I N S T R U K S. i sagsbehandling. af ansøgninger om

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I N S T R U K S. i sagsbehandling. af ansøgninger om"

Transkript

1 I N S T R U K S i sagsbehandling af ansøgninger om BOLIGSIKRING I LEJEBOLIGER Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked Box 260, 3900 Nuuk November 2001

2 Indhold 1. Lovhjemmel Boligsikringsåret Ansøgning Oplysninger til brug for afgørelsen Husstandsoplysninger Bolig- og huslejeoplysninger Indkomstoplysninger Behandling af ansøgningen Der ydes boligsikring til Indkomstgrænser Beregning af boligsikringsydelsen Udbetaling Meddelelse til ansøgeren Klageadgang Meddelelse til udlejeren Kontrol af udbetalinger Boligsikringens ophør Tilbagebetaling...12 Bilag Bilag 1: Ansøgningsskema Bilag 2: Beregningstabel for egenandelen samt Beregningsskema Bilag 3: Bevillingsskrivelse Bilag 4: Afslagsskrivelse

3 1. Lovhjemmel Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 34 af 13. september 2001 om grænsebeløb, egenandel og minimums- og maksimumbeløb for boligsikring. 2. Boligsikringsåret Boligsikringsåret følger kalenderåret som løber fra 1. januar til 31. december. 3. Ansøgning Ansøgning om boligsikring i lejeboliger sker ved udfyldning af et ansøgningsskema. Ansøgningsskema vedlagt som bilag 1. Ansøgningsformularet BS 02 kan også rekvireres i Direktoratet. Ansøgningen modtages og behandles i kommunen. Modtagere af boligsikring skal i forbindelse med den årlige regulering indsende fornyet ansøgning. Ved flytning til anden bolig skal der indgives fornyet ansøgning. Hvis der i løbet af boligsikringsåret sker væsentlig og varig nedgang i indkomsten, kan der ansøges om omberegning af boligsikringen. 4. Oplysninger til brug for afgørelsen Ved ansøgning afgiver ansøgeren oplysninger i ansøgningsskemaet. Ansøgningsskemaet modtages i kommunen, vedlagt kopi af lejekontrakten, og evt. kopi af brev vedr. ændringer i huslejen. Hvis der ikke foreligger indkomstoplysninger i kommunens skatteregister kan slutopgørelsen også vedlægges ansøgningen. Under sagens behandling sammenholdes oplysningerne med oplysninger, som kommunen er i besiddelse af. 4.1 Husstandsoplysninger Oplysninger om husstandens sammensætning indhentes i kommunens folkeregister. Opmærksomheden henledes på, at der kan være afvigelser mellem oplysninger i folkeregistret og husstandens sammensætning. Alle med fast bopæl i boligen betragtes som hørende til husstanden. Fast bopæl forstås som det sted (bolig), hvor man rege lmæssigt sover, når man ikke er midlertidigt fraværende på grund af ferie, forretningsrejse, sygdom eller lignende, og hvor man har sine ejendele. Begrebet fast bopæl er identisk med den definition af begrebet, der er anvendt i den gældende bekendtgørelse om folkeregistrering (bekendtgørelse nr. 141 af 24/ om folkeregistrering). Ved fortolkningen af bopælsbegrebet, tages der derfor hensyn til den fortolkning, der er anlagt af begrebet i folkeregistersammenhæng. 4

4 Antallet af personer i husstanden registreres. Personer som ikke er tilmeldt adressen, men som er gift med en i husstanden og derfor har forsørgelsespligten over for en ægtefælle i husstanden, betragtes som hørende til husstanden. Antal børn i boligen registreres. Hvorvidt personer i husstanden har forældremyndigheden overfor børn i husstanden og derfor har forsørgelsespligt overfor børnene eller har gyldig plejetilladelse er afgørende. Eksempel: Hvornår betragtes børn som hørende til husstanden? 1. Børn som ikke er tilmeldt adressen, men som er tilmeldt en anden adresse af midlertidig karakter, grundet skolegang eller lignende betragtes som hørende til husstanden. 2. Børn som er tilmeldt adressen, men hvor der ikke er forældremyndighedsindehavere i husstanden betragtes ikke som hørende til husstanden, medmindre der er gyldig plejetilladelse. 3. Børn anbragt udenfor hjemmet betragtes som hørende til den husstand, hvor der er gyldig plejetilladelse. 4.2 Bolig- og huslejeoplysninger Kopi af lejekontrakten kræves som dokumentation for, at der er tale om lejemål, antal rum i boligen samt huslejestørrelse. Såfremt der er sket ændringer i huslejen siden lejekontrakten blev indgået, kræves dokumentation for den ændrede husleje. Lejemålet skal være indgået skriftligt. Fra skal både offentlige og private lejemål være indgået på en trykt formular, autoriseret af Landsstyret. Huslejen skal være beregnet i henhold til bestemmelser herom i Landstingsforordning nr. 5 af 31. maj 2001 om leje af boliger Den rene husleje og forbrugsudgifter skal være udspecifiseret, idet der kun kan ydes boligsikring til den rene husleje. I private udlejningsboliger må der sondres mellem egentlig husleje og forbrugsudgifter, hvis disse ikke er udspecifiseret. (Beregning af huslejen i private udlejningsboliger er fastsat i Landstingsforordning nr. 5 af 31. maj 2001 om leje af boliger 13). Antallet af beboelsesrum i boligen registreres. Antallet af beboelsesrum må ikke overstige antallet af personer i hustanden med mere end et rum. Hvis boligen er større end det tilladte, kan lejeren søge om dispensation. Dispensation bevilges under forudsætning af, at man har søgt en mindre bolig, der opfylder kravet om boligens størrelse i forhold til antal beboere. Dispensation kan endvidere bevilges, hvis særlige omstændigheder taler derfor, f.eks. til en husstand, hvis børn er anbragt udenfor hjemmet, hvor det skønnes hensigtsmæssigt at bevare børnenes værelser til evt. hjemgivelse. 5

5 Der kan endvidere være andre særlige forhold som taler for, at dispensation bevilges. Det må bero på kommunens skøn i enkelte tilfælde, hvorvidt dispensation skal bevilges. 4.3 Indkomstoplysninger Husstandens samlede skattepligtige indkomst i det nærmest forudgående slutlignede indkomstår indhentes i kommunens skatteregister. Som hovedregel benyttes husstandens samlede skattepligtige indkomst i det nærmest fo r- udgående slutlignede indkomstår. For eksempel benyttes den skattepligtige indkomst for år 2000, som beregningsgrundlag for boligsikringsåret For boligsikringsåret 2003, benyttes den skattepligtige indkomst for år 2001 osv. Hvis der ikke foreligger indkomstoplysninger i kommunens skatteregister og ansøgeren ikke kan dokumentere indkomstoplysninger for det nærmest forudgående slutlignede indkomstår, på grund af tilflytning eller lignende, beregnes boligsikringen på grundlag af den forventede skattepligtige husstandsindkomst i boligsikringsåret. Hvis der i forhold til den skattepligtige indkomst i det forudgående slutlignede indkomstår er sket en væsentlig ændring i husstandens indkomst, beregnes boligsikring på grundlag af den forventede skattepligtige indkomst. Det er tilfælde ved stigning og nedgang i indkomsten. Til brug for fastsættelse af den forventede skattepligtige indkomst benyttes lønsedler eller lignende fra de seneste 3 måneder som dokumentation. Standardfradraget fratrækkes indkomsten. Eksempel 1A: Manglende indkomstoplysninger eller der er sket ændringer i indkomsten Beregning af forventet skattepligtig indkomst. Enlig ansøger Bruttoløn md. 1: kr Bruttoløn md. 2: kr Bruttoløn md. 3: kr I alt kr : 3 = kr ,33 x 12 md.= kr standardfradrag = kr For ventet skattepligtig indkomst kr

6 Eksempel 1B: Manglende indkomstoplysninger eller der er sket ændringer i indkomsten Beregning af forventet skattepligtig indkomst. Samlevende eller ægtepar (husstandsmedlemmer) Ansøger Ægtefælle/samlever I alt Bruttoløn md. 1: kr kr kr Bruttoløn md. 2: kr kr kr Bruttoløn md. 3: kr kr kr Bruttoløn i alt i 3 måneder kr kr kr kr : 3 = kr ,67 x 12 = kr x standardfradrag á kr = - kr Forventet skattepligtig indkomst kr Hvis der i løbet af boligsikringsåret sker væsentlig og varig nedgang i indkomsten, kan boligsikring omberegnes ud fra husstandens aktuelle forventede skattepligtige indkomst, f.eks. ved permanent reduktion af husstandssammensætningen, ved overgang fra lønindtægt til pension eller lignende, på grund af dødsfald, påbegyndelse af længerevarende uddannelse eller skilsmisse. Der skal være tale om varig nedgang i indkomsten, f.eks. arbejdsløshed betragtes ikke som værende varig, hvorfor boligsikring ikke kan omberegnes på grund af arbejdsløshed. Til brug for fastsættelse af den forventede skattepligtige indkomst benyttes ansøgerens bruttoindtægt fra årets start indtil ansøgning om omberegning samt den sidste måneds lø n- seddel, som dokumentation. Eksempel 2A: Omberegning i løbet af boligsikringsåret Beregning af forventet skattepligtig indkomst. Enlig - separation eller samlivsophør Omberegning pr Bruttoløn fra årets start indtil nu kr x 5 mdr. = kr Bruttoløn den sidste måned kr x 7 mdr. = kr Forventet bruttoindkomst kr standardfradrag kr Forventet skattepligtig indkomst kr

7 Eksempel 2B: Omberegning i løbet af boligsikringsåret Beregning af forventet skattepligtig indkomst. Ægtepar / samlevende - hvor den ene overgår til pension Omberegning pr Ansøger Ægtefælle/samlever Ialt Bruttoløn fra årets start indtil nu (kr x 3) = kr (kr x 3) = kr kr Bruttoløn (kr x 9) = kr (kr x 9) = kr kr Forventet bruttoløn kr kr kr Forventet bruttoindkomst kr x standardfradrag á kr kr Forventet skattepligtig indkomst kr Behandling af ansøgningen 5.1 Der ydes boligsikring til Lejere i offentlige og private udlejningsboliger: 1) Lejemål i ejendomme ejet af Hjemmestyret og kommunerne. Det drejer sig om lejemål administreret af kommunerne og A/S INI. 2) Lejemål i ejendomme ejet af private. Det drejer sig om lejemål administreret af private udlejere, f.eks:. - udlejning af private udlejningsboliger - udlejning af privatejede boliger - fremleje af boligstøttehuse - udlejning af selvbyggerhuse - fremleje af andelsboliger Der skal være tale om lejebolig, der er omfattet af Landstingsforordning om leje af boliger og hvor der betales en husleje, som defineret i Landstingsforordning om leje af boliger, som boligsikring kan beregnes i forhold til. 5.2 Indkomstgrænser Husstandens samlede skattepligtige indkomst: < Under kr. for husstande uden børn < Under kr. for husstande med 1 barn < Under kr. for husstande med 2 børn < Under kr. for husstande med 3 børn < Under kr. for husstande med 4 børn < Under kr. for husstande med 5 børn < Under kr. for husstande med 6 eller flere børn 8

8 Maksimumydelse: kr årligt / kr månedligt Minimumydelse: kr årligt / kr. 100 månedligt 5.3 Beregning af boligsikringsydelsen Beregningstabel for egenandelen vedrørende boligsikring i lejeboliger, gældende fra 1. januar 2002" og Beregning af boligsikring for boligsikringsåret 20, under bilag 2 kan benyttes til beregningen, såfremt beregning skal foretages manuelt. Boligsikring ydes til den rene husleje. Det betyder, at udgifter til forbrug, f.eks. el, varme, vand m.m. ikke indgår i beregningen af boligsikringsydelsen. Boligsikringsydelsen beregnes som forskellen mellem huslejen og egenandelen. Egenandelen fastsættes som %-del af huslejen, udfra husstandens samlede indkomst (skattepligtig indkomst eller forventet skattepligtig indkomst) samt antallet af børn i husstanden. Vedr. fastsættelse af egenandelen, se under bilag 2. Når et barn i husstanden fylder 18 år forhøjes egenandelen automatisk fra den 1. i måneden efter det fyldte 18. år. Det betyder, at man ved bevillingstidspunktet tager højde for om der er børn som fylder 18 år i løbet af boligsikringsåret. Når ansøgeren retter henvendelse til kommunen om flere børn i husstanden, enten ved fødsel eller tilflytning, nedsættes egenandelen fra den 1. i måneden efter meddelelse til kommunen. Egenandelen nedsættes dog ikke, hvis der i forvejen er 6 eller flere børn i husstanden. Såfremt boligsikringsydelsen overstiger maksimumydelsen - eller kr årligt / kr månedligt - fastsættes ydelsen svarende til maksimumydelsen. Såfremt boligsikringsydelsen er mindre end minimumydelsen - eller kr årligt / kr. 100 månedligt - bortfalder boligsikringsydelsen. Eksempel 3A: Beregning af boligsikring Husstandsindkomst kr / 3 børn i husstanden / husleje kr årligt Årlig husleje kr Husstandens egenandel (se tabel) 70 % af huslejen (kr x 70%) - kr Difference (årlig boligsikringsydelse) kr Månedlig boligsikringsydelse: kr : 12 = kr ,00 9

9 Eksempel 3B: Beregning af boligsikring Husstandsindkomst kr / 1 barn / husleje kr årligt Årlig husleje kr Husstandens egenandel (se tabel) 88 % af huslejen (kr x 88%) - kr Difference (årlig boligsikringsydelse) kr Månedlig boligsikringsydelse: kr : 12 = kr. 540,00 Eksempel 3C: Beregning af boligsikring Husstandsindkomst kr / ingen børn / husleje kr årligt Årlig husleje kr Husstandens egenandel (se tabel) 94 % af huslejen (kr x 94 %) - kr Difference (årlig boligsikringsydelse) kr Differencen er mindre end minimumsydelsen - eller kr årligt - dermed ingen boligsikringsydelse. Eksempel 3D: Beregning af boligsikring Husstandsindkomst kr / 5 børn / husleje kr årligt Årlig husleje kr Husstandens egenandel (se tabel) 46 % af huslejen (kr x 46 %) - kr Difference (årlig boligsikringsydelse) kr Differencen er større end maksimumsydelsen - eller kr årligt - dermed fastsættes boligsikringsydelsen til kr årligt - eller kr månedligt. 5.4 Udbetaling Boligsikring ydes med virkning fra den 1. i måneden efter ansøgningens indgivelse. Ved indflytning midt i måneden skal boligsikring søges inden indflytningsmånedens start, for at kunne ydes med virkning fra indflytningsdatoen. Boligsikringsydelsen udbetales til udlejeren, som modregner ydelsen i huslejen. 5.5 Meddelelse til ansøgeren Vejledende bevillingsskrivelse kan ses under bilag 3 samt vejledende afslagsskrivelse kan ses under bilag 4. Afgørelse vedrørende boligsikring meddeles skriftligt. Såfremt beregningen er foretaget på baggrund af forventet skattepligtig indkomst, kan afgørelsen ankes. Dette skal fremgå i bevillingsskrivelsen. Såfremt det er tale om omberegning i løbet af boligsikringsåret, kan afgørelsen ankes. Dette skal fremgå i bevillingsskrivelsen. 10

10 Meddelelse om afslag skal indeholde begrundelse og henvisning til den anvendte lovregel og evt. administrativ fastsatte bestemmelse. Meddelelse om afslag skal være ledsaget af en vejledning om klageadgang. Ved tildeling af boligsikring skal ansøgeren gøres opmærksom på pligten til at meddele kommunen, hvis der sker væsentlige ændringer i forudsætningerne for den tildelte boligsikring. 5.6 Klageadgang Kommunens afgørelser i henhold til 3, stk. 2, 5, stk. 2, 10 og 12, stk. 1 i Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001, kan ankes til Det sociale Ankenævn i overensstemmelse med reglerne i landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation. Det drejer sig om de afgørelser, hvor kommunen foretager et individuelt skøn. Hvilke afgørelser kan ankes? 1. Afgørelse i henhold til 3, stk. 2: Afgørelser vedrørende ansøgninger om dispensation fra bestemmelsen om antallet af beboelsesrum ikke må overstige antallet af beboere med mere end én. 2. Afgørelser i henhold til 5, stk. 2: Afgørelser vedrørende beregning på grundlag af den forventede skattepligtige husstandsindkomst i boligsikringsåret. 3. Afgørelser i henhold til 10: Afgørelser vedrørende omberegning på grundlag af den forventede skattepligtige husstandsindkomst i boligsikringsåret. 4. Afgørelser i henhold til 12, stk. 1: Afgørelser om tilbagebetaling af boligsikring Øvrige afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, da der ikke foreligger et skøn, men alene en afgørelse om boligsikring i overensstemmelse med de takster, der er fastsat af Landsstyret. 5.7 Meddelelse til udlejeren Størrelsen af den bevilgede boligsikring samt bevillingsperioden meddeles skriftligt til udlejeren. Hvis der sker ændringer i løbet af boligsikringsåret meddeles dette ligeledes skriftligt. 6. Kontrol af udbetalinger Kommunen kontrollerer de enkelte bevillinger, inden ydelsen betales til udlejeren. Bevillingen samt udbetalingerne skal fremgå i den enkelte sag, og skal kunne tjekkes. 11

11 7. Boligsikringens ophør Boligsikringen ophører, når boligen fraflyttes. Boligsikringen stoppes, hvis en person mod bedre vidende uberettiget modtager boligsikring. Som udgangspunkt stoppes boligsikring pr. 31. december og der indgives fornyet ansøgning til næste boligsikringsår. 8. Tilbagebetaling Når en person har undladt at give oplysninger og derved har fået udbetalt for meget i boligsikring, eller når der iøvrigt mod bedre vidende uberettiget er modtaget boligsikring træffer kommunen beslutning om tilbagebetaling af boligsikring. Meddelelse til lejeren om tilbagebetaling skal være ledsaget af en ankevejledning, da afgørelse om tilbagebetaling kan ankes. Såfremt kommunen træffer beslutning om tilbagebetaling, inddrives beløbet efter reglerne i Lov om rettens pleje i Grønland. 12

12 B I L A G 1

13 Inissiani attartortittakkani ineqarnermut tapiiffigineqarnissamik qinnuteqaat Ansøgning om boligsikring i lejeboliger Kommunimut nassiunneqassaaq Sendes til kommunen Kommunip immersugassaa Udfyldes af kommunen Tiguneqarpoq ulloq / Modt. dato Suliarinnittoq / Sagsbehandler J.nr. 1. Qinnuteqartumik paasissutissat Oplysninger om ansøgeren Ateq / Navn Cpr.nr. Najugaq / Adresse Postnr. Illoqarfik / By Suuneq Aappaqanngitsoq Aappalik Inooqatilik Civilstand Ugift Gift Samlevende Telefon 2. Inoqutigiinni ilaasut pillugit paasissutissat Oplysninger om øvrige medlemmer i husstanden Aappaasup/inooqataasup aqqa / Ægtefællens/samleverens navn Inuit allat - qitornallu aqqi / Øvrige personers - herunder børns navne Inuup normua / Cpr.nr. Inuup normua / Cpr.nr. 3. Inigisaq tapiiffigineqaqqusaq pillugu paasissutissat Oplysninger om boligen der søges boligsikring til B nr. Aqq. aqqa imal. nunaqarfik / Vejnavn eller bygd Illup nr. / Hus nr. Inissiaq nr. / Lejl. nr. Illoqarfik Init najukkat amerlassusaat Attartorneqalerfia By Antal beboelsesrum Lejemålet påbegyndt Nutserfigineqarfia ulloq Qaammammut ineqarnermut akiliut Indflytningsdato Månedlig husleje Kr. Attartornermut isumaqatigiissutip assilinera ilanngunneqassaaq. Kopi af lejekontrakten vedlægges ansøgningen. Namminersortunit attartorneruppat ineqarnermut akiliiutaannaq Hvis det er tale om privat udlejning skal den rene husleje og atuinermullu aningaasartuutit ersarissumik immikkoortinneqarsi- forbrugsudgifter være udspecifiseret. massapput

14 4. Inoqutigiit tamakkiisumik akileraaruteqaataasussatut isertitaat ukiumi Husstandens samlede skattepligtige indkomst vedr. året Inoqutigiit isertitaat akileraaruteqaataasussat inaarutaasumik naatsorsuusiap assilineratigut uppernarsarlugit imaluunniit tamatuminnga paasissutissat kommunip kommunip allaffianit pissarsiaralugit. Uppernarsaatissaqanngippat imaluunniit nuunneq assigisaalluunniit pissutigalugit isertitat pillugit paasissutissat kommunip akileraartarnermi nalunaarsuiffiani pigineqanngippata inoqutigiit akileraaruteqaataasussanik isertikkumaagassatut naatsorsuutigisaat imm. 5-mi nalunaarutigineqassapput. Husstandens skattepligtige indkomst, dokumenteret ved kopi af slutopgørelse eller kommunen indhenter oplysninger herom i den kommunale administration. Såfremt der ikke foreligger dokumentation og der ikke foreligger indkomstoplysninger i kommunens skatteregister på grund af tilflytning eller lignende opgives husstandens forventede skattepligtige indkomst under pkt. 5 Qinnuteqartoq / Ansøgeren Aappaasoq / Ægtefælle 20 Isertitat akileraaruteqaataasussat Skattepligtig indkomst Inooqataasoq / Samleveren Inuit allat - qitornallu / Øvrige personer - herunder børn Inoqutigiit akileraaruteqaataasussatut isertitaat katillugit Husstandens skattepligtige indkomst ialt 5. Inoqutigiit akileraaruteqaataasussanik isertikkumaagassatut naatsorsuutigisaat ukiumi Husstandens forventede skattepligtige indkomst vedrørende året Inoqutigiit isertitaat annertuumik ataavartumillu allanngorsimammata imaluunniit paasissutissat amingaatigineqarnerat pissutigalugu maannakkorpiaq isertitat tunngavigalugit naatsorsuisoqartariaqarpat 20 Akileraaruteqaataasussanik isertikkumaagassatut naatsorsuutigisat Såfremt beregningen må foretages på grundlag af aktuel indkomst, grundet væsentlig og varig ændring af husstandsindkomsten eller manglende økonomiske oplysninger Qinnuteqartoq / Ansøgeren Aappaasoq / Ægtefælle Forventet skattepligtig indkomst Inooqataasoq / Samleveren Inuit allat - qitornallu / Øvrige personer - herunder børn Inoqutigiit akileraaruteqaataasussatut isertikkumaagassatut naatsorsuutigisaat katillugit Husstandens forventede skattepligtige indkomst ialt 6. Ulloq atsiornerlu Dato og underskrift Sumiiffik Sted Ulloq Dato Paasissutissat qulaani allassimasut eqqortuunerat uppernarsarneqarpoq. Aammalu kommuni akuerineqarpoq inoqutigiit isertitaat pillugit paasissutissat kommunip allaffiani immikkoortunit allanit piniarsinnaagai. Atsiorneq Underskrift Ovenstående oplysninger er afgivet på tro og love. Desuden gives hermed kommunen tilladelse til at indhente økonomiske oplysninger om husstandens indkomstforhold i den kommunale administration.

15 B I L A G 2

16 Beregningstabel for egenandelen vedrørende boligsikring i lejeboliger, gældende fra 1. januar Husstandsindkomst Egenandel, % af husleje 0 børn 1 barn 2 børn 3 børn 4 børn 5 børn 6 børn Over

17

18 Beregning af boligsikring for boligsikringsåret 20 Beregning for perioden: Beregningsgrundlaget Hjemmeboende børn under 18 år Indkomstgrænse for husstanden Husstandens egenandel (iflg. tabel) Kr. Årlig husleje I alt Kr. % Husstandens egenandel % af huslejen - Difference Årlig boligsikringsydelse (minimum kr. / maksimum kr) Månedlig boligsikringsydelse Beregning for perioden: Beregningsgrundlaget Hjemmeboende børn under 18 år Indkomstgrænse for husstanden Husstandens egenandel (iflg. tabel) Kr. Årlig husleje I alt Kr. % Husstandens egenandel % af huslejen - Difference Årlig boligsikringsydelse (minimum kr. / maksimum kr.) Månedlig boligsikringsydelse Beregning for perioden: Beregningsgrundlaget Hjemmeboende børn under 18 år Indkomstgrænse for husstanden Husstandens egenandel (iflg. tabel) Kr. Årlig husleje I alt Kr. % Husstandens egenandel % af huslejen - Difference Årlig boligsikringsydelse (minimum kr. / maksimum kr.) Månedlig boligsikringsydelse

19 B I L A G 3

20 Navn og adresse Bevilling af boligsikring i lejeboliger Dato J.nr. Sagsbehandler Under henvisning til Deres ansøgning om boligsikring: B nr. Vejnavn Hus nr. Lejl. nr. By-bygd Husstandens størrelse Hjemmeboende børn under 18 år I perioden Antal beboelsesrum Hjemmeboende børn under 18 år I perioden I alt Indkomstgrænse for husstanden Kr. I alt Husstandsindkomst lagt til grund for beregning I alt Kr. meddeles, at boligsikring på grundlag af de i ansøgningen foreliggende oplysninger kan bevilges. For perioden For perioden For perioden Månedlig boligsikringsydelse Kr. Månedlig boligsikringsydelse Kr. Månedlig boligsikringsydelse Kr. Boligsikring vil blive modregnet i Deres husleje, og derfor vil blive afregnet direkte med kommunen / A/S INI. Boligsikring vil blive udbetalt månedligt mod forevisning af en betalt huslejekvittering. Boligsikringen er beregnet på baggrund af husstandens forventede skattepligtige indkomst, og derfor kan afgørelsen ankes inden 4 uger fra modtagelse af denne bevillingsskrivelse til: Det Sociale Ankenævn, Box 1015, 3900 Nuuk Boligsikringens størrelse afhænger tildels af antal børn under 18 år i husstanden, hvorfor boligsikringsydelsen automatisk vil blive nedsat fra den 1. i måneden efter barnets fyldte 18. år. Ligeledes ved tilgang af børn under 18 år i husstanden kan boligsikringsydelsen forhøjes, og i det tilfælde må du selv give meddelelse herom til den kommunale forvaltning. Vi gør opmærksom på, at du har pligt til at meddele kommunen om væsentlige ændringer i forudsætningerne for den tildelte boligsikring. Kommunen kan træffe beslutning om tilbagebetaling af boligsikring, såfremt oplysninger undlades og der derved er udbetalt for meget i boligsikring, eller når der iøvrigt mod bedre vidende uberettiget er modtaget boligsikring. Ønskes yderligere oplysninger om ovenstående kan henvendelse herom rettes til den kommunale forvaltning.

21 Med venlig hilsen Underskrift

22 B I L A G 4

23 Navn og adresse Afslag på boligsikring i lejeboliger Dato J.nr. Sagsbehandler Under henvisning til Deres ansøgning om boligsikring: B nr. Vejnavn Hus nr. Lejl. nr. By-bygd Antal beboelsesrum Husstandens størrelse I alt Hjemmeboende børn under 18 år I alt Indkomstgrænse for husstanden Kr. Husstandsindkomst Kr. meddeles, at boligsikring på grundlag af de i ansøgningen foreliggende oplysninger ikke kan bevilges. Begrundelse for afslag (incl. lovhjemmel) Hvis der sker ændringer i husstandens forhold, har De mulighed for at rette henvendelse til kommunen med henblik på fornyet ansøgning. Afgørelsen kan inden 4 uger fra modtagelse af denne skrivelse, påklages til: Det Sociale Ankenævn, Box 1015, 3900 Nuuk. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, da der ikke foreligger et skøn, men alene afgjort i overensstemmelse med de takster, der er fastsat af Landsstyret. Med venlig hilsen Underskrift

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 15. maj 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Kalaallit Nunaata avataani ilinniarnernut ilinniartuunersiutit/immikkut tapiissutinut qinnuteqaat Ansøgning om uddannelsesstøtte/særydelser til uddannelser uden for Grønland 1. Namminermut paasissutissat

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger Kompetenceplan Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9 = Sagsbehandler TML = Teamleder/fagansvarlig AFL = Afsnits-/Afdelingsleder/Sektionsleder AFC = Afdelingschef UDV = Udvalg B =

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse Kalaallit Nunaanni ilinniagaqarnissamik qinnuteqaat aamma ilinniagaqarnersiuteqarnissamik qinnuteqaat Ansøgning om uddannelse i Grønland og ansøgning om uddannelsesstøtte Namminermut paasissutissat / Personlige

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 10. juni 2014 EM 2014/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret.

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt tart lut og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte,

Læs mere

Udfyldes af kommunen. Dato. Ansøgning om boligstøtte. (bol i gsi kri ng/bol i gydelse) efter lov om individuel boligstøtte

Udfyldes af kommunen. Dato. Ansøgning om boligstøtte. (bol i gsi kri ng/bol i gydelse) efter lov om individuel boligstøtte Sendes/afleveres til kommunen Udfyldes af kommunen Dato Journalnummer. KLE 16.23.00G01 -o Ansøgning om boligstøtte (bol i gsi kri ng/bol i gydelse) efter lov om individuel boligstøtte rc -^ I-s A. Ansøger

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08 Budget 2005-2008 550 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Borgerservice@htk.dk

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse SU/2013 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr By/postdistrikt 1 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v. Kapitel 1 Omfattede personer

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v. Kapitel 1 Omfattede personer Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v. I medfør af 8, stk. 2, 11, stk. 6, 13, stk. 7, 18, stk. 3, og 24, stk. 2, i landstingsforordning

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte

Guide: Sådan søger du boligstøtte Guide: Sådan søger du boligstøtte Få hjælp til at søge boligstøtte K L E C K. Orientering E. Hvor meget har hvert enkelt C. Oplysninger husstandsmedlem om alle andre tjent Send til børn fra. og januar

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Sagsnr. 5-1-9/0803 Budgetdokument nr. 4-07 Budget 2004-2007 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Behandlet i udvalget: 13/8 2003

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag.

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag. Det Sociale Ankenævn har den 8. oktober 2010 behandlet din klage over F Kommunes afgørelser af 19. marts 2008 og 15. april 2008 om afslag på offentlig hjælp til tøj og har afsagt følgende K E N D E L S

Læs mere

Ansøgningsskema til Brødrene E., S. & A. Larsens Legat

Ansøgningsskema til Brødrene E., S. & A. Larsens Legat Til legatets brug Ansøgningsskema til Brødrene E., S. & A. Larsens Legat For at komme i betragtning til legatet skal De have bopæl i Rønne og have haft sådan bopæl i 5 år. Rønne er det område, der inden

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2014 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Vejledning. alderspension. Departementet for Sociale Anliggender December 2010

Vejledning. alderspension. Departementet for Sociale Anliggender December 2010 Vejledning om alderspension Departementet for Sociale Anliggender December 2010 VEJLEDNING OM ALDERSPENSION Indholdsfortegnelse: Side 1. Indledning 4 1.1 Indledende bemærkninger 4 1.2 Administration 4

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Notat Pkt. 3 Emne Til Kopi til Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Den 9. marts 2012 Aarhus Kommune Betingelserne for at modtage kontanthjælp

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Når I skal separeres eller skilles

Når I skal separeres eller skilles Rigsombudsmanden i Grønland Når I skal separeres eller skilles En pjece om separation og skilsmisse Rigsombudsmanden i Grønland Kalaallit Nunaanni Rigsombudsmandi Indaleeqqap Aqqutaa 3 Telefon: (+299)

Læs mere

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig?

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? Hvordan fremlejer du din bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? DAB, August 1998 Fremleje af din bolig Fremleje af hele boligen Fremleje betyder

Læs mere

SKAT Teknisk gennemgang

SKAT Teknisk gennemgang Skatteudvalget 2008-09 L 20 Bilag 7 Offentligt SKAT Studiegæld - eftergivelse Hvilke slags studielån findes? Statsgaranterede studielån (banklån) SU-lån (statslån) Side 2 28. april 2010 Hvilke myndigheder

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

ANSØGNING OM STØTTE TIL BIL M.M. Efter Lov om Social Service 114

ANSØGNING OM STØTTE TIL BIL M.M. Efter Lov om Social Service 114 ANSØGNING OM STØTTE TIL BIL M.M. Efter Lov om Social Service 114 HVAD SØGER DU LÅN TIL Lån til bil på erhvevsmæssigt grundlag (f.eks. arbejde/uddannelse) Lån til bil på ikke erhvsmæssigt grundlag (f.eks.

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariat Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

VEJLEDNING VEDLAGT Der skal kun udfyldes og indsendes eet ansøgningsskema Medsend kun den dokumentation, der nævnes i vejledningen

VEJLEDNING VEDLAGT Der skal kun udfyldes og indsendes eet ansøgningsskema Medsend kun den dokumentation, der nævnes i vejledningen Senest den 31. marts 2015 skal ansøgningen indsendes til Københavns eller KVIK - Se adresser på side 5 i ansøgningsskemaet Eventuel personlig henvendelse de samme steder. ANSØGNINGSSKEMA til Københavns

Læs mere

Boligbytte og fremleje. danmarks almene boliger

Boligbytte og fremleje. danmarks almene boliger Boligbytte og fremleje bl danmarks almene boliger Boligbytte Hvorfor bytte? Boligbytte er en ideel løsning, når to familier eller husstande er enige om, at de begge ved bytningen kan få en bolig, der passer

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

1) De vigtigste elementer i den rådgivning og bistand, I kan forvente at få fra mig.

1) De vigtigste elementer i den rådgivning og bistand, I kan forvente at få fra mig. Navn (her indskrives Deres navn / firmanavn) Adresse (her indskrives den adresse vi kan kontakte Dem på) Telefon (her indskrives kontakttelefonnummer) e-mail (her indskrives den mailadresse vi kan skrive

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

I forbindelse med din ansøgning om socialpædagogisk friplads til dit barn, bedes du udfylde nedenstående samt de to vedlagte økonomiskemaer.

I forbindelse med din ansøgning om socialpædagogisk friplads til dit barn, bedes du udfylde nedenstående samt de to vedlagte økonomiskemaer. Vedr. ansøgning om socialpædagogisk friplads Dato: I forbindelse med din ansøgning om socialpædagogisk friplads til dit barn, bedes du udfylde nedenstående samt de to vedlagte økonomiskemaer. For at kunne

Læs mere

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain,

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain, Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Miljø Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her Formand Agathe Fontain Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig!

Læs mere

Vejledning om fri proces

Vejledning om fri proces Rigsombudsmanden på Færøerne Vejledning om fri proces Amtmansbrekkan 6, 100 Tórshavn, Telefon 20 12 00 Yderligere information kan findes på Rigsombuddets hjemmeside: www.rigsombudsmanden.fo Hvad er fri

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2009 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Statens Uddannelsstøtte Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver J.nr. 137773-fordele og ulemper HQ/CBD 11. april 2014 ALLÉHUSENE Fordele og ulemper ved at blive andelshaver På beboermødet den 23. april 2014 vil arbejdsgruppen nærmere redegøre for vort arbejde indtil

Læs mere

1. Ønsker du at søge om hjælp til betaling af daginstitution i Egedal Kommune, kan du gå til siden om økonomisk friplads på vores hjemmeside,

1. Ønsker du at søge om hjælp til betaling af daginstitution i Egedal Kommune, kan du gå til siden om økonomisk friplads på vores hjemmeside, 1. Ønsker du at søge om hjælp til betaling af daginstitution i Egedal Kommune, kan du gå til siden om økonomisk friplads på vores hjemmeside, www.egedalkommune.dk/friplads. Klik på linket Den digitale

Læs mere

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Sagsbehandling og afprøvning af biler Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 Økonomi og beregning af lån og gældsbreve

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Tak fordi I har besluttet jer for at ansøge om at blive tilknyttet Familieplejen i Ballerup Kommune.

Tak fordi I har besluttet jer for at ansøge om at blive tilknyttet Familieplejen i Ballerup Kommune. Til Ansøger Tak fordi I har besluttet jer for at ansøge om at blive tilknyttet Familieplejen i Ballerup Kommune. Neden for kommer en kort beskrivelse af den procedure som går i gang, når I sender en ansøgning

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Aasianni meeqqat atuarfianni Atorfininniarluni Qinnuteqaat. Ansøgning om stilling ved folkeskolen i Aasiaat

Aasianni meeqqat atuarfianni Atorfininniarluni Qinnuteqaat. Ansøgning om stilling ved folkeskolen i Aasiaat Aasianni meeqqat atuarfianni Atorfininniarluni Qinnuteqaat Ansøgning om stilling ved folkeskolen i Aasiaat Kalaallit Nunaanni meeqqat atuarfianni atorfininniarluni qinnuteqaat Ansøgning om stilling ved

Læs mere

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr. s fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: By: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.: By: Telefon privat: Mobiltelefon: Telefon arbejde: E-mail: Moder / Værge

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

landstingsforordningen om førtidspension

landstingsforordningen om førtidspension Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Vejledning om landstingsforordningen om førtidspension December 2010 VEJLEDNING OM FØRTIDSPENSION Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V.

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. PEQQISSUTSIMUT PISORTAQARFIK DIREKTORATET FOR SUNDHED NR. 16 CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. 1. Dette cirkulære regulerer de vilkår, hvorunder sundhedsvæsenets

Læs mere