Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt."

Transkript

1 Uddannelsesprram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. 1

2 Præsentation af Parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralsygehus Afdelingens organisation: Afdelingen er normeret med 1 ledende overlæge, 4 overlæger (3 med vagt), 1 afdelingslæge, 2 1. reservelæger 8 (9) reservelæger. Bagvagtslaget består af 3 overlæger, 1 afdelingslæge 2 1. reservelæger med vagt udenfor tjenestested. Der er pt. 8 reservelæger: 3 i turnusstilling, 2 i blokstilling til almen medicin, 2 i introduktionsstilling 1 i gyn.-blok stilling. I forbindelse med den nye uddannelsesreform vil ovennævnte yngre læge organisation evt. ændres lidt. Silkeborg Centralsygehus har et optageområde på ca , er normeret til 229 senge, heraf 38 senge til Parenkymkirurgisk afdeling. Tillige betjenes Skanderborg Sundhedscenter (Ambulatorium x 1 ugentligt). Der er årligt ca udskrivelser ambulant besøg, der foretages indgreb pr. år, inkl. endoskopier. Interne funktionsområder: Afdelingen er delt i 2 sengeafsnit samt et dagafsnit, som modtager pt. til sammedagskirurgi. Børn under 2 år opereres ikke på SC. Herudover er der operationsafdelingen, endoskopiafsnit samt ambulatorium. Parenkymkirurgisk afdeling behandler kirurgisk gastrointestinale patienter (typisk ingvinalhernier/ventral hernier/laparoskopisk kolecystektomi/kolonkirurgi mm.), endoskopier (gastro-, sigmo-, koloskopier, diagnostisk terapeutisk) abdomen pendens mammareduktionsplastikker. Foruden ovennævnte typisk elektive funktioner, modtager afdelingen uselekterede akutte parenkymkirurgiske patienter. Kirurgiske tilsyn på Medicinsk afdeling varetages af bagvagten. 2

3 Indledning: Den nye speciallægeuddannelse er implementeret for introduktionssstillinger i de kirurgiske specialer gælder, at efter 12 måneder skal de r, som er beskrevet i målbeskrivelsen fra Sundhedsstyrelsen, være opnåede, således at man er kvalificeret til at få hoveduddannelsesstilling inden for et af de kirurgiske specialer. I målbeskrivelse for fælleskirurgisk introduktionsuddannelse er beskrevet de 7 områder, formålet med introduktionsuddannelsen er jo at forberede lægen til det fremtidige specialevalg sikre kirurgisk egnethed. Uddannelsesforløbet: Der henvises til afdelingspræsentationen (side 2) af parenkymkirurgisk afdeling, Silkeborg Centralsygehus. For den kirurgiske introduktionsstilling er der jo kun ét ansættelsessted, således at alle r opnås på PA, SC, samt ved kurser. Der vil blive afholdt færdighedskurser til indøvelse af basal kirurgisk teknik i færdighedslaboratorium, der tilstræbes ligeledes arrangeret færdighedskurser af 2-4 dages varighed i såvel åben som laparoskopisk kirurgi, arrangeret formentlig på kirurgisk øvelseslaboratorium i Skejby. Kompetenceudvikling: I det følgende er de 7 områder beskrevet. En ekstra kolonne er sat af til underskrift fra kompetent læge (vejleder, tutor, overlæge) for hvert opnået. 3

4 Medicinsk ekspert: Kliniske problemstillinger: Modtage, undersøge vurdere kirurgiske patienter Skrive en struktureret journal, stille en tentativ diagnose tilrettelægge et undersøgelsesprram baseret på diagnosen. Ordinere, tolke handle på almindelige biokemiske, billeddiagnostiske klinisk fysioliske undersøgelser. Diagnosticere behandle almindelige post-operative komplikationer som fx blødning i hudrande overfladisk infektion. Diagnosticere, behandle /eller visitere post-operative komplikationer som fx lungeatelektase, dyb venetrombose lungeemboli Diagnosticere initialt behandle patient i shock samt visitere til relevant behandler. Skelne mellem forskellige former for sår. Audit af journaler. Audit af journaler. Audit af journaler. /eller Audit af journaler. Behandle simple postoperative sår med kirurgisk drænage forbindsskiftning. 4

5 Navngive de almindeligste kirurgiske instrumenter beskrive funktionen af dem. Hensigtsmæssigt vælge kirurgiske instrumenter til en given situation kunne anvende dem. Hensigtsmæssigt vælge ligatur- suturmateriale ved operationer. Udføre hæmostase Suturere væv hud. Redegøre for principper sikkerhedsregler ved elincision elkoagulation. Foretage elincision elkoagulation, herunder kunne vurdere, hvornår det er hensigtsmæssigt at anvende dem. færdighedskursus Færdighedskursus Færdighedskursus Færdighedskursus Selvstudier. Kirurgiske færdigheder procedurer. Godkendt kursus Godkendt kursus Godkendt kursus. Godkendt kursus vejledersamtale. 5

6 Kommunikator: Forelægge mundtlig el. skriftlig problemstilling vedrørende en patient til kolleger eller andet sundhedspersonale, på en sådan måde, at det kan danne baggrund for beslutning Kommunikere med sundhedsarbejdere på en sådan måde, at medarbejdernes roller er afgrænsede informationen til disse er afpasset ansvar således at der gives enslydende meddelelser til patienter pårørende Informere patienter pårørende om kirurgiske procedurer ( inkl. invasive undersøgelser), herunder om forventelig effekt, normale per- postoperative forløb, bivirkninger, komplikationer risici på et nivaeu i en detaljeringsgrad som er tilpasset den enkelte patient sikre forståelsen af informationen. Informere patienter om klagerettigheder, klageveje klagemuligheder. Situationstilpasset informere om dødsfald, herunder om regler for obduktion organdonation. Opgave bedømmelse af opgave /eller 360-graders /eller 360-graders Samarbejder: Samarbejde med kolleger andet sundhedspersonale, herunder kunne søge råd hos kolleger andre i eller uden for organisationen 360-graders komptence 6

7 Leder/administrator: Redegøre for lovgivningen i lægevirksomhed inkluderende kirurgisk virksomhed. Anvende relevante administrative regler love i egen arbejdspraksis. Kursus vejledersamtale Godkendt kursus. Audit af journaler. Sundhedsfremmer: Rådgive om tiltag, der kan forebygge/forbedre en given patients tilstand Anvende reglerne for anmeldelse af bivirkninger, venera infektiøse sygdomme. Anvende sociallovgivning sociale hjælpeforanstaltninger i den enkelte patients tilfælde eller Opgave eller Opgave eller Bedømmelse af opgave. eller Bedømmelse af opgave. 7

8 Akademiker: Foretage litteratursøgning Opgave Bedømmelse af opgave Kritisk vurdere videnskabelig litteratur lærebøger, herunder uddrage essensen heraf Opgave Bedømmelse af opgave Identificere, formidle argumentere et videnskabeligt budskab til kolleger andet personale. Opgave Bedømmelse af opgave. Professionel: Etablere, fastholde afslutte en lægefaglig relation til patienter pårørende Varetage etiske spørgsmål i klinisk praksis, såsom videregivelse af oplysninger, indhentning af informeret samtykke, overholdelse af tavshedspligt. Udvise professionel personlig interpersonel adfærd Handle i balance mellem faglige personlige roller, herunder kunne administrere egne ressourcer. Erkende egne personlige, faglige etiske grænser. Udviser praktiske kirurgiske evner svarende til introduktionslægeniveau. Selvstudier /eller 360-graders Observation i /eller 360-graders 360-graders vejledersamtale. vejledersamtale. 360 graders 8

9 Kurser: Generelle tværfaglige kurser: De tværfaglige kurser sikrer minimumsr inden for kommunikation, pædagik, ledelse, administration samarbejde. De tværfaglige kurser er inddelt i: kursus i kommunikation. Varighed 1 uge, tidsmæssig placeret i turnusuddannelsen. kursus i pædagik: ( kursus i læring/kursus i vejledning). Samlet varighed 1 uger, tidsmæssigt placeret under turnusuddannelse ( 2 dage) introduktionsuddannelsen ( 3 dage). Kursus i ledelse, administration samarbejde. Varighed 2 uger. Inddelt i 2 moduler, hvor modul 1 tidsmæssigt er placeret i introduktionsuddannelsen ( 2 dage) modul 2 ( 4 dage) er placeret i hoveduddannelsen. Færdigheds kurser: Indøvelse af basale kirurgiske færdigheder ( incision, dissektion, ligering, suturering, anastomoser, simple hudplastikker m.v. ) på regionalt baserede kurser ( 3 x 1 dag) i færdighedslaboratorium. 9

10 Læringsstrategi: moderne forstand er en form for reflekterende læring, der ikke bygger på en adskillelse mellem læring anvendelse af det lærte. Den foregår gennem deltagelse i et praksisfællesskab: I afdelingen, skadestuen, operationsgangen, ambulatorium m.v. Den medfører gensidige forpligtelser for mester lærling foregår over en længere periode. Karakteristisk er, at den lærende udfører opgaver på øvre grænse af sit midlertidige niveau, initialt relativt simple opgaver, men med stigende sværhedsgrad afhængig af den uddannelsessøgendes forudsætninger. Mesterlære er således mere end imitation af en mere erfaren kollegas holdninger handlinger. Selvstudier: Er en situation, hvor den uddannelsessøgende ved erkendelse af manglende viden, med eller uden hjælp fra andre, tager initiativ til at definere sine behov for læring, formulere sine læringsmål, identificere ressourcer læringsmetoder hertil, til selv at vurdere resultaterne. Opgave: Er selvstændigt at indsamle data, vurdere syntetisere en problemstilling. Kan f.eks. være i direkte relation til klinisk arbejde el. gennemgang af videnskabelige tidsskrifter, bøger andre kilder som f.eks. internettet. En opgave kan f.eks. gennemføres som en kvalitetssikringsopgave, videnskabeligt projekt, undervisningsopgave, afdelingsundervisning, litteraturopgave, MTV opgave eller anden afgrænset specifik opgave. Kursus: er et kursus, der primært har formålet læring af teoretiske færdigheder. Færdighedskursus: er et kursus, der primært har formålet læring af praktiske færdigheder. Evalueringsstrategi: : En metode, hvor vejleder direkte ser hvordan den uddannelsessøgende læge udfører en færdighed udfra i forvejen opstillede kriterier vurderer dennes færdighedsniveau. Til hjælp for denne vurdering anvendes checkliste/lb.. Audit af journaler:er en struktureret bedømmelse af kvaliteten af patientforløb vurderet ud fra journaler mod i forvejen opstillede kriterier. Til hjælp bruges checkliste/lb. Godkendt kursus: Er en skriftlig udtalelse fra kursusleder at kursisten har opfyldt kursets mål. 10

11 Bedømmelse af opgave: Er en skriftlig udtalelse fra vejleder eller anden kompetent person om kvaliteten af en udført opgave. vejledersamtale: Er en samtale mellem den uddannelsessøgende vejlederen, der omhandler i forvejen definerede områder men som ikke har præg af overhøring evaluering Metoden egner sig til bedømmelse af den uddannelsessøgendes adfærd i systemer, dvs til bedømmelse af brede egenskaber, som evne til at arbejde i forskellige funktioner, samarbejde, kommunikation med systemer ol. Fordelen ved den er, at der samles information ind fra mange personer, som har forskellige funktioner i systemer. Det kan være den administrerende overlæge, den uddannelsesansvarlige overlæge, en læge, der er teamleder, vejleder, afdelingssygeplejerske fra sengeafdeling, operationsgang, skadestue etc., samt andre samarbejdspartnere uden for afdelingen, men af betydning for lægens funktion i systemet. Sådanne kan være samarbejdspartnere fra andre specialer, fx en anæstesilæge, røntgenlæge, fysioterapeut, socialrådgivere ol. Metoden består i, at lægen bedømmes ved brug af rating skala af flere personer, som har mulighed for direkte observation, hvilket giver en betydeligt mere sikker bedømmelse end fx en udtalelse fra en eller to vejledere. Der er således mulighed for en meget alsidig bedømmelse. Rating skalaens yderste trin bliver defineret som højeste laveste kompentence. 11

12 Evaluering af den lægelige videreuddannelse. Den enkelte uddannelsessøgende skal ved afslutning af forløbet selv evaluere sit ophold, både hvad angår uddannelsesproram, herunder uddannelsesplan, samt uddannelsesstedet dets læringsrammer. Der er til dette brug udfærdiget skemaer, som sendes til amtet efter ansættelsen. I forløbet er planlagt mindst 3 samtaler. Med mellemrum besøges de uddannelsesgivende afdelinger af fagets inspektorer, der ved interviews af de uddannelsessøgende giver anvisninger til udvikling ændringer til gavn for uddannelsen. Inspektorerne er udpeget af Dansk Kirurgisk Selskab. Vejledning i den lægelige videreuddannelse. Vejledningen er baseret på samtalesystemet som angivet i Vejledning evaluering i den lægelige videreuddannelse Sundhedsstyrelsen ( Der skal afholdes minimum 3 samtaler i ansættelsestiden med udfyldelse af skema. Din første samtale (forventningssamtalen) med vejlederen/tutor vil blive afholdt: inden for de 2 første uger af ansættelsen. Midtvejssamtalen ( justeringssamtale): ca. 6 mdr. efter ansættelsen. Vil så indeholde nedennævnte: Disposition til personlig rådgivning af karriereplanlægning: Stærke svage sider i det kliniske arbejde Drøftelse af den uddannelsessøgende læges teoretiske kundskaber Interesser/kvalifikationer med henblik på administrative funktioner Kursusdeltagelse Forskningsdeltagelse Samarbejdsrelationer Ambitioner muligheder i relation til specialevalg Slutsamtalen: sidst i ansættelsen Der skal i forløbet foretages mindst én 360 graders Denne bør foregå senest midtvejs i forløbet, så det er muligt at rette op på eventuelle problemer. Endvidere vil der være behov for samtaler med vejleder af kortere varighed ca. 1 gang om måneden, hvor man gennemgår lb checklister. Man vil i fællesskab vurdere, om der er basis for yderligere uddannelse inden for specialet. 12

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Specialet Intern Medicin: Reumatoli...4

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi Sundhedsstyrelsen Dansk Dermatologisk Selskab Januar 2004 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Beskrivelse af specialet 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet og de involverede ansættelsessteder,

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster Uddannelsesprogram for Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi Nykøbing Falster Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Afdelingsbeskrivelse 3. Præsentation af uddannelsesforløbet 4. Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet

Læs mere

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelse i dermato-venerologi

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelse i dermato-venerologi 1 Uddannelsesprogram for Hoveduddannelse i dermato-venerologi 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme samt seksuelt

Læs mere

Indholdsfortegnelse: B. Præsentation af Rigshospitalet a. Præsentation af nefrologisk afdeling b. Præsentation af endokrinologisk klinik

Indholdsfortegnelse: B. Præsentation af Rigshospitalet a. Præsentation af nefrologisk afdeling b. Præsentation af endokrinologisk klinik Indholdsfortegnelse: A. Præsentation af Holbæk Sygehus a. De medicinske afdelinger på Holbæk Sygehus b. Præsentation af nefrologisk afsnit c. Præsentation af de øvrige medicinske afdelinger d. Vagtforhold

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæge i praksis Praksisreservelæge

Uddannelsesprogram for turnuslæge i praksis Praksisreservelæge Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæge i praksis Praksisreservelæge Praksisreservelæge: Tutorpraksis/Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. Turnusuddannelsen.

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen I Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin 1 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Øst Maj 2005, revideret februar 2010 Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i arbejdsmedicin, Region Øst, 1 maj 2005, revideret

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Samfundsmedicin Januar 2004 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning 3 Ansættelsessteder

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i Ortopædisk Kirurgi på Randers Centralsygehus og Aalborg Sygehus

Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i Ortopædisk Kirurgi på Randers Centralsygehus og Aalborg Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i Ortopædisk Kirurgi på Randers Centralsygehus og Aalborg Sygehus Region Nord Forløb Rds-3-2006 Rds-4-2007, Rds-7-2009 og Rds-8-2010 3. jan. 2004 1.1 Indledning Specialet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord:

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Hoveduddannelses-stilling i almen medicin. Region Midtjylland Vest

Uddannelsesprogram for. Hoveduddannelses-stilling i almen medicin. Region Midtjylland Vest Uddannelsesprram for Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Region Midtjylland Vest Regionshospitalet Herning Holstebro Oktober 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet almen medicin

Læs mere

Hoveduddannelses-stilling i almen medicin

Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Uddannelsesprram for Læge Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Region Midtjylland 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet almen medicin 1 b. Uddannelsen i almen medicin 1 c. Uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord 24-04-2008 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Beskrivelse af det e speciale... 3 1.1.1 patientudredning...

Læs mere

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Struktur, retningslinier og ansvarsfordeling Januar 1998 Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Arbejds- og Miljømedicin. Region Nord

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Arbejds- og Miljømedicin. Region Nord Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...1 1. Indledning... 2 1. Beskrivelse af det e speciale... 2 1.1.1 patientudredning...

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Sundhedsstyrelsens retningslinier for de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse

Sundhedsstyrelsens retningslinier for de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse Sundhedsstyrelsens retningslinier for de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse Juli 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Definitioner...4 3. Generelle retningslinier...4 3.1. Formål...4

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Arbejds- og Miljømedicin Region Syd

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Arbejds- og Miljømedicin Region Syd Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Arbejds- og Miljømedicin Region Syd 28. november 2011 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Beskrivelse af det arbejdsmedicinske

Læs mere

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin MÅLBESKRIVELSE FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I ANÆSTESIOLOGI HOVEDUDDANNELSE D A S A I M Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i anæstesiologi Redaktion

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i kirurgi ved Kirurgisk Afdeling Hjørring og Aalborg Sygehus, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling A.

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i kirurgi ved Kirurgisk Afdeling Hjørring og Aalborg Sygehus, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling A. Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i kirurgi ved Kirurgisk Afdeling Hjørring Aalborg Sygehus, Kirurgisk Gastroenterolisk Afdeling A. Specialet kirurgi omfatter undersøgelse, behandling kontrol af sygdomme,

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10

UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10 UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10 Blok 10: Omfatter ansættelse på Anæstesisektor Nordjylland, Aalborg universitetshospital Randers Centralsygehus Programmet er udarbejdet af: Afdelingslæge

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske

Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske speciallægeuddannelse Rigshospitalet og Sygehus Syd Næstved, Region Sjælland Baseret på 2007 målbeskrivelse C:\Documents and Settings\rh13128\Dokumenter\Jette

Læs mere