Finansiel regulering i EU Nyt kapitel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansiel regulering i EU Nyt kapitel"

Transkript

1 INTERNATIONAL ØKONOMISK ANALYSE Finansiel regulering i EU Nyt kapitel EU er kommet langt i arbejdet med at støbe fundamentet til en stærkere og sundere finansiel sektor, hvor en lang række reguleringsinitiativer er besluttet siden den finansielle krise materialiserede sig i , jf. tabel 1. Derudover har EU-Kommissionen fremsat andre forslag, hvor lovgivningsprocessen endnu ikke er afsluttet, jf. tabel 2. Initiativerne har i vid udstrækning baggrund i erfaringerne i forbindelse med krisen. Nærværende oversigt gør status for det pågående arbejde i EU med at styrke den finansielle regulering. Initiativerne behandles som udgangspunkt efter den såkaldt almindelige EU lovgivningsprocedure. Her træffer Ministerrådet og Europa-Parlamentet sammen beslutning om et forslag, efter at Ministerrådet og Europa-Parlamentet er nået til enighed hver for sig. Nogle af initiativerne har fået virkning, mens andre vil få virkning fremadrettet. Initiativerne omtalt i tabel 1 og 2 hører under Ministerrådet i dets sammensætning af økonomi- og finansministre (ECOFIN). Den skærpede regulering af den finansielle sektor i EU sigter overordnet særligt på: En højere grad af finansiel og økonomisk stabilitet via en styrket robusthed af den finansielle sektor, hvor risikoen for og dybden af kriser og tilbageslag er reduceret Sundere incitamenter og risikotagning i den finansielle sektor og et skærpet tilsyn hermed, så det sikres, at sektoren kan udfylde sin rolle i samfundsøkonomien og understøtter et højt og stabilt niveau af velstand og beskæftigelse Klare og effektive rammer for håndtering af kriser i den finansielle sektor, så risikoen for, at skatteyderne påføres omkostninger ved kriser, mindskes Bedre investor- og forbrugerbeskyttelse, fx via mere gennemskuelige vilkår og risici forbundet med investering og finansielle tjenester Balance mellem fleksibilitet, så et medlemsland fx kan imødegå specifikke risici, og ensartede regler, som understøtter EU s indre marked og lige konkurrence Bekæmpelse af misbrug af det finansielle system til kriminelle formål såsom terrorfinansiering og hvidvask samt insiderhandel og kursmanipulation Hensyn til de administrative og økonomiske byrder for den finansielle sektor, som reguleringen indebærer, med øje for de samfundsmæssige mål med reguleringen. Initiativerne vedrører EU s indre marked, kreditinstitutter, det styrkede banksamarbejde (bankunion), kapitalmarkeder, forsikring og pension, samt investorer og forbrugere. Initiativerne er i form af både direktiver og forordninger. Direktiver har ikke direkte retsvirkning i medlemslandene, men medlemslandene skal gennemføre direktiver i national lovgivning inden en tidsfrist, som er fastsat i direktiverne. Forordninger har umiddelbar retsvirkning i medlemslandene. EU-Kommissionen kan i et direktiv eller en forordning inden for fastlagte rammer få delegeret en beføjelse til at vedtage såkaldte almengyldige ikkelovgivningsmæssige retsakter, der udbygger eller ændrer nogle ikke-væsentlige bestemmelser i et direktiv/forordning (delegerede retsakter). Kommissionen og Ministerrådet kan også i direktiver og forordninger ligeledes inden for fastlagte rammer gives såkaldte gennemførelsesbeføjelser om nogle bestemmelser i et direktiv/forordning, når der gælder ensartede betingelser for gennemførelsen heraf (gennemførelsesretsakter). Sådanne former for retsakter anvendes også på det finansielle område. 1

2 2 Tabel 1 Finansielle reguleringsinitiativer behandlet og vedtaget i EU siden 2008 (rangordnet efter tidspunkt for godkendelse i Ministerrådet af en opnået aftale), august 2014 Initiativ (Titel, nr. på EU-Kommissionens forslag, nr. på EU-lovtekst) Etablering af europæiske tilsynsmyndigheder (European Supervisory Authorities ESA er) for banker (European Banking Authority EBA), forsikring og pension (European Insurance and Occupational Pensions Authority EIOPA), værdipapirer og markeder (European Securities and Markets Authority ESMA), et europæisk organ for overvågning af systemiske risici (European Systemic Risk Board ESRB), samt et omnibusdirektiv (Omnibus I) EBA: KOM(2009)501, 2010/1093 (forordning), EIOPA: KOM(2009)502, 2010/1094 (forordning), ESMA: KOM(2009)503, 2010/1095 (forordning), ESRB: KOM(2009)499, 2010/1092 (forordning), Omnibus I: KOM(2009)576, 2010/78 (direktiv) Område Indre marked, bank, forsikring og pension, værdipapirer og markeder Procesdatoer for forslag: 1: Fremsat af EU- Kommissionen 2: Enighed i EU s Ministerråd *3: Aftale mellem Ministerrådet og Europa-Parlamentet (godkendt og senere vedtaget af Ministerrådet) 1: EBA/EIOPA/ESMA, ESRB: september 2009, Omnibus I: oktober : EBA/EIOPA/ESMA: december 2009, ESRB: oktober 2009, Omnibus I: april : EBA/EIOPA/ESMA, ESRB, Omnibus I: september 2010 (godkendt), november 2010 (vedtaget) Anvendelsesdato** EBA/EIOPA/ESMA, ESRB: januar 2011, Omnibus I: januar 2012 Formål/indhold De tre europæiske tilsynsmyndigheder, EBA/EIOPA/ESMA, har fra 2011 erstattet de tre eksisterende tilsynskomitéer for hhv. banker, forsikring/pension og værdipapirer. Dette er sket mhp. at understøtte EU s indre marked og tilsynssamarbejdet på tværs af grænser i EU. De tre europæiske tilsynsmyndigheder er givet beføjelser til at udstede bindende tekniske standarder, mægle i tvister mellem nationale tilsynsmyndigheder, udføre nogle krisehåndteringsopgaver og udøve egentlige tilsynsbeføjelser over for udvalgte aktører, fx kreditvurderingsbureauer. EBA/EIOPA/ESMA kan desuden rette anbefalinger generelt til nationale tilsynsmyndigheder, der vurderes at afvige fra kravene i direktiver eller i bindende tekniske standarder. (Det er fortsat som hovedregel de nationale tilsyn, som varetager det konkrete tilsyn med de finansielle virksomheder.) ESRB skal bidrage til at identificere og imødegå opbygning af systemiske risici i EU. ESRB kan i den forbindelse, hvis det vurderes påkrævet, rette vejledende henstillinger til EU-landene. Systemiske risici, fx størrelse og kompleksitet af det finansielle system samt en vedvarende høj udvikling i boligpriser og kreditinstitutters udlån, kan påføre det finansielle system og realøkonomien væsentlige forstyrrelser, hvis risiciene materialiserer sig. Omnibus I tilretter eksisterende finansielle direktiver mhp. at tildele de tre europæiske tilsynsmyndigheder konkrete beføjelser i den finansielle regulering.

3 3 Direktiv om regulering af forvaltere af alternative investeringsenheder (Alternative Investment Fund Managers Directive AIFMD) KOM(2009)207, 2011/61 Kapitalmarked 1: april : maj : november 2010 (godkendt), maj 2011 (vedtaget) Juli 2013 Direktivet indfører regulering og tilsyn med alternative investeringsenheder (fx kapital- og hedgefonde) for at forbedre overvågning og tilsyn med systemiske risici som følge af sådanne investeringsenheder. Det gælder regulering og tilsyn for den enkelte investeringsenhed og for enhederne set samlet (dvs. på hhv. mikro- og makroniveau). Direktivet har til formål at forbedre investorbeskyttelsen, forbedre de finansielle markeders effektivitet og integritet, samt øge gennemsigtigheden i situationer, hvor alternative investeringsenheder opnår ejerskab og kontrol med selskaber. Direktivet indeholder på den baggrund regler om autorisation, løbende drift, gennemsigtighed mv. vedr. alternative investeringsenheder. Revision af direktiv om finansielle konglomerater (Financial Conglomerates Directive FICOD II) KOM(2010)433, 2011/89 (direktiv) Bank, forsikring, kapitalmarked 1: august : november : juni 2011 (godkendt), november 2011 (vedtaget) Juni 2013 Direktivet skal sikre, at finansielle konglomerater (dvs. koncerner der har aktiviteter inden for mindst to finansielle sektorer, heraf mindst ét forsikringsselskab), der opererer i flere EU-lande, er underlagt samme krav og tilsyn, og at eventuelle huller i tilsynet, som utilsigtet er opstået med tidligere ændringer i sektorspecifikke direktiver, lukkes. Direktivet sigter på at inddæmme de potentielle risici, der kan opstå specifikt for finansielle konglomerater, herunder risici for regnskabsmæssig anvendelse af samme kapital flere gange samt koncernrisici, fx risiko for afsmitning, forvaltningskompleksitet og interessekonflikter, som kan opstå, når flere forskellige finansielle enheder og tjenester kombineres inden for samme koncern. Forordning vedr. short selling mv. KOM(2010)482, 2012/236 Kapitalmarked 1: september : maj : november 2011 (godkendt), februar 2012 (vedtaget) November 2012 Forordningen vedr. regulering af short selling og nogle forhold vedr. handel med kreditderivater (Credit Default Swaps CDS er) sigter på at skabe ensartede regler, forbedre gennemsigtighed og reducere risici ift. short selling og CDS er. Short selling indebærer lån og efterfølgende salg af et aktiv, fx en aktie, mod aftale om fremtidig tilbagelevering af aktivet. CDS er er afledte finansielle instrumenter, som forsikrer mod manglende betaling fra et underliggende aktiv, fx en obligation. Forordningen indebærer bl.a., at tilsynsmyndighederne på nationalt plan og den europæiske tilsynsmyndighed for værdipapirer og markeder (ESMA) kan gribe ind over for short selling og handel med CDS er i ekstraordinære tilfælde.

4 4 Forordning om tekniske krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro mv. (overgang (migration) til det indre marked for betalingstjenester i euro Single Euro Payments Area SEPA) KOM(2010)775, 2012/260 senere ændret med KOM(2013)937, 2014/248 Forordning om regulering af handel med finansielle derivater (European Market Infrastructure Regulation EMIR) KOM(2010)484, 2012/648 Forordning om kreditvurderingsbureauer (Credit Rating Agencies CRA I, II og III) CRA I: KOM(2008)704, 2009/1060 (forordning), CRA II: KOM(2010)289, 2011/513 (forordning ændring af CRA I), CRA III: KOM(2011)747, 2013/462 (forordning ændring af CRA I) og KOM(2011)746, 2013/14 (direktiv) Indre marked 1: december : juni : december 2011 (godkendt), februar 2012 (vedtaget) Kapitalmarked 1: september : oktober : marts 2012 (godkendt), juli 2012 (vedtaget) Kapitalmarked 1: CRA I: november 2008, CRA II: juni 2010, CRA III: november : CRA I: januar 2009, CRA II: november 2010, CRA III: maj : CRA I: marts 2009 (godkendt), juli 2009 (vedtaget), CRA II: december 2010 (godkendt), april 2011 (vedtaget), Marts 2012 August 2012 CRA I: december 2009, CRA II: juni 2011, CRA III: juni 2013 (forordning), december 2014 (direktiv) SEPA sigter på at skabe et indre marked for betalingstjenester i euro. SEPA skal gøre elektroniske betalinger i euro inden for EU ensartede, let tilgængelige og forbrugervenlige. Elektroniske betalinger kan fx være brug af betalingskort eller bankoverførsler. Forordningen fastlægger ens regler i EU for kreditoverførsler og for direkte debiteringer i euro, og forordningen fastlægger slutdatoer for overgang hertil. Der er med den efterfølgende ændring af forordningen fastlagt en overgangsdato 1. august Denne overgangsdato var oprindeligt 1. februar For ikke-eurolande fastsættes en overgangsdato 31. oktober 2016 i betragtning af et mindre omfang af betalingstransaktioner i euro i disse lande. Forordningen skal øge gennemsigtighed og forbedre stabiliteten på derivatmarkederne i EU. Derivater, fx forwards, futures, swaps og optioner, er finansielle instrumenter, hvis værdi afhænger af værdien af et andet underliggende aktiv, fx en aktie, obligation eller en råvare. Forordningen sigter på at fremme clearing via såkaldte centrale modparter (dvs. finansielle virksomheder som står for afviklingen af en handel ved at agere køber for sælgeren og sælger for køberen i handlen), der er underlagt tilsyn af finansielle myndigheder. Forordningen indebærer bl.a. krav om clearing via centrale modparter af alle handler med såkaldt standardiserede OTC-derivater (Over The Counter-derivater) og krav om passende sikkerhedsstillelse af finansielle aktører i den forbindelse. CRA I indførte krav om, at kreditvurderingsbureauer i EU skal være registreret, foranstaltninger til at imødegå interessekonflikter samt krav om større gennemsigtighed ifm. kreditvurderinger. Med CRA II overgik ansvaret for tilsyn med kreditvurderingsbureauer fra de nationale tilsynsmyndigheder til den europæiske tilsynsmyndighed for værdipapirer og markeder (ESMA). Endvidere blev der med CRA II indført skærpede oplysningsforpligtelser ifm. kreditvurderinger for udstedere af strukturerede finansielle produkter, dvs. finansielle produkter der er sammensat af ét eller flere underliggende finansielle aktiver, fx obligationer. CRA III sigter på at mindske afhængigheden af eksterne kreditvurderinger for forskellige in-

5 5 CRA III: februar 2013 (godkendt), maj 2013 (vedtaget) vestorer, og forhindre at kreditvurderingsbureauer har incitament til at give kreditvurderinger, som ikke afspejler reelle risici. CRA III indeholder skærpede krav til offentliggørelse af metoder, priser og kreditvurderinger. Ligeledes skærpes kravene ifm. kreditvurdering af stater. Desuden skal CRA III fremme kreditvurderinger fra andre kreditvurderingsbureauer end de tre største. I den forbindelse indeholder CRA III bestemmelser om periodevis rotation af kreditvurderingsbureauer mellem udstedere af resecuritiseringer. Det vil på et senere tidspunkt blive evalueret, om en udvidelse af rotationsprincippet er hensigtsmæssigt. Ved securitisering udstedes værdipapirer med sikkerhed i de forventede betalingsstrømme fra et underliggende aktiv, fx en obligation. Ved resecuritiseringer indgår én eller flere securitiseringer som underliggende aktiver. CRA III-direktivet ændrer UCITS-direktivet (se nedenfor) og AIFM-direktivet (se ovenfor) mhp. at reducere afhængigheden af eksterne kreditvurderinger ifm. kapitalforvaltning. Revision af kapitalkravsdirektivet (Capital Requirements Directive/Regulation CRD IV/CRR) CRD IV: KOM(2011)453, 2013/36 (direktiv), CRR: KOM(2011)452, 2013/575 (forordning) CRD IV/CRR erstatter det tidligere kapitalkravsdirektiv (CRD III). Forslaget til CRD III blev fremsat i juli Der blev opnået enighed i Ministerrådet om CRD III i november 2009, og en aftale mellem Ministerrådet og Europa-Parlamentet blev vedtaget af Ministerrådet i oktober CRD III havde anvendelse fra januar Bank, indre marked 1: juli : maj : marts 2013 (godkendt), juni 2013 (vedtaget) Januar Nye kapitalkrav indfases gradvist fra 2014 til CRD IV/CRR består af et direktiv og en forordning, som skal gøre den finansielle sektor i EU mere modstandsdygtig over for finansiel uro og konjunkturtilbageslag. CRD IV/CRR gennemfører de seneste globale bankstandarder (de såkaldte Basel III-standarder fra december 2010, udarbejdet af Baselkomitéen) i EU. CRD IV/CRR indeholder i den forbindelse en lang række skrappere krav ift. regulering af kreditinstitutter mv., herunder definition af og krav til størrelsen og kvaliteten af egenkapital, krav til kapitalbuffere (kapitalbevaringsbuffer, modcyklisk kapitalbuffer og ekstra kapitalbuffer for systemisk vigtige finansielle institutter SIFIer), krav vedr. modpartsrisici, ny likviditetsregulering samt begrænsninger på udlånsgearing. CRD IV/CRR indebærer, at EU-Kommissionen skal vedtage en delegeret retsakt, der definerer et nyt likviditetskrav (Liquidity Coverage Ratio LCR). CRD IV/CRR fastlægger en proces for stillingtagen til, om et bindende krav til kreditinstitutter til minimum kapitalgrundlag ift. ikke-risikovægtede aktiver (et gearingskrav) og et krav om stabil finansiering (Net Stable Funding Ratio NSFR) skal indføres i EU i CRD IV/CRR indeholder en række elementer, der skal skabe en mere ensartet regulering (en såkaldt single rulebook) på

6 6 tværs af EU. CRD IV/CRR indeholder også elementer vedr. god selskabsledelse (corporate governance), skærpede krav til sanktioner ved brud på reglerne samt begrænsninger vedr. aflønning af ledelse og andre væsentlige risikotagere i kreditinstitutter, som ligger udover de væsentlige skærpelser af aflønningsreglerne besluttet med CRD III. CRD III indebar derudover stramninger af kravene til kreditinstitutters kapital ifm. såkaldt securitisering og resecuritisering (se CRA III herover) samt vedr. markedsrisici. Forordning om en fælles tilsynsmekanisme (Single Supervisory Mechanism SSM) og revision af forordningen om den europæiske tilsynsmyndighed for banker (EBA) SSM: KOM(2012)511, 2013/1024 (forordning), EBA: KOM(2012)512, 2013/1022 (forordning) Transparensdirektivet (Transparency Directive) KOM(2011)683, 2013/50 Det styrkede banksamarbejde (bankunion), indre marked 1: september : december 2012 ***3: april 2013 (godkendt), oktober 2013 (vedtaget) *** SSM-forordningen har hjemmel i EU-traktatens artikel 127, stk. 6, hvor Ministerrådet træffer beslutning med enstemmighed efter høring af Europa-Parlamentet og ECB. Kapitalmarked 1: oktober : maj : maj 2013 (godkendt), oktober 2013 (vedtaget) SSM har sin opstart i november EBA: oktober 2013 November 2015 En fælles tilsynsmekanisme (SSM) er et led i det styrkede banksamarbejde i EU/euroområdet. SSM-forordningen indebærer, at Den Europæiske Centralbank (ECB) vil få det endelige ansvar for at føre tilsyn med alle kreditinstitutter i euroområdet. Ikke-eurolande kan vælge at indgå i tæt samarbejde med ECB om tilsynet med kreditinstitutter i det pågældende land. Forordningen indebærer, at de centrale tilsynskompetencer for kreditinstitutter overdrages til ECB, herunder inden for fastlagte rammer godkendelse og fratagelse af licens til at udøve virksomhed som kreditinstitut, tilsyn med kapitalkrav, likviditet, store engagementer samt muligheden for at sætte makroprudentielle krav, og sanktionering af brud på disse krav. ECB vil skulle udføre sine opgaver i samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder i de deltagende lande. ECB vil skulle føre det daglige tilsyn med de største kreditinstitutter, mens de nationale tilsynsmyndigheder som udgangspunkt varetager det daglige tilsyn med de mindre institutter inden for fælles rammer. ECB vil have det endelige tilsynsansvar for alle kreditinstitutter og har instruktionsbeføjelser over for de nationale tilsynsmyndigheder. Ændringen af EBA-forordningen indebærer bl.a. ændringer af afstemningsreglerne i EBA. Dette er for at sikre balance i EBA mellem EU-lande inden for og uden for SSM. Direktivet opdaterer og effektiviserer reglerne på området. Direktivet sigter på at øge gennemsigtigheden af ejerstrukturer i selskaber, hvis udstedte værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked (fx børser), ved at udvide de situationer, hvor der skal offentliggøres meddelelse om aktuel eller poten-

7 7 Direktiv vedr. kreditaftaler ifm. fast ejendom til beboelse (boligkreditdirektivet Mortgage Credit Directive (MCD)) KOM(2011)142, 2014/17 Revision af markedsmisbrugsdirektivet (Market Abuse Regulation MAR) MAR: KOM(2011)651 senere ændret med KOM(2012)421, 2014/596 (forordning) Initiativet indebærer også et markedsmisbrugsdirektiv (MAD) om strafferetlige sanktioner for markedsmisbrug. Direktivet er forhandlet i Ministerrådet for Retlige og Indre Anliggender (RIA). MAD er trådt i kraft samtidig med MAR. Ændring af de tilsynsmæssige rammer vedr. forsikring mv. (Omnibus II) KOM(2011)08, 2014/51 (direktiv) Investor, forbruger 1: marts : maj : maj 2013 (godkendt), januar 2014 (vedtaget) Kapitalmarked 1: oktober : december : juni 2013 (godkendt), april 2014 (vedtaget) Forsikring, kapitalmarked 1: januar : september : november 2013 (godkendt), april 2014 (vedtaget) Marts 2016 Juli 2016 Januar 2016 tiel besiddelse af stemmerettigheder i et selskab. Dette er mhp. at imødegå såkaldt skjult ejerskab, hvor indflydelse i et selskab opnås gennem ejerskab af andre selskaber. Direktivet sigter også på at mindske de administrative og økonomiske byrder for selskaber ved at være optaget til handel på et reguleret marked for at gøre disse markeder mere attraktive for særligt små og mellemstore virksomheder (SMV er). MCD er et led i at skabe et indre marked for boliglån i EU og komplementerer forbrugerkreditdirektivet fra Direktivet fokuserer på bedre forbrugerbeskyttelse og på at reducere kreditrisikoen for kreditorer for dermed at styrke den finansielle stabilitet. MCD indeholder bl.a. krav til den informationsudveksling, der skal finde sted mellem kreditorer og privatkunder ifm. optagelse af boliglån, og der stilles i den forbindelse krav om, at der foretages en grundig kreditvurdering af en potentiel låntager. Direktivet indeholder endvidere krav om, at forbrugeren får ret til førtidig indfrielse af sit lån, og at kreditformidlere og kreditgivere, som ikke er kreditinstitutter, skal have en tilladelse, før de må yde eller formidle boliglån til forbrugere. MAR styrker regelsættet til imødegåelse af markedsmisbrug på de finansielle markeder, fx markedsmisbrug i form af insiderhandel og kursmanipulation, som kan skade tilliden til de finansielle markeder. MAR sikrer også konsistens ift. det nugældende direktiv om markeder for finansielle instrumenter (MiFID) vedr. værdipapirhandel generelt og opdaterer reglerne i lyset af markedsudviklingen. Med EU-Kommissionens senere forslag til ændring præciserer MAR, at svigagtig adfærd i relation til benchmarks (fx LIBOR og EURIBOR) er at betragte som markedsmisbrug. Dette er mhp. at imødegå manipulation af sådanne benchmarks, hvilket skal ses i lyset af sagerne herom. Benchmarks bruges som reference for finansielle instrumenter, fx til værdiansættelse. Omnibus II udpeger de områder i Solvens II-direktivet (vedr. kapital- og risikostyring i forsikringssektoren) og Prospektdirektivet (vedr. oplysningskrav ved værdipapirudstedelser), hvor de europæiske tilsynsmyndigheder for forsikring/pension, EIOPA, og værdipapirer/markeder, ESMA, skal udarbejde ud-

8 8 kast til bindende tekniske standarder. Omnibus II tilpasser desuden de to direktiver til den nye procedure, hvor EIOPA og ESMA kan mægle mellem nationale tilsynsmyndigheder, og i sidste instans træffe beslutning, hvis der er uenighed mellem de nationale tilsynsmyndigheder. Derudover foretager Omnibus II konsekvensrettelser i de to direktiver, fx ift. udveksling af information mellem nationale tilsynsmyndigheder og de europæiske tilsynsmyndigheder. Direktiv om rammer for genopretning og afvikling af kreditinstitutter mv. (Bank Recovery and Resolution Directive BRRD) KOM(2012)280, 2014/59 Bank, indre marked 1: juni : juni : december 2013 (godkendt), maj 2014 (vedtaget) Januar Der er mulighed for at udskyde anvendelsen af bail-inbestemmelserne til januar BRRD tilstræber fælles rammer i EU for tidlig indgriben, forebyggelse, afvikling og grænseoverskridende tilsynssamarbejde vedr. nødlidende og potentielt nødlidende kreditinstitutter mv. BRRD indeholder bl.a. mulighed for nedskrivning af aktiekapital, garant- og andelsbeviser og anden ansvarlig kapital samt nedskrivning af tilgodehavender for kreditinstitutters kreditorer og/eller konvertering heraf til egentlig kernekapital (såkaldt bail-in). Dette skal finansiere en ordnet afvikling og dermed mindske risikoen for, at de offentlige finanser og dermed skatteyderne påføres omkostninger ved kriser i den finansielle sektor. BRRD indebærer krav om opbygning af nationale afviklingsfonde på mindst 1 pct. af de dækkede indskud i et medlemslands kreditinstitutter. Der kræves som udgangspunkt bail-in af passiver svarende til mindst 8 pct. af et nødlidende kreditinstituts samlede passiver (balance), førend afviklingsfonden kan bruges til rekapitalisering af instituttet. Nationale afviklingsfonde og nationale indskydergarantifonde kan administreres samlet. Se omtale af DGS herunder. Revision af direktiv om nationale indskydergarantiordninger (Deposit Guarantee Schemes DGS) KOM(2010)368, 2014/49 (direktiv) Bank, indre marked 1: juli : juni : februar 2014 (godkendt), marts 2014 (vedtaget) Juli 2015 DGS-direktivet tilpasser og harmoniserer det tidligere direktiv, herunder vedr. dækning, risikobaserede bidrag og finansiering af indskydergarantiordninger, samt vedr. udbetalingsfrister. Desuden sammentænkes DGS-direktivet med direktivet om genopretning og afvikling af kreditinstitutter (BRRD se herover). Direktivet viderefører det gældende dækningsniveau i EU for indskydergaranti på op til euro. Direktivet indebærer opbygning af nationale indskydergarantifonde på mindst 0,8 pct. af de dækkede indskud i et medlemslands kreditinstitutter. Nationale indskydergarantifonde og nationale afviklingsfonde kan administreres samlet.

9 9 Revision af direktiv om markeder for finansielle instrumenter (Markets in Financial Instruments Directive/Regulation MiFID/MiFIR) MiFID: KOM(2011)656, 2014/65 (direktiv) MiFIR: KOM(2011)652, 2014/600 (forordning) Forordning om afvikling af handel med værdipapirer og om værdipapircentraler mv. (Central Securities Depositories CSD) KOM(2012)73 Forordning om en fælles afviklingsmekanisme (Single Resolution Mechanism SRM) og mellemstatslig aftale om én fælles afviklingsfond (Intergovernmental Agreement on Single Resolution Fund IGA on SRF) SRM: KOM(2013)520, 2014/806 (forordning) Kapitalmarked 1: oktober : juni : februar 2014 (godkendt), maj 2014 (vedtaget) Kapitalmarked 1: marts : september : februar 2014 (godkendt), juli 2014 (vedtaget) Det styrkede banksamarbejde (bankunion), indre marked 1: SRM: juli : SRM: december : SRM: marts 2014 (godkendt), juli 2014 (vedtaget), IGA: maj 2014 (underskrivelse af aftalen af alle EU-lande på nær Sverige og UK) Januar 2017 Evt. august 2014 eller senere afhængig af ikrafttrædelse SRM: Nogle bestemmelser har virkning fra januar Afviklingsværktøjerne i SRM kan anvendes fra januar Bestemmelser vedr. kreditinstitutters bidrag til den fælles afviklingsfond har også virkning fra januar MiFID/MiFIR består af et direktiv og en forordning, som opdaterer det gældende direktiv, bl.a. i lyset af erfaringerne fra den finansielle krise. Initiativet indebærer en række forskellige tekniske elementer, herunder introduktion af en ny børstype, den organiserede handelsfacilitet, OTF (Organised Trading Facility), krav om før- og efterhandelsgennemsigtighed for andre finansielle instrumenter end aktier, børspligt for standardiserede OTC-derivater (Over The Counter-derivater), regulering af højfrekvent computerbaseret automatisk handel, bestemmelser for værdipapirhandlere (fx kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber) om god selskabsledelse, regulering af adgangen til værdipapirmarkeder i EU for værdipapirhandlere fra lande uden for EU, regulering af handel med råvarederivater, bedre investorbeskyttelse og uafhængig rådgivning, og den europæiske tilsynsmyndighed for værdipapirer og markeder, ESMA, tildeles en større rolle i tilsynet med værdipapirhandel i EU. CSD-forordningen sigter på at øge sikkerheden ifm. afviklingen af værdipapirhandler (dvs. betaling for og levering via en værdipapircentral af mellem køber og sælger handlede værdipapirer). Forordningen indebærer en fælles regulering af værdipapircentraler på EU-niveau, herunder regler om hvilke kerneaktiviteter en værdipapircentral kan udøve, hvilke aktiviteter en værdipapircentral kan udøve som accessorisk virksomhed, dvs. aktiviteter som et supplement til kerneaktiviteterne, samt fælles regler om godkendelse af og tilsyn med værdipapircentraler. En fælles afviklingsmekanisme skal sikre en effektiv og ensartet krisehåndtering af nødlidende banker inden for det styrkede banksamarbejde uafhængigt af det enkelte medlemsland. Se også SSM ovenfor. En fælles afviklingsmekanisme skal således styrke den finansielle stabilitet og bidrage til at bryde den negative spiral, der har gjort sig gældende særligt i euroområdet, hvor skrøbelige banksystemer i et land påvirker og påvirkes af svage offentlige finanser i det pågældende land. SRM-forordningen indebærer, at der etableres en fælles afviklingsinstans, som sammen med EU-Kommissionen/EU s Mi-

10 10 Revision af direktiv om investeringsinstitutter mv. (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities UCITS V) KOM(2012)350 (direktiv) Investor, forbruger 1: juli : december : marts 2014 (godkendt), juli 2014 (vedtaget) Hensigten er, at SRM, inkl. IGA (hvis ikrafttræden afhænger af ratificeringsproces i de lande, som har underskrevet aftalen), skal være fuldt operationel fra januar Frist for gennemførelse af direktivet i national lovgivning er 18 måneder fra ikrafttrædelse. Depositarer har yderligere hertil 24 måneder til efterlevelse af direktivets bestemmelser. nisterråd og nationale afviklingsmyndigheder i de deltagende lande skal forberede, beslutte og udføre krisehåndteringsopgaver vedr. kreditinstitutter i de deltagende lande. Den fælles afviklingsinstans vil skulle håndtere de største kreditinstitutter, som indebærer træk på den fælles afviklingsfond (se nedenfor), såfremt de måtte blive nødlidende, mens de nationale afviklingsmyndigheder som udgangspunkt skal håndtere nødlidende mindre institutter. Den mellemstatslige aftale (IGA) om én fælles afviklingsfond indebærer en gradvis overgang fra nationale afviklingsfonde til én fælles afviklingsfond i løbet af en otteårig periode. Midlerne i den fælles fond vil derefter skulle udgøre mindst 1 pct. af dækkede indskud i kreditinstitutter i de lande, som deltager i det styrkede banksamarbejde. Den fælles fond skal finansieres af bidrag fra kreditinstitutter i de deltagende lande. Brugen af den fælles fond til rekapitalisering af et nødlidende kreditinstitut kan først ske, når der er gennemført bail-in af passiver svarende til mindst 8 pct. af instituttets samlede passiver (balance) (se BRRD ovenfor vedr. bail-in), og fonden kan i så fald højst bidrage med midler svarende til 5 pct. af instituttets balance inden krav om yderligere bail-in. Brug af fonden til rekapitalisering herudover forudsætter yderligere bail-in. Medlemslandene er kommet med en erklæring, hvorefter der skal sikres ligebehandling af alle deltagende lande i både overgangsperioden til den fælles afviklingsfond (ift. brofinansiering, dvs. midlertidige offentlige lån, hvis bail-in og anvendelse af den fælles afviklingsfond ikke er tilstrækkeligt), og på permanent basis efter at den fælles fond er opbygget. Det er endnu ikke afklaret, hvordan denne ligebehandling skal sikres. Direktivet skal øge investorbeskyttelsen i omfattede investeringsinstitutter (fx investeringsforeninger), herunder styrke tilliden til, at disse investeringsinstitutter tilbyder en høj investorbeskyttelse. Direktivet fokuserer på tre hovedområder: For det første udvidelse, præcisering og justering af regler om depositarer, fx pengeinstitutter, som opbevarer et investeringsinstituts finansielle aktiver. For det andet nye regler om begrænsninger på aflønning af ledelsen og andre væsentlige ri-

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

EU-orientering februar 2010

EU-orientering februar 2010 EU-orientering februar 2010 Indholdsoversigt: Forslag og initiativer i 2. halvår af 2009.... 2 Kommende forslag og initiativer i 2010.... 7 Vedtagne forslag der er offentliggjort i 2. halvår 2009... 11

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 28. januar 2014

Samlenotat til ECOFIN 28. januar 2014 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 90 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler Koordineret med Sagsnr. 2014-190929 Doknr. 190931 Versionsnr. 1 Dato 22-01-2014 Samlenotat til ECOFIN

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. august 2013 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Det Systemiske Risikoråd) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr. 512 af 16.

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 12. december 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling

Læs mere

ER DIN VIRKSOMHED KLAR TIL MIFID II?

ER DIN VIRKSOMHED KLAR TIL MIFID II? ER DIN VIRKSOMHED KLAR TIL MIFID II? A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP A/S Made simple: MiFID II gennemfører omfattende ændringer i EU s håndtering af den finansielle sektor. Med et hovedfokus

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger November 2010 Nyhedsbrev Corporate / M&A Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger Indledning Europa-Parlamentet har den 11. november 2010 vedtaget et direktiv (2009/0064(COD))

Læs mere

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Dagens program 1. Hvad er Finanstilsynets rolle på kapitalmarkederne? 2. dan arbejder Finanstilsynet i praksis med en 27-sag?

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 47/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 24. maj 2012 om et udkast til Kommissionens delegerede forordning

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 28. januar 2014

Samlenotat til ECOFIN 28. januar 2014 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3290 - Økofin Bilag 1 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler Koordineret med Sagsnr. 2014-190929 Doknr. 190931 Versionsnr. 1 Dato 17-01-2014 Samlenotat

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF vedrørende registreringskrav

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF vedrørende registreringskrav Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 314 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. marts 2006 Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr.../... om short selling og visse aspekter af credit default swaps

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr.../... om short selling og visse aspekter af credit default swaps DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, KOM(2010) 482 2010/xxxx (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr..../... om short selling og visse aspekter af credit default swaps {SEK(2010)

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3281 - Økofin Bilag 1 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler - Koordineret med Sagsnr. 2013-11729 Doknr. 172801 Versionsnr. 1 Dato 29-11-2013 Samlenotat

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed. Årsberetning

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed. Årsberetning Dato: 05 juli 2013 Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed Årsberetning 2012 Forord ved formanden ESMA har med vellykket resultat afsluttet sit andet år som Den Europæiske Unions (EU) uafhængige

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1)

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse

Forbrugerbeskyttelse Forbrugerbeskyttelse Julie Galbo, Finanstilsynet AIDA Det danske selskab for forsikringsret 27/1-2011 Oversigt Sampension Tanker om gruppelivsforsikring SEB-afgørelsen Ny informationsbekendtgørelse God

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.3.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 86/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 236/2012 af 14. marts 2012 om short selling og visse aspekter

Læs mere

FAIF nyhedsservice. September 2014

FAIF nyhedsservice. September 2014 FAIF nyhedsservice September 2014 Fokus på lukkede fonde, delegationsaftaler samt de (forventede) kommende ændringer til FAIF-loven I dette nyhedsbrev sætter vi først og fremmest fokus på lukkede fonde,

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Udnyt compliance til forretningsfordele. Finans IT-dagen den 12. september 2013 v/aage H. Madsen, chef for Økonomistyring i BEC

Udnyt compliance til forretningsfordele. Finans IT-dagen den 12. september 2013 v/aage H. Madsen, chef for Økonomistyring i BEC Udnyt compliance til forretningsfordele Finans IT-dagen den 12. september 2013 v/aage H. Madsen, chef for Økonomistyring i BEC INDHOLD Præsentation af BEC Love og regler en udfordring for institutterne

Læs mere

KAPITEL III BANKUNIONEN

KAPITEL III BANKUNIONEN KAPITEL III BANKUNIONEN III.1 Indledning Bankunion i euroområdet Bankunionen blev til under statsgældskrisen Bankunionen er en overbygning på fælles regelsæt Der er i EU oprettet en bankunion i euroområdet,

Læs mere

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013 MiFID II Har du styr på det forventede regelsæt i MiFID II (forslag til revision af Markets in Financial Instruments Directive )? Her får du et samlet overblik over MiFID II s målgruppe og bestemmelser.

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING

FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING FINANSFORBUNDET MAJ 2012 FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING Regulering og økonomisk styring fra EU påvirker i høj grad den finansansattes hverdag og arbejdsliv, derfor er

Læs mere

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk.

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 5.6.2014 L 166/33 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 12. marts 2014 om ændring af retningslinje ECB/2011/14 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (ECB/2014/10)

Læs mere

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo Dark pools set fra Finanstilsynets side v/ vicedirektør Julie Galbo Den her anvendte definition af en dark pool Hvad er en dark pool? Svar: Handelsplatform anvendt af større, typisk institutionelle investorer

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt 15. juli 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

kraka Danmarks uafhængige tænketank

kraka Danmarks uafhængige tænketank kraka Danmarks uafhængige tænketank Risikovægte og SIFI-krav 31. oktober, 2013 Fire overordnede pointer: SIFI-aftalen ser umiddelbart ud til at være en del lempeligere end forslaget fra ekspertudvalget

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0520 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0520 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0520 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. september 2013 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles afviklingsmekanisme for

Læs mere

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Insiderlovgivning i praksis Computershare Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Dagens tema 1. Finanstilsynets rolle på markedsområdet 2. Insiderregler 3. Reglerne om ledende medarbejderes transaktioner 4.

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans

Nyhedsbrev. Bank & Finans Nyhedsbrev Nye krav til bonusordninger Ændrede betingelser for tildeling af bonus til ledende medarbejdere i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder 1. Indledning Europa-Parlamentet

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l.

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. De nye bestemmelser betyder, at alle virksomheder, der har et CVR-nr., fra den 12. februar

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

SIFI At være eller ikke være

SIFI At være eller ikke være SIFI At være eller ikke være Jesper Berg Finansanalytikerforeningen 17.4.2013 18-04-2013 1 Hvorfor - fra Rasmus Klump til Armageddon et skridt for langt 18-04-2013 2 Agenda Forskellen på bank og realkredit

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. september 2015

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt 30. november 2010 Supplerende kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 1) Moms forlængelse af regel om minimumsniveau

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Niveauer og virkninger af egenkapital i banker Nyt kapitel

Niveauer og virkninger af egenkapital i banker Nyt kapitel Niveauer og virkninger af egenkapital i banker Nyt kapitel Resumé og konklusioner Der vurderes samlet set at være klare samfundsøkonomiske gevinster ved nye internationale krav om, at kreditinstitutter

Læs mere

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver Er SIFI-kravene baseret på et for løst grundlag? Notat fra sekretariatet, september 2013 1 Konklusioner Ved overgang til Basel II regler i 0 erne, fik danske kreditinstitutter

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 26.9.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 336/5 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 24. juni 2014 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Bankvæsen og finans. Et velfungerende indre marked for finansielle tjenesteydelser bidrager til økonomisk fremgang, stabilitet og vækst

Bankvæsen og finans. Et velfungerende indre marked for finansielle tjenesteydelser bidrager til økonomisk fremgang, stabilitet og vækst INDBLIK I EU POLITIK Et velfungerende indre marked for finansielle tjenesteydelser bidrager til økonomisk fremgang, stabilitet og vækst Bankvæsen og finans En EU-dækkende indsats i finanssektoren sikrer

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2012 SWD(2012) 192 final C7-0180/12 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til 1 Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om betalingstjenester og elektroniske penge, lov om værdipapirhandel

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860.

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORORDNING OM EUROPÆISKE VENTUREFONDE 1. INTRODUKTION Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. Forslaget

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU.

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere