REFERAT - Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT - Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017"

Transkript

1 REFERAT - Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017 Fællesmøde for FAMU og FSU den 14. marts 2017 kl Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) AMR Hans-Peter Degn, IKK, næstformand (FAMU) TR Marie Vejrup Nielsen, IKS, konstitueret næstformand (FSU) AMR Aino Lea Winther-Pedersen, ACA (FAMU) AMR-TR Mette Greve, DPU (FAMU-FSU) AMR Mikkel Pade, IKS (FAMU) AMR Mette Bader, Dekansekretariatet (FAMU) HK-Rep. Anne Møldrup Overballe, IKK (FSU) TR Camilla Skovbjerg, IKK, (FSU) TR Else Thousig, DPU (FSU) TR Ida Juul, DPU (FSU) Centerleder Arne Kjær, CUDIM (FAMU-FSU) Institutleder Per Stounbjerg, IKK (FAMU og FSU) Institutleder Claus Holm, DPU (FAMU-FSU) Administrationschef Ole Jensen, ACA (FAMU FSU) Sekretariatsleder Jytte Ringtved, IKS (FAMU FSU) Øvrige deltagere Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen, Dekanatet HR-Partner Karina Krogsdal-Wogensen (FSU-Sekretær). HR-Partnerchef Steen Weisner. Arbejdsmiljøfaglig kontaktperson Martin Keis Kristensen, AU-HR. (Referent) Afbud Institutleder Bjarke Paarup, IKS (FAM- FSU), TR Stacey Marie Cozart, CUDIM (FSU), Observatør Ivy Kirkelund, ACA (FSU). Dato: 24. marts 2017 Ref: MKK Side 1/5 REFERAT Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden den 14. marts 2017 Dagsorden blev godkendt Udvalget bød velkommen til Mikkel Pade, som er ny AMR på IKS. Sekretariatsleder Jytte Ringtved, IKS deltog på mødet i stedet for institutleder Bjarke Paarup. Pkt. 2 Godkendelse af referat fra fællesmøde FAMU-FSU den 9. december 2016 Referatet fra fællesmødet for FAMU-FSU den 9. december 2016 har været udsendt til udvalgene, jf. forretningsordenen. Der er ikke modtaget kommentarer til referatet, Hvorefter referatet er godkendt. Se link Pkt. 3 APV Følgegruppen FAMU-FSU drøftede det fremlagte forslag til kommissorium. Hensigten med følgegruppen er, at følge og støtte de fysiske og psykiske APV-handlingsplaner på Fakultetsniveau. Kommentarer til Orienteringen / Drøftelse Udvalgene drøftede kort hvordan følgegruppen kan være i dialog med institutter og centre. Følgegruppen kan etablere direkte kontakt til institutter og centre.

2 Kommissoriet blev godkendt og formanden for følgegruppen (Institutleder Bjarke Paarup, IKS) indkalder til første møde i samarbejde med arbejdsmiljøfaglig kontaktperson. Følgegruppen holder løbende FAMU/FSU orienteret. Udvalgene tilsluttede sig kommissoriet og vil blive holdt løbende orienteret om gruppens arbejde. Side 2/5 Pkt. 4 APV Handlingsplaner (fysisk og Psykisk) Dekanen orienterede om Arts ledelsesforums Sandbjergseminar (23-24/3) Seminaret ville have fokus på arbejdsmiljø og ledelse, bl.a. med særligt fokus på god tone og god atmosfære et konkret handlingspunkt på FAK-APV. Udvalgene blev desuden orienteret om status på fakultetshandlingsplanen (Psykisk APV) i vedlagte notat. Der blev givet status på de indsatser, som har aktivitetsstart i første kvartal Udvalget gennemgik herefter de indsatsområder, som er nævnt i bilag 2. Orientering om indsatsområdet Karriereveje og trivsel for Ph.d ere udsættes til førstkommende fællesmøde. På IKS er Karriereveje og trivsel for Ph.d ere en del af APV-indsatsen. TR Marie Vejrup Nielsen fra IKS oplyste, at der koordineres imellem institut- og fakultetsniveau om dette indsatsområde. Dekanen oplyste, at aftaler om uddannelseskoordinatorers vilkår (DPU) forventes endeligt afsluttet inden for den nærmeste fremtid i forlængelse af den indgåede aftale om afdelingsledernes vilkår. Indsatsområdet Forebyggelse af stress Dekanen orienterede om, at indsatsen blandt andet bliver støttet af seminar i fakultetets ledelsesforum på Sandbjerg marts, under programpunktet God ledelse som grundlag for et godt arbejdsmiljø. Ligeledes er de øvrige store APV-temaer God omgangstone og Anerkendelse også en del af God ledelse som grundlag for et godt arbejdsmiljø. Indsatsområdet Forskningstilsynet og forpligtelse Dekanen henviste til rammerne for Forskningstilsyn på Arts og tilkendegav, at reglerne på området er klare, men at der bør være styrket kommunikation om reglerne og om praksis. Udvalget ønskede større tydelighed omkring sagsgangen i forhold til hvordan man kan rette op på forskningsindsatsen inden for en nærmere defineret periode, samt hvordan proceduren er, hvis aftaler om genopretning ikke overholdes. Institutlederne orienterede om de enkelte skridt i forskningstilsynet, og gav eksempler på den skriftlige kommunikation, og hvordan den sikrede at alle relevante oplysninger blev inddraget. På denne baggrund gav udvalgene tilslutning til at kommunikationen var fyldestgørende. Indsatsområdet Medarbejderinklusion ved drøftelse organisation, strategi etc. Dekanen henviste til bilag 2, hvor institutternes praksis er præsenteret, ligesom der blev henvist til bilag 3 Notat om Ansættelser ved Arts opfølgning på AU proces, 1. december Dekanen tilkendegav, at notatet Ansættelser ved Arts opfølgning på AU proces skal ses som en ramme om ansættelsesprocedurerene, som efterlader en vis mulighed for at inddrage lokale (institutter og centrer) hensyn i procedurerne.

3 Udvalgene drøftede den lokale praksis om inklusion. Dekanen bemærkede, at man burde skelne mellem praksis i forbindelse med identifikation af stillingsbehov og praksis i forbindelse med opslag og bedømmelse, som i sagens natur ville berøre en snævrere kreds med faglig sagkundskab. Der var generel enighed om, at notatet satte en god ramme, men at den lokale praksis kunne give udfordringer i forhold til transparens og oplevelse af inddragelse. Udvalgene drøftede muligheden for at revidere notatet, ud fra en betragtning om, at de lokale forhold (herunder afdelingsstrukturen) næsten ikke var nævnt. Dekanen henviste til notatets formål; at sætte en ramme og give en vis fleksibilitet i respekt for institutternes forskellige forhold. Han foreslog, at man i de enkelte samarbejdsudvalg drøftede om der var lokale problemer i forhold til inddragelse i forhold til de fælles principper i notatet og meldte tilbage herom. Det var der tilslutning til. Side 3/5 Institut og centerledernes status på APV-handleplaner CUDIM: - Følger løbende på APV-handleplaner i LSU. Ud af 23 pkt. 14 er gennemført. 4 i gang og de resterende ikke startet i endnu. - IKK - Fysiske APV-handleplaner er klaret lokalt. Ergonomi-besøgsrunde er i gang - Psyk-APV; Temaer fra APV en er inddraget i MUS Stresspolitik er under udarbejdelse med arbejdsmiljørådgiveren ALECTIA - Drøftelsen om timeubalancer er startet, godt hjulpet af VIPOMATIC - Arbejdet med anerkendelse er indledt. Der er fokus på inddragelse af medarbejderne i form af en medarbejderstafet, ligesom der er fokus på kommunikation. IKS Instituttet har 5 fokuspunkter i APV-Handleplanen: 1/Ledelse, 2/ anerkendelse, 3/stress, 4/omgangstone, 5/ arbejdsbelastning - APV-temaerne bliver inddraget i MUS - Fokus på psykisk APV giver øget opmærksomhed i den daglige dialog og indsats - Vejledninger og kataloger som støtte til Afdelingsledere er i færd med at blive udarbejdet. DPU - DPU er blevet en mere robust organisation - Arbejdstilsynets reaktioner i forbindelse med besøg på Trøjborg har udløst 2 grønne smiley s - Den nære personaleledelse er blevet klart bedre, og man inddrager eksterne ressourcer i indsatsen for at styrke ledelseskompetencerne. - Der arbejdes med stress og arbejdsbelastning - Der er startet indsatser for at styrke Juniorforskeres karrierevejledning - Der er fokus på den interne arbejdstone samt mobning og chikane. - Opfordring til retningslinjer i Personalepolitikken vedr. mobning og chikane. - Der arbejdes med at styrke sammenhængskraften på de to CAMPUS- Herunder bedre introduktion af nyansatte ACA - Fys APV er gennemført på alle planer. - Indsatsen for at regulere rygning omkring bygningerne er fortsat i gang. Der er udarbejdet skiltning som skal kunne nå alle interessenter. - I forbindelse med gennemførte arbejdsmiljørunderinger er opdaget nye arbejdsmiljøproblemstillinger. Disse bliver forsøgt løst løbende. I ACA foretages der fælles opsamling på de psykiske APV-handleplaner i LAMU og LSU. Dekanen opsummerede orienteringen om APV-handleplanerne; ARTS arbejder fokuseret med langsigtede tilpasningsbevægelser vedrørende budget og organisationsstrukturer, således at man kan forudse og planlægge i god tid. Dette styrker mu-

4 ligheden for at kunne kommunikere om forventede og kendte ændringer på alle niveauer på fakultetet. Idet der på den måde er en øget grad af forudsigelighed og tryghed, er fakultetet også med til at mindske risikoen for stress. Udvalgene tog orienteringerne til efterretning Notatet om Ansættelser ved Arts opfølgning på AU proces er fortsat den fælles ramme om ansættelsesprocedurerene, men de lokale samarbejdsudvalg drøfter status og melder tilbage. FA- MU/FSU vil også fremover være opmærksomme på om lokal praksis lever op til notatets intention og lokale aftaler. Institutterne og CUDiM følger tæt op på APV-handleplanerne. På fakultetsniveau er langsigtet planlægning, balanceret ressourceforbrug ifht. især undervisning og strategisk velovervejede tilpasninger, et centralt element i fakultets forebyggelse af stress. Side 4/5 Pkt. 5 Arbejdsmiljøstatistikker Udvalget fremhævede bl.a. at Det er positivt i, at det ser ud til, at medarbejdernes sygefravær bliver registreret, så der tegner sig et reelt billede af fraværsbelastningen. Det relativt høje antal forløb med psykologisk rådgivning påkalder sig opmærksomhed og må give anledning til en styrket indsats for forebyggelse af stress. ACA oplyste, at man har et særligt fokus på sygefraværet og man i færd med at udarbejde en sygefraværspolitik. Dekanen opsummerede med, at bestræbelserne på gøre ARTS til en robust organisation kan være med til at forebygge stress og at der til stadighed arbejdes med at kommunikere forventningerne til fremtiden på ARTS så klart som muligt. Dette kan bl.a. medvirke til at forebygge bekymringer om fremtiden, som kan give usikkerhed for de ansatte. - Orienteringen blev taget til efterretning med de fremsatte bemærkninger. Pkt. 6 God tone og kommunikation Dekanen indledte med at konstatere, at det bl.a. af hensyn til anonymiteten er vanskeligt at følge op på temaet via APV-kortlægningen, men at temaet er vigtigt og påkalder sig en særlig opmærksomhed. I den forbindelse skal det undersøges nærmere, hvordan man kan arbejde med mobning og chikane. Dekanen udtrykte ønske om, at medarbejderne engagerede sig aktivt i hvordan man forebygger problemer i forbindelse med omgangstone, kommunikation og god atmosfære på arbejdspladsen. Han tilføjede, at det var et vilkår for især forskere at give og modtage kritik for deres arbejde, og at det er vigtigt at holde sig for øje, at man som forsker også overholde reglerne om god videnskabelig praksis, når man udtaler sig inden for sit forskningsfelt. Udvalgene drøftede hvordan man bedst arbejder videre med temaet god omgangstone og kommunikation. Som bilag til punktet var vedlagt bilag 6 og 7, som omhandlede regler og retningslinjer om tavshedspligt og offentligt ansattes ytringsfrihed. Her skal det fremhæves, at de nævnte regler og retningslinjer også gælder kommunikation på sociale medier og digitale kommunikationsplatforme.

5 Marie Vejrup Nielsen oplyste, at Dansk Magisterforening har stor opmærksomhed på balancen imellem chikane og ytringsfrihed. Og hun henviste til at det f.eks. er muligt at blive inspireret af Dansk Journalistforbunds tilgang til emnet. Udvalgene fremhævede at - Det er vigtigt at LAMU er LSU er tager en drøftelse om emnet samt at de bringer deres drøftelser og erfaringer med indsatser videre til FAMU/FSU, så det kan deles imellem institutter og centre. - Den konstante debat om temaet er vigtig, for at holde fokus og for at styrke de tiltag der bliver sat i værk for at styrke en god omgangstone og en positiv kommunikationsform. - Det er en delikat balancegang, både at have en dynamisk og bramfri debatform indenfor akademiske kredse, og samtidig sikre, at ingen udsættes for chikane i debatten. Her skal alle hjælpe hinanden med at holde balancen. - Der er en særlig udfordring med sociale medier og uredigerede digitale kommunikationsplatforme. Her kan man blive en del af en debat, som man indledningsvis ikke ønskede. Side 5/5 Dekanen bemærkede, at det er en del af kernen i den akademiske verden, at der sker en konstant bedømmelse af eget og andres arbejde. I den forbindelse er det vigtigt at holde sig for øje, at alle har et ansvar for at debatterne i praksis er fair, værdige og konstruktive. Marie Vejrup Nielsen supplerede dekanens indlæg med at foreslå, at der blev nedsat en arbejdsgruppe som skal arbejde videre med God omgangstone og kommunikation. Udvalget tilsluttede sig forslaget og tilføjede at der indledningsvis skal være et særligt fokus på omgangstonen imellem TAP og VIP. En eventuel indsats i forhold til omgangstonen på sociale medier og digitale kommunikationsplatforme, skal have afsæt medarbejdernes fælles forståelse af en code of conduct på sociale medier og digitale kommunikationsplatforme. Dekanen og næsformændene indleder arbejdet med at nedsætte en arbejdsgruppe vedr. omgangstone og kommunikation. Akademisk Råd vil blive inviteret til at deltage i arbejdet. Pkt. 7 Opfølgning på løbende sager og gensidig orientering Dekanen orienterer om seminar med arbejdsmiljøworkshop for Arts ledelsesforum på Sandbjerg marts. Pkt. 8 Eventuelt - Der var ingen kommentarer til punktet *** _ ***

Referat af fællesmøde FAMU FSU 9. december 2016

Referat af fællesmøde FAMU FSU 9. december 2016 Referat af fællesmøde FAMU FSU 9. december 2016 Dato: 9. december 2016 Aarhus Universitet - HR Ref: MKK Side 1/9 Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) AMR Hans-Peter Degn, IKK, næstformand

Læs mere

3. Orientering fra Dekanen Der er møde om arbejdstidsnormen den 11. december 2017 og det forventes, at der indgås aftale.

3. Orientering fra Dekanen Der er møde om arbejdstidsnormen den 11. december 2017 og det forventes, at der indgås aftale. FAMU-FSU 11. december 2017 Fællesmøde FAMU FSU. Møde mandag den 11. december 2017, kl. 12.00-13.45 REFERAT Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) AMR Hans-Peter Degn, IKK, næstformand (FAMU)

Læs mere

REFERAT AARHUS UNIVERSITET. Fællesmøde for FAMU og FSU på ARTS. Side 1/ NUMPAGES

REFERAT AARHUS UNIVERSITET. Fællesmøde for FAMU og FSU på ARTS. Side 1/ NUMPAGES AARHUS UNIVERSITET REFERAT Martin Keis Kristensen Fællesmøde for FAMU og FSU på ARTS Onsdag den onsdag d. 11. oktober 2017 kl. 13.00-15.00. Mødelokale 1431-021. Videolink 1431-023 Dato:11. oktober 2017

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ARTS 10. november 2016 Udarbejdet af APV FØLGEGRUPPEN og FORMANDSSKABET I FAMU og FSU

AARHUS UNIVERSITET. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ARTS 10. november 2016 Udarbejdet af APV FØLGEGRUPPEN og FORMANDSSKABET I FAMU og FSU HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ARTS 10. november 2016 Udarbejdet af APV FØLGEGRUPPEN og FORMANDSSKABET I FAMU og FSU Forebyggelse af stress Nedsætte risikoen for stress i hverdagen. PRIORITERING 2 Karrierevejledning

Læs mere

APV-møde: LSU og LAMU 29. juni 2016 referat

APV-møde: LSU og LAMU 29. juni 2016 referat APV-møde: LSU og LAMU 29. juni 2016 referat Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 29. juni 2016 Varighed: 09.00-11.00 (11.00-12.00 kun for LSU) Tilstedeværende: Anja Elley Anne-Mette B.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og siden sidst Dekanen indledte med et mindeord for afdøde TR Charlotte Palludan. Udvalget holdt et minuts stilhed.

1. Godkendelse af dagsorden og siden sidst Dekanen indledte med et mindeord for afdøde TR Charlotte Palludan. Udvalget holdt et minuts stilhed. Møde: Mandag den 27. februar 2017 kl. 10.45-12.45 Sted: Aarhus, 1431 021 /Emdrup: D347 Emne: Møde i Fakultetets Samarbejdsudvalg, Arts REFERAT Medlemmer: Johnny Laursen (formand), Claus Holm, Arne Kjær,

Læs mere

IKS LSU og LAMU Møde d. 04. september 2017

IKS LSU og LAMU Møde d. 04. september 2017 IKS LSU og LAMU Møde d. 04. september 2017 Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 04. september 2017 Varighed: 13.00-15.30 Gæst: Martin Keis Kristensen (AU HR) Tilstedeværende: Bjarke Paarup

Læs mere

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj Referat

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj Referat Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017 Møde tirsdag den 16. maj 2017 kl. 13.00-15.00. Mødelokale 1431-021. Videolink 1431-023 Side 1/8 Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand

Læs mere

IKS LSU Ordinært møde d. 6. april 2017

IKS LSU Ordinært møde d. 6. april 2017 IKS LSU Ordinært møde d. 6. april 2017 Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 6. april 2017 Varighed: 13.00-15.30 Tilstedeværende: Bjarke Paarup Henning Høgh Laursen Jytte Ringtved Jørn

Læs mere

IKS LSU Ordinært møde d. 17. januar 2018

IKS LSU Ordinært møde d. 17. januar 2018 IKS LSU Ordinært møde d. 17. januar 2018 Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 17. januar 2018 Varighed: 13.00-15.30 Tilstedeværende: Bjarke Paarup Henning Høgh Laursen Jytte Ringtved

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Referat

AARHUS UNIVERSITET. Referat Møde den: Onsdag den 17. juni 2015 kl. 10.00-12.00 Sted: Aarhus, bygning 1431, lokale 021 / Emdrup D120 Emne: Møde i Fakultetets Samarbejdsudvalg, Arts Referat Medlemmer: Johnny Laursen (formand, dekan),

Læs mere

IKS LSU Ordinært møde d. 7. juni 2017

IKS LSU Ordinært møde d. 7. juni 2017 IKS LSU Ordinært møde d. 7. juni 2017 Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 7. juni 2017 Varighed: 13.00-15.30 Tilstedeværende: Bjarke Paarup Henning Høgh Laursen Jørn Borup Liselotte

Læs mere

LSU og LAMU har besluttet at udarbejde en særskilt instituthandleplan på ph.d.-området i samarbejde med ph.d.-programlederne.

LSU og LAMU har besluttet at udarbejde en særskilt instituthandleplan på ph.d.-området i samarbejde med ph.d.-programlederne. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR Institut for Kultur og Samfund Udkast udarbejdet 9. august 2016 Opdateret [dato] Ved Institut for Kultur og Samfund vil handleplanens fem indsatsområder indgå i den årlige

Læs mere

LSU 27. oktober 2016 referat

LSU 27. oktober 2016 referat LSU 27. oktober 2016 referat Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 27. oktober 2016 Varighed: 09.00-11.30 Referent: Camilla Dimke Tilstedeværende: Bjarke Paarup Jytte Ringtved Line Dalsgård

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen LSU-møde i ACA den 16. september 2016 Kl. 9.30 10.30 og LSU/LAMU kl. 10.30 11.30 Referat Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale D118 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere Ivy Kirkelund (IK), næstformand

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR DPU. Udarbejdet Opdateret

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR DPU. Udarbejdet Opdateret HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR DPU Udarbejdet 0.9.06 Opdateret Følgegruppen, der har arbejdet med instituttets APV og dens omsætning til en handleplan, har gennem en længere møderække nærlæst, analyseret,

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU den 9. november 2012 kl. 10.00-12.00 D219 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen, Nina Hvid, Søs Bayer (afbud) Medlemmer B-siden:

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde i LSAU den 6. december 2017 D Godkendt Referat

AARHUS UNIVERSITET. Møde i LSAU den 6. december 2017 D Godkendt Referat Møde i LSAU den 6. december 2017 D120 + 1483-323 Godkendt Referat Medlemmer af A-siden: Claus Holm, Eva Viala, Ulf Dalvad Berthelsen (afbud), Pia Bramming, Ida Wentzel Winther, Christine Wernberg Dalhoff.

Læs mere

Mødetype: IKS LSU ordinært møde

Mødetype: IKS LSU ordinært møde Mødetype: IKS LSU ordinært møde Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 31. januar 2017 Varighed: 13.30-15.30 Tilstedeværende: Bjarke Paarup Henning Høgh Laursen Jytte Ringtved Jørn Borup

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 2. december 2016, kl. 13 15. Mødelokale: Bygning 1611, lokale 121B Fakultetets samarbejdsudvalg REFERAT Deltagere: Ole Steen Nielsen, Steen Harrit Jakobsen, Thomas G.

Læs mere

IKS Institutforum 24. februar 2016 Referat

IKS Institutforum 24. februar 2016 Referat IKS Institutforum 24. februar 2016 Referat Mødeleder: Bjarke Paarup/ Annette Skovsted Hansen Referent: Camilla Dimke Dato: 24. februar 2016 Varighed: 12.00-13.45 Tilstedeværende: Annette Skovsted Hansen

Læs mere

IKS Institutforum Ordinært møde d. 30. august 2017

IKS Institutforum Ordinært møde d. 30. august 2017 IKS Institutforum Ordinært møde d. 30. august 2017 Mødeleder: Annette Skovsted Hansen Referent: Camilla Dimke Dato: 30. august 2017 Varighed: 13.00-15.30 Tilstedeværende: Annette Skovsted Hansen Bjarke

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. LSU møde d. 22. marts 2012 Mødelokale: Bygning 1463, lokale 317 REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. LSU møde d. 22. marts 2012 Mødelokale: Bygning 1463, lokale 317 REFERAT LSU møde d. 22. marts 2012 Mødelokale: Bygning 1463, lokale 317 REFERAT Til stede: Bjarke Paarup-Laursen, Erik Strange Petersen, Liselotte Malmgart, Jytte Ringtved, Ivy Kirkelund, Henning Høgh Laursen,

Læs mere

1. Indledning Temaer Mål, strategi og økonomi Arbejds- og personaleforhold Tillid, samarbejde og trivsel...

1. Indledning Temaer Mål, strategi og økonomi Arbejds- og personaleforhold Tillid, samarbejde og trivsel... HR OG KOMMUNIKATION Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Marts 2014 Udarbejdet af: Jytte Beck, Leila D. Pedersen, Bo M. Pedersen, Ulla Mulbjerg og Erik Knudsen. Temaer for HSU Indhold 1. Indledning...

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00 Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00 Referat Ny Munkegade 120 Lokale 1525-626 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen B. Jespersen (daglig

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg på Arts

Når Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg på Arts Modtager(e): Arbejdsmiljøorganisationen på Arts NOTAT Når Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg på Arts Ved tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet er der en række forhold relateret til arbejdsmiljøarbejdet,

Læs mere

Fakultetets arbejdsmiljøudvalg (FAMU) Fællesmøde mellem FAMU og FSU. Forum. Møde afholdt Fredag den 20. maj 2016 fra til 11.

Fakultetets arbejdsmiljøudvalg (FAMU) Fællesmøde mellem FAMU og FSU. Forum. Møde afholdt Fredag den 20. maj 2016 fra til 11. KØB E N H A V N S U N I V E R S I T E T HR- & P E R S O N A L E A F D E L I N G E N Fakultetets arbejdsmiljøudvalg (FAMU) M Ø D E R E F E R A T 27. MAJ 2016 Forum Fællesmøde mellem FAMU og FSU Møde afholdt

Læs mere

APV 2012 Initiativer på KU-niveau HR ARBEJDSMILJØ OG

APV 2012 Initiativer på KU-niveau HR ARBEJDSMILJØ OG KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 69, den 29. oktober 2013 Pkt. 9B. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 3. OKTOBER 2013 Vedr.: APV 2012 Initiativer på KU-niveau HR ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Afbud: Sarah Robinson, Helge Suneson, Leonardo Cecchini Dato: 2. maj 2015 Ref: Lone Plougmann Iversen

Afbud: Sarah Robinson, Helge Suneson, Leonardo Cecchini Dato: 2. maj 2015 Ref: Lone Plougmann Iversen Møde den: Onsdag den 8. april 2015 kl. 11.45-14.45 Sted: Aarhus, bygning 1431 lokale 013-015, Emdrup lokale D120 Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr. 2/2015) Referat Godkendt 15.juni 2015 Medlemmer: Nina

Læs mere

De 3 institutledere knyttede korte kommentarer til det fra deres institut fremsendte.

De 3 institutledere knyttede korte kommentarer til det fra deres institut fremsendte. Møde den: Tirsdag den 23. oktober 2018 kl. 12.30-15.00 Sted: Aarhus bygning 1483, lokale 454 og Emdrup lokale D118 Emne: 5. møde i Akademisk Råd Referat Godkendt 9. november 2018 Medlemmer: Merete Wiberg

Læs mere

Claus Holm bød velkommen til Ida Wentzel Winther, Jacob Christensen og Christine Wernberg Dalhoff som nye deltagere i LSAU

Claus Holm bød velkommen til Ida Wentzel Winther, Jacob Christensen og Christine Wernberg Dalhoff som nye deltagere i LSAU Møde i LSAU den 15. september 2017 D120 + 2113-252 Godkendt Referat Medlemmer af A-siden: Claus Holm, Eva Viala, Ulf Dalvad Berthelsen, Pia Bramming, Ida Wentzel Winther, Christine Wernberg Dalhoff. Medlemmer

Læs mere

AU Arts. FAMU-FSU (FAMU-FSU Fællesmøde) :

AU Arts. FAMU-FSU (FAMU-FSU Fællesmøde) : AU Arts FAMU-FSU (FAMU-FSU Fællesmøde) 11-12-2018 13:00 1431-21 Information : Deltagere: Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) FTR Marie Vejrup Nielsen, IKS, næstformand (FSU) AMR Jacob Christensen,

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 13. juni 2016, kl. 10.00-11.30 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 51, Bygning 5221, lokale 012 Referat Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna

Læs mere

Afbud: Karen Valentin; Hanne Løngreen, Jeppe Læssøe, Svend Andersen, Lise Skanting

Afbud: Karen Valentin; Hanne Løngreen, Jeppe Læssøe, Svend Andersen, Lise Skanting Møde den: Tirsdag 28.oktober kl.11.00-12.30 Sted: Aarhus, bygning 1431 lokale 013-015 og Emdrup lokale D118 Emne: Budget 2015 GODKENDT REFE- RAT, 3.12.14 Medlemmer af Akademisk Råd: Per Stounbjerg (formand),

Læs mere

IKS INSTITUTFORUM Ordinært møde d. 14. december 2017

IKS INSTITUTFORUM Ordinært møde d. 14. december 2017 IKS INSTITUTFORUM Ordinært møde d. 14. december 2017 Mødeleder: Annette Skovsted Hansen Referent: Camilla Dimke Dato: 14. december 2017 Varighed: 13.00-15.30 Tilstedeværende: Annette Skovsted Hansen Bjarke

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Referat. IKS LSU Møde d. 22. januar 2015 kl Mødested: 1467/415

AARHUS UNIVERSITET. Referat. IKS LSU Møde d. 22. januar 2015 kl Mødested: 1467/415 IKS LSU Møde d. 22. januar 2015 kl. 09.00-12.00 Mødested: 1467/415 Referat Til stede: Bjarke Paarup, Jytte Ringtved, Liselotte Malmgart, Lene Kühle, Bo Kristian Holm, Henning Høgh Laursen, Anne Line Dalsgård,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af status for det kommende efterårssemester under punkt 3.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af status for det kommende efterårssemester under punkt 3. IKS LSU Møde d. 19. august 2015 kl. 10.00-12.00 Mødested: 1467/416 Referat Til stede: Bjarke Paarup, Liselotte Malmgart, Jytte Ringtved, Marie Vejrup Nielsen, Anne Line Dalsgård, Jeppe Büchert Netterstrøm,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde i LSAU den 12. september 2016 D , opkaldsnummer Godkendt Referat

AARHUS UNIVERSITET. Møde i LSAU den 12. september 2016 D , opkaldsnummer Godkendt Referat Møde i LSAU den 12. september 2016 D118 + 2110-222, opkaldsnummer 2113902 Godkendt Referat Medlemmer af A-siden: Claus Holm, Eva Viala, Oliver Kauffmann, Janne Hedegaard Hansen (afbud), Pia Bramming, Mette

Læs mere

DIALOG OM RESULTATERNE AF DEN PSYKISKE APV

DIALOG OM RESULTATERNE AF DEN PSYKISKE APV DIALOG OM RESULTATERNE AF DEN PSYKISKE APV EVA KARRING KONST. INSTITUTLEDER INSTITUT FOR ODONTOLOGI 25.05. PROGRAM Velkommen: Hvad er formålet med mødet? Den overordnede proces Hvordan ser tallene ud?

Læs mere

REFERAT. Møde den: 2. september, kl Sted: Bygn 1260, lok 312 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer:

REFERAT. Møde den: 2. september, kl Sted: Bygn 1260, lok 312 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer: Møde den: 2. september, kl. 11.30-13.30 Sted: Bygn 1260, lok 312 Møde i samarbejdsudvalget REFERAT Medlemmer: Klavs Madsen Janni Mosgaard Jensen Annette Bachmann Eva Therkildsen Niels Trolle Lene Maria

Læs mere

Forum IKK-LSU Mødedato: 31. august 2016 fra kl september 2016 Sted:

Forum IKK-LSU Mødedato: 31. august 2016 fra kl september 2016 Sted: K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B IKK-LSU M Ø D E R E F E R A T Forum IKK-LSU Mødedato: 31. august 2016 fra kl. 13.00 16.00 7.

Læs mere

AU Følgegruppen for Psykisk APV

AU Følgegruppen for Psykisk APV AU Følgegruppen for Psykisk APV HEALTH AU HANDLINGSPLAN for opfølgning på Psykisk APV 2012 HEALTH AU I forbindelse med Aarhus Universitets samlede vurdering af institutionens psykiske arbejdsmiljø (Psykisk

Læs mere

6. Orientering om, hvordan omplaceringsmuligheder undersøges, jf. AU's personalepolitik

6. Orientering om, hvordan omplaceringsmuligheder undersøges, jf. AU's personalepolitik Møde den: 4. februar 2014 AU Herning Ekstraordinært LSU-møde REFERAT Til stede: Michael Goodsite, Mikkel Nørgaard, Jan Laursen, Poul Erik Borg, Klaus Kolle, Mariann Hansen, Inger Kristensen, Ebbe Rasmussen,

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU den 5. november 2013 kl. 14.00-15.00 D347 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen, Mette Mejlvang Medlemmer B-siden: Charlotte

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023 ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023 REFERAT Til stede: Udvalget: Ledelsesrep.: Brian Bech Nielsen dekan for ST, Ib Johansen (Kemi), Morten Dam Rasmussen (Ingeniørvidenskab),

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ENHEDSADMINISTRATIONEN 2016

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ENHEDSADMINISTRATIONEN 2016 HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ENHEDSADMINISTRATIONEN 2016 De primære psykiske APV-handleplaner i Enhedsadministrationen ligger på administrationscenter- og vicedirektørniveau samt underliggende enheder.

Læs mere

REFERAT AF MØDE I BESTYRELSEN 27. FEBRUAR 2017

REFERAT AF MØDE I BESTYRELSEN 27. FEBRUAR 2017 REFERAT AF MØDE I BESTYRELSEN 27. FEBRUAR 2017 Side 1 af 5 Deltagere: Ingelige Bogason, Peder Elgaard, Andreas Lykke-Olesen, Carsten With Thygesen, Karen Olesen, Marianne Kazar, Christopher Germann Bæhring,

Læs mere

Referat fra møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget fredag den 8. juni 2018 kl

Referat fra møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget fredag den 8. juni 2018 kl Dato: 4. juli 2018 Ref: MZ/tam j.nr. 043/300-5 Referat fra møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget fredag den 8. juni 2018 kl. 13.00 15.15 I mødet deltog: SU-medlemmer: Martin Zachariasen,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 24. oktober 2012, kl. 14.00-16.00 Mødelokale: Kollokvierum Øst, Victor Albeck bygningen Fakultetets samarbejdsudvalg REFERAT Deltagere: Allan Flyvbjerg, Anne Marie Bundsgaard,

Læs mere

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen.

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen. SAMARBEJDSAFTALE FOR AARHUS UNIVERSITET 1. Etablering af et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) 1: Der etableres et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) på Aarhus Universitet til løsning af de opgaver, der er omtalt i

Læs mere

Ph.d.-repræsentanter: Ane Kathrine Lolholm Gammelby (IKK), Miriam Madsen (DPU). Afbud: Bjarke L. Andersen (DPU)

Ph.d.-repræsentanter: Ane Kathrine Lolholm Gammelby (IKK), Miriam Madsen (DPU). Afbud: Bjarke L. Andersen (DPU) Ordinært ph.d.-udvalgsmøde, Arts 7. september 2017 kl. 10.30-11.30 IKS-1451-515 med video til Emdrup D120 Referat Til stede: VIP-repræsentanter: Formand Christian Ulrik Andersen (IKK), Sven-Erik Holgersen

Læs mere

Referat af møde i institutforum den 17. juni 2013

Referat af møde i institutforum den 17. juni 2013 Referat af møde i institutforum den 17. juni 2013 15. juli 2013 Til stede: Institutleder Michael Steinicke (formand), professor. dr. jur. Søren H. Mørup, professor Dennis Ramsdahl Jensen, adjunkt Thomas

Læs mere

Green Light House, Fakultetssekretariatet, Tagensvej 16 A, 2200 København N

Green Light House, Fakultetssekretariatet, Tagensvej 16 A, 2200 København N D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T REFERAT (GODKENDT) 21. JANUAR 2010 Forum Akademisk Råd Mødedato: Tirsdag d. 5. januar 2010, kl. 12.00-14.00

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Meddelelser. 3. Økonomi

AARHUS UNIVERSITET. Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Meddelelser. 3. Økonomi INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK Møde den 8. juni 2016 kl. 12.00-14.00 Instituttets Samarbejdsudvalg (LSU) Mødelokale 5, Bygning 3140 (Pv 1) Gustav Wieds Vej 10, Århus Referat Deltagere: Erik Østergaard

Læs mere

Referat af LAMU-mødet den 25. marts 2015 på Institut for Æstetik og Kommunikation

Referat af LAMU-mødet den 25. marts 2015 på Institut for Æstetik og Kommunikation INSTITUT FOR ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION ARTS AARHUS UNIVERSITET Referat af LAMU-mødet den 25. marts 2015 på Institut for Æstetik og Kommunikation Til stede/medlemmer: Desuden deltog: Meldt afbud: Niels Lehmann

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 18. september 2014 Institut for Odontologi LSU-møde

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 18. september 2014 Institut for Odontologi LSU-møde Møde den: 18. september 2014 Institut for Odontologi LSU-møde Referat Til stede: Ellen Frandsen Lau, Mariann Bøje, Helle Tolboe, Dirk Leonhardt, Mariann Andersen, Mette L.G. Nikolajsen, Jens Heidmann,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 27. februar Juridisk Institut Ekstraordinært LSU indlendende opfølgning på APV 2012

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 27. februar Juridisk Institut Ekstraordinært LSU indlendende opfølgning på APV 2012 Møde den: 27. februar Juridisk Institut Ekstraordinært LSU indlendende opfølgning på APV 2012 REFERAT Til stede: Michael Steinicke, Per Andersen, Annette Storgaard, Tinna Meyer, Inger Krog, Anne Bækby

Læs mere

PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST

PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST FOKUSPUNKTER PÅ ST Fakultetsledelse, institutledelse, nærvær og delegering ST økonomimodel Ansættelsesprocesser Medinddragelse Organisering, faglig identitet og sammenhæng

Læs mere

Referat af LSAU-møde D. 5. marts 2018

Referat af LSAU-møde D. 5. marts 2018 Referat af LSAU-møde D. 5. marts 2018 Medlemmer A-siden: Claus Holm, Eva Viala, Ulf Dalvad Berthelsen, Pia Bramming (afbud), Ida Wentzel Winther, Christine Wernberg Dalhoff Medlemmer B-siden: Ida Juul,

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Afbud: Lene Fransen Ina Wilkens Nissen (skulle have deltaget under punkt 7 og 8)

Referat AARHUS UNIVERSITET. Afbud: Lene Fransen Ina Wilkens Nissen (skulle have deltaget under punkt 7 og 8) Side 1/5 Mødedato: 16. marts 2018 Mødested: Lokale 214, JBV Mødeemne: LSU Deltagere: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre (referent), Alev Gencay, Henrik Philipp Vestergaard, Lene Fransen, Lizzi Edlich,

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen LAMU - LSU-møde i ACA den 9. november 2016 LAMU/LSU Kl. 10.00 10.30 og LSU kl. 10.30 11.30 Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale 204 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere Ivy Kirkelund

Læs mere

Referat af LSU-mødet den 4. april 2014 på Institut for Æstetik og Kommunikation

Referat af LSU-mødet den 4. april 2014 på Institut for Æstetik og Kommunikation INSTITUT FOR ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION ARTS AARHUS UNIVERSITET Referat af LSU-mødet den 4. april 2014 på Institut for Æstetik og Kommunikation Til stede/medlemmer: Niels Lehmann (NL), Steffen Krogh (SK),

Læs mere

Indsatsområde Tiltag Ansvarlig Status sep O: Reformpause med tid til konsolidering af ny struktur AU Er i proces Er i proces

Indsatsområde Tiltag Ansvarlig Status sep O: Reformpause med tid til konsolidering af ny struktur AU Er i proces Er i proces Psykisk handleplan for IKS Udarbejdet Maj 2013 Ajourført Sept. 2013 Ajourført april 2014 Rød: Instituttets opgave Blå: Over instituttet Grøn: Er løst eller igang Indsatsområde Tiltag Ansvarlig Status sep.

Læs mere

Til stede: Ulla Steen (US), Britt Justenlund (BJU), Gitte Abrahamsen (GA), Trine Schultz (TS), Marlene Ydegaard (MY) Afbud: Lone Ørsted (LOE)

Til stede: Ulla Steen (US), Britt Justenlund (BJU), Gitte Abrahamsen (GA), Trine Schultz (TS), Marlene Ydegaard (MY) Afbud: Lone Ørsted (LOE) Referat af Fællesudvalgsmøde (FU) d. 30. marts kl. 10-12 i lokale 1.02, Njv. 6b Til stede: Ulla Steen (US), Britt Justenlund (BJU), Gitte Abrahamsen (GA), Trine Schultz (TS), Marlene Ydegaard (MY) Afbud:

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

IKS Institutforum Ordinært møde d. 15. juni 2017

IKS Institutforum Ordinært møde d. 15. juni 2017 IKS Institutforum Ordinært møde d. 15. juni 2017 Mødeleder: Annette Skovsted Hansen Referent: Camilla Dimke Dato: 15. juni 2017 Varighed: 13.00-15.30 Tilstedeværende: Annette Skovsted Hansen Bjarke Paarup

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET Institutforum den 5. februar 2013 kl. 10.00-12.00 D219 GODKENDT REFERAT Deltagere: Hanne Løngreen, Ane Qvortrup (afbud), Hanne Knudsen, Charlotte

Læs mere

JBJ gav udtryk for, at buen er spændt i forhold til, at der arbejdes meget i US, og der derfor er behov for en dialog omkring opgavefordeling mv.

JBJ gav udtryk for, at buen er spændt i forhold til, at der arbejdes meget i US, og der derfor er behov for en dialog omkring opgavefordeling mv. Side 1/5 Mødedato: tirsdag den 21. november 2017 kl. 12-14 Mødested: Rektoratets mødelokale Mødeemne: LSU/LAMU-møde Deltagere: Kirsten Jensen, Mads Niemann-Christensen, Signe Schou, Jesper Bo Jensen (deltog

Læs mere

REFERAT. Møde den: 14. juni 2018, kl Sted: Bygn 1260, lok 310 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer:

REFERAT. Møde den: 14. juni 2018, kl Sted: Bygn 1260, lok 310 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer: Møde den: 14. juni 2018, kl. 12.00 14.00 Sted: Bygn 1260, lok 310 Møde i samarbejdsudvalget REFERAT Medlemmer: Ole Bækgaard Nielsen + Janni Mosgaard Jensen + Annette Bachmann + Eva Therkildsen + Kristian

Læs mere

Der er generel tilfredshed med, at BTECH er en del af det tværgående programpanel for HA, cand. Mer, cand. Merc. Aud og ITKO.

Der er generel tilfredshed med, at BTECH er en del af det tværgående programpanel for HA, cand. Mer, cand. Merc. Aud og ITKO. Møde d. 12. juni 2015 kl. 14-30-16 BTECH/Jacobs kontor LSU-møde Deltagere: Jacob Kjær Eskildsen (JKE), Jan Laursen (JL), Poul Erik Borg(PEB), Klaus Kolle (KK), Mariann Hansen, Christina Uldum, Mikkel Nørgaard

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde i LSAU den 30. januar 2017 D Godkendt Referat

AARHUS UNIVERSITET. Møde i LSAU den 30. januar 2017 D Godkendt Referat Møde i LSAU den 30. januar 2017 D118 + 2113-252 Godkendt Referat Medlemmer af A-siden: Claus Holm, Eva Viala, Oliver Kauffmann, Janne Hedegaard Hansen (afbud), Pia Bramming, Mette Mejlvang. Medlemmer af

Læs mere

Referat af møde i Samarbejdsudvalget tirsdag den 3. marts 2015

Referat af møde i Samarbejdsudvalget tirsdag den 3. marts 2015 Dato: 20. marts 2015 Ref: HP/tam j.nr. 043/300-5 Referat af møde i Samarbejdsudvalget tirsdag den 3. marts 2015 I mødet deltog: Henrik Pedersen, Inger Rose Hansen, Eva Sophia Myers, Frants R. Lauritsen,

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU den 24. november 2014 kl. 9.00-11.00 D118 og 2113-252 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Claus Holm, Mette Mejlvang, Eva Viala (afbud),

Læs mere

M Ø D E I N D K A L D E L S E 26. SEPTEMBER Ph.d.-udvalget på HUM. Forum. Mødedato 26. september 2018 kl 13:00-15:00. Lokale 15B-0-07.

M Ø D E I N D K A L D E L S E 26. SEPTEMBER Ph.d.-udvalget på HUM. Forum. Mødedato 26. september 2018 kl 13:00-15:00. Lokale 15B-0-07. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E I N D K A L D E L S E 26. SEPTEMBER 2018 Forum Ph.d.-udvalget på HUM Mødedato 26. september 2018 kl 13:00-15:00 Sted Referent Lokale 15B-0-07 Olivia Mortensen,

Læs mere

Kristine Kirk Mørk (KKM) 13. juni 2018

Kristine Kirk Mørk (KKM) 13. juni 2018 LAMU-møde i ACA den 1. juni 2018 Kl. 09.00-10.00 Referat Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 Emdrup: A011 Mødedeltagere: Medarbejdere Lars Friis (LF) Brit Knudsen (BK) Berit Granum (BG) Kristine Kirk Mørk (KKM)

Læs mere

Afbud: Per H. Christensen, Niels Relsted, Dorete W. Jensen, Mads Kristian Warming

Afbud: Per H. Christensen, Niels Relsted, Dorete W. Jensen, Mads Kristian Warming Møde den: 29. maj 2017, kl. 13-15 Nordre Ringgade 1, bygn. 1431-015 Møde i HAMU Referat Deltagere: Brian Bech Nielsen (BBN), Arnold Boon (AB), Marianne Hokland (MH), Jørgen B. Jespersen (JBJ), Anja Zimmerdahl

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Godkendt Referat. Møde i LSAU den 23. november 2016 D , opkaldsnummer

AARHUS UNIVERSITET. Godkendt Referat. Møde i LSAU den 23. november 2016 D , opkaldsnummer Møde i LSAU den 23. november 2016 D118 + 2110-222, opkaldsnummer 2113902 Godkendt Referat Medlemmer af A-siden: Claus Holm, Eva Viala, Oliver Kauffmann, Janne Hedegaard Hansen, Pia Bramming, Mette Mejlvang.

Læs mere

REFERAT. Møde den: 21. august 2015, kl Sted: Bygn 1260, lok 312 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer:

REFERAT. Møde den: 21. august 2015, kl Sted: Bygn 1260, lok 312 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer: Møde den: 21. august 2015, kl. 11.00-13.00 Sted: Bygn 1260, lok 312 Møde i samarbejdsudvalget REFERAT Medlemmer: Søren K Kjærgaard Janni Mosgaard Jensen Annette Bachmann Eva Therkildsen Bo Martin Bibby

Læs mere

Til FSU medlemmer. Gæster Lars Brodersen, AAU s arbejdsmiljøsektion deltog under punkt 5. Referat: 1. Godkendelse af dagsorden

Til FSU medlemmer. Gæster Lars Brodersen, AAU s arbejdsmiljøsektion deltog under punkt 5. Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Til FSU medlemmer Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Ledelsessekretariatet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Sagsbehandler: Lasse Panny Pedersen Telefon: 9940 3503 E-mail: lpp@adm.aau.dk Dato: 04-12-2015

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon, Ole Jensen, Søren Michael Nicholson, Susanna Holm Nielsen, Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon, Ole Jensen, Søren Michael Nicholson, Susanna Holm Nielsen, Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den 1. juni 2017 Referat Deltagere: Arnold Boon, Ole Jensen, Søren Michael Nicholson, Susanna Holm Nielsen, Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent) Afbud:

Læs mere

Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017

Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017 Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017 Møde den 14. marts 2017 kl. 13.00-15.00, mødelokale 1431-021. Videolink 1431-023. Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) AMR Hans-Peter Degn,

Læs mere

Referat af møde i LSU den 21. januar 2015 på Institut for Æstetik og Kommunikation

Referat af møde i LSU den 21. januar 2015 på Institut for Æstetik og Kommunikation INSTITUT FOR ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION ARTS AARHUS UNIVERSITET Referat af møde i LSU den 21. januar 2015 på Institut for Æstetik og Kommunikation Til stede/medlemmer: Desuden deltog: Meldt afbud: Niels

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET

Referat AARHUS UNIVERSITET Møde den: 26. juni 2015 kl. 10.00-12.00 Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard 9, bygning 1611, lokale 121B Samarbejdsudvalgsmøde, Administrationscenter Health Referat Til stede: Steen H. Jakobsen, Søren

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN DEN INTERNE PROBLEMANALYSE 13. november 2013 tiltrådte bestyrelsen den interne problemanalyse Målet var at få identificeret og håndteret betydende

Læs mere

IKS institutforum. Mødeleder: Annette Skovsted Hansen Referent: Camilla Dimke Dato: 22. marts 2017 Varighed:

IKS institutforum. Mødeleder: Annette Skovsted Hansen Referent: Camilla Dimke Dato: 22. marts 2017 Varighed: IKS institutforum Mødeleder: Annette Skovsted Hansen Referent: Camilla Dimke Dato: 22. marts 2017 Varighed: 13.00-15.30 Tilstedeværende: Annette Skovsted Hansen Bjarke Paarup Carina Molsen Nielsen Jeppe

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY. Udarbejdet den 27. oktober 2016 Opdateret den

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY. Udarbejdet den 27. oktober 2016 Opdateret den HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV 2015-2016 FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY Udarbejdet den 27. oktober 2016 Opdateret den INDSATSOMRÅDE: FOREBYGGELSE AF STRESS MÅL: At reducere antallet af medarbejdere der føler

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU ekstraordinært om institutjustering den 10. marts 2014 kl. 11.00-12.00 D120 og 2113-252 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen,

Læs mere

Forventningsafstemninger ift. opgaver. opgave-beskrivelser (kunne evt. ske ved MUS-samtaler) O: August 2014 Påbegyndt.

Forventningsafstemninger ift. opgaver. opgave-beskrivelser (kunne evt. ske ved MUS-samtaler) O: August 2014 Påbegyndt. Psykisk APV Handlingsplan for CUDiM Udarbejdet 04.07.2013 Koder: Grøn = igangsat Blå = afsluttet Ajourført: den 18.11.2013 - den 28.05.2015 - den 30.06. Indsatsområder Behov Tiltag Ansvar (og evt hjælper)

Læs mere

DAGSORDEN. Møde den: 12. december 2014, kl Sted: Bygn 1260, lok 312 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer:

DAGSORDEN. Møde den: 12. december 2014, kl Sted: Bygn 1260, lok 312 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer: Møde den: 12. december 2014, kl. 11.30-13.30 Sted: Bygn 1260, lok 312 Møde i samarbejdsudvalget DAGSORDEN Medlemmer: Søren K Kjærgaard Annette Bachmann Bo Martin Bibbi Kim Iburg Janni Mosgaard Jensen Eva

Læs mere

HSU. Vedr.: HSU konference den 11. oktober Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

HSU. Vedr.: HSU konference den 11. oktober Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU S A G S N O T A T NOVEMBER 2010 Vedr.: HSU konference den 11. oktober 2010 Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose HR OG ORGANISATION ARBEJDSMILJØ

Læs mere

REFERAT. Møde den: fredag den 22. januar 2016, kl Sted: Mødelokale (25), PÅ IDRÆT Møde i samarbejdsudvalget.

REFERAT. Møde den: fredag den 22. januar 2016, kl Sted: Mødelokale (25), PÅ IDRÆT Møde i samarbejdsudvalget. Møde den: fredag den 22. januar 2016, kl. 11.30-13.30 Sted: 3410-345 Mødelokale (25), PÅ IDRÆT Møde i samarbejdsudvalget REFERAT Medlemmer: Søren K Kjærgaard Janni Mosgaard Jensen Annette Bachmann Eva

Læs mere

FAMU. Forum FAMU andet møde i Møde afholdt: Onsdag den 18. april Sted: Peter Wedel Bay, sekretær for FAMU.

FAMU. Forum FAMU andet møde i Møde afholdt: Onsdag den 18. april Sted: Peter Wedel Bay, sekretær for FAMU. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET FAMU M Ø D E R E F E R A T 23. APRIL 2012 Forum FAMU andet møde i 2012 Møde afholdt: Onsdag den 18. april 2012 Sted: 10.1.30 Referent: Peter Wedel Bay, sekretær

Læs mere

Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi

Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Arbejdsmiljøudvalget Institut for Fysik og Astronomi August 2016 Psykisk APV 2016 Institut for Fysik og Astronomi Handleplan udarbejdet af: Lars

Læs mere

Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl

Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl. 9.00-15.00 Mødeleder: Ulla Mulbjerg Referent: Ulla Mulbjerg Deltagere: Christian G. Hansen, Thomas Søndergaard Larsen, Gitte Stokholm,

Læs mere

Referat. Møde den: 6. marts 2017 kl Mødelokale Aarhus BSS FAMU møde

Referat. Møde den: 6. marts 2017 kl Mødelokale Aarhus BSS FAMU møde Møde den: 6. marts 2017 kl. 10-11.30 Mødelokale 1328-120 Referat Aarhus BSS FAMU møde Deltagere: Anja Zimmerdahl, Carsten Dalsager, Anita Birch Trosborg, Anette Storgaard, Merete Elmann, Niels Jørgen Relsted,

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde i LSAU den 15. maj 2017 kl D

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde i LSAU den 15. maj 2017 kl D Møde i LSAU den 15. maj 2017 kl. 10-12 D118 + 2113-252 Referat Medlemmer A-siden: Claus Holm (afbud), Eva Viala, Oliver Kauffmann (afbud), Pia Bramming (afbud), Janne Hedegaard Hansen, Mette Mejlvang.

Læs mere

FAMU-FSU (FAMU-FSU (FAMU-FSU

FAMU-FSU (FAMU-FSU (FAMU-FSU AU Arts FAMU-FSU (FAMU-FSU (FAMU-FSU Fællesmøde) 20-09-2018 13:00) 20-09-2018 13:00 1431-021 Information : Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) FTR Marie Vejrup Nielsen, IKS, næstformand

Læs mere

Referat af møde i husudvalg for Campus Emdrup

Referat af møde i husudvalg for Campus Emdrup Referat af møde i husudvalg for Campus Emdrup 28-10-2015 Indhold Referat af møde i husudvalg for Campus Emdrup 28-10-2015... 1 Dagsorden:... 1 Referat:... 2 Præsentation... 2 Opfølgning på Fysisk APV...

Læs mere

AU Arts. FAMU (FAMU-FSU Fællesmøde) : Videolink (12)

AU Arts. FAMU (FAMU-FSU Fællesmøde) : Videolink (12) AU Arts FAMU (FAMU-FSU Fællesmøde) 15-03-2018 13:00 1431-015 Videolink (12) Information : Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) FTR Marie Vejrup Nielsen, IKS, næstformand (FSU) VAKANT, ACA

Læs mere