Skriftlig beretning 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlig beretning 2012"

Transkript

1 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

2 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere solskinstimer end resten af landet, fordi vi ligger i læ af de norske fjelde, som trækker nedbøren ud af vinden. Aktionærkredsen bag Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S består af Hjørring og Frederikshavn Kommuner samt Fonden Toppen af Danmark, som repræsenterer områdets turistforeninger.

3 SKRIFTLIG BERETNING Bestyrelsens skriftlige beretning om selskabets virksomhed i 2012 Indledning Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år er delt dels i denne skriftlige beretning, som udsendes forud for generalforsamlingen og dels i en mundtlig beretning, som formanden fremlægger på selve generalforsamlingen. Året 2012 har været præget af mange aktiviteter i og omkring Toppen af Danmark. Basisudgangspunktet har været den handlingsplan inkl. det budget for 2012, som kommunerne vedtog i efteråret Handlingsplanen er udarbejdet med afsæt i Toppen af Danmarks overordnede strategi Lysets Land Dertil kommer det sidste driftsår af det 3-årige helårsturisme-projekt Naturen+, hvor det overordnede mål har været at skabe helårsturisme på lang sigt og sæsonudvikling på kort sigt. Naturen+ projektet ophørte pr Da en stor del af de igangsatte processer fortsætter i 2013 og for at give et aktuelt billede af aktivitetsniveauet, vil beretningen i nogen grad også omhandle aktiviteter, som er foregået i de første måneder af Redaktion afsluttet:

4 4 EJERFORHOLD OG ORGANISERING Ejerforhold og organisering Aktionærkreds Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S er ejet af 3 aktionærer med følgende fordeling af aktierne: Hjørring Kommune 46⅔ % Frederikshavn Kommune 36⅔ % Fonden Toppen af Danmark* 16⅔ % *Fonden Toppen af Danmark er en sammenslutning af turistforeninger i Toppen af Danmarks område. Fonden Toppen af Danmark har sekretariat på Tversted Turistbureau. Bestyrelse Bestyrelsen for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S bestod frem til generalforsamlingen den 29. maj 2012 af: Arne Boelt, formand (borgmester, Hjørring Kommune) Lars Møller (borgmester, Frederikshavn Kommune) Susanne Sander (byrådsmedlem, Hjørring Kommune) Erik Sørensen (byrådsmedlem, Frederikshavn Kommune) Svend Bjørnager, næstformand (Fonden Toppen af Danmark /Lønstrup Turistforening) Ulla Mosich (Fonden Toppen af Danmark/Skagen Turistforening) Jens Guldsmed-Thomsen (Fonden Toppen af Danmark /Tversted Borger- og Turistforening) Ved generalforsamlingen udtrådte Jens Guldsmed-Thomsen, og i stedet indtrådte: Birthe Østergård (Fonden Toppen af Danmark /Tversted Borger- og Turistforening.) Der har i 2012 været afholdt 6 bestyrelsesmøder, 1 temamøde med deltagelse af turistforeningernes formænd, 1 ordinær generalforsamling og 1 fælles møde med områdets turistchefer. Møderne er holdt på skiftende lokaliteter i Toppen af Danmark. Derudover har bestyrelsens medlemmer deltaget i møder på destinations-, regionalt - og nationalt niveau.

5 EJERFORHOLD OG ORGANISERING 5 Organisering decentral struktur Toppen af Danmark har siden dannelsen af Destinationsselskabet i 1996 bygget på en decentral struktur, hvor opgaverne løses med de lokale turistbureauer som omdrejningspunkt i samarbejde med destinationsselskabets sekretariat. Arbejdet organiseres via en række projektgrupper med ansvar for definerede projekter. Samarbejdet er illustreret i følgende model: Oversigt over samarbejdet i Toppen af Danmark Kommuner Toppen af Danmark A/S Direktør Sekretariat Produktudvikling Turistchefudvalg Projekter Markedsføring Turistforeninger & Turistbureauer Turistchefer Fonden Toppen af Danmark Turisterhvervet

6 6 EJERFORHOLD OG ORGANISERING Turistbureauerne/turistchefudvalget Et udvalg bestående af områdets turistchefer fungerer som teknikerudvalg for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S, og turistcheferne tager aktivt del i udviklingsarbejdet. De 8 turistbureauers medarbejdere (ca. 40) bidrager løbende med at løse en mængde forskellige arbejdsopgaver i relation til samarbejdet. Som noget meget væsentligt er det turistbureauerne, som er det lokale kontakt- og bindeled til turisterhvervet. Samarbejde på tværs For at styrke den fælles Toppen af Danmark-ånd er det besluttet, at der årligt holdes to fælles fyraftensarrangementer, hvortil alle medarbejdere fra de 8 turistbureauer og Toppen af Danmarks sekretariat inviteres. Arrangementerne holdes på skift i Toppen af Danmarks område som henholdsvis en Nytårskur i starten af januar - og et efter sæsonen-arrangement i september måned. Toppen af Danmarks sekretariat Sekretariatet bor til leje på 2. sal i huset Skandiatorv 1 i Frederikshavn. I forbindelse med afvikling af projektet Naturen+ med tilhørende projektteam har lejemålet omfattet hele 2. sal, og merudgiften til husleje m.m. har været dækket via projektet Naturen+. Efter ophør af projektet Naturen+ ved årsskiftet er lejemålet reduceret med 30 %. I løbet af 2012 har der på sekretariatet været 3 ¼ fastansatte medarbejdere. I tillæg har der været et variabelt antal projektmedarbejdere finansieret af eksterne projektmidler. Fra 1. januar 2013 er der på sekretariatet 2 ¼ medarbejder samt henholdsvis web-redaktør og IT-medarbejder, der er projektansatte. På sekretariatet løses en række administrative, koordinerende og udførende funktioner i forhold til drift og udviklingsopgaver. Sekretariatet varetager ligeledes sekretariatsfunktionen for bestyrelsen.

7 7

8 8 HELÅRSTURISMEPROJEKTET NATUREN+ Helårsturismeprojektet Naturen+ Baggrund Naturen er Toppen af Danmarks styrke og absolutte hovedprodukt. Samtidig er naturen også udfordringen i udviklingen af helårsturisme. Uden for sommersæsonen er naturen ikke nok som selvstændigt turistprodukt. Naturen skal kobles med andre oplevelses- og aktivitetstilbud, der tager udgangspunkt i lokale værdier. Ideen til projektet Naturen+ opstod på den baggrund. Kernen i projektet har været i respekt for og i samarbejde med de eksisterende erhverv at udvikle nye oplevelser, produkter og nye markedsføringsformer med fokus på at skabe vækst i turismebranchen forår, efterår og vinter. Projektet har sigtet mod at skabe grundlag for øget omsætning, rentabilitet og beskæftigelse. Handlingsplan og indsatsområder Til projektet har der været udarbejdet en handlingsplan, som nøje har beskrevet projektets planlagte aktiviteter. De planlagte aktiviteter har taget afsæt i de mange ideer, der blev fostret i det forprojekt, som blev afviklet i perioden Aktiviteterne, der har været inden for 5 temaer og tilhørende indsatsområder, ses nedenfor: Oplevelsesudvikling Synliggørelse Overnatning God adgang Mål og analyse Lys i naturen Toppen i Børnehøjde Profilering af årstider Fremtidens overnatning og resorts Tilgængelighed for alle Analyse og videndeling Mennesket i naturen Kunst og kunsthåndværk Synliggørelse af åbningstider Effektmåling Aktiv i naturen Fugle Seværdigheder og bymiljøer Det våde element Temaferier

9 HELÅRSTURISMEPROJEKTET NATUREN+ 9 De økonomiske rammer for projektet Læsø, Frederikshavn og Hjørring Kommuner godkendte i foråret 2009 projektets handlingsplan; herunder en kommunal medfinansiering på i alt 2 mio. kroner om året i 3 år svarende til 6 mio. kroner i alt. Hertil kom en bevilling fra VisitDenmark på kroner til indsatsområdet Synliggørelse af åbningstider. Med denne kontante opbakning fra kommunerne og VisitDenmark bevilgede både Regionalfonden og Region Nordjylland tilsammen 5,7 mio. kroner. Projektet er blevet afviklet i perioden Organisering herunder samarbejde med de lokale turistbureauer Naturen+ har været kendetegnet ved, at alle aktører i Toppen af Danmark har bidraget til projektets udvikling. De 3 kommuner var initiativtagere til projektet, der er blevet afviklet i regi af Toppen af Danmarks Sekretariat. De lokale turistbureauer har spillet en afgørende rolle i udviklingen af projektet, da det dels har været dem, der har varetaget kontakten til det lokale turisterhverv, og dels har været dem, der har skullet sikre, at projektets resultater er blevet forankret lokalt. Det har endvidere været turistcheferne, der som facilitatorer har varetaget ledelsen af de mange netværk, der har været igangsat. Organiseringen af Naturen+ har således bygget på den decentrale struktur, der gennem årene har været kendetegnende for hele Toppen af Danmark-samarbejdet. Styregruppen Kommunerne har som medejere af projektet været en meget central part, både i forhold til beslutningsprocesser og implementering. Derfor besluttede bestyrelsen for Toppen af Danmark allerede ved projektets start, at kommunale embedsmænd og kommunaldirektørerne skulle indgå i projektets styregruppe. Styregruppen har jævnligt holdt møde for at følge op på projektets fremdrift og status i forhold til de opstillede milepæle. I 2012 bestod styregruppen af: Styregruppe Pauli Jørgensen (formand) Tommy Christiansen Lisbeth Bilde Jane Wiis / Michael Jentsch Lise-Lotte Stisager Laila Zielke Claus Brøndum Lars Enevold Pedersen Birgitte Christensen Bente Christensen (sekretær) Toppen af Danmark A/S Hjørring Kommune Hjørring Kommune Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Hirtshals Turistbureau Løkken og Lønstrup Turistbureauer VisitNordjylland Toppen af Danmarks sekretariat Toppen af Danmarks sekretariat, projektleder Naturen+

10 10 HELÅRSTURISMEPROJEKTET NATUREN+ Aktiviteterne har bygget på opbakning fra turismeerhvervet Aktiviteternes succes har i høj grad bygget på turismeerhvervets og lokale ildsjæles involvering i Naturen+. Det har derfor hele tiden været Toppen af Danmarks ønske, at turismevirksomhederne og ildsjælene kunne se, at aktiviteterne kan bruges til at skabe et mere rentabelt erhverv. I de 3½ år, projektet har varet, har mere end 500 virksomheder, interesseorganisationer, ildsjæle m.fl. været i kontakt med og bidraget til de resultater, der er skabt i projektet. Analyser, som er udarbejdet i Naturen+ Naturen+ har ikke kun bygget på samarbejde, men også på at dele og sprede viden. Der er i de forgangne 3½ år udarbejdet analyser og rapporter, som har til formål at afdække problemstillinger og give idéer til nye indtjeningsmuligheder i turismeerhvervet. Alle forslag, analyser m.m. ligger frit tilgængelige på Toppen af Danmarks hjemmeside (www.toppenafdanmark.dk under partnerforum/naturen+). Materialet kan også fremsendes samlet på en USB key ved henvendelse til Toppen af Danmarks sekretariat. Tilgængeligt materiale: + Analyse og idékatalog (strategi vedr. digital formidling af naturoplevelser) + En styrket positionering (notat) + Forretningsplan for salg af cykelferier i Toppen af Danmark + Håndbog for afvikling af lysfest + Idékatalog - Inspiration til turismeaktiviteter og -oplevelser (temaferier) + Idékatalog Lysets Land i mørke + Idékatalog Med forslag til turismeoplevelser baseret på den vendsysselske middelalder + Idékatalog Styggetid på Toppen + Idékatalog Turisme for alle (tilgængelig turisme som en strategisk satsning) + Idékatalog med forslag til koncept for kulturferiepakker + Jule- og nytårsanalyse 2010 og Idékatalog - Kreative idéer til anderledes overnatningsformer + Kreative idéer til anderledes overnatningsformer (uddybning af udvalgte idéer) + Kendskabsanalyse Toppen af Danmark + Markedsføring til børn og børnefamilier - best practice + Markedsføring til børn og børnefamilier - brug af online medier + Markedsføring til børn og børnefamilier - designmanual til online kommunikationsplatform + Markedsføring til børn og børnefamilier - strategiske anbefalinger + Middelalderens Vendsyssel - Hvordan inddrages middelalderen i turismearbejdet? + Naturen på sociale medier + Segmentanalyse af potentialet for øget fugleturisme i Toppen af Danmark + Årstidsspecifik segmentanalyse forår + Årstidsspecifik segmentanalyse sommer + Årstidsspecifik segmentanalyse efterår + Årstidsspecifik segmentanalyse vinter + Årstidsspecifik segmentanalyse hele året

11 HELÅRSTURISMEPROJEKTET NATUREN+ 11 Aktiviteter i 2012 og afslutning af projektet I hovedparten af 2012 blev der i tæt samarbejde med de nedsatte netværk arbejdet videre med udvikling inden for temaerne: Oplevelsesudvikling Synliggørelse Overnatning God adgang Mål og analyse Nærmere beskrivelse af arbejde, forløb og resultater er sammenfattet i Idékatalog Inspiration til udvikling af helårsturisme og nye turismeprodukter, hvor der er en række konkrete forslag til at videreføre ideer og tiltag udviklet i Naturen+. Idékataloget kan ses på under partnerforum eller rekvireres på sekretariatet. DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid

12 12 TOPPEN AF DANMARKS STRATEGI Toppen af Danmarks strategi I 2011 vedtog kommunerne sammen med Toppen af Danmark en ny fælles strategi for udvikling af turismen i Toppen af Danmark: Lysets Land I strategien blev det slået fast, at der er to strategiske indsatsfelter, der skal være helt centrale i Toppen af Danmarks fremtidige virke, nemlig markedsføring og produktudvikling, samt at den primære målgruppe er henholdsvis voksne par uden børn og børnefamilier. Det fremhæves, at indsatsen skal bygge på tre gennemgående værdier bæredygtighed, tilgængelighed og helårsturisme og derudover er der en række værktøjer, der skal bringes i anvendelse i forbindelse med arbejdet. Toppen af Danmarks arbejde skal fremadrettet tage afsæt i strategien, som illustreres på følgende vis: Bæredygtighed Basale værdier Tilgængelighed Helårsturisme Strategiske indsatsfelter Produktudvikling + prioritering + kvalitetskontrol Branding og markedsføring + markeder + målgrupper + midler: IT, brochurer og presse Værktøjer Infrastruktur, faciliteter Information, viden Vækstnetværk Strategien kan ses på under partnerforum eller rekvireres på sekretariatet.

13 toppen af danmarks aktiviteter 13 Toppen af Danmarks aktiviteter Branding Lysets land Brandingværktøjer Toppen af Danmark er Lysets Land. Omgivet af hav får lyset her en særlig intensitet og landskabet et unikt farvespil. I Lysets Land har vi flere solskinstimer end resten af landet, fordi vi ligger i læ af de norske fjelde, som trækker nedbøren ud af vinden. Lysets Land er det brand, som sammen med destinationens navn - Toppen af Danmark, gennem mange år har sat overskriften for markedsføringen af området. I erkendelse af, at flere undersøgelser har vist, at området er mest kendt som Toppen af Danmark, blev det i 2012 besluttet at ændre destinationens logo, så Toppen af Danmark er primært budskab, og Lysets Land supplerer som et sub-brand. Logoet kan sammen med andre brandingelementer benyttes af alle turistvirksomheder i Toppen af Danmarks område, og disse kan hentes på hjemmesiden www. toppenafdanmark.dk (vælg partnerforum). Det er målet, at flere og flere lokale virksomheder i stigende grad vil benytte det fælles logo, som element i deres individuelle markedsføring. Lysets Land Den overordnede kampagne for at synliggøre og markedsføre området over for både potentielle kunder og gæster der er i området - indeholder en række delelementer: Hovedkatalog + 4 temaguider med tilhørende distribution Website: med underliggende database Apps, touchskærme og QR-koder Markedsføringskampagner Katalog + 4 temaguider Som noget nyt blev der i 2012 i tillæg til hovedkataloget lavet to temaguider i lommeformat med fokus på Kunst og kultur og Spisesteder. Dette viste sig at være en stor succes hos de gæster, der er kommet til området. Med udgangspunkt i de gode erfaringer, er brochuredelen i Lysets Landkampagnen yderligere udviklet til 2013, så den i dag omfatter: Hovedkataloget Ferie på toppen af Danmark, der udkommer i tre sprogversioner på dansk, engelsk og tysk i alt i eksemplarer. Kataloget har primært en hvervende/inspirerende funktion og indeholder bl.a. en præsentation af overnatningssteder. Desuden udkommer 4 forskellige temaguider i lommeformat, hvor hver guide udkommer i eksemplarer med sprogene dansk, tysk og engelsk samlet i hver guide. Guiderne er primært tænkt til gæsterne, når de er kommet til området, da netop valg af spisesteder og hvilke kunstnere og kultursteder, man vil besøge, ofte først afgøres, når man er ankommet til turistdestinationen.

14 14 toppen af danmarks aktiviteter Temaguiderne dækker i 2013 følgende temaer: Spis Godt Kunst & Kultur Aktiv ferie Museer & Slotte Lysets Land katalog Spis Godt Kunst og Kultur Aktiv Ferie Museer & Slotte Toppen af Danmarks hjemmeside er udviklet med udgangspunkt i VisitDenmarks ASP-løsning, og denne løsning gør, at der er en tydelig sammenhæng i hjemmesiderne på nationalt, regionalt, destinations- og lokalt niveau. I november 2012 blev ASP-løsningen relanceret i en ny og mere moderne udgave med meget fokus på det visuelle udtryk og med store integrationsmuligheder til de mange forskellige sociale medier. Løsningen er desuden fremtidssikret med en tæt integration til de nye digitale platforme som tablets og smartphones, hvilket også er en stor fordel ved brug af QR-koder. Med den nye temabaserede løsning bliver Toppen af Danmark præsenteret med forskellige temaer, der skal promovere området. De lokale turistbureauer varetager vedligeholdelsen af de lokale sider, mens det er den projektansatte webredaktør, der varetager opdatering og vedligehold af de fælles overordnede sider. (Se nærmere beskrivelse under Øvrige udviklingsprojekter side 19)

15 toppen af danmarks aktiviteter 15 Toppen af Danmark er en af landets mest sete turismehjemmesider i ASP-løsningen. Ifølge VisitDenmark, der laver statistik over hjemmesider tilknyttet deres ASPløsning, er i sommermånederne den absolut mest populære turismeside. I ydersæsonerne er der dog større besøg på visitaarhus.dk. Toppen af Danmarks hjemmeside har i 2012 haft over besøg. Statistikken viser, at den gennemsnitlige besøgende ser 3,78 sider pr. besøg. Toppen af Danmark på smartphone Toppen af Danmark tilbyder en app til IPhone og Android mobiltelefoner. App en er en guide på dansk, tysk og engelsk til turisten både før og under ferieopholdet med oplysninger om overnatningssteder, spisesteder og de mange oplevelser i hele området. Turisten kan søge på hele Toppen af Danmark eller de enkelte områder. Der er desuden mulighed for at bruge en Find nærmeste funktion og finde vej til oplevelserne på et kort. Samme oplysninger ligger på mobilsitet m.lysetsland.dk. Touchskærme På flere turistbureauer og andre steder i Toppen af Danmark er der blevet opsat touchskærme med visning af områdets overnatningssteder, spisesteder og oplevelser. Her kan turisten på stedet hurtigt og nemt finde f.eks. det nærmeste overnatningssted, læse om stedet og tage alle oplysninger inklusiv et Google map kort med kortanvisning med sig via en QRkode. På touchskærmene har lokalområ- derne desuden mulighed for at promovere deres lokale tiltag, ligesom der kan annonceres for erhvervet i området. QR-koder Al markedsføringsforskning fortæller, at der skal skabes links imellem trykt og digitalt informationsmateriale for at give modtageren så mange valg og så megen information som muligt. Derfor kan man i Toppen af Danmarks trykte guider finde de såkaldte QR-koder, som ved aflæsning med smartphonens kamera leder brugeren direkte til flere oplysninger. Distribution Selvom turisterne i dag søger en stor del information via elektroniske medier herunder på og de lokale turistbureauers hjemmesider - er der fortsat efterspørgsel efter det trykte katalog. Distribution af kataloget er derfor stadig en relativ stor post på det samlede Lysets Land-budget ( kr./2013). I Danmark distribueres til alle turistbureauer, ligesom der sikres en tæt distribution i lokalområdet. I Sverige, Norge, Tyskland og Holland er der indgået aftale med VisitDenmark om distribution via online-bestilling af kataloget. Derudover bestilles der en vis mængde via internettet, men antallet af disse bestillinger er faldet ret meget de seneste år. Opgaven med fysisk at håndtere udsendelse af de kataloger, som rekvireres via internettet eller via kampagner, går hvert år på skift mellem de lokale turistbureauer (2013= Frederikshavn Turistbureau.)

16 16 toppen af danmarks aktiviteter Guldpartnere For at give virksomhederne mulighed for en større eksponering i Toppen af Danmarks samlede markedsføring i Lysets Land-kampagnen 2013, har Toppen af Danmark som noget nyt introduceret et såkaldt Guldpartnerskab. Guldpartnerne bidrager med et større fast beløb, og til gengæld opnår de særskilt profilering i hovedkataloget, de fire temaguider, på hjemmesiden, Den Gode Historie-brochuren, og i den øvrige fælles markedsføring, som laves i regi af Toppen af Danmark. Derudover vil turistchefudvalget løbende være i dialog med gruppen for at drøfte kommende tiltag. Det nye tilbud er blevet vel modtaget, og det er særdeles positivt, at 7 af områdets større virksomheder, har valgt at tegne Guldpartnerskab for Det drejer sig om: Hotel Viking, Sæby Hotel Herman Bang, Frederikshavn Aalbæk gl. Kro, Aalbæk Color Hotel, Skagen Nordsøen Ocenarium, Hirtshals Skallerup Klit, Skallerup Action House, Løkken Finansiering Finansieringen bag projektet Lysets Land er sammensat af midler fra turisterhvervet og turistbureauerne. Fordelingen er: Turistbureauerne Erhvervet I alt kr kr kr. Opbakning øget med 10 % Set i lyset af finanskrisen, er det positivt at konstatere, at det samlede bidrag til Lysets Land-kampagnen 2013 er øget med 10 %. Toppen af Danmark med bestyrelsesformanden i spidsen gjorde i løbet af 2012 meget ud af at understrege vigtigheden af, at alle bidrager til og bakker op omkring fælles markedsføring, så destinationen bliver synlig i et marked, hvor der dybest set konkurreres med hele verden. Det budskab har bidragsyderne tilsyneladende bakket op om, og det flotte resultat gør, at Toppen i Danmark i løbet af 2013 har mulighed for at skabe stor synlighed. Det skal i den forbindelse bemærkes, at erhvervets bidrag på kr. er i tillæg til den yderligere direkte medfinansiering, som mange virksomheder bidrager med til forskellige øvrige markedsføringstiltag.

17 toppen af danmarks aktiviteter Erhvervets andel i Lysets Land-kampagnen (i 1000 kr) : Brønderslev Kommune udtræder af samarbejdet. 2012: Læsø Kommune udtræder af samarbejdet. Markedsføringskampagner Budgettet for markedsføringskampagner udover Lysets Land-kataloget og distribution beløber sig til 2,1 mio. kr., som finansieres på følgende vis: Via Lysets Land-pulje Turisterhvervet og turistbureauerne I alt kr kr kr. En stor del af midlerne anvendes i en stor samlet markedsføringsindsats, som koordineres via VisitNordjylland og i vid udstrækning i samarbejde med VisitDenmark. Indsatsen er koncentreret om de fire primære markeder Norge, Sverige, Tyskland og Danmark, samt en mindre indsats på det hollandske marked. Der er afsat en pulje på kr., som er forbeholdt særlig profilering af de syv guldpartnere. I kampagnerne som enten gennemføres selvstændigt eller sammen med VisitNordjylland benyttes forskellige elementer: Online markedsføring og PR-aktiviteter Annoncering i rejsekataloger Annoncering i dagblade Annoncering i øvrige medier Som eksempel på annoncering i øvrige medier kan nævnes Toppen af Danmarks annoncering i Idényt. Modul-annoncer i fx fælles annoncer i større dagblade sælges af de lokale turistbureauer til de turistvirksomheder, der ønsker at medvirke.

18 18 toppen af danmarks aktiviteter Sammenfatning og koordinering af salg og produktion af annoncesiderne udføres af markedsføringsudvalget, som består af repræsentanter fra turistchefudvalget med bistand fra Toppen af Danmarks sekretariat. Toppen af Danmark har i løbet af 2012 eksempelvis annonceret i Jyllandsposten, - gratismagasinerne Lime og Kulør, - i Skagerakposten i Norge - i Icacurien i Sverige og i Moin Moin i Nordtyskland. Desuden havde Toppen af Danmark købt biografreklamer i hele Danmark i forbindelse med premiere på filmen Marie Krøyer, og der er afviklet både Facebook- og Googlekampagner. Vær med i spændende kampagner Hvor markedsføres Udvalgte events Toppen af Danmark i Lysets Land SKAGEN FREDERIKSHAVN SÆBY HJØRRING SINDAL LØKKEN LØNSTRUP HIRTSHALS TVERSTED Toppen af Danmark Marketingplan 2013 Møde med erhvervet Ca. 150 repræsentanter fra små og store turistvirksomheder samt fra det politiske og foreningsmæssige system var samlet til Toppen af Danmarks årlige fyraftensmøde, som blev afholdt på Color Hotel Skagen i oktober måned. Med fyraftensmødet sagde helårsturismeprojektet Naturen+, som Toppen af Danmark har arbejdet målrettet med de seneste 3 ½ år, farvel og tak ved at præsentere en række af de mange ideer og analyser, der er arbejdet med i projektet. Alle deltagere fik udleveret en USB-key med en række forslag, koncepter og rapporter fra projektet, som på forskellig vis vil kunne bruges af turistvirksomhederne og øvrige aktører. Livsstilsekspert Anne Glad fra DR1-programmet Kender du typen var inviteret som gæstetaler og gav i sit oplæg eksempler på, hvordan man kan sælge sit produkt ved hjælp af sigende billeder, - historiefortælling og ved at give lidt af sig selv med i købet. Marketingplan Som noget nyt har Toppen af Danmark for 2013 trykt en marketingplan, og den giver et overblik over de mange kampagner, som Toppen af Danmark deltager i, både i Danmark og på nærmarkederne: Norge, Tyskland, Sverige og Holland. En del af kampagnerne kan turisterhvervet selv deltage i fx via modulannoncering. Det er tanken, at marketingplanen skal udkomme hvert efterår, og den er tænkt som et redskab til erhvervet i forhold til planlægning af egne marketingtiltag. Anne Glad

19 øvrige udviklingsprojekter 19 Øvrige udviklingsprojekter Web og Facebook For at udnytte hjemmesidens funktioner bedst muligt, og dermed sikre fortsat høje besøgstal på siden, er der et udpræget behov for at have en webredaktør tilknyttet. Tendensen er, at en hastigt stigende del af både markedsføring og afsætning fremover sker via nettet, og det er helt afgørende at have en opdateret og aktuel hjemmeside. Det blev derfor i efteråret 2009 besluttet at prioritere midler fra Lysets Land- og markedsføringspuljen, så der er projektansat en webredaktør. Da projektet finansieres af markedsføringsmidlerne, indgår lønudgiften ikke i sekretariatets basisdrift. Webredaktøren er ansat på 30 timer pr. uge og ud over helt overordnet opdatering af hjemmesiden arbejdes - bl.a. med følgende områder: Udbygning af engelsk og tysk version af hjemmesiden. Løbende produktion af nyhedsbreve med inspiration til at vælge ferie i Lysets Land krydret med gode tilbud fra virksomhederne. Kampagnesider i forlængelse af annoncering i andre medier (fx Idényt). Årstidsbestemte temasider og kampagner i samarbejde med VisitDenmark. Aktuelle nyheder på forsiden. QR-koder. Skabe ensartethed for øvrige sider bl.a. via undervisning af og inspiration til turistbureauernes medarbejdere. Arbejde med sociale medier. Toppen af Danmark er også på Facebook, og det er indtil videre webredaktøren, som sørger for at pleje det medie. I løbet af 2012 blev der bl.a. implementeret en konkurrenceapplikation for at tiltrække flere venner til Facebook-siden, som hedder Lysets Land (facebook.com/lysetsland). Konkurrenceapplikationen Har du fod på naturen i Lysets Land stiller sjove spørgsmål om naturen i området med mulighed for at udfordre sine venner i en lille konkurrence. Siden har i dag over loyale venner, der aktivt tager del i kommunikationen. I tillæg til destinationens Facebook-side har også flere af lokalområderne oprettet lokale Facebook-sider, hvor nyheder, dags-tilbud/aktiviteter, vejrudsigter m.m. på denne måde meget hurtigt bliver videreformidlet til en stor kreds af venner. Derudover blev der i løbet af 2012 startet op på arbejdet med Instagram, hvor man via #elskervoresnatur kan finde og naturligvis dele naturbilleder fra Toppen af Danmarks område. Turistbureauerne opdaterer fortsat det lokale niveau på hjemmesiden, ligesom en arbejdsgruppe supplerer webredaktørens arbejde. Ansættelsen administreres af Toppen af Danmarks sekretariat. It For at følge den hastige udvikling generelt på it-området, har Toppen af Danmark en it-medarbejder ansat. Projektansættelsen finansieres af tre forskellige parter: turistbureauerne, Visittoppen feriehusudlejning og Toppen af Danmark via Lysets Land-kampagnen. De tre parter dispone-

20 20 øvrige udviklingsprojekter rer efter en nøje udregnet fordelingsmodel hver især projektmedarbejderens timer ift. bidrag. Ansættelsen administreres af Toppen af Danmarks sekretariat. It-medarbejderen har i 2012 bl.a. videreudviklet det intranet (Sharepoint), som turistbureauerne har finansieret i fællesskab. Det er målet, at systemet løbende bidrager til at effektivisere kommunikationen turistbureauerne imellem og i forhold til sekretariatet, - og at arbejdsgangene i en del af projekterne forenkles. Derudover undersøges mulighederne for på centrale steder i Toppen af Danmark, at etablere Hotspots dvs. at gæsterne får mulighed for frit Wi-Fi. Den Gode Historie. Projektet Den Gode Historie går ud på at koordinere, synliggøre og opdyrke arrangementer, hvor turister og lokalbefolkning får den autentiske historie med udgangspunkt i lokalsamfundet fortalt af lokale fortællere. Skagen Frederikshavn Sæby Sindal Hjørring Løkken Lønstrup Hirtshals Tversted Den Gode Historie Udvalgte arrangementer i Toppen af Danmark Med fokus på udvikling af helårsturisme er det et klart mål, at en lang række af arrangementerne skal foregå uden for sommerperioden. En væsentlig opgave i projektet er også at fastholde og udvikle det store netværk af kompetente og engagerede fortællere. Dette gøres bl.a. ved at invitere fortællerne til et inspirationsseminar, hvor de på skift afholder et arrangement for hinanden, og dermed bidrager med input og inspiration til, hvordan den gode historie kan formidles. Derudover inviteres til evalueringsmøde om efteråret, hvor der er mulighed for at udveksle erfaringer i netværket. En særlig variant af arrangementerne er Smagen af Kunsthåndværk, som er en række arrangementer med deltagelse af både en kunsthåndværker og en fødevareproducent. På arrangementerne formidles en god historie om de enkeltes produkter/produktion. SKAGEN FREDERIKSHAVN SÆBY SINDAL HJØRRING LØKKEN LØNSTRUP HIRTSHALS TVERSTED april uge 17 Projektet startede i 2003 med 290 arrangementer, og det har nu udviklet sig til, at der i perioden fra midten af maj til midten af oktober 2012 var ikke mindre end 1272 arrangementer. Det vurderes, at der i lighed med tidligere år, har været ca deltagere. Kataloget for 2013 udkommer midt i maj måned, og her tilbydes ca arrangementer frem til udgangen af KUNSTUGE I TOPPEN AF DANMARK Arts and Crafts Week, April 22nd to 28th // Kunstwoche, April Kunstuge med skæve og anderledes arrangementer. Mød lokale kunstnere og kunsthåndværkere. Besøg gallerier og museer. Nyd god mad på restauranterne og overnat på områdets hoteller, mm. Kunstuger Kunstuger er et oplevelseskoncept, der er udviklet i et netværk nedsat i helårsturismeprojektet Naturen+. Konceptet går ud på, at områdets kunstnere, kunsthåndværkere, gallerier og museer to uger om året skaber en masse skæve og anderledes kunstoplevelser. I de to uger er der daglige

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen

Læs mere

Toppen af Danmark. Nyhedsbrev - september 2010. Formanden har ordet. Lysets Land. Nye markedsføringstiltag. Naturen+ siden sidst

Toppen af Danmark. Nyhedsbrev - september 2010. Formanden har ordet. Lysets Land. Nye markedsføringstiltag. Naturen+ siden sidst Nyhedsbrev - september 2010 Toppen af Danmark Formanden har ordet Lysets Land Nye markedsføringstiltag Naturen+ siden sidst Vækst via Netværk - Lysets Land 2020 Nyt fra turistbureauerne Formanden har ordet...

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN SEPTEMBER 2013 TØNDER KOMMUNE FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Skagen Tversted Hirtshals Aalbæk Strandby KYSTBYPLAN Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Lønstrup Løkken Frederikshavn Sæby Læsø Indhold 1 Baggrund... 1 2 Overblik over de tværgående anbefalinger...

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Rapport April 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. RESUMÉ 7 1.1 Evalueringens formål 7 1.2 Kort introduktion

Læs mere

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld Årsberetning 2007 VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation. Gennem viden, værktøjer og aktiviteter udvikler og markedsfører vi dansk turisme i samarbejde med partnere og bidrager hermed til

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune

Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune Turismepolitisk redegørelse for Stevns Kommune 2015 mod 2020 Det strategiske fundament tager sit udgangspunkt i Stevns kommunes turismemæssige

Læs mere

POT ENT IALE DESTINATIONSUDVIKLING I PRAKSIS. Hvidbog med udgangspunkt i EU-vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland POTENTIALE

POT ENT IALE DESTINATIONSUDVIKLING I PRAKSIS. Hvidbog med udgangspunkt i EU-vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland POTENTIALE I PRAKSIS DESTINATIONSUDVIKLING Hvidbog med udgangspunkt i EU-vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland POT ENT IALE DIGITALE BILAG Dette ikon viser, at der er links til digitale bilag

Læs mere

Analyse af turismen på Nordfyn

Analyse af turismen på Nordfyn Analyse af turismen på Nordfyn Denne analyse er udarbejdet for Nordfyns Kommune som en del af K-ANT -projektet. December 2013 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 2 Turisme i skuldersæsonen

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

Status på Demonstrationsprojekt nr. 1 marts 2014

Status på Demonstrationsprojekt nr. 1 marts 2014 1 Status på Demonstrationsprojekt nr. 1 marts 2014 Nedenfor har vi givet en kort status på de enkelte delprojekter i forbindelse med Demonstrationsprojekt nr. 1. Delprojekt 1 Maritime historier giver oplevelser:

Læs mere

.com. Destination Randers INVITATION TIL SAMARBEJDE 2014-16. .com. Vi er klar til at hjælpe, sparre og udvikle... TID TIL PARTNERSKABER

.com. Destination Randers INVITATION TIL SAMARBEJDE 2014-16. .com. Vi er klar til at hjælpe, sparre og udvikle... TID TIL PARTNERSKABER TID TIL Destination Randers INVITATION TIL SAMARBEJDE 4- Vi er klar til at hjælpe, sparre og udvikle... MEDARBEJDERE HOS VISITRANDERS Medarbejderstaben består fast af 4 personer, derudover af projektansatte.

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Rapporten er udarbejdet af Udarbejdet for Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Fremgangsmåde... 1 3. Målgruppe... 3 3.1.

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Best practice case med udgangspunkt i eventen Grøn Vinter Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

Evaluering af Copenhagen X

Evaluering af Copenhagen X Dansk Arkitektur Center Evaluering af Copenhagen X December 2011 Indhold 1 Indledning... 3 2 Konklusioner... 4 2.1 Indsats og rammer... 4 2.2 Resultater og effekter... 5 2.3 Perspektivering og anbefalinger...

Læs mere

Resultat og retning 2011-2012

Resultat og retning 2011-2012 Resultat og retning 2011-2012 VisitDenmark VisitDenmark er den eneste organisation, der markedsfører hele Danmark som destination for ferie- og mødeturister i udlandet. Introduktion 4: Resultater 2011

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg

Læs mere