Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser"

Transkript

1 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009

2

3 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Undervisningsministeriet 2010

4 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Artikelredaktion: Susanne Callisen og Charlotte Ramløv, Undervisnings ministeriet, Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde, og sekretariatet for Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Redaktion, korrektur og produktion: Tine Munch Schumann og Karen Ormstrup Søn der gaard, Undervisningsministeriet, Kommunikationssekretariatet Grafisk tilrettelæggelse og omslag: Phoenix Design Aid A/S Fotos: Jakob Dall og Lars Skaaning 1. udgave, 1. oplag, april 2010: stk. ISBN: ISBN: (WWW) Internetadresse: uvm.dk/rep2010 Udgivet af Undervisningsministeriet Publikationen kan ikke bestilles. Der henvises i stedet til onlineversionen på uvm.dk/rep2010 Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk a/s Trykt med vegetabilske trykfarver på ubestrøget, miljøcertificeret papir Printed in Denmark 2010 Eventuelle henvendelser af indholdsmæssig karakter rettes til Kommunikationssekretariatet i Undervisningsministeriet, telefon eller

5 Forord Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professions bacheloruddannelser afgiver hermed sin anden beretning. Rådet har til opgave at rådgive undervisningsministeren om erhvervsakademiuddannelserne og professionsbachelor uddannelserne, herunder om forhold som uddannelsernes udvikling, sammenhængen med øvrige uddannelser og uddannelsesområder samt efter- og videreuddannelse mv. Rådet skal hvert år inden den 1. marts afgive en skriftlig beretning til undervisningsministeren om rådets virksomhed. Beretningen skal indeholde en samlet status for uddannelsesområdet samt forslag til nye initiativer inden for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt videreuddannelsesforløb i tilknytning hertil. Rådets beretning for 2009 indeholder tre hoveddele. Beretningens Del I indeholder en beskrivelse af rådet og dets opgaver samt en beskrivelse af rådets arbejde i 2009, hvor især rådets anbefalinger inden for de fem strategiområder i 2009 er beskrevet. Beretningens Del II indeholder en samlet status for udviklingen i uddannelserne, mens beretningens Del III redegør for de tre strategiområder, rådet har til hensigt at behandle i 2010 og afgive anbefalinger inden for. Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professions bacheloruddannelser, den 26. februar 2010 Niels Fog Formand Rådets beretning for

6

7 Indhold Forord 3 1. Indledning og resumé 7 Del I Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser 9 2. Om Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets opgaver og sammensætning Beretningen og rådets arbejde i Rådets møder og drøftelser i Rådets høringssvar i Rådets anbefalinger i Del II Uddannelserne Status for udviklingen på erhvervsakademiuddannelserne og professionsbacheloruddannelserne Statistisk overblik: Nøgletal over søgning, tilgang, fuldførelsesprocenter og beskæftigelse mv Nye uddannelser 35 Del III Strategiområder Rådets strategiområder i Søgning til erhvervsakademiuddannelserne og professionsbacheloruddannelserne vejen ind og sammenhængen i de videregående uddannelser Praksisnære uddannelser samspillet mellem teori og praksis Udviklingsbegrebet dokumentation og anerkendelse Yderligere temaer i Bilag 1 Rapporter og analyser mv. 42 Bilag 2 Love og bekendtgørelser 45 Bilag 3 Nøgletal for bestand, køn, herkomst og alder 48 Rådets beretning for

8 6 Rådets beretning for 2009

9 1. Indledning og resumé Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser er nedsat af undervisningsministeren. Rådets opgaver er fastsat i Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Rådet har til opgave at rådgive undervisningsministeren om erhvervsakademiuddannelserne og professionsbacheloruddannelserne, herunder om forhold som uddannelsernes udvikling, sammenhængen med øvrige uddannelser og uddannelsesområder samt efter- og videreuddannelse mv. For at kunne styrke og målrette rådets rådgivning udpegede rådet i sin beretning for 2008 fem centrale sigtelinjer og strategiområder, som rådet har behandlet og løbende rådgivet om i løbet af perioden. Rådet har valgt at arbejde videre med centrale elementer i disse strategiområder i 2010 og har valgt at fokusere sit arbejde på følgende tre strategiområder: Strategiområder i 2010 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser begyndte i 2008 sit arbejde med at rådgive undervisningsministeren om uddannelserne i forbindelse med rådets nedsættelse i april Rådets beretning for 2009 er rådets anden beretning. 1) Søgningen til erhvervsakademiuddannelserne og professionsbacheloruddannelserne vejen ind og sammenhængen i de videregående uddannelser 2) Praksisnære uddannelser samspillet mellem teori og praksis 3) Udviklingsbegrebet dokumentation og anerkendelse Rådets beretning for

10 8 Rådets beretning for 2009

11 Del I Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser 2. Om Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser 2.1. Rådets opgaver og sammensætning Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser er nedsat af undervisningsministeren. Rådets opgaver er fastsat i Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 1. Rådet blev nedsat i april Rådet har til opgave at rådgive undervisningsministeren om uddannelserne, herunder om følgende ti forhold: 1) Uddannelsernes udvikling 2) Generelle spørgsmål om udbuddet af uddannelser i forhold til dokumenterede behov på arbejdsmarkedet 3) Generelle konsekvenser for uddannelserne som følge af nye eller ændrede behov på arbejdsmarkedet 4) Formål og strukturelle rammer 5) Adgangskrav 6) Sammenhæng med øvrige uddannelser og uddannelsesområder 7) Rammer for forsøgsvirksomhed 8) Efter- og videreuddannelse 9) International uddannelse 10) Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Undervisningsministeren udpeger formanden for rådet. Formanden skal have særlig indsigt i de uddannelsesområder, som rådgivningen omfatter. 18 medlemmer udpeges af undervisningsministeren efter indstilling fra en række centrale interessenter og organisationer på uddannelsesområdet. Undervisningsministeren kan supplere rådet med indtil to personligt udpegede medlemmer. Undervisningsministeren kan herudover udpege repræsentanter for rådgivende organer og faglige forsamlinger som tilforordnede til at deltage i rådets arbejde. Udpegningen sker efter indstilling fra det pågældende organ eller den pågældende forsamling. 1 Lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Rådets beretning for

12 Rådets sammensætning per 1. marts 2010 Medlemmer Udpeget personligt af ministeren: Formand Niels Fog Direktør Martin Lauth, BEE International Lektor, ph.d. Dorthe Pedersen, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS To medlemmer udpeget efter indstilling fra Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Industri, HTS (arbejdsgiver- og erhvervsorganisation) og TEKNIQ (installatørernes organisation) i forening: Forskningspolitisk chef Charlotte Rønhof, Dansk Industri Forskningspolitisk chef Jannik Schack Linnemann, Dansk Erhverv Et medlem udpeget efter indstilling fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening: Underdirektør Mariane Dissing, Finanssektorens Arbejdsgiverforening Et medlem udpeget efter indstilling fra Ledernes Hovedorganisation (LH): Uddannelseschef Thomas Christensen, Ledernes Hovedorganisation To medlemmer udpeget efter indstilling fra Danske Regioner (DR): Konsulent Anne T. Christensen, Danske Regioner Chefrådgiver Kenneth Hirsch Sørensen, Danske Regioner To medlemmer udpeget efter indstilling fra KL: Konsulent Karen Meisner Christensen, KL Chefkonsulent Henrik Casper, KL Tre medlemmer udpeget efter indstilling fra FTF: Formand Bente Sorgenfrey, FTF Næstformand Michael Budolfsen, Finansforbundet Formand Johnny Kuhr, Danske Fysioterapeuter To medlemmer udpeget efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark (LO): Konsulent Anders Vind, Landsorganisationen i Danmark Uddannelseskonsulent Mette Christiansen, HK-forbundet Et medlem udpeget efter indstilling fra Ingeniørforeningen (IDA): Konsulent Rasmus Dahl, Ingeniørforeningen To medlemmer udpeget efter fælles indstilling fra de studerendes organisationer Faglig sekretær Mette Lundstad Nielsen, Pædagogstuderendes LandsSammenslutning Formand Judit Kyed Lundager Jensen, Sygeplejestuderendes Landssammenslutning Et medlem udpeget efter indstilling fra rektorer for professionshøjskolerne i forening: Rektor Laust Joen Jakobsen, University College Capitol Et medlem udpeget efter indstilling fra rektorer for erhvervsakademierne i forening: Rektor Ingo Østerskov, Københavns Erhvervsakademi Tilforordnede Udpeget efter indstilling fra Danske Universiteter: Prodekan for uddannelse, ph.d. Jan Guldager Jørgensen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Udpeget efter indstilling fra Rådet for Internationalisering af Uddannelserne: Formand for Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Hans Peter Jensen Udpeget efter indstilling fra Rådet for de Gymnasiale Uddannelser: Uddannelsesforstander Vibeke Johnsen, Erhvervsskolen Nordsjælland Udpeget efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser: Afdelingschef Louise Pihl, Dansk Byggeri 10 Rådets beretning for 2009

13 Rådet vedtog på sit første møde den 28. maj 2008 Forretningsorden for Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser. Forretningsudvalget Af rådets forretningsorden fremgår det, at rådet nedsætter et forretningsudvalg, der består af formanden for rådet og fire medlemmer udpeget af henholdsvis arbejdsgiversiden, arbejdstagersiden og rådets øvrige medlemmer. Rådets arbejde i 2009 har været præget af drøftelser af de fem strategiområder, som rådet i sin beretning for 2008 havde udpeget som omdrejningspunkt for sine anbefalinger til undervisningsministeren. Samtidig har rådet i 2009 været særligt optaget af drøftelser om globaliseringsmidlerne. Forretningsudvalgets primære opgave er at forberede dagsordenen til rådsmøderne samt at behandle og afgive indstillinger i sager af særlig hastende karakter efter bemyndigelse fra rådet. Forretningsudvalgets medlemmer er per 1. marts 2010: Niels Fog (formand) Bente Sorgenfrey (FTF) Charlotte Rønhof (DI) Anders Vind (LO) Henrik Casper (KL). Uddannelsesudvalg 19-udvalg Det fremgår af Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, at rådets arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer kan nedsætte et antal uddannelsesudvalg, der bistår rådet i spørgsmål inden for et eller flere uddannelsesområder. Rådet tiltrådte på sit møde i april 2009 rammerne for uddannelsesudvalgenes arbejde, hvori blandt andet nedsættelse og evaluering af uddannelsesudvalgene samt uddannelsesudvalgenes opgaver er beskrevet. 2.2 Beretningen og rådets arbejde i 2009 Som et vigtigt led i rådets rådgivning skal rådet hvert år inden den 1. marts afgive en skriftlig beretning til undervisningsministeren om rådets virksomhed. Beretningen skal indeholde en samlet status for uddannelsesområdet samt forslag til nye initiativer inden for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt videreuddannelsesforløb i tilknytning hertil. Rådets beretning for 2009 er rådets anden beretning. Rådets arbejde i 2009 har været præget af drøftelser af de fem strategiområder, som rådet i sin beretning for 2008 havde udpeget som omdrejningspunkt for sine anbefalinger til undervisningsministeren. Samtidig har rådet i 2009 været særligt optaget af drøftelser om globaliseringsmidlerne Rådets møder og drøftelser i 2009 Rådet afholder møder hver anden måned, og rådet har i 2009 således afholdt i alt seks rådsmøder. En væsentlig del af rådets arbejde i 2009 har bestået i at behandle og drøfte de fem strategiområder, rådet definerede i sin beretning for Rådet har i perioden afgivet konkrete anbefalinger til undervisningsministeren på alle fem områder. Der henvises til beretningens afsnit Globaliseringsmidlerne Rådet har også været optaget af at drøfte globaliseringsmidlerne. Initiativerne i aftalen om udmøntning af globaliseringspuljen fra november 2006 skulle evalueres i foråret 2009, og fordelingen af globaliseringsmidlerne for 2010 og frem skulle genforhandles i efteråret Allerede i foråret 2009 præsenterede rådet undervisningsministeren for sine forslag til et antal konkrete hovedspor, som samlet skulle medvirke til at fremtidssikre erhvervsakademiuddannelserne, professionsbacheloruddannelserne og uddannelsesinstitu Rådets beretning for

14 tionerne. Rådet markerede, at det var efter disse hovedspor, der i hovedtræk fremadrettet burde navigeres, når det gjaldt allokering af midler til sektoren. Rådet definerede i den forbindelse tre fælles hovedudfordringer for sektoren: Søgningen til uddannelserne skal øges og frafaldet reduceres, sammenhængen mellem uddannelsernes teoretiske undervisning og praktikken skal styrkes, og uddannelsernes vidensgrundlag udviklingsbaseringen skal sikres anerkendelse, blandt andet gennem dokumentation, formidling og tilstrækkelige bevillinger. Rådet tydeliggjorde, at udfordringerne er fælles for begge uddannelsestyper, uanset om uddannelserne retter sig mod det private eller offentlige arbejdsmarked. Rådet understregede det afgørende i, at uddannelserne og institutionerne kunne sikres midler fra globaliseringspuljen, så de på forsvarlig vis kunne fremtidssikres og løfte de centrale udfordringer og opgaver, der fra politisk side er sat klare målsætninger for. I slutningen af oktober 2009 brød de politiske forhandlinger om fordelingen af globaliseringspuljen til uddannelse og forskning for 2010 og frem sammen. Et enigt råd udtrykte sin bekymring for situationen over for undervisningsministeren. Rådet fandt det afgørende vigtigt, at der blev tilført midler til erhvervsakademiuddannelserne, professionsbacheloruddannelserne og diplomingeniøruddannelserne, og at uddannelsesinstitutionerne kunne sikres et økonomisk løft. Samtidig appellerede rådet til, at der hurtigst muligt kunne findes en afklaring, og at en kommende aftale om udmøntning af globaliseringspuljen kunne medvirke til at sikre den nødvendige prioritering af midlerne til uddannelserne. Rådet fandt det derfor positivt, da regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre torsdag den 5. november 2009 indgik aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser for 2010 til og med Aftalen indebar blandt andet et økonomisk løft til professionshøjskolerne og de to ingeniørhøjskoler til netop at styrke blandt andet kvalitet, faglighed og sammenhæng mellem teori og praksis. Globaliseringsmidlerne afsat til erhvervsakademierne videreføres på det hidtidige niveau. I alt afsættes 386,3 millioner kroner om året fra 2010 til Mønsterbrydere og akkreditering Rådet har i 2009 haft glæde af at lytte til mange oplægsholdere med ekspertise inden for og viden om de temaer og udfordringer, der i disse år er særlig relevante for det uddannelsesområde, rådet har til opgave at rådgive undervisningsministeren om. En lang række oplægsholdere har deltaget ved rådets møder med indlæg som indledning og inspiration til rådets drøftelser af de fem strategiområder, rådet definerede i sin beretning for 2008 som grundlag for sit arbejde. Men rådet har også lyttet til oplægsholdere, som med oplæg på områder, der ligger ud over de udvalgte strategiområder, har inspireret og øget rådets indsigt i centrale udfordringer på uddannelsesområdet. På rådsmødet i april 2009 holdt direktør og formand for Tænketanken Eva Hofman-Bang oplæg om rapporten Mønsterbrydere bedre match mellem potentiale og uddannelse (FBE 2009). Projektets formål var at give anbefalinger til, hvordan uddannelsessystemet kan indrettes bedre, så unge fra alle sociale lag i samfundet får lige muligheder for at udfolde deres uddannelsesmæssige potentialer. Mange unge fra ikke-uddannelsesvante familier opnår ikke den uddannelse, deres potentiale kunne berettige til. Rapporten viser, at potentialet for at nå regeringens målsætning om, at 50 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse, primært skal findes blandt unge med en gymnasial uddannelse og blandt unge med en erhvervsuddannelse. Potentialet skal først og fremmest findes blandt drengene og hos unge, hvis forældre ikke har en uddannelse. Analyser viser, at unge fra disse familier adskiller sig markant fra andre unge i forhold til social og kulturel kapital. Det betyder, at mønsterbrydere i højere grad end andre har brug for klare strukturer og for at kunne se, hvad uddannelsen skal føre til. Det udfordrer uddannelsessystemet. Der er flere kvinder end mænd blandt mønsterbryderne. Unge, som bliver optaget på en videregående uddannelse med en erhvervsuddannelse som adgangsgivende eksamen, er markant mere mønsterbrydende end unge, der bliver optaget på baggrund af en gymnasial uddannelse, fortalte Eva Hofman-Bang. Forskellen på 17 procentpoint svarer til, at optag på en erhvervsakademiuddannelse gennem erhvervsuddannelse giver 28 procent flere mønsterbrydere. Især for unge fra ikke-uddannelsesvante familier er vejen over en erhvervsuddannelse ofte en forudsætning for, at man kommer videre i en erhvervsakademiuddannelse. Mulighederne for at komme videre til det næste niveau i uddannelsessystemet er dermed meget vigtige i forhold til at få de unge fra ikke-uddannelsesvante familiers uddannelsesmæssige potentiale til at blive indfriet. Og det er vigtigt i forhold til at få flere til at tage en videregående uddannelse, understregede Eva Hofman-Bang i sit oplæg for rådet. Tænketankens anbefalinger, der i alt udgør 23 konkrete forslag til forbedring af uddannelsessystemet, er opdelt på fire hovedområder, der ud over sam 12 Rådets beretning for 2009

15 Rådet har i 2009 haft glæde af at lytte til mange oplægsholdere med ekspertise inden for og viden om de temaer og udfordringer, der i disse år er særlig relevante for det uddannelsesområde, rådet har til opgave at rådgive undervisningsministeren om. menhængen i uddannelsessystemet, grundskolen og ungdomsuddannelserne også indeholder konkrete anbefalinger til de videregående uddannelser. Tænketanken peger blandt andet på følgende: Videre- og efteruddannelse giver flere mønsterbrydere. Unge fra ikke-uddannelsesvante familier tager en erhvervsakademiuddannelse. Læringskurven skal vendes om med en mere praksisnær og anerkendende tilgang til stoffet, uden at det går ud over uddannelsens slutmål. Der skal udvikles modeller for, hvordan der kan gennemføres praktik på studiejoblignende vilkår. På rådsmødet i juni 2009 deltog formand for Akkrediteringsrådet Søren Barlebo Rasmussen og direktør for ACE Denmark Jette Frederiksen. De to var inviteret for at redegøre for de foreløbige erfaringer i forbindelse med akkrediteringerne i 2009 i forlængelse af rådets tidligere drøftelser af akkrediteringsprocessen i forbindelse med godkendelse af nye uddannelser og udbud. Oplægsholderne redegjorde blandt andet for visionerne bag akkrediteringssystemet, herunder målsætningen om et transparent system, der lever op til de europæiske standarder. Også forskelle i akkrediteringer af uddannelserne på henholdsvis Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings og Undervisningsministeriets områder blev belyst. I forhold til de konkrete akkrediteringskriterier nævnte oplægsholderne relevanskriteriet, som udgør et særligt opmærksomhedspunkt. I et fremadrettet perspektiv er det nødvendigt, at et uddannelseslandskab i forandring til hver en tid må afspejles i akkrediteringssystemet. De stadig større samarbejdsflader mellem de forskellige typer uddannelsesinstitutioner, herunder øget studentermobilitet, er en udvikling med udfordringer. Også erfaringsudvekslinger og samarbejdet mellem Danmarks Evalueringsinstitut og ACE Denmark om udvikling af fælles retningslinjer og alignment på en række områder, herunder fælles metodeudvikling, blev nævnt. Det er fortsat rådets målsætning at følge akkrediteringsprocessen Rådets høringssvar i 2009 Rådet har afgivet to høringssvar i Det ene høringssvar var om: Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og andre love (udbud af danske erhvervsrettede videregående uddannelser i udlandet). Høringssvaret blev afgivet i enighed. Rådet fandt det positivt, at der med lovinitiativet gives mulighed for at udbyde danske uddannelser i udlandet. Det kan fremme internationaliseringen af danske uddannelsesinstitutioner, hvad angår kulturel forståelse og sproglige kvalifikationer. Rådet påpegede i sit høringssvar, at forslaget ikke indeholdt mulighed for, at danske studerende kan medtage udlandsstipendier og SU, hvis de ønsker at læse en dansk uddannelse udbudt i udlandet. Rådet anbefalede, at denne mulighed etableres. Det vil give flere danske studerende mulighed for at tage en uddannelse i et miljø i udlandet, hvor de opnår de stærkere internationale kompetencer, der efterlyses af erhvervslivet. Det vil desuden kunne vende det foruroligende fald i antallet af unge, der tager til udlandet for at uddanne sig. Rådet fandt det samtidig vigtigt at værne om de danske uddannelsers Rådets beretning for

16 brand. Rådet ønskede derfor at understrege det væsentlige i, at kvaliteten er sikret for de uddannelser, der udbydes, herunder også, at institutionerne er kvalitetsbevidste og kvalificerede til at leve op til kvalitetskravene. Det er nærliggende at knytte kvalitetssikringen til akkrediteringssystemet, dog under hensyntagen til de ressourcer, der skal afsættes hertil. Rådet fandt desuden, at det er en betingelse for aktiviteten, at økonomien i aktiviteterne er selvbærende gennem for eksempel brugerbetaling og klare regnskabsprincipper mv. Rådet fandt det endvidere hensigtsmæssigt, at der i første omgang var tale om en lov, der åbner muligheder og giver undervisningsministeren beføjelser til at arbejde videre med hensigtsmæssige løsninger. rådets opfattelse forekommer upræcist sammenholdt med formuleringerne i Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsuddannelser. I loven anvendes formuleringer som nyeste viden og nyeste forskningsresultater, og samarbejdet med de relevante uddannelsesinstitutioner understreges. Rådet anbefalede, at formuleringerne i bekendtgørelsen bringes i overensstemmelse med formuleringerne i loven. Samtidig anbefalede rådet, at der i overensstemmelse med Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser lægges vægt på rummeligheden og fleksibiliteten i forhold til de mange forskellige typer uddannelser. Rådet anbefalede derfor, at der i bekendtgørelsen er rammer, som muliggør tilrettelæggelse af uddannelser, der afspejler de specifikke behov og det En lav søgning er kritisk for uddannelserne og for det danske samfund, men situationen forværres yderligere af det faktum, at mange af uddannelserne også er præget af et stort frafald. Endelig fandt rådet det relevant, at der gives muligheder for at etablere særlige juridiske enheder i forbindelse med aktiviteterne. Det kan give mulighed for at afgrænse den økonomiske risiko, for at danne konsortier, eksempelvis med flere uddannelsesinstitutioner, og for at inddrage eksterne investorer mv. Der er i bemærkningerne nævnt etablering i Danmark og givet eksempler på organisationsformer. Det vil være hensigtsmæssigt, at det af formuleringerne kommer til at fremgå, at der er tale om en mulighed, samt at form og geografisk lokalisering må være ud fra en konkret vurdering af, hvad der er hensigtsmæssigt. Det andet høringssvar fra rådet var om: Udkast til bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Høringssvaret blev afgivet i enighed. Rådet afgav blandt andet bemærkninger om formuleringen af uddannelsernes vidensgrundlag, som efter praksisfelt, uddannelserne relaterer til. Rådet afgav endvidere bemærkninger om fastsættelsen af uddannelsesmodulernes minimumsstørrelse på fem ECTS-point og delelighed med fem, der efter rådets vurdering kan have negative konsekvenser for en række af de eksisterende uddannelser med andre minimumskrav, eftersom uens modulstørrelse kan hindre den studerendes mobilitet mellem uddannelsesinstitutioner. Rådet anbefalede derfor en nærmere undersøgelse af, hvilke uddannelsesinstitutioner der kan blive negativt berørt af kravet. Endelig roste rådet indholdet af bekendtgørelsens 6, der er en god platform for arbejdet med den internationale dimension i uddannelserne, da de tilrettelægges, så den studerende inden for den normerede studietid har mulighed for at gennemføre dele af uddannelsen i udlandet Rådets anbefalinger i 2009 For at kunne styrke og målrette sin rådgivning udpegede rådet i sin beretning for 2008 i alt fem strate 14 Rådets beretning for 2009

17 giområder som omdrejningspunkt for sine drøftelser og anbefalinger til undervisningsministeren i perioden marts 2009 til og med februar 2010: 1) Søgning og gennemførelse 2) Internationalisering 3) Den nyeste viden 4) Forholdet mellem teori og praksis 5) Efter- og videreuddannelse. Rådet har i perioden afgivet konkrete anbefalinger til undervisningsministeren på disse fem områder. Det er rådets hensigt i hver beretning at redegøre for, hvordan rådet har arbejdet med strategiområderne, herunder de anbefalinger, rådet har som mål at afgive på de enkelte strategiområder. Som led i sin behandling af strategiområderne og som grundlag for udarbejdelse af sine anbefalinger har rådet hentet inspiration fra en række oplægsholdere med ekspertise og viden om områderne. Strategiområde 1 Søgning og gennemførelse Som indledning til rådets drøftelse af strategiområdet med særligt fokus på initiativer, der kan medvirke til at mindske frafaldet på uddannelserne, holdt direktør for grunduddannelse Henrik Pedersen, Professionshøjskolen UCC, oplæg for rådet i foråret Henrik Pedersen henviste blandt andet til den aktuelle situation på en lang række professionsbacheloruddannelser, hvor et lavt optag er kombineret med en lav gennemførelse. Henrik Pedersen skitserede de mest typiske forklaringer på frafald: Manglende dialog og tilbagemelding, ringe sammenhæng mellem teori og praksis og at uddannelserne ofte opfattes som blindgyder. Indsatsen for en øget gennemførelse på uddannelserne er en flerstrenget indsats, betonede Henrik Pedersen og nævnte blandt andet toning og særlig opmærksomhed, praktik og praksistilknytning, flere veje ind og ud samt tydelige krav og tilbud som eksempler på konkrete tiltag. Henrik Pedersen fremhævede også optagelsessamtaler som et vigtigt tiltag. Henrik Pedersen henviste endvidere til de mange undersøgelser, der inden for de seneste par år har analyseret årsager til frafaldet på uddannelserne. Samtidig støttede Henrik Pedersen forslag til mere fokuserede undersøgelser af frafaldet, sådan som det fremgår af rådets beretning for Rådet valgte i sine anbefalinger på strategiområdet at sætte særligt fokus på anbefalinger til initiativer, der kan være medvirkende til at øge gennemførelsen på uddannelserne. En lav søgning er kritisk for uddannelserne og for det danske samfund, men situationen forværres yderligere af det faktum, at mange af uddannelserne også er præget af et stort frafald. På visse it-uddannelser har frafaldet eksempelvis været helt oppe på 50 procent. Det er en bekymrende udvikling for samfundet som helhed. Rådet understregede i sine anbefalinger, at alle gode kræfter bør forenes for igen at gøre uddannelserne attraktive og for at sikre både de offentlige og private virksomheder den veluddannede arbejdskraft, de efterspørger. De nye erhvervsakademier, der skal være vækstlaget for nye merkantile og tekniske videregående uddannelser, udgør sammen med de nye tekniske og merkantile uddannelser på professionshøjskolerne et stort potentiale. Unge skal motiveres og inspireres til at påbegynde en erhvervsakademiuddannelse eller professionsbacheloruddannelse. Derfor er det også afgørende, at der sættes øget fokus på vejen fra ungdomsuddannelserne til det videregående uddannelsesniveau, herunder øget opmærksomhed på sammenhængen mellem de to uddannelsesniveauer. Rådet påpegede også, at der i gruppen af unge med enten en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en hf-eksamen er uudnyttet rekrutteringspotentiale. Også blandt unge med indvandrerbaggrund, unge med en afbrudt universitetsuddannelse og voksne med relevant erhvervserfaring er der mange, der må gøres en ekstra indsats for, så de kommer i gang med en videregående uddannelse. Det gælder ikke mindst muligheden for at imødekomme faglærtes ønske om et uddannelsesløft, der bygger oven på den stærke praksisviden, de har opnået med en erhvervsuddannelse. Uddannelserne og de respektive erhverv og karrieremuligheder skal i langt højere grad synliggøres. I forlængelse heraf anbefalede rådet, at det også er relevant at overveje barrierer i uddannelserne, der forhindrer unge i at overkomme en negativ social arv. Uddannelsesinstitutionerne skal understøttes i deres arbejde med at synliggøre uddannelserne og erhvervene samt deres mange muligheder. Rådet henviste i sine anbefalinger også til det arbejde, der var igangsat mellem Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling med det mål at skabe bedre overgange mellem de videregående uddannelser. Rådet tilkendegav, at det meget gerne bidrager med en udfoldning af de anbefalinger, dette arbejde måtte afstedkomme. Det gælder for eksempel i forhold til modeller for et mere fleksibelt videregående ordinært uddannelsessystem, herunder især i forhold til suppleringskurser og sikringen af gennemsigtigheden i brugen af disse. Rådet pegede på følgende konkrete anbefalinger og sigtelinjer for en øget søgning til uddannelserne: Uddannelseslandskabets gennemskuelighed skal højnes; de unge skal opleve optagelsessystemet som enkelt og gennemskueligt. Der synes at have været en tendens til, at der er blevet godkendt nye uddannelser, hvor det havde været mere hensigtsmæssigt at godkende dem som toninger eller overbygninger til eksisterende uddannelser. Det bør derfor fortsat tilstræbes at holde uddannelserne samlet omkring hovedretninger både af hensyn til gennemskuelighed og af hensyn til økonomien i uddannelserne. Unge skal motiveres og inspireres til at gå i gang med en erhvervsakademiuddannelse eller professionsbacheloruddannelse. Rådets beretning for

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Forslag om etablering af et uddannelsesforum

Forslag om etablering af et uddannelsesforum 17.2.2010 Forslag om etablering af et uddannelsesforum 1. Behov for en sammenhængende uddannelsespolitik Uddannelsesniveauet udgør en nøglefaktor for Danmarks internationale konkurrenceevne og er dermed

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Sagsnr. 10.01-04-1440 Ref. TAH/mbø Revideret 10. november 2005 Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Handlingsplan for en sammenhængende og styrket ramme for de erhvervsrettede videregående

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar.

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar. Bilag 7 Modtager(e): Kopi: Kommenteret høringsnotat om forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske

Læs mere

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser. Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser. Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Rådets beretning for 2010 Forord Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og afgiver hermed sin tredje beretning. Rådet har til opgave at rådgive undervisningsministeren

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2008 Rådet for Erhvervsakademi uddannelser og Professionsbachelor uddannelser Rådets beretning for 2008 Undervisningsministeriet

Læs mere

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2011 Indhold Side 1. PræSentation af ProfeSSionShøjSkoleSektoren.... 4. 1.1. Institutioner.... 4. 1.2. Professionshøjskolerne.set.i.et.videregående.uddannelsesbillede.... 5

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Uddannelse/ undervisning

Uddannelse/ undervisning Evalueringsprogram for evaluering af ny læreruddannelse Indledning og baggrund for evalueringsprogrammet: Det fremgår af bemærkningerne til lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen,

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ts@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen TEC Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Per Buron Sendt pr. e.mail: pb@tec.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet.

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet. Ref.: MC mc@uc-dk.dk +45 33 38 22 01 Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att. Trine Bolette Svensson 06. august 2014 Høringssvar over

Læs mere

viden er vejen frem Kost&Ernæringsforbundets uddannelsespolitik 1kost&ernæringsforbundet

viden er vejen frem Kost&Ernæringsforbundets uddannelsespolitik 1kost&ernæringsforbundet viden er vejen frem Kost&Ernæringsforbundets uddannelsespolitik 1kost&ernæringsforbundet 2 Viden er vejen frem Engang tog man en uddannelse som ung, og så var det slut med det. Men den tid er forbi. Nu

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Professionshøjskolen Metropol Att.: Stine Vinten-Johansen Sendt pr. e-mail: stvi@dsh-k.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-95/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Fælles udfordringer for pædagog- og læreruddannelserne

Fælles udfordringer for pædagog- og læreruddannelserne Fælles udfordringer for pædagog- og læreruddannelserne Potentialer i et nordisk samarbejde Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK' 1 Kort om os Nordisk

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Fagbevægelsens strategi på de videregående uddannelsesområder

Fagbevægelsens strategi på de videregående uddannelsesområder Fagbevægelsens strategi på de videregående uddannelsesområder Mål og visioner Såvel arbejdsmarkedet som uddannelsesmønstret er under opbrud i disse år. Ændringerne på arbejdsmarkedet afspejler i høj grad

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Bilag om kvalitetssikring i de erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser

Bilag om kvalitetssikring i de erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 14 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om kvalitetssikring i de erhvervs- og professionsrettede

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk ACE Denmark Professionshøjskolen Via Att.: Mette Lyager Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration Akkrediteringsrådet

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Vest Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-544/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi...for velfærdsuddannelserne 1 1 2 4 5 8 12 Forord Indledning og sammenfatning Anbefalinger og konkrete forslag Indsatsområde I: Vejen til uddannelserne

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-569/CW, RKP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til Professionsbachelor

Læs mere

Profilforløb i oplevelsesøkonomi

Profilforløb i oplevelsesøkonomi Profilforløb i oplevelsesøkonomi Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-579/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i oplevelsesøkonomi Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen løn& udvikling Mere uddannelse mere i løn Katalog over kompetencegivende videreuddannelse inden for kostforplejningsområdet set i sammenhæng med Ny løn økonomaforeningen Forord Denne pjece er et redskab

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse. 17. december 2009 Sags nr.: 126.923.

Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse. 17. december 2009 Sags nr.: 126.923. Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Kolding

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Kolding Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Kolding Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere