Hoveduddannelse Oftalmologi Region Nord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hoveduddannelse Oftalmologi Region Nord"

Transkript

1 Hoveduddannelse Oftalmologi Region Nord 1. Indledning Oftalmologi er det lægelige speciale, som beskæftiger sig medicinsk og kirurgisk med sygdomme i øjne og synsbaner herunder bestemmelse af brille- og kontaktlinsestyrker. Oftalmologien udføres af speciallæger i øjensygdomme. Målbeskrivelsen i oftalmologi indeholder beskrivelse af de minimum kompetencer, som en speciallæge i øjensygdomme skal have erhvervet gennem den kliniske uddannelse. Derudover er der i uddannelsesforløbet mulighed for at den enkelte læge kan fordybe sig indenfor fagets medicinske og kirurgiske delområder. 2. Beskrivelse af specialet 2.1 Oftalmologiens arbejdsområder Uddannelsen til speciallæge i øjensygdomme sker på hospitalsafdelinger og i øjenlægepraksis og kombinerer medicinske og kirurgiske krav og færdigheder indenfor specialet. Dertil kommer en bred berøringsflade med øvrige lægelige specialer samt ortoptister, optikere og sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale. Oftalmologien indgår som et væsentligt område i det diagnostiske og behandlingsmæssige samarbejde ved ekstraokulære medicinske og kirurgiske sygdomme. Oftalmologen møder i sin kliniske hverdag såvel nyfødte, børn, unge, voksne som ældre patienter. Det oftalmologiske speciale omfatter emner indenfor Kirurgiske og medicinsk oftalmologi Akut og elektiv oftalmologi Opsporing, overvågning, behandling og kontrol af oftalmologiens folkesygdomme (cataract, glaukom, aldersbetinget makuladegeneration, diabetes, skelen) Diagnostik og behandling af kongenitte og akkvisitte øjenlidelser Socialoftalmologi med blindhedsforebyggelse og rehabilitering Opbygning af regionale og nationale registre vedr. øjensygdomme og synshandicap. Dansk oftalmologi giver således mulighed for en klinisk afvekslende hverdag, hvor en kombination af fagets mange facetter kan tilpasses den enkelte udøver. 1

2 2.2 Ansættelsessteder og arbejdsopgaver Speciallæger i oftalmologi arbejder ved offentlige og private hospitaler og i speciallægepraksis. Speciallægen kan vælge at subspecialisere sig i delområder af det oftalmologiske speciale, og disse funktioner kan varetages indenfor hele den danske syge/sundhedsorganisation. Som eksempler på ansættelsessteder kan nævnes: Speciallæge ved offentlige og private sygehuse Speciallæge i øjenlægepraksis Speciallæge i organisatoriske og administrative funktioner indenfor det offentlige sygehusvæsen og forvaltningssystem 2.3 Oftalmologiens nationale historie Blandt de lægelige specialer hører oftalmologien til et af landets ældste og har således siden år 1900 gennemført videnskabelige møder. Fra i begyndelsen af at være et fag, som blev praktiseret udenfor hospitalsvæsenet blev oftalmologien i løbet af det 20. århundrede etableret på danske sygehuse, hvor den kirurgiske aktivitet hovedsagelig har været placeret. Ændringer i mikrokirurgiske teknikker og anden medicinsk udvikling har dog medført, at opdelingen mellem hospitalsog praksisbaseret oftalmologi fortsat oplever en gensidig vekselvirkning, hvor de kirurgiske og medicinske ydelser flyttes fra hospitalssektor til praksissektor og omvendt. Det må forventes, at denne vekselvirkning vil forsætte i de kommende år til gavn for fagets fortsatte udvikling. Som øvrige medicinske specialer oplever oftalmologien en glidning fra kirurgisk aktivitet til sofistikeret medicinsk behandling. Således har udviklingen indenfor de seneste år ikke alene medført en eksplosiv udvikling indenfor mikrokirurgiske teknikker med tilhørende utensilier men også en forsat medicinsk-farmakologisk udvikling indenfor specifikke præparater til brug i behandlingen af øjensygdomme. Med kendskabet til igangværende studier er dette en udvikling, som forventes at forsætte og imødeses i de kommende år. Oftalmologien har derfor oplevet en generel glidning fra egentlig sengekrævende indlæggelser og behandling til at være et udpræget ambulant speciale. Således gennemføres mange af de medicinske og kirurgiske indgreb nu udelukkende ambulant. Dette medfører, at sengeantallet på danske øjenafdelinger er reduceret til et minimum og at muligheden for at udføre oftalmologiske ydelser ikke nødvendigvis kræver en større hospitalsafdeling, men kan udføres i speciallægeklinikker. Mht. vagtdækning er det dog fortsat således, at denne varetages af øjenafdelinger på offentlige sygehuse. 2.4 Oftalmologiens nationale organisation I Danmark er oftalmologien fordelt mellem praksissektor og hospitalssektor. Oftalmologien varetages af ca. 275 speciallæger, hvoraf ca. 150 har ydernummer med den offentlige sygesikring og udgør praksissektoren. Den resterende del på 125 speciallæger er ansat indenfor det offentlige hospitalsvæsen og enkelte på private hospitaler. Samtidig eksisterer der mulighed for at udøve faget indenfor deltidsansættelser som øjenkonsulenter i kombination med egentlige faste stillinger. 2

3 På offentlige sygehuse er der 13 øjenafdelinger og et mindre antal klinikker på privathospitaler. Alle danske amter udover Bornholms amt har en øjenafdeling, i Nordjyllands amt findes to offentlige afdelinger. Af de 13 offentlige klinikker, er 5 universitetsklinikker fordelt på Københavns Universitet H:S Rigshospitalet, H:S Frederiksberg Hospital, Københavns Amts Sygehus i Herlev Aarhus Universitet Aarhus Kommunehospital, Aalborg Sygehus Syddansk Universitet Odense Universitetshospital. Derudover findes Center for Handicappede under Københavns Amt, Statens Øjenklinik/Kennedy Instituttet under Socialministeriet og Øjenpatologisk Institut ved Københavns Universitet samt amtslige Kommunikationscentre (Synscentraler/institutter). 2.5 Speciallægeuddannelsens praktiske opbygning Efter turnus uddannelse og erhvervelse af autorisation til selvstændigt virke som læge indeholder speciallægeuddannelsen til øjenlæge klinisk uddannelse i stillinger der indgår i henholdsvis introduktionsforløb og hoveduddannelsesforløb. Til speciallægeuddannelsen er der tilknyttet tværfaglige såvel som specialespecifikke kurser. Den samlede uddannelsestid efter turnus er 60 måneder. fordelt med 12 mdrs. introduktion efterfulgt af 48 mdrs. hoveduddannelse. Hoveduddannelsen skal foregå på mindst to uddannelsesgivende øjenafdelinger og hoveduddannelsesstedet placeres på en af landets universitetsafdelinger. Introduktionsuddannelse: 12 måneders ansættelse ved en oftalmologisk afdeling.. I introduktionsuddannelsen skal der indbygges begyndende mikrokirurgisk træning i wet-labs. Under introduktionsuddannelsen gennemføres tværfaglige og basale specialespecifikke kurser. Hoveduddannelse: 48 måneders ansættelse med stigende kompetenceudvikling i medicinsk og kirurgisk oftalmologi. Ansættelserne indgår i hoveduddannelsesforløb på øjenafdelinger i Danmark samt i øjenlægeklinik. Derudover kan hoveduddannelsesforløbet kan indeholde fokuserede kliniske ophold i tilgrænsende medicinske og kirurgiske specialer. Ansøgning om hoveduddannelsesforløb kan først ske, når kompetencekravene i introduktionsstillingen er opfyldt, evalueret og godkendt. Hoveduddannelsen tilrettelægges således at den uddannelsessøgende efter 48 måneder skal have opfyldt de i målbeskrivelse omhandlede mål. 3

4 Teoretiske og færdighedstrænende kurser: Fire ugers generelle tværfaglige kurser i kommunikation, pædagogik, ledelse/administration og samarbejde gennemføres i såvel turnusuddannelsen som under introduktions- og hoveduddannelsesforløbet. Seks ugers specialespecifikke oftalmologiske kurser med i alt 210 timer evalueret undervisning gennemføres under introduktions- og hoveduddannelsesforløbet. Kurserne omfatter teoretiske og færdighedstrænende dele. De færdighedstrænende kurser omfatter deltagelse i wet-lab, hvor operative og behandlingsmæssige procedurer kan afprøves på fantom, dyremodeller og/eller kadavere. De specialespecifikke kurser er alle obligatoriske ligesom det klinisk tværfaglige kursus i neurooftalmologi vil være obligatorisk. De obligatoriske specialespecifikke kurser i oftalmologi skal omfatte følgende elementer: Basale Oftalmologiske instrumenter (14 timer) Optik og refraktion (14 timer) Okulær fysiologi (14 timer) Okulær farmakologi (14 timer) Øjenpatologi (21 timer) Mikrokirurgiske færdighedskurser (14 timer) Kliniske Okulær traumatologi (7 timer) Oculære adnexa (7 timer) Cornea (10,5 timer) Cataract (7 timer) Glaukom (10,5 timer) Retinale lidelser (10 timer) Uveale lidelser (7 timer) Corpus Vitreum (4 timer) Socialoftalmologi (7 timer) Oftalmologisk genetik (7 timer) Skelekursus (14 timer) Videregående mikrokirurgisk færdighedskursus (14 timer) Børneoftalmologi (14 timer) Tværfaglige kliniske kurser Neurooftalmologi 4

5 Delkurserne afholdes i en cyklus med 2 års mellemrum. Som udgangspunkt skal den uddannelsessøgende læge først gennemgå rækken af basale kurser forud for den kliniske kursusrække. I specielle tilfælde kan denne regel fraviges såfremt det er hensigtsmæssigt for den enkelte læges uddannelsesforløb. Sådanne aftaler varetages af den regionale kliniske lektor efter samråd med uddannelsesstedet og delkursuslederen. Delkursuslederen skal have tilknytning til, og delkurserne skal afholdes ved en øjenafdeling tilknyttet eet af de 3 universitetscentre eller ved Center for Handicappede under Københavns Amt, Statens Øjenklinik under Socialministeriet eller ved Øjenpatologisk Institut ved Københavns Universitet. Ansvaret (delkursusledelse) for afholdelse af de enkelte delkurser sendes i licitation hvert 6. år. De enkelte delkurser skal af de enkelte indbydere samles i forløb af mindst 21 timer og højest 35 timer. Uddannelsesudvalget i Dansk Oftalmologisk Selskab, hovedkursuslederen samt de kliniske lektorer i de 3 uddannelsesregioner udvælger de enkelte delkursusarrangører og er ansvarlige for at den samlede kursusrække udbydes. Det tilstræbes herunder, at antallet af delkurser fordeles ligeligt mellem de 3 regioner. De teoretiske kursusmoduler, specialespecifikke og forskningsmetodologiske kurser kan eventuelt gennemføres gennem evaluerede kursusophold i udlandet. Godkendelse af sådanne udenlandske kursusforløb kan ske efter individuel vurdering i det regionale videreuddannelsesråd med endelig godkendelse af hovedkursuslederen. I hoveduddannelsen skal delelementer af den kliniske uddannelse på sygehus og i speciallægeklinik gennemføres ud fra de opstillede mål. Dette betyder, at den uddannelsessøgende læge skal gennemføre ophold i speciallægeklinik for at få godkendt det samlede uddannelsesforløb. Såfremt en læge som led i andet godkendt uddannelsesforløb (nationalt eller internationalt) har erhvervet sig kliniske kompetencer, der svarer helt eller delvist til kravene i målbeskrivelsen, vil uddannelsestiden kunne nedsættes efter indstilling fra hoveduddannelsesstedet og vurdering af de regionale råd for lægers videreuddannelse med endelig godkendelse af hovedkursuslederen. 5

6 3. Præsentation af regionen Region Nord omfatter fire midt- og nordjyske amter (Nordjyllands, Viborg, Ringkøbing og Århus Amt) med et samlet befolkningsunderlag på 1,7 mio. mennesker. Til at servicere befolkningen med oftalmologiske ydelser findes fire afdelinger (en i hvert amt) med en række tilknyttede satellitter, samt en lang række praktiserende speciallæger fordelt udover regionen. Antallet af hospitalsansatte læger er 54 (27 yngre læger, 27 overlæger heraf 2 kliniske professorer) og antallet af praktiserende speciallæger er 42. Uddannelse til øjenlæge Uddannelsen til speciallæge i oftalmologi omfatter dels mindst én ansættelse i introduktionsstilling (1 år) samt en efterfølgende ansættelse i hoveduddannelse (4 år), som beskrevet i detaljer nedenfor. Introduktionsuddannelse findes på alle fire afdelinger (i alt 11/år) og har en varighed af et år. Den har til formål at give en grundig basisviden om øjet og dets sygdomme, samt erhverve gode færdigheder i basale undersøgelsesteknikker. Hoveduddannelsen er på 4 år og opbygget af tre moduler i følgende rækkefølge: 1. 2½ år på en højtspecialiseret afdeling 2. ½ år i speciallæge praksis 3. 1 år på funktionsbærende enhed Under hoveduddannelsen vil endvidere indgå 2 fokuserede ophold som beskrevet nedenfor. Hoveduddannelsen består i én af de fire nedenstående kombinationer, afhængigt af det konkrete stillingsopslag: 1 Århus Praksis Holstebro 2 Århus Praksis Thisted 3 Aalborg Praksis Holstebro 4 Aalborg Praksis Thisted 1. Modul - Højtspecialiseret enhed (2½ år) Århus Universitetshospital omfatter øjenafdelingerne i Århus og Aalborg og er motor for den faglige udvikling i regionen, ligesom en betydelig del af den samlede danske øjenforskning foregår her. Forskning og faglig udvikling har her høj prioritet, for herved at sikre at patientbehandlingen til enhver tid vil være baseret på den seneste viden. Den lange ansættelse her har til formål at give et dybere kendskab til øjensygdomme i almindelighed, skabe mulighed for introduktion til diverse subspecialer samt muliggøre sammenhængende kliniske eller teoretiske forskningsforløb. 2. Modul - Speciallægepraksis (½ år) Formålet med denne ansættelse er at give erfaring med håndtering af uselekterede patienter og hermed opnå kendskab til en bredere patientgruppe end den der ses på hospitalsafdelingerne. 3. Modul - Funktionsbærende enhed (1 år) Findes på øjenafdelingerne i Holstebro og Thisted og foregår det sidste år af uddannelsen. Der vil her blive lagt vægt på opfølgning af færdigheder erhvervet på universitetsafdelingerne samt i praksis. Der vil specielt være lagt vægt på undersøgelse og behandling af patienter i eget regi under supervision. Ligeledes vil der være mulighed for (under forudsætning af interesse og evner) en bred kirurgisk oplæring i øjenkirurgi, som kan omfatte en eller flere af følgende 6

7 Discipliner: katarakt, glaucom, skele, okuloplastisk samt vitreo-retinal kirurgi. Uddannelsen på de to afdelinger er baseret på mesterlære princippet, med kvalificeret supervision i alle uddannelsens faser. Mikrokirurgisk træning Under hoveduddannelsen vil den kirurgiske træning kunne opnås via lokalt placerede wet-labs samt ved træning i nyopbygget færdighedstrænende laboratorium. Forskning Forskningen varetages hovedsageligt af Århus Universitetshospital (Århus Kommunehospital og Aalborg Sygehus), men der foregår også forskning på afdelingerne uden universitetsstatus. Forskningsaktiviteten på de enkelte afdelinger fremgår af nedenstående tabel, hvor den samlede videnskabelige produktion også er anført. Antal publikationer i perioden Århus Aalborg Holstebro Thisted Samlet antal publikationer Til at initiere og understøtte forskning i regionen findes professorer, lektorer samt videnskabeligt uddannet personale (dr.med. og Ph.d.). Fordelingen af disse personer på de forskellige afdelinger er anført i nedenstående skema. Det ses, at der på alle afdelinger findes videnskabeligt uddannede personer, til at understøtte forskningsaktiviteten. Århus Aalborg Holstebro Thisted Samlet antal Professorer Lektorer dr. med. 6-7 * * 1 10 Ph.d. 8-9 * * 1 13 * En læge under uddannelse er pt. ansat i Holstebro men foretager sin forskning ved øjenafdelingen Århus Kommunehospital. Denne læge er anført som dr.med. og Ph.d. ved øjenafdelingerne i både Århus og Holstebro. Sammenfattende En uddannelse til speciallæge i oftalmologi i Region Nord vil sikre et bredt og grundigt kendskab til alle felter indenfor oftalmologi, som er nødvendige for at udføre arbejde som praktiserende speciallæge eller sygehusansat læge. Der vil ikke alene blive lagt vægt på medicinsk oftalmologisk kendskab, men også på erhvervelse af kirurgiske færdigheder. Endvidere vil alle blive tilskyndet, til deltagelse i større eller mindre forskningsprojekter, for herigennem at få kendskab til videnskabelig arbejdsmetode. 7

8 4. Kort om de fire afdelinger: Øjenafdelingen, Holstebro Sygehus Funktionsområde Øjenafdelingen på Holstebro Sygehus har amtsfunktion for diagnostik og behandling af øjensygdomme i Ringkøbing Amt med indbyggere. Afdelingen modtager fortrinsvis patienter til undersøgelse og behandling fra amtets praktiserende øjenlæger. Øjenafdelingen modtager kun undtagelsesvis henvisninger til ikke akutte øjenundersøgelser fra de almen praktiserende læger. I samarbejde med de kliniske afdelinger på sygehusene i Ringkøbing Amt modtager vi patienter til øjenundersøgelse, når det er et led i den diagnostiske udredning af en patient, der er henvist til en klinisk afdeling. Øjenafdelingen betjener Herning Sygehus med øjenundersøgelser ½ dag pr. uge i Herning. Øjenafdelingen varetager undersøgelse og behandling af øjensygdomme, der ikke af Sundhedsstyrelsen er anbefalet centraliseret på enkelte lands-landsdelsafdelinger. Det drejer sig hovedsagligt om grå stær, diabetisk nethindesygdom, aldersrelaterede nethindesygdomme og andre nethindesygdomme, grøn stær, uklarheder i øjets glaslegeme, skelen, tårevejssygdomme, hornhinde sygdomme inkl. simple hornhindetransplantationer samt infektiøse sygdomme i og omkring øjet. Hertil kommer en række neurooftalmologiske undersøgelser af patienter indlagt på neurologisk afdeling. Størrelse Øjenafdelingen er placeret i en forholdsvis ny bygning, som primært er indrettet til at varetage ambulante øjenundersøgelser og operationer. Afdelingen råder over 2 operationsstuer og 8 undersøgelsesstuer med moderne apparaturer. Endvidere har vi en operationsstue til rådighed 1 dag om ugen på Sygehusets dagkirurgisk afsnit, hvor der opereres skelepatienter og øjenlåg m.m. som ikke kræver operationsmikroskop. Vi har mulighed for at have 4 øjenpatienter indlagt på et fælles sengeafsnit sammen med ørenæse-halsafdelingen. Afdelingen er udstyret til at varetage moderne diagnostik og behandling af øjensygdomme. Det kan nævnes at afdelingen bl.a. råder over 3D-ultralydsapparatur til øjets bagerste afsnit, ultralydsmikroskopi til øjets forreste afsnit (UBM), Optical Coherence Tomograph, Confocal Scanning Laser Ophthalmoscop, samt et nyt digtalt funduskamera med høj opløselighed. På det kirurgiske område råder vi over moderne udstyr til operationer i øjets bagerste afsnit, til cataractkirurgi. Arbejdstilrettelæggelse Overlægerne er i en vis udstrækning subspecialiseret, således at flere faglige områder fortrinsvis varetages af en eller to overlæger. Arbejdet tilrettelægges, således, at lægerne har faste ambulatoriedage og faste operationsdage. Der bookes patienter til den enkelte læge ca. 2 måneder frem. 1. reservelægerne får tildelt eget ambulatorium, således at de under supervision kan følge de enkelte patienter i et længere forløb. 8

9 Alle udannelsessøgende læger får tildelt en tutor, og det indgår i arbejdsplanen, at alle uddannelsessøgende 1 formiddag pr uge har fælles ambulatorium med 1 overlæge. Der afholdes fælles klinisk konference / undervisning en gang om ugen. Vagtforhold Overlægerne eller 1. reservelægerne har vagt for indlagte og nyopererede øjenpatienter samt akutte øjenpatienter henvist af vagtlægerne. Ved behov for akut kirurgisk behandling uden for normal arbejdstid henvises patienterne til øjenafdelingen i Århus. Normering 1 ledende overlæge 4 overlæger, hvoraf en er uddannelsesansvarlig 1 afdelingslæge 2 introduktionsreservelæger 2 1. reservelæger (fase 3). I 2007 opnormeres afdelingen med yderligere en 1. reservelæge. 1 oversygeplejerske 8 sygeplejersker 1 ledende lægesekretær 3 sekretærer Andet Afdelingsledelse: Ledende overlæge dr. med. Jens Bjerre Winther Oversygeplejerske Tove Breumlund. 9

10 Øjenafdelingen, Sygehus Nord, Thisted Funktionsområde Afdelingen er en amtsafdeling på basisydelsesniveau for Viborg Amt, der har indbyggere. Øjenafdelingen er placeret på Thisted Sygehus. Afdelingen varetager al kirurgisk øjenbehandling på sygehus i Viborg Amt, samt hovedparten af den oftalmomedicinske udredning og behandling. Afdelingen dækker primært Viborg Amt men modtager et stigende antal patienter fra tilstødende amter. Øjenafdelingen har tilsynsfunktion på Thisted Sygehus øvrige afdelinger. Afdelingen har et tæt samarbejde med den selvstændige medicinske øjenklinik på Viborg Sygehus, der bemandes af en overlæge med speciel interesse i børneoftalmologi. Hovedparten af patienterne er henvist fra amtets 7 praktiserende øjenlægekolleger med hvem afdelingen har et tæt samarbejde. Fraset corneatransplantation og refraktive indgreb varetages al kirurgi i forreste afsnit og øjenomgivelser inklusive tåreveje. Al vitreoretinal kirurgi varetages med undtagelse af tumorbehandling i bagre afsnit. Fra 2004 påbegyndes fotoscreening af diabetiske øjensygdomme, i første omgang for amtets nordlige område. Størrelse Afdelingen består af en øjenklinik med 4 veludstyrede undersøgelsesenheder, diverse undersøgelses- og behandlingsrum (foto, perimetri, YAG- og Argon laser), venterum til ambulante operationspatienter samt 2 fuldt udrustede operationsstuer. Afdelingen har fire 5 døgns hotelsenge samt mulighed for indlæggelse af patienter med behov for heldøgns overvågning og behandling. Arbejdstilrettelæggelse Øjenafdelingen modtager patienter til undersøgelse og behandling på alle hverdage i dagarbejdstiden (kl ). Arbejdsopgaverne fordeles ligeligt imellem overlægerne, dog med en vis subspe cialisering i henhold til overlægernes interesseområde. Vagtforhold Afdelingen modtager akutte øjenpatienter i dagarbejdstiden på hverdage. Udenfor normal arbejdstid har afdelingens overlæger alle dage hele året telefonvagt med viderevisitation til akut behandling på øjenafdelingerne i henholdsvis Aalborg eller Århus. Normering 4 overlæger 1 reservelæge i introduktionsstilling 1 afdelingssygeplejerske 8 sygeplejeassistenter 1 sygehjælper 3 sekretærer Andet Øjenafdelingens personale er positivt indstillet på at fortsætte med og udvide deltagelsen i den videre uddannelse af vordende øjenlæger. Der planlægges 1 introduktionsstilling samt 3 hoveduddannelsesstillinger fremover. På den uddannelsesmæssige front er øjenafdelingen relativ ny på scenen. Der er gennemført 1 introduktionsstilling til alles tilfredshed. Uddannelsen på afdelingen har været og vil også fremover være baseret på mesterlæreprincip med kvalificeret supervision i såvel undersøgelsessituationer som behandlingssituationer. Der har været mulighed for at skabe nødvendig tutor-oplæring på det teoretiske niveau. Desuden er overlægen på Viborg Sygehus positivt indstillet på at deltage i uddannelsen af vordende øjenlæger og kan tilbyde ophold på klinikken med indhold fokuseret på emnet børneoftalmologi. 10

11 Øjenafdelingen ved Aalborg Sygehus. Funktionsområde Øjenafdelingen ved Aalborg Sygehus har til huse med størstedelen af aktiviteten i Aalborg, mens der i Hjørring er et afsnit, der altovervejende beskæftiger sig med kataraktkirurgi og tilsynsvirksomhed over for patienter på Sygehus Vendsyssel. Størrelse Produktionen i 2002 kan groft resumeres som 736 indlæggelser, sengedage ambulante besøg, operationer (heraf 2506 kataraktoperationer), ca tilsyn og 665 telemedicinske ydelser. I Aalborg er der et ambulatorium, et operationsafsnit med 3 operationsstuer og et sengeafsnit fælles med Øre- næse- Halsafdelingen, hvor Øjenafdelingen disponerer over 6-8 sengepladser. I Hjørring er der et ambulatorium, en operationsstue, adgang til et dagkirurgisk sengeafsnit samt mulighed for indlæggelse. Den lægelige aktivitet i Hjørring foregår i form af udetjeneste, mens sygeplejerskerne og sekretærerne er ansat til at arbejde i Hjørring. Desuden har én overlæge udetjeneste på Synsinstituttet i Nordjyllands Amt. Arbejdstilrettelæggelse Afdelingen tilbyder hovedparten af basisydelserne i oftalmologien og har desuden landsdelsfunktion på områderne kompliceret diagnostik og rehabilitering af synshandicap, kompliceret oftalmogenetisk vejledning, kongenit katarakt hos børn under 6 år, kompliceret diagnostik og behandling af vitreoretinale sygdomme samt diagnostik og behandling ved komplicerede neurooftalmologiske tilstande. (Medicinsk endokrinologisk Afdeling ved Aalborg sygehus har landsdelsfunktion på malign exophthalmus ved thyreoidea associeret oftalmopati. Denne funktion udøves i praksis i samarbejde med bl.a. øjenafdelingen). Vagtforhold Afdelingen har døgnvagt med forpligtelse til at betjene Nordjyllands Amt. Desuden modtages akutte patienter fra Viborg Amt efter telefonvisitation fra Øjenafdelingen i Thisted. Der er et forvagtslag bestående af yngre læger og et bagvagtslag bestående af overlæger og yngre læger. Når bagvagten ikke er en erfaren specialist, er der en overlæge, der har beredskabsvagt. Normering Der er ansat 10 overlæger og 11 yngre læger samt 32 sygeplejersker. Forskning Forskningen ved afdelingen er under udbygning, og i forbindelse med den nye speciallægeuddannelse er det meningen, at hver enkelt vordende speciallæge skal involveres i et eller flere forskningsprojekter. Yngre læger under uddannelse er velkomne til selv at byde ind med projektforslag. Ellers vil tilbudene om projektdeltagelse først og fremmest have tilknytning til afdelingens landsdelsfunktioner. Der er gode muligheder for finansiering af ph.d.-projekter. 11

12 Øjenafdelingen, Århus Kommunehospital: Funktionsområde Øjenafdeling J, som er den største øjenafdeling i Vestdanmark, ligger på Århus Kommunehospital og har satellitfunktioner på centralsygehusene i hhv. Randers, Silkeborg og Grenå samt Psykiatrisk Hospital i Risskov. På øjenafdelingen er alle basisspecialer repræsenterede. Som universitets- og landsdelsafdeling behandler øjenafdelingen et antal patienter fra andre jyske amter for visse typer øjensygdomme. Det gælder især hornhindesygdomme, svulster i øjnene og vitreoretinale sygdomme samt alvorlige øjenlidelser og specialdiagnostik af nethindesygdomme, der skyldes sukkersyge. Endvidere behandler øjenafdelingen ondartede svulster i øjnene hos børn fra hele Danmark. Øjenafdelingen varetager forebyggelse, diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering af patienter med øjensygdomme på et dokumenteret grundlag, og som er afstemt med befolkningens behov, etiske forventninger, og den øjenfaglige udvikling. Den faglige afgrænsning kan defineres ved: Sjældne eller komplicerede øjensygdomme som det ikke er muligt at opnå rutine i at varetage i øjenlægepraksis. Almindelige øjensygdomme i det omfang det er nødvendigt for at kunne sikre en høj faglig ekspertise, uddanne øjenlæger, samt for at kunne initiere og deltage i sikring og udvikling af den faglige kvalitet. Øjenafdelingen driver desuden på non-profit basis en biobank som fremstiller produkter til behandling af øjensygdomme og blindhed. Størrelse Øjenafdelingen har egen operationsgang med 4 operationsstuer udrustet til øjenmikrokirurgi. Hertil kommer satellitfunktionen på Randers Centralsygehus med 2 operationsstuer til grå stærkirurgi. Den centrale dagkirurgiske afdeling på Århus Kommunehospital anvendes ved skele- og øjenlågsoperationer. Arbejdstilrettelæggelse Øjenafdelingens organisation er ændret betydeligt gennem de seneste år. Alle afdelingens fastansatte læger er i dag tilknyttet en speciel gruppefunktion med en ansvarlig overlæge. Tilsvarende arbejdes mod fast at tilknytte specialuddannede sygeplejersker og sekretær til de enkelte enheder. Uddannelsessøgende læger turnerer mellem de forskellige grupper således at den yngre læge får kendskab til alle de oftalmologiske sub-specialer. Øjenafdelingen har siden april 1999 ikke haft egen sengeafdeling. Næsten alle operationer og behandlinger foretages i dag ambulant og udenbys patienter kan anvende patienthotel. Vagtforhold Øjenafdelingen har døgnvagt. Yngre læger danner 2 vagtlag i dagtiden og 1 vagtlag om natten. Hertil er der formaliseret overlæge tilkaldevagt. Normering (for læger inklusive satellitklinikker) Overlæger 9 Afdelingslæger 3,5 Uddannelsessøgende læger 9 Sygeplejepersonale 28 Sekretærer 7 Serviceassistenter 3 IT-ingeniører 2 IT-koordinator 1 12

13 Andet A. Forskning: Forskningen indenfor øjenfaget på Århus Universitetshospital superviseres af øjenfagets professorer. Øjenafdelingen initierer og deltager i forskning indenfor alle øjenfagets aspekter, med særligt fokus på: Biologisk optik, herunder refraktiv kirurgi på hornhinde og linse, samt hornhindetransplantation. Retinale sygdomme, herunder neurovaskulære forhold, sansefunktion, øjengenetik og screening. Der er tilknyttet ca. 10 yngre forskere (Ph.D. studerende og forskningsårs studerende) B. Uddannelse Øjenafdelingen varetager præ- og postgraduat uddannelse af læger, sygeplejersker og lægesekretærer indenfor øjenfaget. C. Afdelingsledelse: Ledende overlæge, professor dr.med. HD(O) Toke Bek Oversygeplejerske Karen Margrethe Mejlholm D. For nærmere detaljer, se internetadressen: 13

14 5. Hoveduddannelsens opdeling Første 2½ år Ansættelse på HSE (Århus eller Aalborg) Næste ½ år Ansættelse i speciallægepraksis Sidste år Ansættelse på FBE (Holstebro eller Thisted) På de følgende sider ses de kompetencer man vil skulle erhverve under uddannelsen, herunder hvornår de enkelte specifikke kompetencer skal erhverves. HSE-1 betyder, at den pågældende kompetence skal erhverves under det første års ansættelse på universitetsafdelingen. HSE-2 betyder, at den pågældende kompetence skal erhverves under det sidste 1½ års ansættelse på universitetsafdelingen Praksis betyder, at den specifikke kompetence skal erhverves i speciallægepraksis. FBE betyder, at den pågældende kompetence skal erhverves under uddannelsens sidste år på en funktionsbærende enhed (ikke-universitetsafdeling). Fokuserede ophold Der er indbygget 2 fokuserede ophold i hoveduddannelsen, disse er: Der planlægges nedenstående fokuserede ophold: 3 ugers fokuseret ophold indenfor neurofag Indhold i det fokuserede ophold vil være Neurofysiologi (2 dage) Neuroradiologi (3 dage) Neurologi (underopdelt som følger): Epilepsi (2 dage) Migræne (2 dage) Parkinson (2 dage) Cerebro vaskulære sygdomme (2 dage) Demyeliniserende lidelser (2 dage) Det fokuserede ophold indenfor neurofagene foreslås placeret i første del af ansættelsen på den højt specialiserede enhed. Der har været positive tilkendegivelser fra den postgraduate kliniske lektor i neurologi, Flemming W. Bach. Én uges ophold på en anden øjenafdeling eller institution, med henblik på at uddybe kompetencer indenfor særligt interesseområde. Nedenstående forslag er tænkt som inspirationskilde idet man kan tænke sig andre muligheder. Der vil i hvert enkelt tilfælde skulle udarbejdes en konkret uddannelsesplan, før et ophold kan gennemføres. Statens øjenklinik Øjenafdelingen i Herlev Panuminstituttet og Øjenpatologisk Institut Center for handikappede Amtslige synscentraler Neurooftalmologi i Aalborg Diabetesbehandling og retinal diagnostik i Aalborg Refraktiv kirurgi og tumorer i Århus Avanceret retina diagnostik i Århus Udlandsophold (Moorfields London, Øjenhospital i Gøteborg mm.) Dette fokuserede ophold arrangeres efter aftale med vejlederen på den ansættende afdeling og efter aftale med modtagende afdeling. Opholdet foreslås placeret i anden del af ansættelsen på den højt specialiserede enhed. 14

15 HSE 1 Århus/Øjenlægepraksis, 1. del OFTALMOLOGI Kompetencekrav/mål Konkretisering af mål Læringsstrategi Evalueringsstrategi Kunne varetage lidelser i Kunne varetage infektiøse, inflammatorisk og degenerative øjenomgivelser lidelser Wet-lab Litteraturstudium Procedureliste Kunne varetage lidelser i cornea Kunne varetage infektiøse (viral, bakteriel, svampe, paracitære), inflammatoriske, allergiske, degenerative, tumorer samt traumer. Kunne firetage diagnostisk prøvetagning fra cornea. Kunne foretage optisk og ultralyds pachymetri. Fjerne corneale fremmedlegemer. Litteraturstudium Kunne redegøre for kirurgisk behandling af cornealidelser Kunne redegøre for corneatransplantation og operation for astigmatisme med komplikationer Litteraturstudium Kunne varetage lidelser i øjets linse og linseapparat Kunne diagnosticere katarakt hos børn og forberede relevant behandling. Herunder congenit katarakt, subluxeret linse og traumatisk katarakt. Have assisteret ved flere operationer. Litteraturstudium

16 Kunne redegøre for kirurgisk behandling af lidelser i øjets linse og linseapparat Kunne redegøre for forskellige former for cataractextraction og tilhørende komplikationer Litteraturstudium Kunne redegøre for operation for cataract Indikation, behandling og komplikationer Wet-lab Procedureliste Logbogsoptegnelser Kunne redegøre for kirurgisk behandling af forskellige typer af glaucom inklusive komplikationer Kendskab til YAG iridotomi, trabekulotomi, trabekulektomi og iridoplastik Wet-lab Litteraturstudium Procedureliste Logbogsoptegnelser Kunne behandle læsioner med og uden fremmedlegemer I cornea I conjunctiva Hyphæma Wet-lab Kunne redegøre for operationer for okulære traumer og henvise i relevante tilfælde Som anført Wet-lab Procedureliste Logbogsoptegnelser

17 Kunne redegøre for almene optiske principper inklusiv refraktion, refleksion, difraktion og aberation Som anført Speciale specifikt kursus i optik og refraktion Kunne varetage refraktionsanomalier Myopi, hypermetropi, astigmatisme og presbyopi Fokuseret klinisk ophold i speciallægepraksis Kunne redegøre for kirurgisk og optisk behandling af refraktionsanomalier Briller, kontaktlinser og kirurgi Speciale specifikt kursus i optik og refraktion Vejledesamtale Kunne redegøre for synsfysiologi og anatomi Kunne redegøre for normal synsudvikling Kunne redegøre for patologisk synsudvikling hos børn og voksne Speciale specifikt kursus i okulær fysiologi Kunne redegøre for Oculære farmakologiske principper Kendskab til okulær farmakologi for de vanligt brugte præparater Special specifikt kursus i farmakologi

18 Kunne varetage arteritis temporalis Som anført Kunne aktivt deltage i det tværfaglige kliniske samarbejde som kan etableres for den enkelte patient. Fokuseret ophold i mindst et af følgende tilgrænsende specialer: plastikkirurgi, øre-næse-hals sygdomme, kæbekirurgi eller pædiatri, medicinsk allergologi, medicinsk rheumatologi, medicinsk endokrinologi, medicinsk infektionssygdomme eller klinisk immunologi, klinisk genetik, klinisk mikrobiologi eller neurologi, neurokirurgi, neurofysiologi og neuroradiologi. Audit af arbejdspraksis Kunne anvende reglerne for erhvervsbetingede synskrav I trafikken, alle kørekortskrav og krav i transporterhverv Vejlede patienter i, hvor oplysninger om synskrav til et erhverv kan findes Specialespecifikt kursus i socialoftalmologi Kunne kritisk vurdere videnskabelig litteratur, lærebøger og foredrag og uddrage essensen heraf. Kunne foretage en litteratursøgning Kunne redegøre for og anvende den basale medicinske statistik. Tværfagligt forskningstræningskursus

19 Kunne angive nationale og internationale deklarationer vedr. lægefaglig virksomhed. Den Hippokratiske Ed Det danske lægeløfte Geneve deklarationen International Code of Medical Ethics Tokyo deklarationen Hawaii deklarationen Recommendations on the plights of sick and dying Sydney deklaration, Statement of Death Helsinki deklarationen Rekommandationer fra Den centrale Videnskabsetiske Komité Se også lægeforeningens hjemmeside (dadl.dk) Vejlædersamtale

20 HSE 2 - Århus/Øjenlægepraksis, 2. del OFTALMOLOGI Kompetencekrav/mål Konkretisering af mål Læringsstrategi Evalueringsstrategi Kunne udføre avancerede oftalmologiske undersøgelser Litteratur studier Herunder: Undersøgelse af syn, øjne og øjenomgivelser Visus undersøgelse af personer uden sprog Neurooftalmologisk undersøgelse Ortoptisk undersøgelse Spaltelampe- og fundusfotografering Fluoresceinangiografi Ultralydsbiomikroskopi Mørke adaptation Papiltomografi, computerstyrel perimetri, retinal tomografi, udvidet farvesynstest Fokuseret klinisk ophold i speciallægeklinik Logbog Audit af arbejdspraksis Kunne udføre almindelige oftalmologiske procedurer Herunder: Biopsi fra ydre øjenomgivelser og conjunctiva Sondering af tåreveje Forreste kammer punktur Vitreous tap Biopsi af arterie temporalis Litteratur studier Fokuseret klinisk ophold i speciallægeklinik Logbog Audit af arbejdspraksis

Hoveduddannelse Oftalmologi Region Nord

Hoveduddannelse Oftalmologi Region Nord Hoveduddannelse Oftalmologi Region Nord 1. Indledning Oftalmologi er det lægelige speciale, som beskæftiger sig medicinsk og kirurgisk med sygdomme i øjne og synsbaner herunder bestemmelse af brille- og

Læs mere

Øjenafdelingen, Århus Universitetshospital. Uddannelsesplan. for Hoveduddannelsesstilling

Øjenafdelingen, Århus Universitetshospital. Uddannelsesplan. for Hoveduddannelsesstilling Øjenafdelingen, Århus Universitetshospital Uddannelsesplan for Hoveduddannelsesstilling 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Præsentation af øjenafdelingen, Århus Sygehus 5 3. Uddannelsesforløbet 9

Læs mere

Specialevejledning for oftalmologi

Specialevejledning for oftalmologi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for oftalmologi Specialebeskrivelse Oftalmologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering

Læs mere

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets 24. januar 2014 Specialevejledning for oftalmologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Øjenafdelingen, Århus Universitetshospital. Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling

Øjenafdelingen, Århus Universitetshospital. Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling Øjenafdelingen, Århus Universitetshospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Præsentation af øjenafdelingen, Århus Sygehus 5 3. Uddannelsesforløbet 9

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH)

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH) Uddannelse og Autorisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Bestyrelse/Board: Århus, den 24. september 2011 Svar fra: Dansk Oftalmologisk Selskab Vedr.: Dimensionering af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt.

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. Uddannelsesprram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. 1 Præsentation af Parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralsygehus Afdelingens organisation:

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende Beskrivelse af klinisk uddannelses sted for sygeplejestuderende på Øjenafdelingen Roskilde Sygehus December 2014 Indhold Præsentation af klinisk uddannelsessted... 3 Organisation og ledelsen i Øjenafdelingen...

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 1 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi Uddannelsesprram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi Kirurgisk Afdeling Ringkjøbing Amt Kirurgisk Klinik Herning Sygehus Revideret 01.02.2004 1 1. Indledning Specialet kirurgi omfatter undersøgelse,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i:

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Uddannelsesprram Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Peqqinnissaqarfik Peqqissaaveqarfinnik Aqutsivik Sundhedsvæsenet Kystledelsen

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi. Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus. Revideret 01.02.2004

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi. Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus. Revideret 01.02.2004 Uddannelsesprram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus Revideret 01.02.2004 1 1. Indledning Specialet kirurgi omfatter undersøgelse, behandling kontrol af

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Anbefalinger vedrørende refraktionskirurgi

Anbefalinger vedrørende refraktionskirurgi Anbefalinger vedrørende refraktionskirurgi Dansk Oftalmologisk Selskab Dansk Oftalmologisk Selskab nedsatte 11. oktober 2007 et udvalg med følgende opgaver: 1. At beskrive afgrænsningen af refraktionskirurgi

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

Hoveduddannelse i dermato-venerologi

Hoveduddannelse i dermato-venerologi September 2013 Hoveduddannelse i dermato-venerologi Dansk Dermatologisk Selskabs Uddannelsesudvalg Anne Braae Olesen (Formand, Aarhus Universitetshospital) Hanne Fogh (Bispebjerg Hospital) Anne Danielsen

Læs mere

2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger

2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger 2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger Dette kapitel vil trække nogle hovedlinjer op fra de vurderinger og forslag, som Speciallægekommissionen fremlægger i denne betænkning. Kapitlet indeholder

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres?

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres? Årehinde Retinalt pigmentepitel (RPE) Sanseceller (Neuroretina) Glaslegeme Nethinden består af neuroretina og det retinale pigmentepitel (RPE) 1 Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Stillings- og personprofil Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Aalborg Universitetshospital Januar 2015 Opdragsgiver Aalborg Universitetshospital, Klinik Hoved-Orto Adresse Aalborg

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet

Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet og forbedre synet hos patienter med AMD Et nyt mini-teleskop kan nu indopereres i øjet som ved en grå stær operation og forstørre nethindebilledet på et område

Læs mere

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne Amager Generalforsamling Onsdag den 22. april kl. 18.00 Postkassen Amager Landevej 71 2770 Kastrup Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Per Møller Behandlingssted:

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Pia Georg Jensen Behandlingssted:

Læs mere

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri DPS, VUU, marts 2008. Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri Læringsmetode og evalueringsstrategi er forslag. Der skal kun underskrift på hovedkompetence, men i nogle tilfælde kan det pga blokkens

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelse i dermato-venerologi

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelse i dermato-venerologi 1 Uddannelsesprogram for Hoveduddannelse i dermato-venerologi 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme samt seksuelt

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I NEUROKIRURGI. ved

UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I NEUROKIRURGI. ved UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I NEUROKIRURGI ved Neurokirurgisk Afdeling U, OUH Neurokirurgisk Afdeling NK, Århus Sygehus Indholdsfortegnelse 1 INDHOLD INDLEDNING 2 PRÆSENTATION AF UDDANNELSESFORLØBET

Læs mere

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Århus Sygehus Afdeling Geriatrisk Afdeling Dato for besøg

Læs mere

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr.

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr. PORTEFØLJE for Speciallægeuddannelsen i intern medicin: endokrinologi Dansk Endokrinologisk Selskab Juli 2007 Portefølje for (navn): _ 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab til: At fungere som

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 9. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt onsdag den 3. december 2014

TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 9. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt onsdag den 3. december 2014 TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 9. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt onsdag den 3. december 2014 i faglig voldgiftssag, 2014.0107 Yngre Læger for speciallæge (advokat Jacob Goldschmidt)

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Rolf Holving Nielsen Behandlingssted:

Læs mere

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES FORLØB 6 GLOSTRUP, GLOSTRUP M (MED), FREDERIKSBERG, RIGSHOSPITALET, GLOSTRUP UDDANNELSESPROGRAM INTERN MEDICIN: REUMATOLOGI Februar 2014 1 1. INTRODUKTION Kære uddannelsessøgende. Tillykke med din uddannelsesstilling

Læs mere

Fakta om speciallægeuddannelsen

Fakta om speciallægeuddannelsen Fakta om speciallægeuddannelsen Dette hæfte er et forsøg på at hjælpe dig til at overskue din speciallægeuddannelse fra cand.med. til speciallæge. Lægefaget er om noget et fag, hvor der praktiseres livslang

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

Øjenhelsetjeneste til udviklingshæmmede oversigt og anbefalinger

Øjenhelsetjeneste til udviklingshæmmede oversigt og anbefalinger Øjenhelsetjeneste til udviklingshæmmede oversigt og anbefalinger Af Mette Warburg og Ruth Riise Videncenter for Synshandicap 1 Øjenhelsetjeneste til udviklingshæmmede oversigt og anbefalinger Af Mette

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Øjenambulatoriet Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Næstved Sygehus Øjenhuset, - afdeling grå stær19 - grå stær Sengeafdeling Hvad er grå stær? Hornhinde Regnbuehinde Syns nerven Den gule

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES FORLØB 3 FREDERIKSBERG, GENTOFTE F (MED), HILLERØD, BISPEBJERG IDRÆT, FREDERIKSBERG UDDANNELSESPROGRAM INTERN MEDICIN: REUMATOLOGI Februar 2014 1 1. INTRODUKTION Kære uddannelsessøgende. Tillykke med din

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst For stillingen Radiologisk Afdeling, Holbæk Sygehus og Radiologisk Klinik, Rigshospitalet Hoveduddannelseslæge: Stillingsnummer:

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Side 6: Hvordan ser dit amt ud? Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Psykiatrien i Storstrøms Amt modtager patienter fra hele Storstrøms Amt, der har ca. 260.000 indbyggere. Voksenpsykiatrien

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013 for akutmodtagelser 5. Februar 2013 1 Fysiske rammer og funktioner UDE Adskilt indgang for ambulancer og gående Forløb konvergerer i reception / triage Klar adskilt triage for ambulancer og gående Direkte

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002148 Afdelingsnavn Patologisk Institut Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato 14-01-2014

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære.

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære. FAGBESKRIVELSE SOMATISK SYGDOMSLÆRE Fagbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi, BEK nr. 832 af 13/08/2008. Der opnås størst sammenhæng

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

DANSK NEUROLOGISK SELSKAB

DANSK NEUROLOGISK SELSKAB DANSK NEUROLOGISK SELSKAB DANISH NEUROLOGICAL SOCIETY København d. 6. juni 2008 Introduktion til neurologien Neurologi er et speciale der gennemgår en meget hurtig udvikling. Specialet er dog samtidig

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere