retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014"

Transkript

1 Aktstykke nr. 122 Folketinget Afgjort den 19. juni Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 10. juni a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at igangsætte opførelsen af en ny undervisningsbygning til Syddansk Universitet (SDU), Odense. Den økonomiske ramme for det samlede projekt udgør 135,2 mio. kr. (byggeomkostningsindeks på licitationsdatoen 31. marts 2014) ekskl. moms, men inkl. finansieringsudgifter og forsikring mv. Udgifterne til byggeriet samt de efterfølgende påløbende indekseringer i byggeperioden af hele byggesummen dækkes af Bygningsstyrelsen ved øget låntagning gennem statens likviditetsordning mod efterfølgende huslejeindtægt. b. SDU har, i forbindelse med planlægningen af det Tekniske Fakultets flytning til SDU s Campus i Odense i efteråret 2015, identificeret et øget behov for flere undervisningsfaciliteter, studiefaciliteter og arbejdspladser. SDU s behov dækkes ved opførelsen af et nybyggeri. Nybyggeriet ønskes opført mellem den eksisterende bygning OU30, der huser det Naturvidenskabelige Fakultet, og bygning OU42, der er under opførelse og forventes ibrugtaget i juni Bygning OU42 skal huse det Tekniske Fakultet. Da langt størstedelen af de studerende og personalet, der skal benytte faciliteterne i det planlagte nybyggeri, bygning OU44, er tilknyttet det Tekniske- og delvist det Naturvidenskabelige Fakultet, bidrager denne placering af nybyggeriet til en optimal nærhed til de øvrige faciliteter, og tillige opnås, at det Tekniske Fakultet bliver bedre integreret i den eksisterende bygningsmasse på campusområdet. Bygning OU44 opføres som et længehus på ca m 2, fordelt på tre etager, hertil kommer ca m 2 kælder. Det planlagte nybyggeri indeholder undervisningslokaler samt kontorer med tilhørende birum som kopirum, tekøkkener mm. Arkitektonisk kommer nybyggeriet til at matche den øvrige bygningsmasse på SDU s Campus i Odense. Der etableres forbindelsesgange til de eksisterende bygninger. Forbindelsesgangene er indeholdt i nærværende byggesag. Odense Kommune har meddelt dispensation fra lokalplanen, således at nybyggeriet kan opføres uden udarbejdelse af ny lokalplan. Odense Kommune stiller i den forbindelse krav om, at en mindre del af den eksisterende bygning OU30 nedrives for at bevare områdets rekreative karakter. I alt forventes 406 m 2 af bygning OU30 fraflyttet og nedrevet efter opførelsen af nybyggeriet. Den resulterende retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. BU000321

2 2 Nybyggeriet opføres, så dette opfylder lavenergiklasse 2015 i henhold til gældende Bygningsreglement, BR10, og i overensstemmelse med lokalplanen for området. Byggeriet er udbudt i totalentreprise og forventes påbegyndt i juni Nybyggeriet forventes ibrugtaget ultimo Sagen afsluttes med 1-års eftersyn ultimo I forbindelse med tildeling er der indgivet klage til Klagenævnet for Udbud af anden budgiver. Klagenævnet for Udbud har den 27. maj 2014 afsagt kendelse om, at klagen ikke tillægges opsættende virkning. Totaløkonomi Der er udført rentabilitetsberegninger for udførelse i lavenergiklasse BK2020. Dette er i nærværende projekt ikke rentabelt. Da projektet er organiseret som totalentreprise, vil totaløkonomiske vurderinger og beregninger blive foretaget efter aktstykkets tiltrædelse. Bygningsstyrelsen vil stille krav til totalentreprenøren om gennemførelse af totaløkonomiske beregninger for relevante store bygningskomponenter, f.eks. tag, facader og vinduer. Kravene skal sikre overholdelse af reglerne om totaløkonomi. Økonomi På baggrund af den afholdte licitation forventes en samlet udgift for nybyggeriet på 129,8 mio. kr. (byggeomkostningsindeks på licitationsdatoen 31. marts 2014) ekskl. moms, men inkl. finansieringsudgifter, forsikring mv. I forbindelse med nedrivning af en del af den eksisterende bygning OU30 afholder Bygningsstyrelsen udgifter for 5,4 mio. kr., svarende til værdien af den del der nedrives, på Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger. Udgifterne til selve nedrivningsarbejdet er indeholdt i håndværkerudgifterne. De samlede udgifter til opførelse af nybyggeriet fordeler sig således, idet SDU afholder alle udgifter til skatter og afgifter i byggeperioden: Håndværkerudgifter Honorar og omkostninger Uforudseelige udgifter Forsikring og renter Samlede byggeudgifter i alt ekskl. moms Udbetaling af gæld til nedrivning af del af eksisterende bygning Samlet økonomisk ramme ekskl. moms 114,1 mio. kr. 4,9 mio. kr. 5,7 mio. kr. 5,1 mio. kr. 129,8 mio. kr. 5,4 mio. kr. 135,2 mio. kr. Bygningsstyrelsen har siden 2013 afholdt udgifter for ca. 1,5 mio. kr. eksklusiv moms til udarbejdelse af byggeprogram, udførelse af teknisk bygherrerådgivning samt udarbejdelse og gennemførelse af totalentrepriseudbud. De samlede byggeudgifter eksklusiv moms forventes at fordele sig således over finansårene: ,5 mio. kr ,1 mio. kr ,0 mio. kr ,6 mio. kr. Samlet finansiering i alt 135,2 mio. kr. Note: Fordelingen på år er skønsmæssigt fastsat og vil kunne ændres under projektets fremdrift.

3 3 Ejendommen vil fremover indgå i Bygningsstyrelsens ejendomsportefølje. Som led i huslejeordningen er der indgået en betinget lejekontrakt mellem SDU og Bygningsstyrelsen. Huslejen er baseret på den samlede byggeudgift inkl. finansieringsomkostninger, forsikringer og grundpristillæg. Bidrag til vedligehold betales efter de gældende retningslinjer, hvilket indebærer en trappelejemodel, hvorefter 1/3 pålignes bygningen efter 5 år, endnu 1/3 efter 10 år og fuldt bidrag efter 15 år. Huslejen vil, ved de gældende regler i SEA-ordningen, udgøre 8,0 mio. kr. årligt de første fem år, beregnet ud fra en byggesum i priser på licitationsdatoen 31. marts SDU forventer årlige driftsudgifter på 200 kr./m 2. Ibrugtagning Efter 5 år Efter 10 år Efter 15 år Årlig husleje 8,0 mio. kr. 8,6 mio. kr. 9,2 mio. kr. 9,8 mio. kr. Aktivitets- og bevillingsmæssige vurderinger af Uddannelses- og Forskningsministeriet Uddannelses- og Forskningsministeriet indhenter årligt oplysninger fra universiteterne vedrørende strategisk fysisk planlægning. Oplysningerne, som vedrører forventede fremtidige indtægter baseret på eksisterende politiske målsætninger samt arealoplysninger, sammenholdes, og baseret på et fast forhold mellem indtægter og arealbehov giver det en indikation af arealbehovet frem til Prognosen peger for SDU på et merarealråderum på ca m 2 i Som følge af SDU s løbende overvejelser i relation til fysisk planlægning, har SDU p.t. planlagt arealdispositioner, inklusiv bygning OU44, som vil forøge universitetets samlede areal med m 2. Det betyder, at bygning OU44 ligger inden for det prognosticerede arealråderum, og at SDU herudover vil have et yderligere arealråderum på ca m 2 i SDU har i perioden arealeffektiviseret med ca. 21 procent fra 26,5 til 20,9 m 2 pr. STÅ, jf. tabel 1. På baggrund af den historiske udvikling og det forsatte fokus på effektivisering forventer SDU yderligere arealeffektivisering, således at forholdet mellem m 2 pr. STÅ forventes reduceret til 18,4 m 2 pr. STÅ i Tabel 1: Bruttoareal og uddannelsesaktiviteter (m 2 ), [ ] [ ] 2020 STÅ m m 2 /STÅ 26,5 23,4 21,0 20,9 19,0 18,3 18,4 Kilde: SDU. Note: a) er regnskabstal, STÅ tallene fra er prognosetal mens arealtallene afspejler de planlagte arealdispositioner. b) Der er ikke en direkte sammenhæng mellem aktivitetsoplysninger i Tabel 1 og de på Finansloven anførte bevillinger i Tabel 2. I tabel 2 indgår aktiviteter vedr. heltidsuddannelse, deltidsuddannelse og færdiggørelsesbonus. I tabel 1 indgår alene heltidsuddannelse. Huslejen finansieres via øgede aktiviteter, herunder øgede uddannelsestilskud, forskningsmidler og tilskudsfinansieret forskning. Sammenholdt med 2013 forventes de øgede aktiviteter at generere øgede indtægter svarende til en merindtægt på 244 mio. kr. eller 11 procent i 2017, jf. tabel 2. Tabel 2: Uddannelsestilskud, basistilskud til forskning og tilskudsfinansieret forskning (mio. kr.), Uddannelsestilskud

4 4 Basistilskud til forskning Tilskudsfinansieret forskning I alt Indeks Kilde: Finanslov for Finansåret 2014 De forventede taxameterindtægter fremgår af finansloven og er baseret på en forsigtig fremskrivning af studenteroptaget. Det faktiske optag kan imidlertid påvirkes af ændringer i de studerendes fremtidige studievalg, konjunkturudviklingen, ændrede fremtidige politiske prioriteringer og de enkelte universiteters initiativer til at fremme optaget af studerende. Det betyder, at aktivitetsprognosen er forbundet med en vis usikkerhed. De forventede indtægter via tilskudsfinansieret forskning er baseret på institutternes historiske performance med hjemtagning af eksterne bevillinger (fra nationale og internationale konkurrenceudsatte forskningspuljer) samt de enkelte institutters forventninger til yderligere hjemtagning. De forventede indtægter via tilskudsfinansieret forskning er baseret på en vurdering af allerede eksisterende eksterne bevillinger samt forventninger fra alle institutter vedrørende mulighederne for at søge og tildeles eksterne forskningsbevillinger. SDU havde i 2013 et underskud på 12 mio. kr., og egenkapitalen andrager 742 mio. kr. (jf. årsrapporten for 2013). Uddannelses- og Forskningsministeriet vurderer, at SDU har en sund og robust økonomi og i det tilfælde, at ovennævnte forventninger til indtægter ikke helt eller delvist opfyldes, at SDU vil være i stand til at påtage sig den huslejeforpligtelse, der følger af opførelsen af bygning OU44. c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, idet der er tale om et projekt med en totaludgift på over 100 mio. kr., jf. Budgetvejledning 2014, pkt d e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at igangsætte opførelsen af en ny undervisningsbygning til SDU, Odense. Den økonomiske ramme for det samlede projekt udgør 135,2 mio. kr. (byggeomkostningsindeks på licitationsdatoen 31. marts 2014) ekskl. moms, men inkl. finansieringsudgifter og forsikring mv. Udgifterne til byggeriet samt de efterfølgende påløbende indekseringer i byggeperioden af hele byggesummen dækkes af Bygningsstyrelsen ved øget låntagning gennem statens likviditetsordning mod efterfølgende huslejeindtægt. f. Finansministeriets tilslutning foreligger. København, den 10. juni 2014 Til Finansudvalget. RASMUS HELVEG PETERSEN / Martin Lindgreen

5 Tiltrådt af Finansudvalget den

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2013 Bygningsstyrelsen Indhold 1. Påtegning 2. beretning 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

Årsrapport 2014. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2014. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2014 Bygningsstyrelsen Indhold 1. PÅTEGNING 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen > Baggrundsmateriale om Handelshøjskolen i København Dialogmøde den 1. juni 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2010 Indhold > 1. Indledning

Læs mere

Årsrapport 2007. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300

Årsrapport 2007. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-28-7 Publikationen

Læs mere

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1 Energistrategi Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre Strategi 1.0 // 2013 Figur 1 Forord Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Beretning om universiteternes stigende egenkapital 12/2012 Beretning om universiteternes

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 73, den 10. juni 2014 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Bestyrelsesmøde nr. 73, den 10. juni 2014 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 73, den 10. juni 2014 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 26. MAJ 2014 Vedr.: Kvartalsrapport Q1 2014 (intern

Læs mere

Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011

Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011 Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status om

Læs mere

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 Gymnasiernes økonomiske vilkår En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 15. september 2011 Indholdsfortegnelse Summary... 3 De forventede økonomiske vilkår frem til 2015... 6 Finansloven

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere

Rapport om Aarhus Universitet Tilsynsmøde med Aarhus Universitet den 26. januar 2010

Rapport om Aarhus Universitet Tilsynsmøde med Aarhus Universitet den 26. januar 2010 Rapport om Aarhus Universitet Tilsynsmøde med Aarhus Universitet den 26. januar 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen maj 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status 9 3.0 Opfølgning på sidste

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2000

revisionen af statsregnskabet for 2000 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2000 November 2001 RB C601/01 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning og erklæring... 40 A. Lovgrundlag...

Læs mere

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Forside: Herdorf

Læs mere

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20.

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20. Indstilling Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 20. januar 2010 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010-13 lagde forligspartierne vægt på: at kommunens økonomi

Læs mere

DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer. februar 2010

DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer. februar 2010 DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer februar 2010 2 Indhold 1 INDLEDNING 2 lokalisering AF DE STATSLIGE INSTITUTIONER 3 ADMINISTRATION AF HUSLEJEORDNINGEN 4 KONTRAKT OG HUSLEJE 5

Læs mere

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af energisparegaranti ved renovering af almene boliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Søren Thomsen 080801

Søren Thomsen 080801 C B S Facility Management Strategisk Taktisk Operativ Facility Management på CBS Af: Martin Jensen 080861 Søren Thomsen 080801 Ingeniørhøjskolen Ballerup 1. Forord Denne bacheloropgave er skrevet af Martin

Læs mere

Selvejende institutioners overtagelse af ejendomme. Overvejelser, tips og råd

Selvejende institutioners overtagelse af ejendomme. Overvejelser, tips og råd Selvejende institutioners overtagelse af ejendomme Overvejelser, tips og råd Indhold 3 Indledning 4 Fordele og ulemper ved at eje henholdsvis leje bygninger 5 Fordele 7 Ulemper 9 Påvirkning af driftsøkonomien

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Bygningstaxameter. Taksteftersyn. Undervisningsministeriet. Institutionsstyrelsen

Bygningstaxameter. Taksteftersyn. Undervisningsministeriet. Institutionsstyrelsen Bygningstaxameter Taksteftersyn Undervisningsministeriet Institutionsstyrelsen Taksteftersyn - Bygningstaxameter Forside: Controllerkontoret, Undervisningsministeriet 1. udgave, oktober 2000, elektronisk

Læs mere

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Rapport Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Titel: Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Udgiver: Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39 2500

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne Budget- og regnskabssystem for regioner 9.2 - side 1 9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne 1. Indledning Det regionale budgetsystem vil fra 2009 fuldt ud være baseret på

Læs mere

Notat vedrørende markedsaf konformitet kontraktmodeller

Notat vedrørende markedsaf konformitet kontraktmodeller Notat vedrørende markedsaf konformitet kontraktmodeller Sammenligning af kontraktmodellen for henholdsvis universitetsområdet og kontorområdet i forhold til markedsnormen Notat udarbejdet til: Sag nr.

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET Regeringen fremlagde tirsdag d. 26. august 2014, sit forslag til finanslov for 2015. Ligesom sidste år indeholder finansloven

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere