Evaluering af skoleåret på Esrum Kostskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af skoleåret 2013-2014 på Esrum Kostskole"

Transkript

1 Evaluering af skoleåret på Esrum Kostskole Esrum Kostskole er en lille skole med elever både kostelever og dagskoleelever. Dagskoleleverne må blive på skolen om e8ermiddagen og følge de ak;viteter, som der er for kosteleverne. Vi evaluerer skoleforløbet mindst to gange årligt på pædagogiske dage, hvor det sidste halve års undervisning tages op ;l diskussion, hvor vi ind, hvor det skønnes nødvendigt og hvor enkelte elever kan ski8e gruppe, hvis vi i fællesskab finder det guns;gt. Vores elevgrundlag er meget sammensat, lige fra det man kan kalde den gode elev ;l dem vi kalder de truede eller særlig børn og unge. Det betyder, at vi al;d må arbejde i små grupper, så vi på den måde kan ;lgodese alle niveauer og alle elevers behov. Til afgangsprøverne har det den konsekvens, at eleverne score meget forskelligt i karakterer, og da elevgrupperne er forholdsvis små, kan få dårlige karakterer ændre billedet pænt og trække et rimeligt gennemsnit pænt ned. Vi er derfor hver år i et dilemma, for skal vi råde eleven ;l at gå op i et fag, hvor scoringen vil være dårlig, men eleven vil måske få afmys;ficeret eksamensfeber, eller skal vi opfordre ;l endnu et skoleår? Det kan både give selv;llid, men desværre også det så også her er vi i en hårfin balancegang. Mange af vores elever er det, vi kan kalde alterna;vt ressourcestærke eller i denne forbindelse det, vi kan kalde streetwise, gode ;l diskussioner om rejgheder, gode kammeratskaber m.m., fag som ikke er en del af fagene ;l Afgangsprøverne. De er gode kammerater og deres sprog er almindeligvis ;l, så det kan opnå en god karakter i de mundtlige fag sammenlignet med, hvad de kan præstere skri8ligt. Vi bruger mange ;mer på de sociale processer, så de får en større indsigt i, hvordan de virker på andre mennesker, og hvordan man skal begå sigbåde her på skolen, men også ude i virkeligheden. Både i diskussioner med eleverne og i samfundsfag taler vi demokra;. Det kan ikke undgås på en skole som vores, da vi opfordrer ;l medindflydelse, og i deres egen adfærd og vores regelsæt trækker vi sammenligninger ;l det omkringliggende samfund. Når vi får nye elever, er flere af dem som regel meget asociale, da de har rigeligt at gøre med at passe på sig selv, og derfor ikke ha8 det store overskud ;l at forså ;ngene i et større perspek;v eller at socialisere sig og tage hensyn ;l et større fællesskab. Det er vi nødvendigvis nødt ;l at være opmærksomme på og trækker paralleller fra mikro ;l makro. foregår ved forskellige lejligheder fx TV- udsendelser, dokumentarer m.m., men også i fora som skolemøder og kostelevmøder, hvor diskussionerne er mere strukturerede. Når vi aqolder termins- og afgangsprøver, er der al;d enkelte elever, der forlader prøvelokalet lang ;d før ;d, da de simpelt hen ikke kan koncentrere sig så lang ;d af gangen, bliver urolige eller bare ikke magter situa;onen, og omvendt er der de mere bogligt orienterede, der kan gå ;den ud, igennem og i det hele taget kan udvise den nødvendige disciplin. Her gives som regel 00 i karakter ;l dem, der går

2 e8er kort ;d, hvilket er med ;l at vores gennemsnit væsentligt ned. Eleverne, som indskrives på skolen, er som o8est elever, der ;dligere har mødt vanskeligheder, og er blevet smidt ud eller udmeldt af skoler af forskellige personlige årsager. O8e har eleverne været involveret i mange og for nogens vedkommende voldsomme konflikter på andre skoler, før beslutningen om at starte på Esrum Kostskole bliver taget. Generelt har eleverne en af, at de ;dligere skoler ikke har kunnet hverken hjælpe eller forstå dem, og nogen har reageret med resigna;on eller aggression. Det er derfor elever med forskellige sociale og personlige problems;llinger inde på livet, og som kommer fra forskellige miljøer, som bliver elev på Esrum Kostskole. Det kan være noget af en omvæltning at starte på en kostskole, men hur;gt bliver eleverne glade og integreret blandt de andre elever. På område er eleverne rig;g gode ;l at hjælpe og vise forståelse for den nyankomne. Eleverne i skoleafdelingen er opdelt i fire grupper e8er overvejelser over, hvor de bedst vil kunne udvikle sig og trives fagligt og personligt. Grupperne er derfor ikke defineret ud fra et klassetrin eller aldersmæssigt, men ud fra særlige hensyn ;l, hvordan skolen sikrer eleverne en så hensigtsmæssig skolegang som muligt. I det følgende er en længere beskrivelse af skoleåret , som mere er af orienterende karakter, men kan vi yderligere ;lføje en beskrivelse og Evaluering af liniefagene, som er ikke- prøvefag, men som vi bruger 8?mer om ugen på. Disse er både vi og eleverne glade for, og mange får deres små succesoplevelser her, hvilket vi naturligvis også satser på, så skolegangen kan blive en god oplevelse at tænke ;lbage på. Det er nogle nødvendige a\ræk, som vi bliver nødt ;l at integrere i skoledagene for at gøre det mere tåleligt for eleverne at gå i skole. Det er også fag, som ikke ligger under for pensum eller andre restrik;oner og det betyder så, at vi må arbejde hur;gere i afgangsfagene for at kunne garanterer, at vores elever lærer, hvad de skal ud fra fælles mål og andre krav fra ministeriet. Linjefagene blev i løbet af året udvidet med flere valg. Det kunne lade sig gøre pga. nye læreres forskellige kompetencer. De gode gamle linjefag Udeliv, Musik, Studieliv og Krop og Sjæl kørte videre, men linjefaget Kunst og Design kom ;l som en kombina;on mellem prak;sk værksted og krea;ve opgaver. Det fik allerede en del elever ved første valg i februar Og linjefaget er stadig et populært ;lvalg i dag. Den tradi;onelle skilejrskole fandt sted i januar 2014, og denne gang med deltagelse af elever, der frivilligt havde valgt det ;l. Langt størstedelen af eleverne ønskede at komme med, mens de resterende (fåtal) blev hjemme, og blev undervist på tværs af grupperne af to lærere, der ligeledes blev hjemme. Vores skoleleder havde ligeledes fået nyt job på eget hjem, så for første gang i 22 år var han ikke med på skituren. For undervisningen har det ikke ha8 den store betydning, da en lærer overtog jobbet e8er ham og var inde i ru;ner og kutymer på skolen. Igen i år lykkedes det at arrangere en læselejrskole, som blev udvidet med en ekstra overnatning. Det var

3 populært hos eleverne, der allerede ved forrige års læselejrskole havde ;lkendegivet, at de ønskede mere ;d ;l denne form for lejrskole. Trods manglende ressourcer i skolen, da en lærer stoppede igen e8er kort ;ds i foråret, har skoleåret overordnet set vist sig som et givende år, der dels færdiggjorde 12 elever?l FSA samt 4 elever?l FS10, og som gav personlig udvikling og masser af oplevelser ;l skolens elever. At skolen er et trygt og godt sted at være, viser også det faktum, at halvdelen af 9. klassens elever, har valgt at deres 10. skoleår på Esrum Kostskole. Udeliv: Udeliv er, som navnet hentyder ;l, et linjefag hvor udendørs livet er i centrum. Vi har mange af de muligheder, vi har på skolen og vi er jo heldige, at vi har skov, eng, sø, mose, å, skov og hav lige uden for døren, hvor vi udfordrer os selv både fagligt og personligt. I forbindelse med udelivet har vi også dyrket en masse idræt, og fået arbejdet med hele kroppen. Vi har fx cyklet på mountainbikes i terræn, løbet på trapper ved Dronningmølle, arealet ved mul;parken i Helsingør, dyrket forskellige sportsgrene (såsom fodbold, hockey og badminton) på skolens areal og dyrket andre kondi;onsmæssige ak;viteter. Eleverne på udeliv har blandt andet været med ;l træfældning samt oprydning, lavet mad over bål de selv har antændt, bygget videre på skolens forhindringsbane (hvor vi arbejdede med forskellige værktøj og blandet cement) og lært en masse om sig selv og naturens verden. Mange af eleverne har under forløbet prøvet grænser af, overskredet deres grænser, lært at samarbejde med de andre elever for at nå resultatet og har også arbejdet meget med sig selv både på det personlige og fysiske plan. Kunst og Design: Vi er på skolen ved at et værksted, der kan ;lbyde en stor varia;on af krea;ve ak;viteter. Skolen har et stort ansvar for at styrke de krea;ve evner alle vores elever har og kan profitere af. O8e rækker ud over skoledagen og er ikke bare bundet ;l skolearbejdet. Posi;ve oplevelser i billedkunstlokalet eller i sløjd er den trædesten, der kan starte en interesse, som giver en vis form for livskvalitet eller aelaring af frem;dig erhverv. Vi har med to mindre hold arbejdet med følgende; metalsløjd, akvarelmaleri, akrylmaleri, skitsetegning, decoupage. Vi har lavet en mindre vandreuds;lling i vores store garderobelokale. Mange værker er blevet ski8et ud eller taget hjem, men alle nyder de resultater. Det er utroligt, hvad finish og den ophængning kan gøre ved et lille skolearbejde. Måske er det også de serier, vi har været i stand ;l at producere, der giver det gode indtryk.

4 Vi er så privilegeret, at skolens beliggenhed gør det muligt at tage på ture ;l havet, Lille Rusland og Tegners Museum samt Louisiana inden for linjefagets ;dsramme. Også Helsingør har været mål for udflugter, da Tegners Danserinder Brønd befinder sig her lige ved indgangen ;l det nye Mari;me Museum. Så arbejdet har ikke bare foregået i værkstedet, men også med under armen ude i det fri. Musik: Den overordnede målsætning på linjefaget musik er at lære eleverne at synge og spille. Derudover gennemgår vi forskellige musikgenrer, der giver en god generel musikforståelse, som er vig;g for inspira;on og indlæring. Målet med undervisningen er også at mo;vere eleverne ;l at tro på sig selv, så de i fællesskab kan udføre en opgave sammen. Her er alle er ligeværdige uanset niveau og erfaring, og det kræver både tålmodighed og tolerance. På trods af elevernes forskellige niveauer og personligheder, er det i musik lykkedes at mo;vere dem både fagligt og socialt, og de har alle opnået individuelle eller fælles succeser. I foråret aqoldt vi en sang- workshop, hvor en professionel sanglærer lærte eleverne at arbejde med sangteknik, stemmetræning, sceneoptræden og mikrofonteknik. Det var en stor oplevelse for eleverne, og gav dem inspira;on og værktøjer. Og så lød det super godt, da de skulle optræde. Vi har derudover aqoldt vellykkede koncerter, som bliver aqoldt to gange årligt, ved juleafslutning og den store sommerfest i juni. Koncerterne er en stor mo;va;onsfaktor for eleverne, som ser meget frem ;l at fremføre deres sange for hele skolen og familie og venner. Krop og sjæl: Der var gensynsglæde på krop & sjæl holdet. Flere elever fra sidste år havde valgt linjefag igen for at dyrke mere viden om afspænding, mad og massage. De var selv med ;l at planlægge indholdet, og ønskerne var gode og krea;ve. Stort set alle fik deres indslag på skemaet, hvilket øgede interessen for at møde op og deltage. Det blev ;l 3 forskellige hold i løbet af skoleåret. Det sidste var med de ældre elever, hvor der var en del afgangsprøver i perioden. I det store og hele var det nogle gode hold med engagerede elever. En skrev ved evaluering af undervisningen: "At det har givet mig ro og mere overblik i hverdagen". En anden skrev: "Mine sorte tanker er væk". "En go måde at slappe af på og sam;dig lære noget nyt om kroppen og mad". En forælder kom helt konkret for at takke for den posi;ve forandring, hun kunne mærke hos sin

5 Vi havde ture ud af huset specielt blev stranden og skoven brugt som en del af forløbet, og en tur i experimentariet med herlige udfordringer for kondien. I år lavede vi collager med billeder og maling/ kunst, hvor kunsten var at fordybe sig i temaet. For nogle var ret svært, mens andre ikke havde problemer med at udtrykke sig visuelt. Al mad der blev lavet var primært økologisk, kalorielet, ingen kød og ;lsætningsstoffer. Undervisningen var i hyggelige omgivelser, som prægede stemningen posi;vt. Specielt mål;derne gav ;d ;l gode samtaler uden de andre elevers indblanding. Studieliv et nyt linjefag Der har i gennemsnit været 8 elever på holdet, og i løbet af året er et par elever faldet fra og andre kommet ;l. Gennemgående har vi ha8 en lille gruppe yngre piger, som havde valgt holdet, fordi de gerne ville lave noget krea;vt og noget hyggeligt. I denne gruppe er der året igennem blevet malet, hygget, tegnet, strikket, grinet, talt, spillet kort sagt alt, hvad en gruppe piger på år kan finde på. Enkelte elever har fået specialundervisning, læse- og stavetræning i nogle af ;merne. En stor gruppe elever fra afgangsklassen har arbejdet med skri8lig matema;k en del af året. I foråret var der flere afgangselever, der valgte studieliv mhp. træning af mundtlig engelsk og udarbejdelse af synopser ;l henholdsvis dansk og engelsk. E8er vores læsecamp sidste år, er der et par piger, der har læst og læst og været med biblioteket og læst igen. De har tydeligvis brugt læsningen som en form for terapi og metode ;l selvkendskab. De skulle bare have lov at være i fred og læse. Generelt fungerer faget delvis som et trivselsfag, en opsamling af de elever, der ikke vil nogle af de andre fag og et fag for ærligt elever. Men uanset hvilke mo;ver eleverne har ha8 ;l at vælge faget, så har vi lærere været ret grundige og insisterende med eleverne. Vi har brugt en del ;d på diskussionen med hver enkelt: hvad vil du, hvorfor er du her, hvad vil du gerne opnå? osv. Dere8er har vi i fællesskab udarbejdet en form for kontrakt eller målsætning, dels for at kunne evaluere e8erfølgende og dels for at kunne bruge det som redskab i undervisningen. Sam;dig har vi lærere ført logbog over hver elev og hver lek;on, således at vi sammen med eleven hele ;den har kunnet fokusere på processen. Det har været nogen rig;g gode ;mer, det har været et åndehul for eleverne, der har ikke været noget pres, man kunne bruge den ;d, man havde lyst ;l. Stemningen har langt overvejende været god, posi;v, rolig og hyggelig. Eleverne siger selv, at de har stort af ;merne både fagligt men i lige så høj grad socialt og psykisk.

6 Vi har flere gange diskuteret, hvad faget egentlig burde hedde. Forslag som Fag og Trivsel, Fag og Omsorg, Trivsel og Fordybelse m.fl. er kommet fra eleverne, og de forslag siger en hel del om, hvordan de unge har det med faget. Specialundervisning: Specialundervisningen i skoleår fik ekstra opmærksomhed og ;lført ekstra ressourcer, da der blev bevilget fra SU- styrelsen ;l 5 elever ved skoleårets start. Desværre vi sige farvel ;l to af eleverne i løbet af skoleåret, men de resterende tre elever, som havde fået bevilget fik særligt undervisningsforløb og i klassen. En overvejende del af ;merne blev læst som to- lærer ;mer, hvor eleven fik mulighed for at følge den fælles undervisning i klassen, men fik ekstra og hjælp ;l at læse opgaverne. I perioden fra marts frem ;l sommerferien har vi valgt, at ;lbyde 2 elever specialundervisning uden for de eksisterende grupper. Begge elever havde problemer med at fungere i den gruppe, de var Dels pga. faglige vanskeligheder og dels fordi de begge generelt er meget afledelige, og de mister meget hur;gt koncentra;onen i en større gruppe. Vi skønnede derfor, at det ville være hensigtsmæssigt at etablere et undervisningsforløb for disse to elever alene. De har modtaget specialundervisning i dansk, matema;k og engelsk. Undervisningen i dansk har hovedsagligt bestået af læseundervisning og staveundervisning. Undervisningen har for begge elevers vedkommende taget udgangspunkt i en diagnos;sk stave- og læseprøve. Med udgangspunkt i disse, er der lavet et undervisningsforløb for begge elever. Begge elever har ha8 et meget højt fravær, men har begge fået et fagligt og personligt af undervisningen. I engelsk har vi arbejdet med sproglege og skri8lige opgaver. Niveauet har været begynderniveau, og der har været fokus på at lære nye ord, så et lille ordforråd blev opbygget. Derudover har to elever i gruppe 4 fået inkluderende i klassen, så de har kunnet arbejde og følge med i klassens fag. Det har været posi;vt, og begge elever har draget fordel af at kunne arbejde i klassen. En af eleverne har desuden fulgt linjefaget Studieliv, hvor denne har arbejdet videre med klassens værker og opgaver, og fået og hjælp ;l at færdiggøre større projekter og skri8lige opgaver. Sammenfatning Skoleåret 2013/2014 stod fra starten af i jubilæets tegn, da skolen havde 25 års fødselsdag i august måned. Af samme årsag blev det at undlade lejrskolen i september måned, da denne fødselsdag krævede store forberedelser og en uges anderledes ak;viteter bl.a. med cirkus, som eleverne skulle være en del af. Sam;dig bød ugen på rig;g meget socialt samvær på tværs af grupperne, så nye elever blev hur;gt budt velkommen, og følte sig integreret og som en uundværlig del af skolen.

7 Skoleåret 2013/2014 har også været et år med udfordringer, og et år som betød en del ændringer både i gruppeinddelingen af elever samt ændringer i skemaerne og personalegruppen. Skolen sige farvel ;l en lærer, der havde valgt at søge nye udfordringer på en arbejdsplads på hans bopæl lige inden e8erårsferien, men sagde sam;dig velkommen ;l en ny kompetent kollega straks e8er. Det er al;d forbundet med en vis uro, når der sker ændringer i elevernes hverdag i skolen, hvad enten det drejer sig om personalet eller skemaet. Det blev dog ;l et godt og givende møde med den nye kollega i e8eråret. I løbet af e8eråret stod det også klart, at skolens oprindelige gruppeinddeling fra årets start ikke viste sig at fungere i praksis. Skolen blev nødt ;l at omrokere og danne nye grupper, der bedre passede ;l elevernes behov og faglige formåen. En del nye elever havde brug for flere ressourcer end ventet, og e8erhånden som skolen lærte eleverne bedre at kende, åbnede der sig også en indsigt i svære personlige og sociale problema;kker. Derudover havde vi et skolelederski8 feb Gruppe 2: Generel beskrivelse af gruppe 2 Gruppe 2 er som hovedregel skolens modtagegruppe og gruppen med de yngste elever. Vi havde 25 års fødselsdag i starten af året og startede året med et fælles cirkusprojekt for hele skolen. mundede ud i en flot fores;lling for forældre, familie og ;dligere elever. I disse første tre uger af skoleåret var vi næsten ikke i vores egen gruppe. I løbet af september måned nåede vi op på 18 elever fordelt fra 4.klassetrin ;l 8. klassetrin, og det stod klart, at vi dele gruppen. Vi at det skulle være e8er idrætsugen i uge 41 og e8erårsferien. Vi havde en ret stor gruppe af elever, som passede ;l 8.klasse, og derfor blev denne gruppe ;l gruppe 3 e8er uge 42. Tilbage i gruppe 2 havde vi to elever på 16 år, som ville blive i gruppen. Så var der en håndfuld elever, som passede ;l 7. årgang, og et par elever, der var et ;l to år yngre. Vi har gennem hele året og i alle fag ha8 meget stor fokus på processerne i undervisningen, især i den mundtlige del. Det skri8lige arbejde går i højere grad ud på træning og indøvning af færdigheder. Den sociale del af det at gå i skole, f.eks. at lære at være en del af fællesskabet og at øve sig i og overholde de basale sociale færdigheder såsom at vente på sin tur, række fingeren op, respektere andres synspunkter, acceptere hinanden m.m. introduceres og trænes og hver dag. I de humanis;ske fag (dansk, historie, biologi og geografi) starter vi som regel med et fælles oplæg eller ak;vitet, en tekst eller noget andet, vi skriver nye ord eller begreber på tavlen, der bliver skrevet noter i hæ8et, og vi taler om teksten, før vi læser den. Vi arbejder så grundigt med for- forståelsen, fordi det betyder en øget bevidsthed hos eleverne om deres egen læreproces, og det giver mulighed for en langt bedre eller refleksionsproces i forhold ;l selvvurdering. Dere8er er det skri8lige arbejde i høj grad individuelt både når det drejer sig om opgaver ;l de fælles ak;viteter og personlige opgaver. Hver dag ak;viteter i undervisningen sådan, at alle skal skrive, tale, og læse hver dag. Vi bruger en del af strategierne og metoderne fra Coopera;ve Learning, og det virker som regel godt i forhold ;l både engagement og elevernes ak;vitet i undervisningen. Der er ingen, der er i tvivl om, hvad

8 man skal, forventningerne er klare, og det giver lidt ro for et par af eleverne. Hvis man er nr. 1, så skal man læse, nr. 2 skal genfortælle, nr. 3 skal finde på en overskri8, eller hvad det nu kan være. Individuelt arbejde eller ak;vitet er meget vig;g. Det er her, vi er i elevens nære udviklingszone, og eleven har plads og rum ;l fordybelse, og vi har mulighed for at presse eleven videre. Vi arbejder med at ops;lle enkle mål for sig selv. Som regel mål der gælder for en vis periode, måske en uge eller en måned. Men der er perioder, hvor det er nødvendigt for nogle elever at lave små mål for hver dag eller endog hver lek;on. Det individuelle arbejde kan være en opgave, som en elev bliver grebet af og får lov og hjælp ;l at arbejde med, så længe det kræves. Eller det kan være en elev, der bliver opslugt af en bog og bare skal have love at læse, læse, læse. Så vidt det er muligt, skal man, når man har lavet noget færdigt, fortælle/fremlægge det for de andre. Det kan godt være rig;g svært, selv om det kun er for ens egen gruppe, men det er vig;gt for fællesskabet, og man kan få al den hjælp, man har brug for, af os voksne. Det har vist sig, at eleverne bliver meget inspirerede af det, de andre har lavet, og flere gange er der andre, der gerne vil lave noget ;lsvarende eller også gerne vil læse den bog osv. Fagene i gruppe 2 Vi kører med dobbeltlek;oner uden pauser, vi holder os ;l skolens alm. pauser. I løbet af året har vi flere gange lavet om på indholdet i skemaet. sker e8er forudgående debat i klassen, dels fordi eleverne skal opleve, at det at deltage i og de demokra;ske processer, og dels fordi det er supervig;gt for deres ejerskab for deres skole og dermed deres ansvarlighed i arbejdet. Fagligt er der to vig;ge elementer i undervisningen: træning af færdigheder og den mundtlige og fælles dimension. Træning af færdigheder er en vig;g del af hver enkelt elevs faglige progression. Vi arbejder ud fra Vygotskys teorier om det enkelte barns nærmeste udviklingszoner. Derfor har hver elev selvfølgelig materiale, der svarer ;l deres faglige niveau i hvert fag, hvilket o8e er meget forskelligt fra deres aldersniveau. materiale arbejdes der med dagligt, og vi lærere sidder hos hver enkelt elev på ski8 eller med små grupper af elever. I løbet af året er gruppen blevet ;lført mange flere lærer;mer, fordi det viste sig, at der var brug for det, da der kom nye elever, som betød øgede udfordringer. Derfor er vi næsten al;d to lærere. Det betyder også, at specialundervisningen bliver en integreret del af den daglige undervisning. Vi arbejder med dansk, matema;k og engelsk hver dag. Den mundtlige dimension er selvfølgelig der, hvor der trænes sociale færdigheder, hvor de mundtlige elementer i danskfaget især indøves, og der hvor vi øger mængden af vores samlede viden og erfaring. Netop fordi læsning er svært for mange af eleverne, så er den mundtlige formidling og diskussion den måde, hvorpå de bedst lærer nyt stof/ får ny viden. De sociale færdigheder er så enkle som at vente på at få ordet, ikke at a\ryde, at række fingeren op, at ;l hinanden, at vise respekt for andre osv. Vi arbejder meget med at bevidstgøre eleverne om processer og dermed give rum og mulighed for refleksion.

9 Vi bygger undervisningen op ud fra, at der skal læses, tales, og skrives hver dag. gælder både engelsk og dansk. Som regel starter vi med en fælles tekst, billede eller debatoplæg fra læreren eller måske en af eleverne og dere8er arbejdes der individuelt med eller med eget materiale. Vi bruger o8e ak;viteter og strategier fra coopera;ve learning både i dansk og engelsk, det virker godt, fordi vi kan styre, hvem der skal gøre hvad ud fra faglige betragtninger. Vi har fagene dansk, matema;k, engelsk, historie og biologi og geografi afsat på skemaet. Engelsk: Den vig;gste ak;vitet i fag er at lege et utal af forskellige sproglege for at blive fortrolige med lydene i sproget. Mange af eleverne bryder sig ikke om engelsk, når de kommer hos os, fordi det har været for svært, og de er meget bange for at sige noget forkert. Nogen af eleverne tror, at de slet ikke noget engelsk. Derfor leger vi en del for at få grinet af fejlene, for at gøre det okay at skabe sig og derigennem få skabt den fornødne ;llid og åbenhed i faget. I de sidste tre måneder af året har vi læst enkle tekster e8er samme metoder som enhver anden fagtekst. De øvrige fag inddrages e8er, hvad der er muligt, og hvad der er behov for. I dansk har vi således arbejdet med historiske og naturfaglige og samfundsfaglige emner men på en dansk- faglig metode, f.eks. arbejdet med ordklasser i en historietekst. Vi kan ligeså godt finde og bøje substan;ver eller verber eller adjek;ver i en tekst, der handler om modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig, som vi kan bruge en tekst fra en der;l produceret lærebog. Vi har ha8 en simpel årsplan delt op i genrer og ak;viteter, og det er lykkedes at komme omkring alle punkterne på planen, mere eller mindre i dybden. Men fordi elevgruppen ændrer sig gennem året, så ændrer forudsætningerne for undervisningen sig også, og da det er så vig;gt for mo;va;onen, at vi kan gøre det, der er behov for lige nu, så er et par af emnerne kun lige blevet berørt. På skolen prioriterer vi læsning højt, fordi det er en vig;g forudsætning for al indlæring og for at kunne fungere godt i samfundet. Vi arbejder struktureret med læsning hver eneste dag, og vi har afsat ;d ;l egen læsning mindst to gange ugentligt, vi arbejder med læsestrategier og metoder og med at strække sproget. Vi har været på læselejr i slutningen af maj med de elever, der kunne profitere af det. Den overordnede målsætning for eleverne i gruppen er selvfølgelig at kunne komme videre, når man er klar. Videre ;l vores gruppe 3 og derfra selvfølgelig i afgangsklassen med e8erfølgende afgangsprøve. Vi har et forholdsvis stort flow af elever ind og ud af skolen, og det, at man er klar ;l at rykke i gruppe 3, følger ikke nødvendigvis skoleåret. Det gør det for nogen af eleverne, men vi har rykket et par elever fra gruppe 2 ;l 3 i løbet af år. sker al;d i samråd med eleven og måske forældre og e8er forskellige hensyn er vejet op mod hinanden. I det hele taget gælder det for vores arbejde med disse yngste af vores elever, uanset om det er kost- eller dagelever, at gengive dem modet og troen på, at vi ser dem, at de bliver hørt, at vi tager dem alvorligt, for ad denne vej at mo;vere dem ;l at tage ansvar for deres skole og sig selv og lære så meget, som de overhovedet kan. Gruppe 3:

10 Generel beskrivelse af gruppe 3 Gruppe 3 er en gruppe Esrum Kostskole ved årsski8et, da vi havde behov for at omrokere elevgrupperne. Gruppe 3 var en helt ny gruppe i den forstand, at den er sammensat af elever, der spænder over 4 år. Nogen har ikke før oplevet at gå i en klasse, hvor der var fx faste siddepladser ;l hver elev, fuld undervisning i hver lek;on og forventninger om forskellige former for samarbejde i grupper. Andre skulle for første gang forsøge sig med afgangsprøver og var meget mo;veret for at modtage undervisning. Ydermere har gruppen fungeret som en forberedelse for ca. halvdelen af eleverne ;l skolens gr.4, som er skolens afgangsklasse, svarende ;l 9.klasse. Trods denne spredning i alder og sted i livet, er det lykkedes at skabe en gruppe, der oplever en stabil skolegang med plads ;l individuelle behov sam;dig med et klart fagligt mål for deres niveau. Gruppe 3 startede op med 6 elever, som hver især skulle ;l at finde sig en iden;tet som elev i denne nye gruppe. Nogle kom fra samme to grupper (gr. 2 og gr. 1) og andre kom som helt nye dagelever. Klassen var ;l en start sammensat af 2 dagelever og 4 kostelever. Hur;gt blev det klart, at et par stykker ikke havde styrken ;l at indfinde sig i den nye klasse og ;lbage ;l deres gamle gruppe, et par af dem skulle have et ;lløb og er nu fast ;lbage i gruppen. Andre var umiddelbart glade for at blive udfordret både socialt og fagligt og danner en fast kerne i hverdagen. Siden februar er klassen s;lle og roligt vokset og blevet dobbelt så stor. Vi er nu på tolv elever, hvor 8 af eleverne er kostelever. Kønsfordelingen er 8 drenge og 4 piger. Gruppens ældste pige følgerne nu 9.klassen i de fleste ;mer, da hun skal op ;l folkeskolens afgangsprøve i dansk. Hun danner et flot forbillede for resten af gruppen som selvfølgelig savner hende, men også er fulde af beundring for hendes mod ;l at ski8e gruppe her op ;l skoleårets afslutning. Undervisningsformen ;lstræber den klassiske klasseundervisning med fællesgennemgang og derpå ;lhørende opgaver. Denne undervisningsform er dog pakket ind i en masse aelarende snak i gruppen og små opvarmningsopgaver, for at forberede eleverne ;l selve lek;onens opgave. Forberedelsen handler ikke så meget om, hvordan de har det med at skrive, hvis det drejer sig om en skriveopgave, men mere om, hvad der skete i går eller bare et kvarter forinden. Skemaet er sammensat således, at klasselæreren hver dag har gruppen i første modul (1½;me) for at kunne give ;d ;l denne snak som en del af elevernes indfinden sig på skolen. Da specielt drengene er midt i deres pubertet og dermed meget optaget af piger, fester og egen iden;tet, gives der ekstra ;d for disse drenge ;l at gøre sig klar ;l det forestående arbejde. Skolen accepterer de problemer de unge mennesker kan have og forholder sig i det daglige ;l dem, da eleverne i perioder kan kæmpe med at have vendt dag ;l nat, have problemer med vennerne osv. Disse ;ng fylder åbenlyst meget i skoleregi. Vi anerkender, at det kan være svært at koncentrere sig, hvis hovedet er fyldt med alt muligt andet. Eleverne er vidt forskellige i forhold ;l at beherske de discipliner, der forventes af dem i en 7. eller 8. klasse. Derfor er vi o8e 2 lærere på klassen for at op;mere undervisningsdifferen;eringen. Flere af

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Evaluering af skoleåret 2012-2013 på Esrum Kostskole Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Esrum Kostskole er en lille skole, der arbejder med unge med forskellige sociale

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Årsberetning. Ryparken Lille Skole. Skoleåret 2006/2007.

Årsberetning. Ryparken Lille Skole. Skoleåret 2006/2007. Årsberetning Ryparken Lille Skole Skoleåret 2006/2007. 1 ÅRSBERETNING FOR RYPARKEN LILLE SKOLE SKOLEÅRET 2006/2007 Mette Lisbjerg Personalet i skoleåret 2006/2007 Endnu en gang skal der lyde en stor tak

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Rimmer på Eksperimentarium...6 Bilag 5 Spørgeguide til

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Møllenyt nr. 3 Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Næste nummer af MØLLENYT udkommer til foråret Det bliver et temanummer om arbejdet med inklusion.

Læs mere

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Temaer i 2013 Liv i Skolen 2013 God undervisning i skolen I dag ved vi meget om hvad

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

døgnanbragte unge bruger også rusmidler

døgnanbragte unge bruger også rusmidler red. Peter Jensen og susanne Pihl hansen døgnanbragte unge bruger også rusmidler erfaringer fra dur 2.0. et kompetenceudviklingsforløb for døgnmedarbejdere Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Rusmidler

Læs mere