I N S T R U K S. i sagsbehandling. af ansøgninger om

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I N S T R U K S. i sagsbehandling. af ansøgninger om"

Transkript

1 I N S T R U K S i sagsbehandling af ansøgninger om BOLIGSIKRING I LEJEBOLIGER Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked Box 260, 3900 Nuuk November 2001

2 Indhold 1. Lovhjemmel Boligsikringsåret Ansøgning Oplysninger til brug for afgørelsen Husstandsoplysninger Bolig- og huslejeoplysninger Indkomstoplysninger Behandling af ansøgningen Der ydes boligsikring til Indkomstgrænser Beregning af boligsikringsydelsen Udbetaling Meddelelse til ansøgeren Klageadgang Meddelelse til udlejeren Kontrol af udbetalinger Boligsikringens ophør Tilbagebetaling...12 Bilag Bilag 1: Ansøgningsskema Bilag 2: Beregningstabel for egenandelen samt Beregningsskema Bilag 3: Bevillingsskrivelse Bilag 4: Afslagsskrivelse

3 1. Lovhjemmel Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 34 af 13. september 2001 om grænsebeløb, egenandel og minimums- og maksimumbeløb for boligsikring. 2. Boligsikringsåret Boligsikringsåret følger kalenderåret som løber fra 1. januar til 31. december. 3. Ansøgning Ansøgning om boligsikring i lejeboliger sker ved udfyldning af et ansøgningsskema. Ansøgningsskema vedlagt som bilag 1. Ansøgningsformularet BS 02 kan også rekvireres i Direktoratet. Ansøgningen modtages og behandles i kommunen. Modtagere af boligsikring skal i forbindelse med den årlige regulering indsende fornyet ansøgning. Ved flytning til anden bolig skal der indgives fornyet ansøgning. Hvis der i løbet af boligsikringsåret sker væsentlig og varig nedgang i indkomsten, kan der ansøges om omberegning af boligsikringen. 4. Oplysninger til brug for afgørelsen Ved ansøgning afgiver ansøgeren oplysninger i ansøgningsskemaet. Ansøgningsskemaet modtages i kommunen, vedlagt kopi af lejekontrakten, og evt. kopi af brev vedr. ændringer i huslejen. Hvis der ikke foreligger indkomstoplysninger i kommunens skatteregister kan slutopgørelsen også vedlægges ansøgningen. Under sagens behandling sammenholdes oplysningerne med oplysninger, som kommunen er i besiddelse af. 4.1 Husstandsoplysninger Oplysninger om husstandens sammensætning indhentes i kommunens folkeregister. Opmærksomheden henledes på, at der kan være afvigelser mellem oplysninger i folkeregistret og husstandens sammensætning. Alle med fast bopæl i boligen betragtes som hørende til husstanden. Fast bopæl forstås som det sted (bolig), hvor man rege lmæssigt sover, når man ikke er midlertidigt fraværende på grund af ferie, forretningsrejse, sygdom eller lignende, og hvor man har sine ejendele. Begrebet fast bopæl er identisk med den definition af begrebet, der er anvendt i den gældende bekendtgørelse om folkeregistrering (bekendtgørelse nr. 141 af 24/ om folkeregistrering). Ved fortolkningen af bopælsbegrebet, tages der derfor hensyn til den fortolkning, der er anlagt af begrebet i folkeregistersammenhæng. 4

4 Antallet af personer i husstanden registreres. Personer som ikke er tilmeldt adressen, men som er gift med en i husstanden og derfor har forsørgelsespligten over for en ægtefælle i husstanden, betragtes som hørende til husstanden. Antal børn i boligen registreres. Hvorvidt personer i husstanden har forældremyndigheden overfor børn i husstanden og derfor har forsørgelsespligt overfor børnene eller har gyldig plejetilladelse er afgørende. Eksempel: Hvornår betragtes børn som hørende til husstanden? 1. Børn som ikke er tilmeldt adressen, men som er tilmeldt en anden adresse af midlertidig karakter, grundet skolegang eller lignende betragtes som hørende til husstanden. 2. Børn som er tilmeldt adressen, men hvor der ikke er forældremyndighedsindehavere i husstanden betragtes ikke som hørende til husstanden, medmindre der er gyldig plejetilladelse. 3. Børn anbragt udenfor hjemmet betragtes som hørende til den husstand, hvor der er gyldig plejetilladelse. 4.2 Bolig- og huslejeoplysninger Kopi af lejekontrakten kræves som dokumentation for, at der er tale om lejemål, antal rum i boligen samt huslejestørrelse. Såfremt der er sket ændringer i huslejen siden lejekontrakten blev indgået, kræves dokumentation for den ændrede husleje. Lejemålet skal være indgået skriftligt. Fra skal både offentlige og private lejemål være indgået på en trykt formular, autoriseret af Landsstyret. Huslejen skal være beregnet i henhold til bestemmelser herom i Landstingsforordning nr. 5 af 31. maj 2001 om leje af boliger Den rene husleje og forbrugsudgifter skal være udspecifiseret, idet der kun kan ydes boligsikring til den rene husleje. I private udlejningsboliger må der sondres mellem egentlig husleje og forbrugsudgifter, hvis disse ikke er udspecifiseret. (Beregning af huslejen i private udlejningsboliger er fastsat i Landstingsforordning nr. 5 af 31. maj 2001 om leje af boliger 13). Antallet af beboelsesrum i boligen registreres. Antallet af beboelsesrum må ikke overstige antallet af personer i hustanden med mere end et rum. Hvis boligen er større end det tilladte, kan lejeren søge om dispensation. Dispensation bevilges under forudsætning af, at man har søgt en mindre bolig, der opfylder kravet om boligens størrelse i forhold til antal beboere. Dispensation kan endvidere bevilges, hvis særlige omstændigheder taler derfor, f.eks. til en husstand, hvis børn er anbragt udenfor hjemmet, hvor det skønnes hensigtsmæssigt at bevare børnenes værelser til evt. hjemgivelse. 5

5 Der kan endvidere være andre særlige forhold som taler for, at dispensation bevilges. Det må bero på kommunens skøn i enkelte tilfælde, hvorvidt dispensation skal bevilges. 4.3 Indkomstoplysninger Husstandens samlede skattepligtige indkomst i det nærmest forudgående slutlignede indkomstår indhentes i kommunens skatteregister. Som hovedregel benyttes husstandens samlede skattepligtige indkomst i det nærmest fo r- udgående slutlignede indkomstår. For eksempel benyttes den skattepligtige indkomst for år 2000, som beregningsgrundlag for boligsikringsåret For boligsikringsåret 2003, benyttes den skattepligtige indkomst for år 2001 osv. Hvis der ikke foreligger indkomstoplysninger i kommunens skatteregister og ansøgeren ikke kan dokumentere indkomstoplysninger for det nærmest forudgående slutlignede indkomstår, på grund af tilflytning eller lignende, beregnes boligsikringen på grundlag af den forventede skattepligtige husstandsindkomst i boligsikringsåret. Hvis der i forhold til den skattepligtige indkomst i det forudgående slutlignede indkomstår er sket en væsentlig ændring i husstandens indkomst, beregnes boligsikring på grundlag af den forventede skattepligtige indkomst. Det er tilfælde ved stigning og nedgang i indkomsten. Til brug for fastsættelse af den forventede skattepligtige indkomst benyttes lønsedler eller lignende fra de seneste 3 måneder som dokumentation. Standardfradraget fratrækkes indkomsten. Eksempel 1A: Manglende indkomstoplysninger eller der er sket ændringer i indkomsten Beregning af forventet skattepligtig indkomst. Enlig ansøger Bruttoløn md. 1: kr Bruttoløn md. 2: kr Bruttoløn md. 3: kr I alt kr : 3 = kr ,33 x 12 md.= kr standardfradrag = kr For ventet skattepligtig indkomst kr

6 Eksempel 1B: Manglende indkomstoplysninger eller der er sket ændringer i indkomsten Beregning af forventet skattepligtig indkomst. Samlevende eller ægtepar (husstandsmedlemmer) Ansøger Ægtefælle/samlever I alt Bruttoløn md. 1: kr kr kr Bruttoløn md. 2: kr kr kr Bruttoløn md. 3: kr kr kr Bruttoløn i alt i 3 måneder kr kr kr kr : 3 = kr ,67 x 12 = kr x standardfradrag á kr = - kr Forventet skattepligtig indkomst kr Hvis der i løbet af boligsikringsåret sker væsentlig og varig nedgang i indkomsten, kan boligsikring omberegnes ud fra husstandens aktuelle forventede skattepligtige indkomst, f.eks. ved permanent reduktion af husstandssammensætningen, ved overgang fra lønindtægt til pension eller lignende, på grund af dødsfald, påbegyndelse af længerevarende uddannelse eller skilsmisse. Der skal være tale om varig nedgang i indkomsten, f.eks. arbejdsløshed betragtes ikke som værende varig, hvorfor boligsikring ikke kan omberegnes på grund af arbejdsløshed. Til brug for fastsættelse af den forventede skattepligtige indkomst benyttes ansøgerens bruttoindtægt fra årets start indtil ansøgning om omberegning samt den sidste måneds lø n- seddel, som dokumentation. Eksempel 2A: Omberegning i løbet af boligsikringsåret Beregning af forventet skattepligtig indkomst. Enlig - separation eller samlivsophør Omberegning pr Bruttoløn fra årets start indtil nu kr x 5 mdr. = kr Bruttoløn den sidste måned kr x 7 mdr. = kr Forventet bruttoindkomst kr standardfradrag kr Forventet skattepligtig indkomst kr

7 Eksempel 2B: Omberegning i løbet af boligsikringsåret Beregning af forventet skattepligtig indkomst. Ægtepar / samlevende - hvor den ene overgår til pension Omberegning pr Ansøger Ægtefælle/samlever Ialt Bruttoløn fra årets start indtil nu (kr x 3) = kr (kr x 3) = kr kr Bruttoløn (kr x 9) = kr (kr x 9) = kr kr Forventet bruttoløn kr kr kr Forventet bruttoindkomst kr x standardfradrag á kr kr Forventet skattepligtig indkomst kr Behandling af ansøgningen 5.1 Der ydes boligsikring til Lejere i offentlige og private udlejningsboliger: 1) Lejemål i ejendomme ejet af Hjemmestyret og kommunerne. Det drejer sig om lejemål administreret af kommunerne og A/S INI. 2) Lejemål i ejendomme ejet af private. Det drejer sig om lejemål administreret af private udlejere, f.eks:. - udlejning af private udlejningsboliger - udlejning af privatejede boliger - fremleje af boligstøttehuse - udlejning af selvbyggerhuse - fremleje af andelsboliger Der skal være tale om lejebolig, der er omfattet af Landstingsforordning om leje af boliger og hvor der betales en husleje, som defineret i Landstingsforordning om leje af boliger, som boligsikring kan beregnes i forhold til. 5.2 Indkomstgrænser Husstandens samlede skattepligtige indkomst: < Under kr. for husstande uden børn < Under kr. for husstande med 1 barn < Under kr. for husstande med 2 børn < Under kr. for husstande med 3 børn < Under kr. for husstande med 4 børn < Under kr. for husstande med 5 børn < Under kr. for husstande med 6 eller flere børn 8

8 Maksimumydelse: kr årligt / kr månedligt Minimumydelse: kr årligt / kr. 100 månedligt 5.3 Beregning af boligsikringsydelsen Beregningstabel for egenandelen vedrørende boligsikring i lejeboliger, gældende fra 1. januar 2002" og Beregning af boligsikring for boligsikringsåret 20, under bilag 2 kan benyttes til beregningen, såfremt beregning skal foretages manuelt. Boligsikring ydes til den rene husleje. Det betyder, at udgifter til forbrug, f.eks. el, varme, vand m.m. ikke indgår i beregningen af boligsikringsydelsen. Boligsikringsydelsen beregnes som forskellen mellem huslejen og egenandelen. Egenandelen fastsættes som %-del af huslejen, udfra husstandens samlede indkomst (skattepligtig indkomst eller forventet skattepligtig indkomst) samt antallet af børn i husstanden. Vedr. fastsættelse af egenandelen, se under bilag 2. Når et barn i husstanden fylder 18 år forhøjes egenandelen automatisk fra den 1. i måneden efter det fyldte 18. år. Det betyder, at man ved bevillingstidspunktet tager højde for om der er børn som fylder 18 år i løbet af boligsikringsåret. Når ansøgeren retter henvendelse til kommunen om flere børn i husstanden, enten ved fødsel eller tilflytning, nedsættes egenandelen fra den 1. i måneden efter meddelelse til kommunen. Egenandelen nedsættes dog ikke, hvis der i forvejen er 6 eller flere børn i husstanden. Såfremt boligsikringsydelsen overstiger maksimumydelsen - eller kr årligt / kr månedligt - fastsættes ydelsen svarende til maksimumydelsen. Såfremt boligsikringsydelsen er mindre end minimumydelsen - eller kr årligt / kr. 100 månedligt - bortfalder boligsikringsydelsen. Eksempel 3A: Beregning af boligsikring Husstandsindkomst kr / 3 børn i husstanden / husleje kr årligt Årlig husleje kr Husstandens egenandel (se tabel) 70 % af huslejen (kr x 70%) - kr Difference (årlig boligsikringsydelse) kr Månedlig boligsikringsydelse: kr : 12 = kr ,00 9

9 Eksempel 3B: Beregning af boligsikring Husstandsindkomst kr / 1 barn / husleje kr årligt Årlig husleje kr Husstandens egenandel (se tabel) 88 % af huslejen (kr x 88%) - kr Difference (årlig boligsikringsydelse) kr Månedlig boligsikringsydelse: kr : 12 = kr. 540,00 Eksempel 3C: Beregning af boligsikring Husstandsindkomst kr / ingen børn / husleje kr årligt Årlig husleje kr Husstandens egenandel (se tabel) 94 % af huslejen (kr x 94 %) - kr Difference (årlig boligsikringsydelse) kr Differencen er mindre end minimumsydelsen - eller kr årligt - dermed ingen boligsikringsydelse. Eksempel 3D: Beregning af boligsikring Husstandsindkomst kr / 5 børn / husleje kr årligt Årlig husleje kr Husstandens egenandel (se tabel) 46 % af huslejen (kr x 46 %) - kr Difference (årlig boligsikringsydelse) kr Differencen er større end maksimumsydelsen - eller kr årligt - dermed fastsættes boligsikringsydelsen til kr årligt - eller kr månedligt. 5.4 Udbetaling Boligsikring ydes med virkning fra den 1. i måneden efter ansøgningens indgivelse. Ved indflytning midt i måneden skal boligsikring søges inden indflytningsmånedens start, for at kunne ydes med virkning fra indflytningsdatoen. Boligsikringsydelsen udbetales til udlejeren, som modregner ydelsen i huslejen. 5.5 Meddelelse til ansøgeren Vejledende bevillingsskrivelse kan ses under bilag 3 samt vejledende afslagsskrivelse kan ses under bilag 4. Afgørelse vedrørende boligsikring meddeles skriftligt. Såfremt beregningen er foretaget på baggrund af forventet skattepligtig indkomst, kan afgørelsen ankes. Dette skal fremgå i bevillingsskrivelsen. Såfremt det er tale om omberegning i løbet af boligsikringsåret, kan afgørelsen ankes. Dette skal fremgå i bevillingsskrivelsen. 10

10 Meddelelse om afslag skal indeholde begrundelse og henvisning til den anvendte lovregel og evt. administrativ fastsatte bestemmelse. Meddelelse om afslag skal være ledsaget af en vejledning om klageadgang. Ved tildeling af boligsikring skal ansøgeren gøres opmærksom på pligten til at meddele kommunen, hvis der sker væsentlige ændringer i forudsætningerne for den tildelte boligsikring. 5.6 Klageadgang Kommunens afgørelser i henhold til 3, stk. 2, 5, stk. 2, 10 og 12, stk. 1 i Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001, kan ankes til Det sociale Ankenævn i overensstemmelse med reglerne i landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation. Det drejer sig om de afgørelser, hvor kommunen foretager et individuelt skøn. Hvilke afgørelser kan ankes? 1. Afgørelse i henhold til 3, stk. 2: Afgørelser vedrørende ansøgninger om dispensation fra bestemmelsen om antallet af beboelsesrum ikke må overstige antallet af beboere med mere end én. 2. Afgørelser i henhold til 5, stk. 2: Afgørelser vedrørende beregning på grundlag af den forventede skattepligtige husstandsindkomst i boligsikringsåret. 3. Afgørelser i henhold til 10: Afgørelser vedrørende omberegning på grundlag af den forventede skattepligtige husstandsindkomst i boligsikringsåret. 4. Afgørelser i henhold til 12, stk. 1: Afgørelser om tilbagebetaling af boligsikring Øvrige afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, da der ikke foreligger et skøn, men alene en afgørelse om boligsikring i overensstemmelse med de takster, der er fastsat af Landsstyret. 5.7 Meddelelse til udlejeren Størrelsen af den bevilgede boligsikring samt bevillingsperioden meddeles skriftligt til udlejeren. Hvis der sker ændringer i løbet af boligsikringsåret meddeles dette ligeledes skriftligt. 6. Kontrol af udbetalinger Kommunen kontrollerer de enkelte bevillinger, inden ydelsen betales til udlejeren. Bevillingen samt udbetalingerne skal fremgå i den enkelte sag, og skal kunne tjekkes. 11

11 7. Boligsikringens ophør Boligsikringen ophører, når boligen fraflyttes. Boligsikringen stoppes, hvis en person mod bedre vidende uberettiget modtager boligsikring. Som udgangspunkt stoppes boligsikring pr. 31. december og der indgives fornyet ansøgning til næste boligsikringsår. 8. Tilbagebetaling Når en person har undladt at give oplysninger og derved har fået udbetalt for meget i boligsikring, eller når der iøvrigt mod bedre vidende uberettiget er modtaget boligsikring træffer kommunen beslutning om tilbagebetaling af boligsikring. Meddelelse til lejeren om tilbagebetaling skal være ledsaget af en ankevejledning, da afgørelse om tilbagebetaling kan ankes. Såfremt kommunen træffer beslutning om tilbagebetaling, inddrives beløbet efter reglerne i Lov om rettens pleje i Grønland. 12

12 B I L A G 1

13 Inissiani attartortittakkani ineqarnermut tapiiffigineqarnissamik qinnuteqaat Ansøgning om boligsikring i lejeboliger Kommunimut nassiunneqassaaq Sendes til kommunen Kommunip immersugassaa Udfyldes af kommunen Tiguneqarpoq ulloq / Modt. dato Suliarinnittoq / Sagsbehandler J.nr. 1. Qinnuteqartumik paasissutissat Oplysninger om ansøgeren Ateq / Navn Cpr.nr. Najugaq / Adresse Postnr. Illoqarfik / By Suuneq Aappaqanngitsoq Aappalik Inooqatilik Civilstand Ugift Gift Samlevende Telefon 2. Inoqutigiinni ilaasut pillugit paasissutissat Oplysninger om øvrige medlemmer i husstanden Aappaasup/inooqataasup aqqa / Ægtefællens/samleverens navn Inuit allat - qitornallu aqqi / Øvrige personers - herunder børns navne Inuup normua / Cpr.nr. Inuup normua / Cpr.nr. 3. Inigisaq tapiiffigineqaqqusaq pillugu paasissutissat Oplysninger om boligen der søges boligsikring til B nr. Aqq. aqqa imal. nunaqarfik / Vejnavn eller bygd Illup nr. / Hus nr. Inissiaq nr. / Lejl. nr. Illoqarfik Init najukkat amerlassusaat Attartorneqalerfia By Antal beboelsesrum Lejemålet påbegyndt Nutserfigineqarfia ulloq Qaammammut ineqarnermut akiliut Indflytningsdato Månedlig husleje Kr. Attartornermut isumaqatigiissutip assilinera ilanngunneqassaaq. Kopi af lejekontrakten vedlægges ansøgningen. Namminersortunit attartorneruppat ineqarnermut akiliiutaannaq Hvis det er tale om privat udlejning skal den rene husleje og atuinermullu aningaasartuutit ersarissumik immikkoortinneqarsi- forbrugsudgifter være udspecifiseret. massapput

14 4. Inoqutigiit tamakkiisumik akileraaruteqaataasussatut isertitaat ukiumi Husstandens samlede skattepligtige indkomst vedr. året Inoqutigiit isertitaat akileraaruteqaataasussat inaarutaasumik naatsorsuusiap assilineratigut uppernarsarlugit imaluunniit tamatuminnga paasissutissat kommunip kommunip allaffianit pissarsiaralugit. Uppernarsaatissaqanngippat imaluunniit nuunneq assigisaalluunniit pissutigalugit isertitat pillugit paasissutissat kommunip akileraartarnermi nalunaarsuiffiani pigineqanngippata inoqutigiit akileraaruteqaataasussanik isertikkumaagassatut naatsorsuutigisaat imm. 5-mi nalunaarutigineqassapput. Husstandens skattepligtige indkomst, dokumenteret ved kopi af slutopgørelse eller kommunen indhenter oplysninger herom i den kommunale administration. Såfremt der ikke foreligger dokumentation og der ikke foreligger indkomstoplysninger i kommunens skatteregister på grund af tilflytning eller lignende opgives husstandens forventede skattepligtige indkomst under pkt. 5 Qinnuteqartoq / Ansøgeren Aappaasoq / Ægtefælle 20 Isertitat akileraaruteqaataasussat Skattepligtig indkomst Inooqataasoq / Samleveren Inuit allat - qitornallu / Øvrige personer - herunder børn Inoqutigiit akileraaruteqaataasussatut isertitaat katillugit Husstandens skattepligtige indkomst ialt 5. Inoqutigiit akileraaruteqaataasussanik isertikkumaagassatut naatsorsuutigisaat ukiumi Husstandens forventede skattepligtige indkomst vedrørende året Inoqutigiit isertitaat annertuumik ataavartumillu allanngorsimammata imaluunniit paasissutissat amingaatigineqarnerat pissutigalugu maannakkorpiaq isertitat tunngavigalugit naatsorsuisoqartariaqarpat 20 Akileraaruteqaataasussanik isertikkumaagassatut naatsorsuutigisat Såfremt beregningen må foretages på grundlag af aktuel indkomst, grundet væsentlig og varig ændring af husstandsindkomsten eller manglende økonomiske oplysninger Qinnuteqartoq / Ansøgeren Aappaasoq / Ægtefælle Forventet skattepligtig indkomst Inooqataasoq / Samleveren Inuit allat - qitornallu / Øvrige personer - herunder børn Inoqutigiit akileraaruteqaataasussatut isertikkumaagassatut naatsorsuutigisaat katillugit Husstandens forventede skattepligtige indkomst ialt 6. Ulloq atsiornerlu Dato og underskrift Sumiiffik Sted Ulloq Dato Paasissutissat qulaani allassimasut eqqortuunerat uppernarsarneqarpoq. Aammalu kommuni akuerineqarpoq inoqutigiit isertitaat pillugit paasissutissat kommunip allaffiani immikkoortunit allanit piniarsinnaagai. Atsiorneq Underskrift Ovenstående oplysninger er afgivet på tro og love. Desuden gives hermed kommunen tilladelse til at indhente økonomiske oplysninger om husstandens indkomstforhold i den kommunale administration.

15 B I L A G 2

16 Beregningstabel for egenandelen vedrørende boligsikring i lejeboliger, gældende fra 1. januar Husstandsindkomst Egenandel, % af husleje 0 børn 1 barn 2 børn 3 børn 4 børn 5 børn 6 børn Over

17

18 Beregning af boligsikring for boligsikringsåret 20 Beregning for perioden: Beregningsgrundlaget Hjemmeboende børn under 18 år Indkomstgrænse for husstanden Husstandens egenandel (iflg. tabel) Kr. Årlig husleje I alt Kr. % Husstandens egenandel % af huslejen - Difference Årlig boligsikringsydelse (minimum kr. / maksimum kr) Månedlig boligsikringsydelse Beregning for perioden: Beregningsgrundlaget Hjemmeboende børn under 18 år Indkomstgrænse for husstanden Husstandens egenandel (iflg. tabel) Kr. Årlig husleje I alt Kr. % Husstandens egenandel % af huslejen - Difference Årlig boligsikringsydelse (minimum kr. / maksimum kr.) Månedlig boligsikringsydelse Beregning for perioden: Beregningsgrundlaget Hjemmeboende børn under 18 år Indkomstgrænse for husstanden Husstandens egenandel (iflg. tabel) Kr. Årlig husleje I alt Kr. % Husstandens egenandel % af huslejen - Difference Årlig boligsikringsydelse (minimum kr. / maksimum kr.) Månedlig boligsikringsydelse

19 B I L A G 3

20 Navn og adresse Bevilling af boligsikring i lejeboliger Dato J.nr. Sagsbehandler Under henvisning til Deres ansøgning om boligsikring: B nr. Vejnavn Hus nr. Lejl. nr. By-bygd Husstandens størrelse Hjemmeboende børn under 18 år I perioden Antal beboelsesrum Hjemmeboende børn under 18 år I perioden I alt Indkomstgrænse for husstanden Kr. I alt Husstandsindkomst lagt til grund for beregning I alt Kr. meddeles, at boligsikring på grundlag af de i ansøgningen foreliggende oplysninger kan bevilges. For perioden For perioden For perioden Månedlig boligsikringsydelse Kr. Månedlig boligsikringsydelse Kr. Månedlig boligsikringsydelse Kr. Boligsikring vil blive modregnet i Deres husleje, og derfor vil blive afregnet direkte med kommunen / A/S INI. Boligsikring vil blive udbetalt månedligt mod forevisning af en betalt huslejekvittering. Boligsikringen er beregnet på baggrund af husstandens forventede skattepligtige indkomst, og derfor kan afgørelsen ankes inden 4 uger fra modtagelse af denne bevillingsskrivelse til: Det Sociale Ankenævn, Box 1015, 3900 Nuuk Boligsikringens størrelse afhænger tildels af antal børn under 18 år i husstanden, hvorfor boligsikringsydelsen automatisk vil blive nedsat fra den 1. i måneden efter barnets fyldte 18. år. Ligeledes ved tilgang af børn under 18 år i husstanden kan boligsikringsydelsen forhøjes, og i det tilfælde må du selv give meddelelse herom til den kommunale forvaltning. Vi gør opmærksom på, at du har pligt til at meddele kommunen om væsentlige ændringer i forudsætningerne for den tildelte boligsikring. Kommunen kan træffe beslutning om tilbagebetaling af boligsikring, såfremt oplysninger undlades og der derved er udbetalt for meget i boligsikring, eller når der iøvrigt mod bedre vidende uberettiget er modtaget boligsikring. Ønskes yderligere oplysninger om ovenstående kan henvendelse herom rettes til den kommunale forvaltning.

21 Med venlig hilsen Underskrift

22 B I L A G 4

23 Navn og adresse Afslag på boligsikring i lejeboliger Dato J.nr. Sagsbehandler Under henvisning til Deres ansøgning om boligsikring: B nr. Vejnavn Hus nr. Lejl. nr. By-bygd Antal beboelsesrum Husstandens størrelse I alt Hjemmeboende børn under 18 år I alt Indkomstgrænse for husstanden Kr. Husstandsindkomst Kr. meddeles, at boligsikring på grundlag af de i ansøgningen foreliggende oplysninger ikke kan bevilges. Begrundelse for afslag (incl. lovhjemmel) Hvis der sker ændringer i husstandens forhold, har De mulighed for at rette henvendelse til kommunen med henblik på fornyet ansøgning. Afgørelsen kan inden 4 uger fra modtagelse af denne skrivelse, påklages til: Det Sociale Ankenævn, Box 1015, 3900 Nuuk. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, da der ikke foreligger et skøn, men alene afgjort i overensstemmelse med de takster, der er fastsat af Landsstyret. Med venlig hilsen Underskrift

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 15. maj 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Vejledning til. Inatsisartutlov om boligsikring. i lejeboliger

Vejledning til. Inatsisartutlov om boligsikring. i lejeboliger Ilaqutariinnermut Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Vejledning til Inatsisartutlov om boligsikring i lejeboliger

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

VEJLEDNING OM BØRNETILSKUD

VEJLEDNING OM BØRNETILSKUD VEJLEDNING OM BØRNETILSKUD 1. Indledning. Pr. 1. januar 1997 træder Landstingsforordning nr. 11 af 31. oktober 1996 om børnetilskud og en ny bekendtgørelse om børnetilskud i kraft. Landstingsforordningen

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

21. august 2015 EM 2015/161. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

21. august 2015 EM 2015/161. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 21. august 2015 EM 2015/161 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger

Læs mere

Til samtlige kommuner, m.fl.

Til samtlige kommuner, m.fl. Til samtlige kommuner, m.fl. Orientering om ny bekendtgørelse om dagtilbud som følge af indførelsen af regler om anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud i dagtilbud

Læs mere

Vejledning om Børnetilskud

Vejledning om Børnetilskud Vejledning om Børnetilskud November 2012 Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Indhold 1. Indledning 3 2. Formelle betingelser 3 3. Indkomster der lægges til grund for udbetaling af

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Formål og den enkeltes

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Landstingsforordning nr. 2 af 12. juni 1995 om kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Forordningen regulerer kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser for hjælp

Læs mere

18. september 2006 EM 2006/034. Forslag til Landstingsforordning nr. xx af xx. xx xx om offentlig hjælp

18. september 2006 EM 2006/034. Forslag til Landstingsforordning nr. xx af xx. xx xx om offentlig hjælp 18. september 2006 EM 2006/034 Forslag til Landstingsforordning nr. xx af xx. xx xx om offentlig hjælp I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet fastsættes:

Læs mere

Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud

Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j. nr. 2012 2572

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb forside Boligydelse 2000 Oversigt i korte træk Se nærmere om beregningen på de næste sider. Sådan beregnes boligydelse i 2000 Boligydelsen udgør i 2000: 87% af forskellen mellem (A) En beregnet boligudgift

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Kapitel l Almindelige bestemmelser

Kapitel l Almindelige bestemmelser Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om udbetaling af underholdsbidrag mv. til børn, samt adoptionstilskud Sammenskrivningen er ikke retligt

Læs mere

Vejledning om karantæne- og udmålingsregler mv. i landstingsforordningen om hjælp fra det offentlige.

Vejledning om karantæne- og udmålingsregler mv. i landstingsforordningen om hjælp fra det offentlige. Vejledning om karantæne- og udmålingsregler mv. i landstingsforordningen om hjælp fra det offentlige. Indholdsoversigt: Kapitel: side nr.: 1) Baggrunden for vejledningen 2 2) Generel orientering 2-3 3)

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Kalaallit Nunaata avataani ilinniarnernut ilinniartuunersiutit/immikkut tapiissutinut qinnuteqaat Ansøgning om uddannelsesstøtte/særydelser til uddannelser uden for Grønland 1. Namminermut paasissutissat

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse LBK nr 609 af 03/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2907880 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

S1. Offentlig hjælp S1.3 Offentlig hjælp i særlige tilfælde

S1. Offentlig hjælp S1.3 Offentlig hjælp i særlige tilfælde S1. Offentlig hjælp S1.3 Offentlig hjælp i særlige tilfælde S1. Offentlig hjælp S1.3 Offentlig hjælp i særlige tilfælde FORSØRGELSE OG FASTE UDGIFTER AKUT OFFENTLIG HJÆLP OFFENTLIG HJÆLP I SÆRLIGE TILFÆLDE

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension I medfør af 8, stk. 4, 13, stk. 6, 14, stk. 3, 19, stk. 4, 25, 29, stk. 5, 41 og 43, stk. 9 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Kapitel 1 Landstingets medlemmer: Vederlag, omkostningstillæg, boligforhold, rejseudgifter og

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt tart lut og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte,

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark. Kapitel 1. Tilskudsformer og understøttende aktiviteter

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark. Kapitel 1. Tilskudsformer og understøttende aktiviteter Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark I medfør af 20, stk. 2 i Landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler som ændret ved Inatsisartutlov nr.

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Ansøgning om En Håndsrækning til efterskoleophold i 2017/2018 Et samarbejde mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen

Ansøgning om En Håndsrækning til efterskoleophold i 2017/2018 Et samarbejde mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen Ansøgning om En Håndsrækning til efterskoleophold i 2017/2018 Et samarbejde mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen 1. Elevens navn: 2. Køn: 3. Fødselsdato: 4. Adresse: 5. Nuværende klassetrin og

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

2014 Udgivet den 11. juni 2014. 10. juni 2014. Nr. 574.

2014 Udgivet den 11. juni 2014. 10. juni 2014. Nr. 574. Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 10. juni 2014. Nr. 574. Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

S1. Offentlig hjælp S1.1 Forsørgelse og faste udgifter

S1. Offentlig hjælp S1.1 Forsørgelse og faste udgifter S1. Offentlig hjælp S1. Offentlig hjælp FORSØRGELSE OG FASTE UDGIFTER AKUT OFFENTLIG HJÆLP OFFENTLIG HJÆLP I SÆRLIGE TILFÆLDE Skriftlig beskrivelse OBS: Der kan ikke ydes offentlig hjælp til borgere, der

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp eller starthjælp... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp...

Læs mere

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003 DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003 Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003 . DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003 Indholdsfortegnelse Forord.............................................................

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

S1. Offentlig hjælp S1.2 Akut offentlig hjælp

S1. Offentlig hjælp S1.2 Akut offentlig hjælp S1. Offentlig hjælp S1. Offentlig hjælp FORSØRGELSE OG FASTE UDGIFTER AKUT OFFENTLIG HJÆLP OFFENTLIG HJÆLP I SÆRLIGE TILFÆLDE Skriftlig beskrivelse OBS: Der kan ikke ydes offentlig hjælp til borgere, der

Læs mere

Boligsikring 2000 Oversigt

Boligsikring 2000 Oversigt forside Boligsikring 2000 Oversigt i kor orte træk Se nærmere om beregningen på de næste sider. Sådan beregnes boligsikring i 2000 Boligsikring udgør i 2000: 72% af forskellen mellem (A) Din husleje og

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. december 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. december 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. december 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark I medfør af 20, stk. 2, i Landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler, som ændret ved Inatsisartutlov

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger Kompetenceplan Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9 = Sagsbehandler TML = Teamleder/fagansvarlig AFL = Afsnits-/Afdelingsleder/Sektionsleder AFC = Afdelingschef UDV = Udvalg B =

Læs mere

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Ikke fundet grundlag for at kritisere, at en socialindkomst (0 kr.) ikke blev lagt til grund ved beregningen af egenbetalingen for et

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse Kapitel 1 Definitioner 1. Ved selvforskyldt ledighed forstås, at en person uden rimelig grund opsiger eller forlader sit arbejde eller bliver

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 10. juni 2014 EM 2014/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret.

Læs mere

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse Kalaallit Nunaanni ilinniagaqarnissamik qinnuteqaat aamma ilinniagaqarnersiuteqarnissamik qinnuteqaat Ansøgning om uddannelse i Grønland og ansøgning om uddannelsesstøtte Namminermut paasissutissat / Personlige

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Udfyldes af kommunen. Dato. Ansøgning om boligstøtte. (bol i gsi kri ng/bol i gydelse) efter lov om individuel boligstøtte

Udfyldes af kommunen. Dato. Ansøgning om boligstøtte. (bol i gsi kri ng/bol i gydelse) efter lov om individuel boligstøtte Sendes/afleveres til kommunen Udfyldes af kommunen Dato Journalnummer. KLE 16.23.00G01 -o Ansøgning om boligstøtte (bol i gsi kri ng/bol i gydelse) efter lov om individuel boligstøtte rc -^ I-s A. Ansøger

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Vejledning om Børnetilskud

Vejledning om Børnetilskud Vejledning om Børnetilskud December 2017 Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Indhold 1. Indledning 3 2. Formelle betingelser 3 3. Indkomster der lægges til grund

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

ILAQUTARIINNERMUT PISORTAQARFIK * FAMILIEDIREKTORATET. Vejledning om hjemmehjælp

ILAQUTARIINNERMUT PISORTAQARFIK * FAMILIEDIREKTORATET. Vejledning om hjemmehjælp ILAQUTARIINNERMUT PISORTAQARFIK * FAMILIEDIREKTORATET Vejledning om hjemmehjælp Vejledning om hjemmehjælp december 2003 Vejledning om hjemmehjælp Vejledningen om hjemmehjælp er en vejledning til brug i

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. I medfør af 39, stk. 2, og 42, stk. 1 og 2, og 59, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 6 af

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Tilbagebetaling af overskydende skat

Tilbagebetaling af overskydende skat Tilbagebetaling af overskydende skat Fundet det beklageligt, dels at statsskattedirektoratet i en sag vedrørende spørgsmålet om forlods tilbagebetaling af overskydende skat efter kildeskattelovens 55 ikke

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2006

Boligydelse og boligsikring 2006 Boligydelse og boligsikring 2006 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08 Budget 2005-2008 550 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Borgerservice@htk.dk

Læs mere

Det Sociale Ankenævns Årsberetning 2011

Det Sociale Ankenævns Årsberetning 2011 Det Sociale Ankenævns Årsberetning 2011 Forord Det Sociale Ankenævn aflægger hermed den årlige beretning til Landstinget i henhold til Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets

Læs mere

K E N D E L S E. X Kommunes afgørelse ændres, således at du har krav på betaling af din el-restance: 4.467 kr.

K E N D E L S E. X Kommunes afgørelse ændres, således at du har krav på betaling af din el-restance: 4.467 kr. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik Det Sociale Ankenævn Sags nr. 40.72.03 xxxx Postboks 689 3900 Nuuk Tlf. (+299) 34 50 00 Fax (+299) 32

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte.

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte

Bekendtgørelse om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte Bekendtgørelse om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte I medfør af 8, stk. 2 og, i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 158 af 18. februar 2015, som ændret

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v.

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. 1. Frie grundskoler giver undervisning inden for 1. 10. klassetrin, som står mål med,

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør. Afgørelse i din sag om særlig støtte.

Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør. Afgørelse i din sag om særlig støtte. Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør Afgørelse i din sag om særlig støtte. Ankestyrelsen har truffet afgørelse i din sag om klage over Helsingør Kommunes afgørelse truffet den 2. februar 2015.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2016 om tilskud til efterskoleophold i Danmark

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2016 om tilskud til efterskoleophold i Danmark Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2016 om tilskud til efterskoleophold i Danmark I medfør af 20, stk. 2 i Landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler, som ændret ved Inatsisartutlov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag.

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag. Det Sociale Ankenævn har den 8. oktober 2010 behandlet din klage over F Kommunes afgørelser af 19. marts 2008 og 15. april 2008 om afslag på offentlig hjælp til tøj og har afsagt følgende K E N D E L S

Læs mere

Ægtefællebidrag. Rigsombudsmanden på Færøerne. 1. Oplysninger om ansøger. 2. Jeg søger om. 3. Oplysninger om min (fraseparerede/fraskilte) ægtefælle

Ægtefællebidrag. Rigsombudsmanden på Færøerne. 1. Oplysninger om ansøger. 2. Jeg søger om. 3. Oplysninger om min (fraseparerede/fraskilte) ægtefælle Rigsombudsmanden på Færøerne Ægtefællebidrag 1. Oplysninger om ansøger Fulde navn: P-tal: Adresse: Postnr./by: E-mail: Telefonnr. I dagtimerne: 2. Jeg søger om fastsættelse af ægtefællebidrag fra den forhøjelse

Læs mere

Udkast til ændring af Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger

Udkast til ændring af Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger Udkast til ændring af Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger I medfør af 192 og 192 a, stk. 3, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 8101023 af 1923. septemberjuli 20124, og 58

Læs mere

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse Kalaallit Nunaanni ilinniagaqarnissamik qinnuteqaat aamma ilinniagaqarnersiuteqarnissamik qinnuteqaat Ansøgning om uddannelse i Grønland og ansøgning om uddannelsesstøtte Namminermut paasissutissat / Personlige

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Oktober 2016 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Kapitel 1 Definition og formål

Kapitel 1 Definition og formål Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx om efterskoler Kapitel 1 Definition og formål 1. En efterskole er en selvejende institution, der tilbyder undervisning og samvær, hvis hovedsigte er folkelig oplysning

Læs mere

Beregning af boligydelse ved indkomstændringer

Beregning af boligydelse ved indkomstændringer Beregning af boligydelse ved indkomstændringer Henstillet til den sociale ankestyrelse at tage en sag vedrørende beregning af boligydelse til en pensionist, der ville opnå en indtægtsfremgang, op til fornyet

Læs mere

Ansøgningsskema til Brødrene E., S. & A. Larsens Legat

Ansøgningsskema til Brødrene E., S. & A. Larsens Legat Til legatets brug Ansøgningsskema til Brødrene E., S. & A. Larsens Legat For at komme i betragtning til legatet skal De have bopæl i Rønne og have haft sådan bopæl i 5 år. Rønne er det område, der inden

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere