Fondsbørsmeddelelse nr. 15. Den 20. august 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fondsbørsmeddelelse nr. 15. Den 20. august 2007"

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse nr. 15. Den 20. august 2007 PERIODEMEDDELELSE 3. KVARTAL 2006/2007 ASGAARD Group A/S - CVR nr Valhøjs Allé Rødovre - Tlf / /6

2 STABIL UDVIKLING ASGAARD Group A/S orienterer herved om udviklingen i selskabet i perioden efter halvårsregnskabets afslutning pr. 31. marts 2007 og frem til i dag. Som meddelt i halvårsrapporten vil ASGAARD Group for fremtiden offentliggøre periodemeddelelser, hvor vi vil søge i samlet form, at beskrive selskabets udvikling og tiltag i det seneste kvartal. Periodemeddelelserne vil udkomme 2 gange om året, forskudt fra offentliggørelsen af selskabets halv og helårsrapporter. ASGAARD Group A/S forventer en betydelig forøgelse af aktivitetsniveauet med fortsat fokus på udvikling af detailhandelsejendomme i Danmark og Sverige. UDVIKLING I AKTIVITETER 3. KVARTAL Boligmarkedet Boligsalget overalt i Danmark er fortsat mat. Da ASGAARD Group A/S i al væsentlighed ikke er engageret i boligprojekter i København, har vi ikke oplevet den betydelige tilbagegang, der har fundet sted på dette marked. Salgstakten på boliger udenfor Storkøbenhavn har dog ligeledes været mærkbart faldende. Dette forhold giver anledning til fortsat forsigtighed i forbindelse med igangsætning af nye boligprojekter. Da det også hidtil har været selskabets strategi, at boligprojekter udvikles helt fra bunden, hvorved der opnås højere dækningsgrader og dermed højere sikkerhed, giver det ikke anledning til at ændre strategien for dette segment, bortset fra det allerede tidligere besluttede lavere fokus herpå. Selskabets projekt SagaPark i Lejre forløber planmæssigt. Projektet omfatter 29 rækkehuse, fordelt på 2 etaper á henholdsvis 14 og 15 boliger. Etape 1 er udsolgt, bortset fra én bolig, der anvendes som prøvehus og alle 13 solgte boliger i denne étape er afleveret, heraf 9 stk. siden halvårsrapportens aflæggelse. I etape 2 på 15 boliger er der solgt 9 boliger ud af 15. Første del af 2. etape afleveres i august 2007 og er udsolgt. Den resterende del af 2. etape afleveres først primo oktober og får altså ikke resultatmæssig effekt i indeværende regnskabsår. Sagapark, Lejre Udviklingen af det primo regnskabsåret erhvervede projekt Kastaniehaven i Holbæk, forløber ligeledes planmæssigt. Selskabet har ultimo 2006 erhvervet Holbæk Private Realskole samt naboejendommen og har i et positivt samarbejde med Holbæk Kommune udviklet et projekt på ejendommene, der i alt rummer mulighed for 40 boliger, med mulighed for yderligere 20 på en tilstødende ejendom. Lokalplan er vedtaget og selskabet har besluttet en etapeopdeling, der indebærer at vi som etape 1 opfører 12 boliger. Byggeriet påbegyndes i 2. halvår af Projekt Højmosehus i Emdrup, der omfatter 4 rækkehuse á 125 m² er der opnået byggetilladelse til og byggeriet er som planlagt påbegyndt medio 2007, ligesom salgsarbejdet netop er påbegyndt. Der er endnu ikke solgt nogen boliger. Visualisering: Højmosehus, Emdrup 221/ /6

3 Annebergparken, Nykøbing-Sjælland, hvor der i alt er planlagt 46 boliger, er 1. étape på 14 boliger afsluttet i sidste regnskabsår. Siden halvårsrapporten er de sidste 2 opførte boliger solgt, begge til overtagelse i indeværende regnskabsår. Kommunen har fået underkendt den for området udarbejdede lokalplan af Naturklagenævnet og på grund af den nu gældende strandbyggelinie, forventes det, at en ny lokalplan vil beskære de forventede byggemuligheder væsentligt. Selskabet har rettet krav mod kommunen om dækning af det herved konstaterede tab. Selskabet besidder 65 % af aktierne i typehusfirmaet Formation A/S, der er et nyetableret typehusfirma, som udvikler en særdeles interessant portefølje af enfamilieshuse i flot og funktionel arkitektur. Selskabet har færdigudviklet de to første typer, gw01 og gw02 og der er prøvehuse af begge typer under opførelse i Mårslet ved Århus. Selskabet har desuden indgået aftaler med de meget anerkendte arkitektfirmaer Holscher Arkitekter og Jürgen Mayer om udvikling af yderligere 4 boligtyper, samt 2 rækkehuskoncepter målrettet mod b-t-b-markedet. Udviklingsarbejdet af disse boliger forløber planmæssigt og de første af disse modeller forventes opført som prøvehuse i første halvår Boligerne baseres på elementer, der produceres i Polen, hvilket giver mulighed for at levere god arkitektur i høj kvalitet, til en pris som mellemsegmentet i Danmark kan og vil betale. Annebergparken, Nykøb. Sj. Selskabet har indgået optionsaftale om erhvervelse af et areal i Nordsjælland, betinget af at arealet kan overføres til byzone og at der opnås lokalplan til boligformål. Samlet vil arealet kunne rumme mulighed for opførelse af 130 boliger og selskabet er i løbende dialog med planmyndighederne herom. I Italien arbejdes der fortsat med enkelte potentielle projektmuligheder, under det af selskabet udarbejdede koncept herfor. Der er endnu ikke indgået hverken endelige eller betingede aftaler om erhvervelse af arealer, men konceptet vurderes fortsat at være meget interessant, givet det lykkes at erhverve de rigtige arealer. Selskabets styringsmål for forholdet mellem indtjeningsmuligheder og risikoen i de enkelte projekter, har i den forløbne periode medført fravalg af en hel del projektmuligheder i området, og fokus på fortsat udvikling heraf, er under indtryk heraf, reduceret i forhold til tidligere meddelt. ASGAARD Group A/S har på trods af den generelle afmatning i boligmarkedet særdeles stærke forventninger til Formation A/S fremtidige udvikling, bl.a. fordi det forventes, at der også fremadrettet vil være en god efterspørgsel i netop parcelhussegmentet. På trods af det endnu tidlige stade for virksomheden, er der allerede indgået kontrakt om levering af de to første huse. Formation A/S adresserer primært privatmarkedet for så vidt angår selskabets enfamilieshuse, mens de række-/klyngehuskoncepter der er under udvikling, primært sigter mod det professionelle marked (developere etc.), herunder til anvendelse i kommende projekter fra ASGAARD Group A/S. Visualisering: Formation GW01 331/ /6

4 Kontor/Logistik ASGAARD Group A/S har positive forventninger til markedet for kontor/logistik-ejendomme, der er præget af dels en stærk efterspørgsel fra brugere og dels en god og stigende investorinteresse for dette segment. Der arbejdes derfor målrettet på at øge aktivitetsniveauet i dette segment. Selskabet ejede på tidspunktet for halvårsrapportens aflæggelse, 4 projektejendomme i Storkøbenhavn på i alt ca m². Ejendommen i Rødovre på ca m² er færdiggjort og siden halvårsrapporten er den sidste del af ejendommen udlejet, hvorfor ejendommen nu er klar til salg. De øvrige projekter forløber ligeledes planmæssigt og er nu så langt fremme, at udlejningsbestræbelser er i fuld gang på alle 3 ejendomme - der forhandles om udlejning på samtlige ejendomme og første lejemål i ejendommen i Allerød, omfattende ca. 25 % af ejendommen, er indgået. Der er siden halvårsrapporten erhvervet yderligere 3 spændende udviklingsejendomme på tilsammen ca m² i dette segment, som en del af en mindre portefølje. Detailhandel Formervangen, Herlev Detailhandelssegmentet er i Danmark præget af en meget stærk efterspørgsel fra især de dominerende kæder og et begrænset udbud af detailhandelsmuligheder, som følge af bl.a. restriktive planforhold. Selskabet har særdeles positive forventninger til dette segment og forstærker løbende indsatsen indenfor segmentet - bl.a. ved rekrutteringsbestræbelser rettet mod yderligere kompetente projektudviklere, herunder med fokus på det jysk/fynske område, hvor vi ser betydelige muligheder. Selskabet ser desuden gunstige muligheder for udvikling af detailhandelsprojekter i Sverige, der har en mindre restriktiv planlovgivning end den danske og en betydelig efterspørgsel fra både svenske og internationale detailhandelskæder. Selskabet er etableret på det svenske marked og der arbejdes således p.t. med 4 konkrete projekter på tilsammen over m². I Danmark har selskabet udviklet projekt Lejre Butikstorv, der efter halvårets udløb er udlejet til Fakta A/S, idet indflytning er fastlagt til primo Opførelsen påbegyndes i efteråret 2007 og salgsarbejdet planlægges påbegyndt snarest. Visualisering: Butikstorv, Lejre I forbindelse med selskabets planlagte projekt, Osted Butikscenter, hvor vi har erhvervet 2 grundstykker på hhv m² og m², er sælger af sidstnævnte areal ved Landsretten blevet dømt til at sælge ejendommen til tredjemand og der er således vanhjemmel i forhold til salget til ASGAARD, hvilket indebærer at projektet ikke kan gennemføres. Selskabet har udtaget stævning mod sælger for det herved opståede tab/ manglende avance, og det resterende areal på ca m² er udbudt til salg - heraf er m² allerede solgt, med et positivt resultat. Projektet forventes således at bidrage positivt til selskabets resultat, om end naturligvis ikke i så høj grad som hvis det havde været muligt at realisere projektet. 441/ /6

5 Efter halvårsrapporten er erhvervet 2 mindre, meget velbeliggende butiksejendomme i Århusområdet, ligesom selskabet har erhvervet en særdeles spændende ejendom i Fredericia, hvor der er iværksat udvikling af ca m² detailhandelsprojekt. Erhvervelsen af sidstnævnte ejendom er sket betinget af, at der opnås en lokalplan, der giver mulighed for et detailhandelsareal i denne størrelse. Kommunen har på nuværende tidspunkt vedtaget at allokere de nødvendige detailhandelsarealer og lokalplanarbejdet er således iværksat. Der arbejdes desuden med flere meget interessante projektmuligheder indenfor samme segment. Selskabet oplever en markant interesse for etablering af hotelprojekter, både fra aktører der p.t. ikke er aktive på det danske marked og dels fra bestående kæder, der ønsker at udvide deres portefølje. Vi er i tæt dialog med flere interessante aktører, for hvem der er præsenteret konkrete projektmuligheder, som der arbejdes videre med. Dette har potentialet til at udvikle sig til et væsentligt forretningsområde for selskabet, også på kortere sigt. I både detailhandels og hotelsegmentet ser vi gode muligheder for custom-made development, hvor vi får som opdrag at opsøge og udvikle projekter, hvortil vi på forhånd har kunden. Der vil ofte være relativt lavere marginaler ved denne type udviklingsopgaver, men dette modsvares af en betydelig lavere risiko, samt en stærkt forøget sandsynlighed for gennemførelse af projektet. Hertil kommer at det enkelte projekt typisk vil være relativt stort. Mulighederne indenfor dette felt bearbejdes løbende, og kan muligvis føre til konkrete projekter allerede i løbet af regnskabsåret 2007/2008. FORVENTET UDVIKLING Som følge af, at den sidste del af SagaParkprojektet først kan afleveres og dermed indtægtsføres i næste regnskabsår, forventer AS- GAARD Group A/S nu et resultat i den nedre ende af det tidligere udmeldte interval og præciserer således forventningen til koncernresultatet for indeværende år til nu DKK mio. før skat, mod det tidligere udmeldte interval på DKK mio. ASGAARD Group A/S forventer en betydelig forøgelse af aktivitetsniveauet i de kommende regnskabsår. Fokus vil være på profitabel vækst og vil primært være båret af den forstærkede satsning på detailhandelsprojekter i Danmark og Sverige, samt aktiviteterne indenfor kontor og logistiksegmentet i Danmark. Den igangværende højkonjunktur på det danske marked i begge segmenter og på det svenske marked indenfor detailhandelssegmentet forventes at fortsætte i adskillige år fremover. Indenfor boligsegmentet forventes en betydeligt mere afdæmpet udvikling, under hensyntagen til de herskende markedsforhold, selvom det fortsat er selskabets opfattelse, at den grundlæggende stærke økonomiske udvikling i Danmark vil tilsikre, at der fortsat vil være mulighed for udvikling af attraktive boligprojekter til det danske marked. AKTIONÆRSTRUKTUR/INVESTOR RELATIONS På ekstraordinær generalforsamling den 8. august 2007 har selskabet valgt Mortensen & Beierholm Statsautoriseret Revisions-aktieselskab, som ny revisor, idet selskabet ikke har kunnet opnå enighed med fratrædende revisor om de økonomiske rammer for fortsat samarbejde. Den samlede aktiekapital i ASGAARD Group A/S udgør aktier á DKK 10, svarende til nominelt DKK / /6

6 PROJEKTPORTEFØLJE STYRKET PROJEKTPORTEFØLJE ASGAARD Group A/S portefølje af igangværende udviklingsprojekter fremgår af nedenstående projektoversigt: Opsøgning/ Myndigheder Projektudvikling Opførelse/ Renovering Udlejning/ Salg Forventet afslutning Projektværdi DDK mio Boligprojekter SagaPark, Lejre, 29 boliger Annebergparken, Nykøb.Sj., 14 boliger Kastaniehaven, Holbæk, 40 boliger 2008/ Højmosehus, Emdrup, 4 boliger 2007/ Nordsjælland. Op til 130 boliger 2009/2010 op til 250 Kontor/Logistik Valhøjs Allé, Rødovre, m Formervangen, Glostrup, m Solvang, Allerød, m Lyskær, Herlev, m² Telefonvej, Søborg, m² Kærvej, Hørsholm, m² Hvidkærvej, Odense, m² Detail Lejre Butikstorv, m² Sverige l, m² Sverige ll, m² Sverige lll, m² Sverige lv, m² 2009/ Vejlevej, Fredericia, m² 2008/ Anelystparken, Tilst, m² Anelystparken, Tilst, 500 m² / /6

FORORD. Årsrapport 2012/2013. asgaard group a/s cvr nr. 4431 8415 1. oktober 2012-30. september 2013

FORORD. Årsrapport 2012/2013. asgaard group a/s cvr nr. 4431 8415 1. oktober 2012-30. september 2013 FORORD Årsrapport 2012/2013 asgaard group a/s cvr nr. 4431 8415 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapport 2012/2013 1 FORORD SELSKAbSINFORMATION NAVN asgaard group a/s ADRESSE rentemestervej 14 dk-2400

Læs mere

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn:

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn: ÅRSRAPPORT 2013/14 1. OKTOBER 2013-30. SEPTEMBER 2014 SELSKABSINFORMATION Navn: REALIA A/S Adresse: Generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes den 22. januar 2015 kl. 10:00 på adressen Lyskær

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2009, TK Development A/S, CVR 24256782 Galeria Tarnovia, Tarnów, Polen. Åbnet den 25. november 2009. INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger

Læs mere

ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015)

ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé 7 Hoved- og nøgletal for koncernen 8 Resultater i 2014/15

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 6/2015 27. MARTS 2015 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé

Læs mere

Årsrapport 2011/12. TK Development A/S, CVR-nr. 24256782. Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark

Årsrapport 2011/12. TK Development A/S, CVR-nr. 24256782. Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Årsrapport 2011/12 TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 TK Development

Læs mere

SJÆLSØ GRUPPENS ÅRSRAPPORT 2002 21. regnskabsår

SJÆLSØ GRUPPENS ÅRSRAPPORT 2002 21. regnskabsår Side 1 af 47 SJÆLSØ GRUPPENS ÅRSRAPPORT 2002 21. regnskabsår FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2. 2003 ABSOLUT TILFREDSSTILLENDE VÆKST OG RESULTATUDVIKLING I 2002 Resultatet før skat steg med 11,8% til kr. 204,8

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Årsrapport // 2012 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10 Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, SELSKABSOPLYSNINGER Fondskode: 0010258995 Hjemstedskommune:

Læs mere

Nordicom. Analyse. Aktier. Ejendomsselskaber 13. juni 2005. Developer aktiviteterne er den aktuelle kurs-driver. Anbefaling NEUTRAL NEUTRAL LAV

Nordicom. Analyse. Aktier. Ejendomsselskaber 13. juni 2005. Developer aktiviteterne er den aktuelle kurs-driver. Anbefaling NEUTRAL NEUTRAL LAV Aktier Analyse Ejendomsselskaber 13. juni 2005 Developer aktiviteterne er den aktuelle kurs-driver I løbet af de seneste to regnskabsår har -koncernen i kraft af Udviklings-divisionens vækst ændret sin

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

Jeudans2010. årsrapport

Jeudans2010. årsrapport Jeudans2010 årsrapport Jeudans årsrapport 2010 Indhold Til aktionærerne 9 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2010 12 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 18 Mål og strategi 26 Ejendomsporteføljen 38 Aktionærforhold

Læs mere

Reflex MAJ 2006. Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10

Reflex MAJ 2006. Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10 Reflex MAJ 2006 Ejendomsudvikling på Østerbro Fokus på detailhandlen. Læs mere side 6 Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10 Fokus

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004/05

Årsregnskabsmeddelelse 2004/05 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2005 29. april 2005 TKD Nordeuropa A/S CVR nr. 26681006 Årsregnskabsmeddelelse 2004/05 Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aalborg Tel. (+45) 88 96 10 10 Fax (+45) 88 96 10 11 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 Til aktionærerne 9 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2009 12 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 18 Mål og strategi 24 Ejendomsporteføljen 34 Aktionærforhold 39 Corporate Governance

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 LEDELSENS BERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Hovedtal og nøgletal for koncernen 6 Fokus på lønsomhed

Læs mere

PROSPEKT JUNI 2007. IT InterGroup A/S. Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed. Stort internationalt potentiale med ny produktlinie

PROSPEKT JUNI 2007. IT InterGroup A/S. Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed. Stort internationalt potentiale med ny produktlinie IT InterGroup A/S PROSPEKT JUNI 2007 Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed Stort internationalt potentiale med ny produktlinie Solide referencekunder og samarbejde med bl.a. Microsoft First North

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 Prospekt til udbud af nye B-aktier i Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 1 Generelle oplysninger Dette Prospekt ( Prospekt ) er udarbejdet i forbindelse med Udbuddet af minimum 7,5 mio. stk. Nye B- aktier

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.52 / 2010 Hellerup, 28. september 2010 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Bestyrelsen

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Tegningsperiode 7. - 20. december 2010 Udbud af 46.555.398 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 1 til DKK 1,35 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Årsrapport for 2001/02. Thrane & Thrane A/S

Årsrapport for 2001/02. Thrane & Thrane A/S Til Københavns Fondsbørs & pressen 26. juni 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 1-2002/03 Årsrapport for 2001/02 Thrane & Thrane A/S Bestyrelsen for Thrane & Thrane har på et møde d.d. godkendt selskabets årsrapport

Læs mere

Aarhus Oliefabrik A/S CVR-nr. 45 95 49 19

Aarhus Oliefabrik A/S CVR-nr. 45 95 49 19 Aarhus Oliefabrik A/S Telefon: 8730 6000 M.P.Bruuns Gade 27 Fax: 8730 6002 P.O.Box 50 E-mail: aarhus@aarhus.com 8100 Aarhus C Internet: www.aarhus.com Aarhus Oliefabrik A/S CVR-nr. 45 95 49 19 26. april

Læs mere