Finansiel regulering i EU Nyt kapitel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansiel regulering i EU Nyt kapitel"

Transkript

1 INTERNATIONAL ØKONOMISK ANALYSE Finansiel regulering i EU Nyt kapitel EU er kommet langt i arbejdet med at støbe fundamentet til en stærkere og sundere finansiel sektor, hvor en lang række reguleringsinitiativer er besluttet siden den finansielle krise materialiserede sig i , jf. tabel 1. Derudover har EU-Kommissionen fremsat andre forslag, hvor lovgivningsprocessen endnu ikke er afsluttet, jf. tabel 2. Initiativerne har i vid udstrækning baggrund i erfaringerne i forbindelse med krisen. Nærværende oversigt gør status for det pågående arbejde i EU med at styrke den finansielle regulering. Initiativerne behandles som udgangspunkt efter den såkaldt almindelige EU lovgivningsprocedure. Her træffer Ministerrådet og Europa-Parlamentet sammen beslutning om et forslag, efter at Ministerrådet og Europa-Parlamentet er nået til enighed hver for sig. Nogle af initiativerne har fået virkning, mens andre vil få virkning fremadrettet. Initiativerne omtalt i tabel 1 og 2 hører under Ministerrådet i dets sammensætning af økonomi- og finansministre (ECOFIN). Den skærpede regulering af den finansielle sektor i EU sigter overordnet særligt på: En højere grad af finansiel og økonomisk stabilitet via en styrket robusthed af den finansielle sektor, hvor risikoen for og dybden af kriser og tilbageslag er reduceret Sundere incitamenter og risikotagning i den finansielle sektor og et skærpet tilsyn hermed, så det sikres, at sektoren kan udfylde sin rolle i samfundsøkonomien og understøtter et højt og stabilt niveau af velstand og beskæftigelse Klare og effektive rammer for håndtering af kriser i den finansielle sektor, så risikoen for, at skatteyderne påføres omkostninger ved kriser, mindskes Bedre investor- og forbrugerbeskyttelse, fx via mere gennemskuelige vilkår og risici forbundet med investering og finansielle tjenester Balance mellem fleksibilitet, så et medlemsland fx kan imødegå specifikke risici, og ensartede regler, som understøtter EU s indre marked og lige konkurrence Bekæmpelse af misbrug af det finansielle system til kriminelle formål såsom terrorfinansiering og hvidvask samt insiderhandel og kursmanipulation Hensyn til de administrative og økonomiske byrder for den finansielle sektor, som reguleringen indebærer, med øje for de samfundsmæssige mål med reguleringen. Initiativerne vedrører EU s indre marked, kreditinstitutter, det styrkede banksamarbejde (bankunion), kapitalmarkeder, forsikring og pension, samt investorer og forbrugere. Initiativerne er i form af både direktiver og forordninger. Direktiver har ikke direkte retsvirkning i medlemslandene, men medlemslandene skal gennemføre direktiver i national lovgivning inden en tidsfrist, som er fastsat i direktiverne. Forordninger har umiddelbar retsvirkning i medlemslandene. EU-Kommissionen kan i et direktiv eller en forordning inden for fastlagte rammer få delegeret en beføjelse til at vedtage såkaldte almengyldige ikkelovgivningsmæssige retsakter, der udbygger eller ændrer nogle ikke-væsentlige bestemmelser i et direktiv/forordning (delegerede retsakter). Kommissionen og Ministerrådet kan også i direktiver og forordninger ligeledes inden for fastlagte rammer gives såkaldte gennemførelsesbeføjelser om nogle bestemmelser i et direktiv/forordning, når der gælder ensartede betingelser for gennemførelsen heraf (gennemførelsesretsakter). Sådanne former for retsakter anvendes også på det finansielle område. 1

2 2 Tabel 1 Finansielle reguleringsinitiativer behandlet og vedtaget i EU siden 2008 (rangordnet efter tidspunkt for godkendelse i Ministerrådet af en opnået aftale), august 2014 Initiativ (Titel, nr. på EU-Kommissionens forslag, nr. på EU-lovtekst) Etablering af europæiske tilsynsmyndigheder (European Supervisory Authorities ESA er) for banker (European Banking Authority EBA), forsikring og pension (European Insurance and Occupational Pensions Authority EIOPA), værdipapirer og markeder (European Securities and Markets Authority ESMA), et europæisk organ for overvågning af systemiske risici (European Systemic Risk Board ESRB), samt et omnibusdirektiv (Omnibus I) EBA: KOM(2009)501, 2010/1093 (forordning), EIOPA: KOM(2009)502, 2010/1094 (forordning), ESMA: KOM(2009)503, 2010/1095 (forordning), ESRB: KOM(2009)499, 2010/1092 (forordning), Omnibus I: KOM(2009)576, 2010/78 (direktiv) Område Indre marked, bank, forsikring og pension, værdipapirer og markeder Procesdatoer for forslag: 1: Fremsat af EU- Kommissionen 2: Enighed i EU s Ministerråd *3: Aftale mellem Ministerrådet og Europa-Parlamentet (godkendt og senere vedtaget af Ministerrådet) 1: EBA/EIOPA/ESMA, ESRB: september 2009, Omnibus I: oktober : EBA/EIOPA/ESMA: december 2009, ESRB: oktober 2009, Omnibus I: april : EBA/EIOPA/ESMA, ESRB, Omnibus I: september 2010 (godkendt), november 2010 (vedtaget) Anvendelsesdato** EBA/EIOPA/ESMA, ESRB: januar 2011, Omnibus I: januar 2012 Formål/indhold De tre europæiske tilsynsmyndigheder, EBA/EIOPA/ESMA, har fra 2011 erstattet de tre eksisterende tilsynskomitéer for hhv. banker, forsikring/pension og værdipapirer. Dette er sket mhp. at understøtte EU s indre marked og tilsynssamarbejdet på tværs af grænser i EU. De tre europæiske tilsynsmyndigheder er givet beføjelser til at udstede bindende tekniske standarder, mægle i tvister mellem nationale tilsynsmyndigheder, udføre nogle krisehåndteringsopgaver og udøve egentlige tilsynsbeføjelser over for udvalgte aktører, fx kreditvurderingsbureauer. EBA/EIOPA/ESMA kan desuden rette anbefalinger generelt til nationale tilsynsmyndigheder, der vurderes at afvige fra kravene i direktiver eller i bindende tekniske standarder. (Det er fortsat som hovedregel de nationale tilsyn, som varetager det konkrete tilsyn med de finansielle virksomheder.) ESRB skal bidrage til at identificere og imødegå opbygning af systemiske risici i EU. ESRB kan i den forbindelse, hvis det vurderes påkrævet, rette vejledende henstillinger til EU-landene. Systemiske risici, fx størrelse og kompleksitet af det finansielle system samt en vedvarende høj udvikling i boligpriser og kreditinstitutters udlån, kan påføre det finansielle system og realøkonomien væsentlige forstyrrelser, hvis risiciene materialiserer sig. Omnibus I tilretter eksisterende finansielle direktiver mhp. at tildele de tre europæiske tilsynsmyndigheder konkrete beføjelser i den finansielle regulering.

3 3 Direktiv om regulering af forvaltere af alternative investeringsenheder (Alternative Investment Fund Managers Directive AIFMD) KOM(2009)207, 2011/61 Kapitalmarked 1: april : maj : november 2010 (godkendt), maj 2011 (vedtaget) Juli 2013 Direktivet indfører regulering og tilsyn med alternative investeringsenheder (fx kapital- og hedgefonde) for at forbedre overvågning og tilsyn med systemiske risici som følge af sådanne investeringsenheder. Det gælder regulering og tilsyn for den enkelte investeringsenhed og for enhederne set samlet (dvs. på hhv. mikro- og makroniveau). Direktivet har til formål at forbedre investorbeskyttelsen, forbedre de finansielle markeders effektivitet og integritet, samt øge gennemsigtigheden i situationer, hvor alternative investeringsenheder opnår ejerskab og kontrol med selskaber. Direktivet indeholder på den baggrund regler om autorisation, løbende drift, gennemsigtighed mv. vedr. alternative investeringsenheder. Revision af direktiv om finansielle konglomerater (Financial Conglomerates Directive FICOD II) KOM(2010)433, 2011/89 (direktiv) Bank, forsikring, kapitalmarked 1: august : november : juni 2011 (godkendt), november 2011 (vedtaget) Juni 2013 Direktivet skal sikre, at finansielle konglomerater (dvs. koncerner der har aktiviteter inden for mindst to finansielle sektorer, heraf mindst ét forsikringsselskab), der opererer i flere EU-lande, er underlagt samme krav og tilsyn, og at eventuelle huller i tilsynet, som utilsigtet er opstået med tidligere ændringer i sektorspecifikke direktiver, lukkes. Direktivet sigter på at inddæmme de potentielle risici, der kan opstå specifikt for finansielle konglomerater, herunder risici for regnskabsmæssig anvendelse af samme kapital flere gange samt koncernrisici, fx risiko for afsmitning, forvaltningskompleksitet og interessekonflikter, som kan opstå, når flere forskellige finansielle enheder og tjenester kombineres inden for samme koncern. Forordning vedr. short selling mv. KOM(2010)482, 2012/236 Kapitalmarked 1: september : maj : november 2011 (godkendt), februar 2012 (vedtaget) November 2012 Forordningen vedr. regulering af short selling og nogle forhold vedr. handel med kreditderivater (Credit Default Swaps CDS er) sigter på at skabe ensartede regler, forbedre gennemsigtighed og reducere risici ift. short selling og CDS er. Short selling indebærer lån og efterfølgende salg af et aktiv, fx en aktie, mod aftale om fremtidig tilbagelevering af aktivet. CDS er er afledte finansielle instrumenter, som forsikrer mod manglende betaling fra et underliggende aktiv, fx en obligation. Forordningen indebærer bl.a., at tilsynsmyndighederne på nationalt plan og den europæiske tilsynsmyndighed for værdipapirer og markeder (ESMA) kan gribe ind over for short selling og handel med CDS er i ekstraordinære tilfælde.

4 4 Forordning om tekniske krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro mv. (overgang (migration) til det indre marked for betalingstjenester i euro Single Euro Payments Area SEPA) KOM(2010)775, 2012/260 senere ændret med KOM(2013)937, 2014/248 Forordning om regulering af handel med finansielle derivater (European Market Infrastructure Regulation EMIR) KOM(2010)484, 2012/648 Forordning om kreditvurderingsbureauer (Credit Rating Agencies CRA I, II og III) CRA I: KOM(2008)704, 2009/1060 (forordning), CRA II: KOM(2010)289, 2011/513 (forordning ændring af CRA I), CRA III: KOM(2011)747, 2013/462 (forordning ændring af CRA I) og KOM(2011)746, 2013/14 (direktiv) Indre marked 1: december : juni : december 2011 (godkendt), februar 2012 (vedtaget) Kapitalmarked 1: september : oktober : marts 2012 (godkendt), juli 2012 (vedtaget) Kapitalmarked 1: CRA I: november 2008, CRA II: juni 2010, CRA III: november : CRA I: januar 2009, CRA II: november 2010, CRA III: maj : CRA I: marts 2009 (godkendt), juli 2009 (vedtaget), CRA II: december 2010 (godkendt), april 2011 (vedtaget), Marts 2012 August 2012 CRA I: december 2009, CRA II: juni 2011, CRA III: juni 2013 (forordning), december 2014 (direktiv) SEPA sigter på at skabe et indre marked for betalingstjenester i euro. SEPA skal gøre elektroniske betalinger i euro inden for EU ensartede, let tilgængelige og forbrugervenlige. Elektroniske betalinger kan fx være brug af betalingskort eller bankoverførsler. Forordningen fastlægger ens regler i EU for kreditoverførsler og for direkte debiteringer i euro, og forordningen fastlægger slutdatoer for overgang hertil. Der er med den efterfølgende ændring af forordningen fastlagt en overgangsdato 1. august Denne overgangsdato var oprindeligt 1. februar For ikke-eurolande fastsættes en overgangsdato 31. oktober 2016 i betragtning af et mindre omfang af betalingstransaktioner i euro i disse lande. Forordningen skal øge gennemsigtighed og forbedre stabiliteten på derivatmarkederne i EU. Derivater, fx forwards, futures, swaps og optioner, er finansielle instrumenter, hvis værdi afhænger af værdien af et andet underliggende aktiv, fx en aktie, obligation eller en råvare. Forordningen sigter på at fremme clearing via såkaldte centrale modparter (dvs. finansielle virksomheder som står for afviklingen af en handel ved at agere køber for sælgeren og sælger for køberen i handlen), der er underlagt tilsyn af finansielle myndigheder. Forordningen indebærer bl.a. krav om clearing via centrale modparter af alle handler med såkaldt standardiserede OTC-derivater (Over The Counter-derivater) og krav om passende sikkerhedsstillelse af finansielle aktører i den forbindelse. CRA I indførte krav om, at kreditvurderingsbureauer i EU skal være registreret, foranstaltninger til at imødegå interessekonflikter samt krav om større gennemsigtighed ifm. kreditvurderinger. Med CRA II overgik ansvaret for tilsyn med kreditvurderingsbureauer fra de nationale tilsynsmyndigheder til den europæiske tilsynsmyndighed for værdipapirer og markeder (ESMA). Endvidere blev der med CRA II indført skærpede oplysningsforpligtelser ifm. kreditvurderinger for udstedere af strukturerede finansielle produkter, dvs. finansielle produkter der er sammensat af ét eller flere underliggende finansielle aktiver, fx obligationer. CRA III sigter på at mindske afhængigheden af eksterne kreditvurderinger for forskellige in-

5 5 CRA III: februar 2013 (godkendt), maj 2013 (vedtaget) vestorer, og forhindre at kreditvurderingsbureauer har incitament til at give kreditvurderinger, som ikke afspejler reelle risici. CRA III indeholder skærpede krav til offentliggørelse af metoder, priser og kreditvurderinger. Ligeledes skærpes kravene ifm. kreditvurdering af stater. Desuden skal CRA III fremme kreditvurderinger fra andre kreditvurderingsbureauer end de tre største. I den forbindelse indeholder CRA III bestemmelser om periodevis rotation af kreditvurderingsbureauer mellem udstedere af resecuritiseringer. Det vil på et senere tidspunkt blive evalueret, om en udvidelse af rotationsprincippet er hensigtsmæssigt. Ved securitisering udstedes værdipapirer med sikkerhed i de forventede betalingsstrømme fra et underliggende aktiv, fx en obligation. Ved resecuritiseringer indgår én eller flere securitiseringer som underliggende aktiver. CRA III-direktivet ændrer UCITS-direktivet (se nedenfor) og AIFM-direktivet (se ovenfor) mhp. at reducere afhængigheden af eksterne kreditvurderinger ifm. kapitalforvaltning. Revision af kapitalkravsdirektivet (Capital Requirements Directive/Regulation CRD IV/CRR) CRD IV: KOM(2011)453, 2013/36 (direktiv), CRR: KOM(2011)452, 2013/575 (forordning) CRD IV/CRR erstatter det tidligere kapitalkravsdirektiv (CRD III). Forslaget til CRD III blev fremsat i juli Der blev opnået enighed i Ministerrådet om CRD III i november 2009, og en aftale mellem Ministerrådet og Europa-Parlamentet blev vedtaget af Ministerrådet i oktober CRD III havde anvendelse fra januar Bank, indre marked 1: juli : maj : marts 2013 (godkendt), juni 2013 (vedtaget) Januar Nye kapitalkrav indfases gradvist fra 2014 til CRD IV/CRR består af et direktiv og en forordning, som skal gøre den finansielle sektor i EU mere modstandsdygtig over for finansiel uro og konjunkturtilbageslag. CRD IV/CRR gennemfører de seneste globale bankstandarder (de såkaldte Basel III-standarder fra december 2010, udarbejdet af Baselkomitéen) i EU. CRD IV/CRR indeholder i den forbindelse en lang række skrappere krav ift. regulering af kreditinstitutter mv., herunder definition af og krav til størrelsen og kvaliteten af egenkapital, krav til kapitalbuffere (kapitalbevaringsbuffer, modcyklisk kapitalbuffer og ekstra kapitalbuffer for systemisk vigtige finansielle institutter SIFIer), krav vedr. modpartsrisici, ny likviditetsregulering samt begrænsninger på udlånsgearing. CRD IV/CRR indebærer, at EU-Kommissionen skal vedtage en delegeret retsakt, der definerer et nyt likviditetskrav (Liquidity Coverage Ratio LCR). CRD IV/CRR fastlægger en proces for stillingtagen til, om et bindende krav til kreditinstitutter til minimum kapitalgrundlag ift. ikke-risikovægtede aktiver (et gearingskrav) og et krav om stabil finansiering (Net Stable Funding Ratio NSFR) skal indføres i EU i CRD IV/CRR indeholder en række elementer, der skal skabe en mere ensartet regulering (en såkaldt single rulebook) på

6 6 tværs af EU. CRD IV/CRR indeholder også elementer vedr. god selskabsledelse (corporate governance), skærpede krav til sanktioner ved brud på reglerne samt begrænsninger vedr. aflønning af ledelse og andre væsentlige risikotagere i kreditinstitutter, som ligger udover de væsentlige skærpelser af aflønningsreglerne besluttet med CRD III. CRD III indebar derudover stramninger af kravene til kreditinstitutters kapital ifm. såkaldt securitisering og resecuritisering (se CRA III herover) samt vedr. markedsrisici. Forordning om en fælles tilsynsmekanisme (Single Supervisory Mechanism SSM) og revision af forordningen om den europæiske tilsynsmyndighed for banker (EBA) SSM: KOM(2012)511, 2013/1024 (forordning), EBA: KOM(2012)512, 2013/1022 (forordning) Transparensdirektivet (Transparency Directive) KOM(2011)683, 2013/50 Det styrkede banksamarbejde (bankunion), indre marked 1: september : december 2012 ***3: april 2013 (godkendt), oktober 2013 (vedtaget) *** SSM-forordningen har hjemmel i EU-traktatens artikel 127, stk. 6, hvor Ministerrådet træffer beslutning med enstemmighed efter høring af Europa-Parlamentet og ECB. Kapitalmarked 1: oktober : maj : maj 2013 (godkendt), oktober 2013 (vedtaget) SSM har sin opstart i november EBA: oktober 2013 November 2015 En fælles tilsynsmekanisme (SSM) er et led i det styrkede banksamarbejde i EU/euroområdet. SSM-forordningen indebærer, at Den Europæiske Centralbank (ECB) vil få det endelige ansvar for at føre tilsyn med alle kreditinstitutter i euroområdet. Ikke-eurolande kan vælge at indgå i tæt samarbejde med ECB om tilsynet med kreditinstitutter i det pågældende land. Forordningen indebærer, at de centrale tilsynskompetencer for kreditinstitutter overdrages til ECB, herunder inden for fastlagte rammer godkendelse og fratagelse af licens til at udøve virksomhed som kreditinstitut, tilsyn med kapitalkrav, likviditet, store engagementer samt muligheden for at sætte makroprudentielle krav, og sanktionering af brud på disse krav. ECB vil skulle udføre sine opgaver i samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder i de deltagende lande. ECB vil skulle føre det daglige tilsyn med de største kreditinstitutter, mens de nationale tilsynsmyndigheder som udgangspunkt varetager det daglige tilsyn med de mindre institutter inden for fælles rammer. ECB vil have det endelige tilsynsansvar for alle kreditinstitutter og har instruktionsbeføjelser over for de nationale tilsynsmyndigheder. Ændringen af EBA-forordningen indebærer bl.a. ændringer af afstemningsreglerne i EBA. Dette er for at sikre balance i EBA mellem EU-lande inden for og uden for SSM. Direktivet opdaterer og effektiviserer reglerne på området. Direktivet sigter på at øge gennemsigtigheden af ejerstrukturer i selskaber, hvis udstedte værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked (fx børser), ved at udvide de situationer, hvor der skal offentliggøres meddelelse om aktuel eller poten-

7 7 Direktiv vedr. kreditaftaler ifm. fast ejendom til beboelse (boligkreditdirektivet Mortgage Credit Directive (MCD)) KOM(2011)142, 2014/17 Revision af markedsmisbrugsdirektivet (Market Abuse Regulation MAR) MAR: KOM(2011)651 senere ændret med KOM(2012)421, 2014/596 (forordning) Initiativet indebærer også et markedsmisbrugsdirektiv (MAD) om strafferetlige sanktioner for markedsmisbrug. Direktivet er forhandlet i Ministerrådet for Retlige og Indre Anliggender (RIA). MAD er trådt i kraft samtidig med MAR. Ændring af de tilsynsmæssige rammer vedr. forsikring mv. (Omnibus II) KOM(2011)08, 2014/51 (direktiv) Investor, forbruger 1: marts : maj : maj 2013 (godkendt), januar 2014 (vedtaget) Kapitalmarked 1: oktober : december : juni 2013 (godkendt), april 2014 (vedtaget) Forsikring, kapitalmarked 1: januar : september : november 2013 (godkendt), april 2014 (vedtaget) Marts 2016 Juli 2016 Januar 2016 tiel besiddelse af stemmerettigheder i et selskab. Dette er mhp. at imødegå såkaldt skjult ejerskab, hvor indflydelse i et selskab opnås gennem ejerskab af andre selskaber. Direktivet sigter også på at mindske de administrative og økonomiske byrder for selskaber ved at være optaget til handel på et reguleret marked for at gøre disse markeder mere attraktive for særligt små og mellemstore virksomheder (SMV er). MCD er et led i at skabe et indre marked for boliglån i EU og komplementerer forbrugerkreditdirektivet fra Direktivet fokuserer på bedre forbrugerbeskyttelse og på at reducere kreditrisikoen for kreditorer for dermed at styrke den finansielle stabilitet. MCD indeholder bl.a. krav til den informationsudveksling, der skal finde sted mellem kreditorer og privatkunder ifm. optagelse af boliglån, og der stilles i den forbindelse krav om, at der foretages en grundig kreditvurdering af en potentiel låntager. Direktivet indeholder endvidere krav om, at forbrugeren får ret til førtidig indfrielse af sit lån, og at kreditformidlere og kreditgivere, som ikke er kreditinstitutter, skal have en tilladelse, før de må yde eller formidle boliglån til forbrugere. MAR styrker regelsættet til imødegåelse af markedsmisbrug på de finansielle markeder, fx markedsmisbrug i form af insiderhandel og kursmanipulation, som kan skade tilliden til de finansielle markeder. MAR sikrer også konsistens ift. det nugældende direktiv om markeder for finansielle instrumenter (MiFID) vedr. værdipapirhandel generelt og opdaterer reglerne i lyset af markedsudviklingen. Med EU-Kommissionens senere forslag til ændring præciserer MAR, at svigagtig adfærd i relation til benchmarks (fx LIBOR og EURIBOR) er at betragte som markedsmisbrug. Dette er mhp. at imødegå manipulation af sådanne benchmarks, hvilket skal ses i lyset af sagerne herom. Benchmarks bruges som reference for finansielle instrumenter, fx til værdiansættelse. Omnibus II udpeger de områder i Solvens II-direktivet (vedr. kapital- og risikostyring i forsikringssektoren) og Prospektdirektivet (vedr. oplysningskrav ved værdipapirudstedelser), hvor de europæiske tilsynsmyndigheder for forsikring/pension, EIOPA, og værdipapirer/markeder, ESMA, skal udarbejde ud-

8 8 kast til bindende tekniske standarder. Omnibus II tilpasser desuden de to direktiver til den nye procedure, hvor EIOPA og ESMA kan mægle mellem nationale tilsynsmyndigheder, og i sidste instans træffe beslutning, hvis der er uenighed mellem de nationale tilsynsmyndigheder. Derudover foretager Omnibus II konsekvensrettelser i de to direktiver, fx ift. udveksling af information mellem nationale tilsynsmyndigheder og de europæiske tilsynsmyndigheder. Direktiv om rammer for genopretning og afvikling af kreditinstitutter mv. (Bank Recovery and Resolution Directive BRRD) KOM(2012)280, 2014/59 Bank, indre marked 1: juni : juni : december 2013 (godkendt), maj 2014 (vedtaget) Januar Der er mulighed for at udskyde anvendelsen af bail-inbestemmelserne til januar BRRD tilstræber fælles rammer i EU for tidlig indgriben, forebyggelse, afvikling og grænseoverskridende tilsynssamarbejde vedr. nødlidende og potentielt nødlidende kreditinstitutter mv. BRRD indeholder bl.a. mulighed for nedskrivning af aktiekapital, garant- og andelsbeviser og anden ansvarlig kapital samt nedskrivning af tilgodehavender for kreditinstitutters kreditorer og/eller konvertering heraf til egentlig kernekapital (såkaldt bail-in). Dette skal finansiere en ordnet afvikling og dermed mindske risikoen for, at de offentlige finanser og dermed skatteyderne påføres omkostninger ved kriser i den finansielle sektor. BRRD indebærer krav om opbygning af nationale afviklingsfonde på mindst 1 pct. af de dækkede indskud i et medlemslands kreditinstitutter. Der kræves som udgangspunkt bail-in af passiver svarende til mindst 8 pct. af et nødlidende kreditinstituts samlede passiver (balance), førend afviklingsfonden kan bruges til rekapitalisering af instituttet. Nationale afviklingsfonde og nationale indskydergarantifonde kan administreres samlet. Se omtale af DGS herunder. Revision af direktiv om nationale indskydergarantiordninger (Deposit Guarantee Schemes DGS) KOM(2010)368, 2014/49 (direktiv) Bank, indre marked 1: juli : juni : februar 2014 (godkendt), marts 2014 (vedtaget) Juli 2015 DGS-direktivet tilpasser og harmoniserer det tidligere direktiv, herunder vedr. dækning, risikobaserede bidrag og finansiering af indskydergarantiordninger, samt vedr. udbetalingsfrister. Desuden sammentænkes DGS-direktivet med direktivet om genopretning og afvikling af kreditinstitutter (BRRD se herover). Direktivet viderefører det gældende dækningsniveau i EU for indskydergaranti på op til euro. Direktivet indebærer opbygning af nationale indskydergarantifonde på mindst 0,8 pct. af de dækkede indskud i et medlemslands kreditinstitutter. Nationale indskydergarantifonde og nationale afviklingsfonde kan administreres samlet.

9 9 Revision af direktiv om markeder for finansielle instrumenter (Markets in Financial Instruments Directive/Regulation MiFID/MiFIR) MiFID: KOM(2011)656, 2014/65 (direktiv) MiFIR: KOM(2011)652, 2014/600 (forordning) Forordning om afvikling af handel med værdipapirer og om værdipapircentraler mv. (Central Securities Depositories CSD) KOM(2012)73 Forordning om en fælles afviklingsmekanisme (Single Resolution Mechanism SRM) og mellemstatslig aftale om én fælles afviklingsfond (Intergovernmental Agreement on Single Resolution Fund IGA on SRF) SRM: KOM(2013)520, 2014/806 (forordning) Kapitalmarked 1: oktober : juni : februar 2014 (godkendt), maj 2014 (vedtaget) Kapitalmarked 1: marts : september : februar 2014 (godkendt), juli 2014 (vedtaget) Det styrkede banksamarbejde (bankunion), indre marked 1: SRM: juli : SRM: december : SRM: marts 2014 (godkendt), juli 2014 (vedtaget), IGA: maj 2014 (underskrivelse af aftalen af alle EU-lande på nær Sverige og UK) Januar 2017 Evt. august 2014 eller senere afhængig af ikrafttrædelse SRM: Nogle bestemmelser har virkning fra januar Afviklingsværktøjerne i SRM kan anvendes fra januar Bestemmelser vedr. kreditinstitutters bidrag til den fælles afviklingsfond har også virkning fra januar MiFID/MiFIR består af et direktiv og en forordning, som opdaterer det gældende direktiv, bl.a. i lyset af erfaringerne fra den finansielle krise. Initiativet indebærer en række forskellige tekniske elementer, herunder introduktion af en ny børstype, den organiserede handelsfacilitet, OTF (Organised Trading Facility), krav om før- og efterhandelsgennemsigtighed for andre finansielle instrumenter end aktier, børspligt for standardiserede OTC-derivater (Over The Counter-derivater), regulering af højfrekvent computerbaseret automatisk handel, bestemmelser for værdipapirhandlere (fx kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber) om god selskabsledelse, regulering af adgangen til værdipapirmarkeder i EU for værdipapirhandlere fra lande uden for EU, regulering af handel med råvarederivater, bedre investorbeskyttelse og uafhængig rådgivning, og den europæiske tilsynsmyndighed for værdipapirer og markeder, ESMA, tildeles en større rolle i tilsynet med værdipapirhandel i EU. CSD-forordningen sigter på at øge sikkerheden ifm. afviklingen af værdipapirhandler (dvs. betaling for og levering via en værdipapircentral af mellem køber og sælger handlede værdipapirer). Forordningen indebærer en fælles regulering af værdipapircentraler på EU-niveau, herunder regler om hvilke kerneaktiviteter en værdipapircentral kan udøve, hvilke aktiviteter en værdipapircentral kan udøve som accessorisk virksomhed, dvs. aktiviteter som et supplement til kerneaktiviteterne, samt fælles regler om godkendelse af og tilsyn med værdipapircentraler. En fælles afviklingsmekanisme skal sikre en effektiv og ensartet krisehåndtering af nødlidende banker inden for det styrkede banksamarbejde uafhængigt af det enkelte medlemsland. Se også SSM ovenfor. En fælles afviklingsmekanisme skal således styrke den finansielle stabilitet og bidrage til at bryde den negative spiral, der har gjort sig gældende særligt i euroområdet, hvor skrøbelige banksystemer i et land påvirker og påvirkes af svage offentlige finanser i det pågældende land. SRM-forordningen indebærer, at der etableres en fælles afviklingsinstans, som sammen med EU-Kommissionen/EU s Mi-

10 10 Revision af direktiv om investeringsinstitutter mv. (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities UCITS V) KOM(2012)350 (direktiv) Investor, forbruger 1: juli : december : marts 2014 (godkendt), juli 2014 (vedtaget) Hensigten er, at SRM, inkl. IGA (hvis ikrafttræden afhænger af ratificeringsproces i de lande, som har underskrevet aftalen), skal være fuldt operationel fra januar Frist for gennemførelse af direktivet i national lovgivning er 18 måneder fra ikrafttrædelse. Depositarer har yderligere hertil 24 måneder til efterlevelse af direktivets bestemmelser. nisterråd og nationale afviklingsmyndigheder i de deltagende lande skal forberede, beslutte og udføre krisehåndteringsopgaver vedr. kreditinstitutter i de deltagende lande. Den fælles afviklingsinstans vil skulle håndtere de største kreditinstitutter, som indebærer træk på den fælles afviklingsfond (se nedenfor), såfremt de måtte blive nødlidende, mens de nationale afviklingsmyndigheder som udgangspunkt skal håndtere nødlidende mindre institutter. Den mellemstatslige aftale (IGA) om én fælles afviklingsfond indebærer en gradvis overgang fra nationale afviklingsfonde til én fælles afviklingsfond i løbet af en otteårig periode. Midlerne i den fælles fond vil derefter skulle udgøre mindst 1 pct. af dækkede indskud i kreditinstitutter i de lande, som deltager i det styrkede banksamarbejde. Den fælles fond skal finansieres af bidrag fra kreditinstitutter i de deltagende lande. Brugen af den fælles fond til rekapitalisering af et nødlidende kreditinstitut kan først ske, når der er gennemført bail-in af passiver svarende til mindst 8 pct. af instituttets samlede passiver (balance) (se BRRD ovenfor vedr. bail-in), og fonden kan i så fald højst bidrage med midler svarende til 5 pct. af instituttets balance inden krav om yderligere bail-in. Brug af fonden til rekapitalisering herudover forudsætter yderligere bail-in. Medlemslandene er kommet med en erklæring, hvorefter der skal sikres ligebehandling af alle deltagende lande i både overgangsperioden til den fælles afviklingsfond (ift. brofinansiering, dvs. midlertidige offentlige lån, hvis bail-in og anvendelse af den fælles afviklingsfond ikke er tilstrækkeligt), og på permanent basis efter at den fælles fond er opbygget. Det er endnu ikke afklaret, hvordan denne ligebehandling skal sikres. Direktivet skal øge investorbeskyttelsen i omfattede investeringsinstitutter (fx investeringsforeninger), herunder styrke tilliden til, at disse investeringsinstitutter tilbyder en høj investorbeskyttelse. Direktivet fokuserer på tre hovedområder: For det første udvidelse, præcisering og justering af regler om depositarer, fx pengeinstitutter, som opbevarer et investeringsinstituts finansielle aktiver. For det andet nye regler om begrænsninger på aflønning af ledelsen og andre væsentlige ri-

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013 MiFID II Har du styr på det forventede regelsæt i MiFID II (forslag til revision af Markets in Financial Instruments Directive )? Her får du et samlet overblik over MiFID II s målgruppe og bestemmelser.

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/84 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr.

Læs mere

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter.

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Industrigruppe Finans September 2013 Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Baggrund 2 I april 2013 blev den mest omfattende regulering af banker til dato vedtaget af parlamentet i EU, herunder implementering

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU L 176/338 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2013 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges,

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges, HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter:. Vejleder: Jens Borges, Institut for Finansiering, CBS Indhold Del I... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Processtyringsfaktorer...

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN ECB har den 4. november 2014 overtaget ansvaret for tilsynet med de største kreditinstitutter i euroområdet som led i etableringen af bankunionen. 1 Forud er gået en grundig

Læs mere

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80)

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt af 13. maj 2015 Nykredit Realkredit A/S (Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Notat J.nr. 11-0296877 3. april 2013 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om en fælles

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 83/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

PwC s Bankseminar. Ulrik Nødgaard. 20. november 2014

PwC s Bankseminar. Ulrik Nødgaard. 20. november 2014 PwC s Bankseminar Ulrik Nødgaard 20. november 2014 Agenda Sektoren Stresstest, AQR Kreditstandarder kreditundersøgelsen ILAAP Tilsynsdiamant - LCR, SE Realkreditdiamanten Afvikling og genopretning (BRRD)

Læs mere

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aktieselskabet Lollands Bank selskabsmeddelelse nr. 13/2013 24. oktober 2013 FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S Bestyrelserne

Læs mere

!"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! "! (

!#$ % $ &' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! ! ( !"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 111111111111111111111111111111111111 2! "! ( Abstract The financial sector is currently experiencing the biggest financial crisis in recent times. The crisis began

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF 17.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 335/1 19I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) DIREKTIVER

Læs mere

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER 1 1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER Europa-Kommissionen offentliggjorde i juli 2013 et forslag til et revideret betalingstjenestedirektiv. Forslaget skal erstatte det oprindelige direktiv, der blev vedtaget

Læs mere

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7 Risik0rapport 2012 Indhold 1 Året der gik 2012....................................................................... 3 2 Oplysningsforpligtelser..................................................................

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR

DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR 2015 DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR 2015 OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR Det er tilladt

Læs mere

Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 1. Indledning 2. Formål med hvidvaskreguleringen 3. Generelt om hvidvask og finansiering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Rådsmøde (telekommunikation) den 27. november

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 Sammenfatning... 6 1.1 Konklusion... 6 1.2 Fusionens umiddelbare konsekvenser uden kompenserende foranstaltninger... 8 1.3 Udviklingen i konkurrenceforholdene

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere