Foreningen KLIMASKÆRM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen KLIMASKÆRM"

Transkript

1 Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere: Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab 4) Fremlæggelse af plan for foreningens arbejde og politik ) Behandling af indkomne forslag 6) Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent ) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 8) Valg af revisor og revisorsuppleant 9) Eventuelt Ad 1 Valg af dirigent På forslag fra bestyrelsen valgtes Svend Bondesen som dirigent Svend Bondesen konstaterede at forsamlingen med indkaldelsen af 25. marts 2008 var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. Ad 2 Fremlæggelse af beretning Foreningens formand Per Mikkelsen fremlagde beretning således: Foreningen afholder nu sin tredje generalforsamling. Gennem foreningens nye medlemsblad KLIMA-NEWS har medlemmerne kunnet følge med i de mange aktiviteter vi har arbejdet med siden sidste generalforsamling og det kan konstateres, at aktivitetsniveauet både i foreningen og bandt medlemmerne har været højt. Antallet af henvendelser om foreningen og medlemskab er stigende. Vi har fået mange nye medlemmer siden sidste generalforsamling og tæller nu godt 50 medlemmer. På trods af positiv medlemstilgang måtte vi sige farvel til 2 virksomheder. Året har navnlig været præget af to vigtige opgaver, som bestyrelsen har prioriteret højt, nemlig uddannelse og certificering. På det uddannelsesmæssige har vi dels fået etableret en grunduddannelse, Tæthedsmåling af bygninger teoretisk grundlag, der tager sig af de teoretiske forhold ved tæthedsmåling og lægger 1

2 grunden for tæthedsundersøgelse, dels gennemført kursus rette mod syn og skøn i forbindelse med klimaskærmsmålinger. Dansk Standard søsattes omkring årsskiftet en certificeringsordning for virksomheder, der beskæftiger sig med tæthedsmåling og termografi og som vi har fået melding om så småt er ved at komme i gang. Bestyrelsen indledte også forarbejdet til et Nordisk samarbejde i form af en paraplyorganisation Nordic Klimaskærm omfattende Norge, Sverige og Finland, men må meddele at det er tvivlsomt om initiativet kan gennemføres, da vores norske kollega har valgt at nedlægge sin virksomhed. Bestyrelsen vil dog arbejde videre med ideen. Tæthedskravene i det nye bygningsreglement BR08 fik en blandet modtagelse, men vi kan dog glæde os over at kravene generelt er skærpet. Måleresultatet skal nu afgives som gennemsnittet af under og overtryk. Der er endvidere indført lovkrav for bygninger med store volumen, hvor kravet er 0,5 l/s pr. m² klimaskærm, vel at mærke. Det er dog særlig glædeligt, at der nu er krav om at 5 % af alle nye bygninger skal udtages til trykprøvning og det vil givetvis lægge et vist pres på kommunerne. Den planlagte store måledag på SBI kunne desværre ikke gennemføres, da SBIs kommunikationsafdeling ikke var indstillet på offentlig omtale. Efterfølgende viste det sig, at det var vanskeligt at finde en bygning, hvor ejer var indstillet på at offentliggøre utætheden. Bestyrelsen besluttede derfor at sætte denne aktivitet i bero. SBI inviterede foreningen til at deltage i ansøgningen om midler til projektet Bygningsmassens lufttæthed gennem Energistyrelsens pulje Effektiv energianvendelse, men da SBI fik afslag, måtte vi indse at projektet ikke kan gennemføres. Prioritering af uddannelse og certificeringen førte til at vi ikke kom rigtig i gang med vores ERFAgrupper. Det vil bestyrelsen imidlertid gøre noget ved i den kommende periode, hvor vi sætter fokus på kvalitet, personcertificering og nærmere dialog med kommunerne. Udover disse opgaver arbejder vi på et paradigme til en kvalitetshåndbog for virksomheden, hjælpeskemaer og i samarbejde med DS en håndbog med oversatte og kommenterede standarder. Til slut vil vi gerne takke Bent Bagge Nøhr for pengegaven fra en gammel termografiforening, DKK 5222,08 - også tak til Lars Due og Nils Ørsted for deres indsats i forbindelse med foreningens uddannelsesaktivitet. Beretningen behandledes og vedtoges enstemmigt Ad 3 Fremlæggelse af regnskab Walter Sebastian redegjorde for det udsendte regnskab for perioden 1. januari 31. december 2007 (12 måneder). Regnskab og aktiviteter var gennemgået af såvel foreningens statsautoriserede revisor som foreningens kritiske revisor. Gennemgangene havde ikke givet anledning til bemærkninger. 2

3 Overskud overføres til egenkapitalen for 2008 Regnskabet godkendtes af forsamlingen. Ad 4 Fremlæggelse af plan for foreningens arbejde og politik Walter Sebastian fremlagde plan for foreningens arbejde for Foreningen vil arbejde på følgende emner: Database og onlinesystem Lobbyarbejde for energitiltag 2008 Energistyringskampagne med fokus på tæthed og fremtidig energinedsættelse Temadag med kommunerne Udarbejdelse af Standardforbehold Uddannelse og workshops Udvikling af nye forretningsområder Fugt Rekruttere medlemmer Forsat drift af foreningens sekretariat omfattende Medlemsservice Kontakter Paradigme for kvalitetshåndbog Håndbog, DS og KS Hjemmeside videreudvikles Planen behandledes og vedtoges enstemmigt Ad 5 Behandling af indkomne forslag Dirigenten konstaterede at der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne. Forslag fra bestyrelsen til ændring af foreningens vedtægter gennemgik behandling 3 stk. 2 Foreningens tekniske informationsvirksomhed, ERFA-grupper Foreslås ændret i sin helhed til: Bestyrelsen forestår nedsættelse af relevante projekt- eller ERFA-grupper indenfor foreningens arbejdsområde efter behov. Projekt- og ERFA-grupper nedsættes for en nærmere periode og med ledelse, fastsat af bestyrelsen. Per Mikkelsen redegjorde for bestyrelsens ønske om aktivering af medlemmernes indsats og en forenkling af håndteringen af ERFA-grupper således, at disse fremover kan styres af en tovholder indenfor relevant område. Forslaget gav anledning til diskussion og gik til afstemning med lige resultat mellem medlemmer for og imod. Det konstateredes, at associerede medlemmer havde afgivet stemme og afstemningen måtte omgøres, men endte med samme resultat. 3

4 Efter indstilling fra dirigenten valgte bestyrelsen at trække forslaget tilbage med henblik på evaluering. 6 stk. 1 Generalforsamling 2. Afsnit 1. linie Den årlige generalforsamling afholdes i slutningen af april. foreslås ændret til: Den årlige generalforsamling afholdes i januar senest i kalenderårets uge 5. Walter Sebastian opponerede på vegne foreningens revisor mod forslaget. Bestyrelsen valgte at tilbagekalde forslaget. Ad 6 Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent 2007 På baggrund af de vedtagne aktiviteter, dagsordens pkt. 5, gennemgik Walter Sebastian det udsendte forslag til budget 2008 Budgetforslag 2008 og forslag til kontingenter gennemgik behandling og vedtoges enstemmigt af forsamlingen således: Begyndelseskontingent excl. Årskontingent for nye medlemmer for begge medlemsgrupper ved indmeldelse fastsættes til DKK pr. virksomhed gældende for virksomheder indmeldt efter generalforsamlingen Årskontingent for 1. medarbejder fastsættes til DKK 4.200; fra 2. medarbejder og til og med 10. medarbejder DKK pr. medarbejder, begge satser gældende fra 1. januar 2008 Nye medlemmer betaler ved indmeldelsen fortsat begyndelseskontingent og årskontingent. Associerede medlemmer betaler samme kontingent som øvrige medlemmer, afhængig af antal deltagere i ERFA-grupperne. Årskontingent for perioden 1. januar 31. december 2008 for begge medlemsgrupper fastsættes ud fra ansøgers oplysning om antal medarbejdere ved indmeldelsen Deltagerafgift for ikke-medlemmer i temamøder fastsættes til DKK For deltagelse i syn og skønskursus betales udover kontingent deltagerafgift DKK pr. deltager; ikke-medlemmer DKK pr. deltager For deltagelse i 2-dages kursus Tæthedsmåling af bygninger Teoretisk grundlag betales udover kontingent deltagerafgift DKK pr. deltager; ikke-medlemmer DKK pr. deltager Anførte satser er alle excl. moms Ad 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter På valg til bestyrelsen for en 2-årig var periode var foreningens formand Per Mikkelsen og næstformand Bent Bagge Nøhr. Begge genvalgtes for en 2-årig periode 4

5 På valg som suppleanter for bestyrelsen for en 1-årig periode var Klaus Angelsøe, NCC og John Klysner På forslag fra bestyrelsen modtog Rasmus Janson og Thorkild W. Jørgensen valg som suppleanter for 1-årig periode Ad 8 Valg af revisor og revisorsuppleant På valg som kritisk revisor for 1-årig periode var Svend Bondensen Svend Bondesen modtog genvalg som kritisk revisor for en 1-årig periode På valg som suppleant for kritisk revisor for 1-årig periode var Torkel Stentorp Torkel Stentorp modtog genvalg som suppleant for kritisk revisor for 1-årig periode Ad 9 Eventuelt Dirigenten afsluttede generalforsamlingen i god ro og orden. Medlemmerne forsatte dagen med frokost og medlemsmøde. Referat sendes ud på mail til medlemmerne 5

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2011 15. marts 2011

Referat fra generalforsamling 2011 15. marts 2011 Referat fra generalforsamling 2011 15. marts 2011 Helgenæs 14. april 2011 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde 15. marts 2012 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning til godkendelse 4. Fremlæggelse

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

DFF REFERAT Generalforsamling 29. august 2009

DFF REFERAT Generalforsamling 29. august 2009 DFF REFERAT Generalforsamling 29. august 2009 DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING, GENERALFORSAMLING 2009, LØRDAG DEN 29. AUGUST 2009, KL. 10.00 Ferskvandscenteret, Silkeborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Formanden bød velkommen. En særlig velkomst til gæsterne fra Sydslesvig. Fanen

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere