Ole Toft Oktober

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ole Toft Oktober - 2005"

Transkript

1 Medio november 2002, blev nedenfor viste beretning om Inge Toft s afl ivning offentliggjort, med opfordringen til hver enkelt læser: Tænk selv! Patientklagenævnet har nu den 25. august siden anmeldelsen den 22. september anvendt knap 3 år - eller helt præcist 1098 dage - truffet endelig AFGØRELSE, der præciserer, hvem der gjorde hvilke fejl - hvilket blev benægtet ved to møder afholdt på Gentofte Amts Sygehus, i dagene kort efter Inge Tofts afl ivning. Vicedirektør Niels H. Holländer og de to ansvarlige overlæger Carsten Tørholm og overlæge Ivar Heide Gøthgen var indkaldt og tilstede. Mødets formål var, at få oplyst: 1) hvilke behandlingsmæssige fejl, der var gjort på Gentofte Amts Sygehus - 2) påtale af misinformation og konstaterede fejl - 3) efterlyse den forsvundne dødsattest samt - 4) meddele ovennævnte ledelse, at Gentofte Amts Sygehus ville blive politianmeldt. På samme møde blev det af de to overlæger oplyst, at behandlingsforløbet efter deres lægelige vurdering var korrekt. Den Intensiv ansvarlige overlæge - Ivar Heide Gøthgen henviste til den omfattende dokumentation i sygeforløbet. Ved vor senere efterfølgende nøje gennemgang af dokumentationen, konstaterer vi pårørende, at der er sket fejl - både lægelig såvel som sygeplejemæssig, som nu tre år efter - af Patientklagenævntes defi nitive Afgørelse, er begrundede påtaler til henholdvis medicinsk afdeling og intensivafdelingen. Vor beretning fra 2002 og offentliggørelsen af den efterfølgende involverede dokumentation og afgørelse har fi re formål: Det første er, at belyse og vise, hvor galt det står til med patientbehandlingen - i Inge Toft s tilfælde - på Gentofte Amts Sygehus og på genoptræningscentret Tranehaven, hvor Inge Toft fejlagtigt blev visiteret til. Det andet formål er, at aktivere de øverste sundhedspolitiske systemer (Folketing og Amt(er)) og uddannelsesinstitutioner med et dokumenteret eksempel på de mange fatale behandlingsfejl, der konkret forekom i forbindelse med en tilsyneladende uskyldig udseende mindre fl ænge i en albue, der pga. sjusk i starten og undervejs i behandlingsforløbet medførte den senere beslutning om afl ivning. Det tredje formål er, at få identifi ceret, stoppet og korrigeret diverse personer, overlæger, reservelæger og øvrigt plejepersonale, der tilsidesætter vedtagne behandlingsprocedurer, eller blot er uvidende om deres fag, respektive ikke er ajourført lægefagligt og/eller medicinsk / plejemæssigt. Det fjerde formål - det aller-vigtigste - er, at sikre fl ere ældre medborgere således, at de undgår samme tragiske skæbne som Inge Toft. Tænk selv! Skrevet af pårørende: Ole- og Jesper Toft, Kronprinsessegade 26, København. Må vi præsentere Inge Toft - mor, svigermor, farmor, og oldemor. Tidligere lægesekretær på samme sygehus, som hun nu er død på. Inge Toft blev 84 år, var frisk, og klarede sig helt ved egen hjælp. Var aktiv og interesseret i verden omkring sig. Inge Toft var bl.a. medlem af Ældre Sagen, og deltog i mange arrangementer. Hun gik mange ture - specielt ved Øresund, hvor hun nød den langstrakte havudsigt, og naturens storhed. Inge Toft mistede i1977 sin elskede mand Flemming, der syv år tidligere var blevet fejlopereret, med et efterfølgende langt sygeforløb. Flemming Toft døde desværre som 64-årig. De nåede dog tilsidst, at få fem positive år sammen. Til salg - pr. 1. november Se iøvrigt internet: www ingetoft.dk kopier af journaler, politianmeldelse, anmeldelse til patientklagenævn m.m. Inge Toft s praktiske bolig på 85 m2 - med terrasse og lille have. Dette er en advarsel til alle ældre og specielt deres pårørende. (Burde også læses af KAS-Gentoftes personale.) Er Københavns Amtssygehus i Gentofte et dødshospital? Sådan forløb en frisk og aktiv 84-årig dames sidste 18 dage. Inge Toft solgte herefter sit store hus på 350 m 2,, og købte et overkommeligt dejligt lille hus med lidt have til, hvor familien og alle hendes veninder igennem årene, har haft mange meget hyggelige timer sammen. Familien, der nu består af to sønner Ole (58 år) og Jesper (56 år), er begge gift, og har tilsammen 5 børn, hvortil kommer 3 børnebørn, samt mange meget gode venner af familierne. Henover sommeren er der altid tradition for, at operakoncerten i Søndermarken bliver drøftet, og igen i år, blev det besluttet, at der skulle»reserveres«plads foran senen. Et vennepar tog den opgave på sig, og ankom adskillige timer før aftenens koncert - lørdag den, 10. august Klokken 17, var alle på vej til Søndermarken, spændte og forventningsfulde. Alt summede omkring familien - og stemningen var fyldt med glæde, lidt godt til maven, suppleret med lidt vin. En - kort beskrevet - fuldendt ramme, hvor bl.a. familien fra Israel med oldebarnet også var med. Omgivelserne, de smukke store ege- og bøgetræer, blev smukt oplyst af solen, der skabte en herlig lun sommeraften. Som det ses af billedet, ånder alt i idyl......ca. tre timer senere, kl , starter et mareridt med dødelig udgang... Søndermarken, lørdag, den 10. august -2002, klokken 18.30, Inge Toft nyder livet - med familien - yngste søn med oldebarn, barnebarn og nære venner. Denne beretning kan hentes på internettet: Sidtsnævnte forhold kan imidlertid ikke lade sig gøre, med mindre de tre førnævnte forhold er gjort. Det er derfor afgørende, at bl.a. denne sag - Inge Toft s behandlingsforløb - kortlægges og offentliggøres med henblik på at sikre, at hvad der blev forsøgt bevidst skjult, nu bliver synligt og kan bearbejdes. Dette kan herefter danne basis for efteruddannelse af personalet, så kvaliteten i udførelsen af det daglige sygehusarbejde, kan blive gjort rigtigt fra starten af et behandlingsforløb. Alle skal gøre deres indsats med omhu og pligtopfyldelse for at undgå, at arbejdspladsen får prædikatet og bliver betegnet værende: Et dødshospital. Kirke Værløsevej 16 - DK Værløse Tel: +(45) Fax: +(45) Mobil: +(45) Side 1 / 7

2 Der er noget rivende galt med behandlingen af en meget stor gruppe patienter. Vi har, siden vi startede denne kvalitetsundersøgelse - årsag/virkning og konsekvensundersøgelse, oplevet, at der blandt det involverede personale - lige fra øverste ansvarlige sygehusledelse, jurister, overlæger, reservelæger, sygeplejerseker og vikarer, er personale, der har dækket over fakta, ved misinformationer, fortielser af sandheder, midlertidig tab af hukommelse om de forskellige behandlingsmæssige forhold, som medførte, at vi pårørende, af læge Ivar Heide Gøthgen, blev tvunget til at træffe den nådesløse beslutning om, at afl ive vores moder Inge Toft, efter 18 dages sygepleje. Som pårørende har vi oplevet et behandlingsforløb, hvor vi helt fra starten af det 1ste besøg på Gentofte Amts Sygehus, den 10. august og efterfølgende, blev klar over, at der var noget aldeles galt med, hvad der foregik. Magtesløse måtte vi se vor allerkæreste blive systematisk afl ivet. Dette katastrofale behandlingsforløb medførte, at vi pårørende forberedte os til en konfrontation med dette syge hus - og sundhedssystem, med dets mange forskellige involverede ledere, læger og plejepersonale. Samme beretning blev lagt ud på Internettet, hvor hjemmesiden bl.a. fi ndes under søgemaskinen Jubii: Fejlbehandling. Den 1.ste august 2005 havde personer besøgt denne hjemmeside. Politiet blev involveret fra starten i september 2002, idet hospitalets offi cielle dødsanmeldelse til politiet, ikke var i overensstemmelse med det faktiske sygeforløb. Samme dødsattest var på mystisk vis forsvundet. Inge Toft s jordiske rester blev derfor forlangt obduceret, for bl.a. at udelukke unødvendige efterfølgende vurderinger/påstande om Inge Tofts almene sundhedstilstand. Embedslægen blev samtidig involveret i sagen. Den 22. september , blev sagen anmeldt til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Vi henvendte os til dagspressen - Berlingske Tidende, hvor vi ønskede en offentliggørelse af dette sygebehandlingsforløb. Journalisten, Trine Munk Pedersen, oplyste, at hendes forskellige lægekontakter og rådgivere, ud fra det rimelig omfattende udleverede materiale, ikke kunne se, at der var begået fejl. Herefter henvendte vi os til Ekstra Bladet, der fi k tilsvarende dokumentationsmateriale udleveret. Journalisten Morten Bruun valgte, at undersøge sagens forløb nøjere, og det blev efterfølgende besluttet at bringe artiklen som vist ovenfor. I denne måned - august er det som nævnt mere end 1098 dage siden, vi politianmeldte KAS-Gentofte og afl everede vor anmeldelse til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Vi har tålmodigt ventet på, at denne sag blev færdigbehandlet af de mange specialister, der er blevet involveret i opklaringen af, hvad der hændte og hvem, der fejlbehandlede Inge Toft i hendes sidste 18 dage på KAS-Gentofte. Som pårørende bad vi om fuld aktindsigt, og fi k naturligvis også dette, foranlediget af, at vi meget tidligt i Inge Toft s sygeforløb, kunne konstatere, at behandlingsforløbet ikke var, som det skulle være. Der måtte være noget gået galt. Vi har således modtaget kopier af, hvad vi var vidende om eksisterede vedrørende journaler på hospitalet. Visse journaler fi k vi med 5 måneders forsinkelse. Vi har senere modtaget al korrespondance fra og til Embedslægen, ligesom vi fra Patientklagenævnet, har modtaget de specialistudtalelser, der løbende er tilført sagens akter. Vi konstaterer nu, at Patientklagenævnets sagsbehandler Henrik Kristensen, i sin bearbejdning af vor klage med tilhørende informationer, på fl ere områder, har ignoreret respektive ændret væsentligt i vore faktuelle informationer og indsigelser/ påtaler, hvilket har medført, at Nævnets Afgørelse, dateret 25. august 2005, desværre bærer præg af faglig kammerateri, idet omskrivningerne i adskillige tilfælde udelader vigtige faktuelle informationer, der følgelig frikender afdelinger/læger etc. for påtaler. Vi er således ikke enige i fl ere af afgørelserne. Side 2 / 7

3 Nævnet har på syv klagepunkter truffet 11 afgørelser, som på fl ere punkter tager udgangspunkt i førnævnte omskrivninger, som vi gentagne gange - senest kommenteret den 7. juli d.å., har påtalt ikke er korrekte. Vi har noteret os dette, og konstaterer ligeledes, at denne sags handlingsforløb, udvikling og bedømmelse må karakteriseres, som groft krænkende over for patienten Inge Toft og de pårørende, der har oplevet et, på væsentlige områder, ganske andet behandlingsforløb. Inge Toft blev fejldiagnostiseret og fejlmedicineret, samtidig blev hendes nyrer overbelastet. Tilsidst endte hopitalsbehandlingen med, at hendes organer - nyrer, lever og hjerte - brød sammen. Inge Toft druknede bogstaveligt talt indefra, med mere end 12 liter for meget væske i kroppen, samtidig med, at den frygtede stafylokok Aurea havde fået 17 dage til eksplosivt at formere sig i, og totalforgiftede hende, hvorfor beslutningen den 26. august om afl ivning blev eksekveret, hvorefter Inge Toft s krop kollapsede to dage senere. For at gøre opmærksom på forholdene på KAS-Gentofte besluttede vi, at Inge Toft s katastrofale sygdoms- og behandlingsforløb, skulle publiseres til de relevante instanser, der direkte og indirekte er/har besluttende myndighed med hensyn til patientbehandling. Vor beretning blev i november 2002 fremsendt til: Sundhedsministeriet og ministeren. Folketingets Sundhedsudvalg - medlemmer og formand. Amtsrådsforeningen - medlemmer og formand. Københavns Amts Sygehusvæsen - direktion. Københavns Amts Sygehusudvalg - og formand samt borgmester. Hospitalerne under HS - Hvidovre og Rigshospitalet. Hospitalerne i: Ålborg, Århus, Vejle, Odense, Hillerød og Roskilde. Sygeplejeskolerne i Danmark. Dansk Sygeplejeråd. Dansk forening. Dansk Medicinsk Selskab. Foreningen af unge læger. Helse. Ældresagen. Vi opfordrede hver enkelt modtager til at: Tænke selv - Er Københavns Amts Sygehus et dødshospital? På Inge Toft s vegne og som vidner, skal vi hermed bekræfte svaret, der er et klart : Ja - desværre! Det er konstateret, at blandt de nedenfor nævnte involverede - sygehusledelsen, læger og plejepersonale m.fl., er der adskillige, der begik fejl, men fælles for a l l e er, at ingen - ikke een eneste - officielt - under opholdet på hospitalet, meddelte/informerede os pårørende om, at der var begået flere fejl - vel vidende, at alle, bl.a. fra de forskellige morgenkonferencer/møder og briefinger, vidste om det. Det skal dog oplyses, at 2 ansatte, på forskellige tidspunkter i behandlingsforløbet, opfordrede os til at klage over, hvad der var hændt, men samme to ville ikke kommentere hvorfor - det har vi så efterfølgende fundet forklaringen på! Inge Toft s 18 dages sygeforløb blev varetaget af mere end 57 fagpersoner, der var involveret i behandlingen, sygeplejen, og som mere eller mindre efterfølgende blev indraget i opklaringsarbejdet. KAS-Gentofte: Thomas Møller Thomsen Sygehus direktør (fratrådt) Henning Daugaard Sygehus direktør Niels H. Holländer Vicedirektør (fratrådt) Torben Laurén Vicedirektør Liselotte Wittendorff Sygehusjurist Ivar Heide Gøthgen Carsten Tørholm Bent Husum Ole Lamberg Poul Ejnar Jensen Thorbjørn G. Christiansen Lars Nielsen Gunnar Larsson Professor Carsten Laybourn Praktiserende læge Rikke Haahr Hansen studerende Lars A. G. Konradsen Michael B. Hansen AK B. Paaske Nana Balslev Niels Dreisler Thomas Rohde Layla Henry Abdulahad Simone Bjerregård Sneppen Mohammed Nassar Hasskov Carsten Stadeager Rikke Helsted Torben Lorentzen Anna Gert Jensen Klaus Harager Ebbe Langholz C. Kock Hansen Noemi B. Andersen Birgit Thage A. Ulrich D. Christensen Britta Jepsen Afdelingssygeplejerske Jytte Rønnow Jessen Oversygeplejerske Anne-Mette Midtgaard Oversygeplejerske Bengta Madsen Oversygeplejerske Lone Andersen Jesper Dradrach Marianne Grove Vikar # 5 Vikar-sygeplejerske Vikar # 6 (Jette Buchvardt) Vikar-sygeplejerske Vikar # 7 Vikar-sygeplejerske Lone Andersen Troels U. Carstensen Anne Rasmussen Vikar-sygeplejerske Merete H. Uldbjerg Susanne Steincke Hanne Dalsgaard Vikar # 12 Vikar-sygeplejerske Agnete Transø Schultz - under uddannelse til intensivsygeplejerske Tranehaven: Mikael Kristensen Bodil Raunkjær Merete Thorsen Helle Riber Edith Myrhøj Anne Marie Jensen Susanne Pedersen Lise Verner Larsen Christina Jensen lig chef Afdelingssygeplejerske Sygehjælper Sygehjælper Medicinstuderende Patientklagenævnet: Henrik Kristensen Sagsbehandler Morten Charles Aksel Otkjær Nielsen Lone Markussen Karen Vilsgaard Anni Andersen indstillet af Forbrugerrådet Lone Møller indstillet af Amtsrådsforeningen Side 3 / 7

4 Således foreligger Sundhedsvæsenets Patientklagenævns Afgørelse, afgjort på et møde den 25. august CPR-nr Den 25. august 2005 På baggrund af en sag rejst af har Patientklagenævnet på et møde truffet følgende: AFGØRELSE Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere administrativ overlæge Carsten Tørholm for sin manglende udfærdigelse af en instruks for den lægestuderende, som behandlede Inge Toft den 10. august 2002 på skadestuen, Amtssygehuset i Gentofte, jf. lægelovens 6. Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge Niels Dreisler for hans behandling af Inge Toft den 20. august 2002 på medicinsk afdeling, Gentofte Amtssygehus jf. lægelovens 6. Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere sygeplejerske Jette Buchvardt for hendes behandling af Inge Toft den 22.og 23. august 2002 på intensiv afdeling Gentofte Amtssygehus, jf. lov om sygeplejersker 5, stk 1. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske Marianne Grove for hendes behandling af Inge Toft den 10. august 2002 på skadestuen, Amtssygehuset i Gentofte, jf. lov om sygeplejersker 5, stk 1. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge Carsten Laybourn for hans behandling af Inge Toft den 12. august 2002, jf. lægelovens 6. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på ortopædkirurgisk afdeling, Gentofte Amtssygehus, der var involveret i behandlingen af Inge Tofte i perioden fra 12. til den 15. august 2002, lægelovens 6. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de sygeplejersker på Geriatrisk behandlingscenter, Tranehaven, der var involveret i plejen og behandlingen af Inge Toft i perioden fra den 15. til den 20. august 2002, jf. lov om sygeplejersker 5, stk 1. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere læge Bodil Raunkjær for hendes behandling af Inge Toft i den 19. og 20. august på Geriatrisk behandlingscenter, Tranehaven, jf. lægelovens 6. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på intensiv afdeling, Gentofte Amtssygehus, der var involveret i behandlingen af Inge Toft fra den 21. til den 28. august 2002, lægelovens 6. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på intensiv afdeling, Gentofte Amtssygehus, der var involveret i informationen af Inge Tofts pårørende i perioden fra den 21. til den 25. august 2002, jf. lov om patienters retsstilling 7. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske Agnete T. Schultz for hendes behandling af Inge Toft den 23. august 2002 på intensiv afdeling, Gentofte Amtssygehus, jf. lov om sygeplejersker 5, stk 1. Som oplyst, er vi pårørende ikke enige i disse afgørelser. Vi har til hvert punkt nøje beskrevet, hvad der foregik, hvilket i adskillige forhold, er ignoreret respektive ændret uden vor involvens eller accept. Vi har således taget AFGØRELSEN til efterretning under protest. Side 4 / 7

5 Kopi af indledende breve i sagen - Inge Toft Ledende afd.sygeplejerske Britta Jepsen påstår/meddeler, at Intensivafdelingens sygeplejersker har handlet korrekt. Imidlertid er det i samme journal materiale/dokumentation, der blev udleveret af overlæge Ivar Heide Gøthgen - vi - de pårørende konstaterer, at der er begået sygeplejemæssige fejl! Patientklagenævnet har fundet grundlag for at kritisere intensivsygeplejerske Jette Buchvardt for hendes behandling af Inge Toft på intensivafdelingen. Ansvarlig overlæge Ivar Heide Gøthgen, intensivafdelingen meddeler entydigt, at intensivafdelingens læger behandlede Inge Toft efter afdelingens sædvanlige retningslinier - og henviser til den omfattende dokumentation - hvoraf det fremgår, at der er sket fejl. Ivar Heide Gøthgen tilbageholdt sit kendskab til Intensivsygeplejerskens identifi cerede fejl, hvor en sygeplejerske påtaler fejlmedicinering, hvor lægereaktion først aktiveres med mange timers forsinkelse. Korrigering af fejlmedicinering må kun foretages af intensiv læge. Ligeledes blev intensiv sygeplejerske Jette Buchvardts fejl ej oplyst. Tilsvarende forhold gør sig gældende mht. fejldiagnose i medicinsk afdeling den 20. august Nævnet fi nder ikke grundlag for at kritisere denne praksis! Side 5 / 7

6 Nu kan den enkelte medborger - såvel som ansatte i sundhedssektoren, få indblik i, hvad en lille fl ænge, 2,5 cm lang og 5 mm dyb, på højre albue, der ikke blev behandlet med omhu, rettidigt og læge- og sygeplejemæssig korrekt, udviklede sig til en 3x3 cm og lige så dyb stafylokokbetændt byld af typen Aurea. Vor påstand -»Ja, Gentofte Amts Sygehus er et dødshospital«- men det er bestemt ikke vort ønske! Vi er meget vel klar over, at der, rundt på de mange afdelinger, er mange dygtige og meget engagerede og faglig kompetente medarbejdere - læger, sygeplejersker og øvrigt personale, der alle, efter omstændighederne, gør en insats for, at hjælpe vore syge medmennesker bedst muligt - de er bestemt også at fi nde på Gentofte Amtssygehus. Imidlertid er der ingen, der får ros for det, de er ansat til at gøre - dog med den undtalese, at når der ydes mere end det, der er forventet/aftalt, da refl ekteres dette omgående meget positivt af omgivelserne. Vor familie har nu fået afl ivet hele vor ældre generation efter kontakt med sygehusvæsenets læger og sygeplejersker: Flemming Toft - blev fejlopereret, hvor man samtidig glemte en tampon - døde af fejlbehandlingen som 64-årig. Inge Toft - gift med Flemming Toft - faldt og fi k en lille fl ænge på albue og dobbeltbrud af skamben - blev ligeledes fejlbehandlet med døden til følge. Kirsten Toft Eriksen - Flemming Tofts søster, deltog uinformeret i blindforsøg ifb. med brystkræft - døde som 63-årig. Sygehusvæsnets snavsede hænder og ugerninger, skal stoppes. Det ville være derfor være værdifuldt om fl ere pårørende vil gøre en lignende indsats, for at påvise yderligere fejl, for systemet har jo vist, at det ikke kan klare det indefra. Som borgere i dette samfund, skal vi stille krav om ændring af læge- og pleje kvaliteten. Vor glade friske og raske Inge Toft - mor, farmor, mormor, oldemor, som altid var en aktiv solstråle for sine venner/veninder, hun betalte den højeste pris, der kan betales - sit liv, da hun søgte hjælp blandt sine tidligere kolleger, og blev givet den laveste kvalitet, der efterfølgende blev bortforklaret og forsøgt skjult. Sådan må og skal det ikke være. Vi har derfor nu taget fat om denne sags svineri og gjort det meste synligt... tror vi!? - nu skal de ansvarlige tage fat på deres del - at få rettet på forholdene ved de forskellige ansatte, der var dårlige til deres job overfor Inge Toft. Har disse tre års fi ght været indsatsen værd, kan du spørge? Mit svar er: Ja - det har været»det«værd, men det har sin pris! Fra starten af sygeforløbet blev det klart, at der var noget galt. Trods diverse afvisninger/bortforklaringer fastholdt vi, at denne sag skal opklares - og som nævnt i artiklen, den 2nd november 2002, i Ekstra Bladet, opfordrede vi fra starten sygehuset med følgende overskrift:»indrøm dog jeres fejl«. Det ville sygehuset ansvarlige ledere ikke - vel vidende, at alle vidste, at der var begået fejl. Forsøget på at misinformere lykkedes ikke. Tilsidst kom det frem, at man begik fejl! Ekstra Bladet, 1. oktober 2005 Artiklen kan læses på internettet: Vi er fuldt ud klar over, at den»kritik«/påtale som lægerne og sygeplejersken har modtaget fra Patientklagenævnet - er en kort skrivelse, der dumper ind af døren. Den tilskrives ikke nogen større betydning/konsekvens - m e n, den enkelte er nu klar over, at der er attention på vedkommende - ikke blot fra ledelser og kolleger - men der er sandelig også fra den øvrige offentlighed, interesse om den enkeltes faglige kvalitet og formåen. Kommende patienters valg af læge/sygeplersker såvel som hospitalsvalg, vil i fremtiden blive med øget fokus på den enkeltes personlige faglige præstationer og behandlingsresultater, hvor»en ren log-bog«er en nødvendighed. Denne meget tidskrævende patientklagesag, er nu defi nitiv afgjort. Sagens mange forskellige dokumenter/udtalelser samt Patientklagenævnets AFGØRELSE vil, i løbet af de kommende måneder, blive arkiveret og offentliggjort - på internettets adresse: Side 6 / 7

7 Vi har konstateret, at Gentofte Amts Sygehus har iklædt sig et nyt image:»det Ny Gentofte«. På 1,5 år er det lykkedes, at vende den meget negative patientvurdering - påstås det! Samtidig bruger ledelsen ord som: Fremtidens behandling til fremtidens patienter. Vi finder ligeledes betegnelser som: Knalddygtige medarbejdere - måske kunne dette udsagn yderligere forstærkes ved ordet: Knaldhamrende-dygtige?! Spørgsmålet er så, tror vi på det? Et universitets-hospital og uddannelsesinstitution, hvor patienterne typisk lades alene til de meget forskellige læge- og intensivstuderende og tilfældige tilkaldte vikarer, der ofte er uden erfarent tilsyn/kontrol - det vil vi ikke acceptere! H.C.Andersen fejres i år - kejserens nye klæder er højaktuel - ikke blot inden for medie- og underholdningsbranchen men, at vi også skal opleve eventyrlige anekdoter tilpasset dette syge-husvæsen, hvor patienterne udsættes for det samme personale, der begik fejl på fejl, og som nu blot er blevet»klædt på i de nye klæder«, det er for meget. Det er simpelthen ikke troværdigt! Det vi borgere (arbejdsgivere og bidragsydere) og patienter ønsker er, et nutidigt - opdateret og kontrolleret behandingsniveau, hvor det er muligt, at blive udskrevet i levende live. Mere end patienter bliver årligt fejlbehandlet i det danske sygehusvæsen. Heraf får ca personer alvorlige mén at leve med resten af livet. Det anslås endvidere - ifølge Patientforeningen Danmark s oplysninger, at omkring personer årligt dør af disse fejlbehandlinger. På blot fem år afl ives således uskyldige medmennesker - og dette får stadig lov til at fortsætte! Samtidig rystes og fordømmer vort lille samfund»11-september«og andre voldsomme udenlandske begivenheder, der kræver menneskeliv - det skal vi naturligvis også - men måske skulle vort sundhedssytem nu tage fat på deres egen menneskeskabte»katastrofe«: døde, og foretage en gennemgribende og meget grundig»hovedrengøring«af vort sundhedssystems manglende færdigheder, moral, holdninger, respekt for medmennesker og etik. Til dem - der udførte dårlig kvalitet - ikke kun overfor Inge Toft - men også de mange andre medborgere, du skal huske på levereglen: Behandl andre som du selv ønsker at blive behandlet! - med omhu, og rettidigt - det er kvalitet - og det forlanger vi! Du kan ikke hjælpe Inge Toft, det er for sent, men du kan ved din personlige indsats - stor eller lille - yderligere medvirke til, at bringe orden i sundhedssystemet - det opfordrer vi dig til! Med venlig hilsen Side 7 / 7

SOMMERLEJR EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

SOMMERLEJR EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere SOMMERLEJR 2012 EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14 landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere KOLOFON MEDLEMSBLADET LAP ER MEDLEMSBLAD FOR: LAP Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark L a n d s f o r e n i n af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark L a n d s f o r e n i n af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark September 2009 Nr. 76 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark KOrt nyt: Møde med 71-udvalget Min mening Debat... Få et gratis kurophold - på en af Danmarks psykiatriske afdelinger

Læs mere

lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere Medlemsbladet LAP er medlemsblad for: LAP Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Læs mere

Man skal nok lige lære os at kende først

Man skal nok lige lære os at kende først Man skal nok lige lære os at kende først Et inspirationshæfte om børnesamtalen FAMILIEPLEJEN DANMARK Dansk Socialrådgiverforening Forside 3 01/04/04, 10:58:16 2 Indhold 4 Vi har fået øje for børnene I

Læs mere

Motion er en form for terapi

Motion er en form for terapi Dansk Brystkræft Organisations medlemsblad I Nr. 45 I Juni 2015 I 14. årg. Motion er en form for terapi Læs mere på side 06 12 Ødem vi lever med det 17 DBO s ærespris hylder de frivillige 23 Sådan anmelder

Læs mere

førtidspensionisten Kortere sagsbehandlingstid - Ja tak!

førtidspensionisten Kortere sagsbehandlingstid - Ja tak! førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 Januar 2007 Kortere sagsbehandlingstid - Ja tak! Forsidefoto: Carl-Erik Nielsen

Læs mere

Den Direkte. Tag et nummer - og bliv behandlet når du altså engang har fået stillet en diagnose

Den Direkte. Tag et nummer - og bliv behandlet når du altså engang har fået stillet en diagnose Den Direkte fra PATIENTFORENINGEN Nr. 2-2009 Tag et nummer - og bliv behandlet når du altså engang har fået stillet en diagnose se side 5 Læs om den lange udredning, der forhindrer patienter i at søge

Læs mere

Når demente bliver væk En hundeførers oplevelser Magtanvendelse et dilemma. Nr. 3 18. årgang september 2008. Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Når demente bliver væk En hundeførers oplevelser Magtanvendelse et dilemma. Nr. 3 18. årgang september 2008. Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold: Når demente bliver væk En hundeførers oplevelser Magtanvendelse et dilemma Nr. 3 18. årgang september 2008 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold LEDER Udgives af Alzheimerforeningen Sankt

Læs mere

Ledernes trivsel og arbejdsglæde

Ledernes trivsel og arbejdsglæde HISTORIESTAFETTEN Ledernes trivsel og arbejdsglæde 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø i en travl hverdag 1 LEDERNES

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Marts 2014 Nr. 95 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Temadage / landsmøde Formandens beretning 2013 Folketingets 71-tilsyn Medicinering

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

De raske har ikke brug for en læge - det har de syge

De raske har ikke brug for en læge - det har de syge und trømmen 15 06 13. OKTOBER - 5. ÅRGANG Ready to take-off Bariatrisk Center i Fakse er netop åbnet. Palle lagde krop til, da portørerne viste, hvordan man træner i at flytte rundt med en voksen mandsperson

Læs mere

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Et undervisnings- og demokratiprojekt for 9.- og 10.-klasser.

Et undervisnings- og demokratiprojekt for 9.- og 10.-klasser. ETISK FORUM FOR UNGE Organdonation - LIVET OG DØDEN Et undervisnings- og demokratiprojekt for 9.- og.-klasser. ETISK FORUM FOR UNGE Etisk Forum for Unge 2011 Organdonation - livet og døden ISBN: 978-87-91112-93-5

Læs mere

Personlige erfaringer med kræft

Personlige erfaringer med kræft Preben D. Olesen skriver om sin hustru Hannes kræftsygdom. Han fortæller om hendes sygdomsforløb, mødet med sundhedsvæsenet og om at være pårørende. På side 14 kan du læse Prebens søns rørende tale til

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Drop-in SYGEPLEJERSKEN. har slået hul på ventelisten. Tillid til ledelsen vigtigere end indflydelse 5. Med på job: En mere personlig stuegang 18

Drop-in SYGEPLEJERSKEN. har slået hul på ventelisten. Tillid til ledelsen vigtigere end indflydelse 5. Med på job: En mere personlig stuegang 18 Tillid til ledelsen vigtigere end indflydelse 5 Med på job: En mere personlig stuegang 18 Akutte patienter oplever flere smerter 36 Dansk sygeplejerske i Afghanistan 40 SYGEPLEJERSKEN 11. a u g u s t 2

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

TABT ARBEJDSFORTJENESTE

TABT ARBEJDSFORTJENESTE TABT ARBEJDSFORTJENESTE ET KOMMUNALPOLITISK TAG SELV BORD AF UFFE THORNDAHL FHV. BORGMESTER FHV. FOLKETINGSMEDLEM MMXIV 2 3 Forord Ledelsen står under folkets kontrol og er betinget af, at den fortsat

Læs mere

OUT. TEMA: Menneskerettigheder og psykiatri. sideren. 71-tilsynet Farlige psykiatribrugere

OUT. TEMA: Menneskerettigheder og psykiatri. sideren. 71-tilsynet Farlige psykiatribrugere Et landsdækkende brugerblad om psykiatri Nr. 41 Marts & April 2003 OUT sideren ser psykiatrien indefra TEMA: Menneskerettigheder og psykiatri 71-tilsynet Farlige psykiatribrugere Foreningen Tidsskriftet

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

Sygeplejerskers dødsårsager: kræft og selvmord Risikabelt at være medicinsk patient i kirurgisk seng

Sygeplejerskers dødsårsager: kræft og selvmord Risikabelt at være medicinsk patient i kirurgisk seng Sygeplejerskers dødsårsager: kræft og selvmord Risikabelt at være medicinsk patient i kirurgisk seng Danish Journal of Nursing nr. 11 1. juni 2007 107. årgang Fri for lægens underskrift Mistede fridage

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark oktober 2012 Nr. 89 ISSN 1396-2620 LPD avisen 1

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark oktober 2012 Nr. 89 ISSN 1396-2620 LPD avisen 1 oktober 2012 Nr. 89 avisen ISSN 1396-2620 FAGLIGT TALT... Vejledning om vederlag og godtgørelse til bistandsværger Kørselsgodtgørelse Formandens kommentar til afgørelsen fra Rigspolitiet Anstalten ved

Læs mere

Annette Klingenberg: Det giver mening at synge om brystkræft. 04 Danske hjertepuder hjælper i Belgien 16 Når brystkræftpatienten

Annette Klingenberg: Det giver mening at synge om brystkræft. 04 Danske hjertepuder hjælper i Belgien 16 Når brystkræftpatienten Dansk Brystkræft Organisations medlemsblad I Nr. 44 I I 14. årg. 04 Danske hjertepuder hjælper i Belgien 16 Når brystkræftpatienten hedder Mogens 24 Alle fortjener et godt udseende Læs mere på side 06

Læs mere