Ole Toft Oktober

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ole Toft Oktober - 2005"

Transkript

1 Medio november 2002, blev nedenfor viste beretning om Inge Toft s afl ivning offentliggjort, med opfordringen til hver enkelt læser: Tænk selv! Patientklagenævnet har nu den 25. august siden anmeldelsen den 22. september anvendt knap 3 år - eller helt præcist 1098 dage - truffet endelig AFGØRELSE, der præciserer, hvem der gjorde hvilke fejl - hvilket blev benægtet ved to møder afholdt på Gentofte Amts Sygehus, i dagene kort efter Inge Tofts afl ivning. Vicedirektør Niels H. Holländer og de to ansvarlige overlæger Carsten Tørholm og overlæge Ivar Heide Gøthgen var indkaldt og tilstede. Mødets formål var, at få oplyst: 1) hvilke behandlingsmæssige fejl, der var gjort på Gentofte Amts Sygehus - 2) påtale af misinformation og konstaterede fejl - 3) efterlyse den forsvundne dødsattest samt - 4) meddele ovennævnte ledelse, at Gentofte Amts Sygehus ville blive politianmeldt. På samme møde blev det af de to overlæger oplyst, at behandlingsforløbet efter deres lægelige vurdering var korrekt. Den Intensiv ansvarlige overlæge - Ivar Heide Gøthgen henviste til den omfattende dokumentation i sygeforløbet. Ved vor senere efterfølgende nøje gennemgang af dokumentationen, konstaterer vi pårørende, at der er sket fejl - både lægelig såvel som sygeplejemæssig, som nu tre år efter - af Patientklagenævntes defi nitive Afgørelse, er begrundede påtaler til henholdvis medicinsk afdeling og intensivafdelingen. Vor beretning fra 2002 og offentliggørelsen af den efterfølgende involverede dokumentation og afgørelse har fi re formål: Det første er, at belyse og vise, hvor galt det står til med patientbehandlingen - i Inge Toft s tilfælde - på Gentofte Amts Sygehus og på genoptræningscentret Tranehaven, hvor Inge Toft fejlagtigt blev visiteret til. Det andet formål er, at aktivere de øverste sundhedspolitiske systemer (Folketing og Amt(er)) og uddannelsesinstitutioner med et dokumenteret eksempel på de mange fatale behandlingsfejl, der konkret forekom i forbindelse med en tilsyneladende uskyldig udseende mindre fl ænge i en albue, der pga. sjusk i starten og undervejs i behandlingsforløbet medførte den senere beslutning om afl ivning. Det tredje formål er, at få identifi ceret, stoppet og korrigeret diverse personer, overlæger, reservelæger og øvrigt plejepersonale, der tilsidesætter vedtagne behandlingsprocedurer, eller blot er uvidende om deres fag, respektive ikke er ajourført lægefagligt og/eller medicinsk / plejemæssigt. Det fjerde formål - det aller-vigtigste - er, at sikre fl ere ældre medborgere således, at de undgår samme tragiske skæbne som Inge Toft. Tænk selv! Skrevet af pårørende: Ole- og Jesper Toft, Kronprinsessegade 26, København. Må vi præsentere Inge Toft - mor, svigermor, farmor, og oldemor. Tidligere lægesekretær på samme sygehus, som hun nu er død på. Inge Toft blev 84 år, var frisk, og klarede sig helt ved egen hjælp. Var aktiv og interesseret i verden omkring sig. Inge Toft var bl.a. medlem af Ældre Sagen, og deltog i mange arrangementer. Hun gik mange ture - specielt ved Øresund, hvor hun nød den langstrakte havudsigt, og naturens storhed. Inge Toft mistede i1977 sin elskede mand Flemming, der syv år tidligere var blevet fejlopereret, med et efterfølgende langt sygeforløb. Flemming Toft døde desværre som 64-årig. De nåede dog tilsidst, at få fem positive år sammen. Til salg - pr. 1. november Se iøvrigt internet: www ingetoft.dk kopier af journaler, politianmeldelse, anmeldelse til patientklagenævn m.m. Inge Toft s praktiske bolig på 85 m2 - med terrasse og lille have. Dette er en advarsel til alle ældre og specielt deres pårørende. (Burde også læses af KAS-Gentoftes personale.) Er Københavns Amtssygehus i Gentofte et dødshospital? Sådan forløb en frisk og aktiv 84-årig dames sidste 18 dage. Inge Toft solgte herefter sit store hus på 350 m 2,, og købte et overkommeligt dejligt lille hus med lidt have til, hvor familien og alle hendes veninder igennem årene, har haft mange meget hyggelige timer sammen. Familien, der nu består af to sønner Ole (58 år) og Jesper (56 år), er begge gift, og har tilsammen 5 børn, hvortil kommer 3 børnebørn, samt mange meget gode venner af familierne. Henover sommeren er der altid tradition for, at operakoncerten i Søndermarken bliver drøftet, og igen i år, blev det besluttet, at der skulle»reserveres«plads foran senen. Et vennepar tog den opgave på sig, og ankom adskillige timer før aftenens koncert - lørdag den, 10. august Klokken 17, var alle på vej til Søndermarken, spændte og forventningsfulde. Alt summede omkring familien - og stemningen var fyldt med glæde, lidt godt til maven, suppleret med lidt vin. En - kort beskrevet - fuldendt ramme, hvor bl.a. familien fra Israel med oldebarnet også var med. Omgivelserne, de smukke store ege- og bøgetræer, blev smukt oplyst af solen, der skabte en herlig lun sommeraften. Som det ses af billedet, ånder alt i idyl......ca. tre timer senere, kl , starter et mareridt med dødelig udgang... Søndermarken, lørdag, den 10. august -2002, klokken 18.30, Inge Toft nyder livet - med familien - yngste søn med oldebarn, barnebarn og nære venner. Denne beretning kan hentes på internettet: Sidtsnævnte forhold kan imidlertid ikke lade sig gøre, med mindre de tre førnævnte forhold er gjort. Det er derfor afgørende, at bl.a. denne sag - Inge Toft s behandlingsforløb - kortlægges og offentliggøres med henblik på at sikre, at hvad der blev forsøgt bevidst skjult, nu bliver synligt og kan bearbejdes. Dette kan herefter danne basis for efteruddannelse af personalet, så kvaliteten i udførelsen af det daglige sygehusarbejde, kan blive gjort rigtigt fra starten af et behandlingsforløb. Alle skal gøre deres indsats med omhu og pligtopfyldelse for at undgå, at arbejdspladsen får prædikatet og bliver betegnet værende: Et dødshospital. Kirke Værløsevej 16 - DK Værløse Tel: +(45) Fax: +(45) Mobil: +(45) Side 1 / 7

2 Der er noget rivende galt med behandlingen af en meget stor gruppe patienter. Vi har, siden vi startede denne kvalitetsundersøgelse - årsag/virkning og konsekvensundersøgelse, oplevet, at der blandt det involverede personale - lige fra øverste ansvarlige sygehusledelse, jurister, overlæger, reservelæger, sygeplejerseker og vikarer, er personale, der har dækket over fakta, ved misinformationer, fortielser af sandheder, midlertidig tab af hukommelse om de forskellige behandlingsmæssige forhold, som medførte, at vi pårørende, af læge Ivar Heide Gøthgen, blev tvunget til at træffe den nådesløse beslutning om, at afl ive vores moder Inge Toft, efter 18 dages sygepleje. Som pårørende har vi oplevet et behandlingsforløb, hvor vi helt fra starten af det 1ste besøg på Gentofte Amts Sygehus, den 10. august og efterfølgende, blev klar over, at der var noget aldeles galt med, hvad der foregik. Magtesløse måtte vi se vor allerkæreste blive systematisk afl ivet. Dette katastrofale behandlingsforløb medførte, at vi pårørende forberedte os til en konfrontation med dette syge hus - og sundhedssystem, med dets mange forskellige involverede ledere, læger og plejepersonale. Samme beretning blev lagt ud på Internettet, hvor hjemmesiden bl.a. fi ndes under søgemaskinen Jubii: Fejlbehandling. Den 1.ste august 2005 havde personer besøgt denne hjemmeside. Politiet blev involveret fra starten i september 2002, idet hospitalets offi cielle dødsanmeldelse til politiet, ikke var i overensstemmelse med det faktiske sygeforløb. Samme dødsattest var på mystisk vis forsvundet. Inge Toft s jordiske rester blev derfor forlangt obduceret, for bl.a. at udelukke unødvendige efterfølgende vurderinger/påstande om Inge Tofts almene sundhedstilstand. Embedslægen blev samtidig involveret i sagen. Den 22. september , blev sagen anmeldt til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Vi henvendte os til dagspressen - Berlingske Tidende, hvor vi ønskede en offentliggørelse af dette sygebehandlingsforløb. Journalisten, Trine Munk Pedersen, oplyste, at hendes forskellige lægekontakter og rådgivere, ud fra det rimelig omfattende udleverede materiale, ikke kunne se, at der var begået fejl. Herefter henvendte vi os til Ekstra Bladet, der fi k tilsvarende dokumentationsmateriale udleveret. Journalisten Morten Bruun valgte, at undersøge sagens forløb nøjere, og det blev efterfølgende besluttet at bringe artiklen som vist ovenfor. I denne måned - august er det som nævnt mere end 1098 dage siden, vi politianmeldte KAS-Gentofte og afl everede vor anmeldelse til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Vi har tålmodigt ventet på, at denne sag blev færdigbehandlet af de mange specialister, der er blevet involveret i opklaringen af, hvad der hændte og hvem, der fejlbehandlede Inge Toft i hendes sidste 18 dage på KAS-Gentofte. Som pårørende bad vi om fuld aktindsigt, og fi k naturligvis også dette, foranlediget af, at vi meget tidligt i Inge Toft s sygeforløb, kunne konstatere, at behandlingsforløbet ikke var, som det skulle være. Der måtte være noget gået galt. Vi har således modtaget kopier af, hvad vi var vidende om eksisterede vedrørende journaler på hospitalet. Visse journaler fi k vi med 5 måneders forsinkelse. Vi har senere modtaget al korrespondance fra og til Embedslægen, ligesom vi fra Patientklagenævnet, har modtaget de specialistudtalelser, der løbende er tilført sagens akter. Vi konstaterer nu, at Patientklagenævnets sagsbehandler Henrik Kristensen, i sin bearbejdning af vor klage med tilhørende informationer, på fl ere områder, har ignoreret respektive ændret væsentligt i vore faktuelle informationer og indsigelser/ påtaler, hvilket har medført, at Nævnets Afgørelse, dateret 25. august 2005, desværre bærer præg af faglig kammerateri, idet omskrivningerne i adskillige tilfælde udelader vigtige faktuelle informationer, der følgelig frikender afdelinger/læger etc. for påtaler. Vi er således ikke enige i fl ere af afgørelserne. Side 2 / 7

3 Nævnet har på syv klagepunkter truffet 11 afgørelser, som på fl ere punkter tager udgangspunkt i førnævnte omskrivninger, som vi gentagne gange - senest kommenteret den 7. juli d.å., har påtalt ikke er korrekte. Vi har noteret os dette, og konstaterer ligeledes, at denne sags handlingsforløb, udvikling og bedømmelse må karakteriseres, som groft krænkende over for patienten Inge Toft og de pårørende, der har oplevet et, på væsentlige områder, ganske andet behandlingsforløb. Inge Toft blev fejldiagnostiseret og fejlmedicineret, samtidig blev hendes nyrer overbelastet. Tilsidst endte hopitalsbehandlingen med, at hendes organer - nyrer, lever og hjerte - brød sammen. Inge Toft druknede bogstaveligt talt indefra, med mere end 12 liter for meget væske i kroppen, samtidig med, at den frygtede stafylokok Aurea havde fået 17 dage til eksplosivt at formere sig i, og totalforgiftede hende, hvorfor beslutningen den 26. august om afl ivning blev eksekveret, hvorefter Inge Toft s krop kollapsede to dage senere. For at gøre opmærksom på forholdene på KAS-Gentofte besluttede vi, at Inge Toft s katastrofale sygdoms- og behandlingsforløb, skulle publiseres til de relevante instanser, der direkte og indirekte er/har besluttende myndighed med hensyn til patientbehandling. Vor beretning blev i november 2002 fremsendt til: Sundhedsministeriet og ministeren. Folketingets Sundhedsudvalg - medlemmer og formand. Amtsrådsforeningen - medlemmer og formand. Københavns Amts Sygehusvæsen - direktion. Københavns Amts Sygehusudvalg - og formand samt borgmester. Hospitalerne under HS - Hvidovre og Rigshospitalet. Hospitalerne i: Ålborg, Århus, Vejle, Odense, Hillerød og Roskilde. Sygeplejeskolerne i Danmark. Dansk Sygeplejeråd. Dansk forening. Dansk Medicinsk Selskab. Foreningen af unge læger. Helse. Ældresagen. Vi opfordrede hver enkelt modtager til at: Tænke selv - Er Københavns Amts Sygehus et dødshospital? På Inge Toft s vegne og som vidner, skal vi hermed bekræfte svaret, der er et klart : Ja - desværre! Det er konstateret, at blandt de nedenfor nævnte involverede - sygehusledelsen, læger og plejepersonale m.fl., er der adskillige, der begik fejl, men fælles for a l l e er, at ingen - ikke een eneste - officielt - under opholdet på hospitalet, meddelte/informerede os pårørende om, at der var begået flere fejl - vel vidende, at alle, bl.a. fra de forskellige morgenkonferencer/møder og briefinger, vidste om det. Det skal dog oplyses, at 2 ansatte, på forskellige tidspunkter i behandlingsforløbet, opfordrede os til at klage over, hvad der var hændt, men samme to ville ikke kommentere hvorfor - det har vi så efterfølgende fundet forklaringen på! Inge Toft s 18 dages sygeforløb blev varetaget af mere end 57 fagpersoner, der var involveret i behandlingen, sygeplejen, og som mere eller mindre efterfølgende blev indraget i opklaringsarbejdet. KAS-Gentofte: Thomas Møller Thomsen Sygehus direktør (fratrådt) Henning Daugaard Sygehus direktør Niels H. Holländer Vicedirektør (fratrådt) Torben Laurén Vicedirektør Liselotte Wittendorff Sygehusjurist Ivar Heide Gøthgen Carsten Tørholm Bent Husum Ole Lamberg Poul Ejnar Jensen Thorbjørn G. Christiansen Lars Nielsen Gunnar Larsson Professor Carsten Laybourn Praktiserende læge Rikke Haahr Hansen studerende Lars A. G. Konradsen Michael B. Hansen AK B. Paaske Nana Balslev Niels Dreisler Thomas Rohde Layla Henry Abdulahad Simone Bjerregård Sneppen Mohammed Nassar Hasskov Carsten Stadeager Rikke Helsted Torben Lorentzen Anna Gert Jensen Klaus Harager Ebbe Langholz C. Kock Hansen Noemi B. Andersen Birgit Thage A. Ulrich D. Christensen Britta Jepsen Afdelingssygeplejerske Jytte Rønnow Jessen Oversygeplejerske Anne-Mette Midtgaard Oversygeplejerske Bengta Madsen Oversygeplejerske Lone Andersen Jesper Dradrach Marianne Grove Vikar # 5 Vikar-sygeplejerske Vikar # 6 (Jette Buchvardt) Vikar-sygeplejerske Vikar # 7 Vikar-sygeplejerske Lone Andersen Troels U. Carstensen Anne Rasmussen Vikar-sygeplejerske Merete H. Uldbjerg Susanne Steincke Hanne Dalsgaard Vikar # 12 Vikar-sygeplejerske Agnete Transø Schultz - under uddannelse til intensivsygeplejerske Tranehaven: Mikael Kristensen Bodil Raunkjær Merete Thorsen Helle Riber Edith Myrhøj Anne Marie Jensen Susanne Pedersen Lise Verner Larsen Christina Jensen lig chef Afdelingssygeplejerske Sygehjælper Sygehjælper Medicinstuderende Patientklagenævnet: Henrik Kristensen Sagsbehandler Morten Charles Aksel Otkjær Nielsen Lone Markussen Karen Vilsgaard Anni Andersen indstillet af Forbrugerrådet Lone Møller indstillet af Amtsrådsforeningen Side 3 / 7

4 Således foreligger Sundhedsvæsenets Patientklagenævns Afgørelse, afgjort på et møde den 25. august CPR-nr Den 25. august 2005 På baggrund af en sag rejst af har Patientklagenævnet på et møde truffet følgende: AFGØRELSE Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere administrativ overlæge Carsten Tørholm for sin manglende udfærdigelse af en instruks for den lægestuderende, som behandlede Inge Toft den 10. august 2002 på skadestuen, Amtssygehuset i Gentofte, jf. lægelovens 6. Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge Niels Dreisler for hans behandling af Inge Toft den 20. august 2002 på medicinsk afdeling, Gentofte Amtssygehus jf. lægelovens 6. Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere sygeplejerske Jette Buchvardt for hendes behandling af Inge Toft den 22.og 23. august 2002 på intensiv afdeling Gentofte Amtssygehus, jf. lov om sygeplejersker 5, stk 1. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske Marianne Grove for hendes behandling af Inge Toft den 10. august 2002 på skadestuen, Amtssygehuset i Gentofte, jf. lov om sygeplejersker 5, stk 1. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge Carsten Laybourn for hans behandling af Inge Toft den 12. august 2002, jf. lægelovens 6. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på ortopædkirurgisk afdeling, Gentofte Amtssygehus, der var involveret i behandlingen af Inge Tofte i perioden fra 12. til den 15. august 2002, lægelovens 6. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de sygeplejersker på Geriatrisk behandlingscenter, Tranehaven, der var involveret i plejen og behandlingen af Inge Toft i perioden fra den 15. til den 20. august 2002, jf. lov om sygeplejersker 5, stk 1. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere læge Bodil Raunkjær for hendes behandling af Inge Toft i den 19. og 20. august på Geriatrisk behandlingscenter, Tranehaven, jf. lægelovens 6. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på intensiv afdeling, Gentofte Amtssygehus, der var involveret i behandlingen af Inge Toft fra den 21. til den 28. august 2002, lægelovens 6. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på intensiv afdeling, Gentofte Amtssygehus, der var involveret i informationen af Inge Tofts pårørende i perioden fra den 21. til den 25. august 2002, jf. lov om patienters retsstilling 7. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske Agnete T. Schultz for hendes behandling af Inge Toft den 23. august 2002 på intensiv afdeling, Gentofte Amtssygehus, jf. lov om sygeplejersker 5, stk 1. Som oplyst, er vi pårørende ikke enige i disse afgørelser. Vi har til hvert punkt nøje beskrevet, hvad der foregik, hvilket i adskillige forhold, er ignoreret respektive ændret uden vor involvens eller accept. Vi har således taget AFGØRELSEN til efterretning under protest. Side 4 / 7

5 Kopi af indledende breve i sagen - Inge Toft Ledende afd.sygeplejerske Britta Jepsen påstår/meddeler, at Intensivafdelingens sygeplejersker har handlet korrekt. Imidlertid er det i samme journal materiale/dokumentation, der blev udleveret af overlæge Ivar Heide Gøthgen - vi - de pårørende konstaterer, at der er begået sygeplejemæssige fejl! Patientklagenævnet har fundet grundlag for at kritisere intensivsygeplejerske Jette Buchvardt for hendes behandling af Inge Toft på intensivafdelingen. Ansvarlig overlæge Ivar Heide Gøthgen, intensivafdelingen meddeler entydigt, at intensivafdelingens læger behandlede Inge Toft efter afdelingens sædvanlige retningslinier - og henviser til den omfattende dokumentation - hvoraf det fremgår, at der er sket fejl. Ivar Heide Gøthgen tilbageholdt sit kendskab til Intensivsygeplejerskens identifi cerede fejl, hvor en sygeplejerske påtaler fejlmedicinering, hvor lægereaktion først aktiveres med mange timers forsinkelse. Korrigering af fejlmedicinering må kun foretages af intensiv læge. Ligeledes blev intensiv sygeplejerske Jette Buchvardts fejl ej oplyst. Tilsvarende forhold gør sig gældende mht. fejldiagnose i medicinsk afdeling den 20. august Nævnet fi nder ikke grundlag for at kritisere denne praksis! Side 5 / 7

6 Nu kan den enkelte medborger - såvel som ansatte i sundhedssektoren, få indblik i, hvad en lille fl ænge, 2,5 cm lang og 5 mm dyb, på højre albue, der ikke blev behandlet med omhu, rettidigt og læge- og sygeplejemæssig korrekt, udviklede sig til en 3x3 cm og lige så dyb stafylokokbetændt byld af typen Aurea. Vor påstand -»Ja, Gentofte Amts Sygehus er et dødshospital«- men det er bestemt ikke vort ønske! Vi er meget vel klar over, at der, rundt på de mange afdelinger, er mange dygtige og meget engagerede og faglig kompetente medarbejdere - læger, sygeplejersker og øvrigt personale, der alle, efter omstændighederne, gør en insats for, at hjælpe vore syge medmennesker bedst muligt - de er bestemt også at fi nde på Gentofte Amtssygehus. Imidlertid er der ingen, der får ros for det, de er ansat til at gøre - dog med den undtalese, at når der ydes mere end det, der er forventet/aftalt, da refl ekteres dette omgående meget positivt af omgivelserne. Vor familie har nu fået afl ivet hele vor ældre generation efter kontakt med sygehusvæsenets læger og sygeplejersker: Flemming Toft - blev fejlopereret, hvor man samtidig glemte en tampon - døde af fejlbehandlingen som 64-årig. Inge Toft - gift med Flemming Toft - faldt og fi k en lille fl ænge på albue og dobbeltbrud af skamben - blev ligeledes fejlbehandlet med døden til følge. Kirsten Toft Eriksen - Flemming Tofts søster, deltog uinformeret i blindforsøg ifb. med brystkræft - døde som 63-årig. Sygehusvæsnets snavsede hænder og ugerninger, skal stoppes. Det ville være derfor være værdifuldt om fl ere pårørende vil gøre en lignende indsats, for at påvise yderligere fejl, for systemet har jo vist, at det ikke kan klare det indefra. Som borgere i dette samfund, skal vi stille krav om ændring af læge- og pleje kvaliteten. Vor glade friske og raske Inge Toft - mor, farmor, mormor, oldemor, som altid var en aktiv solstråle for sine venner/veninder, hun betalte den højeste pris, der kan betales - sit liv, da hun søgte hjælp blandt sine tidligere kolleger, og blev givet den laveste kvalitet, der efterfølgende blev bortforklaret og forsøgt skjult. Sådan må og skal det ikke være. Vi har derfor nu taget fat om denne sags svineri og gjort det meste synligt... tror vi!? - nu skal de ansvarlige tage fat på deres del - at få rettet på forholdene ved de forskellige ansatte, der var dårlige til deres job overfor Inge Toft. Har disse tre års fi ght været indsatsen værd, kan du spørge? Mit svar er: Ja - det har været»det«værd, men det har sin pris! Fra starten af sygeforløbet blev det klart, at der var noget galt. Trods diverse afvisninger/bortforklaringer fastholdt vi, at denne sag skal opklares - og som nævnt i artiklen, den 2nd november 2002, i Ekstra Bladet, opfordrede vi fra starten sygehuset med følgende overskrift:»indrøm dog jeres fejl«. Det ville sygehuset ansvarlige ledere ikke - vel vidende, at alle vidste, at der var begået fejl. Forsøget på at misinformere lykkedes ikke. Tilsidst kom det frem, at man begik fejl! Ekstra Bladet, 1. oktober 2005 Artiklen kan læses på internettet: Vi er fuldt ud klar over, at den»kritik«/påtale som lægerne og sygeplejersken har modtaget fra Patientklagenævnet - er en kort skrivelse, der dumper ind af døren. Den tilskrives ikke nogen større betydning/konsekvens - m e n, den enkelte er nu klar over, at der er attention på vedkommende - ikke blot fra ledelser og kolleger - men der er sandelig også fra den øvrige offentlighed, interesse om den enkeltes faglige kvalitet og formåen. Kommende patienters valg af læge/sygeplersker såvel som hospitalsvalg, vil i fremtiden blive med øget fokus på den enkeltes personlige faglige præstationer og behandlingsresultater, hvor»en ren log-bog«er en nødvendighed. Denne meget tidskrævende patientklagesag, er nu defi nitiv afgjort. Sagens mange forskellige dokumenter/udtalelser samt Patientklagenævnets AFGØRELSE vil, i løbet af de kommende måneder, blive arkiveret og offentliggjort - på internettets adresse: Side 6 / 7

7 Vi har konstateret, at Gentofte Amts Sygehus har iklædt sig et nyt image:»det Ny Gentofte«. På 1,5 år er det lykkedes, at vende den meget negative patientvurdering - påstås det! Samtidig bruger ledelsen ord som: Fremtidens behandling til fremtidens patienter. Vi finder ligeledes betegnelser som: Knalddygtige medarbejdere - måske kunne dette udsagn yderligere forstærkes ved ordet: Knaldhamrende-dygtige?! Spørgsmålet er så, tror vi på det? Et universitets-hospital og uddannelsesinstitution, hvor patienterne typisk lades alene til de meget forskellige læge- og intensivstuderende og tilfældige tilkaldte vikarer, der ofte er uden erfarent tilsyn/kontrol - det vil vi ikke acceptere! H.C.Andersen fejres i år - kejserens nye klæder er højaktuel - ikke blot inden for medie- og underholdningsbranchen men, at vi også skal opleve eventyrlige anekdoter tilpasset dette syge-husvæsen, hvor patienterne udsættes for det samme personale, der begik fejl på fejl, og som nu blot er blevet»klædt på i de nye klæder«, det er for meget. Det er simpelthen ikke troværdigt! Det vi borgere (arbejdsgivere og bidragsydere) og patienter ønsker er, et nutidigt - opdateret og kontrolleret behandingsniveau, hvor det er muligt, at blive udskrevet i levende live. Mere end patienter bliver årligt fejlbehandlet i det danske sygehusvæsen. Heraf får ca personer alvorlige mén at leve med resten af livet. Det anslås endvidere - ifølge Patientforeningen Danmark s oplysninger, at omkring personer årligt dør af disse fejlbehandlinger. På blot fem år afl ives således uskyldige medmennesker - og dette får stadig lov til at fortsætte! Samtidig rystes og fordømmer vort lille samfund»11-september«og andre voldsomme udenlandske begivenheder, der kræver menneskeliv - det skal vi naturligvis også - men måske skulle vort sundhedssytem nu tage fat på deres egen menneskeskabte»katastrofe«: døde, og foretage en gennemgribende og meget grundig»hovedrengøring«af vort sundhedssystems manglende færdigheder, moral, holdninger, respekt for medmennesker og etik. Til dem - der udførte dårlig kvalitet - ikke kun overfor Inge Toft - men også de mange andre medborgere, du skal huske på levereglen: Behandl andre som du selv ønsker at blive behandlet! - med omhu, og rettidigt - det er kvalitet - og det forlanger vi! Du kan ikke hjælpe Inge Toft, det er for sent, men du kan ved din personlige indsats - stor eller lille - yderligere medvirke til, at bringe orden i sundhedssystemet - det opfordrer vi dig til! Med venlig hilsen Side 7 / 7

Klage over myndigheders behandling

Klage over myndigheders behandling Herning 18.10.05. Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Klage over myndigheders behandling Undertegnede skal hermed klage over diverse myndigheders behandling og afgørelser i forbindelse

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Sparring skal forebygge vold

Sparring skal forebygge vold Sparring skal forebygge vold I Hjørring lærer ældreplejens medarbejdere kollegial sparring for at mindske fysisk og psykisk vold. Af Britta Lundqvist En kollega har været udsat for et kvælningsforsøg,

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Susanne Lyngbo, Nykøbing Sj. Jeg har ingen problemer mere med ømt tandkød, blødende tandkød eller huller. Den er bare fantastisk.

Susanne Lyngbo, Nykøbing Sj. Jeg har ingen problemer mere med ømt tandkød, blødende tandkød eller huller. Den er bare fantastisk. For at beskrivelsen af PARODOL ikke skal stå helt alene, har vi i tillad os at nedskrive, hvad nogle af vore kunder spontant eller adspurgt har udtalt gennem det seneste stykke tid. Alle har givet deres

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Navn _Spare og Låneforeningen for Lærere og Lærerinder i Odense Helbredserklæring L Adresse Policenr. 646 972 516 0 Helbredsoplysninger for: Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Adresse Postnr. og by Ved besvarelse

Læs mere

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Patienthistorie Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Har meget lidt syn på højre øje (ca. 10%), hvilket skyldes en medfødt synsfejl. Min mor, som i dag er 87

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Der er massive angreb af skimmelsvamp i venteværelset ved ambulatoriet vedr. hofteoperationer på Silkeborg Sygehus.

Der er massive angreb af skimmelsvamp i venteværelset ved ambulatoriet vedr. hofteoperationer på Silkeborg Sygehus. ----- Original Message ----- From: To: at@at.dk Sent: Monday, January 20, 2014 5:06 PM Subject: Skimmel på Silkeborg Sygehus Til Arbejdstilsynet Jeg vil hermed anmode Arbejdstilsynet om at gå ind i følgende

Læs mere

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Netværksm rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Opstart af klinisk etisk komite Arbejdsgruppe februar 2009 Line Gessø Hansen Fællestillidsmand

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri Dansk Erhverv Aftale med Psykologgruppen af 1984 om Psykologisk krisehjælp ved vold/røveri Ét nummer ét opkald Dan Kontrol 70 22 19 84 (svarer hele døgnet) Dan Kontrol tager imod dit opkald og modtager

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Patientforsikringen sælger ikke forsikringer, men giver erstatning, hvis en patient får en skade. Derfor hedder vi

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Referat fra hold 35s konference Organdonation til dig fra mig Gi livet videre

Referat fra hold 35s konference Organdonation til dig fra mig Gi livet videre Referat fra hold 35s konference Organdonation til dig fra mig Gi livet videre Dato: Den 23. februar 2012 kl. 09.30 14.00 Sted: Referenter: Deltagere: Handelsfagskolen i Skåde Tina Rindahl Petersen, Jane

Læs mere

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København REFERAT 7 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database 25.august 2008 Kommunehospitalet, København Tilstede Anette Damkier, Palliativt team, Fyn Thomas Feveile, Sankt Lukas Hospice (repræsenterer

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

I tilfælde af et seksuelt overgreb...

I tilfælde af et seksuelt overgreb... I tilfælde af et seksuelt overgreb... Seksuelle overgreb forekommer alle vegne i samfundet. Som vi har set i de senere år, forekommer de også i Den katolske Kirke. De er også forekommet i vort eget bispedømme

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Køb bogen i boghandlen eller på www.turbine.dk

Køb bogen i boghandlen eller på www.turbine.dk Glade Chefer Glade Chefer Af initiativtager og medforfatter Iver R. Tarp Journalistisk bearbejdelse ved Trine Wiese Iver R. Tarp og Trine Wiese TURBINE forlaget 2011 Forlagsredaktør: Marie Brocks Larsen

Læs mere

Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd. For Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. i Region Syddanmark

Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd. For Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. i Region Syddanmark Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd For i Region Syddanmark 2. udgave, 2. oplag godkendt i DRS den 24. august 2000 3. udgave 2. oplag godkendt i DRS den 5.februar 2009 1 Lovmæssig

Læs mere

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 Deltagerliste (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 ÅRGANG 2009 Ghita Sausdal HR-specialist Københavns Kommune Jan Lavdal Forstander Solglimt Lilian Vium Forstander Sandfeldgården Lisbeth Muurholm

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling udgivet af: indenrigs- og sundhedsministeriet slotsholmsgade 10-12 1216 københavn k. telefon:

Læs mere

Klageformular. Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget

Klageformular. Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget Tlf.: 3866 5000 E-Mail:regionh@regionh.dk Klageformular Klager over privatpraktiserende tandlæger

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige

Læs mere

NYHEDSBREV. Et begivenhedsrigt år. December 2013. Cambodja

NYHEDSBREV. Et begivenhedsrigt år. December 2013. Cambodja NYHEDSBREV December 2013 Cambodja Et begivenhedsrigt år Solen skinner fra en næsten skyfri himmel, temperaturen har lige sneget sig op over de 25 grader (efter en lidt kølig periode...), træerne foran

Læs mere

Afdelingens supplerende information til sygehusets beredskabsplan.

Afdelingens supplerende information til sygehusets beredskabsplan. Journal nr.: Infonet-DokID140981 Dato: 03.12.2013 Udarbejdet af: Afdelingsledelsen, Psykiatrisk Afdeling Svendborg E-mail: Psyk.Svendborg@rsyd.dk Telefon: 63202323 Afdelingens supplerende information til

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus

Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus Jeg hedder Pia Danesol og er en årgang 1951. September 2007 tog jeg mit 1. kursus i McGuire-teknik for stammere. Det var kort tid før, at jeg påbegyndte min uddannelse til

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Kortlægning af patientdagbøger i danske intensivafdelinger

Kortlægning af patientdagbøger i danske intensivafdelinger Kortlægning af patientdagbøger i danske intensivafdelinger Ingrid Egerod Seniorforsker, PHD København, Danmark Patientdagbøger Ingrid Egerod 1 Projektgruppe Ingrid Egerod spl., cand.cur., PHD projektleder

Læs mere

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest Amtssygehuset i Herlev Sygelejevielse Der skelnes mellem a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest b. nødvielse, d.v.s. vielse ved sygelejet, hvor der ikke er tid til at indhente prøvelsesattest.

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST.

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST. TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Peter / Karina Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt: opsætning af

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Alle pc er opgraderes til Windows 7

Alle pc er opgraderes til Windows 7 Nr. 26 19. august 2014 INDHOLD: Windows 7 udrulles på alle pc er Et år med patienthotellet Brugerproces om nyt hospital Kom til sundhedsdage Vicedirektør fratræder Alle pc er opgraderes til Windows 7 Nordsjællands

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 Sag 89/2012 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere