Vedtægter for EnergiMidt Holding a.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for EnergiMidt Holding a.m.b.a."

Transkript

1 Vedtægter for EnergiMidt Holding a.m.b.a. Gældende fra 7. maj

2 1. Navn, hjemsted og selskabsform: 1.1. Selskabets navn er EnergiMidt Holding a.m.b.a Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. 2 Formål: 2.1 Selskabets formål er at drive: Produktions- distributions- og forsyningsvirksomhed inden for el, vand og varme samt fibernet og al virksomhed relateret hertil. Anden kommerciel virksomhed i tilknytning til energi og kommunikation på basis af selskabets viden og kompetencer, herunder: o Salg af energiløsninger og rådgivningsydelser o Ydelser i relation til kommunikation o Handel med energi og relaterede ydelser o Udvikling og salg af støttefunktioner til selskabets øvrige virksomhed, f.eks. entreprenørvirksomhed, regnskabsførelse, måleraflæsning mv. Anden virksomhed efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Selskabet kan udøve dets virksomhed gennem koncern-tilknyttede selskaber og ved deltagelse i andre selskaber og fællesskaber i ind- og udland. 3. Medejerforhold: 3.1. Selskabet kan sammensluttes med andre selskaber, optage andre selskaber og lade sig optage i andre selskaber efter vedtagelse af repræsentantskabet med kvalificeret majoritet som for vedtægtsændringer, jf Selskabet kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse indgå som ejer eller medejer af andre selskaber og i øvrigt ændre medejerforhold. 4. Andelshavere: 4.1. Som andelshaver kan optages enhver fysisk eller juridisk person, som aftager elektricitet, og som har rådighed over en installation, der direkte eller indirekte er tilsluttet distributionsanlægget i et netområde, hvor et selskab direkte eller indirekte er 100% ejet af Selskabet, har bevilling ( EnergiMidts Netområde ). Andelshaverne har fuld stemme- og andelsret i overensstemmelse med disse vedtægter Uanset 4.1 gælder for følgende aftagere, at de kan optages som andelshavere, når netområdet, hvor ELRO NET A/S, CVR-nr , har bevilling, bliver en del af EnergiMidts Netområde: Aftagere af elektricitet med installationer, der før 21. juni 2011 var tilsluttet netområdet, hvor EnergiMidt Net Vest A/S, CVR-nr , før 21. juni 2011 havde bevilling. Aftagere af elektricitet med installationer, der før 1. januar 2013 var tilsluttet netområdet, hvor ELRO Net A/S, CVR-nr , før 1. januar 2013 havde bevilling. 2

3 Disse aftagere kan optages som andelshavere med fuld stemmeret, mens andelsretten i øvrigt gradvist optrappes fra 0 procent med 10 procentpoint pr. år begyndende fra 1. januar 2013, således at andelsretten er fuldt optrappet pr. 1. januar Denne bestemmelse bortfalder 1. januar En andelshaver har ingen særlige rettigheder, selv om han råder over mere end én installation, med mindre andet følger af disse vedtægter. Ved en installation forstås i disse vedtægter et tilslutningspunkt for en stikledning fra distributionsnettet, hvorfra andelshaveren aftager elektricitet. Installationer til levering af el til distributionsnettet er ikke installationer i disse vedtægter. Koncernen er berettiget til at levere elektricitet til elforbrugere, der ikke optages som andelshavere En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen del af Selskabets formue. 5. Andelshavernes hæftelse: 5.1. Andelshavernes hæftelse for selskabets forpligtelser er begrænset til de til enhver tid værende værdier i Selskabet. 6. Tilsyn: 6.1. Repræsentanter for Selskabet har til enhver tid, imod behørig legitimation, fri adgang til forbrugernes ejendomme, når tilsynet med de i selskabet tilhørende anlæg nødvendiggør dette. 7. Kapitalforhold: 7.1. Den til opfyldelse af Selskabets formål nødvendige kapital, som Selskabet ikke selv råder over, skaffes til veje ved lån Selskabet kan indtræde som garant for lån, optaget af de virksomheder, Selskabet er ejer eller medejer af, og i øvrigt inden for formålsparagraffens rammer. 8. Repræsentantskabet: 8.1. Repræsentantskabet er Selskabets øverste myndighed Valget til repræsentantskabet sker fra og med valget i 2014 i følgende 6 valgområder, der tager udgangspunkt i grænserne for storkommunerne efter kommunesammenlægningerne pr. 1. januar 2007: Valgområde I, bestående af de installationer, der er beliggende i kommunerne Skive, Holstebro og Vesthimmerland. Valgområde II, bestående af de installationer, der er beliggende i kommunerne Viborg og Favrskov. Valgområde III, bestående af de installationer, der er beliggende i Silkeborg Kommune. Valgområde IV, bestående af de installationer, der er beliggende i kommunerne Horsens, Hedensted, Vejle, Skanderborg, Odder og Ikast-Brande. 3

4 Valgområde V, består af de installationer, der er beliggende i kommunerne Herning, Ringkøbing-Skjern og Billund. Valgområde VI, består af de installationer, der er beliggende i kommunerne Randers, Mariagerfjord, Norddjurs og Syddjurs Repræsentantskabet består af 150 medlemmer, der fordeles mellem de 6 valgområder efter den d Hondtske metode på grundlag af antal installationer, opgjort pr. 1. januar året forud for valget Valgperioden er 4 år med udgangspunkt i 2002 som første valgår Valgbare til repræsentantskabet er Selskabets andelshavere, jf. 4. Disse kan overdrage valgbarheden til et andet medlem af husstanden, som i Folkeregistret er tilmeldt installationsadressen og er fyldt 18 år. Juridiske personer, der er andelshavere, kan kun deltage med én fysisk person som valgbar. I sammenslutninger, der består af flere andelshavere, f.eks. ejerforeninger, boligforeninger, koncerner m.v. er det de enkelte andelshavere, der er valgbare Kandidater til repræsentantskabet skal være andelshavere i det valgområde, for hvilken de vælges. Valgte repræsentanter, hvis status som andelshavere ophører i det valgområde, hvor de er valgt, men som fortsat er andelshavere i Selskabet, kan forblive i repræsentantskabet, indtil valgperioden udløber For hvert valgområde opstiller bestyrelsen forud for valget en kandidatliste, påført det antal kandidater, der skal vælges i det pågældende valgområde Kandidatlisten meddeles andelshaverne ved bekendtgørelse i de af bestyrelsen valgte medier. I samme bekendtgørelse meddeles, at evt. forslag til yderligere kandidater fra andelshaverne kan indsendes skriftligt og anbefalet til Selskabets kontor inden 14 dage, idet mindst 15 andelshavere fra det pågældende valgområde kan opstille én kandidat. Kun andelshavere eller et medlem af dennes husstand, som i Folkeregistret er tilmeldt installationsadressen og er fyldt 18 år, kan være stiller. En stiller kan kun være stiller for én kandidat, og den enkelte stillers tilkendegivelse skal foreligge skriftligt Hvis der ikke indkommer forslag om valgbare kandidater fra andelshaverne, indtræder de af bestyrelsen opstillede kandidater i repræsentantskabet ved førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, og yderligere valghandling bortfalder, hvilket meddeles andelshaverne ved bekendtgørelse i de tidligere anvendte medier. I påkommende tilfælde supplerer repræsentantskabet sig selv i nødvendigt omfang indtil næste valg Hvis der fra andelshaverne indkommer forslag om valgbare kandidater, afholdes der valg i det eller de pågældende valgområder på grundlag af en ny kandidatliste, opstillet af bestyrelsen, der i alfabetisk rækkefølge indeholder såvel de nyindkomne som bestyrelsens forslag Til samtlige andelshavere i vedkommende valgområde(r) udsendes stemmesedler med kandidatliste. Ved afstemning påbegyndes valghandlingen ved udsendelse af valgmateriale. På hver stemmeseddel kan andelshaverne med ét kryds markere deres stemme. Repræsentantskabsmedlemmerne vælges i forhold til deres stemmetal. Ved stemmelighed foretages lodtrækning. Valghandlingen kan helt eller delvist afvikles som et elektronisk valg. Bestyrelsen er ansvarlig for, at valghandlingen finder sted under iagttagelse af forsvarlige principper om indkaldelse, afstemningsfrister, gennemsigtighed og sikkerhed. 4

5 8.12. De ikke valgte kandidater fungerer som suppleanter i en rækkefølge, svarende til deres stemmetal De afgående repræsentantskabsmedlemmer afgår efter det ordinære repræsentantskabsmøde i april kvartal i valgåret, mens de nyvalgte repræsentantskabsmedlemmer tiltræder på et separat repræsentantskabsmøde, der afholdes i umiddelbar forlængelse af det ordinære repræsentantskabsmøde i april kvartal i valgåret med henblik på valg af ny bestyrelse Stemmeberettiget er selskabets andelshavere, der kan afgive én stemme pr. installation Valget afvikles efter et af repræsentantskabet godkendt valgregulativ. 9. Repræsentantskabsmøder: 9.1. Ordinære repræsentantskabsmøder afholdes i henholdsvis april og oktober kvartaler og indvarsles med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem. I valgåret afholdes desuden et ekstra repræsentantskabsmøde med det ene formål er at vælge medlemmer til bestyrelsen. Ved det ordinære repræsentantskabsmøde i april kvartal afvikles følgende dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Forelæggelse af regnskabet til godkendelse 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg af statsautoriseret revisor 6. Eventuelt Ved det ordinære repræsentantskabsmøde i oktober kvartal afvikles følgende dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. Orientering om selskabets virksomhed 3. Budgetorientering 4. Behandling af indkomne forslag 5. Eventuelt Ved det separate repræsentantskabsmøde i umiddelbar forlængelse af det ordinære repræsentantskabsmøde i april kvartal i valgåret afvikles følgende dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. Valg af medlemmer til bestyrelsen 3. Eventuelt 9.2. Forslag, der af andelshaverne ønskes behandlet på de ordinære repræsentantskabsmøder, skal skriftligt indsendes til bestyrelsen inden henholdsvis 1. marts og 1. september samme år Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når 1/10 af repræsentantskabets medlemmer eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening forlanger, at repræsentantskabet indkaldes. Mødet skal afholdes senest 2 måneder efter begæringens modtagelse og skal indkaldes med mindst 8 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt repræsentantskabsmedlem Over repræsentantskabets møder føres en protokol, der underskrives af ordstyreren. Et medlem, der ikke er enig i repræsentantskabets beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få ført sin mening til protokollen. 5

6 9.5. Repræsentantskabet fastsætter regler for diæter, honorarer og befordringsgodtgørelse til repræsentantskabets og bestyrelsens medlemmer. Honoreringen som helhed tages op til vurdering hvert fjerde år, således bestyrelsens honorering reflekterer de opgaver og det ansvar, der er forbundet med hvervet som bestyrelsesmedlem i EnergiMidt-koncernen Selskabet skal vederlagsfrit fremsende selskabets årsrapport samt dagsorden og referat vedrørende repræsentantskabets møder til andelshavere, som skriftligt har anmodet herom Har en andelshaver fremsat anmodning efter stk. 6, skal årsrapporten fremsendes senest 2 uger før repræsentantskabsmødet, hvor årsrapporten behandles. Dagsorden for repræsentantskabsmøde skal fremsendes senest 8 dage før mødet. Referat af repræsentantskabsmøde skal fremsendes senest 4 uger efter mødets afholdelse. 10. Repræsentantskabets ledelse: Den valgte ordstyrer træffer alle beslutninger angående ledelsen af repræsentantskabsmødet og de foreliggende sagers behandling og afstemninger Til vedtagelse af et forslag på repræsentantskabsmødet kræves, at over halvdelen af repræsentantskabets medlemmer er til stede, og at forslaget vedtages med simpelt stemmeflertal, bortset fra valg til bestyrelsen, jf. 11 og forslag til vedtægtsændringer og opløsning, jf. 16 og 17. Såfremt ikke over halvdelen af medlemmerne har været til stede, men forslaget er vedtaget med simpelt stemmeflertal, indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor forslaget, uden hensyn til fremmødet, kan vedtages med simpelt stemmeflertal Hvert medlem af repræsentantskabet har én stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed er et forslag bortfaldet. Hvor det ikke er besluttet af ordstyreren eller fremgår af øvrige bestemmelser i vedtægterne, skal skriftlig afstemning finde sted, såfremt mindst 1/10 af de tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer kræver det. 11. Bestyrelsen: Bestyrelsen består af 15 medlemmer valgt af repræsentantskabet, jf , hvortil kommer mindst 2 og højst 4 medarbejdervalgte medlemmer, jf Bestyrelsesmedlemmerne fordeles på grundlag af antallet af installationer og efter den d Hondtske metode mellem de 6 valgområder. Medlemmerne vælges af og blandt repræsentantskabsmedlemmerne i de pågældende valgområder. Valget foregår efter prioriteringsmetoden og skal foregå skriftligt Valg til bestyrelsen afholdes på et separat repræsentantskabsmøde i umiddelbar forlængelse af det ordinære repræsentantskabsmøde i april kvartal i valgåret, jf Ved afgang fra bestyrelsen i utide af et repræsentantskabsvalgt bestyrelsesmedlem vælges et nyt bestyrelsesmedlem på næstfølgende repræsentantskabsmøde af og blandt repræsentantskabsmedlemmerne i det valgområde, hvor det afgående bestyrelsesmedlem var valgt. Valgperioden gælder i så fald frem til afslutningen af det afgåede medlems valgperiode. 6

7 11.5. Ved det første bestyrelsesmøde efter ethvert ordinært bestyrelsesvalg konstituerer bestyrelsen sig med en formand og to næstformand. Ingen af førnævnte kan vælges fra samme valgområde Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes mindst 6 gange årligt, og når 1 medlem af bestyrelsen eller direktøren kræver det. Alle sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede I datterselskaber med ret til medarbejderrepræsentation vælges i hvert selskab 1 (én) medarbejderrepræsentant til Selskabet samt 1 (én) suppleant for medarbejderrepræsentanten. Ordningen træder i kraft fra nyvalg af medarbejderrepræsentation i Frem til nyvalg af medarbejderrepræsentanter i 2018 indtræder 3 (tre) medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen for Selskabet, valgt ved medarbejderrepræsentationsvalg i datterselskaber med ret til medarbejderrepræsentation i Suppleanter for de 3 (tre) medarbejderrepræsentanter fortsætter som suppleanter i overgangsperioden. Bestemmelserne i Selskabets vedtægter vedrørende medarbejderrepræsentation erstatter den lovbestemte ret til medarbejderrepræsentation i Selskabets datterselskaber og bortfalder derfor ved ordningens ophør. Ved ophør slettes bestemmelserne formløst af Selskabets vedtægter. 12. Bestyrelsens bemyndigelse m.v.: Bestyrelsen har under ansvar over for repræsentantskabet den overordnede ledelse af selskabet Bestyrelsen træffer beslutning om køb og salg og andre dispositioner over fast ejendom samt om optagelse af lån og afgivelse af garantiforpligtelser Bestyrelsen godkender selskabets budgetter Bestyrelsen ansætter og afskediger direktøren og fastsætter dennes bemyndigelse Bestyrelsen vælger selskabets repræsentation i andre selskaber m.v. Ved valg af 2 medlemmer til andre bestyrelser, repræsentantskaber, udvalg m.v. kan et mindretal på mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger det ene medlem. Ved valg af 3 eller flere medlemmer kan et mindretal på mindst ¼ af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger en forholdsmæssig andel af de medlemmer, som skal udpeges På bestyrelsesmøderne føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Et mindretals respektive direktionens motiverede forbehold kan forlanges tilført forhandlingsprotokollen. 13. Direktionen: Direktionen deltager i repræsentantskabets og bestyrelsens møder med ret til at udtale sig, med mindre repræsentantskabet eller bestyrelsen i enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse. 7

8 13.2. Direktionen ansætter og afskediger selskabets øvrige personale, dog for overordnet personale i samråd med bestyrelsen. 14. Regnskab og revision: Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Årsrapporten og koncernregnskabet revideres af en for et år af gangen valgt statsautoriseret revisor Selskabets indtægter og overskud må udelukkende anvendes til Selskabets formål, og et overskud kan ingensinde udbetales til andelshaverne. 15. Tegningsregler: Selskabet forpligtes ved underskrift af: - bestyrelsens formand samt en næstformand i forening eller - bestyrelsens formand eller næstformand sammen med direktøren eller - bestyrelsens formand eller næstformand sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer eller - direktøren sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer Ved aflysning af tinglyste dokumenter tegnes selskabet af en direktør. 16. Vedtægtsændringer: Ændring af vedtægterne behandles af repræsentantskabet Det kræves, at 2/3 af repræsentantskabets medlemmer deltager i afstemningen, og at beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Er der ikke afgivet stemmer af 2/3 af repræsentantskabets medlemmer, men 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkalder bestyrelsen til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor forslaget gyldigt kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor mange der deltager i afstemningen. 17. Selskabets opløsning: Beslutning om Selskabets opløsning følger reglerne i 16 om vedtægtsændringer I tilfælde af, at det besluttes at opløse Selskabet, vælger repræsentantskabet, efter prioriteringsmetoden, et likvidationsudvalg, der træder i bestyrelsens sted. Udvalget, hvortil også andre end andelshavere kan vælges, forestår afviklingen af selskabet og tegner dette i enhver henseende Et evt. overskud ved Selskabets opløsning indbetales til det selskab, der viderefører elforsyningen. 8

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A Vedtægter Marts 2012 Vedtægterne er godkendt på den ekstraordinære generalforsamlingen d. 24. oktober 2011 og af Byrådet d. 6 marts. 2012 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne. VEDTÆGTER 2012 De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a Amalievej 20 1875 Frederiksberg C. Denmark CVR- nr. 82 28 90 11 tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.dk VEDTÆGTER

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Medlemmerne af repræsentantskabet indkaldes i henhold til vedtægternes 7 til ordinært repræsentantskabsmøde, der afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl.

Læs mere

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø 1 Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø (7.januar2004/ 26.maj 2004 ) 1 Selskabets navn er Præstø Fjernvarme a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Selskabets hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere