Den personlige og professionelle dialogen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den personlige og professionelle dialogen"

Transkript

1 Den personlige og professionelle dialogen ANNE ANDERSEN, GARD OLAV BERGE, ANDERS HELLMAN, SØREN HERTZ, ELISABETH HØYDAHL, JØRN NIELSEN, ASLAUG OPPEDAL, ANNE REGI RING, PELLE SLAGSVOLD, RUNE TVEDTE. Ingress En personlig og professionel historie om 10 høyere familieterapeuters møder i håbet om fortsat faglig og personlig vækst. En beretning om processen i gruppen, hvor personlige og professionelle narrativer har beriget og udfordret hinanden. Et indlæg i debatten om egenterapis betydning og dermed en stillingtagen til og et ønske om at kigge nærmere på krydsfeltet mellem det personligt-private og det personligt-professionelle. OM GRUPPEN 10 personer, der alle har gennemført Høyere Utdanning i Familieterapi i 1999 fra Regionsenter for barne og ungdomspsykiatri (R-BUP), Senter for Barne- og Ungdomspsykiatri (SBU) og Høyskolen i Oslo, mødes 2 gange om året i en forlænget weekend. Vi ankommer fra Stavanger, Drammen, Oslo og Kongsvinger i Norge samt fra Vejle og Hillerød i Danmark. Vi mødes med udgangspunkt i det faglige og personlige fællesskab, der blev opbygget under uddannelsen og med et håb og et ønske om at udvikle os videre. Vi skriver nu et fælles indlæg i den aktuelle debat i Fokus på Familien om sammenhængen mellem de personlige og professionelle narrativer. Vi skriver som gruppe, forstået således, at som processen i gruppen er samskabt er også dette indspil samskabt på baggrund af individuelle oplæg, der er redigeret og sammenskrevet. Artiklen er bygget op således, at vi først fortæller lidt om gruppens historie. Derefter beskrives arbejdet og oplevelser undervejs i processen. Efterfølgende vil vi diskutere oplevelserne i lyset af teoretiske og metodiske spørgsmål, der relaterer sig til diskussionen i Fokus på Familien nr. 3/2000 og specielt til diskussionen om egenterapiens placering i relation til uddannelse og kvalificering af det terapeutiske arbejde. Diskussionen vil bestå af almene principielle kommentarer og bidrag fra enkelte deltagere. Vi vil samtidig referere til Graff m. fl. (2000), som i artiklen X-files. De personlige historiers kraft fra samme nummer af Fokus på Familien diskuterer de personlige historiers betydning for det terapeutiske og faglige arbejde. Artiklen er samskrevet via elektronisk post og er udformet som en integration af fælles refleksioner og individuelle bidrag for derved også i skriveformen at vise sammenhængen mellem de faglige og personlige historier. Sproget er en blanding af norsk og dansk Under uddannelsen i regi af R-BUP og SBU foregik løbende drøftelser i gruppen af balancen mellem på den ene side nyt input fra teoretiske og metodiske nyskabelser indenfor det terapeutiske felt og på den anden side fokus på læringsprocessen og de interaktionelle processer indenfor gruppen. Nogle af os ønskede mere fokus på det samskabende element under uddannelsen, på gruppens processer og Side 1 af 8

2 dermed også den enkeltes bidrag til den samlede proces. Andre fokuserede i højere grad på nye læringsaspekter. Lokalgrupperne under uddannelsen arbejdede meget forskelligt, nogle var mere optaget af sagssupervision og drøftelse af litteratur, andre fokuserede på mere personlige temaer og deres relation til og indflydelse på den kliniske praksis. Spændingsfeltet mellem disse synspunkter var i sig selv med til at berige forløbet og skærpe opmærksomheden på den samtidige udvikling af faglige og personlige narrativer. Efter endt uddannelse besluttede vi 10 højere familieterapeuter at mødes i en hytte på fjeldet. Vi har siden uddannelsens afslutning mødtes 3 gange og har planlagt en fjerde til juni Erfaringerne herfra og de følgende refleksioner er genstand for artiklen. Vi bruger i gruppen tid til at skabe kontakt til hinanden, til at fortælle om markante begivenheder siden sidst, til at drøfte form og indhold og til at skabe rammer og motivation for arbejdet i gruppen Vi drøfter gruppens navn, dvs. hvilke historier vi fortæller os selv og hinanden om gruppens eksistens. Vi afslutter weekenden med at afklare, om vi vil mødes igen og om evt. temaer til næste samling. Temaerne har bl.a. været moral, kontaktbegrebet, kliniske problemstillinger, køn og terapi, private livstemaer m.v. På denne måde er gruppens liv og indre dynamik på en og samme tid genstand for arbejdet, forum for faglige drøftelser og forum for arbejdet med private og personlige temaer. Gruppen bruger en del af 1. dag på en runde med overskriften: Hvor kommer vi fra, hvad er vi optaget af? Indspillene kommer såvel fra den personligt-private verden og fra den personligt-professionelle verden. Nogle fortæller om dilemmaer i relation til arbejde eller arbejdsplads, andre om mere private temaer i relation til egen familie og andre igen er optaget af deres relation til selve gruppen. Resten af weekenden bruges til fordybelse i de temaer, som det enkelte medlem af gruppen føler trang til at tale mere indgående om. Formen, som vi har udviklet er at et medlem taler med en eller to af de øvige, mens resten af gruppen lytter og reflekterer. Den primære dialog bliver et fælles anliggende selvfølgelig med udgangspunkt i, hvad den, der bringer temaet op, ønsker at drøfte. Derefter kommer de øvrige deltagere til orde. Deres udgangspunkt kan være at være vidne outsider witness (White, 1995) til den primære dialog. De kan så sige, hvad de er blevet berørt af, dvs. hvad det minder dem om, og hvilke historier der bliver vækket til minde hos dem. Den primære dialog bliver opfattet som en gave til resten af gruppen, svaret er at give gaver til gengæld. Emnet afsluttes med tid til eftertanke, berøringspunkter og genkendelser hos den enkelte i gruppen. Å lytte til og anerkjenne klientens "ærend" blir vesentlig i relasjonsetableringen. Det å være lytter til en historie som formes eller skapes i dialog mellom to gruppedeltagere har for meg vært et aktivt engasjement i det å lytte etter "ærendet" i det gruppemedlemmet følte trang til å snakke om. I denne lytteposisjon fant jeg gjennom historiefortellingen gjenklang i meg selv i forhold til egen livshistorie. Undervejs i weekendens løb er der selvfølgelig også tid til hyggelige middage, gode gåture og masser af snakke i mindre grupper. Således er den sociale dimension bidragende til at skabe et udviklende og konstruktivt læringsmiljø. I gruppen hvor vi deler våre tanker, opplevelser og gjennkjennelser, som "høyere" familieterapeuter, har vi et godt, utfordrende og samskapende rom å være i, og tiden "står stille" en stund... Side 2 af 8

3 Det er godt å vite at vi har en tid der vi møtes, et rom til å være i Her og Nå, som mennesker med profesjonell og personlig nysgjerrighet på livet og faget. Vi kaller det samskapning, og snur vi på ordet er vi skapninger som kommer sammen og "laver" noe for å fylle egne batterier til arbeidet med familier og par. Planen for de næste samlinger er at fortsætte snakken om, hvad vi er optaget af som de faglige og personlige mennesker, vi er. Vi har desuden besluttet at fokusere særligt på de processer, som konstruerer vores lille gruppe. Dette indlæg giver os samtidig mulighed for at blive mere bevidste om, hvad vi er i gang med at udvikle og hvordan vi kan forestille os gruppens fortsatte udvikling. for meg skiller vi oss ut ved at vi møtes under så lange samlinger, at vi hele tiden konstituerer oss selv som gruppe og at vi er åpne for et stadig fritt metodevalg. KRYDSFELTET MELLEM PERSONLIGE OG FAGLIGE HISTORIER En Danske jeg har lært å kjenne, spurte en gang; hvem fanden er vi som tillater Oss å bedrive terapi? Det ble en invitasjon til å rette blikket både mot det nye i terapifeltet og inn i meg selv. Hvilken terapeut kreves og skapes av det nye i feltet og hvilket felt skapes av disse menneskene som driver terapi? Spørsmålet besvares ikke uten samtidig å nærme seg begrepet terapi slik det trer frem i den daglige talen. Hva er innholdet som gjør at det som skjer kalles terapi? Kjenner jeg de private og profesjonelle historier som preger min måte å møte mennesker på? Er de tilgjengelige for meg? Har min trening i å være profesjonell, på å skille mitt privatliv og mitt profesjonelle liv ført til, at jeg har mistet noe af evnen til å se, når de krysses? Hva går jeg glipp av, og hva går klienter glipp av? Samtalen mellom de to gruppemedlemmene i den, for oss andre, ytre samtalen ble til indre samtaler i egen historieskaping. Ved at dele eller gi tilbake egne historier som et resultat af den ytre samtale, fikk jeg en slags juleaftensoplevelse blandingen av å få og gi gaver på samme tid. Samskabelsen i gruppen har beriget mig som privat og faglig person og har bragt mig i situationer, som svarer til dem, vi sætter klienterne i: En oplevelse og forståelse heraf finder jeg både spændende, udfordrende og etisk berigende. I lys af alle de ulike samtaler i gruppa bliver jeg opptatt af samtalens fysiologi, ordene, pausene, blikkene, alt som lever i samtalens rom og rytme, roen til at være her og nå med hverandre og derved med klientene. I møte med uutholdelige og smertelige tap av nære personer er tausheten i samtalene også vigtig. Igennem en årrække valgte jeg at tage et bestemt tema op i flere egenterapeutiske sammenhænge. Jeg genoplevede det jeg kunne huske, var ked af det, rasende, men min oplevelse var, at historien forblev den samme og mine følelser omkring den gamle historie blev også nogenlunde de samme. Oplevelsen blev anderledes, da jeg på et tidspunkt bragte den samme historie op i denne gruppe. Jeg fik hjælp til at skabe et anderledes narrativ for mig selv og jeg glæder mig ofte over det, som det nye narrativ har givet mig. Det har givet mig en anderledes tro på mig selv, en ny frihed, tak for det. Side 3 af 8

4 Hva gjør jeg, når jeg gjør en dårlig jobb, når jeg har mistet bevegelighet og er fanget like mye i fortidens garn som i den aktuelle saken, når jeg ønsker å si at skoen trykker og at jeg gjerne skulle samtale med noen om hva dette kan være for et gnagsår. Basis-gruppen er blitt et forum hvor det personlige er profesjonelt og det er profesjonelt at være personlig DISKUSSION Som citaterne mere end antyder, er der i store dele af psykoterapifeltet bredt set en tradition for at adskille det personligt-private fra det personligt-professionelle. Arbejdet med det ene er traditionelt sket som egenterapi for derved at kunne adskille indflydelsen fra det private område på det kliniske arbejde, det andet har taget form som supervision og drøftelser blandt kolleger i relation til samtaler eller forløb. I familieterapifeltet har der til tider været en meget afstandstagende holdning til egenterapi, psykoterapifeltet er blevet delt op i dem, der mente, at egenterapi var en nødvendig forudsætning for at blive en god terapeut, og andre, der mente, at dette var overflødigt. De sidste mente, at direkte supervision og feedback fra klienterne ville være den bedste ledetråd i forbedringen af ens eget arbejde. Diskussionen blev ofte et enten-eller. Artiklerne i Fokus på familien 3/2000 beskriver en begyndende opblødning i denne diskussion. Sissel Reichelt skriver: Vi inngår i relasjoner der vår egen andel i det som samskapes kan være ganske utydelig for oss (s. 209) og videre: Vil vi utvikle oss som terapeuter, slipper vi ikke unna å arbejde med våre relasjonelle forutsetninger (s. 210). Magnus Ringborg skriver i samme nummer: Det subjektiva värdet av den egna familjerekonstruktionen är obestridligt (s. 213). Graff m.fl. går skridtet videre - også i 3/2000 og skriver om sammenvævningen af de private og professionelle historier, der tilsammen skaber vores selvforståelse ( ) De forsøger at udfordre den akademiske diskurs, som traditionelt adskiller det private fra det professionelle (s. 192). Diskussionen er væsentlig samtidig med, at den er kompliceret og behøver mange refleksioner i bestræbelserne på at integrere de personlige historier med faglige og etiske overvejelser. Verdenskongressen i familieterapi i Oslo 2000 fremstod som endnu en milepæl i denne retning. Hertz og Nielsen (2000) skriver i deres refleksioner over kongressen, at mange præsentationer på kongressen demonstrerede, hvorledes der kunne eksistere en parallelitet mellem terapeutens personlige oplevelse og historie, det præsenterede tema og den terapeutiske proces. Disse parallelle fænomener illustrerer i sig selv, hvorledes opmærksomheden på terapeutens personlige niveau rummer en kilde til inspiration, refleksion og intervention (s. 234). Hvis det jeg forstår med er mine egne år med historie (r), både private og profesjonelle, slik disse har kommet til å prege meg, og hvis det en annen forstår meg med er hans/hennes historie (r), finnes det da noen måter å bli mer kjent med hva jeg bringer med meg inn i samtalen? Kan vi gjennom å møte andre i samtaler der vi sammen utforsker hvordan det private og det profesjonelle virker inn på hverandre, få åpnet opp de dører vi har forsøkt å holde igjen i profesjonalitetens navn, og finne noe der som beriker begge sfærer? Det er utfordrende og samtidig forvirrende. Betyr dette at grensene for hva som er profesjonelt blir flyttet? Det er jo også slik at jeg kjenner at jeg trenger en forståelse av noe som profesjonelt og noe som uprofesjonelt, at noe får være rett og noe galt. Side 4 af 8

5 Da jeg gikk i "egenterapi" ble jeg lyttet til av en terapeut som lyttet respektfult, og som kunne være stille og vente lenge (jeg tror han var forelsket i en bok som het "The silent language of psychotherapy"). Det var ingen overtramp. Han hadde ikke for sterke idéer om hvor hen terapien skulle føre meg, eller hvordan jeg skulle komme dit I de siste årene har jeg tenkt mer kritisk på terapien. Ikke fordi terapeuten min gjorde noe galt, men snarere fordi det var en del han ikke gjorde. Jeg kan ikke huske at han noen gang ga uttrykk for hvordan han ble berørt av det jeg fortalte ham. Det var som om han lot meg være i et for tomt rom, fattig på feed-back, ubehagelig alene, ensomt. Jeg lurer på hva som hadde skjedd dersom han hadde vært mer personlig, gitt mer kontakt, vært mer nysgjerrig, vært mer aktivt støttende og utfordrende, fortalt meg hvordan han ble berørt av det jeg fortalte ham. Jeg vet ikke om han ble trist av noe av det Noen klienter har utfordret grensene mer enn andre. En mann som kom til den første samtalen sa i sin første setning: "Har du vært utro?" Da jeg ville vite noe om hvorfor han spurte, sa han at han ville kjenne seg sikker på å bli bedre forstått dersom jeg hadde vært det.kjenner jeg de private og profesjonelle historier som preger min måte å møte mennesker på? Er de tilgjengenlige for meg? Har min trening i å være profesjonell, på å skille mitt privatliv og mitt profesjonelle liv, ført til at jeg har mistet noe av evnen til å se når de krysses? Hva går jeg glipp av, og hva går klienter glipp av? I vores gruppe med rødder i Høyere utdanning i familieterapi er vi i relation til dette tema - undervejs blevet inspireret af bl.a. Michael White, Just Therapy Group, Scott Miller, Tom Andersen og Lynn Hoffman. Alle repræsenterer ideer, der inddrager betydningen af såvel klienternes som terapeutens indre og ydre dialoger og lægger vægt på indflydelsen fra de private og personlige narrativer. Vi vil i det følgende beskrive enkelte af deres ideer. Vi er optaget af Whites konstruktion om outsider witness (1995) og dermed ideen om at snakke med, fremfor at snakke om, dem, der har bragt et tema op. Vi er optaget af Just Therapy Groups spirituelle tankegang (se bl.a. Waldegrave, C., Tamasese, K. (1994) og Waldegrave, C. (1997), hvor det, at nogle vælger at snakke med andre om deres vanskeligheder i livet, må betragtes og behandles som en gave, en gave som skal behandles med taknemmelighed og respekt. En samtale om svære forhold i ens liv kan således ses på som en udveksling af gaver. I gruppen av faglige venner som samles for å utforske hvordan egne private og faglige historier griper inn i hverandre bygges en slik bro, og det blir tillatt for meg å søke sammenhenger mellom det private og det profesjonelle som jeg før har hatt hemninger for å søke. Jeg er et nokså skikkelig menneske og har ikke gjort skam på den oppdragelse jeg har fått hos mine veiledere og terapeutiske forbilder. Jeg fikk tidlig lære at det private og det profesjonelle skulle skilles. Nå vet jeg hvorfor: De har mye med hverandre å gjøre. Å ha mine venner som "outsiderwitness group" skaper tillatelser hos meg til å undersøke det som før har vært hemmet av min terapeutiske skikkelighets hemninger. Når mine faglige venner forteller meg hva de har hørt i min historie, og forteller meg hva det har vekket hos dem av historier, opplever jeg en berikende støtte og en invitasjon til å gå videre, og at vi forbindes med hverandre på nye måter. Jeg vet også at mine faglige venner setter pris på det samme. Side 5 af 8

6 Det demrer for meg mens jeg skriver at kanskje jeg nå forstår litt mer hvorfor vår gruppe oppleves så god for meg. Kanskje er det nettopp fordi den gir tid, rom og mulighet til at egen indre dialog kan gå parallelt med dialogen i gruppa. Hubble m.fl. (1999) refererer til psykoterapi-forskningen, som ifølge dem viser, at relationen mellem terapeut og klient tegner sig for 30 % af det terapeutiske udbytte. Deres pointe er, at de terapeutiske værktøjer, interview-teknikkerne etc., har forholdsmæssig meget lille betydning for resultatet af den terapeutiske proces. Scott Miller har på denne baggrund sammen med sine kolleger udviklet det, de kalder client-directed therapy. At lytte til, at anerkende klientens ærinde og måde at gøre dette på bliver derfor afgørende i relationsetableringen. I relation til dette kan Reichelts kommentar igen blive væsentlig Vi inngår i relasjoner der vår egen andel i det som samskapes kan være ganske utydelig for oss (2000, s. 209). Tom Andersen (1994) har i sin videreudvikling af det reflekterende team været optaget af, at personerne i teamet skal sige noget om, hvad der berører den enkeltes hjerte. Han er optaget af ord som ikke kun informative, men også især formative, at de ord, der bliver sagt, også former såvel én selv som de personer, som ordene siges til. Tom Andersen er samtidig optaget af i forskningssammenhæng - at skabe mulighed for, at klienterne giver os feedback til videreudvikling af vores terapeutiske praksis. Jeg leser Lynn Hoffman (1992), hvor hun gir et fasinerende eksempel på hvordan australske aboriginies lærer om livet og historien sin. Analogien er nær til vår profesjonelle og personlige dialog i gruppa. Jeg tenker om våre møter hvert halvår som en slags «walkabout», som igjen kan sammenlignes med Gergens «social construcion of (ourselves) the self». Aboriginerne i Australia tar walkabouts til andre aboriginies og territorier for å lære flere vers av sin historie, gjennom sanger «songlines». Hoffman tenker på selvets utvikling slik som de australske aboroginies har sine songlines; musikalske veikart som sporer stier fra bosted til bosted, og i sine walkabouts hvor de møtes og utveksler «songlines» eller viten om seg selv og sine historier, og derved får ny viten om seg selv. Vår gruppes walkabouts er utveksling av nye vers i vår personlige og profesjonelle historie, som jeg opplever som grunnleggende næring til mitt liv som menneske og terapeut. Våre «walkabouts» gir meg stadig ny viten om mine forutantagelser og fordommer til mennesker jeg møter i samtaler, ukjente sider av mitt forhold til mennesker utforskes i vår deling av «songlines». Både de personlige og de profesjonelle «songlines» vi synger for hverandre fra sista halvår kjennes som deling av viten på veien vi går. INVITATION TIL FORTSAT DIALOG Vi er de historier, vi fortæller om os selv, vi er derfor også de forforståelser, som vi bringer med os i mødet med andre mennesker. Forforståelserne kan være mere eller mindre brugbare, mere eller mindre fastlåste, mere eller mindre fortalte. Vi har klient-fora, hvor klienter, hvis vi tør lytte til dem, kan give os feedback. Vi har samarbejde med andre professionelle, som også giver os feedback. Vores ide er, at vi også må have fora, hvor vi har mulighed for med hinanden - at drøfte vore egne fastlåste forforståelser - om os selv og om andre. Side 6 af 8

7 Opplevelsene fra helgen på Jæren har betydd mye for meg. Jeg har merket det i de gjenklanger det har skapt i meg etterpå. Jeg oppdager at jeg ofte tenker tilbake på møtet og at jeg i mitt daglige arbeid opplever ting som belyses av det jeg opplevde sammen med gruppen på Jæren. En opplevelse av å ha blitt beriket med nok en kontekst for forståelse som har ført til en forsterket våkenhet for hvilke historier i mitt eget liv, både privat og profesjonelt, som får meg til å assosiere slik jeg gjør over det som møter meg i arbeidet. Det kjennes som om jeg har åpnet noen dører og lar det strømme mer fritt mellom mine private historier og mitt profesjonelle liv. Videreuddannelse er en intensiv tid, hvor mange nye ideer bliver sået. Det er oplagt at bruge videreuddannelsestiden til også at fokusere på ens egne forforståelser på et mere personligt plan. Fokusere på ens egen historie, ens egne foretrukne og også mere hengemte historier. Kigge på historierne med kritiske øjne tage dem op til genforhandling. I Solution Talk (Ben Furman og Tapani Ahola, 1992) sier Furman at dersom vi trener på å være profesjonell ved å lese bøker og diskutere de, så lærer vi å lese og diskutere bøker, å lytte til en foreleser kan også være nyttig, men å arbeide med fortellingene og samtalen sammen med kolleger "is the road to success". Det kjennes nyttig å være i en possisjon hvor jeg er den som blir lyttet til og forstått, og kunne ane noe av klientens posisjon. Jeg har i mange år tenkt at å skille det personlige og det profesjonelle i et skarpt snitt er en umulighet. Jeg har mer tenkt at det gjelder om å utforske seg selv også som person parallelt med at jeg utforsker faget. Jeg har ofte brukt uttrykket: "Å se djevelen i hvitøyet" i denne sammenhengen. Å bli kjent med egen historie, min forståelse av denne og hvordan den kommer til uttrykk i mine møter med meg selv og andre mennesker i livets og arbeidets ulike kontekster, er for meg en "kvalitetssikring" av terapeuten og personen meg. Et sådant forum kan etableres både i forbindelse med uddannelser, træningsgrupper og i grupper, der opstår i kølvandet heraf. Til stor personlig berigelse og til gavn for det kliniske arbejde. Litteratur: 1. Andersen, T. (1994). Reflekterende Processer. København: Dansk Psykologisk Forlag 2. Furman, B og Ahola, T. (1992). Solution Talk. Hosting therapeutic conversation. NewYork: Norton 3. Graff, J. m.fl. (2000). X-files. De personlige historiers kraft. I: Fokus på Familien. Nr. 3, s Oslo: Universitetsforlaget. 4. Nielsen, J. og Hertz, S. (2000): Familieterapeuter ved indgangen til det ny årtusind reflektioner efter den 12. Internationale Familieterapikongres i Oslo, I: Fokus på Familien. Nr. 4, s Oslo: Universitetsforlaget. 5. Hoffman, L. (1992). A reflexive stance for Family therapy, i: Therapy as social construction, s London: Sage Publications (3.ed.: 1994). 6. Hubble, M.A., Duncan, B.L. og Miller, S.D. (1999). The Heart and soul of Change what works in Therapy. Washington DC: APA. 7. Reichelt, S. (2000). Kommentarer til Reidar Selbekks artikkel. I: Fokus på Familien. Nr. 3, s Oslo: Universitetsforlaget. 8. Ringborg, M. (2000). Kommentarer til Reidar Selbekks artikkel. I: Fokus på Familien. Nr. 3, s Oslo: Universitetsforlaget. 9. Waldegrave, C., Tamasese, K. (1994). Some central ideas in the just therapy approach, i: Human systems: The Journal of Systemic Consultation and Management, vol. 5, s London: KCC 10. Waldegrave, C. (1997). The challenges of culture to psychology and post modern thinking, i: McGoldrick, M. (ed). Re- Side 7 af 8

8 visioning family therapy: Multicultural systems theory and practice. New York: Guilford Press. 11. White, M. (1995). Re-authoring lives: Interviews & essays. Adelaide: Dulwich Centre Publications. Side 8 af 8

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014 Se, Herren lever! Salig morgenstund! Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn. Jubelropet runger: Frelseren er her!

Læs mere

Best sammen om kompetanse og rekruttering

Best sammen om kompetanse og rekruttering Best sammen om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, ressursgruppa Nettverksamling, Kompetanse Nord 14.-15. november Kommunen som framtidig arbeidsplass Sentral betydning

Læs mere

Bestilling av uniformer: Slik går du frem:

Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Jeg gjør den delen av jobben som går mot Norges Røde Kors. Jeg bistår ikke med å finne rett størrelse. Jeg vedlikeholder en liste som viser hvem som har hvilke

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev Billederne i den pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne Verdens beste SFO Norsk humoristisk børne-tv-serie om livet i en SFO. Serie i 7 dele, hver episode varer 21 min. Episoderne er: 1. Ingen

Læs mere

Samhandling og Tverrfaglig kommunikasjon

Samhandling og Tverrfaglig kommunikasjon Samhandling og Tverrfaglig kommunikasjon Opplegg om erfaringer fra Danmark Dere må oversætte.. 1 Dorte s bakgrunn Har arbejdet i 10 år inden for det kommunale område, med bl.a. Kommunesammenlægning, børn,

Læs mere

I tillegg til disse kliniske arbeidene bringer vi to mer teoretiske, forskningspregete artikler av to flittige bidragsytere til Matrix:

I tillegg til disse kliniske arbeidene bringer vi to mer teoretiske, forskningspregete artikler av to flittige bidragsytere til Matrix: REDAKSJONELT Matrix har rimeligvis flest lesere i Danmark, selv om det også tidligere var noen få fra andre nordiske land som leste bladet. Etterat tidsskriftet ble nordisk har det vært en del økning av

Læs mere

Jørn Nielsen og Søren Hertz, 2000

Jørn Nielsen og Søren Hertz, 2000 Familieterapeuter ved indgangen til det ny årtusinde -refleksioner efter den 12. Internationale Familieterapikongres i Oslo, 2000 Af Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d. og Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater

Læs mere

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT Tekst og illustration: Lisbeth Villumsen Den narrative tænkning er på mange måder et barn af den systemiske tankegang, hvor vi kigger efter forskelle og ligheder samt

Læs mere

Hanne har givet mig feedback på en professionel og oprigtig måde, som har gjort at jeg har udviklet mig og fået mere selvtillid som Coach.

Hanne har givet mig feedback på en professionel og oprigtig måde, som har gjort at jeg har udviklet mig og fået mere selvtillid som Coach. Udtalelser supervision Joann Sønder Virksomhedskonsulent www.human-interaction.dk Min oplevelse af at få supervision på et assistent NLP Practitioner forløb: Som obligatorisk forløb for at blive HR coach

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT TEORI U: Skabende nærvær nærvær i samskabende strategiske processer OPPMERKSOMT NÆRVÆR I ARBEIDSLIV OG LEDELSE OSLO 8.- 9. november 2013 IKKE GENTAGE FORTIDENS MØNSTRE OG VANER

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

MOTIVATION OG FASTHOLDELSE I ARBEJDET MED UNGE

MOTIVATION OG FASTHOLDELSE I ARBEJDET MED UNGE Niels-Henrik Sørensen Cand. Psych. Aut. Post. Grad. Narrative Therapy EMCC Certificeret Systemisk Coach Multiteoretisk organisationspsykologiske KOK konsulent Ekstern lektor CBS, Cand. Merc. Psych MOTIVATION

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion. Hvad gør vi i praksis?

Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion. Hvad gør vi i praksis? Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion Hvad gør vi i praksis? Samtaleformer - mødeformer Fokus på enighed Fokus på forskellighed Mange historier Ingen (enkelt) historie kan indfange hele det levede

Læs mere

Vejen til fælles forståelse af nonverbal kommunikation en enkel arbejdsmetode for nærpersoner

Vejen til fælles forståelse af nonverbal kommunikation en enkel arbejdsmetode for nærpersoner Vejen til fælles forståelse af nonverbal kommunikation en enkel arbejdsmetode for nærpersoner Kristiina Björklund Alle mennesker, ja, alle levende væsener indgår i en stadig fortsat, aldrig ophørende kommunikation.

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Overskridelse, overførsel og kompleksitet

Overskridelse, overførsel og kompleksitet Psykoterapi, supervision og undervisning Overskridelse, overførsel og kompleksitet At gøre terapi til en forskel, der kan gøre en forskel Af Jacob Mosgaard Fra: Systemisk Forum, vol. 23, nr. 2. 2010 Paradokser

Læs mere

FLOW. Værktøj til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet 16-01-2015. Frans Ørsted Andersen & Nina Tange

FLOW. Værktøj til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet 16-01-2015. Frans Ørsted Andersen & Nina Tange 16-01-2015 1 Værktøj til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet Frans Ørsted Andersen & Nina Tange FLOW Flow i studie- og skolelivet. Frans Ørsted Andersen 16-01-2015 Flow i studie-

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere

Samarbejdsmøder. Dorte Nissen. dn@inpraxis.dk

Samarbejdsmøder. Dorte Nissen. dn@inpraxis.dk Samarbejdsmøder som konflikthåndtering light Dorte Nissen dn@inpraxis.dk 1 Sig et par ord om dig selv fortæl evt. lidt om hvor du arbejder henne, og hvad der særligt optager dig Når du er kommet til denne

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 12. marts 2013.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 12. marts 2013. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 12. marts 2013. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 11. december 2012. Vedlagt som bilag 1. 3. Siden sidst:

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Århus Slagtehus. Gruppe 4 Kung Fu

Århus Slagtehus. Gruppe 4 Kung Fu Århus Slagtehus Gruppe 4 Kung Fu Mihewi Fürstenwald Marius André Hjelmervik Emil Møller Pedersen Århus Slagtehus A/S blev indviet den 1. september 1895. I 1999 blev Aarhus Offentlige Slagtehus omdannet

Læs mere

Dansk tidsskrift for teologi og kirke / 2010 / 03/ 37. årgang

Dansk tidsskrift for teologi og kirke / 2010 / 03/ 37. årgang Dansk tidsskrift for teologi og kirke / 2010 / 03/ 37. årgang Menighedsplantning i Skandinavien: Henrik Holmgaard og Jeppe Bach Nikolajsen / Oddbjørn Stangeland / Øystein Gjerme / Egil Elling Ellingsen

Læs mere

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Modul 5B Intervention i et pædagogisk psykologisk perspektiv Januar 2008 11.983 anslag Gitte Holst Larsen (gl)1372685 Indholdsfortegnelse Modul

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program Dias 1 Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis Logopæd og faglig konsulent Tine Egebjerg 2. Nordiske konference om stammen og løbsk tale Bergen, Norge, maj 2011 Dias 2

Læs mere

Nye dialoger i arbejdet med truede børn og deres voksne - et perspektiv om "preferred meanings"

Nye dialoger i arbejdet med truede børn og deres voksne - et perspektiv om preferred meanings Nye dialoger i arbejdet med truede børn og deres voksne - et perspektiv om "preferred meanings" Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater og Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d. Abstract : Clinical work

Læs mere

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Min største udfordring ved at holde oplæget var at jeg ville prøve at holde det på dansk. Mit modersmål er engelsk, og det med at skulle tale et fremmedsprog

Læs mere

Janne Risager Jensen DialogForumTeam på

Janne Risager Jensen DialogForumTeam på Janne Risager Jensen DialogForumTeam på DFT`S METODER På Selandia har vi tre DFT: Målet er supervision og faglig sparring gennem håndtering af konkrete problemstillinger om elever eller grupper af elever.

Læs mere

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Sommerstevnet 2014 Side 1 Rytterne har ordet! Sommerstevnet arrangeres den først uken i juli. Stevnet strekker seg over en periode på 9 dager. Uten frivillig

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

proces facili- tering

proces facili- tering proces facilitering DESIGn to improve life education - den procesfaglige vinkel Design to Improve Life Education - den procesfaglige vinkel Design to Improve Life handler om at forbedre livet for mennesker

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0206 Klageren: XX på vegne YY 0590 Oslo, Norge. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

Torben Justesen - Guvernør 2010 2011, distrikt 1470

Torben Justesen - Guvernør 2010 2011, distrikt 1470 v/dg Torbjørn Akersveen Distrikt 2280 KJENNSKAP TIL ROTARY Kjenner du til eller har du noen gang hørt om organisasjonen Rotary? - %-andel som kjenner til Rotary - Base: 500 Den lave kjennskapen i yngste

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Romania fakta og muligheter

Romania fakta og muligheter Romania fakta og muligheter 1. Fakta om landet (hentet fra Det Danske Misjonsforbunds rapport i 2002) Befolkning: 22,5 millioner. Befolkningssammensætning: Rumænere 89,5 %, Ungarere 7,1 %, Sigøjnere 1,8%,

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

Workshop 4: Netmedieret undervisning og digital dannelse

Workshop 4: Netmedieret undervisning og digital dannelse Workshop 4: Netmedieret undervisning og digital dannelse Hvordan sikres læring i et fleksibelt klasserum? I de gymnasiale uddannelsers bekendtgørelser såvel som i fagenes læreplaner stilles krav om inddragelse

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D SEMESTER: 1. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 12 Modulet Læreterapi:

Læs mere

Roskilde d. 28 marts - 2011

Roskilde d. 28 marts - 2011 Roskilde d. 28 marts - 2011 Temadag om mødeledelse for tovholdere i LP- grupper Psykolog Jens Andersen jna@ucn.dk Tlf. 21760988 Dagens program 9.00 9.15 Præsentation af program og hinanden 9.15 9.45 Arbejde

Læs mere

Uddannelsesplan ÅBEN DIALOG

Uddannelsesplan ÅBEN DIALOG Uddannelsesplan ÅBEN DIALOG Relations- og Netværksarbejde 2015-2016 Indhold Indledning... 3 Hvad er Åben Dialog, relations- og netværksarbejde... 3 Formålet med uddannelsen... 5 Uddannelsens form... 5

Læs mere

ÅRGANG 14 Nr. 2 2014. Skolens betydning for den lave andelen av ungdom med innvandrerbakgrunn i lærerutdanningen

ÅRGANG 14 Nr. 2 2014. Skolens betydning for den lave andelen av ungdom med innvandrerbakgrunn i lærerutdanningen ÅRGANG 14 Nr. 2 2014 Skolens betydning for den lave andelen av ungdom med innvandrerbakgrunn i lærerutdanningen Heteronormativitet i kroppsøvingsfaget Veje ind i pengespil: En kvalitativ undersøgelse af

Læs mere

There is a crack in everything, that s how the light gets in. You can add up the parts, but you won t have the sum. Leonard Cohen Anthem, 1992

There is a crack in everything, that s how the light gets in. You can add up the parts, but you won t have the sum. Leonard Cohen Anthem, 1992 There is a crack in everything, that s how the light gets in You can add up the parts, but you won t have the sum Leonard Cohen Anthem, 1992 9. Nordiske Kongres i Familieterapi Visby, Sverige Symposium:

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

Kommunal akutt døgnenhet (KAD) som læringsarena for medicinstuderende. Ann-Helen Henriksen

Kommunal akutt døgnenhet (KAD) som læringsarena for medicinstuderende. Ann-Helen Henriksen Kommunal akutt døgnenhet (KAD) som læringsarena for medicinstuderende Ann-Helen Henriksen KAD som læringsarena for medicinstuderende Ann-Helen Henriksen Foreløbig rapport 8.juni 2015 Udgivet med støtte

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Fællesskaber, der rækker ud over skolen

Fællesskaber, der rækker ud over skolen Fællesskaber, der rækker ud over skolen Af Jørn Nielsen, psykolog Spørgsmålet om den inkluderende skole har været på dagsordenen i efterhånden flere år. Mange steder er der satset stort med undervisningsforløb,

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Boganmeldelser. Table of contents. Matrix, Vol. 28, 2011 nr. 2

Indholdsfortegnelse. Boganmeldelser. Table of contents. Matrix, Vol. 28, 2011 nr. 2 Matrix, Vol. 28, 2011 nr. 2 Indholdsfortegnelse Peter Ramsing: Redaktionelt... 98 Wendy Hanson: Unzipping identitet: om affekt, mat og å finne seg selv. Observasjoner og erfaringer i en gruppe for kvinner

Læs mere

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og Hvordan kan vi dokumentere, at det vi laver virker? - Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er blevet en magtfaktor. Af Susanne Bargmann og Laura Tang Jensby Hverdagen for terapeuter

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

STUDIEGRUPPER 2013 (erfaringsgrupper) ØKONOMI OG LEDELSE. Samling 1 - Økonomi og økonomistyring

STUDIEGRUPPER 2013 (erfaringsgrupper) ØKONOMI OG LEDELSE. Samling 1 - Økonomi og økonomistyring .. STUDIEGRUPPER 2013 (erfaringsgrupper) I ØKONOMI OG LEDELSE Samling 1 - Økonomi og økonomistyring Krav til regnskapsrapportering Hva er viktige tall å forholde seg til Budsjett og budsjettstyring Samling

Læs mere

GUD ER DIN FAR! DU ER HANS!

GUD ER DIN FAR! DU ER HANS! pv54 SCAND 1/11/09 10:21 Page 1 David Hathaway Nr. 54 Vinter 2009 GUD ER DIN FAR! DU ER HANS! pv54 SCAND 1/11/09 10:23 Page 2 David Hathaway Når vi skriver denne artikel og dette tidsskrift, ønsker vi

Læs mere

ACT Teori og praksis. Lykkefellen Skap det livet du vil leve med ACT, mindfullness og engasjement. Russ Harris

ACT Teori og praksis. Lykkefellen Skap det livet du vil leve med ACT, mindfullness og engasjement. Russ Harris Juni 2012 1 Russ Harris Dansk Psykologisk forlag 1. utg. 2011 ISBN 9788777066795 Pris kr. 399,00 ACT Teori og praksis ACT (Acceptance and Commitment Therapy) har vist sig at være særdeles effektiv ved

Læs mere

Biodynamiker Lars Mikkelsen (Kursus 355 kr.+ kost/logi 665 kr. i alt 1020kr.)

Biodynamiker Lars Mikkelsen (Kursus 355 kr.+ kost/logi 665 kr. i alt 1020kr.) Kære medlemmer Vi vil ønske jer alle en glædelig og fredelig juletid samt masser af positive forandringer/forankringer i det nye år. Årets gang på Bakkedalen har for så vidt været stille og roligt forstået

Læs mere

Udfold dit talent VIA Efter- og videreuddannelse. VIA University College. Konference om vilde lege

Udfold dit talent VIA Efter- og videreuddannelse. VIA University College. Konference om vilde lege Udfold dit talent VIA Efter- og videreuddannelse VIA University College Konference om vilde lege Idræt og bevægelses konference Konferencen: Idræt og bevægelseskonference om vilde og farlige lege Der bliver

Læs mere

UNGEKONFERENCEN 2011 KUNSTEN AT LEVE LIVET

UNGEKONFERENCEN 2011 KUNSTEN AT LEVE LIVET UNGEKONFERENCEN 2011 KUNSTEN AT LEVE LIVET på trods af 3 UDGIVER Perron 3, Slagelse Kommune ANSVARSHAVENDE Pedro Michael TEKST & FOTO PERRON 3, COLOURBOX OG KLARSKOVGAARD LAYOUT Sandy Stammis Det er en

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Kommunikation er den udvekslingsproces, som foregår mellem to eller flere personer. Når flere mennesker er sammen vil der altid være tale om en kommunikationsproces,

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

AudioSnurfer. An audio exploration tool. Skrevet av: Lasse Damgaard Jesper Svenning Andersen Haakon Nergaard. Vejleder: Steffen Brandorff

AudioSnurfer. An audio exploration tool. Skrevet av: Lasse Damgaard Jesper Svenning Andersen Haakon Nergaard. Vejleder: Steffen Brandorff AudioSnurfer An audio exploration tool Skrevet av: Lasse Damgaard Jesper Svenning Andersen Haakon Nergaard Vejleder: Steffen Brandorff Fordybelsesprojekt ved Institut for Information- og Medievidenskab

Læs mere

Inklusion og. Praksisfortællinger. Morten S. Knudsen 1

Inklusion og. Praksisfortællinger. Morten S. Knudsen 1 Inklusion og Praksisfortællinger Morten S. Knudsen 1 Inklusion et begreb med mange betydninger Inklusion er et fagligt målperspektivfor velfærdsprofessionerne i bestræbelserne for at skabe inkluderende

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Start dagen på et lekkert bad!

Start dagen på et lekkert bad! Start dagen på et lekkert bad! Kvalitetsbad i Norsk design et godt kjøp! 2 cloud Cloud - 50 LEVERES I HVIT OG SORT m/servant B: 50,0 H: 41,0 D: 33,0 m/integrert lys B: 40,0 H: 80,0 D: 7,0 Sideskap B: 30,2

Læs mere

THE ARTIST 1-ÅRIG EFTERUDDANNELSE FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE

THE ARTIST 1-ÅRIG EFTERUDDANNELSE FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE THE ARTIST 1-ÅRIG EFTERUDDANNELSE FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE 1-årig etterutdannelse THE ARTIST FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE THE ARTIST HANDLER OM DIG SOM KUNSTNER.

Læs mere

Sansernes Bolig. Boligarkitektur for synsog hørehæmmede. - et Ph.D.projekt. Camilla Ryhl, Ph.D, Arkitekt maa

Sansernes Bolig. Boligarkitektur for synsog hørehæmmede. - et Ph.D.projekt. Camilla Ryhl, Ph.D, Arkitekt maa Sansernes Bolig Boligarkitektur for synsog hørehæmmede - et Ph.D.projekt Camilla Ryhl, Ph.D, Arkitekt maa Professor i universell utforming ved Bergen Arkitektskule, Camilla Ryhl har skrive ei Ph.d avhandling

Læs mere

Systemisk proces med Firkløverskolen

Systemisk proces med Firkløverskolen Systemisk proces med Firkløverskolen I 2005 blev et samarbejde mellem konsulentfirmaet MacMann Berg og specialskolen Firkløverskolen påbegyndt. Samarbejdet førte til et procesforløb på halvandet år, hvor

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Shirley, selvstændig. Anja, misbrugsbehandler

Shirley, selvstændig. Anja, misbrugsbehandler Tak, fordi du gav mig muligheden for at deltage i dette forløb. Det er jeg dig dybt taknemlig for. Det har været en unik og uforglemmelig oplevelse som jeg altid vil bære med mig og jeg ved at jeg fremadrettet

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

Synlig læring i 4 kommuner

Synlig læring i 4 kommuner Synlig læring i 4 kommuner Alle elever skal lære (at lære) mere i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal af skolecheferne Hans Andresen, Michael Mariendal, Erik Pedersen & Martin Tinning FIRE

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Hvordan skaber vi i fællesskab den forskel, der gør en forskel?

Hvordan skaber vi i fællesskab den forskel, der gør en forskel? Hvordan skaber vi i fællesskab den forskel, der gør en forskel? Tema om forældreinddragelse i skolens virkefelt - ud fra et konkret projekt i samarbejde mellem Hillerød kommune og PsykCentrum Af Søren

Læs mere

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling www.perron3.

Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling www.perron3. Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling Tom Richie Tirsdag den 31. marts 2009 Kl. 09.00 Morgenkaffe. Kl. 09.30 Kl. 10.00

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere