Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007"

Transkript

1 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv i Danmark. EU-forordninger gælder i Danmark på linie med love og bekendtgørelser. Forordninger er medtaget i oversigten for at give en oversigt over alle gældende EU-regler om finansielle tjenesteydelser. Oversigten skal give et overblik over gennemførelsen i hovedtræk. For detaljerede henvisninger de love og bekendtgørelser, som gennemfører direktiverne henvises til Finanstilsynets hjemmeside: Oversigten medtager også direktiver om finansielle tjenesteydelser, hvor direktivet er gennemført i lovgivningen af andre ministerier. I oversigten er direktiver og forordninger, der er udstedt til gennemførelse, medtaget under "hoveddirektivet". En samlet oversigt over danske love og bekendtgørelse, der gennemfører et direktiv, kan findes via Retsinformation https://www.retsinformation.dk/forms/r0810.aspx Gældende regler: Indtast direktivnummeret f. eks. 2006/48/EF i feltet "officielle noter" Gennemførelsesregler: Søgning efter den lov eller bekendtgørelse, der gennemfører et direktiv, skal normalt ske i feltet "Status" vælg: "historisk ", hvis loven eller bekendtgørelsen er revideret efter gennemførelsen eller hvis gennemførelsesfristen ligger mere end 1 år inden søgningen.

2 DIREKTIVER 73/239/EØF Skadesforsikring 1. direktiv 84/641/EØF Turistassistancedirektivet 85/611/EF Investeringsinstitutter (investeringsforeninger) Direktivet er ændret flere gange. Kommissionen har offentliggjort en tekst, der indeholder alle ændringerne (01985L ) på hjemmesiden: 87/343/EØF Kredit- og kautionsforsikringsdirektivet 87/344/EØF Retshjælpsdirektivet 88/357/EØF Skadesforsikring 2. direktiv 90/618/EØF Motortjenesteydelsesdirektiv 91/371/EØF "Schweiz-aftalen" 91/674/EØF Forsikringsselskabers årsregnskaber og konsoliderede regnskaber 92/49/EØF Skadesforsikringsdirektiv 3. direktiv Gennemførelseslov /-bekendtgørelse Henvisningerne er til den lov eller bekendtgørelse, som gennemfører direktivet og koncessionsbekendtgørelsen Bekendtgørelsen om koncession til skadesforsikringsselskaber Lov om investeringsforeninger og specialforeninger Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber Bekendtgørelse om koncession til skadesforsikringsselskaber og koncessionsbekendtgørelsen og koncessionsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet har ikke har indgået aftale med på det finansielle område Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser og koncessionsbekendtgørelsen

3 93/22/EØF Investeringsservice Ophævet pr. 31. oktober 2007, hvor direktiv 2004/39/EF MiFID træder i kraft 94/19/EF - Indskydergarantiordninger 97/5/EF - Grænseoverskridende pengeoverførsler 97/9/EF - Investorgarantiordninger 2000/26/EF 4. motorkøretøjsdirektiv (Justitsministeriet) 98/78/EF - Supplerende tilsyn med forsikringsselskaber i en forsikringsgruppe "Forsikringsgruppedirektivet" og Lovbekendtgørelse om en garantifond for indskydere og investorer Lov om grænseoverskridende pengeoverførsler Lovbekendtgørelse om en garantifond for indskydere og investorer og koncessionsbekendtgørelsen og koncessionsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om kapitaldækning Bekendtgørelse om koncerninterne transaktioner 2001/17/EF Sanering og likvidation af forsikringsselskaber Direktiv 2000/64/EF E-pengedirektivet Forordning 2560/2001 Grænseoverskridende betalinger i euro 2001/24/EF Sanering og likvidation af kreditinstitutter 2001/34/EF Betingelsesdirektivet 2002/13/EF Solvensmargin for skadesforsikringsselskaber Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner og bekendtgørelse om lovvalg m.v. ved forsikringsselskabers betalingsstandsning, tvangsakkord, tvangsopløsning eller konkurs Forordning

4 2002/65/EF Fjernsalg af finansielle tjenesteydelser (gennemført af Justitsministeriet) 2002/87/EF - Supplerende tilsyn med "finansielle virksomheder" "Konglomeratdirektivet" 2002/83/EF - Livsforsikringsdirektivet 2002/92/EF Forsikringsformidling Lov om visse forbrugeraftaler Bekendtgørelse om indberetning af store engagementer for koncerner, hvor modervirksomheden er en finansiel holdingvirksomhed eller en finansiel virksomhed, og hvor der ikke foretages en samlet konsolideret opgørelse Bekendtgørelse om koncerninterne transaktioner Lov om forsikringsformidling samt bekendtgørelser om - om forsikringsformidleres uddannelse - om forsikringsselskabers register over forsikringsagentvirksomheder og administrationsselskaber - forsikringsformidleres ansvarsforsikring og behandling af betroede midler - om forsikringsformidleres informationspligt - om anmeldelse og registrering i Finanstilsynet af underagentvirksomheder og ministrationsselskaber - om forsikringsformidleres ansvarsforsikring

5 2003/6/EF Markedsmisbrugsdirektivet - Kommissionens direktiv 2003/124/EF om definition og offentliggørelse af intern viden og definition af kursmanipulation - Kommissionens direktiv 2003/125/EF om redelig fremlæggelse af investeringsanbefalinger og oplysning om interessekonflikter - Kommissionens direktiv 2004/72/EF om accepteret markedspraksis, definition af intern viden i forbindelse med varederivater, udarbejdelse af lister over insidere, anmeldelse af ledende medarbejderes transaktioner og af mistænkelige transaktioner - Kommissionens forordning nr. 2273/2003 om tilbagekøbsprogrammer m.m. 2003/71/EF Prospektdirektivet + Kommissionens forordning 809/2004 af 29. april 2004 om oplysninger i prospekter samt disses format, integration af oplysninger ved henvisning og offentliggørelse af sådanne prospekter samt annoncering Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser Bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret markedspraksis Bekendtgørelser om værdipapirer, der optages til notering eller handel, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over euro

6 Direktiv 2003/41/EF Arbejdsmarkedsorienterede pensionsordninger (Pensionskassedirektivet) Direktiv 2004/25/EF Overtagelsestilbud 2004/109/EF Gennemsigtighedskrav værdipapirer Kommissionens direktiv 2007/14/EF om gennemførelsesbestemmelser Firmapensionskasseloven Bekendtgørelser - om undtagelse fra lov om tilsyn med firmapensionskasser - om ansvarshavende aktuar i firmapensionskasser - om kapitalgrundlag og teknisk grundlag for firmapensionskasser - om firmapensionskassers og forsikringsselskabers aktivers lokalisering og kongruente valutaer i henhold til forsikringsmæssige hensættelser - om god skik og informationspligt for firmapensionskasser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bekendtgørelse om betingelserne for optagelse af værdipapirer på en fondsbørs m.v. Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om storaktionærer Bekendtgørelse om delårsrapporter for børsnoterede virksomheder (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen)

7 2004/39/EF MiFID markeder for finansielle instrumenter Direktiv 2006/31/EF forlænger gennemførelsesfristen EUT L 114/60 af 5. april 2006 Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2006/73/EF af 10. august 2006 om gennemførelse af organisatoriske krav til og betingelserne for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv Kommissionens gennemførelsesforordning (EF) Nr. 1287/2006/EF af 10. august 2006 om gennemførelse for så vidt angår registreringsforpligtelser for investeringsselskaber, indberetning af transaktioner, markedsgennemsigtighed, optagelse af finansielle instrumenter til handel samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv Bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer (Direktiv 2006/73/EF) Bekendtgørelse om storaktionærer Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler Bekendtgørelse om hvilke fysiske og juridiske personer der kan udføre tjenesteydelser i forbindelse med værdipapirhandel på erhvervsmæssigt grundlag uden tilladelse efter lov om finansiel virksomhed. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, professionelle foreningers, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeningers prospekter Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel (Direktiv 2006/73/EF) Bekendtgørelse om investeringsrådgiveres ansvarsforsikring Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer Bekendtgørelse om indberetning af transaktioner ved værdipapirhandel 2005/1/EF "Komitologidirektivet" Lamfalussy processen Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner Direktivet kræver ikke lovgivning.

8 Dir. 2005/14/EF Ansvarsforsikring motorkøretøjer Justitsministeriet 2005/68/EF Genforsikring 2005/60/EF "3. hvidvaskdirektiv " Kommissionens direktiv 2006/70/EF af 1. august 2006 om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger direktiv 2005/60/EF for så vidt angår definitionen af politisk udsat person og de tekniske kriterier for lempede procedurer med hensyn til kundelegitimation og for undtagelse i tilfælde, hvor en finansiel aktivitet udøves lejlighedsvis eller i et meget begrænset omfang 2006/48/EF Kreditinstitutdirektivet 2006/49/EF "Basel II" CRD - Kapitalkravsdirektivet Forordning 1781/2006/EF om oplysninger der skal medsendes om betaler ved indbetalinger 2007/17/EF Kommissionens gennemførelsesdirektiv til direktiv 85/611/EØF om afklaring af bestemte definitioner. 2007/18/EF engagementer med multilaterale udviklingsbanker Lov nr. 576 af 6/ Bekendtgørelse om tilladelse til skadesforsikringsselskaber og captivegenforsikringsselskaber Direktivet træder i kraft den 10. december 2007 Hvidvaskloven. Gennemførelsesfrist 15. december 2007 Ændring af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse om kapitalkrav KUN offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside Forordning Direktivet skal være gennemført senest den 23. marts Reglerne skal træde i kraft senest den 23. juli Direktivet vil blive gennemført i forbindelse med den kommende revision af kapitaldækningsbekendtgørelsen december 2007

9 Direktiver og direktivforslag m.m. der endnu ikke er gennemført Direktiv om betalinger i det indre marked Direktivet træder i kraft 1. november /44/EF Direktiv om erhvervelse af "større aktieposter" i finansielle virksomheder. Teksten til direktivet forventes offentliggjort i slutningen af november 2007 Direktivet skal være gennemført den 21. marts 2009

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 986. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om værdipapirhandel m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

På tværs af branchen. 14. april 2008 15. april 2008 28. april 2008 29. april 2008. Eksamensdagene er: 22. april 2008 7. maj 2008

På tværs af branchen. 14. april 2008 15. april 2008 28. april 2008 29. april 2008. Eksamensdagene er: 22. april 2008 7. maj 2008 Amaliegade 7 Glædelig Jul 1256 København K Tlf. 3332 7411 Fax 3332 9411 mail@dbmf.dk Søren Gade sga@dbmf.dk direkte 3370 1090 Christine Elisabeth Habel ceh@dbmf.dk direkte 3370 1091 Helle Søby Thygesen

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 114 Bilag 5 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 114 Bilag 5 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 114 Bilag 5 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1)

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) BEK nr 623 af 24/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. maj 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1 (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august 2014, foretages

Læs mere

Ovennævnte personkreds betegnes i det følgende samlet "insidere" eller "personer" og hver for sig "insider" eller "person".

Ovennævnte personkreds betegnes i det følgende samlet insidere eller personer og hver for sig insider eller person. Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for behandling af intern viden m.m. Nærværende interne regler er indført i medfør af værdipapirhandelslovens kapitel 10 (bilag 1), selskabslovens 113 (bilag 2),

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1992L0096 DA 17.11.2000 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 92/96/EØF af 10. november 1992 om samordning af love og

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1) Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre

Læs mere

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde 1 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk. 2. Danske UCITS omfatter: 1) Investeringsforeninger.

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt 21. november 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 30. november 2011 1) Revision af kapitalkravsdirektivet (CRR/CRD-IV) - Statusrapport

Læs mere

Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1

Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1 1 Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge,

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

Kapitel 10. Solvens. Generelle regler om solvens

Kapitel 10. Solvens. Generelle regler om solvens Kapitel 10 Solvens Generelle regler om solvens 124. Pengeinstitutters og realkreditinstitutters bestyrelse og direktion skal sikre, at instituttet har en tilstrækkelig basiskapital og råder over interne

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere