1 ton mindre Et geografitema om globale klimaforandringer Evaluering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 ton mindre Et geografitema om globale klimaforandringer Evaluering"

Transkript

1 Når klimaet forandres, forandres vilkår for natur og mennesker 1 ton mindre Et geografitema om globale klimaforandringer Evaluering Filip Madsen September 2007

2 Evaluering Når klimaet forandres Til hver af de fire hovedoverskrifter, under temaet Når klimaet forandres, er der udarbejdet evalueringsopgaver, der matcher udvalgte faglige mål fra faget, som der har været arbejdet frem imod. Læreren kan derfor frit udvælge de afsnit, der har været arbejdet særligt indgående med, til evaluering og bedømmelse eller, hvis hele materialet har været i anvendelse, benytte samtlige evalueringsopgaver. Dette giver et godt grundlag for en vurdering af elevens udbytte af undervisningen ud fra faglige mål, og dermed er der også skabt et godt og velbegrundet fundament for fx den karakter, som skal gives fra 8. klasse i bl.a. geografi eller til beskrivelsen til elevplanen. I evalueringsopgaverne præsenteres eleverne igen for de mål, som evalueringen specifikt er rettet imod. Dermed er kravene tydeliggjort. Opgavetyperne er varierede og med forskellig kompleksitet (fx indtegning på kort, aflæsningsopgaver, opgaver med begrebsforklaring, multiple choice og matchopgaver). Nogle opgaver giver desuden eleverne mulighed for at udarbejde bredere besvarelser og få afprøvet deres geografiske viden i en kontekst. Indenfor hver af de fire hovedoverskrifter kan læreren bedømme resultatet ud fra tre bedømmelsesbeskrivelser: kan kan næsten kan ikke Læreren kan efterfølgende foretage en helhedsbedømmelse. Det kan enten være en skriftlig bedømmelse med en uddybende forklaring eller udelukkende en karakter. 1. Hvad er vejr og klima? side 3 2. Naturlige klimaforandringer side Menneskeskabte klimaforandringer side Hvad kan vi gøre? side 28 2

3 Evaluering 1 Elevnavn: Hvad er klima og vejr? Det forventes bl.a. at du efter endt undervisning i geografi kan: *placere de væsentligste elementer i det globale vindsystem på verdenskortet (Opgave 1) Resultat: kan kan næsten kan ikke *beskrive jordens inddeling i klimazoner og plantebælter (Opgave 2) Resultat: kan kan næsten kan ikke *anvende enkle begreber i beskrivelsen af vejr og klima (Opgave 3) Resultat: kan kan næsten kan ikke *anvende kortet som et væsentligt arbejdsredskab til at søge viden om og svar på geografiske spørgsmål (4) Resultat: kan kan næsten kan ikke Samlet vurdering af resultatet: evt. karakter: 3

4 Opgave 1: Der skal bruges to verdenskort i kopi. Kort kan hentes på: (World Continents) Indtegn den overordnede fordeling af højtryk og lavtryk i verden (Kort 1: Januar, kort 2: Juli), og sæt de fremherskende vinde ind på de to kort. Overvej, inden du tegner, betydningen af bl.a. kulde og varme for dannelse af højtryk og lavtryk. Opgave 2 Match Sæt pile mellem de kasser, der hører sammen fra henholdsvis øverste og nederste række. Polarklima Tempereret fastlandsklima Tropisk Subtropisk Nåleskov Maki Tundra Regnskov 4

5 Udvidet opgave: Verden er inddelt i klimazoner og plantebælter. Nævn eksempler på naturtyper (fx ørken, regnskov) indenfor de forskellige klimazoner, og beskriv deres sammenhæng med klimaet (temperatur og nedbør). Polarklima Tempereret kystklima Tempereret fastlandsklima Subtropisk klima Tropisk klima 5

6 Vælg et eller to af dine eksempler. Vil en forhøjelse af temperaturen i atmosfæren kunne skabe væsentlige ændringer i naturen: 1) Hvis der falder mere nedbør? 2) Hvis der falder mindre nedbør? 3) Hvis temperaturen stiger, og fordampningen øges? Begrund dit svar. Skriv evt. videre i din mappe eller i dit hæfte. Match Sæt pile mellem de kasser, der hører sammen fra henholdsvis øverste række og nederste række. Aldrig frost Forskellen mellem koldeste og varmeste måned er mindre end 18 grader Varmeste måned er under 10 grader Gennemsnittet for varmeste måned er over 20 grader Polarklima Subtropisk klima Tropisk klima Tempereret kystklima Opgave 3 6

7 Forklar følgende begreber med dine egne ord: Vejr Klima Kystklima Fastlandsklima 7

8 Kryds af På en hydrotermfigur kan man aflæse: [ ] hvordan vejret udvikler sig. [ ]den gennemsnitlige fordeling af nedbør og temperatur. [ ] sammenhængen mellem solskinstimer og temperatur. Hvad er årsagen til, at områder i den nordlige tempererede zone har forskelligt klima? [ ]nærhed til havet påvirker vintertemperaturen. [ ]vinde fra syd fører varm luft op mod de lande, der ikke ligger i læ af bjergkæder. [ ]de lande indenfor klimazonen, der ligger tættere på polarfronten, får koldere somre. En ændring af Golfstrømmen kan påvirke klimaet i Danmark. Vi kan få: [ ]varmere somre. [ ]koldere vintre. [ ]subtropisk klima. Beskriv og sammenlign hydrotermfigurer. (Oplæg til elevarbejde og mundtlig gennemgang). Til læreren: Find fx hydrotermfigurer på (gå ind under VERDEN). Kopier et verdenskort (A3), og lad eleverne klistre figurerne på kortet indenfor den klimazone, på henholdsvis den nordlige og sydlige halvkugle, som den tilhører. Det nøjagtige geografiske sted er ikke vigtigt. Udvalgte hydrotermfigurer fra arket præsenteres af eleverne på klassen. Eksemplet kunne danne afsæt for en samtale om konsekvenser af ændrede klimatiske forhold og deres betydning for levevilkårene det pågældende sted: 1) hvis der falder mere nedbør 2) hvis der falder mindre nedbør 3) hvis temperaturen stiger og fordampningen øges. 8

9 Januar Indtegn højtryk og lavtryk. Indtegn de fremherskende vinde. Sæt kryds ved det rigtige udsagn: [ ]Nedbøren er begrænset eller fraværende. [ ]Nedbøren er stor. Juli Indtegn fordelingen af højtryk og lavtryk. Indtegn de fremherskende vinde. Sæt kryds ved det rigtige udsagn: [ ]Nedbøren er begrænset eller fraværende. [ ]Nedbøren er stor. 9

10 Indtegn på et af kortene Himalayabjergkæden fx med farve eller skravering. Bjergkæden har bl.a. betydning for, hvor nedbøren falder. Forklar hvordan? Bjerge er ofte tyndt befolkede områder. Hvordan kan nedbøren så alligevel påvirke så mange mennesker, som det ofte fremgår i avisernes nyhedsartikler, med omtale af oversvømmelser og mudderskred? Forklar, hvorfor en temperaturstigning på Jorden kan forhøje nedbørsmængden i forskellige egne. Hvilke lande i verden kunne særligt blive berørt af øget nedbør? Tag udgangspunkt i din viden om, hvilke lande der allerede nu har stor nedbør i bestemte perioder af året. Hvordan er befolkningsudviklingen i disse lande? Hvilke problemer kan det medføre? 10

11 Opgave 4 Aflæsningsopgave Du skal bruge atlas. Nævn lande indenfor de enkelte klimazoner: 11

12 Evaluering 2 Elevnavn: Naturlige klimaforandringer Det forventes bl.a. at du efter endt undervisning i geografi: *kan beskrive det globale vandkredsløb. (Opgave 1) Resultat: kan kan næsten kan ikke *kender til naturlige klimasvingninger. (Opgave 2-4) Resultat: kan kan næsten kan ikke *kan give eksempler på is, vands og vinds erosions-, transport- og aflejringsformer og deres betydning for landskabers udformning. (Opgave 5-6) Resultat: kan kan næsten kan ikke *kender til dannelsen af istidslandskabet i Danmark. (Opgave 7) Resultat: kan kan næsten kan ikke Samlet vurdering af resultatet: evt. karakter: 12

13 Opgave 1 Tegn et billede eller figur som et eksempel på vandets kredsløb. 13

14 Opgave 2 Forklar følgende begreb med dine egne ord: Istid Opgave 3 Giv eksempler på klimatiske ændringer i Danmark igennem tiden. Opgave 4 Havniveauet har ændret sig flere gange gennem tiden og dermed også sat sit præg på kystlinien i Danmark. Hvilke grunde kan der være til at havniveauet ændres? 14

15 Opgave 5 Isen, vinden og vandet har stor betydning for dannelse af landskaber. Beskriv hvordan isen, vinden og vandet arbejder. (Erosion, transport og aflejring): Is: Vand: Vind: 15

16 Opgave 5 (Fortsat) Giv evt. konkrete eksempler på forskellige landskabstyper, som viser dette. Hvilke naturlige processer ændrer stadig det danske landskab? Tag evt. udgangspunkt i billedet. (Foto: Filip Madsen 2007 Voderup Klint, Ærø) 16

17 Opgave 6 Hvordan vil et varmere klima kunne påvirke det danske landskab? Giv eksempler. Opgave 7 Forklar følgende begreber med dine egne ord og nævn evt. et konkret eksempel fra et sted i landet. Tunneldal: Morænelandskab: Smeltevandslette: Randmoræne: Dødis Dødishuller: 17

18 Evaluering 3 Elevnavn: Menneskeskabte forandringer Det forventes bl.a. at du efter endt undervisning i geografi: *kender til fordelingen af rige og fattige regioner i verden. (Opgave 1) Resultat: kan kan næsten kan ikke *kender til samfundenes påvirkning af jordens klima. (Opgave 2-5) Resultat: kan kan næsten kan ikke *kender til befolkningsudvikling. (Opgave 7-9) Resultat: kan kan næsten kan ikke *kender konsekvenser af samfundenes forbrugsmønstre for natur og miljø. (Opgave 4-5) Resultat: kan kan næsten kan ikke 18

19 Opgave 1 I- og Ulande Til lærer: Der skal bruges kopi af verdenskort. Indtegn (farv) i grove træk fordelingen af I- og Ulande på verdenskortet. Opgave 2 Drivhuseffekten Forklar med ord og/eller en tegning, hvordan drivhuseffekten virker: 19

20 Opgave 3 Kulstoffets kredsløb: Tegn dit eget eksempel på kulstoffets kredsløb: Hvor optages og hvor udskilles CO 2. Skriv selv i kasserne (tegn evt. flere) og sæt pile mellem dem: CO 2 i atmosfæren Olie, gas, kul og tørv 20

21 Opgave 4 a) Hvordan griber mennesket ind i det naturlige kredsløb for kulstof? b) Hvilken betydning kan det have for klimaet? Opgave 5 Kryds af Sæt kryds ved de rigtige svar. Den menneskeskabte drivhuseffekt skyldes: [ ]en for stor andel af ilt og kvælstof i atmosfæren. [ ]fældning af regnskoven. [ ]en forøget udledning af CO 2 i forbindelse med jordens stigende energiforbrug. [ ]tilførsel af kunstgødning i landbrugsproduktionen. [ ]forureningen af floder og søer med kvælstof. 21

22 Hvilke af følgende stoffer er fossile brændstoffer? [ ]olie [ ]gas [ ]a-kraft [ ]vand [ ]vind [ ]kul [ ]træ [ ]tørv Hvad er en drivhusgas? Sæt kryds ved de rigtige svar. [ ]CO 2 (Kuldioxid) [ ]Ilt (oxygen) [ ]Kvælstof (nitrogen) [ ]Vanddamp [ ]Methan Hvorfor har afbrænding af fossile brændstoffer en større virkning på drivhuseffekten end fx træ og andre biobrændsler? Sæt kryds ved de rigtige svar. [ ]CO 2 fra træ og biobrændsler er mere miljøvenlig. [ ]Planter optager udledningen af CO 2 fra afbrænding af træ og biobrændsler igen, og dermed er der balance. [ ]I fx olie og kul er der bundet kulstof (C) fra den forhistoriske atmosfære, og afbrænding af disse forhøjer den samlede mængde CO 2 i atmosfæren. [ ]Afbrænding af træ og biobrændsler udvikler ikke CO 2. [ ]CO 2 fra afbrænding af træ og biobrændsler udvaskes nemmere af regnen og skylles ud i havet med floderne. 22

23 Opgave 6 Match Sæt pile mellem de kasser, der hører sammen fra henholdsvis øverste række og nederste række. Der må gerne være flere pile mellem de enkelte kasser. CO 2 neutral Øger drivhuseffekten Fossile brændstoffer Vedvarende energikilder Kul, olie, gas A-kraft Ethanol Træ Halm Vind- og vandenergi 23

24 Opgave 7 Forklar følgende begreber med dine egne ord: I land U land 24

25 Opgave 8 Sæt kryds ud for det rigtige svar for hver pyramide. KILDE: [ ] Hurtigt voksende befolkning. [ ] Langsomt voksende befolkning. [ ]Stabil eller faldende befolkning. Hvilket land? [ ]Finland [ ]Sudan [ ]Spanien [ ] Hurtigt voksende befolkning. [ ] Langsomt voksende befolkning. [ ]Stabil eller faldende befolkning. Hvilket land? [ ]Finland [ ]Sudan [ ]Spanien [ ] Hurtigt voksende befolkning. [ ] Langsomt voksende befolkning. [ ]Stabil eller faldende befolkning. Hvilket land? [ ]Finland [ ]Sudan [ ]Spanien 25

26 Opgave 9 Kilde: FN forbundet: Udledning af CO 2 Lyseste farve: 0 3 ton pr. indbygger Brun: ton pr. indbygger Mørkeste farve: ton pr. indbygger a) Nævn mindst tre lande i verden hvor befolkningstilvæksten stadig er stor, og hvor energiforbruget pr. indbygger er forholdsvis lavt? 26

27 b) Hvilke grunde kan der være til, at energiforbruget pr. indbygger er lavt? c) Nævn mindst tre lande i verden hvor energiforbruget er stort: d) Hvilke grunde kan der være til, at energiforbruget pr. indbygger er højt? e) Angiv tegn på, at en befolkning kan beskrives som fattig: f) Giv to eller flere eksempler på, at befolkningsudviklingen kan påvirke jordens klima: 27

28 Evaluering 4 Elevnavn: Hvad kan vi gøre ved det? Det forventes bl.a. at du efter endt undervisning i geografi: *kender til politiske, militære og økonomiske samarbejder mellem lande og deres rolle i forbindelse med konfliktløsning. (Opgave 1) Resultat: kan kan næsten kan ikke *kan sammenholde regioners erhvervsmæssige og økonomiske udvikling med levevilkårene. (Opgave 2) Resultat: kan kan næsten kan ikke Samlet vurdering af resultatet: evt. karakter: 28

29 Opgave 1 Forklar følgende begreb med dine egne ord: a) Globalt miljøproblem: b) Giv eksempler på initiativer og samarbejde mellem lande der kan begrænse eller nedsætte den menneskeskabte drivhuseffekt: 29

30 Opgave 2 Nogle lande ønsker ikke at deltage i en reduktion af CO 2 udslippet. Fx nogle af de tidligere østlande som Polen og Ungarn. a) Hvilke argumenter kan de have for denne beslutning? b) Sammenlign den erhvervsmæssige og økonomiske udvikling med levevilkårene i henholdsvis Danmark og et land i Østeuropa eller et udviklingsland i fx Afrika. Find data på c) Hvilken sammenhæng kan der være mellem energiforbrugets størrelse og levevilkårene i et land? Et udsagn: Hvis vi fastfryser det enkelte lands beregnede CO 2 udslip på 1990 niveau, så vil der ske en opbremsning i forøgelsen af drivhuseffekten. d) Hvad vil det betyde for de enkelte lande i forhold til deres udledning af CO 2 i 2007? e) Er det rimeligt? Brug din viden om verdens lande og begrund dit svar! 30

31 Andre ideer Evaluering af grundlæggende viden om CO 2, drivhuseffekten og klimaændring kan foretages digitalt på Efter afgivelse af svar kan eleven dels se sin score dels få det rigtige svar, inden man går videre. Det vil være en god ide, at læreren sammen med eleverne, efterfølgende gennemgår testen evt. fælles via storskærm. Læreren kan i denne evalueringsform ikke opfange detaljer omkring den enkelte elev. Der opnås x antal rigtige ud af 12 (altså et pointsystem for rigtige og forkerte svar). Til evaluering af drivhuseffekt og klimaændringer er der muligheder på: ( ) Og kulstof naturens byggesten på: ( ) Ideer eller eksempler på bogligt materiale til evaluering: Geotest arbejdshæfte til Geotoper 3, Geografforlaget Hæftet kan anvendes uafhængigt af lærebogssystemet. Det indeholder en række meget gode opgaver til evaluering indenfor de centrale faglige områder for faget. Globus. Forlaget Gyldendal. Et evalueringsmateriale til lærebogssystemet Globus kan downloades fra forlagets hjemmeside. En del af opgaverne kan anvendes uafhængigt af lærebogssystemet. 31

32 1 ton mindre Et geografitema om globale klimaforandringer for geografi klasse. Evaluering Filip Madsen September 2007 Dette evalueringshæfte præsenterer 22 opgaver til afsluttende evaluering af arbejdet med klimaforandringer. Opgaverne er nøje af-stemt med fagets slutmål og trinmål samt med undervisningsforløbet. Opgaverne er varierede og med forskellig kompleksitet fx indtegning på kort, aflæsningsopgaver, opgaver med begrebsafklaring, multiple choice, matchopgaver. Nogle af opgaverne giver eleverne mulighed for at udarbejde en bredere besvarelse og få afprøvet deres geografiske viden i en kontekst. Vælg frit mellem de afsnit og opgaver, der har været særlig indgående behandlet i undervisningen. Evalueringshæftet er udarbejdet for Kampagnen 1 ton mindre af Filip Madsen og miljøundervisningsprogrammet Grønt Flag Grøn Skole Kampagnen 1 ton mindre Med kampagnen 1 ton mindre opfordres hver enkelt dansker til at reducere sit personlige CO 2 - udslip. Baggrunden er at et øget indhold af CO 2 i atmosfæren kan resultere i alvorlige klimaforandringer, og at vi danskere har et af verdens største CO 2 -udslip pr. person. Bag kampagnen sår Miljøministeriet samt Transport og energiministeriet. Grønt Flag Grøn Skole. Grønt Flag Grøn Skole er et undervisningsprogram for bæredygtig udvikling, der inddrager hele skolen og lokalsamfundet. Eleverne arbejder aktivt med løsning af lokale og virkelige miljøspørgsmål. Når skolen har gennemført et undervisnings-projekt modtager skolen det grøn-ne flag som symbol en gennemført undervisning af høj kvalitet. 32

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G4 Indledning Norden De nordiske lande Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark - er små lande sammenlignet med andre lande i verden. Sverige er det største land

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G3 Indledning Norden De nordiske lande er Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. De nordiske lande er industrialiserede, og befolkningerne har høje indkomster

Læs mere

Del- og slutmål for faget geografi.

Del- og slutmål for faget geografi. Del- og slutmål for faget geografi. Delmål for faget Geografi efter 8. klassetrin beskrive jordens inddeling i klimazoner og plantebælter beskrive det globale vandkredsløb placere de væsentligste elementer

Læs mere

Årsplan Geografi. Oversigt. Materiale. Mål. Aktiviteter. Geografi 6/7. klasse 2013-2014

Årsplan Geografi. Oversigt. Materiale. Mål. Aktiviteter. Geografi 6/7. klasse 2013-2014 Årsplan Geografi Geografi 6/7. klasse 2013-2014 Oversigt Faget geografi i 7. Klasse benytter grundbogen og aktivitetsbogen som fælles nævner i klasseundervisningen. Ved siden af arbejdet med bogen vil

Læs mere

Globale mønstre Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Globale mønstre Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Formål for faget geografi Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af Guds skaberværk i hele dets mangfoldighed, herunder de naturgivne og kulturskabte

Læs mere

Geografi evaluering 2013-2014. Regionale og globale mønstre

Geografi evaluering 2013-2014. Regionale og globale mønstre Regionale og globale mønstre Trinmål efter 8. klassetrin placere de væsentligste elementer i det globale vindsystem, herunder polarfronte, passatvinde og ITK (den intertropiske konvergenszone) sætte det

Læs mere

Geografi UVMs Trinmål synoptisk fremstillet

Geografi UVMs Trinmål synoptisk fremstillet Geografi UVMs Trinmål synoptisk fremstillet Regionale og globale mønstre placere de væsentligste elementer i det globale vindsystem, herunder polarfronte, passatvinde og ITK (den intertropiske konvergenszone)

Læs mere

Vejledning til den skriftlige prøve i geografi

Vejledning til den skriftlige prøve i geografi Vejledning til den skriftlige prøve i geografi Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Kontor for Afgangsprøver, Test og Evalueringer August 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

GEOGRAFI. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der

GEOGRAFI. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der GEOGRAFI FORMÅL FOR FAGET Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af de naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og i andre

Læs mere

Emne Mål Materiale Arbejdsgang/ Metode. Eleverne får en generel introduktion til faget og materialerne, og hvad der forventes af eleverne.

Emne Mål Materiale Arbejdsgang/ Metode. Eleverne får en generel introduktion til faget og materialerne, og hvad der forventes af eleverne. 1. Modul Uge 34-37 Intro til faget Verden opdages 1. Opdagelsesrejser. 2. DK s kortet. 3. Ekspeditioner til Nord- og Sydpolen. 4. Jorden en planet i verdensrummet. 5. Dag og nat. 6. Længde og breddegrader.

Læs mere

Formål for faget geografi. Slutmål for faget Geografi

Formål for faget geografi. Slutmål for faget Geografi FAGPLAN FOR GEOGRAFI FERRITSLEV FRISKOLE side1 Formål for faget geografi Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse for de naturgivne og kulturskabte forudsætninger

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve August 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve August 2007 Geografi - facitliste August 2007 1/23 G5 Indledning Norden Danmark, Norge, Sverige og Finland kaldes sammen med Island for de nordiske lande. På mange områder er der tætte bånd mellem befolkningerne i de nordiske lande. De

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2012/13 Geografi

Årsplan Skoleåret 2012/13 Geografi Årsplan Skoleåret 2012/13 Geografi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 12/13. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009. Fagplan for 7. klasse i geografi Uge

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR GEOGRAFI 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR GEOGRAFI 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR GEOGRAFI 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 - Geografi. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Globale

Læs mere

UVMs Læseplan for faget Geografi

UVMs Læseplan for faget Geografi UVMs Læseplan for faget Geografi Undervisningen i geografi bygger fortrinsvis på de kundskaber og færdigheder, som eleverne har erhvervet sig i natur/teknik. De centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Geografi. Slutmål for faget geografi efter 9. klassetrin

Geografi. Slutmål for faget geografi efter 9. klassetrin Formål for faget geografi Geografi Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og den øvrige

Læs mere

Skolens formål med faget geografi følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget geografi følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Målet med Geografiundervisningen: Skolens formål med faget geografi følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om

Læs mere

GEOGRAFI. Formål med faget

GEOGRAFI. Formål med faget GEOGRAFI Formål med faget Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og den øvrige verden. Eleverne

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Geografi Klasse: 7.a.b.c. Lærer: Jytte Pedersen Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Geografi Klasse: 7.a.b.c. Lærer: Jytte Pedersen Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Geografi Klasse: 7.a.b.c. Lærer: Jytte Pedersen Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal have kendskab til: Intro til faget 33-34 - til faget geografi og øge opmærksomheden på fagudtryk

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Geografi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Geografi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Geografi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 Årsplan FAG: Geografi KLASSE:

Læs mere

Vejledning til skriftlig prøve i geografi

Vejledning til skriftlig prøve i geografi Vejledning til skriftlig prøve i geografi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Marts 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål og krav... 4 Indhold... 4 Opgavetyper... 5 Vurdering af besvarelserne... 8 Bekendtgørelse...

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Geografi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Geografi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 1/23 G3 Indledning På rejse fra Uganda til New Zealand Opgavesættet omhandler enkelte lande rundt om i verden. Rejsen begynder i Uganda i Afrika. Den fortsætter til Island

Læs mere

Eksempel på naturfagsprøve Januar 2007 Geografi Facitliste

Eksempel på naturfagsprøve Januar 2007 Geografi Facitliste Eksempel på naturfagsprøve Januar 2007 Geografi Facitliste 1/27 Geo Kilder Opgave:1: Opgave 2: Opgave 3: Opgave 4: Opgave 5: Opgave 6: Opgave 7: Opgave 8: Opgave 14: Opgave 15: Opgave 17: Opgave 19: Opgave

Læs mere

Eksempel på naturfagsprøve Januar 2007. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/23 Geo

Eksempel på naturfagsprøve Januar 2007. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/23 Geo Eksempel på naturfagsprøve Januar 2007 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/23 Geo Kilder Opgave:1: Opgave 2: Opgave 3: Opgave 4: Opgave 5: Opgave 6: Opgave

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Geografi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Geografi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve December 2010 1/23 G4 Indledning På rejse fra Laos til Chile Opgavesættet omhandler enkelte lande rundt om i verden. Rejsen begynder i Laos i Sydøstasien. Den fortsætter til England

Læs mere

Undervisningsplan for faget geografi

Undervisningsplan for faget geografi RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Årsplan geografi, ældste klasse 2012-2013

Årsplan geografi, ældste klasse 2012-2013 Årsplan geografi, ældste klasse 2012-2013 2 lektioner pr. uge Årsplanen tager udgngspunkt i Fælles Mål 2009 - Geografi, trinmål efter 9. klassetrin Trinmål for faget geografi efter 9. klassetrin Materialer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx /gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 14 Institution Marie Kruse Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Naturgeografi C Nicolai Lind Bentsen + Kim Tvede Rasmussen 1e Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: sommer 2017 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse HFe Fag og niveau

Læs mere

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning Energiforbrug og klimaforandringer Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve August 2007. Geografi 1/23 G5

Folkeskolens afgangsprøve August 2007. Geografi 1/23 G5 August 2007 1/23 G5 Indledning Norden Danmark, Norge, Sverige og Finland kaldes sammen med Island for de nordiske lande. På mange områder er der tætte bånd mellem befolkningerne i de nordiske lande. De

Læs mere

Klasse: 8.b Lærer: Jytte Pedersen Relation til Fælles Mål

Klasse: 8.b Lærer: Jytte Pedersen Relation til Fælles Mål Fagårsplan 10/11 Fag: Geografi Fagområde/ emne Intro til faget, samt hvad ved eleverne og hvad mangler de fra Geotoper 1? Danske naturlandskaber Periode Mål Eleverne skal have kendskab til : 33-34 - til

Læs mere

Jordens klimazoner og plantebælter

Jordens klimazoner og plantebælter Jordens klimazoner og plantebælter Jorden kan inddeles i klimazoner og plantebælter ud fra klimaet og de livsbetingelser, der gælder for planter og dyr. Særligt temperaturen og nedbøren sætter rammerne

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Forord. Klimaets udvikling Obligatoriske projektopgave 15/02 2012

Forord. Klimaets udvikling Obligatoriske projektopgave 15/02 2012 Forord Vores rapport om klimaets udvikling er udarbejdet i sammenhæng med 9. klasses obligatoriske projektforløb. Forløbet har strækket sig over 5 hele skoledage, hvor man med eget ansvar har, skulle tilpasse

Læs mere

FØRSTE BOG OM KLIMA OG VEJR BERNDT SUNDSTEN & JAN JÄGER

FØRSTE BOG OM KLIMA OG VEJR BERNDT SUNDSTEN & JAN JÄGER Forskerne tror, at jordens klima forandres, fordi vi slipper alt for meget ud i naturen. Forstå, hvorfor jordens klima er ved at blive varmere. For at kunne løse dette store problem, må vi hjælpes ad.

Læs mere

Årsplan for fag: Geografi 7. årgang 2015/2016

Årsplan for fag: Geografi 7. årgang 2015/2016 Årsplan for fag: Geografi 7. årgang 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Beskrive forskellige Uge 33 37 korttyper Beskrive længde og breddegrad Forklare kortets signaturer

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 14. Geografi

Fælles Mål. Faghæfte 14. Geografi Fælles Mål Faghæfte 14 Geografi Fælles Mål Faghæfte 14 Geografi Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 22-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1.

Læs mere

Science på Gærum Skole Baggrund for fællesfaglig naturfagsprøve Eksempel på forløb Gruppearbejde om inddragelse af alle tre fag Eksempler på oplæg

Science på Gærum Skole Baggrund for fællesfaglig naturfagsprøve Eksempel på forløb Gruppearbejde om inddragelse af alle tre fag Eksempler på oplæg Science på Gærum Skole Baggrund for fællesfaglig naturfagsprøve Eksempel på forløb Gruppearbejde om inddragelse af alle tre fag Eksempler på oplæg Erfaringer Projektet Projektet 3. årigt forløb med start

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Sommer 2015 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2011. Geografi - Facitliste. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/23 G3

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2011. Geografi - Facitliste. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/23 G3 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2011 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/23 G3 Indledning Mexico Mexico, som har et areal på 1.964.375 km², er det tredjestørste

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Geografiolympiade. 1. prøve

Geografiolympiade. 1. prøve Geografiolympiade. 1. prøve Dette opgavesæt består af 45 spørgsmål. Til hvert spørgsmål vil der være 3-5 svarmuligheder Der er kun ét rigtigt svar til hvert spørgsmål og der skal derfor kun sættes ét X

Læs mere

Klima og klimaforandringer

Klima og klimaforandringer Klima og klimaforandringer Niveau: 8. klasse Varighed: 5 lektioner Præsentation: Forløbet klima og klimaforandringer omfatter fire fagtekster, sytten opgaver og ni aktiviteter. Klima og klimaforandringer

Læs mere

Elevens uni-login: Skolens navn: Tilsynsførendes underskrift: FP9. 9.-klasseprøven GEOGRAFI

Elevens uni-login: Skolens navn: Tilsynsførendes underskrift: FP9. 9.-klasseprøven GEOGRAFI Elevens uni-login: Skolens navn: Tilsynsførendes underskrift: FP9 9.-klasseprøven GEOGRAFI Maj 2016 G1 Indledning Europa - en verdensdel Europa er en lille verdensdel sammenlignet med andre verdensdele.

Læs mere

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Geografi. Skoleafdelingen

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Geografi. Skoleafdelingen Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Geografi Skoleafdelingen Forord Evaluering en uendelig(t) spændende historie I 1993 vedtog det da siddende Folketing med baggrund i et bredt forlig

Læs mere

Årsplan 2012/ c - GEOGRAFI. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2012/ c - GEOGRAFI. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2012/2013 9. c - GEOGRAFI FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden omvigtige naturgivne og kulturskabte forudsætninger

Læs mere

Undervisningsplan Geografi (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Geografi (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Geografi (Peter Skjoldborg) Der undervises i geografi fra 4. 9. klassetrin De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Globale mønstre Naturgrundlaget og dets udnyttelse Kultur og

Læs mere

Særtryk Elevhæfte. Natur/teknologi. Ida Toldbod Peter Jepsen Per Buskov ALINEA. alinea.dk Telefon 3369 4666

Særtryk Elevhæfte. Natur/teknologi. Ida Toldbod Peter Jepsen Per Buskov ALINEA. alinea.dk Telefon 3369 4666 Særtryk Elevhæfte Natur/teknologi Ida Toldbod Peter Jepsen Per Buskov ALINEA alinea.dk Telefon 3369 4666 Når vi har vinter og koldt vejr i Danmark, er der andre steder, hvor det er stegende hedt. Det er

Læs mere

Klima og. klode. økolariet undervisning. for at mindske udledningen. Navn:

Klima og. klode. økolariet undervisning. for at mindske udledningen. Navn: Slutopgave Lav en aftale med dig selv! Hvad vil du gøre anderledes i den kommende tid for at mindske udledningen af drivhusgasser? (Forslag kan evt. findes i klimaudstillingen i kælderen eller på www.1tonmindre.dk)

Læs mere

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt 2. Drivhusgasser og drivhuseffekt Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Drivhuseffekt Når Solens kortbølgede stråler går gennem atmosfæren, rammer de Jorden og varmer dens overflade op. Så bliver

Læs mere

Årsplan for 9. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Geografi Fredag, 6.lektion Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer

Årsplan for 9. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Geografi Fredag, 6.lektion Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Årsplan for 9. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Geografi Fredag, 6.lektion Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 Mandag start Geografiintro bog, årsplan. Repetition af hvad

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2013 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer stx ngc Hans Jørgen Madsen Hold 2.t Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Klimaændringer & global opvarmning Spørgsmål til teksten

Klimaændringer & global opvarmning Spørgsmål til teksten Klimaændringer & global opvarmning Spørgsmål til teksten 1. Hvad er specielt ved de klimaændringer vi taler om i dag? 2. Hvis global opvarmning er en alvorlig trussel mod mennesket / livet på jorden, Hvad

Læs mere

Geografi. Jonas Albrekt Karmann (JK), Lars Skytte (LA) og Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for undervisningen:

Geografi. Jonas Albrekt Karmann (JK), Lars Skytte (LA) og Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for undervisningen: Geografi Årgang: Lærer: 7. årgang Jonas Albrekt Karmann (JK), Lars Skytte (LA) og Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for : Formålet med i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige naturgivne

Læs mere

VUC Hvidovre-Amager uvb 8geC614docx Side 1 af 6

VUC Hvidovre-Amager uvb 8geC614docx Side 1 af 6 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintertermin 15-16 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Geografi C (e-learning)

Læs mere

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt 2. Drivhusgasser og drivhuseffekt Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Drivhuseffekt Når Solens kortbølgede stråler går gennem atmosfæren, rammer de Jorden og varmer dens overflade op. Så bliver

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2011. Geografi - Facitliste. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/23 G4

Folkeskolens afgangsprøve December 2011. Geografi - Facitliste. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/23 G4 Folkeskolens afgangsprøve December 2011 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/23 G4 Indledning Nordamerika I Nordamerika er der meget store stater som USA

Læs mere

VUC Hvidovre-Amager uvb 8geC614docx Side 1 af 7

VUC Hvidovre-Amager uvb 8geC614docx Side 1 af 7 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Hvidovre-Amager

Læs mere

Årsplan 2012/2013 8. ÅRGANG - GEOGRAFI. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2012/2013 8. ÅRGANG - GEOGRAFI. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2012/2013 8. ÅRGANG - GEOGRAFI FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden omvigtige naturgivne og kulturskabte forudsætninger

Læs mere

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet I 10.000 år der været et ret stabilt klima på Jorden. Drivhuseffekten har været afgørende for det stabile klima, og den afgøres af mængden af kuldioxid

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2014. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G2

Folkeskolens afgangsprøve December 2014. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G2 Folkeskolens afgangsprøve December 2014 G2 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G2 Indledning Fattige og rige lande På globalt plan er der i dag mere

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium stx Naturgeografi C Svend

Læs mere

Yann Arthus-Bertrand / Altitude. Klimaændringer - hvad har vi i vente? Jens Hesselbjerg Christensen Danmarks Meteorologiske Institut

Yann Arthus-Bertrand / Altitude. Klimaændringer - hvad har vi i vente? Jens Hesselbjerg Christensen Danmarks Meteorologiske Institut Yann Arthus-Bertrand / Altitude Klimaændringer - hvad har vi i vente? Jens Hesselbjerg Christensen Danmarks Meteorologiske Institut Dagens program Bag om FN s klimapanel Observerede ændringer i klimasystemet

Læs mere

Teori og øvelsesvejledninger til geografi C LAB-kursus

Teori og øvelsesvejledninger til geografi C LAB-kursus Teori og øvelsesvejledninger til geografi C LAB-kursus Indhold Teori - klima- og plantebælter... 2 Klimazoner og plantebælter... 2 Hydrotermfigurer... 4 Vejledning Klimamålinger... 7 Teori jordbund...

Læs mere

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Side 1 af 6 Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Det tværfaglige undervisningsforløb Klima og Klode bidrager i særlig grad til opfyldelse af trinmålene for fagene natur/teknik, biologi, geografi,

Læs mere

Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Geografi Mandag 4.-5.lektion Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer

Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Geografi Mandag 4.-5.lektion Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Geografi Mandag 4.-5.lektion Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 Mandag start 34 Ons: Kl. dag Intro til faget: Omverdensforståelse.

Læs mere

Årsplan i geografi for 8. Klasse

Årsplan i geografi for 8. Klasse Årsplan i geografi for 8. Klasse Periode Emne/Fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering August På tur langs isranden. At give eleverne kendskab til og forståelse for hvilke naturkræfter, der har skabt og skaber

Læs mere

Klimaændringer i Arktis

Klimaændringer i Arktis Klimaændringer i Arktis 1/10 Udbredelsen af den arktiske polaris Med udgangspunkt i en analyse af udviklingen i polarisens udbredelse, ønskes en vurdering af klimaændringernes betydning for de arktiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx /gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Din REgnskov. Undervisningsforløb REGNSKOVEN SOM ØKOSYSTEM

Din REgnskov. Undervisningsforløb REGNSKOVEN SOM ØKOSYSTEM Din REgnskov Undervisningsforløb BIO / NATGEO / FYS Side 2 DIN regnskov De tropiske regnskove udgør et enestående og fascinerende økosystem. Med deres kompleksitet og udbredelse samt den kulturelle og

Læs mere

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold:

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Folkeskolens afgangsprøve Maj 2009 - facitliste Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/23 G3 Indledning Århus Århus er den største by i Jylland. Byen har 228.000

Læs mere

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold:

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Folkeskolens afgangsprøve December 2009 facitliste Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/23 G4 Indledning Aalborg Aalborg ligger i det nordlige Jylland ved

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2014. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G1

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2014. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G1 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2014 G1 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G1 Indledning Fattige og rige lande På globalt plan er der i dag mere kontakt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 institutionens/skolens

Læs mere

Atacamaørkenen. Indstillingsopgave 3. Line Købmand Petersen 30281023. Antal anslag: 25.453 Svarende til normalsider: 10

Atacamaørkenen. Indstillingsopgave 3. Line Købmand Petersen 30281023. Antal anslag: 25.453 Svarende til normalsider: 10 Atacamaørkenen Indstillingsopgave 3 Line Købmand Petersen 30281023 Antal anslag: 25.453 Svarende til normalsider: 10 3. maj 2012 Institut for Skole og Læring Professionshøjskolen Metropol Indholdsfortegnelse

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Emne Mål Materiale Arbejdsgang/ Metode. Eleverne får en generel introduktion til faget geografi og materialerne, samt hvad der forventes af eleverne.

Emne Mål Materiale Arbejdsgang/ Metode. Eleverne får en generel introduktion til faget geografi og materialerne, samt hvad der forventes af eleverne. 1. Modul Uge 34-38 Intro til faget Danske landskaber 1. Istider 2. Istidslandskaber 3. Hedesletter og bakkeøer 4. Morænelandskaber 5. Tunneldale 6. Smeltevandsdale 7. Åse 8. Landskaber 9. Hvorfra kom isen?

Læs mere

Slut- og trinmål. Skift læseplanen ud behold MOSAIK-bøgerne G O GEOGRAF FORLAGET

Slut- og trinmål. Skift læseplanen ud behold MOSAIK-bøgerne G O GEOGRAF FORLAGET lut- og trinmål i G kift læseplanen ud behold -bøgerne GEGRF FRLGET lut- og trinmål i G- f Nils Hansen Grafisk tilrettelægning: van Jacobsen llustrationer fra Geografi 7 og Geografi 8 Tryk: Handy Print,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Geografi C niveau Karim

Læs mere

4. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN NATUR OG TEKNOLOGI. Lærer: IG. Forord til faget i klassen

4. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN NATUR OG TEKNOLOGI. Lærer: IG. Forord til faget i klassen 42016 Lærer: IG Forord til faget i klassen Eleverne skal i faget natur/teknologi udvikle naturfaglige kompetencer og der opnå indblik i, hvordan naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Geografi-Mars Skoleår: 2016-2017 Uge/måned Emner/tema Kompetenceområde(r) Augustseptember Jordens sfærer -En introduktion til geografi Værd at vide om vejret Undersøgelse Undersøgelser i naturfag:

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk

www.aalborg-friskole.dk www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for 9. klasse Geografi 12/13 Basis materialer: Geotoper 3, grundbog Geotoper 3, arbejdshæfte

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium stx Naturgeografi C Svend

Læs mere

1. Er jorden blevet varmere?

1. Er jorden blevet varmere? 1. Er jorden blevet varmere? 1. Kloden bliver varmere (figur 1.1) a. Hvornår siden 1850 ser vi de største stigninger i den globale middeltemperatur? b. Hvad angiver den gennemgående streg ved 0,0 C, og

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander Grænser Global opvarmning lavet af: Kimmy Sander Indholdsfortegnelse Problemformulering: side 2 Begrundelse for valg af emne: side 2 Arbejdsspørgsmål: side 2 Hvad vi ved med sikkerhed: side 4 Teorier om

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2008 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve December 2008 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve December 1/23 G4 Indledning Rumænien Rumænien er et af de østeuropæiske lande, der nu er blevet knyttet tættere til det øvrige Europa bl.a. gennem medlemskab af EU. Landet har

Læs mere

Går jorden under? Klimaforandringer forandrer de dansk kvægbrug?

Går jorden under? Klimaforandringer forandrer de dansk kvægbrug? Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Klimaforandringer forandrer de dansk kvægbrug? Professor Jørgen E. Olesen Globale udfordringer Klimaændringer Befolkningstilvækst især middelklasse

Læs mere

Forløbet består af fem fagtekster og en supplerende tekst, 26 opgaver og 20 aktiviteter.

Forløbet består af fem fagtekster og en supplerende tekst, 26 opgaver og 20 aktiviteter. Energi nok til alle Niveau: 7.-9. klasse Varighed: 4 lektioner Præsentation: Forløbet Energi nok til alle er et fællesfagligt forløb for geografi og fysik/kemi. Forløbet tager udgangspunkt i det fællesfaglige

Læs mere

Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune

Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune Notat Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet af Morten Lassen Sundhed og Omsorg, december 2014 Klimaudfordringer Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Danmarks fremtidige

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i naturgeografi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes på mailadressen: line@kvuc.dk Med venlig hilsen Line Andersen Eksaminationsgrundlag

Læs mere

Jorden og solen giver energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Jorden og solen giver energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse: Jorden og solen giver energi Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Man kan skelne mellem lagerenergi og vedvarende energi. Sæt kryds ved de energiformer, der er lagerenergi. Olie Sol

Læs mere

Natur/teknologi. Kompetencemål. Kompetenceområde Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin

Natur/teknologi. Kompetencemål. Kompetenceområde Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Kompetencemål Natur/teknologi Kompetenceområde Undersøgelse gennemføre enkle på baggrund af egne forventninger designe på baggrund af begyndende hypotesedannelse Modellering anvende med stigende abstraktionsgrad

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx /gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Fælles Mål 2009. Geografi. Faghæfte 14

Fælles Mål 2009. Geografi. Faghæfte 14 Fælles Mål 2009 Geografi Faghæfte 14 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 16 2009 Fælles Mål 2009 Geografi Faghæfte 14 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 16 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Tematisk arbejde med kort

Tematisk arbejde med kort Tematisk arbejde med kort Af: Poul Kristensen Undervisningen i geografi tager ofte udgangspunkt i aktuelle temaer, der forklarer generelle geografiske mønstre, sammenhænge og problematikker. I artiklen

Læs mere