne i tilknytning til effektiviteten af virksomhedssalgsværktøjet

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs- og vækstudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. december 2015 Forslag om

Læs mere

Too big to fail - Too big to save. Peter Schütze Finansanalytikerforeningen 11. januar 2010

Too big to fail - Too big to save. Peter Schütze Finansanalytikerforeningen 11. januar 2010 Too big to fail - Too big to save Peter Schütze Finansanalytikerforeningen 11. januar 2010 Det gik jo lige så godt! Det indre marked i EU for Finansielle ydelser udviklede sig i den rigtige retning : SEPA

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0362 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0362 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0362 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 18. august 2009 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF

Læs mere

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Dagens program 1. Hvad er Finanstilsynets rolle på kapitalmarkederne? 2. dan arbejder Finanstilsynet i praksis med en 27-sag?

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. august 2013 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede

Læs mere

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet Den 28. maj 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans / Corporate/M&A Indledning Den 16. maj 2013 vedtog Folketinget en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (i det følgende omtalt som FAIF loven

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

Samlenotat vedr. ECOFIN 15.11.2013

Samlenotat vedr. ECOFIN 15.11.2013 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 58 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler - Koordineret med Sagsnr. [Sagsnr.] Doknr. [Dokumentnr.] Versionsnr. 1 Dato

Læs mere

Indhold. Forord 2. Resumé 3. ESRB Årsberetning Indhold 1

Indhold. Forord 2. Resumé 3. ESRB Årsberetning Indhold 1 Årsberetning 2015 Indhold Forord 2 Resumé 3 Indhold 1 Forord Mario Draghi, Formand for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici I løbet af 2015 fortsatte Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Finanstilsynets vurdering af sektoren og fremtiden i en reguleret verden. v/ Thomas Brenøe, vicedirektør

Finanstilsynets vurdering af sektoren og fremtiden i en reguleret verden. v/ Thomas Brenøe, vicedirektør Finanstilsynets vurdering af sektoren og fremtiden i en reguleret verden v/ Thomas Brenøe, vicedirektør Agenda og budskaber Globalisering og teknologisk udvikling vil påvirke sektoren i stort omfang de

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 12. december 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling

Læs mere

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

RAPPORT OM MULIG DANSK DELTAGELSE I DET STYRKEDE BANKSAMARBEJDE

RAPPORT OM MULIG DANSK DELTAGELSE I DET STYRKEDE BANKSAMARBEJDE Arbejdsgruppen vedrørende analysearbejdet ift. dansk deltagelse i det styrkede banksamarbejde RAPPORT OM MULIG DANSK DELTAGELSE I DET STYRKEDE BANKSAMARBEJDE APRIL 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 5

Læs mere

Lovforslag om ændring af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed

Lovforslag om ændring af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed Lovforslag om ændring af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed Skrevet af Michael Møller Nielsen Publiceret 25 Aug 2016 Finanstilsynet har den 12. juli 2016 sendt et lovforslag i høring, der

Læs mere

ER DIN VIRKSOMHED KLAR TIL MIFID II?

ER DIN VIRKSOMHED KLAR TIL MIFID II? ER DIN VIRKSOMHED KLAR TIL MIFID II? A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP A/S Made simple: MiFID II gennemfører omfattende ændringer i EU s håndtering af den finansielle sektor. Med et hovedfokus

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Det Systemiske Risikoråd) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr. 512 af 16.

Læs mere

Formandskabsforum 20. juni Finanstilsynet

Formandskabsforum 20. juni Finanstilsynet Formandskabsforum 20. juni 2012 Finanstilsynet Dagsorden Velkommen og siden sidst v./julie Galbo Arbejdet i EIOPA s stakeholder gruppe og IORP v./klaus Struwe Status på CRD IV v./thomas Broeng Status på

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.9.2010 SEK(2010) 1059 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

MWB UPDATED 1. AUGUST 2012 BANK OG FINANSIERING

MWB UPDATED 1. AUGUST 2012 BANK OG FINANSIERING Denne gang handler MWBe Updated - Bank og finansiering om et forslag til et EU-direktiv om fastlæggelse af en ramme for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber MWB UPDATED

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 37 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 37 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 37 Offentligt Europaudvalget Den økonomiske konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2013 Kommissionens forslag til direktiv

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Eftersyn af den finansielle regulering

Eftersyn af den finansielle regulering Erhvervsministeriet Att.: Hans Høj Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt pr. e-mail til hah@em.dk Dato: 22. september 2017 Eftersyn af den finansielle regulering Den danske Fondsmæglerforening hilser

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån 04/02/2016 ESMA/2015/1787 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK (ECB)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK (ECB) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK (ECB) Den Europæiske Centralbank (ECB) er Den Økonomiske og Monetære Unions centrale institution, der siden den 1. januar 1999 har været ansvarlig for pengepolitikken i euroområdet.

Læs mere

Nye regler i 4. kvartal 2010

Nye regler i 4. kvartal 2010 Kvartalsnyt, marts 2011 Nye regler i 4. kvartal 2010 Vedtagne love I 4. kvartal 2010 er der vedtaget følgende love på Finanstilsynets område: Lov nr. 1553 af 21. december 2010 om ændring af lov om betalingstjenester,

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 I medfør af 71, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lovforslag nr. 156

Læs mere

MREL OG TLAC - OVERBLIK OG STRATEGISK BETYDNING

MREL OG TLAC - OVERBLIK OG STRATEGISK BETYDNING MREL OG TLAC - OVERBLIK OG STRATEGISK BETYDNING A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP December 2015 Made simple: Med implementeringen af BRRD vil alle finansielle institutter i EU fremadrettet

Læs mere

18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk)

18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk) 18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk) Høring vedr. forslag til ændring af lov om værdipapirhandel m.v., forslag til lov om kapitalmarkeder

Læs mere

Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område

Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober 2013 Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på lovforslaget (klik på link) om ændring af Lov om finansiel

Læs mere

med Afviklingsinstansens, Rådets og Kommissionens svar

med Afviklingsinstansens, Rådets og Kommissionens svar Beretning i medfør af artikel 92, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014 om eventualforpligtelser (for Den Fælles Afviklingsinstans, Rådet, Kommissionen eller andre), der er opstået som følge af Afviklingsinstansens,

Læs mere

Høringssvar. Finanstilsynet Århusgade København Ø. Sendt til: med kopi til

Høringssvar. Finanstilsynet Århusgade København Ø. Sendt til: med kopi til Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sendt til: hoeringer@ftnet.dk med kopi til bjj@ftnet.dk Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, hvidvaskloven, lov om forvaltere af alternative

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger November 2010 Nyhedsbrev Corporate / M&A Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger Indledning Europa-Parlamentet har den 11. november 2010 vedtaget et direktiv (2009/0064(COD))

Læs mere

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.10.2014 C(2014) 7117 final ANNEX 1 BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 43 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 43 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 43 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 29. oktober 2014 Kommissionens delegerede forordning (EU) Nr. /.. af 10.10.2014 om supplerende

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK REGULERING FRA ET SAMFUNDSØKONOMISK PERSPEKTIV. Jens Lundager 7. november 2014

DANMARKS NATIONALBANK REGULERING FRA ET SAMFUNDSØKONOMISK PERSPEKTIV. Jens Lundager 7. november 2014 DANMARKS NATIONALBANK REGULERING FRA ET SAMFUNDSØKONOMISK PERSPEKTIV Jens Lundager 7. november 2014 Agenda Formålet med regulering Kapitalgrundlag for kreditinstitutter Bankunion Formålet med regulering

Læs mere