LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 3 LOKALPLANEN 1. Lokalplanens formål 4 2. Område og zonestatus 4 3. Områdets anvendelse 5 4. Udstykninger 5 5. Vej- og stiforhold m.v Teknisk forsyning 6 7. Bebyggelsens omfang og placering 6 8. Bebyggelsens ydre fremtræden 7 9. Ubebyggede arealer m.v Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforening Tilladelse fra andre myndigheder Vedtagelsespåtegning " 10 LOKALPLANENS KORTBILAG Lokalplankort bilag l Illustrationsplan bilag 2 Matrikulære forhold m.v. bilag 3

3 Beskrivelse af lokalplanens indhold. Lokalplanen omfatter et område på ca. 2,1 ha ved Edelsborgvej i Skanderborg. Området afgrænses af Ladegårdsbakken, jernbanen, industriområdet ved Danmarksvej og den eksisterende boligbebyggelse sydvest for området. En del af området, ca. 1,9 ha, er beliggende i landzone, og det er bl.a. lokalplanens formål at overføre dette område til byzone. Lokalplanen bestemmer, at området kun må anvendes til boligformål. I den eksisterende bygning "Edelsborg" må der indrettes 3 boliger. Herudover kan der opføres 4 enfamiliehuse og 7 dobbelthuse, i alt 18 nye boliger. De 3 dobbelthuse nord for Edelsborgvej skal opføres som 1^ etages huse med taghældning. De øvrige huse skal opføres som l etages huse med taghældning. Bebyggelse skal i øvrigt opføres med ydervægge af teglsten, og tagene skal dækkes med røde tegltagsten. Garager, carporte og udhuse kan dog opføres af træ, med flade tage og med fri tagdækning, Bygningernes højde må ikke overstige 8,5 m, sternlinien dog ikke over 3,5 m over terræn. Bygningerne skal i øvrigt placeres med en beliggenhed og retning i princippet som vist på bilag l og 2. Langs Ladegårdsbakken skal der etableres nødvendige støj afskærmende foranstaltninger, således at regionplanens krav vedrørende støj følsomme områder kan overholdes. Støjafskærmningens ydre udformning skal godkendes af byrådet. Endelig indeholder lokalplanen bestemmelser om, at ny bebyggelse skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg (Skanderborg Fjernvarme), og at grundejere skal være medlemmer af en grundejerforening for området.

4 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning. 15-rammerne En mindre del af lokalplanområdet, ca. 0,2 ha, er beliggende i byzone og er medtaget i 15-rammerne. Den øvrige del, ca. 1,9 ha, er beliggende i landzone og er ikke omfattet af 15- rammerne. Skanderborg kommune har derfor udarbejdet et forslag til tillæg til 15-rammerne for lokalplanområdet, som skal godkendes af Århus amtsråd, inden lokalplanen kan vedtages endeligt af byrådet. Tillæg nr. 19 til 15-rammerne Forslaget indeholder følgende rammer: En lokalplan, der træffer bestemmelser for området skal sikre, at den del af området, der er beliggende i landzone, overføres til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse, at områdets anvendelse fastlægges til boligformål, at bebyggelsesprocenten for området som helhed ikke overstiger 25, at bygninger ikke må opføres med mere end l etage med udnyttelig tagetage, og at opførelse af ny bebyggelse m.v. sker på baggrund af en nøjere vurdering af støjforholdene i overensstemmelse med de normer, som er omtalt i regionplanen. Vejforhold Området vejbetjenes fra Edelsborgvej (kommunevej/privat fællesvej). Vejen udmunder i landevej nr Ladegårdsbakken. I henhold til amtsrådets vejplanlægning kan vejadgangen på et tidspunkt forventes omlagt, så vejadgangen frå-ladegårdsbakken vil ske via Danmarksvej. De viste vejudlæg forudsætter udvidelser/ ændringer af den eksisterende private fællesvej/kommunevej, Edelsborgvej. Langs landevej nr Ladegårdsbakken - er der tinglyst byggelinier, som berører lokalplanområdet. Endvidere er der på lokalplanområdet tinglyst vejbyggelinier til forlægning af Edelsborgvej.

5 3. Teknisk forsyning Elforsyning skal ske fra Østjysk Elforsyning. Vandforsyning skal ske fra Skanderborg kommunale Vandforsyning. Varmeforsyning skal ske fra Skanderborg Fjernvarme A.m.b.A. Området forudsættes inddraget under spildevandsplanen. Området er medtaget i revisionen af spildevandsplanen i 1982, som forventes endelig godkendt i begyndelsen af Lokalplanens retsvirkninger. Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsættes som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Lokalplanen indeholder i afsnit 2 en bestemmelse om, at en del af området overføres til byzone. Retsvirkningerne heraf fremgår blandt andet af Lov om frigørelsesafgift (Finansministeriets bekendtgørelse nr. 301 af om frigørelsesafgift). Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.

6 4. LOKALPLAN NR. 031 for et boligområde ved Edelsborg. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område: 1. Lokalplanens formål Lokalplanen skal sikre, at den del af lokalplanområdet, der er beliggende i landzone, bliver overført til byzone, at det i afsnit 2 nævnte område kun anvendes til boligformål, at den fremtidige bebyggelse får et harmonisk og en vis ensartet udformning, herunder i forhold til omgivelserne og den eksisterende hovedbygning "Edelsborg", som søges bevaret, at veje og stier tilpasses det nuværende vejsystem, herunder amtets planer om forlægning af Edelsborgvej, at fremtidig bebyggelse tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg, at grundejere inden for området pålægges pligt til at være medlem af en grundejerforening, og at opførelse af ny bebyggelse m.v. sker på baggrund af en nøjere vurdering af støjforholdene i overensstemmelse med regionplanens støjbestemmelser. 2. Område og zonestatus Lokalplanen afgrænses som vist på bilag l og 3 og omfatter matr. nre.: l b Edelsborg, Skanderborg jorder, dele af matr. nr, 3 i, 3 k og 3 l Hestehaven, Skanderborg jorder, samt alle parceller, der efter den udstykkes fra nævnte ejendomme Lokalplanens område opdeles i delområderne l og 2 som vist på bilag Med byrådets offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan overføres det på bilag 3 angivne landzoneareal til byzone.

7 Områdets anvendelse. Fællesbestemmelser for område l og Områderne må kun anvendes til boligformål. Inden for lokalplanområdet kan opføres transformerstation til kvarterets forsyning, når den ikke har mere end 5 m2 bebygget areal og ikke gives en højde, der er mere end 1,7 m over terræn. Endvidere kan der inden for området anlægges et regnvandsbassin/udligningsbassin. Delområde l, parcel På parcellen må der indrettes bolig for indtil 3 familier i den tidligere hovedbygning "Edelsborg", som forudsættes bevaret. Delområde l, parcellerne Bebyggelsen må kun bestå af fritliggende parcelhuse. På hver parcel må der kun opføres eller indrettes l bolig. Delområde l, parcellerne Bebyggelsen må kun bestå af dobbelthuse. På hver parcel må der kun opføres eller indrettes l bolig. Udstykninger Udstykning må kun foretages i overensstemmelse med den på bilag l viste retningsgivende udstykningsplan Grunde kan udstykkes med mindre størrelse end 700 m2. Vej- og stiforhold m.v. (Se fodnote side 6) Regulering/udvidelse af Edelsborgvej Der udlægges areal til regulering/udvidelse af "Edelsborgvej" som vist på bilag 1. Vejen A-B i en bredde af 10 m Vejen B-C i en bredde af 8 m.

8 5.02 Der udlægges areal til ny vej og sti med retning og beliggenhed som vist på bilag 1. Vejen D-E i en bredde af 8 m. Stien a-b i en bredde af 2,5 m. Overkørsler, adgange: 5.03 Fra de enkelte ejendomme kan der tillades l adgang til stien a-b eller fællesarealerne. Adgangen skal sikres med låge, som åbnes ind mod ejendommen. Parkeringspladser m.v.: 5.04 Der skal*på hver parcel indrettes parkeringspladser i overensstemmelse med reglerne i bygningsreglementet og med en placering som vist på bilag 'I tilknytning til vejene udlægges arealer til vendepladser og gæsteparkering som vist på bilag 1. Teknisk forsyning Fremtidig bebyggelse skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter byrådets anvisning Elledninger, ledninger for fællesantenneanlæg samt telefonledninger og lignende må ikke fremføres som luftledninger, men må alene udføres som jordkabler. Bebyggelsens omfang og placering På parcellerne 1-5 må bebyggelsesprocenten ikke overstige På parcellerne må etagearealet ikke overstige 105 m2 på den enkelte grund. Fodnote til afsnit 5: Det bemærkes, at amtsvejvæsenet har planer om på længere sigt at lukke Edelsborgvej s udkørsel til Ladegårdsbakken og i stedet etablere en bagvej gennem industriområdet via Danmarksvej.

9 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet Sternlinien (skæring mellem ydermur og ydersiden af tag) må højst ligge 3,5 m over terræn (målt som middelhøjden af terræn ved bygningshjørner) Bygninger på parcellerne 2-13 må ikke opføres med mere end l etage. Tagets vinkel med det vandrette plan skal på disse bygninger være mellem 25 og 30, og tagene skal være symmetriske sadeltage Bygninger på parcellerne må kun opføres med l etage med udnyttelig tagetage. Tagets vinkel med det vandrette plan skal på disse bygninger være mellem 40 og 45, og tagene skal være symmetriske sadeltage Uanset foranstående bestemmelser om taghældning kan garager, carporte, udhusrum og overdækkede terrasser udføres med flade tage Bebyggelsen må kun opføres inden for de på bilag l viste byggefelter og i øvrigt som vist på den retningsgivende illustrationsplan, bilag På parcellerne 6-13 kan overdækkede terrasser, udestuer og lignende uopvarmede klimaskærme, der opføres i tilknytning til beboelsesbygninger, tillades opført uden for byggefelterne med indtil 15 m2 uanset bestemmelsen i afsnit Bebyggelsens ydre fremtræden Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted inden for lokalplanområdet Ydervægge skal opføres af teglsten. Garager og carporte og udhuse må dog opføres af træ Tagene skal dækkes med røde tegltagsten. Garager og carporte opført med flade tage kan dækkes med andet tagmateriale Udestuer, klimaskærme og lignende konstruktioner i forbindelse med beboelsesbygninger kan tillades dækket med gennemsigtige tagmaterialer som glas eller lignende uden markant profilering.

10 8.05 Bebyggelsen langs Edelsborgvej (vej A-B) skal i øvrigt opføres i ensartede materialer og med en sådan ydre udformning, at der opnås en efter byrådets skøn god helhedsvirkning Der må ikke opsættes antenner i området. 9. Ubebyggede arealer nuv Der udlægges de på bilag l viste fællesarealer Mod Ladegårdsbakken udlægges areal til et sammenhængende afskærmende beplantningsbælte og eventuel anden støjafskærmende foranstaltning, som måtte være nødvendig for at overholde støjkravene i regionplanens pkt Støjafskærmningens ydre udformning skal godkendes af byrådet. Beplantning og anlæg inden for de af Århus amtsråd pålagte byggelinier må kun finde sted i overensstemmelse med en af amtskommunen godkendt terræn- og beplantningsplan Grundejere inden for lokalplanområdet har fuld hegnspligt mod vej-, sti- og fællesareal. Langs naboskel har grundejere sædvanlig hegnspligt - dog fuld hegnspligt indtil salg af naboparcel har fundet sted Hegn i skel mod veje, stier, fællesarealer og i naboskel mellem vejen A-B og bebyggelsen langs denne (mellem forhaverne) må kun etableres som levende hegn. Hegn langs veje og stier skal plantes 0,30 m inde på egen grund Terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn eller nærmere skel end l m må kun foretages med byrådets tilladelse Eksisterende træer inden for området skal bevares i størst muligt omfang.

11 9. 10> Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Før ny bebyggelse inden for området tages i brug, skal der være etableret de i afsnit 9.01 nævnte fællesarealer samt den i afsnit 9.02 nævnte afskærmende beplantning og nødvendig støjafskærmning mod Ladegårdsbakken. Såfremt bebyggelsen ikke opføres under eet, skal der til hver udbygningsetape være anlagt en efter byrådets skøn passende del af fællesarealet. Den afskærmende beplantning mod Ladegårdsbakken skal dog etableres i sin helhed Ny bebyggelse må ikke uden byrådets tilladelse tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter byrådets anvisning. 11. Grunde j erf orening De til enhver tid værende ejere af parcellerne 2-19 skal være medlemmer af en grundejerforening for området. Ejer af parcel l har medlemsret Byrådet er berettiget til at udvide grundejerforeningens område eller kræve den sammensluttet med andre grundejerforeninger Grundejerforeningen skal på sælgerens foranledning stiftes senest, når 50% af parcellerne er solgt ved betinget eller endeligt skøde Grundejerforeningens formål skal være at varetage medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de ejendomme, der hører under foreningens område I vedtægterne kan fastsættes nærmere regler for fremskaffelse og fordeling af midler, der skal anvendes til gennemførelse af foreningens formål Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fællesarealer og eventuelle fællesanlæg. 12. Tilladelse fra andre myndigheder. Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse hertil

12 10 fra Statsbanestyrelsen, jfr. statsbanelovens 64 om udgravninger eventuelt opfyldning nær statsbanernes grund, fra Århus amts vejvæsen vedrørende den tinglyste bestemmelse om adgangsbegrænsning og byggelinier, fra Århus amtsråd vedrørende eventuelle indgreb i dammen i arealets nordlige del, jfr. naturfredninslovens 43, og fra Århus amtsråd angående spildevandsafledning, idet det bemærkes, at området er medtaget i revisionen af spildevandsplanen, som er forelagt amtskommunen til godkendelse. 13. Vedtagelsespåtegning. Lokalplanforslaget er vedtaget af Skanderborg byråd, den 18. juli 1984 P. b. v. I henhold til 27 i lov om kommuneplanlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Skanderborg byråd, den 20. juni P. b. v.

13 FÆLLESAREAL OMRÅDEGRÆNSE... DELOMRÅDEGRÆNSE 1-19 PARCELNUMRE ^^ BYGGEFELT CARPORT, REDSKABSRUM,P-PLADS --- BYGGELINIE SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 031 KOMMUNE BILAG NR.1 TEKNISK FORVALTNING BYPLANAFDELINGEN JULI 1985 MÅL 1:1000 O to m TEGN. NR

14 SKANDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 031 TEKNISK FORVALTNING BYPLANAFDELINGEN MAL 1:1000 BILAG NR. 2 O < ISO m JULI 1985 TEGN. NR. 5-S23

15 LOKALPLANENS GRÆNSE -6- MATR. SKEL LANDZONEAREAL SKANDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 031 TEKNISK FORVALTNING BYPLANAFDELINGEN BILAG NR.3 JULI ' m TEGN. NR L

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 090 REDEGØRELSE Lokalplanområdet...l Lokalplanens baggrund og formål...l Lokalplanens

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALP LÅN NR. FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALPLAN NR. 105 FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ OG DALSTRØGET ESBJERG KOMMUNE JANUAR 1978. INDHOLD: Indledning

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé Lokalplan nr. 05-010-0007 Hjerting By Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé 17. juni 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Vedtaget 23.02.2004. Indledning Lokalplanens formål

Læs mere