Skriftlig beretning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlig beretning 2012"

Transkript

1 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

2 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere solskinstimer end resten af landet, fordi vi ligger i læ af de norske fjelde, som trækker nedbøren ud af vinden. Aktionærkredsen bag Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S består af Hjørring og Frederikshavn Kommuner samt Fonden Toppen af Danmark, som repræsenterer områdets turistforeninger.

3 SKRIFTLIG BERETNING Bestyrelsens skriftlige beretning om selskabets virksomhed i 2012 Indledning Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år er delt dels i denne skriftlige beretning, som udsendes forud for generalforsamlingen og dels i en mundtlig beretning, som formanden fremlægger på selve generalforsamlingen. Året 2012 har været præget af mange aktiviteter i og omkring Toppen af Danmark. Basisudgangspunktet har været den handlingsplan inkl. det budget for 2012, som kommunerne vedtog i efteråret Handlingsplanen er udarbejdet med afsæt i Toppen af Danmarks overordnede strategi Lysets Land Dertil kommer det sidste driftsår af det 3-årige helårsturisme-projekt Naturen+, hvor det overordnede mål har været at skabe helårsturisme på lang sigt og sæsonudvikling på kort sigt. Naturen+ projektet ophørte pr Da en stor del af de igangsatte processer fortsætter i 2013 og for at give et aktuelt billede af aktivitetsniveauet, vil beretningen i nogen grad også omhandle aktiviteter, som er foregået i de første måneder af Redaktion afsluttet:

4 4 EJERFORHOLD OG ORGANISERING Ejerforhold og organisering Aktionærkreds Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S er ejet af 3 aktionærer med følgende fordeling af aktierne: Hjørring Kommune 46⅔ % Frederikshavn Kommune 36⅔ % Fonden Toppen af Danmark* 16⅔ % *Fonden Toppen af Danmark er en sammenslutning af turistforeninger i Toppen af Danmarks område. Fonden Toppen af Danmark har sekretariat på Tversted Turistbureau. Bestyrelse Bestyrelsen for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S bestod frem til generalforsamlingen den 29. maj 2012 af: Arne Boelt, formand (borgmester, Hjørring Kommune) Lars Møller (borgmester, Frederikshavn Kommune) Susanne Sander (byrådsmedlem, Hjørring Kommune) Erik Sørensen (byrådsmedlem, Frederikshavn Kommune) Svend Bjørnager, næstformand (Fonden Toppen af Danmark /Lønstrup Turistforening) Ulla Mosich (Fonden Toppen af Danmark/Skagen Turistforening) Jens Guldsmed-Thomsen (Fonden Toppen af Danmark /Tversted Borger- og Turistforening) Ved generalforsamlingen udtrådte Jens Guldsmed-Thomsen, og i stedet indtrådte: Birthe Østergård (Fonden Toppen af Danmark /Tversted Borger- og Turistforening.) Der har i 2012 været afholdt 6 bestyrelsesmøder, 1 temamøde med deltagelse af turistforeningernes formænd, 1 ordinær generalforsamling og 1 fælles møde med områdets turistchefer. Møderne er holdt på skiftende lokaliteter i Toppen af Danmark. Derudover har bestyrelsens medlemmer deltaget i møder på destinations-, regionalt - og nationalt niveau.

5 EJERFORHOLD OG ORGANISERING 5 Organisering decentral struktur Toppen af Danmark har siden dannelsen af Destinationsselskabet i 1996 bygget på en decentral struktur, hvor opgaverne løses med de lokale turistbureauer som omdrejningspunkt i samarbejde med destinationsselskabets sekretariat. Arbejdet organiseres via en række projektgrupper med ansvar for definerede projekter. Samarbejdet er illustreret i følgende model: Oversigt over samarbejdet i Toppen af Danmark Kommuner Toppen af Danmark A/S Direktør Sekretariat Produktudvikling Turistchefudvalg Projekter Markedsføring Turistforeninger & Turistbureauer Turistchefer Fonden Toppen af Danmark Turisterhvervet

6 6 EJERFORHOLD OG ORGANISERING Turistbureauerne/turistchefudvalget Et udvalg bestående af områdets turistchefer fungerer som teknikerudvalg for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S, og turistcheferne tager aktivt del i udviklingsarbejdet. De 8 turistbureauers medarbejdere (ca. 40) bidrager løbende med at løse en mængde forskellige arbejdsopgaver i relation til samarbejdet. Som noget meget væsentligt er det turistbureauerne, som er det lokale kontakt- og bindeled til turisterhvervet. Samarbejde på tværs For at styrke den fælles Toppen af Danmark-ånd er det besluttet, at der årligt holdes to fælles fyraftensarrangementer, hvortil alle medarbejdere fra de 8 turistbureauer og Toppen af Danmarks sekretariat inviteres. Arrangementerne holdes på skift i Toppen af Danmarks område som henholdsvis en Nytårskur i starten af januar - og et efter sæsonen-arrangement i september måned. Toppen af Danmarks sekretariat Sekretariatet bor til leje på 2. sal i huset Skandiatorv 1 i Frederikshavn. I forbindelse med afvikling af projektet Naturen+ med tilhørende projektteam har lejemålet omfattet hele 2. sal, og merudgiften til husleje m.m. har været dækket via projektet Naturen+. Efter ophør af projektet Naturen+ ved årsskiftet er lejemålet reduceret med 30 %. I løbet af 2012 har der på sekretariatet været 3 ¼ fastansatte medarbejdere. I tillæg har der været et variabelt antal projektmedarbejdere finansieret af eksterne projektmidler. Fra 1. januar 2013 er der på sekretariatet 2 ¼ medarbejder samt henholdsvis web-redaktør og IT-medarbejder, der er projektansatte. På sekretariatet løses en række administrative, koordinerende og udførende funktioner i forhold til drift og udviklingsopgaver. Sekretariatet varetager ligeledes sekretariatsfunktionen for bestyrelsen.

7 7

8 8 HELÅRSTURISMEPROJEKTET NATUREN+ Helårsturismeprojektet Naturen+ Baggrund Naturen er Toppen af Danmarks styrke og absolutte hovedprodukt. Samtidig er naturen også udfordringen i udviklingen af helårsturisme. Uden for sommersæsonen er naturen ikke nok som selvstændigt turistprodukt. Naturen skal kobles med andre oplevelses- og aktivitetstilbud, der tager udgangspunkt i lokale værdier. Ideen til projektet Naturen+ opstod på den baggrund. Kernen i projektet har været i respekt for og i samarbejde med de eksisterende erhverv at udvikle nye oplevelser, produkter og nye markedsføringsformer med fokus på at skabe vækst i turismebranchen forår, efterår og vinter. Projektet har sigtet mod at skabe grundlag for øget omsætning, rentabilitet og beskæftigelse. Handlingsplan og indsatsområder Til projektet har der været udarbejdet en handlingsplan, som nøje har beskrevet projektets planlagte aktiviteter. De planlagte aktiviteter har taget afsæt i de mange ideer, der blev fostret i det forprojekt, som blev afviklet i perioden Aktiviteterne, der har været inden for 5 temaer og tilhørende indsatsområder, ses nedenfor: Oplevelsesudvikling Synliggørelse Overnatning God adgang Mål og analyse Lys i naturen Toppen i Børnehøjde Profilering af årstider Fremtidens overnatning og resorts Tilgængelighed for alle Analyse og videndeling Mennesket i naturen Kunst og kunsthåndværk Synliggørelse af åbningstider Effektmåling Aktiv i naturen Fugle Seværdigheder og bymiljøer Det våde element Temaferier

9 HELÅRSTURISMEPROJEKTET NATUREN+ 9 De økonomiske rammer for projektet Læsø, Frederikshavn og Hjørring Kommuner godkendte i foråret 2009 projektets handlingsplan; herunder en kommunal medfinansiering på i alt 2 mio. kroner om året i 3 år svarende til 6 mio. kroner i alt. Hertil kom en bevilling fra VisitDenmark på kroner til indsatsområdet Synliggørelse af åbningstider. Med denne kontante opbakning fra kommunerne og VisitDenmark bevilgede både Regionalfonden og Region Nordjylland tilsammen 5,7 mio. kroner. Projektet er blevet afviklet i perioden Organisering herunder samarbejde med de lokale turistbureauer Naturen+ har været kendetegnet ved, at alle aktører i Toppen af Danmark har bidraget til projektets udvikling. De 3 kommuner var initiativtagere til projektet, der er blevet afviklet i regi af Toppen af Danmarks Sekretariat. De lokale turistbureauer har spillet en afgørende rolle i udviklingen af projektet, da det dels har været dem, der har varetaget kontakten til det lokale turisterhverv, og dels har været dem, der har skullet sikre, at projektets resultater er blevet forankret lokalt. Det har endvidere været turistcheferne, der som facilitatorer har varetaget ledelsen af de mange netværk, der har været igangsat. Organiseringen af Naturen+ har således bygget på den decentrale struktur, der gennem årene har været kendetegnende for hele Toppen af Danmark-samarbejdet. Styregruppen Kommunerne har som medejere af projektet været en meget central part, både i forhold til beslutningsprocesser og implementering. Derfor besluttede bestyrelsen for Toppen af Danmark allerede ved projektets start, at kommunale embedsmænd og kommunaldirektørerne skulle indgå i projektets styregruppe. Styregruppen har jævnligt holdt møde for at følge op på projektets fremdrift og status i forhold til de opstillede milepæle. I 2012 bestod styregruppen af: Styregruppe Pauli Jørgensen (formand) Tommy Christiansen Lisbeth Bilde Jane Wiis / Michael Jentsch Lise-Lotte Stisager Laila Zielke Claus Brøndum Lars Enevold Pedersen Birgitte Christensen Bente Christensen (sekretær) Toppen af Danmark A/S Hjørring Kommune Hjørring Kommune Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Hirtshals Turistbureau Løkken og Lønstrup Turistbureauer VisitNordjylland Toppen af Danmarks sekretariat Toppen af Danmarks sekretariat, projektleder Naturen+

10 10 HELÅRSTURISMEPROJEKTET NATUREN+ Aktiviteterne har bygget på opbakning fra turismeerhvervet Aktiviteternes succes har i høj grad bygget på turismeerhvervets og lokale ildsjæles involvering i Naturen+. Det har derfor hele tiden været Toppen af Danmarks ønske, at turismevirksomhederne og ildsjælene kunne se, at aktiviteterne kan bruges til at skabe et mere rentabelt erhverv. I de 3½ år, projektet har varet, har mere end 500 virksomheder, interesseorganisationer, ildsjæle m.fl. været i kontakt med og bidraget til de resultater, der er skabt i projektet. Analyser, som er udarbejdet i Naturen+ Naturen+ har ikke kun bygget på samarbejde, men også på at dele og sprede viden. Der er i de forgangne 3½ år udarbejdet analyser og rapporter, som har til formål at afdække problemstillinger og give idéer til nye indtjeningsmuligheder i turismeerhvervet. Alle forslag, analyser m.m. ligger frit tilgængelige på Toppen af Danmarks hjemmeside (www.toppenafdanmark.dk under partnerforum/naturen+). Materialet kan også fremsendes samlet på en USB key ved henvendelse til Toppen af Danmarks sekretariat. Tilgængeligt materiale: + Analyse og idékatalog (strategi vedr. digital formidling af naturoplevelser) + En styrket positionering (notat) + Forretningsplan for salg af cykelferier i Toppen af Danmark + Håndbog for afvikling af lysfest + Idékatalog - Inspiration til turismeaktiviteter og -oplevelser (temaferier) + Idékatalog Lysets Land i mørke + Idékatalog Med forslag til turismeoplevelser baseret på den vendsysselske middelalder + Idékatalog Styggetid på Toppen + Idékatalog Turisme for alle (tilgængelig turisme som en strategisk satsning) + Idékatalog med forslag til koncept for kulturferiepakker + Jule- og nytårsanalyse 2010 og Idékatalog - Kreative idéer til anderledes overnatningsformer + Kreative idéer til anderledes overnatningsformer (uddybning af udvalgte idéer) + Kendskabsanalyse Toppen af Danmark + Markedsføring til børn og børnefamilier - best practice + Markedsføring til børn og børnefamilier - brug af online medier + Markedsføring til børn og børnefamilier - designmanual til online kommunikationsplatform + Markedsføring til børn og børnefamilier - strategiske anbefalinger + Middelalderens Vendsyssel - Hvordan inddrages middelalderen i turismearbejdet? + Naturen på sociale medier + Segmentanalyse af potentialet for øget fugleturisme i Toppen af Danmark + Årstidsspecifik segmentanalyse forår + Årstidsspecifik segmentanalyse sommer + Årstidsspecifik segmentanalyse efterår + Årstidsspecifik segmentanalyse vinter + Årstidsspecifik segmentanalyse hele året

11 HELÅRSTURISMEPROJEKTET NATUREN+ 11 Aktiviteter i 2012 og afslutning af projektet I hovedparten af 2012 blev der i tæt samarbejde med de nedsatte netværk arbejdet videre med udvikling inden for temaerne: Oplevelsesudvikling Synliggørelse Overnatning God adgang Mål og analyse Nærmere beskrivelse af arbejde, forløb og resultater er sammenfattet i Idékatalog Inspiration til udvikling af helårsturisme og nye turismeprodukter, hvor der er en række konkrete forslag til at videreføre ideer og tiltag udviklet i Naturen+. Idékataloget kan ses på under partnerforum eller rekvireres på sekretariatet. DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid

12 12 TOPPEN AF DANMARKS STRATEGI Toppen af Danmarks strategi I 2011 vedtog kommunerne sammen med Toppen af Danmark en ny fælles strategi for udvikling af turismen i Toppen af Danmark: Lysets Land I strategien blev det slået fast, at der er to strategiske indsatsfelter, der skal være helt centrale i Toppen af Danmarks fremtidige virke, nemlig markedsføring og produktudvikling, samt at den primære målgruppe er henholdsvis voksne par uden børn og børnefamilier. Det fremhæves, at indsatsen skal bygge på tre gennemgående værdier bæredygtighed, tilgængelighed og helårsturisme og derudover er der en række værktøjer, der skal bringes i anvendelse i forbindelse med arbejdet. Toppen af Danmarks arbejde skal fremadrettet tage afsæt i strategien, som illustreres på følgende vis: Bæredygtighed Basale værdier Tilgængelighed Helårsturisme Strategiske indsatsfelter Produktudvikling + prioritering + kvalitetskontrol Branding og markedsføring + markeder + målgrupper + midler: IT, brochurer og presse Værktøjer Infrastruktur, faciliteter Information, viden Vækstnetværk Strategien kan ses på under partnerforum eller rekvireres på sekretariatet.

13 toppen af danmarks aktiviteter 13 Toppen af Danmarks aktiviteter Branding Lysets land Brandingværktøjer Toppen af Danmark er Lysets Land. Omgivet af hav får lyset her en særlig intensitet og landskabet et unikt farvespil. I Lysets Land har vi flere solskinstimer end resten af landet, fordi vi ligger i læ af de norske fjelde, som trækker nedbøren ud af vinden. Lysets Land er det brand, som sammen med destinationens navn - Toppen af Danmark, gennem mange år har sat overskriften for markedsføringen af området. I erkendelse af, at flere undersøgelser har vist, at området er mest kendt som Toppen af Danmark, blev det i 2012 besluttet at ændre destinationens logo, så Toppen af Danmark er primært budskab, og Lysets Land supplerer som et sub-brand. Logoet kan sammen med andre brandingelementer benyttes af alle turistvirksomheder i Toppen af Danmarks område, og disse kan hentes på hjemmesiden www. toppenafdanmark.dk (vælg partnerforum). Det er målet, at flere og flere lokale virksomheder i stigende grad vil benytte det fælles logo, som element i deres individuelle markedsføring. Lysets Land Den overordnede kampagne for at synliggøre og markedsføre området over for både potentielle kunder og gæster der er i området - indeholder en række delelementer: Hovedkatalog + 4 temaguider med tilhørende distribution Website: med underliggende database Apps, touchskærme og QR-koder Markedsføringskampagner Katalog + 4 temaguider Som noget nyt blev der i 2012 i tillæg til hovedkataloget lavet to temaguider i lommeformat med fokus på Kunst og kultur og Spisesteder. Dette viste sig at være en stor succes hos de gæster, der er kommet til området. Med udgangspunkt i de gode erfaringer, er brochuredelen i Lysets Landkampagnen yderligere udviklet til 2013, så den i dag omfatter: Hovedkataloget Ferie på toppen af Danmark, der udkommer i tre sprogversioner på dansk, engelsk og tysk i alt i eksemplarer. Kataloget har primært en hvervende/inspirerende funktion og indeholder bl.a. en præsentation af overnatningssteder. Desuden udkommer 4 forskellige temaguider i lommeformat, hvor hver guide udkommer i eksemplarer med sprogene dansk, tysk og engelsk samlet i hver guide. Guiderne er primært tænkt til gæsterne, når de er kommet til området, da netop valg af spisesteder og hvilke kunstnere og kultursteder, man vil besøge, ofte først afgøres, når man er ankommet til turistdestinationen.

14 14 toppen af danmarks aktiviteter Temaguiderne dækker i 2013 følgende temaer: Spis Godt Kunst & Kultur Aktiv ferie Museer & Slotte Lysets Land katalog Spis Godt Kunst og Kultur Aktiv Ferie Museer & Slotte Toppen af Danmarks hjemmeside er udviklet med udgangspunkt i VisitDenmarks ASP-løsning, og denne løsning gør, at der er en tydelig sammenhæng i hjemmesiderne på nationalt, regionalt, destinations- og lokalt niveau. I november 2012 blev ASP-løsningen relanceret i en ny og mere moderne udgave med meget fokus på det visuelle udtryk og med store integrationsmuligheder til de mange forskellige sociale medier. Løsningen er desuden fremtidssikret med en tæt integration til de nye digitale platforme som tablets og smartphones, hvilket også er en stor fordel ved brug af QR-koder. Med den nye temabaserede løsning bliver Toppen af Danmark præsenteret med forskellige temaer, der skal promovere området. De lokale turistbureauer varetager vedligeholdelsen af de lokale sider, mens det er den projektansatte webredaktør, der varetager opdatering og vedligehold af de fælles overordnede sider. (Se nærmere beskrivelse under Øvrige udviklingsprojekter side 19)

15 toppen af danmarks aktiviteter 15 Toppen af Danmark er en af landets mest sete turismehjemmesider i ASP-løsningen. Ifølge VisitDenmark, der laver statistik over hjemmesider tilknyttet deres ASPløsning, er i sommermånederne den absolut mest populære turismeside. I ydersæsonerne er der dog større besøg på visitaarhus.dk. Toppen af Danmarks hjemmeside har i 2012 haft over besøg. Statistikken viser, at den gennemsnitlige besøgende ser 3,78 sider pr. besøg. Toppen af Danmark på smartphone Toppen af Danmark tilbyder en app til IPhone og Android mobiltelefoner. App en er en guide på dansk, tysk og engelsk til turisten både før og under ferieopholdet med oplysninger om overnatningssteder, spisesteder og de mange oplevelser i hele området. Turisten kan søge på hele Toppen af Danmark eller de enkelte områder. Der er desuden mulighed for at bruge en Find nærmeste funktion og finde vej til oplevelserne på et kort. Samme oplysninger ligger på mobilsitet m.lysetsland.dk. Touchskærme På flere turistbureauer og andre steder i Toppen af Danmark er der blevet opsat touchskærme med visning af områdets overnatningssteder, spisesteder og oplevelser. Her kan turisten på stedet hurtigt og nemt finde f.eks. det nærmeste overnatningssted, læse om stedet og tage alle oplysninger inklusiv et Google map kort med kortanvisning med sig via en QRkode. På touchskærmene har lokalområ- derne desuden mulighed for at promovere deres lokale tiltag, ligesom der kan annonceres for erhvervet i området. QR-koder Al markedsføringsforskning fortæller, at der skal skabes links imellem trykt og digitalt informationsmateriale for at give modtageren så mange valg og så megen information som muligt. Derfor kan man i Toppen af Danmarks trykte guider finde de såkaldte QR-koder, som ved aflæsning med smartphonens kamera leder brugeren direkte til flere oplysninger. Distribution Selvom turisterne i dag søger en stor del information via elektroniske medier herunder på og de lokale turistbureauers hjemmesider - er der fortsat efterspørgsel efter det trykte katalog. Distribution af kataloget er derfor stadig en relativ stor post på det samlede Lysets Land-budget ( kr./2013). I Danmark distribueres til alle turistbureauer, ligesom der sikres en tæt distribution i lokalområdet. I Sverige, Norge, Tyskland og Holland er der indgået aftale med VisitDenmark om distribution via online-bestilling af kataloget. Derudover bestilles der en vis mængde via internettet, men antallet af disse bestillinger er faldet ret meget de seneste år. Opgaven med fysisk at håndtere udsendelse af de kataloger, som rekvireres via internettet eller via kampagner, går hvert år på skift mellem de lokale turistbureauer (2013= Frederikshavn Turistbureau.)

16 16 toppen af danmarks aktiviteter Guldpartnere For at give virksomhederne mulighed for en større eksponering i Toppen af Danmarks samlede markedsføring i Lysets Land-kampagnen 2013, har Toppen af Danmark som noget nyt introduceret et såkaldt Guldpartnerskab. Guldpartnerne bidrager med et større fast beløb, og til gengæld opnår de særskilt profilering i hovedkataloget, de fire temaguider, på hjemmesiden, Den Gode Historie-brochuren, og i den øvrige fælles markedsføring, som laves i regi af Toppen af Danmark. Derudover vil turistchefudvalget løbende være i dialog med gruppen for at drøfte kommende tiltag. Det nye tilbud er blevet vel modtaget, og det er særdeles positivt, at 7 af områdets større virksomheder, har valgt at tegne Guldpartnerskab for Det drejer sig om: Hotel Viking, Sæby Hotel Herman Bang, Frederikshavn Aalbæk gl. Kro, Aalbæk Color Hotel, Skagen Nordsøen Ocenarium, Hirtshals Skallerup Klit, Skallerup Action House, Løkken Finansiering Finansieringen bag projektet Lysets Land er sammensat af midler fra turisterhvervet og turistbureauerne. Fordelingen er: Turistbureauerne Erhvervet I alt kr kr kr. Opbakning øget med 10 % Set i lyset af finanskrisen, er det positivt at konstatere, at det samlede bidrag til Lysets Land-kampagnen 2013 er øget med 10 %. Toppen af Danmark med bestyrelsesformanden i spidsen gjorde i løbet af 2012 meget ud af at understrege vigtigheden af, at alle bidrager til og bakker op omkring fælles markedsføring, så destinationen bliver synlig i et marked, hvor der dybest set konkurreres med hele verden. Det budskab har bidragsyderne tilsyneladende bakket op om, og det flotte resultat gør, at Toppen i Danmark i løbet af 2013 har mulighed for at skabe stor synlighed. Det skal i den forbindelse bemærkes, at erhvervets bidrag på kr. er i tillæg til den yderligere direkte medfinansiering, som mange virksomheder bidrager med til forskellige øvrige markedsføringstiltag.

17 toppen af danmarks aktiviteter Erhvervets andel i Lysets Land-kampagnen (i 1000 kr) : Brønderslev Kommune udtræder af samarbejdet. 2012: Læsø Kommune udtræder af samarbejdet. Markedsføringskampagner Budgettet for markedsføringskampagner udover Lysets Land-kataloget og distribution beløber sig til 2,1 mio. kr., som finansieres på følgende vis: Via Lysets Land-pulje Turisterhvervet og turistbureauerne I alt kr kr kr. En stor del af midlerne anvendes i en stor samlet markedsføringsindsats, som koordineres via VisitNordjylland og i vid udstrækning i samarbejde med VisitDenmark. Indsatsen er koncentreret om de fire primære markeder Norge, Sverige, Tyskland og Danmark, samt en mindre indsats på det hollandske marked. Der er afsat en pulje på kr., som er forbeholdt særlig profilering af de syv guldpartnere. I kampagnerne som enten gennemføres selvstændigt eller sammen med VisitNordjylland benyttes forskellige elementer: Online markedsføring og PR-aktiviteter Annoncering i rejsekataloger Annoncering i dagblade Annoncering i øvrige medier Som eksempel på annoncering i øvrige medier kan nævnes Toppen af Danmarks annoncering i Idényt. Modul-annoncer i fx fælles annoncer i større dagblade sælges af de lokale turistbureauer til de turistvirksomheder, der ønsker at medvirke.

18 18 toppen af danmarks aktiviteter Sammenfatning og koordinering af salg og produktion af annoncesiderne udføres af markedsføringsudvalget, som består af repræsentanter fra turistchefudvalget med bistand fra Toppen af Danmarks sekretariat. Toppen af Danmark har i løbet af 2012 eksempelvis annonceret i Jyllandsposten, - gratismagasinerne Lime og Kulør, - i Skagerakposten i Norge - i Icacurien i Sverige og i Moin Moin i Nordtyskland. Desuden havde Toppen af Danmark købt biografreklamer i hele Danmark i forbindelse med premiere på filmen Marie Krøyer, og der er afviklet både Facebook- og Googlekampagner. Vær med i spændende kampagner Hvor markedsføres Udvalgte events Toppen af Danmark i Lysets Land SKAGEN FREDERIKSHAVN SÆBY HJØRRING SINDAL LØKKEN LØNSTRUP HIRTSHALS TVERSTED Toppen af Danmark Marketingplan 2013 Møde med erhvervet Ca. 150 repræsentanter fra små og store turistvirksomheder samt fra det politiske og foreningsmæssige system var samlet til Toppen af Danmarks årlige fyraftensmøde, som blev afholdt på Color Hotel Skagen i oktober måned. Med fyraftensmødet sagde helårsturismeprojektet Naturen+, som Toppen af Danmark har arbejdet målrettet med de seneste 3 ½ år, farvel og tak ved at præsentere en række af de mange ideer og analyser, der er arbejdet med i projektet. Alle deltagere fik udleveret en USB-key med en række forslag, koncepter og rapporter fra projektet, som på forskellig vis vil kunne bruges af turistvirksomhederne og øvrige aktører. Livsstilsekspert Anne Glad fra DR1-programmet Kender du typen var inviteret som gæstetaler og gav i sit oplæg eksempler på, hvordan man kan sælge sit produkt ved hjælp af sigende billeder, - historiefortælling og ved at give lidt af sig selv med i købet. Marketingplan Som noget nyt har Toppen af Danmark for 2013 trykt en marketingplan, og den giver et overblik over de mange kampagner, som Toppen af Danmark deltager i, både i Danmark og på nærmarkederne: Norge, Tyskland, Sverige og Holland. En del af kampagnerne kan turisterhvervet selv deltage i fx via modulannoncering. Det er tanken, at marketingplanen skal udkomme hvert efterår, og den er tænkt som et redskab til erhvervet i forhold til planlægning af egne marketingtiltag. Anne Glad

19 øvrige udviklingsprojekter 19 Øvrige udviklingsprojekter Web og Facebook For at udnytte hjemmesidens funktioner bedst muligt, og dermed sikre fortsat høje besøgstal på siden, er der et udpræget behov for at have en webredaktør tilknyttet. Tendensen er, at en hastigt stigende del af både markedsføring og afsætning fremover sker via nettet, og det er helt afgørende at have en opdateret og aktuel hjemmeside. Det blev derfor i efteråret 2009 besluttet at prioritere midler fra Lysets Land- og markedsføringspuljen, så der er projektansat en webredaktør. Da projektet finansieres af markedsføringsmidlerne, indgår lønudgiften ikke i sekretariatets basisdrift. Webredaktøren er ansat på 30 timer pr. uge og ud over helt overordnet opdatering af hjemmesiden arbejdes - bl.a. med følgende områder: Udbygning af engelsk og tysk version af hjemmesiden. Løbende produktion af nyhedsbreve med inspiration til at vælge ferie i Lysets Land krydret med gode tilbud fra virksomhederne. Kampagnesider i forlængelse af annoncering i andre medier (fx Idényt). Årstidsbestemte temasider og kampagner i samarbejde med VisitDenmark. Aktuelle nyheder på forsiden. QR-koder. Skabe ensartethed for øvrige sider bl.a. via undervisning af og inspiration til turistbureauernes medarbejdere. Arbejde med sociale medier. Toppen af Danmark er også på Facebook, og det er indtil videre webredaktøren, som sørger for at pleje det medie. I løbet af 2012 blev der bl.a. implementeret en konkurrenceapplikation for at tiltrække flere venner til Facebook-siden, som hedder Lysets Land (facebook.com/lysetsland). Konkurrenceapplikationen Har du fod på naturen i Lysets Land stiller sjove spørgsmål om naturen i området med mulighed for at udfordre sine venner i en lille konkurrence. Siden har i dag over loyale venner, der aktivt tager del i kommunikationen. I tillæg til destinationens Facebook-side har også flere af lokalområderne oprettet lokale Facebook-sider, hvor nyheder, dags-tilbud/aktiviteter, vejrudsigter m.m. på denne måde meget hurtigt bliver videreformidlet til en stor kreds af venner. Derudover blev der i løbet af 2012 startet op på arbejdet med Instagram, hvor man via #elskervoresnatur kan finde og naturligvis dele naturbilleder fra Toppen af Danmarks område. Turistbureauerne opdaterer fortsat det lokale niveau på hjemmesiden, ligesom en arbejdsgruppe supplerer webredaktørens arbejde. Ansættelsen administreres af Toppen af Danmarks sekretariat. It For at følge den hastige udvikling generelt på it-området, har Toppen af Danmark en it-medarbejder ansat. Projektansættelsen finansieres af tre forskellige parter: turistbureauerne, Visittoppen feriehusudlejning og Toppen af Danmark via Lysets Land-kampagnen. De tre parter dispone-

20 20 øvrige udviklingsprojekter rer efter en nøje udregnet fordelingsmodel hver især projektmedarbejderens timer ift. bidrag. Ansættelsen administreres af Toppen af Danmarks sekretariat. It-medarbejderen har i 2012 bl.a. videreudviklet det intranet (Sharepoint), som turistbureauerne har finansieret i fællesskab. Det er målet, at systemet løbende bidrager til at effektivisere kommunikationen turistbureauerne imellem og i forhold til sekretariatet, - og at arbejdsgangene i en del af projekterne forenkles. Derudover undersøges mulighederne for på centrale steder i Toppen af Danmark, at etablere Hotspots dvs. at gæsterne får mulighed for frit Wi-Fi. Den Gode Historie. Projektet Den Gode Historie går ud på at koordinere, synliggøre og opdyrke arrangementer, hvor turister og lokalbefolkning får den autentiske historie med udgangspunkt i lokalsamfundet fortalt af lokale fortællere. Skagen Frederikshavn Sæby Sindal Hjørring Løkken Lønstrup Hirtshals Tversted Den Gode Historie Udvalgte arrangementer i Toppen af Danmark Med fokus på udvikling af helårsturisme er det et klart mål, at en lang række af arrangementerne skal foregå uden for sommerperioden. En væsentlig opgave i projektet er også at fastholde og udvikle det store netværk af kompetente og engagerede fortællere. Dette gøres bl.a. ved at invitere fortællerne til et inspirationsseminar, hvor de på skift afholder et arrangement for hinanden, og dermed bidrager med input og inspiration til, hvordan den gode historie kan formidles. Derudover inviteres til evalueringsmøde om efteråret, hvor der er mulighed for at udveksle erfaringer i netværket. En særlig variant af arrangementerne er Smagen af Kunsthåndværk, som er en række arrangementer med deltagelse af både en kunsthåndværker og en fødevareproducent. På arrangementerne formidles en god historie om de enkeltes produkter/produktion. SKAGEN FREDERIKSHAVN SÆBY SINDAL HJØRRING LØKKEN LØNSTRUP HIRTSHALS TVERSTED april uge 17 Projektet startede i 2003 med 290 arrangementer, og det har nu udviklet sig til, at der i perioden fra midten af maj til midten af oktober 2012 var ikke mindre end 1272 arrangementer. Det vurderes, at der i lighed med tidligere år, har været ca deltagere. Kataloget for 2013 udkommer midt i maj måned, og her tilbydes ca arrangementer frem til udgangen af KUNSTUGE I TOPPEN AF DANMARK Arts and Crafts Week, April 22nd to 28th // Kunstwoche, April Kunstuge med skæve og anderledes arrangementer. Mød lokale kunstnere og kunsthåndværkere. Besøg gallerier og museer. Nyd god mad på restauranterne og overnat på områdets hoteller, mm. Kunstuger Kunstuger er et oplevelseskoncept, der er udviklet i et netværk nedsat i helårsturismeprojektet Naturen+. Konceptet går ud på, at områdets kunstnere, kunsthåndværkere, gallerier og museer to uger om året skaber en masse skæve og anderledes kunstoplevelser. I de to uger er der daglige

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Toppen af Danmark NYHEDSBREV MARTS 2013

Toppen af Danmark NYHEDSBREV MARTS 2013 NYHEDSBREV MARTS Toppen af Danmark Formanden har ordet Ferie på Toppen af Danmark (Lysets Land) Marketingplan Topmoderne hjemmeside Kunstuge Ny turistfolder: Helligkilder i Vendsyssel Den Gode Historie

Læs mere

Skriftlig beretning 2014

Skriftlig beretning 2014 Skriftlig beretning 2014 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2014 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Skriftlig beretning 2013

Skriftlig beretning 2013 Skriftlig beretning 2013 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen

Læs mere

Skriftlig beretning 2011

Skriftlig beretning 2011 Skriftlig beretning 2011 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere solskinstimer end resten

Læs mere

Salg af billetter til arrangementer i Frederikshavn og omegn via www.frederikshavnerbilletten.dk

Salg af billetter til arrangementer i Frederikshavn og omegn via www.frederikshavnerbilletten.dk Turistservice 2008. Drive autoriseret grønt Turistbureau: Med skriftlig og mundtlig kvalificeret service og informationsbetjening på dansk, engelsk og tysk samt på de skandinaviske sprog. Servicering af

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice Forslag til model for partnerskab for drift af turistservice 9. juni 2010 Indhold: 1. Turismen i Hjørring Kommune...2 2. Partnerskab med lokale turismeoperatører...4 3. Model for partnerskab...5 4. Økonomi...7

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Generelt om turismen i Destination Kerteminde Haven ved Havet Det har været en speciel turist-sæson i Kerteminde (Danmark

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

xxxxx Naturen+ Idékatalog Inspiration til udvikling af helårsturisme og nye turismeprodukter

xxxxx Naturen+ Idékatalog Inspiration til udvikling af helårsturisme og nye turismeprodukter xxxxx Naturen Idékatalog Inspiration til udvikling af helårsturisme og nye turismeprodukter Idékataloget er udarbejdet som en del af helårsturismeprojektet Naturen. Redaktionen er afsluttet den 25. september

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Toppen af Danmark NYHEDSBREV FEBRUAR 2014

Toppen af Danmark NYHEDSBREV FEBRUAR 2014 Toppen af Danmark NYHEDSBREV FEBRUAR 2014 Formanden har ordet Lysets Land kampagne 2014 Markedsføring Bunkerfolder Toppen af Danmark app Guldpartnerkoncept Hærvejene i Nordjylland Nyheder fra området 1

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til oktober 2016 VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til juli VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til juli VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til juli 2016 VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Baggrund I forbindelse med det afsluttede projekt om udvikling af stærke oplevelseskoncepter via det lokale destinationsnetværk

Læs mere

TURISTSERVICE 2008 SÆBY TURISTFORENING

TURISTSERVICE 2008 SÆBY TURISTFORENING TURISTSERVICE 2008 SÆBY TURISTFORENING Drive autoriseret grønt Turistbureau i Sæby: Med skriftlig og mundtlig kvalificeret service og informationsbetjening på dansk, engelsk, tysk, fransk, samt på de skandinaviske

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til august 2016 VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til september 2016 VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Resume: Formålet med forslaget er at styrke erhvervs- og turismeudviklingen Fanø Kommune overtager ansvaret for drift af Turistbureau Fanø Kommune overtager arbejdet

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Selskabet er et kommunalt ejet aktieselskab, ejet af kommunerne Vordingborg, Næstved, Stevns og Faxe.

Selskabet er et kommunalt ejet aktieselskab, ejet af kommunerne Vordingborg, Næstved, Stevns og Faxe. Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema til i Vordingborg Kommune. Ved ansøgning anvendes ansøgningsskemaet, som findes på Vordingborg.dk Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune)

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til april 2016 VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Turismen på Sjællands Vestkyst

Turismen på Sjællands Vestkyst Turismen på Sjællands Vestkyst Organisationsdiagram 2016 Adm. Direktør Bogholder Udviklingsansvarlig & Daglig leder Presseansvarlig Online Marketing Ansvarlig Online Marketing Specialist Marketingassistent

Læs mere

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen Skagen, den 24. oktober 2016 Kære Carsten Sand Nielsen På vegne af bestyrelsen for Fonden Visit Nordjylland fremsender jeg hermed en officiel anmodning til

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Nyhedsbrev F e b r u a r 2 0 1 2. Toppen af Danmark. - Formanden har ordet - Lysets Land - Markedsføring - Nyt fra Naturen+ - Nyheder fra området

Nyhedsbrev F e b r u a r 2 0 1 2. Toppen af Danmark. - Formanden har ordet - Lysets Land - Markedsføring - Nyt fra Naturen+ - Nyheder fra området Nyhedsbrev F e b r u a r 2 0 1 2 Toppen af Danmark - Formanden har ordet - Lysets Land - Markedsføring - Nyt fra Naturen+ - Nyheder fra området Formanden har ordet... Godt nytår Så har vi taget fat på

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

Sønderjylland værd at erobre

Sønderjylland værd at erobre Sønderjylland værd at erobre DMO-dannelse Før destinationsdannelsen I 2012 havde vi i Sønderjylland, 4 kommuner med hver sin turismeorganisering, hver sin strategi og begrænsede midler til at udføre den.

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Resultatkontrakt. Kontraktens parter. Resumé. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2015. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07

Resultatkontrakt. Kontraktens parter. Resumé. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2015. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07 Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2015 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07 Kontraktens parter Region: Regional Udvikling Skottenborg 26 Ean-nr: 5 798 002 763

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Bilag 3A - Revision af nordjysk turismefremme

Bilag 3A - Revision af nordjysk turismefremme Baggrund I juni 2014 indgik regeringen og en bred kreds af folketingets partier en aftale om en vækstplan for dansk turisme. Aftalen medførte en omorganisering af den nationale og de regionale turismefremmeindsatser.

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder fortsat frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark,

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Jan Olsen, VisitDenmark 1 Foto: Nordic Experience Hvordan går det med dansk turisme? 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Nyhedsbrev - maj 2011. Toppen af Danmark. Formanden har ordet. Nyt fra Naturen+ Lyset Land/Branding. Markedsføring. Nyheder fra området

Nyhedsbrev - maj 2011. Toppen af Danmark. Formanden har ordet. Nyt fra Naturen+ Lyset Land/Branding. Markedsføring. Nyheder fra området Nyhedsbrev - maj 2011 Toppen af Danmark Formanden har ordet Nyt fra Naturen+ Lyset Land/Branding Markedsføring Nyheder fra området Formanden har ordet... Efter en vinter og et forår hvor der har været

Læs mere

Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere

Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere 21 attraktioner og museer - 6 heraf 4-stjernede - 1.1 mio gæster årligt 21 hoteller, kroer, feriecentre - 1.600 senge 21 campingpladser - 7 helårsåbne

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Turisthus Nord turisme indsats for 2014.

Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord har i 2014 modtaget kr. 5.300.620,00 som betaling for aftale om turismeindsatsen. I 2014 er der drevet 3 helårsåbne turistkontorer med en gennemsnitlig

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere