Tema 3: Praksisområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema 3: Praksisområdet"

Transkript

1 Introduktion Indsatser i forbindelse med ordination af ernæringspræparater Ændrede regler for henvisning af flergangsbrugere med ukompliceret hørenedsættelse Afvikling af lokal aftale om regional betaling af vederlagsfri fysioterapi Akutaftalen Genforhandling af lægevagtsaftalen Omlæg. praksisområdets Projekt- og Udviklingspulje / bevilling Praksisforskningsfonden Inddragelse af uforbrugte midler i de regionale kvalitets- og efteruddannelsesudvalg Omlægning fra fremmødetolkning til teletolkning - (telefon og videotolkning) Tillægsydelse 2133 Forsendelse af biologisk materiale ekskl. blodprøver honoreres ikke Fjernelse af unødige analyser og dobbeltanalyser Ambulatoriers rekvisition af blodprøver i almen praksis Opkøb af speciallægepraksis Side 1 af 46

2 Introduktion Det er en afgørende opgave at udvikle og udbygge det nære sundhedsvæsen. Patientforløb går oftest på tværs af kommuner, hospitaler og praksissektor, og det er afgørende at have det tværsektorielle samarbejde for øje for at skabe mest sundhed for pengene og mest kvalitet for borgeren. Det har været visionen i mange år at have fokus på det tværsektorielle samarbejde og at følge LEON-princippet for derved at sikre den effektivisering og de løbende produktivitetsstigninger, der ligger i den fortsatte udbygning af det primære og nære sundhedsvæsen. Spareplanen er en anledning til at undersøge de effektiviseringsmuligheder, som ligger i udbygningen af det primære og nære sundhedsvæsen. Den demografiske udvikling og efterspørgslen efter nye og dyre behandlingsformer stiller krav om fortsat effektivisering, og nye teknologier samt fokus på tværsektoriel styring giver mange muligheder for at kunne opnå denne målsætning. Forslagene er kendetegnet ved at have fokus på at skabe generelle effektiviseringer inden for praksisområdet og herunder at udbygge udvekslingen af opgaver mellem primærsektoren og hospitalerne. Formålet er varige besparelser, der samtidig skal understøtte prioriteringen af en mere effektiv arbejdsdeling i det tværsektorielle samarbejde som sundhedsaftalen og arbejdet i praksisplanudvalget sætter rammen for. På områder med effektiviseringspotentiale har fokus været på det tværsektorielle samarbejde og især opgaveflytning mellem hospitaler og praksissektoren. Meget tyder på, at det er disse tværsektorielle spor, som bør forfølges fremadrettet for at skabe et endnu bedre og mere effektivt sundhedsvæsen. På nuværende tidspunkt er det dog ikke muligt at gennemføre en række af forslagene om opgaveflytning, idet vurderingen er, at gennemførelsen forudsætter ændringer i især Landsoverenskomsten for almen praksis. Der foreslås derfor, at der arbejdes videre med disse forslag som en del af en mere langsigtet, tværsektoriel effektiviseringsstrategi. I den forbindelse skal der sikres en koordination med de øvrige regioner, idet der i stor udstrækning indenfor praksisområderne er tale om nationale styringsmekanismer i form af økonomilofter, overenskomster og vejledninger. Forslagene omhandler bl.a. telemedicin, kvalitet af henvisninger, flytning af laboratorieområdet fra almen praksis (herunder blodprøvetagning og analyser) samt opgaveflytning generelt mellem hospitaler og almen praksis/speciallæger. Gruppen har drøftet disse forslag og ser et stort potentiale i at få opgaverne placeret det sted, hvor der er lavest mulige omkostninger, og hvor kvaliteten samtidig fastholdes eller øges. En række forslag er endnu ikke færdigbehandlet, da de forudsætter et mere indgående forarbejde omkring sammenhængene mellem aktiviteterne i praksissektoren og på hospitalerne. Adgang til disse tværsektorielle data er nu sikret bl.a. via regionens nye BI løsninger, hvorfor der nu er gode muligheder for at realisere flere effektiviseringsgevinster. Det Side 2 af 46

3 drejer sig især om indsatser i primærsektoren, der kan dæmpe aktivitetsvæksten på hospitalerne. En proaktiv indsats omkring forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser samt modvirkning af progression af sygdom, som kan imødegå den fortsatte stigning i patientbehandling på hospitalerne, fordrer et ønske om og en vilje til at tænke tværsektorielt og anvende ressourcerne tidligere i patientforløbene i kommunerne og i praksissektoren. Det er ikke uproblematisk at flytte opgaver og ressourcer mellem sektorerne, idet praksisområdet er kendetegnet af høj grad af national styring via overenskomster, og kommunerne kun i mindre grad via den kommunale medfinansiering er direkte involveret i økonomistyringen. Opgaveglidning og opgaveflytning skal derfor tilrettelægges som en kontrolleret proces, hvor aktørerne involveres med det udgangspunkt, at der ikke behøver at være en modsætning mellem at gøre det man er god til og at gøre det på patientens og borgerens præmisser. Realisering af produktivitetsgevinster i primærsektoren skal først og fremmest ske ved en mere intelligent tilrettelæggelse af opgaverne med fokus på kvalitet fremfor meraktivitet. Samfundsmæssigt vil der være både et økonomisk incitament og en borgerdrevet interesse i at give det sundhedstilbud, der møder borgeren i dagligdagen, et kompetenceløft og et ressourceløft i form af en styrkelse af visitation, tidlig opsporing, forebyggelse og pleje i det nære sundhedsvæsen. Side 3 af 46

4 Oversigt over besparelsesforslag Mio. kr. Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Tema 3: Praksisområdet -14,2-43,8-55,2-50,0-50,0 01 Indsatser i forbindelse med ordination af ernæringspræparater 0,2-4,0-4,0-4,0-4,0 02 Ændrede regler for henvisning af flergangsbrugere med ukompliceret hørenedsættelse til de offentlige høreklinikker i Region Midtjylland 0,0-2,0-2,0-2,0-2,0 03 Afvikling af lokal aftale om regional betaling af vederlagsfri fysioterapi -1,0-1,0-1,0-1,0-1,0 04 Akutaftalen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 Genforhandling af lægevagtsaftalen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 06 Omlægning af praksisområdets Projekt- og Udviklingspulje samt bevillingen til Praksisforskningsfonden 0,0-6,7-6,7-6,7-6,7 07 Inddragelse af uforbrugte midler i de regionale kvalitets- og efteruddannelsesudvalg -10,0-3,0-6,7 0,0 0,0 08 Omlægning fra fremmødetolkning til teletolkning (telefon og videotolkning) 0,0-0,5-1,5-3,0-3,0 09 Tillægsydelse 2133 "Forsendelse af biologisk materiale ekskl. blodprøver" honoreres ikke -3,4-10,3-10,3-10,3-10,3 10 Fjernelse af unødige analyser og dobbeltanalyser 0,0-9,6-9,6-9,6-9,6 11 Ambulatoriers rekvisition af blodprøver i almen praksis 0,0-6,7-13,4-13,4-13,4 12 Opkøb af speciallægepraksis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 4 af 46

5 A. Spareplanens spor nr. 3: Praksisområdet B. Forslag nr.: 1 C. Spareforslag overskrift: 1. Indsatser i forbindelse med ordination af ernæringspræparater D. Beskrivelse af området I sundhedslovens 159 er det reguleret, at regionsrådet yder tilskud til ernæringspræparater, som er ordineret af en læge i forbindelse med sygdom eller alvorlig svækkelse. Ernæringspræparater kan være sonde, drikke eller pulver, der enten anvendes som supplering til almindelig kost eller som eneste ernæring. I Region Midtjylland er der i 2015 budgetteret med en udgift på 39,7 mio. kr. til tilskud til ernæringspræparater. Dette svarer til en fordobling (93 procent) i udgiften siden Figur 1 - Udvikling i udgift til ernæringspræparater i Region Midtjylland Regionsrådets tilskud til ernæringspræparaterne er 60 procent af købsprisen, imens patientens egenbetaling udgør de resterende 40 procent. De tilskudsberettigede ernæringspræparater godkendes af Sundhedsstyrelsen, og de nærmere regler for patientens ret til at få bevilget tilskuddet er fastsat i bekendtgørelse om tilskud til ernæringspræparater samt i vejledning om tilskud til ernæringspræparater. Tilskuddet gives ved patientens fremvisning af en udfyldt ordinationsblanket, der er udstedt ved en læges vurdering af, at patienten er berettiget til tilskud. Ordinationsblanketten er fysisk, og den er gyldig til køb inden for ordinationens rammer i de 6 efterfølgende måneder. Patienten sørger i udgangspunktet selv for indkøb af ernæringspræparaterne, der enten kan købes på apoteket eller direkte hos en leverandør af de tilskudsberettigede ernæringspræparater. Når regionen yder tilskud sker det hovedsageligt ved direkte afregning med apotek (ca. 40 procent af udgiften i 2014) eller leverandør (ca. 60 procent af udgiften i 2014). Tilskud til køb på apoteker kan følges via afregningsdata med dertilhørende CPR-numre på patienten. Køb hos leverandøren er imidlertid ikke elektronisk, og afregningen foregår ved leverandørens indsendelse af samleregninger for alle faktureringer i en given måned. Ved den første af disse faktureringer er det aftalt, at leverandøren skal medsende patientens ordinationsblanket. Det Side 5 af 46

6 sparsomme datagrundlag betyder, at der i praksis ikke kan føres kontrol med området, ligesom der kun i ringe grad kan laves analyser med baggrund i patienter og ordinerende læger. En analyse af dataene for tilskud til ernæringspræparater købt på apotekerne i Region Midtjylland i 2014 viser, at de primære tilskudsmodtagere er patienter over 60 år (70 procent). Sammenholdes stigningen i de samlede udgifter til ernæringspræparater fra 2009 til 2015 (budget), 93 procent (jf. Figur 1), med stigningen i andelen af 60+ årige i Region Midtjylland (1/ /1 2015), 14 procent, ses udgiftsstigningen i udgangspunktet at være uforholdsmæssig stor. Et stigende antal ældre i regionen kan altså ikke forklare den store udgiftsstigning. Til grund for nedenstående forslag ligger således, at den store stigning i udgifterne til tilskud til ernæringspræparater synes uforholdsmæssig stor, og at indsatser på området forventes at kunne føre til besparelser. E. Elementer i spareforslaget: 1. Beskrivelse af spareforslag (herunder faglige argumenter for forslaget): Der forslås en besparelse på tilskud til ernæringspræparater. Spareforslaget deles op i to sideløbende indsatser: A) Kampagne med fokus på retten til tilskud B) Ny praksis i aftaler med leverandører af ernæringspræparater Indsats A går på iværksættelse af en kampagne rettet mod læger, apoteker og sundhedspersoner i kommunerne. Kampagnen skal omhandle, hvornår en borger er og ikke er berettiget til tilskud til ernæringspræparater. Afsættet er den store udvikling i tilskudsudgifterne, der kan skyldes, at nogle borgere i dag får tilskud, selvom de ikke opfylder de lægefaglige kriterier til det. Indsatsen er inspireret af en lignende indsats i Region Syddanmark, der påbegyndes i april Region Syddanmark har på samme vis som Region Midtjylland oplevet en stor vækst i tilskudsudgifterne til ernæringspræparater og har fra de praktiserende læger erfaret, at der i nogle situationer lægges pres på lægerne fra borgere, der af andre sundhedspersoner eller apoteker har fået at vide, at de kan få tilskud til ernæringspræparater. Region Syddanmark forventer, at deres kampagne vil koste kr. og føre til besparelser på op mod 20 procent af udgiften til ernæringspræparater. Det er vigtigt at bemærke, at denne besparelsesforventning ikke er fagligt funderet, at den ikke medtager den øjeblikkelige trend i udgifterne, samt at den ikke inkluderer overvejelser om en eventuel stigning i antallet af patienter som følge af den demografiske udvikling. Overføres skønnet om en besparelse på 20 procent til Region Midtjylland, vil det svare til en årlig besparelse på 8 mio. kr. (2015 PL). Usikkerheden ved dette besparelsespotentiale er imidlertid stor, da der ikke foreligger nogen viden om omfanget af ordinationer, der måtte være givet til borgere på et forkert grundlag og derfor kan undgås i fremtiden. Det naturlige leje for antallet af patienter, der er berettigede til tilskud er dermed ukendt. For nuværende skønnes en tilsvarende kampagne i Region Midtjylland at kunne indbringe en besparelse på 10 procent, svarende til 4 mio. kr. årligt (2015 PL). Side 6 af 46

7 Indsats B går på en ny praksis for indgåelse af aftaler med leverandører af ernæringspræparater. De nuværende aftaler indgås på vegne af alle regioner mellem RLTN og den enkelte leverandør. Heri betinges leverandøren til at medsende en kopi af patientens ordination ved den første fakturering. Sammenholdt med det non-digitale setup gør det kontrol med faktureringerne meget omkostningsfuld. Skal en faktura for en patient krydstjekkes med en ordination (f.eks. for identifikation af ordinerende yder, overensstemmelse med det ordinerede præparat, eller eventuelt udløb af ordinationen) skal ordinationen i dag findes i et ældre og ikke umiddelbart identificerbart regningsmateriale. Ved den nye praksis med indsats B foreslås det, at aftalerne mellem RLTN (alternativt blot Region Midtjylland) og hver leverandør ændres, så en kopi af patientens ordination medsendes hver faktura. Ved en sådan praksis vil kontrol med faktureringerne være mulig, og en udmelding om øget kontrol forventes samtidig at have en præventiv effekt, hvis der i dag forekommer fejl i leverandørernes faktureringer. Idet det i dag ikke er muligt at føre kontrol, er et eventuelt besparingspotentiale ved indsats B ukendt. Værd at bemærke er, at den store stigning i udgifterne til ernæringspræparater primært er at finde ved køb direkte hos leverandørerne. 2. Forudsætter forslaget ændringer i akutplanen, hospitalsplanen, psykiatriplanen, sundhedsplanen, specialeplanen eller præhospitalsplanen? Nej. 3. Medfører forslaget behov for ændringer i de fysiske rammer eller lokalemæssige ændringer? hvis ja, beskriv hvilke Nej. 4. Har forslaget kvalitetsmæssige konsekvenser, herunder ændringer i kvalitetsmålene? Nej. 5. Medfører forslaget i øvrigt ændringer i den service, borgere/patienter eller samarbejdspartnere hidtil har modtaget, herunder justering af politisk godkendte servicemål? Hvis der findes besparelser som konsekvens af indsats A og B, vil der være borgere, der i dag får 60 procents tilskud til ernæringspræparater fra regionen, som ikke længere vil modtage det. 6. Har forslaget personalemæssige konsekvenser? hvis ja beskriv hvilke Nej. 7. Har forslaget konsekvenser for den uddannelsesopgave og forpligtigelse som Region Midtjylland varetager? Hvis ja, beskriv hvilke Nej. 8. Har forslaget direkte eller indirekte økonomiske konsekvenser for andre specialer, områder, praksissektoren, kommunerne o.a.? Det fremgår af vejledning om tilskud til ernæringspræparater, at småtspisende ældre ikke er berettigede til tilskud, ligesom der ikke skal ydes tilskud til ernæringspræparater til primær forebyggelse af allergi hos spædbørn. Ernæringspræparaterne sikrer en kost med de fornødne indholdsstoffer. Hvis en borger som følge af indsats A ikke får ordineret ernæringspræparater Side 7 af 46

8 med tilskud, og vedkommende som følge heraf ikke får en retmæssig kost, kan det potentielt resultere i sygdom og deraf øgede omkostninger. Endvidere kan indsatsen resultere i en øget økonomisk omkostning hos kommunerne, hvis en borger er berettiget til tilskud efter pensionslovens 14 eller servicelovens Beskriv tidsplanen for implementeringen af spareforslaget Indsats A kan igangsætte, når der findes midler til gennemførelse af kampagnen. Hvis informationen når frem til læger, apoteker og sundhedspersoner i kommunen vil en eventuel effekt være opnået løbende i det efterfølgende halve år, når de halvårlige ordinationer udløber. I skønnet for den samlede økonomi er antagelsen, at kampagnen finansieres og igangsættes i 2015 og har fuld effekt fra Indsats B kan igangsættes, hvis der i RLTN, som er den centrale forhandlingspart, er opbakning til, at der indgås en ny praksis i aftalegrundlaget mellem RLTN og leverandørerne af ernæringspræparater. Alternativt skal det undersøges, hvorvidt der fra Region Midtjylland kan stilles krav om den nye praksis uden om den eksisterende aftale. Tidsperspektivet er her ukendt. 10. Beskriv forslagets aktivitetsmæssige konsekvenser Forslaget vil reducere regionens udgifter til betaling af tilskud til ernæringspræparater, men der er som sådan ingen aktivitetsmæssige konsekvenser ved forslaget. 11. Beskriv forslagets brutto- og nettoøkonomi fra og varigt Driftsudgifter: I nedenstående oversigt over forslagets besparelsespotentiale er der taget udgangspunkt i et succeskriterie, hvor budgettet for tilskud til ernæringspræparater i 2015, knap 40 mio. kr., nedjusteres med 10 procent som følge af implementeringen af indsats A og B. Der regnes med en udgift på kr. til igangsættelse af kampagnen ved indsats A og 0 kr. til indgåelse af ny aftale med leverandørerne ved indsats B. Besparelsen ligger dermed i, at de seneste års trend i udgifter på i gennemsnit 12 procent om året kan stoppes fra 2016 og erstattes af et fald på 10 procent. I oversigten er ligeledes en forudsætning om, at antallet af patienter og det dertilhørende tilskud til ernæringspræparater kan holdes konstant på trods af den demografiske udvikling. Skønnet for besparelser er meget usikkert og kan være større eller mindre end det forudsagte. Vurderingen er imidlertid, at der er potentiale for besparelser på området, og at der uagtet besparelseshensynet er et isoleret behov for at sætte ind overfor den manglende kontrol og stigende trend i udgifterne. Mio. kr. (2015-P/L) A Bruttobesparelse Praksissektor - Indsats A og B B Evt. afledte mindre- /merudgifter inkl. Indtægter Praksis 0, C Nettobesparelse i alt 0, Side 8 af 46

9 12. Evt. afledte anlægsudgifter: Der er ikke afledte anlægsudgifter. 13. Øvrige bemærkninger - Yderligere punkter som bedes beskrevet, hvis relevant Nej. 13.e Hvad gør de andre regioner Som anført i beskrivelsen af spareforslaget stammer ideen om indsats A fra Region Syddanmark, der i april iværksætter en tilsvarende kampagne. Region Midtjylland er ikke bekendt med, at andre regioner har mulighed for - eller forestår nogen - kontrol med de af leverandørerne tilsendte fakturaer. 14. Opfølgning Forslaget udmøntes i forbindelse med budget 2016, og der følges op på sparemålet i efteråret Side 9 af 46

10 A. Spareplanens spor nr. 3: Praksisområdet B. Forslag nr.: 2 C. Spareforslag overskrift: 2. Ændrede regler for henvisning af flergangsbrugere med ukompliceret hørenedsættelse til de offentlige høreklinikker i Region Midtjylland. D: Beskrivelse af området E: Elementer i spareforslaget: 1. Beskrivelse af spareforslag (herunder faglige argumenter for forslaget): Spareforslaget er en opfølgning på de ændrede henvisningskrav til de private høreklinikker, som blev gennemført ved lovændringen pr. 1. januar 2013, hvor ansvaret for høreområdet overgik til regionerne. Sundhedsstyrelsen vurderede, at der ikke var fagligt belæg for at opretholde et henvisningskrav ved flergangsudlevering for høreapparatbehandling; bl.a. fordi patienter med ukompliceret høretab ikke har væsentligt forøget risiko for udvikling af tumorer eller lignende. På baggrund heraf blev henvisningskravet til genudlevering af høreapparater i privat regi afskaffet. Ved at anvende de samme argumenter på den offentlige udlevering af høreapparater og lempe på henvisningskravet for flergangsbrugere med aldersbetinget, ukompliceret høretab, vurderes der at være mulighed for en besparelse på 2,0 mio. kr. årligt på honorar til de praktiserende ørelæger for ydelser til forberedende høreundersøgelse (ørelægekonsultation, tone- og taleaudiometri samt tympanometri) til i alt 830,17 kr. efter speciallægeoverenskomsten. Når sparepotentialet ikke er større, skyldes det, at den ny praksis på det private område med direkte adgang (selvhenvisning) også har haft en afsmittende effekt på de regionale høreklinikker primært i Holstebro og Viborg. På Audiologisk Klinik, Aarhus Universitetshospital har man fastholdt henvisningskravet, og på de nye audiologiske lokalklinikker i Randers, og Marselisborg har der også været et henvisningskrav, ligesom det i mindre omfang gælder for de kommunale høreklinikker i Herning og Horsens. 2. Forudsætter forslaget ændringer i akutplanen, hospitalsplanen, psykiatriplanen, sundhedsplanen, specialeplanen eller præhospitalsplanen? Nej 3. Medfører forslaget behov for ændringer i de fysiske rammer eller lokalemæssige ændringer? hvis ja, beskriv hvilke - Nej 4. Har forslaget kvalitetsmæssige konsekvenser, herunder ændringer i kvalitetsmålene? Det kan der være delte meninger om praktiserende ørelæger vil formentlig se det som en kvalitetsforringelse og borgerne oplever, at man sparer tid. Side 10 af 46

11 5. Medfører forslaget ændringer i den service, borgere/patienter eller samarbejdspartnere hidtil har modtaget, herunder justering af politisk godkendte servicemål? Borgerne bliver fritaget for en forberedende høreundersøgelse hos en praktiserende ørelæge ved genudlevering af høreapparat fra en offentlig høreklinik. Ventetiden for de resterende patienter hos ørelægen vil dermed formentlig falde. 6. Har forslaget personalemæssige konsekvenser? hvis ja beskriv hvilke - Nej 7. Har forslaget konsekvenser for den uddannelsesopgave og forpligtigelse som Region Midtjylland varetager? Hvis ja, beskriv hvilke - Nej 8. Har forslaget direkte eller indirekte økonomiske konsekvenser for andre specialer, områder, praksissektoren, kommunerne o.a.? Nej, men det kan frigøre tid hos den praktiserende ørelæge til andre patienter inden for øre-, næse-, halsspecialet. 9. Beskriv tidsplanen for implementeringen af spareforslaget Ændringerne i henvisningskravet kan gennemføres fra 2016 med varsling om de lempede regler for henvisning i efteråret Beskriv forslagets aktivitetsmæssige konsekvenser Der forventes en lavere aktivitet for Øre-næse-hals speciallæger, dog med forudsætning af at det nationale økonomiprotokollat nedskrives (se punkt 13.a-b). 11. Beskriv forslagets brutto- og nettoøkonomi fra og varigt Driftsudgifter: Mio. kr. (2015-P/L) A Bruttobesparelse Sygesikringsydelse - Speciallægeområdet/Praksis B Evt. afledte mindre- /merudgifter inkl. indtægter -2,0-2,0-2,0-2,0 C Nettobesparelse i alt -2,0-2,0-2,0-2,0 12. Evt. afledte anlægsudgifter: Der er ikke afledte anlægsudgifter. 13. Øvrige bemærkninger - Yderligere punkter som bedes beskrevet, hvis relevant 13.a Vurdering af hvor stor effekten er, hvornår kommer effekten (hvis det ikke fremgår tydeligt af de forrige punkter) Da der er ventetid hos ørelægen er der risiko for, at ørelægen vil udfylde med andre patienter. Hvis det er tilfældet vil besparelsen modsvares af nye udgifter på praksisområdet. Substitutionseffekten i ørelægepraksis er derfor en joker, som det ikke er muligt at vurdere ud fra de kendte forudsætninger. Det er derfor meget usikkert om regionen vil opnå noget økonomisk ved ændringen, men derimod vil der formentlig blive tale om en serviceforbedring (jf. punkt 4). Side 11 af 46

12 13.b Generelle forhindringer Forslaget forudsætter en nedskrivning af det nationale økonomiprotokollat. 13.c Konfliktpotentiale (med yderorganisationer eks. PLO) Øre-næse-hals-lægerne vil måske modsætte sig forslaget. 13.d Juridiske problematikker 13.e Hvad gør de andre regioner 14. Opfølgning Forslaget udmøntes i forbindelse med budget Side 12 af 46

13 A. Spareplanens spor nr. 3: Praksisområdet B. Forslag nr.: 3 C. Spareforslag overskrift: 3. Afvikling af lokal aftale om regional betaling af vederlagsfri fysioterapi D. Beskrivelse af området På foranledning af det tidligere Ringkøbing Amt, blev en aftale om ansættelse af 2 fysioterapeuter på kollektivcentret Bytoften i Herning Kommune til vederlagsfri vedligeholdelsestræning, godkendt i Forberedelsesudvalget i forbindelse med Region Midtjyllands dannelse. Ordningen blev finansieret af sygesikringens udgifter til vederlagsfri fysioterapi for Bytoftens brugere. Den vederlagsfrie behandling var på daværende tidspunkt et amtsligt/regionalt myndighedsområde. Den 1. august 2008 blev myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi flyttet fra regionerne til kommunerne, jf. sundhedslovens 140a. Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning tilbydes i praksissektoren, ved at etablere tilbud om fysioterapi på kommunens egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser eller private institutioner. Ordningen med betalingen for de to ansatte fysioterapeuter er fortsat, selvom finansierings- og myndighedsansvar for den vederlagsfrie fysioterapi er overdraget til kommunerne. Der har ikke været hjemmel til fortsættelse af aftalen og regionen har indstillet betalingerne til Herning Kommune samt igangsat en udredning af tilbagebetalingskravet for den uretmæssige betaling for den vederlagsfrie fysioterapi. E. Elementer i spareforslaget: 1. Beskrivelse af spareforslag (herunder faglige argumenter for forslaget): Den årlige besparelse på 1,0 mio. kr. efter afviklingen af aftalen omkring Bytoften i Herning Kommune indregnes som en besparelse på området for fysioterapi. Juridisk set har Region Midtjylland ikke hjemmel til at betale for vederlagsfri fysioterapi og aftalen burde være overdraget til kommunerne i 2008 ifbm. ændringen af myndighedsansvar for den vederlagsfri fysioterapi. 2. Forudsætter forslaget ændringer i akutplanen, hospitalsplanen, psykiatriplanen, sundhedsplanen, specialeplanen eller præhospitalsplanen? Nej 3. Medfører forslaget behov for ændringer i de fysiske rammer eller lokalemæssige ændringer? hvis ja, beskriv hvilke - Nej 4. Har forslaget kvalitetsmæssige konsekvenser, herunder ændringer i kvalitetsmålene? Nej Side 13 af 46

14 5. Medfører forslaget i øvrigt ændringer i den service, borgere/patienter eller samarbejdspartnere hidtil har modtaget, herunder justering af politisk godkendte servicemål? Beboerne ved Bytoften vil fremover skulle modtage vederlagsfri fysioterapi på almindelige vilkår. Det vil sige, at borgerne efter lægehenvisning frit kan vælge mellem behandling hos privatpraktiserende fysioterapeuter eller gennem et kommunalt tilbud. 6. Har forslaget personalemæssige konsekvenser? hvis ja beskriv hvilke Det er op til Bytoften / Herning Kommune at beslutte om ansættelsen af fysioterapeuter til vederlagsfri behandling ved centret skal fortsætte dvs. om der skal oprettes et kommunalt tilbud. 7. Har forslaget konsekvenser for den uddannelsesopgave og forpligtigelse som Region Midtjylland varetager? Hvis ja, beskriv hvilke - Nej 8. Har forslaget direkte eller indirekte økonomiske konsekvenser for andre specialer, områder, praksissektoren, kommunerne o.a.? Det er op til Bytoften / Herning Kommune at beslutte om ansættelsen af fysioterapeuter til vederlagsfri behandling ved centret skal fortsætte dvs. om der skal oprettes et kommunalt tilbud. Kommunerne skal afholde brugernes udgifter til vederlagsfri fysioterapi hvad enten de får vederlagsfri behandling ved et kommunalt tilbud eller hos en privatpraktiserende fysioterapeut. 9. Beskriv tidsplanen for implementeringen af spareforslaget Afviklingen af aftalen er igangsat primo Beskriv forslagets aktivitetsmæssige konsekvenser Borgernes ret til at modtage vederlagsfri fysioterapi påvirkes ikke af afviklingen af aftalen og derfor forventes der ikke en ændret aktivitet. 11. Beskriv forslagets brutto- og nettoøkonomi fra og varigt Driftsudgifter: Mio. kr. (2015-P/L) A Bruttobesparelse Afvikling af betaling af vederlagsfri fysioterapi på kollektivcentret Bytoften B Evt. afledte mindre- /merudgifter incl. Indtægter - 1,0-1,0-1,0-1,0-1,0 C Nettobesparelse i alt -1,0-1,0-1,0-1,0-1,0 Side 14 af 46

15 12. Evt. afledte anlægsudgifter: Der er ikke afledte anlægsudgifter. 13. Øvrige bemærkninger - Yderligere punkter som bedes beskrevet, hvis relevant 13.a Vurdering af hvor stor effekten er, hvornår kommer effekten (hvis det ikke fremgår tydeligt af de forrige punkter) 13.b Generelle forhindringer 13.c Konfliktpotentiale (med yderorganisationer eks. PLO) De privatpraktiserende fysioterapeuter (repræsenteret ved Danske Fysioterapeuter) vil måske argumentere for, at overdragelsen af aftalen til kommunerne skal resultere i ekstra kapacitet til fysioterapiområdet, såfremt at Herning Kommune vælger ikke at opretholde et lokalt, kommunalt tilbud til brugerne ved Bytoften. 13.d Juridiske problematikker 13.e Hvad gør de andre regioner 14. Opfølgning Forslaget udmøntes i forbindelse med budget Side 15 af 46

16 A. Spareplanens spor nr. 3: Praksisområdet B. Forslag nr.: 4 C. Spareforslag overskrift: 4. Akutaftalen D. Beskrivelse af området Målet med forslaget er at opnå den økonomiske balance i forhold til akutaftalen, som regionsrådet forudsatte ved beslutningen om godkendelse af aftalen. Den 1. september 2012 trådte aftale med almen praksis om udvidet samarbejde på akutområdet (akutaftalen) i kraft. Der er etableret en enstrenget visitation for patienter med akut behov for lægehjælp (undtaget opkald) med de praktiserende læger og lægevagten som visitator for de akutte henvendelser. Aftalen fastlægger, at behandlingen af mindre skader flyttes fra skadestuerne til de praktiserende læger og lægevagten. Lægevagten er blevet fysisk integreret i akutafdelingerne, hvor samarbejdet mellem lægevagten og akutafdelingen skal bidrage til, at patienterne oplever den akutte behandling af enten akut sygdom eller akut tilskadekomst mere integreret, uanset om den foregår i lægevagten eller i skadestuen i akutafdelingen. Samarbejdet strækker sig også personalemæssigt ved, at sygeplejersker fra akutafdelingerne assisterer og hjælper i lægevagten. På akutklinikkerne udgør vagtlægerne den lægefaglige back-up og er lægefaglig ansvarlig i vagttid. De bemandede og udstyrede akutklinikker forbedrer vagtlægernes mulighed for at gennemføre diagnostik og behandling af patienterne set i forhold til hjemmebesøg foretaget af lægevagten. Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet, har gennemført en evaluering af akutaftalen på en række forskellige områder. Evalueringen viser, at implementeringen af akutaftalen er gennemført, så den nye ordning relativt hurtigt blev funktionsdygtig med opbakning fra de involverede parter. Evalueringen viser også, at der er områder, hvor der er behov for justering og tilpasning af aftalen. Aftalens økonomi Reduktionen i antallet af skadestuebesøg skal ifølge regionsrådets vedtagelse af akutordningen finansiere de skønnede nettomerudgifter på hospitalerne til assisterende sygeplejerske mv. på ca. 4 mio. kr. og til praksisområdet på ca. 8 mio. kr. Aktivitetsfaldet på hospitalernes skadestuer er opgjort til ca. 11,0 mio. kr. (svarende til 50 % af DRG-værdien), mens udgifterne til assisterende sygeplejersker foreløbigt er opgjort til ca. 10,7 mio. kr. af hospitalsenhederne. Aktivitetsfaldet på skadestuerne har medført meraktivitet hos almen praksis i både dagtid og i lægevagten. I evalueringen fra Forskningsenheden skønnes det, at den skadesrelaterede meraktivitet i dagtid udgør 1,4 % af konsultationer og 0,6 % af telefonkonsultationer. Side 16 af 46

17 Administrationen har i vagttid opgjort merudgiften ved indførelsen af akutaftalen til 7,78 mio. kr. E. Elementer i spareforslaget: 1. Beskrivelse af spareforslag (herunder faglige argumenter for forslaget): Telefonvisitation Forskningsenhedens evaluering viser, at der foretages en forholdsmæssig stor viderehenvisning fra lægevagtskonsultation til skadestuen, svarende til 28 % af alle konsultationer omhandlende skader i lægevagten. Administrationen ønsker et øget fokus fra visitationslægerne på patienternes behov for viderehenvisning til røntgen eller andet der kræver at patienten tilses på skadestuen. Såfremt vagtlægerne i telefonen visiterer halvdelen af de skader, som konsultationen viderevisiterer til skadestuen, direkte til skadestuen, vil det medføre en skønnet besparelse på 1,5 mio. kr. årligt. Sygeplejerske assistance i lægevagten Forskningsenhedens evaluering indikerer, at der er gode muligheder for at opnå en mere effektiv anvendelse af ressourcerne ved at øge samarbejdet mellem sygeplejerskerne og lægevagten, f.eks. ved at lade sygeplejerskerne tage flere selvstændige behandleropgaver. Såvel Forskningsenhedens undersøgelse som tilkendegivelser fra hospitalerne indikerer, at en usystematisk og forskellig registreringspraksis i visse tilfælde kan være årsagen til, at sygeplejerskernes selvstændige behandleropgaver er undervurderet. Ved at undersøge muligheden for om sygeplejerskerne kan foretage flere selvstændige behandleropgaver vil aktivitets- og økonomifordelingen mellem hospitalerne og lægevagten muligvis kunne ændres. Meraktivitet i almen praksis Som førnævnt fremgår det af evalueringsrapporten, at der har været meraktivitet i almen praksis. Tal for skadesrelaterede tillægsydelser tyder dog på, at meraktiviteten i dagtid er begrænset og i nogen udstrækning kan være lidt tilfældig i forhold til akutaftalens ændringer. Der ses fald i nogle østlige dele af regionen og samtidigt stigninger i den vestlige del af regionen. Med udgangspunkt i de aftaler, der var forud for indgåelsen af akutaftalen, ville formodningen være den modsatte tendens. Administrationen ønsker at undersøge, om der er mulighed for at flytte aktivitet fra vagttid til dagtid. Der skal foretages beregninger på, hvor meget økonomi der ligger i at flytte en given aktivitet fra vagttid til dagtid. Herunder ønsker administrationen at undersøge aktiviteten på skadestuerne fordelt på døgnet, idet dette kan være en indikator for, om der er områder af regionen, hvor akutaftalen kan implementeres bedre end den er i dag. Tilgængelighed i dagtid Evalueringen af akutaftalen indeholder undersøgelser af den telefoniske tilgængelighed i praksis. Det er administrationens opfattelse, at øget fysisk tilgængelighed i dagtid, øget viden Side 17 af 46

18 hos borgerne om fysisk tilgængelighed er en effektiv måde at sikre dels en mindre aktivitet i lægevagten og dels en mere effektiv akutaftale. Bedre udbredelse af akutlinjer i almen praksis og en oplysningskampagne til borgerne om brug af lægevagten kan muligvis bidrage til, at flere borgere retter henvendelse til egen læge frem for lægevagten senere på dagen. Det bør undersøges, hvorledes udbredelsen af akutlinjerne har udviklet sig, ligesom den fysiske tilgængelighed hos den praktiserende læge mellem kl bør klarlægges. Der er fra gruppe 1 et forslag om at reducere åbningstiderne på akutklinikkerne. 2. Forudsætter forslaget ændringer i akutplanen, hospitalsplanen, psykiatriplanen, sundhedsplanen, specialeplanen eller præhospitalsplanen? Nej 3. Medfører forslaget behov for ændringer i de fysiske rammer eller lokalemæssige ændringer? hvis ja, beskriv hvilke - Nej 4. Har forslaget kvalitetsmæssige konsekvenser, herunder ændringer i kvalitetsmålene? Nej 5. Medfører forslaget i øvrigt ændringer i den service, borgere/patienter eller samarbejdspartnere hidtil har modtaget, herunder justering af politisk godkendte servicemål? Borgerne vil forhåbentligt opleve en bedre kvalitet, ved at lægevagten i telefonvisitationen henviser de rette patienter til skadestuen, frem for at patienterne både skal tilses af en vagtlæge og i skadestuen. 6. Har forslaget personalemæssige konsekvenser? hvis ja beskriv hvilke Nej 7. Har forslaget konsekvenser for den uddannelsesopgave og forpligtigelse som Region Midtjylland varetager? Hvis ja, beskriv hvilke - Nej 8. Har forslaget direkte eller indirekte økonomiske konsekvenser for andre specialer, områder, praksissektoren, kommunerne o.a.? Korrekt skadesvisitation har ikke konsekvenser for andre specialer eller områder. 9. Beskriv tidsplanen for implementeringen af spareforslaget Administrationen vil igangsætte forhandlinger med PLO-Midtjylland om justeringer og tilpasning af akutaftalen. 10. Beskriv forslagets aktivitetsmæssige konsekvenser Det er for tidligt at sige noget om de aktivitetsmæssige konsekvenser. 11. Beskriv forslagets brutto- og nettoøkonomi fra og varigt Der er endnu ikke sat økonomi på. Side 18 af 46

19 12. Evt. afledte anlægsudgifter: Der er ikke afledte anlægsudgifter. 13. Øvrige bemærkninger - Yderligere punkter som bedes beskrevet, hvis relevant 13.a Vurdering af hvor stor effekten er, hvornår kommer effekten (hvis det ikke fremgår tydeligt af de forrige punkter) 13.b Generelle forhindringer Besparelsen beror på, at almen praksis tager ansvar for at sikre, at skader, der skal tilses af skadestuen, visiteres korrekt i telefonen. 13.c Konfliktpotentiale (med yderorganisationer eks. PLO) Der er risiko for, at PLO-Midtjylland ikke er interesseret i at genforhandle akutaftalen. 13.d Juridiske problematikker 13.e Hvad gør de andre regioner 14. Opfølgning Forslaget udmøntes i forbindelse med budget 2016, og der følges op på sparemålet i efteråret Side 19 af 46

20 A. Spareplanens spor nr. 3: Praksisområdet B. Forslag nr.: 5 C. Spareforslag overskrift: 5. Genforhandling af lægevagtsaftalen D. Beskrivelse af området I 2006 blev der med Praksisudvalget indgået aftale om lægevagten med ikrafttræden pr. 1. januar I aftalen forudsættes det, at vagtordningen yder lægehjælp på højtkvalificeret niveau, er økonomiske effektiv og at lægerne har en rimelig arbejdsbelastning. Praksisudvalget forpligter sig til at stille det nødvendige antal læger til rådighed for vagtordningen. Region Midtjylland stiller IP-telefoni, inventar, lokaler inklusiv rengøring, depotopfyldelse og faciliteter til rådighed for de praktiserende læger i lokaler på hospitalerne. I henhold til landsoverenskomstens bestemmelser stilles der forbindsstoffer og akut medicin til rådighed. Der er opstillet tre servicemål for lægevagten: - 90 % af alle opkald skal besvares inden 5 minutter, - 90 % af alle konsultationer skal være påbegyndt senest en time efter ankomst til konsultationslokale, og - 90 % af alle hjemmebesøg skal være påbegyndt maksimalt 3 timer efter opkaldet til lægevagten er fortaget. Lægevagten opfylder kun servicemålet for hjemmebesøg. Med henblik på finansiering af edb-system, vagtledelse og vagttilrettelæggelse mv. yder Region Midtjylland et bloktilskud på 8,3 mio. kr. i 2006, svarende til 10,4 mio. kr. i Udover Region Midtjyllands bloktilskud yder de praktiserende læger et tilskud til vagtordningen via et kontingent. Dette beløb udgjorde i ,8 mio. kr. svarende til mindre end 2,25 kr. pr. borger i Region Midtjylland. E. Elementer i spareforslaget: 1. Beskrivelse af spareforslag (herunder faglige argumenter for forslaget): Der er behov for en genforhandling af lægevagtsaftalen af såvel økonomiske, lovgivningsmæssige og kvalitetsmæssige årsager. Økonomi Region Midtjylland yder årligt et bloktilskud på 10,4 mio. kr. til lægevagten. En sammenligning med de øvrige regioners udgifter til lægevagten giver anledning til en antagelse om, at vi kan reducere bloktilskuddet med 1-2 mio. kr. Vurderingen er imidlertid så usikker, at beløbet ikke er indføjet i sparekataloget. Lovgivning Regionen har ikke adgang til information om driften af lægevagten, og regionen opfylder således ikke sin tilsynsforpligtelse som ansvarlig myndighed, herunder har regionen ringe mulighed for at sikre, at lægevagten har et tilstrækkeligt højt niveau datasikkerhedsmæssigt. Side 20 af 46

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kendelse i Opmandssag (FV 2013.0113) Praktiserende Lægers Organisation (advokat Helene Amsinck) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 4. februar 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

I en lille båd der gynger

I en lille båd der gynger Praksisudvikling I en lille båd der gynger Et regionalt perspektiv på udfordringer i samarbejdet med almen praksis Af Jakob Hansen og Pia Kürstein Kjellberg Biografi Jakob Hansen er cand. scient.pol.,

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis.

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis. Oversigt over generelle 2-aftaler i Region Sjælland juli 2015 Aftalens titel, gyldighedsperiode mv. Regional aftale om telemedicinsk sårvurdering PLO-Sjælland og omfatter alle alment praktiserende læger

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

Et sammenhængende akutsystem

Et sammenhængende akutsystem N O T A T 17-12-2009 Et sammenhængende akutsystem 1. Indledning Nærværende notat beskriver regionernes forslag til et fremtidigt sammenhængende akutsystem. Forslaget koncentrerer sig om den regionale del

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte

Læs mere

Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014

Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014 Baggrund Region Midtjylland og

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

BRUGERBETALING PÅ LÆGEVAGTEN

BRUGERBETALING PÅ LÆGEVAGTEN Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 11. marts 2013 Ifølge en ny undersøgelse fra Århus Universitet burde omkring 20 pct. af de patienter, som i dag tager kontakt til lægevagten,

Læs mere

Udbredelse af telemedicin incitamenter på tværs? Et debatoplæg fra Det Digitale Råd, juni 2015

Udbredelse af telemedicin incitamenter på tværs? Et debatoplæg fra Det Digitale Råd, juni 2015 Udbredelse af telemedicin incitamenter på tværs Et debatoplæg fra Det Digitale Råd, juni 2015 FORORD I Det Digitale Råd undrer vi os over, at telemedicin endnu ikke er bredt ud i sundhedssektoren herhjemme.

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Politikområdet Sundhed

Politikområdet Sundhed Politikområdet Sundhed Driftsbevilling 1.000 kr. Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Oprindeligt Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Udgifter

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland

Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland Region Midtjylland har indgået ny aftale pr. 1. maj 2013 på Tolkeydelser. Aftalen vedrører levering af tolkeydelser til regions hospitaler, institutioner,

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014 - status. PLO s medlemsmøder, november 2013

Overenskomstforhandlingerne 2014 - status. PLO s medlemsmøder, november 2013 Overenskomstforhandlingerne 2014 - status PLO s medlemsmøder, november 2013 1 Disposition for oplægget Køreplanen Aftale om økonomirammen i overgangsåret Fælles hensigtserklæring om forhandling Opgaver

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Notat om myndighedskontrol pa vederlagsfri fysioterapi i Lemvig Kommune

Notat om myndighedskontrol pa vederlagsfri fysioterapi i Lemvig Kommune Notat om myndighedskontrol pa vederlagsfri fysioterapi i Lemvig Kommune Analyse af vederlagsfri fysioterapi ved konsulentfirmaet Incitare 2012 Lemvig kommune købte i 2012 en analyse af kommunens udgifter

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER Side 1 af 5 Indledning Hermed de syddanske kommuners fælleskoordinerede svar vedrørende interessen for og opbakningen til en implementeringsaftale om

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Indholdsfortegnelse 007. Meddelelser til Det Kommunalt lægelige udvalg den 15. november 2011 12 008. TTA

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

For de opgaver, som arbejdsgruppen måtte finde egnet til konkurrenceudsættelse, skal arbejdsgruppen give et estimat på den forventede besparelse.

For de opgaver, som arbejdsgruppen måtte finde egnet til konkurrenceudsættelse, skal arbejdsgruppen give et estimat på den forventede besparelse. 1. Forslag nr.: 12 2. Spareforslag overskrift: Outsourcing af specifikke it-opgaver 4. Dato: 05.01.11 4. Beskrivelse af spareforslaget: Arbejdsgruppen har til formål at udarbejde oplæg til hvilke it-opgaver,

Læs mere

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg den 18. maj 2015.

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg den 18. maj 2015. 6.5 Til repræsentanter for de praktiserende læger og repræsentanter fra direktionen i Holstebro Kommune Dato: 18.05.2015 J. nr.: 29.30.16-P35-1-15 Henv. til: Kirsten V. Løgsted Tlf.: 9611 4107 fra møde

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Hvis du skal ha høreapparat

Hvis du skal ha høreapparat Hvis du skal ha høreapparat Vejen til bedre hørelse - offentlig eller privat behandling Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION HAR DU PROBLEMER MED AT HØRE - så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sammenhængende patientforløb (beretning nr.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Dato 9. december 2013 Slettet: 4. november 2013 Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Udkast til referencegruppen med indarbejdede kommentarer fra høringen 1 Indledning

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning

Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning 1 KKR SYDDANMARK Region Syddanmark 2. december 2008 Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning 1. Indledning I de sundhedsaftaler om udskrivningsforløb, der i 2008 er indgået mellem Region Syddanmark

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

2 www.regionmidtjylland.dk

2 www.regionmidtjylland.dk Plancher fra temamøde i regionsrådet om udarbejdelse af sparekatalog 23. februar 2015 www.regionmidtjylland.dk Oplæggene viser eksempler på, hvilke områder og muligheder styregrupperne for temaerne undersøger.

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere