Velkommen til Generalforsamling 2013 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 12. juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Generalforsamling 2013 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 12. juni 2013"

Transkript

1 Velkommen til Generalforsamling 2013 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 12. juni 2013

2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering 5. Indkomne forslag 6. Valg til bestyrelsen 7. Valg af suppleanter 8. Valg af statsautoriseret revisor 9. Eventuelt Generalforsamling

3 Valg af dirigent Bestyrelsens forslag er; formanden for Elev-Elsted-Lystrup Fællesråd, Hans Schiøtt Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Generalforsamling 2013

4 Bestyrelsens beretning v/fmd. Poul Erik Beck Pedersen Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Generalforsamling 2013

5 Året i overskrifter Praktisk udførelse af beslutninger fra 2012/13 Ledningsrenovering Udskiftning af målere Bedre kommunikation og information Revideret projekt for overskudsvarme fra ELOPAK Nye tekniske bestemmelser Samarbejder og varmeplan Aarhus Styr på økonomien året i tal Udviklingsprojekt Velfungerende samarbejde i Lystrup Fjernvarme Generalforsamling

6 Øget informationen Direkte kommunikation Mere information til forbrugere som måtte blive berørt af evt. aktivitet Generel orientering på hjemmesiden Åbent hus på Varmens Dag Flere data i regnskab Har med annoncer og brochurer orienteret om aktiviteter Informations- og dialogmøder Generalforsamling

7 Økonomi Ledningsrenovering i 2012/13 Renoveringsprojekt er i forhold til økonomien en succes Teknisk i orden Der er skiftet i alt 1,7 km hovedledning og 81 stik Kvaliteten i reetablering har været alt for ringe. Projektet har taget for lang tid Generalforsamling

8 Konsekvenser for nye renoveringer Anden entreprenør Bedre løbende information Hjemmeside Breve til enkelte forbrugere Skilte ved indkørsel Afholdelse af informationsmøder Indførsel af dagbøder for forsinkelser Generalforsamling

9 Nye tekniske bestemmelser Pr. 1. april 2013 er de tekniske bestemmelser ajourført i forhold anvendelse af nye målere, ændrede tekniske bestemmelser hos Varme Aarhus og ændret lovgivning Der vil ikke ske ændringer i forhold til nuværende fjernvarmekunder Generalforsamling

10 Egen forsyning med overskudsvarme Projektet handler genanvendelse af overskudsvarme fra ELOPAK Som konsekvens af ændrede afgifter har projektet måttet redesignes Første delmål er en årlig levering af varme på min MWh svarende til ca. 12 % af vort køb i 2012/13 Vi drøfter en mulig forøgelse af varmeleverancen frem mod år 2015/16 Første fase forventes sat i starten af 2014 Generalforsamling

11 Vi udskifter målere Varmemålerne bliver udskiftet Forventet afslutning i løbet af dette år Den 31. marts 2013 var der i alt udskiftet målere De nye målere giver lækovervågning og denne har allerede i to konkrete tilfælde vist sin værdi og dermed sparet forbrugere for problemer og omkostninger Gevinst ved nye målere I 2013/14 skal der høstes. Den administrative gevinst ved investeringen skal hjemtages Generalforsamling

12 Samarbejder og Varmeplan Aarhus Studstrupværket DONG Energy levetidsforlænger Blok 3 Ombygning til træpiller for 740 mio. kr. Aftalen vil medføre en stor og hurtig reduktion på ca. 75 % af CO2-udslippet fra kraftvarmeproduktionen svarende til ca tons CO2 om året. Transmissionsnettet Varmeplan Aarhus Vanskelige forhandlinger Aftalerne og kontraktudkastet er ved at være på plads til indgåelse med virkning fra den 1. januar 2014 Den væsentligste varme vil i de næste 15 år også komme fra Studstrup Styrket samarbejde og sammenhold Lystrup, Holme-Lundshøj, Rundhøj, Malling, Vejlby, Tranbjerg, Løgten-Skødstrup, Hornslet, Hørning, Odder og Skanderborg Lystrup Fjernvarme varetager sekretariatsfunktion mod refusion Generalforsamling

13 Året i tal Styr på økonomien Vi er nu andelshavere, velkommen til 12 nye forbrugere Lang vinter betød, at salget af varme var 11 % højere end sidste år Årets ledningstab 25,4 % er teknisk opgjort Varmeprisen: A conto 0,44 kr./kwh (For 2012/13) Næste periodes a conto er anmeldt til 0,43 kr./kwh incl. ny statsafgift Generalforsamling

14 Hoved- og nøgletal Styr på økonomien -nøgletal 2012/ / / / /09 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Nettoomsætning Salg i MWh Salg i kr Forbrugerafhængig takst pr. MWh, ekskl. moms Effektbidrag pr. m2, ekskl. Moms 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 Køb i MWh Køb i kr Ledningstab i % 25,4 * 26,5 25,4 26,3 25,4 Ledningstab i kr Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver Afskrivninger Årets henlæggelser Over-underdækning til indregning i kommende års priser 862 (461) Generalforsamling

15 Prissammenligning Varmepris ekskl. moms pr. standardhus med årligt forbrug på 18,1 MWh Lystrup Fjernvarme Landsgennemsnit for alle varmeværker Gennemsnit for værker tilsluttet Varmeplan Aarhus Generalforsamling

16 Udviklingsprojekt F&U projekt viser: At fjernvarme har markant bedre samfundsøkonomi end varmepumper med de gældende beregningsforudsætninger At der er stor fordel ved at etablere fjernvarmeinfrastrukturen som en del af byggemodningen og koordineret med byggeriet frem for senere At Lystrup Fjernvarmes eksisterende kunder kan få en gevinst ved at engagere sig i forsyningen til trods for rabatten til lavenergibyggeri At også resten af varmeforbrugerne i Aarhus vil få en gevinst, hvis den nye bydel fjernvarmeforsynes Generalforsamling

17 Tak til medarbejdere Velfungerende varmeværk Visioner, strategier og handlingsplaner er intet uden dygtige medarbejdere. Implementering af nye mål og markant øget aktivitetsniveau er lykkedes ganske flot Tak til bestyrelsen Fjernvarme er ikke længere et passivt kedeligt produkt, men derimod en aktiv del af dansk klima- og energipolitik Meget aktiv bestyrelse har med fast hånd og tydelige mål formået at udvikle forretningen Generalforsamling

18 Nu venter 2013/14 Tak for et godt og spændende år i Lystrup Fjernvarme Nu venter 2013/14 året med fortsat højt aktivitetsniveau Egen forsyning fra ELOPAK Flere nye målere og årsaflæsning med disse Renovering af rør Flerårsplan for energibesparelser Generalforsamling

19 Det reviderede årsregnskab v/direktør, Poul B. Skou Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Generalforsamling 2013

20 Resultatopgørelse for 2012/13 Budget 2012/ / /12 kr. t.kr. t.kr. Pålignede varmebidrag Effektbidrag Abonnementsbidrag Reg. - tidl. regnskabsår (62) Nettoomsætning Generalforsamling

21 Resultatopgørelse for 2012/13 Budget 2012/ / /12 kr. t.kr. t.kr. Varmekøb, MWh a 362,41 kr. ( ) (35.910) (31.237) Overført til faste driftsudgifter, 20% El og vandafgift ( ) (400) (395) Variable driftsudgifter ( ) (29.128) (25.385) Generalforsamling

22 Specifikation af varmebidrag Budget 2012/ / /12 kr. t.kr. t.kr MWh, Storforbrugere og boligforeninger MWh, Parcelhuse og mindre ejendomme Afgift for dårlig afkøling Totalsalg i alt MWh. Generalforsamling

23 Fast afgift Fast afgift er opkrævet med 15,50 kr. pr. m2 beregnet boligareal. Generalforsamling

24 Variabel afgift Det er lykkedes for 2012/13, at fastholde den forbrugsafhængige kwh-pris på 0,44 kr. pr. kwh trods indførsel statens såkaldte forsyningssikkerhedsafgift Generalforsamling

25 Faste driftsudgifter Budget 2012/ / /12 kr. t.kr. t.kr. Ovf. variable driftsudgifter, 20% ( ) (7.182) (6.247) Lønninger ( ) (2.570) (2.662) Formandsskabet Vejlby Varmeværk Antenneleje Vedl.+ renovering af ledningsnet ( ) (1.500) (1.623) Kontorholdsudgifter og rengøring ( ) (325) (511) Generalforsamling

26 Faste driftsudgifter Budget 2012/ / /12 kr. t.kr. t.kr. Nets, betalingsformidling. porto og telefon ( ) (290) (350) Generalforsamling, møder, kurser mv. ( ) (200) (171) Honorar til bestyrelse og forretningsudvalg ( ) (200) (198) Forsikring og kontingenter ( ) (380) (343) Autodrift (53.423) (75) (67) Revision m.m. ( ) (120) (115) Generalforsamling

27 Faste driftsudgifter Budget 2012/ / /12 kr. t.kr. t.kr. Rådgivning, mv. ( ) (200) (115) Kemi + Vand (73.654) (70) (51) Ejendomsskat (48.802) (60) (50) Inkasso og tab på forbrugere (64.050) (135) (125) Indgået på tidligere afskrevne fordringer Afgifter tilbf ( ) (13.128) (12.223) Generalforsamling

28 Årets tilgang 2012/ /12 kr. kr. Hoved- og stikledninger Målere Brændere Bygning og driftsmidler Heraf dækket af tidligere års henlæggelser ( ) Generalforsamling

29 Balance pr / /12 kr. t.kr. Henlæggelser til fremtidige investeringer Egenkapital Lån Langfristede gældsforpligtelser Generalforsamling

30 Balance pr / /12 kr. t.kr. Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Generalforsamling

31 Revisionen Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Generalforsamling

32 Budget for indeværende driftsår v/direktør, Poul B. Skou Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Generalforsamling 2013

33 Budget 2013/14 Regn- Budget skab 2013/ /13 t.kr. t.kr. Pålignede varmebidrag MWh a 0,43 kr. (MWh pris 430 kr.) Fast afgift Effektbidrag, 15,50 kr. pr. m² Abonnementsbidrag, 975 kr Gebyr for dårlig afkøling Regulering vedr. tidligere regnskabsår 0 20 Indtægter Generalforsamling

34 Budget 2013/14 Regn- Budget skab 2013/ /13 Udgifter t.kr. t.kr. Køb af kraft/varme , MWh a 378 kr. (36.160) (37.088) Overf. til faste driftsudgifter, 20% af kr El og vand (470) (525) (31.198) (30.195) Generalforsamling

35 Budget 2013/14 Regn- Budget skab 2013/ /13 t.kr. t.kr. Overf. fra variable udgifter, 20% af kr. (5.432) (7.418) Lønninger (2.650) (2.864) Antenneleje Formandskabet Vedl.+renovering af ledningsnet (900) (843) Kontorhold (325) (319) Nets betalingsformidling, porto og telefon (290) (339) Generalforsamling

36 Budget 2013/14 Budget 2013/ /13 t.kr. Regnskab t.kr. Generalforsamling, møder, kurser mv. (200) (167) Honorar til bestyrelse (180) (190) Autodrift (65) (53) Forsikring m.m. (400) (379) Kemi.+ vand (80) (74) Revision (150) (144) Rådgivning, m.m. (250) (178) Generalforsamling

37 Budget 2013/14 Regn- Budget skab 2013/ /13 t.kr. t.kr. Ejendomsskat (50) (49) Energispareaktiviteter (50) 0 Tidl.afskrevne fordringer 0 6 Inkasso og tab (50) (64) Samlede driftsudgifter (42.155) (43.160) Generalforsamling

38 Budget 2013/14 Regn- Budget skab 2013/ /13 t.kr. t.kr. Renter af lån og kreditter - renteindtægter mv. (2.090) (1.580) Afskrivninger (3.384) (1.946) Henlæggelser til nyanlæg 0 0 Overført fra tidligere år (460) Resultat (116) 862 Generalforsamling

39 Valg til Bestyrelsen 2 bestyrelsesmedlemmer Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Generalforsamling 2013

40 Valg af suppleanter 3 suppleanter Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Generalforsamling 2013

41 Valg af statsautoriseret revisor forslag om genvalg af Deloitte Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Generalforsamling 2013

42 Eventuelt Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Generalforsamling 2013

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen Generalforsamling 20.09.12 Velkommen Generalforsamling 20.09.12 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal....

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Søndergade 34 8370 Hadsten Telefon 86 98 34 33 CVRnr. 76 48 73 16 www.kvistjensen.dk hadsten@kvistjensen.dk Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Årsrapport 2010 2012

Årsrapport 2010 2012 Årsrapport 2012 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4 side 5 side 6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014

Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014 Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014 Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. FJERNVARME FJERNKØLING Indholdsfortegnelse 2 Fjernvarme Selskabsoplysninger...3 Påtegninger Ledelsespåtegning...4 Den uafhængige

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a. Årsrapport 2013/14. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer...

Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a. Årsrapport 2013/14. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... ÅRSRAPPORT 2013/14 Indholdsfortegnelse SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger... 1 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 ÅRSREGNSKAB Ledelsesberetning... 5 Anvendt

Læs mere

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 96 3473 00 aalborgæbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Visionsvej 51 DK 9DDDAalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Årsrapport 2010 2011

Årsrapport 2010 2011 Årsrapport 2011 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4-6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Tlf: 75 22 47 00 varde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kræmmergade 7 DK 68DD Varde CVR nr. 20222670 revisionsaktieselskab OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapporten

Læs mere

Faxe Fjernvarmeselskab. a.m.b.a. Årsrapport for 2014. Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015.

Faxe Fjernvarmeselskab. a.m.b.a. Årsrapport for 2014. Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015. Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Årsrapport for 2014 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning Den

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2007 2008 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Beretning 6

Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Beretning 6 -1- Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Beretning 6 10 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse 15 Balance 16

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere