Vedtægter for Randers Kommunale Kirkegårde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Randers Kommunale Kirkegårde"

Transkript

1 Vedtægter for Randers Kommunale Kirkegårde Gældende for Nordre og Østre Kirkegårde fra d. 29. april 2013 Side 1 af 16

2 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Dødsfald... 4 Begravelser og urnenedsættelser... 6 Kister og urner... 7 Gravsteder... 8 Erhvervelse og fornyelse af gravsteder... 8 Gravsteders indretning og beplantning Ren- og vedligeholdelse af gravsteder Gravminder Ordensbestemmelser Takster Klage Side 2 af 16

3 Generelt 1 Randers Kommune administrerer i dag Nordre og Østre Kirkegårde. Disse overgik i 1934 fra kirkelig myndighedsstyrelse til kommunal drift. Begge kirkegårde er assistens kirkegårde dvs. kirkegårde, som ikke ligger umiddelbart ved en kirke. Nordre Kirkegård beliggende Nørrebrogade 94 i Randers by er på ca. 11 ha og indeholder et kapel og krematorium. Nordre Kirkegård er anlagt i årerne og har alle begravelsesformer lige fra de traditionelle hækomkransede gravsteder over urnegravsteder, mindeplæner med og uden gravminder til et skovkirkegårdsafsnit. Østre Kirkegård beliggende Mellemvej 2 i Randers by er på ca. 7,5 ha og blev indviet i Nyerhvervelser af gravsteder på den østlige del af kirkegården er ikke muligt. Denne del har mere en parklignende funktion. Alle nye gravsteder på den vestlige del af Mellemvej er udelukkende mindeplader og evt. steler 1 i græs. Herudover renholder Randers Kommune Mosaisk Kirkegård for Mosaisk Trossamfund. Kirkegården er beliggende som en selvstændig begravelsesplads på Østre Kirkegård. Der er ikke mulighed for at blive begravet her mere. På Nordre Kirkegård er der udlagt et afsnit til Romersk - Katolsk Menighed. Ved erhvervelse af brugsret til gravsteder i ovennævnte begravelsesafsnit samt nedsættelse heri er samme regler og takster gældende som for tilsvarende ydelser på de øvrige dele af kirkegården. Kirkegårdene administreres i overensstemmelse med de gældende bestemmelser og lovbekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde (lbkg. nr. 77 af 2. februar 2009 med efterfølgende ændringer) med de fravigelser, der indeholdes i denne af ministeriet godkendte kirkegårdsvedtægt. 1 Opretstående gravsten. Side 3 af 16

4 Ønskes yderligere information vedrørende takster, vedtægter og lignende kan det ses på kirkegårdens hjemmeside: Dødsfald 2 Bisættelser og begravelser, der skal foregå på de kommunale kirkegårde, skal anmeldes til kirkegårdskontoret senest 2 hverdage, før højtideligheden afholdes. Hvis der i denne forbindelse skal medvirke en præst ved en højtidelighed i kapellet, skal der træffes aftale med præsten 2 hverdage inden højtideligheden. Ved anmeldelse af dødsfald til kirkegårdskontoret skal der medbringes en påtegnet dødsanmeldelse fra en begravelsesmyndighed i afdødes hjemsogn. Begravelser eller kremation skal foregå senest 8 dage efter dødsdagen, denne medregnet. Kirkegårdskontoret kan under særlige omstændigheder og med embedslægens tilladelse forlænge denne frist. Begravelse og kremering må ikke foretages, før der foreligger en påtegnet dødsanmeldelse fra begravelsesmyndigheden i afdødes hjemsogn. 3 Kirkegårdskontoret yder borgerne rådgivning vedrørende begravelser, bisættelser og urnenedsættelser. 4 Tidspunkter for bisættelser og begravelser fastsættes af kirkegårdskontoret. Kapellerne kan benyttes: Mandag lørdag fra kl til kl for bisættelser, for begravelser til kl Kapellerne kan benyttes, uanset hvilken kirkegård gravstedet skal være på, og uanset hvilket trossamfund man tilhører. Urnenedsættelser kan ske på: Mandage og onsdage fra kl Side 4 af 16

5 Fredage fra kl Lørdage fra kl Ved urnenedsættelser på lørdage opkræves der dobbelttakst i forhold til hverdage. Kapellet er lukket for afholdelse af højtideligheder på søn- og helligdage, ligesom kistebegravelser og urnenedsættelser ikke kan finde sted på Nordre og Østre Kirkegårde på de nævnte dage. 5 Hensættelse af kister i kapellets kisterum kan finde sted på hverdage indenfor normal arbejdstid. Efter aftale kan der udleveres kode eller nøgle til kapellerne, så en modtagelse kan ske udenfor normal arbejdstid. Kister til hensættelse i kapellets kisterum skal være anmeldt til kirkegårdskontoret i god tid inden ankomsten og skal ligeledes være forsynet med tydeligt navn og cpr.nr. på afdøde. Endvidere skal navn på familie/begravelsesfirma, og oplysninger om hvor kiste eller urne skal nedsættes, være påført kisten. Kister uden disse oplysninger modtages ikke i kapellet. Kister, der hensættes lørdage, søndage eller helligdage, skal anmeldes til kirkegårdskontoret den førstkommende hverdag. 6 Opbevares en kiste i kirkegårdens kølerum, uden at der foretages begravelse eller kremering på Nordre eller Østre Kirkegård, pålægges der et opbevaringsgebyr. 7 Kister må kun i ganske særlige tilfælde åbnes i kapellet, og kun med tilstedeværelse af kirkegårdens personale. Side 5 af 16

6 Begravelser og urnenedsættelser 8 Personer med fast bopæl i Randers Kommune har ved dødsfald ret til vederlagsfrit at få udlagt en enkelt gravplads i en fredningsperiode. En eventuel efterlevende ægtefælle, samlevende eller registreret partner kan, hvis det ønskes, ligeledes vederlagsfrit få udlagt en gravplads i samme grav eller nabogravpladsen. Denne ret bevarer den efterlevende ægtefælle, samlevende eller registrerede partner uanset fraflytning fra kommunen. 9 Personer bosat udenfor Randers kommune kan, mod betaling af fastsatte takst i takstregulativet for udenbysboende, opnå samme brugsret som personer bosat i Randers Kommune. Undtaget fra ovennævnte betaling er Randersborgere, som for Randers Kommunes regning er anbragt på hospitaler, plejehjem eller lignende udenfor kommunen. 10 Fredningsperioden for kistebegravelser på Nordre og Østre Kirkegårde er 20 år og for urner 10 år. Fredningsperioden for kistebegravelser af børn (op til 2 år) er 10 år. 11 I fællesgrave kan der ikke reserveres plads for sidst afdøde ægtefælle, samlevende eller registrerede partner ved siden af først afdøde. 12 Begravelse af dødfødte fostre og aborter på kirkegårdene sker efter aftale med kirkegårdskontoret. 13 Gravkastning, herunder gravning, dækning, grandækning på den opgravede jord, udføres udelukkende af kirkegårdens personale. Side 6 af 16

7 14 Kremation og urnenedsættelse udføres udelukkende af kirkegårdens personale. 15. Der er ikke mulighed for at overvære en kremation. 16 Der er ikke mulighed for overværelse af urnenedsættelse på den anonyme mindeplæne. 17 Gravstedsejeren har ved urnenedsættelse eller begravelse forpligtelse til for egen regning at fjerne eventuelle monumenter, beplantning, gravstedsgitter og lignende, der måtte være til hindring for udførelse af gravearbejdet. Kister og urner 18 Al jordfæstelse foretages ud fra gældende regler for de enkelte afdelinger. 19 Kister, der helt eller delvist er fremstillet af kunststoffer eller andet miljøskadeligt materiale, må ikke anvendes og vil af kirkegårdskontoret blive afvist til jordfæstelse. Ligeledes afgør kirkegårdskontoret, om kister er egnet til brænding. Kister, der helt eller delvis består af plastik, bly, jern eller andet ikke egnet materiale, vil blive afvist. Der må kun anvendes miljøurner, som er fremstillet af forgængelige plantematerialer. Såfremt der opstår tvivl om urnetypen, kan kirkegårdkontoret forlange dokumentation herfor. 20 Flytning af urner kan tidligst finde sted 1 år efter urnen er sat ned og efter ansøgning til kirkegårdskontoret. Side 7 af 16

8 Stk. 1. Urner nedsat i mindeplænerne kan ikke flyttes. 21 Afgørelser om flytning af urner træffes efter Kirkeministeriets vejledning om flytning af lig og urner (vejl. nr. 9 af ). For ovennævnte ydelser gælder de til enhver tid i takstbladet fastsatte takster. Gravsteder 22 En kistegrav måler 1,25 x 2,5 meter og kisten nedsættes så dybt, at der mindst er 1 meter jord fra kistens øverste del til jordoverfladen. Kister kan med gravstedsejerens tilladelse, og når pladsforholdene er hertil, nedsættes i et allerede benyttet kistegravsted. Alle gravpladser i et sådant gravsted fornyes for en fredningsperiode på 20 år fra tidspunktet for den seneste begravelse. 23 En urnegrav måler 1,25 x 1,25 meter og urnen nedsættes altid så dybt, at der mindst er 0,5 meter fra jordens overflade til urnens øverste del. Urner kan med gravstedsejerens tilladelse, og når pladsforholdene er hertil, nedsættes i et allerede benyttet gravsted. Alle gravpladser i et sådant gravsted fornyes for en fredningsperiode på 10 år fra tidspunktet for den seneste begravelse. 24 Alle gravsteder, med undtagelse af de anonymes mindeplæne, skal have et gravmonument inden 6 måneder efter begravelse eller urnenedsættelse er foretaget. Erhvervelse og fornyelse af gravsteder 25 Side 8 af 16

9 Henvendelse om erhvervelse af kiste- eller urnegravsted på Nordre og Østre Kirkegårde skal ske til kirkegårdskontoret. 26 For erhvervelse og fornyelse af brugsretten til gravpladser på kirkegårdene gælder til enhver tid de takster byrådet har vedtaget. 27 Perioden, for hvilken en gravplads erhverves eller fornyes, regnes fra den 1. januar, efter at erhvervelse eller fornyelse er sket og udløber den 31. december i det år, hvor gravstedet udløber. 28 Af hensyn til kirkegårdenes planlægning kan kirkegårdskontoret, når fredningsperioden - regnet fra udløbet af den seneste begravelse eller urnenedsættelse - er udløbet, foretage ændringer i bestående gravsteder eller inddrage disse eller dele heraf, uden at der ydes gravstedsejeren erstatning herfor. 29 I forbindelse med erhvervelse af gravstedet udstedes der et gravstedsbrev til gravstedsejeren. Gravstedsbrevet indeholder oplysninger om placering af gravstedet, fredningsperioden, ejerens rettigheder og forpligtelser, eventuelle særlige begrænsninger i brugsretten til gravstedet, samt oplysninger om indretning, beplantning, gravsten m.m. Flere personer kan noteres som kontaktpersoner i forbindelse med ejerskabet af gravstedet. Den, der har brugsret til et gravsted, kan forlange, at der i kirkegårdssystemet foretages notering om dennes brugsret. Gravstedsbrev udstedes ikke ved erhvervelse af urnegravsted før død. 30 Ved enhver kiste eller urnenedsættelse i et tidligere benyttet gravsted, bliver det samlede antal gravpladser i gravstedet fornyet for det antal år, der måtte mangle i en fredningsperiode. 31 Side 9 af 16

10 Brugsretten til en gravplads kan ikke fornyes for mindre end 5 år og højst erhverves for 25 år, dog ikke længere end kirkegården består. 32 Brugsretten til et gravsted kan ikke uden kirkegårdens accept og medvirken overdrages til anden person. Overdragelsesblanketten kan erhverves på kirkegårdskontoret og skal underskrives af gravstedsoverdrager(e) og gravstedsmodtager(e). Derefter afleveres den til kirkegårdskontoret, der retter ejerforholdet på gravstedet. 33 Brugsretten til gravstedet kan tilkomme flere personer i forening. 34 Ved sløjfning af kistegravsted inden fredningsperiodens udløb, vil der blive opkrævet et sløjfningsgebyr. 35 Ved sløjfning af gravstedet kan tilhørende gravmonument 2, planter m.m. efter aftale med kirkegårdskontoret afhentes inden for en frist på 4 uger. Sker dette ikke indenfor den ovennævnte frist tilfalder de ovenfor beskrevne genstande kirkegården. 36 I det tilfælde, at en person ved sin død efterlader sig umyndige børn, som ved dødsfaldet midlertidig er uden værge, og anden person erhverver sig gravstedet til den afdøde, har børnenes nye værge eller børnene selv, hvis de forinden bliver myndige - ret til inden 1 år efter begravelsen, at kræve brugsretten overført til sig. Personen, der har brugsretten og skal overdrage gravstedet, har i så fald krav på godtgørelse for 2 Gravmonumenter indbefatter gravsten, mindeplader, opstående steler og plader. Side 10 af 16

11 udgifterne til gravstedets erhvervelse og anlæggelse. Godtgørelsen skal betales af den nye gravstedsejer. 37 Gravpladser i kiste- og urnefællesgrave og i fællesgrav for børn kan ikke fornyes. 38 Ved begravelse af børn under 10 år er der kun mulighed for udtagelse af én gravplads. 39 Gravstedsejere må selv sørge for fornyelse af brugsretten til gravstedet inden fredningstidens udløb. Kirkegårdskontoret vil, så vidt det er muligt, fremsende en påmindelse til gravstedsejeren inden udløbstidspunktet. Der er krav om tilbagemelding. Er der ingen tilbagemeldinger, sløjfes gravstedet. Ønskes gravstedet fornyet, skal gravstedsejer henvende sig inden brugsretten af gravstedet udløber. Ønskes brugsretten overtaget af andre, så som familie og nære slægtninge, overdrages alle forpligtelser på gravstedet til ny gravstedsejer mod betaling. Tidligere gravstedsejer underrettes af kirkegårdskontoret om nyt ejerforhold. 40 Reservation af urnegravsted før dødsfald kan ikke ske for mindre end 10 år. Ved reservationen skal der betales et beløb, som også dækker renholdelse af gravstedet i hele reservationsperioden. Gravsteders indretning og beplantning 41 For at opnå ensartethed og harmoni er de forskellige afsnit på kirkegårdene underlagt klausuler med hensyn til indretning, beplantning, gravsten m.m. Disse bestemmelser fås ved henvendelse til kirkegårdskontoret. Det gælder generelt, at der udelukkende må plantes levende hegn om gravstederne. Andre former for hegn er ikke tilladt. Side 11 af 16

12 Beplantninger må ikke række ud over gravstedets grænser. Kirkegårdskontoret kan forlange træer over 1,5 meters højde beskåret eller fjernet, hvis de ved deres højde eller udbredelse skønnes, at være til ulempe eller mispryd for andre gravsteder eller kirkegårdene som helhed. 42 Efter begravelse eller bisættelse er gravstedsejeren forpligtet til at reetablere gravstedet, så det igen fremstår præsentabelt. Reetableringen af gravstedet skal foretages inden for 6 måneder. Ved vejrlig dvs. forhindringer pga. frost, sne og lign. kan fristen for reetablering forlænges. 43 På kistegravsteder kan bænke indtil 1 meters længde anbringes, såfremt deres højde ikke overstiger 40 cm, og at de holdes i passende farver, som harmonerer med beplantningen, og sættes i passende afstand til hækken. Beplantningen af en vis størrelse (så som træer og buske) skal plantes i en passende afstand fra hækken, så det ikke bliver til gene for hækkens vækst. 44 Mod betaling foretager kirkegårdskontoret anlægs- og beplantningsarbejde af gravsteder, ren- og vedligeholdelse, grandækning og plantning af årstidens blomster. Anbringelse af buketter og kranse m.v. på minde- og højtidsdage kan aftales med kirkegårdskontoret. 45 Private gartnere og andre, der påtager sig arbejder på gravsteder, skal forinden påbegyndelse af arbejdet, indhente tilladelse hertil af kirkegårdskontoret. Forinden nævnte tilladelse kan udstedes, må fornøden fuldmagt fra gravstedsejeren forevises. Såfremt der forårsages skade på kirkegårdene under udførelse af ovennævnte arbejde, skal skaden udbedres for skadevolderens regning efter kirkegårdskontorets anvisning. 46 Et gravsted må ikke anlægges, så det skæmmer kirkegården. Det tilkommer kirkegårdskontoret at afgøre, hvorvidt et gravsted skæmmer kirkegården. Side 12 af 16

13 Ren- og vedligeholdelse af gravsteder 47 Ejeren af kistegravstedet har pligt til at ren- og vedligeholde gravstedet med tilhørende monument, gitter, beplantning m.v. således, at det til enhver tid i fredningsperioden og eventuelle efterfølgende fornyelsesperioder fremstår velplejet og fri for ukrudt. Forsømmes et gravsted efter kirkegårdskontorets skøn, opfordres gravstedsejer skriftligt, for så vidt vedkommendes adresse er bekendt, til at sætte gravstedet i forsvarlig stand. Efterkommes kirkegårdskontorets skriftlige henvendelse om den manglende renholdelse ikke, udføres arbejdet for gravstedsejerens regning. Kirkegårdskontoret kan endvidere lade gravstedet sløjfe og udlægge i græs eller grus for resten af den periode, som den er erhvervet for. Kirkegårdskontoret opkræver betaling for renholdelse frem til fredningsperiodens udløb. 48 Renholdelse af kistegravsteder kan overdrages til kirkegårdskontoret for en årrække mod betaling af et beløb, som i hvert enkelt tilfælde beregnes af kirkegårdskontoret efter de af byrådet fastsatte regler herfor. 49 Alle urnegravsteder på Nordre Kirkegård har obligatorisk renholdelse udført af kirkegårdens personale Alle gravsteder udlagt i græs med plader eller stele på Østre Kirkegård har obligatorisk renholdelse udført af kirkegårdens personale. Renholdelse af urnegravsteder betales forud for hele fredningsperioden ved erhvervelse og fornyelse af gravstedet. 50 Side 13 af 16

14 Gravmonumenter opbevares indtil fredningstidens periodes udløb. 51 Brugsretten til en gravplads kan ikke fornyes for mindre end 5 år og højest erhverves for 25 år. Kirkegårdskontorets forpligtigelse kan aldrig strække sig ud over den tid, hvor kirkegårdene består, uanset for hvor lang tid forpligtigelsen er indgået. 52 Hvis et gravsted ønskes sløjfet inden fredningsperiodens udløb, vil gravstedsejer blive opkrævet betaling for den resterende del af fredningsperioden. 53 Fornyelse af gravstedets brugsret kan kun ske efter fredningsperiodens udløb. 54 Såfremt fredningsperioden ikke er udløbet, kan indehaveren af brugsretten til et gravsted, som er sløjfet, lade gravstedet genetablere ved kirkegårdskontorets foranstaltning og mod forudbetaling af de forbundne udgifter. Gravminder 55 Monumenter, mindesten eller kors skal være af passende størrelse og materiale og skal funderes forsvarligt, således at der ikke opstår fare ved færdsel på de tilstødende gravsteder. Ligeledes må disse ved deres form, materiale og størrelse ikke virke skæmmende og dominerende eller bære inskriptioner, som kan anses for upassende. 56 Enkelte afdelinger har klausuler vedr. størrelsen, materialet og inskriptioner på de enkelte gravmonumenter, som skal overholdes. Side 14 af 16

15 57 Kirkegårdskontorets godkendelse skal altid foreligge inden anbringelse af gravmonumenter m.v. på gravsteder. Kirkegårdskontoret kan nægte opsætningen af gravmonumenter, og såfremt dette alligevel skulle være sket, kræve det pågældende fjernet for gravstedsejerens regning. 58 Kirkegårdskontoret har intet ansvar, såfremt monument eller andet på gravstedet ødelægges, fjernes eller beskadiges ved naturbegivenheder, hærværk eller vold. 59 Kirkegårdskontoret kan beslutte, at andre gravsteder og monumenter end de, der registreres som særligt bevaringsværdige i henhold til lovbekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde (lbkg. nr. 77 af ), med gravstedsejerens accept, bevares for Randers Kommunes regning efter erhvervelsesperiodens udløb. 60 Anerkendte frihedskæmpergrave, samt soldatergrave kan ikke nedlægges uden Kirkeministeriets tilladelse. Ordensbestemmelser 61 For at opretholde fred og orden på kirkegårdene gælder ordensbestemmelser i kirkegårdsbekendtgørelsen (bkg. nr af ) med de undtagelser, der indeholdes i denne af Kirkeministeriet stadfæstede vedtægt. Endvidere henvises der til skiltningen på kirkegårdene. Takster 62 Takster fastsættes af byrådet i et takstregulativ, som udarbejdes af Randers Kommune. Side 15 af 16

16 Takstregulativet indeholder takster for erhvervelse og fornyelse af kiste- og urnegravsteder, gravkastning for kister og urner samt takster for kremation og benyttelse af kapel. Ud over de ydelser, der er omtalt i takstregulativet, udfører kirkegårdskontoret arbejde på gravsteder mod betaling. For ovennævnte ydelser beregnes takster til dækning af indkøb af materialer, arbejdsomkostninger samt administration. Alle kirkegårdskontorets takster og ydelser skal forudbetales. Klage 63 Kirkegårdskontoret og kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til denne vedtægt kan indbringes for Kirkeministeriet. 64 Denne vedtægt træder i stedet for den af Kirkeministeriet godkendte vedtægt af marts Randers Byråd d. 29. april 2013 Henning Jensen Nyhuus Borgmester Hans Nikolajsen Kommunaldirektør Godkendt af Ministeriet for Ligestilling og Kirke d. 24. juni 2013 Side 16 af 16

Vedtægt for Odense Kommunale Kirkegårde

Vedtægt for Odense Kommunale Kirkegårde Vedtægt for Odense Kommunale Kirkegårde Gældende fra 01.02.2011 Oversigtskort over Odense Kommunale Kirkegårde. Indholdsfortegnelse Administration 3 Dødsfald 3 Kirkegårdene 4 Gravsteder 4 Gravstedsservitutter

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Vinding Sogn kirke og bestyres af Vinding Sogns menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Vinding Sogn kirke og bestyres af Vinding Sogns menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Vinding Sogn Provsti: Vejle Kommune: Vejle Stift: Haderslev A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Vinding Sogn kirke og bestyres af Vinding Sogns menighedsråd.

Læs mere

Vedtægt. for. Them og Brande kirkegårde. Silkeborg kommune. under. Silkeborg provsti. Århus Stift

Vedtægt. for. Them og Brande kirkegårde. Silkeborg kommune. under. Silkeborg provsti. Århus Stift Vedtægt for Them og Brande kirkegårde i Silkeborg kommune under Silkeborg provsti i Århus Stift A Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegårdene ejes af henholdsvis Them og Brande kirker og bestyres af

Læs mere

KIRKEGÅRDSVEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Ørbæk kirke og bestyres af Ørbæk menighedsråd.

KIRKEGÅRDSVEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Ørbæk kirke og bestyres af Ørbæk menighedsråd. KIRKEGÅRDSVEDTÆGT for Kirkegård: Ørbæk Kommune: Nyborg Provsti: Nyborg Fyens Stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD 1 Kirkegården ejes af Ørbæk kirke og bestyres af Ørbæk menighedsråd. 2 Kirkegårdens

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegården ejes af Kærum kirke og bestyres af Kærum menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegården ejes af Kærum kirke og bestyres af Kærum menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Kærum Provsti: Assens Kommune: Assens Stift: Fyens A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Kærum kirke og bestyres af Kærum menighedsråd. 2 Kirkegårdens drift forestås

Læs mere

Vester Hassing Kirkegård, Aalborg Nordre Provsti. Aalborg Kommune, Aalborg stift

Vester Hassing Kirkegård, Aalborg Nordre Provsti. Aalborg Kommune, Aalborg stift Aalborg Nordre Provsti AALBORG STIFT VEDTÆGT for Vester Hassing Kirkegård, Aalborg Nordre Provsti Aalborg Kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Vester Hassing Kirke

Læs mere

VEDTÆGT. for. X-Købing Kirkegård Ringsted-Sorø Provsti Ringsted Kommune Roskilde Stift

VEDTÆGT. for. X-Købing Kirkegård Ringsted-Sorø Provsti Ringsted Kommune Roskilde Stift Forslag til vedtægt for kirkegård med graver Ringsted kommune.doc VEDTÆGT for X-Købing Kirkegård Ringsted-Sorø Provsti Ringsted Kommune Roskilde Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes

Læs mere

V E D T Æ G T. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Bredballe kirke og bestyres af Bredballe kirkes menighedsråd

V E D T Æ G T. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Bredballe kirke og bestyres af Bredballe kirkes menighedsråd V E D T Æ G T for Bredballe kirkegård Vejle provsti, Vejle kommune i Haderslev stift. A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Bredballe kirke og bestyres af Bredballe kirkes menighedsråd

Læs mere

VEDTÆGT. for Ø. Brønderslev kirkegård, Brønderslev provsti, Brønderslev kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD

VEDTÆGT. for Ø. Brønderslev kirkegård, Brønderslev provsti, Brønderslev kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Brønderslev Provsti AALBORG STIFT VEDTÆGT for Ø. Brønderslev kirkegård, Brønderslev provsti, Brønderslev kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Ø. Brønderslev kirke

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegårdene ejes af Ølby, Asp ogfousing kirker og bestyres af Ølby-Asp-Fousing menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegårdene ejes af Ølby, Asp ogfousing kirker og bestyres af Ølby-Asp-Fousing menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Ølby-Asp-Fousing Provsti: Struer Kommune: Struer Stift: Viborg A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegårdene ejes af Ølby, Asp ogfousing kirker og bestyres af Ølby-Asp-Fousing

Læs mere

Vedtægter. for. Ballerup Sogns Kirkegårde

Vedtægter. for. Ballerup Sogns Kirkegårde Vedtægter for Ballerup Sogns Kirkegårde Indholdsfortegnelse A. Kirkegårdenes ledelse og administration.. 2 B. Erhvervelse og fornyelse af gravsteder.. 2 C. Om gravpladser 4 Fredningstiden. 4 Kistegrave

Læs mere

VEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Munkebo kirke og bestyres af Munkebo menighedsråd.

VEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Munkebo kirke og bestyres af Munkebo menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Munkebo Kommune: Kerteminde Provsti: Kerteminde Fyens Stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Munkebo kirke og bestyres af Munkebo menighedsråd. 1 2 1. Kirkegårdens

Læs mere

Vedtægter FOR DE KOMMUNALE KIRKEGÅRDE

Vedtægter FOR DE KOMMUNALE KIRKEGÅRDE Vedtægter FOR DE KOMMUNALE KIRKEGÅRDE Indhold Ledelse og administration... 1 Dødsfald... 1 Begravelser og urnenedsættelser... 3 Kister og urner... 3 Gravsteder... 4 Erhvervelse og fornyelse af gravsteder...

Læs mere

VEDTÆGT. for. Kirkegårdene ejes af Haraldsted og Allindemagle kirker og bestyres af Haraldsted- Allindemagle menighedsråd.

VEDTÆGT. for. Kirkegårdene ejes af Haraldsted og Allindemagle kirker og bestyres af Haraldsted- Allindemagle menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Haraldsted og Allindemagle Kirkegårde Kommune: Ringsted Provsti: Ringsted-Sorø Stift: Roskilde A. Kirkegårdenes bestyrelsesforhold Kirkegårdene ejes af Haraldsted og Allindemagle

Læs mere

Vedtægt. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

Vedtægt. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Vedtægt for Kirkegård: Draaby Kommune: Frederikssund Provsti: Frederikssund Stift: Helsingør A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Draaby Kirke og bestyres af Gerlev-Draaby menighedsråd.

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegårdene ejes af Tolstrup-Stenum- Thise Ø. Hjermitslev menighedsråd

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegårdene ejes af Tolstrup-Stenum- Thise Ø. Hjermitslev menighedsråd VEDTÆGT for Kirkegårdene i: Tolstrup Stenum Thise og Ø. Hjermitslev Provsti: Brønderslev Dronninglund Kommune: Brønderslev - Dronninglund Stift: Aalborg A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegårdene

Læs mere

VEDTÆGT. for. Provsti: Kalundborg. Stift: A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. Provsti: Kalundborg. Stift: A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Kirkegård: Bregninge -Bjergsted- Alleshave Provsti: Kalundborg Kommune: Kalundborg Stift: Roskilde A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af den på stedet værende kirke og bestyres

Læs mere

VEDTÆGT. for. Bramdrup kirkegård, Kolding provsti, (Kolding kommune), Haderslev stift. A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSE

VEDTÆGT. for. Bramdrup kirkegård, Kolding provsti, (Kolding kommune), Haderslev stift. A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSE VEDTÆGT for Bramdrup kirkegård, Kolding provsti, (Kolding kommune), Haderslev stift. A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSE Kirkegården ejes af Bramdrup kirke og bestyres af Bramdrup menighedsråd. 1. Kirkegårdens

Læs mere

VEDTÆGT. for. Provsti: Skjern. Stift: A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. Provsti: Skjern. Stift: A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Kirkegård: Vorgod Provsti: Skjern Kommune: Ringkøbing-Skjern Stift: Ribe A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Vorgod kirke og bestyres af Vorgod menighedsråd/ kirkegårdsbestyrelse.

Læs mere

VEDTÆGT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. januar 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde

VEDTÆGT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. januar 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde VEDTÆGT for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE Gældende fra 1. januar 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde LEDELSE OG ADMINISTRATION 1 Århus Kommune administrerer 2 kirkegårde: Nordre Kirkegård Vestre Kirkegård

Læs mere

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg. Indhold: Side: Ledelse og administration... Dødsfald... Kirkegårdene... Gravsteder... Gravsteders indhegning

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. VEDTÆGT for Kirkegård: Grene Provsti: Grene Kommune: Billund Stift: Ribe A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Grene kirke og bestyres af Grene menighedsråd. 2. Kirkegårdens drift

Læs mere

VEDTÆGT. for. HVIDBJERG og LYNGS kirkegårde STRUER provsti, STRUER kommune VIBORG stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

VEDTÆGT. for. HVIDBJERG og LYNGS kirkegårde STRUER provsti, STRUER kommune VIBORG stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. VEDTÆGT for HVIDBJERG og LYNGS kirkegårde STRUER provsti, STRUER kommune VIBORG stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegårdene ejes af Hvidbjerg og Lyngs kirker og bestyres af Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald Nødebo og Gadevang kirkegårde Vejledning ved dødsfald Nødebo-Gadevang Menighedsråd April 2016 Ved et dødsfald er der midt i sorgen mange praktiske ting, der skal tages vare på i forbindelse med bisættelse

Læs mere

Nogle afdelinger vedligeholdes af kirkegårdens ansatte, i andre afdelinger må du gerne selv anlægge og vedligeholde gravstedet.

Nogle afdelinger vedligeholdes af kirkegårdens ansatte, i andre afdelinger må du gerne selv anlægge og vedligeholde gravstedet. Hørup kirkegård Denne folder giver et overblik over Hørup kirkegård og gennemgår de forskellige gravstedsformer på kirkegården, med henblik på at du kan træffe det bedst mulige valg for dig og din familie.

Læs mere

VEDTÆGT. for. Sjørring, Thorsted, Skjoldborg og Kallerup kirkegårde, Thisted provsti. Thisted kommune, Aalborg stift

VEDTÆGT. for. Sjørring, Thorsted, Skjoldborg og Kallerup kirkegårde, Thisted provsti. Thisted kommune, Aalborg stift Thisted Provsti AALBORG STIFT VEDTÆGT for Sjørring, Thorsted, Skjoldborg og Kallerup kirkegårde, Thisted provsti Thisted kommune, Aalborg stift Vedtægten er gældende på alle 4 kirkegårde, medmindre andet

Læs mere

VEDTÆGT. for. As, Klakring og Juelsminde Kirkegårde. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. As, Klakring og Juelsminde Kirkegårde. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for As, Klakring og Juelsminde Kirkegårde Kirkegårde: As, Klakring og Juelsminde Provsti: Hedensted Kommune: Hedensted Stift: Haderslev A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegårdene ejes af

Læs mere

Vedtægt for Sønder Broby Kirkegård

Vedtægt for Sønder Broby Kirkegård 1 Vedtægt for Sønder Broby Kirkegård A: KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD 1. Kirkegården ejes af Sønder Broby Kirke og bestyres af Sønder Broby menighedsråd. 2. Kirkegårdens daglige drift varetages af den

Læs mere

Østre Kirkgårds Kapel

Østre Kirkgårds Kapel Østre Kirkgårds Kapel Kapellet, der er tegnet af arkitekt Logan Nørgaard, blev indviet i 1969. Bygningen er opført i rød tegl. I kapellet findes der 100 siddepladser, og der er installeret teleslynge.

Læs mere

Landsbykirkegård. Kister: 30 års fredning. Urner: 10 års VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

Landsbykirkegård. Kister: 30 års fredning. Urner: 10 års VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold -----~ l. /. 2 Ol (j fredning. Landsbykirkegård. Kister: 30 års fredning. Urner: 10 års VEDTÆGT for Kirkegård: Kommune: Skørpinge Slagelse Provsti: Skælskør Stift: Roskilde A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

Læs mere

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Vestre Kirkegård

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Vestre Kirkegård Tillæg til VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder Vestre Kirkegård Horsens Kirkegårde den 14. oktober 2014 Side 1 af 18 Side 2 af 18 Generelt Disse beskrivelser

Læs mere

VEDTÆGT FOR LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KIRKEGÅRDE LEDELSE OG ADMINISTRATION

VEDTÆGT FOR LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KIRKEGÅRDE LEDELSE OG ADMINISTRATION VEDTÆGT FOR LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KIRKEGÅRDE LEDELSE OG ADMINISTRATION Kommunalbestyrelsens afgørelse kan indankes for Kirkeministeriet. 1 Den daglige drift samt ekspeditioner vedrørende kirkegårdene

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegården ejes af Sdr. Starup kirke og bestyres af Sdr. Starup menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegården ejes af Sdr. Starup kirke og bestyres af Sdr. Starup menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Sdr. Starup Kirkegård Provsti: Haderslev Provsti Kommune: Haderslev Stift: Haderslev A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Sdr. Starup kirke og bestyres af Sdr.

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Vordingborg kirke og bestyres af Vordingborg menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Vordingborg kirke og bestyres af Vordingborg menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Vordingborg Kommune: Vordingborg Provsti: Stege - Vordingborg Stift: Roskilde A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Vordingborg kirke og bestyres af Vordingborg

Læs mere

Vedtægter for Agedrup Kirkegård Hjallese Provsti Odense Kommune Fyens Stift

Vedtægter for Agedrup Kirkegård Hjallese Provsti Odense Kommune Fyens Stift Vedtægter for Agedrup Kirkegård Hjallese Provsti Odense Kommune Fyens Stift 15.05.2007 Indholdsfortegnelse: Side A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 3 B. Gravsteder: Erhvervelse og fornyelse 4 Nedlæggelse

Læs mere

på kirkegårdene ved Vig kirke

på kirkegårdene ved Vig kirke på kirkegårdene ved Vig kirke www.vigkirke.dk Gravsteder på kirkegårdene ved Vig kirke Her en orientering og et tilbud til dem, der skal have passet et gravsted. Vig Kirkes menighedsråd vil med denne folder

Læs mere

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde BETALINGSREGLEMENT for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde 2 1.0. Almindelige regler - gældende for såvel de obligatoriske som de "frivillige" takster,

Læs mere

Ledelse og administration

Ledelse og administration Ledelse og administration 1 Esbjerg Kommune administrerer 4 kirkegårde: Kirkegården ved Gormsgade Fovrfeld Gravlund Kirkegården i Jerne Novrup Kirkegård På Novrup Kirkegård er der kapel og krematorium.

Læs mere

VEDTÆGT. for ODENSE KOMMUNALE KIRKEGÅRDE

VEDTÆGT. for ODENSE KOMMUNALE KIRKEGÅRDE MILJØ- OG TEKNIKFORVALTNINGEN PARK- OG VEJAFDELINGEN Kirkegårdskontoret VEDTÆGT for ODENSE KOMMUNALE KIRKEGÅRDE INDHOLDSFORTEGNELSE Administration side 3 Kirkegårdskontoret side 3 Kirkegårdene side 4 Gravsteder

Læs mere

TAKSTER 1.1 31.12 2012

TAKSTER 1.1 31.12 2012 Frederikshavn Provsti AALBORG STIFT TAKSTER 1.1 31.12 2012 for kirkegårdene i Frederikshavn provsti Frederikshavn kommune, Aalborg Stift D. TAKSTER 30 De i 31-40 anførte takster reguleres årligt af provstiudvalget

Læs mere

Himmelev Sogn. VEDTÆGT for HIMMELEV KIRKEGÅRD 28 Øvrige bestemmelser

Himmelev Sogn. VEDTÆGT for HIMMELEV KIRKEGÅRD 28 Øvrige bestemmelser Himmelev Sogn VEDTÆGT for HIMMELEV KIRKEGÅRD 28 Øvrige bestemmelser Ændringerne indgår efter godkendelse som tillæg til vedtægt af 1991 med efterfølgende ændringer 2001, 2004 og 2005. Til orientering:

Læs mere

Notat. Ubemidlede betaling for gravsted

Notat. Ubemidlede betaling for gravsted Ubemidlede betaling for gravsted Dato: 20. oktober 2014 Sagsbehandler Marjun Egholm I anledning af nogle konkrete henvendelser om begravelse af ubemidlede har Kirkeministeriet udarbejdet dette notat. 1.

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald Nødebo og Gadevang kirkegårde Vejledning ved dødsfald Nødebo-Gadevang Menighedsråd. Februar 2011 Dødsanmeldelsen Dødsfaldet anmeldes til begravelsesmyndigheden snarest og senest 2 dage efter dødsfaldet.

Læs mere

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI Takster gældende fra: 1. januar 213 31. december 213 Kirkegårdenes kontor Kong Magnus Vej 13 4 Roskilde Tlf. 4635 89 www.roskilde-kirkegaarde.dk

Læs mere

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved Gravsteder ved Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker Orientering om kirkegårdene De fleste af os vil før eller siden skulle tage stilling til forhold vedrørende begravelse eller bisættelse, gravsted m.

Læs mere

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Har et areal på 30.000 m2, og rummer 2850 kistegravsteder og 800 urnegravsteder. Den ældste del af den nuværende kirkegård blev indviet

Læs mere

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 21 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og urnenedsættelse, Benyttelse af kirke og kapel samt Kremation

Læs mere

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde Kirkegårdstakster & Ordensregler for Magleby & Borre Kirkegårde Takster gældende for 1. jan. 2015 31. dec. 2015 I. Medlem af folkekirken Inden for komm. Ved Medlem af folkekirken Indenfor komm. forstås

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Takster pr. 1. januar 2015.

FREDERIKSBERG KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Takster pr. 1. januar 2015. FREDERIKSBERG KOMMUNES KIRKEGÅRDE Takster pr. 1. januar 2015. Takstregulativ jævnfør vedtægt for Frederiksberg Kommunes kirkegårde (Uddrag af takster). Takststigning 0,00% Familiegravsted, erhvervelse

Læs mere

Søndersø Kirkegård - en vejledning

Søndersø Kirkegård - en vejledning 12 Søndersø Kirkegård - en vejledning Vejledning vedrørende gravsteder Denne vejledning vil kort oplyse om de forskellige former for kiste- og urnegravsteder, der i dag findes på SØNDERSØ KIRKEGÅRD, som

Læs mere

Almen Kirkegårds kapel

Almen Kirkegårds kapel s kapel Kapellet, der er tegnet af arkitekt H.A. Boss, blev opført i 1891 i nyromansk stil af røde mursten med skifertag og ligger med indkørsel fra Hasserisgade. I kapellet findes der 130 siddepladser,

Læs mere

MERN MENIGHEDSRÅD. Kirkegå rdståkster. for Mern kirkegård

MERN MENIGHEDSRÅD. Kirkegå rdståkster. for Mern kirkegård MERN MENIGHEDSRÅD Kirkegå rdståkster for Mern kirkegård Takster gældende for 1. april 2011 31. marts 2012 Taksterne for Erhvervelse og fornyelse samt Begravelse og urnenedsættelse er opdelt i 3 takstgrupper:

Læs mere

Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER

Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER 31 Første erhvervelse af et gravsted for en periode svarende til fredningstiden, jf. vedtægtens 20 og 24, er vederlagsfri for personer,

Læs mere

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Svendborg Provsti Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Dette skema er beregnet med en fredningstid på henholdsvis 10 år for urner og 20 år for kister. Har man andre fredningstider betales forholdsmæssigt.

Læs mere

Snejbjerg kirkegård. - En vejledning

Snejbjerg kirkegård. - En vejledning Snejbjerg kirkegård - En vejledning Indholdsfortegnelse Snejbjerg Kirkegård.2 Gravstedsformer.2 Traditionel gravsteder...3 Kombinations gravsteder..4 Plæne kiste / urnegrave med mindeplade..4 Urnegrave

Læs mere

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012 Takstregulativ for Hjallese provsti gældende fra 1. januar 2012 Indholdsoversigt: Side Erhvervelse af gravsteder... 2 Reservering af gravsteder... 3 Fornyelse af gravsteder... 3 Forlængelse af brugsret...

Læs mere

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD Takster gældende fra: 1. januar 215 31. december 215 TAKSTER PR. 1. JANUAR 215 GÆLDENDE FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse, Begravelse og

Læs mere

Kirkegårdstakster. Folkekirkens kirkegårde i Horsens Provsti

Kirkegårdstakster. Folkekirkens kirkegårde i Horsens Provsti Kirkegårdstakster Folkekirkens kirkegårde i Horsens Provsti Enhver har ret til at blive begravet på kirkegården i det sogn, hvor man bor. Man kan også blive begravet på en anden kirkegård, hvis man har

Læs mere

Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård

Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård En vejledning ved valg af gravsted Hvilke tanker gør man sig om valg af gravsted? Nogle har selv valgt deres gravsted, men hvis det ikke er sket. Står de efterladte

Læs mere

Vedtægt for Hillerød kommunale kirkegårde.

Vedtægt for Hillerød kommunale kirkegårde. Vedtægt for Hillerød kommunale kirkegårde. Indholdsfortegnelse: 1: Ejerforhold 2: Styrelse og administration 3: Ret til begravelse og gravsted 4: Fredningstid, fornyelse, brugsret og dispositionsret 5:

Læs mere

GRAVSTED KERTEMINDE KIRKEGÅRD. Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde?

GRAVSTED KERTEMINDE KIRKEGÅRD. Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde? GRAVSTED PÅ KERTEMINDE KIRKEGÅRD Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde? Der er mange ting at tage stilling til i forbindelse med et dødsfald. Oven i sorgen skal der her og nu træffes

Læs mere

Vedtægter. for Vejstrup Hejls - Taps Kirkegårde 3

Vedtægter. for Vejstrup Hejls - Taps Kirkegårde 3 Vedtægter for Vejstrup Hejls - Taps Kirkegårde 3 Indhold Gravsteder...side 4 Erhvervelse og fornyelse af gravstedsret...side 5 Gravstedets anlæg...side 6 Gravminder...side 8 Gravstedernes vedligeholdelse...side

Læs mere

Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård

Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård En vejledning ved valg af gravsted Hvilke tanker gør man sig om valg af gravsted? Nogle har selv valgt deres gravsted, men hvis det ikke er sket. Står de efterladte

Læs mere

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015 Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Erhvervelse af gravsted Gravsteder kan erhverves på Gamle, Vestre, Østre, Uhre og Skærlund kirkegårde. Erhvervelsen er gratis for folkekirkemedlemmer.

Læs mere

VEDTÆGT. for. NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE

VEDTÆGT. for. NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE VEDTÆGT for NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården med tilhørende parkeringsplads ejes af Ryslinge Frimenighed og Ryslinge Valgmenighed. 2 Kirkegårdens drift varetages

Læs mere

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE Takster gældende fra 1. januar 2015 31. december 2015 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE VED VORDINGBORG KIRKE Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og

Læs mere

Vedtægt for Hvidovre kirkegård

Vedtægt for Hvidovre kirkegård Vedtægt for Hvidovre kirkegård Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 1. Hvidovre kirkegård ejes af Hvidovre Kirke og bestyres af Hvidovre Sogns Menighedsråd. 2. Kirkegårdsudvalget fører på menighedsrådets

Læs mere

VEDTÆ,GT. Stift: A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1. til menighedsrådet. for. Kommune: Aalborg

VEDTÆ,GT. Stift: A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1. til menighedsrådet. for. Kommune: Aalborg VEDTÆ,GT for Kirkegård : S Provsti : Aa lborg Vestre ønderholm Stift: Kommune: Aalborg Aa lborg A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Sønderholm Kirke og bestyres af Sønderholm Menighedsråd.

Læs mere

VEDTÆGTER MÅLØV KIRKEGÅRD

VEDTÆGTER MÅLØV KIRKEGÅRD VEDTÆGTER for MÅLØV KIRKEGÅRD Ballerup-Furesø Provsti Helsingør Stift KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Måløv kirke og bestyres af Måløv Sogns Menighedsråd 1. Kirkegårdens drift forestås

Læs mere

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE Information om gravsteder BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE Handlingen i kirken samt erhvervelse af gravsted i fredningstiden, er gratis for medlemmer af folkekirken, der bor eller

Læs mere

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2017

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2017 Svendborg Provsti Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2017 Dette skema er beregnet med en fredningstid på henholdsvis 10 år for urner og 20 år for kister. Har man andre fredningstider betales forholdsmæssigt.

Læs mere

Kirkegårdsregulativ for Korup Kirkegård 2015

Kirkegårdsregulativ for Korup Kirkegård 2015 Kirkegårdsregulativ for Korup Kirkegård 2015 Korup Kirke Kirkegårdsregulativ Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Udvalget for Korup Kirkegård... 3 2. Ordensregler / Bestemmelser... 4 3. Diverse øvrige bestemmelser

Læs mere

Anlæg og pasning af gravsteder

Anlæg og pasning af gravsteder Anlæg og pasning af gravsteder Gravstedstyper På de tre kommunale kirkegårde Almen-, Søndre- og Østre Kirkegård findes følgende gravstedstyper: Traditionelle kistegrave Denne type gravsteder giver mulighed

Læs mere

Løgumkloster kirkegård

Løgumkloster kirkegård Løgumkloster kirkegård Klostergade 7 6240 Løgumkloster Tlf.:7474 5243 Kontortid mandag til fredag fra kl. 9,30 til 10.00 Udover denne tid kan vi træffes på tlf..: 4084 2494 Indhold: Indhold 2 Div. Orientering

Læs mere

Himmelev Sogn VEDTÆGT. for HIMMELEV KIRKEGÅRD. Roskilde Domprovsti Roskilde Stift. 2. juli 1991

Himmelev Sogn VEDTÆGT. for HIMMELEV KIRKEGÅRD. Roskilde Domprovsti Roskilde Stift. 2. juli 1991 Himmelev Sogn VEDTÆGT for HIMMELEV KIRKEGÅRD Roskilde Domprovsti Roskilde Stift 2. juli 1991 Godkendte ændringer pr. 1. juli 2000 er skrevet med kursiv A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes

Læs mere

Kirkegården Frederikskirken i Skåde

Kirkegården Frederikskirken i Skåde Kirkegården Frederikskirken i Skåde 1 Frederikskirkens kirkegård Hermed en kort orientering om de forskellige former for gravsteder på kirkegården, samt vedtægter m.m. Efter forudgående aftale vil besigtigelse

Læs mere

8. december 2015 FM 2016/xx. Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde

8. december 2015 FM 2016/xx. Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde 8. december 2015 FM 2016/xx Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde Kapitel 1 Anmeldelse af fødsler og dødsfald 1. Fødsler og dødsfald,

Læs mere

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 ROSKILDE DOMPROVSTI Kirkegårdenes Brugerark med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 Brugerarket er fælles for alle kirkegårde i provstiet med justering for Himmelev Sogns Kirkegård Kirkegårdstakster

Læs mere

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2010 (2. udgave 18. december 2009)

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2010 (2. udgave 18. december 2009) Takstregulativ for Hjallese provsti gældende fra 1. januar 2010 (2. udgave 18. december 2009) Indholdsoversigt: Side Erhvervelse af gravsteder... 2 Reservering af gravsteder... 3 Fornyelse af gravsteder...

Læs mere

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014 0,4 Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014 D. Takster Erhvervelse og fornyelse af gravsteder. Fredningstiden er 25 år for kister/15 år for urner. Barnegravsteder 15 år. Egetræskister

Læs mere

Anmodning om begravelse eller bisættelse foretages til Kirkekontoret.

Anmodning om begravelse eller bisættelse foretages til Kirkekontoret. Vejledning Denne vejledning vil kort orientere om de forskellige former for kisteog urnegravsteder, der forefindes på kirkegården ved Grindsted Kirke. Efter forudgående aftale vil besigtigelse og vejledning

Læs mere

Vedtægter for Nøvling Kirkegård.

Vedtægter for Nøvling Kirkegård. Vedtægter for Nøvling Kirkegård. Aalborg østre provsti. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Nøvling kirke og bestyres af Nøvling menighedsråd. Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet

Læs mere

Søndre Kirkegårds kapel

Søndre Kirkegårds kapel s kapel Kapellet, der er tegnet af arkitekt K.W. Orland, blev opført i 1933. Kapellet er udvendig beklædt med granitkvadre og på østgavlen over hovedindgangen er indhugget en engel af billedhugger Frantz

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. VEDTÆGT for Kirkegård: Balle Provsti: Silkeborg Kommune: Silkeborg Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Balle kirke og bestyres af Balle sogns menighedsråd. 2. Kirkegårdens

Læs mere

TAASTRUP NYKIRKE Kirkegårdskontoret Birkedalsvej 2 2630 Taastrup Email: kg@taastrupnykirke.dk Tlf: 70 10 02 16 Fax: 43 99 65 69 Regulativ for kirkegårdens afdeling 11 nr. 001-260. Anvendelse: Afdelingen

Læs mere

VEDTÆGT. for. Provsti: Viborg Østre Provsti. Kirkegård: Lee / Hjorthede / Skjern. Kommune: Viborg kommune. Stift: Viborg stift

VEDTÆGT. for. Provsti: Viborg Østre Provsti. Kirkegård: Lee / Hjorthede / Skjern. Kommune: Viborg kommune. Stift: Viborg stift VEDTÆGT for Kirkegård: Lee / Hjorthede / Skjern Provsti: Viborg Østre Provsti Kommune: Viborg kommune Stift: Viborg stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Lee kirke og bestyres

Læs mere

Ydelser og takster Vedsted Kirkegård 2012

Ydelser og takster Vedsted Kirkegård 2012 Ydelser og takster Vedsted Kirkegård 2012 Taksterne er fastsat af Jammerbugt Provsti som grundbeløb der reguleres en gang årligt. Faktor 2012 = 36,05 Henvendelse om gravsteder kan ske til kirkegårdskontoret

Læs mere

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015 0,5 Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015 D. Takster Erhvervelse og fornyelse af gravsteder. Fredningstiden er 25 år for kister/15 år for urner. Barnegravsteder 15 år. Egetræskister eller

Læs mere

VEDTÆGT For. A. Kirkegårdens bestyrelses forhold

VEDTÆGT For. A. Kirkegårdens bestyrelses forhold RIBE STIFTSØVRIGHED VEDTÆGT For Give, Farre og Vorslunde kirkegårde Grene provsti Vejle kommune Ribe Stift A. Kirkegårdens bestyrelses forhold l. Kirkegårdene ejes af Give, Farre og Vorslunde kirker og

Læs mere

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning Afregning Afregning for kirkegårdens ydelser sker forud for 1/2 år ad gangen, således at fakturaer vedr. vedligeholdelse og blomster udsendes primo året, mens fakturaer vedr. grandækning mv. udsendes medio

Læs mere

Kirkegårdstakster. Folkekirkens kirkegårde i Odder Provsti

Kirkegårdstakster. Folkekirkens kirkegårde i Odder Provsti Kirkegårdstakster Folkekirkens kirkegårde i Odder Provsti Enhver har ret til at blive begravet på kirkegården i det sogn, hvor man bor. Man kan også blive begravet på en anden kirkegård, hvis man har et

Læs mere

En vejledning ved valg af gravsted på NORDBORG KIRKEGÅRD

En vejledning ved valg af gravsted på NORDBORG KIRKEGÅRD En vejledning ved valg af gravsted på NORDBORG KIRKEGÅRD Det rigtige gravsted Denne folder henvender sig til familien, der skal vælge gravsted. Valg af gravsted er en beslutning, som rækker mange år frem,

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Kirkegård: Vejby Kommune: Gribskov Provsti: Frederiksværk Stift: Helsingør A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Vejby kirke og bestyres af Vejby menighedsråd. 2 Kirkegårdens

Læs mere

VEDTÆGT. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Bregninge -Bjergsted- Alleshave Kirkegård Kalundborg Kommune Kalundborg Provsti Roskilde Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1. Kirkegården ejes af den på stedet værende kirke og bestyres

Læs mere

Vejledning med priser 2015

Vejledning med priser 2015 Vejledning med priser 2015 På Gjellerup Kirkegård findes forskellige gravstedsformer: 1. Traditionelle gravsteder i forskellige størrelser. 2. Plænegrave med og uden mindesten. 3. Urnegrave i særlig indrettet

Læs mere

Kirkegården Frederikskirken i Skåde

Kirkegården Frederikskirken i Skåde Kirkegården Frederikskirken i Skåde 1 Frederikskirkens kirkegård Kirkegårdskontoret: 86 27 78 68 mandag-fredag kl. 9-12 Kirkegårdsleder: Thomas Brevik tcb@km.dk 40 12 30 10 træffetid tirsdage 9-12.30,

Læs mere

Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. D. Takster

Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. D. Takster Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. Omregningsfaktoren for 2012 er 39,5. D. Takster A. en reguleres hvert år med omregningsfaktoren, som udsendes fra Ribe Stift til

Læs mere

VEDTÆGT. for Odden Kirkegård. Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for Odden Kirkegård. Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Odden Kirkegård Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift 2013 A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Odden kirke og bestyres af Odden menighedsråd. 1 2 Kirkegårdens

Læs mere

A: Kirkegårdens bestyrelsesforhold

A: Kirkegårdens bestyrelsesforhold Vedtægt For Norddjurs kommune Norddjurs provsti Århus stift Vivild kirkegård A: Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1. Kirkegården ejes af Vivild kirke og bestyres af Vivild menighedsråd. 2. Kirkegården drift

Læs mere

Vejledning med priser 2015

Vejledning med priser 2015 Vejledning med priser 2015 På Gjellerup Kirkegård findes forskellige gravstedsformer: 1. Traditionelle gravsteder i forskellige størrelser. 2. Plænegrave med og uden mindesten. 3. Urnegrave i særlig indrettet

Læs mere