BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde"

Transkript

1 BETALINGSREGLEMENT for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde

2 Almindelige regler - gældende for såvel de obligatoriske som de "frivillige" takster, med mindre andet er anført i de enkelte afsnit: De obligatoriske takster dækker de ydelser, Århus Kommunes Kirkegårde præsterer i forbindelse med dødsfald, og hvor de efterladte ikke har indflydelse på ydelsens omfang og pris, bl.a. kremation, urnenedsættelse, gravkastning o.l. De "frivillige" takster dækker de ydelser, Århus Kommunes Kirkegårde præsterer efter aftale, d.v.s. hvor de efterladte selv bestemmer, om Århus Kommunes Kirkegårde skal udføre arbejdet og i givet fald i hvilket omfang, bl.a. renholdelse, vedligeholdelse, grandækning, anlæg og tilplantning af gravsteder o.l Regulering af afdelingens takster. Reglementets takster reguleres hvert år den l. januar med en procentsats, der fastsættes i forbindelse med vedtagelse af Århus kommunes budget vedrørende det kommende år. Takster, der kan kategoriseres som erhvervsmæssige prissættes dog ud fra faktiske omkostninger. De i dette betalingsreglement opførte takster er grundtakster gældende fra 1. januar Nedsatte takster for børn: Reglementets takster opkræves kun med halvdelen, når det drejer sig om børn under 12 år, medmindre andet er anført i de enkelte takstafsnit Afrunding af taksterne: Århus Kommunes Kirkegårdes forskellige takster afrundes opad eller nedad til nærmeste hele kronebeløb. I de tilfælde, hvor der skal tillægges moms, sker afrundingen, efter at moms er tillagt. Det fremgår af de enkelte afsnit, om de anførte takster er med eller uden moms Afgørelse af tvivlsspørgsmål: Tvivlsspørgsmål med hensyn til fortolkning af betalingsreglementet afgøres af rådmanden for den magistratsafdeling hvorunder Århus Kommunes Kirkegårde hører.

3 Benyttelse af de under Århus Kommunes Kirkegårde hørende kapeller. (Momsfri): Voksen Barn Benyttelse af kapel... kr. 517,00 kr. 517,00 Ekstraudsmykning... Kranseplads... efter regning gratis 4.1. Kremation (momsfri): Kremation... kr ,00 kr ,00 Kremation kan kun foretages på de normale kremationsdage Urner, emballage og forsendelse m.v. (excl. moms, men momspligtig): I forbindelse med kremation kan Århus Kommunes Kirkegårde levere urne og forsende denne, hvis den skal nedsættes på anden kirkegård end de 2 kommunalt administrerede, hvor den leveres franko. For disse ydelser beregner Århus Kommunes Kirkegårde en pris, der giver fuld dækning for urne incl. generalomkostninger og moms. Taksterne er ens for voksne og børn Hensættelse af urner i kolumbarium (momsfri): Urnepladser i kolumbariet stilles ikke gratis til rådighed. Ved permanent henstilling skal pladsen erhverves for mindst 10 år og kan derefter fornyes i 5-års perioder.

4 4 Der kan højst disponeres over en plads i kolumbariet i 25 år uden tilladelse fra den magistratsafdeling hvorunder Århus Kommunes Kirkegårde hører. Erhvervelse af plads i kolumbariet i 10 år... kr ,00 kr ,00 Fornyelse af plads i kolumbariet i 5 år... " 1.380,00 " 1.380,00 Midlertidig opbevaring pr. måned... " 276,00 " 276, Gravkastning (momsfri). Gravning, dækning, grandækning på den opgravede jord, udbringning af kranse og fjernelse af evt. gravhøj: Hverdage: Enkelt dybde... kr ,00 kr ,00 Dobbelt dybde (bør undgås) " 7.812,00 " 3.906,00 Lørdage: Enkelt dybde... " 6.634,00 " 3.317,00 Dobbelt dybde (bør undgås) " 9.952,00 " 4.976,00 Nedbæring i grav, indretning af gravkammer, mausoleum o.l. kan kun foretages efter særlig tilladelse fra den magistratsafdeling hvorunder Århus Kommunes Kirkegårde hører. efter regning Overarbejde i forbindelse med gravkastning... efter regning Opretning af kistegrave, der

5 5 "sætter" sig inden 1 år efter begravelse, foretages vederlagsfrit af Århus Kommunes Kirkegårde. Såfremt et gravsted anlægges inden 3 måneder efter begravelse, bortfalder førnævnte opretning Flytning af kister (momsfri): Særligt tillæg for flytning af tidligere nedsatte kister... som gravkastningstakster Udover det særlige tillæg betales desuden de normale gravkastningstakster Urnenedsættelse (momsfri): Gravning, dækning, stampning og udbringning af kranse: Hverdage... kr. 499,00 kr. 499,00 Lørdage " 1.774,00 " 1.774,00 Nedgravning i dobbelt dybde kan ikke finde sted. Særlige ydelser i forbindelse med urnenedsættelse... efter regning 8.2. Flytning af urner (momsfri): Særligt tillæg for flytning af tidligere nedsatte urner kr. 499,00 kr. 499,00 Udover det særlige tillæg betales desuden de normale urnenedsættelsestakster.

6 Erhvervelse af gravsteder (momsfri): Fredningsperiode: Kistebegravelser Personer på 2 år og derover Personer under 2 år år 10 år Fredningsperiode: Urner Alle år I forbindelse med dødsfald stilles en almindelig gravplads eller urnegrav til rådighed for den afdøde i fredningsperioden. En eventuel efterlevende ægtefælle eller registreret partner kan, hvis det ønskes, få nabogravpladsen stillet til rådighed i samme periode, d.v.s. regnet fra l. dødsfald.. En eventuel efterlevende ægtefælle eller registreret partner kan ved dødsfald og efterfølgende kremation nedsættes i samme urnegrav. Brugsretten regnes fra den l. januar efter erhvervelse og udløber den 3l. december i det år, i hvilket gravstedet hjemfalder. Ved begravelse kan kiste- eller barnefællesgrav stilles til rådighed og ved bisættelse kan urnefællesgrav stilles til rådighed i fredningsperioden. I fællesgrave kan der ikke reserveres plads for sidst afdøde ægtefælle eller registreret partner ved siden af først afdøde. Gravsteder kan højst erhverves for 50 år, dog ikke længere end kirkegården består som sådan. Magistratsafdelingen kan efter ansøgning tillade længere åremål. Ved erhvervelse af brugsret til gravsteder ud over 20 år skal det samtidig klausuleres på gravstedet, at kirkegården mod gældende engangsbetaling skal varetage den fulde ren- og vedligeholdelse af gravstedet regnet fra erhvervelsen og i hele den erhvervede periode. Pris pr. gravplads i een fredningsperiode: Personer på 2 år og derover: Ca. 3 m 2... kr ,00 Ca. 4 m 2... " 3.660,00

7 7 Personer under 2 år: Ca. 3 m 2... kr ,00 Ca. 4 m 2... " 1.830,00 Pris pr. urnegrav i een fredningsperiode: < 1,0 m2 kr. 517,00 1,0 m 2... kr. 755,00 1,5 m 2... " 1.127,00 2,25 m 2... " 1.696,00 3,0 m 2... " 2.254, Fornyelse af kiste- og urnegrave (momsfri): Fornyelsesperioder skal løbe over åremål, der er delelige med 5. I kistegravsteder kan urner nedsættes mod, at der om fornødent erhverves 10 års brugsret af gravstedet. Gravpladser i kiste-, barne- og urnefællesgrave kan ikke fornyes. For så vidt et gravsted ønskes fornyet udover 20 år, skal det samtidig klausuleres, at kirkegården mod gældende engangsbetaling skal varetage den fulde renog vedligeholdelse af gravstedet i hele fornyelsesperioden. Fornyelsestaksterne, der er ens for voksne og børn, udgør følgende grundbeløb: Kistegrave: Urnegrave: kr. 45,66 pr. m 2 pr. år. kr. 75,13 pr. m 2 pr. år Klausuler på visse kiste- og urnegravsteder: Visse gravgårde og gravsteder på kirkegårdene er p.t. belagt med klausuler for at opnå ensartethed i gravstedernes udseende indenfor disse områder. Klausulerne kan ændres af den magistratsafdeling, hvorunder Århus Kommunes Kirkegårde hører, såfremt det senere måtte vise sig hensigtsmæssigt Renholdelse m.v. af gravsteder (excl. moms, men moms-pligtig): På bestilling og mod betaling fra gravstedsejeren påtager Århus Kommunes Kirkegårde sig almindelig renholdelse af såvel kistegravsteder som urnegravsteder, der dækker:

8 8 Fjernelse af ukrudt ca. hver 2. uge i vækstperioden, pålægning af ral og aftagning af julegran o.s.v. et for en sådan almindelig renholdelse af gravsteder fastsættes til gældende pr. år: Gravstedsstørrelse: 0-1,9 m 2 kr. 528,33 2,0-2,9 m 2 " 615,90 3,0-3,9 m 2 " 703,56 4,0-4,9 m 2 " 881,10 5,0-5,9 m 2 " 1.056,47 6,0-6,9 m 2 " 1.231,80 7,0 m 2 og derover - yderligere kr. 130,00 pr. m 2 Renholdelsestaksten forhøjes for følgende ydelser med: Ugentlig renholdelse... Græsgrave % 50 % Vanding % For - de af Århus Kommunes Kirkegårde - nyanlagte gravsteder betales ½ renholdelsestakst for det løbende år, mens andre, der ønsker renholdelse af gravsted, betaler ½ renholdelsestakst fra 1. august. Ved nedsættelse i fællesgrav skal der til ren- og vedligeholdelse i fredningstiden betales: Kistefællesgrav... kr ,24 Barnefællesgrav... " 1.368,92 Urnefællesgrav... " 1.368,92 Det foran nævnte renholdelsesarbejde kan efter ønske fra de efterladte suppleres med andre ydelser, såsom grandækning, udplantning af årstidens blomster, pålægning af buketter og kranse på mindedage og ved højtider m.m. Sådanne ekstra ydelser betales med en pris, der dækker Århus Kommunes Kirkegårdes udgifter fuldt og helt incl. generalomkostninger. Betaling for renholdelse og de foran nævnte ekstra ydelser kan af de efterladte erlægges årsvis eller for en årrække, f.eks. en fredningsperiode. Herudover påtager forvaltningen sig også fuld ren- og vedligeholdelse af gravsteder, d.v.s. at man vedligeholder beplantningen, gravsten og øvrige på gravstedet værende ting i den stand, det forefandtes efter anlæg af gravstedet. Aftale om fuld ren- og vedligeholdelse skal altid indgås for det åremål, gravstedet er erhvervet af de efterladte.

9 9 Ved indgåelse af langtidsaftaler om renholdelse, vedligeholdelse m.v. multipliceres gældende priser på tidspunktet for aftalens indgåelse med det antal år aftalen gælder Anlæg og tilplantning af gravsteder, samt andre ydelser, der ikke er omtalt i det tidligere (excl. moms, men momspligtig): På bestilling og mod betaling fra de efterladte påtager Århus Kommunes Kirkegårde sig at udføre gartnerisk og andre arbejder på gravstederne eller at formidle sådanne arbejder udført. Som eksempler kan nævnes: Anlæg og tilplantning af gravsteder, opmaling af bænke, gitre, gravsten og andre ting på gravsteder, levering af planter, fliser o.s.v. For sådanne ydelser, der aftales i hvert enkelt tilfælde, beregnes en pris, der giver Århus Kommunes Kirkegårde fuld dækning for materialer, planter, arbejdsløn og generalomkostninger. Således indstillet til godkendelse i byrådet af Teknik og Miljø den 6. november 2009 Teknik og Miljø Rådmand Betalingsreglementet er godkendt af byrådet den 10. februar ÅRHUS BYRÅD P. b. v. Borgmester / Juridisk chef

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

TAASTRUP NYKIRKE Kirkegårdskontoret Birkedalsvej 2 2630 Taastrup Email: kg@taastrupnykirke.dk Tlf: 70 10 02 16 Fax: 43 99 65 69 Regulativ for kirkegårdens afdeling 11 nr. 001-260. Anvendelse: Afdelingen

Læs mere

BILAG 3 TAKSTER I 2016 Indhold

BILAG 3 TAKSTER I 2016 Indhold Indhold Byggeri... 3 Byggesagsbehandling... 3 Administrativ tvangsbøde ved manglende tegning af lovpligtig byggeskadeforsikring... 5 Salg af tegninger... 6 Salg af kort- og geodata... 7 Administrationsgebyr

Læs mere

Sådan gør du, når en pårørende dør

Sådan gør du, når en pårørende dør Sådan gør du, når en pårørende dør Når man mister en af sine pårørende, står man ikke kun med en personlig sorg. Der er også en række praktiske problemer omkring begravelsen, man skal tage stilling til.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1.Sammenfatning 2 Indledning 3 Metode og materialer 4 Spørgeskemabesvarelser 5 Hovednøgletal 6 Anbefalinger

Indholdsfortegnelse: 1.Sammenfatning 2 Indledning 3 Metode og materialer 4 Spørgeskemabesvarelser 5 Hovednøgletal 6 Anbefalinger Nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning januar 2008 Udarbejdet af Seniorrådgiver Susanne Guldager, lektor Jørgen Ravn Elkjær og videnskabelig assistent Christian Kjøller, Skov & Landskab, Københavns

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald Når livet rinder ud Vejledning før og efter dødsfald Denne pjece er udgivet af Bedemand Berner og Den lokale bedemand som hjælp til de pårørende efter et dødsfald og som information til dem, som ønsker

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning

Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 45 / 2008 Susanne Guldager, Jørgen Ravn Elkjær og Christian Philip Kjøller Rapportens titel

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Energien

Vedtægter for Haveforeningen Energien Disse vedtægter er godkendt på Generalforsamling den 6. august 2012 som resultat af en gennemskrivning og sproglig modernisering af foreningens vedtægter fra 1985, gennemskrevet med ændringer vedtaget

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Transportgruppen Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Overenskomst mellem Coop Danmarks A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand. Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer, der følger.

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune.

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Indledning Anvendelsen af vej- og fortovsarealerne i kommunen skal først og fremmest sikre gode og sikre færdselsforhold, dog er det ofte

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Fælleseje

Vedtægter for Haveforeningen Fælleseje Foreningens navn er Haveforeningen Fælleseje. Foreningens hjemsted er Gladsaxe Kommune. Vedtægter for Haveforeningen Fælleseje 2 Formål og virke Foreningen har til formål at administrere og forvalte det

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955

l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955 l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955 Foreningen er oprettet denne dato. Lejeaftalen mellem Aalborg kommune, Kolonihaveforbundet Nordjysk kreds og haveforeningen er gældende som

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening.

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. en guide 1 Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. I mange år var det foreningens vigtigste

Læs mere

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1. Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere