Lærervejledning og elevøvelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærervejledning og elevøvelser"

Transkript

1 Lærervejledning og elevøvelser

2

3 Lærervejledning - Geografiske Brændpunkter Om Geografiske Brændpunkter Serien Geografiske brændpunkter er velegnet til undervisning i grundskolens ældste klasser især i geografi, men også i samfundsfag og historie. Titlerne kan også anvendes til emnearbejder og faglig læsning, men naturligvis kan hver bog stå alene og læses af lyst. Guide til underviseren Denne serie Verdens brændpunkter er primært tænkt til undervisning på de mellemste og ældste klassetrin i fagene geografi og samfundsfag, men den kan også inddrages i fx historie og i flerfaglige sammenhænge. Titlerne kan indgå som supplerende materiale til gængse lærebogssystemer, i projektarbejder og andre sammenhænge. I denne korte guide er der en række generelle betragtninger om titlernes brug, herunder metodiske og didaktiske overvejelser i forbindelse med den konkrete undervisning. For hver titel er der på hjemmesiden elevstof med links til de enkelte afsnit og oplæg til elevaktiviteter samtidig med, at der er en kort introduktion til underviseren. God arbejdslyst! Hvad består materialet af? De enkelte titler og deres indhold udgør den centrale del i serien, men for at supplere bogen er der på forlagets hjemmeside lagt yderligere stof, så eleverne alt efter behov kan udvide arbejdet. Her er henholdsvis en kortfattet guide til serien, elevopgaver og links til hver enkelt titel og dens afsnit. Det hele kan anvendes direkte fra hjemmesiden på computeren eller det kan printes ud som pdf-filer og uddeles i kopiark til eleverne. Herudover kan øvrige stofmuligheder naturligvis inddrages alt efter behov for at supplere den enkelte titel. Det kan være skolens eller elevernes egne omgivelser og erfaringer, stof øvrige steder på nettet eller i andre medier og naturligvis materialer fra skolebiblioteket, Centre for undervisningsmidlers samt Pædagogiske mediecentres læremiddelsamlinger. Hvorfor arbejde med brændpunkter Aktualitet og omverdensforståelse er seriens hovedærinde. Overalt i deres både nære og fjernere omverden støder eleverne på geografiske brændpunkter. Det kan være en pludselig opstået begivenhed som et undersøisk jordskælv og efterfølgende tsunami-varsel. En grænsestrid. Dansk svineavl og gylleudslip til et vandløb. En tørke- eller oversvømmelseskatastrofe. Et kultursammenstød i en storby eller en region... Eller som de to første titler i denne serie: Sydafrika og Lande omkring Arktis. Hvis et muligt brændpunkt endnu ikke indgår som en del af denne serie, kan eleverne selv som led i et aktivt og undersøgende arbejde være med til at definere og beskrive et sådant. Hvordan arbejde med temaerne? Hver titel kan naturligvis læses isoleret og af lyst men i et undervisningsforløb er det oplagt at udnytte den i en større sammenhæng, hvor der inddrages yderligere stof alt efter elevernes muligheder og behov for at udforske og bearbejde yderligere. Selve bogen skal give den grundlæggende indføring i temaet og være med til at holde fokus i forløbet. Dun & Dunns læringsstilsmodel med dens forskellige elementer og stimuliområder kan være god at have i baghovedet for derved at skærpe elevernes interesse og udbytte og dermed deres succes med at skaffe sig ny viden og færdigheder på hver deres allerbedste måde. Der skal være variation og differentiering i arbejdet og elevernes styrkesider skal i så høj grad som muligt stimuleres. 3

4 Lærervejledning - Geografiske Brændpunkter I denne forbindelse kan overvejes forhold som disse: Fysiske og miljømæssige forhold som klasseværelset, arbejdsredskaber, bog, elevopgaver, computerbrug, mobil, net, billeder, lyd, nyhedsmedier, pædagogisk servicecenter, udendørs områder Følelsesmæssige forhold som organisering af undervisningen, differentiering, proces, produkt, motivationsaspekt, egne oplevelser og erfaringer Sociale forhold som samarbejdsformer, individuelt arbejde, grupper, klasseundervisning, lærerstyring, kommunikationsmuligheder, variation Fysiologiske forhold som perceptionsmåder/kinæstetisk/taktil, visuel/auditiv, aktivitetsniveau, sansebevidsthed, pauser Psykologiske forhold som mulighed for analytisk eller impulsiv, reflekterende tilgang til arbejdet, variation mellem at læse tekster i bog, på nettet, fotos, videostrimler, faglig tekstskrivning, fabuleringer, opgaveløsning, interviews, selvaktivering, læreren som vejleder Eleverne skal altså have vide mulighed for at vælge arbejdsform, områder og opgaver ud fra erfaring med egen foretrukne læringsstile. I bogens materiale er der muligheder for at bruge både fagtekster, faktabokse, skematiske tegninger, kort og fotos. Via nettet er der adgang til såvel auditive som visuelle præsentationer og fra elevernes egne erfaringer og hverdagsoplevelser kan der trækkes mængder af nyttigt og relevant stof i forløbet. Det er dog vigtigt, at man som underviser er med til at holde fokus for den enkelte elevs arbejde med stoffet, og her kan bogen netop indgå som det centrale og styrende redskab for et sammenhængende og meningsfyldt forløb. Hver titel kan indgå i et traditionelt klassearbejde eller der kan ud fra behov og interesser arbejdes individuelt eller i større eller mindre grupper med forskellige de forskellige, aktuelle brændpunkter. Hvad er målene? Aktualitet og inddragelse af det omgivende samfund såvel fra den nære som fjerne omverden samtidig med, at arbejdet er med til at opfylde fagenes målformuleringer. I Fælles Mål 2009 og Undervisningsvejledningerne kan der hentes yderligere ideer til de enkelte fag. Her skal blot opridses nogle af de oplagte trin- og slutmål, der kan være med til at begrunde det eller de valgte brændpunkter som en del af årsplanen. Eleverne har i natur/teknik stiftet bekendtskab med mål som: kende udvalgte stednavne på regioner og lande i verden, herunder stednavne for verdens brændpunkter, kæmpebyer og verdenshavene sammenligne og beskrive de forskelle i levevilkår, mennesker har forskellige steder på Jorden sammenholde viden om regionale og globale mønstre med viden om levevilkår for mennesker, dyr og planter. De har således allerede fra undervisningen i natur/teknik en række forudsætninger for at angribe et tema og dermed også geografiske brændpunkter. Fra geografi kan det være mål som disse: analysere og forklare, hvordan og hvorfor mennesker har bosat sig forskellige steder på kloden anvende viden om klima og klimasvingninger til forklaringer af vejr og vejrændringer, fast- 4

5 Lærervejledning - Geografiske Brændpunkter lands- og kystklima beskrive vigtige forhold, der har indflydelse på vejr og klima - herunder menneskelige aktiviteter, der kan påvirke vejr og klima (fælles med fysik/kemi) anvende viden om landskab, klima, jordbund og vand til forståelse af de forskellige måder, mennesker bor på rundt i verden vurdere anvendelser af naturgrundlaget i perspektivet for bæredygtig udvikling og de interessemodsætninger, der knytter sig hertil (fælles med biologi og fysik/kemi) beskrive forskellige befolkningsudviklinger ved overgang fra en samfundsform til en anden, herunder årsager til og konsekvenser af en vigende, stagnerende og voksende befolkning kende til betydningen af udvalgte landes interkulturelle og mellemmenneskelige relationer samt betydningen af et lands eller en regions udvikling som turistmål forholde sig til de miljømæssige konsekvenser af samfundenes forbrugsmønstre og udnyttelse af naturgrundlag analysere og begrunde aktuelle naturfænomener og mulige konsekvenser af menneskets udnyttelse af naturgrundlaget gennem arbejde med kort, data og egne undersøgelser herunder energi, vejr, klima, naturkatastrofer, forbrug, fødevareforsyning, bæredygtighed og befolkningsforhold. I naturfagene stilles også krav til at inddrage flerfaglige emner i løbet af skoleåret, og her vil Geografiske brændpunkter i mange tilfælde kunne anvendes som et tema på tværs af fx geografi og biologi. Fra samfundsfag kan det være mål som disse: give eksempler på demokratiske og ikke-demokratiske styreformer og aktionsformer redegøre for den økonomiske globalisering redegøre for hovedprincipper i bæredygtig udvikling forklare betydningen af forbruger- og producentadfærd for belastningen af miljø og naturgrundlag redegøre for centrale problemstillinger knyttet til sammenhænge mellem økonomisk vækst og miljø give eksempler på forhold, der medvirker til dannelsen af forskellige roller i samfundet anvende deres viden om sociale og kulturelle forhold som baggrund for at diskutere sociale problemer og konflikter give eksempler på sociale konflikter i det moderne samfund reflektere over betydningen af at tage del i eller stå uden for det økonomiske, politiske og sociale liv. Fra historie kan det være mål som disse: sammenligne nutidige levevilkår i Danmark med andre lande og diskutere de historiske årsager til forskellene karakterisere forskellige typer af ind- og udvandring og diskutere kulturmødets positive og negative sider kende forskellige måder at løse konflikter på i tid og rum og vurdere effekten af forskellige fredsbevarende og konfliktløsende aktiviteter søge oplysninger i forskellige medier og kunne bearbejde disse oplysninger og vurdere deres kildeværdi. 5

6 Lærervejledning - Geografiske Brændpunkter Specifikt om Verdenshavet Verdenshavet natur, miljø og mennesker drejer sig om samspillet mellem natur og mennesker. Hvad enten du bruger bogen i geografi, biologi, samfundsfag eller på tværs af fag, projektopgaven eller blot læser den af lyst, er her nogle opgaver og øvelser, som du kan kaste dig over. Ta` med ud på havene. Du kan opleve de fem oceaner, dykning, sejlads i havis, opdagelsesrejser, storslået natur og nogle af de mennesker, der bruger eller lever af havet. Det hele hænger sammen i et stort hav Verdenshavet. For at bevare havene er det nødvendigt at udnytte dem på en bæredygtig måde. Det er en fælles opgave for hele verden. Med GoogleEarth kan du komme endnu tættere på de steder, der beskrives i bogen. Her har du forslag til aktiviteter, øvelser og gode links på nettet. Afsnit for afsnit kan du på denne måde arbejde videre med bogens indhold. God fornøjelse. 6

7 6-7 Velkommen til Verdenshavet Verdenshavet - Geografiske Brændpunkter Skriv hurtigt fem ord ned, som du umiddelbart forbinder med Verdenshavet, havene og havmiljø. a. Sammenlign dine fem ord med de andres udvalgte ord. b. Vælg i fællesskab de fem ord, som I synes beskriver Verdenshavet bedst. Tag disse ord frem igen, når I er færdige med forløbet og se, om I på det tidspunkt vil vælge andre ord. Kig på kortet side 7 og tag så fat i en globus, et atlas eller klik ind på for at få lært en række stednavne på have, fjorde, bugter, sunde, lande, byer, havne, øer og andre stednavne i forbindelse med Verdenshavet. Konkurrér i klassen om, hvem der kan udpege flest stednavne i og omkring verdens have på blind-kort (et kort uden navne). På kortet side 7 i bogen kan du kun se stednavne for verdensdelene og de største have, og en del af dem omtales i selve bogen. Prøv at lære de stednavne, der er med på kortet. Så kan du meget nemmere finde rundt på verdenskortet. Brug så dit atlas eller elektroniske kort til at finde endnu flere stednavne rundt i og omkring havene. Brug Google Earth. Find nogle af stednavnene og se, hvordan der ser ud i virkeligheden. Kopiark til aktiviteter om havet På engelsk. Herfra kan du eller din lærer printe en lang række aktivitetsark, der kan bruges til arbejdet med denne bogs indhold. Oceaner og have i tal På engelsk. Introduktion til oceaner og have. Google Earth et virtuelt kortværk Du skal allerførst downloade Google Earth til din computer, hvis det ikke allerede er gjort. Det er ganske gratis. Brug dette opslagsværk til at finde vej og undersøge mere om, hvordan der ser ud på de steder, du arbejder med. Skriv et stednavn ind i søgefeltet og søg. Prøv dig frem Land og hav Find forskellige korttyper (globus, atlas, net, bog ) og se, hvordan verdens have er tegnet på hvert enkelt kort. Undersøg fx hvilke informationer de forskellige kort giver om havene (stednavne, havstrømme, vindsystemer, havdybder ). Eller hvilke kortprojektioner, der er brugt. Find et kort over Jordens klima- og plantebælter (i atlas eller på nettet). Undersøg, hvilke klimabælte(r) hvert enkelt ocean ligger i. Du skal bruge: Polare bælter, tempererede bælter, subtropiske bælter og tropiske bælter. Skriv en liste over de lande, der har kyst ud til et af disse oceaner. Brug et atlas. Vælg selv hvilket ocean, du helst vil undersøge nærmere. 7

8 Verdenshavet - Geografiske Brændpunkter - Stillehavet - Atlanterhavet - Indiske Ocean - Sydlige Ishav - Ishavet. Diskuter ligheder og forskelle ved de have, I hver især har valgt. Planlæg en rundrejse med fly, så du på turen får besøgt hvert enkelt ocean. a) Vælg først, hvilke byer (lufthavne) du vil besøge. b) Beregn hvor lang turen bliver i alt i kilometer. c) Undersøg, hvor meget rejsen vil koste, hvis du bestiller billetter på nettet. Brug fx for at finde ruter og priser. Brug også Google Earth til at planlægge ruten. Find ud af mere om teorien om pladetektonik. Brug som indgang kortet på side 9. Giv fx en forklaring på foto side 8 nederst til højre hvorfor her er vulkansk aktivitet. Danmarks Geologiske Undersøgelser Dansk indgang til geologien. Brug den som indgang til fx varsling af jordskælv, tsunamier og den geologiske udvikling. Kvik guide til jordskælv Se hvordan jordpladerne bevæger sig og se animationer af de seismiske bølger. Google Earth et virtuelt kortværk Du skal allerførst downloade Google Earth til din computer, hvis det ikke allerede er gjort. Det er ganske gratis. Brug dette opslagsværk til at finde vej og undersøge mere om, hvordan der ser ud på de steder, du arbejder med. Skriv et stednavn ind i søgefeltet og søg. Prøv dig frem Sol, vind, vand, luft og jord Se på en globus, hvordan længde- og breddegrader er tegnet ind. Se godt på, hvad der er længde- og hvad der er breddegrader. Hvilke længdegrader samles netop i den geografiske nordpol? Solen, Månen og Jorden. Hvordan er det nu lige, det hænger sammen? Brug linket Få styr på Følg Golfstrømmens forløb fra Amerika til Ishavet. Hvilken betydning har denne havstrøm for de lande, den passerer? Kig på varme og kolde havstrømme (se kortet og brug dit atlas). Undersøg, om det er kolde eller varme havstrømme, der løber ud for henholdsvis Sahara-ørkenen og Atacama ørkenen. Prøv at give en forklaring på sammenhængen mellem ørken og havstrøm. Forklar hvorfor havnen i fx Tromsø i det nordlige Norge er isfri året rundt, mens have i fx det nordlige Canada og nordøstlige Sibirien kun er isfri i sommermånederne. Brug et kort over havstrømme. Undersøg fotoet fra Rømø på side 10 nederst. Prøv at forklare, hvorfor netop dette sted er godt til strand-surfere. 8

9 Verdenshavet - Geografiske Brændpunkter Undersøg tidevands-forholdene ved Rømø. Find informationer på nettet ved at søge på tidevand. Tjek også, hvordan det ser ud med tidevand andre steder i verden. Kort over klodens klimazoner Få styr på klimazonerne. Brug jeres atlas, en globus - eller kig på dette kort for at få styr på klimazonerne. Få styr på Jordens tur omkring Solen gennem året På siden vises i en animation, hvordan Jorden kredser omkring Solen i årets løb. Måned for måned ses tydeligt, hvordan Nordpolen og Arktis henholdsvis ligger i lys og mørke. Tegnefilmen viser sommersolhverv, efterårsjævndøgn, vintersolhverv og forårsjævndøgn. esminfo.prenhall.com/science/geoanimations/animations/01_earthsun_e2.swf Film om dag og nat På engelsk. En animation viser, hvordan længden på dag og nat ændrer sig gennem året. Det viser den nordlige halvkugle og Arktis ser du lige fra oven af. Se de globale havstrømme Beskrivelse af det globale klima og havstrømme. Se mere om Golfstrømmen. Tidevand På engelsk. Lettilgængelig side med forklaring på, hvordan tidevand opstår. com/subjects/ocean/tides.shtml Tidevand i Danmark Klik din ind på tidevandsforhold rundt om i Danmark. Se de store variationer der er gennem døgnet ved fx Rømøs kyst (Havneby) i forhold til fx Skagen. Prøv at forklare forskellene. Se vejrudsigten Find dagens temperatur, lufttryk, luftfugtighed, nedbør og vindforhold. På denne side kan du vælge en verdensdel, en region eller et land. Men prøv også nederst at indskrive en bestemt, større by, fx København, New York eller Tokyo, og få vejrudsigten for byen frem. danish.wunderground.com/ Hydrotermfigurer fra hele verden På tysk. I bogen side 37 er der hydrotermer for steder rundt om i verden. På dette link kan du selv søge mange andre hydrotermfigurer fra andre byer eller vejrstationer ved kysten eller inde på kontinenterne. Prøv selv. Forsøg med vand og temperatur Hvad sker der, når vand opvarmes i forhold til vandstand og fx havniveau? Prøv selv. 9

10 12-13 Sørejser, søkøer og havfruer Verdenshavet - Geografiske Brændpunkter Indtegn Marco Polos rejserute til Kina på en kopi af et verdenskort. Skriv stednavne på. Hvorfor tror du, at det var så vigtigt at finde søvejen til Kina? Tag en kopi af et verdenskort og fold det, så Nord og Sydamerika ikke er med. Så kan du se, hvorfor Columbus mente, at det var en god idé at sejle over Atlanterhavet for at komme til Indien. Prøv at skrive alt det op, du spiser og drikker i løbet af en dag. Prøv så at sæt et mærke ved de ting, som oprindeligt kommer fra et andet land end Danmark. Tænk hvis du skulle undvære alt det. Se også links til gode sider på nettet: De store opdagelsesrejser Her kan du læse mere om Columbus, Maco Polo og alle de andre berømte opdagelsesrejsende Havuhyrer Alt hvad du vil vide om alle slags uhyrer da.wikipedia.org/wiki/uhyre#mytologiske_havuhyrer_og_s.c3.b8uhyrer Den fredelige planteæder Her kan du læse lidt mere om søkoen og hvordan den lever. Du kan se en søko i virkeligheden i Randers Regnskov eller Odense Zoo Havets salte vand Kig i et Atlas og find et kort over verdens store havstrømme. Find Golfstrømmen og notér, hvor mange lande, der nyder godt af Golfstrømmens varme vand. Prøv at finde andre eksempler på fastlandsklima og kystklima end de to på s. 15 (NB: Der er en fejl i x-akserne i de to hydrotermfigurer se på månederne, der er sat forkert på). De byer, der vælges, skal ligge på ca. den samme breddegrad. Se også links til gode sider på nettet: Forsøg med saltvand Her kan du lave et par nemme forsøg med saltvand Havstrømme i Nordatlanten Læs artiklen om betydningen af Nordatlantens havstrømme Det ukendte dyb I danske farvande har vi intet dybhav. Alle farvande ligger på kontinentalsoklen (se figur side 19 i bogen). Find de dybeste steder i de danske farvande. Brug dit atlas eller nettet. Undersøg mere om dybhavet. Find fx de dybeste steder i verden. Brug et atlas eller internettet. 10

11 Verdenshavet - Geografiske Brændpunkter Undersøg hvornår man første gang dykkede med ilt og hvem der fandt på det. Brug nettet. Find via nettet eller biblioteket flere oplysninger om ekspeditionen til Marianergraven i Måske kan du finde videooptagelser fra dybet eller oplysninger om de målinger, forskerne har udført og analyseret. Verdens mest berømte dykker Læs om en af pionererne indenfor dykning og miljøbeskyttelse da.wikipedia.org/wiki/jacques-yves_cousteau Med Galatheaekspeditionen i dybhavet Her kan du læse om undersøgelser af dybhavet og se billeder af nogle af de mærkelige dyr, man har fundet. galathea3.emu.dk/mini_galathea/projekter/dybhav.html Fakta om dybhavet på engelsk Hvis du er god til engelsk, kan du prøve kræfter med denne spændende artikel om dybhavet fra det Naturhistoriske Museum i London Havets råstoffer Tænk på en dag ved stranden og kysten. Hvilke ting kan du huske derfra, som har noget med havets råstoffer at gøre? Kig på foto side 18. Beskriv, hvad du kan se om nogle af de danske råstoffer og deres udnyttelse. Du befinder dig i år Skriv en fortælling om de råstoffer fra havet, du mener der er tilbage i år Brug din viden og fantasi. Naturstyrelsens havside Om miljøforhold på havet, dvs. vandkvalitet og vurdering af de biologiske forhold og administration af Havmiljøloven samt udnyttelse af råstoffer. Indre danske farvande Indgang til korte tekster om en række indre danske farvande. geografi_og_historie/danmarks_geografi/indre_danske_farvande Sådan gør de Se her, hvordan danske råstoffer som sand og ral indvindes fra havet. Havet/Raastoffer/Raastoffer_paa_havet/ 11

12 20-21 Olie, naturgas og Verdenshavet - Geografiske Brændpunkter Find ud af, hvad prisen på en liter benzin er netop i dag. Brug fx denne hjemmeside: Undersøg, hvordan prisen har ændret sig fx gennem det seneste år. Skriv en liste over nogle af de steder i verden, hvor de største olie- og gasfelter ligger. Brug kortet side 21 i bogen eller et temakort i dit atlas. Find Ishavet på et kort. Skriv navne på de lande, der har kyst ud til Ishavet. Søg på nettet for at se, hvilke lande der udvinder olie eller naturgas fra Ishavet eller fra landjorden omkring Ishavet. Skriv en liste over plusser og minusser ved at udvinde råstoffer fra Ishavet og de polare egne. Diskuter alternativer til fossile brændstoffer. Hvad med vedvarende energi, fx bølgeenergi fra havets bølger, tidevandskraftværker og vindmølleparker til havs? Og hvad med atomkraft, efter at Japan har haft et af de alvorligste atomkraftværk-uheld nogen sinde? Hvad er olie? På siden fra DMU kan du læse en tekst om olie og mere om, hvordan olie er dannet. foralle/vand/olieforurening-i-havet/hvad-er-olie/ Links om olie og gas Her finder du en række links fra EMU en, der guider dig videre til gode steder om olie og naturgas. infoguide.emu.dk/categoryprocessor.pub?catid=2140 Statoil og Snøhvit-feltet På engelsk. Se her mere om Snøhvit-feltet i Ishavet, hvor gassen udvindes fra et anlæg på havbunden. North.aspx Film fra olieudslip På engelsk. Kort film om BP s olieudslip i Mexicanske Golf. Oliefeltet Prudhoe Bay På engelsk. Hjemmeside for et olieselskab, der udvinder olie ved Prudhoe Bay i det sarte polare klima. Red Dog Mine På engelsk. Hjemmeside for mineselskabet Red dog Mine, Alaska, USA. Bølgeenergi Hjemmeside for Bølgekraftforeningen. Tidevandskraftværk Kort artikel om Indiens planer om at bygge et tidevandskraftværk. 12

13 22-23 Arbejde på havet Verdenshavet - Geografiske Brændpunkter Find på et kort nogle af de største danske havne. Skriv en liste med deres navne. Undersøg hvilke havne, der har en større fiskerflåde. Brug fx link Danske havne herunder. Forklar det udsagn fra Hanne Lynge Winter fra Greenpeace, som du kan læse på side 22 i bogen. Hvad mener hun, at EU skal gøre? Skriv en liste med gode ideer til, hvordan vi i fremtiden kan få et mere bæredygtigt hav Se foto side 23 nederst. Undersøg ved hjælp af nettet mere om fiskeri i verdens fattige lande. Danske havne Få her en oversigt over danske havne. Brug kortet og find den havn, du gerne vil undersøge mere om. Her er også links til mange havnes hjemmesider. Fiskeri Informationer om fiskeri fra Ministeriet for Fødevarer, landbrug og fiskeri. Tal om dansk fiskeri Statistik om forskellige emner, bl.a. kvoter, antal beskæftigede og fangstmængder. fd.fvm.dk/fiskeristatistik.aspx?id=24356 Greenpeace og havet Brug informationer fra Greenpeace til at undersøge aktuelle ting omkring hav og havmiljø. www. greenpeace.org/denmark/da/vores-arbejdsomraader/red-livet-i-havet/ Billeder om verdens fiskeri På engelsk. Her kan du se en række små film/fotos om forskellige temaer om krisen i verdens fiskeri. De er fra to af National Geographic s geografer. ngm.nationalgeographic.com/2007/04/global-fisheries-crisis/fisheries-crisis-interactive Havets og naturens kræfter Se tegningen side 24 i bogen. Forestil dig ud fra tegningen, hvordan bølger bevæger sig. Undersøg selv mere om, hvordan bølger kan både opbygge og ødelægge. Find informationer i medierne om den tsunami, der skabte en voldsom naturkatastrofe i Japan i marts Beskriv hvad følgerne for Japan og havet omkring er blevet. Se foto øverst side 25 i bogen. Viser det ødelæggelser efter en tsunami eller efter en kraftig orkan? Om tsunamier På engelsk. Lettilgængelige tekster, billeder og animationer om tsunamier og deres opståen. Tsunami rammer Japan På engelsk. Se og hør nyhedsudsendelse om naturkatastrofen ved Japan i marts

14 Verdenshavet - Geografiske Brændpunkter En tyfon rammer Vietnam På engelsk. Film på 5 min. viser, hvordan den centrale del af Vietnam rammes af en voldsom tyfon i Verden rundt Find de fem have, der fortælles om på side Skriv hvilke klimabælte(r) hvert enkelt hav ligger i. Brug et klimabælte-kort i dit atlas. Vælg et af havene og skriv: a) hvilke lande der har kyster ud til dette hav b) nogle af de største øer i dette hav c) nogle af de største byer, der ligger ud til dette hav d) nogle af de største floder, der udmunder i dette hav. Se på tegningen med Columbus på side 27. Prøv at forklare, hvorfor Columbus fejlagtigt sagde, at han var nået til Indien. Søg stednavnene fra side på Google Earth og se mere om, hvordan der er de forskellige steder. Google Earth et virtuelt kortværk Du skal allerførst downloade Google Earth til din computer, hvis det ikke allerede er gjort. Det er ganske gratis. Brug dette opslagsværk til at finde vej og undersøge mere om, hvordan der ser ud på de steder, du arbejder med. Skriv et stednavn ind i søgefeltet og søg. Prøv dig frem. 28 Østersøen et indhav Find de største have i og omkring Østersøen. Se hvilke lande, der grænser op til. Brug kortet side 28 eller et atlas. Vælg nogle stednavne i og omkring Østersøen. Klik dig ind på Google Earth for at se, hvordan der ser ud i virkeligheden. Se fx på de største havnebyer. Brug Undersøg mere om krydstogtskibe i Østersøen. En lille solstrålehistorie Læs om hvordan det går bedre for torsken i Østersøen En knap så positiv historie Læs artiklen om finnernes forslag IMO FN s søfartsorganisation På engelsk. Mere end 90% af verdens fragt sker via skib. Også i Østersøen er der tæt trafik. IMO under FN (Forenede Nationer) holder øje med skibsfarten for at forebygge forurening og skibskatastrofer så 14

15 godt som muligt. Verdenshavet - Geografiske Brændpunkter 29 Middelhavet Diskutér, hvordan turisme kan slide på naturen. Hvis du selv har været på ferie i et af landene omkring Middelhavet, kan du jo prøve at tænke over, om du selv har belastet naturen på din ferie. Diskutér hvad landene kan gøre for at passe på naturen, samtidig med at der stadig kommer mange turister. Prøv at gå ind på et rejsebureaus hjemmeside og find rejser til landene omkring Middelhavet, f.eks. Grækenland eller Tyrkiet. Hvad er det bureauerne reklamerer med, for at lokke turisterne til? Skriver de noget om, at man skal passe på naturen, når man er turist? Hvorfor tror du, de vælger at skrive det, de gør? Hvad ville du selv gå efter, hvis du skulle på ferie ved Middelhavet? Vælg nogle stednavne i og omkring Middelhavet. Klik dig ind på Google Earth for at se, hvordan der ser ud i virkeligheden. Se fx på de største havnebyer eller på den aktuelle situation i Libyen. Brug Undersøg mere om krydstogtskibe i Middelhavet. Den truede tun Læs mere om den truede tun og hvad der skal gøres for at beskytte den es Atlanterhavet før og nu Kig i et atlas og find et kort over Atlanterhavet, hvor du kan se den Midtatlantiske ryg. Hvis Atlanterhavet fortsætter med at vokse i samme tempo, hvor stort er det så om 55 millioner år? Hvad vil det betyde for resten af verdenskortet? Find et kort over Atlanterhavet og følg kysten hele vejen rundt - hvilke lande passerer du? Vælg nogle stednavne i og omkring Atlanterhavet. Klik dig ind på Google Earth for at se, hvordan der ser ud i virkeligheden. Se fx på de største havnebyer, de største øer eller havisen i både den nordlige og sydlige del af havet. Brug Den danske slavehandel Her kan du få lidt flere fakta om den danske slavehandel viden.jp.dk/binaries/11120.pdf Ålens lange rejse Læs mere om ålens fantastiske rejse her viden.jp.dk/galathea/forskning/forskningsprojekter/default.asp?cid=

16 Verdenshavet - Geografiske Brændpunkter Mere om ålen Sidste nyt om ålen videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/alens-bunkebryllup-afsloret-af-dna-analyser Leksikon om Atlanterhavet Læs mere. Her kan du se mange forskellige emner om Atlanterhavet Verdens største ocean Find et godt kort over Stillehavet. Følg hele kysten rundt og se, hvilke lande du passerer på ruten. Vælg nogle stednavne i og omkring Stillehavet. Klik dig ind på Google Earth for at se, hvordan der ser ud i virkeligheden. Se fx på de største havnebyer, de største øer, lave koralatoller eller de største vulkaner i Stillehavets rand. Brug Find på kortet de øer og ø-stater, der ligger i selve havet. Mål, hvor mange kilometer der er fra fx ø-staten Kiribati til det nærmeste fastland. Planlæg en flyrejse fra Danmark til en af staterne ved eller i Stillehavet. Vælg selv. Brug fx til at finde ud af din rejserute og ikke mindst prisen for din billet. Skriv, hvilke klimazoner, du rejser igennem for at nå frem til din destination. Find og undersøg mere om nogle af de byer og andre stednavne, du kan læse om på side Brug Læs om klimaflygtninge og ø-staten Kiribati på side 33. Undersøg mere om Kiribati brug linket Kiribati. Klimaflygtninge Climate Minds fra Experimentarium har et afsnit om klimaf ygtninge rundt om i verden. Lettilgænglig og overskuelig tekst. Kiribati På engelsk. Hjemmeside for ø-staten, der ikke ønsker besøg af turister men rejsende. Klik rundt på hjemmesiden og find forskellige oplysninger om det store, lille land midt i Stillehavet. Seattle På engelsk. Hjemmeside for Seattle, USA. Tokyo Læs kort tekst om storbyen Tokyo, Japan. Find selv mere om millionbyen efter tsunamien og atomkraftkatastrofen i marts

17 Verdenshavet - Geografiske Brændpunkter FN Indgang til de forskellige programmer og organisationer i FN (Forenede Nationer). Google Earth et virtuelt kortværk Du skal allerførst downloade Google Earth til din computer, hvis det ikke allerede er gjort. Det er ganske gratis. Brug dette opslagsværk til at finde vej og undersøge mere om, hvordan der ser ud på de steder, du arbejder med. Skriv et stednavn ind i søgefeltet og søg. Prøv dig frem Indiske Ocean Undersøg verdens vigtigste sejlruter i Indiske Ocean i dag. Brug nettet. Kig i køkkenskabet og find ud af, hvor de forskellige krydderier, der bruges i madlavningen, egentlig kommer fra. Vidste du fx, at kanel er barken fra et træ? Undersøg mere om verdens koralrev. Brug nettet. Find en eller flere samarbejdspartnere. I skal på en tur til Maldiverne for at dykke og I skal selv planlægge rejsen i detaljer og selv betale. Overvej, om I vil vælge en pakke-rejse (hvor rejsearrangøren tager sig af det hele) eller en rejse, hvor I selv booker fly og hoteller. Find rejsearrangører, flybilletter og hoteller på internettet og undersøg priser. I skal også tjekke de forskellige dykkerfirmaer og sammenligne deres priser og hvad man får for pengene. Fremlæg derefter jeres plan for resten af klassen og afgør som afslutning, hvilken plan der er mest realistisk og bedst. God tur. Maldiverne På engelsk. Maldivernes officielle turistkontor. Seychellerne På engelsk. Seychellernes officielle turistkontor. Koralrev og livet på dem En flot hjemmeside med mange oplysninger om koraller, koralrev og de dyr der lever på dem. Mange interessante fotos På tur til de fem oceaner Ta på en rejse til de fem oceaner. Gennemgå først de fem punkter, der står i bogen på side 36. Løs opgaven alene eller sammen med andre i din klasse. Præsenter resultaterne for de andre i klassen. NB. Vær opmærksom på, at der har indsneget sig en fejl i nogle af figurerne. Nogle steder er angivelsen af måneder sat forkert på. Kan du finde fejlene? Månederne er på nogle af figurerne nemlig placeret forkert. 17

18 Verdenshavet - Geografiske Brændpunkter Undersøg hydrotermfigurer fra andre end de syv lokaliteter i bogen. Find selv nye steder rundt ved havenes kyster. Du kan søge efter dem på: Find ud af mere om de steder, du undersøger ved at søge på: Google Earth et virtuelt kortværk Du skal allerførst downloade Google Earth til din computer, hvis det ikke allerede er gjort. Det er ganske gratis. Brug dette opslagsværk til at finde vej og undersøge mere om, hvordan der ser ud på de steder, du arbejder med. Skriv et stednavn ind i søgefeltet og søg. Prøv dig frem Vi stammer fra havet Byg en tidslinje, der viser Jordens udvikling fra dengang den blev bombarderet med meteorer og der ikke var noget liv frem til i dag, hvor der er liv overalt på Jorden. Du skal markere de vigtigste begivenheder som f.eks. det første liv, det første liv på land, de første pattedyr osv. Måske kan denne øvelse løses i et samarbejde med matematik. Prøv at finde et stramtræ for dyrelivet og følg et havpattedyrs udvikling tilbage i den geologiske tid. Det kan f.eks. være en hval. Hvilke andre dyr er hvalen beslægtet med? Kan du finde tilbage til dengang, dens forfader var et landlevende dyr? Hvad bruger dyr og planter egentlig oxygen til? Prøv at beskrive det ved hjælp af både tekst og tegninger. Udarbejd dit eget vulkanudbrud eller noget der ligner. Du skal bruge: En bakke til at bygge vulkanen på, en spandfuld sand, et krus, en dåse bagepulver, rød og gul frugtfarve og eddike. Gør sådan: Form en kegleformet vulkan af sandet og lav en fordybning i den, hvor kruset kan stilles. Kom frugtfarve og bagepulver i kruset. Udbruddet begynder, så snart du hælder eddiken i kruset. Livets udvikling Her kan du læse en masse om hvordan arterne har udviklet sig på Jorden Island På engelsk. Islands officielle turisthjemmeside. Om vulkanisme På engelsk. Omfattende hjemmeside om vulkanisme, men der er mange billeder, tegnefilm og filmklip. 18

19 40-41 Transport via havet Verdenshavet - Geografiske Brændpunkter Læs på side 40 om de første rejser over havet. Find på Google Earth nogle af de stednavne, der er nævnt, fx Grønland, Fiji, Tuvalu og Hawaii. Forestil dig, at du som den første skulle sejle fra fastlandet og ud til en af disse øde og ubeboede øer. Hvad ville du pakke din kuffert med? Hvilken stor havneby ligger nærmest det sted, du bor? Find den på Google Earth og undersøg, hvordan byen og havnen er opbygget. Undersøg mere om, hvilken trafik der er fra og til havnen. Har du tænkt over, at Danmark er et ø-rige? Undersøg, hvor mange forskellige danske færger, der hver dag sørger for transport mellem landsdele og øer. Brug denne hjemmeside: Undersøg også, hvilke færger der sejler mellem Danmark og udlandet. Brug også: Transport og klimaudvikling Climate Minds fra Experimentarium har et afsnit om klima, transport og drivhusgasser. Lettilgængelig og overskuelig tekst. Biobrændsel grønnere Climate Minds fra Experimentarium har et afsnit om biobrændsel og transport. Lettilgængelig og overskuelig tekst. Skibsfarten Maritime Danmark Dansk hjemmeside om skibsfart. Her finder du helt aktuelle oplysninger. Danmarks Rederiforening Hjemmeside for foreningen, der varetager rederierhvervets interesser. Rederiet Maersk Hjemmeside for et af verdens største rederier. Google Earth et virtuelt kortværk Du skal allerførst downloade Google Earth til din computer, hvis det ikke allerede er gjort. Det er ganske gratis. Brug dette opslagsværk til at finde vej og undersøge mere om, hvordan der ser ud på de steder, du arbejder med. Skriv et stednavn ind i søgefeltet og søg. Prøv dig frem. 19

20 42-43 Isen og havet Verdenshavet - Geografiske Brændpunkter Se på tegningen side 42. Prøv at forklare, hvorfor isen har så stor betydning for opvarmning af Jorden og dermed klimaet. Brug Google Earth til at tage en tur rundt i Ishavet. Find stednavne i dit atlas eller på linket Interaktivt kort over Arktis herunder. Undersøg vejret, landskabet, isen, bebyggelse, byer, havne, floder Diskuter perspektiverne for, at Arktis og Antarktis efterhånden har mindre og mindre is. Undersøg mere om, hvordan satellitter bruges i udforskningen af havet og havisen. Brug fx nogle af de links, der er herunder. Vi er i år Forestil dig, at du som voksen sidder og kigger på dit elektroniske apparat for at følge havisens udbredelse rundt om på kloden. Opstil et scenarie for, hvordan det i år 2050 ser ud med havisen i Verdenshavet. Diskuter det i klassen. Måske kan I opbygge det som et rollespil, hvor der fx er miljøaktivister, fiskere, skibsredere, turistfolk, politikere og oprindelige folk fra de polare egne. Find frem til en nogle mål for, hvordan fremtiden for Verdenshavet og den tilbageværende havis gerne skal se ud i år Forsøg med havis Hvorfor sker der ikke noget med vandstandens højde, når isbjerge og anden havis tør og smelter. Prøv selv. Hvorfor er havet blåt? Kort artikel om himlens og havets farver. Interaktivt kort over Arktis På engelsk. Kortet har indtegnet henholdsvis Polarcirklen, Trægrænsen og Grænsen for 10 grader i varmeste måned (Polare klimabælte). En række byer eller vejrstationer kan aktiveres, og i et vindue kan du se, hvordan det aktuelle vejr er på netop dette sted. Havis omkring Grønland I kort og tekst får du her en grundig indføring i udbredelsen af havis og isbjerge i farvandene omkring Grønland. Havisen i Arktis skrumper Læs denne artikel fra fagbladet Ingeniøren. Den er fra marts 2010, så du kan søge efter nyere oplysninger på nettet. ing.dk/artikel/ havis-i-arktis-taet-paa-ny-vinterbundrekord Norsk Polarinstitut På norsk. Norsk Polarinstitut i Tromsø er Norges helt centrale sted, når det drejer sig om forskning, miljøovervågning og kortlægning i arktiske områder. Det hører under det norske Miljøvernsdeparte- 20

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? NATURFAG i skolen Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG

Læs mere

GEOS GRUNDBOG C NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL

GEOS GRUNDBOG C NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL GEOS GRUNDBOG C NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL Indhold KAPITEL 1 Den blå planet 6 Vand betingelsen for liv 8 Vand på Jorden 14 Vand som landskabsformer 20 Vand og levevilkår 27 Cafe Geos: Salt i

Læs mere

DU STORE VERDEN. Af Troels Gollander

DU STORE VERDEN. Af Troels Gollander ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DU STORE VERDEN Af Troels Gollander Dette er en pdf-fil med Du store verden Filen er stillet til rådighed for elever med læsevanskeligheder.

Læs mere

GLOBUS A. Af Troels Gollander

GLOBUS A. Af Troels Gollander ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå GLOBUS A Af Troels Gollander Dette er en pdf-fil med Globus A Filen er stillet til rådighed for elever med læsevanskeligheder.

Læs mere

ARBEJDSHÆFTE ØVELSER OG UNDERSØGELSER

ARBEJDSHÆFTE ØVELSER OG UNDERSØGELSER ARBEJDSHÆFTE ØVELSER OG UNDERSØGELSER Mød verden livet i fattige lande Arbejdshæfte øvelser og undersøgelser Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til U-lande Forfattere: Peter Bejder &

Læs mere

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN TIL LÆREREN Natur/teknik i begynderundervisningen Faget natur/teknik er et oplagt udgangspunkt for arbejdet med eleverne i indskolingen. Faget er praktisk eksperimentelt og tager sit udgangspunkt i konkrete

Læs mere

Lærervejledning. 12-årige Min troede, han skulle drukne DILEMMA: Hvad vil DU redde? FLYGTEDE FRA VANDET:

Lærervejledning. 12-årige Min troede, han skulle drukne DILEMMA: Hvad vil DU redde? FLYGTEDE FRA VANDET: Lærervejledning DILEMMA: Hvad vil DU redde? FLYGTEDE FRA VANDET: 12-årige Min troede, han skulle drukne KLAR TIL NÆSTE OVERSVØMMELSE Jeg skal redde naboens datter VANDET STIGER - DRUKNER DANMARK? DE HEMMELIGE

Læs mere

Hvad mener du? Ekspeditionen Danmark og Grønland i det nye Arktis. 06 Konferencen om det Arktiske Ocean. 02 Ekspeditionen fløj til Grønland

Hvad mener du? Ekspeditionen Danmark og Grønland i det nye Arktis. 06 Konferencen om det Arktiske Ocean. 02 Ekspeditionen fløj til Grønland Hvad mener du? Ekspeditionen Danmark og Grønland i det nye Arktis Velkommen til ekspeditionen 01 Velkommen til ekspeditionen 02 Velkommen om bord! 02 Destinationen Hvor skal vi hen? 02 Ekspeditionen fløj

Læs mere

Indhold. Klimakaravanen på besøg på Duevejens Skole på Frederiksberg.

Indhold. Klimakaravanen på besøg på Duevejens Skole på Frederiksberg. Indhold 1. Den danske natur ændres med klimaet........... 4 2. Vindere og tabere i klimakampen................ 6 3. Verdens fattige de uskyldige klimaofre........... 8 4. Mindre natur, mere CO 2 og mindre

Læs mere

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16 Lærervejledning Velkommen til Hele Verden i Skole 2007, som består af tre elementer, der sætter fokus på alle børns ret til en uddannelse af god kvalitet. Læsebogen LæseRaketten fortæller både fantasifulde

Læs mere

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL Indhold KAPITEL 1 Råstoffer 6 Guld i Sydafrika 8 Råstofdannelse 12 Vand som råstof 18 Råstoffer i fremtiden 23 Cafe Geos: Mineulykker 28 KAPITEL 2

Læs mere

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard [Skriv tekst] Olien ved Grønland Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth Vejleder: Niels Vestergaard Miljø og ressource management Syddansk Universitet

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Hele Verden i Skole 2011. Lærermateriale til LæseRaketten

Hele Verden i Skole 2011. Lærermateriale til LæseRaketten Hele Verden i Skole 2011 Lærermateriale til LæseRaketten 1 Lærermaterialet til LæseRaketten 2011 er udviklet af Hele Verden i Skole-kampagnetemaet på IBIS. Mille Ettrup Klein, Sine Pam Jensen og Iben Sander

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

Geo-Nyt 62. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. september 2005. Geo-Nyt 62, september 2005 -

Geo-Nyt 62. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. september 2005. Geo-Nyt 62, september 2005 - Farvel og Goodbye - den gamle redacteur forlader skuden og begiver sig mod nye mål (her Nuussuaq), foto: Laust Wium Olesen Geo-Nyt 62, september 2005 - Geo-Nyt 62 september 2005 Geografilærerforeningen

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Redaktion: Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivab Jacobsen og Jørgen Steen

Redaktion: Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivab Jacobsen og Jørgen Steen Geotoper 2 Redaktion: Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivab Jacobsen og Jørgen Steen Forfattere: Lennie Boesen, Ole B. Clausen, Tom Døllner, Lene Poulsen Jensen, Per Nordby Jensen, Nils Hansen

Læs mere

GEOGRAFI - noter Flemming Sigh Odense Katedralskole 2000

GEOGRAFI - noter Flemming Sigh Odense Katedralskole 2000 GEOGRAFI - noter Flemming Sigh Odense Katedralskole 2000 Flemming Sigh: GEOGRAFI - noter, Odense Katedralskole, 2000. Side 2 Indholdsfortegnelse. Side: Geografi-faget, hvad skal vi lære... 3 Rapportvejledning...

Læs mere

Klima miljø og Energi

Klima miljø og Energi Klima miljø og Energi Computer firmaer Computer Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen Christine Johnsen Michael Jokil Samfundsfag: Jørn Christian Bendtesn Matematik: Jørn Christian Bendtesn Kom / it: Karl

Læs mere

Indhold. Kapitel 1 Metodik og didaktik 1. Kapitel 2 Boligen og miljøet 5. Kapitel 3 Boligen og energien 9. Kapitel 4 Boligen og vandet 13

Indhold. Kapitel 1 Metodik og didaktik 1. Kapitel 2 Boligen og miljøet 5. Kapitel 3 Boligen og energien 9. Kapitel 4 Boligen og vandet 13 Indhold Her kan du linke til en række selvstændige kapitler 1-6 eller hele publikationen. side Kapitel 1 Metodik og didaktik 1 Kapitel 2 Boligen og miljøet 5 Kapitel 3 Boligen og energien 9 Kapitel 4 Boligen

Læs mere

SAMFUNDSFAG. Til gennemsyn - Ikke til undervisning. for 8. klasse - Lærerens Håndbog. Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen

SAMFUNDSFAG. Til gennemsyn - Ikke til undervisning. for 8. klasse - Lærerens Håndbog. Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen SAMFUNDSFAG for 8. klasse - Lærerens Håndbog Kolofon Samfundsfag for 8. klasse Copyright Meloni 2011 System: Samfundsfag Forfatter: Ditte Grønning Rasmussen & Helge

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

EnergiUglekurset. Lærervejledning... E NERGIF ORUM S KOLERNES

EnergiUglekurset. Lærervejledning... E NERGIF ORUM S KOLERNES S KOLERNES E NERGIF ORUM Lærervejledning Tilbud fra Skolernes EnergiForum Planlægningsværktøj Skolernes EnergiForum tilbyder cd-rom og på hjemmesiden forslag til undervisningsforløb. www.skoleenergi.dk

Læs mere

VEJR OG UVEJR. Af Peter Bering

VEJR OG UVEJR. Af Peter Bering ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå VEJR OG UVEJR Af Peter Bering Dette er en pdf-fil med Vejr og uvejr. Filen er stillet til rådighed for elever med læsevanskeligheder.

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere