I N S T R U K S. i sagsbehandling. af ansøgninger om

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I N S T R U K S. i sagsbehandling. af ansøgninger om"

Transkript

1 I N S T R U K S i sagsbehandling af ansøgninger om BOLIGSIKRING I LEJEBOLIGER Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked Box 260, 3900 Nuuk November 2001

2 Indhold 1. Lovhjemmel Boligsikringsåret Ansøgning Oplysninger til brug for afgørelsen Husstandsoplysninger Bolig- og huslejeoplysninger Indkomstoplysninger Behandling af ansøgningen Der ydes boligsikring til Indkomstgrænser Beregning af boligsikringsydelsen Udbetaling Meddelelse til ansøgeren Klageadgang Meddelelse til udlejeren Kontrol af udbetalinger Boligsikringens ophør Tilbagebetaling...12 Bilag Bilag 1: Ansøgningsskema Bilag 2: Beregningstabel for egenandelen samt Beregningsskema Bilag 3: Bevillingsskrivelse Bilag 4: Afslagsskrivelse

3 1. Lovhjemmel Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 34 af 13. september 2001 om grænsebeløb, egenandel og minimums- og maksimumbeløb for boligsikring. 2. Boligsikringsåret Boligsikringsåret følger kalenderåret som løber fra 1. januar til 31. december. 3. Ansøgning Ansøgning om boligsikring i lejeboliger sker ved udfyldning af et ansøgningsskema. Ansøgningsskema vedlagt som bilag 1. Ansøgningsformularet BS 02 kan også rekvireres i Direktoratet. Ansøgningen modtages og behandles i kommunen. Modtagere af boligsikring skal i forbindelse med den årlige regulering indsende fornyet ansøgning. Ved flytning til anden bolig skal der indgives fornyet ansøgning. Hvis der i løbet af boligsikringsåret sker væsentlig og varig nedgang i indkomsten, kan der ansøges om omberegning af boligsikringen. 4. Oplysninger til brug for afgørelsen Ved ansøgning afgiver ansøgeren oplysninger i ansøgningsskemaet. Ansøgningsskemaet modtages i kommunen, vedlagt kopi af lejekontrakten, og evt. kopi af brev vedr. ændringer i huslejen. Hvis der ikke foreligger indkomstoplysninger i kommunens skatteregister kan slutopgørelsen også vedlægges ansøgningen. Under sagens behandling sammenholdes oplysningerne med oplysninger, som kommunen er i besiddelse af. 4.1 Husstandsoplysninger Oplysninger om husstandens sammensætning indhentes i kommunens folkeregister. Opmærksomheden henledes på, at der kan være afvigelser mellem oplysninger i folkeregistret og husstandens sammensætning. Alle med fast bopæl i boligen betragtes som hørende til husstanden. Fast bopæl forstås som det sted (bolig), hvor man rege lmæssigt sover, når man ikke er midlertidigt fraværende på grund af ferie, forretningsrejse, sygdom eller lignende, og hvor man har sine ejendele. Begrebet fast bopæl er identisk med den definition af begrebet, der er anvendt i den gældende bekendtgørelse om folkeregistrering (bekendtgørelse nr. 141 af 24/ om folkeregistrering). Ved fortolkningen af bopælsbegrebet, tages der derfor hensyn til den fortolkning, der er anlagt af begrebet i folkeregistersammenhæng. 4

4 Antallet af personer i husstanden registreres. Personer som ikke er tilmeldt adressen, men som er gift med en i husstanden og derfor har forsørgelsespligten over for en ægtefælle i husstanden, betragtes som hørende til husstanden. Antal børn i boligen registreres. Hvorvidt personer i husstanden har forældremyndigheden overfor børn i husstanden og derfor har forsørgelsespligt overfor børnene eller har gyldig plejetilladelse er afgørende. Eksempel: Hvornår betragtes børn som hørende til husstanden? 1. Børn som ikke er tilmeldt adressen, men som er tilmeldt en anden adresse af midlertidig karakter, grundet skolegang eller lignende betragtes som hørende til husstanden. 2. Børn som er tilmeldt adressen, men hvor der ikke er forældremyndighedsindehavere i husstanden betragtes ikke som hørende til husstanden, medmindre der er gyldig plejetilladelse. 3. Børn anbragt udenfor hjemmet betragtes som hørende til den husstand, hvor der er gyldig plejetilladelse. 4.2 Bolig- og huslejeoplysninger Kopi af lejekontrakten kræves som dokumentation for, at der er tale om lejemål, antal rum i boligen samt huslejestørrelse. Såfremt der er sket ændringer i huslejen siden lejekontrakten blev indgået, kræves dokumentation for den ændrede husleje. Lejemålet skal være indgået skriftligt. Fra skal både offentlige og private lejemål være indgået på en trykt formular, autoriseret af Landsstyret. Huslejen skal være beregnet i henhold til bestemmelser herom i Landstingsforordning nr. 5 af 31. maj 2001 om leje af boliger Den rene husleje og forbrugsudgifter skal være udspecifiseret, idet der kun kan ydes boligsikring til den rene husleje. I private udlejningsboliger må der sondres mellem egentlig husleje og forbrugsudgifter, hvis disse ikke er udspecifiseret. (Beregning af huslejen i private udlejningsboliger er fastsat i Landstingsforordning nr. 5 af 31. maj 2001 om leje af boliger 13). Antallet af beboelsesrum i boligen registreres. Antallet af beboelsesrum må ikke overstige antallet af personer i hustanden med mere end et rum. Hvis boligen er større end det tilladte, kan lejeren søge om dispensation. Dispensation bevilges under forudsætning af, at man har søgt en mindre bolig, der opfylder kravet om boligens størrelse i forhold til antal beboere. Dispensation kan endvidere bevilges, hvis særlige omstændigheder taler derfor, f.eks. til en husstand, hvis børn er anbragt udenfor hjemmet, hvor det skønnes hensigtsmæssigt at bevare børnenes værelser til evt. hjemgivelse. 5

5 Der kan endvidere være andre særlige forhold som taler for, at dispensation bevilges. Det må bero på kommunens skøn i enkelte tilfælde, hvorvidt dispensation skal bevilges. 4.3 Indkomstoplysninger Husstandens samlede skattepligtige indkomst i det nærmest forudgående slutlignede indkomstår indhentes i kommunens skatteregister. Som hovedregel benyttes husstandens samlede skattepligtige indkomst i det nærmest fo r- udgående slutlignede indkomstår. For eksempel benyttes den skattepligtige indkomst for år 2000, som beregningsgrundlag for boligsikringsåret For boligsikringsåret 2003, benyttes den skattepligtige indkomst for år 2001 osv. Hvis der ikke foreligger indkomstoplysninger i kommunens skatteregister og ansøgeren ikke kan dokumentere indkomstoplysninger for det nærmest forudgående slutlignede indkomstår, på grund af tilflytning eller lignende, beregnes boligsikringen på grundlag af den forventede skattepligtige husstandsindkomst i boligsikringsåret. Hvis der i forhold til den skattepligtige indkomst i det forudgående slutlignede indkomstår er sket en væsentlig ændring i husstandens indkomst, beregnes boligsikring på grundlag af den forventede skattepligtige indkomst. Det er tilfælde ved stigning og nedgang i indkomsten. Til brug for fastsættelse af den forventede skattepligtige indkomst benyttes lønsedler eller lignende fra de seneste 3 måneder som dokumentation. Standardfradraget fratrækkes indkomsten. Eksempel 1A: Manglende indkomstoplysninger eller der er sket ændringer i indkomsten Beregning af forventet skattepligtig indkomst. Enlig ansøger Bruttoløn md. 1: kr Bruttoløn md. 2: kr Bruttoløn md. 3: kr I alt kr : 3 = kr ,33 x 12 md.= kr standardfradrag = kr For ventet skattepligtig indkomst kr

6 Eksempel 1B: Manglende indkomstoplysninger eller der er sket ændringer i indkomsten Beregning af forventet skattepligtig indkomst. Samlevende eller ægtepar (husstandsmedlemmer) Ansøger Ægtefælle/samlever I alt Bruttoløn md. 1: kr kr kr Bruttoløn md. 2: kr kr kr Bruttoløn md. 3: kr kr kr Bruttoløn i alt i 3 måneder kr kr kr kr : 3 = kr ,67 x 12 = kr x standardfradrag á kr = - kr Forventet skattepligtig indkomst kr Hvis der i løbet af boligsikringsåret sker væsentlig og varig nedgang i indkomsten, kan boligsikring omberegnes ud fra husstandens aktuelle forventede skattepligtige indkomst, f.eks. ved permanent reduktion af husstandssammensætningen, ved overgang fra lønindtægt til pension eller lignende, på grund af dødsfald, påbegyndelse af længerevarende uddannelse eller skilsmisse. Der skal være tale om varig nedgang i indkomsten, f.eks. arbejdsløshed betragtes ikke som værende varig, hvorfor boligsikring ikke kan omberegnes på grund af arbejdsløshed. Til brug for fastsættelse af den forventede skattepligtige indkomst benyttes ansøgerens bruttoindtægt fra årets start indtil ansøgning om omberegning samt den sidste måneds lø n- seddel, som dokumentation. Eksempel 2A: Omberegning i løbet af boligsikringsåret Beregning af forventet skattepligtig indkomst. Enlig - separation eller samlivsophør Omberegning pr Bruttoløn fra årets start indtil nu kr x 5 mdr. = kr Bruttoløn den sidste måned kr x 7 mdr. = kr Forventet bruttoindkomst kr standardfradrag kr Forventet skattepligtig indkomst kr

7 Eksempel 2B: Omberegning i løbet af boligsikringsåret Beregning af forventet skattepligtig indkomst. Ægtepar / samlevende - hvor den ene overgår til pension Omberegning pr Ansøger Ægtefælle/samlever Ialt Bruttoløn fra årets start indtil nu (kr x 3) = kr (kr x 3) = kr kr Bruttoløn (kr x 9) = kr (kr x 9) = kr kr Forventet bruttoløn kr kr kr Forventet bruttoindkomst kr x standardfradrag á kr kr Forventet skattepligtig indkomst kr Behandling af ansøgningen 5.1 Der ydes boligsikring til Lejere i offentlige og private udlejningsboliger: 1) Lejemål i ejendomme ejet af Hjemmestyret og kommunerne. Det drejer sig om lejemål administreret af kommunerne og A/S INI. 2) Lejemål i ejendomme ejet af private. Det drejer sig om lejemål administreret af private udlejere, f.eks:. - udlejning af private udlejningsboliger - udlejning af privatejede boliger - fremleje af boligstøttehuse - udlejning af selvbyggerhuse - fremleje af andelsboliger Der skal være tale om lejebolig, der er omfattet af Landstingsforordning om leje af boliger og hvor der betales en husleje, som defineret i Landstingsforordning om leje af boliger, som boligsikring kan beregnes i forhold til. 5.2 Indkomstgrænser Husstandens samlede skattepligtige indkomst: < Under kr. for husstande uden børn < Under kr. for husstande med 1 barn < Under kr. for husstande med 2 børn < Under kr. for husstande med 3 børn < Under kr. for husstande med 4 børn < Under kr. for husstande med 5 børn < Under kr. for husstande med 6 eller flere børn 8

8 Maksimumydelse: kr årligt / kr månedligt Minimumydelse: kr årligt / kr. 100 månedligt 5.3 Beregning af boligsikringsydelsen Beregningstabel for egenandelen vedrørende boligsikring i lejeboliger, gældende fra 1. januar 2002" og Beregning af boligsikring for boligsikringsåret 20, under bilag 2 kan benyttes til beregningen, såfremt beregning skal foretages manuelt. Boligsikring ydes til den rene husleje. Det betyder, at udgifter til forbrug, f.eks. el, varme, vand m.m. ikke indgår i beregningen af boligsikringsydelsen. Boligsikringsydelsen beregnes som forskellen mellem huslejen og egenandelen. Egenandelen fastsættes som %-del af huslejen, udfra husstandens samlede indkomst (skattepligtig indkomst eller forventet skattepligtig indkomst) samt antallet af børn i husstanden. Vedr. fastsættelse af egenandelen, se under bilag 2. Når et barn i husstanden fylder 18 år forhøjes egenandelen automatisk fra den 1. i måneden efter det fyldte 18. år. Det betyder, at man ved bevillingstidspunktet tager højde for om der er børn som fylder 18 år i løbet af boligsikringsåret. Når ansøgeren retter henvendelse til kommunen om flere børn i husstanden, enten ved fødsel eller tilflytning, nedsættes egenandelen fra den 1. i måneden efter meddelelse til kommunen. Egenandelen nedsættes dog ikke, hvis der i forvejen er 6 eller flere børn i husstanden. Såfremt boligsikringsydelsen overstiger maksimumydelsen - eller kr årligt / kr månedligt - fastsættes ydelsen svarende til maksimumydelsen. Såfremt boligsikringsydelsen er mindre end minimumydelsen - eller kr årligt / kr. 100 månedligt - bortfalder boligsikringsydelsen. Eksempel 3A: Beregning af boligsikring Husstandsindkomst kr / 3 børn i husstanden / husleje kr årligt Årlig husleje kr Husstandens egenandel (se tabel) 70 % af huslejen (kr x 70%) - kr Difference (årlig boligsikringsydelse) kr Månedlig boligsikringsydelse: kr : 12 = kr ,00 9

9 Eksempel 3B: Beregning af boligsikring Husstandsindkomst kr / 1 barn / husleje kr årligt Årlig husleje kr Husstandens egenandel (se tabel) 88 % af huslejen (kr x 88%) - kr Difference (årlig boligsikringsydelse) kr Månedlig boligsikringsydelse: kr : 12 = kr. 540,00 Eksempel 3C: Beregning af boligsikring Husstandsindkomst kr / ingen børn / husleje kr årligt Årlig husleje kr Husstandens egenandel (se tabel) 94 % af huslejen (kr x 94 %) - kr Difference (årlig boligsikringsydelse) kr Differencen er mindre end minimumsydelsen - eller kr årligt - dermed ingen boligsikringsydelse. Eksempel 3D: Beregning af boligsikring Husstandsindkomst kr / 5 børn / husleje kr årligt Årlig husleje kr Husstandens egenandel (se tabel) 46 % af huslejen (kr x 46 %) - kr Difference (årlig boligsikringsydelse) kr Differencen er større end maksimumsydelsen - eller kr årligt - dermed fastsættes boligsikringsydelsen til kr årligt - eller kr månedligt. 5.4 Udbetaling Boligsikring ydes med virkning fra den 1. i måneden efter ansøgningens indgivelse. Ved indflytning midt i måneden skal boligsikring søges inden indflytningsmånedens start, for at kunne ydes med virkning fra indflytningsdatoen. Boligsikringsydelsen udbetales til udlejeren, som modregner ydelsen i huslejen. 5.5 Meddelelse til ansøgeren Vejledende bevillingsskrivelse kan ses under bilag 3 samt vejledende afslagsskrivelse kan ses under bilag 4. Afgørelse vedrørende boligsikring meddeles skriftligt. Såfremt beregningen er foretaget på baggrund af forventet skattepligtig indkomst, kan afgørelsen ankes. Dette skal fremgå i bevillingsskrivelsen. Såfremt det er tale om omberegning i løbet af boligsikringsåret, kan afgørelsen ankes. Dette skal fremgå i bevillingsskrivelsen. 10

10 Meddelelse om afslag skal indeholde begrundelse og henvisning til den anvendte lovregel og evt. administrativ fastsatte bestemmelse. Meddelelse om afslag skal være ledsaget af en vejledning om klageadgang. Ved tildeling af boligsikring skal ansøgeren gøres opmærksom på pligten til at meddele kommunen, hvis der sker væsentlige ændringer i forudsætningerne for den tildelte boligsikring. 5.6 Klageadgang Kommunens afgørelser i henhold til 3, stk. 2, 5, stk. 2, 10 og 12, stk. 1 i Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001, kan ankes til Det sociale Ankenævn i overensstemmelse med reglerne i landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation. Det drejer sig om de afgørelser, hvor kommunen foretager et individuelt skøn. Hvilke afgørelser kan ankes? 1. Afgørelse i henhold til 3, stk. 2: Afgørelser vedrørende ansøgninger om dispensation fra bestemmelsen om antallet af beboelsesrum ikke må overstige antallet af beboere med mere end én. 2. Afgørelser i henhold til 5, stk. 2: Afgørelser vedrørende beregning på grundlag af den forventede skattepligtige husstandsindkomst i boligsikringsåret. 3. Afgørelser i henhold til 10: Afgørelser vedrørende omberegning på grundlag af den forventede skattepligtige husstandsindkomst i boligsikringsåret. 4. Afgørelser i henhold til 12, stk. 1: Afgørelser om tilbagebetaling af boligsikring Øvrige afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, da der ikke foreligger et skøn, men alene en afgørelse om boligsikring i overensstemmelse med de takster, der er fastsat af Landsstyret. 5.7 Meddelelse til udlejeren Størrelsen af den bevilgede boligsikring samt bevillingsperioden meddeles skriftligt til udlejeren. Hvis der sker ændringer i løbet af boligsikringsåret meddeles dette ligeledes skriftligt. 6. Kontrol af udbetalinger Kommunen kontrollerer de enkelte bevillinger, inden ydelsen betales til udlejeren. Bevillingen samt udbetalingerne skal fremgå i den enkelte sag, og skal kunne tjekkes. 11

11 7. Boligsikringens ophør Boligsikringen ophører, når boligen fraflyttes. Boligsikringen stoppes, hvis en person mod bedre vidende uberettiget modtager boligsikring. Som udgangspunkt stoppes boligsikring pr. 31. december og der indgives fornyet ansøgning til næste boligsikringsår. 8. Tilbagebetaling Når en person har undladt at give oplysninger og derved har fået udbetalt for meget i boligsikring, eller når der iøvrigt mod bedre vidende uberettiget er modtaget boligsikring træffer kommunen beslutning om tilbagebetaling af boligsikring. Meddelelse til lejeren om tilbagebetaling skal være ledsaget af en ankevejledning, da afgørelse om tilbagebetaling kan ankes. Såfremt kommunen træffer beslutning om tilbagebetaling, inddrives beløbet efter reglerne i Lov om rettens pleje i Grønland. 12

12 B I L A G 1

13 Inissiani attartortittakkani ineqarnermut tapiiffigineqarnissamik qinnuteqaat Ansøgning om boligsikring i lejeboliger Kommunimut nassiunneqassaaq Sendes til kommunen Kommunip immersugassaa Udfyldes af kommunen Tiguneqarpoq ulloq / Modt. dato Suliarinnittoq / Sagsbehandler J.nr. 1. Qinnuteqartumik paasissutissat Oplysninger om ansøgeren Ateq / Navn Cpr.nr. Najugaq / Adresse Postnr. Illoqarfik / By Suuneq Aappaqanngitsoq Aappalik Inooqatilik Civilstand Ugift Gift Samlevende Telefon 2. Inoqutigiinni ilaasut pillugit paasissutissat Oplysninger om øvrige medlemmer i husstanden Aappaasup/inooqataasup aqqa / Ægtefællens/samleverens navn Inuit allat - qitornallu aqqi / Øvrige personers - herunder børns navne Inuup normua / Cpr.nr. Inuup normua / Cpr.nr. 3. Inigisaq tapiiffigineqaqqusaq pillugu paasissutissat Oplysninger om boligen der søges boligsikring til B nr. Aqq. aqqa imal. nunaqarfik / Vejnavn eller bygd Illup nr. / Hus nr. Inissiaq nr. / Lejl. nr. Illoqarfik Init najukkat amerlassusaat Attartorneqalerfia By Antal beboelsesrum Lejemålet påbegyndt Nutserfigineqarfia ulloq Qaammammut ineqarnermut akiliut Indflytningsdato Månedlig husleje Kr. Attartornermut isumaqatigiissutip assilinera ilanngunneqassaaq. Kopi af lejekontrakten vedlægges ansøgningen. Namminersortunit attartorneruppat ineqarnermut akiliiutaannaq Hvis det er tale om privat udlejning skal den rene husleje og atuinermullu aningaasartuutit ersarissumik immikkoortinneqarsi- forbrugsudgifter være udspecifiseret. massapput

14 4. Inoqutigiit tamakkiisumik akileraaruteqaataasussatut isertitaat ukiumi Husstandens samlede skattepligtige indkomst vedr. året Inoqutigiit isertitaat akileraaruteqaataasussat inaarutaasumik naatsorsuusiap assilineratigut uppernarsarlugit imaluunniit tamatuminnga paasissutissat kommunip kommunip allaffianit pissarsiaralugit. Uppernarsaatissaqanngippat imaluunniit nuunneq assigisaalluunniit pissutigalugit isertitat pillugit paasissutissat kommunip akileraartarnermi nalunaarsuiffiani pigineqanngippata inoqutigiit akileraaruteqaataasussanik isertikkumaagassatut naatsorsuutigisaat imm. 5-mi nalunaarutigineqassapput. Husstandens skattepligtige indkomst, dokumenteret ved kopi af slutopgørelse eller kommunen indhenter oplysninger herom i den kommunale administration. Såfremt der ikke foreligger dokumentation og der ikke foreligger indkomstoplysninger i kommunens skatteregister på grund af tilflytning eller lignende opgives husstandens forventede skattepligtige indkomst under pkt. 5 Qinnuteqartoq / Ansøgeren Aappaasoq / Ægtefælle 20 Isertitat akileraaruteqaataasussat Skattepligtig indkomst Inooqataasoq / Samleveren Inuit allat - qitornallu / Øvrige personer - herunder børn Inoqutigiit akileraaruteqaataasussatut isertitaat katillugit Husstandens skattepligtige indkomst ialt 5. Inoqutigiit akileraaruteqaataasussanik isertikkumaagassatut naatsorsuutigisaat ukiumi Husstandens forventede skattepligtige indkomst vedrørende året Inoqutigiit isertitaat annertuumik ataavartumillu allanngorsimammata imaluunniit paasissutissat amingaatigineqarnerat pissutigalugu maannakkorpiaq isertitat tunngavigalugit naatsorsuisoqartariaqarpat 20 Akileraaruteqaataasussanik isertikkumaagassatut naatsorsuutigisat Såfremt beregningen må foretages på grundlag af aktuel indkomst, grundet væsentlig og varig ændring af husstandsindkomsten eller manglende økonomiske oplysninger Qinnuteqartoq / Ansøgeren Aappaasoq / Ægtefælle Forventet skattepligtig indkomst Inooqataasoq / Samleveren Inuit allat - qitornallu / Øvrige personer - herunder børn Inoqutigiit akileraaruteqaataasussatut isertikkumaagassatut naatsorsuutigisaat katillugit Husstandens forventede skattepligtige indkomst ialt 6. Ulloq atsiornerlu Dato og underskrift Sumiiffik Sted Ulloq Dato Paasissutissat qulaani allassimasut eqqortuunerat uppernarsarneqarpoq. Aammalu kommuni akuerineqarpoq inoqutigiit isertitaat pillugit paasissutissat kommunip allaffiani immikkoortunit allanit piniarsinnaagai. Atsiorneq Underskrift Ovenstående oplysninger er afgivet på tro og love. Desuden gives hermed kommunen tilladelse til at indhente økonomiske oplysninger om husstandens indkomstforhold i den kommunale administration.

15 B I L A G 2

16 Beregningstabel for egenandelen vedrørende boligsikring i lejeboliger, gældende fra 1. januar Husstandsindkomst Egenandel, % af husleje 0 børn 1 barn 2 børn 3 børn 4 børn 5 børn 6 børn Over

17

18 Beregning af boligsikring for boligsikringsåret 20 Beregning for perioden: Beregningsgrundlaget Hjemmeboende børn under 18 år Indkomstgrænse for husstanden Husstandens egenandel (iflg. tabel) Kr. Årlig husleje I alt Kr. % Husstandens egenandel % af huslejen - Difference Årlig boligsikringsydelse (minimum kr. / maksimum kr) Månedlig boligsikringsydelse Beregning for perioden: Beregningsgrundlaget Hjemmeboende børn under 18 år Indkomstgrænse for husstanden Husstandens egenandel (iflg. tabel) Kr. Årlig husleje I alt Kr. % Husstandens egenandel % af huslejen - Difference Årlig boligsikringsydelse (minimum kr. / maksimum kr.) Månedlig boligsikringsydelse Beregning for perioden: Beregningsgrundlaget Hjemmeboende børn under 18 år Indkomstgrænse for husstanden Husstandens egenandel (iflg. tabel) Kr. Årlig husleje I alt Kr. % Husstandens egenandel % af huslejen - Difference Årlig boligsikringsydelse (minimum kr. / maksimum kr.) Månedlig boligsikringsydelse

19 B I L A G 3

20 Navn og adresse Bevilling af boligsikring i lejeboliger Dato J.nr. Sagsbehandler Under henvisning til Deres ansøgning om boligsikring: B nr. Vejnavn Hus nr. Lejl. nr. By-bygd Husstandens størrelse Hjemmeboende børn under 18 år I perioden Antal beboelsesrum Hjemmeboende børn under 18 år I perioden I alt Indkomstgrænse for husstanden Kr. I alt Husstandsindkomst lagt til grund for beregning I alt Kr. meddeles, at boligsikring på grundlag af de i ansøgningen foreliggende oplysninger kan bevilges. For perioden For perioden For perioden Månedlig boligsikringsydelse Kr. Månedlig boligsikringsydelse Kr. Månedlig boligsikringsydelse Kr. Boligsikring vil blive modregnet i Deres husleje, og derfor vil blive afregnet direkte med kommunen / A/S INI. Boligsikring vil blive udbetalt månedligt mod forevisning af en betalt huslejekvittering. Boligsikringen er beregnet på baggrund af husstandens forventede skattepligtige indkomst, og derfor kan afgørelsen ankes inden 4 uger fra modtagelse af denne bevillingsskrivelse til: Det Sociale Ankenævn, Box 1015, 3900 Nuuk Boligsikringens størrelse afhænger tildels af antal børn under 18 år i husstanden, hvorfor boligsikringsydelsen automatisk vil blive nedsat fra den 1. i måneden efter barnets fyldte 18. år. Ligeledes ved tilgang af børn under 18 år i husstanden kan boligsikringsydelsen forhøjes, og i det tilfælde må du selv give meddelelse herom til den kommunale forvaltning. Vi gør opmærksom på, at du har pligt til at meddele kommunen om væsentlige ændringer i forudsætningerne for den tildelte boligsikring. Kommunen kan træffe beslutning om tilbagebetaling af boligsikring, såfremt oplysninger undlades og der derved er udbetalt for meget i boligsikring, eller når der iøvrigt mod bedre vidende uberettiget er modtaget boligsikring. Ønskes yderligere oplysninger om ovenstående kan henvendelse herom rettes til den kommunale forvaltning.

21 Med venlig hilsen Underskrift

22 B I L A G 4

23 Navn og adresse Afslag på boligsikring i lejeboliger Dato J.nr. Sagsbehandler Under henvisning til Deres ansøgning om boligsikring: B nr. Vejnavn Hus nr. Lejl. nr. By-bygd Antal beboelsesrum Husstandens størrelse I alt Hjemmeboende børn under 18 år I alt Indkomstgrænse for husstanden Kr. Husstandsindkomst Kr. meddeles, at boligsikring på grundlag af de i ansøgningen foreliggende oplysninger ikke kan bevilges. Begrundelse for afslag (incl. lovhjemmel) Hvis der sker ændringer i husstandens forhold, har De mulighed for at rette henvendelse til kommunen med henblik på fornyet ansøgning. Afgørelsen kan inden 4 uger fra modtagelse af denne skrivelse, påklages til: Det Sociale Ankenævn, Box 1015, 3900 Nuuk. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, da der ikke foreligger et skøn, men alene afgjort i overensstemmelse med de takster, der er fastsat af Landsstyret. Med venlig hilsen Underskrift

landstingsforordningen om førtidspension

landstingsforordningen om førtidspension Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Vejledning om landstingsforordningen om førtidspension December 2010 VEJLEDNING OM FØRTIDSPENSION Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Det Sociale Ankenævns Årsberetning 2012

Det Sociale Ankenævns Årsberetning 2012 Det Sociale Ankenævns Årsberetning 2012 Forord Det Sociale Ankenævn aflægger den årlige beretning til Naalakkersuisut (Landstinget) i henhold til Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets

Læs mere

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Arbejdsløshedsdagpenge og efterløn Medlemskrav arbejdsløshedsdagpenge For at være berettiget til dagpenge skal man opfylde følgende betingelser: 1. man

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Støtteformer og støttebeløb m.v. Uddannelsesstøtte inden for klippekortet

Oversigt (indholdsfortegnelse) Støtteformer og støttebeløb m.v. Uddannelsesstøtte inden for klippekortet BEK nr 349 af 20/04/2006 (SU-bekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 28-04-2006 Undervisningsministeriet Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 983 af 27/07/2007 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste)

Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste) Navn og adresse Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Oplyses ved henvendelse Dato 29-08-13 Mandag - onsdag 9.00-14.30 Torsdag 9.00-17.00 Fredag 9.00-13.30 Tlf: 99 88 99 88 Journalnummer Erklæring

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2009 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Statens Uddannelsstøtte Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Udfyldes af kommunen. Dato. Ansøgning om boligstøtte. (bol i gsi kri ng/bol i gydelse) efter lov om individuel boligstøtte

Udfyldes af kommunen. Dato. Ansøgning om boligstøtte. (bol i gsi kri ng/bol i gydelse) efter lov om individuel boligstøtte Sendes/afleveres til kommunen Udfyldes af kommunen Dato Journalnummer. KLE 16.23.00G01 -o Ansøgning om boligstøtte (bol i gsi kri ng/bol i gydelse) efter lov om individuel boligstøtte rc -^ I-s A. Ansøger

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte

Guide: Sådan søger du boligstøtte Guide: Sådan søger du boligstøtte Få hjælp til at søge boligstøtte K L E C K. Orientering E. Hvor meget har hvert enkelt C. Oplysninger husstandsmedlem om alle andre tjent Send til børn fra. og januar

Læs mere

0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

0 Min uddannelse er på Fast Track listen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse, der er på Fast Track listen SU/2015 1 Navn c/o navn Nuværende adresse 0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013 Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 23. reviderede udgave Frydenlund Kontanthjælpshåndbogen 2013 23. udg., 1. oplag, 2012

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

1 KY- 34særlig støtte

1 KY- 34særlig støtte 1 KY- 34særlig støtte... 3 1.1 Boligforhold... 4 1.1.1 Attributter... 4 1.2 Bevillingsregel... 4 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Konteringsregel... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Beregningsregel... 5 1.4.1 Attributter...

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2014 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Vejledning om individuel boligstøtte

Vejledning om individuel boligstøtte Vejledning om individuel boligstøtte Socialministeriets vejledning af 23. oktober 2002 Titel: Udgiver: Vejledning om individuel boligstøtte Socialministeriet 1. kontor - Kontoret for kontantydelser Tlf.

Læs mere

12.12.2013. 1 KY-kontanthjælp eller uddannelseshjælp

12.12.2013. 1 KY-kontanthjælp eller uddannelseshjælp 1 KY-kontanthjælp eller uddannelseshjælp... 3 1.1 Beslutningsoplysninger... 4 1.1.1 Attributter... 4 1.2 Beslutningsgrundlag... 4 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevillingsskrivelse... 5 1.4 Kontanthjælpsberegningsgrundlag...

Læs mere

Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere

Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere Udgiver Faglige Seniorer Islands Brygge 32 D 2300 København S Tlf. 35 24 64 12 info@fagligsenior.dk www.fagligsenior.dk Redaktion: Lisbet

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014

Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014 Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? Servicelovens 100 Dækning af nødvendige merudgifter til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 2. Hvilket

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere