Tema 3: Praksisområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema 3: Praksisområdet"

Transkript

1 Introduktion Indsatser i forbindelse med ordination af ernæringspræparater Ændrede regler for henvisning af flergangsbrugere med ukompliceret hørenedsættelse Afvikling af lokal aftale om regional betaling af vederlagsfri fysioterapi Akutaftalen Genforhandling af lægevagtsaftalen Omlæg. praksisområdets Projekt- og Udviklingspulje / bevilling Praksisforskningsfonden Inddragelse af uforbrugte midler i de regionale kvalitets- og efteruddannelsesudvalg Omlægning fra fremmødetolkning til teletolkning - (telefon og videotolkning) Tillægsydelse 2133 Forsendelse af biologisk materiale ekskl. blodprøver honoreres ikke Fjernelse af unødige analyser og dobbeltanalyser Ambulatoriers rekvisition af blodprøver i almen praksis Opkøb af speciallægepraksis Side 1 af 46

2 Introduktion Det er en afgørende opgave at udvikle og udbygge det nære sundhedsvæsen. Patientforløb går oftest på tværs af kommuner, hospitaler og praksissektor, og det er afgørende at have det tværsektorielle samarbejde for øje for at skabe mest sundhed for pengene og mest kvalitet for borgeren. Det har været visionen i mange år at have fokus på det tværsektorielle samarbejde og at følge LEON-princippet for derved at sikre den effektivisering og de løbende produktivitetsstigninger, der ligger i den fortsatte udbygning af det primære og nære sundhedsvæsen. Spareplanen er en anledning til at undersøge de effektiviseringsmuligheder, som ligger i udbygningen af det primære og nære sundhedsvæsen. Den demografiske udvikling og efterspørgslen efter nye og dyre behandlingsformer stiller krav om fortsat effektivisering, og nye teknologier samt fokus på tværsektoriel styring giver mange muligheder for at kunne opnå denne målsætning. Forslagene er kendetegnet ved at have fokus på at skabe generelle effektiviseringer inden for praksisområdet og herunder at udbygge udvekslingen af opgaver mellem primærsektoren og hospitalerne. Formålet er varige besparelser, der samtidig skal understøtte prioriteringen af en mere effektiv arbejdsdeling i det tværsektorielle samarbejde som sundhedsaftalen og arbejdet i praksisplanudvalget sætter rammen for. På områder med effektiviseringspotentiale har fokus været på det tværsektorielle samarbejde og især opgaveflytning mellem hospitaler og praksissektoren. Meget tyder på, at det er disse tværsektorielle spor, som bør forfølges fremadrettet for at skabe et endnu bedre og mere effektivt sundhedsvæsen. På nuværende tidspunkt er det dog ikke muligt at gennemføre en række af forslagene om opgaveflytning, idet vurderingen er, at gennemførelsen forudsætter ændringer i især Landsoverenskomsten for almen praksis. Der foreslås derfor, at der arbejdes videre med disse forslag som en del af en mere langsigtet, tværsektoriel effektiviseringsstrategi. I den forbindelse skal der sikres en koordination med de øvrige regioner, idet der i stor udstrækning indenfor praksisområderne er tale om nationale styringsmekanismer i form af økonomilofter, overenskomster og vejledninger. Forslagene omhandler bl.a. telemedicin, kvalitet af henvisninger, flytning af laboratorieområdet fra almen praksis (herunder blodprøvetagning og analyser) samt opgaveflytning generelt mellem hospitaler og almen praksis/speciallæger. Gruppen har drøftet disse forslag og ser et stort potentiale i at få opgaverne placeret det sted, hvor der er lavest mulige omkostninger, og hvor kvaliteten samtidig fastholdes eller øges. En række forslag er endnu ikke færdigbehandlet, da de forudsætter et mere indgående forarbejde omkring sammenhængene mellem aktiviteterne i praksissektoren og på hospitalerne. Adgang til disse tværsektorielle data er nu sikret bl.a. via regionens nye BI løsninger, hvorfor der nu er gode muligheder for at realisere flere effektiviseringsgevinster. Det Side 2 af 46

3 drejer sig især om indsatser i primærsektoren, der kan dæmpe aktivitetsvæksten på hospitalerne. En proaktiv indsats omkring forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser samt modvirkning af progression af sygdom, som kan imødegå den fortsatte stigning i patientbehandling på hospitalerne, fordrer et ønske om og en vilje til at tænke tværsektorielt og anvende ressourcerne tidligere i patientforløbene i kommunerne og i praksissektoren. Det er ikke uproblematisk at flytte opgaver og ressourcer mellem sektorerne, idet praksisområdet er kendetegnet af høj grad af national styring via overenskomster, og kommunerne kun i mindre grad via den kommunale medfinansiering er direkte involveret i økonomistyringen. Opgaveglidning og opgaveflytning skal derfor tilrettelægges som en kontrolleret proces, hvor aktørerne involveres med det udgangspunkt, at der ikke behøver at være en modsætning mellem at gøre det man er god til og at gøre det på patientens og borgerens præmisser. Realisering af produktivitetsgevinster i primærsektoren skal først og fremmest ske ved en mere intelligent tilrettelæggelse af opgaverne med fokus på kvalitet fremfor meraktivitet. Samfundsmæssigt vil der være både et økonomisk incitament og en borgerdrevet interesse i at give det sundhedstilbud, der møder borgeren i dagligdagen, et kompetenceløft og et ressourceløft i form af en styrkelse af visitation, tidlig opsporing, forebyggelse og pleje i det nære sundhedsvæsen. Side 3 af 46

4 Oversigt over besparelsesforslag Mio. kr. Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Tema 3: Praksisområdet -14,2-43,8-55,2-50,0-50,0 01 Indsatser i forbindelse med ordination af ernæringspræparater 0,2-4,0-4,0-4,0-4,0 02 Ændrede regler for henvisning af flergangsbrugere med ukompliceret hørenedsættelse til de offentlige høreklinikker i Region Midtjylland 0,0-2,0-2,0-2,0-2,0 03 Afvikling af lokal aftale om regional betaling af vederlagsfri fysioterapi -1,0-1,0-1,0-1,0-1,0 04 Akutaftalen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 Genforhandling af lægevagtsaftalen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 06 Omlægning af praksisområdets Projekt- og Udviklingspulje samt bevillingen til Praksisforskningsfonden 0,0-6,7-6,7-6,7-6,7 07 Inddragelse af uforbrugte midler i de regionale kvalitets- og efteruddannelsesudvalg -10,0-3,0-6,7 0,0 0,0 08 Omlægning fra fremmødetolkning til teletolkning (telefon og videotolkning) 0,0-0,5-1,5-3,0-3,0 09 Tillægsydelse 2133 "Forsendelse af biologisk materiale ekskl. blodprøver" honoreres ikke -3,4-10,3-10,3-10,3-10,3 10 Fjernelse af unødige analyser og dobbeltanalyser 0,0-9,6-9,6-9,6-9,6 11 Ambulatoriers rekvisition af blodprøver i almen praksis 0,0-6,7-13,4-13,4-13,4 12 Opkøb af speciallægepraksis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 4 af 46

5 A. Spareplanens spor nr. 3: Praksisområdet B. Forslag nr.: 1 C. Spareforslag overskrift: 1. Indsatser i forbindelse med ordination af ernæringspræparater D. Beskrivelse af området I sundhedslovens 159 er det reguleret, at regionsrådet yder tilskud til ernæringspræparater, som er ordineret af en læge i forbindelse med sygdom eller alvorlig svækkelse. Ernæringspræparater kan være sonde, drikke eller pulver, der enten anvendes som supplering til almindelig kost eller som eneste ernæring. I Region Midtjylland er der i 2015 budgetteret med en udgift på 39,7 mio. kr. til tilskud til ernæringspræparater. Dette svarer til en fordobling (93 procent) i udgiften siden Figur 1 - Udvikling i udgift til ernæringspræparater i Region Midtjylland Regionsrådets tilskud til ernæringspræparaterne er 60 procent af købsprisen, imens patientens egenbetaling udgør de resterende 40 procent. De tilskudsberettigede ernæringspræparater godkendes af Sundhedsstyrelsen, og de nærmere regler for patientens ret til at få bevilget tilskuddet er fastsat i bekendtgørelse om tilskud til ernæringspræparater samt i vejledning om tilskud til ernæringspræparater. Tilskuddet gives ved patientens fremvisning af en udfyldt ordinationsblanket, der er udstedt ved en læges vurdering af, at patienten er berettiget til tilskud. Ordinationsblanketten er fysisk, og den er gyldig til køb inden for ordinationens rammer i de 6 efterfølgende måneder. Patienten sørger i udgangspunktet selv for indkøb af ernæringspræparaterne, der enten kan købes på apoteket eller direkte hos en leverandør af de tilskudsberettigede ernæringspræparater. Når regionen yder tilskud sker det hovedsageligt ved direkte afregning med apotek (ca. 40 procent af udgiften i 2014) eller leverandør (ca. 60 procent af udgiften i 2014). Tilskud til køb på apoteker kan følges via afregningsdata med dertilhørende CPR-numre på patienten. Køb hos leverandøren er imidlertid ikke elektronisk, og afregningen foregår ved leverandørens indsendelse af samleregninger for alle faktureringer i en given måned. Ved den første af disse faktureringer er det aftalt, at leverandøren skal medsende patientens ordinationsblanket. Det Side 5 af 46

6 sparsomme datagrundlag betyder, at der i praksis ikke kan føres kontrol med området, ligesom der kun i ringe grad kan laves analyser med baggrund i patienter og ordinerende læger. En analyse af dataene for tilskud til ernæringspræparater købt på apotekerne i Region Midtjylland i 2014 viser, at de primære tilskudsmodtagere er patienter over 60 år (70 procent). Sammenholdes stigningen i de samlede udgifter til ernæringspræparater fra 2009 til 2015 (budget), 93 procent (jf. Figur 1), med stigningen i andelen af 60+ årige i Region Midtjylland (1/ /1 2015), 14 procent, ses udgiftsstigningen i udgangspunktet at være uforholdsmæssig stor. Et stigende antal ældre i regionen kan altså ikke forklare den store udgiftsstigning. Til grund for nedenstående forslag ligger således, at den store stigning i udgifterne til tilskud til ernæringspræparater synes uforholdsmæssig stor, og at indsatser på området forventes at kunne føre til besparelser. E. Elementer i spareforslaget: 1. Beskrivelse af spareforslag (herunder faglige argumenter for forslaget): Der forslås en besparelse på tilskud til ernæringspræparater. Spareforslaget deles op i to sideløbende indsatser: A) Kampagne med fokus på retten til tilskud B) Ny praksis i aftaler med leverandører af ernæringspræparater Indsats A går på iværksættelse af en kampagne rettet mod læger, apoteker og sundhedspersoner i kommunerne. Kampagnen skal omhandle, hvornår en borger er og ikke er berettiget til tilskud til ernæringspræparater. Afsættet er den store udvikling i tilskudsudgifterne, der kan skyldes, at nogle borgere i dag får tilskud, selvom de ikke opfylder de lægefaglige kriterier til det. Indsatsen er inspireret af en lignende indsats i Region Syddanmark, der påbegyndes i april Region Syddanmark har på samme vis som Region Midtjylland oplevet en stor vækst i tilskudsudgifterne til ernæringspræparater og har fra de praktiserende læger erfaret, at der i nogle situationer lægges pres på lægerne fra borgere, der af andre sundhedspersoner eller apoteker har fået at vide, at de kan få tilskud til ernæringspræparater. Region Syddanmark forventer, at deres kampagne vil koste kr. og føre til besparelser på op mod 20 procent af udgiften til ernæringspræparater. Det er vigtigt at bemærke, at denne besparelsesforventning ikke er fagligt funderet, at den ikke medtager den øjeblikkelige trend i udgifterne, samt at den ikke inkluderer overvejelser om en eventuel stigning i antallet af patienter som følge af den demografiske udvikling. Overføres skønnet om en besparelse på 20 procent til Region Midtjylland, vil det svare til en årlig besparelse på 8 mio. kr. (2015 PL). Usikkerheden ved dette besparelsespotentiale er imidlertid stor, da der ikke foreligger nogen viden om omfanget af ordinationer, der måtte være givet til borgere på et forkert grundlag og derfor kan undgås i fremtiden. Det naturlige leje for antallet af patienter, der er berettigede til tilskud er dermed ukendt. For nuværende skønnes en tilsvarende kampagne i Region Midtjylland at kunne indbringe en besparelse på 10 procent, svarende til 4 mio. kr. årligt (2015 PL). Side 6 af 46

7 Indsats B går på en ny praksis for indgåelse af aftaler med leverandører af ernæringspræparater. De nuværende aftaler indgås på vegne af alle regioner mellem RLTN og den enkelte leverandør. Heri betinges leverandøren til at medsende en kopi af patientens ordination ved den første fakturering. Sammenholdt med det non-digitale setup gør det kontrol med faktureringerne meget omkostningsfuld. Skal en faktura for en patient krydstjekkes med en ordination (f.eks. for identifikation af ordinerende yder, overensstemmelse med det ordinerede præparat, eller eventuelt udløb af ordinationen) skal ordinationen i dag findes i et ældre og ikke umiddelbart identificerbart regningsmateriale. Ved den nye praksis med indsats B foreslås det, at aftalerne mellem RLTN (alternativt blot Region Midtjylland) og hver leverandør ændres, så en kopi af patientens ordination medsendes hver faktura. Ved en sådan praksis vil kontrol med faktureringerne være mulig, og en udmelding om øget kontrol forventes samtidig at have en præventiv effekt, hvis der i dag forekommer fejl i leverandørernes faktureringer. Idet det i dag ikke er muligt at føre kontrol, er et eventuelt besparingspotentiale ved indsats B ukendt. Værd at bemærke er, at den store stigning i udgifterne til ernæringspræparater primært er at finde ved køb direkte hos leverandørerne. 2. Forudsætter forslaget ændringer i akutplanen, hospitalsplanen, psykiatriplanen, sundhedsplanen, specialeplanen eller præhospitalsplanen? Nej. 3. Medfører forslaget behov for ændringer i de fysiske rammer eller lokalemæssige ændringer? hvis ja, beskriv hvilke Nej. 4. Har forslaget kvalitetsmæssige konsekvenser, herunder ændringer i kvalitetsmålene? Nej. 5. Medfører forslaget i øvrigt ændringer i den service, borgere/patienter eller samarbejdspartnere hidtil har modtaget, herunder justering af politisk godkendte servicemål? Hvis der findes besparelser som konsekvens af indsats A og B, vil der være borgere, der i dag får 60 procents tilskud til ernæringspræparater fra regionen, som ikke længere vil modtage det. 6. Har forslaget personalemæssige konsekvenser? hvis ja beskriv hvilke Nej. 7. Har forslaget konsekvenser for den uddannelsesopgave og forpligtigelse som Region Midtjylland varetager? Hvis ja, beskriv hvilke Nej. 8. Har forslaget direkte eller indirekte økonomiske konsekvenser for andre specialer, områder, praksissektoren, kommunerne o.a.? Det fremgår af vejledning om tilskud til ernæringspræparater, at småtspisende ældre ikke er berettigede til tilskud, ligesom der ikke skal ydes tilskud til ernæringspræparater til primær forebyggelse af allergi hos spædbørn. Ernæringspræparaterne sikrer en kost med de fornødne indholdsstoffer. Hvis en borger som følge af indsats A ikke får ordineret ernæringspræparater Side 7 af 46

8 med tilskud, og vedkommende som følge heraf ikke får en retmæssig kost, kan det potentielt resultere i sygdom og deraf øgede omkostninger. Endvidere kan indsatsen resultere i en øget økonomisk omkostning hos kommunerne, hvis en borger er berettiget til tilskud efter pensionslovens 14 eller servicelovens Beskriv tidsplanen for implementeringen af spareforslaget Indsats A kan igangsætte, når der findes midler til gennemførelse af kampagnen. Hvis informationen når frem til læger, apoteker og sundhedspersoner i kommunen vil en eventuel effekt være opnået løbende i det efterfølgende halve år, når de halvårlige ordinationer udløber. I skønnet for den samlede økonomi er antagelsen, at kampagnen finansieres og igangsættes i 2015 og har fuld effekt fra Indsats B kan igangsættes, hvis der i RLTN, som er den centrale forhandlingspart, er opbakning til, at der indgås en ny praksis i aftalegrundlaget mellem RLTN og leverandørerne af ernæringspræparater. Alternativt skal det undersøges, hvorvidt der fra Region Midtjylland kan stilles krav om den nye praksis uden om den eksisterende aftale. Tidsperspektivet er her ukendt. 10. Beskriv forslagets aktivitetsmæssige konsekvenser Forslaget vil reducere regionens udgifter til betaling af tilskud til ernæringspræparater, men der er som sådan ingen aktivitetsmæssige konsekvenser ved forslaget. 11. Beskriv forslagets brutto- og nettoøkonomi fra og varigt Driftsudgifter: I nedenstående oversigt over forslagets besparelsespotentiale er der taget udgangspunkt i et succeskriterie, hvor budgettet for tilskud til ernæringspræparater i 2015, knap 40 mio. kr., nedjusteres med 10 procent som følge af implementeringen af indsats A og B. Der regnes med en udgift på kr. til igangsættelse af kampagnen ved indsats A og 0 kr. til indgåelse af ny aftale med leverandørerne ved indsats B. Besparelsen ligger dermed i, at de seneste års trend i udgifter på i gennemsnit 12 procent om året kan stoppes fra 2016 og erstattes af et fald på 10 procent. I oversigten er ligeledes en forudsætning om, at antallet af patienter og det dertilhørende tilskud til ernæringspræparater kan holdes konstant på trods af den demografiske udvikling. Skønnet for besparelser er meget usikkert og kan være større eller mindre end det forudsagte. Vurderingen er imidlertid, at der er potentiale for besparelser på området, og at der uagtet besparelseshensynet er et isoleret behov for at sætte ind overfor den manglende kontrol og stigende trend i udgifterne. Mio. kr. (2015-P/L) A Bruttobesparelse Praksissektor - Indsats A og B B Evt. afledte mindre- /merudgifter inkl. Indtægter Praksis 0, C Nettobesparelse i alt 0, Side 8 af 46

9 12. Evt. afledte anlægsudgifter: Der er ikke afledte anlægsudgifter. 13. Øvrige bemærkninger - Yderligere punkter som bedes beskrevet, hvis relevant Nej. 13.e Hvad gør de andre regioner Som anført i beskrivelsen af spareforslaget stammer ideen om indsats A fra Region Syddanmark, der i april iværksætter en tilsvarende kampagne. Region Midtjylland er ikke bekendt med, at andre regioner har mulighed for - eller forestår nogen - kontrol med de af leverandørerne tilsendte fakturaer. 14. Opfølgning Forslaget udmøntes i forbindelse med budget 2016, og der følges op på sparemålet i efteråret Side 9 af 46

10 A. Spareplanens spor nr. 3: Praksisområdet B. Forslag nr.: 2 C. Spareforslag overskrift: 2. Ændrede regler for henvisning af flergangsbrugere med ukompliceret hørenedsættelse til de offentlige høreklinikker i Region Midtjylland. D: Beskrivelse af området E: Elementer i spareforslaget: 1. Beskrivelse af spareforslag (herunder faglige argumenter for forslaget): Spareforslaget er en opfølgning på de ændrede henvisningskrav til de private høreklinikker, som blev gennemført ved lovændringen pr. 1. januar 2013, hvor ansvaret for høreområdet overgik til regionerne. Sundhedsstyrelsen vurderede, at der ikke var fagligt belæg for at opretholde et henvisningskrav ved flergangsudlevering for høreapparatbehandling; bl.a. fordi patienter med ukompliceret høretab ikke har væsentligt forøget risiko for udvikling af tumorer eller lignende. På baggrund heraf blev henvisningskravet til genudlevering af høreapparater i privat regi afskaffet. Ved at anvende de samme argumenter på den offentlige udlevering af høreapparater og lempe på henvisningskravet for flergangsbrugere med aldersbetinget, ukompliceret høretab, vurderes der at være mulighed for en besparelse på 2,0 mio. kr. årligt på honorar til de praktiserende ørelæger for ydelser til forberedende høreundersøgelse (ørelægekonsultation, tone- og taleaudiometri samt tympanometri) til i alt 830,17 kr. efter speciallægeoverenskomsten. Når sparepotentialet ikke er større, skyldes det, at den ny praksis på det private område med direkte adgang (selvhenvisning) også har haft en afsmittende effekt på de regionale høreklinikker primært i Holstebro og Viborg. På Audiologisk Klinik, Aarhus Universitetshospital har man fastholdt henvisningskravet, og på de nye audiologiske lokalklinikker i Randers, og Marselisborg har der også været et henvisningskrav, ligesom det i mindre omfang gælder for de kommunale høreklinikker i Herning og Horsens. 2. Forudsætter forslaget ændringer i akutplanen, hospitalsplanen, psykiatriplanen, sundhedsplanen, specialeplanen eller præhospitalsplanen? Nej 3. Medfører forslaget behov for ændringer i de fysiske rammer eller lokalemæssige ændringer? hvis ja, beskriv hvilke - Nej 4. Har forslaget kvalitetsmæssige konsekvenser, herunder ændringer i kvalitetsmålene? Det kan der være delte meninger om praktiserende ørelæger vil formentlig se det som en kvalitetsforringelse og borgerne oplever, at man sparer tid. Side 10 af 46

11 5. Medfører forslaget ændringer i den service, borgere/patienter eller samarbejdspartnere hidtil har modtaget, herunder justering af politisk godkendte servicemål? Borgerne bliver fritaget for en forberedende høreundersøgelse hos en praktiserende ørelæge ved genudlevering af høreapparat fra en offentlig høreklinik. Ventetiden for de resterende patienter hos ørelægen vil dermed formentlig falde. 6. Har forslaget personalemæssige konsekvenser? hvis ja beskriv hvilke - Nej 7. Har forslaget konsekvenser for den uddannelsesopgave og forpligtigelse som Region Midtjylland varetager? Hvis ja, beskriv hvilke - Nej 8. Har forslaget direkte eller indirekte økonomiske konsekvenser for andre specialer, områder, praksissektoren, kommunerne o.a.? Nej, men det kan frigøre tid hos den praktiserende ørelæge til andre patienter inden for øre-, næse-, halsspecialet. 9. Beskriv tidsplanen for implementeringen af spareforslaget Ændringerne i henvisningskravet kan gennemføres fra 2016 med varsling om de lempede regler for henvisning i efteråret Beskriv forslagets aktivitetsmæssige konsekvenser Der forventes en lavere aktivitet for Øre-næse-hals speciallæger, dog med forudsætning af at det nationale økonomiprotokollat nedskrives (se punkt 13.a-b). 11. Beskriv forslagets brutto- og nettoøkonomi fra og varigt Driftsudgifter: Mio. kr. (2015-P/L) A Bruttobesparelse Sygesikringsydelse - Speciallægeområdet/Praksis B Evt. afledte mindre- /merudgifter inkl. indtægter -2,0-2,0-2,0-2,0 C Nettobesparelse i alt -2,0-2,0-2,0-2,0 12. Evt. afledte anlægsudgifter: Der er ikke afledte anlægsudgifter. 13. Øvrige bemærkninger - Yderligere punkter som bedes beskrevet, hvis relevant 13.a Vurdering af hvor stor effekten er, hvornår kommer effekten (hvis det ikke fremgår tydeligt af de forrige punkter) Da der er ventetid hos ørelægen er der risiko for, at ørelægen vil udfylde med andre patienter. Hvis det er tilfældet vil besparelsen modsvares af nye udgifter på praksisområdet. Substitutionseffekten i ørelægepraksis er derfor en joker, som det ikke er muligt at vurdere ud fra de kendte forudsætninger. Det er derfor meget usikkert om regionen vil opnå noget økonomisk ved ændringen, men derimod vil der formentlig blive tale om en serviceforbedring (jf. punkt 4). Side 11 af 46

12 13.b Generelle forhindringer Forslaget forudsætter en nedskrivning af det nationale økonomiprotokollat. 13.c Konfliktpotentiale (med yderorganisationer eks. PLO) Øre-næse-hals-lægerne vil måske modsætte sig forslaget. 13.d Juridiske problematikker 13.e Hvad gør de andre regioner 14. Opfølgning Forslaget udmøntes i forbindelse med budget Side 12 af 46

13 A. Spareplanens spor nr. 3: Praksisområdet B. Forslag nr.: 3 C. Spareforslag overskrift: 3. Afvikling af lokal aftale om regional betaling af vederlagsfri fysioterapi D. Beskrivelse af området På foranledning af det tidligere Ringkøbing Amt, blev en aftale om ansættelse af 2 fysioterapeuter på kollektivcentret Bytoften i Herning Kommune til vederlagsfri vedligeholdelsestræning, godkendt i Forberedelsesudvalget i forbindelse med Region Midtjyllands dannelse. Ordningen blev finansieret af sygesikringens udgifter til vederlagsfri fysioterapi for Bytoftens brugere. Den vederlagsfrie behandling var på daværende tidspunkt et amtsligt/regionalt myndighedsområde. Den 1. august 2008 blev myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi flyttet fra regionerne til kommunerne, jf. sundhedslovens 140a. Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning tilbydes i praksissektoren, ved at etablere tilbud om fysioterapi på kommunens egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser eller private institutioner. Ordningen med betalingen for de to ansatte fysioterapeuter er fortsat, selvom finansierings- og myndighedsansvar for den vederlagsfrie fysioterapi er overdraget til kommunerne. Der har ikke været hjemmel til fortsættelse af aftalen og regionen har indstillet betalingerne til Herning Kommune samt igangsat en udredning af tilbagebetalingskravet for den uretmæssige betaling for den vederlagsfrie fysioterapi. E. Elementer i spareforslaget: 1. Beskrivelse af spareforslag (herunder faglige argumenter for forslaget): Den årlige besparelse på 1,0 mio. kr. efter afviklingen af aftalen omkring Bytoften i Herning Kommune indregnes som en besparelse på området for fysioterapi. Juridisk set har Region Midtjylland ikke hjemmel til at betale for vederlagsfri fysioterapi og aftalen burde være overdraget til kommunerne i 2008 ifbm. ændringen af myndighedsansvar for den vederlagsfri fysioterapi. 2. Forudsætter forslaget ændringer i akutplanen, hospitalsplanen, psykiatriplanen, sundhedsplanen, specialeplanen eller præhospitalsplanen? Nej 3. Medfører forslaget behov for ændringer i de fysiske rammer eller lokalemæssige ændringer? hvis ja, beskriv hvilke - Nej 4. Har forslaget kvalitetsmæssige konsekvenser, herunder ændringer i kvalitetsmålene? Nej Side 13 af 46

14 5. Medfører forslaget i øvrigt ændringer i den service, borgere/patienter eller samarbejdspartnere hidtil har modtaget, herunder justering af politisk godkendte servicemål? Beboerne ved Bytoften vil fremover skulle modtage vederlagsfri fysioterapi på almindelige vilkår. Det vil sige, at borgerne efter lægehenvisning frit kan vælge mellem behandling hos privatpraktiserende fysioterapeuter eller gennem et kommunalt tilbud. 6. Har forslaget personalemæssige konsekvenser? hvis ja beskriv hvilke Det er op til Bytoften / Herning Kommune at beslutte om ansættelsen af fysioterapeuter til vederlagsfri behandling ved centret skal fortsætte dvs. om der skal oprettes et kommunalt tilbud. 7. Har forslaget konsekvenser for den uddannelsesopgave og forpligtigelse som Region Midtjylland varetager? Hvis ja, beskriv hvilke - Nej 8. Har forslaget direkte eller indirekte økonomiske konsekvenser for andre specialer, områder, praksissektoren, kommunerne o.a.? Det er op til Bytoften / Herning Kommune at beslutte om ansættelsen af fysioterapeuter til vederlagsfri behandling ved centret skal fortsætte dvs. om der skal oprettes et kommunalt tilbud. Kommunerne skal afholde brugernes udgifter til vederlagsfri fysioterapi hvad enten de får vederlagsfri behandling ved et kommunalt tilbud eller hos en privatpraktiserende fysioterapeut. 9. Beskriv tidsplanen for implementeringen af spareforslaget Afviklingen af aftalen er igangsat primo Beskriv forslagets aktivitetsmæssige konsekvenser Borgernes ret til at modtage vederlagsfri fysioterapi påvirkes ikke af afviklingen af aftalen og derfor forventes der ikke en ændret aktivitet. 11. Beskriv forslagets brutto- og nettoøkonomi fra og varigt Driftsudgifter: Mio. kr. (2015-P/L) A Bruttobesparelse Afvikling af betaling af vederlagsfri fysioterapi på kollektivcentret Bytoften B Evt. afledte mindre- /merudgifter incl. Indtægter - 1,0-1,0-1,0-1,0-1,0 C Nettobesparelse i alt -1,0-1,0-1,0-1,0-1,0 Side 14 af 46

15 12. Evt. afledte anlægsudgifter: Der er ikke afledte anlægsudgifter. 13. Øvrige bemærkninger - Yderligere punkter som bedes beskrevet, hvis relevant 13.a Vurdering af hvor stor effekten er, hvornår kommer effekten (hvis det ikke fremgår tydeligt af de forrige punkter) 13.b Generelle forhindringer 13.c Konfliktpotentiale (med yderorganisationer eks. PLO) De privatpraktiserende fysioterapeuter (repræsenteret ved Danske Fysioterapeuter) vil måske argumentere for, at overdragelsen af aftalen til kommunerne skal resultere i ekstra kapacitet til fysioterapiområdet, såfremt at Herning Kommune vælger ikke at opretholde et lokalt, kommunalt tilbud til brugerne ved Bytoften. 13.d Juridiske problematikker 13.e Hvad gør de andre regioner 14. Opfølgning Forslaget udmøntes i forbindelse med budget Side 15 af 46

16 A. Spareplanens spor nr. 3: Praksisområdet B. Forslag nr.: 4 C. Spareforslag overskrift: 4. Akutaftalen D. Beskrivelse af området Målet med forslaget er at opnå den økonomiske balance i forhold til akutaftalen, som regionsrådet forudsatte ved beslutningen om godkendelse af aftalen. Den 1. september 2012 trådte aftale med almen praksis om udvidet samarbejde på akutområdet (akutaftalen) i kraft. Der er etableret en enstrenget visitation for patienter med akut behov for lægehjælp (undtaget opkald) med de praktiserende læger og lægevagten som visitator for de akutte henvendelser. Aftalen fastlægger, at behandlingen af mindre skader flyttes fra skadestuerne til de praktiserende læger og lægevagten. Lægevagten er blevet fysisk integreret i akutafdelingerne, hvor samarbejdet mellem lægevagten og akutafdelingen skal bidrage til, at patienterne oplever den akutte behandling af enten akut sygdom eller akut tilskadekomst mere integreret, uanset om den foregår i lægevagten eller i skadestuen i akutafdelingen. Samarbejdet strækker sig også personalemæssigt ved, at sygeplejersker fra akutafdelingerne assisterer og hjælper i lægevagten. På akutklinikkerne udgør vagtlægerne den lægefaglige back-up og er lægefaglig ansvarlig i vagttid. De bemandede og udstyrede akutklinikker forbedrer vagtlægernes mulighed for at gennemføre diagnostik og behandling af patienterne set i forhold til hjemmebesøg foretaget af lægevagten. Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet, har gennemført en evaluering af akutaftalen på en række forskellige områder. Evalueringen viser, at implementeringen af akutaftalen er gennemført, så den nye ordning relativt hurtigt blev funktionsdygtig med opbakning fra de involverede parter. Evalueringen viser også, at der er områder, hvor der er behov for justering og tilpasning af aftalen. Aftalens økonomi Reduktionen i antallet af skadestuebesøg skal ifølge regionsrådets vedtagelse af akutordningen finansiere de skønnede nettomerudgifter på hospitalerne til assisterende sygeplejerske mv. på ca. 4 mio. kr. og til praksisområdet på ca. 8 mio. kr. Aktivitetsfaldet på hospitalernes skadestuer er opgjort til ca. 11,0 mio. kr. (svarende til 50 % af DRG-værdien), mens udgifterne til assisterende sygeplejersker foreløbigt er opgjort til ca. 10,7 mio. kr. af hospitalsenhederne. Aktivitetsfaldet på skadestuerne har medført meraktivitet hos almen praksis i både dagtid og i lægevagten. I evalueringen fra Forskningsenheden skønnes det, at den skadesrelaterede meraktivitet i dagtid udgør 1,4 % af konsultationer og 0,6 % af telefonkonsultationer. Side 16 af 46

17 Administrationen har i vagttid opgjort merudgiften ved indførelsen af akutaftalen til 7,78 mio. kr. E. Elementer i spareforslaget: 1. Beskrivelse af spareforslag (herunder faglige argumenter for forslaget): Telefonvisitation Forskningsenhedens evaluering viser, at der foretages en forholdsmæssig stor viderehenvisning fra lægevagtskonsultation til skadestuen, svarende til 28 % af alle konsultationer omhandlende skader i lægevagten. Administrationen ønsker et øget fokus fra visitationslægerne på patienternes behov for viderehenvisning til røntgen eller andet der kræver at patienten tilses på skadestuen. Såfremt vagtlægerne i telefonen visiterer halvdelen af de skader, som konsultationen viderevisiterer til skadestuen, direkte til skadestuen, vil det medføre en skønnet besparelse på 1,5 mio. kr. årligt. Sygeplejerske assistance i lægevagten Forskningsenhedens evaluering indikerer, at der er gode muligheder for at opnå en mere effektiv anvendelse af ressourcerne ved at øge samarbejdet mellem sygeplejerskerne og lægevagten, f.eks. ved at lade sygeplejerskerne tage flere selvstændige behandleropgaver. Såvel Forskningsenhedens undersøgelse som tilkendegivelser fra hospitalerne indikerer, at en usystematisk og forskellig registreringspraksis i visse tilfælde kan være årsagen til, at sygeplejerskernes selvstændige behandleropgaver er undervurderet. Ved at undersøge muligheden for om sygeplejerskerne kan foretage flere selvstændige behandleropgaver vil aktivitets- og økonomifordelingen mellem hospitalerne og lægevagten muligvis kunne ændres. Meraktivitet i almen praksis Som førnævnt fremgår det af evalueringsrapporten, at der har været meraktivitet i almen praksis. Tal for skadesrelaterede tillægsydelser tyder dog på, at meraktiviteten i dagtid er begrænset og i nogen udstrækning kan være lidt tilfældig i forhold til akutaftalens ændringer. Der ses fald i nogle østlige dele af regionen og samtidigt stigninger i den vestlige del af regionen. Med udgangspunkt i de aftaler, der var forud for indgåelsen af akutaftalen, ville formodningen være den modsatte tendens. Administrationen ønsker at undersøge, om der er mulighed for at flytte aktivitet fra vagttid til dagtid. Der skal foretages beregninger på, hvor meget økonomi der ligger i at flytte en given aktivitet fra vagttid til dagtid. Herunder ønsker administrationen at undersøge aktiviteten på skadestuerne fordelt på døgnet, idet dette kan være en indikator for, om der er områder af regionen, hvor akutaftalen kan implementeres bedre end den er i dag. Tilgængelighed i dagtid Evalueringen af akutaftalen indeholder undersøgelser af den telefoniske tilgængelighed i praksis. Det er administrationens opfattelse, at øget fysisk tilgængelighed i dagtid, øget viden Side 17 af 46

18 hos borgerne om fysisk tilgængelighed er en effektiv måde at sikre dels en mindre aktivitet i lægevagten og dels en mere effektiv akutaftale. Bedre udbredelse af akutlinjer i almen praksis og en oplysningskampagne til borgerne om brug af lægevagten kan muligvis bidrage til, at flere borgere retter henvendelse til egen læge frem for lægevagten senere på dagen. Det bør undersøges, hvorledes udbredelsen af akutlinjerne har udviklet sig, ligesom den fysiske tilgængelighed hos den praktiserende læge mellem kl bør klarlægges. Der er fra gruppe 1 et forslag om at reducere åbningstiderne på akutklinikkerne. 2. Forudsætter forslaget ændringer i akutplanen, hospitalsplanen, psykiatriplanen, sundhedsplanen, specialeplanen eller præhospitalsplanen? Nej 3. Medfører forslaget behov for ændringer i de fysiske rammer eller lokalemæssige ændringer? hvis ja, beskriv hvilke - Nej 4. Har forslaget kvalitetsmæssige konsekvenser, herunder ændringer i kvalitetsmålene? Nej 5. Medfører forslaget i øvrigt ændringer i den service, borgere/patienter eller samarbejdspartnere hidtil har modtaget, herunder justering af politisk godkendte servicemål? Borgerne vil forhåbentligt opleve en bedre kvalitet, ved at lægevagten i telefonvisitationen henviser de rette patienter til skadestuen, frem for at patienterne både skal tilses af en vagtlæge og i skadestuen. 6. Har forslaget personalemæssige konsekvenser? hvis ja beskriv hvilke Nej 7. Har forslaget konsekvenser for den uddannelsesopgave og forpligtigelse som Region Midtjylland varetager? Hvis ja, beskriv hvilke - Nej 8. Har forslaget direkte eller indirekte økonomiske konsekvenser for andre specialer, områder, praksissektoren, kommunerne o.a.? Korrekt skadesvisitation har ikke konsekvenser for andre specialer eller områder. 9. Beskriv tidsplanen for implementeringen af spareforslaget Administrationen vil igangsætte forhandlinger med PLO-Midtjylland om justeringer og tilpasning af akutaftalen. 10. Beskriv forslagets aktivitetsmæssige konsekvenser Det er for tidligt at sige noget om de aktivitetsmæssige konsekvenser. 11. Beskriv forslagets brutto- og nettoøkonomi fra og varigt Der er endnu ikke sat økonomi på. Side 18 af 46

19 12. Evt. afledte anlægsudgifter: Der er ikke afledte anlægsudgifter. 13. Øvrige bemærkninger - Yderligere punkter som bedes beskrevet, hvis relevant 13.a Vurdering af hvor stor effekten er, hvornår kommer effekten (hvis det ikke fremgår tydeligt af de forrige punkter) 13.b Generelle forhindringer Besparelsen beror på, at almen praksis tager ansvar for at sikre, at skader, der skal tilses af skadestuen, visiteres korrekt i telefonen. 13.c Konfliktpotentiale (med yderorganisationer eks. PLO) Der er risiko for, at PLO-Midtjylland ikke er interesseret i at genforhandle akutaftalen. 13.d Juridiske problematikker 13.e Hvad gør de andre regioner 14. Opfølgning Forslaget udmøntes i forbindelse med budget 2016, og der følges op på sparemålet i efteråret Side 19 af 46

20 A. Spareplanens spor nr. 3: Praksisområdet B. Forslag nr.: 5 C. Spareforslag overskrift: 5. Genforhandling af lægevagtsaftalen D. Beskrivelse af området I 2006 blev der med Praksisudvalget indgået aftale om lægevagten med ikrafttræden pr. 1. januar I aftalen forudsættes det, at vagtordningen yder lægehjælp på højtkvalificeret niveau, er økonomiske effektiv og at lægerne har en rimelig arbejdsbelastning. Praksisudvalget forpligter sig til at stille det nødvendige antal læger til rådighed for vagtordningen. Region Midtjylland stiller IP-telefoni, inventar, lokaler inklusiv rengøring, depotopfyldelse og faciliteter til rådighed for de praktiserende læger i lokaler på hospitalerne. I henhold til landsoverenskomstens bestemmelser stilles der forbindsstoffer og akut medicin til rådighed. Der er opstillet tre servicemål for lægevagten: - 90 % af alle opkald skal besvares inden 5 minutter, - 90 % af alle konsultationer skal være påbegyndt senest en time efter ankomst til konsultationslokale, og - 90 % af alle hjemmebesøg skal være påbegyndt maksimalt 3 timer efter opkaldet til lægevagten er fortaget. Lægevagten opfylder kun servicemålet for hjemmebesøg. Med henblik på finansiering af edb-system, vagtledelse og vagttilrettelæggelse mv. yder Region Midtjylland et bloktilskud på 8,3 mio. kr. i 2006, svarende til 10,4 mio. kr. i Udover Region Midtjyllands bloktilskud yder de praktiserende læger et tilskud til vagtordningen via et kontingent. Dette beløb udgjorde i ,8 mio. kr. svarende til mindre end 2,25 kr. pr. borger i Region Midtjylland. E. Elementer i spareforslaget: 1. Beskrivelse af spareforslag (herunder faglige argumenter for forslaget): Der er behov for en genforhandling af lægevagtsaftalen af såvel økonomiske, lovgivningsmæssige og kvalitetsmæssige årsager. Økonomi Region Midtjylland yder årligt et bloktilskud på 10,4 mio. kr. til lægevagten. En sammenligning med de øvrige regioners udgifter til lægevagten giver anledning til en antagelse om, at vi kan reducere bloktilskuddet med 1-2 mio. kr. Vurderingen er imidlertid så usikker, at beløbet ikke er indføjet i sparekataloget. Lovgivning Regionen har ikke adgang til information om driften af lægevagten, og regionen opfylder således ikke sin tilsynsforpligtelse som ansvarlig myndighed, herunder har regionen ringe mulighed for at sikre, at lægevagten har et tilstrækkeligt højt niveau datasikkerhedsmæssigt. Side 20 af 46

Kommissorium for tema 3: Praksisområdet spareplan Styregruppen har til opgave at finde forslag til besparelser inden for praksisområdet.

Kommissorium for tema 3: Praksisområdet spareplan Styregruppen har til opgave at finde forslag til besparelser inden for praksisområdet. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kommissorium for tema 3: Praksisområdet spareplan 2015-2019 Styregruppen har

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

Sparekatalog. DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen

Sparekatalog. DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen Sparekatalog DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen Baggrunden for sparemål 2016-2019 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Kommissorium for tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling spareplan

Kommissorium for tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling spareplan Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kommissorium for tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling spareplan

Læs mere

Oversigt over besparelsesforslag 2015 2019... 2. 1. Rationaler i medicinhåndtering... 3

Oversigt over besparelsesforslag 2015 2019... 2. 1. Rationaler i medicinhåndtering... 3 Oversigt over besparelsesforslag 2015 2019... 2 1. Rationaler i medicinhåndtering... 3 2. Fremme anvendelse af Easyhaler indenfor området Kol/Astma medicin... 7 3. Anvendelse af blodfortyndende lægemidler...

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet Region Midtjylland Koncernøkonomi Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 4. maj 2015 Sagsnummer 15-011296 Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands

Læs mere

Aktiviteten i akutklinikkerne

Aktiviteten i akutklinikkerne Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Aktiviteten i akutklinikkerne Spareplanens spor 1: Akutområdet, forslag nr.2 om omlægning

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden

Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Ekstraordinært forretningsudvalgsmøde den 12. marts 2013 Sag nr. 1 Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden Bilag 2 og Bilag 3 Bilag 2 PLO HOVEDSTADEN Forretningsudvalget

Læs mere

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Kvalitetsmodel Forslag 1 Etablering af kommunalt tilbud om høreapparatbehandling til borgere med ukomplicerede høretab Etablering af et kommunalt tilbud, som sikrer borgerne et reelt frit valg mellem offentlig

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Aftale om tilrettelæggelse af lægevagten i Region Sjælland

Aftale om tilrettelæggelse af lægevagten i Region Sjælland Aftale om tilrettelæggelse af lægevagten i Region Sjælland 1. Vagtordningens formål Formålet med denne aftale er at sikre borgerne i Region Sjælland en god og sikker lægebetjening uden for de praktiserende

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk.

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk. 1. Forslag nr.: 7.2 2. Spareforslag overskrift: Fælles ledelse på Regionshospitalet Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Neurocenter 3. Beskrivelse af spareforslag (herunder beskrivelse af faglige argumenter

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

PLO s politik på akutområdet.

PLO s politik på akutområdet. PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 10-04-2010 Sagsnr. / Dok.nr. 2009-7786 / 330203 PLO s politik på akutområdet. 1. Indledning. Det akutte beredskab i det danske sundhedsvæsen er til debat for tiden.

Læs mere

Virkemidler. Regionale fonde og puljer til understøttelse af forskningssamarbejdet på folkesundhedsområdet

Virkemidler. Regionale fonde og puljer til understøttelse af forskningssamarbejdet på folkesundhedsområdet Virkemidler Regionale fonde og puljer til understøttelse af forskningssamarbejdet på folkesundhedsområdet Folkesundhed i Midten GENEREL PRÆSENTATION PRÆSENTATION AF SAMARBEJDSKONSTRUKTIONEN www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien Område: Overenskomst Fysioterapi Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 14/28031 Dato: 2. september 2014 Udarbejdet af: Susanne Krysiak E mail: susanne.krysiak@rsyd.dk Telefon: Notat vedr. Ny Overenskomst

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger.

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. N O T A T 10-05-2013 Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. Regionernes Lønnings- og Takstnævn har den 3. maj 2013 opsagt aftalen med

Læs mere

Indhold: Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Indhold: Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Organisering af den fremtidige blodprøvetagning i forbindelse med spareforslag

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling

Tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling Introduktion...2 1. Implementering af Klinisk Logistik...4 2. Udnyttelse af ny fælles platform (NFP)...7 3. Forenklinger på kvalitetsområdet... 10 4. Udnyttelse af operationsgange... 13 5. Reduktion af

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Ved ændring

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Den seneste revision af de regionale servicemål blev vedtaget af regionsrådet den 24. august 2011. Udviklinger såsom lovgivningsændringer og ændrede

Læs mere

Praksisplan på fysioterapiområdet

Praksisplan på fysioterapiområdet Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Tine Canvin Afdeling: Praksisafdelingen E-mail: Tine.Canvin@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/17608 Telefon: 76631409 Dato: 11. august 2009 Notat Praksisplan på

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Spareplan 2015-2019. Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015

Spareplan 2015-2019. Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015 Spareplan 2015-2019 Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015 Koncernledelsen i Region Midtjylland V. hospitalsledelsen, HEV www.regionmidtjylland.dk Budget-

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat. Gennemgang af forhandlingsresultat OK Danske Fysioterapeuter. Aftalens økonomi. Reguleringsordningen (P/L) (side 3)

Notat. Gennemgang af forhandlingsresultat OK Danske Fysioterapeuter. Aftalens økonomi. Reguleringsordningen (P/L) (side 3) Notat Danske Fysioterapeuter Gennemgang af forhandlingsresultat OK 2014 Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) indgik den 19. juni 2014 en aftale om fornyelse af overenskomsterne

Læs mere

3) Har man tænkt over de epidemiologiske forhold (eks influenzaborgere der blandes med syge AMA pt er)

3) Har man tænkt over de epidemiologiske forhold (eks influenzaborgere der blandes med syge AMA pt er) Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 191 Dato: 14. december 2013 Stillet af: Finn Rudaizky (O) Besvarelse udsendt den: 19. december 2013 Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

Dette høringssvar er derfor knyttet til de særlige sygeplejefaglige udfordringer, der er knyttet til:

Dette høringssvar er derfor knyttet til de særlige sygeplejefaglige udfordringer, der er knyttet til: Hospitalsenhed Midt Akutafdelingen Heibergs Allé 2 Postboks 130 DK-8800 Viborg Til Formand for Det Regionale Sygeplejefaglige Råd Sygeplejefaglig direktør Vibeke Krøll he.midt.akutafdeling.ledelsen@rm.dk

Læs mere

I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner.

I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner. Dato: 6. december 2017 Brevid: 3439158 Orientering om ny overenskomst for almen praksis I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner. Program

Læs mere

Tema 1: Akutområdet og det præhospitale område

Tema 1: Akutområdet og det præhospitale område Introduktion... 2 1. Omlæg. til subakutte tider og udvikling af tværsektorielle indsatser... 4 2. Omlægning af akutklinikker til enheder, der varetager diagnostiske ydelser... 7 3. Reduktion og nivellering

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan

Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan Punkt 6. Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan 2014-2017. 2014-876. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturforvaltningen godkender høringssvar for Høring af de nordjyske

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Fra 1. juli bliver det muligt for langt flere at få en henvisning til psykologbehandling

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Kerne i kommunalreform på sundhedsområdet Et mere effektivt og bedre sammenhængende

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen Sundhedsstyrelsen Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen KL takker for muligheden for at afgive høringssvar på Sundhedsstyrelsens faglige

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Rammeaftale om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre

Rammeaftale om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre Udkast 30. august 2016 Rammeaftale om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre Baggrund for aftalen 1 Erfaringer fra et pilotstudie med fasttilknyttede læger på plejecentre viser,

Læs mere

Tema 4: Psykiatrien. Side 1 af 47

Tema 4: Psykiatrien. Side 1 af 47 Introduktion... 2 1.1 Produktivitet og effektivitet... 6 2.1 Etablering af Regionspsykiatrien Midt... 10 2.2 Omlægning af voksenpsykiatriske senge på AUH Risskov... 13 2.3 Samling akutmodtagelse og lukning;

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst Dagsorden Forretningsudvalget 24. september 2012, Kl. 09.00 AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Orientering om akutudvalgets anbefalinger vedrørende ventetider

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september 2015 Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi-

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning. Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31.

Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning. Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31. Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31. august 2006 Finansiering jf. Regeringsaftalen Bloktilskud: 13.303 mio.

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

Tema 1: Akutområdet og det præhospitale område

Tema 1: Akutområdet og det præhospitale område Introduktion... 2 1. Omlæg. til subakutte tider og udvikling af tværsektorielle indsatser... 4 2. Omlægning af akutklinikker til enheder, der varetager diagnostiske ydelser... 7 3. Reduktion og nivellering

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet 8. september 2014 Kommunal kompensation for økonomiske effekter af Enstrenget Visiteret Akutsystem (EVA) I dette notat beskrives metode til kommunal

Læs mere

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategi for Region Midtjyllands rolle i Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategien er blevet til i en proces med input fra en række samarbejdsparter

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Krav til genforhandling af aftalen for Almen Praksis

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Krav til genforhandling af aftalen for Almen Praksis REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Til Praktiserende Lægers Organisation Att.: Formand Henrik Dibbern 29-06-2012

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september Udvalgte kvalitetsmål Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål... 3 1.1

Læs mere

Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)

Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering) Økonomi Økonomisk Sekretariat Chefkonsulent Hans Henrik Assmann Direkte +4597648488 hhka@rn.dk 9. august 2016 NOTAT Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)

Læs mere

KKR SJÆLLAND. Status på sundhedsaftale og praksisplan samt sammenhængen mellem disse

KKR SJÆLLAND. Status på sundhedsaftale og praksisplan samt sammenhængen mellem disse KKR SJÆLLAND Status på sundhedsaftale og praksisplan samt sammenhængen mellem disse Det nære sundhedsvæsen - Kommunernes fælles sundhedspolitik Forebyggelse er fundamentet og løsningen, hvis vi skal undgå,

Læs mere

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 NOTAT Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 Overenskomsten indgået mellem PLO og RLTN giver mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi svarende

Læs mere

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at N O T A T Regionernes brug af private leverandører En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at - 50 procent af regionernes driftsudgifter går til private svarende til 56,2 mia.

Læs mere