DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon Fax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65"

Transkript

1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon Fax Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: kl-oem Faktapapir om kultur- og oplevelsesøkonomien 1 Dette papir sætter fokus på det område, der går under betegnelsen kultur- og oplevelsesøkonomi. En økonomi, der er baseret på en stigende efterspørgsel efter oplevelser, og som bygger på den merværdi, kreativiteten skaber både i nye og mere traditionelle produkter og serviceydelser. Kultur- og oplevelsesøkonomien handler således om det sted, hvor de to verdener mødes og skaber en synergi. Kultur- og oplevelsesøkonomien kan afgrænses til følgende brancher (jfr. fodnote 1): Kulturliv Legetø Mode j/ forlystelser Trykte medier Edutainment Kultur- og oplevelsesøkonomien Billedkunst Arkitektur Design Bøger Indholdsproduktion Kulturinstitutioner Teater Musik Film/ video Event Sportsbranchen Radio /tv Erhvervsliv Afgørende for virksomheders og branchers konkurrencedygtighed og dermed landes velfærd og velstand er evnen til at skabe produkter, hvor betalingsvilligheden hos forbrugerne er høj, herunder produkter eller serviceydelser, der rummer kvalitet, følelser, værdier, mening, identitet og æstetik, som forbrugerne er villige til at betale en merpris for. At kultur- og oplevelsesøkonomien er kommet i fokus både herhjemme og i udlandet hænger i høj grad sammen med, at det er et felt, som fylder meget i økonomien. Kulturog oplevelsesøkonomien er dog på mange måder et talmæssigt uopdyrket område. Dette gør økonomien svær at måle, veje og vurdere over tid. Sammenligninger med andre lande vanskeliggøres desuden af, at afgrænsningen af kultur- og oplevelsesøkonomien på nogle områder afviger landene imellem. Opgørelserne nedenfor skal ses i det lys. I Danmark skabte kultur- og oplevelsesøkonomien i 2001 en værditilvækst på små 62 mia. kr., ca. 5,3 % af det samlede BNP i Danmark. Nedenstående boks viser eksempler fra andre lande, der har prioriteret området: 1 Arbejdspapiret er udarbejdet af Sekretariatet for ministerudvalget for Danmark i den globale økonomi. Papirerne er sendt til Globaliseringsrådet som faktuel baggrund for Globaliseringsrådets diskussioner. Globaliseringsrådet kan ikke tages til indtægt for arbejdspapirerne.

2 - 2 - International udvikling i kultur- og oplevelsesøkonomien I Storbritannien udgør området en betydelig del af britisk økonomi (næsten 8 % af BNP). Fra 1997 til 2000 voksede området med gennemsnitligt 10 % om året, mod 2,8 % om året for økonomien generelt. I 2000 stagnerer udviklingen, dog med meget varierende udvikling mellem erhvervene. I Sverige arbejder ca mennesker eller ca. 10 % af arbejdsstyrken i 'upplevelsesindustrin', som samlet står for 9 % af BNP. I USA udgør kultur og underholdning landets største eksportsektor og udgør 7,8 % af BNP. I New Zealand vokser de kreative industrier hurtigere end resten af økonomien og står for 3,1 % af BNP og ca. 3,6 % af beskæftigelsen. Kilde: Regeringen: Danmark i kultur- og oplevelsesøkonomien, sept Anm.: Definitionerne og kategoriseringen af de kreative erhverv varierer mellem landene, og de kan derfor ikke sammenlignes entydigt. I Danmark er kultur- og oplevelsesøkonomien et område som i 2000/2001: Omsatte for ca. 175 mia. kr. årligt, godt 7,3 % af den samlede private omsætning i Danmark. Beskæftigede ca på fuld tid, ca. 12 % af den samlede private fuldtidsbeskæftigelse i Danmark. Eksporterede for over 68 mia. kr. årligt, over 16 % af den samlede eksport fra Danmark. Genererer et forbrug blandt danskerne på 64 mia. kr. årligt af fritidsudstyr, underholdning og rejser, over 10 % af alle danske husholdningers forbrug. Kultur- og oplevelsesøkonomien er et område, der er sammensat af mange delbrancher, der har forskellig tilknytning til og betydning for kultur- og oplevelsesøkonomien. Nedenstående figur viser omfanget af de forskellige dele af kultur og oplevelsesøkonomiens bidrag. Hele tekstil og beklædningsbranchen omsatte i 2001 for ca. 29 mia. kr., eksporterede for 21 mia. kr. og beskæftigede personer på fuld tid, skabte en værditilvækst på ca. 10 mia. kr. og en værditilvækst pr. fuldtidsbeskæftiget på ca kr. Branchen har vigende omsætning i DK, men uændret eksport de seneste år. n omsatte for ca. 48 mia. kr. i 2001, eksporterede for ca. 30 mia. kr., beskæftigede personer og skabte en værditilvækst på 25,2 mia. kr. Indholdsproduktion er ikke opgjort samlet, men virksomheder i erhvervet kan præstere omsætningsstigninger på næsten 150 % pr. år og en værditilvækst pr. medarbejder på over 1 mio. kr. Omsætningen i forbruget af reklame er i alt 24,5 mia. kr. i 2001, hvilket er en stigning på 6 % siden 1998 branchen står for ca. 11,1 mia. kr. af de i alt 24,5 mia. kr. i omsætning. branchen havde i 2001 ca ansatte, hvilket er en stigning på ca. 500 siden 98. Kultur- og oplevelsesøkonomien Mode Billedkunst Musik Bøger Legetøj/ forlystelser Teater Radio/tv Arkitektur Design Trykte medier Film/ video Event Sportsbranchen Edutainment Indholdsproduktion Kulturinstitutioner En række private og andre medfinansieringskilder på de statslige kulturinstitutioner er steget fra 61 mio. kr. i 1998 til 91 mio. kr. i 2002, hvilket er en stigning på over 10 % om året. I 2000 omfattede de danske kulturerhverv: firmaer, 3,8 % af alle danske virksomheder. 80 mia. kr i omsætning, 3,7 % af DK s omsætning. 15,5 mia. kr. i eksport, 2,8 % af DK s eksport. 23 mia. kr. i værditilvækst, 4,3 % af DK s private værditilvækst fuldtidsansatte, 4,6 % af alle i det private. Omsætningen er steget med 10 % fra 1998 til Sports-events skaber en direkte årlig turismeomsætning på mindst 50 mio. kr., en beskæftigelse på over 100 personer på fuld tid, og en værditilvækst på ca. 30 mio. kr.. Undersøgelser har vist, at sportsbegivenheder kan genere en indirekte stigning i turismeomsætningen på 5 % om året, hvilket vil være godt 2 mia. kr. i DK. I 2000 omsatte branchen for sport og fritid 5,4 mia. kr., eksporterede for 650 mio. kr., skabte en værditilvækst på 1 mia.kr. bestod af firmaer og beskæftigede på fuld tid. De største fodbold- og håndboldklubber omsatte i 2001 for ca. 560 mio. kr. Omsætningen i sportsdetailbranchen i Danmark er siden 1995 steget med 38 %. Dette er dobbelt så meget som detailbranchen i alt og en halv gang mere end sportsdetailbranchen i Europa.

3 - 3 - Nøgletal for store delområder i kultur- og oplevelsesøkonomien. mia.kr. Tekstil/ beklæd. Kulturerhverv Omsætning 48 28,8 80 5,4 11,1 Værditilvækst 25, Eksport 30 21,6 15,5 0,7 - Beskæftigede (antal) Note: Indholdsproduktion, event og kulturinstitutioner er ikke medtaget pga. manglende makroøkonomiske data. For afgrænsning af kultur-erhverv se figur ovenfor. På trods af vanskelighederne med præcist at opgøre kultur- og oplevelsesøkonomien peger tallene i retning af en samlet økonomisk aktivitet, der matcher andre store brancher i Danmark. Det er et område, der på flere parametre er større end fx hele bygge- og anlægsindustrien eller hele det danske landbrug og fiskerierhverv. Kultur- og oplevelsesøkonomiens eksport er også stor, fx næsten 50% større end vores samlede landbrugseksport. Kultur- og oplevelsesøkonomien beskæftiger også mange i Danmark. I alt personer på fuld tid, hvilket er mere end dobbelt så mange som i hele den finansielle sektor herhjemme. Og de beskæftigede repræsenterer mange forskellige uddannelsesniveauer. n beskæftiger fx relativt mange med et lavt uddannelsesniveau, og andelen af indvandrere inden for hoteller og restauranter er ca. 3 gange så høj som inden for erhvervslivet generelt 2. Som det fremgår af ovenstående, bidrager kultur- og oplevelsesøkonomiens delområder meget forskelligt til den samlede aktivitet. Det kan dog klart konkluderes, at det er et område med stor betydning for dansk økonomi. Ud over disse opgørelser spiller de kreative kompetencer, der udspringer af kultur- og oplevelsesøkonomien, i sagens natur også en vigtig rolle i værdiskabelsen i det øvrige erhvervsliv. Et bidrag, der dog ikke kan isoleres og måles. Kultur- og oplevelsesøkonomien, der har oplevet store vækstrater op igennem 90`erne, har mistet terræn i begyndelsen af årtusindeskiftet under den generelle økonomiske afmatning 3. Flere faktorer peger på, at kultur- og oplevelsesøkonomien vokser mere end den generelle vækst i højkonjunkturer og mindre i lavkonjunkturer. Men som det også fremgår af ovenstående figur, er der tale om store forskelle imellem de enkelte områder i kultur- og oplevelsesøkonomien. Regeringens politik på området I september 2003 lancerede regeringen publikationen "Danmark i kultur- og oplevelsesøkonomien - 5 nye skridt på vejen", der præsenterede regeringens mål om, at vi i Danmark skal blive endnu bedre til at udnytte synergien mellem kulturliv og Sport 2 Omkostnings- og strukturanalyse af dansk turisme, ØEM, marts 2004 og Danmarks statistik. 3 Regeringen: Danmark i kultur- og oplevelsesøkonomien, sept.2003, Danmarks Statistik..

4 - 4 - erhvervsliv og fremme vækstpotentialet i kultur- og oplevelsesøkonomien.. De 5 nye skridt var: Retningslinier for god ledelse i professionelle sportsklubber Ny strategi for Dansk Design Center med fokus på erhvervsfremme, professionalisering af erhvervet og branding, samt styrket forskning og uddannelse på designområdet herunder større erhvervsrettethed på designuddannelsen. Ny strategi for Dansk Arkitektur Center med fokus på erhvervsfremme og arkitekturens rolle ifm. effektivisering i byggeriet, samt styrket forskning og uddannelse på arkitekturområdet herunder større erhvervsrettethed på arkitekturuddannelsen. Samspil mellem kulturinstitutioner og erhverv gennem øget fradrag for donationer til kulturinstitutioner og vejledninger til hhv. virksomheder og kulturinstitutioner i øget samspil. Professionalisering af sports- og kulturevents i Danmark. Siden har Danmarks Eksportråd igangsat programmet "BornCreative", der skal bidrage til at understøtte små og mellemstore virksomheder inden for kultur- og oplevelsesøkonomien med at blive etableret i udlandet. Af tidligere initiativer, som regeringen har igangsat kan nævnes: Rammer for innovation politisk handlingsplan, der skal styrke turismeerhvervets muligheder for at skabe øget vækst. Øget samarbejde med erhvervslivet er et særligt fokusområde i de kommende resultatkontrakter for de statslige kulturinstitutioner. Etablering af et iværksættermiljø for kulturelle iværksættere. Vedtagelse af EU-resolution om kulturel indholdsproduktion til de nye digitale medier. Adgang til viden og udvikling af kompetencer Gennemførelse af større erhvervsorientering af de kunstneriske uddannelser som led i flerårsaftalen for uddannelserne. Etablering af videregående uddannelser inden for flere aspekter af kultur- og oplevelsesøkonomien på bl.a. Aalborg Universitet, Roskilde Universitetscenter, Syddansk Universitet og på Handelshøjskolen i København samt ved Handelshøjskolecentret Slagelse/Nykøbing F og ved et antal erhvervsakademier landet over. Etablering af Center for Design Forskning. Etablering af computerspilsuddannelse på filmskolen. Uddannelsen er en netværksuddannelse mellem den danske filmskole og universiteterne. Incitamenter for kommerciel produktion Styrkelse af den kommercielle mediesektor gennem medieaftalen. Fx skal DR udlægge 20% af sin produktion til uafhængige producenter. Øget fokus på at styrke samarbejdet om kultureksport ved at skabe øget international opmærksomhed om danske kulturprodukter (Danmarks Eksportråd). Indførelse af skattefradrag for virksomheders indkøb af kunst for at stimulere efterspørgslen og sikre kunstnere egenindtægter samt et inspirerende arbejdsmiljø på virksomhederne. Støtte til gennemførelse af begivenheder i forbindelse med fejringen af 200-året for H.C. Andersens fødsel i Skattemæssig udligning af kunstneres indkomster for at reducere beskatning i perioder med indtæg-

5 ter som følge af salg af kunst

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Februar 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Sammenfatning Danmarks kreative erhverv står stærkt. Dansk design og arkitektur

Læs mere

Vækst via oplevelser

Vækst via oplevelser Vækst via oplevelser - en analyse af Danmark i oplevelsesøkonomien September 2008 Vækst via oplevelser - en analyse af Danmark i oplevelsesøkonomien Erhvervs- og Byggestyrelsen September 2008 Vækst via

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

Kultur- og oplevelsesøkonomi. i Region Nordjylland

Kultur- og oplevelsesøkonomi. i Region Nordjylland Kultur- og oplevelsesøkonomi i Region Nordjylland Indhold Grafisk produktion: akprint Forord 4 Resumé 6 Hvad er oplevelsesøkonomi? 8 Metode 12 Hovedkonklusioner 14 Oplevelsesøkonomien i tal 20 Områdeanalyser

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder.

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Flere vækstvirksomheder 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Maj 2010 Forord Danmark har længe været blandt de rigeste lande

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Hovedrapport Del 1 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse 1. DE KREATIVE

Læs mere

Danmark skal vinde på kreativitet: Perspektiver for dansk uddannelse og forskning i oplevelsesøkonomien

Danmark skal vinde på kreativitet: Perspektiver for dansk uddannelse og forskning i oplevelsesøkonomien ARBEJDSGRUPPEN VEDR. OPLEVELSESØKONOMI Danmark skal vinde på kreativitet: Perspektiver for dansk uddannelse og forskning i oplevelsesøkonomien Rapport til Videnskabsministeriet fra Arbejdsgruppen vedr.

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN

ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN Udarbejdet af Statistisk Kontor og 10. Kontor, Økonomiforvaltningen, januar 2005. KØBENHAVNS KOMMUNE BILAG TIL ERHVERVSPOLITISK STRATEGI 2005-2008 BILAG TIL ERHVERVSPOLITISK STRATEGI

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2014 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-00-2

Læs mere

VÆKST I TURISTERHVERVET

VÆKST I TURISTERHVERVET Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 344 Offentligt Turisterhvervets Samarbejdsforum VÆKST I TURISTERHVERVET 18. JULI 2008 KOLOFON Forfatter: Kunde: Dato: 18. juli 2008 Kontakt: Claus Frelle-Petersen, Martin

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark Succesfulde servicevirksomheder i Danmark Publikationen succesfulde servicevirksomheder i Danmark er udgivet af REG LAB og sponsoreret af Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Innovation, Region

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Rammebetingelser for Københavns kreative brancher - Rapport 2006

Rammebetingelser for Københavns kreative brancher - Rapport 2006 imagine.. Creative Industries Research Rammebetingelser for Københavns kreative brancher - Rapport 2006 Sofie Birch Mathiasen, Christine Fur Poulsen & Mark Lorenzen er udarbejdet i regi af forskningscenteret

Læs mere

PROBLEMET I DANSK TURISME

PROBLEMET I DANSK TURISME Turismenetværket PROBLEMET I DANSK TURISME KONSEKVENSER FOR DANMARK JUNI 2010 KOLOFON Forfattere: Kunde: Claus Frelle-Petersen, Eva R. Sunesen, Eske Stig Hansen og Martin H. Thelle Turismenetværket Dato:

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Vækstvilkår i Danmark

Vækstvilkår i Danmark Vækstvilkår i Danmark Maj 22 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vækstvilkår i Danmark Maj 22 Vækstvilkår i Danmark Maj 22 Oplag: 5 ISBN: Trykt udgave 87-7862-142-9 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-144-5 Omslag:

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020.

Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020. Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af

Læs mere

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder Vækst og produktivitet i danske virksomheder Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv Store højproduktive virksomheder bidrager væsentligt til værdiskabelsen i de private byerhverv, og

Læs mere