DRONNINGAVLEREN. NR. 1 Årgang Medlemsblad for Dronningavlerforeningen af 1921

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRONNINGAVLEREN. NR. 1 Årgang 2013. Medlemsblad for Dronningavlerforeningen af 1921"

Transkript

1 DRONNINGAVLEREN NR. 1 Årgang 2013 Medlemsblad for Dronningavlerforeningen af 1921

2 Dronningavleren Udgives af: Dronningavlerforeningen af 1921 Hørløkkevej 18, 6500 Vojens http//: Formand: Poul Larsen Hørløkkevej 18, Skrydstrup 6500 Vojens Tlf.: Næstformand: Kristian Møller Kristensen Lergravsvej Skanderborg Tlf: Sekretær: Henrik Kjelkvist Brønsager Roskilde Tlf.: Bestyrelsesmedlem: Anders Peter Blæsild Ryvejen Hørning Tlf.: Jacob Germundsson Tåningvej Skanderborg tlf Kasserer: Carl Andersen Fruegade Vemmelev Tlf.: Siden sidst Samarbejde En lang vinter er overstået, og vi står atter med den spirende glæde det er at kigge til bierne de første gange i den nye sæson. Vi håber nok alle at den bliver bedre end de to foregående har været, for det synes vi at vi trænger til. De seneste sæsoner har været meget problematiske, ikke bare dronningavlerne; men for biavlen som helhed, og ikke bare i Danmark men stort set hele Europa. Vi har set nogle meget dårlige udbytter og for avlsarbejdets vedkommende har vi haft nogle problematiske parringssæsoner. Det betyder for dronningavlerforeningens vedkommende at vi kun får meget få dronninger til parring på vore øer og det betyder så igen at vi mangler indtægterne til at drive vore åbne parringsstationer. Det er naturligvis uden for bestyrelsens rækkevidde at gøre noget ved vejret; men information og undervisning det kan vi gøre noget ved. Det er da også nogle af bestyrelsens højest prioriterede opgaver i den nærmeste fremtid netop at sikre at vore nye biavlere også får mulighed for at lære om avlsarbejdet og om hvorledes man bruger vore parringsstationer. Vi vil dels gøre det ved nogle af vore traditionelle dronningavlskurser, men i år har vi valgt at sætte mere fokus på Ø-parringen idet vi vil tilbyde deltagerne på kurset at de får mulighed for at sende en dronning til Ø parring på Tunø. Vi tror på at det at få lejlighed til at arbejde videre med en Ø- parret dronning vil kunne skærpe interessen for at arbejde videre med avlsarbejdet. En anden ide vi vil arbejde med i den kommende tid er muligheden for at komme ud i skolebigårdene rundt omkring i landet for at inspirere deltagerne her til at arbejde med renavl. Der er efter vor mening ingen tvivl om at vi har behov for at øge interessen for avlsarbejdet, således at vi kan inspirere nogle af vore yngre biavlere til at blive professionelle dronningavlere, for dem får vi brug for i fremtiden hvis vi skal videreføre den stolte arv vi har i Danmark med vores dronningavl // Poul - 1 -

3 Referat fra generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og valg af stemmetællere 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab og budget 4. Behandling af indkomne forslag 5. Fastsættelse af medlemskontingent 6. Valg til bestyrelse og suppleant a. Valg af formand b. Valg af bestyrelsesmedlemmer c. Valg af suppleant 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Referat af generalforsamling i Dronningavler foreningen af 1921 Afholdt d. 16 marts, på Dalum Landbrugsskole Der var mødt 16 medlemmer og 1 gæst. Inden generalforsamlingen begyndte bad formanden os minde Poul Erik Sørensen, der var afgået ved døden. Ad 1. Bent Larsen blev foreslået som dirigent og valgt uden modkandidat. Bent og Ole blev valgt til stemmetæller. Bent konstatererede at forsamlingen var varslet ifg. vedtægterne og dermed lovlig. Ad 2. Formandens beretning fokuserede bl.a. på avlsarbejdet hvor vejret i perioder havde drillet, så det var meget svært at få larverne antaget. Men der havde dog været ca. 550 dronninger til parring på øerne, ca. 10 % flere end i Der er søgt tilskud til et projekt omkring varroatolerance, i samarbejde med Forsker Per Kryger i Flakkebjerg. Samarbejdet /fusion DBF har ligget stille siden sidste år, pga. ledelsesproblemer i DBF. Dronningavlerforeningen er stadig positiv, og afventer et udspil fra DBF Forsamlingen godkendte beretningen. Den fulde beretning kan ses på vvv.dronningavlerne.dk Ad 3. Da kassereren var forhindret, gennemgik formanden, regnskabet der udviste et underskud på 7895 kr. Der dårlige resultat skyldes bl.a. at der havde været færre dronninger til parring end budgetteret Status viser at foreningen har en egenkapital på kr. Regnskabet blev taget til efterretning. Ad 4. Der var ingen indkomne forslag

4 Referat fortsat. Ad 5. Kontingentet blev fastholdt på kr. 325 for Der var udarbejdet et budget med flere forslag til reduktion af omkostningerne, Bl.a søges der løsninger på at udsende nyhedsbrev pr mail, og lave elektronisk betaling så kasseren ikke skal sende girokort Ad 6. Poul Larsen blev genvalgt som formand. Kristian Møller og Henrik Kjelkvist blev genvalgt til bestyrelsen. Til Suppleant blev Niels Sørensen genvalgt. Ad 7. Bent Larsen blev genvalgt for en 2 årig periode, og Tony Tychsen blev valgt for 1 år, da Betina Woller havde valgt at trække sig. Ad 8. Under evt. var der flere ideer der blev luftet. Bl.a. en Erfa tur for at få udvekslet ideer, metoder mv. Større synlighed af foreningen blev efterlyst, især ud til lokalforeningerne. Der blev efterlyst nogle yngre folk der ville gå i gang med dronningeavl Bent takkede for rimelig god ro og orden. Efterfølgende blev årets dronningavler udnævnt og det blev Niels Bak Pedersen, Glumsø. Niels har drevet en stor dronningavl i mange år og været stationsleder på Nyord. Ref. Henrik Kjelkvist. Ring den 28. April, 2013 Dirigent Bent Larsen Dronningavlskursus Dronningavlskurset som vi har annonceret på hjemmesiden og i Tidsskrift for Biavl er allerede overtegnet, hvilket naturligvis glæder os i bestyrelsen. Vi planlægger selvfølgelig et nyt kursus til næste år. Det forsinkede forår Det meget sene forår har desværre betydet at vore bier er udvintret meget sent i år. Det betyder at bierne først har startet yngelsætningen meget sent, hvilket også gælder dronegiverne på vore parringsstationer som først har startet med at lavet droneyngel meget sent. Det betyder at vore stationsledere begynder at tvivle på om det vil være tilstrækkelig medl droner på vore øer, til første tur. Du skal derfor holde øje med hjemmesiden og evt. kontakte stationslederen hvis du planlægger at sende dronninger til første tur, som måske må aflyses pga. dronemangel

5 Skal Danske dronningavlere certificeres? Certificering af dronningavlere Ser vi på de fremskridt der er gjort gennem de sidste godt og vel 30 år, så viser de jo meget klart at vi, via frivillige aftaler, har formået at avle nogle bier som stort set er fri for nosema, og som måske som nogle af de eneste i Europa, er nosematolerante. Det er i hvert fald det som forsøg i Frankrig viser. Tilsætter Danske droner til Franske bifamilier med høj nosemainfektion, så bliver de Danske droner mindre påvirket end de Franske. Det betyder formentlig, at vi via vores systematiske selektion af nosemafrie avlsfamilier har formået at fremavle nogle bier som har en høj nosematolerance. Vi kan på samme måde se på de øvrige avlsparametre, også her kan vi se at vi i Danmark har formået at fremavle nogle bier som har nogle gode og stabile egenskaber. En af de vigtigste egenskaber er måske vore biers gode hygiejniske egenskaber som har været med til at reducere antallet af tilfælde af ondartet bipest. Grunden til at vi har opnået disse bemærkelsesværdige resultater, er jo det systematiske avlsarbejde som har været gennemført bl.a. i de forskellige avlsgrupper; men også det samarbejde som har været mellem disse grupper. Samarbejdet og ikke mindst erfaringsudvekslingen har medført at vi har kunnet fastlægge nogle gode og velfungerende metoder til at drive avlsarbejdet. Samtidig har det betydet at vi har kunnet bruge hinandens erfaringer til at løfte avlsarbejdet. En anden vigtig årsag til at vi har opnået disse gode resultater, skal nok tillægges vores testprogram Test af avlsdronninger som ligeledes har været gennemført i en lang årrække. Netop det at man sender brugsdronninger til test blandt almindelige biavlere betyder jo at man får lavet en bedømmelse, som sikrer at det ikke kun er dronningavlerne som synes at de opnåede resultater er gode; men at disse resultater også anerkendes af de biavlere som bruger dronningerne. Når vi nu har disse gode resultater og en egnet afprøvningsmetode, hvorfor skulle vi så arbejde med en certificering af vore dronningavlere. Jo det tror jeg vi skal for at sikre at vi fortsat kan sikre høj anerkendelse af danske dronninger rundt omkring i verden. Ser vi f.eks. på COLOSS hjemmeside (www.coloss.org), så kan vi her finde beskrivelser af de avlsmetoder som anvendes rundt omkring i verden og ikke mindst beskrivelse af kvalitetskontrol af de fremavlede dronningers ydeevne. Metoderne som beskrives stammer fra hele verden og beskriver bl.a. kontrol af vægt af dronningen, måling af antal æg pr. døgn, måling af tomme celler i yngellejet og endelig sygdomstolerance. Det er altså nogle af de parametre som andre dronningavlere rundt omkring i verden begynder at anvende, og ser vi på Grækenland, så findes der allerede her et certificeringsprogram for dronningavlere, hvor et af forskningsinstitutterne laver kvalitetskontrol af dronningavlerens produktion for at sikre at dronningerne har den ønskede egenskaber. Hvis vi skal fastholde vore gode avlsresultater og måske tilføje nye avlsparametre i fremtiden, så tror jeg at en national branchestandard kan være vejen frem. Denne branchestandard vil efterfølgende kunne danne grundlag for en kvalitetscertificering for de dronningavlere som måtte ønske det. En certificering som vil vær kendt og accepteret over hele verden og dermed danne grundlag for at fastholde vores nuværende kvalitetsniveau og samtidig medføre en øget eksport af gode danske dronninger. II Poul - 4 -

6 - 5 -

7 - 6 -

8 - 7 -

9 Parringsstationen Nyord 2013 Dronearv på Nyord 2013: Dronelinjen 2013 er fra Svend Sejr. SS210= 10-NB069 x ST345: 08-NB220 x NB191: 06-NB080 x NB082: 04-NB110 X NB154: Bedømmelser: ,8 4,2 4 60/ ,8 4,2 3 31/28 Nosema: 5 Udrensning 5: 100 Sejlplan 2012: Omlarvning Klækning Aflevering Afsejling Afhentning 20-22/5 1 3/6 6/6 7/6 21/6 3-5/ /6 20/6 21/6 5/ /6 29/6-1/7 4/7 5/7 19/7 Tilmeldning senest mandag før aflevering: Niels Bak Pedersen tlf.: eller Allan Frederiksen tlf.: Dronearv på Tunø 2013: Parringsstationen Tunø 2013 Dronelinien er er en stabil linie med god vitalitet Dronearv Tunø 2013 Døtre af: PS538=.10-PS666xPS589:.08-PS627xST462:.05-S-639xPS017:.04- svensk mat. med opr. fra Tyrkiet Bedømmelser: Sejlplan 2012: ,5 4,5 4 42/ /0 Nosema: 5:(0.00) Udrensning: 4 97% Omlarvning Klækning Aflevering Afsejling Afhentning 11 13/ /6 26 /6 27/6 11/ /6 7 9/7 10/7 11/7 25/7 Tilmeldning: Ivan Nielsen: tlf.: eller Anders Peter Blæsild tlf.:

10 Parringsstationen Mandø 2013 Dronearv på Mandø 2013: Døtre af : KM522 = 10-SS299xSK001:. 09-Ren Carnica,Norge Stabil linie fra det Norske avlsprogram. Renser helt ud på 24 timer Bedømmelser: Sejlplan 2013: ,5 4,5 3 aflægger ,2 4,5 4 18/12 Nosema : 5. (0.00 Udrensning 5 100% Omlarvning Klækning Aflevering Afsejling Afhentning 19-21/5 31/5-2/6 5/6 6/6 20/6 2-4/ /6 19/6 20/6 4/ / /6 3/7 4/7 18/7 Tilmelding: Kristian Møller, Tlf.: Parringsstationen Bågø 2013 Dronearv på Bågø 2013: TN164 = 09-ARA001XWS129:. Ren impoteret Ligustica som er parret på Bågø Bedømmelser: Nosema: 5. (0.00) Udrensning 4 Sejlplan 2013: Omlarvning Klækning Aflevering Afsejling Afhentning 23-25/5 4-6/6 9/6 10/6 24/6 Efter kl / /6 23/6 24/6 8/7 Efter kl /6 2-4/7 7/7 8/7 22/7 Efter kl Tilmeldning: Bo Skov Telefon:

11 Parringsstationen Livø 2013 Dronearv på Livø 2013: Bedømmelser: Sejlplan 2013: Dronelien på Livø 2013 er en linje som Torben Nielsen Sørensen selv har fremavlet efter import fra Italien af. Døtre af -10-TN133 x KS032: -08-TN014=( Ren import,ara2) /45 Nosema: 5. (0.00) Udrensning: 5 Omlarvning Klækning Aflevering Afsejling Afhentning 23/5 4/6 8/6 9/6 23/6 6/6 18/6 22/6 23/6 7/7 20/6 2/7 6/7 7/7 21/7 Tilmelding: Knud Sørensen Telefon: eller Puljeparringsstation Helnæs 2013 Dronningeavlerforeningen tilbyder også puljeparring fra udvalgte Ligustica-avlslinier. I samarbejde med Åge Oksbjerg og Ligustica avlergruppen, har vi valgt at sætte dronegivere fra 6 forskellige Ligustica linjer på renavlsområdet på Helnæs. Det betyder at Dronningavlerforeningen tilbyder puljeparring på Helgnæs, efter samme retningslinjer som for de øvrige parringsstationer. Prisen er den samme som for de øvrige øparringer og avlslinierne er udvalgt efter de samme retningslinier som vi bruger for de andre linier. Når du sender dine dronninger til Helnæs, får du altså parret dine dronninger med det bedste, der findes af Ligustica i Danmark, og da dronegiverne er fra 6 forskellige linier, vil du få en større vitalitet i dine dronninger. Dette giver nogle sunde yderige bifamilier. Arv på Helnæs 2013: Dronegiverne er leveret af 6 Ligustica avlere. Dronningerne er døtre af mødre som er øparret på henholdsvis Livø eller Bågø Sejlplan 2012: Omlarvning Klækning Aflevering Afsejling Afhentning 23-25/5 4-6/6 9/6 10/6 24/6 6-8/ /6 23/6 24/6 8/ /6 2-4/7 7/7 8/7 22/7 Tilmeldning: Aage Oksbjerg tlf.:

12 - 11 -

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2014

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2014 HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING Biavlsmateriel REA-DAN stader og styropor stader Ambrosia foderdej og fodersirup Flydende foder tankbil Sukker i 25 kg sække Honningglas og honningbægre Honningbolcher

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

24. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2012

24. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2012 24. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2012 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 5 Referat fra generalforsamling 7 Formandens beretning 9 Regnskab 17 Forslag til generalforsamlingen 19 Flerfarvet honning 21 HUSK kontingent

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Skolebigårdens slyngerum Malet og ordnet.

Skolebigårdens slyngerum Malet og ordnet. Skolebigårdens slyngerum Malet og ordnet. Formanden har ordet Bestyrelsen: Formand Knud Jensen Åvej 6, Vindinge 5800 Nyborg Tlf: 20 11 71 14 Næstformand Allan Hansen Adelgade 8, 1. 5800 Nyborg Tlf: 20

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref.

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref. VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag 22. Marts 2012 Ref. Solveig Lundtoft 1 Indledning: Generalforsamlingen startede klokken 19.00 med

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2011 15. marts 2011

Referat fra generalforsamling 2011 15. marts 2011 Referat fra generalforsamling 2011 15. marts 2011 Helgenæs 14. april 2011 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

1. Formandens beretning.

1. Formandens beretning. Udskrift af forhandlingsprotokol for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Mandag den 13. maj 2013 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere