VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE"

Transkript

1 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet, men ser man bort fra unge under 25 år og de, der er under uddannelse, viser det sig, at beskæftigelsen for ufaglærte er faldet fra 25 til 26. Igennem de sidste mange år har det generelle billede været, at beskæftigelsen er steget for alle uddannelsesgrupper, især for personer med videregående uddannelse, mens beskæftigelsen for ufaglærte personer har været støt faldende, således et fald på 17. personer fra Fra 25 til 26 er der imidlertid sket et skift. Der er for det første set en markant stigning i beskæftigelsen samlet set, men faktisk er beskæftigelsen for ufaglærte også steget med 9.7 personer, svarende til 1,3 pct. Selvom det umiddelbart ser ud som om, at den gunstige udvikling i beskæftigelsen har gavnet bredt på arbejdsmarkedet, viser det sig alligevel, at det primært er personer med videregående uddannelser, der har fået gavn af udviklingen. For de ufaglærte er billedet imidlertid noget mere tvetydigt. Beskæftigelsesfremgangen fra 25 til 26 for ufaglærte går fra at udgøre knap 9.7 personer til ca. 2.7 personer, når personer under uddannelse bliver fjernet fra opgørelsen. De unge ufaglærte under 25 år, som ikke er under uddannelse, har en fremgang i beskæftigelsen på knap 5.3 personer, hvilket betyder, at ufaglærte, som ikke er under uddannelse, og som er over 25 år, har oplevet en beskæftigelsestilbagegang på knap 2.6 personer. En udvikling, som desværre er forventelig og i overensstemmelse med forudsigelsen fra AErådets rapport Økonomiske Tendenser 27, som forudser, at efterspørgslen efter ufaglært arbejdskraft vil falde frem til 215. En udvikling, der kræver markante løft i uddannelsesniveauet, hvis ikke vi skal løbe ind i store ubalancer. Derfor vil det også være ønskeligt, at flere af de ufaglærte unge under 25 år, som har fundet beskæftigelse, i stedet var påbegyndt en P:\GS\oktober 27\Beskaftigelsesudv-5-6-kjp.doc

2 2 VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE UNDER UDDANNELSE Igennem de sidste mange år har det generelle billede været, at beskæftigelsen er steget for alle uddannelsesgrupper, især for personer med en videregående uddannelse, mens beskæftigelsen for ufaglærte personer har været støt faldende, et fald på 17. fra Fra 25 til 26 er der imidlertid sket et skift. Der er for det første set en markant stigning i beskæftigelsen samlet set, men faktisk er beskæftigelsen for ufaglærte også steget med 9.7 personer svarende til 1,3 pct. Den positive udvikling i beskæftigelsen fra 25 til 26 er fordelt bredt på det danske arbejdsmarked. Fordeles beskæftigelsesfremgangen på uddannelsesbaggrund, ses det således, at ikke alene faglærte personer og personer med en videregående uddannelse har mærket til fremgangen, men også de ufaglærte har fået del i den gunstige udvikling, jf. figur 1. Samlet set betyder det, at der er sket en fremgang i beskæftigelsen fra 25 til 26 på knap 9.7 ufaglærte personer svarende til 1,3 pct. Figur 1. Udviklingen i beskæftigelsen fra 25 til 26 fordelt på uddannelsesbaggrund Ufaglærte Ungdomsudd. Faglærte Videregående udd Anm.: Ufaglærte dækker over grundskole som højeste fuldførte uddannelse samt uoplyst Kilde: Danmarks Statistik, RAS-statistikken. Hvis man imidlertid ser nærmere på de ufaglærte, ser man, at fremgangen stort set alene har været for gruppen af unge under 25 år, mens de mere

3 3 etablerede grupper på arbejdsmarkedet har oplevet en tilbagegang i beskæftigelsen. Det fremgår af figur 2. Figuren viser, at der sammenlagt for unge under 25 år har været en stigning i beskæftigelsen på godt 12.7 personer, mens der for ufaglærte over 25 år tilsammen har været et fald i beskæftigelsen på knap 3.1 personer. Figur 2. Udviklingen i beskæftigelsen for ufaglærte fra 25 til 26 fordelt på alder I alt under 19 år 2-24 år år 3-34 år år 4-44 år år 5-54 år år 6-64 år år 67+ år Anm.: Ufaglærte dækker over grundskole, som højeste fuldførte uddannelse samt uoplyst Kilde: Danmarks Statistik, RAS-statistikken. Stor fremgang indenfor handel Fordeles udviklingen i de ufaglærtes beskæftigelse for hhv. de unge under 25 år og resten under ét på brancher, ses det, at det især er indenfor detailhandel, Bygge og anlæg, Forretningsservice og Hoteller og restauranter, den største fremgang har været. Det fremgår af figur 3. Detailhandel alene udgør godt 7.2 personer ud af beskæftigelsesstigningen for de ufaglærte på knap 9.7 personer.

4 4 Figur 3. Udviklingen i de ufaglærtes beskæftigelse fra 25 til 26 fordelt på alder og udvalgte brancher med vækst i beskæftigelsen Detailhandel Bygge og anlæg Forretningsservice Hoteller og restauranter Autohandel mv. Post og tele Engroshandel Finansiering og forsikring Udlejning og ejd.formidling Foreninger, kultur og renovation -2 Under 25 år Over 25 år Anm.: Ufaglærte dækker over grundskole som højeste fuldførte uddannelse samt uoplyst Kilde: Danmarks Statistik, RAS-statistikken. At beskæftigelsen er steget meget indenfor disse fire brancher, gælder både for alle aldersgrupper under ét, men også når der ses isoleret på unge under 25 år. Indenfor detailhandel udgør stigningen i beskæftigelsen for de unge godt 6.6 ud af en samlet stigning på godt 7.2. Det svarer til, at de unge står for godt 92 pct. af stigningen i beskæftigelsen indenfor netop denne branche. Mange under uddannelse arbejder I RAS-beskæftigelsen optræder imidlertid alle former for lønmodtagere, såfremt der er registreret en årlig indkomst på mindst 92 kr. (i 25), og personen er beskæftiget ultimo november. Det har den betydning, at også fritidsjob efter skole/studie er medtaget. En stor del af de under 25-årige er under uddannelse ud over at være beskæftigede. Markeres de, der er under uddannelse i opgørelsen, viser det sig således, at udviklingen i beskæftigelsen falder markant for ufaglærte, når der alene ses på ufaglærte, som ikke er i gang med en Stigningen i beskæftigelsen for de under 25-årige går fra at udgøre næsten 9.7 til at udgøre

5 5 godt 2.7. Det fremgår af figur 4. De øvrige grupper er ikke i samme grad påvirket af ændringen. Figur 4. Udviklingen i beskæftigelsen fra 25 til 26 fordelt på uddannelsesbaggrund, og hvorvidt de beskæftigede er under uddannelse eller ej Ufaglærte Ungdomsudd. Faglærte Videregående udd Ikke under uddannelse Under uddannelse Anm.: Ufaglærte dækker over grundskole som højeste fuldførte uddannelse samt uoplyst Kilde: Danmarks Statistik, IDA samt egne beregninger. Ses der alene på unge under 25 år, ændres billedet også meget. Der er fortsat tale om en stigning i beskæftigelsen for ufaglærte. Stigningen bliver imidlertid mere end halveret fra godt 12.7 personer til knap 53 personer, hvilket fremgår af figur 5.

6 6 Figur 5. Udviklingen i beskæftigelsen for unge under 25 år fra 25 til 26 fordelt på uddannelsesbaggrund, og hvorvidt de er under uddannelse eller ej Ufaglærte Ungdomsudd. Faglærte Videregående udd. -3 Ikke under uddannelse Under uddannelse Anm1: Ufaglærte dækker over grundskole som højeste fuldførte uddannelse samt uoplyst Anm2:, der er under uddannelse, er fratrukket i opgørelsen. Kilde: Danmarks Statistik, IDA samt egne beregninger. Analyseres udviklingen i de ufaglærtes beskæftigelse fratrukket de, der er under uddannelse, på brancheniveau, ses der den samme udvikling som i figur 4, om end niveauerne er lavere. Det fremgår af figur 6. Det er de samme tre brancher, der dominerer, dog er der byttet om på rækkefølgen. Det er nu forretningsservice, der har oplevet den største stigning, en stigning, der også har været høj for unge under 25 år. Forretningsservice dækker primært over vikarbranchen, som alene står for knap 27 ud af godt 29, når antallet opgøres for alle aldre og knap 12 ud af knap 13 når antallet opgøres for unge under 25 år.

7 7 Figur 6. Udviklingen i beskæftigelsen for de ufaglærte, der ikke er under uddannelse fra 25 til 26, fordelt på alder og udvalgte brancher med vækst i beskæftigelsen Forretningsservice Bygge og anlæg Detailhandel Hoteller og restauranter Engroshandel Landbrug mm Autohandel mv. Udlejning og ejd.-formidling Under 25 år Over 25 år Post og tele Finansiering og forsikring Anm1: Ufaglærte dækker over grundskole som højeste fuldførte uddannelse samt uoplyst Anm2:, der er under uddannelse, er fratrukket i opgørelsen. Kilde: Danmarks Statistik, IDA samt egne beregninger. Selvom det således umiddelbart ser ud som om, at den gunstige udvikling i beskæftigelsen har gavnet bredt på arbejdsmarkedet, viser det sig alligevel, at det primært er personer med videregående uddannelser, der har fået gavn af udviklingen. Hvad angår ufaglærte, er det kun unge under 25 år, som ikke er under uddannelse, der reelt har haft en fremgang i beskæftigelsen. Det betyder omvendt, at ufaglærte, som ikke er under uddannelse, og som er over 25 år, har oplevet en beskæftigelsestilbagegang. At der er sket et beskæftigelsestilbagegang for ufaglærte over 25 år, er desværre en forventelig udvikling. I AErådets rapport Økonomiske Tendenser 27 kap. 8, beskrives det, hvordan efterspørgslen efter ufaglært arbejdskraft er faldet med knap 17. personer i perioden Ydermere forudsiges det, at efterspørgslen efter ufaglært arbejdskraft vil fortsætte med at falde frem til 215. En udvikling, der kræver, at langt flere unge får en uddannelse, hvis ikke vi skal løbe ind i store ubalancer.

8 8 Derfor ville det også være ønskeligt, at flere af de ufaglærte unge under 25 år, som har fundet beskæftigelse, i stedet var begyndt på en

9 9 Teknisk boks 1. Nationalregnskabet indeholder det officielle beskæftigelsestal. Det er dette tal, der som oftest bliver refereret til, når beskæftigelsesudviklingen diskuteres. Beskæftigelsestallet i nationalregnskabet er imidlertid ikke så detaljeret, hvorfor vi i dette notat anvender RAS-statistikken. Beskæftigelsen opgjort i RAS-statistikken er også et officielt beskæftigelsestal fra Danmarks Statistik. Beskæftigelsen bliver opgjort ultimo november hvert år, hvor bopæl og uddannelsesniveau bliver opgjort den efterfølgende januar. Det er tidspunktet for bopælsopgørelsen, som angiver dateringen af statistikken. Det betyder, at beskæftigelsestallet fra 26 dækker over beskæftigelsessituationen ultimo november 25. Foruden kravet om beskæftigelse ultimo november, er der ydermere et mindstekrav om, at der mindst er registreret 8 timers årlig beskæftigelse til en beregnet mindsteløn. Udviklingen i de to beskæftigelsestal ligger tæt op ad hinanden. Antallet i beskæftigelse vha. Nationalregnskabets opgørelse er noget højere end i RASstatistikken i både 25 og 26. Figur a. Udviklingen i beskæftigelsen opgjort vha. RAS-statistikken og Nationalregnskabet, ,, 3,, 2,9, 2,9, 2,8, 2,7, 2,6, 2,8, 2,7, 2,6, 2,5, 2,5, 2,4, Nationalregnskabet RAS Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger. 2,4,

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Fagforeninger mister fortsat medlemmer

Fagforeninger mister fortsat medlemmer 1. maj 2014 Fagforeninger mister fortsat medlemmer Af Kristian Thor Jakobsen I anledning af arbejderbevægelsens internationale kampdag den 1. maj ser dette notat på udviklingen i andelen af personer, der

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Udbud af og efterspørgsel efter samfundsvidenskabelig og erhvervsøkonomisk arbejdskraft Udarbejdet af DAMVAD for Djøf Indhold 1 INDLEDNING... 1 2 RESUMÉ... 3 3 DEN

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Notat s valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Den 5. juni 1915 blev det danske riges Grundlov ændret således, at det nu var majoriteten af den voksne befolkning, der fik politisk medborgerskab.

Læs mere

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI September 2012 VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Ann B. Poulsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark DENØKONOMI SKEKRI SES BETYDNI NGFOROPSTARTEN AFNYEVÆKSTVI RKSOMHEDER I DANMARK Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark Pernille Gjerløv-Juel og Michael S. Dahl

Læs mere