Hoveduddannelse Oftalmologi Region Nord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hoveduddannelse Oftalmologi Region Nord"

Transkript

1 Hoveduddannelse Oftalmologi Region Nord 1. Indledning Oftalmologi er det lægelige speciale, som beskæftiger sig medicinsk og kirurgisk med sygdomme i øjne og synsbaner herunder bestemmelse af brille- og kontaktlinsestyrker. Oftalmologien udføres af speciallæger i øjensygdomme. Målbeskrivelsen i oftalmologi indeholder beskrivelse af de minimum kompetencer, som en speciallæge i øjensygdomme skal have erhvervet gennem den kliniske uddannelse. Derudover er der i uddannelsesforløbet mulighed for at den enkelte læge kan fordybe sig indenfor fagets medicinske og kirurgiske delområder. 2. Beskrivelse af specialet 2.1 Oftalmologiens arbejdsområder Uddannelsen til speciallæge i øjensygdomme sker på hospitalsafdelinger og i øjenlægepraksis og kombinerer medicinske og kirurgiske krav og færdigheder indenfor specialet. Dertil kommer en bred berøringsflade med øvrige lægelige specialer samt ortoptister, optikere og sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale. Oftalmologien indgår som et væsentligt område i det diagnostiske og behandlingsmæssige samarbejde ved ekstraokulære medicinske og kirurgiske sygdomme. Oftalmologen møder i sin kliniske hverdag såvel nyfødte, børn, unge, voksne som ældre patienter. Det oftalmologiske speciale omfatter emner indenfor Kirurgiske og medicinsk oftalmologi Akut og elektiv oftalmologi Opsporing, overvågning, behandling og kontrol af oftalmologiens folkesygdomme (cataract, glaukom, aldersbetinget makuladegeneration, diabetes, skelen) Diagnostik og behandling af kongenitte og akkvisitte øjenlidelser Socialoftalmologi med blindhedsforebyggelse og rehabilitering Opbygning af regionale og nationale registre vedr. øjensygdomme og synshandicap. Dansk oftalmologi giver således mulighed for en klinisk afvekslende hverdag, hvor en kombination af fagets mange facetter kan tilpasses den enkelte udøver. 1

2 2.2 Ansættelsessteder og arbejdsopgaver Speciallæger i oftalmologi arbejder ved offentlige og private hospitaler og i speciallægepraksis. Speciallægen kan vælge at subspecialisere sig i delområder af det oftalmologiske speciale, og disse funktioner kan varetages indenfor hele den danske syge/sundhedsorganisation. Som eksempler på ansættelsessteder kan nævnes: Speciallæge ved offentlige og private sygehuse Speciallæge i øjenlægepraksis Speciallæge i organisatoriske og administrative funktioner indenfor det offentlige sygehusvæsen og forvaltningssystem 2.3 Oftalmologiens nationale historie Blandt de lægelige specialer hører oftalmologien til et af landets ældste og har således siden år 1900 gennemført videnskabelige møder. Fra i begyndelsen af at være et fag, som blev praktiseret udenfor hospitalsvæsenet blev oftalmologien i løbet af det 20. århundrede etableret på danske sygehuse, hvor den kirurgiske aktivitet hovedsagelig har været placeret. Ændringer i mikrokirurgiske teknikker og anden medicinsk udvikling har dog medført, at opdelingen mellem hospitalsog praksisbaseret oftalmologi fortsat oplever en gensidig vekselvirkning, hvor de kirurgiske og medicinske ydelser flyttes fra hospitalssektor til praksissektor og omvendt. Det må forventes, at denne vekselvirkning vil forsætte i de kommende år til gavn for fagets fortsatte udvikling. Som øvrige medicinske specialer oplever oftalmologien en glidning fra kirurgisk aktivitet til sofistikeret medicinsk behandling. Således har udviklingen indenfor de seneste år ikke alene medført en eksplosiv udvikling indenfor mikrokirurgiske teknikker med tilhørende utensilier men også en forsat medicinsk-farmakologisk udvikling indenfor specifikke præparater til brug i behandlingen af øjensygdomme. Med kendskabet til igangværende studier er dette en udvikling, som forventes at forsætte og imødeses i de kommende år. Oftalmologien har derfor oplevet en generel glidning fra egentlig sengekrævende indlæggelser og behandling til at være et udpræget ambulant speciale. Således gennemføres mange af de medicinske og kirurgiske indgreb nu udelukkende ambulant. Dette medfører, at sengeantallet på danske øjenafdelinger er reduceret til et minimum og at muligheden for at udføre oftalmologiske ydelser ikke nødvendigvis kræver en større hospitalsafdeling, men kan udføres i speciallægeklinikker. Mht. vagtdækning er det dog fortsat således, at denne varetages af øjenafdelinger på offentlige sygehuse. 2.4 Oftalmologiens nationale organisation I Danmark er oftalmologien fordelt mellem praksissektor og hospitalssektor. Oftalmologien varetages af ca. 275 speciallæger, hvoraf ca. 150 har ydernummer med den offentlige sygesikring og udgør praksissektoren. Den resterende del på 125 speciallæger er ansat indenfor det offentlige hospitalsvæsen og enkelte på private hospitaler. Samtidig eksisterer der mulighed for at udøve faget indenfor deltidsansættelser som øjenkonsulenter i kombination med egentlige faste stillinger. 2

3 På offentlige sygehuse er der 13 øjenafdelinger og et mindre antal klinikker på privathospitaler. Alle danske amter udover Bornholms amt har en øjenafdeling, i Nordjyllands amt findes to offentlige afdelinger. Af de 13 offentlige klinikker, er 5 universitetsklinikker fordelt på Københavns Universitet H:S Rigshospitalet, H:S Frederiksberg Hospital, Københavns Amts Sygehus i Herlev Aarhus Universitet Aarhus Kommunehospital, Aalborg Sygehus Syddansk Universitet Odense Universitetshospital. Derudover findes Center for Handicappede under Københavns Amt, Statens Øjenklinik/Kennedy Instituttet under Socialministeriet og Øjenpatologisk Institut ved Københavns Universitet samt amtslige Kommunikationscentre (Synscentraler/institutter). 2.5 Speciallægeuddannelsens praktiske opbygning Efter turnus uddannelse og erhvervelse af autorisation til selvstændigt virke som læge indeholder speciallægeuddannelsen til øjenlæge klinisk uddannelse i stillinger der indgår i henholdsvis introduktionsforløb og hoveduddannelsesforløb. Til speciallægeuddannelsen er der tilknyttet tværfaglige såvel som specialespecifikke kurser. Den samlede uddannelsestid efter turnus er 60 måneder. fordelt med 12 mdrs. introduktion efterfulgt af 48 mdrs. hoveduddannelse. Hoveduddannelsen skal foregå på mindst to uddannelsesgivende øjenafdelinger og hoveduddannelsesstedet placeres på en af landets universitetsafdelinger. Introduktionsuddannelse: 12 måneders ansættelse ved en oftalmologisk afdeling.. I introduktionsuddannelsen skal der indbygges begyndende mikrokirurgisk træning i wet-labs. Under introduktionsuddannelsen gennemføres tværfaglige og basale specialespecifikke kurser. Hoveduddannelse: 48 måneders ansættelse med stigende kompetenceudvikling i medicinsk og kirurgisk oftalmologi. Ansættelserne indgår i hoveduddannelsesforløb på øjenafdelinger i Danmark samt i øjenlægeklinik. Derudover kan hoveduddannelsesforløbet kan indeholde fokuserede kliniske ophold i tilgrænsende medicinske og kirurgiske specialer. Ansøgning om hoveduddannelsesforløb kan først ske, når kompetencekravene i introduktionsstillingen er opfyldt, evalueret og godkendt. Hoveduddannelsen tilrettelægges således at den uddannelsessøgende efter 48 måneder skal have opfyldt de i målbeskrivelse omhandlede mål. 3

4 Teoretiske og færdighedstrænende kurser: Fire ugers generelle tværfaglige kurser i kommunikation, pædagogik, ledelse/administration og samarbejde gennemføres i såvel turnusuddannelsen som under introduktions- og hoveduddannelsesforløbet. Seks ugers specialespecifikke oftalmologiske kurser med i alt 210 timer evalueret undervisning gennemføres under introduktions- og hoveduddannelsesforløbet. Kurserne omfatter teoretiske og færdighedstrænende dele. De færdighedstrænende kurser omfatter deltagelse i wet-lab, hvor operative og behandlingsmæssige procedurer kan afprøves på fantom, dyremodeller og/eller kadavere. De specialespecifikke kurser er alle obligatoriske ligesom det klinisk tværfaglige kursus i neurooftalmologi vil være obligatorisk. De obligatoriske specialespecifikke kurser i oftalmologi skal omfatte følgende elementer: Basale Oftalmologiske instrumenter (14 timer) Optik og refraktion (14 timer) Okulær fysiologi (14 timer) Okulær farmakologi (14 timer) Øjenpatologi (21 timer) Mikrokirurgiske færdighedskurser (14 timer) Kliniske Okulær traumatologi (7 timer) Oculære adnexa (7 timer) Cornea (10,5 timer) Cataract (7 timer) Glaukom (10,5 timer) Retinale lidelser (10 timer) Uveale lidelser (7 timer) Corpus Vitreum (4 timer) Socialoftalmologi (7 timer) Oftalmologisk genetik (7 timer) Skelekursus (14 timer) Videregående mikrokirurgisk færdighedskursus (14 timer) Børneoftalmologi (14 timer) Tværfaglige kliniske kurser Neurooftalmologi 4

5 Delkurserne afholdes i en cyklus med 2 års mellemrum. Som udgangspunkt skal den uddannelsessøgende læge først gennemgå rækken af basale kurser forud for den kliniske kursusrække. I specielle tilfælde kan denne regel fraviges såfremt det er hensigtsmæssigt for den enkelte læges uddannelsesforløb. Sådanne aftaler varetages af den regionale kliniske lektor efter samråd med uddannelsesstedet og delkursuslederen. Delkursuslederen skal have tilknytning til, og delkurserne skal afholdes ved en øjenafdeling tilknyttet eet af de 3 universitetscentre eller ved Center for Handicappede under Københavns Amt, Statens Øjenklinik under Socialministeriet eller ved Øjenpatologisk Institut ved Københavns Universitet. Ansvaret (delkursusledelse) for afholdelse af de enkelte delkurser sendes i licitation hvert 6. år. De enkelte delkurser skal af de enkelte indbydere samles i forløb af mindst 21 timer og højest 35 timer. Uddannelsesudvalget i Dansk Oftalmologisk Selskab, hovedkursuslederen samt de kliniske lektorer i de 3 uddannelsesregioner udvælger de enkelte delkursusarrangører og er ansvarlige for at den samlede kursusrække udbydes. Det tilstræbes herunder, at antallet af delkurser fordeles ligeligt mellem de 3 regioner. De teoretiske kursusmoduler, specialespecifikke og forskningsmetodologiske kurser kan eventuelt gennemføres gennem evaluerede kursusophold i udlandet. Godkendelse af sådanne udenlandske kursusforløb kan ske efter individuel vurdering i det regionale videreuddannelsesråd med endelig godkendelse af hovedkursuslederen. I hoveduddannelsen skal delelementer af den kliniske uddannelse på sygehus og i speciallægeklinik gennemføres ud fra de opstillede mål. Dette betyder, at den uddannelsessøgende læge skal gennemføre ophold i speciallægeklinik for at få godkendt det samlede uddannelsesforløb. Såfremt en læge som led i andet godkendt uddannelsesforløb (nationalt eller internationalt) har erhvervet sig kliniske kompetencer, der svarer helt eller delvist til kravene i målbeskrivelsen, vil uddannelsestiden kunne nedsættes efter indstilling fra hoveduddannelsesstedet og vurdering af de regionale råd for lægers videreuddannelse med endelig godkendelse af hovedkursuslederen. 5

6 3. Præsentation af regionen Region Nord omfatter fire midt- og nordjyske amter (Nordjyllands, Viborg, Ringkøbing og Århus Amt) med et samlet befolkningsunderlag på 1,7 mio. mennesker. Til at servicere befolkningen med oftalmologiske ydelser findes fire afdelinger (en i hvert amt) med en række tilknyttede satellitter, samt en lang række praktiserende speciallæger fordelt udover regionen. Antallet af hospitalsansatte læger er 54 (27 yngre læger, 27 overlæger heraf 2 kliniske professorer) og antallet af praktiserende speciallæger er 42. Uddannelse til øjenlæge Uddannelsen til speciallæge i oftalmologi omfatter dels mindst én ansættelse i introduktionsstilling (1 år) samt en efterfølgende ansættelse i hoveduddannelse (4 år), som beskrevet i detaljer nedenfor. Introduktionsuddannelse findes på alle fire afdelinger (i alt 11/år) og har en varighed af et år. Den har til formål at give en grundig basisviden om øjet og dets sygdomme, samt erhverve gode færdigheder i basale undersøgelsesteknikker. Hoveduddannelsen er på 4 år og opbygget af tre moduler i følgende rækkefølge: 1. 2½ år på en højtspecialiseret afdeling 2. ½ år i speciallæge praksis 3. 1 år på funktionsbærende enhed Under hoveduddannelsen vil endvidere indgå 2 fokuserede ophold som beskrevet nedenfor. Hoveduddannelsen består i én af de fire nedenstående kombinationer, afhængigt af det konkrete stillingsopslag: 1 Århus Praksis Holstebro 2 Århus Praksis Thisted 3 Aalborg Praksis Holstebro 4 Aalborg Praksis Thisted 1. Modul - Højtspecialiseret enhed (2½ år) Århus Universitetshospital omfatter øjenafdelingerne i Århus og Aalborg og er motor for den faglige udvikling i regionen, ligesom en betydelig del af den samlede danske øjenforskning foregår her. Forskning og faglig udvikling har her høj prioritet, for herved at sikre at patientbehandlingen til enhver tid vil være baseret på den seneste viden. Den lange ansættelse her har til formål at give et dybere kendskab til øjensygdomme i almindelighed, skabe mulighed for introduktion til diverse subspecialer samt muliggøre sammenhængende kliniske eller teoretiske forskningsforløb. 2. Modul - Speciallægepraksis (½ år) Formålet med denne ansættelse er at give erfaring med håndtering af uselekterede patienter og hermed opnå kendskab til en bredere patientgruppe end den der ses på hospitalsafdelingerne. 3. Modul - Funktionsbærende enhed (1 år) Findes på øjenafdelingerne i Holstebro og Thisted og foregår det sidste år af uddannelsen. Der vil her blive lagt vægt på opfølgning af færdigheder erhvervet på universitetsafdelingerne samt i praksis. Der vil specielt være lagt vægt på undersøgelse og behandling af patienter i eget regi under supervision. Ligeledes vil der være mulighed for (under forudsætning af interesse og evner) en bred kirurgisk oplæring i øjenkirurgi, som kan omfatte en eller flere af følgende 6

7 Discipliner: katarakt, glaucom, skele, okuloplastisk samt vitreo-retinal kirurgi. Uddannelsen på de to afdelinger er baseret på mesterlære princippet, med kvalificeret supervision i alle uddannelsens faser. Mikrokirurgisk træning Under hoveduddannelsen vil den kirurgiske træning kunne opnås via lokalt placerede wet-labs samt ved træning i nyopbygget færdighedstrænende laboratorium. Forskning Forskningen varetages hovedsageligt af Århus Universitetshospital (Århus Kommunehospital og Aalborg Sygehus), men der foregår også forskning på afdelingerne uden universitetsstatus. Forskningsaktiviteten på de enkelte afdelinger fremgår af nedenstående tabel, hvor den samlede videnskabelige produktion også er anført. Antal publikationer i perioden Århus Aalborg Holstebro Thisted Samlet antal publikationer Til at initiere og understøtte forskning i regionen findes professorer, lektorer samt videnskabeligt uddannet personale (dr.med. og Ph.d.). Fordelingen af disse personer på de forskellige afdelinger er anført i nedenstående skema. Det ses, at der på alle afdelinger findes videnskabeligt uddannede personer, til at understøtte forskningsaktiviteten. Århus Aalborg Holstebro Thisted Samlet antal Professorer Lektorer dr. med. 6-7 * * 1 10 Ph.d. 8-9 * * 1 13 * En læge under uddannelse er pt. ansat i Holstebro men foretager sin forskning ved øjenafdelingen Århus Kommunehospital. Denne læge er anført som dr.med. og Ph.d. ved øjenafdelingerne i både Århus og Holstebro. Sammenfattende En uddannelse til speciallæge i oftalmologi i Region Nord vil sikre et bredt og grundigt kendskab til alle felter indenfor oftalmologi, som er nødvendige for at udføre arbejde som praktiserende speciallæge eller sygehusansat læge. Der vil ikke alene blive lagt vægt på medicinsk oftalmologisk kendskab, men også på erhvervelse af kirurgiske færdigheder. Endvidere vil alle blive tilskyndet, til deltagelse i større eller mindre forskningsprojekter, for herigennem at få kendskab til videnskabelig arbejdsmetode. 7

8 4. Kort om de fire afdelinger: Øjenafdelingen, Holstebro Sygehus Funktionsområde Øjenafdelingen på Holstebro Sygehus har amtsfunktion for diagnostik og behandling af øjensygdomme i Ringkøbing Amt med indbyggere. Afdelingen modtager fortrinsvis patienter til undersøgelse og behandling fra amtets praktiserende øjenlæger. Øjenafdelingen modtager kun undtagelsesvis henvisninger til ikke akutte øjenundersøgelser fra de almen praktiserende læger. I samarbejde med de kliniske afdelinger på sygehusene i Ringkøbing Amt modtager vi patienter til øjenundersøgelse, når det er et led i den diagnostiske udredning af en patient, der er henvist til en klinisk afdeling. Øjenafdelingen betjener Herning Sygehus med øjenundersøgelser ½ dag pr. uge i Herning. Øjenafdelingen varetager undersøgelse og behandling af øjensygdomme, der ikke af Sundhedsstyrelsen er anbefalet centraliseret på enkelte lands-landsdelsafdelinger. Det drejer sig hovedsagligt om grå stær, diabetisk nethindesygdom, aldersrelaterede nethindesygdomme og andre nethindesygdomme, grøn stær, uklarheder i øjets glaslegeme, skelen, tårevejssygdomme, hornhinde sygdomme inkl. simple hornhindetransplantationer samt infektiøse sygdomme i og omkring øjet. Hertil kommer en række neurooftalmologiske undersøgelser af patienter indlagt på neurologisk afdeling. Størrelse Øjenafdelingen er placeret i en forholdsvis ny bygning, som primært er indrettet til at varetage ambulante øjenundersøgelser og operationer. Afdelingen råder over 2 operationsstuer og 8 undersøgelsesstuer med moderne apparaturer. Endvidere har vi en operationsstue til rådighed 1 dag om ugen på Sygehusets dagkirurgisk afsnit, hvor der opereres skelepatienter og øjenlåg m.m. som ikke kræver operationsmikroskop. Vi har mulighed for at have 4 øjenpatienter indlagt på et fælles sengeafsnit sammen med ørenæse-halsafdelingen. Afdelingen er udstyret til at varetage moderne diagnostik og behandling af øjensygdomme. Det kan nævnes at afdelingen bl.a. råder over 3D-ultralydsapparatur til øjets bagerste afsnit, ultralydsmikroskopi til øjets forreste afsnit (UBM), Optical Coherence Tomograph, Confocal Scanning Laser Ophthalmoscop, samt et nyt digtalt funduskamera med høj opløselighed. På det kirurgiske område råder vi over moderne udstyr til operationer i øjets bagerste afsnit, til cataractkirurgi. Arbejdstilrettelæggelse Overlægerne er i en vis udstrækning subspecialiseret, således at flere faglige områder fortrinsvis varetages af en eller to overlæger. Arbejdet tilrettelægges, således, at lægerne har faste ambulatoriedage og faste operationsdage. Der bookes patienter til den enkelte læge ca. 2 måneder frem. 1. reservelægerne får tildelt eget ambulatorium, således at de under supervision kan følge de enkelte patienter i et længere forløb. 8

9 Alle udannelsessøgende læger får tildelt en tutor, og det indgår i arbejdsplanen, at alle uddannelsessøgende 1 formiddag pr uge har fælles ambulatorium med 1 overlæge. Der afholdes fælles klinisk konference / undervisning en gang om ugen. Vagtforhold Overlægerne eller 1. reservelægerne har vagt for indlagte og nyopererede øjenpatienter samt akutte øjenpatienter henvist af vagtlægerne. Ved behov for akut kirurgisk behandling uden for normal arbejdstid henvises patienterne til øjenafdelingen i Århus. Normering 1 ledende overlæge 4 overlæger, hvoraf en er uddannelsesansvarlig 1 afdelingslæge 2 introduktionsreservelæger 2 1. reservelæger (fase 3). I 2007 opnormeres afdelingen med yderligere en 1. reservelæge. 1 oversygeplejerske 8 sygeplejersker 1 ledende lægesekretær 3 sekretærer Andet Afdelingsledelse: Ledende overlæge dr. med. Jens Bjerre Winther Oversygeplejerske Tove Breumlund. 9

10 Øjenafdelingen, Sygehus Nord, Thisted Funktionsområde Afdelingen er en amtsafdeling på basisydelsesniveau for Viborg Amt, der har indbyggere. Øjenafdelingen er placeret på Thisted Sygehus. Afdelingen varetager al kirurgisk øjenbehandling på sygehus i Viborg Amt, samt hovedparten af den oftalmomedicinske udredning og behandling. Afdelingen dækker primært Viborg Amt men modtager et stigende antal patienter fra tilstødende amter. Øjenafdelingen har tilsynsfunktion på Thisted Sygehus øvrige afdelinger. Afdelingen har et tæt samarbejde med den selvstændige medicinske øjenklinik på Viborg Sygehus, der bemandes af en overlæge med speciel interesse i børneoftalmologi. Hovedparten af patienterne er henvist fra amtets 7 praktiserende øjenlægekolleger med hvem afdelingen har et tæt samarbejde. Fraset corneatransplantation og refraktive indgreb varetages al kirurgi i forreste afsnit og øjenomgivelser inklusive tåreveje. Al vitreoretinal kirurgi varetages med undtagelse af tumorbehandling i bagre afsnit. Fra 2004 påbegyndes fotoscreening af diabetiske øjensygdomme, i første omgang for amtets nordlige område. Størrelse Afdelingen består af en øjenklinik med 4 veludstyrede undersøgelsesenheder, diverse undersøgelses- og behandlingsrum (foto, perimetri, YAG- og Argon laser), venterum til ambulante operationspatienter samt 2 fuldt udrustede operationsstuer. Afdelingen har fire 5 døgns hotelsenge samt mulighed for indlæggelse af patienter med behov for heldøgns overvågning og behandling. Arbejdstilrettelæggelse Øjenafdelingen modtager patienter til undersøgelse og behandling på alle hverdage i dagarbejdstiden (kl ). Arbejdsopgaverne fordeles ligeligt imellem overlægerne, dog med en vis subspe cialisering i henhold til overlægernes interesseområde. Vagtforhold Afdelingen modtager akutte øjenpatienter i dagarbejdstiden på hverdage. Udenfor normal arbejdstid har afdelingens overlæger alle dage hele året telefonvagt med viderevisitation til akut behandling på øjenafdelingerne i henholdsvis Aalborg eller Århus. Normering 4 overlæger 1 reservelæge i introduktionsstilling 1 afdelingssygeplejerske 8 sygeplejeassistenter 1 sygehjælper 3 sekretærer Andet Øjenafdelingens personale er positivt indstillet på at fortsætte med og udvide deltagelsen i den videre uddannelse af vordende øjenlæger. Der planlægges 1 introduktionsstilling samt 3 hoveduddannelsesstillinger fremover. På den uddannelsesmæssige front er øjenafdelingen relativ ny på scenen. Der er gennemført 1 introduktionsstilling til alles tilfredshed. Uddannelsen på afdelingen har været og vil også fremover være baseret på mesterlæreprincip med kvalificeret supervision i såvel undersøgelsessituationer som behandlingssituationer. Der har været mulighed for at skabe nødvendig tutor-oplæring på det teoretiske niveau. Desuden er overlægen på Viborg Sygehus positivt indstillet på at deltage i uddannelsen af vordende øjenlæger og kan tilbyde ophold på klinikken med indhold fokuseret på emnet børneoftalmologi. 10

11 Øjenafdelingen ved Aalborg Sygehus. Funktionsområde Øjenafdelingen ved Aalborg Sygehus har til huse med størstedelen af aktiviteten i Aalborg, mens der i Hjørring er et afsnit, der altovervejende beskæftiger sig med kataraktkirurgi og tilsynsvirksomhed over for patienter på Sygehus Vendsyssel. Størrelse Produktionen i 2002 kan groft resumeres som 736 indlæggelser, sengedage ambulante besøg, operationer (heraf 2506 kataraktoperationer), ca tilsyn og 665 telemedicinske ydelser. I Aalborg er der et ambulatorium, et operationsafsnit med 3 operationsstuer og et sengeafsnit fælles med Øre- næse- Halsafdelingen, hvor Øjenafdelingen disponerer over 6-8 sengepladser. I Hjørring er der et ambulatorium, en operationsstue, adgang til et dagkirurgisk sengeafsnit samt mulighed for indlæggelse. Den lægelige aktivitet i Hjørring foregår i form af udetjeneste, mens sygeplejerskerne og sekretærerne er ansat til at arbejde i Hjørring. Desuden har én overlæge udetjeneste på Synsinstituttet i Nordjyllands Amt. Arbejdstilrettelæggelse Afdelingen tilbyder hovedparten af basisydelserne i oftalmologien og har desuden landsdelsfunktion på områderne kompliceret diagnostik og rehabilitering af synshandicap, kompliceret oftalmogenetisk vejledning, kongenit katarakt hos børn under 6 år, kompliceret diagnostik og behandling af vitreoretinale sygdomme samt diagnostik og behandling ved komplicerede neurooftalmologiske tilstande. (Medicinsk endokrinologisk Afdeling ved Aalborg sygehus har landsdelsfunktion på malign exophthalmus ved thyreoidea associeret oftalmopati. Denne funktion udøves i praksis i samarbejde med bl.a. øjenafdelingen). Vagtforhold Afdelingen har døgnvagt med forpligtelse til at betjene Nordjyllands Amt. Desuden modtages akutte patienter fra Viborg Amt efter telefonvisitation fra Øjenafdelingen i Thisted. Der er et forvagtslag bestående af yngre læger og et bagvagtslag bestående af overlæger og yngre læger. Når bagvagten ikke er en erfaren specialist, er der en overlæge, der har beredskabsvagt. Normering Der er ansat 10 overlæger og 11 yngre læger samt 32 sygeplejersker. Forskning Forskningen ved afdelingen er under udbygning, og i forbindelse med den nye speciallægeuddannelse er det meningen, at hver enkelt vordende speciallæge skal involveres i et eller flere forskningsprojekter. Yngre læger under uddannelse er velkomne til selv at byde ind med projektforslag. Ellers vil tilbudene om projektdeltagelse først og fremmest have tilknytning til afdelingens landsdelsfunktioner. Der er gode muligheder for finansiering af ph.d.-projekter. 11

12 Øjenafdelingen, Århus Kommunehospital: Funktionsområde Øjenafdeling J, som er den største øjenafdeling i Vestdanmark, ligger på Århus Kommunehospital og har satellitfunktioner på centralsygehusene i hhv. Randers, Silkeborg og Grenå samt Psykiatrisk Hospital i Risskov. På øjenafdelingen er alle basisspecialer repræsenterede. Som universitets- og landsdelsafdeling behandler øjenafdelingen et antal patienter fra andre jyske amter for visse typer øjensygdomme. Det gælder især hornhindesygdomme, svulster i øjnene og vitreoretinale sygdomme samt alvorlige øjenlidelser og specialdiagnostik af nethindesygdomme, der skyldes sukkersyge. Endvidere behandler øjenafdelingen ondartede svulster i øjnene hos børn fra hele Danmark. Øjenafdelingen varetager forebyggelse, diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering af patienter med øjensygdomme på et dokumenteret grundlag, og som er afstemt med befolkningens behov, etiske forventninger, og den øjenfaglige udvikling. Den faglige afgrænsning kan defineres ved: Sjældne eller komplicerede øjensygdomme som det ikke er muligt at opnå rutine i at varetage i øjenlægepraksis. Almindelige øjensygdomme i det omfang det er nødvendigt for at kunne sikre en høj faglig ekspertise, uddanne øjenlæger, samt for at kunne initiere og deltage i sikring og udvikling af den faglige kvalitet. Øjenafdelingen driver desuden på non-profit basis en biobank som fremstiller produkter til behandling af øjensygdomme og blindhed. Størrelse Øjenafdelingen har egen operationsgang med 4 operationsstuer udrustet til øjenmikrokirurgi. Hertil kommer satellitfunktionen på Randers Centralsygehus med 2 operationsstuer til grå stærkirurgi. Den centrale dagkirurgiske afdeling på Århus Kommunehospital anvendes ved skele- og øjenlågsoperationer. Arbejdstilrettelæggelse Øjenafdelingens organisation er ændret betydeligt gennem de seneste år. Alle afdelingens fastansatte læger er i dag tilknyttet en speciel gruppefunktion med en ansvarlig overlæge. Tilsvarende arbejdes mod fast at tilknytte specialuddannede sygeplejersker og sekretær til de enkelte enheder. Uddannelsessøgende læger turnerer mellem de forskellige grupper således at den yngre læge får kendskab til alle de oftalmologiske sub-specialer. Øjenafdelingen har siden april 1999 ikke haft egen sengeafdeling. Næsten alle operationer og behandlinger foretages i dag ambulant og udenbys patienter kan anvende patienthotel. Vagtforhold Øjenafdelingen har døgnvagt. Yngre læger danner 2 vagtlag i dagtiden og 1 vagtlag om natten. Hertil er der formaliseret overlæge tilkaldevagt. Normering (for læger inklusive satellitklinikker) Overlæger 9 Afdelingslæger 3,5 Uddannelsessøgende læger 9 Sygeplejepersonale 28 Sekretærer 7 Serviceassistenter 3 IT-ingeniører 2 IT-koordinator 1 12

13 Andet A. Forskning: Forskningen indenfor øjenfaget på Århus Universitetshospital superviseres af øjenfagets professorer. Øjenafdelingen initierer og deltager i forskning indenfor alle øjenfagets aspekter, med særligt fokus på: Biologisk optik, herunder refraktiv kirurgi på hornhinde og linse, samt hornhindetransplantation. Retinale sygdomme, herunder neurovaskulære forhold, sansefunktion, øjengenetik og screening. Der er tilknyttet ca. 10 yngre forskere (Ph.D. studerende og forskningsårs studerende) B. Uddannelse Øjenafdelingen varetager præ- og postgraduat uddannelse af læger, sygeplejersker og lægesekretærer indenfor øjenfaget. C. Afdelingsledelse: Ledende overlæge, professor dr.med. HD(O) Toke Bek Oversygeplejerske Karen Margrethe Mejlholm D. For nærmere detaljer, se internetadressen: 13

14 5. Hoveduddannelsens opdeling Første 2½ år Ansættelse på HSE (Århus eller Aalborg) Næste ½ år Ansættelse i speciallægepraksis Sidste år Ansættelse på FBE (Holstebro eller Thisted) På de følgende sider ses de kompetencer man vil skulle erhverve under uddannelsen, herunder hvornår de enkelte specifikke kompetencer skal erhverves. HSE-1 betyder, at den pågældende kompetence skal erhverves under det første års ansættelse på universitetsafdelingen. HSE-2 betyder, at den pågældende kompetence skal erhverves under det sidste 1½ års ansættelse på universitetsafdelingen Praksis betyder, at den specifikke kompetence skal erhverves i speciallægepraksis. FBE betyder, at den pågældende kompetence skal erhverves under uddannelsens sidste år på en funktionsbærende enhed (ikke-universitetsafdeling). Fokuserede ophold Der er indbygget 2 fokuserede ophold i hoveduddannelsen, disse er: Der planlægges nedenstående fokuserede ophold: 3 ugers fokuseret ophold indenfor neurofag Indhold i det fokuserede ophold vil være Neurofysiologi (2 dage) Neuroradiologi (3 dage) Neurologi (underopdelt som følger): Epilepsi (2 dage) Migræne (2 dage) Parkinson (2 dage) Cerebro vaskulære sygdomme (2 dage) Demyeliniserende lidelser (2 dage) Det fokuserede ophold indenfor neurofagene foreslås placeret i første del af ansættelsen på den højt specialiserede enhed. Der har været positive tilkendegivelser fra den postgraduate kliniske lektor i neurologi, Flemming W. Bach. Én uges ophold på en anden øjenafdeling eller institution, med henblik på at uddybe kompetencer indenfor særligt interesseområde. Nedenstående forslag er tænkt som inspirationskilde idet man kan tænke sig andre muligheder. Der vil i hvert enkelt tilfælde skulle udarbejdes en konkret uddannelsesplan, før et ophold kan gennemføres. Statens øjenklinik Øjenafdelingen i Herlev Panuminstituttet og Øjenpatologisk Institut Center for handikappede Amtslige synscentraler Neurooftalmologi i Aalborg Diabetesbehandling og retinal diagnostik i Aalborg Refraktiv kirurgi og tumorer i Århus Avanceret retina diagnostik i Århus Udlandsophold (Moorfields London, Øjenhospital i Gøteborg mm.) Dette fokuserede ophold arrangeres efter aftale med vejlederen på den ansættende afdeling og efter aftale med modtagende afdeling. Opholdet foreslås placeret i anden del af ansættelsen på den højt specialiserede enhed. 14

15 HSE 1 Århus/Øjenlægepraksis, 1. del OFTALMOLOGI Kompetencekrav/mål Konkretisering af mål Læringsstrategi Evalueringsstrategi Kunne varetage lidelser i Kunne varetage infektiøse, inflammatorisk og degenerative øjenomgivelser lidelser Wet-lab Litteraturstudium Procedureliste Kunne varetage lidelser i cornea Kunne varetage infektiøse (viral, bakteriel, svampe, paracitære), inflammatoriske, allergiske, degenerative, tumorer samt traumer. Kunne firetage diagnostisk prøvetagning fra cornea. Kunne foretage optisk og ultralyds pachymetri. Fjerne corneale fremmedlegemer. Litteraturstudium Kunne redegøre for kirurgisk behandling af cornealidelser Kunne redegøre for corneatransplantation og operation for astigmatisme med komplikationer Litteraturstudium Kunne varetage lidelser i øjets linse og linseapparat Kunne diagnosticere katarakt hos børn og forberede relevant behandling. Herunder congenit katarakt, subluxeret linse og traumatisk katarakt. Have assisteret ved flere operationer. Litteraturstudium

16 Kunne redegøre for kirurgisk behandling af lidelser i øjets linse og linseapparat Kunne redegøre for forskellige former for cataractextraction og tilhørende komplikationer Litteraturstudium Kunne redegøre for operation for cataract Indikation, behandling og komplikationer Wet-lab Procedureliste Logbogsoptegnelser Kunne redegøre for kirurgisk behandling af forskellige typer af glaucom inklusive komplikationer Kendskab til YAG iridotomi, trabekulotomi, trabekulektomi og iridoplastik Wet-lab Litteraturstudium Procedureliste Logbogsoptegnelser Kunne behandle læsioner med og uden fremmedlegemer I cornea I conjunctiva Hyphæma Wet-lab Kunne redegøre for operationer for okulære traumer og henvise i relevante tilfælde Som anført Wet-lab Procedureliste Logbogsoptegnelser

17 Kunne redegøre for almene optiske principper inklusiv refraktion, refleksion, difraktion og aberation Som anført Speciale specifikt kursus i optik og refraktion Kunne varetage refraktionsanomalier Myopi, hypermetropi, astigmatisme og presbyopi Fokuseret klinisk ophold i speciallægepraksis Kunne redegøre for kirurgisk og optisk behandling af refraktionsanomalier Briller, kontaktlinser og kirurgi Speciale specifikt kursus i optik og refraktion Vejledesamtale Kunne redegøre for synsfysiologi og anatomi Kunne redegøre for normal synsudvikling Kunne redegøre for patologisk synsudvikling hos børn og voksne Speciale specifikt kursus i okulær fysiologi Kunne redegøre for Oculære farmakologiske principper Kendskab til okulær farmakologi for de vanligt brugte præparater Special specifikt kursus i farmakologi

18 Kunne varetage arteritis temporalis Som anført Kunne aktivt deltage i det tværfaglige kliniske samarbejde som kan etableres for den enkelte patient. Fokuseret ophold i mindst et af følgende tilgrænsende specialer: plastikkirurgi, øre-næse-hals sygdomme, kæbekirurgi eller pædiatri, medicinsk allergologi, medicinsk rheumatologi, medicinsk endokrinologi, medicinsk infektionssygdomme eller klinisk immunologi, klinisk genetik, klinisk mikrobiologi eller neurologi, neurokirurgi, neurofysiologi og neuroradiologi. Audit af arbejdspraksis Kunne anvende reglerne for erhvervsbetingede synskrav I trafikken, alle kørekortskrav og krav i transporterhverv Vejlede patienter i, hvor oplysninger om synskrav til et erhverv kan findes Specialespecifikt kursus i socialoftalmologi Kunne kritisk vurdere videnskabelig litteratur, lærebøger og foredrag og uddrage essensen heraf. Kunne foretage en litteratursøgning Kunne redegøre for og anvende den basale medicinske statistik. Tværfagligt forskningstræningskursus

19 Kunne angive nationale og internationale deklarationer vedr. lægefaglig virksomhed. Den Hippokratiske Ed Det danske lægeløfte Geneve deklarationen International Code of Medical Ethics Tokyo deklarationen Hawaii deklarationen Recommendations on the plights of sick and dying Sydney deklaration, Statement of Death Helsinki deklarationen Rekommandationer fra Den centrale Videnskabsetiske Komité Se også lægeforeningens hjemmeside (dadl.dk) Vejlædersamtale

20 HSE 2 - Århus/Øjenlægepraksis, 2. del OFTALMOLOGI Kompetencekrav/mål Konkretisering af mål Læringsstrategi Evalueringsstrategi Kunne udføre avancerede oftalmologiske undersøgelser Litteratur studier Herunder: Undersøgelse af syn, øjne og øjenomgivelser Visus undersøgelse af personer uden sprog Neurooftalmologisk undersøgelse Ortoptisk undersøgelse Spaltelampe- og fundusfotografering Fluoresceinangiografi Ultralydsbiomikroskopi Mørke adaptation Papiltomografi, computerstyrel perimetri, retinal tomografi, udvidet farvesynstest Fokuseret klinisk ophold i speciallægeklinik Logbog Audit af arbejdspraksis Kunne udføre almindelige oftalmologiske procedurer Herunder: Biopsi fra ydre øjenomgivelser og conjunctiva Sondering af tåreveje Forreste kammer punktur Vitreous tap Biopsi af arterie temporalis Litteratur studier Fokuseret klinisk ophold i speciallægeklinik Logbog Audit af arbejdspraksis

Kompetencekrav for hoveduddannelsen i oftalmologi

Kompetencekrav for hoveduddannelsen i oftalmologi Kompetencekrav for hoveduddannelsen i oftalmologi Medicinsk ekspert hoveduddannelsen: Tekniske færdigheder Kompetencekrav/mål Konkretisering af mål Læringsstrat Evalueringsstrat 1 Kunne udføre avancerede

Læs mere

Medicinsk ekspert hoveduddannelsen: Tekniske færdigheder Kompetencekrav/mål Konkretisering af mål Læringsstrategi Evalueringsstrategi

Medicinsk ekspert hoveduddannelsen: Tekniske færdigheder Kompetencekrav/mål Konkretisering af mål Læringsstrategi Evalueringsstrategi Kompetencekrav for hoveduddannelsen i oftalmologi Medicinsk ekspert hoveduddannelsen: Tekniske færdigheder Kunne udføre avancerede oftalmologiske undersøgelser Herunder: Undersøgelse af syn, øjne og øjenomgivelser

Læs mere

Hoveduddannelse Oftalmologi Region Nord

Hoveduddannelse Oftalmologi Region Nord Hoveduddannelse Oftalmologi Region Nord 1. Indledning Oftalmologi er det lægelige speciale, som beskæftiger sig medicinsk og kirurgisk med sygdomme i øjne og synsbaner herunder bestemmelse af brille- og

Læs mere

Introduktionsuddannelse Oftalmologi Region Nord

Introduktionsuddannelse Oftalmologi Region Nord Introduktionsuddannelse Oftalmologi Region Nord 1. Indledning Oftalmologi er det lægelige speciale, som beskæftiger sig medicinsk og kirurgisk med sygdomme i øjne og synsbaner herunder bestemmelse af brille-

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Oftalmologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Oftalmologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Oftalmologi Sundhedsstyrelsen Dansk Oftalmologisk Selskab Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af specialet... 3 2.1 Oftalmologiens

Læs mere

" # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau:

 # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau: ! " # " $%&# Hospitaler med fælles akutmodtagelse varetager behandlingen på hovedfunktionsniveau. Det gælder akut kirurgisk og medicinsk behandling og planlagt behandling. I forlængelse heraf er de nødvendige

Læs mere

Oftalmologi Specialet Faglig profil

Oftalmologi Specialet Faglig profil Oftalmologi Specialet Uddannelsen til speciallæge i øjensygdomme sker på hospitalsafdelinger og i øjenlægepraksis og kombinerer medicinske og kirurgiske krav og færdigheder indenfor specialet. Dertil kommer

Læs mere

Øjenafdelingen, Århus Universitetshospital. Uddannelsesplan. for Hoveduddannelsesstilling

Øjenafdelingen, Århus Universitetshospital. Uddannelsesplan. for Hoveduddannelsesstilling Øjenafdelingen, Århus Universitetshospital Uddannelsesplan for Hoveduddannelsesstilling 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Præsentation af øjenafdelingen, Århus Sygehus 5 3. Uddannelsesforløbet 9

Læs mere

Uddannelsesplan for medicinstuderende på 9. semester der har elektivt ophold på øjenafdeling E, Odense Universitetshospital Indhold:

Uddannelsesplan for medicinstuderende på 9. semester der har elektivt ophold på øjenafdeling E, Odense Universitetshospital Indhold: Uddannelsesplan for medicinstuderende på 9. semester der har elektivt ophold på øjenafdeling E, Odense Universitetshospital Indhold: Velkomstbrev 2 Præsentation af øjenafdeling E. 3-5 Målsætninger for

Læs mere

Specialevejledning for oftalmologi

Specialevejledning for oftalmologi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for oftalmologi Specialebeskrivelse Oftalmologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering

Læs mere

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets 24. januar 2014 Specialevejledning for oftalmologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Øjenafdelingen, Århus Universitetshospital. Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling

Øjenafdelingen, Århus Universitetshospital. Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling Øjenafdelingen, Århus Universitetshospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Præsentation af øjenafdelingen, Århus Sygehus 5 3. Uddannelsesforløbet 9

Læs mere

Det oftalmologiske speciale

Det oftalmologiske speciale 76 Ø JENSYGDOMME Det oftalmologiske speciale Lars Loumann Knudsen Dette er den afsluttende artikel i serien om øjensygdomme. Den omhandler kontakt- og sygdomsmønstret i speciallægepraksis og på sygehus.

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Dansk Oftalmologisk Selskab Januar 2014. Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Oftalmologi

Sundhedsstyrelsen Dansk Oftalmologisk Selskab Januar 2014. Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Oftalmologi Sundhedsstyrelsen Dansk Oftalmologisk Selskab Januar 2014 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Oftalmologi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i oftalmologi Redaktion Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark/ vedr. specialet Oftalmologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Oftalmologi

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Oftalmologi Uddannelsesprogram Hoveduddannelsesforløb i Oftalmologi Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital Ikast Øjenklinik I/S Øjenafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Godkendt den 29. oktober 2015 i DRRLV

Læs mere

Uddannelsesprogram. Oftalmologi

Uddannelsesprogram. Oftalmologi Uddannelsesprogram hoveduddannelsesstilling i Oftalmologi Odense Universitetshospital & Sygehus August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Uddannelsens opbygning...4 2.1 Præsentation af uddannelsens

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Region/privat udbyder: Dato: 16. februar 2011 1 1 Specialets hovedfunktionsniveau 1.1 Kort generel beskrivelse af den planlagte organisering af hovedfunktionerne

Læs mere

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 1. Undersøgelser af børn (0-12 år) 1.1. Det blev undersøgt, om børn (0-12 år) med skelen eller brillekorrigeret

Læs mere

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Udarbejdet på baggrund af målbeskrivelsen for plastikkirurg Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Sundhedsstyrelsen Oktober

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Indholdsfortegnelse Logbog...3 Den medicinske ekspert...5 Kliniske problemstillinger...5 Kirurgiske færdigheder og procedurer...6 Kommunikator...8 Samarbejder...9

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Kirurgisk behandling af grøn stær (605 procedurer)

Kirurgisk behandling af grøn stær (605 procedurer) TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV j.nr. 7-203-01-93/6 Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i oftalmologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesansvarlige overlæger i Region Nord Ulla Bartels 11-02-04 af H-forløb uddannelsesprogrammer\hoveduddannelse psyk H-bogen.doc

Læs mere

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi Plastikkirurgi Det plastikkirurgiske speciale dækker meget bredt og er, ud over ansvaret for behandling af specifikke tilstande og sygdomme, karakteriseret ved anvendelse og udvikling af særlige kirurgiske

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for tidlig hoveduddannelse i

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Forløbsplan 2016 baseret på forløb med udgangspunkt i kerneområder Unit guide- beskrivelse til studerende

Forløbsplan 2016 baseret på forløb med udgangspunkt i kerneområder Unit guide- beskrivelse til studerende Forløbsplan 2016 baseret på forløb med udgangspunkt i kerneområder Unit guide- beskrivelse til studerende Kerneområde (Alle kerneområder/fag beskrives) Navn: Okulær patologi og farmakologi Placering Semester:

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri.

Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager undersøgelse og behandling af psykiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge. I udn af denne

Læs mere

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord Bilag 4.2 Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord 1. Indledning Indstillingen er udfærdiget af Postgraduat klinisk lektor Michael

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi

Læs mere

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH)

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH) Uddannelse og Autorisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Bestyrelse/Board: Århus, den 24. september 2011 Svar fra: Dansk Oftalmologisk Selskab Vedr.: Dimensionering af speciallægeuddannelsen

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%(

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%( !""# $ % $!&% Der vil som hidtil være én neurokirurgisk afdeling i regionen, som varetager de højt specialiserede funktioner inden for neurokirurgien. Afdelingen er placeret på Århus Universitetshospital,

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE

BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE Kliniske retningslinier Udarbejdet af: Dansk Oftalmo-Onkologisk Gruppe, November 2006 Fra øjenafdelingen Rigshospitalet Jan Ulrik Prause, overlæge, professor Peter Toft, overlæge

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen.

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Sundhedsstyrelsen 5. kontor, Knut Aspegren 2004-02-24 Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Forløbsplanen definerer rækkefølgen af evaluering af opnåede kompetencer. Dersom

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt.

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. Uddannelsesprram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. 1 Præsentation af Parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralsygehus Afdelingens organisation:

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner:

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner: Fagområde Pædiatrisk Pulmonologi I lighed med anerkendelse af subspecialet pædiatrisk pulmonologi i USA har man indenfor EU, under ledelse af Paediatric Section of the European Union of Medical Specialists

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. plastikkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Oto-rhino-laryngologi

Oto-rhino-laryngologi Juli 2008 Oto-rhino-laryngologi Faget omfatter: Forebyggelse, diagnostik, behandling og kontrol af kirurgiske og medicinske sygdomme samt traumer i områderne: ører, næse, bihuler, mundhule, spytkirtler,

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Trombose og Hæmostase Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling og aktuelle

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Uddannelsesprogram for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus a. Hoveduddannelsesstilling i neurologi b. Introduktionsstilling i neurologi c. Sideuddannelse

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Oftalmologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Oftalmologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Oftalmologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 14. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS November 2003 Forord Denne vejledning er tænkt som orientering til de læger, der overvejer at melde sig som tutorlæger. Vejledningen er et supplement til

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Kapitel 2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger... 17

Kapitel 2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger... 17 Indhold Kapitel 1 Indledning og baggrund for Speciallægekommissionens arbejde.............................................. 9 1.1 Baggrund for Speciallægekommissionens nedsættelse...... 9 1.2 Speciallægekommissionens

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Faglig profil Arbejdsmedicin

Faglig profil Arbejdsmedicin Faglig profil Arbejdsmedicin Generelt om specialet Specialet arbejdsmedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 1257 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-156/1 Senere

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING 1 SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING En spørgeskemaundersøgelse blandt hoveduddannelsessøgende vedrørende opnåede kompetencer og uddannelsesmiljø 2 Forfattere og publikation

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. endokrinologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi Uddannelsesprogram for Speciallægeuddannelsen i Intern medicin: reumatologi Kong Chr. X s gigthospital, Gråsten /Medicinsk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Reumatologisk afdeling OUH i Odense

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

$'( "" ) * "" +,% ""!! -+ - .""/ 0 - 2!- 0 3 4 ."&"5 6""3 -! 6""7- 6""8! 9": ;"8! -! 1 <":, 4 > ( % / 4 "3 &

$'(  ) *  +,% !! -+ - ./ 0 - 2!- 0 3 4 .&5 63 -! 67- 68! 9: ;8! -! 1 <:, 4 > ( % / 4 3 & "$$% & $' "" ) * "") "" +,% "" -+ -."'.""/ 0 -.""1.""2 2-0 3 4."".""0 +."&"5 ""3 - ""7- "" 9": ;" - 1

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Oto-rhino-laryngologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Side 1 af 8 Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Radiologisk afdeling, Herlev Hospital Region Hovedstaden Udfærdiget 2010 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde

Læs mere

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Region Hovedstaden Område SYD 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Karkirurgisk Afdeling T4 Århus Universitetshospital, Skejby

Karkirurgisk Afdeling T4 Århus Universitetshospital, Skejby Karkirurgisk Afdeling T4 Århus Universitetshospital, Skejby Beskrivelse af faget Karkirurgi omfatter forebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden for hjernen

Læs mere

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Sygehus Vendsyssel Flemming Knudsen Uddannelseskoordinerende overlæge, dr.med. Sygehus Vendsyssel har læger ansat i klinisk basisuddannelse ved:

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

8 Uddannelse til speciallæge i almen medicin

8 Uddannelse til speciallæge i almen medicin 8 Uddannelse til speciallæge i almen medicin Med udgangspunkt i anbefalingerne i kapitel 6 om den fremtidige speciallægeuddannelses mål og opbygning behandles i dette kapitel kommissionens overvejelser

Læs mere

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Vedlagte bilag: Bilag 1: Grundkursus i videnskabelige metoder Bilag 2: Målbeskrivelsen for Hoveduddannelsen

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i patologisk anatomi og cytologi. Patologisk Institut, Århus Sygehus, Århus Universitetshospital

UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i patologisk anatomi og cytologi. Patologisk Institut, Århus Sygehus, Århus Universitetshospital UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i patologisk anatomi og cytologi Patologisk Institut, Århus Sygehus, Århus Universitetshospital Benedicte Parm Ulhøi, uddannelsesansvarlig overlæge Januar 2008

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Ansættelsesprocedure: overlæge

Ansættelsesprocedure: overlæge Ansættelsesprocedure: overlæge Korrespondancen med sygehusledelsen foretages pt. med Susanne Pedersen (ssp@sks.aaa.dk) Sygehusledelsen varetager korrespondancen med ansøgerne. Afdelingsledelsen sikrer

Læs mere

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 !" #$ % & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &-) "0 &122 0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &*-)) ) &4!!!! ) + &/-)! ) #  "# 4-! + * 4(+!)* 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 '&:!0 '*$!0 '4$!!0

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

Karkirurgisk Afd. T, OUH

Karkirurgisk Afd. T, OUH Karkirurgisk Afd. T, OUH Beskrivelse af faget. Karkirurgi omfatter ebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden hjernen og hjertet. Det drejer sig overvejende

Læs mere

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007.

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. NOTAT Dato: 9. maj 2007 Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. En gennemførelse af de principper og sigtelinjer, der er indeholdt i sygehusplan

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin Uddannelsesprogram Region Syddanmark Almen medicin H-stilling i almen medicin - LOKALT UDDANNELSESPROGRAM for Parenkym kirurgisk afdeling Sydvestjysk Sygehus (SVS) Juli 2015 Herværende lokale uddannelsesprogram

Læs mere