Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020"

Transkript

1 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ 2.5 Initiativnavn 2.5 Øget service og effektivitet med videotolkning og - konferencer Ansvarlig institution Budget og finansiering Formand for følge- /arbejdsgruppe Projektleder Projektejer Digitaliseringsstyrelsen Initiativet omfatter gennemførelse af analyse af øget anvendelse af videotolkning og videokonferencer på sundhedsområdet i kommuner og regioner, hvortil der er afsat i alt 3,3 mio. kr., heraf 0,3 mio. kr. i 2013 og 3,0 mio. kr. i Analysen er gennemført inden for den afsatte økonomiske ramme. Snorre Krøjer Snorre Krøjer Nina Husfeldt Clasen Starttidspunkt December 2013 Sluttidspunkt Maj 2014 Øvrige kommentarer - Formål Formålet med initiativ 2.5 er at afdække de økonomiske og kvalitetsmæssige potentialer ved brug af videotolkning og videokonferencer i sundhedsvæsenet inden medio 2014, jf. Strategi for digital velfærd. Som led i initiativ 2.5 i Strategi for digital velfærd vedr. øget service og effektivitet med videotolkning og -konferencer er der gennemført en konsulentanalyse, der afdækker potentialet ved øget anvendelse af videotolkning- og videokonferencer på sundhedsområdet i kommuner og regioner samt estimerer potentialerne hos øvrige relevante aktører (almen praksis, apoteker, Kriminalforsorgen mv.). Herudover estimeres potentialet ved øget anvendelse af videotolkning på udvalgte relevante områder i kommunerne ud over sundhedsområdet.

2 Gennemførte aktiviteter Som led i Strategi for digital velfærd, initiativ 2.5 Øget service og effektivitet med videotolkning og -konferencer, er der dec maj 2014 gennemført en analyse, der afdækker økonomiske og kvalitetsmæssige potentialer ved øget anvendelse af videotolkning og -konferencer i det kommunale og regionale sundhedsvæsen. Side 2 af 6 Analysearbejdet har omfattet en række aktiviteter, hvoraf de mest centrale fremgår af tabel 2. Tabel 2: Centrale aktiviteter i analyse af øget anvendelse af videotolkning og -konferencer Aktivitet Ansvar Formål Etablering af følgegruppe DIGST Drøftelse af strategisk vigtige metodiske valg, aftestning af hypoteser, realitetstjek mv. samt input ift. øvrige relevante elementer i løbet af analyseprocessen. Følgegruppen omfattede DIGST, SUM, KL, Danske Regioner, MedCom samt kommunale og regionale repræsentanter. Indledende interviews i tre Kvalificering af spørgerammer og fokusering af analysen. kommuner, på to sygehuse og med tre tolkebureauer Dataindsamling Indhentning af data fra MedCom Analyse af VDX-data (data fra videoknudepunktet, der driftes af MedCom) mhp. Spørgeskemaundersøgelse i kommuner, på sygehuse og i tolkebureauer Udvælgelse af kommuner og sygehuse til besøg Besøg i 15 kommuner og på 15 sygehuse af 1-3 dages varighed Opfølgende interviewaktiviteter B.c. og analyserapport Udarbejdelse af business cases, herunder fastlæggelse af beregningsforudsætninger mv. Udarbejdelse af analyserapport og følgegruppe og følgegruppe (samt DIGST, KL og Danske Regioner) Afdækning af aktiviteten for tolkning og videotolkning i kommuner, på sygehuse og på øvrige tilstødende områder. Afdækning af tolkebureauernes kapacitet til videotolkning. Indsamling af viden om udstyr, kapacitet, tolkninger, priser mv. i kommuner og på sygehuse. Udvælgelse på baggrund af relevante kriterier (Kommuner: geografisk repræsentativitet, størrelse/volumen, modenhed. Regioner: regional repræsentativitet, geografisk repræsentativitet, specialefordeling samt sikring af ét større akuthospital fra hver region). Gennemførelse af interviews med it-afdelinger, økonomiafdelinger, centrale medarbejdere samt kalendergennemgang med i alt 147 medarbejdere på det kommunale sundhedsområde og 118 medarbejdere på sygehuse mhp. kortlægning af mødeaktiviteten. Beregning af separate business cases for øget anvendelse af videotolkning på det kommunale sundhedsområde og hver region på sygehusområdet. Herudover estimering af potentiale på øvrige kommunale forvaltningsområder samt i lægepraksissektoren. Beregning af separate business cases for øget anvendelse af videotolkning på det kommunale sundhedsområde samt for hver region på sygehusområdet. Samlet redegørelse for analysens resultater, metode, empiri, beregningsforudsætninger mv.

3 Resultater Der er i analysen identificeret økonomiske nettogevinster på 32,3-46,8 mio. kr. årligt på det kommunale og regionale sundhedsområde ved øget anvendelse af videotolkning og indsatsrettede videokonferencer ved fuld indfasning i Side 3 af 6 Analysen peger desuden på, at videotolkning giver højere faglighed og fleksibilitet i tolkningerne som konsekvens af mere professionel drift og nemmere adgang til kvalificerede tolke. Herudover peger analysen på, at indsatsrettede møder afholdt som videokonferencer bliver kortere og mere strukturerede ved brug af video, og at fx udskrivningskonferencer, der i dag holdes per telefon, i stedet kan afholdes per video, hvilket giver en kvalitetsmæssig gevinst for kommuner og sygehuse. På baggrund af analysens resultater er der ved ØA15 indgået aftale mellem regeringen og KL om øget anvendelse af videotolkning samt videokonferencer ved indsatsrettede møder på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner samt mellem kommuner. Initiativet kan reducere nettodriftsomkostningerne i kommunerne med 14 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Det aftaltes endvidere at anbefale, at kommunerne udbreder anvendelsen af videotolkning og den nationale videoinfrastruktur på øvrige områder. Ved ØA15 blev der herudover indgået aftale mellem regeringen og Danske Regioner om øget anvendelse af videotolkning samt videokonferencer ved indsatsrettede møder på sundhedsområdet i regionerne. Den øgede anvendelse af videotolkning og videokonferencer har et potentiale i regionerne på 9,0 mio. kr. i 2015, 24,0 mio. kr. i 2016 og 30,0 mio. kr. årligt i fra 2017 og frem, jf. tabel 3. Tabel 3: Nettopotentialer vedr. videotolkning og -konferencer aftalt ved ØA15 (mio. kr., 2015-pl) I alt Kommuner, aftalt nettopotentiale i alt - 13,5 13,5 13,5 40,5 Videotolkning - 3,4 3,4 3,4 10,2 Videokonferencer - 10,1 10,1 10,1 30,3 Regioner, aftalt nettopotentiale i alt 8,7 23,9 30,0 30,0 92,6 Videotolkning 4,2 8,7 14,8 14,8 42,5 Videomøder 4,5 15,2 15,2 15,2 50,1 Det følger af økonomiaftalerne og de business cases, der ligger til grund herfor, at: Den forudsatte omlægning til video af tolkninger og indsatsrettede møder i kommunerne er gennemført pr. 31. december Det fulde nettopotentiale realiseres fra 2016 og frem. 50 pct. af den forudsatte omlægning af tolkninger og indsatsrettede møder i på sygehusene er gennemført pr. 30. juni 2015, mens 100 pct. af den forudsatte omlægning er sket pr. 31. december Det fulde nettopotentiale vedr. videotolkning realiseres dog først fra 2017 og frem, idet regionerne, som følge af et større volumen, fra dette år forudsættes at opnå ca. 50

4 pct. af den fulde gevinst ved at opnå tolkepriser, svarende til priserne i den region, der i dag har de laveste priser på videotolkning. Side 4 af 6 Analyseinitiativet, og de med afsæt heri indgåede økonomiaftaler, skal bidrage til målsætningen om, at myndighederne skal udnytte digitalisering og nye teknologier til at øge effektiviteten, samarbejde og dele viden. Økonomi Der er afsat i alt 3,3 mio. kr. til analysen, heraf 0,3 mio. kr. i 2013 (finansieret af staten) samt 3,0 mio. kr. i 2014 (finansieret ligeligt af stat, kommuner og regioner). Den statslige finansiering i 2013 og 2014 på i alt 1,3 mio. kr. er finansieret af reserven på Investeringer i ny teknologi samt nye arbejds- og organisationsformer. Bevillingen er på FL13 og FL14 overført til FVT - Initiativer, hvorfra den konkrete udmøntning finder sted. Den kommunale og regionale finansiering på i alt 2,0 mio. kr. i 2014 er finansieret af de i alt 12,9 mio. kr., der er overført til Kommunal og regional medfinansiering ved midtvejsreguleringen af bloktilskudsaktstykket for 2014 i forbindelse med bloktilskudsaktstykket for Det endelige forbrug til gennemførelse af analysen i 2013 og 2014 udgør 3,3 mio. kr., jf. tabel 3. Tabel 3: Afsatte midler og endeligt forbrug for initiativ 2.5 (Mio. kr., årets pl) FL13-bev. Forbrug 2013 FL14-bev. Forbrug 2014 FL-bev. i alt Forbrug i alt Stat 0,3 0,2 1,0 1,1* 1,3 1,3 Kommuner - - 1,0 1,0 1,0 1,0 Regioner - - 1,0 1,0 1,0 1,0 I alt 0,3 0,2 3,0 3,1 3,3 3,3 * Der har været en merudgift til analysen i 2014 på kr. som følge af et uforudset behov for omkodning af data. Merudgiften finansieres af en del af mindreforbruget på initiativ 1.1c i Fremtidige aktiviteter som følge af initiativet Potentialerne aftalt ved ØA15 forudsætter omlægning af en stor del af fremmødetolkningerne til videotolkninger samt omlægning af en stor del af de indsatsrettede møder til videomøder. Det er afgørende at sikre, at den øgede anvendelse af videotolkning og videokonferencer implementeres som forudsat i økonomiaftalerne med henblik på at realisere de aftalte gevinster. Implementeringsansvaret ligger i kommunerne og i regionerne (på sygehusområdet). En grundlæggende forudsætning for vellykket implementering er opstilling af lokalt relevante målepunkter (måltal), som har direkte sammenhæng med de nationalt fastsatte mål.

5 Side 5 af 6 Måltal for omlægningen af tolkninger og indsatsrettede møder i kommunerne fremgår af nedenstående tabel 4. Tabel 4: Måltal for videotolkning og indsatsrettede videokonferencer på det kommunale sundhedsområde (pct.) Videotolkning alle kommuner Andel videotolkninger i dag (baseline) Videokonferencer (indsatsrettede) alle kommuner Andel møder, som i dag holdes som videokonferencer (baseline) Måltal for andel af resterende tolkninger, som er omlagt til video pr. 31. dec. 2015* Måltal for andel videotolkninger (ift. alle tolkninger) pr. 31. dec Måltal for andel af resterende indsatsrettede møder, som er omlagt til video pr. 31. dec. 2015** Måltal for andel indsatsrettede videomøder (ift. alle indsatsrettede møder) pr. 31. dec * Andelen af resterende tolkninger, der skal omlægges til video, er opgjort på baggrund af det samlede antal tolkninger, ekskl. eksisterende antal videotolkninger, telefontolkninger og tolkninger i borgerens eget hjem samt antal tolkninger, der ikke vurderes at kunne omlægges til video. ** Andelen af resterende indsatsrettede møder, der skal omlægges til video, er opgjort på baggrund af det samlede antal møder, der i dag ikke gennemføres via video, fratrukket antal møder, der ikke vurderes at kunne omlægges til video. Kilde: Analyse af øget brug af videotolkning og videomøder, business case. Måltal for andelen af videotolkninger i regionerne fremgår af tabel 5. Tabel 5: Måltal for videotolkninger i regionerne (pct.) Region Andel videotolkninger i dag (baseline) Måltal - andel af resterende tolkninger, som er omlagt video pr. 31. dec. 2015* Måltal - andel videotolkninger (ift. alle tolkninger) pr. 30. juni 2015 Måltal - andel videotolkninger (ift. alle tolkninger) pr. 31. dec Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt * Andelen af resterende tolkninger, der skal omlægges til video, er opgjort på baggrund af det samlede antal tolkninger, ekskl. eksisterende antal videotolkninger, telefontolkninger samt antal tolkninger, der ikke vurderes at kunne omlægges til video. Kilde: Analyse af øget brug af videotolkning og videomøder, business case. Det skal bemærkes, at den betydelige variation i måltallene for videotolkning mellem de enkelte regioner skyldes, at regionerne anvender telefontolkninger i forskelligt omfang, og denne type tolkninger ikke forudsættes omlagt til video. Måltal for indsatsrettede videokonferencer i regionerne fremgår af tabel 6.

6 Tabel 6: Måltal for indsatsrettede videokonferencer i regionerne (pct.) Region og mødetype Andel videokonferencer i dag (baseline) Måltal - andel af resterende møder, som er omlagt til video pr. 31. dec (fælles for alle reg.) Måltal - andel af alle indsatsrettede møder, der afholdes via video pr. 30. juni 2015 Måltal - andel af alle indsatsrettede møder, der skal afholdes via video pr. 31. dec Hovedstaden på sygehuset sygehuse i forskellige regioner sygehuse i regionen møder Sjælland på sygehuset sygehuse i forskellige regioner sygehuse i regionen Syddanmark på sygehuset sygehuse i forskellige regioner sygehuse i regionen Midtjylland på sygehuset sygehuse i forskellige regioner sygehuse i regionen Nordjylland på sygehuset sygehuse i forskellige regioner sygehuse i regionen Kilde: Analyse af øget brug af videotolkning og videomøder, business case. Side 6 af 6

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 Nyt kapitel Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om regionernes økonomi for 2015 sikres rammerne for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Det betyder fortsat

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 5: Business case Forfatter: BDO og CEDI Udgivet 2015 Download rapporten

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse The Boston Consulting Group Juli 2013 Indhold 1 Indledning og resumé... 4 1.1 Fokus i analysen... 6 1.2 Hovedresultater...

Læs mere

STATUSMÅLING, JUNI 2015. Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi

STATUSMÅLING, JUNI 2015. Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi STATUSMÅLING, JUNI 2015 Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Forord De fleste borgere ønsker at bestemme over eget liv. At gøre de ting de ønsker, når de ønsker det, uden at

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel

Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel 4. juni 2011 1. Regeringens aftaler om Reformpakken 2020 Dansk økonomi står over for betydelige udfordringer i de kommende år. Tidligere års store overskud

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

Kanalpriser i danske kommuner 2011

Kanalpriser i danske kommuner 2011 Kanalpriser i danske kommuner 2011 Analyserapport udarbejdet i samarbejde mellem KL og Devoteam Consulting, version 1.0 30. juni 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 36.01 Meddelelse nr. 36.04 Meddelelse nr. 36.05 Meddelelse nr. 36.08 Meddelelse nr. 36.09 Meddelelse nr. 36.10 Udvalgsrapport

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor.

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor. Den 29. april 2015 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en ny og forbedret

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011 UDVALGSRAPPORT OM - KOMMUNERNES LÅN TIL ENERGIRENOVERING OG STØRRE IT-INVESTERINGER SAMT OM KOMMUNERNES ANVENDELSE AF VALUTALÅN OG FINANSIELLE INSTRUMENTER Juni 2011 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne Juni 2010 Peter Munk Christiansen 1 Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne 1. Indledning Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2009 indgået i juni 2008 aftalte regeringen og

Læs mere